!

#******

P£N£LtTtAN
PHAHT£H P£NGALAMAN LAPANGAN
{ PPL ]0

Numu : AL GAZALt
NIm : 1o53B o24B o7
Pvngvum : S1 tStvutu Sutu)
1uvusun : PcndIdILun SnsInIngI
ScLnIuL : SMA MuLummudIyuL 4
MuvIsn MuLussuv


FAHtLTAS H£GtHtAN ÐAN tLMt P£NÐtÐtHAN
tNtV£HStTAS MtHAMMAÐtYAH
MAHASSAH
2o1o

KATA PENGANTARAlhamamdulillah segala puii bagi Allah Tuhan semesta alam karena atas berkat limpahan rahmat,
dan karunia-Nya sehingga laporan pencatatan observasi dalam rangka kegiatan PPL di SMA
Muhammadiyah 4 Mariso dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salawat dan salam iuga senantiasa
tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SWA, sang revolusioner seiati, Nabi yang telah menggulung
tikar-tikar keiahiliaan dan menghamparkan permadani-permadani keislaman.
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu persyaratan akademik dalam lingkungan
Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus pada Jurusan Pendidikan Sosiologi yang berorientasi pada
penerapan dan sekaligus latihan untuk ilmu yang telah diperoleh. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
sebagai salah satu mata kuliah yang kami programkan pada semester VII berlangsung selama kurang lebih
dua bulan, waktu tersebut kami gunakan untuk praktek mengaiar dan observasi yang tuiuannya untuk bisa
mengenal lebih iauh tentang keberadaan sekolah dimana kami mengadakan PPL.
Keberhasilan pelaksanaan PPL ini ditentukan oleh berbagai Iaktor dan dukungan dari berbagai pihak, oleh
karena itu kami ucapkan terimakasih kepada:
1. rang tua tercinta dan keluarga atas bantuan doa dan dukungannya demi tercapainya kesuksesan
kami.
2. Bapak Ilham, S. Pd selaku guru pamong mata pelaiaran sosiologi yang telah banyak membantu
dalam pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan di SMA Muhammadiyah 4 Mariso.
3. Bapak Drs. H. Nurdin. M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing dalam
pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).
4. Bapak Drs. Laspada A. LatiI selaku Kepala SMA Muhammadiyah 4 Mariso yang telah berkenang
menerima kami untuk mengadakan observasi dan praktek pengalaman lapangan.
5. Bapak dan ibu guru serta staI tata usaha SMA Muhammadiyah 4 Mariso yang dengan senang hati
menerima kami.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dalam pelaksanaan PPL.
7. Siswa-siswi Muhammadiyah 4 Mariso khususnya kelas XII IPS yang dengan senang hati menerima
kami dan telah berpartisipasi serta membantu kami dalam proses belaiar mengaiar.
Karena atas bimbingan, bantuan dan partisipasinya yang telah diberikan sehingga PPL ini dapat terlaksana
dengan baik. Semoga kebaikan dari beliau-beliau mendapat balasan dari Allah SWT, Amin..
Akhirul kalam 'Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan¨. Kami sadar
sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih iauh dari kesempurnaan. leh karena itu, saran dan kritik yang
siIatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanIaat bagi kita semua, Amin.Makassar. 9 November 2010
Penvusun.
Algazali
LEMBAR PENGESAHAN

Berdasarkan pengamatan tentang kegiatan observasi dan orientasi dilaniutkan dengan PRAKTEK
PENGALAMAN LAPANGAN pada SMA Muhammadiyah 4 Mariso maka dengan ini:
Nama : Al gazali
No Stambuk : 10538 0246 07
Jurusan : Pendidikan Sosiologi (Strata 1)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Benar-benar telah melaksanakan kegiatan observasi sesuai dengan petuniuk dan sebagai latihan serta
telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang ditugaskan sebagai Mahasiswa PPL
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 November 2010

Dosen Pembimbing Guru PamongDrs.H.Nurdin.M.Pd Ilhamsyah. S. Pd

Mengetahui
Kepala SMA Muhammadiyah 4 MarisoDrs. Laspada A. Latif
NIP: 195202121986031005


PETUN1UK PENILAIAN

A. Komponen Yang Dinilai
1. bservasi orientasi (N1)
2. Non mengaiar (N2)
3. Praktek mengaiar (N3)

B. Skor Penilaian
1 ÷ Gagal 3 ÷ Baik
2 ÷ Cukup 4 ÷ Baik Sekali

. Nilai Akhir

N1 ¹ N2 ¹ 2 N3
÷
4

D. Kegiatan
bservasi
1. Kegiatan I : Berkenalan dengan Kepala Sekolah, Guru, StaI Tata dan Usaha
2. Kegiatan II : Mengenal lokasi sekolah dan Iasilitasnya
3. Kegiatan III : Memepalaiari tugas-tugas guru dan tata tertib sekolah
4. Kegiatan IV : Berkenalan dengan siswa
5. Kegiatan V : Mencatat model Rancangan Pembelaiaran Guru
6. Kegiatan VI : Mengobservasi kegiatan belaiar mengaiar siswa.
Kegiatan non mengaiar
Kegiatan mengaiar

PENILAIAN

Berdasarkan pengamatan terhadap observasi dan orientasi, kegiatan non mengaiar dan praktek mengaiar yang
dilakukan oleh Mahasiswa PPL di sekolah SMA Muhammadiyah 4 Mariso terutama:
a. Disiplin dalam melaksanakan tugas.
b. Kelancaran mahasiswa dalam melaksanakan tiap-tiap kegiatan sesuai dengan petuniuk guru pamong dan tutor.
c. Kualitas dan kuantitas hasil kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang ditulis dalam buku
pencatatan ini, maka dosen pembimbing dan guru pamong memberikan penilaian sebagai berikut :
Angka HuruIMakassar, 9 November 2010


Dosen Pembimbing, Guru PamongDrs.H.Nurdin.M.Pd Ilhamsyah. S. Pd

Mengetahui:
Kepala SMA Muhammadiyah 4 MarisoDrs. Laspada A. Latif
NIP: 19520212986031005
BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Singkat Tentang PPL
Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bagian kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa (calon
guru) yang mencakup latihan mendidik, mengaiar dan tugas kependidikan lainnya, secara terbimbing dan terpadu
sebagai persyaratan proIesi pendidikan.
Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu muara dari seluruh program pendidikan, PPL
dilakukan setelah mahasiswa (calon guru) sudah dianggap mendapatkan bekal yang memadai dalam berbagai bidang
yang berkaitan dengan pengelolaan proses pembelaiaran.
Program Pengalaman Lapangan dapat pula disamakan dengan latihan keria bagi calon pegawai hotel atau
latihan keria bagi calon dokter. Hakikat semua pelatihan tersebut adalah sama yaitu mempersiapkan calon pengemban
tugas tersebut agar mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik kelak.

B. Maksud dan Tujuan PPL
Maksud dan tuiuan PPL dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tuiuan secara umum dan tuiuan secara
khusus.
a. Tuiuan Umum
Program Pengalaman Lapangan bertuiuan agar mahasiswa mendapatkan Iakta aktual di lapangan sebagai
wacana terbentuknya tenaga pendidikan yang proIessional yaitu tenaga kependidikan yang memiliki seperangkat
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi proIesinya serta mampu menetapkan dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengaiaran baik di sekolah maupun di luar sekolah.

b. Tuiuan Khusus
Tuiuan khusus yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa PPL pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Mengenal secara cermat lingkungan sosial, administrasi dan akademik sekolah sebagai tempat
pengabdiannya kelak.
2. Menguasai berbagai keterampilan mengaiar kelak.
3. Dapat menerapkan berbagai kemampuan keguruan secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata di bawah
bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.
4. Dapat menerapkan berbagai kemapuan keguruan secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata dengan
bimbingan yang minimal bahkan tanpa bimbingan.
5. Mampu belaiar dari penghayatan dan pengalaman selama mengikuti latihan.

. Kegunaan PPL
Setelah pelaksanaan PPL berakhir, diharapkan dapat bermanIaat bagi yang melaksanakan PPL tersebut,
Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) maupun bagi sekolah tempat praktek.
Secara umum bagi mahasiswa PPL, memberikan manIaat yang sangat penting bagi calon guru. Melalui PPL,
mahasiswa (calon guru) memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengaiar dan mengolah kelas secara proIesional,
sehingga kelak telah sanggup atau lebih siap, menialankan tugas atau amanah. Sebagai guru LPTK akan mendapat
berbagai inIormasi tentang dunia pendidikan khususnya di sekolah laniutan sehingga menemukan suatu cara atau
system, menyiapkan atau menghasilkan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah atau ahli di bidang tersebut.
Juga tak kalah manIaatnya bagi sekolah sedikit banyaknya akan memberikan konstribusi bagi kepentingan
pendidikan di sekolah bersangkutan. Misalnya adanya pengalaman baru atau dapat memunculkan pihak sekolah untuk
senantiasa berbenah diri, baik secara individual maupun secara kolektiI demi kepentingan pendidikan.

BAB II
KEGIATAN OBSERVASI ORIENTASI
DI SEKOLAH LATIHAN

KEGIATAN I

Berkenalan dengan pimpinan Sekolah, Guru Pamong, guru-guru bidang studi lainnya serta staI administrasi
sekolah.
1. Nama-nama pimpinan sekolah

No Nama Jabatan Alamat
1 Drs. Laspada A. LatiI Kepala Sekolah SMA
Muhammadiyah 4 Mariso
Jl. Pontiku Lorong
6 No. 8
2 Haeruddin GaIIar, S. Pd Wakasek Kurikulum Borong
3 Dra. Normah Wakasek Kesiswaan Jl. Nuri
4 Dra. Nursam Wakasek Sarana dan
Prasarana
Perumnas Antang
5 Dra.H.Abd Hamid
Muhammad
Wakasek Humas BTN Pao-Pao

2. Nama Guru-Guru Lain

No Nama Jabatan
Guru
Bidang Studi
Alamat
1 Ilhamsyah, S. Pd Guru Sosiologi
Jl. Nuri Lr. 302
No. 19
2 Dra. Nursam Guru PPKN Perumnas Antang
3 Dra. Hi. Fatmawati Guru Biologi Jl. Tarakan
4 Salmiah, S. Pd Guru
Seiarah
Nasional
BTN Antara Blok
C 5/ 10
5 Hasmah Pundriani, S. Pd Guru Fisika Cendrawasih
6 Dra. Sri Mandalawati Guru Matematika
BTN Antara C 6 /
No. 1
7 Karmawati Guru Ekonomi
Jl. Baii` Pa`mai
No. 16
8 Armayani, S. Pd Guru Pend. Seni
Jl. Baii` Dakka
No. 5
9 Dra. Suriyati Guru Pend. Agama
Jl. Borong Raya
II / 13
10 Muiairil, S.S Guru Bahasa Arab
11 Dian Merdekawati, S. Pd Guru
Bahasa
Inggris
Jl. Nuri
12 Khaidir, S. Pd Guru Kimia
Jl. Raiawali 1 Lr.
9 / 9
13 SyariIah, S. Pd Guru Matematika Jl. Landak Baru
14 Riskiana Ika W, S. Pd Guru
Bahasa
Indonesia
Jl. Dg. Tata IV
No. 2
15 Adriyana Syam, S. Pd Guru Bahasa
Indonesia

16 Sam`un Mukramin Guru GeograIi Jl. St. Alauddin
17 Tenri RiIatullah Guru Kimia

3. Nama Staf Tata Usaha dan Pegawai Lain

No Nama Jabatan Alamat
1 Syamsiah Wahid Kepala Tata Usaha Jl. Barawaia 2 Barat
2 Sulaiman Security Jl. Dahlia

. Kesan saya dalam perkenalan ini
Kepala sekolah, guru-guru, staI tata usaha dan seluruh personil di SMA Muhammadiyah 4 Mariso sangat akrab,
menyenangkan dan rasa kekeluargaannya sangat terasa sehingga kita sebagai mahasiswwa PPL merasa nyaman berada
di sekolah tersebut.

5. Manfaat yang diperoleh
Adapun manIaat yang diperoleh dalam perkenalan ini adalah sebagai berikut:
Dapat mengenal guru-guru dan staI tata usaha yang ada di SMA Muhammadiyah 4 Mariso
Mengetahui kondisi obyektiI yang dapat menuniang proses belaiar mengaiar yang dimiliki SMA
Muhammadiyah 4 Mariso
Dapat bertukar pikiran mengenai proses belaiar mengaiar
Dapat melaksanakan dan menyelesaikan observasi secara baik dengan meminta inIormasi kepada
staI sekolah
Dapat memperoleh bahan perbandingan antara hal-hal dan teori yang diperoleh di bangku
perkuliahan dengan Iakta yang diiumpai dilapangan.
KEGITAN II

Mengenal lokasi sekolah, gedung sekolah, ruang kelas, kantor, Iasilitas lainnya.

1. Nama dan Lokasi Sekolah
Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 4 Mariso
Letak Sekolah : Makassar
Alamat sekolah : Jl. Gagak Lorong 4 No. 6

2. Kondisi Gedung/Bangunan Sekolah
No Jenis, Ruangan, Gedung Sekolah Jumlah Luas
Keterangan
1
Ruangan kepala sekolah 1 3 X 3,5 ÷ 10,5 m
2
Baik
2
Ruangan untuk guru-guru 1 6 X 3,5 ÷ 21 m
2
Baik
3
Ruangan untuk kelas belaiar 5 8 X 6 ÷ 48 m
2
Cukup Baik
4
Ruangan tata usaha 1 6 X 3,5 ÷ 21 m
2
Baik
5
WC/Kamar kecil 4 2 X 1,5 ÷ 3 m
2
Baik
6
Ruang praktek 1 6 X 5 ÷ 30 m
2

7
Mushallah 1 6 X 6 ÷ 36 m
2
Baik
8
Perpustakaan 1 8 X 4÷ 32 m
2

9
Kantin 1 5 X 3÷ 15 m
2
Cukup Baik
10
Ruang SIS 1 4 X 3÷ 12 m
2
Cukup Baik
11
Halaman sekolah 1 20 X 7 ÷ 140 m
2
Baik


3. Kesan saya terhadap kondisi gedung. kelas dan ruang lainnya
Masih kurang memadai untuk berlangsungnya proses belaiar mengaiar.

. Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah
a. Mengenal lebih dekat kondisi gedung serta Iasilitas yang terdapat di SMA Muhammadiyah 4 Mariso
b. Mempermudah mahasiswa PPL untuk mencari ruangan tempat mengadakan praktek.
c. Memperdalam pengetahuan mahasiswa PPL tentang Iungsi dan sarana yang dibutuhkan saat berlangsungnya
proses pembelaiaran.

DENAH LOKASI
SEKOLAH MUHAMMADIYAH MARISO
LANTAI 1

Mushallah Kelas SD Kantor SDKelas SD Kelas SD


Kelas SD
Kelas SD

Kelas SD WC
WC
Kelas IX
Kelas XI B Kelas VIII B
Kelas VIII C (SMP)
(SMP) Lapangan Upacara
Kantor SMA
Tata Usaha
Rumah StaI Tata Usaha/ --------------------------------------
Kantin Kantor SMP


Kantin

DENAH LOKASI
SEKOLAH MUHAMMADIYAH MARISO
LANTAI II

perpustakaan Kelas XII IPS Kelas XI IPS Kelas XII IPA
(SMA) (SMA) (SMA)
Kelas IX C
Kelas X (SMP)
(SMA)

Kelas VIII A dan
Kelas VII C
(SMP)
Kelas VIIA
Kelas XI IPA & Kelas VII B
(SMA) (SMP)


Ruang Komputer
Gudang


KEGIATAN III

Mempelaiari tugas-tugas guru di sekolah, tata tertib sekolah baik untuk guru maupun untuk siswa.
A. Tugas-tugas Personil Sekolah
1. Tugas-tugas Kepala Sekolah:
a. Kepala Sekolah sebagai edukator
b. Kepala Sekolah sebagai manager
c. Kepala Sekolah sebagai administrator
d. Kepala Sekolah sebagai pemimpin/leader
e. Kepala Sekolah sebagai inivator
I. Kepala Sekolah sebagai motivator
Selain tugas-tugas di atas, kepala sekolah memiliki tugas umum dan tugas tugas khusus. Adapun tugas-tugas
tersebut adalah sebagai berikut:
&mum .
a. Bertanggung iawab ke dalam dan keluar atas seluruh kegiatan sekolah.
b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan
sekolah yang meliputi administrariI, edukatiI dan non edukatiI.
usus .
a. Membuat rencana program keria tahunan dan RAPBS
b. Memimpin rapat, menerima tamu dan menandatangani surat-surat.
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Wakasek, Kepala Tata Usaha, Bendahara dan Wali Kelas
2. Tugas Wakil Kepala Sekolah (Wakasek)
a. Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Menetapkan visi - misi, membuat program keria dan iadwal kegiatan.
c. Membuat pembagian tugas mengaiar, iadwal pelaiaran dan kalender pendidikan.
d. Mengkoordinir penyusunan perangkat dan pelaksanaan KBM, evaluasi dan program
remedial/pengayaan.
e. Mamantau kehadiran guru mengaiar setiap hari.
I. Menyiapkan Iormat yang diperlukan dalam PBM.
g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas tenaga edukatiI dan
peningkatan kualitas pembelaiaran.
h. Membuat daItar dan meneliti buku pegangan guru dan siswa.
i. Menghimpun hasil analisa soal dan membuat bank soal.
i. Menghimpun dan menganalisa hasil penilaian.
k. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti lomba prestasi akademik.
l. Mengkoordinir pelaksanaan guru piket.
m. Mengadakan inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Tugas Kepala Tata Usaha
a. Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Bertanggung iawab secara umum atas pelayanan administrasi.
c. Membantu Kepal;a Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dalam mengatur admnistrasi akademik,
kesiswaan, peralatan, keuangan dan surat menyurat.
d. Membuat data statistik sekolah yang meliputi data siswa, data guru dan pegawai, dan lain-lain.
e. Mengadakan supervisi administrasi.
I. Mengkoordinir dan membimbing pelaksanaan tugas staI TU, sserta keamanan dan kebersihan.
g. Meneliti surat-surat masuk dan keluar.
h. Mengadakan inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya.

. Tugas Guru Mata Pelajaran
a. Membuat perangkat dan melaksanakan KBM sesuai iadwal yang ditentukan.
b. Membimbing siswa berdoa pada awal dan akhir pelaiaran.
c. Membimbing siswa tadarrus pada awal iam pertama.
d. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan ruangan kelas dan sekitarnya sebelum mengaiar.
e. Melaksanakan pembelaiaran yang menyenangkan dan menggairahkan dengan metode, model
dan media pembelaiaran yang bervariasi.
I. Mengadakan penilaian secarateratur dan mencakup semua indikator/KD serta mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan.
g. Menganalisis hasil ulangan dan butir soal.
h. Memberikan tugas (PR) dan mengadakan evaluasi secara kontinyu serta remedial bila
diperlukan,
i. Memebimbing siswa belaiar keras, berdisiplin dan mengamalkan akhlakul karimah.
i. Mengadakan inovasi baru dalam pembelaiaran.

5. Tugas Wali Kelas
a. Pengelolaan kelas
b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi:
O Denah tempat duduk siswa
O DaItar pelaiaran kelas
O DaItar praktek kelas
O Buku absensi siswa
O Buku kegiatan pelaiaran/buku kelas
O Tata tertib siswa
O Papan absen kelas
O DaItar inIentaris kelas
O Pembagian tugas kebersihan dan kelompok belaiar
O DaItar nilai kolektiI (KR 03)
O Laporan pendidikan (rapor)
c. Menghimpun dan mempelaiari data pribadi siswa melalui kartu pribadi siswa serta
berkoordinasi dengan orang tua/wali siswa dengan guru BP.
d. Membimbing siswa berdisiplin, belaiar keras, mengamalkan ibadah dan akhlakul karimah.
e. Menciptakan dan memelihara kebersihan dan keindahan ruangan kelas setiap hari.
I. Mempertanggung iawabkan keamanan dan kebersihan peralatan yang ada dalam ruang
kelasnya.
g. Memeriksa kehadiran siswanya setiap hari dan menghubungi orang tua siswa yang anaknya
lebih dari tiga kali terlambat atau tidak hadir.
h. Mengkoordinir pengaiian siswa dari rumah ke rumah yang diadakan sekali sebulan.
i. Memotivasi siswanya melunasi kewaiibannya (biaya pendidikan) tepat pada waktunya.
i. Mengadakan inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya.

. Tugas Staf Tata Usaha
a. Penyusunan program keria tata usaha sekolah
b. Pengelolaan keuangan sekolah
c. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
d. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah
e. Penyusunan dan penyesuaian data/statistik sekolah
I. Pengkoordinasian dan melaksanakan 7 K
g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala
h. Melayani keperluan guru, sesama staI, siswa, orang tua siswa dan tamu lainnya dengan sikap
yang ramah dan menyenangkan.

7. Tugas Keamanan dan Kebersihan
a. Meniaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah dan sekitarnya selama kegiatan
sekolah berlangsung.
b. Membersikan lantai I-II yang meliputi halaman depan, halaman dalam, runagan
perkantoran, laboratorium IPA dan wc.
c. Memeriksa keamanan dan kebersihan semua ruangan sebelum dan sesudah kegiatan belaiar
mengaiar.
d. Membimbing siswa membuang sampa pada tempatnya.
e. Membunyikan bel pergantian mata pelaiaran.
B. Tata Tertib SMA Muhammadiyah Mariso
TATA TERTIB SEKLAH
4 Pengertian 1ata 1ertib Sekolah
Tata Tertib Sekolah adalah suatu hal yang sangat penting yang harus ditanamkan pada setiap anak
didik disekolah sedini mungkin,karena sekolah merupakan tempat utama untuk melatih dan memberikan
pemahaman kepada peserta didik agar, memahami pentingnya disisplin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
tata tertib yang ditentukan setiap hari, maka siswa akan terbiasa berdisiplin.
Pengertian tata terib menurut bahasa adalah peraturan-peraturan yang harus di taati atau
dilakukan.Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tata tertib di aratikan dengan, aturan kaidah-
kaidah atau tata cara yang harus dipatuhi dan di ikuti, berdasarkan aturan-aturan atau kaidah yang berlaku.
Sedangkan menurut istilah, tata tertib sekolah adalah, Ketentuan yag mengatur kegiatan sekolah sehri-
hari, dan mendapat sanksi terhadap pelanggarnya.
Bertolak dari pengertian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa, dimaksud dengan tata tertib sekolah
adalah seperangkat kaidah-kaidah, peratuan-peraturan,atau norma-norma yang meniadi pedoman, untuk
berbuat sesuatu bagi siswa sehinga mereka dapat terbiasa untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan tata
aturan yang telah ditetapkan di sekolah, yang pada akhirnya dapat meniadikan siswa berdisiplin.
4 1ata 1ertib Sekolah Sebagai Alat
Dalam setiap lingkup atau ruang, gerak seseorang senantiasa di iringi oleh suatu tata aturan. Tata
aturan ini berlaku kepada siapa saia, baik secara personal atau kolektiI. Tata aturan sangat perlu dalam rangka
mengatur segala tindak tanduk manusia.urgensinya tata aturan atau tata tertib baik dilingkungan keluarga,
masyarakat, maupun lembaga pendidikan, organisasi, instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah
dimaksudkan untuk meniadi rambu-rambu dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung iawab.
Tata tertib sekolah adalah aturan aturan atau norma yang dapat diiadikan sebagai alat untuk mengatur
dan mendisiplinkan setiap elemen sekolah, baik tenaga pengaiar, pegawai, dan terutama peserta didik atau
siswa. leh karena itu, tata tertib sokolah adalah, peraturn yang berlaku dilingkungan sekolah sebagai alat
atau sarana untuk menyatukan visi dan misi setiap eleman sekolah, sehingga tercipta sutu kedisiplinan dalam
sekolah.
Dengan dmikian, tata tertib sekolah merupakan alat yang dapat menentukan baik guru, pegawai,
maupun siswa agar dapat bersiIat disiplin dalam menialankan tugasnya-tugasnya. melalui tata tertib sekolah di
harapkan semua pihak yang terkait terutama siswa dapat memiliki kedisiplinan, kepatuhan,dan ketaatan
sebagai pengeiewantahandari budi pekerti, luhur atau ahlaklakul karimah yang merupakan implementasi dari
pemahaman siswa atas materi sosiologi yang mereka pelaiari.
4 :ngsi 1ata 1ertib Sekolah
Berangkat dari pengeiawantahan dan implementasi pemahaman siswa, atas materi pelaiaran sosiologi
seperti yang dikemukaan didatas, tergambar bahwa Iungsi tata tertib sekolah tidak lain adalah untuk
membiasakan siswa hidup berdisiplin. Karena aturan-aturan yang berlaku di sekolah misalnya setiap siswa
waiib berpakaian seragam sekolah, sopan dan taat kepada setiap guru, yang berIungsi memotiIasi siswa untuk
hidup disiplin, hidup sederhana, dan penuh kerama-tamahan terhadap sesama dan lingkungan.
Disamping itu tata tertib sekolah harus di tanamkan dan di iadikan sebagai sikap hidup siswa sehingga
tata tertib sekolah berIungsi sebagai pendorong untuk menginplementasikan nilai nilai dan norma dalam
kehidupan mereka sehari-hari berdasarkan pemahaman terhadap materi pendidikan sosiologi. Dengan
demikian tata tertib sekolah berIungsi, untuk membiasakan siswa berdisiplin,dan mendorong siswa agar dapat
melaksanakan nilai-nilai materi pendidikan sosiologi berdasrkan pemahaman mereka masing-masing.
Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan keraiinan siswa dalam sekolah dan iuga dalam belaiar.
Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengaiar dengan melaksanakan tata tertib,
kedisiplinan pegawai atau kariawan dalam pekeriaan atministrasi dan kebersihan, ketentraman kelas gedung
sekolah da sebagainya.
Sementara itu, Rostayah. N.k. menyebutkan bahwa Iungsi tata terib sekolah antara lain, menginsaIkan
siswa akan hal-hal yang telah teratur baik buruknya,sehingga segala sesuatunya dapat berialan teratur dan
lancar.
Adapun yang mengemukaan Iungsi tata tertib sekolah, adalah mempermuda segala tugas di sekolah
memberi kebiasaan bagi siswa untuk penghematan tenaga dan waktu dapat menambah semangat guru, dan
siswa dalam proses belaiar mengaiar. Karena tertibnya siswa dalam menerima pelaiaran menciptakan
keaktiIan belaiar dan mengaiar bagi siswa dan guru, dan membiasakan siswa hidup dengan tertib,teratur dan
disiplin.
Berangkat dari beberapa pakar, tentang Iungsi tata tertib sekolah diatas,maka di pahami bahwa, tata
tertib sekolah berIunsi sebagai sarana atau alat yang dapat menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang
tertur dan disiplin mulai dari pinpinan sekolah, guru-guru, pegawai, atau karyawan sekolah serta siswa-
siswinya, oleh karena itu, seluruh staI sekolah secara mutlak harus mengikuti tata tertib dan bekeria dengan
disiplin akan membuat pola siswa meniadi disiplin.a. 1ata 1ertib C:r:
1. Umum
Setiap Guru/pegawai waiib:
a) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan memelihara ukhuwa
islamiyah.
b) Taat dan patuh kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Persyarikatan yang berlaku.
c) Bersikap hormat, setia dan tenggang rasa kepada Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan
Sekolah dan teman seiawat.
d) Meniaga nama baik Persyarikatan di dalam dan di luar sekolah.
e) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan proIesionalnya dan mengadakan inovasi baru
dibidang tugasnya.
2. Khusus
Setiap Guru/Pegawai waiib:
a) Hadir di sekolah paling lambat lima menit sebelum iam tugas dimulai.
b) Hadir di sekolah setiap hari keria mulai iam pertama sampai terakhir bagi PNS, GTY/PTY
dan PTT, kecuali PNS yang tidak mendapat tugas tambahan dapat hadir minimal lima hari
sepekan. Dan bagi GTT hadir sesuai hari/iam tugas.
c) Ikut meniemput siswa dan brieIing setiap hari keria.
d) Berpakaian rapi, waiar dan sesuai aiaran Islam.
e) Mengikuti upacara bendera, peringatan hari-hari besar dan kegiatan lainnya yang
seyogyanya dihadiri oleh guru/pegawai.
I) Ikut shalat beriamaah Dzuhur dan membimbing siswa dalam melaksanakan shalat
beriamaah.
g) Turut mengusahakan terciptanya suasana islami dan 7 K di sekolah.
h) Meminta izin kepada Kepala Sekolah atau yang dituniuk apabila terpaksa meninggalkan
tugas kurang dari tiga hari, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan atau Maielis
Dikdasmen PDM Kota Makassar, apabila lebih dari dua hari.
i) Menggunakan asas musyawarah secara kekeluargaan apabila teriadi kesalahpahaman yang
mengarah kepada terganggunya ukhuwah islamiyah diantara guru/pegawai.
i) Menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada
waktunya.
3. Larangan
Setiap Guru/Pegawai dilarang:
a) Memberikan hukuman kepada siswa yang dapat membahayakan kesehatan Iisik dan atau
mental, seperti meniewer telinganya, menampar, mempermalukan didepan umum dan
sebagainya.
b) Meniggalkan ruang kelas yang meniadi tanggung iawabnya pada waktu siswa sedang
belaiar, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan atas sepengetahuan piket.
c) Merokok dalam kelas.
. Sanksi
Setiap Guru/pegawai yang tidak mengindahkan tata tertib ini diberikan sanksi berupa:
a) Nasehat
b) Peringatan
c) Teguran lisan
d) Teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas P & K dan atau
Maielis Dikdasmen PDM Kota Makassar.
e) Diserahkan kepada Kepala Dinas P & K / Maielis Dikdasmen PDM Kota Makassar untuk
menentukan kebiiakan selaniutnya.
I) Diserahkan kepada kepala dinas P & K / dan atau maielis Dikdasmen PDM kota makassar.
b. 1ata 1ertib Siswa
1. Pendahuluan
a) Sekolah adalah lembaga pendidikan dan pengaiaran secara Iormal
b) Sekolah sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai ilmu pengetahuan yang
dicita-citakan
c) Sekolah sebagai pusat kebudayaan bangsa dan Negara RI
2. Hak-hak
a) Siswa sebagai warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengaiaran
b) Siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengaiaran iadwal yang telah ditetapkan
c) Sekolah sebagai pusat kebudayaan bangsa dan negara RI
d) Siswa dapat berkonsultasi melalui prosedur yang ditetapkan untuk memperbaiki situasi
belaiar mengaiar disekolah.
3. Kewajiban-kewajiban
a) Siswa dapat mengenal nama guru dan mata pelaiaran dan diharuskan bersiIat sopan,
menghormati bapak dan ibu guru baik disekolah maupun diluar sekolah, serta meniaga
nama baik sekolah dimana saia berada.
b) Siswa waiib salling menghargai dan menialin hubungan baik antara sesama siswa, serta
siswa kelas tinggi sebagai kakak yang perlu diteladani
c) Siswa dapat meniuniung tinggi nilai-nilai budaya yang berlandaskan pancasila dan UUD
1945 dan harus mengikuti upacara hari senin dan hari-hari besar Negara
d) Pakai seragam sekolah harus sesuai ketentuan warna dan bentuknya.
e) Untuk hari ium`at dan sabtu berpakaian seragam pramuka dan harus memakai papan nama
yang diiahit
I) Siswa harus berpakaian dengan sopan, bersih dan rapi. Lengan baiu minimal 2 iari dari
lipatan siku, semua kancing tertutup, kaki baiu masuk kedalam rok/ celana harus memakai
ikat pinggan, warna coklat atau hitam
g) Siswi berpakaian iilbab, warna kudung sama dengan warna baiu atau rok, tidak berpinggir
border kembang-kembang ( warna ), tidak memakai bros dan hiasan lainnya, papan nama
diiahit di iilbab
h) Rok wanita paniang sampai mata kaki, dan celana laki-laki lebar kakinya dapat ditarik
melalui lutut
i) Pada saat mata pelaiaran olahraga dilaksanakan diluar kelas, siswa harus berpakaian
olahraga.
i) Siswa harus memakai sepatu dominant putih pada hari senin sampai dengan haris kamis,
kaos kaki hitam pada hari iumat dan sabtu
k) Keberadaan siswa disekolah, sakit dan izin diatur sebagai berikut:
i. Siswa harus berada di sekolah lima menit sebelum pelaiaran dimulai pada iam
07.10 hingga iam 12.00
ii. Siswa yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelaiaran sebelum diproses
oleh tim ketertiban (wali kelas / guru BK / Pembina sekolah)
iii. Siswa yang sakit harus ada surat keterangan dari orang tua dengan catatan:
O Surat sakit dari orang tua hanya berlaku tiga hari
O Sakit empat hari atau lebih harus ada surat keterangan dokter.
iv. Siswa yang sakit di kelas dapat diberi izin meninggalkan sekolah dengan membawa
surat izin harian yang diketahui oleh guru di kelas, guru BK dan kepala sekolah
yang dikembalikan ke sekolah setelah diketahui oleh orang tua/wali siswa.
l) Rambut siswa harus disisir rapi, tidak dicat warna-warni, siswa laki-laki harus di cukur.
m) Siswa waiib tertib, iika guru tidak/belum hadir maka ketua kelas bertanggung iawab dan
harus melapor di ruang kurikulum/BK.
n) Siswa waiib menaati tata tertib yang berlaku di perpustakaan dan laboratorium.
o) Siswa harus bertanggung iawab terhadappelaksanaan 8 K di sekolah dengan tata tertib
yang diatur sendiri oleh petugas 8 K.
p) Siswa waiib membayar iuran BP3 dan sebagainya, selambat-lambatnya tanggal 10 dalam
bulan berialan.
q) Siswa harus menyampaikan undangan konsultasi dari sekolah untuk orang tua dalam
rangka teknis pendidikan anaknya. Dan orang tua waiib datang ke sekolah sesuai iadwal
yang telah ditentukan dalam undangan tersebut.

. Larangan-larangan
a) Siswa dilarang meninggalkan pekarangan sekolah selama pelaiaran berlangsung, kecuali
siswa sakit atau ada permintaan lisan/tertulis dari orang tua/wali dengan membawa surat
izin harian dari guru BK.
b) Di lingkungan sekolah siswa dilarang:
O Memakai perhiasan emas dalam bentuk apapun, dan lainnya.
O Dilarang mengaktiIkan hanphone di sekolah saat proses belaiar mengaiar berlangsung.
c) Siswa dilarang membawa rokok atau merokok di sekolah.
d) Siswa dilarang memakai pakaian sekolah di tempat-tempat tertentu yang tidak ada
hubungannya dengan pendidikan dan pengaiaran di sekolah.
e) Siswa dilarang menerima tamu tanpa izin guru BK atau keamanan.
I) Siswa dilarang membawa, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan, media lainnya yang
tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pengaiaran di sekolah.
g) Siswa dilarang membawa seniata api, seniata taiam dalam bentuk apapun yang tidak ada
hubungannya dengan pendidikan dan pengaiaran di sekolah.
h) Siswa dilarang membawa, menyimpan dan mengedarkan minuman keras dan obat
terlarang.
i) Siswa dilarang berkelahi di sekolah baik secara perorangan maupun secara berkelompok.
i) Siswa dilarang terlibat atau ikut tawuran.

5. Sanksi-sanksi
a) Siswa tidak memenuhi persyaratan, kewaiiban pasal 3 d tidak berhak mengikuti pelaiaran
yang sedang berlangsung serta siswa yang tidak mematuhi kewaiiban setiap hari tidak
berhak mengikuti pelaiaran pada hari tersebut.
b) Siswa yang tidak mematuhi aturan pakaian seragam sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan tidak diperbolehkan masuk lingkup sekolah.
c) Siswa yang terlambat hari senin setelah pukul 07.10 dan yang terlambat hari selasa sampai
sabtu setelah pukul 07.15 diproses oleh tim ketertiban, dan iuga berlaku bagi siswa yang
belaiar sore sesuai iam belaiarnya.
d) Teguran:
i) Lisan: apabila siswa pertama kali melanggar terhadap kewaiiban-kewaiiban 3 dan
larangan-larangan 4.
ii) Tertulis: apabila siswa telah beberapa kali ditegur secara lisan diproses oleh tim
ketertiban.
e) Siswa yang dikenakan sanksi yang menyebabkan tidak ikut belaiar dinyatakan alpa, setiap
ada sanksi nilai dari mata pelaiaran yang tidak ikut.
I) Siswa yang melanggar larangan diproses dengan suatu perianiian dihadapan BK/wali kelas
yang diketahui oleh kepala sekolah, setelah itu siswa dikembalikan ke rumah dengan surat
keterangan melanggar.
g) Siswa yang melanggar karena membawa barang-barang, benda-benda yang dilarang untuk
siswa, setelah membuat perianiian dihadapan guru BK atau keamanan, siswa dikembalikan
ke rumah untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang tua siswa yang ditandai
dengan surat keterangan dari orang tua/wali.
h) Undangan konsultasi orang tua:
O Jika siswa telah beberapa kali mendapat teguran tertulis atas pelanggarannya.
O Siswa yang orang tuanya tidak memenuhi undangan konsultasi sesuai undangan iadwal
tersebut, dikembalikan kepada orang tua sampai siswa bersama orang tuanya datang ke
sekolah.
i) Siswa yang orang tuanya telah memenuhi undangan konsultasi dan telah membuat
pernyataan yang disetuiui oleh orang tua disaksikan oleh pihak sekolah. Apabila siswa
tersebut masih melakukan pelanggaran, maka siswa dikenakan sanksi sesuai isi
pernyataanya.
i) Siswa yang telah diproses dua kali selaniutnya diproses kembali dengan perianiian guru
BK atas pelanggaran yang sama, maka sesuai dengan perianiian telah diketahui orang
tua/wali, siswa dikembalikan kepada orang tua dengan membawa surat keterangan kepala
sekolah.
k) Siswa dikeluarkan dari sekolah karena:
O Telah sesuai dengan kesepakatan antara siswa, orang tua dan pihak sekolah pernyataan
konsultasi dengan pihak sekolah.
O Siswa absen 10 hari berturut-turut tanpa inIormasi yang sah dari orang tua/wali.
O Sengaia merusak nama baik sekolah atau di luar sekolah (melanggar pasal i dan i 4)
. Penutup
a) Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
b) Setiap tahun pelaiaran, tata tertib ini ditiniau kembali sesuai perkembangan dan perubahan
peraturan pendidikan yang berlaku, berdasarkan SK Kepala Sekolah.
c) Tata tertib ini berlaku untuk seluruh siswa SMA Muhammadiyah 4 Mariso tahun 2010.

KEGIATAN IV

1. Mencatat model rancangan pembelajaran guru pamong di sekolah.
Model persiapan mengaiar guru pamong:
1) Membuat silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2) Penguasaan materi pelaiaran.
3) Metode mengaiar yang dipergunakan.
4) Kesiapan guru dalam mengaiar.
Dari model persiapan itu saya dapat memperoleh mamIaat dan pengetahuan sebagai berikut:
a) Dapat membandingkan model persiapan mengaiar guru pamong dalam melaksanakan proses belaiar-
mengaiar dengan yang dipelaiari di UNISMUH Makassar.
b) Dapat menyusun admistrasi PPL guna persiapan materi yang disesuaikan dengan metode yang cocok
digunakan dalam proses belaiar-mengaiar.
c) Dari silabus tersebut lebih mudah membantu dan membuka, gagasan kami dalam menyusun
rencana pelaksanaan pembelaiaran (RPP) atau kesiapan mengaiar yang lebih baik diwaktu
mendatang dalam usaha meningkatkat mutu pendidikan.
2. Kesan.
Dengan mempelaiari dan meniadikan acuan, model rencana pelaksanaan pembelaiaran (RPP) guru
pamong dapat membantu kami dalam persiapan mengaiar siswa yang lebih baik dan meniamin tuiuan yang
ingin dicapai dalam prosese belaiar-mengaiar. Dan yang paling terkesan adalah bahwa apa yang kami
pelaiari dikampus, tentang teori-teori dalam mengaiar itu hanya akan kami dapat wuiudkan dalam
penerapannya (praktek).
KEGIATAN V

A. Observasi Kegiatan Belajar Mengajar:
Nama Guru : Ilhamsyah
Kelas : XII IPS
No. Cara mengaiar/kegiatan/kegiatan Mengaiar Ya Tidak Ket
1. Memulai pelaiaran (salam, doa, apersepsi)

2. Membuka pelaiaran

3. Memberikan/melakukan pertanyaan

4. Memberikan penguatan/ket. Mengaiar

5. Menielaskan materi dengan sistematis

6. Menggunakan media/alat peraga

7. Antusias dalam kegiatan mengaiar

8. Mengelola pembelaiaran dengan diskusi

9. Adanya variasi atau gaya guru

10. Bahasa yang mudah dan ielas

11. Menulis dipapan tulis bagian yang diielaskan

12. Memberikan kesempatan murid untuk bertanya

13. Mengadakan kesimpulan

14. Melaksanakan penilaian

B. Kesan:
Cara mengaiar bapak guru adalah cara mengaiar yang sangat baik dan menarik, penguasaan materi yang baik,
iuga penguasaan kelas yang terorganisir, serta dalam penyaiian pelaiaran yang singkat tetapi mudah dimengerti oleh
siswa serta selalu memberikan tugas setiap selesai materi yang diaiarkan, sesuai dengan pengamatan saya bahwa
Bapak Ilhamsyah ini adalah cerminan guru yang proIesional.NAMA-NAMA SISWA KELAS XII IPS

NO. NIS NAMA SISWA L/P KET.
1. 9936472378 Sri Rahma Dewi P
2. 9927756782 IrIan Jaya L
3. Muh. Herianto L
4. 9924953346 Rahmawati B P
5. 9936472093 Isnaeni P
6. 9935290665 Abd Maiid L
7. 9935258144 Reskiyanti P
8. AlIian Munir L
9. 9337414360 Ririn Irawan P
10. Syamsul Bahri L
11. 9935278639 Rahmat Subagia L
12 Mahmuddin L
13. 992765977 Sandi Idris L
14. Muh.Muhtar L
15. Agung Dermawan L
16. Muh.Triwahyudi L
17. 9935195984 Andi AIdal Hakim P. L
18. 9924959060 Fahmi Yahya L
19. Andi JuIri Abdullah L
20.
21.

Wali Kelas:
Salmiah,S.Pd
Nip. 19561231 198404 2009

$umber.
Berdasarkan Daftar adir kelas XII IP$ $MA Muammadiva 4 Makassar taun aiaran 2010/2011. vang
beredar..


.

DENAH KELAS SMA MUHAMMADIYAH 4 MARISPENILAIAN
OBSERVASI DAN ORIENTASI
( N1 )

Berdasarkan pengamatan terhadap observasi dan orientasi yang dilakukan oleh mahasiswa PPL di sekolah:

ÞAÞAN 1ULI5

ama : Al gazali
Stamb:k : 1ô538 ô24ô ô7
1:r:san : Pendidikan Sosiologi

maka sepakat Guru Pamong dan Dosen Pembimbing memberi nilai (N1) :


1 , 2 , 3 , 4 ÷ (Lingkari nilai yang dimaksud)


Dosen Pembimbing Guru Pamong
Dra.H. Nurdin. M.Pd Ihamsyah. S. Pd
KEGIATAN NON MENGA1AR
( N2 )

N. Hari/Tanggal Nama Kegiatan Tempat paraI
1. Setiap hari senin Upacara Bendera Sekolah
2. Kamis,30/09/2010 Membuat papan inIormasi Musalah
Guru dan Pegawai
3. Kamis, 07/10/2010 Bimbingan belaiar pra mid
semester
Sekolah
4. Ahad, 7/11/2010 Rapat Pengadaan prasarana
sekolah oleh peserta PPL
Sekolah-
kampus

5. Rabu, 10/11/2010 Panitia penarikan PPL sekolah

Nilai (N2) 1 , 2 , 3 , 4 , ÷ ( Lingkari nilai yang dimaksud)Makassar. 9 November 2010


Dosen Pembimbing PPL Guru PamongDrs.H. Nurdin. M.Pd Ilhamsyah.S.Pd


KEGIATAN PRAKTEK

A.1adwal Kegiatan Praktek MengajarNo. Hari/Tanggal Pokok Bahasan Jam
Pelaiaran
Kelas Buku Sumber Ket.
1. Kamis-
29/7/2010
Perkenalan 5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

2. Rabu-
15/9/2010
Mendiskripsikan
pengertian perubahan
sosial
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

3. Kamis-
16/9/2010
MengidentiIikasi
bentuk-bentuk
perubahan sosial
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

4. Rabu-
22/9/2010
MengidentiIikasi Iactor
pendorong, penghambat
dan penyebab perubahan
sosial
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

5. Kamis-
23/9/2010
Uii kompetensi 5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

6. Rabu-
29/9/2010
Memberikan contoh
kasus perubahan sosial
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

7. Kamis-
30/9/2010
MengindentiIikasi
tantangan globalisasi
dan esksistensi iati diri
bangsa
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

8. Rabu-
06/10/2010
Mengemukakan gagasan
atau pemikiran untuk
mengatasi memudarnya
iati diri bangsa
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

9. Kamis-
07/10/2010
Bimbingan belaiar pra-
mid semester
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning
Rapat
guru-
guru
10. Rabu-
13/10/2010
Mid semester 5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

11. Kamis-
14/10/2010
Menielaskan pengertian
Lembaga sosial dan
proses pembentukannya
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

12. Rabu-
20/10/2010
MengidentiIikasi tipe-
tipe lembaga sosial serta
menguraikan hubungan
antara lembaga-lembaga
sosial
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

13. Kamis-
21/10/2010
Menguraikan peran dan
Iungsi lembaga
keluarga,agama,
pendidikan, politik dan
ekonomi
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

14. Rabu-
27/10/2010
Uii kompetensi 5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

15. Kamis-
28/10/2010
Memberikan penguatan
atas materi pelaiaran
yang di aiarkan selama
PPL dan memeriksa
catatan siswa
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

16. Rabu-
03/11/2010
Persiapan uiian semester
satu (I)
5-6 XII Soiologi SMA
dan MA Kelas
XII Vina
Dwi Laning

17. Kamis- Persiapan panitia
04/11/2010 penarikan PPL
18. Rabu-
10/11/2010
Penyetoran laporan PPL
B. Penilaian Kegiatan Mengajar ( N3)

No. Aspek yang Dinilai Pelaksanaan Praktek mengajar Ket/tgl
Mengajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Rancangan
pembelaiaran/RPP
1.
2 Rancangan alat
penilaian/soal/LKS
2.
3 Kualitas
tulisan
3.
4 Memulai
pelaiaran
4.
5 Ketepatanmenggunaka
n (metode mengaiar)
5.
6 Memberikan
pertanyaan
6.
7 Menielaskan materi
secara sistematis
7.
8 Memberikan
penguatan
8.
9 Penggunaan media/alat
peraga
9.
10 Penyaiian materi
dengan diskusi
10.
11 Pengelolaan
kelas
11.
12 Penggunaan bahasa
yang baik/benar
12.
13 Ketepatan waktu
belaiar-mengaiar
13.
14 Interaksi Calon Guru
terhadap Kepsek
14.
15 Interaksi Calon Guru
terhadap Guru Pamong
15.
16 Interaksi Calon Guru
terhadap Siswa
16.
17 Etika
berpakaian

18 Rata-rata
(N3) ÷

ilai :
1 ÷ gagal 3 ÷ baik
2 ÷ c:k:5 4 ÷ baik sekali
Makassar. 9 November 2010

Dosen pembimbing PPL Guru PamongDrs.H.Nurdin.M.Pd Ilhamsyah.S.Pd

PENILAIAN

Berdasarkan pengamatan terhadap observasi orientasi, kegiatan non mengaiar dan praktek mengaiar yang
dilakukan oleh mahasiswa PPL di sekolah:

Nama : Al gazali
Stambuk : 10538 02 07
1urusan : Pendidikan Sosiologi

Maka Nilai akhirnya:Nilai HuruI ÷ .............................

Makassar. 9 November 2010

Dosen Pembimbing Guru Pamong


Drs.H.Nurdin.M.Pd Ilhamsyah. S. Pd

Mengetahui:
Kepala sekolah SMA Muhammadiyah 4 MarisoDrs. Laspada A. Latief
Nip: 19520212986031005
BAB III
PENUTUP

A. Saran
Dalam uraian ini, penulis mencoba memberikan beberapa implementasi penelitian
dalambentuk saran dan harapan, yakni:
O Penulis menyelenggarakan kepada setiap pengelola SMA Muhammadiyah 4 Mariso Makassar, agar
seyogyanya mengarakan siswanya pada pemahaman materi bidang studi sosilogi secara baik pula.
O Juga di arahkan pada setiap orang yang anaknya di sekolahkan di SMA Muhammadiyah 4 mariso
dapat mendukung anaknya lebih menaati segala tata tertib yang berlaku di sekolah.
O Dharapkan pula agar SMA ini, betul-betul dapat memperoleh generasi-generasi yang bermentalitas
dalam bertindak,bergaul dan berinteraksi di lingkunganya.
O Harapan terakir penulis adalah laporan penelitian ini dapat memberikan manIaat bagi diri penulis,
para pembaca yang budiman, dan selalu meniaga talisolidaritas kekeluargaan dengan cara
bersosialisasi dengan baik.
O Agar mahasiswa yang akan melakukan PPL sebaiknya mempersiapkan diri hingga nantinya dalam
melaksanakan PPL betul-betul melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
O Agar waktu pelaksanaan PPL lebih diperbanyak, demikian pula dengan waktu pembekalannya agar
praktikan dapat memperoleh manIaat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan PPL tersebut.


B. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dan pelaksanaan PPL yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 4
Mariso, maka saya menyimpulkan:
1. Bahwa pelaksanaan PPL merupakan titik kulminasi yang dilaksanakan mahasiswa dalam
mengklasiIikasikan keterampilannya dalam melaksanakan dan mengaktualasasikan disiplin
ilmunya.
2. Dengan pelaksanaan PPL mahaasiswa mampu meniadi contoh dan dapat beradaptaasi dengan
sesama teman proIesi dilapangan


RENANA PELAKSANAAN PEMBELA1ARAN

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 4 Mariso
Mata Pelaiaran : Sosiologi
Kelas/semester : XII (Dua Belas)/ 1 (Gazal)
Alokasi Waktu : 4 X Pertemuan ( 8 X 45 menit)

I. Standar Kompetensi
1. Memahami dampak perubahan sosial

II. Kompetensi Dasar
1.1.Menielaskan proses perubahan sosial di masyarakat

III. Indikator Pencapaian
1.1.Memberikan contoh berbagai perubahan yang teriadi dalam masyarakat
1.2.Mendiskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial
1.3.Memberiakan contoh Iactor pendorong perubahan sosial
1.4.MengidentiIikasi Ioktor-Iaktor penhambat perubahan sosial

IV. Materi Pembelajaran
O Perubahan sosial

V. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ÷ 0

VI. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Siswa dapat:
O Mendiskripsikan pengertian perubahan sosial
Pertemuan 2
Siswa dapat:
O MengidentiIikasi bentuk-bentuk perubahan sosial
Pertemuan 3
Siswa dapat:
O mengidentiIikasi Iactor pendorong perubahan sosial
O mengidentiIikasi Iactor penghambat dan penyebab perubahan sosial
Pertemuan
O Uii kompetensi

VII. Kegiatan Pembelajaran
a. Metode pembelajaran
1. InIormasi
2. Keria mandiri
3. Eksplorasi
4. Diskusi (FGD)
5. Ceramah.
b. Pendekatan
Ketermpilan proses dan pendekatan konsep
c. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran:
Pertemuan 1:
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
rientasi/
motivasi
MenginIormasiakan
SK,KD, Indikator, dan
tuiuan yang akan di capai

Menggali inIormasi
tentang pengetahuan awal
siswa mengenai
PERUBAHAN SSIAL
A5a vang dimaks:d dengan
5er:bahan sosial?
Menkomunikasiakan
tentang materi yang akan
dipelaiari

Meyebutkan dan memberi
pandangan awal tentang
PERUBAHAN SSIAL
10
me
nit
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Siswa di bagi dalam
beberapa kelompok

Menielaskan tentang
pengertian Perubahan
Sosial, pandangan para
tokoh tentang perubahan
sosial,teori utama tentang
perubahan sosial,serta
proses teriadinya
perubahan sosial
(TM/PT)
Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing

Siswa menyimat dengan
baik dan menanggapi
70
me
nit

Menuntun siswa untuk
menarik kesimpulan
dalam penkaiian proses
perubahan sosial

MenklasiIikasikan hasil
diskusi kelompok dan
membantu siswa
menyimpulkan hasil
akumulasi diskusi

Siswa mebuat kesimpulan
hasil diskusi dalam
kempoknya masing-masing
kemudian
mempresentasiakn di
depan
Menyimpulkan hasil
diskusi
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi dan
penugas
an
Megadakan Tanya iawab
untuk memantapkan
pengetahuan yang telah
dipelaiari siswa (TM)
Menugaskan siswa secara
individu untuk
mengamati masyarakat
disekitarnya dan
membuat laporan
pengamatan tentang
perubahan sosial pada
pertemuan berikutnya
Menanggapi dan
memberikan iawaban

Menyimak tugas (PR)
10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
me
nit

Pertemuan 2:
Kegiatan Kegiatan Guru kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
dan
motivasi
Mengingatkan siswa akan
tugas yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya
untuk dikumpul
MenginIormasikan KD,
Indikator dan tuiuan yang
akan dicapai.
Menggali inIormasi
tentang pengetahuan awal
siswa tentang bentuk-
bentuk perubahan sosial
yang teriadi di
masyarakat dengan
memberi pertanyaan sbb:
vang mana dimaks:d
dengan 5er:bahan ce5at
(revol:si) dan vang
mana vang dimaks:d
5er:bahan lambat
(evol:si)
Mengumpul tugas (PR)
Menyebutkan dan memberi
kesimpulan awal

10
me
nit
KEGIATAN
INTI:
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok
Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
70
me
nit
Presentasi
Mengarahkan siswa untuk
mengeriakan portoIolio
klasiIikasi bentuk-bentuk
perubahan sosial. (TM
/PT)

Menielaskan bentuk-
bentuk peruban sosial

Menuntun siswa untuk
melakukan aktivitas
mandiri dengan membuat
matriks tentang bentuk-
bentuk perubahan sosial
masing

Mengeriakan portoIolio
masing-masing dalam
kelompoknya


Memberikan tanggapan

Membuat matriks
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi
MenklasiIikasikan
iawaban siswa dari
portoIolio dan matriks
Memberikan tanggapan 10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
me
nit
Pertemuan 3:
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi/
Motivasi
MenginIormasikan KD,
Indikator dan tuiuan yang
akan di capai
Mengali inIormasi
tentang pengetahuan awal
siswa tentang perubahan
sosial dengan memberi
pertanyaan: A5akah
factor 5endorong
5er:bahan sosial?
A5akah 5enghambat
5er:bahan sosial?
A5akah 5envebab
5er:bahan sosial?Menyebutkan dan memberi
kesimpulan awal tentang
Iactor pendorong,
penghambat dan penyebat
perubahan sosial10
me
nit
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Menielaskan Iactor
pendorong, penghambat
dan penyebab perubahan
sosial (TM)
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok dan
membagikan artikel yang
tela disiapkan
Memberikan tanggapan


Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing dan mengamati
artikel yang dibagikan


Menuntun siswa untuk
menarik kesimpulan dari
gambar yang diamati dan
didiskusikan

MenklasiIikasikan
iawaban hasil diskusi dan
membantu siswa
menyimpulkan hasil
persentasi
Siswa membuat
kesimpulan dari hasil
pengamatan dan diskusi
dalam kelompoknya
masing-masing kemudian
mempersentasiakannya di
depan kelas
Memberikan tanggapan
dan menyimpulkan hasil
diskusi
70
me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
Refleksi
dan
penugas
an
Mengadakan Tanya
iawab untuk
memantapkan
pengetahuan yang telah
dipelaiari siswa (TM)
Menugaskan siswa secara
individu untuk membuat
kliping dari surat kabar
dan mengamatinya
kemudian meniawab
pertanyaan berikut:
1) Adakah 5er:bahan
sosial dalam kas:s
diatas?
2) Berdasarkan materi di
atas (kli5ing),
bagaimanakah bent:k
5er:bahan sosial
vang terjadi?
3) 1em:kan 5:la factor-
faktor 5envebab
terjadinva 5er:bahan
sosial?
MengiIormasikan kepada
siswa bahwa pertemuan
selaniutnya kumpul tugas
dan ulangan harian
Menanggapi dan
memberikan iawaban10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
me
nit

Pertemuan :
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
Mengingatkan siswa
untuk mengumpul tugas
(PR)
MenginIormasikan
tentang tugas ulangan
yang akan diberikan dan
mengarahkan siswa untuk
mempersiapkan alat
Megumpul tugas (PR)

mempersiapkan alat tulis

10
me
nit
ulangan
KEGIATAN
INTI:
Uji
kompet
ensi
Membagikan soal ulang
Mengarahkan siswa untuk
mengeriakan soal dengan
tertip
Mengawasi siswa
Mengambil soal
Mengeriakan soal

70
me
nit
KEGIATAN
AKHIA
R:
Refleksi
Mengarahkan siswa untuk
mengumpul tugas
Mengarahkan siswa untuk
mempelaiari bahan yang
telah diiadikan ulangan
Mengumpul iawaban 10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
me
nit


VIII. Sumber Dan Alat Bantu

Sumber:
1. Buku sosiologi untuk SMA dan MA kelas XII. Vina Dwi Laning, hal 1-20
2. Pengamatan siswa tentang perubahan sosial
3. Media massa internet, Koran dan bubu-buku tambahan
Media:
1. Papan tulis
2. Alat-alat tulis
3. Lembar soal
4. laptop


IX. Penilaian Dan Program Tindak Lanjut

1. Prosedur penilaian
O Penilaian kognitiI
Jenis : test tertulis, tugas individu, tugas kelompok
Bentuk : uraian, laporan kelompok
O Penilain aIektiI
Bentuk : lembar pengamatan sikap siswa

2. Instrument penilaian
O Soal (terlampir)
O Lembar pengamatan sikap siswa

Berikut ini Iormat penilaian diskusi kelompok.

No. Nama ASPEK PENILAIAN
Total Presentasi

Keterangan: nilai maksimal 20
LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK
No Nama Siswa
Aspek yang Dinilai
Skor/ 1umlah
1 2 3 5Aspek yang dinilai:
1. Kemampuan menyampaikan pendapat.
2. Kemampuan memberikan argumentasi.
3. Kemampuan memberikan kritik.
4. Kemampuan mengaiukan pertanyaan.
5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik.
6. Kelancaran berbicara.
Penskoran: 1umlah skor:
A. Tidak Baik Skor 1 2430 ÷ Sangat Baik
B. Kurang Baik Skor 2 1823 ÷ Baik
C. Cukup Baik Skor 3 1217 ÷ Cukup
D. Baik Skor 4 611 ÷ Kurang
E. Sangat Baik Skor 5
Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan
mengemukakan
pendapat
Kerja
sama
nilai
ORMAT PENILAIAN PROSES DISKUSI
No
Nama Siswa
Kriteria Penilaian
1umlah
Skor
1 2 3 5
1
2
dst
Keterangan: Rentang skor : 13
1. Aktivitas dalam kelompok 215 ÷ Sangat baik
2. Tanggung iawab individu 911 ÷ Baik
3. Pemikiran 68 ÷ Cukup
4. Keberanian berpendapat 35 ÷ Kurang
5. Keberanian tampil

3. Program tindak lanjut:
O Pembelaiaran remedial, untuk siswa yang memperoleh nilai UH KD · KKM;
a) Mengelompokkan siswa kedalam tiga kelompok yaitu:
- Kelompok 1; siswa yang mendapatkan nilai 66-69
- Kelompok 2; siswa yang mendapatkan nilai 61-65
- Kelompok 3; siswa yang mendapatkan nilai < 60
b) Memberikan tugas perorangan kepada kelompok pertama dengan memberikan
tugas yang berkaitan dengan indicator yang belum tuntas.
c) Melakukan tutor sebaya pada kelompok kedua dengan memberikan soal-soal uii
kompetensi dan pembahasannya
d) Memberikan pembelaiaran ulang pada kelompok ketiga dengan menggunakan
metode dan media yang berbeda.
O Pembelaiaran pengayaan, bagi siswa yang nilai UH KD > KKM;
a) Meniadi tutor sebaya
b) Memberikan program pembelaiaran tambahan berupa pembahasan soal-soal
dengan variasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uii kompetensi.Mengetahui: Makassar, 29 Juli 2010,
Dosen pembimbing, Guru Pamong, Guru Mata Pelaiaran (PPL)


Drs.H.Nurdin.M.pd Ilhamsyah.S.pd Al gazali
Lampiran 1. Instrumen Penilain Kognitif
Soal Ulangan KD 1.1 : Uraian
1. Jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para pakar!
2. Sebutkan ciri-ciri perubahan sosial!
3. Bandingkan apa yang disebut revolusi dengan evolusi!
4. Mengapa suatu masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain dapat menghambat
adanya perubahan sosial! Jelaskan?
5. Mengapa penemuan-penemuan baru dapat mendorong teriadinya perubahan sosial?
6. Sebutkan Iaktor-Iaktor pendorong teriadinya perubahan sosial!
7. Sebutkan dan ielaskan tiga proses teriadinya perubahan sosial!
KUNI 1AWABAN & PEDOMAN PENSKORAN
1awaban
Pengertian Perubahan Sosial
Pendapat para pakar tentang pengertian perubahan sosial:
1. Samuel Koenig
Perubahan sosial menuniuk pada modiIikasi-modiIikasi yang teriadi
pada kehidupan masyarakat.
2. Roucek dan Warren
Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam
struktur masyarakat.
3. Bruce J. Cohen
Perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dan perubahan pada
organisasi sosial.
4. Soediono Dirdiosisworo
Perubahan sosial merupakan perubahan Iundamental yang teriadi dalam
struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial.
5. Robert H. Laver
Perubahan sosial merupakan perubahan sosial di berbagai tingkat
kehidupan manusia. Mulai dari tingkat individu hingga tingkat
dunia.
Dewasa ini, perubahan-perubahan sosial dapat diketahui karena
adanya ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud antara lain:
a. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka
mengalami perubahan baik lambat maupun cepat.
b. Perubahan yang teriadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan
diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
c. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan teriadinya
disorganisasi yang bersiIat sementara sebagai proses penyesuaian
diri.
d. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang
spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang
kuat.
Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan meniadi
dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan
perubahan yang berlangsung lambat.
yaitu sebagai berikut:
A. Perubahan Evolusi
Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang teriadi
dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa
ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.
B. Perubahan Revolusi
Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara
cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya.
:rangnva H:b:ngan dengan Masvarakat Lain:
Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak
mengetahui perkembangan-perkembangan yang teriadi di
masyarakat lain. Mereka terkungkung dalam tradisinya sendiri
dan tidak mengalami perubahan.
Padahal kebudayaan lain dapat memperkaya kebudayaannya
sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
komunikasi merupakan kunci teriadinya
perubahan sosial budaya.
Penemuan-penemuan baru sebagai akibat teriadinya perubahan
dapat dibedakan meniadi discoverv dan invention.
- discoverv merupakan penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan
yang baru, baik yang berupa alat baru ataupun berupa suatu ide
yang baru. Contoh, penemuan mobil diawali dengan pembuatan
motor gas oleh S. Marcus.
- Selaniutnya, discoverv meniadi invention iika masyarakat sudah
mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut.
Adanya mobil yang telah disempurnakan meniadi sebuah alat
pengangkutan manusia merupakan salah satu wuiud invention.
Invention menuniuk pada upaya menghasilkan suatu unsur
kebudayaan baru dengan mengombinasikan atau menyusun kembali
unsur-unsur kebudayaan lama yang telah ada dalam masyarakat.
Secara umum teriadinya perubahan sosial dalam
masyarakat dipengaruhi oleh Iaktor-Iaktor pendorong.
Faktor-Iaktor tersebut antara lain:
a. Kontak dengan Budaya Lain
b. Sistem Pendidikan Formal yang Maiu
c. Sikap Menghargai Hasil Karya Seseorang dan Keinginan-
Keinginan untuk Maiud.
d. Sistem Terbuka dalam Lapisan-Lapisan Masyarakate.
e. Penduduk yang Heterogen
1 Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Bidang-Bidang
KehidupanTertentu
Proses perubahan sosial:
1. DiIusi
DiIusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsurkebudayaan
dari orang perorangan kepada orang perorangan yang lain,dan
dari masyarakat ke masyarakat lain.
2. Akulturasi
Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan
baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan siIat
khas kepribadian kebudayaan sendiri.
3. Asimilasi
Asimilasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan
dari luar yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lokal
meniadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda
1umlah Skor


ORMULASI PENILAIAN KOGNITI (NKD)

N NA
M
A

S
I
S
W
A
NILAI
UL
AN
GA
N
HA
RI
AN
(N
UH)
TU
G
A
S

1
TU
G
A
S

2
RER
A
T
A
T
U
G
A
S
NI
L
A
I

K
D


(NKD) ÷ (2NUH + RERATA TUGAS) / 3

RENANA PELAKSANAAN PEMBELA1ARAN

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 4 Mariso
Mata Pelaiaran : Sosiologi
Kels/Semester : XII (Dua Belas) / 1 (Gazal)
Alokasi Waktu : 4 X Pertemuan (8 X 45 Menit)
I. Standar Kompeten
1. Memehami dampak perubahan sosial

II. Kompetensi Dasar
1.2.Menganalisis dampak perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat

III. Indikator Pencapaian
1.1.Memberikan contoh kasus dampak perubahan sosial
1.2.MengidentiIikasi tantangan globalisasi terhadap eksistensi iati diri bangsa
1.3.Mengemukakan gagasan atau pimikiran untuk mengatasi memudarnya iati diri bangsa

IV. Materi Pembelajaran
O Dampak perubahan sosial terhadap masyarakat
O globalisasi dan iati diri bangsa
Þero|ehan n||a| s|swa ƹ Ium|ah pero|ehan 5kor/5kor maks|ma| k 100

V. KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal) ÷ 0

VI. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Siswa dapat:
O Memberikan contoh kasus dampak perubahan sosial

Pertemuan 2
Siswa dapat:
O MengidentiIikasi tantangan globalisasi eksistensi iati diri bangsa

Pertemuan 3
Siswa dapat:
O Mengemukakan gagasan atau pemikiran untuk mengatasi memudarnya iati diri bangsa

Pertemuan
O Ulangan Blok


VII. Kegiatan Pembelajaran
a. Metode pembelajaran:
1. InIormasi
2. Keria mandiri
3. Tanya iawab
4. Eksplorasi
5. Diskusi
6. Ceramah
b. Pendekatan:
Keterampilan proses dan pendekatan konsep.
c. Langkah-langkah pembelajaran:
Pertemuan 1
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
rientas
i /
Motivas
i
MengimIormasikan SK,KD,
Indikator, dan tuiuan yang
akan dicapai
Menggali inIormasi tentang
pengetahuan awal siswa
mengenai dampak perubahan
sosial terhadap masyarakat,
dengan mengaiukan
pertanyaan seperti:
bagaimanakah Contoh dam5ak
5er:bahan sosial terhada5
masvarakat?
Mengkomunikasikan
tentang materi yang akan
dipelaiari.

Menyebutkan dan
memberikan kesimpulan
awal tentang contoh
dampak perubahan sosial
terhadap masyarakat
10
me
nit
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Menulis peta konsep
perubahan sosial di papan
tulis
Menielaskan dampak umum
Mencatat dan menanggapi

Memberikan tanggapan

70
me
nit
perubahan sosial yang teriadi
masyarakat (TM)
Megarahkan siswa untuk
mengeriakan Iortopolio
tentang dampak perubahan
sosial dan contoh dampak
perubahan sosial

Mengeriakan Iortopolio
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi
Menanyakan kembali
dampak perubahan sosial dan
contohnya
Memberikan tugas kepada
siswa untuk kasus-kasus
nyata dalam kehidupan sosial
tentang dampak perubahan
sosial dan memamIaatkan
media massa atau artikel-
artikel di internet untuk
membantu mengeriakan
tugas (PR)
Memberikan tanggapan 10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2X5 menit 90
me
nit


Pertemuan 2
Kegiatan Kegitan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
rientasi/
Motivasi
Mengingatkan siswa akan
tugas (PR) untuk dikumpul
MengimIormasikan KD,
Indikator dan tuiuan yang
akan dicapai
Menggali inIormasi tentang
pengetahuan awal siswa
mengenai Globalisasi dan
modernisasi dengan memberi
pertanyaan sbb:
A5akah vang dimaks:d dengan
CLOBALISASI dan
MODERISASI?
Mengumpul tugasMemberikan tanggapan
10
me
nit
`KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Menielaskan pengertian
Globalisasi dan Modernisasi
terhadap eksistensi iati diri
bangsa
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok
Menuntun siswa untuk
megidentiIiksi berbagai
pengaruh yang ditimbulkan
oleh arus globalisasi yang
dapat mengamcam iati diri
bangsa, dengan membuat
Memberikan tanggapan


Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing
Berdiskusi dan
mengidentiIikasi arus
Globalisasi terhadap iati
diri Bangsa, kemudian
masing-masing kelompok
mempresentasiakan
70
me
nit
data yang ditulis di papan
tulis. (TM / PT)
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi
Mengadakan Tanya iawab
untuk memantapkan
pengetahuan dari hasil
diskusi (TM)
Menanggapi dan
memberikan iawaban
10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2X5 menit 90
me
nit

Pertemuan 3
Kegiatan Kegiatn Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
MengimIormasikan KD,
Indikator dantuiuan yang
akan dicapai

Menyimak inIormasi dari
guru
5 menit
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Menielaskan sikap tepat
dalam menyikapi
memudarnya iati diri Bangsa
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok

Menuntun siswa untuk
mendiskripsikan iati diri
Bangsa dan mengidentiIikasi
sikap tepat dalam menyikapi
iati diri Bangsa(TM/PT)Menuntun siswa untuk
melakukan aktivitas mandiri
dengan memdiskripsikan
kasus dalam buku di halaman
37 gunu menumuhkan rasa
nasionalisme dan rasa
kecintaanya pada Negara
Indonesia (TM/PT)
Memberikan tanggapan


Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing

Berdiskusi dan meberikan
deskripsi iati diri Bangsa
dan memberikan
identiIikasi mengenai
solusi untuk mengatasi
pudarnya iati diri Bangsa,
kemudian masing-masing
kelompok mepersentasikan
Mendiskripsikan kasus
75
me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi
MenklasiIikasikan iawaban-
iawaban siswa dari keria
kelompok dan aktivitas
mandiri
MenginIormasikan siswa
bahwa pertemuan berikutnya
adalah ulangan blok
Memberikan tanggapan 5 menit
1umlah jam pelajaran 2X5 menit 90
me
nit

Pertemuan
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
MenginIormasikan tentang
Ulangan Blok yang akan
diberikan dan mengarahkan
siswa untuk mempersiapkan
alat tulis
Mempersiapkan alat tulis
dan duduk dengan tertib
5 menit
KEGIATAN
INTI:
Ulangan
Blok
Membagikan Soal Ulangan
Blok
Mengarahkan siswa untuk
mengeriakan tugas dengan
tertib
Mengawasi siswa dan
menuntun siswa bila ada soal
yang kurang ielas
Mengambil Soal
Mengeriakan tugas dengan
tertip
Menayakan soal yang
kurang ielas
75
me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
Apresiasi
dan
ReIleksi
MenginIormasikan siswa
bahwa waktu mengeriakan
tugas telah selesai dan siswa
segera mengupul tugasnya
masing-masing
Memberikan plus kepada
siswa karna mengeriakan
tugas dengan tertib
Mengarahkan siswa untuk
mempelaiari bahan ulangan
yang telah diberikan
Mengumpul tugas
10
me
nit
1umlah jam pelajaran 2X5 menit 90
me
nit

VIII. Sumber Alat Bantu
Sumber:
1. Buku sosialogi untuk SMA dan MA kelas XII. Vina Dwi Laning. Hal 21-44
2. Pengamatan dan pengalaman siswa tentang perubahan sosial
3. Media massa internet, Koran dan buku-buku tambahan
Media:
1. Papan tulis
2. Alat-alat tulis
3. Lembar soal
4. Leptop

IX. Penilaian Dan Program Tindak Lanjut
1. Prosedur penilaian:
O Penilaian kognitiI
Jenis : Test tertulis, tugas individu, tugas kelompok
Bentuk : Uraian, laporang kelompok
O Penilaian aIektiI
Bentuk : lembar pengamatan sikap siswa

2. Instrumen Penilaian
O Soal (terlampir)
O Lembar pengamatan sikap siswa

Berikut ini Iormat penilaian diskusi kelompok.


Keterangan: nilai maksimal 20
LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK
No Nama Siswa
Aspek yang Dinilai
Skor/ 1umlah
1 2 3 5Aspek yang dinilai:
7. Kemampuan menyampaikan pendapat.
8. Kemampuan memberikan argumentasi.
9. Kemampuan memberikan kritik.
10. Kemampuan mengaiukan pertanyaan.
11. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik.
12. Kelancaran berbicara.
Penskoran: 1umlah skor:
A. Tidak Baik Skor 1 2430 ÷ Sangat Baik
B. Kurang Baik Skor 2 1823 ÷ Baik
C. Cukup Baik Skor 3 1217 ÷ Cukup
No. Nama
ASPEK PENILAIAN
Total
nilai
Presentasi
Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan
mengemukakan
pendapat
Kerja
sama
D. Baik Skor 4 611 ÷ Kurang
E. Sangat Baik Skor 5
ORMAT PENILAIAN PROSES DISKUSI
No
Nama Siswa
Kriteria Penilaian
1umlah
Skor
1 2 3 5
1
2
dst
Keterangan: Rentang skor : 13
6. Aktivitas dalam kelompok 215 ÷ Sangat baik
7. Tanggung iawab individu 911 ÷ Baik
8. Pemikiran 68 ÷ Cukup
9. Keberanian berpendapat 35 ÷ Kurang
10. Keberanian tampil

3. Program tindak lanjut:
O Pembelaiaran remedial, untuk siswa yang memperoleh nilai UH KD · KKM;
e) Mengelompokkan siswa kedalam tiga kelompok yaitu:
- Kelompok 1; siswa yang mendapatkan nilai 66-69
- Kelompok 2; siswa yang mendapatkan nilai 61-65
- Kelompok 3; siswa yang mendapatkan nilai < 60
I) Memberikan tugas perorangan kepada kelompok pertama dengan memberikan
tugas yang berkaitan dengan indicator yang belum tuntas.
g) Melakukan tutor sebaya pada kelompok kedua dengan memberikan soal-soal uii
kompetensi dan pembahasannya
h) Memberikan pembelaiaran ulang pada kelompok ketiga dengan menggunakan
metode dan media yang berbeda.
O Pembelaiaran pengayaan, bagi siswa yang nilai UH KD > KKM;
c) Meniadi tutor sebaya
d) Memberikan program pembelaiaran tambahan berupa pembahasan soal-soal
dengan variasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uii kompetensi.


Mengetahui: Makassar, 29 Juli 2010,
Dosen pembimbing, Guru Pamong, Guru Mata Pelaiaran (PPL)


Drs.H.Nurdin.M.pd Ilhamsyah.S.pd Al gazali
Lampiran 1. Instrumen penilaian kognitif
Soal Ulangan KD 1.2. :Uraian
awabla pertanvaan dengan tepat'

1. Jelaskan dampak umum teriadinya perubahan sosial dalam masyarakat!
2. Sebutkan ciri-ciri teriadinya disintegrasi dalam suatu masyarakat!
3. Temukan dua contoh perubahan sosial sebagai akibat modernisasi dan globalisasi!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi!
5. Apa yang dimaksud dengan
a. individualism.
b. materialism.
c. sekularisme
d. edonisme?
6. Sebutkan gagasan mengatasi memudarnya iati dir Bangsa?
7. Jelaskan mengapa rasa Bhinneka Tunggal Ika mampu mengatasi memudarnya iati diri bangsa
Indonesia!
8. Berikan salah satu contoh memudarnya iati diri Bangsa?


KUNI 1AWABAN & PEDOMAN PENSKORAN
No.
S
o
a
l
1awaban Bobot
S
o
al
Skro
1 Dampak umum teriadinya perubahan sosial adalah
- setiap perubahan akan diiringi oleh dampak negatiI
dari perubahan itu. Akan tetapi, tidak dimungkiri
teriadinya perubahan iustru membawa keuntungan.
- Dampak negatiI perubahan sosial dalam
masyarakat memunculkan suatu keadaan di mana
norma-norma atau nilai-nilai lama memudar.
Sedangkan norma-norma atau nilai-nilai baru
terbentuk, sehingga teriadi kekosongan, tidak ada
pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang
buruk bagi masyarakat. Keadaan ini dinamakan
anomie.
- Perubahan sosial iuga dapat menimbulkan
teriadinya cultural lag. Suatu keadaan di mana
teriadi keseniangan antara berbagai bagian dalam
suatu kebudayaan.
- Selaniutnya, perubahan sosial mampu pula
membentuk geiala yang disebut mestizo cultural.
Mestizo cultural merupakan suatu proses
percampuran unsure kebudayaan yang satu dengan
unsur kebudayaan yang mempunyai warna dan
siIat yang berbeda.
1.5 15
- Tidak menutup kemungkinan perubahan-
perubahan yang teriadi mampu menimbulkan
konIlik-konIlik sosial yang membentuk
disintegrasi.

2 Ciri-ciri teriadinya disintegrasi di suatu masyarakat
antara lain:
a. Ketidaksamaan tuiuan antara anggota suatu
kelompok sehingga tidak ada keterpaduan.
b. Sebagian besar anggota kelompok tidak mematuhi
norma-norma yang berlaku.
c. Menurunnya wibawa tokoh-tokoh pemimpin
kelompok.
d. Kurang berIungsinya sanksi sebagaimana
mestinya.
1.5 15
3 Contoh perubahn sosial akibat modernisasi dan
globalisasi:
1. Penggunaan traktor dalam dunia pertanian sebagai
wuiud modernisasi
2. Handphone salah satu teknologi globalisasi.
1 10
4 lobalisasi berasal dari kata global yang berarti
secara umum dan keseluruhan. Dalam amus
Besar Baasa Indonesia disebutkan bahwa arti
globalisasi adalah proses masuknya ke ruang
lingkup dunia. Namun, secara umum globalisasi
dapat berarti proses integrasinya bangsa-bangsa
di dunia ke dalam sebuah sistem global yang
melintasi batas-batas suatu negara.
1 10
5 a. Individualisme, yaitu suatu paham yang mementingkan
kepentingan diri sendiri (individu).
b. Materalisme, yaitu suatu paham yang selalu
mengutamakan segala sesuatu berdasarkan materi.
c. $ekularisme, yaitu suatu paham yang selalu
mencerminkan kehidupan keduniawian.
d. edonisme, yaitu suatu paham yang melihat bahwa
kesenangan atau kenikmatan meniadi tuiuan hidup dan
tindakan manusia
1.5 15
6 Gagasan mengatasi memudarnya iati diri Bangsa:
1) Meningkatkan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal
Ika
2) Menggunakan Pancasila sebagai Iilter budaya asing
dan kemaiuan iptek
3) Menuniutkan prestasi Putra Putri Bangsa
4) Menggambarkan tantangan-tantangan Globalisasi yang
harus dihadapi Bangsa Indonesia
5) Memotivasi Bangsa Indonesiauntuk bersikap kritis
terhadap perubahan.
1.5 15
7 Karna Bhinneka Tunggal Ika meniadi semangat bagi
BangsaIndonesia untuk terus meniaga kesatuan
bangsa
1 10
8 Banyaknya demonstrasi menentang kebiiakan
pemerintah merupakan tanda memudarnya iati
diri Bangsa
1 10
1umlah Skor 10 100Þero|ehan n||a| s|swa ƹ Ium|ah pero|ehan 5kor/ 5kor maks|ma| k 100


ormulasi Penilaian Kognitif (NKD)
N
o
Na
m
a

S
i
s
w
a
Nilai
Ul
an
ga
n
H
ar
ia
n
(N
UH
)
Tug
a
s

1
Tug
a
s

2
Rera
t
a
T
u
g
a
s
Nil
a
i

K
D(NKD) ÷ (2NUH + RERATA TUGAS) / 3

RENANA PELAKSANAAN PEMBELA1ARAN

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 1 Mariso
Mata Pelaiaran : Sosiologi
Kelas / Semester : XII (Dua Belas)
Alokasi Waktu : 4 X Pertemuan (8 X 45 Menit)
I. Standar Kompetensi
1. Memahami lembaga sosial

II. Kompetensi Dasar
1.1.Menielaskan hakikat lembaga sosial
1.2.MengklasiIikasikan tipe-tipe lembaga sosial
1.3.Mendiskripsikan peran dan Iungsi lembaga sosial

III. Indikator Pencapaian
1.1.Menielaskan pengrtian lembaga sosial
1.2.Menielaskan proses pembentukan lembaga sosial
1.3.MengidentiIikasi tipe-tipe lembaga sosial
1.4.Menguraikan hubungan antara lembaga sosial
1.5.Menguraiakan peran dan Iungsi lembaga keluarga,agama, pendidikan, politik-ekonomi

IV. Materi Pembelajaran
O Lembaga sosial

V. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ÷ 0

VI. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Siswa dapat:
O Menielaskan pengertian lembaga sosial
O Menielaskan proses pembentukan lembaga sosial
Pertemuan 2
Siswa dapat:
O MengidentiIikasi tipe-tipe lembaga sosial
O Menguraikan hubungan antara lembaga sosial
Pertemuan 3
Siswa dapat:
O Menguraikan peran dan Iungsi lembaga keluarga, agama, pendidikan, politik-ekonomi
Pertemuan
O Ulangan harian
VII. Kegiatan Pembelajaran
a. Metode pembelajaran
1. InIormasi
2. Keria mandiri
3. Eksplorasi
4. Diskusi
5. Ceramah

b. Pendekatan
Keterampilan proses dan pendekatan konsep

c. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran:

Pertemuan 1
K
e
g
i
a
t
a
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa A
n
K
E
G
I
A
T
A
N

A
W
A
L
:
r
i
e
n
t
a
s
i

/

M
o
t
i
v
a
s
i
MenginIormasikan
SK,KD,Indikator, dan tuiuan
yang akan dicapai.
Menggali pengetahuan awal
siswa mengenai Lembaga sosial
dengan memberi pertanyaan
sbb:
A5akah vang dimaks:d lembaga
sosial?
Mengkomunikasikan tentang
materi yang akan dipelaiari.

Menyebutkan dan
memberikan kesimpulan
awal mengenai Lembaga
Sosial
1
K
E
G
I
A
T
A
N

I
N
T
I
:
Pr
e
s
e
n
t
a
Menielaskan hakikat Lembaga
Sosial sampai pada proses
pembentukan Lembaga sosial
(TM)
Membagi siswa dalam beberapa
kelompok
Mengarahkan siswa untuk
mengklasiIikasi ciri-ciri dan
hakikat lembaga sosial
Menuntun siswa untuk menarik
kesimpulan dalam penkaiian
Hakikat Lembaga sosial Sampai
pada proses pembentukannya,
(TM/PT)
Menyimak dan menanggapi


Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-masing
MengklasiIikasikan cirri-ciri
dan hakikat lembaga sosial

Membuat kesimpulan dalam
penkaiian kemudian masing-
masing perwakilan kelompok
mempersentasikan di depan
kelas
7
s
i
K
E
G
I
A
T
A
N

A
K
H
I
R
:
Re
I
l
e
k
s
i

d
a
n

P
e
n
u
g
a
s
a
n
MenklasiIikasi iawaban-
iawaban siswa dari kesimpulan
diskusi
Menugaskan kepada siswa
secara individu untuk mencari
gambar/Ioto kegiatan atau
symbol lembaga sosial yang ada
di masyarakat untuk dikaii
sehubungan dengan tipe-tipe
lembaga sosial (KMTT)
Memberikan tanggapan 1
1umlah jam pelajaran 2 X 5 9

Pertemuan 2
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
MenginIormasiakn Indikator
dan tuiuan yang akan dicapai
Mengarahkan siswa untuk
mengumpul tugas
gambar/Ioto kegiatan/symbol
lembaga sosial yang
ditugaskan pada pertemuan
Mengkomunikasikan
tentang materi yang akan
dipelaiari
Mengumpul tugas
gambar/Ioto
kegiatan/symbol lembaga
sosial
10
Me
nit
sebelumnya

Menggali inIormasi tentang
pengetahuan awal siswa
mengenai tipe-tipe lembaga
sosial dengan memberikan
pertanyaan seperti:
Menga5a dalam masvarakat di
j:m5ai bemacam-macam
Lembaga Sosial?
Menyebutkan dan memberi
kesimpulan awal tentang
klasiIikasi tipe-tipe
Lembaga sosial sihingga
dapat diiumpai beberapa
lembaga sosial
dimasyarakat
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok
Menielaskan Tipe-tipe
Lembaga sosial sampai pada
hubungan antara lembaga
sosial

Menuntun siswa untuk
membuat klasiIikasi, kriteria
dan memetakan tipe-tipe
Lembaga Sosial dengan
bantuan gambar/Ioto yang
dikumpul siswa. (TM/PT)

Menuntun siswa untuk
menarik kesimpulan dalam
pengkaiian tipe-tipe
Lembaga Sosial sampai pada
Hubungan antara Lembaga
sosial
Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing
Memberikan tanggapanMembuat klasiIikasi,
kreteria, memetakan tipe-
tipe Lembaga sosial
dengan bantuan
gambar/Ioto


Membuat kesimpulan
dalam pengkaiian tipe-tipe
Lembaga sosial
70
Me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi dan
penugas
an
MengklasiIikasikan iawaban-
iawaban siswa dari
kesimpulan kelompoknya
masing-masing
Menugaskan kepada siswa
secara individu untuk
menguniungi Lembaga sosial
yang ada disekitarnya untuk
sedikit melakukan
pengamatan dan wawancara
dalam lembaga tersebut,
dengan data-data yang ada,
kemukakan proses
terbentuknya dan tuiuan
dibentuknya Lembaga itu.
(KMTT)
Memberikan tanggapan 10
Me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
Me
nit

Pertemuan 3
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
Apersepsi
MenginIormasikan Indikator
dan tuiuan yang akan
dicapai
Menggali inIormasi tentang
pengetahuan awal siswa
tentang IunIsi Lembaga
sosial dengan memberi
pertanyaan seperti:
Adanva lembaga sosial :nt:k
membant: menc:k:5i
keb:t:han hid:5
masvarakat,oleh karenanva
terbent:k beraneka macam
lembagaberdasarkan jenis-
jenis lembaganva, seb:tkan
salah sat: jenis lembaga
sosial vang ada dalam
masvarakat?
Mengkomunikasikan
tentang materi yang akan
dipelaiari
Menyebutkan salah satu
lembaga sosial yang ada
dalam masyarakar
10
Me
nit
KEGIATAN
INTI:
Presentasi
Membagi siswa dalam
beberapa kelompok
Menielaskan Iungsi lembaga
sosial besrta dengan ienis-
ienisnya

Menuntun siswa untuk
melakukan identiIikasi
bentuk-bentuk Iungsi
lembaga berdasarkan ienis-
ienis lembaganya disertai
contoh kehidupan sehari-
hari (TM/PT)


Menuntun siswa untuk
menarik kesimpulan dalam
mengidentiIikasi Iungsi
lembaga
keluarga,agama,pendidikan,
politik-ekonomi (TM/PT)
Siswa duduk dalam
kelompoknya masing-
masing
Memberikan tanggapanMelakukan identiIikasi
bentuk-bentuk Fungsi
Lembaga berdasarkan
ienis-ienis lembaganya
dan menyertakan
contohnya kemudian
mempersentasikan di
depan kelas

Menanggapi dan membuat
kesimpulan
70
Me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
ReIleksi
Menanyakan kembali
bentuk-bentuk Iungsi
lembaga berdasarkan ienis-
ienis lembaganya
MenginIormasiakn kepada
siswa untuk mempelaiari
materi pelaiaran yang tela di
dapat, karna pertemuan
berikutnya Uangan Harian
dan selaniutnya ulangan
semester
Memberikan tanggapan 10
Me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 menit 90
Me
nit

Pertemuan
Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi
Wa
ktu
KEGIATAN
AWAL:
rientasi /
Motivas
i
MenginIormasikan tentang
Ulangan yang akan diberikan
Mengarahkan siswa untuk
duduk dengan tertib dan
mempersiapkan alat tulis
Minyimak dengan baik

Mempersiapkan alat tulis
dan duduk dengan tertib
5 Menit
KEGIATAN
INTI:
Uii
Kompet
ensi
Membagikan lampiran soal
ulangan
Menielaskan tentang Soal
ulangan

Mengarahkan siswa untuk
mengeriakan soal yang
dianggap paling mudah dulu
kemudian meyelesaikan yang
dianggap susah dan dengan
tertib
Mengawasi siswa untuk tidak
belaiar main curang dalam
mengeriakan soal
Mengambil soal

MenginIormasikan tentang
Soal yang kurang ielas
Mengeriakan tugas dengan
tertib
75
me
nit
KEGIATAN
AKHIR:
Apresiasi
dan
ReIleksi
MenginIormasikan siswa
bahwa waktu megeriakan
tugas tela selesai untuk itu
siswa segera mengunoul
tugas
Memberikan plus kepada
siswa karna mengeriakan
tugas dengan tertib
MenginIormasikan kepada
siswa untuk mempelaiari
semua materi yang telah
dipelaiari karna akan di
adakan ulungan SEMESTER
Mengumpul tugas 10
Me
nit
1umlah jam pelajaran 2 X 5 Menit 90
Me
nit


VIII. Sumber & Alat Bantu
Sumber:
1. Buku Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII. Vina Dwi Laning, hal 45-72
2. Pengamatan dan pengalaman siswa tentang LembagaSosial
3. Media massa internet, Koran dan buku-buku tambahan
Media:
1. Papan tulis
2. Alat-alat tulis
3. Lembaran soal
4. Gambar/Ioto
5. Leptop

IX. Penilaian & Program Tindak Lanjut
. Prosedur penilaian:
O Penilaian kognitiI
Jenis : Test tertulis, tugas individu, tugas kelompok
Bentuk : Uraian, laporang kelompok
O Penilaian aIektiI
Bentuk : lembar pengamatan sikap siswa

5. Instrumen Penilaian
O Soal (terlampir)
O Lembar pengamatan sikap siswa

Berikut ini format penilaian diskusi kelompok:

Keterangan: nilai maksimal 20

Lembar observasi diskusi kelompok:
No Nama Siswa
Aspek yang Dinilai
Skor/ 1umlah
1 2 3 5Aspek yang dinilai:
13. Kemampuan menyampaikan pendapat.
14. Kemampuan memberikan argumentasi.
15. Kemampuan memberikan kritik.
16. Kemampuan mengaiukan pertanyaan.
No. Nama
ASPEK PENILAIAN
Total
nilai Presentasi
Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan
mengemukakan
pendapat
Kerja
sama
17. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik.
18. Kelancaran berbicara.
Penskoran: 1umlah skor:
A. Tidak Baik Skor 1 2430 ÷ Sangat Baik
B. Kurang Baik Skor 2 1823 ÷ Baik
C. Cukup Baik Skor 3 1217 ÷ Cukup
D. Baik Skor 4 611 ÷ Kurang
E. Sangat Baik Skor 5
ORMAT PENILAIAN PROSES DISKUSI
No
Nama Siswa
Kriteria Penilaian
1umlah
Skor
1 2 3 5
1
2
dst
Keterangan: Rentang skor : 13
11. Aktivitas dalam kelompok 215 ÷ Sangat baik
12. Tanggung iawab individu 911 ÷ Baik
13. Pemikiran 68 ÷ Cukup
14. Keberanian berpendapat 35 ÷ Kurang
15. Keberanian tampil

ô. Program tindak lanjut:
O Pembelaiaran remedial, untuk siswa yang memperoleh nilai UH KD · KKM;
i) Mengelompokkan siswa kedalam tiga kelompok yaitu:
- Kelompok 1; siswa yang mendapatkan nilai 66-69
- Kelompok 2; siswa yang mendapatkan nilai 61-65
- Kelompok 3; siswa yang mendapatkan nilai < 60
i) Memberikan tugas perorangan kepada kelompok pertama dengan memberikan
tugas yang berkaitan dengan indicator yang belum tuntas.
k) Melakukan tutor sebaya pada kelompok kedua dengan memberikan soal-soal uii
kompetensi dan pembahasannya
l) Memberikan pembelaiaran ulang pada kelompok ketiga dengan menggunakan
metode dan media yang berbeda.
O Pembelaiaran pengayaan, bagi siswa yang nilai UH KD > KKM;
e) Meniadi tutor sebaya
I) Memberikan program pembelaiaran tambahan berupa pembahasan soal-soal
dengan variasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uii kompetensi.


Mengetahui: Makassar, 29 Juli 2010,
Dosen pembimbing, Guru Pamong, Guru Mata Pelaiaran (PPL)


Drs.H.Nurdin.M.pd Ilhamsyah.S.pd Al gazali
Lampiran 1. Instrumen Penilaian Kognitif
Soal Ulangan KD 1.3 : Uraian
awabla pertanvaan dengan tepat'

1. Jelaskan pengertian lembaga sosial?
2. Uraiakn beberapa ciri umum lembaga sosial menurut Soeriono Soekanto?
3. Sebutkan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial menurut Koentiaraningrat!
4. Jelaskan perbedaan antara perative Institutions dengan Regulative Institutions!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga!
6. Uraikan Iungsi lembaga keluarga!
7. Uraikan Iungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat!
8. Uraikan Iungsi lembaga politik!
9. Uraikan Iungsi lembaga agama!
10.Uraikan Iungsi lembaga pendidikan!


KUNI 1AWABAN & PEDOMAN PENSKORAN
No.
S
o
a
l
1awaban Bobot
S
o
al
Skor
1 Lembaga sosial merupakan sekumpulan tata cara dan
prosedur untuk mengatur hubungan antara
manusia yang tumbuh karena kebutuhan
masyarakat akan keteraturan hidup bersama
1 10
2 Soeriono Soekanto menguraikan beberapa ciri umum
lembaga sosial sbb:
a) Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola
pemikiran dan perilaku yang terwuiud melalui
aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia
terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakukan, dan
unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam
suatu unit yang Iungsional.
b) Lembaga sosial iuga dicirikan oleh suatu tingkat
1 10
kekekalan tertentu. leh karena lembaga sosial
merupakan himpunan norma-norma yang berkisar
pada kebutuhan pokok, maka sudah sewaiarnya
apabila terus dipelihara dan dibakukan.
c) Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tuiuan
tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki
beberapa tuiuan, demikian iuga lembaga perkawinan,
perbankan, agama, dan lainlain.
d) Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan
untuk mencapai tuiuan lembaga sosial. Misalnya,
rumah untuk lembaga keluarga serta masiid, gereia,
pura, dan wihara untuk lembaga agama.
e) Lembaga sosial biasanya iuga ditandai oleh lambang-
lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-
lambang tersebut secara simbolis menggambar tuiuan
dan Iungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya,
cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan
lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah
dan badge (lencana) untuk sekolah.
I) Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak
tertulis yang merumuskan tuiuan, tata tertib, dan lain-
lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum
perkawinan untuk lembaga perkawinan.
3 Menurut H.M. Johnson, bahwa suatu norma
terlembaga (institutionalized)
dalam suatu sistem sosial tertentu apabila memenuhi
tiga syarat sebagai berikut:
a) Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem
sosial menerima norma tersebut.
b) Norma tersebut meniiwai seluruh warga dalam
sistem sosial tersebut.
c) Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat
setiap anggota masyarakat.
1 10
4 Tipe lembaga sosial:
O5erative Instit:tions
perative institutions merupakan lembaga sosial
yang berIungsi menghimpun pola-pola atau tata
cara yang diperlukan untuk mencapai tuiuan dari
masyarakat yang bersangkutan. Contoh lembaga
industri.
Reg:lative Instit:tions
Regulative institutions merupakan lembaga sosial
yang bertuiuan mengawasi tata kelakuan yang
ada dalam masyarakat. Contoh, lembaga hukum
seperti keiaksaan, pengadilan, dan lain-lain.
1 10
5 Lembaga keluaga adalah system norma atau kaidah
yang mengatur tingkah laku dalam keluarga
1 10
6 Fungsi lembaga keluaga:
a. Fungsi pengaturan biologis dan reproduksi
b. Fungsi ekonomi
c. Fungsi edukatiI dan pengawasan sosial
d. Fungsi sosialisasi
e. Fungsi religius
I. Fungsi aIeksi
g. Fungsi perlindungan
1 10
7 Fungsi lembaga ekonomi:
1. Pengaturan produksi barang dan iasa
1 10
2. Fungsi distribusi barang dan iasa
3. Fungsi komsumsi barang dan iasa
8 Fungsi lembaga politik:
Menginstruksikan Norma Lewat Peraturan
Perundangundangan
Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetuiui
Menyelesaikan KonIlik yang Teriadi
Menyelenggarakan Pelayanan kepada Masyarakat
Melindungi Warga Negara dan Seluruh TumpahDarah
Indonesia
1 10
9 Funsi lembaga agama:
a. Sebagai Dorongan untuk Merumuskan Identitas Moral
b. MenaIsirkan tentang Eksistensi Manusia
c. Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Mempercepat
Kohesi Sosial
1 10
10 Fungsi lembaga pendidikan:
1. Perantara dalam Proses Pewarisan Kebudayaan
2. Tempat Melakukan Penelitian
3. Menyiapkan Seseorang dalam Peranan Sosial yang
Dikehendaki
4. Menyiapkan Seseorang kepada Fungsi/Peranan
Pekeriaan di Masyaraka
5. Membantu Penyesuaian Diri dan Mengembangkan
Hubungan Sosial
6. Menyaiikan Landasan Penilaian dan Pemahaman
Status
1 10
1umlah Skor 10 100


ORMULASI PENILAIAN KOGNITI (NKD)

N
O
Na
m
a

S
i
s
w
a
Nilai
Ul
an
ga
n
H
ar
ia
n
(N
UH
)
Tug
a
s

1
Tug
a
s

2
Rera
t
a
T
u
g
a
s
Nil
a
i

K
D

(NKD) ÷ (2NUH + Rerata Tugas) / 3

Þero|ehan n||a| s|swa ƹ [um|ah pero|ehan skor / skor maks|ma| k 100