STRES DALAM KALANGAN PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DAN STRATEGI MENANGANINYA STRESS AMONG

LIVING SKILLS STUDENT IN SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY AND STRATEGY TO OVERCOME IT
ELLIAH GOMPOUL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJUNG MALIM Email:aleya_leeya@yahoo.com.my SUPLI EFFENDI RAHIM PROFESOR PADA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJUNG MALIM Email:supli_effendi@fptv.upsi.edu.my

ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti punca dan tahap stres, simptom stres yang dialami dan langkah untuk menangani stress di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini melibatkan seramai 40 orang sampel yang terdiri daripada pelajar-pelajar kemahiran hidup program Sarjana Muda Kemahiran Hidup yang telah dipilih secara rawak dari fakulti Teknik dan Vokasional. Kajian yang berbentuk tinjauan ini mengumpulkan data berdasarkan kepada borang soal selidik yang diedarkan dan dijawab oleh sampel kajian. Data yang telah di kumpul, di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 16.0 (SPSS) secara deskriptif dan inferensi seperti skor min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa punca utama stres dalam kalangan pelajar kemahiran hidup ialah disebabkan oleh faktor persekitaran (min 3.21), diikuti oleh faktor akademik (min 3.12) dan faktor peribadi (min 3.02). Manakala, simptom yang sering dialami ialah panik, takut gagal dan langkah menangani stres yang biasanya digunakan oleh kebanyakan pelajar kemahiran hidup adalah berkongsi masalah dengan keluarga dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap stres pelajar kemahiran hidup di UPSI adalah berada pada tahap sederhana. Oleh yang demikian pelajar-pelajar perlu bijak dalam menangani masalah berkaitan stres ini supaya dapat menjalankan aktiviti harian dengan mudah dan tenang.
Kata kunci : Stres di IPTA , Kemahiran hidup, Strategi, Menangani

ABSTRACT The purpose of study are to identify causes and stress level, the symptoms, method of handling stress in Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). This study involves 40 sample from Living skills education student that have been chosen randomly from faculty Technical and Vocational. Set of questionnaire has been distributed to collect data. Then, data was analyzed by using the
1

The method that is normally used to overcome this stress problem is shared problem with family and getting closer to god. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Individu lebih cenderung menilai diri dari dimensi jasad sahaja tanpa menghubungkaitkan dengan kekuasaan yang lebih besar daripada mereka. The main cause that contributes to stress among living skills students is learning environment factor ( mean 3. Finding research indicates that stress levels among living skills students from in UPSI are at the average level. (Mohd salleh Lebar. Hal ini sekaligus akan memberi impak negatif yang mampu membahayakan kesihatan rohani. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji punca dan tahap stress.Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 16. mental. simptom yang dialami akibat stress dan strategi menangani stress dalam kalangan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Fenomena stress atau tekanan juga boleh dikatakan sering wujud dalam kalangan pelajar termasuklah pelajar institusi pengajian tinggi. student themselves should overcome their stress problem through intelligent approaches so that their daily activities can be performed effectively.12 ) and personal or relationship interpersonal factors (mean 3. The common symptoms are often caused panic.21 ). Mereka tidak terlepas daripada mengalami tekanan dalam hidup yang biasanya berkait rapat dengan pelajaran. Living skills. Overcome PENDAHULUAN Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. emosi dan jasmani. fear of failure. perwatakan seseorang. Stress seolah-olah menjadi suatu perkara kebiasaan dalam kehidupan seseorang individu yang terlalu sibuk dan kurang memberi perhatian dan mengambil berat kepada unsure keimanan. proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Fenomena stress atau tekanan boleh dikatakan sering wujud dalam masyarakat moden.02 ). Key words : Stress in IPTA. persekitaran dan keluarga. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Based on this.1991). Secara umumnya. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup. perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Strategy.0 (SPSS). followed by academic or learning factor (mean 3. It is including descriptive and inferential statistic such as score mean and percentage. Sesetengah stress mungkin memberi kesan kepada perlakuan kerja. Keenggaan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang individu mengalami stres yang melampau atau ketegangan yang teruk. faktor keluarga. 2 .

Soalan soal selidik kajian ini terdiri daripada tiga bahagian. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Masa kajian yang diperlukan untuk membuat penyelidikan ialah pada masa terluang pengkaji dan dilakukan di tempat-tempat yang sesuai iaitu perpustakaan. B) Tahap Stres dan Punca Stres. 3 . Di samping itu juga. bilik kuliah. Bahagian A) Maklumat Latar Belakang Sampel. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. Keputusan kajian akan ditunjukkan dengan menggunakan jadual dan carta pie. Soal selidik telah diedarkan kepada 40 responden. Kaedah ini digunakan kerana kos yang lebih murah dan masa yang diperuntukan juga singkat. Responden juga tidak tertumpuh kepada satu semester sahaja. ukuran kuantitatif dan kualitatif mudah diperolehi. Data kajian akan dikumpul daripada sampel melalui borang soal selidik. Melalui kajian ini.METODOLOGI Kaedah Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan secara deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. C) Simptom akibat Stres dan D) Langkah Menangani Stres. Dalam kajian ini. kafe dan perhentian bas dimana responden dipilih secara rawak. Para responden adalah terdiri daripada pelajar program pendidikan Kemahiran Hidup. Selain itu. Analisis Data Data dan maklumat yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian komputer SPSS for windows (Statistical Packages For Social Sciences). Seramai 40 orang pelajar telah dijadikan responden dalam populasi kajian ini. setiap pernyataan soalan adalah mengikut Skala Likert. Perak. Tempat dan Masa Kajian ini dijalankan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian yang utama. Tanjong Malim.

stres yang dihadapi berada pada tahap sederhana sahaja. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan sampel pengkaji terdiri daripada pelajar kemahiran hidup tahun akhir yang sudah lama melalui tempoh pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini.11 Sederhana Sederhana Jadual 1: Keseluruhan Skor Min Punca dan Tahap Stres 4 . Tiga tahap ditentukan iaitu tahap stres rendah. tetapi terdapat perbezaan dari segi skor min yang telah di analisis. kewangan.12 (tahap sederhana) manakala untuk faktor peribadi skor min ialah 3.21 3. Item 1 2 Kenyataan Faktor Akademik Faktor Peribadi (Hubungan Interpersonal) Faktor Persekitaran Pembelajaran Keseluruhan Min 3. factor peribadi (hubungan interpersonal) dan faktor persekitaran pembelajaran. Skor min untuk punca stres paling tinggi ialah disebabkan oleh faktor persekitaran pembelajaran iaitu 3. iaitu menghadapi masalah menguruskan masa dengan skor sebanyak 3. kebanyakan sampel yang mengikuti pengajian kemahiran hidup di sini adalah majoriti minat terhadap kursus yang diambil.02 Tahap stres Sederhana Sederhana 3 3.95 (tahap tinggi). dapatan kajiannya terhadap pelajar IPT menunjukkan bahawa faktor persekitaran merupakan penyumbang utama stres pelajar berbanding faktor akademik. Oleh sebab itu. sosial dan interpersonal. sederhana dan tinggi.21 (tahap sederhana). keluarga. Tahap stres ini diukur dengan menjumlahkan skor sampel untuk keseluruhan soal selidik dengan 40 item. Walaupun tahap stres untuk semua punca berada pada tahap yang sama iaitu sederhana. Di samping itu.HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN Punca Stress Berdasarkan kepada dapatan kajian yang diperolehi punca stres yang dibahagikan kepada tiga faktor iaitu faktor akademik.12 3. skor min untuk faktor akademik ialah 3. faktor yang paling tinggi menyumbang kepada stres pelajar kemahiran hidup ialah disebabkan oleh faktor persekitaran pembelajaran diikuti dengan faktor akademik dan seterusnya faktor peribadi. item yang mempunyai skor min yang tinggi. Dapatan kajian ini turut sependapat dengan Ooi Yoon Phaik (2002) yang mana. Tetapi jika dilihat pada setiap item dalam faktor peribadi.02 (tahap sederhana). Berdasarkan skor min yang diukur. Berikut adalah jadual keseluruhan skor min punca dan tahap stress pelajar kemahiran hidup. Dapatan kajian ini bersesuaian dengan kajian Riggio (2003) yang menekankan bahawa faktor persekitaran sesebuah organisasi boleh mendatangkan masalah stres kepada individu.

