MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

diberidalammenjalankantugas. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru . 4. 6.Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. 3. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara. lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka. 5. dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi. danmemeliharakepercayaan yang . Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan.KodEtikadalambentukdokumen.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. yang pentingdalamsesebuahorganisasi.Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan. di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain. 7. Kod etikadianggappentingkerana: 2.Menerusikodetika.KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan.

http://www.com/doc/15783634/Etika -Keguruan . 1991).sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful