P. 1
Pengertian Syirkah Dan Hukumnya

Pengertian Syirkah Dan Hukumnya

|Views: 6,987|Likes:
Published by Fajar Ramdani

More info:

Published by: Fajar Ramdani on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN SYIRKAH dan HUKUMNYA Pengertian secara bahasa Syirkah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang

berartimencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il mudhari’) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar). Artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Pengertian secara fiqih Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad/perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Transaksi syirkah tersebut mengharuskan adanya ijab dan kabulsekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentukijabnya adalah : “Aku mengadakah syirkah dengan Anda dalam hal ini.” Kemudian yang lain menjawab : “Aku terima.” Akan tetapi, tidak harus selalu menggunakan ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan kabultersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan maupun tulisan untuk mengadakan kerjasama (syirkah) dalam suatu hal. Kemudian yang lain menerima syirkah tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan syirkah saja masih dinilai belum cukup. Termasuk kesepakatan memberikan modal untuk syirkah saja juga masih dinilai belum cukup. Tetapi harus mengandung makna berkerjasama (melakukan syirkah) dalam suatu hal. Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi syirkah tersebut sangat bergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu sesuatu yang bisa dikelola dan saling mengikat satu sama lain. Sedangkah hukum syirkah itu sendiri mubah, sebab ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi, banyak orang telah mempraktikkan syirkah tersebut, lalu Rasulullah SAW mendiamkan (mengakui) tindakkan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara’ tentang kemubahannya. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Sulaeman bin Abi Muslim, dia berkata: “Aku bertanya kepada Abu Manhal tentang pembelanjaan secara tunai,” dia berkata : “Aku dan rekan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit.” Kemudian kami didatangi oleh Abu Barra’ bin Azib, kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab: “Aku dan rekan kongsiku, Zaid bin Arqam telah mengadakan kerjasama usaha.” Kemudian kami bertannya kepada Rasulullah SAW tentang tindakan kami ini. Beliau menjawab: “Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara hutang silahkan kalian bayar.” Ini menunujukkan bahwa kaum muslimin telah melakukan syirkah dan Rasulullah SAW menyetujui syirkah tersebut. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Khurairoh bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada syirkahnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” Syirkah tersebut boleh dilakukan antara sesama muslim atau sesama kafir dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan orangkafir dzimi. Sehinga boleh saja, seorang muslim melakukan

Syarat-syarat syirkah menurut Hanafiyah adalah: . seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang. Rukunnya adalah adanya ijab dan qabul. Akad (ijab-qabul) juga disebut sighah. Wujuh dan Mufawadlah. sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha’ makanan. lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut. Hanya saja. Dua pihak yang berakad (’aqidani).syirkah tersebut dengan orang Nashrani. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah objek. RUKUN SYIRKAH dan SYARATNYA Rukun syirkah ada 3 perkara yaitu: 1. atau yang menjadi pembelian mereka berdua. maupun yang lainnya. harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Syrikah hak milik (syirkatul amlak) adalah syirkah terhadap zat barang. 3. Hukumnya menurut mazhab hanafi membolehkan semua jenis syirkah apabila syarat-syarat terpenuhi. 2. Objek aqad juga disebut ma’qud alaihi (surat perjanjian). itu boleh mereka pergunakan untuk mengadakan syirkah. Majusi dan kafir dzimi yang lain. Sedangkan laba dari penjualan khamer dan babi yang mereka peroleh sebelum mereka mengadakan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan syirkah transaksi (syirkatul uqud) Ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar padahal mereka orang-orang Yahudi dengan mendapat bagian dari hasil panen dan tanaman. yang beliau ambil untuk menghidupi keluarga beliau.” Dengan demikian hukum melakukan syirkah dengan orang Yahudi.” (HR. Mudharabah. Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah) Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan: “Rasulullah SAW telah wafat. Abdan. Sebab melakukan mu’amalah dengan mereka diperbolehkan. atau hibbah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka berdua. separti modal atau pekerjaan.’ “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Nashrani dan kafir dzimi yang lain adalah mubah. Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk syirkah hak milik (syirkatul amlak) atau syirkah transaksi (syirkatul uqud). objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. Syirkah transaksi (syirkatul uqud) terdiri dari syirkah Inan.” Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan hadist dengan sanad dari Aisyah: “Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah. orang kafir dzimi tersebut tidak boleh menjual khamer dan babi ketika mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam.

Disyaratkan bahwa modal yang dikongsi adalah berupa uang. 2. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta/gerobak harus diakadkan pada awal transaksi. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan usaha atau bisnis. MACAM-MACAM SYIRKAH 1) Syirkah Amlak Ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad. yang mengatakan: “Kerugian bergantung kepada modal. sebab masing-masing mereka adalah yang lain. Kerja sama ini diperbolehkan berdasarkan AsSunnah dan ijma’ sahabat. baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Anggota serikat itu saling mempercayai.1. 2. Kerja sama ini dibangunkan oleh konsep perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. 2) Syirkah Uqud Ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Macam-macam Syirkah Uqud adalah: Syirkah Inan Syirkah Inan adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih. baligh dan pintar. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” Syirkah Abdan Syirkah Abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga (badan) mereka tanpa kerjasama modal. Hukumnya menurut mazhab hanafi membolehkan semua jenis syirkah apabila syarat-syarat terpenuhi. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali ra. Contoh: Ibrahim dan Omar bekerjasama menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masingmasing mengeluarkan modal 1 juta rupiah. Dalam hal ini terdapat dua syarat. b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersyirkah. b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan. Keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerjasama. Sebab masing-masing pihak memberi/berkongsi modal kepada rekan kerjanya berarti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan usaha atau bisnisnya untuk dikelola. Contoh: . manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Rukunnya adalah adanya ijab dan qabul. Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka. Syarat-syarat Syirkah menurut Idris Ahmad adalah: 1. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). yaitu: a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. 3. Adakalanya bersifat ikhnari atau jabari.

. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pertama. Sebab. A dan B bersepakat masingmasing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Dalam syirkah mudharabah. Syirkah Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. Jika ada keuntungan. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Hadist ini diketahui Rasulullah saw dan membenarkannya. Ibnu mas’ud pernah berkata “Aku berkerjasama dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. Kedua. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Kerjasama ini tidak harus mengeluarkan uang atau biaya. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak 500 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasar raya ikan. Syirkah Wujuh Disebut Syirkah Wujuh karena didasarkan pada kedudukan. Namun demikian. Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Namun demikian. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah. Dalam hal ini. dua pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja. ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola.Jalal adalah Ahli bangunan rumah dan Rafi adalah Ahli elektrik yang berkerjasama menyiapkan projek mebangun sebuah rumah. Contoh: Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua.

PANDANGAN MAZHAB FIQIH TENTANG SYIRKAH dan CARA MENGAKHIRNYA Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah a) Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syar’i yaitu syirkah inan. Namun demikian. Sebab. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. ‘abdan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. Dalam hal ini. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan. menyumbang modal kepada B dan C. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. mudharabah dan wujuh. menurut An-Nabhani adalah boleh. yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Di sini A sebagai pemodal. bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Contoh: A adalah pemodal. An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan keuangan (tsiqah maliyah). Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. . tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan keuangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan. sedangkan B dan C sebagai pengelola. berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. mudharabah dan wujuh). tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Syirkah Mufawadhah Syirkah Mufawadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. berarti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan yaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Lalu. ketika A memberikan modal kepada B dan C. dua juru tera awam yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Maka dari itu. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan keuangan. keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan.Dalam syirkah kedua ini. abdan. Dengan demikian.

b) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. Cetakan IV. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. . mudharabah. 1990. Abdul Aziz. Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. Cetakan I. abdan dan mudharabah. Ada pun penjesalan Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnyaSistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang secara syar’i sependapat dengan pandangan mazhab hanafi dan zaidiah. 3. DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka 1. 1982. 1989. Taqiyuddin. Salah satu pihak meninggal dunia.Tp. Al-Jaziri. c) Mazhab Syaf’i. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah yaitu inan dan mudharabah. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn alWâdh‘i. Antonio. 5. Cetakan I. 2. Beirut: Mua’ssasah ar-Risalah. M. Abdurrahman. Mengakhiri Syirkah a) b) c) d) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. abdan. An-Nabhani. Beirut: Darul Fikr. T. d) Mazhab Hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. 1999. Al-Khayyath. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute. Syafi’i. Juz III. wujuh dan mufawadhah. —————. Beirut: Darul Ummah. 1996. Asy-Syarîkât fî Dhaw’ al-Islâm. 4. Darus Salam. PENUTUP Dengan mempelajari dan mengetahui bentuk kerjasama usaha dalam Islam atau “syirkah”. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. diharapkan seluruh umat Islam dapat menerapkan dan mengamalkannya dalam membangun ekonomi umat Islam di masyarakat. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengolah harta.

1998. Ensiklopedia Muslim. 8. Hayes III. 9. Surabaya: Risalah Gusti. Wahbah. M. . Siddiqi. Shiddiq. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. Cetakan III. 2005. 1996. 11. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. 7. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law). Penerbit Buku Islam Kaffah. Damaskus: Darul Fikr. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam. Islamic Law and Finance: Religion. 1996. Nejatullah. Majalah Al Waie 57 10. An Nabhani. Al Jawi. Risk and Return. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihani. Minhajul Muslim. Vogel. 1984. Edisi Revisi. & Samuel L. Abu Bakr Jabr Al Jazairi.6. Az-Zuhaili. Taqiyuddin. Denhag: Kluwer Law International. Frank E. Juz IV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->