MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru . usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. danmemeliharakepercayaan yang .Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan.Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain. dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi.Menerusikodetika.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. 5. yang pentingdalamsesebuahorganisasi. 4. Kod etikadianggappentingkerana: 2.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. 7. diberidalammenjalankantugas.KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan. di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain. 6.KodEtikadalambentukdokumen. 3. lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka.

scribd. http://www. 1991).com/doc/15783634/Etika -Keguruan .sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful