TAJUK KAJIAN TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN KEBOLEHAN PELAJAR TAHUN 4 ARIF UNTUK MENGENAL PASTI PEMBOLEH UBAH DENGAN

MENGGUNAKAN KAEDAH UJIKAJI ³FAIR TEST´, DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MEWAH JOHOR BAHRU, JOHOR

1.0.PENDAHULUAN 1.1.Pengenalan Pada fasa ke tiga praktikum, pengkaji telah melakukan latihan mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mewah, Johor Bahru. Di sekolah ini pengkaji telah diberi mandat untuk mengajar mata pelajaran sains tahun 4. Semua pelajar di tempatkan berdasarkan pencapaian akedemik mereka pada peperiksaan akhir tahun semasa mereka belajar di tahun 3. Sebagai seorang guru pelatih, pengkaji telah diberi kepercayaan untuk mengajar kelas yang pertama iaitu kelas 4 Arif. Berdasarkan perbincangan pengkaji bersama guru kelas empat Arif, beliau menyatakan sebahagian besar pelajar berasal dari keluarga kelas pertengahan dan kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kelas tuisyen. Oleh itu, apa yang dapat pengkaji simpulkan di sini adalah kebanyakan pelajar hanya bergantung pada

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 1

pengajaran dan pembelajaran sains di dalam kelas yang hanya berjumlah enam waktu dalam seminggu.

1.1.Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu

Sebahagian besar pelajar di sekolah ini adalah penutur bahasa melayu yang mempunyai tahap penguasaan Bahasa Inggeris yang agak sederhana. Hal ini kerana mereka tidak bertutur menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka di luar waktu persekolahan. Dari segi pencapaian akedemik pelajar 4 Arif ini dikatagorikan sebagai pelajar yang pandai kerana mereka belajar di kelas yang pertama. Bagaimamapun dari segi pencapaian mereka dalam subjek sains tahun 4 boleh dikategorikan sebagai agak rendah kerana berdasarkan ujian PKSR (Penilaian Tahap Kecekapan Sekolah Rendah) satu hanya empat pelajar (11%) yang mendapat A dalam sains. Sebelum ini pengkaji telah mengajar pelajar tentang definisi pemboleh ubah dan beberapa kata kunci untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Pengkaji juga telah melaksanakan kelas ulang kaji dan mengajar kembali beberapa topik agak sukar dengan menyediakan contoh soalan yang dikira dapat membantu mereka menjawab soalan di dalam peperiksaan. Bagaimanapun sesuatu yang mengejutkan telah berlaku semasa peperiksaan PKSR tahun 4, pengkaji telah dipanggil oleh guru yang mengawasi ujian ini kerana sebahagian pelajar meninggalkan ruang jawapan tanpa mengisi sebarang jawapan untuk soalan di bahagian B.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 2

Selepas proses penandaan kertas soalan siap, pengkaji agak terkejut kerana pelajar masih gagal menjawab soalan di bahagian B walaupun pengkaji telah memberi tunjuk ajar dan member panduan kepada mereka semasa ujian berlangsung, mereka masih gagal untuk menjawab soalan yang berkaitan pemboleh ubah dan masalah yang sama tetap juga berulang. Hasil daripada pemerhatian yang telah dijalankan pengkaji mendapati bahawa pelajar tidak didedahkan dengan teknik yang betul dalam menjawab soalan di bahagian B. Sebahagian pelajar dapat menjawab soalan yang diajukan secara langsung mengenai topik sains yang yang mereka telah pelajari bagaimanapun mereka masih mempunyai masalah untuk menjawap soalan yang berkaitan dengan konsep sains di soalan Bahagian B seperti tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah, membina hipothesis dan membuat kesimpulan bagi ujikaji. Setelah diamati secara mendalam punca kegagalan mereka dalam menjawab bahagian B adalah kerana mereka tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah yang betul berdasarkan soalan. Oleh itu pengkaji perlu memikirkan satu pendekatan baru atau mengubahsuai gaya mengajar supaya dapat membantu pelajar untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pembelajaran sains sekaligus meningkatkan pencapaian mereka dalam ujian sains. Graf pencapaian sains bagi pelajar tahun empat di Sekolah Taman Bukit Mewah juga merosot kerana hanya empat daripada 37 orang pelajar yang mendapat A untuk subjek sains dan ini juga menjadikan jumlah keseluruhan pelajar yang mendapat A bagi subjek sains juga adalah empat orang dari jumlah keseluruhan 106 pelajar. Bahasa tidak menjadi masalah dalam penilaian ini kerana soalan ditulis dalam

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 3

dwibahasa. Berdasarkan pengalaman ini pengkaji telah mengenalpasti masalah pelajar dan pengkaji perlu mencari strategi pengajaran baru untuk menolong pelajar meningkatkan kemahiran mereka dalam mengenalpasti pemboleh ubah. Keputusan PKSR nyata telah memberi kesedaran kepada pengkaji untuk menggunakan pendekatan yang baru dalam meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengenalpasti pemboleh ubah di dalam ujikaji. Pada pendapat pengkaji, pelajar jarang didedahkan dengan ujikaji atau eksperimen dan ini mungkin mengakibatkan mereka mempunyai masalah untuk menjawab soalan di bahagian B terutamanya soalan yang berkaitan dengan mengenalpasti pembolehubah. Sekiranya pengkaji tidak berusaha untuk membaiki kelemahan pengkaji sudah pasti akan mengakitkan para pelajar tidak dapat untuk meningkatkan markah mereka di dalam subjek sains dan akan merosakkan prestasi pencapaian sekolah. Disebabkan peristiwa ini pengkaji telah meneliti sukatan matapelajaran bagi tahun 4 dan telah mendapati bahawa objektif dan hasil pembelajaran adalah berfokus kepada menyatakan, mengenalpasti, menerangkan, memperihalkan dan meramal. Banyak dari topik di dalam sukatan pelajaran ini boleh dikaitkan dengan ujikaji. Oleh sebab itu pengkaji telah mengambil keputusan untuk menggunakan ujikaji (Fair Test), sebagai kaedah untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran mengenalpasti pembolehubah.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 4

1.2.Tinjauan Litaratur Dalam sorotan litaratur ini pengkaji akan memaparkan sedutan dapatan dari pembacaan yang telah dibuat.

1.2.1.Kemahiran Proses Sains

Perlaksanaan kurikulum baru telah bermula sepenuhnya pada tahun 2003 untuk tahun satu dan tahun empat (sekolah rendah), tingkatan satu, tingkatan empat dan tingkatan enam rendah (sekolah menengah) dan matrikulasi. Perubahan dalam sistem pendidikan ini telah membawa kepada perubahan di dalam sukatan matapelajaran. Kurikulum baru sains ini menekankan tiga aspek major iaitu pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan proses sains dan penerapan nilai moral di kalangan pelajar yang perlu diterapkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kebolehan mengaplikasikan kemahiran proses sains amat ditekankan di dalam kurikulum KBSR untuk subjek sains. Penguasaan kemahiran proses sains akan membantu pelajar untuk berfikir secara kreatif, kritikal dan proaktif dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu dapat dinyatakan bahawa kemahiran proses sains merupakan asas dalam mempelajari sains. Dalam sains sebelum menyatakan inferens, membuat hipothesis, melakukan ujikaji dan kesimpulan adalah penting untuk pelajar mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Jadi adalah amat penting bagi guru untuk mengajar pelajar bagaimana caranya untuk mengenal pasti dan mengawal

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 5

pemboleh ubah dengan betul semasa menjalankan ujikaji untuk mendapatkan keputusan yang persis dan tepat. Di sekolah rendah, kemahiran proses sains adalah selalu diabaikan. Hackling dan Garnett (1991) menyatakan bahawa pelajar di semua peringkat sering menunjukkan peningkatan kemahiran seperti analisis, merancang dan menjalankan ujikaji. Beliau menyatakan bahawa membuat ujikaji bukan sekadar menggunakan alatan sebaliknya ianya adalah proses untuk menjana maklumat. Disebabkan itu kemahiran proses sains dan pembelajaran sains perlu diintergrasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sains boleh dianggap sebagai logik atau cara untuk menyelesaikan masalah yang diperhatikan (Norris, S. P, 1984). Bagaimanapun sebelum menguasai kemahiran proses sains, kita hendaklah mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh sains. Ahli psikologi menyatakan sains ada satu proses atau cara untuk menghasilkan ilmu. Sebagai asas kepada tuntutan ini, guru yang mengajar disekolah rendah hendaklah dilengkapkan dengan kemahiran proses sains dan menekankan aktiviti yang bersifat berpusatkan alatan yang disesuaikan dengan keperluan murid. Salah satu daripadanya adalah melalui ujikaji ³Fair Test´ yang mudah. Dalam era globalisasi ini, masyarakat telah menuju ke arah kehidupan yang lebih kompleks dan pelbagai persoalan baru yang timbul. Kebolehan untuk mengusai kemahiran proses sains terutamanya mengawal pemboleh ubah, akan meningkatkan keupayaan dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri pelajar itu sendiri. Ini adalah kerana kemahiran proses sains bukan hanya bertindak sebagai sokongan untuk

