MBSSKL

LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

UJIAN

BULANAN PERTAMA – SET 1
B kedudukan relatif C kedudukan koordinat D kedudukan mutlak 7 Koordinat boleh menentukan kedudukan mutlak dengan tepat seperti A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya B garisan menegak permukaan bumi C arah angin lazim sepanjang tahun D garisan bujur di glob Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A koordinat dinyatakan dengan dua angka B koordinat merupakan titik rujukan C koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris D koordinat ialah titik persilangan antara bulatan dan jejari Kedudukan sekolah dan surau paling tepat ditentukan dengan menggunakan kaedah A koordinat B arah mata angin C arah kompas D penunjuk cara Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah A lajur B jalan raya C grid D baris Garisan menegak di sesuatu peta lakar dipanggil A tanda B lajur C petunjuk D grid Ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. 12 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B ketinggian C jarak D arah

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Lajur dan baris penting untuk menentukan A bentuk bumi sesuatu tempat B kedudukan sesuatu tempat C keluasan sesuatu tempat D ketinggian sesuatu tempat Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh dinyatakan dengan cara I kedudukan koordinat II rujukan III kedudukan relatif IV kedudukan nombor A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan berdasarkan lajur dan baris dikenali sebagai A kedudukan relatif B kedudukan mudah C kedudukan koordinat D kedudukan tepat Pernyataan manakah benar tentang koordinat? I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis mendatar sahaja II Diukur menggunakan unit darjah III Melibatkan penggunaan angka IV Didapati melalui persilangan garis lajur dan baris A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Koordinat ialah titik pertemuan garisan A menegak dengan mendatar B menegak dengan menegak C mendatar dengan mendatar D menegak dengan garis bulatan Masjid terletak di belakang rumah saya 6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan kedudukan sekolah dengan cara A kedudukan jarak

2

8

3

9

10 4

11

5

MBSSKL

LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

13

Antara berikut, manakah cara yang paling tepat untuk menentukan arah? A Menggunakan kompas magnetik B Memerhatikan kedudukan bintang C Memerhatikan kedudukan matahari D Memerhatikan kedudukan bulan Mengapakah jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah Utara - Selatan? A Peredaran bumi B Peredaran matahari C Tiupan angin D Tarikan magnet bumi Barat laut terletak antara A selatan dan timur B utara dan timur C utara dan barat D utara dan selatan

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Soalan 20 dan soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

14

15

20

Apakah arah mata angin S? A Timur C Barat daya B Tenggara D Timur laut Apakah arah mata angin R? A Timur laut C Tenggara B Selatan D Timur

21

Nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. 22 Maklumat di atas berkaitan dengan A jarak B skala C jarak mutlak D jarak relatif Antara berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah? A Memerhatikan kedudukan bintang-bintang B Memerhati kedudukan matahari terbit dan terbenam C Menggunakan kompas magnetik D Memerhatikan kedudukan bulan Antara berikut yang manakah arah mata angin utama? A Utara, tenggara, selatan B Utara, timur, selatan, barat C Utara, timur laut, tenggara, timur D Timur, selatan, tenggara, barat Antara berikut, objek manakah yang tidak perlu dijauhi semasa menggunkan kompas magnetik? A Tiang lampu B Kayu C Pagar besi D Pencawang elektrik Sebelum menentukan suatu arah, jarum kompas haruslah berada tepat ke arah A barat laut B tenggara C selatan

16

Rajah di atas menunjukkan arah A mata angin perantaraan B kawasan titik rujukan C mata angin utama D mata angin utama dan perantaraan

23

Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu tempat yang lain. 17 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B jarak C arah D petunjuk Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk kepada A susunan objek B titik persilangan C titik rujukan D lajur dan baris Ukuran jarak relatif mengikut masa berdasarkan kiraan I meter II minit III jam IV hari 24

18

25

19

26

yang manakah merupakan jenis jarak? I Jarak mudah 37 . yang manakah cara yang boleh dilakukan bagi menentukan kedudukan arah mata angin selain menggunakan kompas? A Keadaan cuaca B Arah bulan C Jenis angin D Kedudukan matahari Besi dan logam harus dijauhkan daripada kompas semasa hendak menentukan arah kerana A membahayakan pengguna kompas B kompas tidak berhenti berpusing C jarum kompas akan terpesong dari arah sebenar D jarum kompas akan rosak Antara berikut.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU D utara 27 Antara berikut. 35 Skala di atas penting dalam sesuatu peta untuk membantu seseorang mencari A lokasi sesuatu tempat B masa perjalanan C jarak antara dua tempat D kepadatan penduduk 31 Di manakah arah kantin dari bengkel? A Barat daya B Tenggara C Barat laut D Selatan 36 Nyatakan persamaan bagi skala di atas A 1 cm : 2 km B 1 cm : 5 km C 1 cm : 10 km D 1 cm : 30 km Antara berikut. siapakah yang sangat memerlukan kompas dalam pekerjaannya? I peladang II suri rumah III pengembara IV ahli pelayaran A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV Kelebihan menggunakan kompas untuk menentukan arah sesuatu tempat ialah A arah dapat ditentukan dengan tepat B harganya murah C senang digunakan D mudah dikendalikan 32 28 Antara berikut. 29 33 30 Sungai Pauh menghala ke arah A barat laut C tenggara B barat daya D selatan Di manakah punca Sungai Pauh? A Tenggara C Utara B Barat laut D Timur laut 34 Soalan 31 dan soalan 32 berdasarkan rajah di bawah. pernyataan manakah yang berkaitan dengan arah kompas di atas? A Sekolah terletak di sebelah timur B Rumah terletak di sebelah barat daya C Sekolah terletak di utara D Rumah terletak di tenggara Soalan 33 dan soalan 34 berdasarkan rajah di bawah.

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU II III IV A B 38 Jarak relatif Jarak penuh Jarak mutlak I dan II II dan III C II dan IV D III dan IV Antara berikut.60 RM 1. sekiranya Risha mengambil masa selama 30 minit ke sekolah. Berapakan tambang bas sehala yang perlu dibayar oleh Fatimah? A B C D RM 0. II dan III I. 42 Berdasarkan pernyataan di atas.80 RM 0.20 40 45 Maksud jarak relatif ialah A B C D jarak yang diukur berdasarkan masa sahaja jarak yang mengambil kira faktor kos sahaja jarak yang diukur dalam meter dan kilometer jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa 41 46 Antara berikut. Jarak di antara rumah Fatimah dengan sekolah ialah 8 km dan jarak di antara rumah Khadijah dengan sekolah ialah 6 km. Jadual yang lengkap dapat membantu kita untuk A B C D mengira jarak merekod data mencatat masalah menentukan kedudukan .40 untuk perjalanan pergi dan balik. yang manakah benar tentang jarak mutlak? I Nilainya tidak berubah II Nilainya berubah mengikut masa III Diukur dalam meter dan masa IV Diukur dalam unit meter dan kilometer A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Berapa minitkah masa yang diambil bagi setiap kilometer? A 3 minit B 6 minit C 5 minit D 10 minit Soalan 43 dan soalan 44 berdasarkan rajah di bawah. III dan IV 47 Jarak di antara rumah Risha dengan sekolah ialah 5 km. 43 Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D 44 jarak relatif jarak berkadar jarak jauh jarak mutlak 39 Antara berikut. II dan IV I. unit yang manakah digunakan untuk mengukur jarak mutlak? I Meter II Minit III Ringgit Malaysia IV Kilometer (km) A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Yang manakah antara berikut benar tentang skala? A Nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi B Ukuran jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain C Terdiri daripada jarak mutlak dan jarak relatif D jauh antara dua tempat Manakah skala yang menunjukkan 1 cm mewakili 5 meter? Sekiranya tambang bas yang perlu dibayar oleh Fatimah ke sekolah ialah RM 2.90 RM 1. III dan IV II. manakah alat yang digunakan bagi mengukur jarak di atas peta? I II III IV A B C D Jalur kertas Jangka tolak Benang Kompas magnetik I.

IV dan II II. III. manakah tidak dapat digambarkan dengan menggunakan peta topografi? A Paya bakau . II. III. III dan IV 51 52 56 Simbol di atas berkaitan dengan pokok A B C D kelapa padi kelapa sawit hutan bakau 57 Kegunaan simbol adalah untuk A B C D menyelesaikan masalah memudahkan kerja menarik perhatian menggambarkan ciri fizikal dan budaya Sebuah peta yang lengkap mempunyai I II III IV A B C D petunjuk arah mata angin warna warni menarik I dan II II dan III III dan IV I dan IV 58 Antara berikut. IV dan III I. III. apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam mengumpul maklumat? A Merekod B Mentafsir C Menyusun data D Memerhati Antara berikut.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU 48 Langkah awal untuk membuat graf adalah dengan membina A B C D pelan gambar rajah jadual peta 49 Data suhu harian yang direkodkan melalui stesen kaji cuaca sekolah boleh dipersembahkan dalam bentuk A B C D carta pai graf piramid graf garisan pelan • Jumlah pelajar mengikut kaum • Jumlah pelajar yang cemerlang 50 Cara yang terbaik untuk menyusun data di atas ialah A peta B gambar rajah C pelan D jadual Antara berikut. III dan IV II. manakah merupakan ciri budaya dalam peta topografi? A B C D Alur Tumbuhan Benteng Bukit 59 Apakah kegunaan kontur di dalam peta? A B C D Menunjukkan kawasan tadahan air Menunjukkan kawasan tanah pamah Menunjukkan kawasan hutan simpan Menunjukkan kawasan tanah tinggi 54 Antara berikut. II dan IV I. IV dan I IV. II dan III I. II dan I 55 B Sungai C Sawah padi D Taburan suhu Simbol fizikal terdiri daripada I II III IV A B C D masjid sungai hutan tanah tinggi I. manakah susunan kaedah mengumpul data geografi yang betul? I Pemerhatian II Soal selidik III Membuat graf IV Mengumpul data A B C D 53 I.

C dan D. 1 Bagaimanakah kedudukan relatif ditentukan? A Berdasarkan titik persilangan antara lajur dan baris B Merujuk kepada titik rujukan C Lokasi sesuatu tempat atau objek D Perbandingan antara kedudukan relatif dengan koordinat 2 Kedudukan koordinat dinyatakan dalam A satu angka B dua angka C tiga angka D empat angka 7 5 Berdasarkan rajah di atas. 4 Apakah yang menentukan koordinat sesuatu tempat? I II III IV Lajur Baris Titik rujukan Ketinggian A I dan II B I dan III C I dan IV . Bagi setiap soalan. B. X ialah A kedudukan utama B lajur C baris D kedudukan relatif 6 Apakah arah mata angin yang berkaitan dengan pernyataan di atas? A B C D Timur laut Barat daya Tenggara Barat laut Barat daya adalah arah mata angin perantaraan yang terletak di antara A B C D utara dengan timur utara dengan barat timur dengan selatan barat dengan selatan 3 Pernyataan dalam gambar rajah di atas berkaitan dengan A B C D titik rujukan petempatan koordinat luas kawasan Soalan 8 hingga soalan 11 berdasarkan rajah di bawah. pilih satu jawapan sahaja. iaitu A.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU 60 Apakah cara-cara yang paling sesuai untuk melambangkan ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta? A B C D Simbol Skala Warna Lorekan UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 2 D III dan IV Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.

barat daya dan barat laut B Utara. II dan III C I. barat daya dan selatan D Utara. yang manakah arah mata angin utama? A Timur laut.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU C I. arah sesuatu tempat boleh ditentukan dengan menggunakan beberapa cara iaitu I arah matahari terbit dan terbenam II kedudukan bintang-bintang pada waktu malam III arah mata angin pada kompas IV ketinggian sesuatu kawasan A I. tenggara dan barat Manakah cara yang paling tepat untuk menentukan arah? A Memerhati kedudukan bulan B Memerhati kedudukan bintang C Menggunakan kompas magnetik D Memerhati kedudukan matahari 14 8 Rumah Fiona terletak di koordinat A 1328 B 1530 C 1627 D 1326 Soalan 15 hingga soalan 18 berdasarkan rajah di bawah. III dan IV B I. timur. III dan IV 13 Antara berikut. III dan IV D II. 9 Apakah objek yang terletak di koordinat 1627? A B C D Hutan Tasik Rumah Fiona Sekolah 15 Sungai Kubang Kerian mengalir ke arah A barat B barat daya C tenggara D utara Apakah objek yang terletak di timur hutan paya bakau? A Ladang getah B Sawah padi C Sekolah D Ladang kelapa sawit Apakah yang terletak di barat rumah Ayu? I Sawah padi II Ladang kelapa sawit III Ladang getah IV Hutan paya bakau A I. apakah yang terletak di lajur 13? I II III IV A B Sekolah Rumah Fiona Tasik Hutan I dan II I dan III C I dan IV D III dan IV 16 11 Tasik terletak di koordinat A 1328 B 1329 C 2716 D 3015 Antara berikut. II dan IV D II. II dan III B I. selatan dan barat C Timur. selatan. tenggara. tenggara. II dan IV 17 12 18 . III dan IV Apakah yang terletak di barat sekolah? I Rumah ayu II Ladang kelapa sawit III Sungai Kubang Kerian 10 Antara berikut.

III dan IV II. apakah jarak sebenar antara dua tempat yang berukuran 5 cm dalam peta? A 5 km C 15 km B 10 km D 20 km 23 Apakah yang terletak di utara kedai? I Sekolah II Masjid III Rumah Majid Persamaan bagi skala di atas ialah A 1 cm : 1 km C 1 cm : 3 km B 1 cm : 2 km D 1 cm : 4 km .MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU IV Hutan paya bakau A I dan II C I dan IV I dan III B D III dan IV 19 Jarum kompas magnetik sentiasa menunjukkan ke arah A tenggara C timur laut B utara D selatan Siapakah yang amat memerlukan kompas dalam kehidupan seharian? I Juruaudit II Pengembara III Pelayar IV Peniaga kedai runcit A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV IV Rumah Sofia A B C D I. II dan III I. yang manakah menunjukkan skala 1 cm di atas peta mewakili 3 km di permukaan bumi? Soalan 21 hingga soalan 23 berdasarkan peta di bawah. manakah skala lurus yang sama dengan skala di atas? 21 Arah masjid dari padang ialah A B C D timur laut barat daya barat tenggara 27 22 Apakah arah rumah Sofia dari pejabat pos? A Barat laut B Timur laut C Selatan D Utara 28 Seandainya skala lurus dalam sebuah peta ialah 1 cm mewakili 4 km. III dan IV 20 Nisbah jarak antara dua titik di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di permukaan bumi. 1 cm mewakili 5 kilometer 26 Antara berikut. II dan IV I. 24 Pernyataan di atas berkaitan dengan A petunjuk B skala 25 C kompas D bearing sudutan Antara berikut.

3 km B 8.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU 29 Jarak relatif ialah A jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa B jarak yang diukur berdasarkan meter dan kilometer C jarak yang diukur berdasarkan kos dan kilometer nisbah antara jarak yang ditunjukkan di D dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi 30 Berapakah jarak di permukaan bumi dari Kampung Aril ke sekolah. 34 40 41 .6 km C9. Berapakan jarak di atas peta berdasarkan skala tersebut? A 3 cm C 7 cm B 5 cm D 15 cm Kegunaan skala di atas peta ialah A menentukan kecerunan sesuatu tempat B menentukan jarak antara dua tempat C menentukan perpindahan penduduk D menentukan ketinggian bangunan Jarak mutlak diukur berdasarkan I meter II kilometer III kos IV masa A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 35 Jarak sebenar pejabat pos ke padang bola melalui jalan raya ialah A 7.2 km C3.9 kilometer B 3.0 km D4.4 kilometer Jarak sebenar dari balai polis ke Kampung Binjai ialah 15 km di permukaan bumi. jika skala 1 cm mewakili 1 kilometer? A 2.5 km 36 31 Jarak antara rumah Camelia dari sekolah ialah 5 kilometer 37 Pernyataan di atas berkaitan dengan A jarak mutlak Cjarak relatif B jarak berkadar Djarak anggaran Kenapakah besi dan logam perlu dijauhkan daripada kompas semasa hendak menentukan arah? A Jarum kompas akan patah B Jarum kompas akan terpesong dari arah sebenar C Memberi kesan buruk kepada pengguna kompas D Jarum kompas tidak akan bergerak Jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah Utara .Selatan kerana A peredaran bulan B peredaran matahari C tarikan magnet bumi D keadaan laut yang bergelora Apakah yang tidak dapat digambarkan dengan menggunakan peta topografi? A Tasik B Petempatan C Bukit D Taburan suhu Simbol fizikal terdiri daripada I balai polis III gunung II tanah tinggi IV jalan raya 32 38 33 39 Apakah arah yang terletak di antara timur dan selatan? A Barat B Tenggara C Timur laut D Barat laut Soalan 35 hingga soalan 36 berdasarkan rajah di bawah.2 km B 3.4 km D10.7 kilometer D 5.7 kilometer C 4. dengan skala 1 cm : 3 km.6 km Berapakah jarak sebenar rumah Manja ke taman bunga mengikut jalan raya? A 2.

yang manakah mewakili simbol tumbuh-tumbuhan semula jadi? 51 45 52 46 47 53 Apakah peta yang digunakan untuk menggambarkan kawasan yang amat luas dan mempunyai skala yang kecil? A Pelan C Peta atlas Peta Lakar B D Peta topografi 48 54 Simbol di atas mewakili A hutan rimba C sungai B rumput D kelapa sawit Antara berikut. III dan IV I. III. IV dan I D IV. I. III dan IV Perubahan suhu bulanan di sesuatu tempat paling sesuai digambarkan dengan menggunakan A graf garisan C graf bar B peta lakaran D carta pai Jumlah penduduk sesuatu kawasan dapat ditentukan melalui kaedah A pungutan suara C bancian B anggaran D pemerhatian Apakah yang perlu anda lakukan sebelum membina graf? A Melengkapkan peta B Membuat peta minda C Melengkapkan jadual D Melukis gambar rajah Manakah susunan kaedah mengumpul data geografi dengan betul? I Soal selidik III Pemerhatian II Membuat graf IV Mengumpul data A I. III dan IV Soalan 50 dan soalan 51 berdasarkan graf di bawah. II dan I Apakah tujuan menggunakan graf untuk menyampaikan maklumat? I Memudahkan pemahaman II Membuat perbandingan III Menjimatkan masa IV Mempersembahkan maklumat dengan jelas A I. II dan III C I. II. III dan IV B I. III dan IV C III. II dan IV D II. II dan IV D II. 43 44 50 Jumlah markah Batrisya bagi mata pelajaran Sains dan Sejarah ialah A 100 C 160 B 140 D 180 Batrisya mendapat markah yang paling tinggi bagi mata pelajaran A Bahasa Inggeris C Bahasa Malaysia B Sejarah D Geografi Antara berikut. IV dan II B II.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU A I dan II B II dan III 42 C III dan IV D I dan IV Simbol budaya terdiri daripada I masjid III padi II getah IV bukit A I. III dan IV Manakah yang berkaitan dengan jarak mutlak? I Jarak diukur dalam unit meter II Jarak diukur dalam unit kilometer III Masa perjalanan dari rumah ke sekolah IV Kos tambang bas dari pekan ke rumah A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV Antara cara yang berkesan untuk mengumpul data ialah I pemerhatian III soal selidik II rujukan IV menciplak A I. manakah mewakili simbol budaya? 55 49 . II dan IV B D II. III. II dan III C I. II dan III C I. III dan IV B I.

apakah kemudahan asas yang terdapat berdekatan dengan Kampung Air? I Sekolah III Balai polis II Masjid IV Jambatan A I. II dan III C I. Maju B Kg. pilih satu jawapan sahaja. III dan IV B I. C dan D. • Gunung Korbu • Gunung Chamah 1 Senarai gunung di atas terdapat di A B C D Banjaran Tahan Banjaran Bintang Banjaran Crocker Banjaran Titiwangsa Antara berikut yang manakah memisahkan Semenanjung Malaysia dari Singapura? A B C D Selat Tebrau Laut Sulu Laut China Selatan Selat Melaka • Ekopelancongan popular • Banjaran yang terpanjang di Malaysia 2 Pernyataan di atas berkaitan tentang A Banjaran Himalaya B Banjaran Tahan C Banjaran Titiwangsa • Kepulauan Mentawi • Pulau Nias 5 Kawasan yang disenaraikan di atas terletak dalam lingkungan . III dan IV Soalan 56 hingga soalan 60 berdasarkan peta di bawah.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU A I. Suria D Kg. iaitu A. Bagi setiap soalan. III dan IV 56 Penanaman kelapa sawit banyak terdapat di kampung A Suria B Air C Bulan D Flora Pekerjaan utama penduduk Kampung Maju ialah A pesawah B pemungut kelapa sawit C penanaman kelapa D penoreh getah Majoriti penduduk tertumpu di A Kg. II dan IV D II. B. III dan IV Apakah kemudahan yang terdapat di timur laut sekolah? A Masjid C Pejabat pos B Balai polis D Balai raya 57 60 58 UJIAN BULANAN KEDUA – SET 1 D Banjaran Crocker 3 Kemuncak yang tertinggi di Banjaran Bintang ialah A B C D 4 Gunung Bintang Gunung Korbu Gunung Kinabalu Gunung Tahan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. II dan IV D II. Bulan C Kg. B I. Flora 59 Antara berikut. II dan III C I.

III dan IV II. III dan IV Antara berikut manakah lokasi penggir laut yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia? A B C D Pantai Cherating Pantai Port Dickson Pantai Batu Feringgi Pantai Batu Maung 16 Antara berikut. yang manakah bukan banjaran gunung lipat muda A B C D 13 Banjaran Crocker Banjaran Himalaya Banjaran Annam Banjaran Karakoram A Titiwangsa B Bintang • Pulau Perhentian • Pulau Tioman • Pulau Redang 7 C Pantai Timur D Tahan Pulau-pulau dalam senarai di atas menjadi tarikan pelancong kerana A B C D kekayaan hutan semula jadi keunikan gua batu kapur keindahan batu karang kepelbagaian bentuk muka bumi Kejadian letusan gunung berapi dan gempa bumi tidak berlaku di Malaysia kerana A kedudukan di luar kawasan lingkaran api pasifik B mempunyai iklim panas dan lembap C dipenuhi dengan hutan khatulistiwa D bentuk muka bumi yang bergunung-ganang 8 Faktor yang menyebabkan kelembapan udara sentiasa tinggi di Malaysia ialah A B C D awan sentiasa tebal suhu tetap waktu malam sangat sejuk kadar sejatan yang tinggi 14 Banjaran manakah yang terpanjang dan tertinggi di dunia? A B C D Himalaya Crocker Kunlun Shan Tien Shan • Pertanian berteres • Penyimenan 9 Langkah-langkah di atas bertujuan A B C D 10 menambah kesuburan tanih mencegah hakisan tanah menambah eksport balak mengurangkan kawasan pertanian 15 Antara berikut.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU A B C D 6 Gunung Lipat Tua Perairan Malaysia Selat Melaka Gunung Lipat Muda • Terdiri daripada kawasan paya yang luas 11 Pernyataan tersebut berkaitan dengan A Dataran Kelanta B Dataran Kedah-Perlis Gunung Korbu ialah gunung yang tertinggi di banjaran C Dataran Johor D Dataran Rajang 12 Antara berikut. kelapa sawit dan nanas . II dan IV I. manakah merupakan tanah pamah yang terdapat di pantai timur Semenanjung Malaysia? I II III IV A B C D Dataran Pahang Dataran Perlis Dataran Kelantan Dataran Terengganu I. pandang darat fizikal manakah yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak? I Gerbang laut II Batu tunggul III Beting pasir • Beralu-alun dan berbukit-bukau • Penting untuk penanaman getah. II dan III I.

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU IV Anak tanjung A B C D 17 I dan II II dan III III dan IV I dan IV 22 Antara berikut. II dan IV C I. II dan III I. II dan III B I. II dan IV I. 23 Peryataan di atas berkaitan dengan A gloup C lagun B batu sisa D tombolo Kepentingan tanah pamah ialah I kawasan pelancongan II kawasan pembinaan kilang III kawasan petempatan IV jaringan jalan raya A I. III dan IV II. III dan IV • Tanah Tinggi Kundasang • Tanah Tinggi Cameron 26 Kawasan tanah tinggi yang disenaraikan di atas terkenal dengan tanaman A padi B kelapa sawit C tebu D teh Pergunungan di Gstaad dan Zermatt menjadi tarikan pelancong pada musim sejuk sebagai tempat A memburu binatang B perniagaan C aktiviti pertanian D meluncur salji • Gunung tertinggi di Asia Tenggara • Terletak di Banjaran Crocker 20 Pernyataan di atas dikaitkan dengan A B C D 21 Gunung Benom Gunung Tahan Gunung Murud Gunung Kinabalu 27 Sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia ialah A B C D Sungai Rajang Sungai Bernam Sungai Pahang Sungai Kinabatangan 28 Berdasarkan gambar di atas. III dan IV 24 25 19 Kawasan pergunungan lipat muda dikatakan I II III IV A B C D tidak stabil banjaran tinggi dan kasap terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu terbentuk kira-kira 250 hingga 600 juta tahun dahulu I. banjaran manakah yang terdapat di Sarawak? I II III IV A B C D Banjaran Trus Madi Banjaran Brassey Banjaran Tama Abu Banjaran Kapuas Hulu I dan II II dan III III dan IV I dan IV Pola saliran manakah yang berbentuk seperti ranting pokok? A B C D Saliran selari Saliran jejala Saliran reranting Saliran jejari Terowong yang dibina oleh ombak di tebing tinggi. III dan IV Antara faktor yang mempengaruhi kegiatan memburu dan menangkap ikan di kawasan Greenland ialah A kekurangan kawasan pertanian B banyak binatang dan ikan C kegiatan pertanian sukar dijalankan D kegiatan pertanian aktif dijalankan 18 Apakah peranan sungai di Semenanjung Malaysia? I II III IV A B C D Sumber pengairan Jalan pengangkutan utama Tempat menternak binatang Sumber air untuk kegunaan domestik I. III dan IV D II. II dan IV I. III dan IV II. aktiviti perniagaan ini dijalankan di A Delta Chao Phraya . II dan III I.

III dan IV D II. manakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? A Tasik Bera B Tasik Chini C Tasik Kenyir D Tasik Temenggor Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di bandar A Hanoi B Phnom Penh C Jakarta D Bangkok Kesan yang timbul akibat penebangan hutan ialah I kawasan tadahan hujan terjejas II ekosistem hutan terganggu III hidupan liar kehilangan habitat IV kesuburan tanih semakin meningkat A I. manakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? A Tasik Bera B Tasik Chini C Tasik Kenyir D Tasik Temenggor Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di bandar Kesan yang timbul akibat penebangan hutan ialah I kawasan tadahan hujan terjejas II ekosistem hutan terganggu III hidupan liar kehilangan habitat IV kesuburan tanih semakin meningkat A I. III dan IV 31 • Pembangunan yang pesat • Penebangan pokok secara berleluasa 35 Kedua-dua aktiviti yang disenaraikan di atas akan menyebabkan A pencairan salji B hujan turun C peningkatan suhu D pencemaran bau 36 Usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memelihara hutan yang ditebang ialah A B C D memelihara hidupan liar menanam semula pokok menghadkan kawasan hutan menggunakan baja organik 32 33 37 34 Pernyataan tersebut berkaitan dengan kesan pertambahan penduduk di mana? A B C D Kawasan dalaman Kawasan pusat bandar Kawasan kampung Kawasan pelancongan 30 • Tebus guna pantai • Pertanian intensif • Tebus guna kawasan lombong 38 Pernyataan di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadap A B C D 39 tanih hutan air pantai 31 32 Halangan kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dapat dikurangkan dengan A penghutanan semula B penanaman tutup bumi C membuat tarahan bukit 33 . II dan IV C I. III dan IV D II.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU B Tonle Sap C Tasik Chini D Tasik Bera 29 Kegiatan perikanan menjadi sumber pendapatan yang penting di A Tasik Brienz B Tasik Titiwangsa C Sungai Kinabatangan D Tasik Tonle Sap 34 A B C D Hanoi Phnom Penh Jakarta Bangkok • Pusat ternakan air tawar • Negara Kampuchea • Dikenal juga sebagai Tasik Besar 30 Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri A Tasik Kenyir B Tasik Chini C Tasik Bera D Tasik Tonle Sap Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di antara negeri Perak dengan Selangor ialah A Sungai Bernam B Sungai Kinta C Sungai Perak D Sungai Endau Antara berikut. II dan III B I. II dan III B I. III dan IV Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri A Tasik Kenyir B Tasik Chini C Tasik Bera D Tasik Tonle Sap Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di antara negeri Perak dengan Selangor ialah A Sungai Bernam B Sungai Kinta C Sungai Perak D Sungai Endau Antara berikut. II dan IV C I.

II dan IV D II. III dan IV Antara berikut.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU D memelihara binatang 40 Angin Monsun Timur Laut membawa sedikit hujan ke pantai barat Semenanjung Malaysia kerana A B C D 41 kelajuan angin terlalu perlahan kawasan amat luas kedudukan di kawasan lindungan hujan kawasan bergunung-ganang 46 Keterangan di atas berkenaan dengan A hujan bukit B hujan perolakan C hujan pantai D hujan gunung 47 Purata suhu tahunan di Malaysia ialah A 7o C B 27o C C 37o C D 35o C 48 Hujan yang sering berlaku di Malaysia ialah I hujan ais II hujan orografi A I. III dan IV III hujan bukit IV hujan perolakan C I. . • Waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siang. manakah kebaikan amalan tanaman bergilir? A Tanaman bebas daripada serangan penyakit B Menggalakkan pertanian pindah C Mengurangkan hakisan tanah D Kesuburan tanah meningkat 49 Antara yang berikut keadaan manakah yang benar berkenaan solstis musim sejuk pada 22 Disember? A Siang yang lebih panjang di Hemisfera utara • Hutan Simpan Sipilok • Hutan Rimba Templer 42 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan A hutan simpan B pertanian 43 C perindustrian D paya B Siang yang lebih panjang di Hemisfera selatan C Bumi berputar dari barat ke timur D Siang malam yang sama panjang di kutub utara • Hemisfera utara mengalami musim sejuk. 50 Maklumat di atas berkaitan dengan A solstis musim panas B solstis musim sejuk C ekuinoks musim luruh D ekuinoks musim bunga Purata hujan tahunan di Malaysia ialah A 200 mm B 150 mm C kurang 2000 mm D melebihi 2000 mm Bilakah Angin Monsun Timur laut bertiup? A B C D November hingga Januari November hingga Mac Mei hingga September September hingga Mei Tanaman rumput di cerun-cerun bukit bertujuan untuk A B C D menghalang banjir mengelakkan hakisan tanih menceriakan kawasan menambahkan hakisan tanih 44 Penggunaan tanih secara giat akan menyebabkan berlakunya A B C D pencemaran udara kesuburan tanih ketandusan tanih pencemaran air 51 • Pembiasan angin • Siang dan malam • Pasang dan surut air laut 45 Pernyataan di atas berkaitan dengan A putaran bumi pada paksi B empat musim yang nyata C solstis musim panas D solstis musim sejuk 52 • Langit mendung • Disertai ribut petir • Hujan lebat waktu petang Malaysia mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. II dan III B I.

aktiviti yang popular dijalankan di kawasan ini ialah UJIAN BULANAN KEDUA – SET 2 B I. II dan III C I. C dan D. Bagi setiap soalan. 1 Bentuk muka bumi Malaysia terdiri daripada I pinggir laut II tanah pamah III gunung berapi IV lembangan A I. keadaan cuaca di Greenland mengalami A B C D siang sepanjang hari malam lebih panjang berbanding siang siang dan malam sama panjang malam lebih pendek berbanding siang 55 Kelebihan iklim Khatulistiwa di Malaysia berbanding di tempat lain ialah A B C D panas dan lembap sepanjang tahun musim panas dan hujan ketara panas sepanjang tahun sejuk sepanjang tahun • Julat suhu harian besar • Langit sentiasa tidak berawan • Hujan tahunan kira-kira 100 mm 59 Ciri-ciri di atas menunjukkan kawasan yang mengalami iklim A B C D 60 siberia khatulistiwa tundra gurun panas 56 Antara yang berikut manakah masalah cuaca dan iklim bagi nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia? A B C D Hujan perolakan Tiupan angin monsun timur laut Sejuk sepanjang tahun Panas sepanjang tahun Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan kutub utara menyebabkan A B C D julat suhu tahunan yang besar suhu yang terlampau sejuk empat musim yang nyata panas dan lembap sepanjang tahun • Suhu panas 450 C • Hujan 250 mm • Julat suhu harian besar • Langit sentiasa tidak berawan • Hujan tahunan kira-kira 100 mm 57 Berdasarkan pernyataan di atas.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU 53 Mengapakah keadaan ini berlaku? A B C D Mengalami tiupan angin monsun Mengalami pengaruh kelautan Terletak berhampiran garisan khatulistiwa Sebahagian besar negara adalah tanah rendah A B C D 58 pelancongan pertanian penternakan pembalakan 54 Kawasan Greenland berada di zon mana? A B C D Zon sejuk Zon sederhana sejuk Zon panas Zon sederhana panas Pada musim sejuk. III dan IV Banjaran apakah yang terpanjang di Malaysia? A Banjaran Crocker B Banjaran Titiwangsa C Banjaran Kapuas Hulu D Banjaran Brassey Taman Negara terletak di banjaran A Bintang B Tahan C Titiwangsa 3 . II dan IV Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. pilih satu jawapan sahaja. iaitu A. III dan IV 2 D II. B.

II dan III I. manakah berkaitan dengan ciriciri pola saliran di atas? I Berbentuk ranting kayu II Sungai mengalir di batuan lembut III Terdapat di kawasan yang mempunyai struktur batuan yang sama kekerasan IV Terdapat di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan lembut yang disusun berselang-seli A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV Pernyataan yang benar mengenai Malaysia ialah I terletak berhampiran Garisan Khatulistiwa II terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara III iklim yang panas dan lembab sepanjang tahun • Memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera 10 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Selat Tebrau B Selat Melaka . II dan IV I.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU D Crocker 4 Banjaran manakah yang menjadi tulang belakang Semenanjung Malaysia? A Banjaran Bintang B Banjaran Tahan C Banjaran Crocker D Banjaran Titiwangsa Kemuncak tertinggi di banjaran Crocker ialah A Gunung Kinabalu B Gunung Murud C Gunung Tahan D Gunung Bintang Antara berikut. III dan IV Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah tanjung tinggi bercantum 13 Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D gua tombolo gerbang laut lagun 8 14 9 Dataran aluvium penting untuk penanaman A B C D getah kelapa sawit nanas padi 15 Antara berikut. III dan IV 11 C Laut China Selatan D Laut Sulu Antara berikut. yang manakah tergolong dalam gunung lipat tua? I Banjaran Ural II Banjaran Titiwangsa III Banjaran Annam IV Banjaran Himalaya A I. III dan IV D II. II dan III B I. III dan IV II. manakah bentuk-bentuk fizikal yang terdapat di pinggir laut? I II III IV Tebing tinggi Tanjung Petempatan Hotel C I dan IV D III dan IV 5 A I dan II B I dan III 6 Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah tanjung tinggi bercantum 12 Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D beting pasir batu tunggul gloup gerbang laut Gunung Murud adalah tertinggi di A Banjaran Tama Abu B Banjaran Titiwangsa C Banjaran Tahan D Banjaran Crocker Dataran Johor ditanami dengan I II III IV A B C D padi getah kelapa sawit nanas I. II dan IV 7 C I.

II dan IV D II. kepentingan tanah tinggi di Malaysia? I Penjanaan kuasa hidroelektrik II Kawasan tanaman padi III Pusat pelancongan IV Kawasan perindustrian A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV Banjaran Alps ialah banjaran tertinggi di A Sabah B Sarawak C Eropah Barat D Malaysia 18 24 19 25 20 26 Pergunungan Alps di Switzerland menjadi tarikan pada musim sejuk 21 Berdasarkan pernyataan di atas. Apakah aktiviti yang dilakukan pada musim ini? A Memburu binatang B Meluncur salji C Bercucuk tanam D Perniagaan Kepentingan tanah pamah di Malaysia ialah I kawasan pertanian II menjana kuasa hidroelektrik III kawasan petempatan IV tapak perindustrian A I. II dan III C I. stesen janakuasa hidroelektrik di Semenanjung Malaysia? I Empangan Chenderoh II Empangan Tembeling III Empangan Batang Ai IV Empangan Tenom Pangi A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV Manakah sungai yang menjadi sempadan negeri di Malaysia? I Sungai Muda II Sungai Endau III Sungai Bernam IV Sungai Golok A I. II dan IV D II. III dan IV D II. III dan IV D II. II dan IV C I. hasil tindakan sungai di peringkat hulu? I Tasik ladam III Jeram II Air terjun IV Delta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Manakah antara berikut. II dan III B I. II dan III B I. II dan IV D II. II dan IV C I.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU IV terletak di lingkaran api pasifik A I. III dan IV 22 17 Kawasan tanah tinggi yang menjadi pusat pelancongan yang terkenal di Banjaran Titiwangsa ialah I Bukit Larut II Bukit Fraser III Tanah Tinggi Cameron IV Tanah Tinggi Genting A I. III dan IV . II dan III C I. III dan IV Sistem sungai dapat dibahagikan kepada I peringkat hulu II peringkat pertama III peringkat tengah IV peringkat akhir A I. III dan IV Negara yang bertanah jenis lava bes dan menjalankan kegiatan secara berteres 23 Negara manakah yang berkaitan pernyataan di atas? A Indonesia B Malaysia C Thailand D Brunei Manakah antara berikut. III dan IV B I. III dan IV 16 Banjaran gunung di Malaysia terhasil daripada proses A letusan gunung berapi B lipatan C gelinciran D mampatan Manakah antara berikut. II dan III C I. III dan IV B I. III dan IV B I.

III dan IV B I. II dan IV D II. kawasan daratan menjadi cepat panas berbanding dengan lautan 27 Apakah kepentingan kawasan yang berlorek di dalam peta? A Kawasan perlombongan B Kawasan penanaman padi C Kawasan perindustrian utama D Kawasan pembalakan Mengapakah kawasan lembangan sungai menjadi tumpuan penduduk? A Kawasan pelancongan B Tanih yang subur C Sistem perhubungan moden D Bebas daripada bencana alam 33 28 34 35 29 Berdasarkan gambar rajah di atas. yang manakah benar tentang kejadian angin monsun barat daya di Malaysia? . III dan IV Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antaranya ialah I cerun yang curam II tanih yang subur III kawasan tanah pamah IV sungai cetek A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV Jalan air di Thailand sangat penting kerana A pengangkutan darat terhad B keadaan bentuk muka bumi C sungai yang cetek D perkhidmatan yang memuaskan Antara ciri-ciri kejadian bayu darat ialah I pada waktu malam. II dan III C I. yang manakah kesan pembinaan lebuh raya kepada kawasan persekitaran? I Hakisan tanah II Kepupusan flora dan fauna III Kawasan tadahan hujan bertambah IV Keasidan tanah meningkat A I dan II B I dan III C I dan IV 36 30 31 IV suhu udara di permukaan laut lebih rendah daripada suhu di permukaan daratan A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV 37 Antara berikut. kedua-dua kawasan ini adalah kawasan A pelabuhan antarabangsa B perikanan C bandar utama negeri D sumber mineral logam Manakah sungai yang menjadi sempadan antarabangsa bagi negara Malaysia dengan Thailand? A Sungai Endau B Sungai Bernam C Sungai Muda D Sungai Golok Antara berikut. kawasan daratan menjadi cepat sejuk berbanding dengan lautan II udara di permukaan laut mengalami tekanan rendah manakala udara di permukaan darat mengalami tekanan tinggi III pada waktu siang.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU D III dan IV 32 Apakah langkah-langkah untuk memulihara hutan di Malaysia? I Mewujudkan taman negara II Mewartakan hutan simpanan III Membalak secara besar-besaran IV Menambahkah pengeluaran lesen membalak A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV Apakah kepentingan sungai di Malaysia? I Menjana kuasa hidroeletrik II Membekalkan air untuk kegunaan harian III Mengairi kawasan pertanian IV Mengawal hakisan tanih A I.

III dan IV D II. III dan IV B I. II dan IV D II. II dan III C I. III dan IV 38 39 40 • Angin bertiup pada waktu malam • Daratan menjadi lebih sejuk kerana mengalami tekanan tinggi • Udara di kawasan tekanan tinggi bergerak ke kawasan tekanan rendah 41 Pernyataan di atas berkaitan dengan kejadian A bayu laut B bayu darat C hujan perolakan D angin monsun timur laut Antara berikut. III dan IV Orang Eskimo menangkap ikan dengan menggunakan I lembing II tombak harpun III andur salji IV tupik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan putaran bumi di atas paksinya? I Kejadian siang dan malam II Kejadian air pasang dan air surut III Kejadian pembiasan angin lazim IV Kejadian empat musim A I. manakah kawasan lindungan hujan paling kering di Malaysia? I Kuala Pilah III Kota Bharu II Jelebu IV Pasir Mas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 42 . II dan III B I.MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU I II III IV Angin ini berasal dari benua Australia Bertiup dari bulan Mei hingga September Angin ini berasal dari benua Asia Di Malaysia. II dan IV C I. angin ini bertiup dari arah timur laut A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV Apakah kegunaan racun serangga dan racun rumpai dalam bidang pertanian? I Meningkatkan hasil tanaman II Menghapuskan makhluk perosak III Mengawal pertumbuhan rumput IV Meningkatkan kesuburan tanih A I.

ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK: -mark/sfnts .