1.

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN
AL SUNNAH

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang
pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang
menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering
dikaitkan
dengan
pengajian
al-quran
dan
al-sunnah
dan
amalan
seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian alQuran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan
Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam.
Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.
VISI
“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan
Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat
menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR
yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

MISI
“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta
amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir
dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu duniawi dan ukhrawi.”

MATLAMAT
Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis
ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu
penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. Di samping menanam
minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian
samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

1

OBJEKTIF
i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.
ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam
dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan
ukhrawi.
iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dipelajari.
RASIONAL
i. Menyedari betapa kurang cerdik pandai Islam yang dapat menguasai keduadua bidang ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi.
ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang
bersumberkan al-Quran dan al-Hadis.
iv. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik
pelajar dalam peperiksaan SPM.
v. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi
kecemerlangan akademik pelajar.

2.

HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM
PRINSIP-PRINSIP KBSM

KBSM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat
diklasifikasi seperti yang berikut :
i. Kesinambungan Pendidikan Rendah dengan Pendidikan Menengah.
Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran
2

tersebut

diperkembangkan

dan

diperkukuhkan

pada

peringkat

menengah.
ii. Pendidikan Umum Untuk Semua Pelajar.
Murid-murid pada peringkat menengah rendah dan menengah atas
disediakan program pendidikan yang sama untuk memberi mereka
peluang yang lebih luas bagi mendapat ilmu pengetahuan yang
menyeluruh dan seimbang. Mata pelajaran teras wajib diambil oleh
semua pelajar bagi menjamin hasrat ini tercapai.

iii. Penggunaan Disiplin Ilmu Yang Ada.
Kebanyakan mata pelajaran yang sedia ada dipelajari kurikulum lama
sekolah menengah ( KLSM ) diteruskan dalam KBSM . Walau
bagaimana pun organisasi kandungan dan penekanan dalam KBSM
berbeza dengan KLSM.

iv. Kesepaduan Antara Unsur-Unsur Intelek, Rohani, Emosi dan
Jasmani.
KBSM digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan
memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui mata
pelajaran- mata pelajaran tersebut dapat menjamin aspek-aspek tersebut
berkembang secara seiring dan memperlihatkan perkaitan antara satu
sama lain.

v. Penekanan Nilai-Nilai Murni.
Penyerapan nilai-nilai murni dilaksanakan dengan menyeluruh melalui
semua mata pelajaran KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai Nilai
Merentas

Kurikulum.

Penerapan

nilai-nilai

murni

secara

khusus

terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid Muslim
dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Muslim
3

Secara umumnya mata pelajaran ini diambil oleh murid-murid dari SMKA. iv. 3. Semakan ini adalah atas arahan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 27 Januari 1999. Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah (PQS) merupakan salah satu mata pelajaran elektif Pengajian Islam yang ditawarkan kepada semua murid sekolah menengah peringkat SPM.vi. supaya dilakukan semakan kepada kurikulum dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah pengajaran. 4 . Sukatan Pelajaran PQS ini belum disemak sejak ianya mula diperkenalkan sehinggalah pada semakan kali ini. Peningkatan Penggunaan Bahasa Melayu. iii. ii. PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH LATAR BELAKANG : i. Penggunaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa seperti bahasa Arab dan Inggeris. Pendekatan ini dikenali sebagai Bahasa Melayu Merentas Kurikulum vii. Pendidikan Seumur Hidup Kurikulum menengah menekankan pemupukan minat terhadap ilmu pengetahuan dan kemahiran belajar supaya murid–murid dapat memiliki sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha mencari ilmu dan mengembangkan ilmu. KAA dan SMA. Mata pelajaran PQS mula diajar kepada murid tingkatan 4 pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 merupakan kali pertama murid tingkatan 5 mendudukinya dalam peperiksaan SPM.

Akta Pendidikan 1996 : Seksyen 50. STATUS : Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah berdasarkan peruntukan perundangan yang kuat dan jelas. maka murid- 5 . Pada tahun 2000 Sukatan Pelajaran PQS yang disemak semula telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di manamana bahagian Persekutuan. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Pada tahun 1999 pihak Jawatankuasa Kurikulum Pusat telah memaklumkan bahawa kurikulum semua mata pelajaran termasuk PQS perlu disemak semula dan merancangkan pelaksanaannya mulai tahun 2003. pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. vi. Perkara 12. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaranajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apaapa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. Perlembagaan Malaysia : Perkara 3. v. pembangunan umat Islam.Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta memberi penekanan kepada pembinaan tamadun.

284/971/75 Pada 02 Julai 1975 membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri : “ Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaanpindaannya. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya. 6 .murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997 : Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi mata pelajaran yang berikut : (d) Mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9. i. Seksyen 51. Seksyen 52. kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya. Jemaah Menteri Mesyuarat Jemaah Menteri Bil. dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab ” ii. bantuan kewangan secara sumbangan boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan yang adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-semata.

Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas : Kumpulan IV ( Pengajian Islam ) (a) Tasawwur Islam. dinamik dan seimbang: Kurikulum mesti seimbang dan segi akademik dan bukan akademik. masyarakat dan negara. dan (c) Pendidikan Syariah Islamiah. Jadual 14 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Atas ( 40 minit suatu waktu ) Tasawwur Islam : 4 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah : 4 Pendidikan Syariah Islamiah 4 : TUJUAN SEMAKAN: Berdasarkan kertas dasar berkaitan semakan yang disediakan oleh PPK. ii. bersifat progresif. prospek baru: Kurikulum menawarkan prospek baru dalam menangani pembangunan sumber manusia melalui penerokaan dan penguasaan pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini. Ciri-ciri berikut menjadi asas-asas pertimbangan. ilmu pengetahuan teori dan 7 . Kurikulum perlu direncana untuk membawa reformasi sosial dan moden ke arah menwujudkan masyarakat madani ( civil society). kurikulum yang relevan dan koheran dengan keadaan semasa dan masa akan datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang tertentu perlu direncana dan dibangunkan. iii. i. (b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah. dan nilai-nilai hidup yang menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum. agen perubahan: kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai wawasan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah mengisi keperluan pembinaan individu.

RASIONAL SEMAKAN: Semakan semula kurikulum Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dibuat atas keperluan berikut: i.aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja. Maka ianya perlu disemak bagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah melangkah ke alaf baru dengan berbagai perkembangan khususnya di bidang teknologi maklumat. iii. Mewujudkan perkaitan di antara teori dan praktikal . Sukatan Pelajaran yang digunakan sekarang belum disemak sejak diperkenalkan pada tahun 1992. dan kualiti pendidikan Guru PQS. Berlaku semakan kepada mata pelajaran lain khususnya Pendidikan Islam Teras. fleksibel mengikut kebolehan dan keupayaan murid. Sukatan ini perlu disemak bagi menyelaraskannya dengan sukatan mata pelajaran yang lain. 8 . Memastikan skop Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah merangkumi semua aspek asas fardhu ‘ain dan aspek-aspek utama fardhu kifayah. Pelajar-pelajar bukan sahaja tinggi pencapaian dalam peperiksaan tetapi juga mempunyai tahap amalan dan penghayatan yang tinggi. iv. peningkatan kualiti pendidikan: Kurikulum mengambil kira kepentingan meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. iv. ii. kemudahan pembelajaran. dan v. pasaran dan industri: kuirkulum menawarkan pengetahuan dan kemahiran yang ”marketable“ sesuai dengan matlamat menyediakan gunatenaga manusia yang berketrampilan dalam menghadapi perubahan ke arah negara perindustrian dan “market economy”.

Oleh itu kurikulum PQS yang bersumberkan wahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersalingkait dan merentasi. penguasaan pelajaran Jawi. pemantapan akidah. pengukuhan Jawi. B. C.v. pemahaman dan penghayatan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Murid akan dapat memahami dengan lebih jelas tentang kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu akli melalui isi kandungan kurikulum PQS itu sendiri dan perkaitannya dengan lain-lain mata pelajaran. Penyepaduan ilmu dijelmakan. Meneliti kesesuaian dengan keperluan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Di peringkat KBSM tumpuan kurikulum kepada pengukuhan alQuran. Penggabungan antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah di dalam kurikulum PQS dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri dan semasa mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Di peringkat KBSR tumpuan kurikulum kepada pemupukan asas alQuran. ii. pencernaan adab dan nilai akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian sehingga menjadi tabiat. Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat KBSR dan KBSM: i. bimbingan asas Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Murid akan dapat memahami perlunya amalan Fardu Ain sebagai tuntutan individu yang mestiditunaikan dan amalan Fardu Kifayah sebagai tanggungjawabindividu untuk membangun bangsa dan negara. penanaman akidah. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa 9 . pelajaran Sirah dan asas tamadun serta bimbingan adab berteraskan akhlak Islamiah. mengambil iktibar dari sirah serta tamadun Islam. CIRI-CIRI KURIKULUM PQS SEMAKAN : A. D.

G. Untuk mencapai hasrat ini penulis buku teks hendaklah mengambil dan mengekalkan tradisi dan budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan pelbagai pendekatan semasa yang sesuai. 10 . J. berfikir memahami matan (teks) kemahiran amali dan penghayatan nilai. beberapa individu dalam tajuk tokohtokoh iaitu . mencari sumber bukti. 5. K. Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi ilmu pendidikan Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan diyakini. kerana lebih sesuai dengan tuntutan masa dan masyarakat. Dalam bidang Akhlak. Murid akan dibimbing berterusan tentang kehidupan beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah. Ayat hafazan terdiri daripada Surah al-Sajdah bagi ting. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran PQS dengan lebih bersistem dan dinamik. Penggunaan pelbagai method serta bahan Bantu mengajar dan multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Penstrukturan tersebut merangkumi aspek pengertian sebenar. Dalam bidang Tamadun Islam. H.dan negara. kerana disesuaikan dengan kandungan dalam Pendidikan Islam teras. E. Imam Buhkari dan Imam Muslim digugurkan kerana berlaku pertindihan dengan tajuk dalam bidang Ulum al-Hadis. Kandungan kurikulum disesuaikan mengikut tuntutan dan perkembangan semasa. F. inkuiri terhadap sesuatu. 4 dan Surah Yasin bagi ting. Contohnya: I. semua tajuk lama digugurkan dan digantikan dengan tajuk daripada Pendidikan Islam teras.

sikap. 11 . Hasil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan penguasaan aspek kognitif. psikomotor dan afektif. Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh berdasarkan bidang-bidang berikut :  Kognitif - tentang pencapaian pengetahuan dan perkembangan hasil intelek. ASPEK-ASPEK KURIKULUM SEMAKAN A Pedagogi  Pencapaian objektif khusus dinyatakan dengan jelas untuk dicapai pada akhir setiap P & P dalam bentuk Hasil Pembelajaran. Aras Tiga (3)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 2 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi cemerlang M. Ia disusun berdasarkan aras seperti berikut : Aras Satu (1)  - aras yang paling asas/minimum dan perlu dikuasai oleh semua murid.  Pemikiran reflektif atau penilaian kendiri diperkenalkan agar refleksi kendiri boleh diterapkan.  Afektif - tentang perkembangan perlakuan dalam minat. rohani dan emosi. Aras Dua (2)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 1 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi baik.L.  Psikomotor - tentang kebolehan amali dan perkembangan jasmani.

• Buku teks diselaraskan supaya berorientasikan ilmu.  Aspek amali dan afektif juga ditekankan dalam setiap P&P di samping kognitif. Memperluaskan amalan KBKK dengan lebih bermakna. amali dan penghayatan.  Kepelbagaian kaedah dicadang dan guru dibimbing untuk mengaplikasikannya dalam P & P  Pendidikan dua hala dan berpusatkan pelajar. 12 . • Setiap Hasil Pembelajaran perlu dinilai. C Penilaian • Konsep dan amalan penilaian PAFA diperkemas bagi memasukkan penekanan baru dalam kurikulum. B Bahan • Mempelbagaikan bahan bantu mengajar • Penggunaan multimedia diperluaskan • Buku Panduan P&P diselaraskan dan dijana penggunaannya.  Penyesuaian isi pelajaran dengan tahap prestasi murid dibantu dengan kandungan pelajaran berdasarkan tiga aras.  Nilai yang bersepadu dan merentas kurikulum.

Mengimbas kembali vi. Menulis buku skrap xi. B Kaedah P & P :Kaedah yang pelbagai. Perbahasan xiii. Lawatan x. berkesan dan releven dengan tahap prestasi murid mesti digunakan oleh guru untuk menjamin keberkesanan P & P untuk semua prestasi murid. KBKK v. Perbincangan dan pembentangan iii. Inkuiri / Penemuan 13 . Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PQS ialah: i. Mengumpul bahan ( kajian perpustakaan ) viii.• PKS akan dibuat dengan lebih menyeluruh. Simulasi vii. Tunjuk cara ( Demonstrasi) xii. Menulis esei ( rencana) ix. • Penilaian murid menggunakan kriteria yang ditentukan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran PQS dijelmakan berasas kepada beberapa konsep iaitu : A Aras:Guru mesti memahami tahap prestasi setiap murid di dalam kelas. Sumbangsaran iv. Penerangan ii. Tindakan ini akan dapat membantu guru menjalankan P & P dengan berkesan untuk semua tahap prestasi murid. • Ujian dan penilaian merangkumi semua aspek perkembangan murid.

xiv. Keratan akhbar/ majalah vii. Kaji selidik xv. Bermain xvii. Di antara Bahan Bantu Mengajar yang dicadangkan ialah seperti. 14 . Latih tubi xvi. PENILAIAN A Penilaian dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas tentang pencapaian murid sejauh mana telah mencapai Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian dengan isi pelajaran dan situasi. menyeronokkan dan berkesan. LCD Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PQS KBSM dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Multimedia E vi. Bentuk penilaian bergantung kepada hasil pembelajaran. Pertandingan xviii. i. Radio Kaset iii. Video ii. Kad imbasan viii. Projek C Aktiviti :Aktiviti “berpusatkan murid” hendaklah dijadikan budaya dengan guru bertindak sebagai fasilitator/ pemudah cara sahaja. Filem Slaid v. D Bahan P & P :Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) amat penting bagi menjamin P & P berjalan dengan lancar. OHP iv.

Soal jawab ii. teori. Dairi v. Kertas 2 (5227/2) c. ii. Laporan bertulis. Bercerita kembali. yang mengandungi kerohanian. Latih tubi. Senarai semak. vi. Senarai semak iii. iv. E Format Peperiksaan Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah peringkat SPM menggunakan 3 instrumen a. Kertas 3 (5227/3) 15 . C Penilaian berdasarkan kesesuaian untuk mengukur semua aspek yang ditegaskan boleh dilakukan seperti yang berikut : i. Aktiviti bertulis / tugasan vii. Inventori sikap iv. Menulis rencana / karangan ix. amalan dan penghayatan.B Penilaian mesti merangkumi aspek kognitif. Kertas 1 (5227/1) b. Perbincangan x. Laporan vi. v. Soal jawab. Cerita/bercerita viii. afektif dan psikomotor. Rekod Anekdot D Penilaian hendaklah diikuti dengan aktiviti pemulihan atau pengukuhan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dengan fasa yang lebih perlahan. Antaranya adalah melalui : i. urutan yang berbeza atau pendekatan berlainan yang difikirkan bersesuaian dengan potensi dan kebolehan murid. iii. Penulisan rencana dan sebagainya.

Membaca. hingga kini dalam bidang pendidikan. bangsa dan negara. politik dan pembangunan. beriman.w. sosial. v. Mengenali. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan Islam sejak zaman Rasulullah s.w.memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam ‘Ulum al-Hadis. mengamal dan menghayati kandungan al-Quran dalam kehidupan. memahami.( perincian format instrumen pentaksiran sila lihat lampiran ) ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN ( Edisi Penyemakan ) : A Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah adalah untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah. 16 . iii. memelihara perpaduan ummah dan sanggup berkorban untuk agama.a. sebab-sebab nuzul ayat serta pengumpulan alQuran.T.W. ii. vi. Mengenali. Beradab dan berakhlak mulia dan terpuji. dan ilmu yang berkaitan dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu. berperibadi mulia dan bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S. ekonomi. Membaca. vii. menyanjungi dan mencontohi tokoh dan ahli fikir Islam yang terkemuka. yang bertaqwa.a. mengamal dan menghayati kandungan Hadis Rasulullah s. menghafaz. memahami. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran dari aspek sejarah. beramal soleh. iv. B Objektif Kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan murid mendapat: i.

wahyu dan sejarah penulisan alQuran. Sementara ‘Ulum al-Quran membicarakan mengenai al-Quran. Manakala Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. ‘Ulum al-Hadis. politik dan ekonomi untuk dijadikan teladan.C ORGANISASI KANDUNGAN Tujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan alSunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai konsepkonsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terancang dalam dan luar bilik darjah. budaya kerja. Akhirnya bidang Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. Seterusnya bidang akhlak menjuruskan kepada pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan pelajar. pendidikan. Akhlak dan Tamadun Islam. ‘Ulum al-Quran. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca. ‘Ulum al-Hadis pula membincangkan kedudukan Hadis sebagai sumber kedua syariat Islam. menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. bangsa dan negara berasaskan ajaran Islam sebenar. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka. Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-Quran. Pengajian al-Hadis. Bidang-bidang tersebut di atas merupakan kesepaduan dan penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang dapat melahirkan generasi yang sanggup dan dapat memajukan diri. akhlak dan tamadun manusia. 17 .

menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. kemahiran dan penghayatan yang berkaitan dengan alQuran dan al-Sunnah untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan seharian. Di peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata pelajaran elektif.D ISI PELAJARAN: (Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah) i. ‘Ulum Al-Quran iii. Akhlak vi. Diharapkan melalui mata pelajaran elektif ini pelajar dapat memperkayakan lagi pengetahuan. 18 . Ini merupakan penerusan pengajaran dan pembelajaran kepada murid Islam dalam pengajaran Tilawah al-Quran. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca. Pengajian Al-Hadis iv. kefahaman dan hafazan. Ayat al-Quran dipilih berdasarkan tema tertentu berkaitan dengan kehidupan murid atau yang perlu untuk kefahaman. Komponen bidang ini merangkumi ayat tilawah. ‘Ulum Al-Hadis v. amalan dan pembentukan akhlak. Tamadun Islam PENGAJIAN AL-QURAN A Pendahuluan Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kesinambungan daripada mata pelajaran Pendidikan Islam yang wajib di ajar kepada semua murid yang beragama Islam. sama ada peringkat rendah dan menengah. Pengajian Al-Quran ii.

Hafazan teks vii. Surah al-Anfal . Bidang Pengajian al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut :i. Kemahiran lisan ii. Amalan adab-adab berkaitan al-Quran. 6 : 1 . Surah al-Hajj. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. Surah al-Hujurat. 49 : 1 . Penghayatan C KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN Tingkatan 4: a. Kefahaman teks viii.78. viii.75.34. 31 :1 . v.B CIRI-CIRI PENGAJARAN PENGAJIAN AL-QURAN. Aspek kelancaran bacaan iii. Penguasaan kemahiran fasahah iv. vi. 36 : 1 . Surah al-Mu’minun. Kemahiran bacaan secara tartil v. Surah al-An‘am.18. 8 : 1 . Surah Luqman. vii.165. iii. Amalan atau aplikasi x. Surah al-Rahman. 23 : 1 .118. 19 . ii. 22 : 1 – 78 iv.Tajwid dan Fasohah) vi. ix. Surah Yasin.83. 55 : 1 . Penguasaan Tilawah secara tertil (kelancaran.

36 : 1 – 83 Tingkatan 5 : a.96. v. 55 : 1. Surah al-Nur.30 c.38. 56 : 1 .83 x. 8 : 60-63 v. Surah Yasin. Surah al-Rahman. 9 : 1 . Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid. memahami pengertian. i. Mengetahui latar belakang. 49 : 13 xi. 22 : 42 . Surah al-An‘am. 6 : 70 ii.b. Surah al-An‘am. 23 : 1 . Surah al-Hujurat. iii.Mu’minun. Surah al-Hajj. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. Surah al-Taubah. 59 : 1 . 6 : 162 – 163 iv.46 vii.24 20 .11 viii. Surah al-Anfal. iv. hikmat. Surah al-An‘am. 36 : 77 . Surah al. Surah Luqman. ii. Surah al-Waqiah. fadilat membaca. 24 : 1 . Surah al-Sajdah. Surah al-Hajj. 31 : 12 –19 ix. 32 : 1 . 6 : 141 iii. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i.129. Surah al-Hasyr . sebab nuzul.30. Surah Yasin. 22 : 11-13 vi.

24 : 30 – 31 vii. 32 : 1 – 30 ULUM AL-QURAN A Pendahuluan Bidang Ulum al-Qurqn membincangkan tentang al-Quran. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan Ulum al-Quran ii. Surah al-Taubat. i. hikmat. 9 : 128 – 129 v. 24 : 35 viii. Surah al-Taubat. Surah al-Nur. fadilat membaca. 56 : 1 – 96 x. Surah al-Nur. Surah al-Waqiah. sebab nuzul. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i. wahyu dan sejarah penulisan al-Quran. 9 : 23 . Mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan al-Quran 21 . Surah al-Taubat. B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut :i. 59 : 21 – 24 c. memahami pengertian. Ia juga bertujuan membolehkan murid memahami istilahistilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Qurn dan seterusnya dapat memahami al-Quran dengan lebih tepat d mendalam. 9 : 6 ii. 24 : 1 – 10 vi. Mengetahui latar belakang. Surah al-Sajdah. Surah al-Taubat. Surah al-Sajdah.24 iii. 32 : 15 – 20 ix. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu al-Quran secara mendalam serta mengetahui kepentingannya. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid.b. 9 : 102 iv. Surah al-Hasyr. Surah al-Nur.

iii. Justeru itu ia ada hubungan dengan kefahaman ayat alQuran yang saling mengait di antara satu sama lain ke arah memantapkan 22 . Fi Zilali al-Quran dan Tafsir al-Quran al-Hakim.a. ‘Ulum al-Quran dan kepentingannya. v. ii. Tafsir Ibnu Kathir. akhlak dan tamadun manusia yang terdiri daripada hadis pilihan yang relevan dengan keadaan semasa. Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umaiyyah.w. budaya kerja. iv. iii. Kepentingan wahyu dan cara penurunnya. Makkiyyah dan Madaniyyah. Sejarah al-Quran di zaman Rasulullah s. Bidang Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. Mempertahankan kesucian al-Quran iv. Al-Quran sebagai mukjizat. Tingkatan Lima: i. Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran iii. Nuzul al-Quran. Mengetahui nama-nama al-Quran C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i.. Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir: Tafsir Qurtubi. Mengetahui kepentingan wahyu dan penurunannya v. Ini adalah kerana Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Quran dan mengandungi sebahagian hukum Islam yang sesuai dengan keperluan dalam kehidupan manusia. PENGAJIAN AL-HADIS A Pengenalan Bidang Pengajian al-Hadis dimasukkan dalam semakan kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid supaya sumber ilmu dan penghayatannya dapat dipertingkatkan dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. ii.

penghayatan yang menyeluruh dan berterusan sepanjang hayat. v. iv. ii.lagi penguasaan murid terhadap kefahaman. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Pengajian Hadis Bidang Pembelajaran Pengajian al-Hadis menumpukan perkara-perkara berikut :i. pengertian serta hikmat pengajaran hadis-hadis berikut: Tingkatan 4: Kelebihan menuntut ilmu َ َ ‫سو‬ ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ ‫عن أِبي الد ّْر‬ ُ ‫ت َر‬ َ :‫داِء رضي الله عنه قال‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ ُ ْ‫مع‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ َ َ ‫سل‬ ُ ‫قو‬ ‫قا‬ ً ‫ري‬ ً ‫ري‬ ُ َ‫م ي‬ ِ ِ‫قا ي َب ْت َِغي ِفيه‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ع َل َي ْهِ و‬ ُ ّ ‫سهّلَ الل‬ ً ْ ‫عل‬ َ ‫ل‬ َ ّ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫ه ب ِهِ ط‬ ِ َ‫ك ط‬ َ َ ِ ‫حت ََها ل‬ ‫ن‬ َ َ ‫ن اْلملئ ِك‬ ّ ِ ‫صن َعَ وَإ‬ َ ِ ‫جن‬ ْ ‫ضعُ أ‬ َ َ ‫ة ل َت‬ ّ ِ ‫جن ّةِ وَإ‬ َ ْ ‫إ َِلى ال‬ َ ِ ‫ب ال ْعِل ْم ِ ِرضا ًب‬ َ ‫ما‬ ِ ِ ‫طال‬ ‫ن ِفي‬ ِ ْ ‫حّتى ال‬ ِ ‫وا‬ ِ ْ‫ست َغ‬ َ ‫ض‬ ّ ‫ن ِفي ال‬ ْ ُ‫م ي‬ َ َ‫ت و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫فُر ل‬ َ ِ ‫ال َْعال‬ ِ ‫حيَتا‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ن ِفي الْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ن‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ ‫ل ال َْعال ِم ِ ع ََلى ال َْعاب ِد ِ ك‬ ّ ِ ‫ب وَإ‬ ْ ‫ف‬ ْ َ‫ماِء وَف‬ َ ‫مرِ ع ََلى‬ َ ‫ق‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ِ ‫واك‬ َ َ ‫سائ ِرِ ال ْك‬ ِ ‫ض‬ َ ّ ‫ة الن ْبَياِء وإ‬ ‫ما وَّرُثوا‬ ُ َ ‫ماَء وََرث‬ َ ّ ‫ما وَإ ِن‬ ً َ‫م ي ُوَّرُثوا ِديَناًرا ول َ د ِْره‬ ْ َ ‫ن الن ْب َِياَء ل‬ ِ َ َ ‫ال ْعُل‬ َِ ّ ‫ح‬ ‫ر‬ َ َ ‫خذ َه ُ أ‬ َ َ‫ن أ‬ َ ِ ‫خذ َ ب‬ َ َ‫م ف‬ َ ْ ‫ال ْعِل‬. iii. ْ ‫م‬ ٍ ِ‫ظ َواف‬ (‫)رواه أبو داود والترمذي‬ 23 . memahami dan menghayati matan. C Aspek kelancaran Penguasaan kemahiran fasahah Kefahaman teks Penghayatan atau aplikasi Menguasai sebab wurud al-Hadis Kandungan Sukatan Pelajaran Membaca.

‬‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫ل ِن ِ َ‬ ‫سائ ِك ُِ ْ‬ ‫)رواه الترمذي(‬ ‫‪Mensyukuri Nikmat Allah:‬‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ما َقا َ‬ ‫ه‬ ‫س َر ِ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ه ع َن ْهُ َ‬ ‫ضي الل ّ ُ‬ ‫ي َ‬ ‫ل الن ّب ِل ّ‬ ‫ن ع َّبا ٍ‬ ‫ن اب ْ ِ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ة‬ ‫ح ُ‬ ‫مللا ك َِثي لٌر ِ‬ ‫صل ّ‬ ‫مغُْبو ٌ‬ ‫ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ن ِفيهِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫م ن ِعْ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ال ّ‬ ‫مل َ‬ ‫مَتا ِ‬ ‫ن الن ّللا ِ‬ ‫فَرا ُ‬ ‫غ‪.‬‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫)رواه البخاري(‬ ‫‪Menjauhi Sifat Yang Buruk:‬‬ ‫َ‬ ‫سللو ُ‬ ‫ك َقا َ‬ ‫ه‬ ‫ه ع َل َي ْل ِ‬ ‫ل ك َللا َ‬ ‫مال ِ ٍ‬ ‫ن َر ُ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ل الل ّلهِ َ‬ ‫عن أن َ ُ‬ ‫س بْ ُ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫قو ُ‬ ‫ن‬ ‫م يَ ُ‬ ‫م إ ِّني أ َ ُ‬ ‫ك ِ‬ ‫ل َوال ْ ُ‬ ‫ن ال ْعَ ْ‬ ‫جزِ َوال ْك َ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل الل ّهُ ّ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ِ‬ ‫م َ‬ ‫جْبلل ِ‬ ‫َ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫ن عَ َ‬ ‫حَيللا‬ ‫ب ال ْ َ‬ ‫ل وَأ ُ‬ ‫َوال ْهََرم ِ َوال ْب ُ ْ‬ ‫قب ْرِ وَ ِ‬ ‫ك ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ن فِت ْن َةِ ال ْ َ‬ ‫ذا ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫خ ِ‬ ‫ل‬ ‫ما ِ‬ ‫ن وَغ َل َب َةِ الّر َ‬ ‫ضل َِع ال ّ‬ ‫ت‪.‬وفي رواية ‪ :‬وَ َ‬ ‫م َ‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫جا ِ‬ ‫دي ِ‬ ‫)رواه مسلم(‬ ‫‪24‬‬ .‫‪Kepentingan ulama :‬‬ ‫ْ‬ ‫ن ع َب ْ ِ ّ‬ ‫سللو َ‬ ‫ص قَللا َ‬ ‫ه‬ ‫ل الل ّل ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ن عَ ْ‬ ‫عَ ْ‬ ‫م ِ‬ ‫ن الَعا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫داللهِ ب ْ ِ‬ ‫قو ُ‬ ‫م ان ْت َِزاع ًللا‬ ‫م يَ ُ‬ ‫ل إِ ّ‬ ‫ه ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ض ال ْعِل ْل َ‬ ‫ن الل ّ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ه ل ي َقْب ِل ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫حّتلى إ ِ َ‬ ‫ذا‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫ه ِ‬ ‫ملاِء َ‬ ‫ض العُل َ‬ ‫ض العِل َ‬ ‫ي َن ْت َزِع ُ ُ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫ن العَِباد ِ وَلك ِ ْ‬ ‫م َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫ما ات ّ َ‬ ‫ق َ‬ ‫سا ُ‬ ‫م ي ُب ْ‬ ‫جّهال ً فَ ُ‬ ‫س ُرُءو ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫لَ ْ‬ ‫خذ َ الّنا ُ‬ ‫سلئ ِلوا فَلأفْت َ ْ‬ ‫وا ب ِغَي ْل ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا‬ ‫ِ‬ ‫ضّلوا وَأ َ‬ ‫عل ْم ٍ فَ َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Akhlak Yang Mulia:‬‬ ‫سو ُ‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا َ‬ ‫م‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ملل ُ‬ ‫م‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫م ِ‬ ‫قللا وَ ِ‬ ‫مللؤ ْ ِ‬ ‫ماًنللا أ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫سللن ُهُ ْ‬ ‫ن ِإي َ‬ ‫ل ال ْ ُ‬ ‫أك ْ َ‬ ‫مِني َ‬ ‫قا‪.

‫‪Amalan Yang Baik di Sisi Allah:‬‬ ‫ل الل ّه أ َي الع ْما َ‬ ‫ل قَللا َ‬ ‫ضل ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ن أ َِبي ذ َّر َقا َ‬ ‫ل‬ ‫ل أفْ َ‬ ‫ت َيا َر ُ‬ ‫ل قُل ْ ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ّ‬ ‫عَ ْ‬ ‫سِبيل ِهِ‬ ‫ما ُ‬ ‫جَهاد ُ ِفي َ‬ ‫ن ِبالل ّهِ َوال ْ ِ‬ ‫الي َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:Tingkatan‬‬ ‫‪Tanggungjawab individu:‬‬ ‫ع َن ابن ع ُمر ع َن النبي صّلى الل ّه ع َل َي له وس لل ّ َ‬ ‫ه قَللا َ‬ ‫ل أل‬ ‫م أن ّل ُ‬ ‫ْ ِ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِّ ّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ْ ِ‬ ‫س لُئو ٌ‬ ‫ذي ع َل َللى‬ ‫ن َر ِ‬ ‫ميُر ال ّل ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ فَللال ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُل ْ‬ ‫ك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ل ع َل ْ‬ ‫َ‬ ‫جل ُ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫ن َر ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ َوالّر ُ‬ ‫م ْ‬ ‫س َراٍع وَهُوَ َ‬ ‫ل َراٍع ع َل َللى أهْ ل ِ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫الّنا ِ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ه‬ ‫عي َ ٌ‬ ‫مْرأة ُ َرا ِ‬ ‫ت ب َعْل َِها وَوَل َد ِ ِ‬ ‫ة ع ََلى ب َي ْ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َوال ْ َ‬ ‫ل ع َن ْهُ ْ‬ ‫ب َي ْت ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫سُئول َ ٌ‬ ‫م ْ‬ ‫ل َ‬ ‫م ْ‬ ‫سي ّد ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫م َوال ْعَب ْد ُ َراٍع ع ََلى َ‬ ‫ة ع َن ْهُ ْ‬ ‫ي َ‬ ‫ما ِ‬ ‫وَه ِ َ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫عي ِّته‪.‬‬ ‫ن َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ه أل فَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kepentingan Niat:‬‬ ‫خ ّ‬ ‫ه‬ ‫ن ال ْ َ‬ ‫ب َر ِ‬ ‫ضي الّللل ُ‬ ‫عن أمير المؤمنين أبي حفص ع ُ َ‬ ‫طا ِ‬ ‫مَر ب ْ َ‬ ‫قللو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ه َقا َ‬ ‫ل‬ ‫م يَ ُ‬ ‫س ِ‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّل ُ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫ما ُ‬ ‫ت‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ن ك َللان َ ْ‬ ‫وى فَ َ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫ت وَإ ِن ّ َ‬ ‫ما الع ْ َ‬ ‫إ ِن ّ َ‬ ‫م لرِ ٍ‬ ‫مل ْ‬ ‫مللا ن َل َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مللا‬ ‫ه إ َِلى د ُن َْيا ي ُ ِ‬ ‫حَها فَهِ ْ‬ ‫مَرأةٍ ي َن ْك ِ ُ‬ ‫هِ ْ‬ ‫ه إ ِل َللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫صيب َُها أوْ إ َِلى ا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kerjaya Terbaik:‬‬ ‫عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‪ :‬سئل رسول الله صلللى‬ ‫َ‬ ‫م ُ‬ ‫ض ْ‬ ‫ه‬ ‫ل ب ِي َد ِ ِ‬ ‫ل الر ُ‬ ‫ب أفْ َ‬ ‫الله عليه وسلم‪ :‬أيْ الك َ ْ‬ ‫ل؟ قال‪ :‬ع َ َ‬ ‫س ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫وَك ُ ّ‬ ‫مب ُْرور‪.‬‬ ‫ل ب َي ٍْع َ‬ ‫‪25‬‬ .

Ia bertujuan membolehkan murid mengenali.(‫)رواه الطبرني‬ Berpegang Kepada al-Quran dan al-Sunnah: ‫ عن النللبي صلللى الللله عليلله‬،‫عن أبي هريرة رضي الله عنه‬ َ ُ ‫ ترك ْت فيك‬:‫ أنه قال‬،‫وسلم‬ ‫م‬ ِ َ‫ن ت‬ ّ ‫م‬ ْ ُ ‫س لك ْت‬ َ َ ‫ض لّلوا مللا ت‬ ْ ‫مأ‬ ْ ِ ُ ََ ْ َ ‫مَرْين ل‬ . B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut i. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang terdapat dalam Ulum al-Hadis. memahami dan menghuraikan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Hadis.‫ة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ َ ّ ‫سن‬ َ ‫ ك َِتا‬:‫بهما‬ ُ ‫ب الله و‬ (‫)رواه مالك‬ Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah: ُ ‫سو‬ َ ‫ل َقا‬ َ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا‬ ‫م‬ َ َ‫ه ع َل َي ْلهِ و‬ ُ ‫ل َر‬ َ ّ ‫س لل‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ ْ َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ّ‫قوِي‬ ِ ْ ‫م لؤ‬ ِ ِ‫ب إ ِل َللى الل ّله‬ ِ ْ ‫مؤ‬ ِ ‫ضلِعي‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ح‬ َ ‫خي ٌْر وَأ‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ‫مل‬ ُ ‫م‬ ِ ‫م‬ َ ُ‫فع‬ ّ ُ ‫وَِفي ك‬ ‫ج لْز‬ َ ْ ‫ما ي َن‬ َ ‫ل‬ َ ْ‫ن ب ِللالل ّهِ َولت َع‬ ْ ‫خي ٌْر ا‬ ْ ‫ك َوا‬ َ ‫ص ع ََلى‬ ْ ِ‫حر‬ ْ ِ‫ست َع‬ َ َ ‫وإ‬ َ ‫ت‬ َ َ ‫صاب‬ ْ ‫ق‬ َ َ ‫ذا وَك‬ َ َ‫ن ك‬ َ ‫ك‬ ‫ن‬ ُ َ ‫يٌء َفل ت‬ َ ‫كا‬ ْ َِ ُ ْ ‫ل ل َوْ أّني فَعَل‬ َ ‫نأ‬ ْ ِ ‫ذا وَل َك‬ ْ ‫ش‬ َ َ ْ ‫شي‬ َ ‫م‬ َ َ‫شاَء فَع‬ ْ ُ‫ق‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫ما‬ . Mempertahankan kesucian hadis 26 . Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis ii. Mengetahui fungsi dan kedudukan hadis iii.‫ن‬ ْ َ ‫ن ل َوْ ت‬ ُ َ ‫فت‬ ّ ِ ‫ل فَإ‬ َ َ‫ح ع‬ َ َ‫ل قَد ُّر الل ّهِ و‬ ِ ‫طا‬ (‫)رواه مسلم‬ ULUM AL-HADIS A Pendahuluan Bidang Ulum al-Hadis membincangkan tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam.

v.( Mursal ( ‫مرسل‬ ii. Syarat-syarat perawi hadis. Musnad (‫)مسَند‬. Musnid (‫ )مسِند‬dan Matan ( ‫ ) متن‬. Pengertian dan maksud Hadis Dirayah dan Hadis Riwayah.Hujjah ( ‫) الحجة‬. Khabar Mutawatir dan Ahad serta hukum beramal dengannya. Sahih Muslim. Sunan Abu Daud. Hasan. Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari. iii. Mauquf ( ‫) موقوف‬. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam. Marfu‘ ( ‫) مرفوع‬. Sunan al-Nasa’i dan Sunan Ibn Majah. vi. vii. Sunan al- Tirmizi. Qudsi dan al-Quran. Huraian istilah-istilah berikut : Rawi ( ‫ ) راوي‬. Perbezaan antara Hadis Nabawi. iv. Tingkatan Lima: Jenis Hadis dan hukum beramal dengannya : i. Syaz ( ‫) شاذ‬. 27 .C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. Perbezaan antara Hadis Sahih. Maqtu’ ( ‫) مقطوع‬. Da’if dan hukum beramal dengannya.Maudu‘( ‫) موضوع‬ iii. Isnad ( ‫) إسناد‬.Hafiz ( ‫) الحافظ‬. Istilah ahli Hadith : Muhaddis ( ‫ ) المحدث‬. viii.Hakim( ‫الحاكم‬ ) iv. Sanad( ‫ ) سند‬. Pengertian hadis ii.

Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid. begitulah aspek-aspek yang lain seperti persoalan halal. ibadat dan sirah. Memahami kepentingan adab-adab. bertanggungjawab dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. di mana aspek fardhu ain dan fardhu kifayah hendaklah dititikberatkan. sunat. iii. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran bidang ini diharapkan boleh memenuhi kehendak semakan kurikulum baru. wajib. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Akhlak i. ii.AKHLAK A Pengenalan Bidang akhlak adalah satu bidang yang penting kerana ia merupakan manifestasi dari hasil pembelajaran yang lain seperti akidah. haram. Bidang ini bertujuan melengkapkan murid dengan ilmu dan amalan yang perlu dihayati dan mampu mengawal diri diripada gejala-gejala negatif untuk melahirkan muslim mukmin yang bertaqwa. Guru-guru perlu menitik berat pengajaran dan pembelajaran khususnya supaya murid dapat menghayati adab-adab dalam kehidupan seharian dengan berkesan. pemikiran. Kesempurnaan asas akhlak Islamiah yang bergantung kepada tiga dimensi qauli. Adab terhadap Rasul ii. Sebagai contoh dalam adab ialah semasa pembelajaran. maka ianya memerlukan pendekatan yang berbeza dengan pelajaran lain. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. Guru perlu memastikan murid menguasai segala pengajaran dan tabiat penghayatan serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. qalbi dan fi`li. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Adab berfikir 28 . murid perlu diberi peluang melakukan tunjukcara dan amalan yang jelas dengan bimbingan guru. Kefahaman konsep dan ilmu. Pengisian pelajaran bahagian adab yang memerlukan penghayatan yang mendalam dan berkekalan (berterusan) dalam kehidupan murid. Berdasarkan ciri-ciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. harus dan sebagainya. Menghayati adab-adab dalam kehidupan. Ketiga-tiga dimensi ini juga harus diaplikasi dalam kehidupan. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar yang paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka. C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i.

a. Adab di tempat rekreasi viii. politik dan ekonomi. TAMADUN ISLAM A Pendahuluan Tamadun Islam adalah satu bidang penting dalam pendidikan. Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. Adab berpidato.w. vi. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka. tidak mudah mengaku kalah. berjiwa besar. iii. Adab amar maaruf nahi mungkar iv. Adab bernegara.iii. Adab menjaga orang sakit vii. viii. 29 . tidak gentar menghadapi ujian dan mempu diuji dan seterusnya dapat membangun masyarakat bertamadun dan berwawasan berteraskan akidah selaras dengan sirah pada zaman Rasulullah s. v. Adab ziarah jenazah vi. Adab musafir. vii. Adab menjaga alam. tahan menghadapi cabaran. Adab berjuang. Adab berhias diri v. pendidikan. Adab berjual beli. iv. Adab menjaga kemudahan awam Tingkatan Lima: i. Adab dengan pemimpin. Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah. dan para sahabat. ii. Bidang ini bertujuan melahirkan individu yang mampu dan berupaya membangun diri.

Kefahaman konsep dan ilmu ii. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. pemikiran. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka. Sehubungan dengan itu pengajaran sirah perlu diubah mengikut kaedah terkini sehingga murid boleh mengambil contoh untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan. Aspek-aspek itu meliputi adab murid terhadap guru dan guru dengan murid sebelum. Kebolehan menta’kul isi pelajaran. semasa dan selepas belajar. Ini menyebabkan murid sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang tersemat dan tersirat di dalamnya.Pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam berfokuskan kepada menerapkan ilmu dan kefahaman kepada murid bagaimana penyampaian tersebut dapat difahami dan seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan harian murid-murid. iv. vi. Pengisian pelajaran bahagian sirah yang bercorak amali serta penghayatan mendalam dan berkekalan dalam kehidupan murid memerlukan pendekatan yang berbeza dengan setengah pelajaran lain. Sebagai contoh dalam sirah ialah semasa pembelajaran. murid perlu diberi peluang berfikir dan mengeluarkan pandangan ke arah penghayatan dengan tunjuk ajar dan bimbingan guru. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. iii. Beberapa aspek perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan ciriciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. Aspek sebab dan musabab. 30 .Guru perlu memastikan murid menguasai segala masej kandungan pengajaran dengan mengambil iktibar dari sirah serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. amalan dan nilai dalam kehidupan. Kebolehan mengambil dan menganalisa iktabar dari Tamadun Islam. Tradisi lama pengajaran sirah ditumpukan kepada memberi ilmu pengetahuan tanpa mencungkil iktibar di sebalik sirah dan tamadun. Aplikasi konsep. vii. v. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Sirah/Tamadun Islam i. Kefahaman iktibar dan penghayatan pengajaran tamadun Islam. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid. Penghayatan nilai-nilai Islam.

ii. Penyebaran Islam ii. ii. Pentadbiran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal r. Al-Imam al-Syafie r.a.C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat  Tamadun Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kesannya : i. viii.a. Al-Imam Ibn Taimiyah. iii. vii. Al-Imam Abu Hanifah r. vi. Kepimpinan ( ekonomi. Perluasan pengaruh. Al-Imam al-Ghazali r.a.  Tokoh-tokoh Islam : i.a. Kehakiman 31 . v. Abu A‘la al-Maududi. Al-Imam Malik r.a. Tingkatan Lima Tamadun Islam pada zaman Khilafah Bani Umaiyah dan Bani  ‘Abbasiyah serta kesannya terhadap tamadun manusia : i. politik dan sosial ) iii. iv. Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marbawi. Ketenteraan iii. Pendidikan iv.

vi. Sains. penulis buku teks dan sebagainya.  Tokoh-tokoh Islam : i. HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah mengandungi tiga lajur: • Bidang Pembelajaran (BP): BP membawa maksud objektif-objektif umum bagi setiap kandungan SP. Farmakologi. ii. Hasan al-Bana. Ibn Khaldun. vi.  Islam di Nusantara : i. vii. v. Ibn. iii. Ia diletakkan pada lajur pertama seperti di dalam HSP. Perekonomian Perkembangan ilmu : Matematik. Sina. 32 . Pertanian. iii. ii. penggubal ujian. HAMKA. Samudera – Pasai. Al-Khawarizmi. iv.v. Syeikh Tahir Jalaludin. Falsafah dan Kesusasteraan. Fizik. Melaka ORGANISASI HSP ( EDISI PENYEMAKAN ) : HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah disediakan sebagai bahan panduan untuk perancangan guru. Acheh. Syeikh Daud Fatoni.

Hasil Pembelajaran (HP):
HP ialah senarai perlakuan yang perlu dikuasai pelajar mengikut setiap
BP. Ia diletakkan pada lajur kedua seperti di dalam HSP. Ia dinyatakan
dalam bentuk umum berdasarkan :
a) Bidang:

i.

Kognitif

-

tentang pencapaian
pengetahuan dan perkembangan hasil
intelek.

ii.

Afektif

-

tentang perkembangan
perlakuan dalam minat, sikap,
rohani dan emosi.

iii. Psikomotor-

tentang kebolehan amali dan
perkembangan jasmani.

b) Aras :

Satu (1)

-

aras yang paling asas/minimum
dan perlu dikuasai oleh semua
murid.

Dua (2)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 1 dan akan
dikuasai oleh murid berpotensi
baik.

Tiga (3)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 2 dan akan dikuasai
oleh murid berpotensi
cemerlang

Cadangan Pengalaman Pembelajaran (CPP)
CPP ialah cadangan aktiviti, perlu dilakukan oleh murid untuk
mencapai HP. Ia diletakkan pada lajur ketiga seperti di dalam HSP.

(Sila rujuk Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan AlSunnah)

33

PENGURUSAN PANITIA
Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah
bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus
dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan
berkesan.
A

Objektif
B

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan
tugas panitia PQS di sekola.
Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk
merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua
program dan aktiviti yang berkaitan .
Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
panitia.
Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan
dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan
motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat
berkaitan dengan PQS di sekolah.
Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS
Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS.
Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan
disampaikan kepada GKMP/GPK.
Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata
pelajaran.
Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
sempurna.
Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang
lain bagi meningkatkan P & P.
Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu
tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P.
Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan
strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.
Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat,
perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.

34C

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan
mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat
di peringkat daerah atau PKG.
Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.
Peranan Jawatan kuasa Panitia
Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut:
 Pengerusi ( Ketua Panitia )
a)
b)
c)
d)

Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah
Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat
Melaksankan aktiviti yang telah dirancang.
Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

 Naib Pengerusi
a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya
b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiausaha
a)
b)
c)
d)
e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat
Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat.
Menyediakan laporan dan dokumentasi.
Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK.
Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.
Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan
oleh pengerusi dari masa ke semasa.

Bendahari

a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain.

Ahli Jawatan Kuasa
35

Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup. 36 . d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 10. 4.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Memiliki. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 5. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan. 6. 3. 7. 11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. 9. persiapan pentas dan lain-lain. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama. g) Megendalikan aktiviti luar BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1.memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin. dari segi pengetahuan. 2. 8. memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. meja penceramah dan peserta. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran.

PENGURUSAN FAIL PANITIA Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1. 01/05/025/01 . 01/05/025/13 . 01/05/025/04 . 01/05/025/12 . 01/05/025/10 .Bank Soalan 10.Analisa STPM 8.Rancangan Tahunan 15. memastikan BBM digunakan dengan meluas. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.Jadual Waktu 4. Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 01/05/025/18 .Kokurikulum Akademik 14.Sukatan dan Huraian 12. Membantu menguruskan Bank Soalan. 01/05/025/11 .Fail induk 2.Laporan Jemaah Nazir 13.Analisa PMR 6. 01/05/025/16 .Pelan Tindakan 37 .Analisa SPM 7.12. 01/05/025/06 . 01/05/025/03 . Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan.TV dan Radio Pendidikan 9. 01/05/025/17 . 01/05/025/14 . 14. 01/05/025/08 .Biodata Guru 3. 01/05/025/15 . 01/05/025/09 .Peningkatan Prestasi PMR /SPM 16.Kerja Kursus 17.Perkembangan Staf 11. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. 13.Perbelanjaan 18. 01/05/025/07 . Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 01/05/025/05 .Pekeliling 5. 01/05/025/02 . 16. 15.

‬‬ ‫علوم الحديث دان توضوه‬ ‫• فلجر لمه دالم مغهوبوغ‬ ‫كايتكن انتارا فكتا دغن‬ ‫افليكاسي سماس‬ ‫• كورغ مندافت سوكوغن‬ ‫دري فيهق فغوروسن‬ ‫سكوله كران داغضف‬ ‫سوبجيق تيدق كريتيكل‬ ‫• فلجر كورغ دبري‬ ‫فنددهن تنتغ تيكنيك‬ ‫منجواب سوألن يغ باءيق‬ ‫انخمن‬ ‫• فلجر كورغ ممبري‬ ‫فنكنن دان فكوس ترهادف‬ ‫سوبجيق فنديديقن القراءن‬ ‫دان السنة كران داغضف‬ ‫كورغ فنتيغ دان تيدق‬ ‫ممبري فولغن يغ باءيق‬ .‫‪4.KELEMAHAN.‬‬ ‫تجويللد دان سللجارة اسلللم‬ ‫دنوسنتارا‬ ‫• مات فلجللران فنديللديقن‬ ‫القللراءن دان السللنة اداللله‬ ‫سوبجيق اليكتيف يللغ مللوده‬ ‫انتوق سكور ‪A‬‬ ‫• فلجللر يللغ برفوتينسللي‬ ‫موده دبيمبيغ انتوق خمرلللغ‬ ‫دالم فنديديقن القراءن دان‬ ‫السنة‬ ‫فلواغ‬ ‫• فلجر برفوتينسي انتوق‬ ‫خمرلغ جيك دبري فنددهن‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫• فلجر ممفوياءي فلوغ يغ‬ ‫لبيه لواس انتوق منروسكن‬ ‫‪38‬‬ ‫كلمهن‬ ‫• فغواساءن ترهادف‬ ‫توليسن جاوي بارو كورغ‬ ‫باءيق‬ ‫• فلجر كورغ برمينت‬ ‫انتوق مغيغت فكتا – فكتا‬ ‫فنتيغ دالم علوم القراءن ‪.PELUANG‬‬ ‫‪DAN‬‬ ‫‪ANCAMAN‬‬ ‫)‪(SWOT‬‬ ‫‪BAGI‬‬ ‫‪MATA‬‬ ‫‪PELAJARAN‬‬ ‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫كقواتن‬ ‫• فلجللللللر ممفوثللللللاءي‬ ‫كمللاهيران اسللاس ممبللاخ‬ ‫دان منوليس جاوي‬ ‫• فلجر ممليكللي فغتهللوان‬ ‫اسلللاس تنتلللغ القلللراءن ‪. ANALISIS‬‬ ‫‪KEKUATAN.

Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid Penolong Kanan 3. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan 39 .6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID PROSES KERJA 1.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : TARIKH DISEDIAKAN : 1. Menyemak Nota dan Latihan Murid mengikut Jadual 6.1.2006 8. Melaporkan Hasil Semakan.1 Kekerapan 1. 7.2 Saiz sample 1. Mengumpul dan menghantar Buku Nota Latihan untuk semakan. 1. ‫بيداغ فغاحين اسلم‬ ) ‫دفوست فغاجين تيغضي‬ ( IPT ‫• دافت ملهيركن‬ ‫ضنراسي فغضرق دان‬ ‫فلقسنا كأره‬ ‫مرياليساسيكن كونسيف‬ ‫اسلم حضاري‬ MANUAL PROSEDUR KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Pengetua TAJUK 8.2. 5.‫انتوق ماس دفن‬ 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar.3 Penyemak 2. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan Nota/Latihan Murid Penyemak Pengetua/Penolong Kanan Penyemak/Pengetua 4.

Menyemak Ikut Jadual. 4. 40 . KELUARAN 01 NO. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. Mengadakan Hasil Semakan. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid. PINDAAN 00 TARIKH 1.Guru Matapelajaran.6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID Mula 1. Melaporkan Hasil Semakan. 6.2. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk semakan.1.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.2006 TAJUK 8.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8. 5. Memuaskan /Lengkap NO.GKB susulan.1. 2. 7. 8. 3. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan Murid.

8. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah dirancangkan. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia. Guru 5.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. Penolong Kanan 2. * seperti : Program Peningkatan Prestasi.6 MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1. peperiksaan. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia termasuk aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. perancangan pengajaran.Tidak) Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN TAJUK 8. Menjalankan Tindakan susulan.2. Ketua Panitia 6. Ketua Panitia 3.1. Guru Ketua Panitia 8. 41 . Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN. Penolong Kanan 7. 4. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia.2006 PENGURUSAN PANITIA PROSES KERJA 1. Memuaskan / Lengkap? (Ya. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. 9. perkembangan staff dan lain-lain.

NO. KELUARAN 01 NO. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia 5.2.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. 2. 42 . 6. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*. Menjalankan Tindakan Susulan. PINDAAN 00 TARIKH 1. 1.2 PENGURUSAN PANITIA Mula 1. 4.1. 7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. 8.2006 TAJUK 8.1. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia 3.

Pengetua Guru 5. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar.1. Menjalankan Penilaian mengikut Jadual.2006 43 . dan dan Pentaksiran 8. KELUARAN 01 NO. Menjalankan Tindakan Susulan.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.2006 Pengetua PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA 1. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan.9. Ketua Panitia 2. Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan.1. Menyemak Buku Persediaan Mengajar.2. JAWATAN 8.4 4. Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK 8. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan /Dihantar ke PPD/JPN. NO. PINDAAN 00 TARIKH 1. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata pelajaran masing-masing. 6. Guru 3. 7.

8. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. Menjalankan Tindakan Susulan. 2. 3.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. 7. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan.1.2006 TAJUK 8. 4. 5.CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. 6. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan.2 . 44 .4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mula 2. 1. Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masing-masing.

‬‬ ‫فربينخغن‪2.‫‪Tamat‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫موريد مغتهوي كسن فغاباين دعوه دالم مشاركت‪3.‬‬ ‫مثدياكن كرتن أخبار تنتغ برتوليرنسي مشاركت مجموع‪2.‬‬ ‫خرتا‪4.‬‬ ‫اينستيتوسي دعوه دمليسيا‬ ‫مثدياكن كرتن مجله تنتغ كسن فغاباين دعوه دالم‪4.‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫مغنل فستي كلومفوق موريد برداسركن ارس‪1.‬‬ ‫مشاركت‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫موريد تله مغتهوي تنتغ كواجيفن بردعوه‪2.‬‬ ‫مثدياكن خرتا كاتيضوري اورغ كافير دان فوغسي‪3. CONTOH MODUL PENGAJARAN DAN‬‬ ‫‪PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN‬‬ ‫‪AL-SUNNAH‬‬ ‫فغاجين القرءان ‪ :‬لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن ‪:‬اومت اسلم هندقله مماهمي دغن سباءيقن‬ ‫فوكوس‬ ‫خارا برانتركسي دغن‬ ‫اورغ بوكن اسلم‬ ‫عمالن ‪:‬سنتياس مغمبيل فلواغ انتوق منجلسكن‬ ‫كباءيقكن اسلم‬ ‫فغحياتن ‪:‬برتوليرنسي سسام انسان – مغحياتي ايسي‬ ‫كاندوغن القراءن‬ ‫قاعده‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫كرتس أخبار‪2.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد بوليه ممباخ القراءن‪1.‬‬ ‫مجله‪3.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫سومبر فغاجران رقمن اية بركناءن سرتا ترجمهن‪1.

‬‬ ‫ممبينخغكن تيكنيك دان خارا – خارا بردعوه يغ بركسن‪2.‬‬ ‫منرغكن كسن درفد فغاباين دعوه‪4..‬‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫اسلم‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫ايسي‬ ‫ن‬ ‫فغاجر‬ ‫‪46‬‬ ‫ايسي‬ ‫فثرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ ‫برفيكير‬ .‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ ‫ممباخ اية ‪ 6‬سورة التوبة دغن فصيح دان لنخر‪1.‬‬ ‫منجلسكن فرسيافن فندعوه ‪:‬علمو – ايمان – تقوى‪2.‬‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق توليرنسي ترهادف اورغ بوكن ‪6..‬‬ ‫منترجمهكن معني اية كدالم بهاس مليو‪2.‬منجلسكن كواجيفن بردعوه ‪":‬بلغوا عني ولو اية‪1.‬‬ ‫منرغكن كسن بردعوه سخارا تيدق برحكمه‪5.‬‬ ‫مغلواركن فغاجرن درفد اية‪3.‬‬ ‫مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‪ :‬ذمي‪ -‬حربي –‪4.‬‬ ‫سرت داليل‪":‬ادع‬ ‫"‪.‬‬ ‫مستأمن – معاهد‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق فرليندوغن ترهادف اورغ كافير ‪5.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن كونسيف دعوه دالم مشاركت بربيلغ قوم‪1.‬الى سبيل ربك بالحكمة‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‪3.‬‬ ‫ممهمي اينتيساري اية ‪ 6‬سورة التوبة‪3.

‬‬ ‫كاتيضوري‪3.‬‬ ‫فندعوه‬ ‫انستيتوسي‪7.‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن تيدق‪9.‬‬ ‫بركسن‬ ‫فرسيافن‪6.‬‬ ‫انستيتوسي‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫‪:‬سجاره‬ ‫توليرنسي‬ ‫مشاركت‬ ‫مجموع‬ ‫دمدينة‬ ‫خارا بردعوه‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكس‬ ‫ي‬ ‫ضورو منونجوقكن ضمبر مشاركت مجموع دمليسيا‪1.‬‬ ‫كافير‬ ‫كونسيف دعوه‪4.‬‬ ‫خارا دعوه يغ‪5.‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن فغاباين‪8.‬‬ ‫كافير‬ ‫‪2.‬‬ ‫برحكمه دالم‬ ‫بردعوه‬ ‫‪:‬عقيدة‬ ‫كاتيضوري‪1.‫اية‪1 .‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‪47‬‬ .‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد منجلسكن مغناءي ضمبر يغ دفاميركن‪2.‬‬ ‫كفاهمن‪:‬اية ‪6‬‬ ‫سورة التوبة‬ ‫مقصود اية‪2.

1‬‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪.1:‬مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‬ ‫مثنارايكن اينستيتوسي دعوه دمليسيا‪2.‬‬ ‫بركسن‬ ‫فغاباين دعوه دمليسيا‬ ‫مينارايكن فغاجرن اية‪3.5‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‬‫مغحياتي ‪-‬‬ ‫مثاتاكن كواجيفن بردعوه‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫ملقساناكن ‪-‬‬ ‫سومبغ ساران مغناءي خيري‪ 1.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مجموع‬ ‫بوكن اسلم‬ ‫دالم نضارا اسلم‬ ‫فنيلين ‪.1:‬ثاتاكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‬ ‫ثاتاكن فوغسي اينستيتوسي دعوه يغ اندا فهمي‪2.6‬‬ ‫ضورو ممفردغركن رقمن‬ ‫اية دان موريد مغيكوت‬ ‫باخاءن كاسيت‬ ‫موريد منترجمهكن اية‬ ‫ضورو منرغكن اينتيساري‬ ‫اية‬ ‫منجلسكن كاتيضوري اورغ‬ ‫كافير‬ ‫منجلسكن بنتوق‬ ‫‪2‬فرليندوغن اورغ كافير‬ ‫دان اينستيتوسي بركايتن‬ ‫مينارايكن بنتوق توليرنسي‬ ‫ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ممفرباءيقي ‪-‬‬ ‫باخاءن القران‬ ‫منيغكتكن ‪-‬‬ ‫موتو باخاءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ممباخ‬ ‫القراءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫مغحياتي‬ ‫اجرن اضام‬ ‫فنيلين ‪.‫‪.‬ممنوهي ‪-‬‬ ‫تنتوتن سباكاي تونتوتن دعوه‬ ‫–‬ ‫سللو ‪-‬‬ ‫فندعوه‬ ‫حيري فندعوه يغ بركسن يغ‬ ‫فركمبغن فرلو اد فد فندعوه دان كس مغكاجي حارا ‪ -‬برهوبوغ دغن‬ ‫اينستيتوسي‬ ‫– خارا‬ ‫فغاباين‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫فرلقساناءن‬ ‫دعوه‬ ‫دعوه يغ‬ ‫موريد مغنل فستي كسن‪2.3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪48‬‬ .‬‬ ‫ن تولرنسي‬ ‫اية القراءن‬ ‫فركمبغن بردعوه يغ‬ ‫دالم‬ ‫برتولرنسي ‪-‬‬ ‫بركسن‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن اورغ‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير‪3.‬‬ ‫ايسي كاندوغن مرياليساسيك‬ ‫مغهورايكن تيكنيك دان خارا‪2.

‬‬ ‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫فلجر تله مغتهوي بيلغن سورة ددالم القراءن دان نام‬ ‫سورة ترسبوت‬ ‫‪OHP.1 :‬ترغكن باكايمان اندا بوليه ملكوكن توضس – توضس‬ ‫دعوه‬ ‫يغ بركسن‬ ‫ترغكن عاقيبة ‪ 2‬دري دعوه يغ تيدق برحكمه‪2.4‬لمبارن ضرافيك‬ ‫خرتا نام‪ -‬نام سورة القراءن‪1.‬‬ ‫روموسن اومت اسلم واجب ممبري فرليندوغن كفد اورغ كافير‪2.2‬بوكو سجاره فنورونن القراءن‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ .‬‬ ‫ارس ‪: 1‬سنارايكن كاتيضوري كافير دان خنتوهث بردسركن‬ ‫سجاره‬ ‫توكسن‬ ‫ارس ‪: 2‬جلسكن خارا ‪ 2‬دعوه يغ بركسن‬ ‫ارس ‪: 3‬افكه يغ دافت اندا لكوكن سباضاي ‪ AJK‬بادن دعوه‬ ‫دسكوله اندا‬ ‫اولسن‬ ‫‪1.‬‬ ‫فتا ميندا‪2.‬‬ ‫علوم القراءن ‪:‬مكية دان مدنية‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتاهوان سديا اد‬ ‫سومبر فغاجرن‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫‪49‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فميكيرن‪:‬منجلسكن فغرتين مكية دان مدنية‬ ‫عملن ‪:‬مملياكن القراءن‬ ‫فغحياتن‪:‬مغمبيل اعتيبار درفد خريتا ‪2‬يغ تركاندوغ‬ ‫ددالم القراءن‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫بنديغ بيذا‪3.‬‬ ‫فربينخغن كومفولن‪2.3‬كاسيت‬ ‫‪.‬‬ ‫الله كاسيه اورغ يغ منجالنكن دعوه‪1.‬‬ ‫‪3.‫فنيلين‪.‬‬ ‫سكيران‬ ‫دمينتا‬ ‫منجاك كأمانن سجاكت مروفاكن تنتوتن اسلم‪3.

‬‬ ‫مغهورايكن خيري ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪2.2‬‬ ‫‬‫تفسير‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫مغكاتيضوريكن‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫مدنية‬ ‫اية – اية‬ ‫خيري ‪3.‬‬ ‫دان برسوأل جواب‬ ‫ضورو برتاث برافكه بيلغن سورة دالم القراءن‪2.‬‬ ‫انتارا اية ‪2‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫علوم‬ ‫‪ /‬اية مكية ‪-‬‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫القراءن‬ ‫مدنية‬ ‫مدنية‬ ‫علمو ‪-‬‬ ‫بنتوق اية ‪2.‬‬ ‫علماء برداسركن ماس ‪.‬‬ ‫لغكه ‪: 1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سللو مغمبيل‬ ‫سجاره‬ ‫فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‪1.‬تمفت دان كمفولن‬ ‫ساسارن‬ ‫منرغكن فائده ممفلجري فمبهاكين اية ‪ 2‬مكية دان‪2.‬‬ ‫قيصه – قيصه‬ ‫اسلم‪:‬يقين‬ ‫دغن القراءن القراءن‬ .‬‬ ‫مياتاكن كفنتيغن مغتهوي اية – اية مكية دان مدنية ‪2.‬‬ ‫مدنية‬ ‫‪ :‬ارس ‪3‬‬ ‫مغهورايكن بنتوق ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪1.‬‬ ‫ممبنديغ بيذا خيري دان بنتوق اي مكية دان مدنية‪3.‬‬ ‫اعتيبار در‬ ‫فراوندغن‬ ‫فائده مغتهوي مكية ‪ /‬مدنية‪2.2‬‬ ‫‪ /‬مكية‬ ‫كندوغن اية‬ ‫مدنية‬ ‫مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجران دالم كلس‬ ‫ضورومماينكن فيتا رقمن ) نشيد ( نام سورة ‪ 2‬دالم القراءن‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪50‬‬ ‫ضابوغ جالين كماهيرن‬ ‫فنرفن‬ ‫ايسي‬ ‫برفيكير‬ ‫ضيوضرافي ‪ -‬ممبنديغ بيذا ‪-‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫تعريف اية‪1.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن فغرتين مكية دان مدنية منوروت فندغن‪1.‫دان فمبلجران‬ ‫مياتاكن فغرتين مكية دان مدنية‪1.

‬ممولياكن ‪-‬‬ ‫القراءن دغن اجرن القراءن‬ ‫خيري ‪ 2‬اية‬ ‫ممباخ دان‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فلجر ممبنديغ بيذا دانتارا اية‪ 2.2‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن فائده ممفلجري اية مكية دان مدنية‪1.‬‬ ‫سنارايكن اية ‪ 2‬يغ دكاتيضوريكن سباضاي اية مكية ‪ /‬مدنية‪3.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ممباخ القراءن‬ ‫مغهركاءي‬ ‫فائده ممفلجري اية مكية‪1.‬‬ ‫ارس ‪:1‬موريد ممبوات خاتتن تنتغ فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:2‬موريد بربينخغ كفنتيغن مغتهوي اية مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:3‬فلجر ممبوات كاجين تنتغ كاندوغن اية – اية‬ ‫مكية‪/‬مدنية‬ ‫فلجر مينارايكن ‪ 10‬سورة مكية دان ‪ 10‬سورة مدنية‪:‬‬ ‫سرتا سوره يغ خلف سام اد سورة مكية اتاو مدنية‬ ‫‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برعمل دغن‬ ‫فلجر مثنارايكن بنتوق ‪ 2‬دان‪ 1.‫‪:‬فنيلين‬ ‫ثاتاكن خيري ‪ 2‬اية مكية ‪ /‬مدنية‪1.‬‬ ‫جاس علماء‬ ‫دان‬ ‫علوم‬ ‫مدنية‬ ‫القراءن‬ ‫مثنارايكن سورة ‪2.‬‬ .‬مغكاجي‬ ‫كاندوغنث‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫ممبنتوق‪-‬‬ ‫ديري دان‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن عقيدة‬ ‫يغ سمفورنا‬ ‫روموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫‪51‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫سدياكن فتا ميندا يغ منونجوقكن فربيذاءن دانتارا اية مكية‪1.‬‬ ‫مغمبيل اعتيبار درفد خريتا – خريتا ددالم القرءان‪2.‬‬ ‫بيذاكن بنتوق ‪2‬اية مكية دان مدنية‪2.‬‬ ‫دان‬ ‫مدنية‬ ‫مملياكن القراءن دغن ممباخ كاندوغنث‪1.

‬‬ ‫كورو ممستيكن سموا موريد مميليقكي تيك س حديث‪2.‬‬ ‫سوأل جواب‪2.‬‬ ‫فنراغن ضورو‪4.‬‬ ‫سيمولسي‪3.‬‬ ‫منترجمهكن حديث كدالم بهاس مليو‪2.‬‬ ‫حاصيل فغاجرن ‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ممباخ حديث دغن بتول‪1.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد تله مغتهوي كواجيفن منونايكن امانه‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن مقصود فوتوغن حديث‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫‪52‬‬ ‫ايسي‬ ‫فنرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ .‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منرغكن لغكه ‪ 2‬انتوق منجاءوهكن ديري درفد صفة‪1.‬‬ ‫اكن دفرسوألكن‬ ‫دأخيرة كلق‬ ‫سومبر فغاجران ضامبر فميمفين نضارا‪1.‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫خيانة دان‬ ‫منرغكن فريغكت ‪ 2‬تغكوغجواب‬ ‫مغلواركن فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث‪2.‬‬ ‫مثنارايكن كلبيهن اورغ يغ برصفة امانه‪3.‬‬ ‫منرغكن دليل واجب منونايكن تغضوغجواب‪2.‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ضامبر سبواه كلوارض‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتاهوي امانه دان تغضوغجواب يغ دبريكن‪2.‬‬ ‫كتاب حديث‪3.‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫ممستيكن الة ‪ 2‬بنتو مغاجر تله دسدياكن دغن لغكف‪1.‬‬ ‫فغاجين حديث‪:‬تغضوغجواب ايندؤيدومسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫تغكوغجواب ايندؤيدو مسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهي مقصود حديث دان سديا مغحفظن‬ ‫فوكوس‬ ‫عملن ‪:‬سنتياس امانه دالم كهيدوفن‬ ‫فغحياتن‪:‬برتغكوغجواب ترهادف توضس يغ دبريكن‬ ‫قاعده‬ ‫فربينخغن كومفلن‪1.

‬‬ ‫ترجمهنث‬ ‫مقصود‪2.‬‬ ‫ضورو ممفركنلكن تاجوق يغ هندق دفلجري‪3.‬‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪53‬‬ ‫تغضوعجواب‬ ‫ايندؤيدو‬ ‫فغاجرن‪6.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫تغكوغجواب برداسركن‬ ‫القراءن‬ ‫الكريم‬ ‫‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو ممفاميركن كامبر فميمفين نكارا دان ضامبر سبواه‪1.‬‬ ‫فوتوغن‬ ‫حديث‬ ‫كواجيفن‪3.‬‬ ‫امانه‬ ‫فريغكت‪5.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫بهاس عرب ‪ -‬سيره ‪-‬‬ ‫ادب ‪-‬‬ ‫حديث ‪-‬‬ ‫تفسير ‪-‬‬ ‫كلبيهن ‪-‬‬ ‫برصفة‬ ‫امانه دان‬ ‫كبورقكن‬ ‫برصفة‬ ‫خيانة‬ ‫تغضوغجواب‪/‬ا‬ ‫مانه‬ ‫كلبيهن صفة‪4.3‬ضورو مغهورايكن كلبيهن‬ ‫اورغ يغ‬ ‫برصفة امانه‬ .‬‬ ‫برتغضوغجوا دبري توضس‬ ‫حديث دان‬ ‫ب‬ ‫ترجمهنث‬ ‫ضورو منجلسكن كواجيفن‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫امانه افبيل ‪-‬‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد ممباخ‪1.‬‬ ‫كلوارض‬ ‫ضورو برتاث تنتغ تغكوغجواب سأورغ فلجر‪2.‫فغاجرن‬ ‫حديث دان‪1.

‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫منونايكن ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن فريغكت ‪1.‬‬ ‫القراءن تنتغ‬ ‫كواجيفن منونايكن امانه‬ ‫ضورو منرغكن كبوروقكن‪3.‬‬ ‫كران ستياف‬ ‫امانه اكن دفرسوألكن اوليه الله‬ ‫ارس ‪:1‬ممبوات فتا ميندا تنتغ تغكوغجواب يغ مستي دلكوكن‬ ‫اوليه فلجر درومه‬ ‫دسكوله دان فد ماس لفغ‬ ‫ارس ‪:2‬مغهورايكن مقصود حديث "والرجل راع على اهل بيته‬ ‫وهو مسئول‬ ‫"عنهم‬ .2‬‬ ‫تغضوغجواب ايندؤيدو‬ ‫تغضوغجواب‬ ‫برداسركن‬ ‫برتغضوغجوا‬ ‫دبريكن‬ ‫يغ‬ ‫حديث‬ ‫ب‬ ‫دان امانه‬ ‫ضورو منجلسكن فغاجرن‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫امانه دالم ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن مقصود‪1.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫‪54‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫مثوأل فلجر مغناءي ترجمهن حديث‪1.‬‬ ‫خيانة‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ممينتا فلجر منجلسكن مقصود فوتوغن حديث‪1.‬‬ ‫دالم‬ ‫حديث‬ ‫كهيدوفن‬ ‫هارين‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تغضوغجواب سأورغ فميمفين ترهادف رعيتن‪1.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫كهيدوفن‬ ‫فوتوغن‬ ‫امانه‬ ‫حديث‬ ‫افبيل دبري‬ ‫ضورو ممباخ دليل نص‪2.‬‬ ‫مثوأل فلجر حكوم منونايكن امانه ددالم اسلم‪2.‬‬ ‫ضورو منكنكن بهاوا امانه دان تغضوغجواب واجب دتونايكن‪1.

‬موقوف‪1.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫فنرغن‪2.‬موقوف دان مرسل‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫‪55‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫حديث مرفوع‪ .‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫ارس ‪:3‬سنارايكن ‪ 4‬فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث ترسبوت‬ ‫‪1.‬‬ ‫ضورو مثدياكن خرتا تنتغ فمبهاكين حديث‪1.‬موقوف دان مرسل‬ ‫فميكيرن‪:‬فلجر دافت ممبيذاكن اصطلح حديث‬ ‫ترسبوت‬ ‫عملن ‪:‬برعمل دغن حديث يغ ممنوهي شرط ‪2‬‬ ‫حديث صحيح‬ ‫فغحياتن‪:‬يقين دغن حديث رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم‬ ‫سوأل جواب ‪1.‬‬ ‫فتا ميندا‪2.‬‬ ‫بوكو فندوان فغاجرن دان فمبلجرن‪4.‬‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫هوراين سوكتن‪3.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫مياتاكن حكوم برعمل دعن حديث‪2.‬‬ ‫فربينخغن‪3.‬موقوف دان مرسل‬ .‬‬ ‫ضورو مثدياكن فتا ميندا بركايتن دغن حديث‪2.‬‬ ‫موريد تله ممفلجري كاتيضوري حديث دري‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دافت ممبري فغرتين حديث مرفوع ‪ .‬‬ ‫علوم الحديث ‪ :‬حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫سضي اسفيك راوي ) صحيح‬ ‫) حسن دان ضعيف‬ ‫خرتا‪1.

‬مرفوع‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫سوأل ‪-‬‬ ‫جواب‬ ‫تنتغ‬ ‫حكوم‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫ترسبوت‬ .‬موق‬ ‫وف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫شرط‪4.‬سجاره‬ ‫فركمبغن‬ ‫فريستيوا يغ دان‬ ‫فنوليسن‬ ‫برلكو‬ ‫حديث‬ ‫فد‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫رسول‬ ‫الله صلى‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫ممهامي ‪2.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫سيره ‪-‬‬ ‫قيصة دان‪ 1.‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫ممبوات فربنديغن خيري ‪ 2‬انتارا حديث ترسبوت‪2.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغرتين‪1.‬‬ ‫كدودقكن‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫تابعين‬ ‫كماهيرن‬ ‫‬‫منينارايكن‬ ‫خيري ‪2‬‬ ‫حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫خيري ‪3.‬‬ ‫مرسل‬ ‫بوليه ممبيذاكن حديث ‪ 2‬ترسبوت‪2.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫حكوم‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممنخغكن شرط ‪ 2‬دان برحجه دغن حديث‪1.‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫دافت مغهورايكن فغرتين حديث مرفوع‪ .2‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬موقوف‪1.‬‬ ‫ممبري خونتوه حديث ‪ 2‬ترسبوت‪3.

‬‬ ‫دغن حديث‬ ‫هاتي دان‬ ‫حديث‬ ‫رسول الله‬ ‫منليتي‬ ‫مرفوع‪ .‬‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫ضورو مغايتكن جوافن فلجر دغن حديث مرفوع ‪3..‬حديث‬ ‫سبلوم‬ ‫حكوم‬ ‫برحجه‬ ‫برعمل دغن حديث‬ ‫ برعمل‬‫‪2‬ترسبوت‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫صحيح‬ ‫ فلجر‬‫دافت‬ ‫مغحياتي‬ ‫صفة‬ ‫– صفة يغ‬ ‫اد‬ ‫فد فراوي‬ ‫حديث‬ .‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برهاتي – ‪ -‬برعمل ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن تعريف‪1.‬موقوف دان‬ ‫صلى الله‬ ‫سسوات‬ ‫مرسل‬ ‫عليه وسلم‬ ‫ضورو مثوأل موريد تنتغ‪ 2.‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪57‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرسل‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو مثوروه موريد ممباخ خونتوه حديث‪1.‬موقوف دان مرسل‬ ‫ضورو برتاث تنتغ فراوي حديث ترسبوت‪2.

‬موقوف‪2.‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تعريف حديث مرفوع‪ .‬موقوق دان مرسل‪1.‬‬ ‫ثاتاكن حكوم برعمل دغن حديث مرفوع‪.‬‬ ‫حديث سرتا‬ ‫اوروسن‬ ‫هوراين‬ ‫اضام‬ ‫برهاتي – ‪-‬‬ ‫هاتي‬ ‫كتيك‬ ‫منريما‬ ‫حديث‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن خنتوه ‪ 2‬باضي حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برخاكف ‪-‬‬ ‫تيدق ‪-‬‬ ‫ضورو ممبنتغكن حرتا‪1.‬‬ ‫مرسل‬ ‫هورايكن حديث موقوف دان مرسل‪2.‬موقوق دان‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫‪58‬‬ .‬‬ ‫بنر‬ ‫ترضوفوه‬ ‫سرتا‬ ‫ضافه‬ ‫مغهورايكن حديث‬ ‫كتيك‬ ‫مرفوع‪ .‬موقوف‬ ‫منريما‬ ‫دان مرسل‬ ‫سسوات‬ ‫خنتوه كتيض – كتيض‪2.

‬‬ ‫‪2.‬موقوف‬ ‫دان مرسل‬ ‫ارس ‪:3‬جلسكن فربيذان دانتارا حديث مرفوع ‪.‬موقوف دان مرسل‬ ‫ارس ‪:2‬ترغكن خنتوه باضي حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫فرلو برحجه‬ ‫دغن حديث صحيح‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن شرط ‪ 2‬برحجه دغن حديث مرسل‪1.‬موقوف‬ ‫بنر‬ ‫دان مرسل‬ ‫ضورو منرغكن مغاف‪3.‬امانه دالم ‪.‬حديث‬ ‫الله‬ ‫صحيح‬ ‫‪2‬‬ ‫برخاكف‪-‬‬ ‫حديث مرفوع‪.‬‬ ‫أخلق ‪:‬ادب منجاض عالم‬ ‫‪59‬‬ .‬‬ ‫‪3.-‬‬ ‫ممفرتاهنك‬ ‫سضال‬ ‫فربينحغن‬ ‫ن‬ ‫اوروسن‬ ‫مغناءي شرط ‪2‬‬ ‫كبنرن‬ ‫برحجه دغن‬ ‫برعمل ‪-‬‬ ‫سنة‬ ‫حديث مرسل‬ ‫دغن‬ ‫رسول‬ ‫موريد ممبنتغكن خيري‪ 2.‬‬ ‫سضي فراوي حديث‬ ‫ضورو منجلسكن حديث مرفوع موقوف دان مرسل‪2.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫موريد ممبنتغكن حاصيل‪ 1.‬حسن اتاو ضغيف‬ ‫ارس ‪:1‬ياتاكن تغريف دان حكوم برعمل دغن حديث‬ ‫مرفوع‪ .‬‬ ‫ضورو منرغكن تنتغ فمبهاضيان جك دليهت دري‪1.‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫‪1.‬‬ ‫هاث بوليه برحجه دغنث‬ ‫جك دليهت دري سضي صحيح‪ .

‬‬ ‫منجلسكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪2.‬‬ ‫مغهورايكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫مللوءي تيليؤيسيون‬ ‫‪.‬‬ ‫ممبينخغكن خارا ‪2‬مغاتاسي كروسقكن عالم‪3.‬‬ ‫دليل برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫فمبنتغن‪2.‬‬ ‫اكتيويتي ضوتوغ رويوغ دالم كلس‪3.‬‬ ‫سنتياس منجاض كبرسيهن ديري دان عالم‪3.1‬ؤيديو سيدي )‪( VCD‬‬ ‫ضوتوغ رويوغ ممبرسيه كاواسن سكوله اتاو‪2.‬‬ ‫كلس ماسيغ ‪ -‬ماسيغ‬ ‫ضورو مثوروه فلجر ممبرسيهكن كلس سكيران‪1.‬‬ ‫مثاتاكن ببراف خونتوه خارا منجاض عالم‪3.‬‬ ‫لغكف‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫منرغكن تعريف عالم‪1.‬‬ ‫تردافت سمفه سراف‬ ‫ضورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر دسدياكن دغن‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي كيمفين منجاض عالم سكيتر‪3.‬‬ ‫موريد تله ممهمي كفنتيغن منجاض عالم سكيتر‪1.‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاغده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫‪60‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫ادب منجاك عالم‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهمي فغرتين عالم دان كفنتيغنن‬ ‫عملن ‪:‬برسيه دان تيدق ملكوكن فنخمرن عالم‬ ‫فغحياتن‪:‬سنتياس منجاض عالم دان كبرسيهن‬ ‫فربينحغن كومفولن ‪1.‬‬ .‬‬ ‫سكليليغ‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن فونخا – فونخا برلكو فنحمرن عالم‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫موريد دافت منرغكن هوبوغن مأنسي دغن عالم‪1.‬‬ ‫موريد فرنه ترليبت دغن اكتيوتي ضوتوغ رويوغ‪2.

‬‬ ‫برلكو‬ ‫فنخمرن‬ ‫عاقيبة‪7.‬‬ ‫مغائيتكن دغن فلجرن‬ ‫ضورو منايغكن ضامبر كاوسن يغ برسيه دان‪2.‬‬ ‫منجاك‬ ‫عالم‬ ‫خارا‪4.‬‬ ‫عقلي دان‬ ‫نقلي‬ ‫برادب‬ ‫دغن‬ ‫عالم‬ ‫ادب‪3.‬‬ ‫مأنسي‬ ‫دغن عالم‬ ‫فونخا‪6.‬‬ ‫عالم‬ ‫منوروت‬ ‫اسلم‬ ‫داليل‪2.‬‬ ‫منجاض‬ ‫عالم‬ ‫هوبوغن‪5.‬‬ ‫تيدق‬ ‫برادب‬ ‫دغن عالم‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫موريد مغوتيف سمفه يغ برتابورن دلنتي دان ضورو‪1.‬‬ ‫كاواسن يغ كوتور‬ ‫ممبوات ‪-‬‬ ‫رمالن‬ ‫ممبريكن ‪-‬‬ ‫عاقيبة تيدق‬ ‫برادب دغن‬ ‫عالم‬ .‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫‪61‬‬ ‫ايسي‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫كجادين‬ ‫عالم ممباوا‬ ‫عالم‬ ‫كفد‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫كصيحتن‬ ‫برسوخي‬ ‫انتوق عبادة توبوه بادن‬ ‫دان‬ ‫منجاوهي‬ ‫فثاكيت‬ ‫كماهيرن‬ ‫منجاض‪1.

1.‬‬ ‫تيغضل‬ ‫لرغن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪3.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سوك ‪-‬‬ ‫منجاض ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.‫فركمبغن‬ ‫‪62‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ضورو منرغكن كفنتيغن‪ .‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باكي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ .‬‬ ‫ممبنتغكن ادب منجاض‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن ادب ‪ 2‬منجاض عالم‪1.‬‬ ‫تمفت يغ‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫برسيه‬ ‫سكيتر‬ ‫هوبوغن مأنسي دغن ‪-‬‬ ‫عالم‬ ‫كفنتيغن عالم‪-‬‬ ‫ترهادف مأنسي‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪1.‬منجاض‬ ‫ملكوكن ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫ديري دان‬ ‫دان‬ ‫منوروت اسلم‬ ‫تمفت‬ ‫منيغكلكن‬ ‫ضورو منرغكن دليل‪2.

‬‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫الله دان‬ ‫عاقيبة تيدق برادب دغن ‪ -‬كبرسيهن‬ ‫عالم سكيتر منيغضلكن‬ ‫عالم‬ ‫لرغنن‬ ‫خارا مغاتسي فنخمران ‪-‬‬ ‫عالم سكيتر‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪1.‬‬ ‫جلسكن خارا ‪ 2‬مغاتسي فنخمرن عالم سكيتر‪2.‬‬ ‫كحاكيمان‬ ‫موريد مغتهوي سيستم فراوندغن دمليسيا سخارا‪2.‬‬ ‫عموم‬ .‬‬ ‫‪:‬تمدون اسلم فد زمان خلفة بني أمية دان بني عباسية‬ ‫سرتا كسنث ترهادف تمدون مأنسي‪.‬‬ ‫فربينحغن دان سوأل جواب‪2.‬كحاكيمن (‬ ‫فميكيرن‪:‬مغتهوي ستروكتور كحاكيمن زمان خلفة‬ ‫بني أمية دان عباسية‬ ‫غملن ‪:‬سنتياس برلكو عادل دالم ملكوكن‬ ‫سسوات‬ ‫فغحياتن‪:‬مماتوهي فراتوران ‪ 2‬دسكوله‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫كاجين ترهادف ستروكتور كحاكيمن دمليسيا‪4.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي سخارا عموم مقصود‪1.‫سنتياس ‪ -‬ملكوكن ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫اونيت ‪:4‬كحاكيمن‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫‪63‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫اونيت ‪:4‬تمدون اسلم فد زمان بني أمية دان بني‬ ‫عباسية سرتا كسنن ترهادف‬ ‫تمدون مأنسي‪ ).

‫سومبر‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫موريد تله مغتهوي كماجوان فنتدبيرن زمان‪3.1‬بوكو تيك س‬ ‫أخبار ‪ /‬مجلة‪2.‬‬ ‫خليفة أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممبيذاكن فرانن محكمه الحسبه دان محكمه‪1.‬‬ ‫مثاتاكن ستروكتور كحاكيمن فد زمان خلفة بني‪2.‬‬ ‫كسجهتران اومت‬ ‫ايسي‬ ‫كونسيف‪1.‬‬ ‫حلفة بني أمية دان عباسية‬ ‫‪.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫فد‬ ‫‪64‬‬ ‫فثرفن‬ ‫أخلق ‪-‬‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كابوغ جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫فراوندغن‬ ‫اسلم‬ ‫كماهيرن‬ ‫ممبوات‬ ‫كاجين‬ ‫ترهادف‬ ‫ستروكتور‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دمليسيا‬ .‬‬ ‫خرتا اورضانيساسي محكمه شريعة‪4.‬‬ ‫المظالم‬ ‫مغهورايكن كسن فراوندغن اسلم دالم منجامين‪2.‬‬ ‫شريغة كفد فلجر‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫مثاتاكن كونسيف كحاكيمن دالم اسلم‪1.‬‬ ‫أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫منرغكن شرط – شرط كليقن حاكيم‪3.‬‬ ‫لمباران كرجا‪3.‬‬ ‫دغن لغكف‬ ‫ضورو مغيدركن خرتا اورضانيساسي محكمه‪2.‬‬ ‫كورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر تله دسدياكن‪1.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دالم‬ ‫اسلم‬ ‫ستروكتور‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫منرغكن بيدغ ‪ 2‬محكمه دان فوغسيث فد زمان‪1.

‫زمان‬
‫خليفه بني‬
‫أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫شرط –‪3.‬‬
‫شرط‬
‫كليقن‬
‫حكيم‬
‫بيدغ‪4.‬‬
‫محكمه‬
‫دان‬
‫فوغسيث‬
‫فرانن‪5.‬‬
‫محكمه‬
‫الحسبه‬
‫دان‬
‫محكمه‬
‫المظالم‬
‫كسن‪6.‬‬
‫فروندغن‬
‫اسلم‬
‫دالم‬
‫منجامين‬

‫سيت‬
‫ايندوكسي‬

‫‪65‬‬

‫كسجهترأن‬
‫اومت‬
‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬
‫ضورو ممينتا ببراف فلجر ملكوكن سخارا سفونتن‪1.‬‬
‫سواسان فربيحاراءن‬
‫دمحكمه برداسركن دايلوك يغ دسدياكن‬
‫ضورو مغاءيتكن لكونن ترسبوت دغن تاجوق يغ‪2.‬‬
‫دأجر‬
‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫ مغحياتي سنتياس ‪-‬‬‫صفة –‬
‫برلكو‬
‫صفة عاديل عاديل‬
‫دالم‬
‫إسلم‬

‫فركمبغن‬

‫مثاتاكن كونسيف‪1.‬‬
‫كحاكيمن دالم‬
‫اسلم‬
‫منياتاكن ستروكتور‪2.‬‬
‫كحاكيمن فد‬
‫زمان بني أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫سومبغ سارن شرط –‪3.‬‬
‫شرط كليقن‬
‫حاكيم‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو ممينتا فلجر ممبوات خرتا ستروكتور‪1.‬‬
‫‪ /‬كحاكيمن زمان خلفة بني أمية‬
‫عباسية‬
‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬
‫سنتياس ‪ -‬فاتوه دان ‪-‬‬
‫منرغكن بيدغ – بيدغ‪1.‬‬
‫طاعة‬
‫مماتوهي‬
‫محكمه دان‬
‫دغن‬
‫فوغسيث فد زمان‬
‫فراتورن‬
‫فراتورن‬
‫‪ /‬خلة بني أمية‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫عباسية‬
‫إسلم‬
‫‪:‬اكتيويتي‬
‫فنراغن ضورو ‪-‬‬
‫سوبغ سارن ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو مغموكاكن سوألن سخارا راوق مغناءي بيدغ‪1.‬‬
‫محكمه دان فوغسيث‬
‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫‪66‬‬

‫ممبيذاكن محكمه‪1.‬‬
‫الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫مغهورايكن كسن‪2.‬‬
‫فراوندغن دالم‬
‫منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪:‬أكتيؤيتي‬
‫فربينحغن دالم ‪-‬‬
‫كومفولن‬
‫روموسن ضورو ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫مثيمق حاصيل فربينحغن فلجر‪1.‬‬
‫ضورو منصيحتي فلجر سفايا برسيكف عاديل دان‪1.‬‬
‫سنتياس فاتوه كفد فراتورن‬
‫سام اد دسكوله اتو درومه‬
‫ارس ‪:1‬ترغكن شرط – شرط كليقن منجادي حاكيم‬
‫ارس ‪:2‬بيذاكن فرانن محكمه الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫ارس ‪:3‬بينحغكن كسن – كسن فراوندغن إسلم‬
‫اونتوق منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3‬‬
‫منجاديكن ‪ -‬فاتوه دن ‪-‬‬
‫طاعة‬
‫إسلم‬
‫كفد‬
‫سباكي‬
‫فراتورن‬
‫ترس‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬

‫رموسن‬

‫توضسن‬

‫اولسن‬
‫كنديري‬

‫‪67‬‬

AGIHAN PCG JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Makluman dan Tindakan Bantuan Per Kapita ( PCG ) Pendidikan Islam & Bahasa Arab Disediakan oleh : Unit Pengurusan Kurikulum Bahasa Arab. Kementerian Pendidikan Malaysia 68 . Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.7. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral.

2 Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan PCG secara lengkap dalam : 2.3 Bahagian Kewangan. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai PCG sendiri. 2.1. 5 Tahun 2002 [No.2 Latar Belakang : a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. b) Perubahan yang dicadangkan adalah : i) menaikkan kadar PCG.1 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengenai Bantuan Per Kapita (PCG). Rujukan KP. 5 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Tujuan : Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah.3.2 Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. iii) memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah. ii) menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran.15(25)].1. iv) akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah. 5 Tahun 2002 [No. 2.3. 2. Surat Pekeliling Kewangan Bil.1574/17/Jld. 5 Tahun 2002 bertajuk : “Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah” yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut : 2. 1.1. Rujukan KP. Latar Belakang 1.1.1574/17/Jld.15(25)]. 1.3 Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan : 69 .1 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 1.1 1.

iv) keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Arab Tinggi. Bimbingan dan Kaunseling. sekolah teknik / vokasional. iii) Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Bahasa Arab. sekolah sukan. LPBT / LPK Sekolah dan LPBT / LPK Asrama). Syariah dan Usuluddin : Kumpulam Mata Pelajaran Teras Tambahan Teras Tambahan / Bahasa Asing Teras Tambahan / Bahasa Asing Elektif (Pengajian Islam) Kemanusiaan Bahasa Tambahan Elektif Pengajian Islam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Al-Quran & As-Sunnah Syariah Islamiah Tasawur Islam Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Syariah Usuluddin Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti berikut : i) pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. vi-deo tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. Ba-hasa Arab Komunikasi. Tasawur Is-lam. ii) PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah. PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah. sekolah berasrama penuh.a) Kumpulan PCG : i) - Jenis Sekolah SK SM Harian (Ting 1 – 3) SM Harian ( Ting 4 – 5 ) SM Harian (Ting 6) PCG terbahagi kepada : PCG Mata Pelajaran. se-kolah menengah. 70 . ii) pembelian buku rujukan. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Pendidikan Syariah Islamiah. sekolah pendi-dikan khas dan program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. iii) penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Bahasa Arab. Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid.00 seorang murid setahun Bahasa Bahasa Arab Tinggi .RM 3. Bahasa Arab Tinggi.1. Pendidikan Syariah Islamiah.00 seorang murid setahun Elektif Pengajian Islam Syariah .00 seorang murid setahun Elektif (Pengajian Islam) Al-Quran & As-Sunnah .RM 2.sila lihat Kertas Lampiran 1 Tambahan Bahasa Arab Komunikasi .4 Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran : a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah.00 seorang murid setahun SM Harian Teras Pendidikan Islam (Ting 1 – 3) .00 seorang murid setahun Kemanusiaan Tasawur Islam .00 seorang murid setahun SM Harian (Ting 4 – 5) SM Harian (Ting 6) Teras Pendidikan Islam .RM 3. 501 hingga 1. vi) pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun semasa.RM 3.001 dan ke atas.00 seorang murid setahun 71 . Bahasa Arab Komunikasi.RM 3. 2.000 murid dan enrolmen murid 1.v) program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Tasawur Islam.RM 2. b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam.RM 2. kate-gori enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah.RM 3.sila lihat Kertas Lampiran 3 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi .sila lihat Kertas Lampiran 2 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi . Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran SK Teras Pendidikan Islam .RM 2. 101 hingga 500 murid.00 seorang murid setahun Syariah Islamiah .00 seorang murid setahun Tambahan Bahasa Arab .

Wajib. Wajib. 72 . peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan.5 Prosedur Tuntutan : a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2) iaitu:i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia dan Sekolah Teknik / Vokasional. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah. Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ.00 seorang murid setahun 2. Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan.1.RM 3. b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an).Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Usuluddin . Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuasa. Bagi sekolah yang bertaraf PTJ. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif).

1. e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.1.8 Peringatan : a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat 73 . 2. 2.1. d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit. d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan.7 Pindahan Bantuan PCG : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun semasa.6 Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Tuntutan Penyelarasan : a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. tun-tutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. Pengetua / Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga akhir tahun. f) 2. b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama. Pengetua / Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan.

ii) Surat Pekeliling Kewangan Bil.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004.1 Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon : 3. Tasawur Islam. b) Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tasawur Islam. b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. i) Surat Pekeliling Kewangan Bil.1. khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. dan Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Bahasa Arab Komunikasi. Bahasa Arab Tinggi. Pendidikan Syariah Islamiah.1. 5 Tahun 2002 [No. Bahasa Arab Komunikasi. Syariah dan Usuluddin.1574/17/Jld. Bahasa Arab Tinggi.1574/17/Jld.9 Pembatalan : a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :- 3. Syariah dan Usuluddin. 7 Tahun 2000 . 3.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002.dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Tindak Ikut 3. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Bahasa Arab. Baha-sa Arab.1 mengambil maklum mengenai : a) Surat Pekeliling Kewangan Bil. Rujukan KP. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah.2 memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi. 2. Rujukan KP. 4 Tahun 1995 Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah. Pendidikan Syariah Isla-miah. 74 . 5 Tahun 2002 [No.1.

200.BI : 30 % x RM 720.200.00 x 100 = RM 2.00 .500 orang murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 1.00 = RM 192.00 = RM 612.00 = RM Contoh : 800 orang murid 75 .200.000 orang murid RM 5.00 .300.380.00 = RM 192.380.00 = RM 368.600.00 i) 40 % x RM 1.440.380.00 + RM 10.00 = RM 480.BM : 40 % x RM 3.00 = RM 612.00 = RM 184.200.00 ii)60 % x RM 2.00 = RM 1.00 seorang murid melebihi 500 orang murid RM 5.00 + RM 11.BM : 40 % x RM 480.440.00 = RM 1.300.00 RM 1.00 = RM 920.300.00 -S : 40 % x RM 1.00 .1.00 = RM 96.00 Contoh : 200 orang murid Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 501 .376.600.00 -M : 30 % x RM 1.00 .00 + RM 11.440.PI/M : 40 % x RM 480.00 -M : 30 % x RM 720.00 i) 40 % x RM 8.380.00 .00 .00 = RM 280.Lampiran 1 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .BI : 30 % x RM 1.200.00 .600.KT : 20 % x RM 920.00 = RM 3.600.200.BM : 40 % x RM 920.PI/M : 40 % x RM 920.00 x 300 = RM 8.00 = RM 368.SEKOLAH KEBANGSAAN Bil Murid 100 orang murid dan kebawah 101 .00 = RM 720.KT : 20 % x RM 3.00 = RM 216.00 -S : 40 % x RM 720.00 = RM 816.00 + RM 10.KT : 20 % x RM 480.00 = RM 216.00 i) 40 % x RM 2.00 .00 ii)60 % x RM 1.00 .00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 1.00 RM 1.00 .

064.00 = RM 1.548.00 + RM 9.600.GI : 25 % x RM 1.440.600.00 -S : 40 % x RM 7.000.00 + RM 9.00 = RM 1.00 = RM 250.160.548.00 .BI : 30 % x RM 5.500.00 x 200 = RM 12.00 = RM 992.00 = RM 5.00 .00 i) 40 % x RM 2.440.500.960.00 i) 40 % x RM 12.200 orang murid RM 10.960.00 ii)60 % x RM 8.960.00 .600.00 = RM 1.000.400.BM : 25 % x RM 1.Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 688.000.00 = RM 2.00 1.MENENGAH RENDAH ( TING 1 .00 = RM 4.000 orang murid Contoh : 1.00 ii)60 % x RM 12.00 = RM 1.00 -M : 30 % x RM 5.976.BI : 30 % x RM 7.PI/M : 40 % x RM 4.00 seorang murid melebihi 1..00 = RM 1.00 Lampiran 2 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .400.PI/M : 40 % x RM 3.400.00 .BM : 40 % x RM 4.00 .00 = RM 7.00 -S : 40 % x RM 5.440.984.00 .001 orang murid dan ke atas RM 10.00 = RM 2.440.00 = RM 76 .00 Contoh Perkiraan RM 2.500.KT : 20 % x RM 4.00 .00 = RM 1.960.160.SMK .00 = RM 2.160.00 = RM 2.232.00 = RM 250.232.984.3 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 2.440.376.000.00 -M : 30 % x RM 7.00 .00 .SJ : 25 % x RM 1.160.

00 = RM 480.00 ii)60 % x RM 18.PI/M : 25 % x RM 1.Bil Murid 101 .920.00 = RM 10.800.920.500.00 = RM 3.00 = RM 7.00 -M : 30 % x RM 1.00 -M : 30 % x RM 10.240.800.00 i) 40 % x RM 18.000.00 .920.00 .800.00 + RM 23.700.00 ii)60 % x RM 2.BM : 25 % x RM 1.00 77 .1.800.00 = RM 1.00 RM 11.800.500.00 = RM 480.200.00 = RM 1.500.920.PI/M : 25 % x RM 1.800.00 = RM 864.880.00 -S : 40 % x RM 10.PI/M : 25 % x RM 7.880.00 -S : 40 % x RM 1.500.00 + RM 21.00 = RM 450.800.00 = RM 480.00 = RM 450.800.000.800.000.00 seorang murid melebihi 500 orang murid Contoh : 800 orang murid Contoh Perkiraan 250.500.00 = RM 480.BI : 30 % x RM 1.00 i) 40 % x RM 4.00 .00 + RM 21.00 -M : 30 % x RM 2.00 = RM 1.00 + RM 23.00 = RM 1.500.00 .00 = RM 250.00 = RM 600.00 ii)60 % x RM 4.500 orang murid Kadar Keseluruhan RM 2.00 .00 x 300 = RM 18.00 .00 = RM 864.200.00 = RM 1.00 .SJ : 25 % x RM 7.00 = RM 1.00 .200.00 RM 2.200.GI : 25 % x RM 7.700.500.BI : 30 % x RM 2.00 .200.SJ : 25 % x RM 1.00 x 100 = RM 4.00 .00 = RM 2.000 orang murid RM 11.BM : 25 % x RM 7.00 = RM 864.920.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 300 orang murid 501 .880.00 -S : 40 % x RM 2.800.880.00 .GI : 25 % x RM 1.000.

00 + RM 19.00 ii)60 % x RM 26.600.00 = RM 800.382.200.MENENGAH ATAS ( TING 4 .00 + RM 19.00 seorang murid melebihi 1.00 .00 = RM 2.00 ii)60 % x RM 4.00 Contoh : 1.200.00 i) 40 % x RM 26.BI : 30 % x RM 10.600.680.BM : 25 % x RM 10.400.00 = RM 2.600.800.400.00 = RM 10.400.00 = RM 2.00 = 78 .00 .240.600.00 .SMK .200 orang murid Lampiran 3 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .000.Bil Murid 1.SJ : 25 % x RM 10.600.000.00 -M : 30 % x RM 15.600.00 .00 .00 = RM 15.PI/M : 50 % x RM 1.000.00 .00 = RM 400.PI/M : 25 % x RM 10.00 = RM 3.40 = RM 2.00 = RM 4.BM : 25 % x RM 1.001 orang murid dan ke atas Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan = RM 4.000.00 RM 22.00 .400.600.00 = RM 2.600.00 x 200 = RM 26.000.680.00 = RM 1.400.00 Contoh Perkiraan RM 4.320.SJ : 25 % x RM 1.00 = RM 4.00 -M : 30 % x RM 2.5 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 4.600.400.000.00 -S : 40 % x RM 15.00 i) 40 % x RM 4000.000 orang murid RM 22.240.00 .GI : 25 % x RM 10.00 = RM 6.600.00 = RM 400.BI : 30 % x RM 15.00 .600.600.

00 + RM 36.000.00 101 .00 + RM 38.00 -S : 40 % x RM 6.200.00 .000.640.BM : 25 % x RM 17.BM : 25 % x RM 12.00 seorang murid melebihi 1.40 = RM 79 .00 .00 BI : 30 % x RM 18.00 = RM 720.00 i) 40 % x RM 44.000.600.000 orang murid RM 19.200.00 = RM 12.200.BM : 25 % x RM 4.570.00 = RM 2.600.960.00 + RM 36.00 = RM 6.00 ii)60 % x RM 11.000.00 Contoh : .00 .00 = RM 2.00 + RM 34.00 .000.600.00 = RM 4.PI/M : 50 % x RM 12.00 -S : 40 % x RM 2.00 501 .00 seorang murid melebihi 500 orang murid 1.000.960.00 = RM 17.000.000.000.400.00 -M : 30 % x RM 6.088.00 = RM 1.00 M : 30 % x RM 18.000.00 .00 S : 40 % x RM 18.000.640.00 = RM 960.BI : 30 % x RM 6.00 .784.00 ii)60 % x RM 30.400.000.160.00 i) 40 % x RM 30.000.200.400.320.001 orang murid dan ke atas RM 37.00 = RM 6.00 .600.00 x 200 = RM 11.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 4.00 x 300 = RM 30.000.SJ : 25 % x RM 4.SJ : 25 % x RM 12.Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 720.088.200.00 = RM 3.00 = RM 18.000.000 orang murid RM 19.570.00 = RM 2.640.400.00 = RM 300 orang murid 1.BI : 30 % x RM 2.000.00 = RM 7.00 Contoh : RM 37.960.000.PI/M : 50 % x RM 4.00 Contoh : .960.640.00 + RM 34.000.1.160.00 = RM 800 orang murid 3.00 = RM 5.500 orang murid RM 4.00 i) 40 % x RM 11.00 x 200 = RM 44.400.00 .00 + RM 38.00 = RM 5.SJ : 25 % x RM 17.00 = RM 2.40 = RM 4.

40 = RM 8.920.570.00 = RM 26.200 orang murid Contoh Perkiraan 4.BI : 30 % x RM 26.560.355.PI/M : 50 % x RM 17.00 -S : 40 % x RM 26.Bil Murid Kadar Keseluruhan 1.00 ii)60 % x RM 44.60 = RM 7.400.60 = RM 7.920.00 .00 .60 = RM 10.355.400.355.00 80 .00 -M : 30 % x RM 26.000.800.

Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan. 2. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 2005 2 ½ jam BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN ____________________________________________ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005 SOALAN LATIH TUBI SET 3 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Bahagian A dan Bahagian B. © 2005 Hak Cipta Unit Kuikulum JAPIM Kertas Soalan ini mengandungi 81 halaman bercetak .8. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.

‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 20‬مركه ]‬ ‫جواب سموا سوءالن‬ ‫‪A‬‬ ‫فيليه كثاتاءن يغ رررر ررر ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫شيريك جلي اياله شيريك يغ ترسمبوثي‬ ‫فرضو عين اياله كواجيفن كأتس سبهاضين اومت‬ ‫إسلم‬ ‫عبادة عموم اياله سموا فركارا فرضو يغ مستي‬ ‫دلكوكن‬ ‫عبادة خصوص اياله سموا عبادة فرضو دان سنة‬ ‫… ‪        ‬‬ ‫)‪(An-Nisaa :36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أية دأتس اداله دليل كفد ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫لرغن ملكوكن فربواتن سيا ‪۲‬‬ ‫‪B‬‬ ‫لرغن برمضه‪-‬مضه دغن كتورونن‬ ‫‪C‬‬ ‫لرغن ممبوات تودوهن فلسو‬ ‫‪D‬‬ ‫لرغن منيغضلكن صلة‬ ‫كسن تيدق برحكمة دالم بردعوة ‪:‬‬ ‫‪82‬‬ .

‫‪i‬‬ ‫مشاركت هيلغ كيقينن ترهادف كأيندهن إسلم‬ ‫‪ii‬‬ ‫اومت إسلم اكن دسضني اوليه بغسا اسيغ‬ ‫‪iii‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه كورغ بركسن‬ ‫‪iv‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه اكن ترضغضو‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪      ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫)‪(An-Nur :6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أية دأتس بركاءيتن دغن ساءورغ صحابة يغ تله ممبوات‬ ‫تودوهن زنا ترهادف استريث ‪.‬‬ ‫صحابة يغ دمقصودكن اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫هلل بن هشام‬ ‫‪83‬‬ .

‫‪5‬‬ ‫‪B‬‬ ‫هلل بن أسامة‬ ‫‪C‬‬ ‫هلل بن أمية‬ ‫‪D‬‬ ‫هلل بن يسار‬ ‫يغ ماناكه بوكن كسن كتياداءن علماء ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫الله مماتيكن خندكياون اسلم‬ ‫اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫تيدق تيمبول فراساءن تاكوت كفد الله‬ ‫اومت اسلم برجاي دالم بيدغ علمو فغتاهوان‬ ‫عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ‪ :‬قال‬ ‫النبي )ص( نعمتان معبون فيهما كثير من‬ ‫الناس الصحة والفراغ‬ ‫‪6‬‬ ‫افاكه مقصود "نعمتان " دالم حديث دأتس ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كصيحتن دان ماس لفغ‬ ‫رزقي دان كصيحتن‬ ‫كلوارض دان مشاركت‬ ‫هرتا دان انق ‪۲‬‬ ‫باضايماناكه تونتوتن هجره بوليه دلكوكن باضي ساءورغ‬ ‫فلجر ؟‬ ‫‪i‬‬ ‫مغواساءي خابغ ‪ ۲‬علمو فغتاهوان‬ ‫‪84‬‬ .

‫‪iv‬‬ ‫مغهرضاءي ماس رماج دغن منونتوت علمو‬ ‫مغملكن علمو ‪ ۲‬يغ دفراوليهي دالم كهيدوفن سهارين‬ ‫ممفركنلكن بودايا ‪ ۲‬بارت كفد راكن يغ لءين‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫خيري‪ ۲‬فنياض يغ‬ ‫برجاي‬ ‫تونايكن زكاة‬ ‫فرنياضا ءن‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫مموهون كاءمفونن درفد دوسا‬ ‫كورغ برصبر دغن اوجين الله‬ ‫تيدق امانه دالم تغضوغجواب‬ ‫مرغضغكن اخوة سسام ماءنسي‬ ‫افاكه يغ دمقصودكن دغن معونه ‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪85‬‬ ‫رس‬ ‫ول‬ ‫‪X‬‬ ‫الله‬ ‫‪A‬‬ ‫فرتولوغن الله كفد ماءنسي بياسا اونتوق مثلمتكن‬ ‫درفد مال فتاك‬ ‫فركارا يغ برلكو كفد فارا نبي سبلوم مريك دأوتوس‬ ‫منجادي رسول‬ ‫سواتو كلبيهن يغ دبريكن اوليه الله كفد همبا يغ‬ ‫برأيمان‬ ‫ء‬ ‫فركارا يغ دلكوكن اوليه ما نسي دغن فرتولوغن‬ ‫شيطان‬ ‫ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪X‬‬ ‫لو‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫فو‬ ‫ظ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مروجوع كفد ‪:‬‬ ‫اوتامكن‬ ‫كباجيقن‬ ‫دسمفيغ‬ ‫كا ءونتوغن‬ .

‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫دنيا‬ ‫‪B‬‬ ‫لغيت‬ ‫‪C‬‬ ‫بيت المعمور‬ ‫‪D‬‬ ‫بيت العزة‬ ‫خارا ‪ ۲‬القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله‬ ‫‪iv‬‬ ‫باخاءن ددالم صلة‬ ‫مجليس تدارس القرءان‬ ‫فراوتوسن وكيل اوليه رسول الله ص‬ ‫فربينخغن انتارا صحابة دغن رسول الله ص‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اياله ‪:‬‬ ‫حديث مروفاكن سومبر فراوندغن اسلم يغ ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ص‬ ‫‪X‬‬ ‫فرتام‬ ‫كدوا‬ ‫كتيض‬ ‫كأمفت‬ ‫فرثاتاءن ماناكه يغ رررر ررر مغناءي حديث دان غلوم‬ ‫الحديث ‪:‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اياله‬ .‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫راجه دأتس مروجوع كفد فريغكت فنورونن القرءان ‪.

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فرثاتاءن يغ بنر مغناءي حديث صحيح اياله ‪:‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫سند مستي برسمبوغ‬ ‫ضابط اداله ساله ساتو شرط حديث صحيح‬ ‫هاروس برعمل دغن حديث صحيح‬ ‫مغيغكري حديث صحيح اداله فاسق‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فركارا فوسيتيف سماس منجاض فساكيت دري سضي‬ ‫توتوركات اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الحديث دكنلي جوض سباضاي الثر‪ ،‬السنة دان الخبر‬ ‫ممفلجري علوم الحديث اونتوق مغتاهوءي كأداءن سند‬ ‫دان متن سام اد دتريما اتاو‬ ‫دتولق‬ ‫ممفلجري علوم الحديث ممبوليهكن اومت اسلم‬ ‫برفضغ كفد الحديث سباضاي‬ ‫سومبر فرتام فراوندغن اسلم‬ ‫ء‬ ‫ممفلجري حديث دافت مغتاهو ي كفريبادين رسول‬ ‫الله ص‬ ‫تيدق برتغكر ترهادف فساكيت‬ ‫منجواب فرتاثاءن فساكيت دغن سوفن دان مثنغكن‬ ‫اوخف سلم كتيك ماسوق اتاو كلوار بيليق فساكيت‬ ‫برسوفن كتيك برسام فساكيت‬ ‫برايكوت اياله فاءيده ريكرياسي ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫منجاض كبرسيهن فرسكيترن‬ ‫ملهيركن فرفادوان قوم‬ ‫مغهوبوغكن صلة الرحيم‬ ‫ء‬ ‫مليهت تندا كبسرن دان ككواسا ن الله‬ ‫‪87‬‬ .

‫‪17‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫انتارا شرط فنريما صدقه دان هديه اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪18‬‬ ‫برعقل‬ ‫بالغ‬ ‫ليق مميليكي‬ ‫دميليكي اوليه فمبري‬ ‫افاكه نام فرتوبوهن يغ داساسكن اوليه أبو العلى‬ ‫المودودي ؟‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ماشومي‬ ‫إخوان المسلمين‬ ‫جماعة إسلمي‬ ‫جمعية السلوك الخلقي‬ ‫كفوتوسن دبوات برداسركن فرينسيف شرع‬ ‫فندافت اهلي جاواتنكواس سباضاي اساس فمرينتهن‬ ‫نضارا‬ ‫سيستم اين لهير دري فميكيرن اسلم يغ برترسكن‬ ‫القر ءان دان السنة‬ ‫‪19‬‬ ‫فرثاتاءن داتس اداله بركاءيتن دغن سيستم ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المامة‬ ‫ديموكراسي‬ ‫شورى‬ ‫الوصية‬ ‫انتارا فكتوركراجاءن اخيه جاتوه اياله ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫كلمهن دالم فرتاهنن نضارا‬ ‫‪88‬‬ .

‫‪iv‬‬ ‫فوليسي فمرينته يغ تيدق سأيمبغ‬ ‫فراليهن فداضغ دان مبلغ اسلم ستله كجاتوهن ملك‬ ‫فمبيبسن وليه تغلوقث‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 80‬مركه ]‬ ‫ء‬ ‫بهاضين اين مغاندوغى انم سوءالن‪ .‬جواب مان ‪ ٢‬امفت سو الن‬ ‫سهاج‬ ‫‪B‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دغن‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جواب سوءالن‬ ‫‪‬دان‬ ‫دباوه‬ ‫تليتي اية القرءان‬ ‫)‪ (a‬كاجي‬ ‫‪1‬‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫‪ (i‬برداسركن اية دأتس ياتاكن دوا موسوه الله يغ‬ ‫فاتوت دجاءوهي‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫)‪(Al-Anfal :60-63‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ .

‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (a) 2‬كاجي دغن تليتي حديث دباوه دان جواب سوءالن‬ ‫صل رضلى اللله‬ ‫نل َ‬ ‫نل َ‬ ‫برايكوت ‪َ :‬‬ ‫دالل ّ ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫نل ال ْ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫م ِ‬ ‫عا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫هل ب ْ ِ‬ ‫هل ‪ ‬ي َ ُ‬ ‫عنهملا َ‬ ‫قو ُ‬ ‫سلو َ‬ ‫قا َ‬ ‫لل ‪:‬‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫لل ‪َ :‬‬ ‫هل ل ي َ ْ‬ ‫نل‬ ‫ز ُ‬ ‫مل ان ْت َِزا ً‬ ‫ضل ال ْ ِ‬ ‫هل ِ‬ ‫إِ ّ‬ ‫م َ‬ ‫ع ُ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫نل الل ّ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫علا ي َن ْت َ ِ‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫حّتى‬ ‫ما ِ‬ ‫ض ال ْ ِ‬ ‫ال ْ ِ‬ ‫ء َ‬ ‫ض ال ْ ُ‬ ‫ول َك ِ ْ‬ ‫عل َ َ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫عَباِد َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫هال ً‬ ‫سل ُر ُ‬ ‫إِ َ‬ ‫ملا ات ّ َ‬ ‫قل َ‬ ‫سلا ُ‬ ‫ج ّ‬ ‫و ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫ذا ل َ ْ‬ ‫خذَ الّنا ُ‬ ‫ؤ ْ‬ ‫مل ي ُب ْ ِ‬ ‫ر ِ ْ‬ ‫مل َ‬ ‫فأ َ ْ‬ ‫سلئ ُِلوا َ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫))‪a‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫ترغكن فغرتين زنا ‪.‬‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا فرسدياءن اونتوق مغهادفي موسوه‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬باضايماناكه ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد‬ ‫دالم فكرجاءنث ‪.‬‬ ‫‪ (ii‬هورايكن دوا فكتور يغ ميببكن برلكوث زنا ‪.‬‬ ‫‪ (ii‬جلسكن خارا منثابتكن جناية زنا ‪.‬‬ ‫وا ب ِ َ‬ ‫وأ َ َ‬ ‫ف َ‬ ‫ف ُ‬ ‫ضّلوا َ‬ ‫فت َ ْ‬ ‫غي ْ ِ‬ ‫عل ٍ‬ ‫‪ (i‬ثاتاكن دوا خيري علماء ‪.‫الله ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫)رواه البخارى(‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫ترغكن مقصود فوتوغن حديث دباوه ‪:‬‬ ‫)) إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا‬ ‫جهال فسئلوا‬ ‫‪90‬‬ .

‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪3‬‬ ‫)أ(‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين معجزة ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫نلل‬ ‫م‬ ‫جوابلص‬ ‫لبي حفل‬ ‫المؤمنيللن‬ ‫أميللر‬ ‫عللن‬ ‫سوء ُ‬ ‫دباوهألدان‬ ‫تليتي حديث‬ ‫دغن‬ ‫)‪ (b‬كاجي‬ ‫النَر ب ْ َ‬ ‫ع َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هلل َ‬ ‫قا َ‬ ‫ت‬ ‫برايكوت ‪ :‬ال ْ َ‬ ‫هلل َ‬ ‫سلل ِ‬ ‫بلل َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫للل ‪َ :‬‬ ‫عن ْ ُ‬ ‫ضللي الل ُ‬ ‫خطا ِ‬ ‫ه ص يَ ُ‬ ‫ما ُ‬ ‫قو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ت‬ ‫ما ال ْ‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫َر ُ‬ ‫ع َ‬ ‫ل ‪ :‬إ ِن ّ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫وى ‪ ،‬فمن كانت هجرته‬ ‫ر ٍ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫وإ ِن ّ َ‬ ‫ما ن َ َ‬ ‫َ‬ ‫م ِ‬ ‫إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نل َ‬ ‫ةل‬ ‫مَرأ ٍ‬ ‫هل لدُن َْيلا ي ُ ِ‬ ‫تل ِ‬ ‫ه ْ‬ ‫كان َ ْ‬ ‫صليب ُ َ‬ ‫م ْ‬ ‫وا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫و َ‬ ‫ها أ ْ‬ ‫‪َ ،‬‬ ‫هلللا َ‬ ‫هللل ‪.‬‬ ‫ملللا َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫ه ْ‬ ‫ي َن ْك ِ ُ‬ ‫ح َ‬ ‫هللل إ َِللللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ف ِ‬ ‫‪ (i‬ترغكن فغرتين نية دري سودوت اصطلح ‪.‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي‬ ‫بهاس ‪.‬‬ ‫)متفق‬ ‫عليه( ‪2‬‬ ‫[‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫توليسكن دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬هورايكن دوا دليل عقلي تنتغ مغجزة القرءان ‪.‫فافتوا بغير علم فضلوا وأضلو ((‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬بينخغكن تيض خارا الله مغهيلغكن علمو دري‬ ‫موكا بومي ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪91‬‬ .‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن‬ ‫سساءورغ ‪.

‬‬ ‫)ب(‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬جلسكن فغرتين دوا درفد اصطلح ‪۲‬‬ ‫)‪a‬‬ ‫)‪b‬‬ ‫)‪c‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الحجة‬ ‫المحدث‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬ترغكن كاندوغن دالم صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫سباضاي‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين حديث ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫الله ص ‪.‬‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن توجوان ممفلجري غلوم الحديث ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬توليسكن دليل نقلى يغ ممبوقتيكن حديث‬ ‫سومبر حكوم كدوا ‪..‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫سنارايكن دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن‬ ‫سباضاي‬ ‫ء‬ ‫فغومفول القر ان فد زمان سيدنا ابو بكر‬ ‫الصديق ‪..‫)ب(‬ ‫رسول الله ص‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪92‬‬ .‬‬ ‫برداسركن حديث دأتس هورايكن فريغكت ‪۲‬‬ ‫منخضه كموغكرن ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ‪ :‬قال‬ ‫‪) 5‬أ(‬ ‫رسول الله ‪ :‬من رأي منكم‬ ‫منكرا‪.

‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن صفة ‪ ۲‬فريبادي بلياو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬مغافاكه كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى‬ ‫ممفراوليهي كجاياءن ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 6‬أ(‬ ‫‪ (i‬توليسكن رواية هيدوف المام مالك رحمه الله ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬جلسكن فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪KERTAS SOALAN TAMAT‬‬ ‫‪93‬‬ .‫‪ (ii‬اندا تله مليهت ساءورغ فلجر ملكوكن‬ ‫يغ سسواءي‬ ‫كموعكرن ‪ ،‬جلسكن تيكنيك‬ ‫اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬ترغكن فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان‬ ‫فنديديقن ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا ادب فندغر فيداتو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬سنارايكن جنيس ‪ ۲‬فيداتو ‪.

Lampiran 2 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 94 .

‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪Kertas 1‬‬ ‫)‪(PERATURAN PEMARKAHAN SET 3‬‬ ‫‪[Lihat sebelah‬‬ ‫‪SULIT‬‬ ‫‪CONTOH SKIMA JAWAPAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪SET 3‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 1‬أ(‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫)‪ (i‬دوا خيري فكاين يغ دهاروسكن اوليه إسلم ‪:‬‬ ‫ هندقله منوتوف عورة‬‫ تيدق نيفيس‬‫ لوغضر دان سليسا سرتا تيدق كتت‬‫ فاكاين يغ سسواي مغيكوت جنتينا‬‫ للكي تيدق دبنركن مماكاي امس دان سوترا‬‫ تيدق مثروفاءي فاكاين كأضاماءن سسواتو قوم ) يهودي (‬‫)‪ (ii‬دوا فرسدياءن أونتوق مغهادفي موسوه الله ‪:‬‬ ‫ فرسدياءن روحاني‬‫فرسدياءن جسماني‬ ‫مركه‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫خارا ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد دالم‬ ‫فكرجاءنن ‪:‬‬ ‫ اخلص نية كران الله‬‫ سغضوف برقربان‬‫ سنتياس برالتزام دان استقامة‬‫ ممفوثاءي سماغت برفاسوقن‬‫ممفوثاءي كترمفيلن‬ ‫‪95‬‬ .

‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫مقصود زنا اياله ‪:‬‬ ‫فرستوبوهن يغ دلكوكن اوليه ساءورغ للكي دغن ساءورغ‬ ‫فرمفوان تنفا نكاح يغ صح منوروت حكوم شرغ‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا فكتور يغ ميببكن برلكون زنا ‪:‬‬ ‫فنددهن عورة‬ ‫كورغ كأيمانن‬ ‫فرضاءولن بيبس انتارا للكي دان فرمفوان‬ ‫ منونتون فيلم دان باهن ‪ ۲‬لوخه‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫جارا منثابتكن جناية زنا ‪:‬‬ ‫مللوءي سقسي ‪ :‬دسقسيكن اوليه امفت اورغ سقسي‬ ‫للكي يغ بنر ‪۲‬مليهت فرلكوان زنا ترسبوت‬ ‫فغاكوان درفد اورغ يغ ملكوكن زنا ‪ :‬اورغ يغ ملكوكن زنا‬ ‫ايت مغاكو دغن ريل هاتي دهدافن حاكيم‬ ‫ قرينه )بوقتي ( ‪ :‬فرمفوان يغ حاميل تنفا سوامي‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 2‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫دوا خيري علماء اياله ‪:‬‬ ‫• سنتياس تاكوتكن الله‬ ‫• سنتياس خينتاكن علمو فغتاهوان‬ ‫• برعمل دغن علمو‬ ‫• اخلص ميمفايكن علمو يغ دميليقي‬ ‫• سنتياس ملكوكن كباءيقن كفد سسياف سهاج‬ ‫مركه‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬مقصود فوتوغن حديث اياله ‪:‬‬ ‫اوليه كران كتياداءن علماء مريك اكن ملنتيق اورغ‬ ‫جاهيل ‪ ،‬فميمفين يغ جاهيل اكن مغلواركن فتوى تيدق‬ ‫براساسكن علمو ميببكن ديري دان اورغ لءين منجادي‬ ‫سست‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫تيض خارا الله مغهيلغكن علمو درفد موكا بومي ‪:‬‬ ‫• الله مماتيكن فارا علماء دان خندكياون‪.‬‬ ‫• اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫‪96‬‬ .

‫تيدق مغملكن علمو يغ دميليقي‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫تعريف نية اياله ‪:‬‬ ‫ضرق هاتي كاءره ملقسناكن سسواتو فكرجاءن دغن‬ ‫توجوان منخاري كرضاءن الله‪.‬‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪:‬‬ ‫• سنتياس برتقوى‬ ‫• عملنث دتريما اوليه الله‬ ‫مندافت بالسن يغ برليفت ضندا دأخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن سساءورغ‬ ‫• مغوغكيت‪-‬اوغكيت دغن كباءيقن يغ فرنه دلكوكن‬ ‫• مثاكيتي اورغ لءين‬ ‫• رياء‬ ‫تيدق برأيمان دغن الله دان هاري أخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 3‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين معجزة ‪:‬‬ ‫فركارا لوار بياس يغ دانوضرهكن اوليه الله كفد‬ ‫‪‬‬ ‫ساءورغ رسول سباضاي بوقتي كبنرن رسالة يغ دباوا‬ ‫اوليه مريك كفد اومت ماءنسي‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي بهاس ‪:‬‬ ‫‪ ‬القرءان ممفوثاءي بهاس يغ تيغضي دان اينده‬ ‫كتيغضين بهاس القرءان دري سضي كدودوقن حروف‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا دليل عقلي تنتغ معجزة القرءان ‪:‬‬ ‫‪ ‬كتيغضين بهاس القرءان هيغض فاكر بهاس تيدق‬ ‫ممفو مننديغيث‬ ‫‪97‬‬ .

‫‪ ‬فرخبرن القرءان تنتغ فركارا غاءيب ‪ ،‬فريستيوا‬ ‫لمفاو ‪ ،‬فريستسوا اكن داتغ‬ ‫اشارة القرءان كفد ببراف فكتا ساءين س يغ‬ ‫دفراوليهي مللوءي كاجين ساءينتيفيك‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله ص ‪:‬‬ ‫‪ ‬باخاءن دالم صلة‬ ‫‪ ‬مجليس تدارس القرءان انتارا رسول الله دان‬ ‫صحابة ‪ ،‬صحابة دغن صحابة دان صحابة برسام‬ ‫كلوارض‬ ‫‪ ‬خطبة يغ دسمفايكن اوليه رسول الله‬ ‫واكيل يغ داوتوس مغاجر القرءان كفد اورغ راماي‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول ألله ‪:‬‬ ‫‪ ‬علي بن ابي طالب‬ ‫‪ ‬ابي بن كعب‬ ‫‪ ‬زيد بن ثابت‬ ‫‪ ‬معاوية بن ابي سفيان‬ ‫معاذ بن جبل‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن سباضاي فغومفول‬ ‫القرءان فد زمان سيدنا ابو بكر الصديق ‪:‬‬ ‫‪ ‬بلياو اياله ساءورغ درفد حافظ القرءان دان فنوليس‬ ‫وحي‬ ‫بلياو بركسنفتن مغيكوتي مجليس فمباخاءن القرءان اوليه‬ ‫رسول الله ص برسام جبريل فد ساعة اخير حياة‬ ‫رسول الله ص‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين حديث ‪:‬‬ ‫ فركاتاءن ‪ ،‬فربواتن ‪ ،‬فرخبرن ‪ ،‬تقرير دان صفة يغ‬‫دسندركن كفد رسول الله‬ ‫)‪ (ii‬توجوان ممفلجري علوم الحديث ‪:‬‬ ‫اونتوق منيلي سسبواه حديث دري سضي سند اتاو متن‬ ‫سام اد صحيح اتاو تيدق‬ ‫اونتوق ممهمي حديث‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ .

000‬حديث دري سضي سند دان متنث‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬كاندوغن صحيح البخارى ‪:‬‬ ‫مغاندوغي ‪ 9082‬حديث ‪ ،‬كباثقكنث براولغ‪-‬اولغ ‪2602 ،‬‬ ‫حديث تيدق براولغ‬ ‫اي دبهاضيكن كفد ‪ 97‬تاجوق بسر ) كتاب ( يغ دبهاضيكن‬ ‫فول كفد ‪ 3450‬باب‬ ‫امام البخارى امت تليتي دالم مثليديقي راوي دان سند‬ ‫سسبواه حديث‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫مركه‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪99‬‬ .000‬حديث ياءيت دري سضي رواية دان دراية‬ ‫الحجة ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليقي صفة الحافظ‬ ‫دان مغحفظ سرتا مغواساءي تيدق كورغ ‪300.000‬‬ ‫حديث برسرتا متن‬ ‫الحافظ ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليكي صفة ‪ ۲‬المحدث‬ ‫دسمفيغ دافت معحفظ دان مغواساءي تيدق كورغ‬ ‫‪ 100.‫اونتوق ممبوليهكن كيت برعمل دغن حديث يغ صحيح‬ ‫اونتوق ممبوليهكن سضل رهسيا يغ تردافت دالم حديث يغ‬ ‫تيدق دكتاهوءي‬ ‫اونتوق منولق اوريئينتاليس اتاو ضولوغن انتي حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي خارا علماء منيلي سسواتو حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي عنصور ‪ ۲‬اسرائيليات دالم فنتفسيرن‬ ‫القرءان‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دليل نقلي ممبوقتيكن حديث سباضاي سومبر حكوم ‪:‬‬ ‫يا ءايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول‬ ‫وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا‬ ‫فإن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول‬ ‫تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما ‪ :‬كتاب‬ ‫الله وسنة رسول الله ص‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين اصطلح ‪: ۲‬‬ ‫الحاكم ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مغواساءي ملبيهي‬ ‫‪ 700.

‫‪) 5‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فريغكت ‪۲‬منخضه كموغكرن ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مغوبه دغن تاغن‬ ‫‪ -‬دغن لسان‬ ‫ دغن هاتي‬‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬تيكنيك يغ سسواءي اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪:‬‬ ‫ نصيحت ‪ :‬دغن خارا يغ باءيق دان برحكمة سرتا‬‫ء‬ ‫ايلقكن درفد مغضوناكن كات ‪ ۲‬يغ مثيغضوغ فراسا ن‬ ‫امارن ‪ :‬ممبري امارن دغن تضس دغن منرغكن عاقبة‬ ‫‪۲‬بوروق يغ اكن دتريما افابيل مريك تروس ملكوكن‬ ‫كجاهتن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪:‬‬ ‫اوخفن يغ ممبيخاراكن سواتو فركارا يغ دسمفايكن كفد‬ ‫خليق راماي‬ ‫)‪ (ii‬جنيس ‪۲‬فيداتو ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫فوروم‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫خرامه ‪ /‬شراحن‬ ‫خطبة‬ ‫ديبت‬ ‫كلية اضام‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫ادب فندغر فيداتو ‪:‬‬ ‫ ممبري فرهاتين سفنوهث ترهادف اوخفن فميداتو‬‫دان ممبوات خاتتن‬ ‫ تيدق مغضغضو كونسينتراسي مثالث ممبوات بيسيغ ‪،‬‬‫تيدور دان سباضايث‬ ‫برسوفن كتيك مندغر فيداتو داري سضي فاكاين دان‬ ‫تيغكه لكو‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪100‬‬ .

‫‪) 6‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫رواية‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هيدوف المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫نام فنوه ‪ :‬مالك بن أنس بن عامر الصبحى‬ ‫دلهيركن ‪ :‬دمدينة المنورة‬ ‫دلهيركن ‪ :‬فد تاهون ‪ 93‬هجرية ‪ 712 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا فد تاهون ‪ 179‬هجرية ‪ 798 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا كتيك براوسيا ‪ 86‬تاهون‬ ‫دسماديكن دفرقبورن بقيع مدينة المنورة‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬صفة ‪ ۲‬فريبادي المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫ساغت مغحرمتي ايبو باف ‪ ،‬اورغ ديواس دان ضورو‬ ‫‬‫برصفة سوفن سنتون‪ ،‬سوك منزيارهي ساكيت دان‬ ‫‬‫مغيريغي جنازة كقبور‬ ‫ء‬ ‫فنديام دان برخاكف هاث فركارا ‪۲‬يغ برفا يده سهاج‬ ‫‬‫سوك برفاكاين برسيه دان كمس سرتا مماكاي باءو‪-‬‬ ‫‬‫ء‬ ‫با ون يغ هاروم‬ ‫فموره ‪ ،‬درماون دان سوك ممبري فرتولوغن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان فنديديقن ‪:‬‬ ‫ فنترجمهن بوكو‬‫ منوليسس سمول اتاو مغارغ بوكو‬‫ مغوندغ خرديق فنداي اونتوق مغاجر‬‫ فوست فغاجين علمو‬‫فرفوستاكاءن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬سبب كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى ممفراوليهي‬ ‫كجاياءن ‪:‬‬ ‫ ستروكتور اورضانيساسي يغ ترسوسون رافي‬‫ سماغت جهاد يغ داساسكن كفد كأيمانن‬‫ فغليما يغ بركاليبر سفرتي موسى بن نصير فد زمان‬‫بني أمية دان أبو مسلم الخرسانى فد زمان عباسية‬ ‫ ستراتيضي ففرغن يغ ترسوسون‬‫داسر كتنتراءن يغ تربوك‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪101‬‬ .

Soala
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
0
Jawap
B B C C D A D A A D
an

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

A

B

C

B

B

D D

C

C

B

Lampiran 3
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan

:

Angka Giliran

:

Sekolah

:

Tilawah
Bil
1

: 30 Markah

Perkara Dinilai
Tajwid
• Qalqalah
• Nun
Mati/tanwin
• Nun/Mim
Bertasydid
• Mad Asli
• Saktah
• Wakaf dan
Ibtida’

Skala Markah
Cemerlang
(15-20)
Sederhana
(06-14)
Memuaskan
(00-05)

102

Skor Calon

Catatan

2

Fasahah
• Kelancaran
bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak
putus
• Intonasi yang
baik
• Lahjah arab
yang betul
• Makhraj yang
tepat
JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir

Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(00-03)

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan:
Angka Giliran
Sekolah

:
:

Hafazan

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

Skala Markah

1

Hafaz dan lancar

Cemerlang
(12-15)


Hafaz keseluruhan
Bacaan secara
tadwir

Sederhana
(07-11)
Memuaskan
(00-06)

2

Tajwid


Cemerlang
(8-10)
Qalqalah
Nun Mati/tanwin
Nun/Mim Bertasydid

Sederhana
(05-07

103

Skor Calon

Catatan
3

Mad Asli
Saktah
Wakaf dan Ibtida’

Fasahah
• Kelancaran bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak putus
• Intonasi yang baik
• Lahjah arab yang
betul
• Makhraj yang tepat

Memuaskan
(00-04)
Cemerlang
(04-05)
Sederhana
(02-03)
Memuaskan
(00-01)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan
Angka Giliran
Sekolah

:
:

:

Bacaan Hadis

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

1

Kelancaran, Fasahah dan
Tatabahasa
Bacaan lancar
Sebutan yang jelas
Menepati baris
Menepati makhraj huruf
Menepati lahjah arab

Skala
Markah
Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(01-03)

JUMLAH SKOR

104

Skor Calon

Catatan

......Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Lampiran 4 CONTOH CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH STRUKTUR ORGANISASI TAHUN .... 105 . PENASIHAT NAMA:……………………… PENGETUA NAMA: ……………………… PENOLONG KANAN NAMA: ……………………….....

PENGERUSI NAMA:……………………… KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… Lampiran 5 CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH Bil Program Objektif Aktiviti Tindakan Sasaran .Ceramah Penceramah Jemputan Semua Pelajar Tingkatan 5 Tarikh / Tempoh PROGRAM JANGKA PENDEK 1 Ceramah Kecemerlangan Pendidikan alquran dan alSunnah Program Fokus Ke Arah Bestari Pelajar dapat menjawab soalan kertas 1dan 2 dengan markah maksima -Pendedahan kepada format terkini 106 Guru Mata Pelajaran Jun-Julai .

Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mac -Okt Cuti Penggal 1 Guru Panitia Cuti Pert. Penggal PROGRAM JANGKA PANJANG 1 2 Bil P & P mengikut Guru dapat sukatan menghabiska n sukatan sekurangkurangnya sebulan sebelum Pep Percubaan SPM Program PMD Program Memotivasi pelajar untuk memajukan diri dalam Akademik dan sahsiah Objektif 3 Ujian PLBS Menguji pencapaian pelajar terhadap hafazan ayat dan bacaan hadis Membimbing Pelajar untuk mengulangka ji topik – topik yang telah diajar 4 Kelas Tambahan 5 Semakan buku Pemehatian latihan pelajar prestasi kerja dan latihan Sesi P & P mengikut Jadual Waktu Persekolahan Semua Guru PQS Semua Pelajar Tingkatan 5 Sains Tulen Jan.2 Latih-tubi Terancang Membimbing Pelajar Menguasai Konsep Membiasaka n pelajar bentuk soalan peperiksaan sebenar -Latih tubi di dalam kelas -Latihan Pengukuhan semasa perkampung an ilmu.Julai Aktiviti Tahunan Unit Bimbingan dan kaunselor Semua Pelajar Tingkatan Empat Januari Aktiviti Tindakan Sasaran Menjawab soalan –soalan yang dikemukakan dari kertas 2 Guru Pentaksir Semua pelajar tingkatan 5 Latihan Menjawab soalan-soalan topik ting 4 & 5 Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mengumpul buku latihan pelajar dan Guru Panitia Sebahagi an pelajar ting 4 dan 107 Tarikh / Tempoh Jun .julai Jan -Sept Feb Ogos .

pelajar 5 Ujian Bulanan 6 Peperiksaan Pertengahan Tahun 7 Peperiksaan Menguji Percubaan dan Tahap Akhir tahun Pencapaian prestasi pelajar Peperiksaan SPM Pemerhatian dan STPM pencapaian tahap dan prestasi pelajar 8 Bil Program Menguji Prestasi Pelajar Menguji Tahap Pencapaian Pelajar Objektif memeriksa secara berperingkat Ujian Setara Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan –soalan Kertas 1 mengikut format Aktiviti 5 Semua Guru PQS Semua guru mata pelajaran Semua Pelajar 4 kali setahun Semua pelajar ting 4 & 5 Julai Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 4 dan 5 Sept Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 5 dan 6 Nov Tindakan Sasaran Guru panitia Guruguru Agama Tarikh / Tempoh PROGRAM TAHUNAN 1 1 Mesyuarat Panitia Program Awal Muharram -Penyelarasan tugas -Makluman aktiviti yang akan dilaksanakan -Makluman prestasi terkini prestasi panitia pelajaran -Perkara berbangkit Pembahagian tugas tahunan Perbincangan masalah berbangkit -Melatih pelajar berazam dan berhijrah di awal -Membina sepanduk dan Banner 108 Guru Agama Semua pelajar Feb / April / Jun / Julai / Sept 5 kali setahun Mengikut keperluan Jan .

Pertanding an Nasyid -Pertandingan Tilawah Penceramah jemputan Semua guru Agama 6 MTQ (Negeri) Ujian tilawah peringkat Negeri Penyertaan yang layak ke peringkat Negeri Semua guru terlibat 7 Program Amali Haji -Melatih pelajar mempelajari kerja haji dengan baik -Penghayatan rukun Islam yang ke.Menghayati kebesaran bulan dalam Islam .Ceramah .Simulasi haji --Tawaf haji --Melontar --Saie --Korban .Ceramah haji .Ceramah Ihya’ Ramadhan -Tadarus AlQuran 109 Jun Semua guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Pelajar Ting 4 Penceramah jemputan Semua pelajar Septemb er Penceramah Jemputan dan guru Agama Semua pelajar dan guru Oktober Ogos .Memahami peristiwa Isra’ dan mikraj -Mencontohi dan menginsafi peristiwa pada bulan tersebut -Menghayati keberkatan bulan Ramadhan -Membanyakkan .Perarakan awal Muharram -Kuiz -Teka silangkata -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid Penyertaan yang layak ke peringkat Daerah Aktiviti Guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Feb Semua guru Semua Pelajar yang terlibat Mac Semua guru terlibat Semua Pelajar yang terlibat April Tindakan Sasaran Semua pelajar Tarikh / Tempoh Mei-Jun -Melatih Pelajar Mencontohi Keperibadian Rasulullah .Forum Perdana .2 Majlis Tilawah Al-Quran 3 MTQ (Zon) tahun Islam. -Menghayati bulan bulan kebesaran Islam Melatih pelajar memahami dan menghayati al-Quran dan Ilmu dalam kehidupan seharian Ujian tilawah peringkat Zon 4 MTQ (Daerah) Ujian tilawah peringkat Daerah Bil 5 Program Program Maulidur Rasul Objektif .5 8 Program Isra’ Mikraj 9 Program Ihya’ Ramadha n .

Mempertingkat kan amalan baik terhadap diri pelajar -Solat Tarawih dan Qiamullail -Khatam Quran dan Iftar Jamaie .ceramah teknik peperiksaan 110 x x JUL OGO x x x SEPT OKT .10 Program Jenazah amalan –amalan kebaikan di bulan mulia .Melatih pelajar menghadapi persediaan pengurusan jenazah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam .Ceramah pengurusan jenazah -mandi jenazah -kafan jenazah -solat jenazah Pencermah jemputan Dan penyelaras Semua pelajar ting tiga Oktober Lampiran 6 CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BIL 1 2 AKTIVITI Peningkatan Ilmu Laporan Peperiksaan tahun lalu Laoran peperiksaan Laporan Ujian Latihan Dalaman Penyediaan bahan bantu Mangajar TARIKH PELAKSANAAN JAN x FEB x MAC APR MEI x x x x x x x x x x x x x x x JUN x Penghayatan Ilmu Bengkel.

Kad Pengenalan : ……………………… Warna : ……………………. 4. Nama : …………………………………………………………………. Surat Beranak :…………. 111 x . Tarikh Lahir : ………………………… Warganegara :……………….. No. 6.… Jawatan : …………………………. fail diri : …………………………… No. 2.. 3. Bangsa : ………………………… 7. Agama : ………………………… 8. 5.Pertandingan MTQ Ceramah Jemputan Penghayatan bulanbulan kebesaran 3 4 5 6 x x Penilaian Ujian Peperiksaan Penggal Peperiksaan Akhir tahun dan percubaan PAFA PLBS Kelas Bimbingan Kelas Tambahan Perkampungan Ilmu Klinik Pelajar Bermasaalah Pengukuhan kerja Berpasukan Mesyuarat Panitia Daerah Mesyuarat Panitia Pencerapan Pemantauan Berperingkat Penyemakan buku latihan pelajar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lampiran 7 PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN BIODATA 1. No. Jantina :…………………………….

Kelulusan : a) Akademik : ……………………………………………………………………………….. Opsyen : ……………………….9. Tempat Lahir : ………………………… 10. Nama Isteri / suami :……………………………………………………………. Tarikh Mengajar Di sini : ……………………………….. Tarikh pengesahan Jawatan : ……………………… 14.. 22. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :………………… 15. Tarikh mula berkhidmat : …………………………….. 11. b) Ikhtisas : ………………………………………………………………………………… 16... Kursus Dalam Perkhidmatan : BIL KURSUS TEMPAT 24. ii……………………………… iii……………………………… 19. Tarikh Perlantikan :……………………… 13. Tarikh Kenaikan Gaji : ……………………………… 20. 23. Kategori : ……………………… 17. 12. 21... …………………………………………………………………. Nama Sekolah Dahulu : ……………………………………………………….. Pengalaman Mengajar yang lalu : 112 TARIKH .. Matapelajaran diajar/ Kelas : i…………………………. 18. Taraf Perkahwinan (Kahwin/Bujang/Duda) : …………………. Pekerjaan Isteri / suami : ………………… Alamat Majikan Isteri / suami : ………………………………………………………………….

Ulum AlQuran 1. Peng. Lain-lain kenyataan : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA No. Akaun LUTH No. Akaun Pinjaman Perumahan No. Akaun ASN No Telefon Rumah Alamat Rumah MAKLUMAT Lampiran 8 FORMAT RANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN TAHUNAN AL-QURAN AL-SUNNAH TINGKATAN 4 2006 BUL AN 1 MING GU 1 BAHAGIAN TAJUK 1. Pendaftaran Guru No. Gejala mempersendakan Agama Ulum . Quran 2.2 Al-Quran dan kepentingannya 113 BBM AKTIVI TI CATAT AN . Cukai Pendapatan No. Akaun Pinjaman Kenderaan No.BIL NAMA SEKOLAH TAHUN 25.

Adab terhadap Rasul 2. Quran 2. Tamadun 1. Ulum AlQuran 1. Pengenalan AlQuran 1. Ulum AlHadis 6 1. Ulum AlHadis 1. Wahyu 1. Perekonomian 2 7 8 9 3 10 11 12 1. Ulum alHadis 1. Al-Quran sebagai mukjizat 1. Akhlak 2. Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah 1. Hadis 2. Politik 1. Peng. Konsep ibadah 2. Kelebihan menuntut ilmu 2. Peng. Peng.Qudsi dan Al-Quran 114 .2 1. Peng. Negara aman rakyat sejahtera 2. Pentadbiran zaman khulafa alRasyidin 4 1. Adab Amar makruf Nahi Munkar 2. Hadis 2. Hadis 2. Tamadun 1. Pertanian dalam kehidupan 2. Tamadun UJIAN 1. Ulum AlQuran 5 1. Akhlak mulia 2. Adab berfikir 2. Hadis 2. Hadis sumber ke dua perundangan Islam 1. Akhlak 2. Mensyukuri nikmat Allah 2. Akhlak 2. Hadis Nabawi. Ulum AlHadis 1. Peng. Ulum AlQuran 1. Quran 2. Peng. Peranan Ulama 2. Peng. Quran 2. Ulum al-Hadis 3 1.

Hadis Mutawatir dan Ahad 1. Peng. Ulum AlHadis 22 1.13 1. Peng. Quran 5 18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6 21 1. Sosial 14 1. Adab berhias 2. Ulum AlQuran 1. Negara Aman rakyat sejahtera 2. Peng. Hadis 2. Adab berhias 2. Perluasan pengaruh 1. Hasan dan Dhaif 1. Hadis Sahih. Nuzul Quran 1. Ulum AlHadis 1. Akhlak 2. Adab menjaga orang sakit 2. Akhlak 2. Tamadun 1. Akhlak 2. Peng. Imam Abu Hanifah rahimahullah 115 . Hadis 2. Keteguhan iman asas kekuatan jati diri 2. Iman dan ijtihad 2. Quran 2. Quran 2. Menjauhi sifatsifat buruk 2. Tamadun 17 1. Peng. Tamadun 1. Iktibar daripada sejarah 4 15 16 1.

Akhlak 25 1. Peng. Quran 7 1. Peng. Wasiat Luqmanul Hakim 1. Quran 24 1. Tamadun 26 1. Adab menziarahi jenazah 1. Kecemerlangan iman asas kejayaan 2. Nikmat kurniaan Allah LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 116 . Tamadun 2.23 1. Peng. Imam Ibn Hanbal 1. Imam Malik rahimahillah Imam Syafei rahimahullah 2. Tanda-tanda kekuasaan Allah 2. Quran 2. Tamadun 30 1. Peng. Tamadun 31 1. Quran 2. Tamadun 2. Istilah-istilah asas dalam ilmu Hadis 2. Imam AlGhazali rahimahullah 2. Tamadun 2. Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi 1. Imam Ibn Taimiah rahimahullah 1. Quran 8 9 10 32 33 34 35 36 37 38 39 1. Ulum AlHadis 2. Konsep taaruf dalam Islam 27 28 UJIAN 29 1. Peng. Imam Abu Aala Al-Maududi 2.

Norizan Ahmad AGENDA 1 : UCAPAN KETUA PANITIA 117 . Yuhanis Azira Ahmed Mohamed 2. Pn.11 40 41 42 ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN CUTI AKHIR TAHUN Lampiran 9 MINIT MESYUARAT PANITIA QURAN SUNNAH KALI PERTAMA 2005 Tarikh: 11 Januari 2005 Masa : 1.10 tgh Tempat: kelas 3 Gigih Kehadiran: 1. Pn.

1.Butiran yang perlu ada ialah: pengenalan mata pelajaran matlamat objektif bilangan kelas guru terlibat pencapaian motto AGENDA 3 : 3. Pekeliling telah diedarkan ke sekolah-sekolah.1 PENCERAPAN Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia masingmasing. AGENDA 2 : 2.1 SUKATAN PELAJARAN Semua guru mesti habiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai AGENDA 4 : 4.1 Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan dibuat agar tidak membebankan pelajar.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ketua panitia menerangkan tentang brosure yang perlu dibuat oleh panitia mata pelajaran .Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran Tindakan : Ketua Panitia AGENDA 5 : 5. Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan ucapan terima kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir.1. 118 .1 BROSUR PANITIA SEMAKAN BUKU LATIHAN Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia mengikut jadual yang telah diedarkan pihak pentadbir AGENDA 6 : KERJA RUMAH 6.

AGENDA 12 : LAIN-LAIN HAL 119 .1 : PROGRAM PANITIA Program bersama Panitia Pendidikan Islam.Ada beberapa bahagian: ○ tilawah ○ bacaan hadis ○ Hafazan AGENDA 9 : UJIAN / PEPERIKSAAN 9.1 Satu Kertas sahaja.(80 markah) AGENDA 11 11.1 Giliran membuat soalan : ○ Ting:4 ○ Ting:5 - AGENDA 10 Ustazah Norizan Ustazah Yuhanis Azira : FORMAT KERTAS SOALAN 10. AGENDA 8 : PLBS 8. ○ Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah).AGENDA 7 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU 7.1 Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian sukatan pelajaran baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula diguna pakai tahun 2004.Pilih empat dari 6 soalan.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia.1 Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka perlu membuat kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM. ○ Bahagian B=6 soalan subjektif.Ada 2 Bahagian A dan B.

1 Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan berikut: ○ nasihat ○ penalti ○ hantar kaunseling AGENDA 13 : UCAPAN PENANGGUHAN 13.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2. Disediakan oleh Disahkan oleh ………………………….12.Noraizan Brahim Pen. Pn. Kanan 1 SMK Sg Pusu 120 . Pn.Yuhanis Azira Ahmed K/Panitia Quran Sunnah SMK Sg Pusu …………………….45 ptg dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.

penubuhan dua hala di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih berkesan lagi. panitia mata pelajaran ini perlu ditubuhkan. supaya dengan ini. surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran.II/(44) : 13 Mac. salah satu perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah.Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki menubuhkan atau memperkemaskan 121 . Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah. Y. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah. Leboh Pasar Besar.Lampiran 10 PEKELILING-PEKELILING PENGURUSAN PANITIA Pekeliling Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Bahagian Sekolah-Sekolah. Bangunan Bank Pertanian. Datuk/Tuan. Telefon : 03-2922066 50604 Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun. Per: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. Tingkat 12-14. 2. 3. 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.Oleh yang demikian. Kawat : Pelajaran Ruj. sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak. Kami Tarikh : KB(BS)8591/Jld.B. atas dasar atau arahan manakah. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Daerah.

4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya. Menyedari hakikat ini. (Sekolahsekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran).2. saling membantu dan berkongsi fikiran. guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Latar Belakang Kebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru yang mengajar. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automotik menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.2. Ketua panitia masih 122 .2. sama ada untuk mendapat penyelesaian atau makluman. sikap dan tabiat belajar pelajar. Dengan demikian. Struktur dan Organisasi 3. Pelajaran masing-masing di dalam Jawatankuasa tersebut dan menjadi sebagai penghubung dai antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah. 3.1.lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaranpembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah. 3. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini. 3. guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah. 3. 3.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. 3. menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktivitiaktiviti dan / atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. bukan sahaja dalam bidang pengajaran. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi.2.2. maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama.

4. 3.3. Peranan Panitia Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia. 3.4.5 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi 123 .3. 3.1.3. Tujuan Panitia Mata Pelajaran Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk panitia mata pelajaran.4. 3. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-pembelajaran.4. Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/ target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. 3.3 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.3.2 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketigatiga penggal dalam tahun persekolahan. sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.3.4.3.1 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia.2. Mewujudkan semangat kerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan kelab akademik.4 Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.4.3. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. 3.memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalahmasalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mensyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. 3.4. 3. 3. 3.

9 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain. 3.12 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu. 3. pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut.B. 3. 3.13 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.11 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran. 3.4.4.Harap Y.10 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalani hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.4.t (HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD.4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun ) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pelajaran dan pembelajaran.4.4. Datuk/Tuan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah. menubuhkan bank soalan 3. surat menyurat dan rekodrekod yang berkenaan 4.tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu. 3. Sekian. NOOR) 124 .7 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara `ad-hoc’ jika perlu.4. 3.4.4. t.14 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat. 3.

Penglibatan semua pihak terutama guru-guru pendidikan al-Quran dan al-Sunnah amat penting dalam memahami dan melaksanakan kehendakkehendak semakan kurikulum bagi menjayakan objektif dan matlamat Kementerian Pelajaran. PENUTUP Mata Pelajaran Pendidikan al-Quran dan Al Sunnah yang telah disemak semula diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara dalam menyediakan generasi yang mampu mengisi agenda ke arah negara Islam yang maju dan bertamadun.Bahagian Sekolah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. 125 .Terima kasih. Sekian. 9.