HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. 111 . Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular.

arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampua n. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. tahap. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . Penyeliaan. Pelakuan m urid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.bergayut siku bengkok .cekak cangkuk . (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. Contoh Aktiviti: . Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan.tolak dinding . Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n. 113 .

Perlakuan aktiviti 114 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan . Pers ekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. Perlakuan mu rid.

Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. angkat kaki. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . 115 . lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

Perlakuan murid. Kesesuaian pakaian. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampuan. Persekit aran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti 116 . Penyeliaan.

Mencedok . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . Persekita ran atau tempat beraktiviti. Perlakuan murid.Mengelecek .Memukul . Kesesuaian pakaian. 117 . Melakar padang permainan hoki. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki.M enguis .Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik.Menahan .Menjaga gol . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampuan.Menampan . Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Penyeliaan.

Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Persekitaran atau tempat berakti viti. Melakar padang permainan tenis. Perlakuan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Kesesuaian pakaian. Mengenal pasti kemampuan. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Penyeliaan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Perlakuan aktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. 118 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan.

Mengumpan . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Persekitaran atau tem pat beraktiviti. Mengenal pasti kemampuan.Me nanduk . Melakar padang permainan sepak takraw. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw. Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Kesesuaian pakaian.Servis . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Penyeliaan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Pelakuan murid. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan.Merejam . 119 . Pelakuan akti viti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: .Menimbang .Mengawal .Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik.

Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Langkah keselamata n .Fasa berlepas . Mengenal pasti kemampuan. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat . Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik.Fasa penerbangan . Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Kesesuaian peralatan. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. 120 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . arahan dan bimbingan.

Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang. Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lari landas .Fasa melangkah . Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa l onjakan .Fasa lari landas . 121 .Fasa layangan . Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa lonjakan . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Langk ah keselamatan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.Fasa lonjakan kaki bebas .Fasa penerbangan .Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang.

Perlakuan aktiviti. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. 122 . Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampuan . Perlakuan mu rid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan.

Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan Pola 5 . Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.

Mengenal pasti kemampuan. Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Perse kitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . Perlakuan mur id. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. Kesesuaia n pakaian. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. 125 . Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat.Pusingan badan Pergeraka n 6 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbinga n. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Penyeliaan. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 .

Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. memadan danlakuan cermin. Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 .Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. dan perkembangan pelajar.berterusan dan selamat. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. Mengenal pasti kemampuan. 127 . Kesesuaian pakaian.Kesedaran aliran Tema 7 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakua n murid. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .

. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. 129 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Pen yeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan..Orientasi ruang Tema 12 . Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. (i) Te ma pergerakan Tema 11 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. Mengenal pasti kemampuan.

Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Mengenal pasti kemampuan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Kesesuaian pakaian. Pelakuan murid. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. arahan dan bimbingan. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. semasa dan selepas perkhemahan. 130 . Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Struktur organisasi . Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan . Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra.

132 . Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. semi profesional dan profesional. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Aras 2 Membezakan status amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan.

Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Peranan dan sumbangan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. Kesan dan akibat politik dala m sukan.

Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful