BINAAN AYAT

Ayat Inti
1. 2. 3. 4. FN + FN FN + FA FN + FK FN + FSN

Ayat Tunggal
Subjek Predikat

Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Gabungan

Ayat Majmuk Pancangan

Ayat Majmuk Campuran

Ayat Majmuk Pasif

Binaan Ayat Inti Konsep Ayat Inti
• • • • • Dikenali sebagai ayat inti. Terbentuk daripada unsur-unsur utama yang wajib Tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. Tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau predikat. Binaan ayat dasar yang paling ringkas dan menjadi dasar terbitnya ayat-ayat lain.

Pola Ayat Inti • • • Pola ayat inti terbahagi kepada empat jenis pola berdasarkan jenis-jenis unsure yang hadir dalam konstituen subjek dan konstituen predikat. Konstituen ini boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Pola-pola ayat inti ini adalah gabungan frasa- frasa tersebut. Pola FN + FN FN + FK FN + FA FN + FSN Subjek Suhanis ( frasa nama) Kathy ( frasa nama) Lo Bing Bing ( frasa nama) Si Putih ( frasa nama) Predikat pelajar maktab. ( frasa nama) sedang memasak (frasa kerja) rajin (frasa adjektif) di kantin. (frasa sendi nama)

Ciri-ciri Ayat Inti

• • • • • • •

Mengandungi satu klausa yang lengkap dan mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar mempunyai struktur subjek-predikat. Ayat penyata lebih dasar dan lebih lengkap daripada ayat jenis lain seperti ayat perintah atau ayat Tanya. Semasa kata kerja sebagai predikat ayat inti maka ayat aktif digunakan kerana lebih dasar dan lebih lengkap. Berpotensi untuk diluaskan dengan penambahan unsur-unsur. Ayat inti dapat dekembangkan atau diperluaskan bagi menerbitkan ayat jenis lain. Ayat inti tidak mengandungi unsur yang boleh dihubungkan oleh kata hubung dengan unsur-unsur lain.

Binaan Ayat Tunggal Ayat Tunggal Susunan

Susunan Biasa Subjek Kata Nama Kata Nama Terbitan Kata Nama Am Kata Nama Khas Predikat Susunan Songsang Frasa Nama Kata Nama Khas Kata Nama Terbitan Kata Nama Am

Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Orang Kata Kerja berfungsi sebagai Kata Nama

Frasa Kerja Kata Kerja Asal Berimbuhan Tak Berimbuhan Kata Kerja Terbitan Kata Bantu

Kata Adjektif berfungsi sebagai Kata Nama

Kata Bantu Ragam Kata Bantu Aspek Unsur Keterangan Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama

Ayat Tunggal

• • •

Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Subjek – bahagian ayat yang diterangkan. Predikat – bahagian ayat yang menerangkan subjek.

Binaan Subjek Kata Nama • i. ii. iii. KN yang menjadi subjek sesuatu ayat boleh terbentuk daripada: Kata nama am Kata nama khas Kata nama terbitan

Contoh: Subjek (Nama Am) i. ii. Jambangan bunga itu Pantai ini Predikat untuk adik. sungguh cantik. seorang yang tegas. Predikat sangat cerdik. sedang tidur. penuh dengan pokok durian. Predikat memukau jiwa. enak sekali. sungguh kuat.

iii. Ayah Subjek (Nama Khas) i. ii. Si Comel Arfizy

iii. Gunung Singai Subjek (Nama Terbitan) i. ii. iii. Nyanyiannya Masakan ini Tumbukannya

Kata Ganti Nama

• i. ii.

KN yang menjadi subjek sesuatu ayat boleh terbentuk daripada: Ganti nama orang Ganti nama tunjuk

Contoh: Subjek ( Ganti nama orang) i. ii. i. ii. Kami Beliau Ini Itu Predikat pelajar maktab. seorang pensyarah. predikat kawasan asrama. tuduhan yang melampau.

Subjek (Ganti nama tunjuk)

Kata Kerja berfungsi sebagai Kata Nama • • KK yang penggunaannya dalam ayat berfungsi sebagai subjek, iaitu KK yang mengambil tugas kata nama. Ini berlaku apabila kata dari golongan kumpulan lain diberi imbuhan seperti me..... Contoh: Subjek (KK ) i. i. ii. Melukis Bersenam Merokok Predikat menjadi kegemarannya. menyihatkan badan. ialah tabiat yang buruk.

Kata Adjektif berfungsi sebagai Kata Nama

Ada juga KA yang berfungsi sebagai subjek sesuatu ayat, yakni adjektif yang mengambil tugas KN. Contoh:

Subjek (Kata Adjektif) i. ii. iii. iv. Merah Lemah-lembut Boros Miskin

Predikat melambangkan keberanian. sifat orang-orang Timur. membawa kepapaan. jangan dipandang hina.

BINAAN PREDIKAT • i. ii. iii. iv. Predikat sesuatu ayat tunggal dapat dibina daripada unsur-unsur utama berikut: FN FK FA FSN

Frasa Nama • • i. ii. iii. Binaan frasa nama yang menjadi predikat sama seperti binaan frasa nama yang berfungsi sebagai subjek dalam satu ayat . Unsur ini boleh terbina daripada : KN Am KN Khas KN Terbitan

Subjek

Predikat( Nama Khas)

i. ii. Subjek i. ii.

Sekolah itu Beliau Suhanis Binatang itu

Sekolah Kebangsaan Negeri Sarawak. Pengarah Syarikat Mega. Predikat ( Nama Am) pelajar. kucing. Predikat ( nama terbitan) menyakitkan hati. suatu pengajaran .

Subjek i. Kata-katanya ii. Tegurannya

Predikat Frasa Kerja FK yang menjadi predikat dalam sesuatu ayat terbentuk daripada unsur-unsur berikut: i. ii. iii. iv. KK asal KK terbitan Kata bantu Unsur- unsur keterangan

KK asal • • • Terdiri daripada 2 jenis : KK asal tidak berimbuhan – terdiri daripada satu kata dasar yang boleh terdiri daripada KKTT dan KKT . KK asal berimbuhan – gabungan kata dasar dengan kata imbuhan Contoh KK Asal Tidak Berimbuhan

Subjek

Predikat KKTT

Keterangan

i. ii. iii. Subjek i. ii.

Fizi Kami Katak

tidur berjalan melompat Predikat KKT Makan mencuci

dalam kelas. ke pasar.

Fizi Kami

Objek Aiskrim mangkuk

Contoh KK Asal Berimbuhan Subjek Pelajar- pelajar Gadis itu Uchung Predikat ( KKTT) menyanyi. bersantai di tepi pantai terjatuh

Subjek Fizi Kami Kerajaan

Predikat KKT menulis menggubah memahami

Objek cerpen. lagu. hasrat rakyat.

Kata Kerja Terbitan • KK yang asalnya bukan dari golongan KK tetapi dari golongan yang lain seperti KN dan KA. • KA dan KN mengalami pengimbuhan me-….-kan , me-…i .

• Subjek i. ii. iii.

Menghasilkan KKT yang memerlukan objek. Predikat KKT menyekolahkan menjalani mengindahkan

Fizi Kami Ibu

Objek adiknya. latihan perguruan. bilik tidurnya.

Kata Bantu • • i. ii. iii. Unsur Keterangan • • • i. ii. KKT & KKTT boleh menerima frasa keterangan. Berfungsi untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Contoh: Benny berlari dengan laju. Kuliah tamat pada pukul satu. Unsur FK yang hadir sebelum KK. Terbahagi kepada 2 jenis : Kata bantu aspek ( menerangkan sesuatu perbuatandari segi masa – belum, semasa, selepas ) Kata bantu ragam ( menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan – hendak , mahu , harus )

Predikat Frasa Adjektif • i. Terdiri daripada dua jenis : Kata adjektif selapis * Boleh didahului oleh kata penguat SAS ( sangat, amat , sungguh). * Boleh diakhiri oleh kata penguat sungguh, sekali, betul dan benar.

* Bandingan lebih dan paling dan imbuhan ter- boleh digunakan. i. Contoh Subjek FN Kereta Min Mejanya Kamus itu Subjek FN Rumah di bandar Kamus itu Predikat Frasa Sendi Nama • Subjek Buku saya Mee itu Wangnya Menjadi predikat terbina daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama. Predikat FSN di bilik. untuk emak. dengan kakak. Predikat KA selapis besar. rendah. tebal. Predikat KA ganda besar-besar. tebal- tebal. Kata adjektif ganda * Erti banyak dan pelbagai rupa bentuk serta sifat

Ayat Majmuk
Ayat Majmuk Gabungan Fakta Berurutan Tetapi, sebaliknya, melainkan, Fakta Pertentangan padahal Dan, lalu, lagi, serta, sambil Ayat Musabah 1. Majmuk 2. Akibat Pancangan 3. Syarat 4. Waktu 5. Pertentangan Ayat Relatif 6. Harapan 7. Tujuan 8. Perbandingan Ayat Frasa 9. Cara Komplemen Keterangan Nama Kerja Adjektif Ayat Majmuk Campuran Ayat Majmuk Pasif

Ayat Majmuk Gabungan Ayat Relatif Komplemen

Ayat Majmuk
• • 1. 2. Ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan mengikut susunan tertentu sehingga menjadi ayat baharu. Dibahagikan tiga bentuk utama: Kata Majmuk Gabungan Kata Majmuk Pancangan

3.

Kata Majmuk Campuran

Kata Majmuk Gabungan • Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, serta, lalu dan sebagainya. • • Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa. Contoh: (1) Alicia mahir memasak dan menjahit. (2) Alicia mahir memasak (3) Alicia mahir menjahit. • Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3).Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan.Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. • • • Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan. Untuk fakta yang bertentangan, kata hubung seperti dan, serta, tambahan, pula, sambil dan sebagainya digunakan. Untuk fakta yang bertentangan, kata hubungan seperti tetapi, sebaliknya, padahal dan sebagainya digunakan . Kata Majmuk Pancangan • Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil.

• Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya. • Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis : 1. Ayat relatif 2. Ayat komplemen 3. Ayat keterangan. Ayat Relatif • • • Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. Perhatikan contoh berikut: o Buku yang tebal itu milik Pak Mat. o Buku itu milik Pak Mat. o Buku itu tebal. • Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan buku itu tebal dan menggunakan kata hubung yang.

Ayat Komplemen • • Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. • • • Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.

Terdapat tiga jenis ayat komplemen

1. Ayat komplemen frasa nama - Ayat komplemen nama subjek - Contoh: Bahawa rancangan itu gagal memang tidak boleh dipercayai. Ayat komplemen frasa nama objek tepat Contoh: Yang dituduh mengakui bahawa dia telah membunuh orang tersebut.

2. Ayat komplemen frasa kerja - Boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif (KKTK). - Ayat-ayat komplemen berfungsi sebagai pelengkap untuk KKTK. - Tidak boleh dipasifkan. - Contoh: Orang itu berpendapat bahawa anaknya juga patut dibenarkan melanjutkan pelajaran ke seberang laut. 3. Ayat komplemen frasa adjektif - Menjadi unsur predikat. - Jumlah ayat jenis ini terhad. - Contoh: Saya amat yakin bahawa dia akan berjaya.

Ayat keterangan. Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Hubungan antara ayat-ayat keterangan ialah: Ayat induk + Kata hubung + Ayat keterangan Jenis-jenis ayat keterangan: 1. Keterangan musabah Menerangkan sebab berlaku sesuatu kejadian atau perbuatan. Kata hubung yang digunakan ialah kerana, sebab dan oleh sebab. Contoh: Saya tidak hadir ke kuliah kerana urusan peribadi di rumah. 2. Keterangan akibat Menerangakn kesan sesuatu perbuatan Contoh: Saya mengantuk kerana tidur lewat semalam. 3. Keterangan syarat - Menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. 4. Keterangan waktu

5. 6. 7. 8.

Menerangkan masa sesuatu perbuatan

Keterangan harapan - Menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian yang berlawanan Keterangan cara Menerangkan kaedah atau gaya sesuatu perbuatan. Keterangan tujuan Menerangkan maksud sesuatu perbuatan

Keterangan perbandingan - Menerangkan kejadian yang menjadi persamaan

Ayat Majmuk Campuran
• • • • • Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Biasanya, ayat jenis ini panjang. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. Contoh: Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan; ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. contoh 1: Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu; atau dua ayat utama dan satu ayat kecil.) contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampun (U3). (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) contoh 3:

Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil; atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara). Ayat Majmuk Pasif Ayat Majmuk Gabungan Aktif: Saya minum teh dan Minah makan mee. Pasif: Teh saya minum dan mee dimakan oleh Minah. Ayat Majmuk Relatif Aktif: Supiah membaca kamus yang tebal itu. Pasif: Kamus yang tebal itu dibaca oleh Supiah Ayat Majmuk Komplemen Objek Aktif: Guru menerangkan bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan. Pasif: Bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan diterangkan oleh guru. Ayat Majmuk Keterangan Aktif: Ali akan membeli buku itu kalau ayah membenarkan. Pasif : Buku itu akan dibeli oleh Ali kalau ayah membenarkan.