HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. 111 . Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . Pelakuan m urid. tahap. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampua n. Penyeliaan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n. Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.bergayut siku bengkok . Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. 113 .cekak cangkuk .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.tolak dinding . Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Contoh Aktiviti: .

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakuan mu rid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan. Kesesuaian pakaian. Mengenal pasti kemampuan . Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti 114 .

115 . Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. angkat kaki. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. Persekit aran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti 116 . Mengenal pasti kemampuan.

Mengelecek .Mencedok . Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Mengenal pasti kemampuan. Penyeliaan.Menjaga gol .Menahan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. 117 . Perlakuan murid. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki. Kesesuaian pakaian.Menampan . Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Melakar padang permainan hoki.Memukul .M enguis . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . Persekita ran atau tempat beraktiviti.

Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Perlakuan murid. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Perlakuan aktiviti. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. Mengenal pasti kemampuan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Penyeliaan. 118 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. Persekitaran atau tempat berakti viti. arahan dan bimbingan. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.

Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw.Mengumpan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Mengenal pasti kemampuan.Servis . Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tem pat beraktiviti. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Menimbang . arahan dan bimbingan.Me nanduk . Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. Pelakuan akti viti.Merejam . Pelakuan murid.Mengawal . 119 . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Melakar padang permainan sepak takraw.

Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Perlakuan aktiviti. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat .Fasa berlepas . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. arahan dan bimbingan. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan.Fasa penerbangan . Kesesuaian peralatan. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Perlakuan murid. 120 .Fasa lonjakan .Langkah keselamata n . Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik.

Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang. 121 .Fasa l onjakan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang.Fasa lari landas .Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang.Fasa melangkah .Langk ah keselamatan . Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan .Fasa layangan .Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lari landas .Langkah keselamatan .Fasa penerbangan .

122 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan . Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan mu rid. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. Kesesuaian pakaian.

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. (i) Pola pergerakan Pola 5 . Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 .

Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Perlakuan mur id. Perse kitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik.

Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 . Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. 125 . Kesesuaia n pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat. arahan dan bimbinga n. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan.Pusingan badan Pergeraka n 6 .Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

(ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 .Kesedaran aliran Tema 7 . memadan danlakuan cermin. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Kesesuaian pakaian. dan perkembangan pelajar. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.berterusan dan selamat. 127 . ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakua n murid.

Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan.. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Mengenal pasti kemampuan. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi. arahan dan bimbingan. 129 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. Pen yeliaan. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. (i) Te ma pergerakan Tema 11 .Orientasi ruang Tema 12 . Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 .

Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum.. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Mengenal pasti kemampuan. 130 . Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Pelakuan murid. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. Penyeliaan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan.

Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Struktur organisasi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara.

Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. 132 . semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional. Aras 2 Membezakan status amatur. semi profesional dan profesional. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur.

Kesan dan akibat politik dala m sukan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan.

Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . perwatakan dan tingkah laku yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful