1.

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN
AL SUNNAH

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang
pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang
menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering
dikaitkan
dengan
pengajian
al-quran
dan
al-sunnah
dan
amalan
seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian alQuran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan
Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam.
Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.
VISI
“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan
Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat
menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR
yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

MISI
“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta
amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir
dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu duniawi dan ukhrawi.”

MATLAMAT
Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis
ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu
penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. Di samping menanam
minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian
samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

1

OBJEKTIF
i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.
ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam
dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan
ukhrawi.
iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dipelajari.
RASIONAL
i. Menyedari betapa kurang cerdik pandai Islam yang dapat menguasai keduadua bidang ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi.
ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang
bersumberkan al-Quran dan al-Hadis.
iv. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik
pelajar dalam peperiksaan SPM.
v. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi
kecemerlangan akademik pelajar.

2.

HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM
PRINSIP-PRINSIP KBSM

KBSM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat
diklasifikasi seperti yang berikut :
i. Kesinambungan Pendidikan Rendah dengan Pendidikan Menengah.
Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran
2

tersebut

diperkembangkan

dan

diperkukuhkan

pada

peringkat

menengah.
ii. Pendidikan Umum Untuk Semua Pelajar.
Murid-murid pada peringkat menengah rendah dan menengah atas
disediakan program pendidikan yang sama untuk memberi mereka
peluang yang lebih luas bagi mendapat ilmu pengetahuan yang
menyeluruh dan seimbang. Mata pelajaran teras wajib diambil oleh
semua pelajar bagi menjamin hasrat ini tercapai.

iii. Penggunaan Disiplin Ilmu Yang Ada.
Kebanyakan mata pelajaran yang sedia ada dipelajari kurikulum lama
sekolah menengah ( KLSM ) diteruskan dalam KBSM . Walau
bagaimana pun organisasi kandungan dan penekanan dalam KBSM
berbeza dengan KLSM.

iv. Kesepaduan Antara Unsur-Unsur Intelek, Rohani, Emosi dan
Jasmani.
KBSM digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan
memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui mata
pelajaran- mata pelajaran tersebut dapat menjamin aspek-aspek tersebut
berkembang secara seiring dan memperlihatkan perkaitan antara satu
sama lain.

v. Penekanan Nilai-Nilai Murni.
Penyerapan nilai-nilai murni dilaksanakan dengan menyeluruh melalui
semua mata pelajaran KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai Nilai
Merentas

Kurikulum.

Penerapan

nilai-nilai

murni

secara

khusus

terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid Muslim
dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Muslim
3

supaya dilakukan semakan kepada kurikulum dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah pengajaran. Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah (PQS) merupakan salah satu mata pelajaran elektif Pengajian Islam yang ditawarkan kepada semua murid sekolah menengah peringkat SPM. Mata pelajaran PQS mula diajar kepada murid tingkatan 4 pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 merupakan kali pertama murid tingkatan 5 mendudukinya dalam peperiksaan SPM. Peningkatan Penggunaan Bahasa Melayu. 3. iii. Sukatan Pelajaran PQS ini belum disemak sejak ianya mula diperkenalkan sehinggalah pada semakan kali ini. Secara umumnya mata pelajaran ini diambil oleh murid-murid dari SMKA. KAA dan SMA. Pendidikan Seumur Hidup Kurikulum menengah menekankan pemupukan minat terhadap ilmu pengetahuan dan kemahiran belajar supaya murid–murid dapat memiliki sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha mencari ilmu dan mengembangkan ilmu. iv. 4 . Penggunaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa seperti bahasa Arab dan Inggeris. PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH LATAR BELAKANG : i. ii.vi. Semakan ini adalah atas arahan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 27 Januari 1999. Pendekatan ini dikenali sebagai Bahasa Melayu Merentas Kurikulum vii.

Perkara 12. v. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaranajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apaapa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. pembangunan umat Islam. Perlembagaan Malaysia : Perkara 3. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di manamana bahagian Persekutuan. Pada tahun 2000 Sukatan Pelajaran PQS yang disemak semula telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Pada tahun 1999 pihak Jawatankuasa Kurikulum Pusat telah memaklumkan bahawa kurikulum semua mata pelajaran termasuk PQS perlu disemak semula dan merancangkan pelaksanaannya mulai tahun 2003. Akta Pendidikan 1996 : Seksyen 50. pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan. maka murid- 5 .Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta memberi penekanan kepada pembinaan tamadun. vi. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. STATUS : Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah berdasarkan peruntukan perundangan yang kuat dan jelas.

kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya. Jemaah Menteri Mesyuarat Jemaah Menteri Bil. Seksyen 52. i. dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab ” ii. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya. Seksyen 51. bantuan kewangan secara sumbangan boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan yang adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-semata.murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. 6 . tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan.284/971/75 Pada 02 Julai 1975 membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri : “ Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaanpindaannya. Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997 : Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi mata pelajaran yang berikut : (d) Mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9.

i.Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas : Kumpulan IV ( Pengajian Islam ) (a) Tasawwur Islam. Kurikulum perlu direncana untuk membawa reformasi sosial dan moden ke arah menwujudkan masyarakat madani ( civil society). iii. ilmu pengetahuan teori dan 7 . dan nilai-nilai hidup yang menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum. dan (c) Pendidikan Syariah Islamiah. agen perubahan: kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai wawasan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah mengisi keperluan pembinaan individu. Ciri-ciri berikut menjadi asas-asas pertimbangan. prospek baru: Kurikulum menawarkan prospek baru dalam menangani pembangunan sumber manusia melalui penerokaan dan penguasaan pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini. bersifat progresif. Jadual 14 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Atas ( 40 minit suatu waktu ) Tasawwur Islam : 4 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah : 4 Pendidikan Syariah Islamiah 4 : TUJUAN SEMAKAN: Berdasarkan kertas dasar berkaitan semakan yang disediakan oleh PPK. kurikulum yang relevan dan koheran dengan keadaan semasa dan masa akan datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang tertentu perlu direncana dan dibangunkan. dinamik dan seimbang: Kurikulum mesti seimbang dan segi akademik dan bukan akademik. masyarakat dan negara. ii. (b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah.

iv. Sukatan Pelajaran yang digunakan sekarang belum disemak sejak diperkenalkan pada tahun 1992. kemudahan pembelajaran. Memastikan skop Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah merangkumi semua aspek asas fardhu ‘ain dan aspek-aspek utama fardhu kifayah. RASIONAL SEMAKAN: Semakan semula kurikulum Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dibuat atas keperluan berikut: i. iv.aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja. fleksibel mengikut kebolehan dan keupayaan murid. Sukatan ini perlu disemak bagi menyelaraskannya dengan sukatan mata pelajaran yang lain. peningkatan kualiti pendidikan: Kurikulum mengambil kira kepentingan meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. dan v. Berlaku semakan kepada mata pelajaran lain khususnya Pendidikan Islam Teras. Mewujudkan perkaitan di antara teori dan praktikal . iii. pasaran dan industri: kuirkulum menawarkan pengetahuan dan kemahiran yang ”marketable“ sesuai dengan matlamat menyediakan gunatenaga manusia yang berketrampilan dalam menghadapi perubahan ke arah negara perindustrian dan “market economy”. ii. 8 . Pelajar-pelajar bukan sahaja tinggi pencapaian dalam peperiksaan tetapi juga mempunyai tahap amalan dan penghayatan yang tinggi. dan kualiti pendidikan Guru PQS. Maka ianya perlu disemak bagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah melangkah ke alaf baru dengan berbagai perkembangan khususnya di bidang teknologi maklumat.

pemantapan akidah. pengukuhan Jawi. pemahaman dan penghayatan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Oleh itu kurikulum PQS yang bersumberkan wahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersalingkait dan merentasi. Murid akan dapat memahami dengan lebih jelas tentang kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu akli melalui isi kandungan kurikulum PQS itu sendiri dan perkaitannya dengan lain-lain mata pelajaran. Di peringkat KBSM tumpuan kurikulum kepada pengukuhan alQuran.v. Penyepaduan ilmu dijelmakan. bimbingan asas Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Murid akan dapat memahami perlunya amalan Fardu Ain sebagai tuntutan individu yang mestiditunaikan dan amalan Fardu Kifayah sebagai tanggungjawabindividu untuk membangun bangsa dan negara. C. Di peringkat KBSR tumpuan kurikulum kepada pemupukan asas alQuran. penanaman akidah. B. pelajaran Sirah dan asas tamadun serta bimbingan adab berteraskan akhlak Islamiah. ii. mengambil iktibar dari sirah serta tamadun Islam. Meneliti kesesuaian dengan keperluan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Penggabungan antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah di dalam kurikulum PQS dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri dan semasa mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. CIRI-CIRI KURIKULUM PQS SEMAKAN : A. D. pencernaan adab dan nilai akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian sehingga menjadi tabiat. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa 9 . penguasaan pelajaran Jawi. Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat KBSR dan KBSM: i.

kerana lebih sesuai dengan tuntutan masa dan masyarakat. 10 . Murid akan dibimbing berterusan tentang kehidupan beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah. Contohnya: I. G. 4 dan Surah Yasin bagi ting. E. H.dan negara. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran PQS dengan lebih bersistem dan dinamik. semua tajuk lama digugurkan dan digantikan dengan tajuk daripada Pendidikan Islam teras. Penstrukturan tersebut merangkumi aspek pengertian sebenar. Dalam bidang Tamadun Islam. K. F. Untuk mencapai hasrat ini penulis buku teks hendaklah mengambil dan mengekalkan tradisi dan budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan pelbagai pendekatan semasa yang sesuai. J. mencari sumber bukti. Dalam bidang Akhlak. Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi ilmu pendidikan Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan diyakini. 5. berfikir memahami matan (teks) kemahiran amali dan penghayatan nilai. Kandungan kurikulum disesuaikan mengikut tuntutan dan perkembangan semasa. Imam Buhkari dan Imam Muslim digugurkan kerana berlaku pertindihan dengan tajuk dalam bidang Ulum al-Hadis. beberapa individu dalam tajuk tokohtokoh iaitu . kerana disesuaikan dengan kandungan dalam Pendidikan Islam teras. inkuiri terhadap sesuatu. Ayat hafazan terdiri daripada Surah al-Sajdah bagi ting. Penggunaan pelbagai method serta bahan Bantu mengajar dan multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan dan mudah difahami.

 Afektif - tentang perkembangan perlakuan dalam minat. Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh berdasarkan bidang-bidang berikut :  Kognitif - tentang pencapaian pengetahuan dan perkembangan hasil intelek. Hasil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan penguasaan aspek kognitif. Ia disusun berdasarkan aras seperti berikut : Aras Satu (1)  - aras yang paling asas/minimum dan perlu dikuasai oleh semua murid. 11 .  Psikomotor - tentang kebolehan amali dan perkembangan jasmani. ASPEK-ASPEK KURIKULUM SEMAKAN A Pedagogi  Pencapaian objektif khusus dinyatakan dengan jelas untuk dicapai pada akhir setiap P & P dalam bentuk Hasil Pembelajaran. sikap.L. psikomotor dan afektif. Aras Tiga (3)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 2 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi cemerlang M. Aras Dua (2)  - aras yang lebih mencabar daripada aras 1 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi baik. rohani dan emosi.  Pemikiran reflektif atau penilaian kendiri diperkenalkan agar refleksi kendiri boleh diterapkan.

 Nilai yang bersepadu dan merentas kurikulum.  Kepelbagaian kaedah dicadang dan guru dibimbing untuk mengaplikasikannya dalam P & P  Pendidikan dua hala dan berpusatkan pelajar.  Penyesuaian isi pelajaran dengan tahap prestasi murid dibantu dengan kandungan pelajaran berdasarkan tiga aras. C Penilaian • Konsep dan amalan penilaian PAFA diperkemas bagi memasukkan penekanan baru dalam kurikulum. amali dan penghayatan. Memperluaskan amalan KBKK dengan lebih bermakna. B Bahan • Mempelbagaikan bahan bantu mengajar • Penggunaan multimedia diperluaskan • Buku Panduan P&P diselaraskan dan dijana penggunaannya. • Buku teks diselaraskan supaya berorientasikan ilmu. • Setiap Hasil Pembelajaran perlu dinilai.  Aspek amali dan afektif juga ditekankan dalam setiap P&P di samping kognitif. 12 .

• Ujian dan penilaian merangkumi semua aspek perkembangan murid. Tunjuk cara ( Demonstrasi) xii. • Penilaian murid menggunakan kriteria yang ditentukan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran PQS dijelmakan berasas kepada beberapa konsep iaitu : A Aras:Guru mesti memahami tahap prestasi setiap murid di dalam kelas. Perbahasan xiii. Tindakan ini akan dapat membantu guru menjalankan P & P dengan berkesan untuk semua tahap prestasi murid. Mengimbas kembali vi. Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PQS ialah: i. Menulis esei ( rencana) ix. Lawatan x. berkesan dan releven dengan tahap prestasi murid mesti digunakan oleh guru untuk menjamin keberkesanan P & P untuk semua prestasi murid. Penerangan ii. Menulis buku skrap xi. Perbincangan dan pembentangan iii. Mengumpul bahan ( kajian perpustakaan ) viii. Inkuiri / Penemuan 13 . KBKK v. Sumbangsaran iv. B Kaedah P & P :Kaedah yang pelbagai. Simulasi vii.• PKS akan dibuat dengan lebih menyeluruh.

Latih tubi xvi. 14 . Filem Slaid v. Radio Kaset iii.xiv. i. Kad imbasan viii. Projek C Aktiviti :Aktiviti “berpusatkan murid” hendaklah dijadikan budaya dengan guru bertindak sebagai fasilitator/ pemudah cara sahaja. Guru boleh membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian dengan isi pelajaran dan situasi. Kaji selidik xv. Keratan akhbar/ majalah vii. menyeronokkan dan berkesan. Bermain xvii. Multimedia E vi. Di antara Bahan Bantu Mengajar yang dicadangkan ialah seperti. LCD Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PQS KBSM dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. OHP iv. PENILAIAN A Penilaian dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas tentang pencapaian murid sejauh mana telah mencapai Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dalam pengajaran dan pembelajaran. D Bahan P & P :Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) amat penting bagi menjamin P & P berjalan dengan lancar. Pertandingan xviii. Bentuk penilaian bergantung kepada hasil pembelajaran. Video ii.

Laporan vi. E Format Peperiksaan Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah peringkat SPM menggunakan 3 instrumen a. Antaranya adalah melalui : i. Laporan bertulis. urutan yang berbeza atau pendekatan berlainan yang difikirkan bersesuaian dengan potensi dan kebolehan murid. ii. afektif dan psikomotor.B Penilaian mesti merangkumi aspek kognitif. vi. Cerita/bercerita viii. Soal jawab. Soal jawab ii. Dairi v. Menulis rencana / karangan ix. teori. v. Inventori sikap iv. Senarai semak iii. C Penilaian berdasarkan kesesuaian untuk mengukur semua aspek yang ditegaskan boleh dilakukan seperti yang berikut : i. Senarai semak. Latih tubi. Penulisan rencana dan sebagainya. Kertas 1 (5227/1) b. amalan dan penghayatan. Kertas 2 (5227/2) c. Aktiviti bertulis / tugasan vii. Bercerita kembali. iii. Rekod Anekdot D Penilaian hendaklah diikuti dengan aktiviti pemulihan atau pengukuhan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dengan fasa yang lebih perlahan. yang mengandungi kerohanian. iv. Kertas 3 (5227/3) 15 . Perbincangan x.

politik dan pembangunan. vii.w. v. mengamal dan menghayati kandungan Hadis Rasulullah s. mengamal dan menghayati kandungan al-Quran dalam kehidupan.( perincian format instrumen pentaksiran sila lihat lampiran ) ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN ( Edisi Penyemakan ) : A Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah adalah untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah. memelihara perpaduan ummah dan sanggup berkorban untuk agama. beriman. iv. hingga kini dalam bidang pendidikan. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan Islam sejak zaman Rasulullah s.W. iii. sebab-sebab nuzul ayat serta pengumpulan alQuran. vi. berperibadi mulia dan bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S. menyanjungi dan mencontohi tokoh dan ahli fikir Islam yang terkemuka. ii. dan ilmu yang berkaitan dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu. Mengenali. beramal soleh. 16 .a. memahami. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran dari aspek sejarah. yang bertaqwa. B Objektif Kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan murid mendapat: i. Mengenali. bangsa dan negara. Beradab dan berakhlak mulia dan terpuji.a. sosial. ekonomi.T.memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam ‘Ulum al-Hadis. memahami. Membaca.w. Membaca. menghafaz.

akhlak dan tamadun manusia. Akhlak dan Tamadun Islam. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka. Seterusnya bidang akhlak menjuruskan kepada pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan pelajar. Sementara ‘Ulum al-Quran membicarakan mengenai al-Quran. Pengajian al-Hadis. Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-Quran. ‘Ulum al-Quran. Manakala Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. Akhirnya bidang Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. ‘Ulum al-Hadis. pendidikan. politik dan ekonomi untuk dijadikan teladan. budaya kerja. menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. Bidang-bidang tersebut di atas merupakan kesepaduan dan penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang dapat melahirkan generasi yang sanggup dan dapat memajukan diri. ‘Ulum al-Hadis pula membincangkan kedudukan Hadis sebagai sumber kedua syariat Islam. bangsa dan negara berasaskan ajaran Islam sebenar. wahyu dan sejarah penulisan alQuran. 17 .C ORGANISASI KANDUNGAN Tujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan alSunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai konsepkonsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terancang dalam dan luar bilik darjah.

Ini merupakan penerusan pengajaran dan pembelajaran kepada murid Islam dalam pengajaran Tilawah al-Quran. Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca. Di peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata pelajaran elektif. Komponen bidang ini merangkumi ayat tilawah. kefahaman dan hafazan. ‘Ulum Al-Quran iii. Pengajian Al-Quran ii.D ISI PELAJARAN: (Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah) i. Pengajian Al-Hadis iv. ‘Ulum Al-Hadis v. amalan dan pembentukan akhlak. Tamadun Islam PENGAJIAN AL-QURAN A Pendahuluan Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kesinambungan daripada mata pelajaran Pendidikan Islam yang wajib di ajar kepada semua murid yang beragama Islam. menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. 18 . Ayat al-Quran dipilih berdasarkan tema tertentu berkaitan dengan kehidupan murid atau yang perlu untuk kefahaman. Akhlak vi. kemahiran dan penghayatan yang berkaitan dengan alQuran dan al-Sunnah untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan seharian. sama ada peringkat rendah dan menengah. Diharapkan melalui mata pelajaran elektif ini pelajar dapat memperkayakan lagi pengetahuan.

iii. Penguasaan Tilawah secara tertil (kelancaran. v.83. Aspek kelancaran bacaan iii. 8 : 1 . ix. Surah al-Hajj. vi. vii.78. Hafazan teks vii. 31 :1 .B CIRI-CIRI PENGAJARAN PENGAJIAN AL-QURAN. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. Bidang Pengajian al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut :i. Surah al-Anfal . viii. 23 : 1 .118. Surah al-Hujurat. 6 : 1 . Kemahiran bacaan secara tartil v. Amalan atau aplikasi x. Surah al-Rahman. 22 : 1 – 78 iv. Surah Yasin. ii. Kemahiran lisan ii. 36 : 1 . Surah al-An‘am. Penghayatan C KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN Tingkatan 4: a.75. Penguasaan kemahiran fasahah iv.18. 55 : 1 . 19 . Amalan adab-adab berkaitan al-Quran. Kefahaman teks viii. Surah al-Mu’minun. 49 : 1 .34.Tajwid dan Fasohah) vi. Surah Luqman.165.

38. 56 : 1 . 36 : 77 . Surah al-Hajj. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid : i. Surah al-Waqiah. 49 : 13 xi.30 c. 59 : 1 . 9 : 1 . hikmat. Surah al-Hasyr . Surah al-Nur.83 x. ii. 22 : 11-13 vi.24 20 . 36 : 1 – 83 Tingkatan 5 : a. 32 : 1 . 24 : 1 .30. Mengetahui latar belakang. Surah al-Rahman.b. 55 : 1. iv.11 viii. Surah al. v. 6 : 141 iii.Mu’minun. Surah al-Anfal. 8 : 60-63 v. 6 : 70 ii.129. Surah al-An‘am. Surah al-Hajj. Surah Yasin. Surah al-An‘am. Surah al-Sajdah.96. memahami pengertian. 22 : 42 . fadilat membaca. i. 6 : 162 – 163 iv. Surah al-Hujurat. 23 : 1 . sebab nuzul. Surah al-An‘am. Surah al-Taubah. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i. Surah Yasin. Surah Luqman. iii. 31 : 12 –19 ix.46 vii.

i. 9 : 6 ii. Surah al-Nur. Mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan al-Quran 21 . fadilat membaca. Surah al-Taubat. 24 : 1 – 10 vi. 32 : 1 – 30 ULUM AL-QURAN A Pendahuluan Bidang Ulum al-Qurqn membincangkan tentang al-Quran. memahami pengertian. Surah al-Taubat. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu al-Quran secara mendalam serta mengetahui kepentingannya. Surah al-Sajdah. sebab nuzul. 9 : 128 – 129 v. Surah al-Taubat. 56 : 1 – 96 x. 24 : 35 viii.24 iii. Surah al-Waqiah. Ia juga bertujuan membolehkan murid memahami istilahistilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Qurn dan seterusnya dapat memahami al-Quran dengan lebih tepat d mendalam. Surah al-Hasyr. 24 : 30 – 31 vii. Mengetahui latar belakang.b. Surah al-Sajdah. 32 : 15 – 20 ix. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid. 9 : 23 . 9 : 102 iv. pengajaran dan menghayati surah-surah berikut : i. Surah al-Nur. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan Ulum al-Quran ii. 59 : 21 – 24 c. wahyu dan sejarah penulisan al-Quran. Surah al-Nur. B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut :i. hikmat. Surah al-Taubat.

Mengetahui kepentingan wahyu dan penurunannya v. Ini adalah kerana Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Quran dan mengandungi sebahagian hukum Islam yang sesuai dengan keperluan dalam kehidupan manusia. ii. Fi Zilali al-Quran dan Tafsir al-Quran al-Hakim.. budaya kerja. akhlak dan tamadun manusia yang terdiri daripada hadis pilihan yang relevan dengan keadaan semasa. PENGAJIAN AL-HADIS A Pengenalan Bidang Pengajian al-Hadis dimasukkan dalam semakan kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid supaya sumber ilmu dan penghayatannya dapat dipertingkatkan dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. Nuzul al-Quran. iv. Makkiyyah dan Madaniyyah. Tafsir Ibnu Kathir. Kepentingan wahyu dan cara penurunnya. Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umaiyyah. Sejarah al-Quran di zaman Rasulullah s. Mengetahui nama-nama al-Quran C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. iii.w. Al-Quran sebagai mukjizat. Justeru itu ia ada hubungan dengan kefahaman ayat alQuran yang saling mengait di antara satu sama lain ke arah memantapkan 22 . v. ‘Ulum al-Quran dan kepentingannya. Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran iii.iii. Mempertahankan kesucian al-Quran iv.a. Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir: Tafsir Qurtubi. ii. Bidang Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu. Tingkatan Lima: i.

v.lagi penguasaan murid terhadap kefahaman. C Aspek kelancaran Penguasaan kemahiran fasahah Kefahaman teks Penghayatan atau aplikasi Menguasai sebab wurud al-Hadis Kandungan Sukatan Pelajaran Membaca. penghayatan yang menyeluruh dan berterusan sepanjang hayat. ii. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Pengajian Hadis Bidang Pembelajaran Pengajian al-Hadis menumpukan perkara-perkara berikut :i. iii. pengertian serta hikmat pengajaran hadis-hadis berikut: Tingkatan 4: Kelebihan menuntut ilmu َ َ ‫سو‬ ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ ‫عن أِبي الد ّْر‬ ُ ‫ت َر‬ َ :‫داِء رضي الله عنه قال‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ ُ ْ‫مع‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ َ َ ‫سل‬ ُ ‫قو‬ ‫قا‬ ً ‫ري‬ ً ‫ري‬ ُ َ‫م ي‬ ِ ِ‫قا ي َب ْت َِغي ِفيه‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ع َل َي ْهِ و‬ ُ ّ ‫سهّلَ الل‬ ً ْ ‫عل‬ َ ‫ل‬ َ ّ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫ه ب ِهِ ط‬ ِ َ‫ك ط‬ َ َ ِ ‫حت ََها ل‬ ‫ن‬ َ َ ‫ن اْلملئ ِك‬ ّ ِ ‫صن َعَ وَإ‬ َ ِ ‫جن‬ ْ ‫ضعُ أ‬ َ َ ‫ة ل َت‬ ّ ِ ‫جن ّةِ وَإ‬ َ ْ ‫إ َِلى ال‬ َ ِ ‫ب ال ْعِل ْم ِ ِرضا ًب‬ َ ‫ما‬ ِ ِ ‫طال‬ ‫ن ِفي‬ ِ ْ ‫حّتى ال‬ ِ ‫وا‬ ِ ْ‫ست َغ‬ َ ‫ض‬ ّ ‫ن ِفي ال‬ ْ ُ‫م ي‬ َ َ‫ت و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫فُر ل‬ َ ِ ‫ال َْعال‬ ِ ‫حيَتا‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ن ِفي الْر‬ ُ ‫ض‬ ‫ن‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ ‫ل ال َْعال ِم ِ ع ََلى ال َْعاب ِد ِ ك‬ ّ ِ ‫ب وَإ‬ ْ ‫ف‬ ْ َ‫ماِء وَف‬ َ ‫مرِ ع ََلى‬ َ ‫ق‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ِ ‫واك‬ َ َ ‫سائ ِرِ ال ْك‬ ِ ‫ض‬ َ ّ ‫ة الن ْبَياِء وإ‬ ‫ما وَّرُثوا‬ ُ َ ‫ماَء وََرث‬ َ ّ ‫ما وَإ ِن‬ ً َ‫م ي ُوَّرُثوا ِديَناًرا ول َ د ِْره‬ ْ َ ‫ن الن ْب َِياَء ل‬ ِ َ َ ‫ال ْعُل‬ َِ ّ ‫ح‬ ‫ر‬ َ َ ‫خذ َه ُ أ‬ َ َ‫ن أ‬ َ ِ ‫خذ َ ب‬ َ َ‫م ف‬ َ ْ ‫ال ْعِل‬. iv. memahami dan menghayati matan. ْ ‫م‬ ٍ ِ‫ظ َواف‬ (‫)رواه أبو داود والترمذي‬ 23 .

‬‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫ل ِن ِ َ‬ ‫سائ ِك ُِ ْ‬ ‫)رواه الترمذي(‬ ‫‪Mensyukuri Nikmat Allah:‬‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ما َقا َ‬ ‫ه‬ ‫س َر ِ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ه ع َن ْهُ َ‬ ‫ضي الل ّ ُ‬ ‫ي َ‬ ‫ل الن ّب ِل ّ‬ ‫ن ع َّبا ٍ‬ ‫ن اب ْ ِ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ة‬ ‫ح ُ‬ ‫مللا ك َِثي لٌر ِ‬ ‫صل ّ‬ ‫مغُْبو ٌ‬ ‫ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ن ِفيهِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫م ن ِعْ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ال ّ‬ ‫مل َ‬ ‫مَتا ِ‬ ‫ن الن ّللا ِ‬ ‫فَرا ُ‬ ‫غ‪.‬‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫)رواه البخاري(‬ ‫‪Menjauhi Sifat Yang Buruk:‬‬ ‫َ‬ ‫سللو ُ‬ ‫ك َقا َ‬ ‫ه‬ ‫ه ع َل َي ْل ِ‬ ‫ل ك َللا َ‬ ‫مال ِ ٍ‬ ‫ن َر ُ‬ ‫ص لّلى الل ّل ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ل الل ّلهِ َ‬ ‫عن أن َ ُ‬ ‫س بْ ُ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫قو ُ‬ ‫ن‬ ‫م يَ ُ‬ ‫م إ ِّني أ َ ُ‬ ‫ك ِ‬ ‫ل َوال ْ ُ‬ ‫ن ال ْعَ ْ‬ ‫جزِ َوال ْك َ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل الل ّهُ ّ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫س ِ‬ ‫م َ‬ ‫جْبلل ِ‬ ‫َ‬ ‫عوذ ُ ب ِ َ‬ ‫ن عَ َ‬ ‫حَيللا‬ ‫ب ال ْ َ‬ ‫ل وَأ ُ‬ ‫َوال ْهََرم ِ َوال ْب ُ ْ‬ ‫قب ْرِ وَ ِ‬ ‫ك ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ن فِت ْن َةِ ال ْ َ‬ ‫ذا ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫خ ِ‬ ‫ل‬ ‫ما ِ‬ ‫ن وَغ َل َب َةِ الّر َ‬ ‫ضل َِع ال ّ‬ ‫ت‪.‬وفي رواية ‪ :‬وَ َ‬ ‫م َ‬ ‫َوال ْ َ‬ ‫جا ِ‬ ‫دي ِ‬ ‫)رواه مسلم(‬ ‫‪24‬‬ .‫‪Kepentingan ulama :‬‬ ‫ْ‬ ‫ن ع َب ْ ِ ّ‬ ‫سللو َ‬ ‫ص قَللا َ‬ ‫ه‬ ‫ل الل ّل ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ن عَ ْ‬ ‫عَ ْ‬ ‫م ِ‬ ‫ن الَعا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫داللهِ ب ْ ِ‬ ‫قو ُ‬ ‫م ان ْت َِزاع ًللا‬ ‫م يَ ُ‬ ‫ل إِ ّ‬ ‫ه ع َل َي ْهِ وَ َ‬ ‫ض ال ْعِل ْل َ‬ ‫ن الل ّ َ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ه ل ي َقْب ِل ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫حّتلى إ ِ َ‬ ‫ذا‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫ه ِ‬ ‫ملاِء َ‬ ‫ض العُل َ‬ ‫ض العِل َ‬ ‫ي َن ْت َزِع ُ ُ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫ن العَِباد ِ وَلك ِ ْ‬ ‫م َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫ما ات ّ َ‬ ‫ق َ‬ ‫سا ُ‬ ‫م ي ُب ْ‬ ‫جّهال ً فَ ُ‬ ‫س ُرُءو ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫لَ ْ‬ ‫خذ َ الّنا ُ‬ ‫سلئ ِلوا فَلأفْت َ ْ‬ ‫وا ب ِغَي ْل ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا‬ ‫ِ‬ ‫ضّلوا وَأ َ‬ ‫عل ْم ٍ فَ َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Akhlak Yang Mulia:‬‬ ‫سو ُ‬ ‫ل َقا َ‬ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا َ‬ ‫م‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ملل ُ‬ ‫م‬ ‫خل ُ ً‬ ‫م ُ‬ ‫م ِ‬ ‫قللا وَ ِ‬ ‫مللؤ ْ ِ‬ ‫ماًنللا أ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫خَيللاُرك ُ ْ‬ ‫سللن ُهُ ْ‬ ‫ن ِإي َ‬ ‫ل ال ْ ُ‬ ‫أك ْ َ‬ ‫مِني َ‬ ‫قا‪.

‬‬ ‫َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kerjaya Terbaik:‬‬ ‫عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‪ :‬سئل رسول الله صلللى‬ ‫َ‬ ‫م ُ‬ ‫ض ْ‬ ‫ه‬ ‫ل ب ِي َد ِ ِ‬ ‫ل الر ُ‬ ‫ب أفْ َ‬ ‫الله عليه وسلم‪ :‬أيْ الك َ ْ‬ ‫ل؟ قال‪ :‬ع َ َ‬ ‫س ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫وَك ُ ّ‬ ‫مب ُْرور‪.‬‬ ‫ن َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ه أل فَك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪Kepentingan Niat:‬‬ ‫خ ّ‬ ‫ه‬ ‫ن ال ْ َ‬ ‫ب َر ِ‬ ‫ضي الّللل ُ‬ ‫عن أمير المؤمنين أبي حفص ع ُ َ‬ ‫طا ِ‬ ‫مَر ب ْ َ‬ ‫قللو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ه َقا َ‬ ‫ل‬ ‫م يَ ُ‬ ‫س ِ‬ ‫ه ع َل َي ْلهِ وَ َ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ل َ‬ ‫س لل ّ َ‬ ‫صّلى الل ّل ُ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ع َن ْ ُ‬ ‫ل الل ّهِ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫ما ُ‬ ‫ت‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ن ك َللان َ ْ‬ ‫وى فَ َ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫ت وَإ ِن ّ َ‬ ‫ما الع ْ َ‬ ‫إ ِن ّ َ‬ ‫م لرِ ٍ‬ ‫مل ْ‬ ‫مللا ن َل َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مللا‬ ‫ه إ َِلى د ُن َْيا ي ُ ِ‬ ‫حَها فَهِ ْ‬ ‫مَرأةٍ ي َن ْك ِ ُ‬ ‫هِ ْ‬ ‫ه إ ِل َللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫صيب َُها أوْ إ َِلى ا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ه‪.‫‪Amalan Yang Baik di Sisi Allah:‬‬ ‫ل الل ّه أ َي الع ْما َ‬ ‫ل قَللا َ‬ ‫ضل ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ن أ َِبي ذ َّر َقا َ‬ ‫ل‬ ‫ل أفْ َ‬ ‫ت َيا َر ُ‬ ‫ل قُل ْ ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ّ‬ ‫عَ ْ‬ ‫سِبيل ِهِ‬ ‫ما ُ‬ ‫جَهاد ُ ِفي َ‬ ‫ن ِبالل ّهِ َوال ْ ِ‬ ‫الي َ‬ ‫)متفق عليه(‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:Tingkatan‬‬ ‫‪Tanggungjawab individu:‬‬ ‫ع َن ابن ع ُمر ع َن النبي صّلى الل ّه ع َل َي له وس لل ّ َ‬ ‫ه قَللا َ‬ ‫ل أل‬ ‫م أن ّل ُ‬ ‫ْ ِ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِّ ّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ْ ِ‬ ‫س لُئو ٌ‬ ‫ذي ع َل َللى‬ ‫ن َر ِ‬ ‫ميُر ال ّل ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ فَللال ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َراٍع وَك ُل ّك ُل ْ‬ ‫ك ُل ّك ُ ْ‬ ‫ل ع َل ْ‬ ‫َ‬ ‫جل ُ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫ن َر ِ‬ ‫عي ّت ِلهِ َوالّر ُ‬ ‫م ْ‬ ‫س َراٍع وَهُوَ َ‬ ‫ل َراٍع ع َل َللى أهْ ل ِ‬ ‫ل عَ ْ‬ ‫الّنا ِ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ه‬ ‫عي َ ٌ‬ ‫مْرأة ُ َرا ِ‬ ‫ت ب َعْل َِها وَوَل َد ِ ِ‬ ‫ة ع ََلى ب َي ْ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م َوال ْ َ‬ ‫ل ع َن ْهُ ْ‬ ‫ب َي ْت ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫ل‬ ‫سُئول َ ٌ‬ ‫م ْ‬ ‫ل َ‬ ‫م ْ‬ ‫سي ّد ِهِ وَهُوَ َ‬ ‫م َوال ْعَب ْد ُ َراٍع ع ََلى َ‬ ‫ة ع َن ْهُ ْ‬ ‫ي َ‬ ‫ما ِ‬ ‫وَه ِ َ‬ ‫َ‬ ‫سُئو ٌ‬ ‫عي ِّته‪.‬‬ ‫ل ب َي ٍْع َ‬ ‫‪25‬‬ .

Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis ii.(‫)رواه الطبرني‬ Berpegang Kepada al-Quran dan al-Sunnah: ‫ عن النللبي صلللى الللله عليلله‬،‫عن أبي هريرة رضي الله عنه‬ َ ُ ‫ ترك ْت فيك‬:‫ أنه قال‬،‫وسلم‬ ‫م‬ ِ َ‫ن ت‬ ّ ‫م‬ ْ ُ ‫س لك ْت‬ َ َ ‫ض لّلوا مللا ت‬ ْ ‫مأ‬ ْ ِ ُ ََ ْ َ ‫مَرْين ل‬ . Ia bertujuan membolehkan murid mengenali.‫ة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ َ ّ ‫سن‬ َ ‫ ك َِتا‬:‫بهما‬ ُ ‫ب الله و‬ (‫)رواه مالك‬ Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah: ُ ‫سو‬ َ ‫ل َقا‬ َ ‫ن أ َِبي هَُري َْرة َ َقا‬ ‫م‬ َ َ‫ه ع َل َي ْلهِ و‬ ُ ‫ل َر‬ َ ّ ‫س لل‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ ْ َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ّ‫قوِي‬ ِ ْ ‫م لؤ‬ ِ ِ‫ب إ ِل َللى الل ّله‬ ِ ْ ‫مؤ‬ ِ ‫ضلِعي‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ح‬ َ ‫خي ٌْر وَأ‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ‫مل‬ ُ ‫م‬ ِ ‫م‬ َ ُ‫فع‬ ّ ُ ‫وَِفي ك‬ ‫ج لْز‬ َ ْ ‫ما ي َن‬ َ ‫ل‬ َ ْ‫ن ب ِللالل ّهِ َولت َع‬ ْ ‫خي ٌْر ا‬ ْ ‫ك َوا‬ َ ‫ص ع ََلى‬ ْ ِ‫حر‬ ْ ِ‫ست َع‬ َ َ ‫وإ‬ َ ‫ت‬ َ َ ‫صاب‬ ْ ‫ق‬ َ َ ‫ذا وَك‬ َ َ‫ن ك‬ َ ‫ك‬ ‫ن‬ ُ َ ‫يٌء َفل ت‬ َ ‫كا‬ ْ َِ ُ ْ ‫ل ل َوْ أّني فَعَل‬ َ ‫نأ‬ ْ ِ ‫ذا وَل َك‬ ْ ‫ش‬ َ َ ْ ‫شي‬ َ ‫م‬ َ َ‫شاَء فَع‬ ْ ُ‫ق‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫ما‬ . memahami dan menghuraikan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Hadis. Mempertahankan kesucian hadis 26 . Mengetahui fungsi dan kedudukan hadis iii. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid memahami ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang terdapat dalam Ulum al-Hadis. B Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut i.‫ن‬ ْ َ ‫ن ل َوْ ت‬ ُ َ ‫فت‬ ّ ِ ‫ل فَإ‬ َ َ‫ح ع‬ َ َ‫ل قَد ُّر الل ّهِ و‬ ِ ‫طا‬ (‫)رواه مسلم‬ ULUM AL-HADIS A Pendahuluan Bidang Ulum al-Hadis membincangkan tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam.

Sahih Muslim. Hasan. Da’if dan hukum beramal dengannya. 27 . Sanad( ‫ ) سند‬. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam. Sunan Abu Daud. Pengertian hadis ii. viii. Musnid (‫ )مسِند‬dan Matan ( ‫ ) متن‬. iv. v. Perbezaan antara Hadis Nabawi.Hakim( ‫الحاكم‬ ) iv. Huraian istilah-istilah berikut : Rawi ( ‫ ) راوي‬. iii. Qudsi dan al-Quran. Syaz ( ‫) شاذ‬. Pengertian dan maksud Hadis Dirayah dan Hadis Riwayah. Sunan al- Tirmizi.( Mursal ( ‫مرسل‬ ii. Mauquf ( ‫) موقوف‬. Maqtu’ ( ‫) مقطوع‬.C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. vi.Maudu‘( ‫) موضوع‬ iii. Khabar Mutawatir dan Ahad serta hukum beramal dengannya. Musnad (‫)مسَند‬. Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari.Hafiz ( ‫) الحافظ‬. vii.Hujjah ( ‫) الحجة‬. Marfu‘ ( ‫) مرفوع‬. Sunan al-Nasa’i dan Sunan Ibn Majah. Istilah ahli Hadith : Muhaddis ( ‫ ) المحدث‬. Tingkatan Lima: Jenis Hadis dan hukum beramal dengannya : i. Isnad ( ‫) إسناد‬. Syarat-syarat perawi hadis. Perbezaan antara Hadis Sahih.

pemikiran. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran bidang ini diharapkan boleh memenuhi kehendak semakan kurikulum baru. sunat. Kesempurnaan asas akhlak Islamiah yang bergantung kepada tiga dimensi qauli. C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat: i. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Adab berfikir 28 . qalbi dan fi`li. ii. Sebagai contoh dalam adab ialah semasa pembelajaran. haram. murid perlu diberi peluang melakukan tunjukcara dan amalan yang jelas dengan bimbingan guru. Guru-guru perlu menitik berat pengajaran dan pembelajaran khususnya supaya murid dapat menghayati adab-adab dalam kehidupan seharian dengan berkesan. ibadat dan sirah. Berdasarkan ciri-ciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. Memahami kepentingan adab-adab. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Akhlak i. Adab terhadap Rasul ii. bertanggungjawab dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Menghayati adab-adab dalam kehidupan. Guru perlu memastikan murid menguasai segala pengajaran dan tabiat penghayatan serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. iii. Bidang ini bertujuan melengkapkan murid dengan ilmu dan amalan yang perlu dihayati dan mampu mengawal diri diripada gejala-gejala negatif untuk melahirkan muslim mukmin yang bertaqwa.AKHLAK A Pengenalan Bidang akhlak adalah satu bidang yang penting kerana ia merupakan manifestasi dari hasil pembelajaran yang lain seperti akidah. maka ianya memerlukan pendekatan yang berbeza dengan pelajaran lain. wajib. Pengisian pelajaran bahagian adab yang memerlukan penghayatan yang mendalam dan berkekalan (berterusan) dalam kehidupan murid. Kefahaman konsep dan ilmu. di mana aspek fardhu ain dan fardhu kifayah hendaklah dititikberatkan. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. begitulah aspek-aspek yang lain seperti persoalan halal. Ketiga-tiga dimensi ini juga harus diaplikasi dalam kehidupan. harus dan sebagainya. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar yang paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka.

Adab dengan pemimpin. Adab berjuang. Bidang ini bertujuan melahirkan individu yang mampu dan berupaya membangun diri. Adab berhias diri v. iii. Adab ziarah jenazah vi. 29 . vii. dan para sahabat.iii. iv. tidak gentar menghadapi ujian dan mempu diuji dan seterusnya dapat membangun masyarakat bertamadun dan berwawasan berteraskan akidah selaras dengan sirah pada zaman Rasulullah s.w. TAMADUN ISLAM A Pendahuluan Tamadun Islam adalah satu bidang penting dalam pendidikan. politik dan ekonomi. tidak mudah mengaku kalah. Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial. Adab menjaga orang sakit vii. Adab di tempat rekreasi viii. Adab bernegara. tahan menghadapi cabaran. v. Adab menjaga alam. Adab musafir. Adab menjaga kemudahan awam Tingkatan Lima: i. Adab amar maaruf nahi mungkar iv. viii. berjiwa besar.a. vi. Adab berjual beli. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh Islam terkemuka. ii. Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Adab berpidato. pendidikan.

murid perlu diberi peluang berfikir dan mengeluarkan pandangan ke arah penghayatan dengan tunjuk ajar dan bimbingan guru. Kefahaman konsep dan ilmu ii. Kefahaman iktibar dan penghayatan pengajaran tamadun Islam.Pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam berfokuskan kepada menerapkan ilmu dan kefahaman kepada murid bagaimana penyampaian tersebut dapat difahami dan seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan harian murid-murid. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya kadar paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka. vi. v. Aspek sebab dan musabab. Pengisian pelajaran bahagian sirah yang bercorak amali serta penghayatan mendalam dan berkekalan dalam kehidupan murid memerlukan pendekatan yang berbeza dengan setengah pelajaran lain. terjemahan dalam amalan dan penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. B Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Sirah/Tamadun Islam i. Beberapa aspek perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid. semasa dan selepas belajar. 30 . Penghayatan nilai-nilai Islam. Aspek-aspek itu meliputi adab murid terhadap guru dan guru dengan murid sebelum.Guru perlu memastikan murid menguasai segala masej kandungan pengajaran dengan mengambil iktibar dari sirah serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. vii. Kebolehan mengambil dan menganalisa iktabar dari Tamadun Islam. Sehubungan dengan itu pengajaran sirah perlu diubah mengikut kaedah terkini sehingga murid boleh mengambil contoh untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan. Berdasarkan ciriciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai objektif yang khusus. Aplikasi konsep. Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria murid untuk kefahaman isi. pemikiran. Kebolehan menta’kul isi pelajaran. iii. Ini menyebabkan murid sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang tersemat dan tersirat di dalamnya. Tradisi lama pengajaran sirah ditumpukan kepada memberi ilmu pengetahuan tanpa mencungkil iktibar di sebalik sirah dan tamadun. Sebagai contoh dalam sirah ialah semasa pembelajaran. amalan dan nilai dalam kehidupan. iv.

Abu A‘la al-Maududi. iii.a. v. vi. Al-Imam Ibn Taimiyah. Al-Imam Abu Hanifah r. Penyebaran Islam ii. politik dan sosial ) iii. Al-Imam al-Ghazali r.a. Ketenteraan iii. ii.a. Perluasan pengaruh. iv. Al-Imam al-Syafie r. Pentadbiran. Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marbawi. vii. Tingkatan Lima Tamadun Islam pada zaman Khilafah Bani Umaiyah dan Bani  ‘Abbasiyah serta kesannya terhadap tamadun manusia : i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal r.a.  Tokoh-tokoh Islam : i. viii. Al-Imam Malik r. ii. Kehakiman 31 .a.C Kandungan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat  Tamadun Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kesannya : i. Pendidikan iv. Kepimpinan ( ekonomi.

vi. Syeikh Daud Fatoni. HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah mengandungi tiga lajur: • Bidang Pembelajaran (BP): BP membawa maksud objektif-objektif umum bagi setiap kandungan SP. Al-Khawarizmi. penulis buku teks dan sebagainya. Hasan al-Bana.  Tokoh-tokoh Islam : i. ii.  Islam di Nusantara : i. Perekonomian Perkembangan ilmu : Matematik. Sina. v. Ia diletakkan pada lajur pertama seperti di dalam HSP. Ibn Khaldun. penggubal ujian. ii. Fizik. Samudera – Pasai. Ibn. Melaka ORGANISASI HSP ( EDISI PENYEMAKAN ) : HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah disediakan sebagai bahan panduan untuk perancangan guru. iii. HAMKA. 32 . Syeikh Tahir Jalaludin. iii. vii. Acheh. Falsafah dan Kesusasteraan. iv. Farmakologi. vi. Sains. Pertanian.v.

Hasil Pembelajaran (HP):
HP ialah senarai perlakuan yang perlu dikuasai pelajar mengikut setiap
BP. Ia diletakkan pada lajur kedua seperti di dalam HSP. Ia dinyatakan
dalam bentuk umum berdasarkan :
a) Bidang:

i.

Kognitif

-

tentang pencapaian
pengetahuan dan perkembangan hasil
intelek.

ii.

Afektif

-

tentang perkembangan
perlakuan dalam minat, sikap,
rohani dan emosi.

iii. Psikomotor-

tentang kebolehan amali dan
perkembangan jasmani.

b) Aras :

Satu (1)

-

aras yang paling asas/minimum
dan perlu dikuasai oleh semua
murid.

Dua (2)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 1 dan akan
dikuasai oleh murid berpotensi
baik.

Tiga (3)

-

aras yang lebih mencabar
daripada aras 2 dan akan dikuasai
oleh murid berpotensi
cemerlang

Cadangan Pengalaman Pembelajaran (CPP)
CPP ialah cadangan aktiviti, perlu dilakukan oleh murid untuk
mencapai HP. Ia diletakkan pada lajur ketiga seperti di dalam HSP.

(Sila rujuk Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan AlSunnah)

33

PENGURUSAN PANITIA
Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah
bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus
dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan
berkesan.
A

Objektif
B

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan
tugas panitia PQS di sekola.
Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk
merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua
program dan aktiviti yang berkaitan .
Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
panitia.
Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan
dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan
motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat
berkaitan dengan PQS di sekolah.
Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS
Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS.
Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan
disampaikan kepada GKMP/GPK.
Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata
pelajaran.
Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
sempurna.
Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang
lain bagi meningkatkan P & P.
Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu
tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P.
Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan
strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.
Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat,
perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.

34C

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan
mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat
di peringkat daerah atau PKG.
Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.
Peranan Jawatan kuasa Panitia
Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut:
 Pengerusi ( Ketua Panitia )
a)
b)
c)
d)

Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah
Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat
Melaksankan aktiviti yang telah dirancang.
Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

 Naib Pengerusi
a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya
b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiausaha
a)
b)
c)
d)
e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat
Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat.
Menyediakan laporan dan dokumentasi.
Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK.
Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.
Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan
oleh pengerusi dari masa ke semasa.

Bendahari

a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain.

Ahli Jawatan Kuasa
35

Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama. meja penceramah dan peserta. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran. 5. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. 11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki.memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup. 4. 36 . menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. Memiliki. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai. 7. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 6. d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi. dari segi pengetahuan. 3. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. 9. persiapan pentas dan lain-lain. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. 8. g) Megendalikan aktiviti luar BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 10. 2.

01/05/025/11 . Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan. 01/05/025/16 .Jadual Waktu 4. 01/05/025/10 .TV dan Radio Pendidikan 9.Analisa PMR 6.Kokurikulum Akademik 14.Perkembangan Staf 11.Perbelanjaan 18. Membantu menguruskan Bank Soalan. 13. 01/05/025/05 . 01/05/025/13 . 15. 01/05/025/12 .Pekeliling 5. 01/05/025/06 . 01/05/025/09 . 01/05/025/14 .12.Laporan Jemaah Nazir 13. memastikan BBM digunakan dengan meluas.Biodata Guru 3. 01/05/025/18 . 01/05/025/07 . 01/05/025/04 .Bank Soalan 10. 16.Pelan Tindakan 37 .Analisa STPM 8. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. 01/05/025/03 . Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 14.Sukatan dan Huraian 12. PENGURUSAN FAIL PANITIA Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.Fail induk 2.Analisa SPM 7. 01/05/025/01 . 01/05/025/02 .Peningkatan Prestasi PMR /SPM 16. 01/05/025/08 . Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 01/05/025/17 .Kerja Kursus 17. 01/05/025/15 .Rancangan Tahunan 15.

ANALISIS‬‬ ‫‪KEKUATAN.‫‪4.PELUANG‬‬ ‫‪DAN‬‬ ‫‪ANCAMAN‬‬ ‫)‪(SWOT‬‬ ‫‪BAGI‬‬ ‫‪MATA‬‬ ‫‪PELAJARAN‬‬ ‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫كقواتن‬ ‫• فلجللللللر ممفوثللللللاءي‬ ‫كمللاهيران اسللاس ممبللاخ‬ ‫دان منوليس جاوي‬ ‫• فلجر ممليكللي فغتهللوان‬ ‫اسلللاس تنتلللغ القلللراءن ‪.‬‬ ‫علوم الحديث دان توضوه‬ ‫• فلجر لمه دالم مغهوبوغ‬ ‫كايتكن انتارا فكتا دغن‬ ‫افليكاسي سماس‬ ‫• كورغ مندافت سوكوغن‬ ‫دري فيهق فغوروسن‬ ‫سكوله كران داغضف‬ ‫سوبجيق تيدق كريتيكل‬ ‫• فلجر كورغ دبري‬ ‫فنددهن تنتغ تيكنيك‬ ‫منجواب سوألن يغ باءيق‬ ‫انخمن‬ ‫• فلجر كورغ ممبري‬ ‫فنكنن دان فكوس ترهادف‬ ‫سوبجيق فنديديقن القراءن‬ ‫دان السنة كران داغضف‬ ‫كورغ فنتيغ دان تيدق‬ ‫ممبري فولغن يغ باءيق‬ .‬‬ ‫تجويللد دان سللجارة اسلللم‬ ‫دنوسنتارا‬ ‫• مات فلجللران فنديللديقن‬ ‫القللراءن دان السللنة اداللله‬ ‫سوبجيق اليكتيف يللغ مللوده‬ ‫انتوق سكور ‪A‬‬ ‫• فلجللر يللغ برفوتينسللي‬ ‫موده دبيمبيغ انتوق خمرلللغ‬ ‫دالم فنديديقن القراءن دان‬ ‫السنة‬ ‫فلواغ‬ ‫• فلجر برفوتينسي انتوق‬ ‫خمرلغ جيك دبري فنددهن‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫• فلجر ممفوياءي فلوغ يغ‬ ‫لبيه لواس انتوق منروسكن‬ ‫‪38‬‬ ‫كلمهن‬ ‫• فغواساءن ترهادف‬ ‫توليسن جاوي بارو كورغ‬ ‫باءيق‬ ‫• فلجر كورغ برمينت‬ ‫انتوق مغيغت فكتا – فكتا‬ ‫فنتيغ دالم علوم القراءن ‪.KELEMAHAN.

‫انتوق ماس دفن‬ 5. ‫بيداغ فغاحين اسلم‬ ) ‫دفوست فغاجين تيغضي‬ ( IPT ‫• دافت ملهيركن‬ ‫ضنراسي فغضرق دان‬ ‫فلقسنا كأره‬ ‫مرياليساسيكن كونسيف‬ ‫اسلم حضاري‬ MANUAL PROSEDUR KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Pengetua TAJUK 8.2006 8. 7. 5. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid Penolong Kanan 3. 1.2. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan 39 . Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar.6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID PROSES KERJA 1. Melaporkan Hasil Semakan.1. Menyemak Nota dan Latihan Murid mengikut Jadual 6.2 Saiz sample 1. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan Nota/Latihan Murid Penyemak Pengetua/Penolong Kanan Penyemak/Pengetua 4.1 Kekerapan 1.3 Penyemak 2.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : TARIKH DISEDIAKAN : 1. Mengumpul dan menghantar Buku Nota Latihan untuk semakan.

2006 TAJUK 8. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan Murid. Melaporkan Hasil Semakan. Mengadakan Hasil Semakan.GKB susulan. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid. KELUARAN 01 NO. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk semakan. 4. 5.6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID Mula 1.1. 8. 3. 40 . PINDAAN 00 TARIKH 1. 7.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8. Memuaskan /Lengkap NO. Menyemak Ikut Jadual.2.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. 2.Guru Matapelajaran.1. 6.

Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. * seperti : Program Peningkatan Prestasi.8.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. 41 . Ketua Panitia 3. Ketua Panitia 6. 4. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN. Guru Ketua Panitia 8.1.2006 PENGURUSAN PANITIA PROSES KERJA 1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia. Penolong Kanan 7. Menjalankan Tindakan susulan. perkembangan staff dan lain-lain. Guru 5. 9. peperiksaan. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah dirancangkan. Memuaskan / Lengkap? (Ya.Tidak) Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN TAJUK 8.2. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia termasuk aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*. perancangan pengajaran. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia. Penolong Kanan 2.6 MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.

6. 8. 42 . Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti Kokurikulum dalam Akademik.2 PENGURUSAN PANITIA Mula 1.NO. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*.2006 TAJUK 8. 2.2006 CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI 8. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. 1.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1. PINDAAN 00 TARIKH 1. KELUARAN 01 NO. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia 3. Takwim dan Bajet Tahunan Panitia 5. 7. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan. Menjalankan Tindakan Susulan. 4.1.2. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.

7.4 4. Menjalankan Tindakan Susulan. Pengetua Guru 5. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. Menjalankan Penilaian mengikut Jadual.9. JAWATAN 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1. 6. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata pelajaran masing-masing. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. NO. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. Ketua Panitia 2. dan dan Pentaksiran 8. KELUARAN 01 NO. Tamat PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK 8. Guru 3.2006 43 . PINDAAN 00 TARIKH 1. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan.2006 Pengetua PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA 1.1. Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan /Dihantar ke PPD/JPN.1.2.

Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual. 7. 44 . Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. 8. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masing-masing.2 PENGURUSAN KURIKULUM 8. 4.1. Menjalankan Tindakan Susulan.CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1. 6.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mula 2.2006 TAJUK 8. 3. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. 5. 1. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. 2.2 .

‬‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫كرتس أخبار‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي تنتغ كواجيفن بردعوه‪2.‬‬ ‫مشاركت‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫سومبر فغاجران رقمن اية بركناءن سرتا ترجمهن‪1.‬‬ ‫خرتا‪4.‬‬ ‫موريد مغتهوي كسن فغاباين دعوه دالم مشاركت‪3.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫مغنل فستي كلومفوق موريد برداسركن ارس‪1. CONTOH MODUL PENGAJARAN DAN‬‬ ‫‪PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN‬‬ ‫‪AL-SUNNAH‬‬ ‫فغاجين القرءان ‪ :‬لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫لينن ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن ‪:‬اومت اسلم هندقله مماهمي دغن سباءيقن‬ ‫فوكوس‬ ‫خارا برانتركسي دغن‬ ‫اورغ بوكن اسلم‬ ‫عمالن ‪:‬سنتياس مغمبيل فلواغ انتوق منجلسكن‬ ‫كباءيقكن اسلم‬ ‫فغحياتن ‪:‬برتوليرنسي سسام انسان – مغحياتي ايسي‬ ‫كاندوغن القراءن‬ ‫قاعده‬ ‫فنرغن‪1.‫‪Tamat‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫اينستيتوسي دعوه دمليسيا‬ ‫مثدياكن كرتن مجله تنتغ كسن فغاباين دعوه دالم‪4.‬‬ ‫مثدياكن خرتا كاتيضوري اورغ كافير دان فوغسي‪3.‬‬ ‫مجله‪3.‬‬ ‫فربينخغن‪2.‬‬ ‫مثدياكن كرتن أخبار تنتغ برتوليرنسي مشاركت مجموع‪2.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد بوليه ممباخ القراءن‪1.

‬منجلسكن كواجيفن بردعوه ‪":‬بلغوا عني ولو اية‪1.‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ ‫ممباخ اية ‪ 6‬سورة التوبة دغن فصيح دان لنخر‪1.‬‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫اسلم‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن كونسيف دعوه دالم مشاركت بربيلغ قوم‪1.‬‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق توليرنسي ترهادف اورغ بوكن ‪6.‬‬ ‫مستأمن – معاهد‬ ‫مثنارايكن بنتوق ‪ -‬بنتوق فرليندوغن ترهادف اورغ كافير ‪5.‬‬ ‫منترجمهكن معني اية كدالم بهاس مليو‪2.‬‬ ‫ممهمي اينتيساري اية ‪ 6‬سورة التوبة‪3.‬‬ ‫مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‪ :‬ذمي‪ -‬حربي –‪4.‬‬ ‫منرغكن كسن بردعوه سخارا تيدق برحكمه‪5.‬‬ ‫سرت داليل‪":‬ادع‬ ‫"‪.‬‬ ‫منجلسكن فرسيافن فندعوه ‪:‬علمو – ايمان – تقوى‪2.‬‬ ‫ممبينخغكن تيكنيك دان خارا – خارا بردعوه يغ بركسن‪2.‬‬ ‫مغلواركن فغاجرن درفد اية‪3.‬‬ ‫ايسي‬ ‫ن‬ ‫فغاجر‬ ‫‪46‬‬ ‫ايسي‬ ‫فثرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ ‫برفيكير‬ .‬‬ ‫منرغكن كسن درفد فغاباين دعوه‪4..‬الى سبيل ربك بالحكمة‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‪3..

‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‪47‬‬ .‬‬ ‫انستيتوسي‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫‪:‬سجاره‬ ‫توليرنسي‬ ‫مشاركت‬ ‫مجموع‬ ‫دمدينة‬ ‫خارا بردعوه‬ ‫يغ ايفيكتيف‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكس‬ ‫ي‬ ‫ضورو منونجوقكن ضمبر مشاركت مجموع دمليسيا‪1.‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن فغاباين‪8.‬‬ ‫فندعوه‬ ‫انستيتوسي‪7.‬‬ ‫كاتيضوري‪3.‬‬ ‫كافير‬ ‫كونسيف دعوه‪4.‬‬ ‫خارا دعوه يغ‪5.‬‬ ‫دعوه‬ ‫كسن تيدق‪9.‫اية‪1 .‬‬ ‫كافير‬ ‫‪2.‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد منجلسكن مغناءي ضمبر يغ دفاميركن‪2.‬‬ ‫بركسن‬ ‫فرسيافن‪6.‬‬ ‫كفاهمن‪:‬اية ‪6‬‬ ‫سورة التوبة‬ ‫مقصود اية‪2.‬‬ ‫برحكمه دالم‬ ‫بردعوه‬ ‫‪:‬عقيدة‬ ‫كاتيضوري‪1.

‬‬ ‫ن تولرنسي‬ ‫اية القراءن‬ ‫فركمبغن بردعوه يغ‬ ‫دالم‬ ‫برتولرنسي ‪-‬‬ ‫بركسن‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن اورغ‬ ‫مثنارايكن حق اورغ كافير‪3.‫‪.6‬‬ ‫ضورو ممفردغركن رقمن‬ ‫اية دان موريد مغيكوت‬ ‫باخاءن كاسيت‬ ‫موريد منترجمهكن اية‬ ‫ضورو منرغكن اينتيساري‬ ‫اية‬ ‫منجلسكن كاتيضوري اورغ‬ ‫كافير‬ ‫منجلسكن بنتوق‬ ‫‪2‬فرليندوغن اورغ كافير‬ ‫دان اينستيتوسي بركايتن‬ ‫مينارايكن بنتوق توليرنسي‬ ‫ترهادف اورغ بوكن اسلم‬ ‫ممفرباءيقي ‪-‬‬ ‫باخاءن القران‬ ‫منيغكتكن ‪-‬‬ ‫موتو باخاءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ممباخ‬ ‫القراءن‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫مغحياتي‬ ‫اجرن اضام‬ ‫فنيلين ‪.‬‬ ‫بركسن‬ ‫فغاباين دعوه دمليسيا‬ ‫مينارايكن فغاجرن اية‪3.‬ممنوهي ‪-‬‬ ‫تنتوتن سباكاي تونتوتن دعوه‬ ‫–‬ ‫سللو ‪-‬‬ ‫فندعوه‬ ‫حيري فندعوه يغ بركسن يغ‬ ‫فركمبغن فرلو اد فد فندعوه دان كس مغكاجي حارا ‪ -‬برهوبوغ دغن‬ ‫اينستيتوسي‬ ‫– خارا‬ ‫فغاباين‬ ‫دعوه دمليسيا‬ ‫فرلقساناءن‬ ‫دعوه‬ ‫دعوه يغ‬ ‫موريد مغنل فستي كسن‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫ملقساناكن ‪-‬‬ ‫سومبغ ساران مغناءي خيري‪ 1.1‬‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪.1:‬مثنارايكن كاتيضوري اورغ كافير‬ ‫مثنارايكن اينستيتوسي دعوه دمليسيا‪2.1:‬ثاتاكن حق اورغ كافير دالم نضارا اسلم‬ ‫ثاتاكن فوغسي اينستيتوسي دعوه يغ اندا فهمي‪2.‬‬ ‫مجموع‬ ‫بوكن اسلم‬ ‫دالم نضارا اسلم‬ ‫فنيلين ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ .3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪ /‬نيلي‬ ‫علمو‬ ‫‬‫مغحياتي ‪-‬‬ ‫مثاتاكن كواجيفن بردعوه‪1.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ايسي كاندوغن مرياليساسيك‬ ‫مغهورايكن تيكنيك دان خارا‪2.5‬‬ ‫‪.

1 :‬ترغكن باكايمان اندا بوليه ملكوكن توضس – توضس‬ ‫دعوه‬ ‫يغ بركسن‬ ‫ترغكن عاقيبة ‪ 2‬دري دعوه يغ تيدق برحكمه‪2.3‬كاسيت‬ ‫‪.‫فنيلين‪.‬‬ ‫الله كاسيه اورغ يغ منجالنكن دعوه‪1.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فلجر تله مغتهوي بيلغن سورة ددالم القراءن دان نام‬ ‫سورة ترسبوت‬ ‫‪OHP.‬‬ ‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪1‬‬ .4‬لمبارن ضرافيك‬ ‫خرتا نام‪ -‬نام سورة القراءن‪1.‬‬ ‫فربينخغن كومفولن‪2.‬‬ ‫روموسن اومت اسلم واجب ممبري فرليندوغن كفد اورغ كافير‪2.‬‬ ‫فتا ميندا‪2.‬‬ ‫علوم القراءن ‪:‬مكية دان مدنية‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتاهوان سديا اد‬ ‫سومبر فغاجرن‬ ‫دان فمبلجران‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل فغاجران‬ ‫‪49‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فميكيرن‪:‬منجلسكن فغرتين مكية دان مدنية‬ ‫عملن ‪:‬مملياكن القراءن‬ ‫فغحياتن‪:‬مغمبيل اعتيبار درفد خريتا ‪2‬يغ تركاندوغ‬ ‫ددالم القراءن‬ ‫فنرغن‪1.2‬بوكو سجاره فنورونن القراءن‬ ‫‪.‬‬ ‫سكيران‬ ‫دمينتا‬ ‫منجاك كأمانن سجاكت مروفاكن تنتوتن اسلم‪3.‬‬ ‫بنديغ بيذا‪3.‬‬ ‫ارس ‪: 1‬سنارايكن كاتيضوري كافير دان خنتوهث بردسركن‬ ‫سجاره‬ ‫توكسن‬ ‫ارس ‪: 2‬جلسكن خارا ‪ 2‬دعوه يغ بركسن‬ ‫ارس ‪: 3‬افكه يغ دافت اندا لكوكن سباضاي ‪ AJK‬بادن دعوه‬ ‫دسكوله اندا‬ ‫اولسن‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪3.

‬‬ ‫مغهورايكن خيري ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪2.‬‬ ‫‪ :‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن فغرتين مكية دان مدنية منوروت فندغن‪1.‬‬ ‫انتارا اية ‪2‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫علوم‬ ‫‪ /‬اية مكية ‪-‬‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫القراءن‬ ‫مدنية‬ ‫مدنية‬ ‫علمو ‪-‬‬ ‫بنتوق اية ‪2.‫دان فمبلجران‬ ‫مياتاكن فغرتين مكية دان مدنية‪1.‬تمفت دان كمفولن‬ ‫ساسارن‬ ‫منرغكن فائده ممفلجري فمبهاكين اية ‪ 2‬مكية دان‪2.2‬‬ ‫‪ /‬مكية‬ ‫كندوغن اية‬ ‫مدنية‬ ‫مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجران دالم كلس‬ ‫ضورومماينكن فيتا رقمن ) نشيد ( نام سورة ‪ 2‬دالم القراءن‪1.‬‬ ‫مدنية‬ ‫‪ :‬ارس ‪3‬‬ ‫مغهورايكن بنتوق ‪ 2‬اية مكية دان مدنية‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪50‬‬ ‫ضابوغ جالين كماهيرن‬ ‫فنرفن‬ ‫ايسي‬ ‫برفيكير‬ ‫ضيوضرافي ‪ -‬ممبنديغ بيذا ‪-‬‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫تعريف اية‪1.‬‬ ‫مياتاكن كفنتيغن مغتهوي اية – اية مكية دان مدنية ‪2.‬‬ ‫ممبنديغ بيذا خيري دان بنتوق اي مكية دان مدنية‪3.‬‬ ‫قيصه – قيصه‬ ‫اسلم‪:‬يقين‬ ‫دغن القراءن القراءن‬ .2‬‬ ‫‬‫تفسير‬ ‫مكية ‪/‬‬ ‫مغكاتيضوريكن‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫مدنية‬ ‫اية – اية‬ ‫خيري ‪3.‬‬ ‫علماء برداسركن ماس ‪.‬‬ ‫اعتيبار در‬ ‫فراوندغن‬ ‫فائده مغتهوي مكية ‪ /‬مدنية‪2.‬‬ ‫دان برسوأل جواب‬ ‫ضورو برتاث برافكه بيلغن سورة دالم القراءن‪2.‬‬ ‫لغكه ‪: 1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سللو مغمبيل‬ ‫سجاره‬ ‫فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‪1.

‬ممولياكن ‪-‬‬ ‫القراءن دغن اجرن القراءن‬ ‫خيري ‪ 2‬اية‬ ‫ممباخ دان‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫فلجر ممبنديغ بيذا دانتارا اية‪ 2.‬‬ .‬‬ ‫جاس علماء‬ ‫دان‬ ‫علوم‬ ‫مدنية‬ ‫القراءن‬ ‫مثنارايكن سورة ‪2.‬‬ ‫سنارايكن اية ‪ 2‬يغ دكاتيضوريكن سباضاي اية مكية ‪ /‬مدنية‪3.‫‪:‬فنيلين‬ ‫ثاتاكن خيري ‪ 2‬اية مكية ‪ /‬مدنية‪1.‬‬ ‫دان‬ ‫مدنية‬ ‫مملياكن القراءن دغن ممباخ كاندوغنث‪1.‬مغكاجي‬ ‫كاندوغنث‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫ممبنتوق‪-‬‬ ‫ديري دان‬ ‫مشاركت‬ ‫دغن عقيدة‬ ‫يغ سمفورنا‬ ‫روموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫‪51‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫سدياكن فتا ميندا يغ منونجوقكن فربيذاءن دانتارا اية مكية‪1.2‬‬ ‫مكية دان مدنية‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن فائده ممفلجري اية مكية دان مدنية‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ممباخ القراءن‬ ‫مغهركاءي‬ ‫فائده ممفلجري اية مكية‪1.‬‬ ‫مغمبيل اعتيبار درفد خريتا – خريتا ددالم القرءان‪2.‬‬ ‫بيذاكن بنتوق ‪2‬اية مكية دان مدنية‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق موريد باضي حاصيل فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برعمل دغن‬ ‫فلجر مثنارايكن بنتوق ‪ 2‬دان‪ 1.‬‬ ‫ارس ‪:1‬موريد ممبوات خاتتن تنتغ فغرتين مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:2‬موريد بربينخغ كفنتيغن مغتهوي اية مكية ‪ /‬مدنية‬ ‫ارس ‪:3‬فلجر ممبوات كاجين تنتغ كاندوغن اية – اية‬ ‫مكية‪/‬مدنية‬ ‫فلجر مينارايكن ‪ 10‬سورة مكية دان ‪ 10‬سورة مدنية‪:‬‬ ‫سرتا سوره يغ خلف سام اد سورة مكية اتاو مدنية‬ ‫‪1.

‬‬ ‫فرسدياءن‬ ‫ممستيكن الة ‪ 2‬بنتو مغاجر تله دسدياكن دغن لغكف‪1.‬‬ ‫فغتهوان سديا اد موريد تله مغتهوي كواجيفن منونايكن امانه‪1.‬‬ ‫فغاجين حديث‪:‬تغضوغجواب ايندؤيدومسلم‬ ‫ليم‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫تغكوغجواب ايندؤيدو مسلم‬ ‫تاجوق‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهي مقصود حديث دان سديا مغحفظن‬ ‫فوكوس‬ ‫عملن ‪:‬سنتياس امانه دالم كهيدوفن‬ ‫فغحياتن‪:‬برتغكوغجواب ترهادف توضس يغ دبريكن‬ ‫قاعده‬ ‫فربينخغن كومفلن‪1.‬‬ ‫كتاب حديث‪3.‬‬ ‫فنراغن ضورو‪4.‬‬ ‫سوأل جواب‪2.‬‬ ‫كورو ممستيكن سموا موريد مميليقكي تيك س حديث‪2.‬‬ ‫مثنارايكن كلبيهن اورغ يغ برصفة امانه‪3.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منرغكن لغكه ‪ 2‬انتوق منجاءوهكن ديري درفد صفة‪1.‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ضامبر سبواه كلوارض‪2.‫كنديري‬ ‫‪2.‬‬ ‫خيانة دان‬ ‫منرغكن فريغكت ‪ 2‬تغكوغجواب‬ ‫مغلواركن فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث‪2.‬‬ ‫حاصيل فغاجرن ‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دان فمبلجرن‬ ‫ممباخ حديث دغن بتول‪1.‬‬ ‫ايسي‬ ‫‪52‬‬ ‫ايسي‬ ‫فنرفن‬ ‫ضابوغ جالين‬ ‫كماهيرن‬ .‬‬ ‫منترجمهكن حديث كدالم بهاس مليو‪2.‬‬ ‫اكن دفرسوألكن‬ ‫دأخيرة كلق‬ ‫سومبر فغاجران ضامبر فميمفين نضارا‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫مغهورايكن مقصود فوتوغن حديث‪1.‬‬ ‫سيمولسي‪3.‬‬ ‫منرغكن دليل واجب منونايكن تغضوغجواب‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتاهوي امانه دان تغضوغجواب يغ دبريكن‪2.