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 6

inkuiri-penemuan (inquiry discovery) tetapi juga memainkan peranan untuk mengkordinasi teori dan bukti (Kuhn 1993). Terdapat banyak kajian yang menyatakan bahawa terdapat segelintir guru yang tidak mengamalkan kurikulum KBSR secara berkesan seperti yang telah dirancang. Sebagai contoh, kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia(2002) telah menunjukkan bahawa guru kerap kali terikat dengan kaedah pengajaran yang lama iaitu berpusatkan guru tanpa memberi peluang kepada pelajar menggunakan penglibatan domain pengetahuan, afektif dan juga psikomotor. Kebanyakan guru masih menggunakan kaedah tradisi dan dalam pengajaran sains, guru masih menggunakan papan tuli s dan mendengar syarahan yang diberikan guru tanpa berpeluang mengaplikasikan apa yang mereka belajar didalam kelas. Oleh itu adalah amat penting bagi guru untuk menguasai 12 kemahiran proses sains seperti membuat pemerhatian, mengklasifikasikan, mengukur menggunakkan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan hubungan diantara masa dan ruang, menginterpretasi data, menyatakan operasi, mengawal pemboleh ubah, menyatakan hipothesis dan membuat eksperimen.

1.3.2.Ujikaji ³ Fair Test´

Pemerhatian memainkan peranan penting dalam pembentukan pengetahuan saintifik terutamanya semasa melakukan ujikaji. Oleh itu membuat pemerhatian, mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah dalam ujikaji merupakan asas dalam mempelajari kemahiran proses sains (Harlen, 2000, Johnston, 2005). Pemerhatian

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 7

yang dilakukan semasa ujikaji boleh membantu kanak-kanak untuk mengingat fanomena dengan lebih lama. Howes (2008) menyatakan bahawa bahawa kanakkanak akan berminat untuk mengikuti sesuatu fenomena yang menarik atau penting bagi mereka. Namun, untuk menulis atau menggambarkan apa yang mereka lihat bukanlah satu kemahiran yang datang dengan mudah. Oleh itu jika guru dapat menggabungakan kemahiran pemerhatian dan aktiviti yang memerlukan pelajar terlibat secara aktif dengan pengajaran akan membantu pelajar untuk membentuk konsep. Smith and Raiser (2005) mencadangkan dalam usaha untuk menyokong pemerhatian langsung, guru patut menyediakan pelajar dengan tugasan berstrukstur (prosedur) yang akan membimbing pelajar untuk menganalis perkara kompleks dan menyatakan kesan perkara yang diperhatikan. Di dalam ujikaji untuk membuat kesimpulan, membina hipothesis dan merangka inferen adalah amat penting untuk pelajar menyatakan pemerhatian, fenomena, turutan dan objek (Abu Hassan 2001). Bagaimanapun tanpa kemahiran mengenalpasti dan mengawal pemboleh ubah semua proses sains di atas menjadi tidak bermakna. Oleh itu,adalah amat penting bagi pelajar di sekolah rendah untuk menguasai kemahiran mengenalpasti dan mengawal pemboleh ubah sebagai asas mempelajari sains.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 8

Pemerhatian dengan lima deria Eksperimen/ujikaji Membina hipothesis Menyatakan definisi secara operasi Interpretasi data Mengenal Pasti & Mengawal Pemboleh Ubah

Rajah 1.3.2.1: Perkaitan antara kemahiran mengawal pemboleh ubah dan kemahiran proses sains yang lain.

Berdasarkan rajah 1.3.2.1 di atas, kita boleh melihat bahawa ujikaji, membina hipothesis, menyatakan definisi secara operasi dan menginpretasikan data dipengaruhi oleh bagaimana pelajar mengawal pemboleh ubah. Sekiranya pelajar gagal untuk menguasai kemahiran mengawal dan mengenal pasti pemboleh ubah, sudah pasti mereka gagal untuk menguasai dua belas kemahiran proses sains bersepadu yang lain. Mengawal pemboleh ubah adalah tindakan memanipulasi hanya satu pemboleh ubah dan membiarkan yang faktor lain kekal malar semasa menjalankan ujikaji. Mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah adalah penting untuk merangka eksperimen atau ujikaji yang sah(Fair Test). Mengawal pemboleh ubah merujuk kepada mengubah pemboleh ubah atau faktor penyumbang yang ditetapkan atau Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text] Page 9

diubah dengan jelas untuk mencari perkaitan diantara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar.Setiap eksperimen yang dijalankan adalah penting bagi kita untuk memastikan bahawa eksperimen ini mencapai tahap uji kaji yang adil.Ujikaji ³Fair Test´ dapat dicapai dengan memastikan hanya satu faktor yang diubah pada satu-satu masa dan faktor penyumbang lain kekal malar. Ahli sains menggunakan sains untuk mencari hubungan diantara sebab dan kesan terhadap alam sekitar. Dalam kata lain, mereka merangka eksperimen dengan mengubah satu item yang menyebabkan satu perubahan yang boleh diramalkan. Perubahan inilah yang digelar sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah merupakan apa-apa faktor, trait ataupun keadaan yang boleh wujud dalam keadaan berbeza amaun ataupun jenis. Di dalam ujikaji selalunya mesti mempunyai tiga jenis pemboleh ubah iaitu bersandar (responding variables), tidak bersandar (manipulative variables) dan kawalan (constant variables). Pemboleh ubah tidak bersandar merupakan item yang diubah oleh saintis. Untuk menjadikan sesuatu ujikaji sebagai satu ujikaji Fair Test yang baik hanya satu pemboleh ubah tidak bersandar sahaja yang terlibat. Apabila saintis sudah ,mengawal pemboleh ubah mereka akan membuat pemerhatian ke atas kesan yang akan berlaku. Saintis akan memfokuskan pemerhatiannya ke atas pemboleh ubah yang bersandar untuk melihat kesan ataupun respon disebabkan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Nilai baru pemboleh ubah yang bergerak balas adalah bergantung kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Selain itu ujikaji ³Fair Test´ juga memerlukan pemboleh ubah yang dikawal (malar). Pemboleh ubah yang dikawal ini adalah kuantiti yang akan dikekalkan oleh

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 10

saintis sebagi malar atau tetap dan saintis juga hendaklah memerhatinya sama seperti pemboleh ubah dimanipulasi.

2.0.FOKUS KAJIAN 2.1.Tinjauan Masalah Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah merupakan fokus utama kajian.Walaupun mungkin terdapat beberapa masalah lain yang dihadapi oleh pelajar, pengkaji hanya memfokuskan kajian ini terhadap isu meningkatkan kemahiran pelajar mengenal pasti pemboleh ubah sahaja. Pelajar dilihat amat jarang didedahkan dengan ujikaji dan ini mungkin mempengaruhi kebolehan mereka untuk menjawab soalan di bahagian B kertas sains. Berdasarkan keputusan untuk PKSR satu, jelas sekali ianya menunjukkan bahawa pencapaian pelajar adalah sederhana sahaja. Ini adalah disebabkan mereka gagal mendapat markah yang tinggi bagi soalan bahagian B. Dari post mortem yang telah dibuat pelajar tidak mempunyai banyak masalah dalam menjawab soalan objektif di bahagian A, bagaimanapun kebanyakan pelajar mendapat markah yang rendah dalam bahagian B menyebabkan mereka gagal untuk mencapai gred A dalam PKSR. Bagi PKSR kali ini, soalan yang ditanya adalah berfokuskan kepada proses mengenalpasti pemboleh ubah berdasarkan gambarajah eksperimen dan menggunakan pemboleh ubah yang dikenalpasti untuk membina hipothesis atau

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 11

membuat kesimpulan. Bagaimanapun kesemua soalan yang di bahagian B adalah berkait dengan pemboleh ubah. Jadi di sini jelaslah bahawa pemboleh ubah merupakan masalah utama pelajar. Berdasarkan pemerhatian pengkaji, pelajar mampu memahami setiap topik yang telah diajar tetapi tidak dapat menyatakan atau menyalurkan pengetahuan mereka terhadap soalan yang mempunyai perkaitan dengan pemboleh ubah dan ujikaji. Oleh itu untuk kajian tindakkan ini, pengkaji memfokuskan terhadap pengukuhan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam mengenalpasti pemboleh ubah. Ini kerana sekiranya pelajar mempunyai asas yang baik dalam mengenal pasti pemboleh ubah, mereka tidak akan mempunyai masalah untuk menjawab soalan yang berkaitan kemahiran proses sains bersepadu (Integrate science process skill) yang lain. 2.2.Analisis Tinjauan Masalah Kewujudan masalah ini dibuktikan dengan isu yang berkaitan seperti dinyatakan dibawah:

2.2.1.Isu Peperiksaan Berdasarkan keputusan PKSR 1, jelas menunjukkan bahawa seorang pelajar telah gagal, 10 orang pelajar mendapat gred C, 23 orang pelajar mendapat B dan hanya empat orang mendapat A. Skop soalan bagi PKSR ini adalah dalam linkungan 1.0 understanding living thing basic need (1.1Humans, 1.2 animals and 1.3 plants), Living things undergo life processes 2.0 (2.1 and 2.2 humans, 2.3 animals and 2.4 plant). Dari kelas ulangkaji yang telah dijalan majoriti pelajar dilihat boleh

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 12

memahami kandungan dalam setiap sub topik bagi tema yang diajar. Bagaimanapun mereka gagal untuk mengaplikasikan dalam soalan yang memerlukan mereka mengenalpasti pemboleh ubah. *Nota:(1.0, 2.0 sila rujuk sukatan pelajaran)

PKSR 1 Sains
1 10 4

21

A B C D

=4 =23 =10 =1

Rajah 2.2.1.1: Graf Petunjuk Pencapaian PKSR

2.2.2.Isu berkaitan ujikaji Apabila menyemak buku nota pelajar, pengkaji telah menyedari bahawa pelajar tidak didedahkan dengan kemahiran membuat ujikaji ³Fair Test´. Oleh itu mereka tidak dapat menangkap dan mengingati cara untuk mengenal pasti pemboleh ubah walaupun mereka sebenarnya telah mempelajari dan faham tentang sesuatu topik. Mereka mungkin tidak dapat menjawabnya soalan di bahagian B yang

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 13

sememangnya berkisar tentang ujikaji kerana mereka jarang atau mungkin tidak pernah membuat ujikaji. Oleh itu sasaran pengkaji untuk mengukuhkan kemahiran pelajar mengenal pasti pemboleh ubah adalah berasas kerana dengan kebolehan mengenalpasti pemboleh ubah ianya akan meningkatkan lagi kompetensi pelajar untuk menjawab soalan yang berkaitan ujikaji kerana yang berkait rapat dengan pemboleh ubah. Berikut adalah dapatan dari pemerhatian awal berkaitan isu: a) Terdapat terlalu banyak fakta dalam buku nota pelajar. b) Kekurangan pengalaman membuat ujikaji membuatkan mereka tidak mahir menjawab soalan berkaitan dengan ujikaji c) Pelajar hanya menerima ilmu yang diberikan oleh guru tanpa telibat secara aktif dengan P&P

2.2.3.Penilaian Guru Berdasarkan perbincangan dengan guru pembimbing berkaitan dengan pemerhatian pengkaji terhadap keputusan PKSR. Kami telah bersetuju bahawa kelemahan utama pelajar adalah tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah yang menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan pemboleh ubah. Berasaskan masalah ini, pengkaji telah membuat keputusan menggunakan ujikaji ³Fair Test´ sebagai teknik untuk meningkatkan kemahiran pelajar mengenalpasti pemboleh ubah. Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text] Page 14

Berdasarkan isu ini, terdapat beberapa perkaitan penting tentang konsep mengenalpasti pemboleh ubah dan kebolehan pelajar menjawab soalan yang berkaitan dengan ujikaji. Pada pendapat pengkaji ianya adalah: a) Mengenalpasti pemboleh ubah adalah asas dalam membina hipothesis. b) Pemboleh ubah digunakan untuk menentukan tujuan sesuatu ujikaji. c) Mengenal pemboleh ubah membantu pelajar untuk menulis kesimpulan yang betul tentang sesuatu ujikaji. d) Kebolehan mengenal pemboleh ubah membantu pelajar memahami perkaitan di antara gambarajah, jadual dan graf. e) Mengenalpasti pemboleh ubah boleh dianggap sebagai kata kunci untuk menjawab soalan di bahagian B kertas sains.

Dari isu yang dibincangkan di atas, kajian ini memfokuskan tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan teknik ujikaji ³Fair Test´. Selain itu, rasional untuk menjalankan kajian ini adalah berdasarkan beberapa aspek berikut: a) Pelajar berada ditransisi dari tahun tiga ke tahun empat. Dalam sukatan pelajaran tahun tiga kemahiran mengenalpasti pemboleh ubah tidak ditekankan b) Mengenal pasti pemboleh ubah merupakan kata kunci untuk pelajar menjawab soalan di bahagian B kertas sains. Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text] Page 15

c) Pelajar perlu mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah dan kemahiran asas proses sains sebelum meneruskan untuk topik yang lebih sukar. d) Keputusan PKSR 1 dan pencapaian akademik sekolah boleh ditingkatkan

Berikut merupakan bingkisan daripada respon awal pelajar tentang kemahiran mereka mengenal pasti pemboleh ubah. a) ³Cikgu dah ajar tapi dah lupa´, Intan b) ³Pengkaji tak tau cikgu susahlah´, Mohd Zikri c) ³Pengkaji tau keep the same perlu cari yang sama, what to change cari yang berbeza tapi responding tu apa cikgu´, Dewi d) ³Cikgukan dah ajar. Kenapa kau (pelajar) orang boleh lupa´, Rhubinee (pelajar)

2.3.Definisi secara operasi

Mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah boleh diertikan sebagai mengetahui faktor yang memberi kesan dan mengubah faktor penyumbang didalam sesuatu ujikaji untuk melihat kesan atau fenomena manakala ujikaji ³Fair Test´ merujuk kepada keadaan di mana hanya satu pemboleh ubah yang di manipulasi dalam sesuatu eksperimen dan memberikan kesan atau keputusan dalam ujikaji. Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text] Page 16

Dalam sesuatu ujikaji hanya terdapat satu pemboleh ubah dimanipulasi, satu pemboleh ubah bergerak balas dan lebih dari satu pemboleh ubah yang dimalarkan.

Jadual 2.3.1: Ringkasan Tentang Mengenal Pasti Pemboleh Ubah

Pemboleh ubah dimanipulasi (1): Pemboleh ubah yang sengaja di ubah oleh saintis Kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah dengan bertanya: *apakah yang diubah oleh saintis dalam ujikaji ini?

Pemboleh ubah bergerak balas (1): Pemboleh unah yang bergerak balas akibat daripada perubahan pemboleh ubah dimanipulasi. Kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas dengan bertanya *apa yang dicari oleh saintis atau sesuatu yang cuba diukur?

Pemboleh ubah kawalan(3): semua pemboleh ubah yang kekal sama untuk untuk membolehkan pemboleh ubah dimalarkan adakah disebabkan oleh hanya satu pemboleh ubah yang dimanipulasi Kita boleh mengenalpasti pemboleh ubah dengan bertanya apa yang perlu dikekalkan atau sama dalam ujikaji?

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 17

3.0: OBJEKTIF KAJIAN 3.1.Objektif Kajian:

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan pencapaian pelajar tahun 4 Arif di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mewah, Johor Bahru dalam kebolehan mengenal pasti pemboleh ubah yang merupakan sebahagian daripada kemahiran proses sains. Secara khususnya pula kajian ini dijalankan adalah untuk: y y Meningkatkan kemahiran pelajar dalam peperiksaan terutamanya bahagian B Memastikan bahawa pelajar boleh menjawab soalan yang memerlukan mereka mengenal pasti pemboleh ubah dari gambar, jadual dan graf. y Memastikan pelajar mendapat pengalaman dari konsep eksperimen dan pemboleh ubah. y Mendedahkan pelajar kepada pelbagai istilah yang berkaitan dengan pemboleh ubah seperti: o Constant: keep the same, dimalarkan o Manipulative: what to change, independent, tidak bersandar o Responding: what to observe, dependent variables, bersandar y Meningkatkan kemampuan pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah melalui ujikaji Fair Test.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 18

y

Membimbing pelajar untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan pemboleh ubah seperti ³apakah keputusan ujikaji?´ dan apakah tujuan ujikaji?

3.2.Soalan Kajian

Adakah dengan menggunakan ujikaji ³Fair Test´ dapat meningkatkan kebolehan pelajar tahun 4 Arif SKTBM untuk mengenal pasti pemboleh ubah pelajar tahun 4 Arif SKTBM?

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 19

4.0: KUMPULAN SASARAN (SAMPLE)

4.1.Sample Kajian

Kajian ini telah dijalankan dengan hanya melibatkan pelajar tahun empat. Kajian ini dijalankan pada pelajar tahun 4 Arif di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mewah, Johor Darul Takzim sebagai kumpulan sasaran pengkaji. Seramai 36 orang pelajar yang terdiri daripada 13 lelaki dan 23 perempuan. Secara amnya umur sample ini berada dalam linkungan 10 tahun. Majoriti dari sample berbangsa Melayu, lima berbangsa India dan seorang Iban. Golongan pelajar ini merupakan pelajar dari kelas pertama. Walaubagaimanapun dari segi pencapaian untuk subjek sains pencapaian mereka adalah pada tahap sederhana. Kesemua sample mengikuti sesi persekolahan secara normal iaitu enam waktu seminggu. Jumlah sample telah berkurang dari 37 kepada 36 kerana seorang dari pelajar telah berpindah kelas.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 20

5.0: TINDAKAN 5.1.Pengenalan Tindakan segera perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Setelah membuat pemerhatian dan mengenal pasti punca permasalahan pelajar, pengkaji telah membuat keputusan untuk menggunakan ujikaji ³Fair Test´ sebagai cara penyelesaian masalah. Dari segi istilah sains, ³Fair Test´ didefinisikan sebagai ujian yang memerlukan hanya satu faktor yang berubah dalam satu masa dan faktor lain yang juga memberi kesan ujikaji tersebu kekal malar. Kaedah eksperimen atau ujikaji Fair Test dipilih kerana ia merangkumi proses mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah. Dengan menjalankan ujikaji, pelajar secara automatik akan menjana idea dan membina pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka lalui.

5.2.PERANCANGAN LANGKAH TINDAKAN

Pengkaji telah memilih tiga pendekatan khusus yang disesuaikan untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Selain itu pendekatan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemahiran proses sains pelajar. Ketiga-tiga langkah adalah seperti berikut : 1. Mengajar semula tentang konsep, maksud dan jenis pemboleh ubah kepada pelajar.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 21

2. Melakukan ujikaji sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk membiasakan pelajar mengenal pasti pemboleh ubah. 3. Latih tubi yang berterusan sebagai aktiviti pengayaan selepas melakukan ujikaji.

5.2.1.Pengajaran semula

Setiap hari pelajar akan belajar banyak perkara baru dan jika pengkaji mahu membuat pengajaran semula bagi keseluruhan topik, ianya agak susah untuk menghabiskan sukatan pelajaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi, pengajaran semula disini bermaksud mengajar semula tentang cara mengenal pasti pembolehubah. Selain pembolehubah, pengkaji juga dapat menerapkan kemahiran proses sains yang lain secara tidak langsung. Dengan ini, pelajar bukan sahaja mempertingkatkan kemahiran mereka dalam mengenal pasti pemboleh ubah tetapi juga dalam kemahiran proses sains.

Langkah 1: Pengenalan kembali kepada definisi pemboleh ubah Langkah 2: Menggunakan Power Point bergambar untuk mengajar tajuk pemboleh ubah tentang kata kunci tentang konsep pemboleh ubah

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 22

5.2.2.Perlaksanaan Ujikaji ³Fair Test´

Sains adalah proses memahami prinsip atau konsep. Konsep dan prinsip boleh dibuktikan kesahihannya dengan melakukan eksperimen atau ujikaji. Melalui ujikaji, murid akan belajar menguasai kemahiran proses sains secara tidak langsung. Ujikaji sangat berkait rapat dengan kebolehan untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Pelajar yang membuat ujikaji sendiri, boleh menguasai sesuatu pengetahuan itu dan ianya dapat disimpan lebih lama dalam memori pelajar. Berdasarkan fakta ini, pengkaji telah memastikan pelajar pengkaji melakukan eksperimen sekurangkurangnya satu ujikaji Fair Test dalam tempoh seminggu. Semasa pelajar melakukan ujikaji Fair Test, pengkaji akan memastikan semua pelajar membuat pemerhatian dan mengenal pasti pemboleh ubah di dalam ujikaji tersebut dengan meminta mereka melihat apa yang sama, apa yang berbeza dan kesan bagi perubahan perbezaan ini. Secara tidak langsung pelajar akan memahami bahawa perkara yang sama adalah pemboleh ubah dimalarkan, perbezaan adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi dan kesan dari perbezaan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Selain itu, pengkaji juga memerhatikan kemajuan mereka secara berterusan dengan menggunakan senarai semak yang telah disediakan. Dengan merujuk kepada senarai semak ini, pengkaji dapat memastikan sama ada sasaran yang pengkaji letakkan tercapai atau tidak. *Rujuk prosedur ujikaji Fair Test di lampiran D.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 23

5.2.3.Latih tubi yang berterusan

Latih tubi bertindak sebagai penguat dan pengukuhan kepada pemahaman dan penguasaan pelajar tentang konsep mengenal pasti dan mengawal pembolehubah. Latih tubi juga digunakan bagi tujuan menilai perkembangan pelajar. Tambahan pula kepekaan pelajar bagi menyiapkan latihan juga membantu mereka mengulangkaji sesuatu topik sekaligus menolong meningkatkan penguasaan mereka berkenaan suatu konsep itu. Bagi memastikan pelajar dapat mencapai sasaran, pengkaji telah mencuba untuk mengaitkan latih tubi ini dengan soalan berkaitan ujikaji seperti di dalam buku teks.

5.3.Pengumpulan Data

Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji menggunakan tiga instrumen khusus untuk mengumpul data dan maklumat. Tiga instrumen khusus yang telah dipilih adalah: (rujuk lampiran F) 1. Survey 2. Ujian Pra dan Ujian Pos 3. Pemerhatian

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 24

5.3.1.Survey.

Instrumen survey digunakan untuk mendapatkan maklum balas dari pelajar tentang perasaan atau pandangan mereka terhadap kaedah tradisional yang digunakan untuk mereka belajar mengenal pasti pemboleh ubah dan dibandingkan dengan cara mereka belajar menggunakan ujikaji ³Fair Test´. Survey ini akan dijalankan pada dua peringkat. Pada asasnya soalan bagi kedua-dua tinjauan ini membawa maksud yang sama, hanya berlaku perubahan dari segi susunan ayat untuk memberi keselesaan kepada pelajar menjawabnya tanpa mempersoalkan mengapa perlu membuat kerja sebanyak dua kali. Pada peringkat pra survey ianya dilakukan sebelum tindakan penambahbaikan dan yang peringkat pos survey dijalankan selepas tindakan penambahbaikan diambil. Dapatan dari pra survey boleh dijadikan rujukan atau gambaran terhadap tahap kemampuan dan kefahaman pelajar terhadap kemahiran proses sains yang berkaitan dengan kemahiran mengenal pasti pembolehh ubah. Kemudian tindakan rawatan yang dicadangkan akan diaplikasi kepada sample dengan mengikut jadual perancangan yang telah diatur. Pada akhir selepas tindakan rawatan selesai sample akan menjawab pos survey dan memberi maklum balas mengenai tindakan rawatan yang mereka terima. Dengan menggunakan skala likert data ini dianalisis dan keduadua survey ini kita membantu kita mengetahui kesan rawatan terhadap sample. Data yang dikumpul akan dianalisis menggunakan analisis kuantitati mudah min dan peratus perubahan peningkatan atau penurunan.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 25

SOAL SELIDIK UNTUK MENGKAJI KEBERKESANAN AKTIVITI EKSPERIMEN DALAM PEMBELAJARAN SAINS (1) Arahan: sila tandakan ( ¥) pada pilihan yang anda buat. 1. Tahun: Jantina: lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. Soalan ini berkaitan dengan penerimaan murid terhadap penggunaan eksperimen (Fair Test) dalam menjawab soalan yang mempunyai perkaitan dengan penguasaan pemboleh ubah. Petunjuk: 5-Sangat setuju 4- setuju 3- Kurang pasti 2- Tidak setuju 1- Sangat tidak setuju Jadual 5.3.1.1: Soal Selidik Mengkaji Keberkesanan Aktiviti

Item Saya suka belajar dengan menggunakan eksperimen Eksperimen membantu saya mengenalpasti pemboleh ubah dengan mudah Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dengan mudah Saya lebih mudah mengingat selepas melakukan eksperimen Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dan membuat hipotesis dengan pemboleh ubah yang dikenal pasti Saya dapat tahu apa cara menjawab soalan berkaitan tujuan eksperimen Saya harap cikgu akan melakukan lebih banyak eksperimen Saya dapat menjawab bahagian B sains dengan mudah

1

2

3

4

5

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 26

SOAL SELIDIK UNTUK MENGKAJI KEBERKESANAN AKTIVITI EKSPERIMEN DALAM PEMBELAJARAN SAINS (2) Arahan: sila tandakan ( ¥) pada pilihan yang anda buat. 3. Tahun: Jantina: lelaki ( ) Perempuan ( ) 4. Soalan ini berkaitan dengan penerimaan murid terhadap penggunaan eksperimen (Fair Test) dalam menjawab soalan yang mempunyai perkaitan dengan penguasaan pemboleh ubah. Petunjuk: 5-Sangat setuju 4- setuju 3- Kurang pasti 2- Tidak setuju 2- Sangat tidak setuju Jadual 5.31.2: Soal Selidik Mengkaji Keberkesanan Aktiviti

Item Saya suka belajar dengan menggunakan eksperimen Eksperimen membantu saya mengenalpasti pemboleh ubah Saya dapat mengenalpasti pembolehubah dengan mudah selepas belajar menggunakan eksperimen Saya lebih mudah mengingat selepas melakukan eksperimen Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dan membuat hipotesis dengan pemboleh ubah yang dikenal pasti Saya dapat membuat perkaitan antara pemboleh ubah untuk mengenalpasti tujuan eksperimen Saya harap cikgu akan melakukan lebih banyak eksperimen Saya dapat menjawab bahagian B sains dengan lebih mudah selepas mahir dalam kemahiran mengenalpasti pemboleh ubah

1

2

3

4

5

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 27

5.3.2.Ujian Pra dan Ujian Pos

Ujian pra dan dan ujian pos merupakan satu rangkaian soalan bagi menguji kesan tindakan rawatan ke atas sample menggunakan . Di antara ujian pra dan ujian pos terdapat selang masa bagi perlaksanaan tindakan rawatan. Instrument ini dapat digunakan untuk memberi gambaran kepada guru tentang keberkesanan proses tindakan rawatan yang telah diambil. Kebolehpercayaan dan kesahihan menggunakan ³test-retest´. Dapatan ujian pra, boleh dijadikan rujukan atau gambaran awal tentang pengukuran penguasaan pelajar terhadap kebolehan pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Selepas itu tindakan rawatan akan dilaksanakan dan disusuli dengan ujian pos. Daripada kedua-dua ujian ini kita dapat melihat sama ada akan berlaku perubahan atau tidak ke atas sample selepas berlakunya tindakan rawatan. Analisis akan dilakukan menggunakan analisis kuantitati mudah min dan peratus perubahan peningkatan atau penurunan.

5.3.3.Pemerhatian

Pemerhatian merupakan satu lagi instrumen pengumpulan data yang telah dijalankan sepanjang kajian ini. Satu senarai semak yang ringkas telah dibina bagi memantau perkembangan pelajar sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Beberapa aspek telah dinilai berdasarkan pemerhatian. Pemerhatian ini adalah pemerhatian yang berstruktur kerana pemerhatian dibuat adalah berdasarkan senarai semak.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 28

Sepanjang tempoh kajian pengkaji telah melakukan pemerhatian secara terus dengan memantau sample setiap kali pelajar melakukan ujikaji ³Fair Test´. Sekurang-kurangnya sepanjang tempoh kajian pengkaji telah membuat pemerhatian secara langsung sebanyak tiga kali sepanjang tempoh tindakan rawatan dijalankan. Berikut merupakan senarai semak yang telah dibina bagi tujuan pemerhatian. Data yang dikumpul akan dianalisis menggunakan analisi kualitatif berdasarkan senarai semak seperti dibawah.

Jadual 5.3.3: Senarai Semak Untuk Pemerhatian Kajian Tindakan

No Aspek

Eksperimen 1 Tarikh: Masa :

Eksperimen 2 Tarikh : Masa :

Eksperimen 3 Tarikh : Masa :

1.

2.

3.

4.

5.

Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang dimalarkan (constant variables) Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang dimanipulasikan (manipulative variable) Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang bergerak balas (responding variable) Pelajar boleh mengenalpasti sasaran eksperimen dengan menggunakan pembolehubah. Pelajar boleh menulis 3 pembolehubah dengan betul.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 29

6.0: ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Dalam analis dan interpretasi data pengkaji telah melakukan penganalisian terhadap semua data mentah yang telah dikumpul sepanjang tempoh perlaksanaan kajian.

6.1. Survey

Dengan menggunakan soal selidik yang telah dirangka, pengkaji telah mengumpulkan maklumat dalam bentuk data mentah yang perlu dianalisis. Langkah pertama adalah mengira bilangan jawapan sample terhadap setiap item yang telah dijalankan semasa pra survey dan dan pos survey. Melalui data yang telah

dikumpul pengkaji telah membuat perbandingan di antara pra survey dan post survey dalam bentuk jadual dan mengira analisis kuantitatif mudah mengunakan peratus, min dan kekerapan. Segala dapatan dan perbandingan adalah seperti dalam jadual di bawah:

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 30

Jadual 6.1.1: Perbandingan Dapatan Survey sebelum dan selepas tindakan pengajaran menggunakan ujikaji Fair Test Soalan Sebelum Tindakan (Bil. orang) Skala Likert Selepas Tindakan (Bil. orang) Skala Likert

1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Jumlah (f) 9 15 7 15 14 15 18 93 93

2 8 8 12 8 3 9 9 57 114

3 8 5 8 6 13 6 7 53 159

4 7 5 5 4 6 3 2 32 128

5 4 3 4 3 0 3 0 17 85

1 3 4 4 0 0 0 1 12 12

2 3 5 4 4 2 1 2 21 42

3 2 5 7 4 9 5 4 36 108

4 8 9 14 9 8 10 7 65 260

5 20 13 7 19 17 20 22 118 590

Fx

Min (fx/n) 36.9

579/252=2.3 22.6 21.0 12.7 6.8 4.8

1012/252=4.02 8.3 14.3 25.8 46.8

Peratus (%)

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 31

140 120 100 80 60 40 20 0 Sangat Tidak Tidak Setuju Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Pra Survey Pos Survey

Rajah 6.1.1: Graf Perbandingan Nilai Skor Pilihan Pelajar Untuk Pra Survey dan Pos Survey

60 36.9 40 20 0 Sangat Tidak Setuju Setuju Tidak 4.8 22.6 8.3 21 14.3 25.8 Pra(%) 12.7 6.8 Tidak Pasti Pos(%) Pos(%) Pra(%) Setuju Sangat Setuju 46.8

Rajah 6.1.2:Graf Perbandingan Peratus Dapatan Pra Survey dan Pos Survey

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 32

Analisis penilaian dibuat berdasarkan jumlah penurunan dan peningkatan sample yang memilih nilai skor di antara pra survey dan pos survey.Merujuk pada jadual 6.1.1 dan rajah 6.11, satu peningkatan yang memberangsangkan telah ditunjukkan dengan jelas di antara dapatan pra survey dan pos survey. Peningkatan ini dibuktikan dengan bilangan sample yang telah menanda item 4 dan 5 di dalam borang pos survey telah menunjukkan peningkat. Berdasarkan perbezaan dapatan sebelum dan selepas tindakan diambil bilangan sample yang menjawab item satu menurun dari 93 orang kepada 12 orang manakala bilangan sample yang menjawab item dua pula berkurangan dari 57 orang kepada 21 orang. Manakala bagi sample yang memilih item tiga juga telah menunjukkan penurunan daripada 53 orang menjadi 36 orang. Sebaliknya bilangan sample yang menjawab item empat dan lima meningkat dari 32 orang menjadi 65 orang yang menjawab item empat dan 17 orang meningkat menjadi 118 orang bagi item lima. Dengan merujuk rajah 6.1.2 pula, dapat dilihat aspek perbezaan peningkat dan penurunan dalam bentuk peratusan yang jelas dan tepat. Melihat pada perbezaan diantara selepas dan sebelum tindakan rawatan bagi sample yang memilih item 1 mencatatkan penurunan sebanyak 36.5% kepada 4.8 % manakala untuk sample yang memilih menjawab item 2 pula berkurang dari 22.6 % kepada 8.30% dan untuk sample yang menjawab itwm 3 juga berkurang dari 21.0% menjadi 14.3% sebaliknya pula bagi sample yang memilih untuk menjawab 4 dan 5 meningkat dari 12.7% menjadi 25.8% bagi yang memilih item 4 dan 6.8% meningkat menjadi 46.8% untuk yang menjawab item 5.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 33

Manakala bagi nilai min juga menunjukkan peningkatan yang signifikan apabila pada pra survey dapatan min pilihan pelajar adalah 2.3 dan pada dapatan pos survey pula nilai min telah meningkat menjadi 4.02. Ini menunjukkan penerimaan yang positif dari sample terhadap keberkesanan ujikaji Fair Test dalam pengajaran.

6.2.Ujian Pra dan Ujian Pos

Bagi Ujian Pra dan Ujian Pos kesemua sample seramai 36 orang telah terlibat dalam menjawab soalan bagi kedua-dua ujian ini. Ujian ini dilakukan sebanyak dua kali iaitu sebelum dan selepas tindakan rawatan diambil. Soalan untuk Ujian Pra dan Ujian Pos adalah sama cuma berlaku perubahan nombor soalan sahaja bagi mengelakkan pelajar menjawab secara hafalan. Segala dapatan yang dikumpul akan dikatagorikan mengikut bahagian dapatan sebelum tindakan dan selepas tindakan. Jadual dibawah menunjukkan dapatan selepas ujian dilaksanakan. (rujuk lampiran ). Data yang dikumpul telah dianalis mengunakan kaedah analisis kuantitatif mudah dan peratus.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 34

Jadual 6.2.1:Perbandingan Dapatan Ujian Pra & Ujian Pos

Gred pencapaian pelajar

Ujian Pra (Bil. orang)

Peratus (%)

Ujian Pos (Bil. orang)

Peratus (%)

Peratus Peningkatan/ penurunan

A (80 ± 100) B (60 ± 79) C (40 ± 59) Gagal (< 40)

2 13 16 5

5.6 36.1 44.4 13.9

12 15 8 1

33.3 41.7 22.2 2.8

27.7 5.6 - 22.2 - 20.1

*Tanda (±) menunjukkan penurunan *Tanda (+) menunjukkan peningkatan

Jadual 6.2.2:Perbandingan Markah Purata Pra Ujian Dan Pos Ujian

Perkara

Pra ujian 1998 1998÷36 55.5

Pos ujian 2596 2596 ÷36 = 72.1

Jumlah MIN (%)

*nota sila rujuk lampiran untuk melihat pencapaian individu di lampiran Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text] Page 35

16 14 12 10 8 6 4 2 0 Gred A Gred B Gred C Gagal Pra Ujian Pasca Ujian

Rajah 6.2.1: Graf Perbandingan Dapatan Gred Ujian Pra Dan Ujian Pos

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Gred A Gred B Gred C Gred D Pra (%) Pos (%)

Rajah 6.2.2: Graf Perbandingan Peratus Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 36

Dari jadual 6.2.1, jadual 6.2.2 ,rajah 6.2.1 dan rajah 6.2.2 di atas telah menunjukkan perbandingan antara dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos, kita dapat melihat bahawa terdapat peningkatan yang positif terhadap pencapaian pelajar. Perkara ini dibuktikan dengan peningkatan bilangan pelajar yang memperoleh gred A (80-100) serta penurunan bilangan pelajar yang mendapat gagal (<40). Pada ujian pra bilangan pelajar yang mendapat gred A hanya 2 orang (5.6%) meningkat menjadi 12 orang (27.7% ). Ini adalah satu peningkatan yang postif kerana peratus peningkatan telah meningkat sebanyak 22.1%. Manakala bagi bilangan pelajar yang mendapat gred B (60-79) pula meningkat dari 13 orang pelajar kepada 15 orang pelajar dan peratus peningkatannya juga bertambah dari iaitu 36.1% kepada 41.7%. Bagi pelajar yang mendapat C (40-59) pula menurun dari 16 orang pelajar (44.4%) kepada 8 orang pelajar (22.2%). Peratus penurunan yang agak baik kerana jumlahnya berkurangan sebanyak 22.2 %. Bagi pelajar yang gagal pula jumlahnya berkurang dari lima orang pelajar (13.8%) menjadi hanya seorang pelajar (2.8%). Selain itu purata pencapaian pelajar juga meningkat dari 55.5% kepada 72.1%. Ini menunjukkan satu peningkatan yang amat baik kerana selain jumlah pelajar yang mendapat A meningkat, jumlah pelajar yang gagal juga berkurang menjadi hanya seorang selain pelajar juga telah mencatatkan peningkatan markah yang baik.

6.3.Pemerhatian Berpandukan senarai semak, pemerhatian telah dibuat ke atas pelajar untuk memperolehi data yang akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif mudah

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 37

dengan menggunakan senarai semak. Melalui senarai semak ini, segala maklumat yang diperolehi ini dicatatkan untuk menunjukkan sebarang perubahan yang berlaku sepanjang tempoh tindakan rawatan. Melalui dapatan ini pengkaji telah melakukan analisis mudah dengan menggunakan kaedah analis kualitatif mudah menggunakan senarai semak dan peratus. Pengkaji telah membandingkan antara dapatan pada awal tindakan dan akhir tindakan selesai dijalankan. Semua maklumat dan keputusan dicatatkan dalam bentuk jadual dan graf untuk tujuan interpretsi. Jadual dibawah menunjukkan aspek senarai semak yang diperhatikan

Jadual 6.3.1: Aspek Pemerhatian Kajian

Aspek 1 2 3 4 5

Pemerhatian di buat berdasarkan kebolehan pelajar: mengenalpasti pemboleh ubah yang dimalarkan (constant variables) mengenalpasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan (manipulative variable) mengenalpasti pemboleh ubah yang bergerak balas (responding variable) Mengenal pasti tujuan ujikaji dengan menggunakan pemboleh ubah. Pelajar boleh menulis 3 pembolehubah dengan betul.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 38

Jadual 6.3.2: Perbandingan Setiap Pemerhatian Selepas Ujikaji Fair Test

Aspek Pemerhatian

Fair Test 1 mendapat Ya (bil orang)

Peratus mendapat Ya (%) 19.4 22.2 11.1 11.1 11.1

Fair Test 2 mendapat Ya (bil orang) 12 18 8 8 8

Peratus mendapat Ya (%) 33.3 50 22.2 22.2 22.2

Fair Test 3 mendapat Ya (bil orang) 34 35 19 16 17

Peratus mendapat Ya (%) 94.4 97.2 58.5 44.4 47.2

1 2 3 4 5

7 8 4 4 4

35 30 25 20 15 10 5 0 Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 7 8 4 4 4 12 8 8 8 18

34 35

Aspek 1 19 16 17 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

Pemerhatian 3

Rajah 6.3.1: Graf Perbandingan Pemerhatian Selepas Setiap Ujikaji ³Fair Test´

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 39

Fair Test 3

Aspek 5 (%) Fair Test 2 Aspek 4 (%) Aspek 3 (%) Aspek 2 (%) Aspek 1 (%) Fair Test 1

0

20

40

60

80

100

120

Rajah 6.3.2: Graf Perbandingan Peratus Perubahan Selepas Setiap Ujikaji ³Fair Test´

Setelah melakukan analisa terhadap dapatan daripada permerhatian yang telah dijalankan, satu perbezaan telah dapat dikenal pasti antara sebelum tindakan dilakukan dan selepas selesai tindakan diambil. Melalui tiga fasa pemerhatian yang telah dijalankan, pengkaji telah melihat peningkatan yang positif yang telah dicatatkan oleh sample kajian. Untuk senarai semak ini pengkaji telah menggariskan lima perkara untuk dijadikan data yang perlu dikumpul (rujuk jadual 6.3.1 dan 6.3.2). Bagi aspek yang pertama berjaya mengenalpasti pemboleh ubah dimalarkan, peningkatan telah berlaku secara beransur-ansur iaitu bilangan pelajar telah meningkat dari tujuh pelajar (19.4 %), naik kepada 12 pelajar dan pada pemerhatian

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 40

kali ke tiga jumlah pelajar meningkat menjadi 34 orang pelajar (94.4%). Ini jelas menunjukkan majoriti pelajar tidak lagi mempunyai masalah untuk mengenalpasti pemboleh ubah yang dimalarkan. Bagi aspek kedua pula jumlah pelajar yang berjaya mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi juga meningkat dari lapan pelajar (22.2%) pada pemerhatian yang pertama, meningkat kepada 18 (50%) pelajar pada pemerhatian yang kedua dan pada pemerhatian yang ketiga jumlah pelajar yang berjaya mengenalpasti dengan betul telah naik menjadi 35 orang pelajar( 97.2%). Untuk aspek ketiga pula, jumlah pelajar yang berjaya mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas pada pemerhatian yang pertama adalah empat (11%) orang pelajar meningkat menjadi lapan (22.2%) orang pelajar dan pada akhir pemerhatian, jumlah pelajar yang berjaya mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas telah meningkat menjadi 19 orang pelajar (58.6%). Manakala untuk aspek keempat yang diperhatikan, bilangan pelajar yang dapat mengenal pasti tujuan ujikaji juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh kata kunci lazim yang digunakan untuk menulis tujuan eksperimen boleh di tulis dengan jawapan ³to investigate the relationship between responding variable and manipulative variable´. Bilangan pelajar yang berjaya mendapat jawapan yang betul pada pemerhatian yang pertama adalah empat orang pelajar (11.1%), telah meningkat menjadi lapan orang pelajar (22.2%) dan pada pemerhatian yang ketiga jumlah pelajar yang berjaya mendapat jawapan yang betul meningkat menjadi 16 orang pelajar (44.4%).

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 41

Untuk aspek 5 yang di perhatikan juga mengalami peningkatan. Jumlah pelajar yang dapat mengenal pasti ketiga-tiga pemboleh ubah dengan tepat berserta dengan penjodoh bilangan (quatation nouns) telah menunjukkan peningkatan, Pada pemerhatian yang pertama jumlah pelajar yang berjaya telah meningkat dari empat orang pelajar meningkat menjadi lapan orang pelajar pada pemerhatian yang kedua dan pada akhir pemerhatian yang ketiga jumlah pelajar yang berjaya mengenalpasti ketiga-tiga pemboleh ubah meningkat menjadi 17 orang pelajar.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 42

7.0: DAPATAN KAJIAN

Hasil kajian menunjukkan ini secara umumnya mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara sebelum tindakan dan selepas tindakan rawatan diambil. Melalui dapatan survey yang telah dianalis, pengkaji telah mendapati bahawa terdapat perubahan yang ketara bagi perbandingan di antara pra survey dan pos survey. Bagi pra survey jumlah min bagi dapatan adalah 2.3 manakala untuk pos survey pula jumlah dapatan adalah 4.02. ini menunjukkan bahawa perlaksanaan tindakan kajian yang telah dijalankan memberi impak yang berkesan kepada tahap kebolehan mereka untuk mengenal pasti pemboleh ubah seterusnya mengesahkan bahawa teknik ini boleh digunakan bagi meningkatkan kebolehan pelajar dalam mengenal pasti pemboleh ubah. Melalui data yang diperoleh dalam ujian pra dan ujian pos yang telah dianalis, juga mendapati bahawa terdapat perubahan yang ketara bagi perbandingan markah di antara kedua-dua ujian tersebut. Dalam ujian pra bilangan pelajar yang mendapat gred A adalah seramai dua orang telah meningkat menjadi 12 orang manakala bilangan pelajar yang gagal juga telah berkurangan dari empat orang pelajar menjadi seorang pelajar sahaja. Dari pemerhatian yang telah dilakukan dengan menggunakan senarai semak yang dibina. Pengkaji dapat melihat perubahan positif terhadap kebolehan pelajar di

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 43

dalam mengenal pasti pemboleh ubah. Ini di buktikan dengan penambahbaikan yang telah dicapai di dalam setiap ujikaji ³Fair Test´ yang telah dijalankan. Apabila semakin banyak ujikaji ³Fair Test´ dilakukan oleh pelajar bilangan pelajar yang dapat mengenal pasti pemboleh ubah semakin meningkat. Berdasarkan trangulasi diantara tiga instrumen ini, jelaslah menunjukkan bahawa ujikaji ³Fair Test´ dapat digunakan untuk meningkatkan kebolehan pelajar dalam mengenal pasti pemboleh ubah. Ini sekaligus telah menjawab soalan kajian bahawa dengan menggunakan ³Fair Test´ ianya dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Selain itu pengkaji juga telah melihat bahawa pelajar juga dilihat tertarik untuk mengikuti sesi pengajaran yang dijalankan kerana mereka secara aktif terlibat dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Rumusan daripada kajian ini telah menunjukkan bahawa ujikaji ³Fair Test´ telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti pemboleh ubah. Diharapkan bahawa strategi pengajaran ini dapat dilaksanakan pada sesi pengajaran dan pembelajaran sains supaya di samping sesi pengajaran menjadi berkesan, pelajar juga berasa seronok untuk mempelajari sains.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 44

8.0: CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa penggunaan kaedah ujikaji ³Fair Test´ dapat meningkatkan kebolehan pelajar dalam kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah. Antara cadangan yang boleh digunakan untuk memantapkan kajian adalah: 1) Peruntukan masa untuk perlaksanaan kajian perlulah dipanjangkan melebihi satu bulan. 2) Guru perlulah menyediakan garis panduan prosedur yang tepat bagi perlaksanaan eksperimen. 3) Pihak sekolah perlulah menyediakan segala keperluan alatan dan radas yang mencukupi di dalam makmal bagi tujuan eksperimen

Selain itu terdapat juga cadangan tentang kajian lanjutan yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang seperti ³Kajian Tentang Bagaimana Untuk Meningkatkan Kemahiran Saintifik Dan Manipulatif Dikalangan Pelajar Sekolah Rendah´ kerana semasa menjalankan kajian ini pengkaji menyedari bahawa kebanyakan pelajar terutamanya sample yang digunakan oleh pengkaji tidak mempunyai kemahiran saintifik dan manipulatif yang baik. Oleh itu mungkin dengan

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 45

melakukan kajian ini, ianya dapat meningkatkan lagi kemahiran saintifik dan manipulatif pelajar. Sebagai kesimpulan, diharapkan strategi pembelajaran menggunakan ujikaji ³Fair Test´ dapat diaplikasikan oleh guru sains sekolah rendah bagi meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti pemboleh ubah sekaligus meningkatkan kemahiran proses sains secara keseluruhannya.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 46

SENARAI RUJUKAN Abu Hassan bin Kasim (2001), Pendidikan Amali Sains, Kemahiran Sainstifik, UTM Skudai. Denny.M (1986), ³Science Practical: What do pupil think?´ European Journal of Science Education. F.William and John Rowe,(1996). The Enhancement Of Science Process Skills In Primary Teacher Education Students, Edith Cowan University. Retrieved Mac,24, 2010 from http://ajte.education.ecu.edu.au/ISSUES/PDF.pdf Fusco,D. and Barton A.C (2001). ³Representing students achievement in science,´ Journal of Research in Science Teaching H.Douglas Brown.(2001). Teaching by Priciples An Interactive Approach to Language Pedagogy. Longman International Harlen, W. (2000). The teaching of science in primary schools. London: David Fulton. Hodson, D. (1996). Rethinking the role and status of observation in science education. European Education,28(3), 37-58. Howes, E. V. (2008). Educative experiences and early childhood science education: A Deweyan perspective on learning to observe. Teaching and Teacher Education, 24(3), 536-549. Johnston, J. (2005). Early explorations in science. Maidenhead: Open University Press. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002), Kurikulum BersepaduSekolah Rendah (KBSR), Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kuhn,D.(1993),´Science as argument implication for teaching and learning scientific thinking´ Science Education. 77(3) 319-337

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 47

M. W. Hacklinga; P. J. Garnetta(1991),Effect of context and gender on application of Science Investigation Skills journal International Journal of Science Education, retrived July 24,2010 http://www.springerlink.com/content/ Norris, S. P. (1984). Defining observational competence. Science Education, 68(2), 129-142.perspective on learning to observe. Teaching and Teacher Education, 24(3), 536-549. Rohani Bt Tarmizi (1996), Pengukuran Kemahiran Sainstifik di Kalangan Pelajar Lepasan SPM. Kertas Kerja di Bentang dalam Seminar Kebangsaan Penilaian KBSM Slavin, R.E. (2003). Educational Psychology: Theory and Practice (Seventh ed). Boston: Pearson Education, Inc. Smith, B. K. & Reiser, B. J. (2005). Explaining behavior through observational investigation and Theory articulation. The Journal of the Learning Sciences, 14(3), 315-360 Tobin K.G dan Capie, W, (1980) Teaching process skills in the middle school.´ Journal of School Science and Mathematics University of California, (2005). Overview variables grades 5 and 6. Retrieved February, 28, 2010 from http://lhsfoss.org/scope/folio/pdfs/Variables_Matrix. Zurida bt Ismail. (1998). Penguasaan Kemahiran Proses Sains Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah.´ Jurnal Kurikulum, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 48

Lampiran A SOAL SELIDIK UNTUK MENGKAJI KEBERKESANAN AKTIVITI EKSPERIMEN DALAM PEMBELAJARAN SAINS (1) Arahan: sila tandakan ( ¥) pada pilihan yang anda buat. 5. Tahun: Jantina: lelaki ( ) Perempuan ( ) 6. Soalan ini berkaitan dengan penerimaan murid terhadap penggunaan eksperimen (Fair Test) dalam menjawab soalan yang mempunyai perkaitan dengan penguasaan pemboleh ubah. Petunjuk: 5-Sangat setuju 4- setuju 3- Kurang pasti 2- Tidak setuju 3- Sangat tidak setuju

Item Saya suka belajar dengan menggunakan eksperimen Eksperimen membantu saya mengenalpasti pemboleh ubah dengan mudah Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dengan mudah Saya lebih mudah mengingat selepas melakukan eksperimen Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dan membuat hipotesis dengan pemboleh ubah yang dikenal pasti Saya dapat tahu apa cara menjawab soalan berkaitan tujuan eksperimen Saya harap cikgu akan melakukan lebih banyak eksperimen Saya dapat menjawab bahagian B sains dengan mudah

1

2

3

4

5

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 49

Lampiran B SOAL SELIDIK UNTUK MENGKAJI KEBERKESANAN AKTIVITI EKSPERIMEN DALAM PEMBELAJARAN SAINS (2) Arahan: sila tandakan ( ¥) pada pilihan yang anda buat. 7. Tahun: Jantina: lelaki ( ) Perempuan ( ) 8. Soalan ini berkaitan dengan penerimaan murid terhadap penggunaan eksperimen (Fair Test) dalam menjawab soalan yang mempunyai perkaitan dengan penguasaan pemboleh ubah. Petunjuk: 5-Sangat setuju 4- setuju 3- Kurang pasti 2- Tidak setuju 4- Sangat tidak setuju

Item Saya suka belajar dengan menggunakan eksperimen Eksperimen membantu saya mengenalpasti pemboleh ubah Saya dapat mengenalpasti pembolehubah dengan mudah selepas belajar menggunakan eksperimen Saya lebih mudah mengingat selepas melakukan eksperimen Saya dapat mengenalpasti pemboleh ubah dan membuat hipotesis dengan pemboleh ubah yang dikenal pasti Saya dapat membuat perkaitan antara pemboleh ubah untuk mengenalpasti tujuan eksperimen Saya harap cikgu akan melakukan lebih banyak eksperimen Saya dapat menjawab bahagian B sains dengan lebih mudah selepas mahir dalam kemahiran mengenalpasti pemboleh ubah

1

2

3

4

5

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 50

Lampiran C Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mewah Name : Year 4 : Answer the following Question 1. Khadijah carries out an experiment on the melting of ice cubes of different sizes. The ice cubes in beakers X, Y and Z are left to melt at room temperature and the volume of water in the beaker is measured

The results of the investigation are shown in Table 1 Beaker Volume of water (ml) X Y Z 10 7 4

a) State one observation from the results of the experiments ( 1 mark) _____________________________________________________________ b) Give a reason for your answer in (a) (1 mark) _____________________________________________________________ c) In the experiment a. What is changed? b. What is measured? ______________________________( 1 mark) ______________________________( 1 mark)

d) State the relationship between the things is changed and the things that is measured. (1 mark) ______________________________________________________________

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 51

2.Figure 2 shows the apparatus set up in an experiment. Three rods that are made from different materials are placed in a glass of hot water of the same temperature. All of the rods are touched after 15 minutes.

a) State the aim of the experiment. (2 marks) ________________________________________________________ ________________________________________________________ b) Which rod will be the hottest after 15 minutes? ( 1mark) ________________________________________________________

c) Give a reason for your answer in (b) (1 mark) ________________________________________________________

d) State what should be kept the same in the experiment (1 mark) ________________________________________________________

e) Based on the experiment, which rod is a good conductor of heat? (1mark) ________________________________________________________

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 52

3. A group of pupils carries out an experiment using the apparatus as shown below. They prepare three glasses with the same amount of hot water. Each glass is wrapped with cotton wool, coconut husk and plastic sheet respectively. A thermometer is inserted into each glass and the thermometer is recorded after 30 minutes

Table 2 shows the results of the experiment
Glass P Q R Thermometer reading At the beginning of the experiment After 30 minutes 85 80 85 75 85 50

Table 2 a) What is the aim of the experiment?(2 mark) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) State the following from the experiment I. What must be kept the same? ________________________________(1 mark) II. What must be changed? ___________________________________(1 mark) c) Based on Table 2, which is the best material to keep the hot water warm for a longer time? (1mark) _______________________________________________________________ d) State one of the properties of material named in (c) (1mark) _______________________________________________________________ e) What conclusion can be made from the experiment (1 mark) _______________________________________________________________

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 53

Lampiran D Experiment guideline Fair test 1 1. Put 3 ices with different size into 3 beakers labeled X,Y and Z(refer diagram 1). 2. Leave the ices until all of the ice melts. 3. The volume of the water in each beaker is measured by using measuring cylinder. 4. Record the result in table 1. Task: identify all variables in the fair test Fair test 2 1. Put metal spoon, plastic spoon and wooden spoon into beaker that containing hot water. 2. Leave the spoons in the hot water for 15 minutes. 3. Take out the spoons by using forceps. 4. Feel the spoon with your hand. 5. Record your observation table 2. Task: identify all of the variables in the fair test Fair test 3 1. Wrap three glasses with the cotton, plastic and paper. 2. The glasses are labeled with P, Q and R. 3. Pour hot water with the initial temperature 85 C into the beaker. 4. Cover the glasses P, Q and R with the lid. 5. After 20 minutes, open the lid and measure the temperature of water in each glass. 6. Record your result in table 3.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 54

Lampiran E

Kumpulan : No Aspek
Eksperimen 1 Tarikh: Masa : Eksperimen 2 Tarikh : Masa : Eksperimen 3 Tarikh : Masa :

1.

2.

3.

4.

5.

Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang dimalarkan (constant variables) Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang dimanipulasikan (manipulative variable) Pelajar boleh mengenalpasti pembolehubah yang bergerak balas (responding variable) Pelajar boleh mengenalpasti sasaran eksperimen dengan menggunakan pembolehubah. Pelajar boleh menulis 3 pembolehubah dengan betul.

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 55

Lampiran E

Data Pencapaian Individu Pra ujian dan Pos Ujian
BIL Nombor Kod Responden 1. AEN 01 2. AEN 02 3. AEN 03 4. AEN 04 5. AEN 05 6. AEN 06 7. AEN 07 8. AEN 08 9. AEN 09 10.AEN 10 11.AEN 11 12.AEN 12 13.AEN 13 14.AEN 14 15.AEN 15 16.AEN 16 17.AEN 17 18.AEN 18 19.AEN 19 20.AEN 20 21.AEN 21 22.AEN 22 23.AEN 23 24.AEN 24 25.AEN 25 Ujian Pra MARKAH(%) GRED 47 C 23 41 65 29 65 71 41 76 29 65 53 59 82 71 41 53 47 76 71 47 65 41 41 47 D C B D B B C B D B C C A B C C C B B C B C C C Ujian Pos MARKAH(%) GRED 65 B 35 58 76 47 76 87 53 82 47 76 71 71 94 94 58 71 65 87 82 59 76 65 71 53 D C B C B A C A C B B B A A C B B A A C B B B C Page 56

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

26.AEN 26 27.AEN 27 28.AEN 28 29.AEN 29 30.AEN 30 31.AEN 31 32.AEN 32 33.AEN 33 34.AEN 34 35.AEN 35 36.AEN 36

47 53 76 71 87 35 59 65 53 35 71 A

C C B B A D C B C D B 2 13 16 5 1998 1998/36 = 55.5

67 71 82 87 94 53 65 82 71 59 87 A B C GAGAL Jumlah Min

B B A A A C B A B C A 12 15 8 1 2596 2596/36 =72.1

ANALISIS KESELURUHAN

B C GAGAL Jumlah Min

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 57

Lampiran F

Rajah Pelaksanaan Tindakan Kajian

Kajian untuk meningkatkan keupayaan pelajar tahun 4 dalam mengenalpasti pembolehubah dengan menggunakan ekperimen berbantu di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mewah, Johor

Pra survey

Pra ujian

Rawatan menggunakan ujikaji/ pemerhatian

Pos ujian

Pos survey

y Analisis data tentang keberkesanan eksperimen dalam menambahbaik keupayaan pelajar mengenalpasti pembolehubah. y Penulisan laporan

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 58

Azmil PISMP SAINS IPG-KTI 2010[Type text]

Page 59

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.