MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. danmemeliharakepercayaan yang . 6. usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. Kod etikadianggappentingkerana: 2. 5. yang pentingdalamsesebuahorganisasi.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. 3.Menerusikodetika.Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru . lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka.KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan. 4. diberidalammenjalankantugas. 7. Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan.KodEtikadalambentukdokumen. di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain.Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan.

sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN. 1991).com/doc/15783634/Etika -Keguruan .scribd. http://www.