‬‬ ‫ترجمهنث‬ ‫مقصود‪2.‬‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪53‬‬ ‫تغضوعجواب‬ ‫ايندؤيدو‬ ‫فغاجرن‪6.‬‬ ‫برتغضوغجوا دبري توضس‬ ‫حديث دان‬ ‫ب‬ ‫ترجمهنث‬ ‫ضورو منجلسكن كواجيفن‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫امانه افبيل ‪-‬‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫ضورو ممينتا موريد ممباخ‪1.3‬ضورو مغهورايكن كلبيهن‬ ‫اورغ يغ‬ ‫برصفة امانه‬ .‫فغاجرن‬ ‫حديث دان‪1.‬‬ ‫امانه‬ ‫فريغكت‪5.‬‬ ‫ضورو ممفركنلكن تاجوق يغ هندق دفلجري‪3.‬‬ ‫حديث‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو ممفاميركن كامبر فميمفين نكارا دان ضامبر سبواه‪1.‬‬ ‫فوتوغن‬ ‫حديث‬ ‫كواجيفن‪3.‬‬ ‫كلوارض‬ ‫ضورو برتاث تنتغ تغكوغجواب سأورغ فلجر‪2.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫تغكوغجواب برداسركن‬ ‫القراءن‬ ‫الكريم‬ ‫‪.‬‬ ‫منونايكن‬ ‫بهاس عرب ‪ -‬سيره ‪-‬‬ ‫ادب ‪-‬‬ ‫حديث ‪-‬‬ ‫تفسير ‪-‬‬ ‫كلبيهن ‪-‬‬ ‫برصفة‬ ‫امانه دان‬ ‫كبورقكن‬ ‫برصفة‬ ‫خيانة‬ ‫تغضوغجواب‪/‬ا‬ ‫مانه‬ ‫كلبيهن صفة‪4.

‬‬ ‫منونايكن‬ ‫كهيدوفن‬ ‫فوتوغن‬ ‫امانه‬ ‫حديث‬ ‫افبيل دبري‬ ‫ضورو ممباخ دليل نص‪2.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫منونايكن ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن فريغكت ‪1.‬‬ ‫مثوأل فلجر حكوم منونايكن امانه ددالم اسلم‪2.‬‬ ‫دالم‬ ‫حديث‬ ‫كهيدوفن‬ ‫هارين‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تغضوغجواب سأورغ فميمفين ترهادف رعيتن‪1.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫‪54‬‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫مثوأل فلجر مغناءي ترجمهن حديث‪1.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل فمبلجرن‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سنتياس ‪-‬‬ ‫امانه دالم ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن مقصود‪1.‬‬ ‫كران ستياف‬ ‫امانه اكن دفرسوألكن اوليه الله‬ ‫ارس ‪:1‬ممبوات فتا ميندا تنتغ تغكوغجواب يغ مستي دلكوكن‬ ‫اوليه فلجر درومه‬ ‫دسكوله دان فد ماس لفغ‬ ‫ارس ‪:2‬مغهورايكن مقصود حديث "والرجل راع على اهل بيته‬ ‫وهو مسئول‬ ‫"عنهم‬ .‬‬ ‫ضورو منكنكن بهاوا امانه دان تغضوغجواب واجب دتونايكن‪1.‬‬ ‫القراءن تنتغ‬ ‫كواجيفن منونايكن امانه‬ ‫ضورو منرغكن كبوروقكن‪3.‬‬ ‫خيانة‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ممينتا فلجر منجلسكن مقصود فوتوغن حديث‪1.2‬‬ ‫تغضوغجواب ايندؤيدو‬ ‫تغضوغجواب‬ ‫برداسركن‬ ‫برتغضوغجوا‬ ‫دبريكن‬ ‫يغ‬ ‫حديث‬ ‫ب‬ ‫دان امانه‬ ‫ضورو منجلسكن فغاجرن‪2.

‬‬ ‫بوكو فندوان فغاجرن دان فمبلجرن‪4.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫علوم الحديث ‪ :‬حديث مرفوع‪ .‬موقوف دان مرسل‬ ‫فميكيرن‪:‬فلجر دافت ممبيذاكن اصطلح حديث‬ ‫ترسبوت‬ ‫عملن ‪:‬برعمل دغن حديث يغ ممنوهي شرط ‪2‬‬ ‫حديث صحيح‬ ‫فغحياتن‪:‬يقين دغن حديث رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم‬ ‫سوأل جواب ‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫دافت ممبري فغرتين حديث مرفوع ‪ .‬‬ ‫فنرغن‪2.‬‬ ‫سضي اسفيك راوي ) صحيح‬ ‫) حسن دان ضعيف‬ ‫خرتا‪1.‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫ارس ‪:3‬سنارايكن ‪ 4‬فغاجرن يغ تردافت ددالم حديث ترسبوت‬ ‫‪1.‬‬ ‫ضورو مثدياكن فتا ميندا بركايتن دغن حديث‪2.‬موقوف‪1.‬‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫موريد تله ممفلجري كاتيضوري حديث دري‪1.‬‬ ‫هوراين سوكتن‪3.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫مياتاكن حكوم برعمل دعن حديث‪2.‬‬ ‫فربينخغن‪3.‬موقوف دان مرسل‬ .‬‬ ‫ضورو مثدياكن خرتا تنتغ فمبهاكين حديث‪1.‬موقوف دان مرسل‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫‪55‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫فتا ميندا‪2.

‬موقوف‪1.‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫دافت مغهورايكن فغرتين حديث مرفوع‪ .‬مرفوع‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫سوأل ‪-‬‬ ‫جواب‬ ‫تنتغ‬ ‫حكوم‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫ترسبوت‬ .‬‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممنخغكن شرط ‪ 2‬دان برحجه دغن حديث‪1.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫ممبوات فربنديغن خيري ‪ 2‬انتارا حديث ترسبوت‪2.‬‬ ‫ممبري خونتوه حديث ‪ 2‬ترسبوت‪3.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫سيره ‪-‬‬ ‫قيصة دان‪ 1.‬سجاره‬ ‫فركمبغن‬ ‫فريستيوا يغ دان‬ ‫فنوليسن‬ ‫برلكو‬ ‫حديث‬ ‫فد‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫رسول‬ ‫الله صلى‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫ممهامي ‪2.‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫مرسل‬ ‫بوليه ممبيذاكن حديث ‪ 2‬ترسبوت‪2.2‬‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫ايسي‬ ‫فغرتين‪1.‬‬ ‫كدودقكن‬ ‫صحابة‬ ‫دان‬ ‫تابعين‬ ‫كماهيرن‬ ‫‬‫منينارايكن‬ ‫خيري ‪2‬‬ ‫حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرفوع‪.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫خيري ‪3.‬‬ ‫موقوف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫حكوم‪2.‬موق‬ ‫وف‬ ‫دان‬ ‫مرسل‬ ‫شرط‪4.

‬موقوف دان مرسل‬ ‫ضورو برتاث تنتغ فراوي حديث ترسبوت‪2..‬‬ ‫مرفوع‪.‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫فركمبغن‬ ‫‪57‬‬ ‫برعمل‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫مرسل‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫ضورو مثوروه موريد ممباخ خونتوه حديث‪1.‬حديث‬ ‫سبلوم‬ ‫حكوم‬ ‫برحجه‬ ‫برعمل دغن حديث‬ ‫ برعمل‬‫‪2‬ترسبوت‬ ‫دغن‬ ‫حديث‬ ‫صحيح‬ ‫ فلجر‬‫دافت‬ ‫مغحياتي‬ ‫صفة‬ ‫– صفة يغ‬ ‫اد‬ ‫فد فراوي‬ ‫حديث‬ .‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برهاتي – ‪ -‬برعمل ‪-‬‬ ‫ضورو منرغكن تعريف‪1.‬‬ ‫ضورو مغايتكن جوافن فلجر دغن حديث مرفوع ‪3.‬‬ ‫دغن حديث‬ ‫هاتي دان‬ ‫حديث‬ ‫رسول الله‬ ‫منليتي‬ ‫مرفوع‪ .‬موقوف دان‬ ‫صلى الله‬ ‫سسوات‬ ‫مرسل‬ ‫عليه وسلم‬ ‫ضورو مثوأل موريد تنتغ‪ 2.

‬‬ ‫مرسل‬ ‫هورايكن حديث موقوف دان مرسل‪2.‬موقوف‬ ‫منريما‬ ‫دان مرسل‬ ‫سسوات‬ ‫خنتوه كتيض – كتيض‪2.‬‬ ‫ثاتاكن حكوم برعمل دغن حديث مرفوع‪.‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫‪58‬‬ .‬موقوق دان‪1.‬موقوف‪2.‬موقوق دان مرسل‪1.‬‬ ‫دان مرسل‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫برخاكف ‪-‬‬ ‫تيدق ‪-‬‬ ‫ضورو ممبنتغكن حرتا‪1.‬‬ ‫بنر‬ ‫ترضوفوه‬ ‫سرتا‬ ‫ضافه‬ ‫مغهورايكن حديث‬ ‫كتيك‬ ‫مرفوع‪ .‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن تعريف حديث مرفوع‪ .‬‬ ‫حديث سرتا‬ ‫اوروسن‬ ‫هوراين‬ ‫اضام‬ ‫برهاتي – ‪-‬‬ ‫هاتي‬ ‫كتيك‬ ‫منريما‬ ‫حديث‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ياتاكن خنتوه ‪ 2‬باضي حديث مرفوع‪ .

‬‬ ‫أخلق ‪:‬ادب منجاض عالم‬ ‫‪59‬‬ .‬‬ ‫فرلو برحجه‬ ‫دغن حديث صحيح‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن شرط ‪ 2‬برحجه دغن حديث مرسل‪1.‬موقوف‬ ‫بنر‬ ‫دان مرسل‬ ‫ضورو منرغكن مغاف‪3.‬‬ ‫هاث بوليه برحجه دغنث‬ ‫جك دليهت دري سضي صحيح‪ .‬موقوف‬ ‫دان مرسل‬ ‫ارس ‪:3‬جلسكن فربيذان دانتارا حديث مرفوع ‪.‬‬ ‫سضي فراوي حديث‬ ‫ضورو منجلسكن حديث مرفوع موقوف دان مرسل‪2.‬‬ ‫‪3.‬امانه دالم ‪.‬‬ ‫ضورو منرغكن تنتغ فمبهاضيان جك دليهت دري‪1.‬‬ ‫موقوف دان مرسل‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪2.‬موقوف دان مرسل‬ ‫ارس ‪:2‬ترغكن خنتوه باضي حديث مرفوع‪ .‬حسن اتاو ضغيف‬ ‫ارس ‪:1‬ياتاكن تغريف دان حكوم برعمل دغن حديث‬ ‫مرفوع‪ .-‬‬ ‫ممفرتاهنك‬ ‫سضال‬ ‫فربينحغن‬ ‫ن‬ ‫اوروسن‬ ‫مغناءي شرط ‪2‬‬ ‫كبنرن‬ ‫برحجه دغن‬ ‫برعمل ‪-‬‬ ‫سنة‬ ‫حديث مرسل‬ ‫دغن‬ ‫رسول‬ ‫موريد ممبنتغكن خيري‪ 2.‬حديث‬ ‫الله‬ ‫صحيح‬ ‫‪2‬‬ ‫برخاكف‪-‬‬ ‫حديث مرفوع‪.‫رموسن‬ ‫توضسن‬ ‫اولسن‬ ‫كنديري‬ ‫موريد ممبنتغكن حاصيل‪ 1.

‬‬ ‫مثاتاكن ببراف خونتوه خارا منجاض عالم‪3.‬‬ ‫مغهورايكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫موريد تله مغتهوي كيمفين منجاض عالم سكيتر‪3.‬‬ ‫منجلسكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪2.‬‬ .‬‬ ‫اكتيويتي ضوتوغ رويوغ دالم كلس‪3.‬‬ ‫فمبنتغن‪2.‬‬ ‫لغكف‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫منرغكن تعريف عالم‪1.‬‬ ‫تردافت سمفه سراف‬ ‫ضورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر دسدياكن دغن‪2.‬‬ ‫ممبينخغكن خارا ‪2‬مغاتاسي كروسقكن عالم‪3.‬‬ ‫سكليليغ‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫منجلسكن فونخا – فونخا برلكو فنحمرن عالم‪1.‬‬ ‫موريد تله ممهمي كفنتيغن منجاض عالم سكيتر‪1.1‬ؤيديو سيدي )‪( VCD‬‬ ‫ضوتوغ رويوغ ممبرسيه كاواسن سكوله اتاو‪2.‬‬ ‫سنتياس منجاض كبرسيهن ديري دان عالم‪3.‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاغده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫سومبر‬ ‫فغاجران دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫‪60‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫ادب منجاك عالم‬ ‫فميكيرن‪:‬ممهمي فغرتين عالم دان كفنتيغنن‬ ‫عملن ‪:‬برسيه دان تيدق ملكوكن فنخمرن عالم‬ ‫فغحياتن‪:‬سنتياس منجاض عالم دان كبرسيهن‬ ‫فربينحغن كومفولن ‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫موريد دافت منرغكن هوبوغن مأنسي دغن عالم‪1.‬‬ ‫دليل برادب دغن عالم‪2.‬‬ ‫موريد فرنه ترليبت دغن اكتيوتي ضوتوغ رويوغ‪2.‬‬ ‫مللوءي تيليؤيسيون‬ ‫‪.‬‬ ‫كلس ماسيغ ‪ -‬ماسيغ‬ ‫ضورو مثوروه فلجر ممبرسيهكن كلس سكيران‪1.

‬‬ ‫مغائيتكن دغن فلجرن‬ ‫ضورو منايغكن ضامبر كاوسن يغ برسيه دان‪2.‬‬ ‫كاواسن يغ كوتور‬ ‫ممبوات ‪-‬‬ ‫رمالن‬ ‫ممبريكن ‪-‬‬ ‫عاقيبة تيدق‬ ‫برادب دغن‬ ‫عالم‬ .‬‬ ‫مأنسي‬ ‫دغن عالم‬ ‫فونخا‪6.‬‬ ‫عقلي دان‬ ‫نقلي‬ ‫برادب‬ ‫دغن‬ ‫عالم‬ ‫ادب‪3.‬‬ ‫منجاض‬ ‫عالم‬ ‫هوبوغن‪5.‬‬ ‫عالم‬ ‫منوروت‬ ‫اسلم‬ ‫داليل‪2.‬‬ ‫منجاك‬ ‫عالم‬ ‫خارا‪4.‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫سيت‬ ‫ايندوكسي‬ ‫‪61‬‬ ‫ايسي‬ ‫ضابوغ‬ ‫فيرفن‬ ‫جالين‬ ‫ساين س ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫كجادين‬ ‫عالم ممباوا‬ ‫عالم‬ ‫كفد‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫كصيحتن‬ ‫برسوخي‬ ‫انتوق عبادة توبوه بادن‬ ‫دان‬ ‫منجاوهي‬ ‫فثاكيت‬ ‫كماهيرن‬ ‫منجاض‪1.‬‬ ‫برلكو‬ ‫فنخمرن‬ ‫عاقيبة‪7.‬‬ ‫تيدق‬ ‫برادب‬ ‫دغن عالم‬ ‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬ ‫موريد مغوتيف سمفه يغ برتابورن دلنتي دان ضورو‪1.

‬منجاض‬ ‫ملكوكن ‪-‬‬ ‫كبرسيهن‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫ديري دان‬ ‫دان‬ ‫منوروت اسلم‬ ‫تمفت‬ ‫منيغكلكن‬ ‫ضورو منرغكن دليل‪2.‬‬ ‫ممبنتغكن ادب منجاض‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫جلسكن ادب ‪ 2‬منجاض عالم‪1.‫فركمبغن‬ ‫‪62‬‬ ‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫ضورو منرغكن كفنتيغن‪ .‬‬ ‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باكي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ .1.‬‬ ‫تيغضل‬ ‫لرغن‬ ‫منجاض عالم‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪3.‬‬ ‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬ ‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬ ‫عملن‬ ‫فغحياتن‪/‬نيل‬ ‫علمو‬ ‫ي‬ ‫سوك ‪-‬‬ ‫منجاض ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.‬‬ ‫تمفت يغ‬ ‫عالم‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫برسيه‬ ‫سكيتر‬ ‫هوبوغن مأنسي دغن ‪-‬‬ ‫عالم‬ ‫كفنتيغن عالم‪-‬‬ ‫ترهادف مأنسي‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن كفنتيغن عالم ترهادف مأنسي‪1.

‬كحاكيمن (‬ ‫فميكيرن‪:‬مغتهوي ستروكتور كحاكيمن زمان خلفة‬ ‫بني أمية دان عباسية‬ ‫غملن ‪:‬سنتياس برلكو عادل دالم ملكوكن‬ ‫سسوات‬ ‫فغحياتن‪:‬مماتوهي فراتوران ‪ 2‬دسكوله‬ ‫فنرغن‪1.‬‬ ‫اونيت ‪:4‬كحاكيمن‬ ‫تيغكتن‬ ‫ماس‬ ‫تاجوق‬ ‫فوكوس‬ ‫قاعده‬ ‫فغتهوان سديا‬ ‫اد‬ ‫‪63‬‬ ‫ليم‬ ‫مينيت ‪80‬‬ ‫اونيت ‪:4‬تمدون اسلم فد زمان بني أمية دان بني‬ ‫عباسية سرتا كسنن ترهادف‬ ‫تمدون مأنسي‪ ).‬‬ ‫سوروهن‬ ‫منجاض‬ ‫‪:‬ممبنتغكن تاجوق‬ ‫الله دان‬ ‫عاقيبة تيدق برادب دغن ‪ -‬كبرسيهن‬ ‫عالم سكيتر منيغضلكن‬ ‫عالم‬ ‫لرغنن‬ ‫خارا مغاتسي فنخمران ‪-‬‬ ‫عالم سكيتر‬ ‫‪:‬فنيلين‬ ‫ترغكن عاقيبة تيدق برادب دغن عالم‪1.‬‬ ‫‪:‬تمدون اسلم فد زمان خلفة بني أمية دان بني عباسية‬ ‫سرتا كسنث ترهادف تمدون مأنسي‪.‬‬ ‫جلسكن خارا ‪ 2‬مغاتسي فنخمرن عالم سكيتر‪2.‬‬ ‫سومبغ سارن‪3.‬‬ ‫كاجين ترهادف ستروكتور كحاكيمن دمليسيا‪4.‫سنتياس ‪ -‬ملكوكن ‪-‬‬ ‫فلجر بربينخغ دان‪1.‬‬ ‫فربينحغن دان سوأل جواب‪2.‬‬ ‫عموم‬ .‬‬ ‫موريد تله مغتهوي سخارا عموم مقصود‪1.‬‬ ‫كحاكيمان‬ ‫موريد مغتهوي سيستم فراوندغن دمليسيا سخارا‪2.

