P. 1
Maksud Etika

Maksud Etika

|Views: 4,528|Likes:
Published by IzyanSyafiqah

More info:

Published by: IzyanSyafiqah on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

MaksudEtika

2.Satusistemdasarakhlak, adatatautingkahlakuataukesusilaan (DewanBahasa& Pustaka, 1995)

3.Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

4.Tanggungjawabdanakibattingkahlakuseseorangatauprofesionterhadap masyarakat.

5.Daripersepktif Islam, etikamerujukkepadatingkahlakubetulberasaskan Al-Quran danketakwaankepada Allah.

MaksudEtikaProfesional Semuagarispanduan yang bertujuanmeningkatkantahapkualiti, produktivitidandisiplin yang berkaitan

dalamperkhidmatandenganmemberipenekananterhadapsemuaaspek denganperaturandanperadaban, masyarakat. SkopEtikaProfesional peranannilai,

sertatingkahlakuprofesiondalam

2.Mencakupisebahagianbesarkehidupanahliprofesionalkecualihal -hal yang benarbenarperibadisepertimencucikereta, menanambungadll.

3.Dalam Islam, etikaialahakhlak yang diamalkanolehmanusia yang bertakwadalam keseluruhanhidupnya.

EtikaPerguruan

Bermaksudsatu set tingkahlakuatautanggungjawab guru terhadapmasyarakatdan negara, pelajar, rakansejawatdanibubapapelajar.

KepentinganEtika Guru Guru perlumemilikikodetikanyasendiri demi memartabatkanprofesionperguruan. usahauntukmenyemaksemulakodinidapat dilakukan. Kecemerlangansesuatuprofesionbolehdilihatmeneru sisejauhmanakodetikanyabolehdiperta hankandandikuatkuasakan. Sesuaiuntukdirujukdandiamalkanoleh guru . Kod etikadianggappentingkerana: 2.Menerusikodetika. 4. dapatmeningkatkanlagiimejprofesionperguruansecarahitamputihdanrasmi.Kodetikamenyediakangarispanduanbagaimanabertingkahlakudalamprofesion perguruan. 7. Membukamatamasyarakatuntukmenghayatitanggungjawab guru guru yang luasdanberatdanmenyokong guru dalammencapaimatlamatpendidikandannegara. 3.Etikakerjamerupakannilai-nilai Pengamalanetikadapatmengekal. di Guru negarainimenunjukkanperbezaantertentuberbandingkodetika Gurudapatmelihatkeunikanetika yang diamalkansamaada di negarainiataupun di negara lain.KodEtikadalambentukdokumen. yang pentingdalamsesebuahorganisasi. 6.KodEtikaPerguruanmenyatakandenganjelastentangtanggungjawab guru terhadappemegangamanahdalambidangpendidikan. danmemeliharakepercayaan yang .Kandungan yang dinyatakandalamKodEtikaPerguruan di negara lain. diberidalammenjalankantugas. lebihfahamdanjelastentangtanggungjawabmereka. 5.

1991).com/doc/15783634/Etika -Keguruan .scribd. http://www.sertamemupuktanggungjawabbersamadanmengeratkanperhubunganatnaraahlidalamorgani sasi (INTAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->