HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. 111 . salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r.

tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Pelakuan m urid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampua n. Penyeliaan. Kesesuaian pakaian.

cekak cangkuk . Contoh Aktiviti: . Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.tolak dinding . Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik.bergayut siku bengkok . Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. 113 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan. Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n.

Penyeliaan. Perlakuan aktiviti 114 . Mengenal pasti kemampuan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian. Perlakuan mu rid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. angkat kaki. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. 115 . Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan.

Persekit aran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan aktiviti 116 . Mengenal pasti kemampuan. Penyeliaan. Perlakuan murid. Kesesuaian pakaian. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .M enguis . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak .Menampan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki. Persekita ran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. arahan dan bimbingan.Mencedok . Mengenal pasti kemampuan.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki.Menjaga gol . 117 . Melakar padang permainan hoki. Perlakuan murid.Menahan .Mengelecek . Kesesuaian pakaian.Memukul .

Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Perlakuan murid. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Mengenal pasti kemampuan. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat berakti viti. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Perlakuan aktiviti. 118 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis.

Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw. Persekitaran atau tem pat beraktiviti. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Menimbang . Pelakuan murid.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik.Me nanduk .Merejam . arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Penyeliaan. Melakar padang permainan sepak takraw.Servis . Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. 119 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Mengawal . Mengenal pasti kemampuan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Pelakuan akti viti.Mengumpan .

Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti kemampuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . 120 . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Perlakuan aktiviti.Fasa penerbangan . Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Langkah keselamata n . tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat . Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan.Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Kesesuaian peralatan.Fasa lonjakan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa lari landas . Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang.Fasa l onjakan . Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang.Fasa lari landas .Langkah keselamatan . Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang.Fasa penerbangan . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.Fasa layangan . 121 .Fasa lonjakan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.Langk ah keselamatan .Fasa lonjakan kaki bebas . Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang.

Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan mu rid. 122 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan . Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik.

(i) Pola pergerakan Pola 5 . Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan.

Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. Perlakuan mur id. Perse kitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan.

Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. Kesesuaia n pakaian. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. arahan dan bimbinga n. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. 125 .Pusingan badan Pergeraka n 6 . Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 .

Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan. Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 127 .berterusan dan selamat. Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 . (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. memadan danlakuan cermin. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Mengenal pasti kemampuan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Kesesuaian pakaian. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.Kesedaran aliran Tema 7 . Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. dan perkembangan pelajar. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakua n murid.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.Orientasi ruang Tema 12 .Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. Kesesuaian pakaian. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan... (i) Te ma pergerakan Tema 11 . 129 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan. Pen yeliaan. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. Mengenal pasti kemampuan.

Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Pelakuan murid. Kesesuaian pakaian. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. 130 . Penyeliaan. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang..

Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Struktur organisasi . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua.Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra. Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara. Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan .

Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. semi profesional dan profesional. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Aras 2 Membezakan status amatur. 132 . Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur.

Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. Kesan dan akibat politik dala m sukan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan.

(i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan.