HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. 111 . Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . Pelakuan m urid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampua n.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. tahap. arahan dan bimbingan.

Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. 113 . Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot.bergayut siku bengkok . Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.tolak dinding .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Contoh Aktiviti: .cekak cangkuk . Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Perlakuan aktiviti 114 . Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Mengenal pasti kemampuan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan. Perlakuan mu rid.

Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. angkat kaki. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. 115 . Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

Persekit aran atau tempat beraktiviti. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti 116 . arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki. Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Menampan .Memukul . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki. Perlakuan murid. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Mengelecek .Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Penyeliaan. arahan dan bimbingan.Menahan . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.Mencedok . Mengenal pasti kemampuan. 117 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. Melakar padang permainan hoki. Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Kesesuaian pakaian.Menjaga gol .M enguis . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Persekita ran atau tempat beraktiviti.

118 . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Melakar padang permainan tenis. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Mengenal pasti kemampuan. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. arahan dan bimbingan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Kesesuaian pakaian. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. Persekitaran atau tempat berakti viti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Perlakuan murid. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Perlakuan aktiviti. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Penyeliaan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis.

Pelakuan akti viti. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Persekitaran atau tem pat beraktiviti.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Pelakuan murid. 119 . Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Melakar padang permainan sepak takraw.Me nanduk .Menimbang . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Mengawal . Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.Servis . Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.Merejam . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Mengumpan .

Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan.Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik. Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Perlakuan aktiviti. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Perlakuan murid. 120 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar.Fasa berlepas .Fasa mendarat .Fasa penerbangan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . Kesesuaian peralatan.Langkah keselamata n .

Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa lari landas .Fasa lari landas .Fasa l onjakan . 121 . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang . Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.Fasa melangkah . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.Langk ah keselamatan .Fasa layangan . Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang. Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang.Fasa lonjakan .Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa lonjakan kaki bebas .

arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan . Perlakuan mu rid. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 122 . Perlakuan aktiviti.

Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . (i) Pola pergerakan Pola 5 . ketangkasan dan lombol. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakuan mur id. Kesesuaian pakaian. Mengenal pasti kemampuan. Perse kitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 125 . Penyeliaan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Kesesuaia n pakaian. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat. arahan dan bimbinga n. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Mengenal pasti kemampuan. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 . Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan.Pusingan badan Pergeraka n 6 . Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan. Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

127 . (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru.berterusan dan selamat.Kesedaran aliran Tema 7 .Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. memadan danlakuan cermin. Mengenal pasti kemampuan. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Kesesuaian pakaian. dan perkembangan pelajar. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 .

arahan dan bimbingan. Perlakua n murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Mengenal pasti kemampuan.Orientasi ruang Tema 12 . Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan.. 129 . arahan dan bimbingan. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Pen yeliaan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.. Kesesuaian pakaian. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. (i) Te ma pergerakan Tema 11 .

Kesesuaian pakaian. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. semasa dan selepas perkhemahan. 130 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Pelakuan murid. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan.. Mengenal pasti kemampuan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan.

Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Struktur organisasi . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan .

Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Aras 2 Membezakan status amatur. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. semi profesional dan profesional. 132 . Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan.

Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Kesan dan akibat politik dala m sukan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Peranan dan sumbangan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan.

Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful