HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. 111 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan.

Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pelakuan m urid. tahap. Mengenal pasti kemampua n.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti.

Contoh Aktiviti: .lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.tolak dinding . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot.bergayut siku bengkok . Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. 113 . Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.cekak cangkuk .

Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti 114 . Mengenal pasti kemampuan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakuan mu rid. Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. angkat kaki. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. 115 . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Persekit aran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti 116 . Perlakuan murid.

Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.Memukul . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki.Mencedok . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Melakar padang permainan hoki.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. Persekita ran atau tempat beraktiviti.Menahan . Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . arahan dan bimbingan. 117 .Menampan .Menjaga gol . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki.M enguis .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan murid. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Penyeliaan.Mengelecek .

Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Melakar padang permainan tenis. Kesesuaian pakaian. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. Perlakuan murid. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. 118 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Persekitaran atau tempat berakti viti. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. arahan dan bimbingan.

119 . Mengenal pasti kemampuan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . arahan dan bimbingan.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw.Merejam . Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Pelakuan murid. Kesesuaian pakaian.Me nanduk .Mengawal .Mengumpan . Persekitaran atau tem pat beraktiviti.Servis . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Pelakuan akti viti. Melakar padang permainan sepak takraw.Menimbang .

Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan.Fasa berlepas . Perlakuan murid. Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. arahan dan bimbingan. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik. Perlakuan aktiviti. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Kesesuaian peralatan.Fasa penerbangan .Fasa lonjakan .Langkah keselamata n . Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. 120 . Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat .

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa l onjakan . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.Langk ah keselamatan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa melangkah . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang. Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang.Fasa lari landas . 121 .Fasa lonjakan .Fasa penerbangan .Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang.Fasa layangan . Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang.Langkah keselamatan . Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang.Fasa lari landas . Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

Perlakuan mu rid. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan . Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 122 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan.

Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 .Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. (i) Pola pergerakan Pola 5 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut.

Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan. Penyeliaan. Perlakuan mur id. Perse kitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 .

Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Kesesuaia n pakaian. Penyeliaan. Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. 125 . Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 . arahan dan bimbinga n. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.Pusingan badan Pergeraka n 6 . Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 . ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. dan perkembangan pelajar. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. memadan danlakuan cermin.Kesedaran aliran Tema 7 . (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. 127 . Kesesuaian pakaian. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.berterusan dan selamat. Mengenal pasti kemampuan.

Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Perlakua n murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

Pen yeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. (i) Te ma pergerakan Tema 11 . Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. Mengenal pasti kemampuan. 129 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif... Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.Orientasi ruang Tema 12 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum.. Penyeliaan. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. semasa dan selepas perkhemahan. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. arahan dan bimbingan. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Kesesuaian pakaian. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. Mengenal pasti kemampuan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. 130 . Pelakuan murid. semasa dan selepas perkhemahan.

Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan .Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra.Struktur organisasi .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. semi profesional dan profesional. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional. 132 . Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Aras 2 Membezakan status amatur.

Kesan dan akibat politik dala m sukan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Peranan dan sumbangan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan.

Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. perwatakan dan tingkah laku yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful