KONSEP MANUSIA Sebelum memperkatakan tentang proses kejadian manusia, lebih dahulu perlu dijelaskan erti ‘manusia’ kerana

agak sukar untuk membincangkan sesuatu subjek sebelum mengenali objek yang akan ditumpukan. Penulis akan mengemukakan ‘konsep manusia’ ditinjau daripada pandangan Islam. Al- Quran menggunakan beberapa kalimah: al- Basyar (‫ ,)البشر‬al- Nas (‫ )الناس‬dan al- Ins ( ‫ )النس‬untuk memberi erti manusia. Al- Basyar (‫ )البشر‬bererti bangsa manusia terdiri daripada lelaki dan perempuan. 1 Al-Nas (‫ )الناس‬pula ialah kata jama’ daripada al-Ins yang bermaksud jinak (ia berlawanan dengan jin yang bersifat buas). 2 Manakala, al-Ins (‫ )النس‬seerti dengan al-Nas dan al-Basyar. Ia adalah suatu yang nyata, bersifat bersih dan benar (berlawanan dengan jin). 3 Perbezaan antara ketiga- tiga perkataan ini menyebabkan ramai penterjemah al-Quran mentakrifkan manusia itu daripada pendekatan yang berbeza. Perkataan “al-Basyar” terdapat di 36 tempat di dalam al- Quran diertikan dengan anak Adam (manusia) yang memiliki tabiat semulajadi seperti makan, berjalan di pasar dan sebagainya. Sementara “al- Nas” terdapat di 19 tempat menunjukkan nama jenis keturunan Adam. Sesuai dengan watak manusia itu jinak, maka ia disebut al-Ins “jinak ” tersebut pada 19 tempat. 4 Daripada kalimah al-Ins, terbit perkataan alInsan yang bererti “manusia”. Walaupun para pentafsir mentakrifkan manusia dengan menggunakan pelbagai kalimah menurut pandangan masing-masing, namun semua ini tidak bertentangan malah saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pentafsir terkemuka, al-Syawkani (m 1250 m) mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang dianugerahkan sifat-sifat yang cukup istimewa seperti sifat-sifat yang dimiliki

1

Jamal bin al-Din Muhammad bin Jalal al-Din Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Beirut. J. 16, h. 60. Muhammad Reda (1958), Mujam Matn al-Lughah, Beirut: Dar Maktabah al-Hayat. J. 1, h. 212. Muhammad Ali Ulubah, Al-Mujan al-Wasit, Majma al-Lughah al-Arabiyyah. J. 1, h. 30. Aishah Abd al-Rahman al-Syati (1972), Al-Qur’an wa-Qadaya al-Insan, Beirut: Dar al-‘Ilm lil-Malayin.

2

3

4

oleh Allah s.w.t, mengetahui, mendengar, berkata-kata, berkehendak dan sebagainya.5 Kerana itu manusia dikatakan sebagai insan sempurna dan indah. Firman Allah s.w.t: Surah al-Tin (95): 4

}4} ٍ ‫ل َقد ْ خل َقنا النسان في أ َحسن ت َقويم‬ ِ َ َ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ
Maksudnya: “ Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. ” Menurut ahli Mantiq, manusia itu ditakrifkan sebagai ‘binatang yang boleh bertutur dan berfikir’. Bertutur bermaksud mengeluarkan suara yang mempunyai makna dan boleh difahami. Dua kriteria ini menjadi asas penting untuk membezakan sifat manusia dan binatang. Andainya seseorang itu memiliki ciri-ciri sebaliknya (bisu dan tidak siuman) namun ia masih dikategorikan sebagai manusia kerana kedua-dua sifat (bertutur dan berfikir) itu merupakan sifat relatif. Selagi fizikalnya menyerupai manusia, maka ia telah memenuhi definisi manusia. Ini bermakna, keduadua kriteria ini menjadi garis umum untuk memberi erti perkataan ‘manusia’. Syaikh Abbas Mahmud al-Aqqad di dalam bukunya Haqaiq al-Islam wa Abatilu Khusumini menyatakan bahawa: “ manusia itu ialah makhluk yang bertanggungjawab yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. ” Golongan Ikhwan al-Safa yang merupakan satu kumpulan berasal daripada mazhab syiah 12, mengutarakan pandangan mereka bahawa manusia itu adalah satu zat yang terdiri daripada dua unsur iaitu roh dan jasad. Roh lebih penting daripada jasad kerana tugas roh ialah memotivasikan jasad untuk mencapai tahap kesempurnaan. Semua pandangan yang dikemukakan di atas adalah benar menurut bidang kajian masing-masing. Pada umumnya, dapat disimpulkan bahawa manusia ialah ‘haiwan yang berilmu dan beriman’. Tinjauan konsep manusia melalui perspektif Barat, juga memberikan pelbagai persepsi tentang manusia. Plato, seorang ahli Falsafah Barat melihat manusia dari sudut komponen kejadian. Dia menegaskan manusia terdiri daripada dua unsur yang penting iaitu roh dan jasad.
5

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkani (1964), Fath al-Qadir, Misr: Syarikah Maktabah Wa Maktabah Mustafa al-Babiyy al-Halabiyy. J. 3, h. 245.

7 Secara umumnya. pada permulaannya ia dijadikan di dalam imej Tuhan yang tidak ada dosa.p. Kejadian Manusia Dan Perjuangan Hidup. seorang Reformis terkenal mentakrifkan manusia ditinjau dari beberapa aspek yang menjurus kapada aspek Teologi. Konsep insan secara umumnya merujuk kepada persoalan mengenai manusia dan kemanusiaannya dari pelbagai aspek berdasarkan pandangan Allah s.Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. t. al-Insan dan seumpamanya.BASYAR: Dari Perspektif Bahasa: Perkataan al. h.6 Martin Luther (1483-1546 m). t.A Kantogen (1972).S Publishing Company. Ohio: C. 27 7 . Aristotle dan Martin Luther adalah hampir sama di antara satu sama lain kerana semuanya mempunyai hubungkait kecuali teori evolusi dan pendapat beberapa orang Anthropologis yang mengatakan manusia ini berasal dari beruk adalah tidak tepat bahkan terbukti pendapat serta teori tersebut tidak benar. KONSEP INSAN. Oleh itu.w. pandangan Plato. Dia menjelaskan manusia itu sebagai ‘haiwan yang berakal’. 6 T. h. kelihatan.t sendiri dalam sumbersumber Islam.p. Dalam al-Qur’an. Sementara Aristotle. diberi ketentuan kepadanya untuk membiakkan keturunan dan berkuasa. manusia disebutkan sebagai al-Basyar mengambil sempena kulitnya 6 Muhammad Ali bin Abu Bakar.Basyarah merujuk kepada kulit (al-jild) yang tampak. Bapa Falsafah yang terkenal melihatnya dari sudut keupayaan berfikir. AL.S.t. Ia menyifatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. BASYAR DAN ‘ABD DALAM KONTEKS PEMIKIRAN SAINTIFIK ISLAM. terdiri dari daging dan roh spiritual. Man In The Eyes Of God. terdapat beberapa perkataan yang biasa digunakan kepada manusia iaitu al-Basyar. al-‘Abd. memerintah alam serta hidup kekal selama-lamanya.

” ْ ‫قُل إ ِن ّما أ َنا ب َشر مث ْل ُك ُم يوحى إ ِل َي أ َن ّما إ ِل َهُك ُمم إ ِل َمه واحمد ٌ فَممن كمَمان ي َرجمو‬ ‫َ ْ ُم‬ ‫َم‬ ِ َ ٌ َ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ّ ٌ َ 10 َ ْ ْ ْ َ }110} ً ‫ل ِقاء رب ّهِ فَل ْي َعْمل ع َمل ً صالحا ً وَل ي ُشرِك ب ِعِباد َةِ رب ّهِ أ َحدا‬ ِ َ َ َ َ َ َ َ Maksudnya: “ Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu.w. yang diwahyukan kepadaku: Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. tetapi kamu adalah manusia (biasa) (basyar) di antara orang-orang yang diciptakan. Dari Perspektif Istilah: Perkataan al-Basyar disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 36 kali dan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengannya adalah: Firman Allah s. berbeza dengan haiwan yang ditutupi bulu (alsuf).t: َ َ ٌ َ ‫قال َت رب أ َنى ي َكون لي وَل َد ٌ وَل َم ي َمسسني ب َشر قال ك َذ َل ِك الل ّه ي َخل ُمقُ م ما‬ ‫َم‬ ْ ُ ِ ْ َ ْ ْ ِ ُ ُ ّ ّ َ ْ َ ِ 8 ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ {47} ‫ي َشاء إ ِذا قَضى أ َمرا ً فَإ ِن ّما ي َقول ل َه كن فَي َكون‬ ُ ُ َ ْ Maksudnya: “ Maryam berkata: Ya Tuhanku. betapa mungkin aku mempunyai anak.yang jelas kelihatan berbanding dengan bulunya. ” 8 Surah Ali ‘Imran (3): 47 Surah al-Ma’idah (5): 18 9 10 Surah al-Kahf (18): 110 . Katakanlah: Maka mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosamu? (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya). ” ُ ُ ُ ْ ‫وَقال َت ال ْي َهود ُ والن ّصارى ن َحن أ َب ْناء الل ّهِ وَأ َحباؤ ُه ُ قُل فَل ِم ي ُعَذ ّب ُكم ب ِذ ُنوب ِكم‬ َ ُ ْ ِ َ ّ ِ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ‫ب َل أنتم ب َشر ممن خل َمقَ ي َغْفِمر ل ِممن ي َشماء وَي ُعَمذ ّب ممن ي َشماء وَل ِل ّمهِ مل ْمك‬ ُ ‫َم‬ ‫ُ َم‬ ُ ‫َم‬ ‫ُ َم‬ َ ْ ّ ّ ٌ َ ُ ْ 9 }18} ‫السماوات وال َرض وَما ب َي ْن َهُما وَإ ِل َي ْهِ ال ْمصير‬ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ّ ُ ِ َ Maksudnya: “ Golongan Yahudi dan Nasrani mengatakan: Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. padahal aku belum pernah disentuh oleh seseorang lelaki (basyar) pun.

t: َ ‫َ م‬ ‫ُ ِ َم ُ م‬ ُ َ َ ِ ُ ‫يا أي ّها ال ّذين آمنوا ْ ك ُت ِب ع َل َي ْك ُم ال ْقص ماص فِمي ال ْقت ْل َمى ال ْح مر بمِمال ْحر وال ْعَب ْمد‬ َ َ َ َ ّ ُ ّ ُ َ ُ ِ َ ُ َ ‫بال ْعَب ْد ِ والنثى بالنثى فَمن ع ُفي ل َه من أ َخيهِ شيء فات ّباع ٌ بال ْمعْروف وَأ َداء‬ ِ ْ ِ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ِ َ َ ٌ ْ َ ِ ْ َ ‫إ ِل َي ْهِ ب ِإ ِحسان ذ َل ِك ت َخفيف ممن رب ّكمم وَرحممة فَممن اع ْتمدى ب َعمد َ ذ َلمك فَلمه‬ ْ َ َ ُ َ َ ِ ّ ٌ ِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ّ 11 }178} ‫ع َذاب أ َليم‬ ٌ ِ ٌ َ ً ‫ضرب الل ّه مث َل ً ع َبدا ً مملوكا ً ل ّ ي َقمد ِر ع َل َمى شميء وَممن رزقْنمَماه ُ منمّما رِزقما‬ ُ ْ ّ ‫ْ ُ م‬ ِ ْ َ ّ ‫َ ْ ٍ َم‬ ْ َ َ َ َ ُ َ ‫حسنا ً فَهُوَ ينفقُ من ْه سرا ً وَجهرا ً هَمل ي َسمت َوون ال ْحممد ُ ل ِل ّمهِ ب َمل أ َك ْث َرهُمم ل‬ ْ ِ ُ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ّ ِ ُ ِ 12 }75} ‫ي َعْل َمون‬ َ ُ 2) ‘Abd – sesuatu atau seseorang yang menjadi ciptaan Allah dan tujuannya juga adalah kepada Allah.w. Firman Allah s.t: 13 }93} ً ‫إن ك ُل من في السماوات وال َرض إ ِل آتي الرحمن ع َبدا‬ ِ ّ ِ ْ ْ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ِ َ ْ ّ َ ّ ِ 11 Surah al-Baqarah (2): 178 Surah al-Nahl (16): 75 Surah Maryam (19): 93 12 13 . Firman Allah s.‘Abd dari perspektif bahasa iaitu: 1) ‘Abd.w.berdasarkan syariah (Islam) adalah merujuk kepada manusia yang sah dari segi pembeliannya.Secara ringkas. perkataan al-basyar dari segi bahasa dan al-Qur’an adalah sama dan ia biasanya digunakan merujuk kepada manusia yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada haiwan atau binatang. AL-‘ABD: Dari Perspektif Bahasa: Terdapat 3 pengertian al.

Dengan kata-kata lain. manusia memperhambakan dirinya kepada sesuatu yang lain seperti kepada material (harta) dan sebagainya. Dari Perspektif istilah: Perkataan ‘Abd (dalam bentuk mufrad) disebutkan sebanyak 28 kali dalam al-Qur’an manakala dalam bentuk jamak (al-‘ibad) pula disebutkan sebanyak 97 kali. Dengan kata-kata lain. Ini kerana bukan semua manusia menjadi ‘abd kepada Allah (iaitu ‘abd dengan pilihan sendiri). Dia memberiku al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba (‘abd) yang kembali (kepada-Nya). ” ْ َ ْ َ ْ ‫ أ َفَل َم ي َروا إ ِلى ما ب َي ْن أ َي ْديهِم وَما خل ْفهُ مم م من الس مماء وال َرض‬‫ِ ْ َ َ َ م‬ َ َ ّ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ْ ِ ْ َ ‫إن ن ّشأ ْ ن َخسف ب ِهِم ال َرض أ َوْ ن ُسقط ع َل َي ْهِم ك ِسفا ً من السماء إ ِن‬ ْ ِ ْ ّ ِ َ ّ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ّ ِ 16 ّ }9} ‫في ذ َل ِك لي َة ل ّك ُل ع َب ْد ٍ منيب‬ ً َ َ ِ ٍ ِ ّ Maksudnya: “ Sesungguhnya pada yang demikian itu.t: 15 }30} ً ‫قال إ ِني ع َب ْد ُ الل ّهِ آتان ِي ال ْك ِتاب وَجعَل َني ن َب ِي ّا‬ ِ َ ّ َ َ َ َ َ َ - Maksudnya: “ Berkata ‘Isa: Sesungguhnya aku ini hamba Allah (‘abd-Allah).w.t: 14 ّ َ ِْ َ ّ ِ }56} ‫وَما خل َقت ال ْجن والنس إ ِل ل ِي َعْب ُدون‬ ُ ْ َ َ ِ ُ - ‘Abd kepada dunia dan seisinya.3) ‘Abd. Contoh ayat-ayat al-Qur’an berkaitan dengan al-‘abd adalah seperti firman Allah s. Firman Allah s. manusia menjadikan dirinya sebagai ‘Abd-Allah (hamba Allah).w. ” 14 Surah al-Dhariyat (51): 56 Surah Maryam (19): 30 Surah Saba’ (34): 9 15 16 .dalam bentuk penyembahan dan perkhidmatan yang boleh dibahagikan kepada dua pula iaitu: - ‘Abd kepada Allah secara sepenuhnya.

” ْ َ َ ِ َ ِ َ ِ ُ ‫ مث ْل د َأب قَوْم ِ نوح وَعاد ٍ وَث َمود َ وال ّذين من ب َعْد ِه ِم وَما الل ّه ي ُريد‬َ ْ ُ ِ ِ ُ ٍ ُ 19 ْ }31} ِ ‫ظ ُلما ً ل ّل ْعِباد‬ َ Maksudnya: Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap{ hamba-hambaNya (‘al-ibad).17 ّ َ ِ َ ْ }59} ‫إ ِن هُوَ إ ِل ع َب ْد ٌ أ َن ْعَمنا ع َل َي ْهِ وَجعَل ْناه ُ مث َل ً ل ّب َني إ ِسرائيل‬ ِ َ َ َ ْ ْ َ - Maksudnya: “ ‘Isa tidak lain hanyalah seorang hamba (‘abd) yang Kami berikan kepadanya ni’mat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Isra’il. ” ‫ قُل يا عباد ِ ال ّذين آمنمُموا ات ّقموا رب ّك ُمم ل ِل ّمذين أ َحسمنوا فِمي هَمذ ِه‬‫ِ َ ْ َ ُ م‬ ‫ُم‬ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َ ِ َ ّ ‫الد ّن ْيا حسن َة وَأ َرض الل ّهِ واسعَة إ ِن ّما ي ُوَفى الصاب ِرون أ َجرهم ب ِغَيممر‬ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ٌ ِ َ ُ ْ ٌ َ َ َ ِ ْ 20 {10} ‫حساب‬ ٍ َ ِ 17 Surah al-Zukhruf (43): 59 Surah al-Baqarah (2): 207 18 19 Surah Ghafir (40): 31 Surah al-Zumar (39): 10 20 . dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (al-‘ibad). ” Contoh ayat-ayat al-Qur’an mengenai al-‘ibad dalam bentuk jamak adalah: ‫ وَمن الناس من ي َشري ن َفسه اب ْت ِغاء مرضات الل ّهِ واللممه رؤوف‬َ ٌ ُ َ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ّ َ ِ ِ ْ 18 }207} ِ ‫بال ْعِباد‬ َ ِ Maksudnya: “ Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah.

kecuaian. AL. Pada asalnya ia bukanlah dilakukan dengan sengaja. ” Ayat di atas merupakan dalil atau pengukuhan dalam konteks Islam iaitu Allah dikatakan melupakan manusia kerana mereka sengaja melupakan pertemuan dengan Allah. sikap berhati terhadap sesuatu yang diserahkan kepadanya disebabkan oleh kelemahan hati (da’f al-qalb). Begitu juga. iaitu yang melupakan ketepatan. Sesuatu yang tidak disengajakan daripada manusia tidaklah diperhitungkan berdasarkan keterangan dan sabda Nabi Muhammad (s.nisyan yang merujuk kepada keadaan manusia yang bersifat pelupa.w): “ Diangkatkan daripada umatku tersalah dan terlupa. konsep al-‘Abd dalam bentuk bilangan mufrad atau al-‘Ibad dalam bentuk jamak merujuk secara umumnya kepada persoalan hamba dan perhambaan. bertaqwalah kepada Tuhanmu. pengabaian(al-ghaflah) dan juga kerana sengaja sehingga hatinya tidak dapat mengingatinya.” Secara ringkasnya.Insan berasal daripada perkataan nasiya.Maksudnya: “ Katakanlah Hai hamba-hamba-Ku (‘ibad)yang beriman.INSAN: Dari Perspektif Bahasa: Perkataan al.a. ” Dalam surah al-Sajdah (32): 14 ُ ُ ْ َ ِ ُ ُ ‫فَذوقوا ب ِما ن َسيت ُم ل ِقاء ي َوْمك ُم هَذا إ ِنا ن َسيناك ُم وَذوقوا ع َذاب ال ْخل ْمد ِ ب ِم ما‬ ‫َم‬ َ ْ ِ ُ ّ َ َ َ ْ ِ َ {14} ‫كنت ُم ت َعْملون‬ َ ُ َ ْ ُ Maksudnya: “ maka rasakanlah apa yang kamu lupakan iaitu pertemuanmu ini sesungguhnya Kami akan melupakanmu. Perbuatan . Setiap perbuatan lupa (nisyan) daripada manusia biasanya dicela oleh Allah. pemberitahuan dan jaminan Allah bahawa Allah menjadikan Nabi tidak melupakan kebenaran yang didengarinya.

Ayat. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah. Oleh kerana itu. surah al-A’raf (7): 51. ” Dari Perspektif Istilah: Di dalam al-Qur’an.ayat al-Qur’an mengenai al-Insan adalah: 21 Al-Qur’an. ‘InsyaAllah’. perkataan nasiya dan pecahan-pecahannya yang lain disebutkan sebanyak 47 kali. ” Sebagaimana firman Allah s. manakala perkataan Ins dan al-Insan pula sebanyak 84 kali.t dalam surah alKahfi (18): 24 َ َ ّ ْ َ َ ّ ُ َ ُ ‫إ ِل أن ي َشاء الل ّه واذ ْكر رب ّك إ ِذا ن َسيت وَقُل ع َسى أن ي َهْ مد ِي َن ربمّمي ل َقْ مرب‬ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ْ ِ {24} ً ‫من هَذا رشدا‬ Maksudnya: “ kecuali (dengan mengatakan). al-Tawbah (9): 67. (berupa) haiwan-haiwan ternak dan manusia yang banyak. Ia dinamakan al-Insan kerana Allah menciptakan kejadian atau ciptaan yang sepertinya sahaja dan tiada yang lain. al-Hasyr (59): 19 Surah al-Furqan (25): 49 22 . dan Kami memberi minum kepada sebahagian apa yang telah Kami ciptakan.w. namun mereka terlupa akan Allah kerana mereka terlupa akan diri dan kedudukan mereka sendiri. Bentuk jamaknya adalah anasiy berdasarkan keterangan Allah dalam surah al-Furqan (25): 49. 22 {49} ً ‫ل ِن ُحي ِي ب ِهِ ب َل ْد َة ً ميتا ً وَن ُسقي َه مما خل َقنا أ َن ْعاما ً وَأ َناسي ك َثيرا‬ ِ ّ ِ َ َ ْ َ ّ ِ ُ ِ ْ َ ْ ّ َ ْ Maksudnya: “ agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus).21 Sebagai peringatan dijelaskan bahawa manusia dengan mengenali diri sendiri akan dapat mengetahui dan mengenali Allah. ” Perkataan al-Insan juga dikatakan daripada perkataan al-Ins yang mempunyai maksud yang berlawanan dengan jin (al-jinn). mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini. al-Qur’an memberitahu bahawa: “ Ingatkanlah Tuhanmu apabila kamu terlupa.Allah melupakan mereka dengan maksud penghinaan (al-Ihanah) terhadap manusia yang bersifat demikian sebagai kiasan atau simbolik disebabkan perbuatan yang mereka tinggalkan.

namun semua pandangan yang dikemukakan di atas adalah benar menurut bidang kajian masing-masing dan tidak bertentangan malah saling berkaitan antara satu sama lain. Dengan melihat kepada proses kejadian yang selanjutnya. dan manusia (al-insan) dijadikan bersifat lemah. ” ‫وآتاكم من ك ُل ما سأ َل ْت ُموه ُ وَإن ت َعُدوا ْ ن ِعْمت الل ّهِ ل َ ت ُحصوها إ ِن النسان‬ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ َ َ ّ َ َ ُ ّ ُ َ َ ِ 25 }34} ‫ل َظ َلوم ك َفار‬ ٌ ّ ٌ ُ Maksudnya: “ Dan Dia (Allah) telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu pohonkan kepadanya. ” Walaupun terdapat pelbagai tafsiran mengenai konsep manusia. akan dapat memberi gambaran yang lebih terang bagaimana manusia dikonsepsikan dalam Islam. PROSES KEJADIAN MANUSIA.” َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ‫قال يا ب ُن َي ل َ ت َقصص رؤ ْياك ع َلى إ ِخوَت ِك فَي َكيدوا ْ ل َك ك َيدا ً إ ِن الشي ْطان‬ ْ َ َ ّ ّ ْ َ ُ ِ َ َ َ ّ 24 }5} ‫ل ِلنسان ع َد ُوّ مبين‬ ٌ ِ ّ ِ َ ِ Maksudnya: “ Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia (al-insan).23 َ }28} ً ‫ي ُريد ُ الل ّه أن ي ُخفف عنك ُم وَخل ِقَ النسان ضعيفا‬ ُ ْ َ َ ّ َ ِ َ ُ َ ِ ُ ِ Maksudnya: “ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Walau bagaimanapun.mat Allah. Dan jika kamu menghitung ni. 23 Surah al-Nisa’ (4): 28 Surah Yusuf (12): 5 Surah Ibrahim (14): 34 24 25 . pengertian manusia dalam Islam tidak terhenti setakat ini sahaja . Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (ni’mat Allah). tidaklah dapat kamu menghinggakannya.

Quran di atas dapat kita fahami bahawa makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah S. atau diciptakan daripada air mani seperti yang 26 Surah Al. al-Quran menjelaskan: َ ‫ال ّذي أ َحسن ك ُل شيء خل َقه وَب َد َأ َ خل ْقَ النسان م من طي من }7{ ث ُمم جعَ مل‬ ‫ْ ِ َ ِ ِم‬ َ ِ َ ّ ُ َ َ ٍ ْ َ ّ َ َ ْ ٍ ِ َ ُ َ َ َ ‫ن َسل َه من سلل َةٍ من ماء مهين }8{ ث ُم سواه ُ وَن َفخ فيهِ من روحممهِ وَجعممل‬ ِ ّ ِ ِ َ َ ِ ُ ْ ّ ّ ّ َ ّ ٍ ِ ّ 27 ْ َ َ َ ْ َ ْ ّ {9} ‫ل َك ُم السمعَ وال َب ْصار وال َفْئ ِد َة َ قَليل ً ما ت َشك ُرون‬ ِ َ ُ ْ ّ ُ Maksudnya: “ Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). penglihatan dan hati bagimu.T daripada dua unsur yang berbeza.s.Sajdah (32): 7.8. ” Berdasarkan kepada ayat. dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya.9 27 . ‘Sungguh. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.ayat al. maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.Jika kita tinjau dari sudut pandangan al-Quran dalam usaha untuk mengenali hakikat sebenar diri insan. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran. antaranya kita diberitahu: َ َ َ َ َ } ‫وَإ ِذ ْ قال رب ّك ل ِل ْمل َئ ِك َةِ إ ِني خال ِقٌ ب َشرا ً م من صل ْص مال م من حم مإ ٍ مس منون‬ ‫ّم‬ َ ّ َ َ ْ ّ ٍ ‫َ َم‬ َ ٍ ُ ْ ّ 26 {29} ‫82{ فَإ ِذا سوّي ْت ُه وَن َفخت فيهِ من روحي فَقعوا ْ ل َه ساجدين‬ ِ ّ ِ ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ِ ِ َ ُ Maksudnya: “ Dan (ingatlah).Hijr (15): 28 & 29 Surah Al.’ Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya. Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. pada satu peringkat manusia diciptakan daripada sesuatu unsur yang bersifat material sama ada secara langsung daripada tanah seperti yang terjadi pada Adam a. maka kita akan menemui beberapa ayat yang memberitahu tentang asal kejadian manusia. ” Di dalam ayat yang lain pula. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.W.

terdapat di dalam diri manusia. Selepas itu bertukar pula kepada bentuk salsal (tanah liat yang kental). ianya dapat menjelaskan sebahagian dari hakikat al. Kajian sains mengakui bahawa asal kejadian manusia pertama (Adam) adalah daripada tanah. Namun. Dari kajian Anatomi. 29 Haron Din (2001). Bil. 6-10.terjadi pada keturunan Adam a. Proses terakhir daripada kejadiannya ialah ditiupkan roh oleh Allah untuk menggerakkan jasadnya agar hidup sebagai seorang manusia. sains tidak melanjutkan perbincangannya dalam hal ini. . Anatomis menyedari adanya keseragaman unsur-unsur tanah bumi dengan unsur-unsur yang dikandung oleh badan manusia. 344. ternyata bahawa jasad Adam a. Mungkin unsur bumi dan apa yang dimuati oleh badan manusia tidak sama dari sudut nisbahnya. al-Qur’an dengan ketepatan faktanya menjelaskan tahap-tahap yang dialami oleh Adam di dalam proses pembentukan zatnya. Saintis telah berjaya membuktikan iaitu unsur-unsur yang terkandung di dalam badan manusia adalah sama dengan elemen-elemen yang ada pada tanah. Menurut beliau cerita-cerita tentang kejadian Adam mempunyai makna simbolis betapa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. kemudian menjadi tin (tanah yang bercampur dengan air).29 Daripada fakta al-Qur’an al-Karim dan Sains Moden. “Tafsir Ayat-Ayat Suci: Pilihan Al-Qur’an al-Karim”.28 Ilmu sains telah membuktikan bahawa.s. Namun begitu. Pengasuh. Kejadiannya bermula daripada turab (tanah). Menurutnya lagi. seterusnya menjadi hama’in masnun (tanah lumpur yang berbau busuk dan berwarna hitam kerana lama bersebati dengan air). h. tetapi yang penting ialah keselarasan jenisnya. Aspek inilah yang kemudiannya ditafsirkan sebagai tubuh atau jasad. Ali Syariati seorang penganut aliran Humanism berpendapat penciptaan manusia ini bersumber pada interpretasi teks wahyu al-Qur’an. Manusia Dan Islam. Walaupun penemuan sains itu tidak boleh dianggap hakikat ilmiah yang mutlak sehingga dapat mentafsirkan hakikat al-Quran dengan tepat. unsur-unsur yang juga ada pada bumi. cerita mengenai kejadian Adam adalah berupa kiasan dan berbentuk falsafah. Kelantan: Majlis Agama Kelantan.Quran yang mutlak dan sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 28 Wan Husain Azmi Wan Abdul Kadir. Jelasnya bahawa unsur jasmani manusia dicipta dari tanah di bumi.s dijadikan daripada tanah bumi. Sebaliknya.

Allah S.30 Unsur kedua bersifat non. op.T.Hijr: 29: {29} ‫فَإ ِذا سوّي ْت ُه وَن َفخت فيهِ من روحي فَقعوا ْ ل َه ساجدين‬ ِ ّ ِ ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ِ ِ َ ُ Di dalam ayat yang dinyatakan di atas. On The Sociology Of Islam. bahawa Allah telah meniupkan dari roh-Nya dengan cara atau kaifiyat yang layak dengan keagungan Allah dan dengan Kesempurnaan Allah.W. Berkeley: Mizan Press. yang hanya menjadi hak keistimewaan-Nya sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta.32 KEBOLEHAN DAN KEUPAYAAN MANUSIA: Ciri-Ciri Positif Dan Negatif Dalam Diri Manusia.T tidak menceritakan kepada kita tentang bagaimana cara Allah meniupkan dari roh-Nya itu. Ini tidak bererti Islam merendahkan daya kemampuan akal manusia. 30 Ali Syariati (1979). Allah telah meniupkan dari roh-Nya pada jasmani Adam atau jasmani zuriat keturunannya setelah dijadikan bentuk rupanya sebagai insan. Penciptaan Adam secara intipatinya boleh dikecilkan dengan satu formula ringkas iaitu roh Allah dicampurkan dengan lumpur yang busuk sehingga membentuk satu lembaga Adam a.W. Islam telah menghormati akal manusia dengan meletakkan akal pada batas daerah kemampuan serta menegaskan batas daerah yang di luar kemampuannya.T. hanya menegaskan bahawa.W. Firman Allah dalam surah Al. 11 Zakaria Stapa (1995). dengan tindakan ini. Bhd. cit. Kita tidak selayaknya dan tidak seharusnya mempergunakan akal kita atau memaksa akal kita untuk mengkaji dan mencari jawapannya.s. Cara ini dirahsiakan oleh Allah. Akhlak Dan Tasawwuf Islam. tetapi sebaliknya.penuh makna dan simbol. Akidah yang benar dan terjamin selamat ialah. Haron Din. h.material yang disebut sebagai roh atau unsur kerohanian yang di datangkan secara langsung dari Allah S.31 Gabungan daripada kedua. 31 32 . Persoalan bagaimana Allah telah meniupkan dari roh-Nya adalah persoalan yang di luar kemampuan akal manusia. kerana Allah Yang Maha Pencipta manusia sendiri tidak membayangkan keharusan akal untuk mengharunginya. Allah S.dua aspek material dan non material inilah mewujudkan makhluk yang dipanggil manusia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.

tetapi juga al.Baqarah (2): 30-32 . ‘ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosask dan menumpahkan darah di sana. ُ َ ً َ ِ َ ‫خليفة قالوا ْ أ َت َجعَل فيها من‬ َ َ ِ ُ ْ ‫وَن ُقد ّس ل َك قال إ ِني أ َع ْلممم‬ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ‫وَإ ِذ ْ قال رب ّك ل ِل ْمل َئ ِك َةِ إ ِني جاعل في ال َرض‬ ِ ٌ ِ َ ّ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ِ ْ ‫ي ُفسد ُ فيها وَي َسفك الد ّماء وَن َحن ن ُسب ّح ب ِحمد ِك‬ َ َ ِ ِ ْ ‫ّ َ َ ْ م‬ ‫م‬ ِ‫ما ل َ ت َعْل َمون }03{ وَع َل ّم آد َم ال َسمماء ك ُل ّهَما ث ُمم ع َرضمهُم ع َل َمى ال ْمل َئ ِك َمة‬ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ‫فَقال أنب ِئوني ب ِأ َسماء همؤلء إن كنت ُم صاد ِقين }13{ قالوا ْ سب ْحان َك ل َ عل ْم‬ ِ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ِ َ َ 33 {32} ‫ل َنا إ ِل ّ ما ع َل ّمت َنا إ ِن ّك أنت ال ْعَليم ال ْحكيم‬ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ِ َ َ Maksudnya: “ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. unsur-unsur non-material yang disebutkan di atas merupakan hakikat jati diri manusia dan juga berfungsi sebagai ciri. Keistimewaan manusia berbanding dengan makhluk Allah yang lain menjadi ciri utama manusia dijadikan khalifah di bumi. Pada hakikatnya. Kewujudan aspek kerohanian inilah menyebabkan manusia di taklifkan.Dari perspektif Islam. sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya’ Ulum al. yang terdapat di dalam diri manusia dan merupakan hakikat sejati dirinya.Ghazali menggunakan keempat-empatnya merujuk kepada apa yang disifatkan oleh al-Ghazali sebagai bersifat latifat rabbaniyat ruhaniyat.qalb.T yang lain dijelaskan di dalam al.’ Mereka berkata. yang diberi tanggungjawab mentadbir dan mengurus bumi dan kehidupan di bumi.Din. sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman.W. unsur non material atau kerohanian di dalam diri manusia itu terangkum sekaligus di dalam istilah-istilah yang bukan hanya tertumpu kepada istilah roh itu sahaja. Kehebatan dan keunggulan makhluk manusia berbanding makhlukmakhluk ciptaan Allah S. ‘ Sungguh.ciri kehebatan dan keunggulan makhluk manusia berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain. Aku mengetahui apa yang tidak kamu 33 Surah al. ‘ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.Quran seperti yang dapat difahami daripada maksud firman Allah yang menunjukkan keunggulan makhluk manusia berbanding malaikat. al-nafs dan akal. Al.

serta mengendali setiap perkara yang menutup 34 Zakaria Stapa. “ Mahasuci Engkau. cit.34 Al. op.s.s memberikan kesanggupan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam tempoh sekelip mata sahaja. salah seorang manusia yang berilmu yang berada di hadapan Nabi Sulaiman a. Engkaulah Yang Maha Mengetahui. tergambar secara jelas bahawa dengan izin Allah S.Quran yang melibatkan Nabi Sulaiman a. Amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi yang dipikul oleh manusia menjadikannya lebih mulia daripada para malaikat kerana manusia sanggup mengetahui baik dan buruk yang dengan itu manusia berada di atas daripada orang yang melakukan kebaikan sematamata. makhluk manusia menjadi lebih unggul dan lebih hebat daripada malaikat berdasarkan ilmu yang dimiliki hasil daripada pengajaran yang Allah S. cit. Di dalam kisah tersebut diceritakan tentang Nabi Sulaiman pada suatu ketika bertanyakan para pembesar Baginda yang terdiri daripada golongan manusia dan jin. tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.quran juga telah menggambarkan keunggulan makhluk manusia yang lebih hebat berbanding para jin. siapakah di antara mereka yang sanggup membawa ke hadapan Baginda singgahsana Puteri Balqis.15 Zakaria Stapa.35 Jelaslah di sini. ” Dialog di antara Allah S. nilai kemanusiaan itu adalah terletak pada ketinggian darjatnya yang membuatkan ia layak menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul taklif serta amanat kerana ia mendapat keistimewaan ilmu. ” Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya.ketahui. 17 & 18 35 .s dan Puteri Balqis melalui Surah al.s bangun dari tempat duduk baginda. Jin Ifrit yang berada di hadapan Baginda memberikan kesanggupan untuk membawa singgahsana tersebut dalam tempoh sebelum sempat Nabi Sulaiman a. mengatasi kesesatan yang lahir dari kekuatan dan kemampuannya. kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat. Mahabijaksana. op. jika kamu yang benar!” Mereka menjawab. mempunyai akal dan kemampuan berfikir dalam menghadapi ujian untuk memilih antara yang baik dan buruk.T berikan kepada Adam a. tetapi tidak sanggup berbuat lain daripadanya dan tidak pula tahu sebaliknya. Sungguh. “ Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini. Namun begitu. seraya berfirman. pandai berbicara.T.W.Naml ayat 38-40. h. h.W. Hal ini dapat diperhatikan di dalam kisah al.T dan para malaikat di atas.W.

Selanjutnya al. tidak dikembangkan dan dipergunakan secara yang sewajarnya mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh syariat Allah. Dijelaskan juga bahawa secara umumnya manusia mempunyai ciri-ciri kelemahan. ternyata sekali bahawa sekiranya potensi kerohanian milik manusia yang dilambangkan di dalam ayat di atas menerusi istilah al-qalb. Sekiranya syarat. rendah diri dan berdoa apabila ditimpa kesusahan.T dalam surah al-A’raf:179: ‫وَل َقد ْ ذ َرأ ْنا ل ِجهَن ّم ك َثيرا ً من ال ْجن والنس ل َهُم قُلوب ل ّ ي َفقهُ مون ب ِهَ ما وَل َهُ مم‬ ‫ْ َ م َ م‬ َ ِ َ َ َ َ ٌ ُ ْ ْ َ ّ ِ ِ َ ّ ِ َ َ َ ْ ‫أ َع ْي ُن ل ّ ي ُب ْصرون ب ِها وَل َهُمم آذان ل ّ ي َسممعون ب ِهَما أ ُوْلممئ ِك كال َن ْعَمام ِ ب َمل هُمم‬ ‫م‬ ‫ْ َ ُ َ م‬ ٌ َ ْ ْ َ َ ُ ِ ٌ َ َ ّ َ {179} ‫أ َضل أ ُوْلمئ ِك هُم ال ْغافِلون‬ َ ُ َ ُ Berdasarkan ayat di atas.Quran menjelaskan. mengkritik dan seumpamanya. merupakan sesuatu yang tidak mutlak. suka membangkang. maka manusia tidak akan dapat mempertahankan taraf keunggulannya. pada diri manusia wujud sifat.kesedaran nuraninya akibat godaan kuasa.syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia.W. malahan tarafnya pada masa itu adalah sama dengan haiwan ternak dan dalam keadaan tertentu ianya menjadi lebih sesat lagi daripada binatang ternak.w.t: ُ ُ ُ ِ َ َ َ ّ ً َ ْ َ ّ ِ َ َ {9} ‫وَل َئ ِن أ َذ َقْنا ال ِن ْسان منا رحمة ث ُم ن َزع ْناها من ْه إ ِن ّه ل َي َؤوس ك َفور‬ َ ٌ ُ ٌ ْ . mudah lupa. menjadi sombong dan bongkak serta membantah Allah s. Al. Sebagaimana firman Allah S.t. di samping kedudukan dan darjatnya yang lebih tinggi dari makroorganisma dan makhluk-makhluk lain. Firman Allah s.w. Antara sifat-sifat negatif dalam diri manusia ialah manusia cenderung bersikap melampaui batas. malahan ia mempunyai syarat.syarat itu diketepikan. memprotes. melupakan Allah bila kaya dan kuat serta ingatkan Allah .Quran juga mengingatkan kepada manusia bahawa keunggulan dan kehebatan manusia sebagaimana yang telah di jelaskan.sifat negatif yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada diri manusia yang membawa mereka ke lembah kehinaan sehingga tarafnya lebih rendah daripada haiwan ternakan. maka taraf keunggulan juga tidak akan dapat dipertahankan.

Asr: 2 Keterangan al. dan di antara ayat berkaitan adalah firman Allah s.Maarij: 19-21 َ ٍ ْ َ َ ‫وَل َقد ْ صرفْنا في هَذا ال ْقرآن للناس من ك ُل مث َل وَكان النسان أ َك ْث َر شمميء‬ َ ِ ِ ّ ِ ِ ْ ُ ِ َ ّ َ ُ َ ِْ َ َ ٍ َ ّ {54} ً ‫جد َل‬ َ Surah al.sifat negatif yang terdapat pada diri manusia.Surah Hud: 9 ‫وآتاكم من ك ُل ما سأ َل ْت ُموه ُ وَإن ت َعُدوا ْ ن ِعْمت الل ّهِ ل َ ت ُحصوها إ ِن النسان‬ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ َ َ ّ َ َ ُ ّ ُ َ َ ِ {34} ‫ل َظ َلوم ك َفار‬ ٌ ّ ٌ ُ Surah Ibrahim: 34 ُ ‫إ ِن النسان خل ِقَ هَلوعما ً }91{ إ ِذا مسمه الشمر جزوعما ً }02{ وَإ ِذا مسمه‬ ُ َ َ ِْ ّ ُ َ ّ ّ ُ ّ َ َ ُ ّ َ َ {21} ً ‫ال ْخي ْر منوعا‬ ُ َ ُ َ Surah al. manusia turut diberikan peringatan tentang musuh atau seterunya. secara mudah menjelaskan sifat.t dalam surah al-Furqan (25): 29 yang bermaksud: “ Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari al-Qur’an ketika al- .Quran tersebut. Tidak ketinggalan.Kahfi: 54 َ {7} ‫ك َل إ ِن النسان ل َي َط ْغى }6{ أن رآه ُ است َغْنى‬ َ َ ْ َ َ ِْ ّ ّ ّ Surah al.Alaq: 6-7 َ ُ ‫إ ِن النسان ل ِرب ّهِ ل َك َنود ٌ }6{ وَإ ِن ّه ع َلى ذ َل ِك ل َشهيد ٌ }7{ وَإ ِن ّه ل ِح مب ال ْخي ْمر‬ ُ ّ ُ ُ َ َ َ ِْ ّ ِ َ ِ َ َ {8} ٌ ‫ل َشديد‬ ِ َ Surah al.Aadiyat: 6-8 }2} ٍ‫إ ِن النسان ل َفي خسر‬ ِ َ َ ِْ ّ ْ ُ Surah al.w.

musuh manusia terdiri daripada dua jenis iaitu yang berbentuk manusia seperti manusia lelaki dan wanita dan yang berbentuk makhluk halus seperti jin. Kemudian.A’raf di atas juga secara tidak langsung kelihatannya memberikan semacam isyarat dan petunjuk kepada manusia. Arah tuju di dalam kita merancang pembangunan kerohanian diri kita. Antara sifat-sifat positif dalam diri manusia ialah manusia mampu memerangi kepedihan dan kesusahan hidup untuk kelangsungan hidup dan tanggungjawab social. dapat diambil pedoman daripada ayat al.Tin: 4-6 Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahawa dua unsur utama yang dapat melepaskan manusia daripada azab api neraka ialah keimanan dan amal-amal yang salih yang apabila di patuhi dengan sebaik.baiknya pasti manusia akan berhasil melepaskan diri dari moral yang .sifat negatif.Quran. Jadi. {5} ‫ل َقد ْ خل َقنا النسان في أ َحسن ت َقويم ٍ }4{ ث ُم رد َد ْناه ُ أ َسفل سممافِلين‬ َ َ ّ ِ َ َ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ِ ّ {6} ‫إ ِل ال ّذين آمنوا وَع َملوا الصال ِحات فَل َهُم أ َجر غ َي ْر ممنون‬ ِ َ ّ ُ َ َ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ٌ ْ ْ Surah at. syaitan dan iblis. yang menyebabkan umat manusia mengalami kehancuran dan keruntuhan adalah kerana mengikut dorongan sifat.sifat negatifnya. manusia mampu berjuang mencapai matlamat hidup dan sebagainya.” Sesungguhnya dalam keterangan al-Qur’an. Para Psikologi dan Sosiologi meyakini adanya hal ini.Qur’an itu telah datang kepadaku. Islam sendiri sebagai petunjuk yang benar bagi umat manusia. Dalam hal ini keterangan para ahliahli tersebut tidak bertentangan dengan teori al.sifat negatif. ayat 179 di dalam surah al. kalau dilihat dari sudut yang lain. Adanya pengakuan seperti itu bukan bererti bahawa Islam membenarkan manusia berbuat kejahatan kerana memiliki sifat. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Akan tetapi dengan itu Islam hendak menjelaskan sebab atau proses terjadinya kerosakan moral dan keruntuhan tamadun manusia. dengan kata lain. betapa manusia perlu merancang dengan teliti pembangunan unsur rohani diri kita ke arah yang positif.Quran antara lainnya. supaya dengan itu kita dapat mengelak diri daripada malapetaka di atas. Semenjak dahulu lagi Islam sudah menyedari bahawa manusia memang mempunyai sifat.

Pemikiran Lahir mengandungi ilmu-ilmu tentang proses kelahiran dan pembentukan mental. Pemikiran-pemikiran Lahir. dan Kejuruteraan. dan otak. hujah atau rasional kerana pemikiran ini sematamata berunsur “transcendental” bukan “omniscient”. yakni kepada Khaliq Maha Pencipta iaitu Allah Subhanahuwataala. Sains Aktuari.rendah dan menyelamatkannya dari keruntuhan akhlak sehingga naik ke tingkat manusia yang sempurna. dan kewahyuan. Pemikiran ini ialah pemikiran keimanan. kita tidak boleh meminta sebarang bukti. . Usuluddin. Sains.ilmu ini bertujuan menyempurnakan dua tugas manusia sebagai hamba. Logik. Lahir. jasmani. iaitu hubungan terus dengan manusia lain dan sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khaliq-nya. dan Lateral. Astronomi. Dalam pemikiran ini. ketauhidan. Logik. dan Lateral adalah untuk manusia menjalankan peranannya sebagai khalifah sesama manusia sendiri. Kebolehan dan keupayaan manusia ditinjau dari sudut pemikiran saintifik pula menunjukkan perlunya manusia mempunyai sekurang-kurangnya empat bentuk pemikiran yang boleh dipanggil Pemikiran 4L: Luhur. di dalam skop perbicaraan di sini. ia bermakna bahawa unsur kerohanian di dalam diri manusia itu mesti dikembang dan disuburkan kehidupannya dengan kedua. Jelas ilmu-ilmu ini adalah untuk menyempurnakan ilmu Fardu Ain. Ilmu-ilmu yang tergolong dalam Pemikiran Lahir ini adalah seperti Kesihatan. Ilmu-ilmu ini digolongkan sebagai ilmu wahyu atau “ revealed knowledge ”. Pemikiran Luhur ialah pemikiran yang berhubung kait dengan kepercayaan kepada yang ghaib. Statistik. Perubatan. Manusia berperanan menjalankan Fardu Kifayah untuk kesejahteraan ummah. Maka. Arkitektur. Fekah. Pemikiran Logik atau Mantik pula mengandungi ilmu pengetahuan yang berhubung dengan sains dan ilmu pasti. dan Psikologi. Ilmu-ilmu ini termasuk dalam jurusan sains.dua unsur tersebut. Ilmuilmu yang tergolong dalam pemikiran jenis ini adalah seperti Matematik. iaitu keimanan dan amal-amal salih supaya dapat mengatasi unsur-unsur kerohanian yang bersifat negatif dan memastikan manusia itu nanti terlepas daripada azab yang amat pedih. dan sebagainya. Ilmu. Undang-undang. Terdapat pelbagai ilmu yang membicarakan unsur-unsur keluhuran ini seperti Tauhid.

Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Pemikiran Lateral ialah pemikiran imaginatif. Daripada Pemikiran-penikiran Lahir. Ilmu wahyu atau “revealed knowledge” dipanggil “ilmu naqli”. Geografi. Dengan memiliki empat jenis pemikiran dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengannya itu. Mohd Yusof Hasan (2000). Ilmu Sejarah. manusia menjadi makhluk yang sempurna. dan sebagainya. keimanan. Manusia menjadi lengkap sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah sesama manusia. Dwiperanan manusia ini melahirkan kesejahteraan manusia yang lain. Ekonomi. Prof. Pemikiran Saintifik SPB4L. dan inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan seharian manusia. kreatif.Pemikiran Lateral ialah pemikiran yang berdasarkan jurusan sastera. manakala ilmu dapatan atau “acquired knowledge” dipanggil “ilmu aqli”. h. 3&4 . lahir sifat-sifat ketakwaan. Ketiga-tiga jenis pemikiran atau ilmu ini tergolong dalam ilmu-ilmu yang diperoleh di kalangan sesama manusia dipanggil “acquired knowledge”. Logik. Dr.36 36 . Ilmu-ilmu jenis Pemikiran Lateral ini termasuklah Kesusasteraan. dan Lateral akan tumbuh rasa insani yang tebal di kalangan bangsa-bangsa di dunia ini. Daripada Pemikiran Luhur. Sosiologi. dan kekudusan kepada Allah Yang Maha Pencipta. Pemikiran 4L ini perlu dipupuk dan dibajai demi kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Bhd. Pemikiran ini ialah pemikiran yang lama tetapi baru diperkenalkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful