MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain. usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. diberidalammenjalankantugas. 7.KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan. Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan.KodEtikadalambentukdokumen. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru . danmemeliharakepercayaan yang . di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain. 3. lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. 5. 4. Kod etikadianggappentingkerana: 2. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara. yang pentingdalamsesebuahorganisasi.Menerusikodetika.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi. 6.Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan.

http://www. 1991).scribd.sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN.com/doc/15783634/Etika -Keguruan .