PENGENALAN
y Kajian korelasi mengkaji perkaitan antara variabel-

variabel yang wujud dalam sesuatu masalah. y Kajian korelasi memberi penekanan kepada penentuan sejauh mana kaitan antara variabelvariabel. y Ini membolehkan penyelidik menentukan variasi yang berlaku pada satu variabel dan kaitannya dengan variasi yang berlaku pada satu variabel lain.

DEFINISI KAJIAN KORELASI y Mohd Najib 1999. . kajian korelasi adalah kajian yang melihat hubungkait atau pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lain mnggunakan ujian statistik korelasi dalam reka bentuk ini berbagai teknik yang digunakan.

y Selain daripada itu. kajian korelasi juga perlulah dalam bentuk ordinal atau pangkatan.y Selain daripada itu. memerlukan dua jenis data dalam satu sampel untuk dihubungkaitkan dalam kajian. dengan menggunakan kajian korelasi ini. hendak la berskala dan bernisbah. y Antara kriteria utama dalam kajian korelasi ini juga adalah. . y Data perlu diperolehi daripada satu sampel atau dua kumpulan sampel yang sama.

y Indeks korelasi merupakan penunjuk kekuatan atau arah hubungan antara dua pemboleh ubah yang dihubungkaitkan dalam kajian. y Manakala koefisien korelasi pula adalah untuk menentukan darjah kekuatan kaitan dua pemboleh ubah tadi. .

sekiranya kaitan positif wujud antara pendapatan penjaga dengan pencapaian akademik pelajar.TUJUAN KAJIAN KORELASI y Seringkali penyelidik menggunakan kajian korelasi untuk menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa. penyelidik mengatakan bahawa pendapatan penjaga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. . CONTOH : y Misalnya.

y Begitu juga. penyelidik mungkin mengatakan kurangnya kasih sayang menyebabkan pelajar terjerumus ke dalam kancah penagihan najis dadah. . sekiranya kaitan negatif wujud antara kasih sayang ibu bapa dengan bilangan kes penagihan najis dadah di kalangan pelajar sekolah.

penyelidik perlu berhati-hati apabila mengatakan hubungan sebab-musabab. y Penyelidikan deskriptif biasanya mirip kepada penyelidikan penerokaan bilamana penyelidik tidak dapat memastikan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terlibat dengan sesuatu peristiwa. .y Sekiranya kaedah penyelidikan yang digunakan berbentuk deskriptif.

bukan mengenal pasti dengan tepat faktor-faktor atau variabel yang menyebabkan berlakunya sesuatu peristiwa. .y Apa yang dilakukan oleh penyelidik deskriptif adalah menjelaskan sesuatu fenomena.

D . dan Z) . y Kedua... y Ketiga.y Terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebelum seseorang penyelidik mengatakan hubungan sebab-musabab. y Pertama. tiada kesan kewujudan variabel-variabel extraneous (katakan variabel-variabel C. hubungan satu variabel (A) dengan satu lagi variabel (B) mestilah wujud. variabel A mestilah wujud atau hadir terlebih dahulu daripada variabel B.

kita mestilah mempunyai kaitan yang bererti antara pendapatan penjaga dan pencapaian akademik. . y Kita perlu memastikan pendapatan penjaga telah wujud terlebih dahulu sebelum pengujian dilakukan untuk menentukan pencapaian akademik pelajar.y Dalam contoh pendapatan penjaga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar.

.y Di samping itu. kita perlu memastikan tidak ada variabel lain yang boleh mempengaruhi atau berkaitan dengan kedua-dua variabel yang dikaji iaitu pendapatan penjaga dan pencapaian akademik pelajar.

y Kesalahan sering dilakukan oleh penyelidik dengan mendakwa ada hubungan sebab-musabab antara dua variabel yang dikaji berdasarkan adanya kaitan bererti yang tunjukkan oleh pekali korelasi. . y Terdapatnya kaitan yang bererti walau sebesar mana nilainya ditunjukkan oleh pekali korelasi tidak semestinya membolehkan penyelidik menyimpulkan adanya hubungan sebab-musabab.

. y Pekali yang tinggi di antara jumlah hujan yang turun dalam bulan Disember dengan bilangan kes penagihan najis dadah di kalangan pelajar tidak bererti jumlah hujan turun menyebabkan pelajar menagih najis dadah.y Pekali korelasi yang tinggi antara pendapatan negara dengan pencapaian akademik pelajar tidak bermakna pendapatan negara mempengaruhi pencapaian pelajar.

y Hubungan seperti mi sering terjadi disebabkan faktor- faktor lain selain daripada faktor-faktor yang dianggap beroperasi oleh penyelidik y Hubungan korelasi spurious seperti ini biasanya disebabkan kesan Hawthrone. y Penyelidik perlu berhati-hati apabila membuat kesimpulan hubungan sebab-musabab. . y Penyelidik perlu rasional dan logik apabila mengatakan hubungan sebab-musabab.

ukuran ordinal.JENIS-JENIS PEKALI KORELASI y Jenis-jenis pekali korelasi yang digunakan bergantung kepada objektif penyelidikan serta jenis data yang dikumpul. ukuran sela dan ukuran nisbah biasanya digunakan sebagai panduan bagi pemilihan jenis-jenis pekali korelasi . y Peringkat-peringkat pengukuran variabel seperti ukuran nominal.

.y Di antara jenis-jenis pekali korelasi termasuklah. y Terdapat juga kaedah-kaedah korelasi seperti korelasi dwi-siri korelasi tetrakorik. korelasi mudah. korelasi pelbagai dan korelasi separa.y korelasi kontingensi y korelasi pangkat Spearman dan y korelasi hasil darab momen Pearson.

y Dalam kajian sains sosial banyak pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi sesuatu tingkah laku seseorang. ianya hanya memungkinkan hubungkait antara dua pemboleh ubah sahaja. membuat andaian tentang punca dan kesan terhadap pembolehh ubah yang dikaji.KELEMAHAN KAJIAN KORELASI y Antara kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pengkaji adalah. y Antara keburukan yang terdapat dalam penggunaan kajian korelasi. .

y Kelemahan lain dalam ujian korelasi ini juga adalah penggunaan indeks korelasi dalam ujian. y Ini adalah disebabkan tiada kawalan keatas faktorfaktor lain. y Indeks korelasi hanya menerangkan kekuatan tetapi tidak menerangkan tentang punca dan kesan. .

pemboleh ubah mudah dikawal mengikut bentuk kajian pengkaji. y Dalam kajian sains tulen. y Berbanding dalam kajian sains sosial.y Oleh yang demikian kajian berbentuk korelasi adalah bentuk kajian yang sesuai digunakan oleh sains tulen. y Ini disebabkan sifat dan sikap serta tingkahlaku yang dikaji. . banyak pemboleh ubah yang tidak dapat dikawal mengikut kehendak pengkaji.

kajian korelasi ini juga tidak dapat menunjukkan perbezaan yang persis dan jitu terhadap pemboleh ubah-pemboleh ubah yang ada.y Sehubungan dengan itu. . y Ini disebabkan pengaruh luar mahupun motivasi dalaman seseorang itu. y Ini disebabkan manusia sebagi bahan kajian mudah berubah dari segi sikap.

.y Memandangkan wujudnya banyak variabel-variabel dalam bidang pendidikan. y Kajian deskriptif berbentuk penerokaan biasanya menggunakan kajian korelasi untuk mengenal pasti variabel-variabel yang berkaitan dengan sesuatu fenomena pendidikan. kajian korelasi sangat popular bagi menjelaskan fenomena pendidikan. y Kajian korelasi juga berfaedah bagi pembentukan hipotesis penyelidikan.

y Kaitan variasi antara variabel-variabel boleh ditentukan dengan menggunakan pekali korelasi. y Tanda positif (+) menunjukkan perkadaran seiras antara variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam satu lagi variabel yang dikaji. . tanda dan nilai pekali. y Pekali korelasi mengandungi dua unsur.

jumlah markah yang didapati juga mengurang.y Pekali positif antara jumlah masa belajar dengan markah ujian sejarah menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya jumlah masa belajar bertambah. markah yang diperoleh juga meningkat. sekiranya jumlah masa belajar mengurang. . y Sebaliknya.

ini menunjukkan pelajar yang mempunyai penjaga berpendapatan tinggi memperoleh markah yang rendah dan pelajar yang penjaganya berpendapatan rendah memperoleh markah yang tinggi. .y Pekali bertanda negatif pula menunjukkan perkadaran songsang antara variasi pada kedua-dua variabel yang berkait. y Sekiranya pekali antara pendapatan penjaga dengan markah pelajar negatif.

variasi satu lagi variabel yang berkait juga meningkat sebanyak seunit. y Nilai pekali mengandungi nilai-nilai di antara sifar dengan 1. . y Hubungan sempurna menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya variasi satu variabel meningkat sebanyak seunit.y Nilai pekali menunjukkan keteguhan hubungan antara dua variabel. y Nilai pekali 1 menunjukkan hubungan variasi antara variabel-variabel yang berkaitan adalah hubungan sempurna.

y Nilai pekali sifar menunjukkan tiada hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. y Hubungan antara dua variabel dikatakan lemah apabila nilai pekali mendekati sifar dan dikatakan teguh apabila nilai pekali menghampiri 1. .

com/2010/10/kajian- korelasi.RUJUKAN y http://aboutresearch.html .blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful