PENDEKATAN ELEKTIK PENDEKATAN KOMUNIKATIF

PENDEKATAN ELEKTIK
‡ Pendekatan elektif menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif. ‡ Ciri-ciri pendekatan 1) Pelbagai kaedah 2) Usaha dan daya kreatif 3) Banyak latihan 4) Penggunaan bahasa secara aktif 5) Kemahiran kognitif

‡ Dua model pembelajaran:
‡ Model 1 (P.deduktif) ‡ Model 2 (P.induktif)

Model pertama

Generalisasi Generalisasi

Contoh

Generalisasi

deduktif Contoh induktif Generalisasi pendekatan elektif

‡ ‡

Mirip pendekatan deduktif. Antara prosedurnya a) Dimulakan dengan generalisasi ‡ Peraturan dan hukum aspek bahasa ‡ Definisi dan maksud ‡ Ciri-ciri, prinsip-prinsip, kandungan isi pelajaran

b)Contoh selepas generalisasi ‡ Konkrit kepada abstrak ‡ Contoh-contoh ayat, petikan dsbnya. c) Penerangan semula generalisasi d)Menggunakan pengetahuan melalui aktiviti

Model kedua

Contoh Contoh

Generalisasi

Contoh

induktif Generalisasi deduktif Contoh pendekatan elektif

‡ ‡

Menjurus pendekatan induktif Antara prosedurnya
a) Dimulai dengan contoh ± konsep yang jelas ‡ Contoh-contoh mencukupi ‡ Konteks dan situasi pelbagai ‡ Konkrit kepada abstrak

b) Generalisasi berdasarkan contoh ‡ Definisi dan maksud diberi ‡ Penerangan peraturan, fungsi dan kandungan c) Contoh diberi lagi sebagai pengukuhan c) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi

‡ Pendekatan elektif dalam sistem bahasa Contoh induktif Generalisasi deduktif Contoh induktif Generalisasi deduktif Contoh p. elektif p. elektif

‡ Pendekatan elektik hasil daripada penggabungan pendekatan induktif dan deduktif. ‡ Pengajaran dan pembelajaran adalah lebih mudah dan fleksibel.

PENDEKATAN KOMUNIKATIF
‡ Pendekatan ini menekankan kepada bagaimana menyerapkan bentuk gramatikal dalam komunikasi. ‡ Ahli-ahli yang cenderung dengan pendekatan komunikatif ialah H.G Widdonson, C.J Brumfit, K. Johnson, D.H Hymes dan W. Littlewood.

‡ Matlamat mempelajari bahasa ialah supaya mereka boleh menggunakan bahasa itu untuk berhubung dan berinteraksi dalam pelbagai situasi. ‡ Menitikberatkan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya yang mempengaruhi kecekapan berbahasa serta kecekapan berkomunikasi seseorang penutur dalam masyarakat bahasa.

‡ Dalam pendekatan komunikatif struktur bahasa diajar supaya komunikasi lebih berkesan dengan kecekapan berbahasa yang sesuai dengan fungsi komunikasi. ‡ Mempunyai pengetahuan tentang kegunaan bahasa dan penggunaannya. ‡ Kegunaan bahasa dengan membina ayat yang betul dengan menggunakan pengetahuan tentang tatabahasa.

‡ Penggunaan bahasa ialah pelajar tahu menggunakan pengetahuan tentang hukumhukum tatabahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. ‡ Chomsky (1965) menggunakan istilah µkecekapan¶ sebagai pengetahuan bahasa si penutur dan µpenggunaan¶ sebagai kebolehan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu. ‡ µKecekapan¶ sebagai pengetahuan tentang ilmu tatabahasa serta aspek-aspek bahasa yang lain dan µpenggunaan¶ sebagai ketepatan pemakaian bahasa dalam keadaan sebenar.

‡ Hymes (1972) dan Campbell & Wales (1970) mencadangkan kecekapan berbahasa dilihat dari sudut kecekapan berkomunikasi

Ciri-ciri Pendekatan Komunikatif
‡ Menekankan makna di dalam proses pengajaran. ‡ Dialog yang digunakan tertumpu kepada fungsi komunikatif. ‡ Konteks dan situasi sangat dipentingkan. ‡ Proses pembelajaran bertujuan belajar untuk berhubung.

‡ Latih-tubi boleh berlaku tetapi tidak digalakkan. ‡ Pencapaian bahasa pada peringkat awal hanya setakat yang difahami. ‡ Percubaan untuk berkomunikasi adalah digalakkan lebih awal. ‡ Penggunaan bahasa ibunda diterima. ‡ Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran.

Prinsip-prinsip Pendekatan Komunikatif
‡ K. Morrow (1981) menggariskan beberapa prinsip pendekatan komunikatif.
± Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukan. ± Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. ± Pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi yang sebenar.