sukar tidur. takut gagal yang sering dialami oleh pelajar kemahiran hidup. Seterusnya. ia akan menyebabkan individu mengalami ketegangan. hilang selera makan. loya yang mencatatkan skor min sebanyak 3. berkemungkinan pelajar akan sentiasa berada dalam keadaan berdebar dan serabut. Tanda-tanda fizikal yang lain menurut kajian ini ialah kaki dan tangan kerap berpeluh. terlalu ramai penghuni dan kotor. Pengurusan masa yang bijak akan mengelakkan pelajar berasa tertekan dalam menempuhi hidup sebagai seorang pelajar. Simptom Akibat Stress Daripada 20 simptom yang disenaraikan. Keadaan asrama atau rumah sewa yang tidak selesa seperti bising. Dalam kajian ini.85.10.70 merupakan simptom ketiga tertinggi. Hatta Saidi (2002) menyatakan pengurusan masa yang betul dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami stres. simptom stres yang selalu dialami oleh sampel ialah simptom panik. 5 . Simptom hilang selera makan dan sukar untuk tidur masing-masing mencatatkan skor min 3. di mana suasana belajar yang tidak memuaskan akan memberi stres kepada pelajar kerana ia boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. sedikit sebanyak mengundang stres kepada pelajar. Ini kerana mereka terlalu memikirkan masalah yang menimpa tanpa bertindak dengan sewajarnya. Oleh kerana tidak dapat mengawal stres dengan baik. Tuntutan persekitaran yang melampaui keupayaan individu dan kegagalan individu menyesuaikan tuntutan tersebut akan menyebabkan individu rasa tidak puas hati dalam memenuhi keperluannya sendiri. Berdasarkan pendapat Kaplan (1983) yang menyatakan bahawa stres wujud akibat daripada kegagalan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran. cirit-birit. berasa sesak nafas dan tangan sering menggeletar. Ini mungkin disebabkan pelajar terlalu memikirkan untuk melaksanakan semua perkara dalam satu masa sehingga tidak bijak menguruskan masa dengan baik dan mencampuradukkan masalah peribadi dengan pelajaran. Ini kerana sebagai seorang pelajar. mereka terpaksa melaksanakan tugasan yang sentiasa ada tidak kira masa sehingga sanggup berjaga malam untuk menyiapkan sesuatu tugasan. sembelit. Rajah 1 menunjukkan salah satu simptom akibat stres yang sering dialami oleh pelajar kemahiran hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. maka mereka perlu menyediakan jadual harian untuk memastikan mereka tidak membuang masa dengan begitu saja. takut gagal yang mencatatkan skor min tertinggi iaitu 4. simptom panik. Pendapat ini bersesuaian dengan kenyataan Shamsul (2002).Faktor menghadapi masalah menguruskan masa menyumbang kepada stres pelajar kemahiran hidup. Diikuti simptom kedua tertinggi iaitu simptom sakit perut. tambahan lagi peraturan yang ketat menyekat kebebasan pelajar untuk melakukan sesuatu. berat badan yang menyusut atau berat badan naik mendadak.

Ini mungkin disebabkan terlalu memikirkan tentang pelajaran dan masalah peribadi sehingga mendatangkan stres. Hal ini menunjukkan pelajar kemahiran hidup lebih mengutamakan dan rapat dengan ahli keluarga masing-masing dan menjadikan mereka sebagai individu tempat berkongsi masalah yang dihadapi. Tindak balas fisiologi terhadap stres ialah menimbulkan simptom-simptom seperti sakit perut. iaitu fisiologi. suka bersendirian. Hasil analisis data menunjukkan bahawa pelajar kemahiran hidup lebih suka berkongsi masalah dengan keluarga.Rajah 1 : Simptom akibat stres yang paling tinggi dialami oleh pelajar Berdasarkan analisis yang dibuat. Menurut Kasmini (1992). Ini mungkin disebabkan pelajar kemahiran hidup masih boleh mengawal masalah stres yang dihadapi dengan baik dan sekarang semangat pelajar lebih kuat. gelisah. cepat marah dan mengalami kemurungan. antara tanda-tanda psikologi akibat stres ialah tidak boleh menyesuaikan diri dengan rakan sebaya sehingga menimbulkan masalah untuk bergaul. sembelit. merasa kecewa dan berputus asa dan murung. Manakala item yang ketiga tertinggi ialah beriadah iaitu skor min sebanyak 3. keseluruhannya berada pada tahap sederhana. Simptom stres boleh dikenal pasti berdasarkan tiga kategori tindak balas. dan loya (Fatimahwati. Ia merupakan cara positif (produktif) yang selalu digunakan oleh responden 6 .95.78. Hasil analisis data menunjukkan bahawa berkongsi masalah dengan keluarga yang selalu digunakan oleh sampel dalam menangani stres dengan skor min yang paling tinggi iaitu 3. psikologi dan tingkah laku. mudah marah.80. cirit-birit. fikiran bercelaru dan keadaan ini akan mengganggu kehidupan sebagai seorang pelajar. Manakala mendekatkan diri dengan Tuhan merupakan cara kedua yang selalu digunakan oleh sampel dalam mengendalikan perasaan tertekan atau stres iaitu skor min 3. sedih. Tindak balas psikologi pula terhadap stres ialah perubahan-perubahan emosi yang berlaku seperti perasaan tidak puas hati. simptom stres yang dialami oleh sampel kajian ini. mudah cemas. 2002) Pelajar yang mengalami stres sering menghadapi masalah dari segi kesihatan. Strategi Menangani Stress Kajian yang telah menyenaraikan 10 item yang dikenal pasti berkaitan langkah atau tindakan dalam menangani stres.

dalam menangani masalah stres. hasil kajian ini mendapati bahawa pelajar kemahiran hidup merupakan golongan yang mudah terdedah kepada stres dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka di universiti. kerohanian dan fizikal tercapai agar ianya selari dengan 7 . tidur juga merupakan cara digunakan oleh pelajar kemahiran hidup untuk melegakan stres kerana dengan tidur pelajar dapat melupakan sekejap masalah stres yang dihadapi. berdoa. Selain itu. wirid. Walaupun tahap stres dalam kalangan sampel kajian ini adalah sederhana. Secara keseluruhannya keputusan kajian menunjukkan pelajar mengambil tindakan yang positif dalam menangani masalah stres. Rajah 2 menunjukkan strategi menangani stress yang selalu digunakan oleh pelajar kemahiran hidup apabila menghadapi stress. Cara ini sependapat dengan kajian yang dibuat oleh Harussani (2004) yang mendapati bahawa dengan bersolat. berzikir dan mengaji al-Quran boleh mengubat emosi yang tertekan dan resah gelisah. Langkah lain yang biasa dilakukan oleh pelajar kemahiran hidup ialah berfikiran positif apabila menghadapi pelbagai dugaan selagi bergelar pelajar di mana pelajar kemahiran hidup bersikap positif dalam persekitaran yang mencabar dengan meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan cuba melakukan yang terbaik di dalam sesuatu perkara. Kajian ini juga telah menentukan punca-punca utama penyebab stres dalam kalangan pelajar kemahiran hidup program Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran hidup dan simptomsimptom stres yang dialami serta langkah-langkah menangani yang biasanya digunakan apabila berhadapan dengan stres. Oleh kerana pelajar merupakan aset yang paling berharga di universiti. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara rumusannya. maka faktor penyebab stres dan kesannya kepada mereka haruslah diberi perhatian secara komprehensif oleh pelbagai pihak di universiti bagi memastikan kecemerlangan pelajar dalam pelbagai aspek seperti mental. emosi. Rajah 2: Strategi menangani stres yang paling tinggi digunakan oleh pelajar Langkah mendekatkan diri kepada tuhan turut dijadikan strategi yang sering digunakan oleh pelajar kemahiran hidup dalam menangani stress. namun usaha-usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak di universiti bagi memastikan tahap stres pelajar adalah terkawal serta mampu menguruskan pembelajaran di universiti secara efektif.

gemilang dan terbilang.sesi ceramah. 8 . gemilang. Pengkaji membuat beberapa cadangan supaya kajian berkaitan stress serta penggunaan strategi dapat diteruskan dengan lebih intensif. kelas pertama yang berkualiti.seminar akademik dan sebagainya supaya dapat membuka minda para pelajar. Bagi kementerian pendidikan Malaysia adalah dicadangkan agar meneliti maklumat-maklumat yang diperoleh daripada kajian ini terutamanya maklumat yang berkaitan dengan persekitaran universiti yang mempengaruhi tahap stress pelajar berdasarkan faktor demografi seperti jantina. Selain itu. latar belakang keluarga. Selain itu pelajar juga dapat memanfaatkan PRS di universiti untuk tujuan pelajaran. Antara cadangan yang boleh diperbaiki oleh pengkaji pada masa akan datang antaranya ialah Kewujudan Unit bimbingan dan Kaunseling di setiap universiti juga perlu di maksimumkan kefungsiannya bagi meningkatkan keyakinan diri dalam menempuhi sesuatu cabaran dan dugaan. Ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang berktrampilan dari segi emosi.hasrat universiti untuk menghasilkan graduan yang berilmu. Daripada kesimpulan yang telah dibincangkan. Malah ia mencakupi lebih banyak persoalan yang bersangkutan dengan implikasi daripada stress yang dialami serta penggunaan strategi menangani stress.pengkaji mengharapkan pada masa akan datang kajian lain dapat dilakukann dengan menggunakan saiz sampel yang besar dan lebih banyak universiti dilibatkan dalam membuat kajian. Kelab pembimbing rakan sebaya (PRS) juga mesti diaktifkan dan dapat memainkan peranan dengan lebih baik untuk pelajar-pelajar melibatkan diri untuk mengatasi stress yang dialami.penyelesaian masalah dan sebagainya. berkaliber. Penyelidik juga mencadangkan supaya memperhebatkan kempen-kempen. tempat tinggal dan sebagainya.mental. cemerlang dan terbilang akan terlaksana.tingkah laku dalam pelbagai aspek kehidupan dan seterusnya dapat melahirkan generasi yang cemerlang. Oleh itu. Maklumat-maklumat ini sangat berguna terutamanya dalam menggubal dasar-dasar berkaitan dengan pendidikan negara. penyelidik ingin memberikan beberapa cadangan atau saranan bagi mengatasi dan membina serta memantapkan lagi kajian pada masa akan datang. memandangkan kajian ini menggunakan sampel yang terhad dan dilakukan dalam masa yang singkat.

” Journal of Education. Yahaya Mahamood & et al. Shamsul Bahrain Haron (2002).” Seminar Kaunseling dan Psikologi Remaja 2002. “ Pengurusan Tekanan Di Kalangan Remaja. “Psikiatri Kanak-Kanak.Prentice-Hall. (ed.. Ooi.” Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Bengkel Pengurusan Stress Menurut Perspektif Islam.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. E. Fadilah Zaini dan Nor Akmar Nordin.” UTM : Tesis Sarjana.” Dalam Pasca Sidang Seminar Psikologi PSIMA 2. 2004. Riggio. Harussani Hj. “Pengurusan Stress. “Introduction to Industrial/Organizational Psychology. Politeknik Shah Alam.). Bangi: Jabatan Psikologi UKM. Kaplan. New Jersey. “Stress and Anxiety among Engineering Students and NonEngineering Students at UTM.R. Kasmini Kassim (1992). “Stress Factors to Reported Academic Performance and Burnout.” Jurnal Kemanusiaan: Universiti Teknologi Malaysia. pada 27-28 Julai 2004. (2003). Fatimahwati Halim (2002). Satu Tinjauan dari Perspektif Islam. E. Hatta Saidi Mohamed Hatta Shahrom (2002). “ Analisis Faktor Penyebab Stres Di Kalangan Pelajar. Zakaria. Mastura Mahfar.” Wacana Wanita di Yayasan Dakwah Islamiah Kuala Lumpur 21 Jun 2001 Anderson. H. and Cole.” 4th edition. 2001. (2002). 9 . (1988). “Menangani Tekanan. B. 1983. “Tekanan di Tempat Kerja. B.BIBLIOGRAFI Ainshah Omar. “Menguruskan Stress Pendekatan yang Praktikal.D.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Institut Pembangunan Pengurusan Johor dan IKIM. (2007).. Kertas Kerja.” New York: Academic Press. “Psychosocial Stress Trends In Theory And Research. Yoon Phaik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful