1.

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN
AL SUNNAH

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang
pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang
menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering
dikaitkan
dengan
pengajian
al-quran
dan
al-sunnah
dan
amalan
seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian alQuran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan
Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam.
Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.
VISI
“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan
Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat
menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR
yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

MISI
“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta
amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir
dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu duniawi dan ukhrawi.”

MATLAMAT
Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis
ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu
penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. Di samping menanam
minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian
samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

1

OBJEKTIF
i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.
ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam
dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan
ukhrawi.
iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dipelajari.
RASIONAL
i. Menyedari betapa kurang cerdik pandai Islam yang dapat menguasai keduadua bidang ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi.
ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang
bersumberkan al-Quran dan al-Hadis.
iv. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik
pelajar dalam peperiksaan SPM.
v. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi
kecemerlangan akademik pelajar.

2.

HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM
PRINSIP-PRINSIP KBSM

KBSM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat
diklasifikasi seperti yang berikut :
i. Kesinambungan Pendidikan Rendah dengan Pendidikan Menengah.
Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran
2

tersebut

diperkembangkan

dan

diperkukuhkan

pada

peringkat

menengah.
ii. Pendidikan Umum Untuk Semua Pelajar.
Murid-murid pada peringkat menengah rendah dan menengah atas
disediakan program pendidikan yang sama untuk memberi mereka
peluang yang lebih luas bagi mendapat ilmu pengetahuan yang
menyeluruh dan seimbang. Mata pelajaran teras wajib diambil oleh
semua pelajar bagi menjamin hasrat ini tercapai.

iii. Penggunaan Disiplin Ilmu Yang Ada.
Kebanyakan mata pelajaran yang sedia ada dipelajari kurikulum lama
sekolah menengah ( KLSM ) diteruskan dalam KBSM . Walau
bagaimana pun organisasi kandungan dan penekanan dalam KBSM
berbeza dengan KLSM.

iv. Kesepaduan Antara Unsur-Unsur Intelek, Rohani, Emosi dan
Jasmani.
KBSM digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan
memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui mata
pelajaran- mata pelajaran tersebut dapat menjamin aspek-aspek tersebut
berkembang secara seiring dan memperlihatkan perkaitan antara satu
sama lain.

v. Penekanan Nilai-Nilai Murni.
Penyerapan nilai-nilai murni dilaksanakan dengan menyeluruh melalui
semua mata pelajaran KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai Nilai
Merentas

Kurikulum.

Penerapan

nilai-nilai

murni

secara

khusus

terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid Muslim
dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Muslim
3

vi. Semakan ini adalah atas arahan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 27 Januari 1999. Pendekatan ini dikenali sebagai Bahasa Melayu Merentas Kurikulum vii. supaya dilakukan semakan kepada kurikulum dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah pengajaran. Peningkatan Penggunaan Bahasa Melayu. iv. Mata pelajaran PQS mula diajar kepada murid tingkatan 4 pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 merupakan kali pertama murid tingkatan 5 mendudukinya dalam peperiksaan SPM. Secara umumnya mata pelajaran ini diambil oleh murid-murid dari SMKA. PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH LATAR BELAKANG : i. ii. 4 . iii. Sukatan Pelajaran PQS ini belum disemak sejak ianya mula diperkenalkan sehinggalah pada semakan kali ini. KAA dan SMA. Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah (PQS) merupakan salah satu mata pelajaran elektif Pengajian Islam yang ditawarkan kepada semua murid sekolah menengah peringkat SPM. 3. Pendidikan Seumur Hidup Kurikulum menengah menekankan pemupukan minat terhadap ilmu pengetahuan dan kemahiran belajar supaya murid–murid dapat memiliki sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha mencari ilmu dan mengembangkan ilmu. Penggunaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa seperti bahasa Arab dan Inggeris.

maka murid- 5 . STATUS : Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah berdasarkan peruntukan perundangan yang kuat dan jelas. pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh. vi. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaranajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apaapa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di manamana bahagian Persekutuan. Pada tahun 2000 Sukatan Pelajaran PQS yang disemak semula telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. v. Perlembagaan Malaysia : Perkara 3. Perkara 12. Pada tahun 1999 pihak Jawatankuasa Kurikulum Pusat telah memaklumkan bahawa kurikulum semua mata pelajaran termasuk PQS perlu disemak semula dan merancangkan pelaksanaannya mulai tahun 2003. Akta Pendidikan 1996 : Seksyen 50. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan. pembangunan umat Islam.Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta memberi penekanan kepada pembinaan tamadun.

Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997 : Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi mata pelajaran yang berikut : (d) Mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya. i. kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya. Seksyen 52. dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab ” ii.murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. bantuan kewangan secara sumbangan boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan yang adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-semata.284/971/75 Pada 02 Julai 1975 membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri : “ Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaanpindaannya. 6 . Seksyen 51. Jemaah Menteri Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.

agen perubahan: kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai wawasan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah mengisi keperluan pembinaan individu. i. ilmu pengetahuan teori dan 7 . kurikulum yang relevan dan koheran dengan keadaan semasa dan masa akan datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang tertentu perlu direncana dan dibangunkan. dan (c) Pendidikan Syariah Islamiah. masyarakat dan negara.Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas : Kumpulan IV ( Pengajian Islam ) (a) Tasawwur Islam. Kurikulum perlu direncana untuk membawa reformasi sosial dan moden ke arah menwujudkan masyarakat madani ( civil society). Jadual 14 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Atas ( 40 minit suatu waktu ) Tasawwur Islam : 4 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah : 4 Pendidikan Syariah Islamiah 4 : TUJUAN SEMAKAN: Berdasarkan kertas dasar berkaitan semakan yang disediakan oleh PPK. (b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah. iii. dinamik dan seimbang: Kurikulum mesti seimbang dan segi akademik dan bukan akademik. ii. Ciri-ciri berikut menjadi asas-asas pertimbangan. bersifat progresif. dan nilai-nilai hidup yang menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum. prospek baru: Kurikulum menawarkan prospek baru dalam menangani pembangunan sumber manusia melalui penerokaan dan penguasaan pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini.

peningkatan kualiti pendidikan: Kurikulum mengambil kira kepentingan meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Sukatan ini perlu disemak bagi menyelaraskannya dengan sukatan mata pelajaran yang lain.aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja. Sukatan Pelajaran yang digunakan sekarang belum disemak sejak diperkenalkan pada tahun 1992. iii. fleksibel mengikut kebolehan dan keupayaan murid. kemudahan pembelajaran. Mewujudkan perkaitan di antara teori dan praktikal . dan v. Berlaku semakan kepada mata pelajaran lain khususnya Pendidikan Islam Teras. RASIONAL SEMAKAN: Semakan semula kurikulum Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dibuat atas keperluan berikut: i. dan kualiti pendidikan Guru PQS. pasaran dan industri: kuirkulum menawarkan pengetahuan dan kemahiran yang ”marketable“ sesuai dengan matlamat menyediakan gunatenaga manusia yang berketrampilan dalam menghadapi perubahan ke arah negara perindustrian dan “market economy”. Pelajar-pelajar bukan sahaja tinggi pencapaian dalam peperiksaan tetapi juga mempunyai tahap amalan dan penghayatan yang tinggi. Memastikan skop Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah merangkumi semua aspek asas fardhu ‘ain dan aspek-aspek utama fardhu kifayah. iv. Maka ianya perlu disemak bagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah melangkah ke alaf baru dengan berbagai perkembangan khususnya di bidang teknologi maklumat. iv. 8 . ii.

Penyepaduan ilmu dijelmakan. pengukuhan Jawi. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa 9 . Oleh itu kurikulum PQS yang bersumberkan wahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersalingkait dan merentasi. pelajaran Sirah dan asas tamadun serta bimbingan adab berteraskan akhlak Islamiah.v. pemahaman dan penghayatan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah. CIRI-CIRI KURIKULUM PQS SEMAKAN : A. Murid akan dapat memahami dengan lebih jelas tentang kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu akli melalui isi kandungan kurikulum PQS itu sendiri dan perkaitannya dengan lain-lain mata pelajaran. pencernaan adab dan nilai akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian sehingga menjadi tabiat. pemantapan akidah. C. penguasaan pelajaran Jawi. Di peringkat KBSM tumpuan kurikulum kepada pengukuhan alQuran. ii. penanaman akidah. mengambil iktibar dari sirah serta tamadun Islam. bimbingan asas Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Di peringkat KBSR tumpuan kurikulum kepada pemupukan asas alQuran. Murid akan dapat memahami perlunya amalan Fardu Ain sebagai tuntutan individu yang mestiditunaikan dan amalan Fardu Kifayah sebagai tanggungjawabindividu untuk membangun bangsa dan negara. Penggabungan antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah di dalam kurikulum PQS dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri dan semasa mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. D. B. Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat KBSR dan KBSM: i. Meneliti kesesuaian dengan keperluan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.

berfikir memahami matan (teks) kemahiran amali dan penghayatan nilai. Kandungan kurikulum disesuaikan mengikut tuntutan dan perkembangan semasa. Dalam bidang Akhlak. H. inkuiri terhadap sesuatu. F. Dalam bidang Tamadun Islam. 4 dan Surah Yasin bagi ting. mencari sumber bukti. beberapa individu dalam tajuk tokohtokoh iaitu . kerana lebih sesuai dengan tuntutan masa dan masyarakat. J. Penstrukturan tersebut merangkumi aspek pengertian sebenar. G. Ayat hafazan terdiri daripada Surah al-Sajdah bagi ting. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran PQS dengan lebih bersistem dan dinamik. 10 .dan negara. E. semua tajuk lama digugurkan dan digantikan dengan tajuk daripada Pendidikan Islam teras. Murid akan dibimbing berterusan tentang kehidupan beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah. kerana disesuaikan dengan kandungan dalam Pendidikan Islam teras. Untuk mencapai hasrat ini penulis buku teks hendaklah mengambil dan mengekalkan tradisi dan budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan pelbagai pendekatan semasa yang sesuai. K. Penggunaan pelbagai method serta bahan Bantu mengajar dan multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan dan mudah difahami. 5. Imam Buhkari dan Imam Muslim digugurkan kerana berlaku pertindihan dengan tajuk dalam bidang Ulum al-Hadis. Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi ilmu pendidikan Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan diyakini. Contohnya: I.

11 .  Psikomotor - tentang kebolehan amali dan perkembangan jasmani.  Pemikiran reflektif atau penilaian kendiri diperkenalkan agar refleksi kendiri boleh diterapkan. psikomotor dan afektif. ASPEK-ASPEK KURIKULUM SEMAKAN A Pedagogi  Pencapaian objektif khusus dinyatakan dengan jelas untuk dicapai pada akhir setiap P & P dalam bentuk Hasil Pembelajaran. Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh berdasarkan bidang-bidang berikut :  Kognitif - tentang pencapaian pengetahuan dan perkembangan hasil intelek. rohani dan emosi.L. sikap. Ia disusun berdasarkan aras seperti berikut : Aras Satu (1)  - aras yang paling asas/minimum dan perlu dikuasai oleh semua murid. Hasil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan penguasaan aspek kognitif. Aras Dua (2)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 1 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi baik. Aras Tiga (3)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 2 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi cemerlang M.  Afektif - tentang perkembangan perlakuan dalam minat.

• Setiap Hasil Pembelajaran perlu dinilai.  Nilai yang bersepadu dan merentas kurikulum.  Penyesuaian isi pelajaran dengan tahap prestasi murid dibantu dengan kandungan pelajaran berdasarkan tiga aras. amali dan penghayatan. B Bahan • Mempelbagaikan bahan bantu mengajar • Penggunaan multimedia diperluaskan • Buku Panduan P&P diselaraskan dan dijana penggunaannya. 12 . C Penilaian • Konsep dan amalan penilaian PAFA diperkemas bagi memasukkan penekanan baru dalam kurikulum.  Aspek amali dan afektif juga ditekankan dalam setiap P&P di samping kognitif. • Buku teks diselaraskan supaya berorientasikan ilmu. Memperluaskan amalan KBKK dengan lebih bermakna.  Kepelbagaian kaedah dicadang dan guru dibimbing untuk mengaplikasikannya dalam P & P  Pendidikan dua hala dan berpusatkan pelajar.

KBKK v. Sumbangsaran iv. Mengimbas kembali vi. • Ujian dan penilaian merangkumi semua aspek perkembangan murid. berkesan dan releven dengan tahap prestasi murid mesti digunakan oleh guru untuk menjamin keberkesanan P & P untuk semua prestasi murid. Menulis esei ( rencana) ix. Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PQS ialah: i. Simulasi vii. Mengumpul bahan ( kajian perpustakaan ) viii. Tunjuk cara ( Demonstrasi) xii. Lawatan x. Penerangan ii.• PKS akan dibuat dengan lebih menyeluruh. Perbincangan dan pembentangan iii. Inkuiri / Penemuan 13 . B Kaedah P & P :Kaedah yang pelbagai. Perbahasan xiii. Menulis buku skrap xi. Tindakan ini akan dapat membantu guru menjalankan P & P dengan berkesan untuk semua tahap prestasi murid. • Penilaian murid menggunakan kriteria yang ditentukan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran PQS dijelmakan berasas kepada beberapa konsep iaitu : A Aras:Guru mesti memahami tahap prestasi setiap murid di dalam kelas.

Kaji selidik xv. i. LCD Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PQS KBSM dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. OHP iv. Multimedia E vi. Kad imbasan viii. D Bahan P & P :Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) amat penting bagi menjamin P & P berjalan dengan lancar. Bentuk penilaian bergantung kepada hasil pembelajaran. Radio Kaset iii. Di antara Bahan Bantu Mengajar yang dicadangkan ialah seperti. Pertandingan xviii. Video ii. 14 . Filem Slaid v. Projek C Aktiviti :Aktiviti “berpusatkan murid” hendaklah dijadikan budaya dengan guru bertindak sebagai fasilitator/ pemudah cara sahaja. Guru boleh membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian dengan isi pelajaran dan situasi. Bermain xvii. Latih tubi xvi. PENILAIAN A Penilaian dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas tentang pencapaian murid sejauh mana telah mencapai Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Keratan akhbar/ majalah vii. menyeronokkan dan berkesan.xiv.

Soal jawab. iii. Kertas 3 (5227/3) 15 . vi. Soal jawab ii.B Penilaian mesti merangkumi aspek kognitif. Rekod Anekdot D Penilaian hendaklah diikuti dengan aktiviti pemulihan atau pengukuhan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dengan fasa yang lebih perlahan. Kertas 2 (5227/2) c. Dairi v. Cerita/bercerita viii. E Format Peperiksaan Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah peringkat SPM menggunakan 3 instrumen a. amalan dan penghayatan. afektif dan psikomotor. Penulisan rencana dan sebagainya. C Penilaian berdasarkan kesesuaian untuk mengukur semua aspek yang ditegaskan boleh dilakukan seperti yang berikut : i. teori. Bercerita kembali. Laporan bertulis. Aktiviti bertulis / tugasan vii. ii. Senarai semak. Latih tubi. Antaranya adalah melalui : i. urutan yang berbeza atau pendekatan berlainan yang difikirkan bersesuaian dengan potensi dan kebolehan murid. v. Perbincangan x. Senarai semak iii. iv. yang mengandungi kerohanian. Menulis rencana / karangan ix. Kertas 1 (5227/1) b. Inventori sikap iv. Laporan vi.

W. Mengenali. hingga kini dalam bidang pendidikan. beramal soleh. sosial. politik dan pembangunan.w. ii. B Objektif Kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan murid mendapat: i. memahami. menghafaz. bangsa dan negara.( perincian format instrumen pentaksiran sila lihat lampiran ) ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN ( Edisi Penyemakan ) : A Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah adalah untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah. iv. mengamal dan menghayati kandungan Hadis Rasulullah s. berperibadi mulia dan bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S. vii. beriman.a. memelihara perpaduan ummah dan sanggup berkorban untuk agama. vi. sebab-sebab nuzul ayat serta pengumpulan alQuran.T.memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam ‘Ulum al-Hadis. ekonomi.a. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran dari aspek sejarah. v. iii. mengamal dan menghayati kandungan al-Quran dalam kehidupan. memahami. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan Islam sejak zaman Rasulullah s. Mengenali. dan ilmu yang berkaitan dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu. 16 . Membaca. yang bertaqwa.w. Membaca. menyanjungi dan mencontohi tokoh dan ahli fikir Islam yang terkemuka. Beradab dan berakhlak mulia dan terpuji.

‘Ulum al-Hadis. bangsa dan negara berasaskan ajaran Islam sebenar. akhlak dan tamadun manusia. politik dan ekonomi untuk dijadikan teladan. budaya kerja. Sementara ‘Ulum al-Quran membicarakan mengenai al-Quran. ‘Ulum al-Hadis pula membincangkan kedudukan Hadis sebagai sumber kedua syariat Islam. Seterusnya bidang akhlak menjuruskan kepada pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan pelajar. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka.C ORGANISASI KANDUNGAN Tujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan alSunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai konsepkonsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terancang dalam dan luar bilik darjah. menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. ‘Ulum al-Quran. Akhirnya bidang Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-Quran. 17 . Manakala Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. wahyu dan sejarah penulisan alQuran. pendidikan. Akhlak dan Tamadun Islam. Pengajian al-Hadis. Bidang-bidang tersebut di atas merupakan kesepaduan dan penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang dapat melahirkan generasi yang sanggup dan dapat memajukan diri. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca.

Ayat al-Quran dipilih berdasarkan tema tertentu berkaitan dengan kehidupan murid atau yang perlu untuk kefahaman. menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. sama ada peringkat rendah dan menengah. Pengajian Al-Quran ii. ‘Ulum Al-Hadis v. Komponen bidang ini merangkumi ayat tilawah. kefahaman dan hafazan. ‘Ulum Al-Quran iii. Di peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata pelajaran elektif. Tamadun Islam PENGAJIAN AL-QURAN A Pendahuluan Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kesinambungan daripada mata pelajaran Pendidikan Islam yang wajib di ajar kepada semua murid yang beragama Islam. kemahiran dan penghayatan yang berkaitan dengan alQuran dan al-Sunnah untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan seharian. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca. Pengajian Al-Hadis iv. amalan dan pembentukan akhlak. 18 .D ISI PELAJARAN: (Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah) i. Diharapkan melalui mata pelajaran elektif ini pelajar dapat memperkayakan lagi pengetahuan. Akhlak vi. Ini merupakan penerusan pengajaran dan pembelajaran kepada murid Islam dalam pengajaran Tilawah al-Quran.

Kemahiran bacaan secara tartil v.83. Amalan atau aplikasi x. Penguasaan kemahiran fasahah iv. v. ii. Hafazan teks vii. Amalan adab-adab berkaitan al-Quran. 36 : 1 . 22 : 1 – 78 iv. Kefahaman teks viii.75.78. 19 . Surah al-Rahman. 49 : 1 . vi. 8 : 1 . Surah al-Mu’minun. 55 : 1 . 6 : 1 .18. viii.Tajwid dan Fasohah) vi. iii. Aspek kelancaran bacaan iii.165.B CIRI-CIRI PENGAJARAN PENGAJIAN AL-QURAN. Surah al-Anfal . Kemahiran lisan ii. Penghayatan C KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN Tingkatan 4: a. ix. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. Bidang Pengajian al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut :i.118. vii. 23 : 1 . Penguasaan Tilawah secara tertil (kelancaran. Surah al-Hajj. Surah al-Hujurat. 31 :1 . Surah al-An‘am. Surah Luqman.34. Surah Yasin.

ii. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid. 49 : 13 xi. 8 : 60-63 v. Surah al-An‘am.38. 22 : 42 . Surah al. iii. Surah al-An‘am. Surah al-Hajj. Surah al-Anfal. 36 : 1 – 83 Tingkatan 5 : a.30. Surah al-Sajdah.30 c. Surah al-An‘am. v. Mengetahui latar belakang. Surah Yasin.46 vii. Surah al-Taubah. 6 : 141 iii.96.129. 31 : 12 –19 ix. 22 : 11-13 vi.b.24 20 . Surah al-Rahman. i.83 x. 24 : 1 . 59 : 1 . 6 : 70 ii. fadilat membaca. sebab nuzul. Surah al-Nur. Surah Yasin. Surah al-Hujurat.11 viii. Surah al-Hasyr . 23 : 1 . hikmat. 56 : 1 .Mu’minun. 9 : 1 . 6 : 162 – 163 iv. Surah al-Waqiah. 36 : 77 . 55 : 1. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i. 32 : 1 . Surah Luqman. Surah al-Hajj. memahami pengertian. iv.

Surah al-Taubat. 32 : 1 – 30 ULUM AL-QURAN A Pendahuluan Bidang Ulum al-Qurqn membincangkan tentang al-Quran. 24 : 30 – 31 vii. Mengetahui latar belakang. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid. 9 : 6 ii. i.24 iii. wahyu dan sejarah penulisan al-Quran. Surah al-Taubat. hikmat.b. Surah al-Taubat. B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut :i. memahami pengertian. 9 : 128 – 129 v. sebab nuzul. 56 : 1 – 96 x. 24 : 1 – 10 vi. Mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan al-Quran 21 . fadilat membaca. Surah al-Nur. Surah al-Sajdah. 32 : 15 – 20 ix. Surah al-Waqiah. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan Ulum al-Quran ii. 24 : 35 viii. Ia juga bertujuan membolehkan murid memahami istilahistilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Qurn dan seterusnya dapat memahami al-Quran dengan lebih tepat d mendalam. 59 : 21 – 24 c. 9 : 102 iv. Surah al-Nur. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i. Surah al-Sajdah. 9 : 23 . Surah al-Nur. Surah al-Hasyr. Surah al-Taubat. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu al-Quran secara mendalam serta mengetahui kepentingannya.

Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umaiyyah. Fi Zilali al-Quran dan Tafsir al-Quran al-Hakim. Mengetahui kepentingan wahyu dan penurunannya v.w. budaya kerja. akhlak dan tamadun manusia yang terdiri daripada hadis pilihan yang relevan dengan keadaan semasa. Tafsir Ibnu Kathir. Bidang Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. Sejarah al-Quran di zaman Rasulullah s. Al-Quran sebagai mukjizat.iii. v. Mempertahankan kesucian al-Quran iv.a. Mengetahui nama-nama al-Quran C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. Nuzul al-Quran. Justeru itu ia ada hubungan dengan kefahaman ayat alQuran yang saling mengait di antara satu sama lain ke arah memantapkan 22 . iii. Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran iii. Kepentingan wahyu dan cara penurunnya.. Makkiyyah dan Madaniyyah. ‘Ulum al-Quran dan kepentingannya. Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir: Tafsir Qurtubi. Tingkatan Lima: i. ii. Ini adalah kerana Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Quran dan mengandungi sebahagian hukum Islam yang sesuai dengan keperluan dalam kehidupan manusia. iv. ii. PENGAJIAN AL-HADIS A Pengenalan Bidang Pengajian al-Hadis dimasukkan dalam semakan kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid supaya sumber ilmu dan penghayatannya dapat dipertingkatkan dalam memahami ajaran Islam yang sebenar.

memahami dan menghayati matan. iv.lagi penguasaan murid terhadap kefahaman. C Aspek kelancaran Penguasaan kemahiran fasahah Kefahaman teks Penghayatan atau aplikasi Menguasai sebab wurud al-Hadis Kandungan Sukatan Pelajaran Membaca. iii. pengertian serta hikmat pengajaran hadis-hadis berikut: Tingkatan 4: Kelebihan menuntut ilmu َ َ ‫سو‬ ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ ‫عن أِبي الد ّْر‬ ُ ‫ت َر‬ َ :‫داِء رضي الله عنه قال‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ ُ ْ‫مع‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ َ َ ‫سل‬ ُ ‫قو‬ ‫قا‬ ً ‫ري‬ ً ‫ري‬ ُ َ‫م ي‬ ِ ِ‫قا ي َب ْت َِغي ِفيه‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ع َل َي ْهِ و‬ ُ ّ ‫سهّلَ الل‬ ً ْ ‫عل‬ َ ‫ل‬ َ ّ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫ه ب ِهِ ط‬ ِ َ‫ك ط‬ َ َ ِ ‫حت ََها ل‬ ‫ن‬ َ َ ‫ن اْلملئ ِك‬ ّ ِ ‫صن َعَ وَإ‬ َ ِ ‫جن‬ ْ ‫ضعُ أ‬ َ َ ‫ة ل َت‬ ّ ِ ‫جن ّةِ وَإ‬ َ ْ ‫إ َِلى ال‬ َ ِ ‫ب ال ْعِل ْم ِ ِرضا ًب‬ َ ‫ما‬ ِ ِ ‫طال‬ ‫ن ِفي‬ ِ ْ ‫حّتى ال‬ ِ ‫وا‬ ِ ْ‫ست َغ‬ َ ‫ض‬ ّ ‫ن ِفي ال‬ ْ ُ‫م ي‬ َ َ‫ت و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫فُر ل‬ َ ِ ‫ال َْعال‬ ِ ‫حيَتا‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ن ِفي الْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ن‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ ‫ل ال َْعال ِم ِ ع ََلى ال َْعاب ِد ِ ك‬ ّ ِ ‫ب وَإ‬ ْ ‫ف‬ ْ َ‫ماِء وَف‬ َ ‫مرِ ع ََلى‬ َ ‫ق‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ِ ‫واك‬ َ َ ‫سائ ِرِ ال ْك‬ ِ ‫ض‬ َ ّ ‫ة الن ْبَياِء وإ‬ ‫ما وَّرُثوا‬ ُ َ ‫ماَء وََرث‬ َ ّ ‫ما وَإ ِن‬ ً َ‫م ي ُوَّرُثوا ِديَناًرا ول َ د ِْره‬ ْ َ ‫ن الن ْب َِياَء ل‬ ِ َ َ ‫ال ْعُل‬ َِ ّ ‫ح‬ ‫ر‬ َ َ ‫خذ َه ُ أ‬ َ َ‫ن أ‬ َ ِ ‫خذ َ ب‬ َ َ‫م ف‬ َ ْ ‫ال ْعِل‬. v. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Pengajian Hadis Bidang Pembelajaran Pengajian al-Hadis menumpukan perkara-perkara berikut :i. penghayatan yang menyeluruh dan berterusan sepanjang hayat. ْ ‫م‬ ٍ ِ‫ظ َواف‬ (‫)رواه أبو داود والترمذي‬ 23 . ii.

‬‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫ل ِن ِ َ‬ ‫سائ ِك ُِ ْ‬ ‫)رواه الترمذي(‬ ‫‪Mensyukuri Nikmat Allah:‬‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ما َقا َ‬ ‫ه‬ ‫س َر ِ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ه ع َن ْهُ َ‬ ‫ضي الل ّ ُ‬ ‫ي َ‬ ‫ل الن ّب ِل ّ‬ ‫ن ع َّبا ٍ‬ ‫ن اب ْ ِ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ة‬ ‫ح ُ‬ ‫مللا ك َِثي لٌر ِ‬ ‫صل ّ‬ ‫مغُْبو ٌ‬ ‫ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ن ِفيهِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫م ن ِعْ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ال ّ‬ ‫مل َ‬ ‫مَتا ِ‬ ‫ن الن ّللا ِ‬ ‫فَرا ُ‬ ‫غ‪.‫‪Kepentingan ulama :‬‬ ‫ْ‬ ‫ن ع َب ْ ِ ّ‬ ‫سللو َ‬ ‫ص قَللا َ‬ ‫ه‬ ‫ل الل ّل ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ن عَ ْ‬ ‫عَ ْ‬ ‫م ِ‬ ‫ن الَعا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫داللهِ ب ْ ِ‬ ‫قو ُ‬ ‫م ان ْت َِزاع ًللا‬ ‫م يَ ُ‬ ‫ل إِ ّ‬ ‫ه ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ض ال ْعِل ْل َ‬ ‫ن الل ّ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ه ل ي َقْب ِل ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫حّتلى إ ِ َ‬ ‫ذا‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫ه ِ‬ ‫ملاِء َ‬ ‫ض العُل َ‬ ‫ض العِل َ‬ ‫ي َن ْت َزِع ُ ُ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫ن العَِباد ِ وَلك ِ ْ‬ ‫م َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫ما ات ّ َ‬ ‫ق َ‬ ‫سا ُ‬ ‫م ي ُب ْ‬ ‫جّهال ً فَ ُ‬ ‫س ُرُءو ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫لَ ْ‬ ‫خذ َ الّنا ُ‬ ‫سلئ ِلوا فَلأفْت َ ْ‬ ‫وا ب ِغَي ْل ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا‬ ‫ِ‬ ‫ضّلوا وَأ َ‬ ‫عل ْم ٍ فَ َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Akhlak Yang Mulia:‬‬ ‫سو ُ‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا َ‬ ‫م‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ملل ُ‬ ‫م‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫م ِ‬ ‫قللا وَ ِ‬ ‫مللؤ ْ ِ‬ ‫ماًنللا أ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫سللن ُهُ ْ‬ ‫ن ِإي َ‬ ‫ل ال ْ ُ‬ ‫أك ْ َ‬ ‫مِني َ‬ ‫قا‪.‬‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫)رواه البخاري(‬ ‫‪Menjauhi Sifat Yang Buruk:‬‬ ‫َ‬ ‫سللو ُ‬ ‫ك َقا َ‬ ‫ه‬ ‫ه ع َل َي ْل ِ‬ ‫ل ك َللا َ‬ ‫مال ِ ٍ‬ ‫ن َر ُ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ل الل ّلهِ َ‬ ‫عن أن َ ُ‬ ‫س بْ ُ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫قو ُ‬ ‫ن‬ ‫م يَ ُ‬ ‫م إ ِّني أ َ ُ‬ ‫ك ِ‬ ‫ل َوال ْ ُ‬ ‫ن ال ْعَ ْ‬ ‫جزِ َوال ْك َ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل الل ّهُ ّ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ِ‬ ‫م َ‬ ‫جْبلل ِ‬ ‫َ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫ن عَ َ‬ ‫حَيللا‬ ‫ب ال ْ َ‬ ‫ل وَأ ُ‬ ‫َوال ْهََرم ِ َوال ْب ُ ْ‬ ‫قب ْرِ وَ ِ‬ ‫ك ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ن فِت ْن َةِ ال ْ َ‬ ‫ذا ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫خ ِ‬ ‫ل‬ ‫ما ِ‬ ‫ن وَغ َل َب َةِ الّر َ‬ ‫ضل َِع ال ّ‬ ‫ت‪.‬وفي رواية ‪ :‬وَ َ‬ ‫م َ‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫جا ِ‬ ‫دي ِ‬ ‫)رواه مسلم(‬ ‫‪24‬‬ .

‬‬ ‫ن َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ه أل فَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kepentingan Niat:‬‬ ‫خ ّ‬ ‫ه‬ ‫ن ال ْ َ‬ ‫ب َر ِ‬ ‫ضي الّللل ُ‬ ‫عن أمير المؤمنين أبي حفص ع ُ َ‬ ‫طا ِ‬ ‫مَر ب ْ َ‬ ‫قللو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ه َقا َ‬ ‫ل‬ ‫م يَ ُ‬ ‫س ِ‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّل ُ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫ما ُ‬ ‫ت‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ن ك َللان َ ْ‬ ‫وى فَ َ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫ت وَإ ِن ّ َ‬ ‫ما الع ْ َ‬ ‫إ ِن ّ َ‬ ‫م لرِ ٍ‬ ‫مل ْ‬ ‫مللا ن َل َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مللا‬ ‫ه إ َِلى د ُن َْيا ي ُ ِ‬ ‫حَها فَهِ ْ‬ ‫مَرأةٍ ي َن ْك ِ ُ‬ ‫هِ ْ‬ ‫ه إ ِل َللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫صيب َُها أوْ إ َِلى ا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ل ب َي ٍْع َ‬ ‫‪25‬‬ .‬‬ ‫َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kerjaya Terbaik:‬‬ ‫عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‪ :‬سئل رسول الله صلللى‬ ‫َ‬ ‫م ُ‬ ‫ض ْ‬ ‫ه‬ ‫ل ب ِي َد ِ ِ‬ ‫ل الر ُ‬ ‫ب أفْ َ‬ ‫الله عليه وسلم‪ :‬أيْ الك َ ْ‬ ‫ل؟ قال‪ :‬ع َ َ‬ ‫س ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫وَك ُ ّ‬ ‫مب ُْرور‪.‫‪Amalan Yang Baik di Sisi Allah:‬‬ ‫ل الل ّه أ َي الع ْما َ‬ ‫ل قَللا َ‬ ‫ضل ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ن أ َِبي ذ َّر َقا َ‬ ‫ل‬ ‫ل أفْ َ‬ ‫ت َيا َر ُ‬ ‫ل قُل ْ ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ّ‬ ‫عَ ْ‬ ‫سِبيل ِهِ‬ ‫ما ُ‬ ‫جَهاد ُ ِفي َ‬ ‫ن ِبالل ّهِ َوال ْ ِ‬ ‫الي َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:Tingkatan‬‬ ‫‪Tanggungjawab individu:‬‬ ‫ع َن ابن ع ُمر ع َن النبي صّلى الل ّه ع َل َي له وس لل ّ َ‬ ‫ه قَللا َ‬ ‫ل أل‬ ‫م أن ّل ُ‬ ‫ْ ِ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِّ ّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ْ ِ‬ ‫س لُئو ٌ‬ ‫ذي ع َل َللى‬ ‫ن َر ِ‬ ‫ميُر ال ّل ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ فَللال ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُل ْ‬ ‫ك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ل ع َل ْ‬ ‫َ‬ ‫جل ُ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫ن َر ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ َوالّر ُ‬ ‫م ْ‬ ‫س َراٍع وَهُوَ َ‬ ‫ل َراٍع ع َل َللى أهْ ل ِ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫الّنا ِ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ه‬ ‫عي َ ٌ‬ ‫مْرأة ُ َرا ِ‬ ‫ت ب َعْل َِها وَوَل َد ِ ِ‬ ‫ة ع ََلى ب َي ْ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َوال ْ َ‬ ‫ل ع َن ْهُ ْ‬ ‫ب َي ْت ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫سُئول َ ٌ‬ ‫م ْ‬ ‫ل َ‬ ‫م ْ‬ ‫سي ّد ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫م َوال ْعَب ْد ُ َراٍع ع ََلى َ‬ ‫ة ع َن ْهُ ْ‬ ‫ي َ‬ ‫ما ِ‬ ‫وَه ِ َ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫عي ِّته‪.

Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang terdapat dalam Ulum al-Hadis. B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut i. Ia bertujuan membolehkan murid mengenali.‫ن‬ ْ َ ‫ن ل َوْ ت‬ ُ َ ‫فت‬ ّ ِ ‫ل فَإ‬ َ َ‫ح ع‬ َ َ‫ل قَد ُّر الل ّهِ و‬ ِ ‫طا‬ (‫)رواه مسلم‬ ULUM AL-HADIS A Pendahuluan Bidang Ulum al-Hadis membincangkan tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam. memahami dan menghuraikan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Hadis. Mempertahankan kesucian hadis 26 . Mengetahui fungsi dan kedudukan hadis iii. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis ii.‫ة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ َ ّ ‫سن‬ َ ‫ ك َِتا‬:‫بهما‬ ُ ‫ب الله و‬ (‫)رواه مالك‬ Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah: ُ ‫سو‬ َ ‫ل َقا‬ َ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا‬ ‫م‬ َ َ‫ه ع َل َي ْلهِ و‬ ُ ‫ل َر‬ َ ّ ‫س لل‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ ْ َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ّ‫قوِي‬ ِ ْ ‫م لؤ‬ ِ ِ‫ب إ ِل َللى الل ّله‬ ِ ْ ‫مؤ‬ ِ ‫ضلِعي‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ح‬ َ ‫خي ٌْر وَأ‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ‫مل‬ ُ ‫م‬ ِ ‫م‬ َ ُ‫فع‬ ّ ُ ‫وَِفي ك‬ ‫ج لْز‬ َ ْ ‫ما ي َن‬ َ ‫ل‬ َ ْ‫ن ب ِللالل ّهِ َولت َع‬ ْ ‫خي ٌْر ا‬ ْ ‫ك َوا‬ َ ‫ص ع ََلى‬ ْ ِ‫حر‬ ْ ِ‫ست َع‬ َ َ ‫وإ‬ َ ‫ت‬ َ َ ‫صاب‬ ْ ‫ق‬ َ َ ‫ذا وَك‬ َ َ‫ن ك‬ َ ‫ك‬ ‫ن‬ ُ َ ‫يٌء َفل ت‬ َ ‫كا‬ ْ َِ ُ ْ ‫ل ل َوْ أّني فَعَل‬ َ ‫نأ‬ ْ ِ ‫ذا وَل َك‬ ْ ‫ش‬ َ َ ْ ‫شي‬ َ ‫م‬ َ َ‫شاَء فَع‬ ْ ُ‫ق‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫ما‬ .(‫)رواه الطبرني‬ Berpegang Kepada al-Quran dan al-Sunnah: ‫ عن النللبي صلللى الللله عليلله‬،‫عن أبي هريرة رضي الله عنه‬ َ ُ ‫ ترك ْت فيك‬:‫ أنه قال‬،‫وسلم‬ ‫م‬ ِ َ‫ن ت‬ ّ ‫م‬ ْ ُ ‫س لك ْت‬ َ َ ‫ض لّلوا مللا ت‬ ْ ‫مأ‬ ْ ِ ُ ََ ْ َ ‫مَرْين ل‬ .

Perbezaan antara Hadis Sahih. Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari.Hakim( ‫الحاكم‬ ) iv. Istilah ahli Hadith : Muhaddis ( ‫ ) المحدث‬. Isnad ( ‫) إسناد‬. Musnad (‫)مسَند‬. Khabar Mutawatir dan Ahad serta hukum beramal dengannya. Sunan al- Tirmizi. v. Syaz ( ‫) شاذ‬.Hafiz ( ‫) الحافظ‬. Maqtu’ ( ‫) مقطوع‬. Hasan. Marfu‘ ( ‫) مرفوع‬. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam. Mauquf ( ‫) موقوف‬. viii. Sunan Abu Daud. Perbezaan antara Hadis Nabawi.( Mursal ( ‫مرسل‬ ii. Pengertian dan maksud Hadis Dirayah dan Hadis Riwayah. Sanad( ‫ ) سند‬. iii. Musnid (‫ )مسِند‬dan Matan ( ‫ ) متن‬. Sahih Muslim. Da’if dan hukum beramal dengannya. iv.C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i.Maudu‘( ‫) موضوع‬ iii. Pengertian hadis ii. Syarat-syarat perawi hadis. 27 . vi. vii. Qudsi dan al-Quran. Huraian istilah-istilah berikut : Rawi ( ‫ ) راوي‬. Tingkatan Lima: Jenis Hadis dan hukum beramal dengannya : i.Hujjah ( ‫) الحجة‬. Sunan al-Nasa’i dan Sunan Ibn Majah.

iii. begitulah aspek-aspek yang lain seperti persoalan halal. sunat. Adab berfikir 28 . bertanggungjawab dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. wajib. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Sebagai contoh dalam adab ialah semasa pembelajaran. Guru perlu memastikan murid menguasai segala pengajaran dan tabiat penghayatan serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. Menghayati adab-adab dalam kehidupan. harus dan sebagainya. Guru-guru perlu menitik berat pengajaran dan pembelajaran khususnya supaya murid dapat menghayati adab-adab dalam kehidupan seharian dengan berkesan. ii. Bidang ini bertujuan melengkapkan murid dengan ilmu dan amalan yang perlu dihayati dan mampu mengawal diri diripada gejala-gejala negatif untuk melahirkan muslim mukmin yang bertaqwa. pemikiran. qalbi dan fi`li. Memahami kepentingan adab-adab. Ketiga-tiga dimensi ini juga harus diaplikasi dalam kehidupan. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar yang paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Akhlak i. Adab terhadap Rasul ii.AKHLAK A Pengenalan Bidang akhlak adalah satu bidang yang penting kerana ia merupakan manifestasi dari hasil pembelajaran yang lain seperti akidah. murid perlu diberi peluang melakukan tunjukcara dan amalan yang jelas dengan bimbingan guru. ibadat dan sirah. Berdasarkan ciri-ciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. Kesempurnaan asas akhlak Islamiah yang bergantung kepada tiga dimensi qauli. C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. maka ianya memerlukan pendekatan yang berbeza dengan pelajaran lain. di mana aspek fardhu ain dan fardhu kifayah hendaklah dititikberatkan. Kefahaman konsep dan ilmu. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. Pengisian pelajaran bahagian adab yang memerlukan penghayatan yang mendalam dan berkekalan (berterusan) dalam kehidupan murid. haram. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran bidang ini diharapkan boleh memenuhi kehendak semakan kurikulum baru. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid.

Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka. Bidang ini bertujuan melahirkan individu yang mampu dan berupaya membangun diri. iv. Adab berjual beli. pendidikan. 29 . vii. Adab menjaga alam. Adab di tempat rekreasi viii. viii. Adab menjaga kemudahan awam Tingkatan Lima: i. Adab dengan pemimpin. Adab berpidato.w. Adab berhias diri v. Adab menjaga orang sakit vii. vi. TAMADUN ISLAM A Pendahuluan Tamadun Islam adalah satu bidang penting dalam pendidikan. Adab musafir. politik dan ekonomi. dan para sahabat. tahan menghadapi cabaran. iii. Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. tidak gentar menghadapi ujian dan mempu diuji dan seterusnya dapat membangun masyarakat bertamadun dan berwawasan berteraskan akidah selaras dengan sirah pada zaman Rasulullah s. Adab berjuang. berjiwa besar. v.a. ii. tidak mudah mengaku kalah. Adab bernegara.iii. Adab ziarah jenazah vi. Adab amar maaruf nahi mungkar iv.

semasa dan selepas belajar. Kefahaman iktibar dan penghayatan pengajaran tamadun Islam. iv. Aspek sebab dan musabab. vii. Tradisi lama pengajaran sirah ditumpukan kepada memberi ilmu pengetahuan tanpa mencungkil iktibar di sebalik sirah dan tamadun. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid. 30 . Sehubungan dengan itu pengajaran sirah perlu diubah mengikut kaedah terkini sehingga murid boleh mengambil contoh untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan.Pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam berfokuskan kepada menerapkan ilmu dan kefahaman kepada murid bagaimana penyampaian tersebut dapat difahami dan seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan harian murid-murid. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Sirah/Tamadun Islam i.Guru perlu memastikan murid menguasai segala masej kandungan pengajaran dengan mengambil iktibar dari sirah serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. amalan dan nilai dalam kehidupan. iii. Sebagai contoh dalam sirah ialah semasa pembelajaran. Aspek-aspek itu meliputi adab murid terhadap guru dan guru dengan murid sebelum. Pengisian pelajaran bahagian sirah yang bercorak amali serta penghayatan mendalam dan berkekalan dalam kehidupan murid memerlukan pendekatan yang berbeza dengan setengah pelajaran lain. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. Kefahaman konsep dan ilmu ii. murid perlu diberi peluang berfikir dan mengeluarkan pandangan ke arah penghayatan dengan tunjuk ajar dan bimbingan guru. Aplikasi konsep. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka. Ini menyebabkan murid sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang tersemat dan tersirat di dalamnya. Penghayatan nilai-nilai Islam. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Kebolehan menta’kul isi pelajaran. vi. Beberapa aspek perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pemikiran. Berdasarkan ciriciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. Kebolehan mengambil dan menganalisa iktabar dari Tamadun Islam. v.

vi. Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marbawi.a. Pendidikan iv. v.  Tokoh-tokoh Islam : i. ii.a. ii.C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat  Tamadun Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kesannya : i. iv. Perluasan pengaruh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal r. Abu A‘la al-Maududi. Al-Imam al-Ghazali r. Penyebaran Islam ii. Al-Imam Malik r. Al-Imam Abu Hanifah r. politik dan sosial ) iii.a.a. Kepimpinan ( ekonomi. Al-Imam al-Syafie r.a. iii. viii. Ketenteraan iii. Tingkatan Lima Tamadun Islam pada zaman Khilafah Bani Umaiyah dan Bani  ‘Abbasiyah serta kesannya terhadap tamadun manusia : i. Kehakiman 31 . Pentadbiran. vii. Al-Imam Ibn Taimiyah.

Hasan al-Bana. ii.  Tokoh-tokoh Islam : i. Farmakologi. Al-Khawarizmi. Falsafah dan Kesusasteraan. Ibn. penggubal ujian.  Islam di Nusantara : i. penulis buku teks dan sebagainya. Syeikh Daud Fatoni. Melaka ORGANISASI HSP ( EDISI PENYEMAKAN ) : HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah disediakan sebagai bahan panduan untuk perancangan guru. Fizik. v. HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah mengandungi tiga lajur: • Bidang Pembelajaran (BP): BP membawa maksud objektif-objektif umum bagi setiap kandungan SP. Sains. vi. ii. Acheh. iii. iii. iv. vi. Perekonomian Perkembangan ilmu : Matematik. Pertanian. Samudera – Pasai. Sina. 32 .v. Syeikh Tahir Jalaludin. Ibn Khaldun. HAMKA. vii. Ia diletakkan pada lajur pertama seperti di dalam HSP.

Hasil Pembelajaran (HP):
HP ialah senarai perlakuan yang perlu dikuasai pelajar mengikut setiap
BP. Ia diletakkan pada lajur kedua seperti di dalam HSP. Ia dinyatakan
dalam bentuk umum berdasarkan :
a) Bidang:

i.

Kognitif

-

tentang pencapaian
pengetahuan dan perkembangan hasil
intelek.

ii.

Afektif

-

tentang perkembangan
perlakuan dalam minat, sikap,
rohani dan emosi.

iii. Psikomotor-

tentang kebolehan amali dan
perkembangan jasmani.

b) Aras :

Satu (1)

-

aras yang paling asas/minimum
dan perlu dikuasai oleh semua
murid.

Dua (2)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 1 dan akan
dikuasai oleh murid berpotensi
baik.

Tiga (3)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 2 dan akan dikuasai
oleh murid berpotensi
cemerlang

Cadangan Pengalaman Pembelajaran (CPP)
CPP ialah cadangan aktiviti, perlu dilakukan oleh murid untuk
mencapai HP. Ia diletakkan pada lajur ketiga seperti di dalam HSP.

(Sila rujuk Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan AlSunnah)

33

PENGURUSAN PANITIA
Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah
bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus
dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan
berkesan.
A

Objektif
B

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan
tugas panitia PQS di sekola.
Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk
merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua
program dan aktiviti yang berkaitan .
Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
panitia.
Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan
dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan
motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat
berkaitan dengan PQS di sekolah.
Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS
Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS.
Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan
disampaikan kepada GKMP/GPK.
Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata
pelajaran.
Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
sempurna.
Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang
lain bagi meningkatkan P & P.
Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu
tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P.
Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan
strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.
Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat,
perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.

34C

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan
mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat
di peringkat daerah atau PKG.
Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.
Peranan Jawatan kuasa Panitia
Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut:
 Pengerusi ( Ketua Panitia )
a)
b)
c)
d)

Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah
Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat
Melaksankan aktiviti yang telah dirancang.
Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

 Naib Pengerusi
a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya
b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiausaha
a)
b)
c)
d)
e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat
Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat.
Menyediakan laporan dan dokumentasi.
Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK.
Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.
Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan
oleh pengerusi dari masa ke semasa.

Bendahari

a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain.

Ahli Jawatan Kuasa
35

5.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki. meja penceramah dan peserta. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup. 10. 8. Memiliki. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 11. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. 9. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan.memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. g) Megendalikan aktiviti luar BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1.a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran. dari segi pengetahuan. persiapan pentas dan lain-lain. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran. 2. 7. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 36 . 4. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. 3. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama. 6. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa.

Pelan Tindakan 37 . 01/05/025/11 . 13. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 01/05/025/10 .Biodata Guru 3.Pekeliling 5. 01/05/025/01 . 01/05/025/05 .Laporan Jemaah Nazir 13.Analisa PMR 6.12. 01/05/025/14 . 01/05/025/16 . 01/05/025/18 . memastikan BBM digunakan dengan meluas. 01/05/025/17 . 14.Kerja Kursus 17.Kokurikulum Akademik 14.Bank Soalan 10. 01/05/025/02 . 16. 01/05/025/07 . 01/05/025/03 . 01/05/025/13 .TV dan Radio Pendidikan 9. Membantu menguruskan Bank Soalan. 01/05/025/08 . 01/05/025/12 .Rancangan Tahunan 15.Analisa STPM 8. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan. 01/05/025/06 . PENGURUSAN FAIL PANITIA Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1.Jadual Waktu 4.Fail induk 2.Perbelanjaan 18.Sukatan dan Huraian 12. 15.Analisa SPM 7.Perkembangan Staf 11. 01/05/025/15 . Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya.Peningkatan Prestasi PMR /SPM 16. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 01/05/025/04 . 01/05/025/09 .

ANALISIS‬‬ ‫‪KEKUATAN.‫‪4.PELUANG‬‬ ‫‪DAN‬‬ ‫‪ANCAMAN‬‬ ‫)‪(SWOT‬‬ ‫‪BAGI‬‬ ‫‪MATA‬‬ ‫‪PELAJARAN‬‬ ‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫كقواتن‬ ‫• فلجللللللر ممفوثللللللاءي‬ ‫كمللاهيران اسللاس ممبللاخ‬ ‫دان منوليس جاوي‬ ‫• فلجر ممليكللي فغتهللوان‬ ‫اسلللاس تنتلللغ القلللراءن ‪.KELEMAHAN.‬‬ ‫علوم الحديث دان توضوه‬ ‫• فلجر لمه دالم مغهوبوغ‬ ‫كايتكن انتارا فكتا دغن‬ ‫افليكاسي سماس‬ ‫• كورغ مندافت سوكوغن‬ ‫دري فيهق فغوروسن‬ ‫سكوله كران داغضف‬ ‫سوبجيق تيدق كريتيكل‬ ‫• فلجر كورغ دبري‬ ‫فنددهن تنتغ تيكنيك‬ ‫منجواب سوألن يغ باءيق‬ ‫انخمن‬ ‫• فلجر كورغ ممبري‬ ‫فنكنن دان فكوس ترهادف‬ ‫سوبجيق فنديديقن القراءن‬ ‫دان السنة كران داغضف‬ ‫كورغ فنتيغ دان تيدق‬ ‫ممبري فولغن يغ باءيق‬ .‬‬ ‫تجويللد دان سللجارة اسلللم‬ ‫دنوسنتارا‬ ‫• مات فلجللران فنديللديقن‬ ‫القللراءن دان السللنة اداللله‬ ‫سوبجيق اليكتيف يللغ مللوده‬ ‫انتوق سكور ‪A‬‬ ‫• فلجللر يللغ برفوتينسللي‬ ‫موده دبيمبيغ انتوق خمرلللغ‬ ‫دالم فنديديقن القراءن دان‬ ‫السنة‬ ‫فلواغ‬ ‫• فلجر برفوتينسي انتوق‬ ‫خمرلغ جيك دبري فنددهن‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫• فلجر ممفوياءي فلوغ يغ‬ ‫لبيه لواس انتوق منروسكن‬ ‫‪38‬‬ ‫كلمهن‬ ‫• فغواساءن ترهادف‬ ‫توليسن جاوي بارو كورغ‬ ‫باءيق‬ ‫• فلجر كورغ برمينت‬ ‫انتوق مغيغت فكتا – فكتا‬ ‫فنتيغ دالم علوم القراءن ‪.

5. Menyemak Nota dan Latihan Murid mengikut Jadual 6.1 Kekerapan 1.6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID PROSES KERJA 1. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid Penolong Kanan 3. ‫بيداغ فغاحين اسلم‬ ) ‫دفوست فغاجين تيغضي‬ ( IPT ‫• دافت ملهيركن‬ ‫ضنراسي فغضرق دان‬ ‫فلقسنا كأره‬ ‫مرياليساسيكن كونسيف‬ ‫اسلم حضاري‬ MANUAL PROSEDUR KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Pengetua TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : TARIKH DISEDIAKAN : 1. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan Nota/Latihan Murid Penyemak Pengetua/Penolong Kanan Penyemak/Pengetua 4. 1. Melaporkan Hasil Semakan.3 Penyemak 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar.‫انتوق ماس دفن‬ 5.2006 8. Mengumpul dan menghantar Buku Nota Latihan untuk semakan. 7.2.1.2 Saiz sample 1. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan 39 .

6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID Mula 1.1. Memuaskan /Lengkap NO. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. PINDAAN 00 TARIKH 1. 2.GKB susulan. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan Murid.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8.1. KELUARAN 01 NO.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.Guru Matapelajaran. 7. Menyemak Ikut Jadual. 40 .2006 TAJUK 8. Melaporkan Hasil Semakan. 6. 3.2. 5. 8. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk semakan. 4. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid. Mengadakan Hasil Semakan.

Penolong Kanan 2. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. Guru 5. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN. Memuaskan / Lengkap? (Ya. Ketua Panitia 3. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia termasuk aktiviti Kokurikulum dalam Akademik.2. perancangan pengajaran. * seperti : Program Peningkatan Prestasi.1.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. Guru Ketua Panitia 8. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia.Tidak) Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN TAJUK 8.6 MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1. Menjalankan Tindakan susulan. Ketua Panitia 6. 41 . peperiksaan. 9. Penolong Kanan 7. 4. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah dirancangkan.2006 PENGURUSAN PANITIA PROSES KERJA 1. perkembangan staff dan lain-lain. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia.8.

8. 42 .2 PENGURUSAN PANITIA Mula 1. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan. 1. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia 5.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. 6. Menjalankan Tindakan Susulan. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.NO. 2.1.2. KELUARAN 01 NO. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia 3. PINDAAN 00 TARIKH 1. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. 7.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti Kokurikulum dalam Akademik.2006 TAJUK 8. 4.1. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*.

2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1. Menjalankan Tindakan Susulan. KELUARAN 01 NO. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan /Dihantar ke PPD/JPN. Ketua Panitia 2. Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata pelajaran masing-masing. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 7.1. Guru 3. Menjalankan Penilaian mengikut Jadual. Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK 8. PINDAAN 00 TARIKH 1.1. dan dan Pentaksiran 8.2. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. Pengetua Guru 5.4 4. 6.2006 Pengetua PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA 1. NO. JAWATAN 8.2006 43 .9.

CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. 8. 3.2 . Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual.2006 TAJUK 8. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. 1.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. 6. 7. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masing-masing.1. 5. 2. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 44 .4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mula 2. Menjalankan Tindakan Susulan. 4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan.

‬‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫كرتس أخبار‪2. CONTOH MODUL PENGAJARAN DAN‬‬ ‫‪PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN‬‬ ‫‪AL-SUNNAH‬‬ ‫فغاجين القرءان ‪ :‬لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن ‪:‬اومت اسلم هندقله مماهمي دغن سباءيقن‬ ‫فوكوس‬ ‫خارا برانتركسي دغن‬ ‫اورغ بوكن اسلم‬ ‫عمالن ‪:‬سنتياس مغمبيل فلواغ انتوق منجلسكن‬ ‫كباءيقكن اسلم‬ ‫فغحياتن ‪:‬برتوليرنسي سسام انسان – مغحياتي ايسي‬ ‫كاندوغن القراءن‬ ‫قاعده‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي تنتغ كواجيفن بردعوه‪2.‬‬ ‫مثدياكن خرتا كاتيضوري اورغ كافير دان فوغسي‪3.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد بوليه ممباخ القراءن‪1.‬‬ ‫موريد مغتهوي كسن فغاباين دعوه دالم مشاركت‪3.‬‬ ‫مجله‪3.‬‬ ‫اينستيتوسي دعوه دمليسيا‬ ‫مثدياكن كرتن مجله تنتغ كسن فغاباين دعوه دالم‪4.‬‬ ‫فربينخغن‪2.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫مشاركت‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫سومبر فغاجران رقمن اية بركناءن سرتا ترجمهن‪1.‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫مغنل فستي كلومفوق موريد برداسركن ارس‪1.‫‪Tamat‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫خرتا‪4.‬‬ ‫مثدياكن كرتن أخبار تنتغ برتوليرنسي مشاركت مجموع‪2.

‬‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫اسلم‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫سرت داليل‪":‬ادع‬ ‫"‪.‬‬ ‫منجلسكن فرسيافن فندعوه ‪:‬علمو – ايمان – تقوى‪2.‬‬ ‫ايسي‬ ‫ن‬ ‫فغاجر‬ ‫‪46‬‬ ‫ايسي‬ ‫فثرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ ‫برفيكير‬ .‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ ‫ممباخ اية ‪ 6‬سورة التوبة دغن فصيح دان لنخر‪1.‬‬ ‫منرغكن كسن بردعوه سخارا تيدق برحكمه‪5.‬‬ ‫ممبينخغكن تيكنيك دان خارا – خارا بردعوه يغ بركسن‪2.‬‬ ‫منرغكن كسن درفد فغاباين دعوه‪4.‬‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق توليرنسي ترهادف اورغ بوكن ‪6..‬‬ ‫مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‪ :‬ذمي‪ -‬حربي –‪4.‬‬ ‫مستأمن – معاهد‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق فرليندوغن ترهادف اورغ كافير ‪5.‬‬ ‫منترجمهكن معني اية كدالم بهاس مليو‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن كونسيف دعوه دالم مشاركت بربيلغ قوم‪1.‬‬ ‫ممهمي اينتيساري اية ‪ 6‬سورة التوبة‪3.‬منجلسكن كواجيفن بردعوه ‪":‬بلغوا عني ولو اية‪1..‬الى سبيل ربك بالحكمة‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‪3.‬‬ ‫مغلواركن فغاجرن درفد اية‪3.

‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن تيدق‪9.‫اية‪1 .‬‬ ‫فندعوه‬ ‫انستيتوسي‪7.‬‬ ‫برحكمه دالم‬ ‫بردعوه‬ ‫‪:‬عقيدة‬ ‫كاتيضوري‪1.‬‬ ‫كاتيضوري‪3.‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن فغاباين‪8.‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد منجلسكن مغناءي ضمبر يغ دفاميركن‪2.‬‬ ‫خارا دعوه يغ‪5.‬‬ ‫كفاهمن‪:‬اية ‪6‬‬ ‫سورة التوبة‬ ‫مقصود اية‪2.‬‬ ‫بركسن‬ ‫فرسيافن‪6.‬‬ ‫كافير‬ ‫‪2.‬‬ ‫انستيتوسي‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫‪:‬سجاره‬ ‫توليرنسي‬ ‫مشاركت‬ ‫مجموع‬ ‫دمدينة‬ ‫خارا بردعوه‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكس‬ ‫ي‬ ‫ضورو منونجوقكن ضمبر مشاركت مجموع دمليسيا‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‪47‬‬ .‬‬ ‫كافير‬ ‫كونسيف دعوه‪4.

‬‬ ‫ن تولرنسي‬ ‫اية القراءن‬ ‫فركمبغن بردعوه يغ‬ ‫دالم‬ ‫برتولرنسي ‪-‬‬ ‫بركسن‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن اورغ‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير‪3.1:‬ثاتاكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‬ ‫ثاتاكن فوغسي اينستيتوسي دعوه يغ اندا فهمي‪2.‬ممنوهي ‪-‬‬ ‫تنتوتن سباكاي تونتوتن دعوه‬ ‫–‬ ‫سللو ‪-‬‬ ‫فندعوه‬ ‫حيري فندعوه يغ بركسن يغ‬ ‫فركمبغن فرلو اد فد فندعوه دان كس مغكاجي حارا ‪ -‬برهوبوغ دغن‬ ‫اينستيتوسي‬ ‫– خارا‬ ‫فغاباين‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫فرلقساناءن‬ ‫دعوه‬ ‫دعوه يغ‬ ‫موريد مغنل فستي كسن‪2.1‬‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1:‬مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‬ ‫مثنارايكن اينستيتوسي دعوه دمليسيا‪2.‫‪.6‬‬ ‫ضورو ممفردغركن رقمن‬ ‫اية دان موريد مغيكوت‬ ‫باخاءن كاسيت‬ ‫موريد منترجمهكن اية‬ ‫ضورو منرغكن اينتيساري‬ ‫اية‬ ‫منجلسكن كاتيضوري اورغ‬ ‫كافير‬ ‫منجلسكن بنتوق‬ ‫‪2‬فرليندوغن اورغ كافير‬ ‫دان اينستيتوسي بركايتن‬ ‫مينارايكن بنتوق توليرنسي‬ ‫ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ممفرباءيقي ‪-‬‬ ‫باخاءن القران‬ ‫منيغكتكن ‪-‬‬ ‫موتو باخاءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ممباخ‬ ‫القراءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫مغحياتي‬ ‫اجرن اضام‬ ‫فنيلين ‪.3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ايسي كاندوغن مرياليساسيك‬ ‫مغهورايكن تيكنيك دان خارا‪2.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪48‬‬ .‬‬ ‫بركسن‬ ‫فغاباين دعوه دمليسيا‬ ‫مينارايكن فغاجرن اية‪3.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫ملقساناكن ‪-‬‬ ‫سومبغ ساران مغناءي خيري‪ 1.‬‬ ‫مجموع‬ ‫بوكن اسلم‬ ‫دالم نضارا اسلم‬ ‫فنيلين ‪.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‬‫مغحياتي ‪-‬‬ ‫مثاتاكن كواجيفن بردعوه‪1.5‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫فلجر تله مغتهوي بيلغن سورة ددالم القراءن دان نام‬ ‫سورة ترسبوت‬ ‫‪OHP.1 :‬ترغكن باكايمان اندا بوليه ملكوكن توضس – توضس‬ ‫دعوه‬ ‫يغ بركسن‬ ‫ترغكن عاقيبة ‪ 2‬دري دعوه يغ تيدق برحكمه‪2.‬‬ ‫علوم القراءن ‪:‬مكية دان مدنية‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتاهوان سديا اد‬ ‫سومبر فغاجرن‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫‪49‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فميكيرن‪:‬منجلسكن فغرتين مكية دان مدنية‬ ‫عملن ‪:‬مملياكن القراءن‬ ‫فغحياتن‪:‬مغمبيل اعتيبار درفد خريتا ‪2‬يغ تركاندوغ‬ ‫ددالم القراءن‬ ‫فنرغن‪1.4‬لمبارن ضرافيك‬ ‫خرتا نام‪ -‬نام سورة القراءن‪1.‬‬ ‫الله كاسيه اورغ يغ منجالنكن دعوه‪1.‬‬ ‫فربينخغن كومفولن‪2.‫فنيلين‪.2‬بوكو سجاره فنورونن القراءن‬ ‫‪.‬‬ ‫سكيران‬ ‫دمينتا‬ ‫منجاك كأمانن سجاكت مروفاكن تنتوتن اسلم‪3.‬‬ ‫فتا ميندا‪2.‬‬ ‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ .3‬كاسيت‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫روموسن اومت اسلم واجب ممبري فرليندوغن كفد اورغ كافير‪2.‬‬ ‫بنديغ بيذا‪3.‬‬ ‫ارس ‪: 1‬سنارايكن كاتيضوري كافير دان خنتوهث بردسركن‬ ‫سجاره‬ ‫توكسن‬ ‫ارس ‪: 2‬جلسكن خارا ‪ 2‬دعوه يغ بركسن‬ ‫ارس ‪: 3‬افكه يغ دافت اندا لكوكن سباضاي ‪ AJK‬بادن دعوه‬ ‫دسكوله اندا‬ ‫اولسن‬ ‫‪1.

‬‬ ‫لغكه ‪: 1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سللو مغمبيل‬ ‫سجاره‬ ‫فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‪1.‬تمفت دان كمفولن‬ ‫ساسارن‬ ‫منرغكن فائده ممفلجري فمبهاكين اية ‪ 2‬مكية دان‪2.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن فغرتين مكية دان مدنية منوروت فندغن‪1.‬‬ ‫مغهورايكن خيري ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪2.‬‬ ‫مياتاكن كفنتيغن مغتهوي اية – اية مكية دان مدنية ‪2.‬‬ ‫علماء برداسركن ماس ‪.‬‬ ‫دان برسوأل جواب‬ ‫ضورو برتاث برافكه بيلغن سورة دالم القراءن‪2.‬‬ ‫انتارا اية ‪2‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫علوم‬ ‫‪ /‬اية مكية ‪-‬‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫القراءن‬ ‫مدنية‬ ‫مدنية‬ ‫علمو ‪-‬‬ ‫بنتوق اية ‪2.‬‬ ‫اعتيبار در‬ ‫فراوندغن‬ ‫فائده مغتهوي مكية ‪ /‬مدنية‪2.‬‬ ‫مدنية‬ ‫‪ :‬ارس ‪3‬‬ ‫مغهورايكن بنتوق ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪1.2‬‬ ‫‪ /‬مكية‬ ‫كندوغن اية‬ ‫مدنية‬ ‫مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجران دالم كلس‬ ‫ضورومماينكن فيتا رقمن ) نشيد ( نام سورة ‪ 2‬دالم القراءن‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪50‬‬ ‫ضابوغ جالين كماهيرن‬ ‫فنرفن‬ ‫ايسي‬ ‫برفيكير‬ ‫ضيوضرافي ‪ -‬ممبنديغ بيذا ‪-‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫تعريف اية‪1.‬‬ ‫ممبنديغ بيذا خيري دان بنتوق اي مكية دان مدنية‪3.‫دان فمبلجران‬ ‫مياتاكن فغرتين مكية دان مدنية‪1.2‬‬ ‫‬‫تفسير‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫مغكاتيضوريكن‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫مدنية‬ ‫اية – اية‬ ‫خيري ‪3.‬‬ ‫قيصه – قيصه‬ ‫اسلم‪:‬يقين‬ ‫دغن القراءن القراءن‬ .

‬‬ ‫مغمبيل اعتيبار درفد خريتا – خريتا ددالم القرءان‪2.‫‪:‬فنيلين‬ ‫ثاتاكن خيري ‪ 2‬اية مكية ‪ /‬مدنية‪1.‬‬ ‫سنارايكن اية ‪ 2‬يغ دكاتيضوريكن سباضاي اية مكية ‪ /‬مدنية‪3.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ممباخ القراءن‬ ‫مغهركاءي‬ ‫فائده ممفلجري اية مكية‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برعمل دغن‬ ‫فلجر مثنارايكن بنتوق ‪ 2‬دان‪ 1.‬ممولياكن ‪-‬‬ ‫القراءن دغن اجرن القراءن‬ ‫خيري ‪ 2‬اية‬ ‫ممباخ دان‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فلجر ممبنديغ بيذا دانتارا اية‪ 2.‬‬ .‬‬ ‫ارس ‪:1‬موريد ممبوات خاتتن تنتغ فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:2‬موريد بربينخغ كفنتيغن مغتهوي اية مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:3‬فلجر ممبوات كاجين تنتغ كاندوغن اية – اية‬ ‫مكية‪/‬مدنية‬ ‫فلجر مينارايكن ‪ 10‬سورة مكية دان ‪ 10‬سورة مدنية‪:‬‬ ‫سرتا سوره يغ خلف سام اد سورة مكية اتاو مدنية‬ ‫‪1.2‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن فائده ممفلجري اية مكية دان مدنية‪1.‬‬ ‫بيذاكن بنتوق ‪2‬اية مكية دان مدنية‪2.‬‬ ‫جاس علماء‬ ‫دان‬ ‫علوم‬ ‫مدنية‬ ‫القراءن‬ ‫مثنارايكن سورة ‪2.‬‬ ‫دان‬ ‫مدنية‬ ‫مملياكن القراءن دغن ممباخ كاندوغنث‪1.‬مغكاجي‬ ‫كاندوغنث‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫ممبنتوق‪-‬‬ ‫ديري دان‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن عقيدة‬ ‫يغ سمفورنا‬ ‫روموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫‪51‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫سدياكن فتا ميندا يغ منونجوقكن فربيذاءن دانتارا اية مكية‪1.

‬‬ ‫سيمولسي‪3.‬‬ ‫منرغكن دليل واجب منونايكن تغضوغجواب‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتاهوي امانه دان تغضوغجواب يغ دبريكن‪2.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد تله مغتهوي كواجيفن منونايكن امانه‪1.‬‬ ‫خيانة دان‬ ‫منرغكن فريغكت ‪ 2‬تغكوغجواب‬ ‫مغلواركن فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث‪2.‬‬ ‫كورو ممستيكن سموا موريد مميليقكي تيك س حديث‪2.‬‬ ‫مثنارايكن كلبيهن اورغ يغ برصفة امانه‪3.‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫فنراغن ضورو‪4.‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫ممستيكن الة ‪ 2‬بنتو مغاجر تله دسدياكن دغن لغكف‪1.‬‬ ‫فغاجين حديث‪:‬تغضوغجواب ايندؤيدومسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫تغكوغجواب ايندؤيدو مسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهي مقصود حديث دان سديا مغحفظن‬ ‫فوكوس‬ ‫عملن ‪:‬سنتياس امانه دالم كهيدوفن‬ ‫فغحياتن‪:‬برتغكوغجواب ترهادف توضس يغ دبريكن‬ ‫قاعده‬ ‫فربينخغن كومفلن‪1.‬‬ ‫سوأل جواب‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن مقصود فوتوغن حديث‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫‪52‬‬ ‫ايسي‬ ‫فنرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ .‬‬ ‫حاصيل فغاجرن ‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ممباخ حديث دغن بتول‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منرغكن لغكه ‪ 2‬انتوق منجاءوهكن ديري درفد صفة‪1.‬‬ ‫منترجمهكن حديث كدالم بهاس مليو‪2.‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ضامبر سبواه كلوارض‪2.‬‬ ‫كتاب حديث‪3.‬‬ ‫اكن دفرسوألكن‬ ‫دأخيرة كلق‬ ‫سومبر فغاجران ضامبر فميمفين نضارا‪1.

‬‬ ‫منونايكن‬ ‫بهاس عرب ‪ -‬سيره ‪-‬‬ ‫ادب ‪-‬‬ ‫حديث ‪-‬‬ ‫تفسير ‪-‬‬ ‫كلبيهن ‪-‬‬ ‫برصفة‬ ‫امانه دان‬ ‫كبورقكن‬ ‫برصفة‬ ‫خيانة‬ ‫تغضوغجواب‪/‬ا‬ ‫مانه‬ ‫كلبيهن صفة‪4.‬‬ ‫كلوارض‬ ‫ضورو برتاث تنتغ تغكوغجواب سأورغ فلجر‪2.‬‬ ‫فوتوغن‬ ‫حديث‬ ‫كواجيفن‪3.‬‬ ‫حديث‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو ممفاميركن كامبر فميمفين نكارا دان ضامبر سبواه‪1.‬‬ ‫امانه‬ ‫فريغكت‪5.‬‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪53‬‬ ‫تغضوعجواب‬ ‫ايندؤيدو‬ ‫فغاجرن‪6.‬‬ ‫ترجمهنث‬ ‫مقصود‪2.‫فغاجرن‬ ‫حديث دان‪1.3‬ضورو مغهورايكن كلبيهن‬ ‫اورغ يغ‬ ‫برصفة امانه‬ .‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫امانه افبيل ‪-‬‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد ممباخ‪1.‬‬ ‫ضورو ممفركنلكن تاجوق يغ هندق دفلجري‪3.‬‬ ‫برتغضوغجوا دبري توضس‬ ‫حديث دان‬ ‫ب‬ ‫ترجمهنث‬ ‫ضورو منجلسكن كواجيفن‪2.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫تغكوغجواب برداسركن‬ ‫القراءن‬ ‫الكريم‬ ‫‪.

‬‬ ‫منونايكن‬ ‫كهيدوفن‬ ‫فوتوغن‬ ‫امانه‬ ‫حديث‬ ‫افبيل دبري‬ ‫ضورو ممباخ دليل نص‪2.‬‬ ‫دالم‬ ‫حديث‬ ‫كهيدوفن‬ ‫هارين‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تغضوغجواب سأورغ فميمفين ترهادف رعيتن‪1.2‬‬ ‫تغضوغجواب ايندؤيدو‬ ‫تغضوغجواب‬ ‫برداسركن‬ ‫برتغضوغجوا‬ ‫دبريكن‬ ‫يغ‬ ‫حديث‬ ‫ب‬ ‫دان امانه‬ ‫ضورو منجلسكن فغاجرن‪2.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫‪54‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫مثوأل فلجر مغناءي ترجمهن حديث‪1.‬‬ ‫ضورو منكنكن بهاوا امانه دان تغضوغجواب واجب دتونايكن‪1.‬‬ ‫كران ستياف‬ ‫امانه اكن دفرسوألكن اوليه الله‬ ‫ارس ‪:1‬ممبوات فتا ميندا تنتغ تغكوغجواب يغ مستي دلكوكن‬ ‫اوليه فلجر درومه‬ ‫دسكوله دان فد ماس لفغ‬ ‫ارس ‪:2‬مغهورايكن مقصود حديث "والرجل راع على اهل بيته‬ ‫وهو مسئول‬ ‫"عنهم‬ .‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫امانه دالم ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن مقصود‪1.‬‬ ‫القراءن تنتغ‬ ‫كواجيفن منونايكن امانه‬ ‫ضورو منرغكن كبوروقكن‪3.‬‬ ‫خيانة‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ممينتا فلجر منجلسكن مقصود فوتوغن حديث‪1.‬‬ ‫مثوأل فلجر حكوم منونايكن امانه ددالم اسلم‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫منونايكن ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن فريغكت ‪1.

‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫مياتاكن حكوم برعمل دعن حديث‪2.‬‬ ‫بوكو فندوان فغاجرن دان فمبلجرن‪4.‬‬ ‫ضورو مثدياكن فتا ميندا بركايتن دغن حديث‪2.‬‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫هوراين سوكتن‪3.‬‬ ‫علوم الحديث ‪ :‬حديث مرفوع‪ .‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫ارس ‪:3‬سنارايكن ‪ 4‬فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث ترسبوت‬ ‫‪1.‬موقوف دان مرسل‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫‪55‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫ضورو مثدياكن خرتا تنتغ فمبهاكين حديث‪1.‬‬ ‫موريد تله ممفلجري كاتيضوري حديث دري‪1.‬موقوف دان مرسل‬ ‫فميكيرن‪:‬فلجر دافت ممبيذاكن اصطلح حديث‬ ‫ترسبوت‬ ‫عملن ‪:‬برعمل دغن حديث يغ ممنوهي شرط ‪2‬‬ ‫حديث صحيح‬ ‫فغحياتن‪:‬يقين دغن حديث رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم‬ ‫سوأل جواب ‪1.‬‬ ‫سضي اسفيك راوي ) صحيح‬ ‫) حسن دان ضعيف‬ ‫خرتا‪1.‬موقوف‪1.‬‬ ‫فربينخغن‪3.‬‬ ‫فنرغن‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دافت ممبري فغرتين حديث مرفوع ‪ .‬‬ ‫فتا ميندا‪2.‬موقوف دان مرسل‬ .

‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫دافت مغهورايكن فغرتين حديث مرفوع‪ .2‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫مرسل‬ ‫بوليه ممبيذاكن حديث ‪ 2‬ترسبوت‪2.‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬مرفوع‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫سوأل ‪-‬‬ ‫جواب‬ ‫تنتغ‬ ‫حكوم‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫ترسبوت‬ .‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممنخغكن شرط ‪ 2‬دان برحجه دغن حديث‪1.‬موقوف‪1.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫خيري ‪3.‬موق‬ ‫وف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫شرط‪4.‬‬ ‫ممبري خونتوه حديث ‪ 2‬ترسبوت‪3.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغرتين‪1.‬سجاره‬ ‫فركمبغن‬ ‫فريستيوا يغ دان‬ ‫فنوليسن‬ ‫برلكو‬ ‫حديث‬ ‫فد‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫رسول‬ ‫الله صلى‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫ممهامي ‪2.‬‬ ‫كدودقكن‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫تابعين‬ ‫كماهيرن‬ ‫‬‫منينارايكن‬ ‫خيري ‪2‬‬ ‫حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫سيره ‪-‬‬ ‫قيصة دان‪ 1.‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫ممبوات فربنديغن خيري ‪ 2‬انتارا حديث ترسبوت‪2.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫حكوم‪2.

‬‬ ‫ضورو مغايتكن جوافن فلجر دغن حديث مرفوع ‪3.‬‬ ‫دغن حديث‬ ‫هاتي دان‬ ‫حديث‬ ‫رسول الله‬ ‫منليتي‬ ‫مرفوع‪ .‬‬ ‫مرفوع‪.‬موقوف دان مرسل‬ ‫ضورو برتاث تنتغ فراوي حديث ترسبوت‪2.‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برهاتي – ‪ -‬برعمل ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن تعريف‪1..‬موقوف دان‬ ‫صلى الله‬ ‫سسوات‬ ‫مرسل‬ ‫عليه وسلم‬ ‫ضورو مثوأل موريد تنتغ‪ 2.‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪57‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرسل‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو مثوروه موريد ممباخ خونتوه حديث‪1.‬حديث‬ ‫سبلوم‬ ‫حكوم‬ ‫برحجه‬ ‫برعمل دغن حديث‬ ‫ برعمل‬‫‪2‬ترسبوت‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫صحيح‬ ‫ فلجر‬‫دافت‬ ‫مغحياتي‬ ‫صفة‬ ‫– صفة يغ‬ ‫اد‬ ‫فد فراوي‬ ‫حديث‬ .

‬موقوق دان مرسل‪1.‬موقوق دان‪1.‬موقوف‬ ‫منريما‬ ‫دان مرسل‬ ‫سسوات‬ ‫خنتوه كتيض – كتيض‪2.‬‬ ‫ثاتاكن حكوم برعمل دغن حديث مرفوع‪.‬موقوف‪2.‬‬ ‫مرسل‬ ‫هورايكن حديث موقوف دان مرسل‪2.‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تعريف حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫بنر‬ ‫ترضوفوه‬ ‫سرتا‬ ‫ضافه‬ ‫مغهورايكن حديث‬ ‫كتيك‬ ‫مرفوع‪ .‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫‪58‬‬ .‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برخاكف ‪-‬‬ ‫تيدق ‪-‬‬ ‫ضورو ممبنتغكن حرتا‪1.‬‬ ‫حديث سرتا‬ ‫اوروسن‬ ‫هوراين‬ ‫اضام‬ ‫برهاتي – ‪-‬‬ ‫هاتي‬ ‫كتيك‬ ‫منريما‬ ‫حديث‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن خنتوه ‪ 2‬باضي حديث مرفوع‪ .

‬موقوف‬ ‫بنر‬ ‫دان مرسل‬ ‫ضورو منرغكن مغاف‪3.‬موقوف دان مرسل‬ ‫ارس ‪:2‬ترغكن خنتوه باضي حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫أخلق ‪:‬ادب منجاض عالم‬ ‫‪59‬‬ .‬‬ ‫هاث بوليه برحجه دغنث‬ ‫جك دليهت دري سضي صحيح‪ .‬موقوف‬ ‫دان مرسل‬ ‫ارس ‪:3‬جلسكن فربيذان دانتارا حديث مرفوع ‪.‬‬ ‫‪2.‬حسن اتاو ضغيف‬ ‫ارس ‪:1‬ياتاكن تغريف دان حكوم برعمل دغن حديث‬ ‫مرفوع‪ .‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫‪1.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫موريد ممبنتغكن حاصيل‪ 1.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫فرلو برحجه‬ ‫دغن حديث صحيح‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن شرط ‪ 2‬برحجه دغن حديث مرسل‪1.‬‬ ‫ضورو منرغكن تنتغ فمبهاضيان جك دليهت دري‪1.-‬‬ ‫ممفرتاهنك‬ ‫سضال‬ ‫فربينحغن‬ ‫ن‬ ‫اوروسن‬ ‫مغناءي شرط ‪2‬‬ ‫كبنرن‬ ‫برحجه دغن‬ ‫برعمل ‪-‬‬ ‫سنة‬ ‫حديث مرسل‬ ‫دغن‬ ‫رسول‬ ‫موريد ممبنتغكن خيري‪ 2.‬امانه دالم ‪.‬حديث‬ ‫الله‬ ‫صحيح‬ ‫‪2‬‬ ‫برخاكف‪-‬‬ ‫حديث مرفوع‪.‬‬ ‫سضي فراوي حديث‬ ‫ضورو منجلسكن حديث مرفوع موقوف دان مرسل‪2.

‬‬ ‫موريد تله ممهمي كفنتيغن منجاض عالم سكيتر‪1.‬‬ ‫لغكف‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫منرغكن تعريف عالم‪1.1‬ؤيديو سيدي )‪( VCD‬‬ ‫ضوتوغ رويوغ ممبرسيه كاواسن سكوله اتاو‪2.‬‬ ‫سنتياس منجاض كبرسيهن ديري دان عالم‪3.‬‬ .‬‬ ‫كلس ماسيغ ‪ -‬ماسيغ‬ ‫ضورو مثوروه فلجر ممبرسيهكن كلس سكيران‪1.‬‬ ‫موريد فرنه ترليبت دغن اكتيوتي ضوتوغ رويوغ‪2.‬‬ ‫دليل برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫تردافت سمفه سراف‬ ‫ضورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر دسدياكن دغن‪2.‬‬ ‫ممبينخغكن خارا ‪2‬مغاتاسي كروسقكن عالم‪3.‬‬ ‫فمبنتغن‪2.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫موريد دافت منرغكن هوبوغن مأنسي دغن عالم‪1.‬‬ ‫مثاتاكن ببراف خونتوه خارا منجاض عالم‪3.‬‬ ‫منجلسكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪2.‬‬ ‫مللوءي تيليؤيسيون‬ ‫‪.‬‬ ‫اكتيويتي ضوتوغ رويوغ دالم كلس‪3.‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاغده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫‪60‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫ادب منجاك عالم‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهمي فغرتين عالم دان كفنتيغنن‬ ‫عملن ‪:‬برسيه دان تيدق ملكوكن فنخمرن عالم‬ ‫فغحياتن‪:‬سنتياس منجاض عالم دان كبرسيهن‬ ‫فربينحغن كومفولن ‪1.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي كيمفين منجاض عالم سكيتر‪3.‬‬ ‫مغهورايكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫سكليليغ‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن فونخا – فونخا برلكو فنحمرن عالم‪1.

‬‬ ‫برلكو‬ ‫فنخمرن‬ ‫عاقيبة‪7.‬‬ ‫مأنسي‬ ‫دغن عالم‬ ‫فونخا‪6.‬‬ ‫منجاض‬ ‫عالم‬ ‫هوبوغن‪5.‬‬ ‫عقلي دان‬ ‫نقلي‬ ‫برادب‬ ‫دغن‬ ‫عالم‬ ‫ادب‪3.‬‬ ‫منجاك‬ ‫عالم‬ ‫خارا‪4.‬‬ ‫تيدق‬ ‫برادب‬ ‫دغن عالم‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫موريد مغوتيف سمفه يغ برتابورن دلنتي دان ضورو‪1.‬‬ ‫كاواسن يغ كوتور‬ ‫ممبوات ‪-‬‬ ‫رمالن‬ ‫ممبريكن ‪-‬‬ ‫عاقيبة تيدق‬ ‫برادب دغن‬ ‫عالم‬ .‬‬ ‫عالم‬ ‫منوروت‬ ‫اسلم‬ ‫داليل‪2.‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫‪61‬‬ ‫ايسي‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫كجادين‬ ‫عالم ممباوا‬ ‫عالم‬ ‫كفد‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫كصيحتن‬ ‫برسوخي‬ ‫انتوق عبادة توبوه بادن‬ ‫دان‬ ‫منجاوهي‬ ‫فثاكيت‬ ‫كماهيرن‬ ‫منجاض‪1.‬‬ ‫مغائيتكن دغن فلجرن‬ ‫ضورو منايغكن ضامبر كاوسن يغ برسيه دان‪2.

1.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باكي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ .‬منجاض‬ ‫ملكوكن ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫ديري دان‬ ‫دان‬ ‫منوروت اسلم‬ ‫تمفت‬ ‫منيغكلكن‬ ‫ضورو منرغكن دليل‪2.‬‬ ‫تمفت يغ‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫برسيه‬ ‫سكيتر‬ ‫هوبوغن مأنسي دغن ‪-‬‬ ‫عالم‬ ‫كفنتيغن عالم‪-‬‬ ‫ترهادف مأنسي‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪1.‬‬ ‫تيغضل‬ ‫لرغن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪3.‬‬ ‫ممبنتغكن ادب منجاض‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن ادب ‪ 2‬منجاض عالم‪1.‫فركمبغن‬ ‫‪62‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ضورو منرغكن كفنتيغن‪ .‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سوك ‪-‬‬ ‫منجاض ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.

‬‬ ‫كاجين ترهادف ستروكتور كحاكيمن دمليسيا‪4.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي سخارا عموم مقصود‪1.‬‬ ‫‪:‬تمدون اسلم فد زمان خلفة بني أمية دان بني عباسية‬ ‫سرتا كسنث ترهادف تمدون مأنسي‪.‬‬ ‫فربينحغن دان سوأل جواب‪2.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫الله دان‬ ‫عاقيبة تيدق برادب دغن ‪ -‬كبرسيهن‬ ‫عالم سكيتر منيغضلكن‬ ‫عالم‬ ‫لرغنن‬ ‫خارا مغاتسي فنخمران ‪-‬‬ ‫عالم سكيتر‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪1.‬كحاكيمن (‬ ‫فميكيرن‪:‬مغتهوي ستروكتور كحاكيمن زمان خلفة‬ ‫بني أمية دان عباسية‬ ‫غملن ‪:‬سنتياس برلكو عادل دالم ملكوكن‬ ‫سسوات‬ ‫فغحياتن‪:‬مماتوهي فراتوران ‪ 2‬دسكوله‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫جلسكن خارا ‪ 2‬مغاتسي فنخمرن عالم سكيتر‪2.‫سنتياس ‪ -‬ملكوكن ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.‬‬ ‫كحاكيمان‬ ‫موريد مغتهوي سيستم فراوندغن دمليسيا سخارا‪2.‬‬ ‫عموم‬ .‬‬ ‫اونيت ‪:4‬كحاكيمن‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫‪63‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫اونيت ‪:4‬تمدون اسلم فد زمان بني أمية دان بني‬ ‫عباسية سرتا كسنن ترهادف‬ ‫تمدون مأنسي‪ ).

‬‬ ‫المظالم‬ ‫مغهورايكن كسن فراوندغن اسلم دالم منجامين‪2.‬‬ ‫مثاتاكن ستروكتور كحاكيمن فد زمان خلفة بني‪2.1‬بوكو تيك س‬ ‫أخبار ‪ /‬مجلة‪2.‬‬ ‫دغن لغكف‬ ‫ضورو مغيدركن خرتا اورضانيساسي محكمه‪2.‬‬ ‫لمباران كرجا‪3.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫فد‬ ‫‪64‬‬ ‫فثرفن‬ ‫أخلق ‪-‬‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كابوغ جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫فراوندغن‬ ‫اسلم‬ ‫كماهيرن‬ ‫ممبوات‬ ‫كاجين‬ ‫ترهادف‬ ‫ستروكتور‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دمليسيا‬ .‬‬ ‫حلفة بني أمية دان عباسية‬ ‫‪.‬‬ ‫شريغة كفد فلجر‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫مثاتاكن كونسيف كحاكيمن دالم اسلم‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫منرغكن بيدغ ‪ 2‬محكمه دان فوغسيث فد زمان‪1.‬‬ ‫خليفة أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممبيذاكن فرانن محكمه الحسبه دان محكمه‪1.‬‬ ‫كورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر تله دسدياكن‪1.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دالم‬ ‫اسلم‬ ‫ستروكتور‪2.‬‬ ‫أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫منرغكن شرط – شرط كليقن حاكيم‪3.‫سومبر‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫موريد تله مغتهوي كماجوان فنتدبيرن زمان‪3.‬‬ ‫خرتا اورضانيساسي محكمه شريعة‪4.‬‬ ‫كسجهتران اومت‬ ‫ايسي‬ ‫كونسيف‪1.

‫زمان‬
‫خليفه بني‬
‫أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫شرط –‪3.‬‬
‫شرط‬
‫كليقن‬
‫حكيم‬
‫بيدغ‪4.‬‬
‫محكمه‬
‫دان‬
‫فوغسيث‬
‫فرانن‪5.‬‬
‫محكمه‬
‫الحسبه‬
‫دان‬
‫محكمه‬
‫المظالم‬
‫كسن‪6.‬‬
‫فروندغن‬
‫اسلم‬
‫دالم‬
‫منجامين‬

‫سيت‬
‫ايندوكسي‬

‫‪65‬‬

‫كسجهترأن‬
‫اومت‬
‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬
‫ضورو ممينتا ببراف فلجر ملكوكن سخارا سفونتن‪1.‬‬
‫سواسان فربيحاراءن‬
‫دمحكمه برداسركن دايلوك يغ دسدياكن‬
‫ضورو مغاءيتكن لكونن ترسبوت دغن تاجوق يغ‪2.‬‬
‫دأجر‬
‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫ مغحياتي سنتياس ‪-‬‬‫صفة –‬
‫برلكو‬
‫صفة عاديل عاديل‬
‫دالم‬
‫إسلم‬

‫فركمبغن‬

‫مثاتاكن كونسيف‪1.‬‬
‫كحاكيمن دالم‬
‫اسلم‬
‫منياتاكن ستروكتور‪2.‬‬
‫كحاكيمن فد‬
‫زمان بني أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫سومبغ سارن شرط –‪3.‬‬
‫شرط كليقن‬
‫حاكيم‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو ممينتا فلجر ممبوات خرتا ستروكتور‪1.‬‬
‫‪ /‬كحاكيمن زمان خلفة بني أمية‬
‫عباسية‬
‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬
‫سنتياس ‪ -‬فاتوه دان ‪-‬‬
‫منرغكن بيدغ – بيدغ‪1.‬‬
‫طاعة‬
‫مماتوهي‬
‫محكمه دان‬
‫دغن‬
‫فوغسيث فد زمان‬
‫فراتورن‬
‫فراتورن‬
‫‪ /‬خلة بني أمية‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫عباسية‬
‫إسلم‬
‫‪:‬اكتيويتي‬
‫فنراغن ضورو ‪-‬‬
‫سوبغ سارن ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو مغموكاكن سوألن سخارا راوق مغناءي بيدغ‪1.‬‬
‫محكمه دان فوغسيث‬
‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫‪66‬‬

‫ممبيذاكن محكمه‪1.‬‬
‫الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫مغهورايكن كسن‪2.‬‬
‫فراوندغن دالم‬
‫منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪:‬أكتيؤيتي‬
‫فربينحغن دالم ‪-‬‬
‫كومفولن‬
‫روموسن ضورو ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫مثيمق حاصيل فربينحغن فلجر‪1.‬‬
‫ضورو منصيحتي فلجر سفايا برسيكف عاديل دان‪1.‬‬
‫سنتياس فاتوه كفد فراتورن‬
‫سام اد دسكوله اتو درومه‬
‫ارس ‪:1‬ترغكن شرط – شرط كليقن منجادي حاكيم‬
‫ارس ‪:2‬بيذاكن فرانن محكمه الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫ارس ‪:3‬بينحغكن كسن – كسن فراوندغن إسلم‬
‫اونتوق منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3‬‬
‫منجاديكن ‪ -‬فاتوه دن ‪-‬‬
‫طاعة‬
‫إسلم‬
‫كفد‬
‫سباكي‬
‫فراتورن‬
‫ترس‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬

‫رموسن‬

‫توضسن‬

‫اولسن‬
‫كنديري‬

‫‪67‬‬

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. AGIHAN PCG JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Makluman dan Tindakan Bantuan Per Kapita ( PCG ) Pendidikan Islam & Bahasa Arab Disediakan oleh : Unit Pengurusan Kurikulum Bahasa Arab.7. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Kementerian Pendidikan Malaysia 68 .

b) Perubahan yang dicadangkan adalah : i) menaikkan kadar PCG. 5 Tahun 2002 bertajuk : “Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah” yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut : 2.1 Surat Pekeliling Kewangan Bil. ii) menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan PCG secara lengkap dalam : 2. Rujukan KP. Latar Belakang 1.3.1. Rujukan KP.3 Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan : 69 . 1. 1.1 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengenai Bantuan Per Kapita (PCG).1 1.2 Latar Belakang : a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.3.2 Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran.1 Tujuan : Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah. 2.3 Bahagian Kewangan. iii) memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah. 5 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. 2.1.1574/17/Jld.1.1.1574/17/Jld.15(25)]. 1. Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai PCG sendiri. 5 Tahun 2002 [No. 2.15(25)]. iv) akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah. Surat Pekeliling Kewangan Bil.2 Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing.

ii) pembelian buku rujukan. Bimbingan dan Kaunseling. PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah. perisian. Syariah dan Usuluddin : Kumpulam Mata Pelajaran Teras Tambahan Teras Tambahan / Bahasa Asing Teras Tambahan / Bahasa Asing Elektif (Pengajian Islam) Kemanusiaan Bahasa Tambahan Elektif Pengajian Islam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Al-Quran & As-Sunnah Syariah Islamiah Tasawur Islam Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Syariah Usuluddin Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti berikut : i) pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. se-kolah menengah. iii) penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. sekolah berasrama penuh. Bahasa Arab Tinggi. Tasawur Is-lam. Ba-hasa Arab Komunikasi. ensiklopedia. Bahasa Arab.a) Kumpulan PCG : i) - Jenis Sekolah SK SM Harian (Ting 1 – 3) SM Harian ( Ting 4 – 5 ) SM Harian (Ting 6) PCG terbahagi kepada : PCG Mata Pelajaran. sekolah teknik / vokasional. 70 . Pendidikan Syariah Islamiah. LPBT / LPK Sekolah dan LPBT / LPK Asrama). sekolah pendi-dikan khas dan program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. vi-deo tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ii) PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah. iii) Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. sekolah sukan. iv) keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran.

vi) pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun semasa.RM 2. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah.RM 3.00 seorang murid setahun 71 .00 seorang murid setahun Elektif (Pengajian Islam) Al-Quran & As-Sunnah .RM 3.RM 2.RM 3.sila lihat Kertas Lampiran 3 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi .1.sila lihat Kertas Lampiran 2 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi . 501 hingga 1.000 murid dan enrolmen murid 1.00 seorang murid setahun SM Harian (Ting 4 – 5) SM Harian (Ting 6) Teras Pendidikan Islam . Pendidikan Syariah Islamiah.00 seorang murid setahun Tambahan Bahasa Arab . 2.00 seorang murid setahun Kemanusiaan Tasawur Islam .00 seorang murid setahun SM Harian Teras Pendidikan Islam (Ting 1 – 3) .RM 3.sila lihat Kertas Lampiran 1 Tambahan Bahasa Arab Komunikasi . 101 hingga 500 murid. Tasawur Islam. Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid.RM 2. kate-gori enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah.v) program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Bahasa Arab Komunikasi.00 seorang murid setahun Bahasa Bahasa Arab Tinggi .RM 2. Bahasa Arab.00 seorang murid setahun Syariah Islamiah . b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam.4 Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran : a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah. Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran SK Teras Pendidikan Islam .001 dan ke atas.00 seorang murid setahun Elektif Pengajian Islam Syariah .RM 3. Bahasa Arab Tinggi.

72 . ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah.RM 3. Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuasa.00 seorang murid setahun 2. b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. Wajib. Bagi sekolah yang bertaraf PTJ. Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ. Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan. Kementerian Pendidikan Malaysia.5 Prosedur Tuntutan : a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2) iaitu:i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia dan Sekolah Teknik / Vokasional. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. Wajib. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan.Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Usuluddin . Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah.1. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an). Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif).

d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit.c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. Pengetua / Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga akhir tahun. tun-tutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama. e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat.1. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan.1. Tuntutan Penyelarasan : a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan.1. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Pengetua / Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa. f) 2. 2.6 Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah.8 Peringatan : a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat 73 . 2.7 Pindahan Bantuan PCG : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun semasa.

i) Surat Pekeliling Kewangan Bil. b) Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Pendidikan Syariah Isla-miah. 3. b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya.1 Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon : 3.1.dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. 5 Tahun 2002 [No.9 Pembatalan : a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :- 3.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002.1. 7 Tahun 2000 . Rujukan KP. khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Syariah dan Usuluddin.1 mengambil maklum mengenai : a) Surat Pekeliling Kewangan Bil.2 memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi. Bahasa Arab Tinggi. Bahasa Arab Komunikasi. dan Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Tasawur Islam.1574/17/Jld.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah. Tasawur Islam. ii) Surat Pekeliling Kewangan Bil.1. Pendidikan Syariah Islamiah. Bahasa Arab Tinggi. 4 Tahun 1995 Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah. Bahasa Arab Komunikasi.1574/17/Jld. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. 5 Tahun 2002 [No. 74 . Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Syariah dan Usuluddin. Rujukan KP. Bahasa Arab. 2. Baha-sa Arab. Tindak Ikut 3.

00 .00 = RM 612.00 i) 40 % x RM 8.00 = RM 920.00 = RM 368.200.600.00 .00 i) 40 % x RM 2.600.380.00 .00 .500 orang murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 1.00 .SEKOLAH KEBANGSAAN Bil Murid 100 orang murid dan kebawah 101 .440.00 + RM 11.380.00 -S : 40 % x RM 1.00 RM 1.00 .00 + RM 11.00 .BM : 40 % x RM 3.00 = RM 3.00 + RM 10.00 = RM 96.00 .00 = RM 280.1.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 1.380.00 = RM 1.00 ii)60 % x RM 2.00 ii)60 % x RM 1.200.00 = RM 720.200.00 seorang murid melebihi 500 orang murid RM 5.00 RM 1.KT : 20 % x RM 480.200.00 = RM 192.300.00 -S : 40 % x RM 720.00 -M : 30 % x RM 720.00 = RM 216.00 + RM 10.KT : 20 % x RM 920.600.300.200.00 i) 40 % x RM 1.00 .BM : 40 % x RM 480.440.300.600.00 = RM Contoh : 800 orang murid 75 .PI/M : 40 % x RM 920.00 = RM 1.PI/M : 40 % x RM 480.00 = RM 612.00 = RM 216.Lampiran 1 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .00 -M : 30 % x RM 1.00 x 300 = RM 8.200.380.00 = RM 480.00 = RM 184.00 .440.00 = RM 368.00 Contoh : 200 orang murid Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 501 .KT : 20 % x RM 3.BM : 40 % x RM 920.000 orang murid RM 5.BI : 30 % x RM 720.00 = RM 192.00 = RM 816.376.BI : 30 % x RM 1.00 x 100 = RM 2.

00 = RM 1.00 + RM 9.400.00 -M : 30 % x RM 7.00 = RM 1.BM : 25 % x RM 1.500.00 i) 40 % x RM 12.376.232.600.GI : 25 % x RM 1.00 = RM 5.00 ii)60 % x RM 12.00 = RM 7.200 orang murid RM 10.00 .Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 688.548.00 .160.00 = RM 1.00 = RM 250.KT : 20 % x RM 4.BI : 30 % x RM 5.00 .440.160.MENENGAH RENDAH ( TING 1 .00 Contoh Perkiraan RM 2.400.00 .440.00 i) 40 % x RM 2.PI/M : 40 % x RM 4.960.232.00 .00 = RM 250.00 = RM 4.440.548.440.00 seorang murid melebihi 1.960.00 + RM 9.000 orang murid Contoh : 1.00 -S : 40 % x RM 7.00 = RM 2.000.3 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 2.976.BM : 40 % x RM 4.00 = RM 1.00 ii)60 % x RM 8.00 x 200 = RM 12.960.SJ : 25 % x RM 1.00 = RM 2.00 .400.001 orang murid dan ke atas RM 10.500.160.00 -S : 40 % x RM 5.BI : 30 % x RM 7.00 .00 = RM 2.00 1.SMK .960.00 = RM 1..984.500.000.00 = RM 76 .984.600.PI/M : 40 % x RM 3.000.440.00 Lampiran 2 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .00 .00 = RM 1.00 = RM 992.064.00 = RM 2.000.160.00 .00 -M : 30 % x RM 5.600.

00 = RM 480.800.00 77 .200.BM : 25 % x RM 1.240.00 i) 40 % x RM 18.00 .00 + RM 21.00 RM 11.00 -M : 30 % x RM 2.00 = RM 864.SJ : 25 % x RM 1.00 = RM 864.500.00 .PI/M : 25 % x RM 1.00 .00 + RM 23.000.00 = RM 1.00 = RM 480.500.200.00 = RM 3.200.00 = RM 450.500.00 = RM 10.800.00 = RM 2.GI : 25 % x RM 1.00 seorang murid melebihi 500 orang murid Contoh : 800 orang murid Contoh Perkiraan 250.00 = RM 864.BM : 25 % x RM 7.00 .GI : 25 % x RM 7.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 300 orang murid 501 .000.800.500 orang murid Kadar Keseluruhan RM 2.00 ii)60 % x RM 18.00 = RM 480.920.1.00 = RM 480.00 i) 40 % x RM 4.880.920.00 .00 -S : 40 % x RM 10.800.SJ : 25 % x RM 7.00 -S : 40 % x RM 1.PI/M : 25 % x RM 7.BI : 30 % x RM 1.00 -M : 30 % x RM 10.00 RM 2.00 ii)60 % x RM 4.00 + RM 21.500.200.00 .Bil Murid 101 .00 = RM 7.880.00 .000.920.00 .500.200.800.00 = RM 600.800.880.PI/M : 25 % x RM 1.00 = RM 250.920.00 = RM 450.00 + RM 23.000 orang murid RM 11.700.BI : 30 % x RM 2.920.00 .00 .00 x 100 = RM 4.800.00 .800.500.00 = RM 1.00 x 300 = RM 18.00 ii)60 % x RM 2.00 = RM 1.800.00 -M : 30 % x RM 1.700.00 = RM 1.00 -S : 40 % x RM 2.500.880.00 = RM 1.000.800.00 = RM 1.

600.600.000.PI/M : 50 % x RM 1.000.00 .00 .00 = RM 800.00 = RM 4.600.240.680.400.00 ii)60 % x RM 4.SJ : 25 % x RM 10.5 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 4.000 orang murid RM 22.00 -S : 40 % x RM 15.GI : 25 % x RM 10.00 .600.000.00 = RM 2.00 .000.PI/M : 25 % x RM 10.00 + RM 19.600.00 RM 22.600.600.00 = RM 15.00 = RM 1.320.00 .00 .00 x 200 = RM 26.00 -M : 30 % x RM 2.00 = 78 .00 = RM 400.00 + RM 19.SJ : 25 % x RM 1.00 -M : 30 % x RM 15.240.00 .00 = RM 400.600.00 Contoh Perkiraan RM 4.00 seorang murid melebihi 1.000.400.600.BI : 30 % x RM 10.00 i) 40 % x RM 26.000.BM : 25 % x RM 1.00 = RM 10.200.400.800.40 = RM 2.00 = RM 6.382.00 = RM 4.600.00 .200 orang murid Lampiran 3 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .001 orang murid dan ke atas Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan = RM 4.MENENGAH ATAS ( TING 4 .Bil Murid 1.SMK .00 ii)60 % x RM 26.680.400.00 = RM 2.00 = RM 3.400.00 = RM 2.00 = RM 2.00 .400.200.00 i) 40 % x RM 4000.BM : 25 % x RM 10.600.600.BI : 30 % x RM 15.00 Contoh : 1.

00 + RM 38.960.000.000.00 = RM 2.570.00 = RM 2.00 i) 40 % x RM 44.000.400.000.00 -M : 30 % x RM 6.600.400.SJ : 25 % x RM 4.000.000.160.200.00 + RM 36.00 501 .400.960.00 .640.00 + RM 38.000 orang murid RM 19.001 orang murid dan ke atas RM 37.PI/M : 50 % x RM 4.200.00 -S : 40 % x RM 2.000.600.00 .600.Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 720.00 .00 = RM 5.640.00 Contoh : .00 .00 = RM 2.640.BM : 25 % x RM 4.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 4.00 = RM 7.BI : 30 % x RM 6.000.BM : 25 % x RM 17.BM : 25 % x RM 12.200.640.00 = RM 800 orang murid 3.000.00 .00 .00 M : 30 % x RM 18.00 seorang murid melebihi 500 orang murid 1.000.000.00 seorang murid melebihi 1.1.000.00 = RM 300 orang murid 1.00 BI : 30 % x RM 18.00 = RM 3.600.00 + RM 36.000.00 = RM 12.00 ii)60 % x RM 11.00 S : 40 % x RM 18.00 .088.SJ : 25 % x RM 12.570.000.00 = RM 2.00 ii)60 % x RM 30.00 -S : 40 % x RM 6.400.200.00 + RM 34.SJ : 25 % x RM 17.00 Contoh : RM 37.000.000.BI : 30 % x RM 2.00 = RM 6.960.00 x 300 = RM 30.00 Contoh : .960.00 .000 orang murid RM 19.400.088.320.00 101 .00 x 200 = RM 44.500 orang murid RM 4.40 = RM 4.00 = RM 17.00 i) 40 % x RM 30.00 = RM 4.40 = RM 79 .200.00 = RM 5.PI/M : 50 % x RM 12.784.00 = RM 960.00 + RM 34.00 = RM 18.000.00 = RM 1.00 = RM 720.00 i) 40 % x RM 11.160.000.00 x 200 = RM 11.00 = RM 6.

355.800.200 orang murid Contoh Perkiraan 4.920.920.00 .000.60 = RM 7.00 -M : 30 % x RM 26.355.60 = RM 10.BI : 30 % x RM 26.60 = RM 7.00 .40 = RM 8.00 = RM 26.00 ii)60 % x RM 44.00 80 .560.00 -S : 40 % x RM 26.570.PI/M : 50 % x RM 17.Bil Murid Kadar Keseluruhan 1.400.400.355.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.8. 2. Bahagian A dan Bahagian B. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 2005 2 ½ jam BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN ____________________________________________ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005 SOALAN LATIH TUBI SET 3 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan. © 2005 Hak Cipta Unit Kuikulum JAPIM Kertas Soalan ini mengandungi 81 halaman bercetak .

‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 20‬مركه ]‬ ‫جواب سموا سوءالن‬ ‫‪A‬‬ ‫فيليه كثاتاءن يغ رررر ررر ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫شيريك جلي اياله شيريك يغ ترسمبوثي‬ ‫فرضو عين اياله كواجيفن كأتس سبهاضين اومت‬ ‫إسلم‬ ‫عبادة عموم اياله سموا فركارا فرضو يغ مستي‬ ‫دلكوكن‬ ‫عبادة خصوص اياله سموا عبادة فرضو دان سنة‬ ‫… ‪        ‬‬ ‫)‪(An-Nisaa :36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أية دأتس اداله دليل كفد ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫لرغن ملكوكن فربواتن سيا ‪۲‬‬ ‫‪B‬‬ ‫لرغن برمضه‪-‬مضه دغن كتورونن‬ ‫‪C‬‬ ‫لرغن ممبوات تودوهن فلسو‬ ‫‪D‬‬ ‫لرغن منيغضلكن صلة‬ ‫كسن تيدق برحكمة دالم بردعوة ‪:‬‬ ‫‪82‬‬ .

‬‬ ‫صحابة يغ دمقصودكن اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫هلل بن هشام‬ ‫‪83‬‬ .‫‪i‬‬ ‫مشاركت هيلغ كيقينن ترهادف كأيندهن إسلم‬ ‫‪ii‬‬ ‫اومت إسلم اكن دسضني اوليه بغسا اسيغ‬ ‫‪iii‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه كورغ بركسن‬ ‫‪iv‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه اكن ترضغضو‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪      ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫)‪(An-Nur :6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أية دأتس بركاءيتن دغن ساءورغ صحابة يغ تله ممبوات‬ ‫تودوهن زنا ترهادف استريث ‪.

‫‪5‬‬ ‫‪B‬‬ ‫هلل بن أسامة‬ ‫‪C‬‬ ‫هلل بن أمية‬ ‫‪D‬‬ ‫هلل بن يسار‬ ‫يغ ماناكه بوكن كسن كتياداءن علماء ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫الله مماتيكن خندكياون اسلم‬ ‫اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫تيدق تيمبول فراساءن تاكوت كفد الله‬ ‫اومت اسلم برجاي دالم بيدغ علمو فغتاهوان‬ ‫عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ‪ :‬قال‬ ‫النبي )ص( نعمتان معبون فيهما كثير من‬ ‫الناس الصحة والفراغ‬ ‫‪6‬‬ ‫افاكه مقصود "نعمتان " دالم حديث دأتس ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كصيحتن دان ماس لفغ‬ ‫رزقي دان كصيحتن‬ ‫كلوارض دان مشاركت‬ ‫هرتا دان انق ‪۲‬‬ ‫باضايماناكه تونتوتن هجره بوليه دلكوكن باضي ساءورغ‬ ‫فلجر ؟‬ ‫‪i‬‬ ‫مغواساءي خابغ ‪ ۲‬علمو فغتاهوان‬ ‫‪84‬‬ .

‫‪iv‬‬ ‫مغهرضاءي ماس رماج دغن منونتوت علمو‬ ‫مغملكن علمو ‪ ۲‬يغ دفراوليهي دالم كهيدوفن سهارين‬ ‫ممفركنلكن بودايا ‪ ۲‬بارت كفد راكن يغ لءين‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫خيري‪ ۲‬فنياض يغ‬ ‫برجاي‬ ‫تونايكن زكاة‬ ‫فرنياضا ءن‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫مموهون كاءمفونن درفد دوسا‬ ‫كورغ برصبر دغن اوجين الله‬ ‫تيدق امانه دالم تغضوغجواب‬ ‫مرغضغكن اخوة سسام ماءنسي‬ ‫افاكه يغ دمقصودكن دغن معونه ‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪85‬‬ ‫رس‬ ‫ول‬ ‫‪X‬‬ ‫الله‬ ‫‪A‬‬ ‫فرتولوغن الله كفد ماءنسي بياسا اونتوق مثلمتكن‬ ‫درفد مال فتاك‬ ‫فركارا يغ برلكو كفد فارا نبي سبلوم مريك دأوتوس‬ ‫منجادي رسول‬ ‫سواتو كلبيهن يغ دبريكن اوليه الله كفد همبا يغ‬ ‫برأيمان‬ ‫ء‬ ‫فركارا يغ دلكوكن اوليه ما نسي دغن فرتولوغن‬ ‫شيطان‬ ‫ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪X‬‬ ‫لو‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫فو‬ ‫ظ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مروجوع كفد ‪:‬‬ ‫اوتامكن‬ ‫كباجيقن‬ ‫دسمفيغ‬ ‫كا ءونتوغن‬ .

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫راجه دأتس مروجوع كفد فريغكت فنورونن القرءان ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫دنيا‬ ‫‪B‬‬ ‫لغيت‬ ‫‪C‬‬ ‫بيت المعمور‬ ‫‪D‬‬ ‫بيت العزة‬ ‫خارا ‪ ۲‬القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله‬ ‫‪iv‬‬ ‫باخاءن ددالم صلة‬ ‫مجليس تدارس القرءان‬ ‫فراوتوسن وكيل اوليه رسول الله ص‬ ‫فربينخغن انتارا صحابة دغن رسول الله ص‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اياله ‪:‬‬ ‫حديث مروفاكن سومبر فراوندغن اسلم يغ ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ص‬ ‫‪X‬‬ ‫فرتام‬ ‫كدوا‬ ‫كتيض‬ ‫كأمفت‬ ‫فرثاتاءن ماناكه يغ رررر ررر مغناءي حديث دان غلوم‬ ‫الحديث ‪:‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اياله‬ .

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فرثاتاءن يغ بنر مغناءي حديث صحيح اياله ‪:‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫سند مستي برسمبوغ‬ ‫ضابط اداله ساله ساتو شرط حديث صحيح‬ ‫هاروس برعمل دغن حديث صحيح‬ ‫مغيغكري حديث صحيح اداله فاسق‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فركارا فوسيتيف سماس منجاض فساكيت دري سضي‬ ‫توتوركات اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الحديث دكنلي جوض سباضاي الثر‪ ،‬السنة دان الخبر‬ ‫ممفلجري علوم الحديث اونتوق مغتاهوءي كأداءن سند‬ ‫دان متن سام اد دتريما اتاو‬ ‫دتولق‬ ‫ممفلجري علوم الحديث ممبوليهكن اومت اسلم‬ ‫برفضغ كفد الحديث سباضاي‬ ‫سومبر فرتام فراوندغن اسلم‬ ‫ء‬ ‫ممفلجري حديث دافت مغتاهو ي كفريبادين رسول‬ ‫الله ص‬ ‫تيدق برتغكر ترهادف فساكيت‬ ‫منجواب فرتاثاءن فساكيت دغن سوفن دان مثنغكن‬ ‫اوخف سلم كتيك ماسوق اتاو كلوار بيليق فساكيت‬ ‫برسوفن كتيك برسام فساكيت‬ ‫برايكوت اياله فاءيده ريكرياسي ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫منجاض كبرسيهن فرسكيترن‬ ‫ملهيركن فرفادوان قوم‬ ‫مغهوبوغكن صلة الرحيم‬ ‫ء‬ ‫مليهت تندا كبسرن دان ككواسا ن الله‬ ‫‪87‬‬ .

‫‪17‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫انتارا شرط فنريما صدقه دان هديه اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪18‬‬ ‫برعقل‬ ‫بالغ‬ ‫ليق مميليكي‬ ‫دميليكي اوليه فمبري‬ ‫افاكه نام فرتوبوهن يغ داساسكن اوليه أبو العلى‬ ‫المودودي ؟‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ماشومي‬ ‫إخوان المسلمين‬ ‫جماعة إسلمي‬ ‫جمعية السلوك الخلقي‬ ‫كفوتوسن دبوات برداسركن فرينسيف شرع‬ ‫فندافت اهلي جاواتنكواس سباضاي اساس فمرينتهن‬ ‫نضارا‬ ‫سيستم اين لهير دري فميكيرن اسلم يغ برترسكن‬ ‫القر ءان دان السنة‬ ‫‪19‬‬ ‫فرثاتاءن داتس اداله بركاءيتن دغن سيستم ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المامة‬ ‫ديموكراسي‬ ‫شورى‬ ‫الوصية‬ ‫انتارا فكتوركراجاءن اخيه جاتوه اياله ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫كلمهن دالم فرتاهنن نضارا‬ ‫‪88‬‬ .

‬‬ ‫‪89‬‬ ‫)‪(Al-Anfal :60-63‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ .‬جواب مان ‪ ٢‬امفت سو الن‬ ‫سهاج‬ ‫‪B‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دغن‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جواب سوءالن‬ ‫‪‬دان‬ ‫دباوه‬ ‫تليتي اية القرءان‬ ‫)‪ (a‬كاجي‬ ‫‪1‬‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫‪ (i‬برداسركن اية دأتس ياتاكن دوا موسوه الله يغ‬ ‫فاتوت دجاءوهي‪.‫‪iv‬‬ ‫فوليسي فمرينته يغ تيدق سأيمبغ‬ ‫فراليهن فداضغ دان مبلغ اسلم ستله كجاتوهن ملك‬ ‫فمبيبسن وليه تغلوقث‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 80‬مركه ]‬ ‫ء‬ ‫بهاضين اين مغاندوغى انم سوءالن‪ .

‬‬ ‫‪ (ii‬هورايكن دوا فكتور يغ ميببكن برلكوث زنا ‪.‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (a) 2‬كاجي دغن تليتي حديث دباوه دان جواب سوءالن‬ ‫صل رضلى اللله‬ ‫نل َ‬ ‫نل َ‬ ‫برايكوت ‪َ :‬‬ ‫دالل ّ ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫نل ال ْ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫م ِ‬ ‫عا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫هل ب ْ ِ‬ ‫هل ‪ ‬ي َ ُ‬ ‫عنهملا َ‬ ‫قو ُ‬ ‫سلو َ‬ ‫قا َ‬ ‫لل ‪:‬‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫لل ‪َ :‬‬ ‫هل ل ي َ ْ‬ ‫نل‬ ‫ز ُ‬ ‫مل ان ْت َِزا ً‬ ‫ضل ال ْ ِ‬ ‫هل ِ‬ ‫إِ ّ‬ ‫م َ‬ ‫ع ُ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫نل الل ّ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫علا ي َن ْت َ ِ‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫حّتى‬ ‫ما ِ‬ ‫ض ال ْ ِ‬ ‫ال ْ ِ‬ ‫ء َ‬ ‫ض ال ْ ُ‬ ‫ول َك ِ ْ‬ ‫عل َ َ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫عَباِد َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫هال ً‬ ‫سل ُر ُ‬ ‫إِ َ‬ ‫ملا ات ّ َ‬ ‫قل َ‬ ‫سلا ُ‬ ‫ج ّ‬ ‫و ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫ذا ل َ ْ‬ ‫خذَ الّنا ُ‬ ‫ؤ ْ‬ ‫مل ي ُب ْ ِ‬ ‫ر ِ ْ‬ ‫مل َ‬ ‫فأ َ ْ‬ ‫سلئ ُِلوا َ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫))‪a‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫ترغكن فغرتين زنا ‪.‬‬ ‫‪ (ii‬جلسكن خارا منثابتكن جناية زنا ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫)رواه البخارى(‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫ترغكن مقصود فوتوغن حديث دباوه ‪:‬‬ ‫)) إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا‬ ‫جهال فسئلوا‬ ‫‪90‬‬ .‬‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا فرسدياءن اونتوق مغهادفي موسوه‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬باضايماناكه ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد‬ ‫دالم فكرجاءنث ‪.‬‬ ‫وا ب ِ َ‬ ‫وأ َ َ‬ ‫ف َ‬ ‫ف ُ‬ ‫ضّلوا َ‬ ‫فت َ ْ‬ ‫غي ْ ِ‬ ‫عل ٍ‬ ‫‪ (i‬ثاتاكن دوا خيري علماء ‪.‫الله ‪.

‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫نلل‬ ‫م‬ ‫جوابلص‬ ‫لبي حفل‬ ‫المؤمنيللن‬ ‫أميللر‬ ‫عللن‬ ‫سوء ُ‬ ‫دباوهألدان‬ ‫تليتي حديث‬ ‫دغن‬ ‫)‪ (b‬كاجي‬ ‫النَر ب ْ َ‬ ‫ع َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هلل َ‬ ‫قا َ‬ ‫ت‬ ‫برايكوت ‪ :‬ال ْ َ‬ ‫هلل َ‬ ‫سلل ِ‬ ‫بلل َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫للل ‪َ :‬‬ ‫عن ْ ُ‬ ‫ضللي الل ُ‬ ‫خطا ِ‬ ‫ه ص يَ ُ‬ ‫ما ُ‬ ‫قو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ت‬ ‫ما ال ْ‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫َر ُ‬ ‫ع َ‬ ‫ل ‪ :‬إ ِن ّ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫وى ‪ ،‬فمن كانت هجرته‬ ‫ر ٍ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫وإ ِن ّ َ‬ ‫ما ن َ َ‬ ‫َ‬ ‫م ِ‬ ‫إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نل َ‬ ‫ةل‬ ‫مَرأ ٍ‬ ‫هل لدُن َْيلا ي ُ ِ‬ ‫تل ِ‬ ‫ه ْ‬ ‫كان َ ْ‬ ‫صليب ُ َ‬ ‫م ْ‬ ‫وا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫و َ‬ ‫ها أ ْ‬ ‫‪َ ،‬‬ ‫هلللا َ‬ ‫هللل ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪91‬‬ .‫فافتوا بغير علم فضلوا وأضلو ((‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬بينخغكن تيض خارا الله مغهيلغكن علمو دري‬ ‫موكا بومي ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن‬ ‫سساءورغ ‪.‬‬ ‫)متفق‬ ‫عليه( ‪2‬‬ ‫[‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫توليسكن دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪3‬‬ ‫)أ(‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين معجزة ‪.‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي‬ ‫بهاس ‪.‬‬ ‫ملللا َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫ه ْ‬ ‫ي َن ْك ِ ُ‬ ‫ح َ‬ ‫هللل إ َِللللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ف ِ‬ ‫‪ (i‬ترغكن فغرتين نية دري سودوت اصطلح ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬هورايكن دوا دليل عقلي تنتغ مغجزة القرءان ‪.

‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬توليسكن دليل نقلى يغ ممبوقتيكن حديث‬ ‫سومبر حكوم كدوا ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪92‬‬ ..‬‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن توجوان ممفلجري غلوم الحديث ‪.‬‬ ‫برداسركن حديث دأتس هورايكن فريغكت ‪۲‬‬ ‫منخضه كموغكرن ‪.‬‬ ‫)ب(‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬جلسكن فغرتين دوا درفد اصطلح ‪۲‬‬ ‫)‪a‬‬ ‫)‪b‬‬ ‫)‪c‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الحجة‬ ‫المحدث‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬ترغكن كاندوغن دالم صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ‪ :‬قال‬ ‫‪) 5‬أ(‬ ‫رسول الله ‪ :‬من رأي منكم‬ ‫منكرا‪.‫)ب(‬ ‫رسول الله ص‪..‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫سنارايكن دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن‬ ‫سباضاي‬ ‫ء‬ ‫فغومفول القر ان فد زمان سيدنا ابو بكر‬ ‫الصديق ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫الله ص ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫سباضاي‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين حديث ‪.

‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬مغافاكه كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى‬ ‫ممفراوليهي كجاياءن ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 6‬أ(‬ ‫‪ (i‬توليسكن رواية هيدوف المام مالك رحمه الله ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬سنارايكن جنيس ‪ ۲‬فيداتو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪KERTAS SOALAN TAMAT‬‬ ‫‪93‬‬ .‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬ترغكن فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان‬ ‫فنديديقن ‪.‫‪ (ii‬اندا تله مليهت ساءورغ فلجر ملكوكن‬ ‫يغ سسواءي‬ ‫كموعكرن ‪ ،‬جلسكن تيكنيك‬ ‫اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬جلسكن فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا ادب فندغر فيداتو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن صفة ‪ ۲‬فريبادي بلياو ‪.

Lampiran 2 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 94 .

‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪Kertas 1‬‬ ‫)‪(PERATURAN PEMARKAHAN SET 3‬‬ ‫‪[Lihat sebelah‬‬ ‫‪SULIT‬‬ ‫‪CONTOH SKIMA JAWAPAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪SET 3‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 1‬أ(‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫)‪ (i‬دوا خيري فكاين يغ دهاروسكن اوليه إسلم ‪:‬‬ ‫ هندقله منوتوف عورة‬‫ تيدق نيفيس‬‫ لوغضر دان سليسا سرتا تيدق كتت‬‫ فاكاين يغ سسواي مغيكوت جنتينا‬‫ للكي تيدق دبنركن مماكاي امس دان سوترا‬‫ تيدق مثروفاءي فاكاين كأضاماءن سسواتو قوم ) يهودي (‬‫)‪ (ii‬دوا فرسدياءن أونتوق مغهادفي موسوه الله ‪:‬‬ ‫ فرسدياءن روحاني‬‫فرسدياءن جسماني‬ ‫مركه‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫خارا ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد دالم‬ ‫فكرجاءنن ‪:‬‬ ‫ اخلص نية كران الله‬‫ سغضوف برقربان‬‫ سنتياس برالتزام دان استقامة‬‫ ممفوثاءي سماغت برفاسوقن‬‫ممفوثاءي كترمفيلن‬ ‫‪95‬‬ .

‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫مقصود زنا اياله ‪:‬‬ ‫فرستوبوهن يغ دلكوكن اوليه ساءورغ للكي دغن ساءورغ‬ ‫فرمفوان تنفا نكاح يغ صح منوروت حكوم شرغ‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا فكتور يغ ميببكن برلكون زنا ‪:‬‬ ‫فنددهن عورة‬ ‫كورغ كأيمانن‬ ‫فرضاءولن بيبس انتارا للكي دان فرمفوان‬ ‫ منونتون فيلم دان باهن ‪ ۲‬لوخه‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫جارا منثابتكن جناية زنا ‪:‬‬ ‫مللوءي سقسي ‪ :‬دسقسيكن اوليه امفت اورغ سقسي‬ ‫للكي يغ بنر ‪۲‬مليهت فرلكوان زنا ترسبوت‬ ‫فغاكوان درفد اورغ يغ ملكوكن زنا ‪ :‬اورغ يغ ملكوكن زنا‬ ‫ايت مغاكو دغن ريل هاتي دهدافن حاكيم‬ ‫ قرينه )بوقتي ( ‪ :‬فرمفوان يغ حاميل تنفا سوامي‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 2‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫دوا خيري علماء اياله ‪:‬‬ ‫• سنتياس تاكوتكن الله‬ ‫• سنتياس خينتاكن علمو فغتاهوان‬ ‫• برعمل دغن علمو‬ ‫• اخلص ميمفايكن علمو يغ دميليقي‬ ‫• سنتياس ملكوكن كباءيقن كفد سسياف سهاج‬ ‫مركه‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬مقصود فوتوغن حديث اياله ‪:‬‬ ‫اوليه كران كتياداءن علماء مريك اكن ملنتيق اورغ‬ ‫جاهيل ‪ ،‬فميمفين يغ جاهيل اكن مغلواركن فتوى تيدق‬ ‫براساسكن علمو ميببكن ديري دان اورغ لءين منجادي‬ ‫سست‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫تيض خارا الله مغهيلغكن علمو درفد موكا بومي ‪:‬‬ ‫• الله مماتيكن فارا علماء دان خندكياون‪.‬‬ ‫• اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫‪96‬‬ .

‫تيدق مغملكن علمو يغ دميليقي‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫تعريف نية اياله ‪:‬‬ ‫ضرق هاتي كاءره ملقسناكن سسواتو فكرجاءن دغن‬ ‫توجوان منخاري كرضاءن الله‪.‬‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪:‬‬ ‫• سنتياس برتقوى‬ ‫• عملنث دتريما اوليه الله‬ ‫مندافت بالسن يغ برليفت ضندا دأخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن سساءورغ‬ ‫• مغوغكيت‪-‬اوغكيت دغن كباءيقن يغ فرنه دلكوكن‬ ‫• مثاكيتي اورغ لءين‬ ‫• رياء‬ ‫تيدق برأيمان دغن الله دان هاري أخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 3‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين معجزة ‪:‬‬ ‫فركارا لوار بياس يغ دانوضرهكن اوليه الله كفد‬ ‫‪‬‬ ‫ساءورغ رسول سباضاي بوقتي كبنرن رسالة يغ دباوا‬ ‫اوليه مريك كفد اومت ماءنسي‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي بهاس ‪:‬‬ ‫‪ ‬القرءان ممفوثاءي بهاس يغ تيغضي دان اينده‬ ‫كتيغضين بهاس القرءان دري سضي كدودوقن حروف‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا دليل عقلي تنتغ معجزة القرءان ‪:‬‬ ‫‪ ‬كتيغضين بهاس القرءان هيغض فاكر بهاس تيدق‬ ‫ممفو مننديغيث‬ ‫‪97‬‬ .

‫‪ ‬فرخبرن القرءان تنتغ فركارا غاءيب ‪ ،‬فريستيوا‬ ‫لمفاو ‪ ،‬فريستسوا اكن داتغ‬ ‫اشارة القرءان كفد ببراف فكتا ساءين س يغ‬ ‫دفراوليهي مللوءي كاجين ساءينتيفيك‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله ص ‪:‬‬ ‫‪ ‬باخاءن دالم صلة‬ ‫‪ ‬مجليس تدارس القرءان انتارا رسول الله دان‬ ‫صحابة ‪ ،‬صحابة دغن صحابة دان صحابة برسام‬ ‫كلوارض‬ ‫‪ ‬خطبة يغ دسمفايكن اوليه رسول الله‬ ‫واكيل يغ داوتوس مغاجر القرءان كفد اورغ راماي‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول ألله ‪:‬‬ ‫‪ ‬علي بن ابي طالب‬ ‫‪ ‬ابي بن كعب‬ ‫‪ ‬زيد بن ثابت‬ ‫‪ ‬معاوية بن ابي سفيان‬ ‫معاذ بن جبل‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن سباضاي فغومفول‬ ‫القرءان فد زمان سيدنا ابو بكر الصديق ‪:‬‬ ‫‪ ‬بلياو اياله ساءورغ درفد حافظ القرءان دان فنوليس‬ ‫وحي‬ ‫بلياو بركسنفتن مغيكوتي مجليس فمباخاءن القرءان اوليه‬ ‫رسول الله ص برسام جبريل فد ساعة اخير حياة‬ ‫رسول الله ص‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين حديث ‪:‬‬ ‫ فركاتاءن ‪ ،‬فربواتن ‪ ،‬فرخبرن ‪ ،‬تقرير دان صفة يغ‬‫دسندركن كفد رسول الله‬ ‫)‪ (ii‬توجوان ممفلجري علوم الحديث ‪:‬‬ ‫اونتوق منيلي سسبواه حديث دري سضي سند اتاو متن‬ ‫سام اد صحيح اتاو تيدق‬ ‫اونتوق ممهمي حديث‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ .

‫اونتوق ممبوليهكن كيت برعمل دغن حديث يغ صحيح‬ ‫اونتوق ممبوليهكن سضل رهسيا يغ تردافت دالم حديث يغ‬ ‫تيدق دكتاهوءي‬ ‫اونتوق منولق اوريئينتاليس اتاو ضولوغن انتي حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي خارا علماء منيلي سسواتو حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي عنصور ‪ ۲‬اسرائيليات دالم فنتفسيرن‬ ‫القرءان‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دليل نقلي ممبوقتيكن حديث سباضاي سومبر حكوم ‪:‬‬ ‫يا ءايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول‬ ‫وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا‬ ‫فإن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول‬ ‫تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما ‪ :‬كتاب‬ ‫الله وسنة رسول الله ص‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين اصطلح ‪: ۲‬‬ ‫الحاكم ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مغواساءي ملبيهي‬ ‫‪ 700.000‬حديث دري سضي سند دان متنث‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬كاندوغن صحيح البخارى ‪:‬‬ ‫مغاندوغي ‪ 9082‬حديث ‪ ،‬كباثقكنث براولغ‪-‬اولغ ‪2602 ،‬‬ ‫حديث تيدق براولغ‬ ‫اي دبهاضيكن كفد ‪ 97‬تاجوق بسر ) كتاب ( يغ دبهاضيكن‬ ‫فول كفد ‪ 3450‬باب‬ ‫امام البخارى امت تليتي دالم مثليديقي راوي دان سند‬ ‫سسبواه حديث‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫مركه‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪99‬‬ .000‬حديث ياءيت دري سضي رواية دان دراية‬ ‫الحجة ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليقي صفة الحافظ‬ ‫دان مغحفظ سرتا مغواساءي تيدق كورغ ‪300.000‬‬ ‫حديث برسرتا متن‬ ‫الحافظ ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليكي صفة ‪ ۲‬المحدث‬ ‫دسمفيغ دافت معحفظ دان مغواساءي تيدق كورغ‬ ‫‪ 100.

‫‪) 5‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فريغكت ‪۲‬منخضه كموغكرن ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مغوبه دغن تاغن‬ ‫‪ -‬دغن لسان‬ ‫ دغن هاتي‬‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬تيكنيك يغ سسواءي اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪:‬‬ ‫ نصيحت ‪ :‬دغن خارا يغ باءيق دان برحكمة سرتا‬‫ء‬ ‫ايلقكن درفد مغضوناكن كات ‪ ۲‬يغ مثيغضوغ فراسا ن‬ ‫امارن ‪ :‬ممبري امارن دغن تضس دغن منرغكن عاقبة‬ ‫‪۲‬بوروق يغ اكن دتريما افابيل مريك تروس ملكوكن‬ ‫كجاهتن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪:‬‬ ‫اوخفن يغ ممبيخاراكن سواتو فركارا يغ دسمفايكن كفد‬ ‫خليق راماي‬ ‫)‪ (ii‬جنيس ‪۲‬فيداتو ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫فوروم‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫خرامه ‪ /‬شراحن‬ ‫خطبة‬ ‫ديبت‬ ‫كلية اضام‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫ادب فندغر فيداتو ‪:‬‬ ‫ ممبري فرهاتين سفنوهث ترهادف اوخفن فميداتو‬‫دان ممبوات خاتتن‬ ‫ تيدق مغضغضو كونسينتراسي مثالث ممبوات بيسيغ ‪،‬‬‫تيدور دان سباضايث‬ ‫برسوفن كتيك مندغر فيداتو داري سضي فاكاين دان‬ ‫تيغكه لكو‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪100‬‬ .

‫‪) 6‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫رواية‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هيدوف المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫نام فنوه ‪ :‬مالك بن أنس بن عامر الصبحى‬ ‫دلهيركن ‪ :‬دمدينة المنورة‬ ‫دلهيركن ‪ :‬فد تاهون ‪ 93‬هجرية ‪ 712 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا فد تاهون ‪ 179‬هجرية ‪ 798 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا كتيك براوسيا ‪ 86‬تاهون‬ ‫دسماديكن دفرقبورن بقيع مدينة المنورة‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬صفة ‪ ۲‬فريبادي المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫ساغت مغحرمتي ايبو باف ‪ ،‬اورغ ديواس دان ضورو‬ ‫‬‫برصفة سوفن سنتون‪ ،‬سوك منزيارهي ساكيت دان‬ ‫‬‫مغيريغي جنازة كقبور‬ ‫ء‬ ‫فنديام دان برخاكف هاث فركارا ‪۲‬يغ برفا يده سهاج‬ ‫‬‫سوك برفاكاين برسيه دان كمس سرتا مماكاي باءو‪-‬‬ ‫‬‫ء‬ ‫با ون يغ هاروم‬ ‫فموره ‪ ،‬درماون دان سوك ممبري فرتولوغن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان فنديديقن ‪:‬‬ ‫ فنترجمهن بوكو‬‫ منوليسس سمول اتاو مغارغ بوكو‬‫ مغوندغ خرديق فنداي اونتوق مغاجر‬‫ فوست فغاجين علمو‬‫فرفوستاكاءن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬سبب كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى ممفراوليهي‬ ‫كجاياءن ‪:‬‬ ‫ ستروكتور اورضانيساسي يغ ترسوسون رافي‬‫ سماغت جهاد يغ داساسكن كفد كأيمانن‬‫ فغليما يغ بركاليبر سفرتي موسى بن نصير فد زمان‬‫بني أمية دان أبو مسلم الخرسانى فد زمان عباسية‬ ‫ ستراتيضي ففرغن يغ ترسوسون‬‫داسر كتنتراءن يغ تربوك‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪101‬‬ .

Soala
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
0
Jawap
B B C C D A D A A D
an

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

A

B

C

B

B

D D

C

C

B

Lampiran 3
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan

:

Angka Giliran

:

Sekolah

:

Tilawah
Bil
1

: 30 Markah

Perkara Dinilai
Tajwid
• Qalqalah
• Nun
Mati/tanwin
• Nun/Mim
Bertasydid
• Mad Asli
• Saktah
• Wakaf dan
Ibtida’

Skala Markah
Cemerlang
(15-20)
Sederhana
(06-14)
Memuaskan
(00-05)

102

Skor Calon

Catatan

2

Fasahah
• Kelancaran
bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak
putus
• Intonasi yang
baik
• Lahjah arab
yang betul
• Makhraj yang
tepat
JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir

Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(00-03)

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan:
Angka Giliran
Sekolah

:
:

Hafazan

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

Skala Markah

1

Hafaz dan lancar

Cemerlang
(12-15)


Hafaz keseluruhan
Bacaan secara
tadwir

Sederhana
(07-11)
Memuaskan
(00-06)

2

Tajwid


Cemerlang
(8-10)
Qalqalah
Nun Mati/tanwin
Nun/Mim Bertasydid

Sederhana
(05-07

103

Skor Calon

Catatan
3

Mad Asli
Saktah
Wakaf dan Ibtida’

Fasahah
• Kelancaran bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak putus
• Intonasi yang baik
• Lahjah arab yang
betul
• Makhraj yang tepat

Memuaskan
(00-04)
Cemerlang
(04-05)
Sederhana
(02-03)
Memuaskan
(00-01)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan
Angka Giliran
Sekolah

:
:

:

Bacaan Hadis

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

1

Kelancaran, Fasahah dan
Tatabahasa
Bacaan lancar
Sebutan yang jelas
Menepati baris
Menepati makhraj huruf
Menepati lahjah arab

Skala
Markah
Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(01-03)

JUMLAH SKOR

104

Skor Calon

Catatan

.....Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Lampiran 4 CONTOH CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH STRUKTUR ORGANISASI TAHUN .... PENASIHAT NAMA:……………………… PENGETUA NAMA: ……………………… PENOLONG KANAN NAMA: ……………………….. 105 .....

PENGERUSI NAMA:……………………… KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… Lampiran 5 CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH Bil Program Objektif Aktiviti Tindakan Sasaran .Ceramah Penceramah Jemputan Semua Pelajar Tingkatan 5 Tarikh / Tempoh PROGRAM JANGKA PENDEK 1 Ceramah Kecemerlangan Pendidikan alquran dan alSunnah Program Fokus Ke Arah Bestari Pelajar dapat menjawab soalan kertas 1dan 2 dengan markah maksima -Pendedahan kepada format terkini 106 Guru Mata Pelajaran Jun-Julai .

Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mac -Okt Cuti Penggal 1 Guru Panitia Cuti Pert.2 Latih-tubi Terancang Membimbing Pelajar Menguasai Konsep Membiasaka n pelajar bentuk soalan peperiksaan sebenar -Latih tubi di dalam kelas -Latihan Pengukuhan semasa perkampung an ilmu.julai Jan -Sept Feb Ogos . Penggal PROGRAM JANGKA PANJANG 1 2 Bil P & P mengikut Guru dapat sukatan menghabiska n sukatan sekurangkurangnya sebulan sebelum Pep Percubaan SPM Program PMD Program Memotivasi pelajar untuk memajukan diri dalam Akademik dan sahsiah Objektif 3 Ujian PLBS Menguji pencapaian pelajar terhadap hafazan ayat dan bacaan hadis Membimbing Pelajar untuk mengulangka ji topik – topik yang telah diajar 4 Kelas Tambahan 5 Semakan buku Pemehatian latihan pelajar prestasi kerja dan latihan Sesi P & P mengikut Jadual Waktu Persekolahan Semua Guru PQS Semua Pelajar Tingkatan 5 Sains Tulen Jan.Julai Aktiviti Tahunan Unit Bimbingan dan kaunselor Semua Pelajar Tingkatan Empat Januari Aktiviti Tindakan Sasaran Menjawab soalan –soalan yang dikemukakan dari kertas 2 Guru Pentaksir Semua pelajar tingkatan 5 Latihan Menjawab soalan-soalan topik ting 4 & 5 Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mengumpul buku latihan pelajar dan Guru Panitia Sebahagi an pelajar ting 4 dan 107 Tarikh / Tempoh Jun .

pelajar 5 Ujian Bulanan 6 Peperiksaan Pertengahan Tahun 7 Peperiksaan Menguji Percubaan dan Tahap Akhir tahun Pencapaian prestasi pelajar Peperiksaan SPM Pemerhatian dan STPM pencapaian tahap dan prestasi pelajar 8 Bil Program Menguji Prestasi Pelajar Menguji Tahap Pencapaian Pelajar Objektif memeriksa secara berperingkat Ujian Setara Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan –soalan Kertas 1 mengikut format Aktiviti 5 Semua Guru PQS Semua guru mata pelajaran Semua Pelajar 4 kali setahun Semua pelajar ting 4 & 5 Julai Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 4 dan 5 Sept Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 5 dan 6 Nov Tindakan Sasaran Guru panitia Guruguru Agama Tarikh / Tempoh PROGRAM TAHUNAN 1 1 Mesyuarat Panitia Program Awal Muharram -Penyelarasan tugas -Makluman aktiviti yang akan dilaksanakan -Makluman prestasi terkini prestasi panitia pelajaran -Perkara berbangkit Pembahagian tugas tahunan Perbincangan masalah berbangkit -Melatih pelajar berazam dan berhijrah di awal -Membina sepanduk dan Banner 108 Guru Agama Semua pelajar Feb / April / Jun / Julai / Sept 5 kali setahun Mengikut keperluan Jan .

Simulasi haji --Tawaf haji --Melontar --Saie --Korban .5 8 Program Isra’ Mikraj 9 Program Ihya’ Ramadha n .Forum Perdana .Perarakan awal Muharram -Kuiz -Teka silangkata -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid Penyertaan yang layak ke peringkat Daerah Aktiviti Guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Feb Semua guru Semua Pelajar yang terlibat Mac Semua guru terlibat Semua Pelajar yang terlibat April Tindakan Sasaran Semua pelajar Tarikh / Tempoh Mei-Jun -Melatih Pelajar Mencontohi Keperibadian Rasulullah . -Menghayati bulan bulan kebesaran Islam Melatih pelajar memahami dan menghayati al-Quran dan Ilmu dalam kehidupan seharian Ujian tilawah peringkat Zon 4 MTQ (Daerah) Ujian tilawah peringkat Daerah Bil 5 Program Program Maulidur Rasul Objektif .Ceramah haji .Memahami peristiwa Isra’ dan mikraj -Mencontohi dan menginsafi peristiwa pada bulan tersebut -Menghayati keberkatan bulan Ramadhan -Membanyakkan .Menghayati kebesaran bulan dalam Islam .Ceramah .Pertanding an Nasyid -Pertandingan Tilawah Penceramah jemputan Semua guru Agama 6 MTQ (Negeri) Ujian tilawah peringkat Negeri Penyertaan yang layak ke peringkat Negeri Semua guru terlibat 7 Program Amali Haji -Melatih pelajar mempelajari kerja haji dengan baik -Penghayatan rukun Islam yang ke.2 Majlis Tilawah Al-Quran 3 MTQ (Zon) tahun Islam.Ceramah Ihya’ Ramadhan -Tadarus AlQuran 109 Jun Semua guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Pelajar Ting 4 Penceramah jemputan Semua pelajar Septemb er Penceramah Jemputan dan guru Agama Semua pelajar dan guru Oktober Ogos .

ceramah teknik peperiksaan 110 x x JUL OGO x x x SEPT OKT .Ceramah pengurusan jenazah -mandi jenazah -kafan jenazah -solat jenazah Pencermah jemputan Dan penyelaras Semua pelajar ting tiga Oktober Lampiran 6 CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BIL 1 2 AKTIVITI Peningkatan Ilmu Laporan Peperiksaan tahun lalu Laoran peperiksaan Laporan Ujian Latihan Dalaman Penyediaan bahan bantu Mangajar TARIKH PELAKSANAAN JAN x FEB x MAC APR MEI x x x x x x x x x x x x x x x JUN x Penghayatan Ilmu Bengkel.Mempertingkat kan amalan baik terhadap diri pelajar -Solat Tarawih dan Qiamullail -Khatam Quran dan Iftar Jamaie .Melatih pelajar menghadapi persediaan pengurusan jenazah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam .10 Program Jenazah amalan –amalan kebaikan di bulan mulia .

No. 4. Agama : ………………………… 8.Kad Pengenalan : ……………………… Warna : ……………………. 6. 3.. 5. Nama : …………………………………………………………………. Surat Beranak :…………. 2.Pertandingan MTQ Ceramah Jemputan Penghayatan bulanbulan kebesaran 3 4 5 6 x x Penilaian Ujian Peperiksaan Penggal Peperiksaan Akhir tahun dan percubaan PAFA PLBS Kelas Bimbingan Kelas Tambahan Perkampungan Ilmu Klinik Pelajar Bermasaalah Pengukuhan kerja Berpasukan Mesyuarat Panitia Daerah Mesyuarat Panitia Pencerapan Pemantauan Berperingkat Penyemakan buku latihan pelajar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lampiran 7 PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN BIODATA 1.… Jawatan : …………………………. Jantina :……………………………. No. Bangsa : ………………………… 7. 111 x . Tarikh Lahir : ………………………… Warganegara :………………. fail diri : …………………………… No..

ii……………………………… iii……………………………… 19.. Kelulusan : a) Akademik : ………………………………………………………………………………. Nama Isteri / suami :……………………………………………………………. 23. Pekerjaan Isteri / suami : ………………… Alamat Majikan Isteri / suami : …………………………………………………………………. Matapelajaran diajar/ Kelas : i…………………………. Opsyen : ……………………….. Nama Sekolah Dahulu : ………………………………………………………. Pengalaman Mengajar yang lalu : 112 TARIKH . Taraf Perkahwinan (Kahwin/Bujang/Duda) : …………………. Kursus Dalam Perkhidmatan : BIL KURSUS TEMPAT 24. b) Ikhtisas : ………………………………………………………………………………… 16. 21. 12... 11. 18. …………………………………………………………………. Tarikh mula berkhidmat : ……………………………. Tarikh Mengajar Di sini : ………………………………. Kategori : ……………………… 17.. Tarikh pengesahan Jawatan : ……………………… 14. 22. Tarikh Perlantikan :……………………… 13. Tarikh Kenaikan Gaji : ……………………………… 20.. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :………………… 15. Tempat Lahir : ………………………… 10...9...

Gejala mempersendakan Agama Ulum . Peng. Akaun LUTH No.2 Al-Quran dan kepentingannya 113 BBM AKTIVI TI CATAT AN . Pendaftaran Guru No. Lain-lain kenyataan : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA No. Ulum AlQuran 1.BIL NAMA SEKOLAH TAHUN 25. Akaun Pinjaman Kenderaan No. Cukai Pendapatan No. Akaun Pinjaman Perumahan No. Akaun ASN No Telefon Rumah Alamat Rumah MAKLUMAT Lampiran 8 FORMAT RANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN TAHUNAN AL-QURAN AL-SUNNAH TINGKATAN 4 2006 BUL AN 1 MING GU 1 BAHAGIAN TAJUK 1. Quran 2.

Akhlak 2. Perekonomian 2 7 8 9 3 10 11 12 1. Al-Quran sebagai mukjizat 1. Hadis 2. Pentadbiran zaman khulafa alRasyidin 4 1. Ulum al-Hadis 3 1. Pengenalan AlQuran 1. Peng. Ulum AlQuran 1. Quran 2. Peng. Ulum alHadis 1. Akhlak mulia 2. Tamadun 1. Hadis 2. Hadis sumber ke dua perundangan Islam 1. Hadis Nabawi. Tamadun UJIAN 1. Quran 2. Hadis 2. Peng. Mensyukuri nikmat Allah 2. Peng. Ulum AlHadis 1. Wahyu 1. Peng. Pertanian dalam kehidupan 2. Kelebihan menuntut ilmu 2. Ulum AlQuran 1. Ulum AlHadis 1. Ulum AlHadis 6 1. Konsep ibadah 2. Adab terhadap Rasul 2. Adab Amar makruf Nahi Munkar 2. Peng. Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah 1. Ulum AlQuran 5 1. Akhlak 2. Peranan Ulama 2. Hadis 2. Akhlak 2. Negara aman rakyat sejahtera 2.2 1. Quran 2. Peng. Politik 1.Qudsi dan Al-Quran 114 . Tamadun 1. Adab berfikir 2.

Akhlak 2. Menjauhi sifatsifat buruk 2. Iktibar daripada sejarah 4 15 16 1. Adab menjaga orang sakit 2. Peng. Hadis Sahih. Adab berhias 2. Quran 2. Akhlak 2. Tamadun 1. Ulum AlHadis 22 1. Hadis 2. Peng. Ulum AlHadis 1. Peng. Adab berhias 2. Tamadun 1. Quran 2. Akhlak 2. Nuzul Quran 1. Hasan dan Dhaif 1. Keteguhan iman asas kekuatan jati diri 2. Peng. Hadis Mutawatir dan Ahad 1. Imam Abu Hanifah rahimahullah 115 . Hadis 2. Peng.13 1. Perluasan pengaruh 1. Ulum AlQuran 1. Quran 5 18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6 21 1. Sosial 14 1. Iman dan ijtihad 2. Negara Aman rakyat sejahtera 2. Tamadun 17 1.

Tamadun 30 1. Quran 24 1. Imam Malik rahimahillah Imam Syafei rahimahullah 2.23 1. Quran 8 9 10 32 33 34 35 36 37 38 39 1. Peng. Peng. Imam Ibn Taimiah rahimahullah 1. Quran 7 1. Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi 1. Akhlak 25 1. Konsep taaruf dalam Islam 27 28 UJIAN 29 1. Tanda-tanda kekuasaan Allah 2. Imam AlGhazali rahimahullah 2. Quran 2. Imam Ibn Hanbal 1. Quran 2. Peng. Tamadun 2. Tamadun 31 1. Peng. Tamadun 26 1. Istilah-istilah asas dalam ilmu Hadis 2. Tamadun 2. Tamadun 2. Ulum AlHadis 2. Adab menziarahi jenazah 1. Peng. Kecemerlangan iman asas kejayaan 2. Nikmat kurniaan Allah LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 116 . Wasiat Luqmanul Hakim 1. Imam Abu Aala Al-Maududi 2.

Pn. Norizan Ahmad AGENDA 1 : UCAPAN KETUA PANITIA 117 . Pn. Yuhanis Azira Ahmed Mohamed 2.11 40 41 42 ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN CUTI AKHIR TAHUN Lampiran 9 MINIT MESYUARAT PANITIA QURAN SUNNAH KALI PERTAMA 2005 Tarikh: 11 Januari 2005 Masa : 1.10 tgh Tempat: kelas 3 Gigih Kehadiran: 1.

118 .Butiran yang perlu ada ialah: pengenalan mata pelajaran matlamat objektif bilangan kelas guru terlibat pencapaian motto AGENDA 3 : 3.1.Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran Tindakan : Ketua Panitia AGENDA 5 : 5. Pekeliling telah diedarkan ke sekolah-sekolah.1 SUKATAN PELAJARAN Semua guru mesti habiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai AGENDA 4 : 4. AGENDA 2 : 2.1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ketua panitia menerangkan tentang brosure yang perlu dibuat oleh panitia mata pelajaran .1 PENCERAPAN Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia masingmasing.1 Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan dibuat agar tidak membebankan pelajar.1 BROSUR PANITIA SEMAKAN BUKU LATIHAN Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia mengikut jadual yang telah diedarkan pihak pentadbir AGENDA 6 : KERJA RUMAH 6. Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan ucapan terima kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir.

1 : PROGRAM PANITIA Program bersama Panitia Pendidikan Islam.1 Satu Kertas sahaja.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia.(80 markah) AGENDA 11 11.1 Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka perlu membuat kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM. ○ Bahagian B=6 soalan subjektif.Pilih empat dari 6 soalan.1 Giliran membuat soalan : ○ Ting:4 ○ Ting:5 - AGENDA 10 Ustazah Norizan Ustazah Yuhanis Azira : FORMAT KERTAS SOALAN 10. AGENDA 12 : LAIN-LAIN HAL 119 .AGENDA 7 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU 7.Ada beberapa bahagian: ○ tilawah ○ bacaan hadis ○ Hafazan AGENDA 9 : UJIAN / PEPERIKSAAN 9. ○ Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah).1 Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian sukatan pelajaran baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula diguna pakai tahun 2004. AGENDA 8 : PLBS 8.Ada 2 Bahagian A dan B.

1 Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan berikut: ○ nasihat ○ penalti ○ hantar kaunseling AGENDA 13 : UCAPAN PENANGGUHAN 13. Pn. Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………. Kanan 1 SMK Sg Pusu 120 . Pn.45 ptg dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.Yuhanis Azira Ahmed K/Panitia Quran Sunnah SMK Sg Pusu …………………….Noraizan Brahim Pen.12.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.

Per: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kami Tarikh : KB(BS)8591/Jld. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. 3.B.II/(44) : 13 Mac. penubuhan dua hala di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih berkesan lagi. Leboh Pasar Besar. salah satu perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. supaya dengan ini. atas dasar atau arahan manakah. 2. panitia mata pelajaran ini perlu ditubuhkan. Y. 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia. sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Daerah. Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk/Tuan.Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki menubuhkan atau memperkemaskan 121 . surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran. Bangunan Bank Pertanian. Telefon : 03-2922066 50604 Kuala Lumpur.Oleh yang demikian. Walau bagaimanapun. Kawat : Pelajaran Ruj. Tingkat 12-14.Lampiran 10 PEKELILING-PEKELILING PENGURUSAN PANITIA Pekeliling Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Bahagian Sekolah-Sekolah.

3. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Ketua panitia masih 122 .2. 3. Latar Belakang Kebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru yang mengajar. sikap dan tabiat belajar pelajar. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. 3. Pelajaran masing-masing di dalam Jawatankuasa tersebut dan menjadi sebagai penghubung dai antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah. guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktivitiaktiviti dan / atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah. Menyedari hakikat ini. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini. sama ada untuk mendapat penyelesaian atau makluman. 3.2.lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaranpembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. Struktur dan Organisasi 3. (Sekolahsekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran).3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automotik menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya. bukan sahaja dalam bidang pengajaran. maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan. guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah. 3. Dengan demikian.2.1.2.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. saling membantu dan berkongsi fikiran.2. 3.

4.3.3.3. Mewujudkan semangat kerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan kelab akademik. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan.3 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.4 Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.3. Tujuan Panitia Mata Pelajaran Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk panitia mata pelajaran.4.3.5 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi 123 . 3. 3.1 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia. 3. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-pembelajaran.4.2.4. Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/ target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. 3.4.3. sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas. 3.2 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketigatiga penggal dalam tahun persekolahan. 3.4.3.1.memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalahmasalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mensyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. 3.4. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. 3. Peranan Panitia Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia. 3. 3.

menubuhkan bank soalan 3. 3. Datuk/Tuan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah.14 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat. surat menyurat dan rekodrekod yang berkenaan 4.4.4.4.4. 3.11 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran. 3.Harap Y. Sekian.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun ) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pelajaran dan pembelajaran.tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu.4. pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.B. NOOR) 124 . 3. 3.7 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara `ad-hoc’ jika perlu.4. 3.10 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalani hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. 3.4. 3.t (HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD.4.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut.13 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.4.12 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu. t. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.9 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain.

Bahagian Sekolah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. PENUTUP Mata Pelajaran Pendidikan al-Quran dan Al Sunnah yang telah disemak semula diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara dalam menyediakan generasi yang mampu mengisi agenda ke arah negara Islam yang maju dan bertamadun.Terima kasih. Penglibatan semua pihak terutama guru-guru pendidikan al-Quran dan al-Sunnah amat penting dalam memahami dan melaksanakan kehendakkehendak semakan kurikulum bagi menjayakan objektif dan matlamat Kementerian Pelajaran. 125 . Sekian. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful