MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

7. diberidalammenjalankantugas. di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain.KodEtikadalambentukdokumen. danmemeliharakepercayaan yang . 4. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka.Menerusikodetika.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan. usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. yang pentingdalamsesebuahorganisasi. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru .Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan.Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain. Kod etikadianggappentingkerana: 2. dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi.KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan. 6. 5. 3.

com/doc/15783634/Etika -Keguruan .sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN.scribd. http://www. 1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful