PENGERTIAN SYIRKAH dan HUKUMNYA Pengertian secara bahasa Syirkah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang

berartimencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il mudhari’) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar). Artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Pengertian secara fiqih Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad/perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Transaksi syirkah tersebut mengharuskan adanya ijab dan kabulsekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentukijabnya adalah : “Aku mengadakah syirkah dengan Anda dalam hal ini.” Kemudian yang lain menjawab : “Aku terima.” Akan tetapi, tidak harus selalu menggunakan ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan kabultersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan maupun tulisan untuk mengadakan kerjasama (syirkah) dalam suatu hal. Kemudian yang lain menerima syirkah tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan syirkah saja masih dinilai belum cukup. Termasuk kesepakatan memberikan modal untuk syirkah saja juga masih dinilai belum cukup. Tetapi harus mengandung makna berkerjasama (melakukan syirkah) dalam suatu hal. Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi syirkah tersebut sangat bergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu sesuatu yang bisa dikelola dan saling mengikat satu sama lain. Sedangkah hukum syirkah itu sendiri mubah, sebab ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi, banyak orang telah mempraktikkan syirkah tersebut, lalu Rasulullah SAW mendiamkan (mengakui) tindakkan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara’ tentang kemubahannya. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Sulaeman bin Abi Muslim, dia berkata: “Aku bertanya kepada Abu Manhal tentang pembelanjaan secara tunai,” dia berkata : “Aku dan rekan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit.” Kemudian kami didatangi oleh Abu Barra’ bin Azib, kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab: “Aku dan rekan kongsiku, Zaid bin Arqam telah mengadakan kerjasama usaha.” Kemudian kami bertannya kepada Rasulullah SAW tentang tindakan kami ini. Beliau menjawab: “Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara hutang silahkan kalian bayar.” Ini menunujukkan bahwa kaum muslimin telah melakukan syirkah dan Rasulullah SAW menyetujui syirkah tersebut. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Khurairoh bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada syirkahnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” Syirkah tersebut boleh dilakukan antara sesama muslim atau sesama kafir dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan orangkafir dzimi. Sehinga boleh saja, seorang muslim melakukan

Sedangkan laba dari penjualan khamer dan babi yang mereka peroleh sebelum mereka mengadakan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan syirkah transaksi (syirkatul uqud) Ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Akad (ijab-qabul) juga disebut sighah. atau hibbah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka berdua. Hanya saja.” Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan hadist dengan sanad dari Aisyah: “Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah. 2. Objek aqad juga disebut ma’qud alaihi (surat perjanjian). 3.syirkah tersebut dengan orang Nashrani. Dua pihak yang berakad (’aqidani). Rukunnya adalah adanya ijab dan qabul. yang beliau ambil untuk menghidupi keluarga beliau. Syirkah transaksi (syirkatul uqud) terdiri dari syirkah Inan. Mudharabah. Sebab melakukan mu’amalah dengan mereka diperbolehkan. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar padahal mereka orang-orang Yahudi dengan mendapat bagian dari hasil panen dan tanaman.” Dengan demikian hukum melakukan syirkah dengan orang Yahudi. objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. atau yang menjadi pembelian mereka berdua. Abdan. Syrikah hak milik (syirkatul amlak) adalah syirkah terhadap zat barang. harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Nashrani dan kafir dzimi yang lain adalah mubah. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah objek. seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang. maupun yang lainnya.” (HR.’ “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk syirkah hak milik (syirkatul amlak) atau syirkah transaksi (syirkatul uqud). lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut. Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah) Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan: “Rasulullah SAW telah wafat. sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha’ makanan. orang kafir dzimi tersebut tidak boleh menjual khamer dan babi ketika mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Syarat-syarat syirkah menurut Hanafiyah adalah: . RUKUN SYIRKAH dan SYARATNYA Rukun syirkah ada 3 perkara yaitu: 1. Hukumnya menurut mazhab hanafi membolehkan semua jenis syirkah apabila syarat-syarat terpenuhi. separti modal atau pekerjaan. Majusi dan kafir dzimi yang lain. itu boleh mereka pergunakan untuk mengadakan syirkah. Wujuh dan Mufawadlah.

2) Syirkah Uqud Ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. baligh dan pintar. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali ra. 2. baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Anggota serikat itu saling mempercayai. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. 3. MACAM-MACAM SYIRKAH 1) Syirkah Amlak Ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad. manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersyirkah. b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan. Disyaratkan bahwa modal yang dikongsi adalah berupa uang. Keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerjasama. Rukunnya adalah adanya ijab dan qabul. Syarat-syarat Syirkah menurut Idris Ahmad adalah: 1. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta/gerobak harus diakadkan pada awal transaksi. Macam-macam Syirkah Uqud adalah: Syirkah Inan Syirkah Inan adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih.1. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). Contoh: Ibrahim dan Omar bekerjasama menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masingmasing mengeluarkan modal 1 juta rupiah. Contoh: . Kerja sama ini diperbolehkan berdasarkan AsSunnah dan ijma’ sahabat. sebab masing-masing mereka adalah yang lain. Adakalanya bersifat ikhnari atau jabari. Sebab masing-masing pihak memberi/berkongsi modal kepada rekan kerjanya berarti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan usaha atau bisnisnya untuk dikelola. Hukumnya menurut mazhab hanafi membolehkan semua jenis syirkah apabila syarat-syarat terpenuhi. yaitu: a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. 2. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan usaha atau bisnis. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” Syirkah Abdan Syirkah Abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga (badan) mereka tanpa kerjasama modal. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing. yang mengatakan: “Kerugian bergantung kepada modal. Kerja sama ini dibangunkan oleh konsep perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka. Dalam hal ini terdapat dua syarat.

Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). A dan B bersepakat masingmasing memiliki 50% dari barang yang dibeli. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Ibnu mas’ud pernah berkata “Aku berkerjasama dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. dua pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja. Dalam syirkah mudharabah. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Syirkah Wujuh Disebut Syirkah Wujuh karena didasarkan pada kedudukan. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Namun demikian. Sebab. Contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak 500 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasar raya ikan. Jika ada keuntungan. Pertama. ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola. . Namun demikian. Hadist ini diketahui Rasulullah saw dan membenarkannya.Jalal adalah Ahli bangunan rumah dan Rafi adalah Ahli elektrik yang berkerjasama menyiapkan projek mebangun sebuah rumah. ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Kerjasama ini tidak harus mengeluarkan uang atau biaya. Syirkah Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Kedua. pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus. Contoh: Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal).

Lalu. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. Dalam hal ini. Sebab. menyumbang modal kepada B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. . Syirkah Mufawadhah Syirkah Mufawadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. Di sini A sebagai pemodal. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan keuangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan. berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Contoh: A adalah pemodal. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. menurut An-Nabhani adalah boleh.Dalam syirkah kedua ini. ketika A memberikan modal kepada B dan C. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan yaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. mudharabah dan wujuh. Dengan demikian. sedangkan B dan C sebagai pengelola. mudharabah dan wujuh). bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan keuangan. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). abdan. ‘abdan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Namun demikian. dua juru tera awam yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing melakukan kerja. Maka dari itu. berarti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan keuangan (tsiqah maliyah). bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. PANDANGAN MAZHAB FIQIH TENTANG SYIRKAH dan CARA MENGAKHIRNYA Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah a) Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syar’i yaitu syirkah inan. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar).

4. Taqiyuddin. Salah satu pihak meninggal dunia. Ada pun penjesalan Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnyaSistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang secara syar’i sependapat dengan pandangan mazhab hanafi dan zaidiah. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah yaitu inan dan mudharabah. Beirut: Darul Fikr. abdan dan mudharabah. 1982. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengolah harta. abdan. c) Mazhab Syaf’i. Cetakan IV. 1989. Asy-Syarîkât fî Dhaw’ al-Islâm. DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka 1. mudharabah. Abdurrahman. Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah.Tp. M. Syafi’i. 2. Mengakhiri Syirkah a) b) c) d) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. Antonio. 3. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn alWâdh‘i. Abdul Aziz. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. d) Mazhab Hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. Beirut: Darul Ummah. 5. Darus Salam.b) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. 1996. . wujuh dan mufawadhah. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute. Al-Jaziri. Al-Khayyath. T. Cetakan I. PENUTUP Dengan mempelajari dan mengetahui bentuk kerjasama usaha dalam Islam atau “syirkah”. diharapkan seluruh umat Islam dapat menerapkan dan mengamalkannya dalam membangun ekonomi umat Islam di masyarakat. Beirut: Mua’ssasah ar-Risalah. —————. 1999. 1990. Cetakan I. Juz III. An-Nabhani.

6. Majalah Al Waie 57 10. Risk and Return. Shiddiq. 1996. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law). Surabaya: Risalah Gusti. Cetakan III. Frank E. Vogel. Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam. Denhag: Kluwer Law International. Siddiqi. Hayes III. 8. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Ensiklopedia Muslim. Al Jawi. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. Wahbah. Penerbit Buku Islam Kaffah. 9. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihani. Nejatullah. 1996. Taqiyuddin. M. & Samuel L. Islamic Law and Finance: Religion. 1998. Az-Zuhaili. Edisi Revisi. 7. Minhajul Muslim. 2005. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. An Nabhani. 11. . Juz IV. Damaskus: Darul Fikr. 1984. Abu Bakr Jabr Al Jazairi.