Perbezaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Islam-final

DIPLOMA PENGURUSAN KOPERASI SESI JUN 2009/2011

PENGURUSAN KEWANGAN (ACC 221)

NAMA PENSYARAH : EN. ZULKIFLEE B. ASPAN

NAMA PELAJAR
NORMUZAMER B. ABD RAHMAN MUHAMAD NAZIRULMUBIM B. MUHAMAD RUSDI HAZIQ RITHAUDDEEN B. HARIS FADZLAH YASMIN BT. KAMARUDIN SITI NORZAKIRAH BT. ZAKARIA NURUL AIN BT. ZAINI

NO. MATRIK
D0009060129F D0009060028F D0009060123F D0009060102F D0009060096F D0009060070F

Bai alistisna` (Sale on order) b) Bank Konvensional Bagi bank komersial. keuntungan kepada modal asal wang hendaklah berdasarkan pengkongsian untung rugi yang dikongsi bersama (profit/loss sharing). pulangan adalah berdasarkan kepada keuntungan yang mempunyai pengertian khususnya di dalam aktiviti yang melibatkan tabungan awam (akaun simpanan pengguna) dan secara tidak langsung ia melibatkan amalan riba.al-Mudharabah (Trustee profit sharing) . ini adalah ketidakadilan dan nyata sebagai pengamalan riba.al-Bai` bithaman ajil (Deferred instalment sale) . Terdapat beberapa perbezaan di antara sistem perbankkan Islam dan Konvensional secara amnya dapat dilihat dari sudut seperti berikut: 1. Sebagai contoh. perbankan islam yang berlandaskan kontrak-kontrak perniagaan yang dibenarkan dengan ajaran islam adalah : . Aspek Keuntungan a) Bank Islam Pulangan keuntungan berdasarkan usaha yang sah di sisi syarak.al-Musharakah (Joint-venture profit sharing) . Sebagai contoh. Jika sesuatu pihak sahaja yang menanggung kerugian manakala satu pihak lagi tetap mendapat untung di dalam apa jua keadaan.Bai salam (Salam sale) . .Perbezaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Islam.al-Ijarah (Leasing) . Penggunaan riba sebagai keuntungan kepada modal asal wang tidak dibenarkan sama sekali (perbankan tanpa faedah) kerana keuntungan berkonsepkan ini bukan kerana pulangan usaha yang sah di sisi syarak.

pihak bank akan bertindak selaku pengurus projek ataupun ahli kewangan yang bergiat di dalam pengumpulan wang atau amanah yang didasarkan kepada perkongsian untung atau rugi. Keuntungan Peribadi atau Kumpulan (Pemegang Saham) a) Bank Konvensional Kebanyakkan bank konvensional menggunakan tabungan awam untuk mendapatkan keuntungan. pelaburan dan perniagaan hanya tertumpu kepda usaha untuk memaksimumkan keuntungan sahaja tanpa melihat kesan. oleh itu. Para pelanggan bank islam boleh berkongsi semua kesan negatif tanpa sebarang jaminan keuntungan daripada bank ataupun hak untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan iaitu faedah.Tetapi di dalam bank islam.keuntungan peribadi ataupun kumpulan ( pemegang saham ).kesan kepada masyarakat sama ada jangka masa panjang ataupun pendek b) Bank Islam Berlainan pula dengan bank islam kerana teorinya pihak bank perlu bertanggungjawab terhadap semua simpanan daripada orang ramai dan member perkhidmatan cekap demi kepentingan awam bagi memenuhi matlamat sosioekonomi islam yang berkaitan. b) Bank Islam Bank islam ialah pengurus wang yang sebenar bagi pelanggan yang berkongsi segala maklumat dengan mereka. Perhubungan antara pelanggan a) Bank Konvensional Para pelanggan bank konvensional hanya terhad kepada hubungan antara pemiutang dan pemimjam sahaja.2. . 3.

Sebagai contoh. perakaunan berubah mengikut keadaan ekonomi semasa b) Bank Islam Ia dibina berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh. Prinsip Asas a) Bank Konvensional Ia merupakan ciptaan manusia dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Ini jelas menunjukkan bahawa islam mementingkan semua makhluk yang ada dimuka bumi ini. 6. judi. Ini bermaksud perakaunannya adalah melibatkan urusniaga yang haram disisi islam seperti riba dan judi. arak dan khinzir tidak boleh dijalankan. bukan prinsip asas dan hukum-hukumnya 5. Urusniaga yang dijalankan mestilah mematuhi perundangan syariah dimana perniagaan yang haram seperti riba. Kepentingan a) Bank Konvensional Hanya tertumpu kepada kepentingan individu ataupun pemilik modal sesebuah syarikat. Hanya cara memperakaunkan sahaja yang boleh diubah. Prinsip asasnya adalah keadilan) tidak boleh di diubah. b) Bank Islam Perakaunan islam berdasarkan kepada etika ynag sersumberkan Al-Quran dan Hadis. Etika a) Bank Konvensional Berdasarkan kepada etika yang bersumberkan kepada hukum perdagangan masyarakat kapitalis moden.4. Pendedahan . 7. sistem kapitalis ± bersifat sekular iaitu mengutamakan keduniaan semata-mata b) Bank Islam Kepentingannya tidak terhad kepada pemilik modal sahaja. tetapi juga kepada masyarakat (yang meliputi semua umat).

Objektif a) Bank Konvensional Meyakinkan pengguna bahawa perekodan yang dibuat dan penyata kewangan yang disediakan adalah boleh dipercayai dan sahih tetapi ia tidak mengambil berat hasil pendapatan samaada is diperolehi dari sumber riba dan kosnya pula tidak diyakini samaada ia dari rasuah atau kos-kos lain yang salah dari hukum agama. 8. Segala kegiatan perusahaan dan urusniaga mestilah halal iaitu hasil pendapatan mestilah bukan dari sumber yang haram (sebagai contoh: riba dan judi) 9. bagi perbankan konvensional adalah penyata kewangannya dicatat dan dilapor secara konsisten selaras dengan GAAP iaitu amalan-amalan yang diterima pakai di dalam perakaunan b) Bank Islam Perakaunan islam pula merekod dan melaporkan secara konsisten mengikut prinsip syariah. Pendedahan dibuat dengan tujuan pengguna akhir dapat membuat keputusan ekonomi.a) Bank Konvensional Penyajian maklumat yang sangat terbatas. Ketekalan a) Bank Konvensional Dalam konsep ketekalan. b) Bank Islam Adalah menjadi tanggungjawab dalam menyediakan penyata kewangan dengan jujur dan sahih dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Allah. Laporan yang dibuat bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. . b) Bank Islam Pendedahan Bank Islam menyeluruh(full disclosure) untuk memenuhi maklumat kewanagn yang sesuai dan Syariah dan memenuhi Islamic Corporate Report (ICR).

b) Bank Islam Disediakan dalam tahun hijrah untuk pungutan zakat. b) Bank Islam Sistem perbankan moden islam. 12. telah menjadi salah satu fungsi berorentasikan perkhidmatan dari bank-bank Islam untuk menjadi pusat zakat dan mereka juga membayar zakat 13. Tempoh Perakaunan a) Bank Konvensional Disediakan untuk satu tempoh yang tertentu biasanya 12 bulan mengikut kalender masihi.10. Penekanan a) Bank Konvensional . b) Bank Islam Manakala. Contohnya.ia menekankan prinsip kepentingan relatif sebelum membuat sesuatu keputusan untuk merekod dan melapor. 11. tidak mengambilkira amaun yang kecil (sen) yang dirasakan tidak memberi impak yang besar kepada penyata kewangan dan hanya meletakkan jumlah genap. Mereka beranggapan bahawa perkara itu adalah remeh dan mengelirukan pengguna maklumat kewangan. Berorientasikan a) Bank Konvensional Tidak berkaitan dengan zakat sama sekali. Dalam perakaunan Islam.bagi Bank Islam pula. masyarakat dan individu sebelum membuat sesuatu keputusan untuk merekod dan melapor. syarikat akan melaporkan setiap jumlah yang digunakan atau diperolehi walaupun jumlah itu sangat kecil. Perkara ini dapat dilihat dalam penyediaan KKK dan penyata pendapatan. Materialisme a) Bank Konvensional Bagi Bank Konvensional.ia menekankan prinsip kewajipan kepada Allah.

Tidak ada unsur riba dalam bank-bank Islam ini. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dari akadnya.memberikan penekanan yang lebih besar pada kelayakan kerdit dari pelanggan. seperti bagi hasil. Kunci Utama a) Bank Konvensional Pengurusan Bank Konvensional tiada akad bila berurusan dengan para pelanggannya. jual beli atau sewa menyewa. b) Bank Islam ia memberikan penekanan lebih besar pada kelangsungan hidup projek 14. b) Bank Islam Akad adalah merupakan kunci utama yang membezakan antara bank-bank Islam dan bank-bank konvensional. . Perbezaannya untuk akad-akad yang berlangsung pada bank-bank Islam ini hanya akad yang halal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.