HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

111 . Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampua n. arahan dan bimbingan. tahap. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. Pelakuan m urid.

Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan.bergayut siku bengkok . Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. 113 . Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.tolak dinding .cekak cangkuk . Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Contoh Aktiviti: . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

Mengenal pasti kemampuan . Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti 114 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan mu rid. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaian pakaian.

Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. angkat kaki. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. 115 . Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan.

Perlakuan murid. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti 116 . arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan. Persekit aran atau tempat beraktiviti.

Menampan . tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . 117 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki.M enguis . Mengenal pasti kemampuan.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik.Menahan . Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.Mengelecek .Menjaga gol .Mencedok . Penyeliaan. Perlakuan murid. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.Memukul . arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melakar padang permainan hoki. Persekita ran atau tempat beraktiviti.

Melakar padang permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Persekitaran atau tempat berakti viti. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. 118 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. Perlakuan murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia.

Pelakuan akti viti. Melakar padang permainan sepak takraw.Servis . Persekitaran atau tem pat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Mengawal . 119 . Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.Me nanduk . Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Mengumpan . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw. Pelakuan murid.Merejam . Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Penyeliaan. Mengenal pasti kemampuan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Menimbang . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. arahan dan bimbingan.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.

120 .Fasa mendarat . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . Mengenal pasti kemampuan. Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Langkah keselamata n . Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Perlakuan murid.Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik. arahan dan bimbingan.Fasa penerbangan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Kesesuaian peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. Perlakuan aktiviti. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar.

Langk ah keselamatan . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.Fasa l onjakan . Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang.Fasa melangkah . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang.Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa layangan . Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan . 121 .Fasa lari landas . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa lonjakan .Fasa lari landas .Fasa lonjakan kaki bebas . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. 122 . Mengenal pasti kemampuan . Penyeliaan. Perlakuan mu rid. Perlakuan aktiviti.

Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. ketangkasan dan lombol. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan Pola 5 . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampuan. Kesesuaian pakaian. Perlakuan mur id. Perse kitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Penyeliaan.

Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Kesesuaia n pakaian. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Penyeliaan. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. 125 . Persekitaran atau tempat beraktiviti.Pusingan badan Pergeraka n 6 . Mengenal pasti kemampuan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. arahan dan bimbinga n.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 .

Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. memadan danlakuan cermin.Kesedaran aliran Tema 7 . (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 . Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 127 . (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.berterusan dan selamat. Mengenal pasti kemampuan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. dan perkembangan pelajar.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Perlakua n murid.

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Pen yeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti.. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan.. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . Mengenal pasti kemampuan.Orientasi ruang Tema 12 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. (i) Te ma pergerakan Tema 11 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. 129 .

Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. 130 . semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara.. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. arahan dan bimbingan. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. semasa dan selepas perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. Mengenal pasti kemampuan. Pelakuan murid. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra. Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan.Struktur organisasi . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.

Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. semi profesional dan profesional. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Aras 2 Membezakan status amatur. 132 . Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional.

Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Kesan dan akibat politik dala m sukan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan.

(a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful