TQM DALAM PSM PENDIDIKAN 1.

0 Pendahuluan: Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) atau Total Quality Management (TQM) merupakan penambahbaikan kepada cara tradisional dalam pengurusan organisasi. . Hanya dengan cara menukarkan tindakan pengurusan sahaja sesuatu organisasi itu akan berjaya merubah budaya dan tindakan keseluruhan organisasi. Bila di analisa tiga perkataan yang terkandung dalam TQM kita akan dapati, Total bermaksud melibatkan secara keseluruhan (anggota atau aktiviti), Quality bermaksud memenuhi kehendak pelanggan atau tiada komplen, manakala management pula bermaksud tindakan, seni atau cara mengurus, mengawal, mengarah dan lain lain. Oleh itu, TQM merupakan satu proses untuk mengurus kualiti, perlu dijadikan amalan cara hidup yang berterusan atau dengan kata lain ianya adalah satu falsafah melibatkan penyelesaian masalah secara sistematik untuk penambahbaikan yang berterusan dalam apa jua yang kita lakukan. 2.0 Pengenalan Bahagian ini akan membincangkan sejarah TQM, beberapa definisi TQM dari sejumlah definisi yang ada, definisi yang berkaitan dengan perkataan yang wujud dalam tajuk, konsep TQM , tujuan, ciri-ciri, halangan kejayaan TQM serta kajian literatur yang berkaitan. Semoga dengan penerangan ini kita dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan TQM. 2.1 Sejarah/latarbelakang Pelopor atau Gurus kepada konsep TQM adalah Dr. Willian Edward S.

Deming, Joseph M. Juran dan Dr. Phillip B. Crosby. Konsep TQM mula diguna pada tahun 1920-an apabila statistik diguna untuk kawalan kualiti di USA. Manakala sekitar tahun 1950-an syarikat korporat Jepun mula menggunakannya seterusnya sekitar tahun 1980-an TQM atau PKM mula diguna di seluruh dunia. Pengurus mula sedar TQM berkesan untuk memuaskan kehendak

pelanggan, menjimatkan kos dan meningkatkan kecekapan operasi. Akhirnya TQM mula diperkenalkan di Malaysia melalui PKPA Bil. 1/92 bertarikh 31 Julai 1992. 2.2 .0 2.2.1 Definisi Definisi kualiti

Kualiti diukur melalui ketiadaan komplen daripada pelanggan. Bagi organisasi sekolah pelajar, ibubapa, masyarakat adalah merupakan pelanggannya. Kualiti harus diurus, dengan kata lain, ianya tidak berlaku begitu sahaja. Kualiti bermakna harus melibatkan setiap orang dalam proses dan harus diterapkan keseluruh organisasi. Kualiti sebenarnya adalah mengikut pernyataan “Quality is not a process but a journey”. “Kepada ketua Eksekutif, kualiti bukanlah semata-mata nombor, statistik atau pemeriksaan tetapi ia lebih kepada sikap kepercayaan, nilai dan cara hidup. Stephen Covey (in search of Quality 1995) 2.2.2 Definisi TQM

TQM mempunyai definisi yang pelbagai, diantaranya adalah: (PKPA) Bilangan 1 tahun 1992“ mendefinisikan TQM sebagai satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi. Manakala Robiah Sidin ( 2003)member dua definisi kepada TQM iaitu satu proses pengurusan kualiti yang berorientasi pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi dan juga proses transformasi budaya, melalui amalan dan ciri-ciri baru yang lebih baik.” ISO mendefinisi TQM sebagai, TQM is a movement approach for an organization, centred on quality, base on the participation of all its members and aiming at long term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organization and society ”

2

2.2.3

Definisi Pengurusan Sumber Manusia (PSM)

Oleh kerana tajuk tugasan ini adalah TQM dalam PSM pendidikan, maka perlulah kita mengetahui apakah definisi Penegurusan Sumber Manusia. Jamallullail (2009) menyatakan PSM ialah pendekatan yang strategik terhadap pengurusan aset utama organisasi iaitu sumber manusia secara individu atau berkumpulan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Istilah lama bagi Pengurusan Sumber Manusia adalah Pentadbiran personel. Bagi organisasi pendidikan sumbermanusia yang utama adalah guru. Ini bermakna PSMdalam pendidikan adalah melibatkan pengurusan terhadap guru sebagai sumber utamannya. Jadual 1 Aktiviti pengurusan sumber manusia FUNGSI Penstafan AKTIVITI KHUSUS • • • • Latihan dan pembangunan • • • • Imbuhan dan ganjaran • • Kebajikan dan hubungan pekerja • Keselamatan dan kesihatan pekerja. • Analisis dan rekabentuk kerja Perancangan sumber Perekrutan sumber manusia Pemilihan sumber manusia Orientasi dan sosialisasi pekerja Latihan pekerja Pengurusan dan penilaian prestasi kerja Pembangunan kerjaya pekerja Sistem imbuhan dan bayaran kerja Faedah-faedah lain Hubungan industri

Jadual 1 menerangkan fungsi-fungsi Pengurusan Sumber Manusia dan aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut.

3

2.3 Konsep Pendekatan TQM telah lama diperkenalkan diseluruh dunia, contohnya,

Amerika syarikat dikenalia sebagai continuous improvement, zero defects dan six sigma. Manakala di Jepun ianya lebih dikenali sebagai kaizen. Di Malaysia juga pelbagai program kearah TQM telah diadakan, sepert kualiti mutu kerja (kmk) iso, program khidmat cemerlang , piagam pelanggan.

Jadual 2 Budaya baru dan lama Lama Berorientasikan produk Perkhidmatan dan kos - kedua Jangka pendek Pengesanan Operasi Kualiti kontrol Pengurus/pemimpin yang Harga Barang (price) TQM Berorientasikan pelanggan Perkhidmatan yg melibatkan semua dan kos - pertama Jangka panjang Pencegahan Sistem Semua pihak Kumpulan(teams) Kitaran kos(life-cycle). Partnership

Eleman Kualiti Definisi Keutamaan Keputusan Penekanan Kesilapan Tanggungjawab Penyelesaian masalah Perolehan diushakan

Peranan pengurus/ pemimpin

Plan, assign, control and enforce Delegate, coach, Facilitate and mentor

Jadual 2 membandingkan elemen-elemen kualiti dalam budaya lama dan budaya baru yang mengamalkan Prinsip TQM. Jadual ini boleh dijadikan senarai semak untuk menilai sama ada sesuatu organisasi itu mengamalkan TQM atau tidak.

4

Secara ringkasnya, komponen utama dalam TQM boleh di katagorikan deperti berikut: • • • • • • • • Fokus Definisi Skop Standard Kaedah Ukuran Budaya : pelanggan luaran dan dalaman : memenuhi kehendak pelanggan : setiap aspek pengurusan organisasi. : betul buat kali pertama. : mencegah kesilapan : ‘zero defect’ : penambahbaikan berterusan

Tanggungjawab : semua pihak.

Oleh itu, konsep utama kualiti menyeluruh ialah keadaan di mana ciri-ciri kualiti bukan sahaja di pamerkan pada keluaran atau perkhidmatan tetapi juga pada seluruh operasi dan urusan organisasi Kecekapan pengurusan , Sistem fail yang sistematik Pemandu berdedikasi Persekitaran pejabat yang sempurna, Sistem telefon yang cekap. (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1, Tahun 1992) 2.3.1 Apa itu iso? Seringkali TQM dikaitkan dengan ISO. Ini adalah kerana kedua-duanya terlibat dengan kualiti. Tetapi apakah sebenarnya yang membezakan antara TQM dan ISO. Siri ISO 9000 merupakan keluarga pengurusan kualiti dan piawai kualiti yang dibangunkan oleh International Organisation for Standardisation dan berpusat di Geneva. Tujuan ISO adalah untuk memudahkan persetujuan global mengenai piawai kualiti antarabangsa Mana-mana organisasi yang telah dianugerahkan sijil ISO ini adalah dikira sebagai telah mematuhi piawai kualiti yang telah ditetapkan. Salah satu program dalam ISO kearah mencapai TQM adalah program 5S. Program ini banyak diamalkan di institusi Pendidikan Swasta termasuklah MARA. Jadual 3 menunjukkan program 5S yang menjadi amalan di Jepun berbanding dengan amalan organisasi di Malaysia. Jadual 3 Program dalam ISO ke arah mencapai taraf TQM (5S)

5

JEPUN Seiri Seiton

ENGLISH Structurise Systemise

MARA Susun Sisih

MAKNA Organisasi (teratur) Kekemasan (sistematik)

CONTOH Sampah dibuang ke dalam tong sampah 30 saat mencari dokumen atau fail Kebersihan tanggungjawab individu Pengstoran dilihat yang menjadi

Seiso

Sanitise

Sapu

Kebersihan

Seiketsu Shitsuke

Standardise Self discipline

Seragam Sentiasa beramal

Piawai Dispilin

dapat

Lakukan amalan 5S setiap hari

2.4 Tujuan Tujuan Utama TQM adalah membawa perubahan. Ia merangkumi proses transformasi budaya diubahsuai dengan ciri baru iaitu sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan operasi dan struktur organisasi hinggalah organisasi mencapai kualiti menyeluruh. 2.4 Model dan Ciri-Ciri TQM Robiah Sidin (2003) menyatakan Model TQM mengandungi empat aspek berikut: matlamat, focus, strategi dan pelaksanaan (rujuk rajah 1). Menurutnya lagi model TQM ini memerlukan persekitaran organisasi yang baik untuk bertapak kukuh sebagai satu budaya kerja. Bagi mewujudkan persekitaran itu sesebuah organisasi harus memberi penekanan kepada tujuh prinsip pengurusan TQM yang akan dibincangkan dibawah tajuk Prinsip-prinsip TQM membawa

6

Rajah 1 Model dan Ciri-Ciri TQM

2.6 Halangan Kejayaan TQM (Obstacles) Namum begitu sudah menjadi lumrah, sesuatu usha yang baik itu sentiasa mempunyai halangan. Begitu juga dengan TQM, antara halangan-halangan terhadap kejayan TQM adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Tidak ada komitmen daripada pihak pengurusan. Tidak berjaya merubah budaya organisasi Perancangan tidak teratur Tidak ada latihan dan pendidikan yang berterusan Struktur organisasi yang tidak selaras dan pengasingan individu dan bahagian(dept).

7

6. 7. 8. 9.

Teknik pengukuran yang tidak efektif dan tdak ada pendedahan kepada data dan dapatan. Kurang memberi perhatian kepada pelanggan luaran dan dalaman Kurang mengaplikasi penguatkuasaan dan kerja kumpulan Gagal untuk penambahbaikan secara berterusan 2.7 Kejayaan TQM Tanggungjawab siapa? Setiap anggota dalam organisasi perlu bekerjasama untuk menjayakan TQM. Fokus? Output daripada bahagian masing-masing sentiasa baik dan bermutu. Bagaimana? Caranya adalah prihatin terhadap perkara-perkara berikut . Mengenalpasti siapa pelanggan, mengetahui apa kehendak mereka, bagaimana mengukur keupayaan diri untuk memenuhi keperluan mereka. Apakah keupayaan yang diperlukan itu telah dimilikinya. Jika keupayaan belum dimiliki, apakah perubahan atau yang perlu dilakukan perlu Model TQM 3.0 Kajian literatur Petrick & Fer (1995) dalam Mumtaz (2007) menyatakan terdapat empat jenis iklim proses organisasi: peningkatan diri

1. 2. 3. 4.

Pengeksploitasian (explosive) Kemerosotan (Impoverish) Sokongan (supportive) Kualiti Menyeluruh (Total quality) Iklim proses organisasi dalam melaksanaan TQM. kualiti Organisasi autonomi adalah darjah kesediaan sesuatu organisasi Organisasi yang mempunyai iklim Proses mempunyai darjah kematangan dan

Menyeluruh

pengupayaan tinggi.

Pekerja-pekerja di organisasi ini mempunyai darjah

yang tinggi, mengamalkan komunikasi terbuka dan jujur serta

mempunyai kepercayaan dan penghormatan tanpa rasa curiga. Staf dalam organisasi ini rasa sepunya dan bangga dengan penambahbaikan dan

8

pembelajaran yang dilalui. Kuasa dalamorganisasi seperti ini bukan daripada rantaian hirarki tapi pihak yang terlibat dalam proses. Kajian Mumtaz (2007) bertujuan untuk mengenalpasti iklim proses organisasi yang sedia ada di Intitusi Pengajian Tinggi Mara (IPTMa). Beliau telah mrnggunakan Insrumen kajian bernama Instrumen Organizational Process Climate Padhi & Polo (2005) keatas responden yang terdiri daripada kumpulan pengurusan, pensyarah dan staf sokongan. Sebanyak tujuh belas dimensi iklim telah disoalselidek. Standart prestasi, Dimensi-dimensi tersebut adalah Sistem penghargaan, Kemesraan dan sokongan, kepemimpinan, keadaan

organisasi, komunikasi, Kreativiti ,Tekanan kerja, Etika, Toleransi, Maklum balas dan kawalan, Sumber, Perkembangan pekerja, Persekitaran fizikal kerja, Pasukan kerja, Kebanggaan pekerja, Penglibatan pekerja. Mumtaz telah menggunakan kaedah pengiraan skor yang di bangunkan oleh Petrick & Fur (1995) untuk membuat rumusan terhadap dapatan kajiannya. Rumusan untuk nilai skor yang didapati adalah seperti dalam jadual 4 di bawah: Jadual 4 Nilai Skor 1.0 - 5.9 6.0 - 10.9 11.0 - 15.9 16.0 - 16.9 3.1 Dapatan Kajian Dapatan kajian kesemua jenis IPTMa menunjukkan Iklim proses organisasi di IPTMa menyokong pelaksanaan TQM, dimana warga IPTMa adalah produktif tetapi tidak berdikari. Mereka memerlukan sedikit kepercayaan dan pengupayaan dalam membuat keputusan supaya mereka rasa dihargai. Abd Aziz (2000) menyatakan. apabila rasa tidak dihargai wujud dikalangan pekerja, mereka tidak bersedia melaksanakan TQM, sebaliknya wujud usha menentang program kearah TQM . 9 Status iklim proses organisasi Pengeksploitasian (Exploitive) Kemorosotan (Impoverish) Sokongan (Supportive) Kualiti Menyeluruh (totalQuality)

3.2

Rumusan Kajian

IPTMa masih belum mencapai tahap proses organisasi Kualiti menyeluruh tetapi berada pada tahap sokongan, iaitu satu langkah sebelum cirri iklim TQM. Ini bermakna masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam mempertingkatkan iklim organisasi ini ke arah TQM. Beberapa dimensi iklim yang berada pada tahap sokongan rendah seperti system penghargaan(11 – 13.4) perlu di beri perhatian agar lebih mantap dan iklim organisasi dapat bergerak kearah TQM. Dalam masa yang sama juga perlaksanaan TQM perlu ada penambahbaikan atau dimantapkan dari masa kesemasa dan proses ini perlu berlaku secara berterusan dengan melibatkan semua warga organisasi.

4.0 4.1

Prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh (PKM atau TQM )

Prinsip-prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh dalam PKPA BIL 1/92 PKPA Bil 1/92 memberikan tujuh perinsip yang boleh membantu pelaksanaan PKM. Prinsip- prinsip itu ialah sokongan pengurusan atasan, perancangan strategik kualiti, mengutamakan pelanggan, latihan dan pengiktirafan, semangat berpasukan, pengukuran prestasi dan kepastian kualiti. Dalam konteks pendidikan, sekolah merupakan sebuah organisasi dinamik yang berinteraksi dengan agensi luar dan memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai potensi mereka. Oleh sebab itu sistem pengurusan kualiti sesuai dilaksanakan di sekolah sebagai asas untuk membekalkan perkhidmatan yang berprestasi tinggi. Pengurusan Kualiti Menyeluruh dilaksanakan di sekolah melalui ketujuh-tujuh prinsip PKM itu sendiri. 4.1.1 Pelaksanaan Prinsip 1: Sokongan Pengurusan Atasan

Pengurusan atasan di sekolah bermakna tanggungjawab Pengetua/Guru Besar atau pentadbir untuk membuat transformasi dan mempastikan kemajuan sekolah. Pengetua bertanggungjawab terhadap prestasi dirinya, guru-guru,

10

pelajar dan staf sokongan yang lainnya.Tanggungjawab utama Pengetua/Guru Besar iaitu tugas sebagai pengurus di bidang pengurusan sekolah, tugas penyelia untuk memastikan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dijalankan di sekolah dan tugas pemimpin iaitu memimpin staf dan semua guru secara profesional serta memupuk kerjasama dengan pihak lain terutamanya masyarakat. Sebagai pengurus atasan yang memberi sokongan terhadap orang bawahan, beberapa elemen penting perlu dimainkan oleh Pengetua/Guru Besar dalam melaksanakan PKM di sekolah. 1. Menetapkan visi, misi dan matlamat sekolah: 1.1 Iaitu menentukan hala tuju sekolah yang jelas, selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan kehendak pelanggan serta memastikan semua guru dan staf menyedari dan mempunyai matlamat, visi dan misi yang sama. Pengetua/Guru Besar juga perlu mempunyai rangka kerja atau blueprint strategik sekolah tentang harapan, matlamat dan hala tuju sekolah.

1.2

Mengambil kira semua idea serta mengenal pasti apakah

perkara, bidang atau aspek sekolah yang perlu dimajukan dan kemudian bertindak untuk melakukan perubahan positif.

2. Mewujudkan budaya dan iklim kerja positif: 2.1 Menyediakan garis panduan tugasan dengan menetapkan standard pencapaian yang berkualiti tinggi bagi diri sendiri, guru, staf sokongan dan pelajar.

2.2

Pengetua/Guru Besar perlu membentuk norma dan nilai positif dari segi tingkah laku dan amalan kerja semua guru, staf dan pelajar. Dasar mantap berkaitan disiplin juga perlu diwujudkan untuk mengurangkan masalah disiplin dan mencapai matlamat zero defect.

11

Mengurus perubahan melalui bimbingan:

2.3 Pengetua/Guru Besar hendaklah sentiasa peka kepada idea serta inovasi baru dan melaksanakan perubahan berdasarkan inovasi yang berkesan. 2.4 Sentiasa membantu guru dan staf sokongan melakukan perubahan pembelajaran. dan kemajuan berdasarkan inovasi/idea terbaru dalam pengajaran dan

3. Delegasi tugas:
3.1

Pengetua/Guru Besar perlu menurunkan tugas tertentu kepada guru kanan dan guru-guru lain untuk menwujudkan motivasi tugasan kepada pegawai yang lain. Namun begitu Pengetua/Guru Besar perlu sentiasa memantau dengan memastikan tugas-tugas rutin dijalankan oleh pegawai yang diturunkan kuasa adalah mengikut prosedur yang betul serta berlandaskan standard dan harapan sekolah.

4.1.2 Pelaksanaan Prinsip 2: Perancangan Strategik Kualiti Hussein Mahmud, dalam bukunya Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah, ada menjelaskan Model Reformasi atau dipanggil Model Hubungan sekolah sebagai satu perancangan strategik sekolah iaitu: 4.1.2.1 Peringkat I : Matlamat/misi: Peringkat penetapan matlamat dan hala tuju sekolah sebagai rangka untuk memulakan perubahan. Matlamat dan hala tuju sekolah mestilah dibuat berdasarkan rujukan, kajian dan dokumen rasmi seperti Akta Pelajaran, Dasar Pelajaran Negara dan Falsafah Pendidikan Negara.

4.1.2.2 Peringkat II : Penilaian:

12

Diperingkat ini, semua tindakan, amalan, dasar, standard dan prosedur kerja dinilai untuk menetapkan norma dan nilai yang akan digunapakai sebagai budaya dan iklim sekolah. 4.1.2.3 Peringkat III : Perancangan: Sekolah membuat rancangan penambahbaikan, melakukan penstrukturan atau pengubahsuaian organisasi. Ini termasuklah mengubah visi dan misi sekolah, mengubah prosedur kerja, sistem tugas dan proses pengajaran-pembelajaran. 4.1.2.4 Peringkat IV : Latihan staf. Menjalankan kursus perkembangan staf atau latihan untuk guru dan staf sokongan. Latihan dijalankan sebagai usaha untuk membantu guru dan staf melaksanakan program penambahbaikan sekolah. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah melalui bengkel, seminar dan aktiviti percambahan fikiran (brainstorming). 4.1.2.5 Peringkat V : Pelaksanaan: Pada peringkat ini, guru dan staf mula mempraktikkan amalan, strategi, sistem, prosedur dan norma baru di sekolah, seperti menggunakan kaedah pengajaran/pembelajaran yang baru, menggunakan alat bantu mengajar yang baru dan penerapan nilai yang baru di sekolah. 4.1.2.5 Peringkat VI : Transformasi: Peringkat di mana amalan baru yang berkesan dalam perancangan, pengurusan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah dijadikan amalan menyeluruh, disamping terus menerima inovasi dan idea baru untuk mengubahsuai strategi yang lemah atau kurang berkesan. Hussein Mahmood juga menyenaraikan beberapa amalan yang boleh difokuskan untuk pengubahsuaian dan penambahbaikan iaitu: o o o Pelaksanaan kokurikulum Dasar dan peraturan sekolah Sistem disiplin pelajar

13

o o o o o o o

Sistem ganjaran pelajar, staf dan guru Sistem pengaliran (streaming) pelajar dan penyusunan pelajar dalam kelas Sistem dan konsep penilaian dan pengujian sekolah Cara pelaporan pencapaian Pusat sumber dan penggunaannya Penglibatan pihak luar seperti ibu bapa dan masyarakat sekitar dalam aktiviti sekolah Pengurusan sistem maklumat.

4.1.3 Pelaksanaan Prinsip 3- Mengutamakan Pelanggan Pelanggan menentukan kualiti. Sesuatu produk atau perkhidmatan dikatakan berkualiti jika pelanggan berpuas hati. Dalam PKM, pelanggan hendaklah diutamakan Konsep mengutamakan pelanggan merujuk kepada tanggungjawab profesional pihak sekolah apabila memberi perkhidmatan dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelanggan adalah sesiapa yang menerima produk atau khidmat yang disediakan (John West-Burnham , 2007). Menurut Harry V. Roberts di dalam bukunya “Academics Initiatives in Total Quality for Higher Education”, pelanggan kepada organisasi sekolah ialah: o o Pelajar - pelanggan kepada produk atau hasil pengajaran dan pembelajaran, penerima norma dan nilai budaya sekolah. Ibu bapa - pihak yang menyumbang dan membayar yuran untuk mendapatkan hasil produk yang menginginkan hasil keputusan yang positif o
o

Bakal

majikan

-

bergantung

kepada

hasil

pendidikan

untuk

membekalkan gunatenaga kepada syarikat atau agensi pekerjaan Masyarakat - sebagai pembayar cukai, berusaha memastikan kestabilan dan kebajikan masyarakat.

14

Di dalam konteks pengurusan kualiti, guru hendaklah sedar tentang tanggunjawab profesionalnya untuk : o o o o membekalkan maklumat yang benar sentiasa amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Profesional yang amanah perlu mempunyai sifat-sifat seperti jujur, berterus terang, kompeten, tekun, setia dan menyimpan rahsia Untuk memastikan kepuasan pelanggan, menurut John West-Burnham (2007), pembekal hendaklah sentiasa memastikan kemajuan yang berterusan dengan sentiasa berusaha meningkatkan keluarannya. nilai barangan

Dalam konteks sekolah dan pendidikan, guru dan pengurusan sekolah hendaklah mengenal pasti kehendak pelanggan, kemudian berusaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan profesional, selain meningkatkan strategi dan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk dijadikan standard kualiti output, demi memenuhi kehendak pelanggan tersebut. Pengurusan sekolah juga hendaklah mempunyai polisi terbuka iaitu bersedia dengan bersungguh-sungguh menerima idea, rungutan dan permintaan pelanggan di dalam setiap proses pembuatan keputusan supaya pengurusan sekolah dan bilik darjah akan dapat diperbaiki. Pelanggan terutamanya ibu bapa juga hendaklah sentiasa dilibatkan di dalam aktiviti sekolah seperti melalui kegiatan PIBG, membuka sistem aduan, kajian kepuasan pelanggan, mengadakan “hari terbuka” sebagai landasan perhubungan dan pencambahan fikiran, menjadi ahli “rakan cop’ dengan PDRM dan penduduk sekitar untuk menangani masalah disiplin dan sebagainya.

4.1.4 Pelaksanaan Prinsip 4- Latihan dan Pengiktirafan

15

Setiap guru atau pendidik mempunyai tanggungjawab terhadap profesion masing-masing. Begitu juga Pengetua/Guru besar yang mempunyai tanggungjawab memimpin guru dan staf dibidang latihan serta memberikan motivasi berupa pengiktirafan jika perlu. 4.1.4.1 Latihan Latihan adalah keperluan asas untuk kejayaan pelaksanaan PKM. Staf/ anggota sokongan perlu diberi pendedahan/latihan PKM untuk memastikan kejayaan PKM. Di samping itu juga pengiktirafan perlu diberi kepada staf. Dengan ini akan menggembirakan mereka dan boleh mengubah perlakuan mereka. Di dalam pengurusan kualiti dalam konteks sekolah, semua guru menyedari kepentingan mendapatkan latihan sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti kerja masing-masing. Sedar tentang tanggungjawab untuk menyumbang kepada kebaikan pelanggan dengan sentiasa meningkatkan imej profesional dan sosial yang terbaik. Memahami kepentingan dan peranan latihan sebagai usaha penambahbaikan dan meningkatkan kualiti profesion. diberi latihan profesional, dan sentiasa bermotivasi mempertingkatkan Guru sentiasa kendiri untuk

pengetahuan dan kemahiran yang terkini selari dengan

perkembangan pesat di bidang ilmu serta sains dan teknologi. 4.1.4.2 Menghormati profesion dan kod etika profesional Menghormati profesion bermaksud seorang profesional meletakkan dirinya pada suatu kedudukan agar terus dipandang tinggi oleh masyarakat (Mohd. Janib Johari, 2001, ms 94). Guru hendaklah meletakkan dirinya sebagai profesional dengan meningkatkan kepakaran yang dimiliki serta mengukuhkan kepentingan dan sumbangan perkhidmatannya sebagai pendidik. Menghormati kod etika profesional pula bermaksud seorang profesional hendaklah prihatin tentang pandangan umum terhadap profesionnya, menjalankan tugas selari dengan kepakarannya serta selari dengan kehendak masyarakat (Mohd.Janib Johari, 2001). Kod etika ialah nilai-nilai utama

16

sesebuah organisasi dan peraturan-peraturan etika yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua ahli dalam organisasi tersebut (Mohd. Janib Johari, 2001). Kod etika bertindak seperti satu sumber pegangan, panduan dan inspirasi positif tentang tingkah laku dan tanggungjawab profesional di kalangan Oleh itu, guru hendaklah mengekalkan keyakinan dan profesional.

penghormatan masyarakat dengan mematuhi kod etika profesional tersebut. 4.1.4.3 Pengiktirafan Semua guru dan staf adalah berhak untuk mendapatkan pengiktirafan ke atas semua kualiti kerja dan pencapaian terbaik mereka. Pengiktirafan adalah ganjaran yang boleh diberikan oleh pentadbir samada dalam bentuk wang/material atau bukan material. Tanpa upah yang setimpal, profesional tidak dapat menumpukan segala tenaga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan (Mohd. Janib Johari, 2001). Pengiktirafan merupakan penghargaan kepada kakitangan kerana pencapaian cemerlang dan standard kerja yang dihasilkannya. 4.1.4.4 Kenapa perlukan pengiktirafan? Pengiktirafan akan menjadi motivasi dan mendorong kakitangan dan guru untuk terus meningkatkan mutu kerja. Guru dan kakitangan akan lebih jelas tentang standard kualiti kerja yang diperakui oleh pihak pengurusan atasan, pegawai akan meneruskan standard yang berkesan atau mengubahsuai amalan kerja supaya selari dengan ekspektasi dan standard organisasi. 4.1.5 Pelaksanaan Prinsip 5- Semangat Berpasukan Pengurus sekolah hendaklah mencipta satu budaya di sekolah sebagai usaha memupuk semangat berpasukan. Ini bermakna, budaya ialah satu sistem nilai yang abstrak seperti, kepercayaan, harapan, norma-norma dan matlamat yang sama dimiliki, diterima dan konsepnya dipegang secara umum dan dominan.

17

Demi kejayaan organisasi, semua guru dan staf mestilah mempunyai nilai dan menuju ke arah matlamat yang sama. Sistem pengurusan sekolah hendaklah dalam bentuk berpasukan bukan mengikut sistem hierarki sebenar. Budaya individualisme juga perlu dihapuskan. Bukan semua keputusan mengurus sekolah dibuat hanya oleh pihak pentadbir atau Pengetua/Guru Besar, tetapi sebarang keputusan hendaklah dibuat bersama-sama, atau pihak pentadbir perlu menggunakan idea dan maklum balas dari guru, pelanggan dan staf semasa membuat sebarang perancangan. Konsep seperti ini akan memberi motivasi kepada semua warga sekolah memberikan komitmen yang sama kepada kejayaan organisasi. 4.1.6 Pelaksanaan Prinsip 6- Pengukuran Prestasi Untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan penambahbaikan yang dilakukan, penambahbaikan itu perlu diukur. Oleh itu, satu sistem pengukuran prestasi perlu diadakan. Dalam konteks sekolah, pengukuran prestasi dibuat dengan melakukan pemantauan, penilaian dan kajian semula ke atas strategi dan perubahan yang telah dilakukan kepada budaya sekolah. Pemantauan ialah proses memeriksa kemajuan secara berterusan (Sonia Blandford, 2007). Pengetua/Guru Besar hendaklah sentiasa memantau kaedah pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian para pelajar supaya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualiti penyampaian guru dan pencapaian pelajar. Bahagian Nazir Sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri pula bertanggungjawab memantau perkembangan sekolah. Menurut John West-Burnham (2007), proses pengukuran prestasi hendaklah menumpukan kepada persoalan “sejauhmana kehendak pelanggan sudah dipenuhi?” Oleh sebab itu, guru dan pengurusan sekolah hendaklah mempunyai prosedur operasi sebagai satu proses kualiti. Contoh prosedur operasi ialah sukatan pelajaran, skema kerja, manual kerja, buku panduan peraturan sekolah, penyataan visi, misi, dasar kepuasan pelanggan dan huraian sukatan pelajaran. 18

Salah satu cara pemantauan ialah dengan membuat perbandingan pencapaian prestasi mengikut kriteria tertentu. Pemantauan yang terbaik ialah pemantauan kendiri yang dibuat oleh guru-guru dan pelajar sendiri. Misalnya guru menyediakan satu kerangka penilaian untuk menilai amalan kerja masingmasing. 4.1.7 Pelaksanaan Prinsip 7- Kepastian Kualiti Untuk kejayaan PKM, sesebuah organisasi perlu memastikan pelanggan mereka sentiasa berpuas hati terhadap produk dan perkhidmatan yang diberi. Matlamatmatlamat seperti produk atau perkhidmatan tanpa kecacatan (zero defect) perlu diperiksa. Oleh itu, untuk kepastian kualiti, perlu ada tiga tindakan iaitu melakukan pemeriksaan kualiti, mengadakan perancangan output dan latihan staf/ angggota. Pengurusan kualiti bertujuan supaya sekolah beroperasi mengikut pelan tindakan, malah mencapai prestasi yang lebih dari jangkaan. Menurut Sonia Blandford, di dalam bukunya Managing Profesional Development In School, sesuatu kualiti itu pasti tercapai jika sekolah memfokus kepada perkara-perkara berikut:

o o o o o
o

Proses mendapatkan hasil yang dikehendaki Meningkatkan peratus pelajar yang berjaya mencapai matlamat prestasi. Melakukan aktiviti pembelajaran yang baru. Melaksanakan kaedah mengajar yang baru. Menggunakan cara kerja yang baru bagi meningkatkan kualiti Memantapkan latihan, kemahiran dan kaedah penambaikan kualiti hasil kerja. Penglibatan semua kakitangan dalam perubahan sekolah dan budaya kerja. Pemimpin yang berkesan.

o o

19

o

Memberikan khidmat yang terbaik kepada pelanggan dan pemegang saham.

Berdasarkan kertas perbincangan yang dibentangkan oleh Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, tahap kualiti pendidikan boleh diukur dengan melihat tiga asek berikut: o Standard o Ekspektasi terhadap pelajar o Peningkatan berterusan Standard: Diukur melalui empat item iaitu: 1: 2: 3: 4: Input - merujuk kepada kelayakan dan latar belakang guru, pelajar kemudahan bilik darjah, alat bantu mengajar dan sebagainya. Proses merujuk kepada bagaimana aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ujia dan peperiksaan dilaksanakan. Output - melihat pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman dan awam. Outcomes(hasil)pekerjaan. Ekspektasi terhadap pelajar: Melihat keupayaan pelajar menguasai kemahiran dan pengetahuan di dalam ujian dan peperiksaan. Peningkatan berterusan: Mengukur peningkatan, perubahan dan melihat jumlah pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, dan yang dapat menembusi pasaran

penambahbaikan yang dinamik.

Peningkatan yang diukur adalah meliputi

semua aspek di sekolah, ini temasuklah budaya, persekitaran, disiplin, kemudahah fizikal, teknik pengajaran guru, aspek keselamatan dan kesihatan pelajar dan sebagainya. PKPA Bil 1/92 menegaskan bahawa pelaksanaan PKM boleh membantu sesebuah organisasi mencapai prestasi 20 cemerlang, menjimatkan kos,

meningkatkan kecekapan operasi dan kepuasan hati pelanggan. Jika matlamat ini tercapai, sistem penyampaian (delivery system) yang cekap dan berkesan akan tercapai.

5.0 Amalan TQM/PKM dalam pendidikan Menurut John Jay Bostingl di dalam artikel oleh Dheeraj Mehrotra, konsep PKM yang diilhamkan oleh Deming Management”. 5.1 Prinsip 1: Hubungan Sinergi (Synergic Relationship) Dalam prinsip pertama ini, PKM menekankan perhubungan di antara pembekal dan pelanggan yang bermaksud semua staf/ anggota dalam organisasi pendidikan perlu melibatkan diri. Ini adalah kerana, apabila semua anggota terlibat dalam sesuatu proses, prestasi dan produktiviti akan ditingkatkan yang disumbangkan oleh kebolehan dan pengalaman setiap individu dalam organisasi. Dalam konteks bilik darjah, guru dan pelajar bertindak sebagai pelanggan dan pembekal yang harus bekerjasama bagi memastikan matlamat P&P yang disasarkan tercapai. 5.2 Prinsip2:Peningkatan Berterusan dan Penilaian Sendiri (Continuous Improvement and Self Evaluation) Prinsip ini merujuk kepada komitmen organisasi atau pihak sekolah untuk terus meningkatkan prestasi sekolah secara kolektif. Pihak pentadbir bekerjasama dengan guru selaku pelanggan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Deming, seorang individu tidak seharusnya menilai individu yang lain. Oleh itu PKM menekankan kepada kepentingan penilaian diri sendiri sebagai sebahagian daripada proses peningkatan yang berterusan. boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Beliau telah memperkenalkan “ Four Pillars of Total Quality

21

5.3

Prinsip 3: Satu Sistem Proses Berterusan (A System of Ongoing

Process) Prinsip PKM ini boleh diaplikasikan dalam pendidikan apabila system pendidikan itu sendiri dilihat sebagai satu proses yang berterusan. Dalam pendekatan ini, guru dan pelajar tidak disalahkan secara total sekiranya sesuatu berlaku. Sebaliknya, sesuatu proses hendaklah dikaji di atas kelemahan yang ada. Dalam proses pembelajaran, penambahbaikan yang berterusan berdasarkan hasil pembelajaran lebih dititikberatkan. 5.4 Prinsip 4: Kepimpinan ( Leadership) Prinsip PKM yang keempat ini boleh dilaksanakan dengan jayanya dan ia banyak bergantung kepada pihak pengurusan atasan. Organisasi seperti sekolah harus memastikan bahawa pelajar boleh cemerlang melalui proses peningkatan yang berterusan hasil dari kerjasama yang erat di antara guru dan murid. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan aspek kepimpinan diambil berat bagi menjamin peningkatan berterusan di dalam proses pembelajaran yang berlaku.
Dirumuskan di sini bahawa prinsip-prinsip PKM yang diaplikasikan dalam organisasi pendidikan atau sekolah secara amnya boleh memberi kebaikan kepada sekolah dengan cara:

o o o o o

Memfokuskan peranan, tujuan dan tanggungjawab sesebuah sekolah itu. Menambahbaik sekolah sebagai ‘satu cara hidup’ ( a way of life) Merancang plan latihan kepimpinan yang lebih komprehensif untuk semua warga pendidik di semua tahap. Mewujudkan pembangunan staf yang memfokuskan kepada sikap dan ‘beliefs’ setiap warga sekolah. Menggunakan kajian dan maklum balas yang diperoleh sebagai panduan pelaksanaan polisi dan tindakan.

22

o

Mengadakan program pembangunan pelajar yang komprehensif dengan kerjasama agensi dan institusi luar. Bagi memastikan konsep PKM berjaya dilaksanakan dalam organisasi

pendidikan, setiap individu/ staf perlu memainkan peranan dan terlibat serta memahami dan mempercayai setiap prinsip PKM yang telah dibincangkan. Ayob Jantan 2005 menjelaskan dalam bukunya Pengetua Sekolah Yang Efektif bahawa PKM boleh dilaksanakan dalam pendidikan kerana jelas terdapat sekolah yang berjaya melaksanakannya dan memperoleh sijil ISO. Sebagai contoh, pada tahun 2000 Sekolah Menengah Kebangsaan Gemerah Segamat berjaya membangunkan Sistem Kualiti MS ISO 9000. Strategi sekolah merupakan asas kejayaan dalam melaksanakan PKM di sekolah tersebut. Antara strategi yang dilakukan ialah langkah pertama, mengadakan taklimat TQM ( Sistem Kualiti ISO 9000) dalam slot perkembangan staf. Sebagai langkah kedua pula, perancangan strategik menjadi asas pengurusan sekolah, perlu mempunyai visi yang boleh dicapai. Visi sekolah berbunyi, ‘ Pada tahun 2006, Sekolah Menengah Kebangsaan Gemerah Segamat akan mencapai Tahap Sekolah Gemilang melalui pelaksanaan Sistem Kualiti MS ISO 9001:2000 dan Sistem Kualiti Pengurusan Sekolah Menyeluruh ( Total Quality School ) ‘. Sasaran penting dalam visi sekolah terhadap tiga unsur penting dalam wawasan sekolah.
1-

Tahap sekolah gemilang berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Perlu kepada budaya kerja cemerlang. Pelaksanaan Sistem Kualiti MS ISO 9001:2000 adalah agenda perancangan strategik sekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. Budaya kerja cemerlang adalah sebahagian daripada budaya kerja berkualiti yang perlu mendapat pengiktirafan secara rasmi.

2-

23

3-

Total Quality School adalah impian yang unggul tetapi dapat dicapai. Asasnya ialah pengajaran berkualiti. Proses guru dan pelajar bersamasama mengenal pasti halangan-halangan pembelajaran dan menyingkirkan halangan itu. Mewujudkan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran menjadikan tahap pengurusan pelajar semakin meningkat. Sebagai langkah ketiga pula ialah menggunakan analisis SWOT. Walau

bagaimanapun asas penting dalam kejayaan sekolah ini juga didokong oleh kesedaran bersama dalam merealisasikan impian visi sekolah disamping mengekalkan prinsip bahawa kecemerlangan perlu penambahbaikan berterusan. Daripada kenyataan di atas, dapat dirumuskan bahawa antara faktorfaktor kejayaan Sekolah Menengah Kebangsaan Gemerah Segamat membangunkan Sistem Kualiti MS ISO 9000 seperti berikut; kekuatan dalaman, perancangan strategik, penggerak & pelaksana, visi dan misi sekolah yang jelas bersandar pada dasar Kualiti, objektif kualiti dan Piagam Pelanggan, juruaudit kualiti dalaman yang profesional, sokongan moral daripada pihak luar – IAB, PPD, JPD, MAMPU.

Abd Aziz bin Abd Kadir (2001) pula menyatakan keberkesanan konsep atau pendekatan PKM yang dilaksanakan di sekolah adalah bergantung kepada bagaimana pengetua sekolah berkenaan memahami dan mengadaptasi konsep tersebut dengan situasi dan kesesuaian di sekolahnya.

Sesuai dengan konsep PKM dalam konteks sekolah yang mengutamakan pelajar dan guru sebagai pelanggan, peranan rantaian ‘supplier-customer’ dalam konsep ‘ internal customers’ adalah sangat berkesan untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran agar sentiasa terjamin kualitinya. Ini bermakna sistem kawalan kualiti perlu diwujudkan oleh pengetua.

6.0

Rumusan

24

Sistem pengurusan kualiti merupakan satu etika profesional iaitu satu sistem nilai dan kriteria yang menjadi justifikasi untuk profesion khusus golongan profesional. Walaupun pada asalnya konsep pengurusan kualiti ini dipelopori untuk produktiviti perniagaan dan perindustrian, tetapi prinsip-prinsipnya amat sesuai diaplikasikan di dalam organsisi pendidikan, iaitu sekolah khasnya. Sistem pengurusan kualiti ini amat perlu dilaksanakan di sekolah kerana ia menjamin kecemerlangan prestasi pendidikan. Justeru, ia penting dijadikan sebagai budaya organisasi, jika organisasi mempunyai budaya yang berteraskan standard etika kerja dan moral yang tinggi, maka ia boleh memberi pengaruh positif kepada hasil perkhidmatannya. Di dalam konteks ini, output perkhidmatan akan dapat memuaskan kehendak dan menepati ekspektasi pelanggannya. Ini adalah kerana tanggungjawab sekolah sebagai pembekal untuk memberi perkhidmatan terbaik dan berkesan. Oleh kerana itu, pengurusan kualiti amat mementingkan proses penambahbaikan yang berterusan, maka tindakan-tindakan strategik termasuk pemantauan, penilaian, dan kajian semula amat penting dilaksanakan secara berterusan, dalam masa yang sama mengawal kos kualiti agar tidak membazir. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM), sangat penting dan perlu diteruskan serta diamalkan dalam pengurusan sumber manusia pendidikan bagi mencapai pendidikan bertaraf dunia. Dunia tanpa sempadan sentiasa akan mendesak Malaysia melahirkan pelajar dan tenaga kerja yang kompetatif. TQM menggalakkan proses transformasi budaya, melalui mana ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubahsuai, ditukar atau diperkukuh dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. Peristiwa pemberian hadiah penyapu oleh mantan Y.A.B Menteri Besar Selangor, Datuk Khir Toyo kepada penjawat awam yang tidak berprestasi mengikut ukuran prestasi yang ditentukan masih di dalam ingatan terutamanya penerima berkenaan. Tanpa prestasi penjawat awam yang bermutu, taraf hidup rakyat akan terjejas dan pada akhirnya mutu hidup dan kemajuan rakyat dan negara turut akan terbantut (Abdullah Thalith 2007). 25

Pengiktirafan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, Kangar Perlis yang memperolehi MS ISO 9002 amat membanggakan bagi warga pendidikan. Yahya Buntat, Rozali Omar dan Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor mendapati suasana iklim sekolah ini lebih terkawal dan terurus, jesteru itu, dapat meningkatkan pretasi serta kecemerlangan sekolah ini. Kajian mendapati sebanyak 79.4% dari purata keseluruhan responden menyetujui bahawa mereka telah dapat melaksanakan tugas-tugas dan tangungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan baik dan berkualiti (Yahya et al. 2003). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penambahbaikan program dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif, dan mutu kualiti dalam programnya dapat mengubah budaya sekolah, para pelajar dan ibu bapa menjadi tertarik dengan adanya inovasi yang ditimbulkan oleh TQM di sekolah ini. Mumtaz (2007), menjelaskan bahawa kesemua IPTMa mempunyai iklim proses organisasi yang menyokong pelaksanaan TQM. Iklim proses organisasi ialah darjah kesediaan sesuatu organisasi itu dalam pelaksanaan TQM (Petrick & Fur 2005). Kolej UniKL (ISO 9001: 2000) dan IKM (ISO 9000) menyokong pada tahap yang tinggi berbanding dengan institusi lain (Mumtaz 2007). Secara keseluruhan dapatan kajian ini menunjukkan pelaksanaan TQM merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi iklim proses organisasi. Kejayaan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma dan IPTMa adalah selari dengan konsep TQM iaitu mencipta budaya kualiti. Di sektor pendidikan, pelbagai perubahan telah dilakukan oleh pihak kementerian untuk memertabatkan profesion perguruan. Pengwujudan guru pakar, guru cemerlang, guru super, guru besar cemerlang dan anugerah perkhidmatan cemerlang (APC) adalah di antara pengiktirafan untuk menggalakan budaya kualiti dikalangan pendidik. Guru-guru cemerlang dinilai kepakaran dan kecemerlangan mereka melalui lima aspek iaitu kecemerlangan peribadi, kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran, kecemerlangan kerja, kecemerlangan komunikasi dan kecemerlangan potensi (Jemaah Nazir 1997). Namun begitu, proses untuk mencipta seseorang guru itu mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan memerlukan masa yang lama kerana mereka perlu melalui beberapa peringkat perkembangan untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan dalam 26

pengajaran dan pembelajaran (Fuller et al. 1975; Dreyfus & Dreyfus 1982; Lilia & Abdullah 1998; Tuner & Bash 1999). Walaubagaimana pun, pencapaian tahap TQM sangat bergantung kepada sumber tenaga manusia. Pihak pengurusan yang berintegriti dan para pekerja bawahan yang bermotivasi dan komited perlu berganding bahu bagi mencapai matlamat organisasi. Matlamat pengurusan sumber manusia adalah untuk melahirkan pekerja yang produktif yang dapat membangunkan organisasi. Jesteru itu, pengurus sumber manusia perlu menerangkan strategi-strategi yang berkaitan dengan produktiviti, kualiti dan perkhidmatan dalam organisasi. Kebijaksanaan dalam pengurusan sumber manusia penting kepada semua pengurus, walau di mana sekali pun peringkat atau jabatan mereka. Sistem pendidikan yang menimbulkan fenomena ini sebenarnya memberi kesan kepada organisasi di mana organisasi terpaksa membuat pilihan secara berterusan bagi memastikan kebolehan bekerja diguna dengan sebaiknya (Halim 2004). Manakala, pembangunan modal insan yang sedia ada hendaklah dibangunkan melalui perancangan sumber manusia secara strategik untuk memastikan semua program yang dirancang dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

7.0

Cadangan

Perubahan paradigma pengurusan pendekatan pengurusan kepada pendekatan kepemimpinan telah berlaku pada alaf 21. Perubahan ini melibatkan Perubahan ini juga pemantapan keterampilan diri melalui kepercayaan dan keyakinan yang lahir daripada pasukan kerja serta tindakan pemimpin. melibatkan keperluan untuk melakukan inovasi dan pembaharuan di mana kualiti telah menjadi agenda utama dalam amalan pengurusan menuju visi dan misi sesebuah organisasi (Syed Azauddin 2005). Kepemimpinan amat penting untuk menjayakan sesebuah organisasi. Seorang pemimpin perlu merancang, mengelola, mengarah dan mengawal semua perjalanan kerja dalam organisasi. 27 Kepemimpinan juga adalah satu

tanggungjawab yang terbit daripada autoriti yang sahih dan merupakan satu amanah. Jesteru itu, pemilihan pemimpin mestilah mengikut peraturan yang sesuai dan mendapat restu daripada semua pihak. Pihak yang melantik dan dilantik perlu berasa senang hati dan berpuas hati. Pemimpin juga perlu mempunyai kualiti asas, latihan kepemimpinan, integriti dan pertimbangan kemanusian (Sani dan Mumtaz 2005). Kepemimpinan yang berkesan adalah terdiri daripada individu yang mempunyai kualiti peribadi dan perwatakkan yang hebat (Persell et al. 1989 & Kouzes & Posner 2002). Kepemimpinan organisasi memainkan peranan penting di mana pemimpin akan menggunakan kepakaran dan kemahirannya untuk mempengaruhi subordinat untuk bekerjasama dengannya bagi mencapai matlamat organisasi untuk yang telah ditetapkan bersama. Stephen Covey (1989) dalam bukunya yang tersohor Seven Habits of Highly Effective People menyatakan bahawa salah satu tabiat yang menjadikan seseorang itu berjaya dalam hidup dan kehidupannya ialah dengan memikirkan matlamat pada setiap permulaan usahanya. Penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti kepemimpinan turut dinyatakan oleh Dato Dr. Shukur Abdullah, mantan Pengerah Pelajaran Malaysia bahawa guru-guru muda yang berpotensi dan berpeluang untuk dilantik sebagai pengetua akan dilatih atau wajib mengikuti dan lulus kursus khas berkaitan ilmu dan asas-asas kepengetuaan amatlah wajar. Perlantikan pengurus pendidikan termasuk pengetua seharusnya bukan sahaja berdasarkan faktor kekananan sahaja tetapi juga meliputi prestasi kerja, tahap keilmuan dan kepimpinan yang benar-benar cemerlang. Kursus ini penting untuk menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjelmakan TQM dalam pendidikan. Jesteru itu, kepemimpinan amat ditekankan dalam TQM kerana kejayaan dan perubahan sesuatu organisasi termasuk pendidikan bermula pada tahap pengurusan yang mencorakkan iklim proses organisasi. Pelaksanan TQM dari pandangan pengurusan Islam amat bijak kerana pekerjaan dapat dizahirkan melalui keikhlasan beribadat kepada Allah dan pelanggan seperti pelajar-pelajar dan ibu bapa pastinya akan mendapat manfaat yang berganda. Islam amat menekankan kualiti. Kualiti ialah gabungan antara dua ciri keelokan iaitu ikhlas dan itqiin (kecemerlangan). Jadi, ini bermakna, 28

kualiti dalam pengurusan Islam tidaklah menggambarkan ciri-ciri produk mengikut kehendak pelanggan yang berbeza tetapi ia merupakan ciri-ciri keelokan secara umum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Miljah dalam Sunannya yang bermaksud: "Ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat pahala melainkan kelaparan dan ramai yang sembahyang malam tetapi tidak mendapat pahala melainkan rasa mengantuk disebabkan berjaga malam." Prinsip pertama TQM iaitu penyertaan menyeluruh adalah selaras dengan ajaran Islarn iaitu prinsip tauhid, habl min al-niis dan juga konsep jarna'ah yang memerlukan kepada hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat supaya persefahaman sesama sendiri dapat dipertingkatkan dan pasukan kerja yang mudah memberi kerjasama dapat dibentuk. Sepertimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi yang bermaksud: "Orang mu'min adalah seperti sebuah bangunan, mereka saling kuat menguati antara satu sama lain. " Pendekatan berterusan selaras dengan Islam kerana manusia adalah utl al-Albab di mana mereka sentiasa membina masa hadapan yang lebih baik melalui dorongan dan tuntutan mempertingkatkan kualiti diri. yang menghendaki mereka berusaha Ini bermakna, pekerja atau pengurus yang

berkualiti ialah mereka yang gemar mempelajari perkara-perkara baru dan sentiasa mempertingkatkan diri dengan Jernul Syariah, 10:2 (2002) 67-86 membuat perubahan-perubahan yang baik. a.w (bermaksud): Seperti mana sabda Rasulullah s. "Barangsiapa yang hari ini lebih baik danpada hari

semalam, itulah orang yang berjaya, barangsiapa yang hari ini sama dengan semalamnya, itulah orang yang kena laknat. " Daripada sudut Islam, tugas pendidik amat mulia. Ganjaran pekerjaan ini bukan sahaja akan diterima sekarang tetapi juga berterusan hingga ke akhirat. Jika TQM yang diamalkan sekarang berorientasikan pelanggan, TQM pengurusan Islam pula berpaksikan Allah. Pekerja menganggap kerja merupakah satu ibadah yang perlu dilaksanakan amanahnya dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Kebersihan hati, ketenangan jiwa dan disertai dengan niat yang baik sewaktu bekerja akan menghasilkan kualiti kerja yang cemerlang. Maka, akan lahirlah pelajar-pelajar yang beketrampilan seperti mana yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 29

8.0

Kesimpulan

Hasrat dan matlamat pendidikan mencapai tahap TQM bukanlah sesuatu perkara yang mudah tetapi tindakan ke arah itu sentiasa ditingkatkan. Komitmen pihak pengurusan atasan dan penyertaan kakitangan secara menyeluruh merupakan prasyarat kejayaan TQM. Dalam Konsep TQM, kualiti yang buruk datangnya daripada pengurusan yang buruk, bukan pekerja-pekerja yang buruk. Kenyataan ini selari dengan pendapat Deming iaitu kualiti sesebuah organisasi datangnya 80 peratus daripada pengurusan dan 20 peratus daripada pekerja. Pengurusan sumber manusia pula perlu diuruskan dengan betul agar ia dapat berfungsi dengan baik. Keberkesanan konsep atau pendekatan pengurusan sumber manusia yang dilaksanakan di sektor pendidikan adalah bergantung kepada bagaimana pengarah, pengetua atau guru besar berkenaan memahami dan mengadaptasi konsep tersebut dengan situasi dan kesesuaian di sekolah atau dibahagiannya. Dalam konteks sekolah yang mengutamakan pelajar, guru sebagai pelanggan, peranan rantaian ‘supplier-customer’ dalam konsep ‘internal customers’ adalah sangat berkesan untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran agar sentiasa terjamin kualitinya. diwujudkan oleh pengetua (Abd Aziz 2001). Dua paradigma yang dikatakan menjadi penghalang kepada Sistem kawalan kualiti

kecemerlangan dan kualiti kerja ialah konsep `kita manusia biasa’ iaitu kecacatan (defect) yang berlaku adalah kerana kelemahan manusia dan yang kedua iaitu ‘There is always a next time’ yang disifatkan oleh T. Domingo sebagai `anti kualiti dalam pengurusan’. Kedua-dua halangan ini sebenarnya perlu dielakkan, apabila mahukan kualiti. Dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan, pengurusan seharusnya telah membuat keputusan-keputusan 30

yang muktamad dengan mengambilkira kemungkinan-kemungkinan melalui audit atau jangkaan luaran dan dalaman terhadap proses masalah dan penyelesaiannya. Jesteru itu, pendidikan di Malaysia perlu sentiasa melalui penambahbaikan dengan menekankan kualiti pengurusan sumber manusia untuk menghasilkan iklim proses organisasi positif bagi mencapai pendidikan bertaraf dunia. Penutup Mantan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam satu ucapan di majlis Perdana Perkhidmatan Awam kelima pada 9 Januari 2004, menyatakan bahawa : “.......rakyat haruslah bersama-sama dengan perkhidmatan awam untuk meningkatkan kualiti dan mengejar pembaikan, supaya kita dapat menjadi satu masyarakat maju dalam erti kata yang sebenar dan bertaraf dunia dalam memenuhi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang, bertaraf dunia dalam produktiviti dan efisiensi, bertaraf dunia dalam etika dan kebebasan dari rasuah”

RUJUKAN Ab. Aziz Yusof. 2000. Pengurus dari gelagat organisasi di abad ke21. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Abd Aziz bin Abd Kadir. 2001. Pelanggan Dalaman: Konsep dan Pendekatannya dalam TQM di Sekolah. Jurnal Institut Pengetua, Universiti Malaya, 1(1) 54-61. Abdullah Thalith Md. Thani. 2007. Penghayatan nilai murni menjana prestasi penjawat awam. http://www. gov.my. (Atas talian). 12 April. Ayob Jantan 2005, Pengetua Sekolah yang Efektif. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd. Blandford, Sonia, 2007, Managing Profesional Development In School, (terjemahan oleh Munirah Mustaffa), Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.

31

Dale H. Besterfield, Carol Besterfield-Michna,Glen H. Besterfield, Mary Besterfield-Sacre. 2003. Total Quality Management. Edisi ke-3. New Jersey: Pearson Education. Dheeraj Mehrota, Applying Total Quality Management in Acdemics, (atas talian), http://www.isixsigma.com/library/content/c020626a.asp (16 September 2009) Faridahwati Mohd.Shamsudin, Md.Lazim Mohd .Zin, Zuraida Hassan, Hadziroh Ibrahim, Chandrakantan Subramaniam, Ghazali Din, Mohamad Ismadi Wasli & Edora Ismail. 2006. Pengurusan Sumber Manusia di Malaysia. Ulang cetak. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Haji Malek Sbah Hj. MoM Yusof. 2000. Gagasan kualiti menurut perspektif Islam. Buletin P dan Q, 6(1):7. Hussein Mahmood, 1997, Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Ilhamie Abdul Ghani Azmi. 2002. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM): Satu Perbandingan Antara Prinsip Konvensional dan Islam. Jurnal Syariah, 10:2:67-86. Jamalullail Abdul Wahab. 2009. Nota kelas Pengurusan Sumber Manusia. Fakulti Pendidikan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. John S. Oakland. 1995. Pengurusan Kualiti Menyeluruh. Terj. Mohamad Salmi Mohd. Sohod. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia. 1996. Garis panduan bagi melaksanakan MS ISO 9000 dalam perkhidmatan awam. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil: 2 Tahun 1996. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Mohd. Janib Johari, 2001, Etika Profesional, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Baharu Nik Mustapha Nik Hassan. 2000. Quality and productivity in Islam. Kuala Lumpur: IKIM. Mumtaz Begam Abdul Kadir. 2007. Iklim proses organisasi di institusi pendidikan tinggi mara (iptma). Melaka: Kolej Profesional Mara. Mumtaz Begam Abdul Kadir. 2009. I klim proses organisasi di institusi tinggi MARA (IPTMa) . Jurnal Pendidikan dan Latihan Mara. (1): 22 – 41. Padhi, N & Palo, S. 2005. Human dimension of Total Quality Management. New Delhi : Atlantic Publishers & Distributors.

32

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Bil.1, tahun 1992, Panduan engurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam Petrick, J.A & Furr, D.S. 1995. Total Quality in Managing Human Resources. Delray Beach : St Lucie. registry.usm.my/pentadbiran/m_turun/m...07/.../6%20TQM.p [10 Sept 2009] Robiah Sidin. 2003. Teori Pentadbiran Pendidikan Satu Pengenalan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Sunan Ibn Majah dan Surah al-An'am, ayat 160. West-Burham, John, 2007, Managing Quality in School, (terjemahan oleh Tengku Abdul Aziz Tengku Zainal, Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Yahya Buntat, Rozali Omar & Syed Mohamaad Syafeq. 2003. Kesan pengiktirafan MS ISO 9002 terhadap psikologi dan situasi kerja guruguru dan kakitangan sekolah: satu tinjauan. Hlm. 5-6. Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru.

33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.