‬‬ ‫شريغة كفد فلجر‬ ‫‪:‬ارس ‪1‬‬ ‫مثاتاكن كونسيف كحاكيمن دالم اسلم‪1.‬‬ ‫خرتا اورضانيساسي محكمه شريعة‪4.‬‬ ‫المظالم‬ ‫مغهورايكن كسن فراوندغن اسلم دالم منجامين‪2.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫فد‬ ‫‪64‬‬ ‫فثرفن‬ ‫أخلق ‪-‬‬ ‫عبادة ‪-‬‬ ‫عقيدة ‪-‬‬ ‫كابوغ جالين‬ ‫سجاره ‪-‬‬ ‫فراوندغن‬ ‫اسلم‬ ‫كماهيرن‬ ‫ممبوات‬ ‫كاجين‬ ‫ترهادف‬ ‫ستروكتور‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دمليسيا‬ .‬‬ ‫خليفة أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫‪:‬ارس ‪3‬‬ ‫ممبيذاكن فرانن محكمه الحسبه دان محكمه‪1.‬‬ ‫لمباران كرجا‪3.‬‬ ‫أمية ‪ /‬عباسية‬ ‫منرغكن شرط – شرط كليقن حاكيم‪3.‬‬ ‫دغن لغكف‬ ‫ضورو مغيدركن خرتا اورضانيساسي محكمه‪2.‬‬ ‫مثاتاكن ستروكتور كحاكيمن فد زمان خلفة بني‪2.‬‬ ‫حلفة بني أمية دان عباسية‬ ‫‪.‬‬ ‫كسجهتران اومت‬ ‫ايسي‬ ‫كونسيف‪1.‫سومبر‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫فرسدياءن‬ ‫حاصيل‬ ‫فغاجرن دان‬ ‫فمبلجرن‬ ‫ايسي‬ ‫فغاجرن‬ ‫موريد تله مغتهوي كماجوان فنتدبيرن زمان‪3.‬‬ ‫كحاكيمن‬ ‫دالم‬ ‫اسلم‬ ‫ستروكتور‪2.1‬بوكو تيك س‬ ‫أخبار ‪ /‬مجلة‪2.‬‬ ‫كورو ممستيكن باهن بنتو مغاجر تله دسدياكن‪1.‬‬ ‫‪:‬ارس ‪2‬‬ ‫منرغكن بيدغ ‪ 2‬محكمه دان فوغسيث فد زمان‪1.

‫زمان‬
‫خليفه بني‬
‫أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫شرط –‪3.‬‬
‫شرط‬
‫كليقن‬
‫حكيم‬
‫بيدغ‪4.‬‬
‫محكمه‬
‫دان‬
‫فوغسيث‬
‫فرانن‪5.‬‬
‫محكمه‬
‫الحسبه‬
‫دان‬
‫محكمه‬
‫المظالم‬
‫كسن‪6.‬‬
‫فروندغن‬
‫اسلم‬
‫دالم‬
‫منجامين‬

‫سيت‬
‫ايندوكسي‬

‫‪65‬‬

‫كسجهترأن‬
‫اومت‬
‫لغكه فغاجرن دان فمبلجرن دالم كلس‬
‫ضورو ممينتا ببراف فلجر ملكوكن سخارا سفونتن‪1.‬‬
‫سواسان فربيحاراءن‬
‫دمحكمه برداسركن دايلوك يغ دسدياكن‬
‫ضورو مغاءيتكن لكونن ترسبوت دغن تاجوق يغ‪2.‬‬
‫دأجر‬
‫لغكه ‪:1‬انتوق سموا موريد باضي ممنوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪1‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫ مغحياتي سنتياس ‪-‬‬‫صفة –‬
‫برلكو‬
‫صفة عاديل عاديل‬
‫دالم‬
‫إسلم‬

‫فركمبغن‬

‫مثاتاكن كونسيف‪1.‬‬
‫كحاكيمن دالم‬
‫اسلم‬
‫منياتاكن ستروكتور‪2.‬‬
‫كحاكيمن فد‬
‫زمان بني أمية ‪/‬‬
‫عباسية‬
‫سومبغ سارن شرط –‪3.‬‬
‫شرط كليقن‬
‫حاكيم‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو ممينتا فلجر ممبوات خرتا ستروكتور‪1.‬‬
‫‪ /‬كحاكيمن زمان خلفة بني أمية‬
‫عباسية‬
‫لغكه ‪:2‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪2‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬
‫سنتياس ‪ -‬فاتوه دان ‪-‬‬
‫منرغكن بيدغ – بيدغ‪1.‬‬
‫طاعة‬
‫مماتوهي‬
‫محكمه دان‬
‫دغن‬
‫فوغسيث فد زمان‬
‫فراتورن‬
‫فراتورن‬
‫‪ /‬خلة بني أمية‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫عباسية‬
‫إسلم‬
‫‪:‬اكتيويتي‬
‫فنراغن ضورو ‪-‬‬
‫سوبغ سارن ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫ضورو مغموكاكن سوألن سخارا راوق مغناءي بيدغ‪1.‬‬
‫محكمه دان فوغسيث‬
‫لغكه ‪:3‬انتوق سموا موريد باضي منوهي حاصيل‬
‫فمبلجرن ارس ‪3‬‬
‫عملن‬
‫فغحياتن‪/‬نيل‬
‫علمو‬
‫ي‬

‫‪66‬‬

‫ممبيذاكن محكمه‪1.‬‬
‫الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫مغهورايكن كسن‪2.‬‬
‫فراوندغن دالم‬
‫منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪:‬أكتيؤيتي‬
‫فربينحغن دالم ‪-‬‬
‫كومفولن‬
‫روموسن ضورو ‪-‬‬
‫‪:‬فنيلين‬
‫مثيمق حاصيل فربينحغن فلجر‪1.‬‬
‫ضورو منصيحتي فلجر سفايا برسيكف عاديل دان‪1.‬‬
‫سنتياس فاتوه كفد فراتورن‬
‫سام اد دسكوله اتو درومه‬
‫ارس ‪:1‬ترغكن شرط – شرط كليقن منجادي حاكيم‬
‫ارس ‪:2‬بيذاكن فرانن محكمه الحسبة دان محكمه‬
‫المظالم‬
‫ارس ‪:3‬بينحغكن كسن – كسن فراوندغن إسلم‬
‫اونتوق منجامين كسجهتراءن‬
‫اومت‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3‬‬
‫منجاديكن ‪ -‬فاتوه دن ‪-‬‬
‫طاعة‬
‫إسلم‬
‫كفد‬
‫سباكي‬
‫فراتورن‬
‫ترس‬
‫سكوله‬
‫دالم‬
‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬

‫رموسن‬

‫توضسن‬

‫اولسن‬
‫كنديري‬

‫‪67‬‬

7. AGIHAN PCG JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Makluman dan Tindakan Bantuan Per Kapita ( PCG ) Pendidikan Islam & Bahasa Arab Disediakan oleh : Unit Pengurusan Kurikulum Bahasa Arab. Kementerian Pendidikan Malaysia 68 . Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral.

1.3. ii) menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran.1 1. 2. 1. iii) memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah.1 Tujuan : Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah. 1. Rujukan KP.15(25)].1.2 Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing. 5 Tahun 2002 bertajuk : “Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah” yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut : 2. 5 Tahun 2002 [No.1574/17/Jld.1. iv) akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah.15(25)]. 1. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2. Latar Belakang 1. 5 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kewangan Bil.1574/17/Jld. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan PCG secara lengkap dalam : 2.2 Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai PCG sendiri.3 Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan : 69 .1 Surat Pekeliling Kewangan Bil.3 Bahagian Kewangan. 2.1. Rujukan KP.2 Latar Belakang : a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.1 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengenai Bantuan Per Kapita (PCG).3. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. 5 Tahun 2002 [No. b) Perubahan yang dicadangkan adalah : i) menaikkan kadar PCG.

sekolah sukan. ii) pembelian buku rujukan. Bimbingan dan Kaunseling. sekolah teknik / vokasional. sekolah berasrama penuh. iv) keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah.a) Kumpulan PCG : i) - Jenis Sekolah SK SM Harian (Ting 1 – 3) SM Harian ( Ting 4 – 5 ) SM Harian (Ting 6) PCG terbahagi kepada : PCG Mata Pelajaran. LPBT / LPK Sekolah dan LPBT / LPK Asrama). 70 . Ba-hasa Arab Komunikasi. perisian. se-kolah menengah. iii) penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Syariah Islamiah. ii) PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah. iii) Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. vi-deo tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. sekolah pendi-dikan khas dan program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahasa Arab Tinggi. Bahasa Arab. Tasawur Is-lam. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Syariah dan Usuluddin : Kumpulam Mata Pelajaran Teras Tambahan Teras Tambahan / Bahasa Asing Teras Tambahan / Bahasa Asing Elektif (Pengajian Islam) Kemanusiaan Bahasa Tambahan Elektif Pengajian Islam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Al-Quran & As-Sunnah Syariah Islamiah Tasawur Islam Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Syariah Usuluddin Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti berikut : i) pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Bahasa Arab.000 murid dan enrolmen murid 1.00 seorang murid setahun SM Harian (Ting 4 – 5) SM Harian (Ting 6) Teras Pendidikan Islam .00 seorang murid setahun SM Harian Teras Pendidikan Islam (Ting 1 – 3) .001 dan ke atas. kate-gori enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah.sila lihat Kertas Lampiran 2 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi .RM 3.RM 3.00 seorang murid setahun Syariah Islamiah .RM 2. vi) pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun semasa.RM 2. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah.4 Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran : a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah. 2.sila lihat Kertas Lampiran 1 Tambahan Bahasa Arab Komunikasi .RM 2. Bahasa Arab Tinggi. b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam.sila lihat Kertas Lampiran 3 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi .1.RM 3. Pendidikan Syariah Islamiah.00 seorang murid setahun Kemanusiaan Tasawur Islam .00 seorang murid setahun Elektif (Pengajian Islam) Al-Quran & As-Sunnah .RM 2. Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran SK Teras Pendidikan Islam .00 seorang murid setahun 71 .00 seorang murid setahun Tambahan Bahasa Arab .RM 3.v) program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Bahasa Arab Komunikasi. Tasawur Islam.00 seorang murid setahun Bahasa Bahasa Arab Tinggi .RM 3. 101 hingga 500 murid. 501 hingga 1.00 seorang murid setahun Elektif Pengajian Islam Syariah . Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid.

Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuasa.00 seorang murid setahun 2. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan. Wajib. Wajib.1. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an). Kementerian Pendidikan Malaysia. b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.Jenis Sekolah Kumpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Usuluddin . ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah. Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif).RM 3. Bagi sekolah yang bertaraf PTJ.5 Prosedur Tuntutan : a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2) iaitu:i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia dan Sekolah Teknik / Vokasional. Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras. 72 . peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan.

6 Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah.7 Pindahan Bantuan PCG : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama. Tuntutan Penyelarasan : a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun semasa. 2. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan.1. d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit. e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. Pengetua / Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pengetua / Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga akhir tahun. d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. tun-tutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. f) 2.8 Peringatan : a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat 73 . 2.1.1. c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat.

5 Tahun 2002 [No. Pendidikan Syariah Islamiah. Bahasa Arab.9 Pembatalan : a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :- 3. Tasawur Islam. Tasawur Islam.dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. 5 Tahun 2002 [No. 3.1574/17/Jld. Pendidikan Syariah Isla-miah.1 mengambil maklum mengenai : a) Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tindak Ikut 3. Bahasa Arab Tinggi. Rujukan KP. ii) Surat Pekeliling Kewangan Bil. Syariah dan Usuluddin. khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002. 2.1 Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon : 3. Baha-sa Arab. Rujukan KP.1. b) Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Syariah dan Usuluddin. Bahasa Arab Komunikasi. Bahasa Arab Tinggi.2 memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi. 4 Tahun 1995 Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004.1.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah. b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. i) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 74 .1. Bahasa Arab Komunikasi. 7 Tahun 2000 . dan Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam.

00 = RM 612.00 = RM 816.BM : 40 % x RM 3.00 = RM 192.600.200.00 -S : 40 % x RM 1.00 = RM 480.00 = RM 280.00 = RM 1.00 = RM 216.600.00 .00 = RM Contoh : 800 orang murid 75 .00 i) 40 % x RM 8.BI : 30 % x RM 720.440.PI/M : 40 % x RM 480.BI : 30 % x RM 1.200.200.200.00 .KT : 20 % x RM 3.00 ii)60 % x RM 2.1.500 orang murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 1.300.BM : 40 % x RM 920.380.00 i) 40 % x RM 2.00 = RM 184.00 .00 .KT : 20 % x RM 920.300.00 = RM 720.00 seorang murid melebihi 500 orang murid RM 5.376.00 + RM 10.00 .00 Contoh : 200 orang murid Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 501 .440.00 = RM 368.00 .00 = RM 612.00 RM 1.00 .00 + RM 10.00 ii)60 % x RM 1.00 = RM 3.00 x 300 = RM 8.00 x 100 = RM 2.Lampiran 1 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .380.000 orang murid RM 5.200.00 = RM 96.00 .380.00 = RM 1.KT : 20 % x RM 480.00 -S : 40 % x RM 720.00 i) 40 % x RM 1.00 = RM 920.380.00 + RM 11.00 = RM 368.00 = RM 192.300.200.00 RM 1.600.600.00 + RM 11.BM : 40 % x RM 480.PI/M : 40 % x RM 920.00 = RM 216.00 -M : 30 % x RM 720.00 .440.00 .00 -M : 30 % x RM 1.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 1.SEKOLAH KEBANGSAAN Bil Murid 100 orang murid dan kebawah 101 .

440.960.SJ : 25 % x RM 1.KT : 20 % x RM 4.00 = RM 76 .00 = RM 250.GI : 25 % x RM 1.976.PI/M : 40 % x RM 4.160.000.00 -S : 40 % x RM 5.00 = RM 1.00 Contoh Perkiraan RM 2.500.00 .00 .600.00 = RM 7.00 i) 40 % x RM 2.400.00 = RM 1.00 .00 = RM 250.BM : 40 % x RM 4.00 = RM 992.376.400.00 = RM 1.BI : 30 % x RM 5.MENENGAH RENDAH ( TING 1 .440.960.BM : 25 % x RM 1.500.600.984.00 .000.960.00 seorang murid melebihi 1.548.SMK .00 .00 Lampiran 2 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .00 -M : 30 % x RM 7.00 = RM 4.160.BI : 30 % x RM 7.064.000.440.00 1.00 + RM 9.400.000 orang murid Contoh : 1.00 .00 x 200 = RM 12.200 orang murid RM 10.00 = RM 5.00 ii)60 % x RM 8.00 .160.Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan 688.00 = RM 2.00 i) 40 % x RM 12.232.440.00 = RM 1.3 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 2.00 -S : 40 % x RM 7.500.600.960.00 = RM 2.00 .440.00 .00 = RM 1.00 = RM 2.00 = RM 2.PI/M : 40 % x RM 3.000..001 orang murid dan ke atas RM 10.00 = RM 1.984.00 ii)60 % x RM 12.160.548.00 + RM 9.232.00 -M : 30 % x RM 5.

00 = RM 250.00 seorang murid melebihi 500 orang murid Contoh : 800 orang murid Contoh Perkiraan 250.00 + RM 21.800.BM : 25 % x RM 7.00 77 .00 = RM 864.00 -S : 40 % x RM 2.00 = RM 7.00 .Bil Murid 101 .00 .00 i) 40 % x RM 4.BI : 30 % x RM 1.00 .200.00 .00 = RM 3.500.SJ : 25 % x RM 1.00 .500.00 = RM 450.00 i) 40 % x RM 18.920.00 = RM 2.00 ii)60 % x RM 2.00 -S : 40 % x RM 1.00 .00 .PI/M : 25 % x RM 1.00 = RM 1.GI : 25 % x RM 7.00 x 300 = RM 18.920.800.800.00 = RM 480.800.880.200.PI/M : 25 % x RM 1.800.500.800.880.000.500.SJ : 25 % x RM 7.200.500 orang murid Kadar Keseluruhan RM 2.00 = RM 480.920.00 -M : 30 % x RM 2.000.00 x 100 = RM 4.00 -M : 30 % x RM 10.00 = RM 864.800.500.00 ii)60 % x RM 18.700.00 + RM 21.800.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 300 orang murid 501 .00 + RM 23.00 RM 11.00 -S : 40 % x RM 10.00 ii)60 % x RM 4.00 .00 = RM 1.00 .00 = RM 600.920.800.00 = RM 1.00 = RM 1.500.240.000.00 + RM 23.000 orang murid RM 11.00 = RM 864.00 -M : 30 % x RM 1.00 = RM 480.GI : 25 % x RM 1.880.00 .200.PI/M : 25 % x RM 7.00 = RM 1.880.00 = RM 10.00 = RM 1.500.00 = RM 480.00 = RM 450.00 .BI : 30 % x RM 2.800.700.200.000.BM : 25 % x RM 1.1.00 RM 2.920.

PI/M : 50 % x RM 1.40 = RM 2.00 = RM 400.200.00 i) 40 % x RM 26.00 .00 ii)60 % x RM 4.00 = RM 1.Bil Murid 1.00 .400.00 .MENENGAH ATAS ( TING 4 .680.00 = RM 2.600.00 = RM 800.00 .382.00 RM 22.00 = RM 4.00 = 78 .000.400.000.600.600.BM : 25 % x RM 10.600.600.600.BI : 30 % x RM 10.00 .00 = RM 6.00 -S : 40 % x RM 15.BI : 30 % x RM 15.00 -M : 30 % x RM 15.00 Contoh Perkiraan RM 4.000.SJ : 25 % x RM 1.00 .SMK .00 + RM 19.5 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 4.600.600.00 Contoh : 1.600.240.400.00 = RM 2.00 = RM 15.800.000.200.00 = RM 400.00 = RM 10.SJ : 25 % x RM 10.00 = RM 3.00 .00 -M : 30 % x RM 2.PI/M : 25 % x RM 10.00 = RM 2.00 i) 40 % x RM 4000.00 = RM 4.00 x 200 = RM 26.00 .600.00 seorang murid melebihi 1.200 orang murid Lampiran 3 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS .400.000.400.00 .000.680.600.001 orang murid dan ke atas Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan = RM 4.00 = RM 2.600.320.BM : 25 % x RM 1.00 + RM 19.000 orang murid RM 22.240.GI : 25 % x RM 10.00 ii)60 % x RM 26.400.

00 = RM 2.00 = RM 300 orang murid 1.00 = RM 1.00 + RM 36.400.000.40 = RM 79 .00 = RM 6.400.200.784.000.00 = RM 5.640.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 4.000.960.200.400.600.00 = RM 2.BM : 25 % x RM 4.00 = RM 720.088.600.000 orang murid RM 19.570.PI/M : 50 % x RM 4.160.000.000.00 .00 Contoh : .000.000.00 -M : 30 % x RM 6.00 BI : 30 % x RM 18.960.00 seorang murid melebihi 1.000.1.960.00 .160.00 = RM 2.000.00 = RM 4.00 ii)60 % x RM 30.400.000.SJ : 25 % x RM 12.320.000.PI/M : 50 % x RM 12.00 ii)60 % x RM 11.BI : 30 % x RM 2.600.00 + RM 36.00 = RM 800 orang murid 3.00 .00 = RM 5.00 Contoh : .200.00 + RM 38.00 -S : 40 % x RM 6.00 x 300 = RM 30.BM : 25 % x RM 17.570.200.960.00 101 .00 + RM 34.SJ : 25 % x RM 4.000.640.Bil Murid Kadar Keseluruhan Contoh Perkiraan RM 720.BI : 30 % x RM 6.001 orang murid dan ke atas RM 37.400.600.000.640.SJ : 25 % x RM 17.00 = RM 6.000.00 + RM 34.000.00 i) 40 % x RM 11.00 = RM 12.00 -S : 40 % x RM 2.640.00 x 200 = RM 11.00 501 .00 = RM 17.00 = RM 3.BM : 25 % x RM 12.00 .00 i) 40 % x RM 30.00 seorang murid melebihi 500 orang murid 1.200.000.00 S : 40 % x RM 18.00 x 200 = RM 44.00 .000.00 M : 30 % x RM 18.00 = RM 960.000 orang murid RM 19.500 orang murid RM 4.00 = RM 2.00 .000.00 = RM 18.088.00 .00 i) 40 % x RM 44.40 = RM 4.00 = RM 7.00 .00 + RM 38.00 Contoh : RM 37.

00 ii)60 % x RM 44.920.355.60 = RM 7.BI : 30 % x RM 26.40 = RM 8.400.920.00 = RM 26.60 = RM 10.200 orang murid Contoh Perkiraan 4.00 -S : 40 % x RM 26.400.000.800.00 .Bil Murid Kadar Keseluruhan 1.00 80 .00 .560.355.355.00 -M : 30 % x RM 26.60 = RM 7.570.PI/M : 50 % x RM 17.

8. Bahagian A dan Bahagian B. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 2005 2 ½ jam BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN ____________________________________________ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005 SOALAN LATIH TUBI SET 3 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan. © 2005 Hak Cipta Unit Kuikulum JAPIM Kertas Soalan ini mengandungi 81 halaman bercetak .

‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 20‬مركه ]‬ ‫جواب سموا سوءالن‬ ‫‪A‬‬ ‫فيليه كثاتاءن يغ رررر ررر ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫شيريك جلي اياله شيريك يغ ترسمبوثي‬ ‫فرضو عين اياله كواجيفن كأتس سبهاضين اومت‬ ‫إسلم‬ ‫عبادة عموم اياله سموا فركارا فرضو يغ مستي‬ ‫دلكوكن‬ ‫عبادة خصوص اياله سموا عبادة فرضو دان سنة‬ ‫… ‪        ‬‬ ‫)‪(An-Nisaa :36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أية دأتس اداله دليل كفد ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫لرغن ملكوكن فربواتن سيا ‪۲‬‬ ‫‪B‬‬ ‫لرغن برمضه‪-‬مضه دغن كتورونن‬ ‫‪C‬‬ ‫لرغن ممبوات تودوهن فلسو‬ ‫‪D‬‬ ‫لرغن منيغضلكن صلة‬ ‫كسن تيدق برحكمة دالم بردعوة ‪:‬‬ ‫‪82‬‬ .

‬‬ ‫صحابة يغ دمقصودكن اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫هلل بن هشام‬ ‫‪83‬‬ .‫‪i‬‬ ‫مشاركت هيلغ كيقينن ترهادف كأيندهن إسلم‬ ‫‪ii‬‬ ‫اومت إسلم اكن دسضني اوليه بغسا اسيغ‬ ‫‪iii‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه كورغ بركسن‬ ‫‪iv‬‬ ‫اوسها ‪ ۲‬دعوه اكن ترضغضو‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪      ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫)‪(An-Nur :6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أية دأتس بركاءيتن دغن ساءورغ صحابة يغ تله ممبوات‬ ‫تودوهن زنا ترهادف استريث ‪.

‫‪5‬‬ ‫‪B‬‬ ‫هلل بن أسامة‬ ‫‪C‬‬ ‫هلل بن أمية‬ ‫‪D‬‬ ‫هلل بن يسار‬ ‫يغ ماناكه بوكن كسن كتياداءن علماء ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫الله مماتيكن خندكياون اسلم‬ ‫اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫تيدق تيمبول فراساءن تاكوت كفد الله‬ ‫اومت اسلم برجاي دالم بيدغ علمو فغتاهوان‬ ‫عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ‪ :‬قال‬ ‫النبي )ص( نعمتان معبون فيهما كثير من‬ ‫الناس الصحة والفراغ‬ ‫‪6‬‬ ‫افاكه مقصود "نعمتان " دالم حديث دأتس ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كصيحتن دان ماس لفغ‬ ‫رزقي دان كصيحتن‬ ‫كلوارض دان مشاركت‬ ‫هرتا دان انق ‪۲‬‬ ‫باضايماناكه تونتوتن هجره بوليه دلكوكن باضي ساءورغ‬ ‫فلجر ؟‬ ‫‪i‬‬ ‫مغواساءي خابغ ‪ ۲‬علمو فغتاهوان‬ ‫‪84‬‬ .

‫‪iv‬‬ ‫مغهرضاءي ماس رماج دغن منونتوت علمو‬ ‫مغملكن علمو ‪ ۲‬يغ دفراوليهي دالم كهيدوفن سهارين‬ ‫ممفركنلكن بودايا ‪ ۲‬بارت كفد راكن يغ لءين‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫خيري‪ ۲‬فنياض يغ‬ ‫برجاي‬ ‫تونايكن زكاة‬ ‫فرنياضا ءن‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫مموهون كاءمفونن درفد دوسا‬ ‫كورغ برصبر دغن اوجين الله‬ ‫تيدق امانه دالم تغضوغجواب‬ ‫مرغضغكن اخوة سسام ماءنسي‬ ‫افاكه يغ دمقصودكن دغن معونه ‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪85‬‬ ‫رس‬ ‫ول‬ ‫‪X‬‬ ‫الله‬ ‫‪A‬‬ ‫فرتولوغن الله كفد ماءنسي بياسا اونتوق مثلمتكن‬ ‫درفد مال فتاك‬ ‫فركارا يغ برلكو كفد فارا نبي سبلوم مريك دأوتوس‬ ‫منجادي رسول‬ ‫سواتو كلبيهن يغ دبريكن اوليه الله كفد همبا يغ‬ ‫برأيمان‬ ‫ء‬ ‫فركارا يغ دلكوكن اوليه ما نسي دغن فرتولوغن‬ ‫شيطان‬ ‫ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪X‬‬ ‫لو‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫فو‬ ‫ظ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مروجوع كفد ‪:‬‬ ‫اوتامكن‬ ‫كباجيقن‬ ‫دسمفيغ‬ ‫كا ءونتوغن‬ .

‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫دنيا‬ ‫‪B‬‬ ‫لغيت‬ ‫‪C‬‬ ‫بيت المعمور‬ ‫‪D‬‬ ‫بيت العزة‬ ‫خارا ‪ ۲‬القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله‬ ‫‪iv‬‬ ‫باخاءن ددالم صلة‬ ‫مجليس تدارس القرءان‬ ‫فراوتوسن وكيل اوليه رسول الله ص‬ ‫فربينخغن انتارا صحابة دغن رسول الله ص‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اياله ‪:‬‬ ‫حديث مروفاكن سومبر فراوندغن اسلم يغ ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ص‬ ‫‪X‬‬ ‫فرتام‬ ‫كدوا‬ ‫كتيض‬ ‫كأمفت‬ ‫فرثاتاءن ماناكه يغ رررر ررر مغناءي حديث دان غلوم‬ ‫الحديث ‪:‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اياله‬ .‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫راجه دأتس مروجوع كفد فريغكت فنورونن القرءان ‪.

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فرثاتاءن يغ بنر مغناءي حديث صحيح اياله ‪:‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫سند مستي برسمبوغ‬ ‫ضابط اداله ساله ساتو شرط حديث صحيح‬ ‫هاروس برعمل دغن حديث صحيح‬ ‫مغيغكري حديث صحيح اداله فاسق‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فركارا فوسيتيف سماس منجاض فساكيت دري سضي‬ ‫توتوركات اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الحديث دكنلي جوض سباضاي الثر‪ ،‬السنة دان الخبر‬ ‫ممفلجري علوم الحديث اونتوق مغتاهوءي كأداءن سند‬ ‫دان متن سام اد دتريما اتاو‬ ‫دتولق‬ ‫ممفلجري علوم الحديث ممبوليهكن اومت اسلم‬ ‫برفضغ كفد الحديث سباضاي‬ ‫سومبر فرتام فراوندغن اسلم‬ ‫ء‬ ‫ممفلجري حديث دافت مغتاهو ي كفريبادين رسول‬ ‫الله ص‬ ‫تيدق برتغكر ترهادف فساكيت‬ ‫منجواب فرتاثاءن فساكيت دغن سوفن دان مثنغكن‬ ‫اوخف سلم كتيك ماسوق اتاو كلوار بيليق فساكيت‬ ‫برسوفن كتيك برسام فساكيت‬ ‫برايكوت اياله فاءيده ريكرياسي ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫منجاض كبرسيهن فرسكيترن‬ ‫ملهيركن فرفادوان قوم‬ ‫مغهوبوغكن صلة الرحيم‬ ‫ء‬ ‫مليهت تندا كبسرن دان ككواسا ن الله‬ ‫‪87‬‬ .

‫‪17‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫انتارا شرط فنريما صدقه دان هديه اياله ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪18‬‬ ‫برعقل‬ ‫بالغ‬ ‫ليق مميليكي‬ ‫دميليكي اوليه فمبري‬ ‫افاكه نام فرتوبوهن يغ داساسكن اوليه أبو العلى‬ ‫المودودي ؟‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ماشومي‬ ‫إخوان المسلمين‬ ‫جماعة إسلمي‬ ‫جمعية السلوك الخلقي‬ ‫كفوتوسن دبوات برداسركن فرينسيف شرع‬ ‫فندافت اهلي جاواتنكواس سباضاي اساس فمرينتهن‬ ‫نضارا‬ ‫سيستم اين لهير دري فميكيرن اسلم يغ برترسكن‬ ‫القر ءان دان السنة‬ ‫‪19‬‬ ‫فرثاتاءن داتس اداله بركاءيتن دغن سيستم ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المامة‬ ‫ديموكراسي‬ ‫شورى‬ ‫الوصية‬ ‫انتارا فكتوركراجاءن اخيه جاتوه اياله ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫كلمهن دالم فرتاهنن نضارا‬ ‫‪88‬‬ .

‬جواب مان ‪ ٢‬امفت سو الن‬ ‫سهاج‬ ‫‪B‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دغن‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جواب سوءالن‬ ‫‪‬دان‬ ‫دباوه‬ ‫تليتي اية القرءان‬ ‫)‪ (a‬كاجي‬ ‫‪1‬‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫‪ (i‬برداسركن اية دأتس ياتاكن دوا موسوه الله يغ‬ ‫فاتوت دجاءوهي‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫)‪(Al-Anfal :60-63‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ .‫‪iv‬‬ ‫فوليسي فمرينته يغ تيدق سأيمبغ‬ ‫فراليهن فداضغ دان مبلغ اسلم ستله كجاتوهن ملك‬ ‫فمبيبسن وليه تغلوقث‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iii‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ i ، ii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ i ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ii ، iii‬دان ‪iv‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫بهاضين‬ ‫[ ‪ 80‬مركه ]‬ ‫ء‬ ‫بهاضين اين مغاندوغى انم سوءالن‪ .

‫الله ‪.‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫[ ‪4‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (a) 2‬كاجي دغن تليتي حديث دباوه دان جواب سوءالن‬ ‫صل رضلى اللله‬ ‫نل َ‬ ‫نل َ‬ ‫برايكوت ‪َ :‬‬ ‫دالل ّ ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫نل ال ْ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫م ِ‬ ‫عا ِ‬ ‫رو ب ْ ِ‬ ‫هل ب ْ ِ‬ ‫هل ‪ ‬ي َ ُ‬ ‫عنهملا َ‬ ‫قو ُ‬ ‫سلو َ‬ ‫قا َ‬ ‫لل ‪:‬‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫سل ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫لل ‪َ :‬‬ ‫هل ل ي َ ْ‬ ‫نل‬ ‫ز ُ‬ ‫مل ان ْت َِزا ً‬ ‫ضل ال ْ ِ‬ ‫هل ِ‬ ‫إِ ّ‬ ‫م َ‬ ‫ع ُ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫نل الل ّ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫علا ي َن ْت َ ِ‬ ‫م بِ َ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫حّتى‬ ‫ما ِ‬ ‫ض ال ْ ِ‬ ‫ال ْ ِ‬ ‫ء َ‬ ‫ض ال ْ ُ‬ ‫ول َك ِ ْ‬ ‫عل َ َ‬ ‫عل ْ َ‬ ‫قب ِ ُ‬ ‫عَباِد َ‬ ‫قب ْ ِ‬ ‫هال ً‬ ‫سل ُر ُ‬ ‫إِ َ‬ ‫ملا ات ّ َ‬ ‫قل َ‬ ‫سلا ُ‬ ‫ج ّ‬ ‫و ً‬ ‫عال ِ ً‬ ‫ذا ل َ ْ‬ ‫خذَ الّنا ُ‬ ‫ؤ ْ‬ ‫مل ي ُب ْ ِ‬ ‫ر ِ ْ‬ ‫مل َ‬ ‫فأ َ ْ‬ ‫سلئ ُِلوا َ‬ ‫َ‬ ‫ضّلوا ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫))‪a‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫سورة العراف (‬ ‫) ‪63-60‬‬ ‫ترغكن فغرتين زنا ‪.‬‬ ‫‪ (ii‬هورايكن دوا فكتور يغ ميببكن برلكوث زنا ‪.‬‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا فرسدياءن اونتوق مغهادفي موسوه‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬باضايماناكه ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد‬ ‫دالم فكرجاءنث ‪.‬‬ ‫وا ب ِ َ‬ ‫وأ َ َ‬ ‫ف َ‬ ‫ف ُ‬ ‫ضّلوا َ‬ ‫فت َ ْ‬ ‫غي ْ ِ‬ ‫عل ٍ‬ ‫‪ (i‬ثاتاكن دوا خيري علماء ‪.‬‬ ‫‪ (ii‬جلسكن خارا منثابتكن جناية زنا ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫)رواه البخارى(‬ ‫[‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫ترغكن مقصود فوتوغن حديث دباوه ‪:‬‬ ‫)) إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا‬ ‫جهال فسئلوا‬ ‫‪90‬‬ .

‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬هورايكن دوا دليل عقلي تنتغ مغجزة القرءان ‪.‬‬ ‫)متفق‬ ‫عليه( ‪2‬‬ ‫[‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫توليسكن دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪.‫فافتوا بغير علم فضلوا وأضلو ((‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬بينخغكن تيض خارا الله مغهيلغكن علمو دري‬ ‫موكا بومي ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪3‬‬ ‫)أ(‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين معجزة ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪91‬‬ .‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫نلل‬ ‫م‬ ‫جوابلص‬ ‫لبي حفل‬ ‫المؤمنيللن‬ ‫أميللر‬ ‫عللن‬ ‫سوء ُ‬ ‫دباوهألدان‬ ‫تليتي حديث‬ ‫دغن‬ ‫)‪ (b‬كاجي‬ ‫النَر ب ْ َ‬ ‫ع َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هلل َ‬ ‫قا َ‬ ‫ت‬ ‫برايكوت ‪ :‬ال ْ َ‬ ‫هلل َ‬ ‫سلل ِ‬ ‫بلل َر ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫للل ‪َ :‬‬ ‫عن ْ ُ‬ ‫ضللي الل ُ‬ ‫خطا ِ‬ ‫ه ص يَ ُ‬ ‫ما ُ‬ ‫قو ُ‬ ‫سو َ‬ ‫ت‬ ‫ما ال ْ‬ ‫ل ِبالن ّّيا ِ‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫َر ُ‬ ‫ع َ‬ ‫ل ‪ :‬إ ِن ّ َ‬ ‫ما ل ِك ُ ّ‬ ‫وى ‪ ،‬فمن كانت هجرته‬ ‫ر ٍ‬ ‫ئ َ‬ ‫لا ْ‬ ‫وإ ِن ّ َ‬ ‫ما ن َ َ‬ ‫َ‬ ‫م ِ‬ ‫إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نل َ‬ ‫ةل‬ ‫مَرأ ٍ‬ ‫هل لدُن َْيلا ي ُ ِ‬ ‫تل ِ‬ ‫ه ْ‬ ‫كان َ ْ‬ ‫صليب ُ َ‬ ‫م ْ‬ ‫وا ْ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫و َ‬ ‫ها أ ْ‬ ‫‪َ ،‬‬ ‫هلللا َ‬ ‫هللل ‪.‬‬ ‫ملللا َ‬ ‫جَر إ ِل َي ْ ِ‬ ‫ها َ‬ ‫ه ْ‬ ‫ي َن ْك ِ ُ‬ ‫ح َ‬ ‫هللل إ َِللللى َ‬ ‫جَرت ُ ُ‬ ‫ف ِ‬ ‫‪ (i‬ترغكن فغرتين نية دري سودوت اصطلح ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن‬ ‫سساءورغ ‪.‬‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي‬ ‫بهاس ‪.

..‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ‪ :‬قال‬ ‫‪) 5‬أ(‬ ‫رسول الله ‪ :‬من رأي منكم‬ ‫منكرا‪.‬‬ ‫برداسركن حديث دأتس هورايكن فريغكت ‪۲‬‬ ‫منخضه كموغكرن ‪.‬‬ ‫‪(ii‬‬ ‫الله ص ‪.‬‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن توجوان ممفلجري غلوم الحديث ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫سباضاي‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن فغرتين حديث ‪.‬‬ ‫)ب(‬ ‫برايكوت ‪:‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (i‬جلسكن فغرتين دوا درفد اصطلح ‪۲‬‬ ‫)‪a‬‬ ‫)‪b‬‬ ‫)‪c‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الحجة‬ ‫المحدث‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬ترغكن كاندوغن دالم صحيح البخاري ‪.‫)ب(‬ ‫رسول الله ص‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬توليسكن دليل نقلى يغ ممبوقتيكن حديث‬ ‫سومبر حكوم كدوا ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪92‬‬ .‬‬ ‫‪(i‬‬ ‫ترغكن دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫سنارايكن دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول‬ ‫[ ‪ 2‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن‬ ‫سباضاي‬ ‫ء‬ ‫فغومفول القر ان فد زمان سيدنا ابو بكر‬ ‫الصديق ‪.

‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬مغافاكه كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى‬ ‫ممفراوليهي كجاياءن ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬سنارايكن جنيس ‪ ۲‬فيداتو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪KERTAS SOALAN TAMAT‬‬ ‫‪93‬‬ .‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (ii‬جلسكن صفة ‪ ۲‬فريبادي بلياو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬جلسكن فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪) 6‬أ(‬ ‫‪ (i‬توليسكن رواية هيدوف المام مالك رحمه الله ‪.‫‪ (ii‬اندا تله مليهت ساءورغ فلجر ملكوكن‬ ‫يغ سسواءي‬ ‫كموعكرن ‪ ،‬جلسكن تيكنيك‬ ‫اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪.‬‬ ‫[ ‪ 4‬مركه ]‬ ‫‪ (iii‬جلسكن دوا ادب فندغر فيداتو ‪.‬‬ ‫[ ‪ 6‬مركه ]‬ ‫)ب( ‪ (i‬ترغكن فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان‬ ‫فنديديقن ‪.

Lampiran 2 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 BAHAGIAN KURIKULUM JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 94 .

‫‪PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪Kertas 1‬‬ ‫)‪(PERATURAN PEMARKAHAN SET 3‬‬ ‫‪[Lihat sebelah‬‬ ‫‪SULIT‬‬ ‫‪CONTOH SKIMA JAWAPAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH‬‬ ‫‪SET 3‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 1‬أ(‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫)‪ (i‬دوا خيري فكاين يغ دهاروسكن اوليه إسلم ‪:‬‬ ‫ هندقله منوتوف عورة‬‫ تيدق نيفيس‬‫ لوغضر دان سليسا سرتا تيدق كتت‬‫ فاكاين يغ سسواي مغيكوت جنتينا‬‫ للكي تيدق دبنركن مماكاي امس دان سوترا‬‫ تيدق مثروفاءي فاكاين كأضاماءن سسواتو قوم ) يهودي (‬‫)‪ (ii‬دوا فرسدياءن أونتوق مغهادفي موسوه الله ‪:‬‬ ‫ فرسدياءن روحاني‬‫فرسدياءن جسماني‬ ‫مركه‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫خارا ساءورغ ضورو منونجوقكن سماغت جهاد دالم‬ ‫فكرجاءنن ‪:‬‬ ‫ اخلص نية كران الله‬‫ سغضوف برقربان‬‫ سنتياس برالتزام دان استقامة‬‫ ممفوثاءي سماغت برفاسوقن‬‫ممفوثاءي كترمفيلن‬ ‫‪95‬‬ .

‬‬ ‫• اورغ اسلم كورغ مينت ممفلجري علمو فغتاهوان‬ ‫‪96‬‬ .‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫مقصود زنا اياله ‪:‬‬ ‫فرستوبوهن يغ دلكوكن اوليه ساءورغ للكي دغن ساءورغ‬ ‫فرمفوان تنفا نكاح يغ صح منوروت حكوم شرغ‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا فكتور يغ ميببكن برلكون زنا ‪:‬‬ ‫فنددهن عورة‬ ‫كورغ كأيمانن‬ ‫فرضاءولن بيبس انتارا للكي دان فرمفوان‬ ‫ منونتون فيلم دان باهن ‪ ۲‬لوخه‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫جارا منثابتكن جناية زنا ‪:‬‬ ‫مللوءي سقسي ‪ :‬دسقسيكن اوليه امفت اورغ سقسي‬ ‫للكي يغ بنر ‪۲‬مليهت فرلكوان زنا ترسبوت‬ ‫فغاكوان درفد اورغ يغ ملكوكن زنا ‪ :‬اورغ يغ ملكوكن زنا‬ ‫ايت مغاكو دغن ريل هاتي دهدافن حاكيم‬ ‫ قرينه )بوقتي ( ‪ :‬فرمفوان يغ حاميل تنفا سوامي‬‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 2‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫دوا خيري علماء اياله ‪:‬‬ ‫• سنتياس تاكوتكن الله‬ ‫• سنتياس خينتاكن علمو فغتاهوان‬ ‫• برعمل دغن علمو‬ ‫• اخلص ميمفايكن علمو يغ دميليقي‬ ‫• سنتياس ملكوكن كباءيقن كفد سسياف سهاج‬ ‫مركه‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬مقصود فوتوغن حديث اياله ‪:‬‬ ‫اوليه كران كتياداءن علماء مريك اكن ملنتيق اورغ‬ ‫جاهيل ‪ ،‬فميمفين يغ جاهيل اكن مغلواركن فتوى تيدق‬ ‫براساسكن علمو ميببكن ديري دان اورغ لءين منجادي‬ ‫سست‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫تيض خارا الله مغهيلغكن علمو درفد موكا بومي ‪:‬‬ ‫• الله مماتيكن فارا علماء دان خندكياون‪.

‬‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا كلبيهن برصفة إخلص ‪:‬‬ ‫• سنتياس برتقوى‬ ‫• عملنث دتريما اوليه الله‬ ‫مندافت بالسن يغ برليفت ضندا دأخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا فربواتن يغ مروسقكن عملن سساءورغ‬ ‫• مغوغكيت‪-‬اوغكيت دغن كباءيقن يغ فرنه دلكوكن‬ ‫• مثاكيتي اورغ لءين‬ ‫• رياء‬ ‫تيدق برأيمان دغن الله دان هاري أخيرة‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 3‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين معجزة ‪:‬‬ ‫فركارا لوار بياس يغ دانوضرهكن اوليه الله كفد‬ ‫‪‬‬ ‫ساءورغ رسول سباضاي بوقتي كبنرن رسالة يغ دباوا‬ ‫اوليه مريك كفد اومت ماءنسي‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا اسفيك معجزة القرءان دري سضي بهاس ‪:‬‬ ‫‪ ‬القرءان ممفوثاءي بهاس يغ تيغضي دان اينده‬ ‫كتيغضين بهاس القرءان دري سضي كدودوقن حروف‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دوا دليل عقلي تنتغ معجزة القرءان ‪:‬‬ ‫‪ ‬كتيغضين بهاس القرءان هيغض فاكر بهاس تيدق‬ ‫ممفو مننديغيث‬ ‫‪97‬‬ .‫تيدق مغملكن علمو يغ دميليقي‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫تعريف نية اياله ‪:‬‬ ‫ضرق هاتي كاءره ملقسناكن سسواتو فكرجاءن دغن‬ ‫توجوان منخاري كرضاءن الله‪.

‫‪ ‬فرخبرن القرءان تنتغ فركارا غاءيب ‪ ،‬فريستيوا‬ ‫لمفاو ‪ ،‬فريستسوا اكن داتغ‬ ‫اشارة القرءان كفد ببراف فكتا ساءين س يغ‬ ‫دفراوليهي مللوءي كاجين ساءينتيفيك‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫دوا خارا القرءان دسيبركن فد زمان رسول الله ص ‪:‬‬ ‫‪ ‬باخاءن دالم صلة‬ ‫‪ ‬مجليس تدارس القرءان انتارا رسول الله دان‬ ‫صحابة ‪ ،‬صحابة دغن صحابة دان صحابة برسام‬ ‫كلوارض‬ ‫‪ ‬خطبة يغ دسمفايكن اوليه رسول الله‬ ‫واكيل يغ داوتوس مغاجر القرءان كفد اورغ راماي‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬دوا نام فنوليس وحى فد زمان رسول ألله ‪:‬‬ ‫‪ ‬علي بن ابي طالب‬ ‫‪ ‬ابي بن كعب‬ ‫‪ ‬زيد بن ثابت‬ ‫‪ ‬معاوية بن ابي سفيان‬ ‫معاذ بن جبل‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫‪) 4‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫دوا سبب زيد بن ثابت دتوضسكن سباضاي فغومفول‬ ‫القرءان فد زمان سيدنا ابو بكر الصديق ‪:‬‬ ‫‪ ‬بلياو اياله ساءورغ درفد حافظ القرءان دان فنوليس‬ ‫وحي‬ ‫بلياو بركسنفتن مغيكوتي مجليس فمباخاءن القرءان اوليه‬ ‫رسول الله ص برسام جبريل فد ساعة اخير حياة‬ ‫رسول الله ص‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫فغرتين حديث ‪:‬‬ ‫ فركاتاءن ‪ ،‬فربواتن ‪ ،‬فرخبرن ‪ ،‬تقرير دان صفة يغ‬‫دسندركن كفد رسول الله‬ ‫)‪ (ii‬توجوان ممفلجري علوم الحديث ‪:‬‬ ‫اونتوق منيلي سسبواه حديث دري سضي سند اتاو متن‬ ‫سام اد صحيح اتاو تيدق‬ ‫اونتوق ممهمي حديث‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ .

000‬حديث ياءيت دري سضي رواية دان دراية‬ ‫الحجة ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليقي صفة الحافظ‬ ‫دان مغحفظ سرتا مغواساءي تيدق كورغ ‪300.000‬‬ ‫حديث برسرتا متن‬ ‫الحافظ ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مميليكي صفة ‪ ۲‬المحدث‬ ‫دسمفيغ دافت معحفظ دان مغواساءي تيدق كورغ‬ ‫‪ 100.000‬حديث دري سضي سند دان متنث‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬كاندوغن صحيح البخارى ‪:‬‬ ‫مغاندوغي ‪ 9082‬حديث ‪ ،‬كباثقكنث براولغ‪-‬اولغ ‪2602 ،‬‬ ‫حديث تيدق براولغ‬ ‫اي دبهاضيكن كفد ‪ 97‬تاجوق بسر ) كتاب ( يغ دبهاضيكن‬ ‫فول كفد ‪ 3450‬باب‬ ‫امام البخارى امت تليتي دالم مثليديقي راوي دان سند‬ ‫سسبواه حديث‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫سوءالن‬ ‫مركه‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪99‬‬ .‫اونتوق ممبوليهكن كيت برعمل دغن حديث يغ صحيح‬ ‫اونتوق ممبوليهكن سضل رهسيا يغ تردافت دالم حديث يغ‬ ‫تيدق دكتاهوءي‬ ‫اونتوق منولق اوريئينتاليس اتاو ضولوغن انتي حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي خارا علماء منيلي سسواتو حديث‬ ‫اونتوق مغتاهوءي عنصور ‪ ۲‬اسرائيليات دالم فنتفسيرن‬ ‫القرءان‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫دليل نقلي ممبوقتيكن حديث سباضاي سومبر حكوم ‪:‬‬ ‫يا ءايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول‬ ‫وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا‬ ‫فإن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول‬ ‫تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما ‪ :‬كتاب‬ ‫الله وسنة رسول الله ص‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين اصطلح ‪: ۲‬‬ ‫الحاكم ‪ :‬ضلرن اونتوق علماء يغ مغواساءي ملبيهي‬ ‫‪ 700.

‫‪) 5‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فريغكت ‪۲‬منخضه كموغكرن ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مغوبه دغن تاغن‬ ‫‪ -‬دغن لسان‬ ‫ دغن هاتي‬‫‪1x2=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬تيكنيك يغ سسواءي اونتوق مثلسايكن مسئله ترسبوت ‪:‬‬ ‫ نصيحت ‪ :‬دغن خارا يغ باءيق دان برحكمة سرتا‬‫ء‬ ‫ايلقكن درفد مغضوناكن كات ‪ ۲‬يغ مثيغضوغ فراسا ن‬ ‫امارن ‪ :‬ممبري امارن دغن تضس دغن منرغكن عاقبة‬ ‫‪۲‬بوروق يغ اكن دتريما افابيل مريك تروس ملكوكن‬ ‫كجاهتن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فغرتين فيداتو منوروت إسلم ‪:‬‬ ‫اوخفن يغ ممبيخاراكن سواتو فركارا يغ دسمفايكن كفد‬ ‫خليق راماي‬ ‫)‪ (ii‬جنيس ‪۲‬فيداتو ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫فوروم‬ ‫‪2x1=2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫خرامه ‪ /‬شراحن‬ ‫خطبة‬ ‫ديبت‬ ‫كلية اضام‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪iii‬‬ ‫(‬ ‫سوءالن‬ ‫ادب فندغر فيداتو ‪:‬‬ ‫ ممبري فرهاتين سفنوهث ترهادف اوخفن فميداتو‬‫دان ممبوات خاتتن‬ ‫ تيدق مغضغضو كونسينتراسي مثالث ممبوات بيسيغ ‪،‬‬‫تيدور دان سباضايث‬ ‫برسوفن كتيك مندغر فيداتو داري سضي فاكاين دان‬ ‫تيغكه لكو‬ ‫قراتورن فمركهن‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫مركه‬ ‫‪100‬‬ .

‫‪) 6‬أ(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫رواية‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هيدوف المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫نام فنوه ‪ :‬مالك بن أنس بن عامر الصبحى‬ ‫دلهيركن ‪ :‬دمدينة المنورة‬ ‫دلهيركن ‪ :‬فد تاهون ‪ 93‬هجرية ‪ 712 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا فد تاهون ‪ 179‬هجرية ‪ 798 /‬ميلدية‬ ‫منيغضل دنيا كتيك براوسيا ‪ 86‬تاهون‬ ‫دسماديكن دفرقبورن بقيع مدينة المنورة‬ ‫‪4x1=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬صفة ‪ ۲‬فريبادي المام مالك رحمه الله ‪:‬‬ ‫ساغت مغحرمتي ايبو باف ‪ ،‬اورغ ديواس دان ضورو‬ ‫‬‫برصفة سوفن سنتون‪ ،‬سوك منزيارهي ساكيت دان‬ ‫‬‫مغيريغي جنازة كقبور‬ ‫ء‬ ‫فنديام دان برخاكف هاث فركارا ‪۲‬يغ برفا يده سهاج‬ ‫‬‫سوك برفاكاين برسيه دان كمس سرتا مماكاي باءو‪-‬‬ ‫‬‫ء‬ ‫با ون يغ هاروم‬ ‫فموره ‪ ،‬درماون دان سوك ممبري فرتولوغن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)ب(‬ ‫)‪(i‬‬ ‫فرانن دار الحكمة دالم فركبغن علمو دان فنديديقن ‪:‬‬ ‫ فنترجمهن بوكو‬‫ منوليسس سمول اتاو مغارغ بوكو‬‫ مغوندغ خرديق فنداي اونتوق مغاجر‬‫ فوست فغاجين علمو‬‫فرفوستاكاءن‬ ‫‪3x2=6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪ (ii‬سبب كتنتراءن فد زمان أموى دان عباسى ممفراوليهي‬ ‫كجاياءن ‪:‬‬ ‫ ستروكتور اورضانيساسي يغ ترسوسون رافي‬‫ سماغت جهاد يغ داساسكن كفد كأيمانن‬‫ فغليما يغ بركاليبر سفرتي موسى بن نصير فد زمان‬‫بني أمية دان أبو مسلم الخرسانى فد زمان عباسية‬ ‫ ستراتيضي ففرغن يغ ترسوسون‬‫داسر كتنتراءن يغ تربوك‬ ‫‪2x2=4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪101‬‬ .

Soala
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
0
Jawap
B B C C D A D A A D
an

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

A

B

C

B

B

D D

C

C

B

Lampiran 3
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan

:

Angka Giliran

:

Sekolah

:

Tilawah
Bil
1

: 30 Markah

Perkara Dinilai
Tajwid
• Qalqalah
• Nun
Mati/tanwin
• Nun/Mim
Bertasydid
• Mad Asli
• Saktah
• Wakaf dan
Ibtida’

Skala Markah
Cemerlang
(15-20)
Sederhana
(06-14)
Memuaskan
(00-05)

102

Skor Calon

Catatan

2

Fasahah
• Kelancaran
bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak
putus
• Intonasi yang
baik
• Lahjah arab
yang betul
• Makhraj yang
tepat
JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir

Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(00-03)

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan:
Angka Giliran
Sekolah

:
:

Hafazan

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

Skala Markah

1

Hafaz dan lancar

Cemerlang
(12-15)


Hafaz keseluruhan
Bacaan secara
tadwir

Sederhana
(07-11)
Memuaskan
(00-06)

2

Tajwid


Cemerlang
(8-10)
Qalqalah
Nun Mati/tanwin
Nun/Mim Bertasydid

Sederhana
(05-07

103

Skor Calon

Catatan
3

Mad Asli
Saktah
Wakaf dan Ibtida’

Fasahah
• Kelancaran bacaan
• Jelas sebutan
• Suara tidak putus
• Intonasi yang baik
• Lahjah arab yang
betul
• Makhraj yang tepat

Memuaskan
(00-04)
Cemerlang
(04-05)
Sederhana
(02-03)
Memuaskan
(00-01)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

:

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

:

Nama

:

No.Kad Pegenalan
Angka Giliran
Sekolah

:
:

:

Bacaan Hadis

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

1

Kelancaran, Fasahah dan
Tatabahasa
Bacaan lancar
Sebutan yang jelas
Menepati baris
Menepati makhraj huruf
Menepati lahjah arab

Skala
Markah
Cemerlang
(07-10)
Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(01-03)

JUMLAH SKOR

104

Skor Calon

Catatan

105 ..Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Lampiran 4 CONTOH CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH STRUKTUR ORGANISASI TAHUN ...... PENASIHAT NAMA:……………………… PENGETUA NAMA: ……………………… PENOLONG KANAN NAMA: ………………………........

Ceramah Penceramah Jemputan Semua Pelajar Tingkatan 5 Tarikh / Tempoh PROGRAM JANGKA PENDEK 1 Ceramah Kecemerlangan Pendidikan alquran dan alSunnah Program Fokus Ke Arah Bestari Pelajar dapat menjawab soalan kertas 1dan 2 dengan markah maksima -Pendedahan kepada format terkini 106 Guru Mata Pelajaran Jun-Julai .PENGERUSI NAMA:……………………… KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… Lampiran 5 CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH Bil Program Objektif Aktiviti Tindakan Sasaran .

2 Latih-tubi Terancang Membimbing Pelajar Menguasai Konsep Membiasaka n pelajar bentuk soalan peperiksaan sebenar -Latih tubi di dalam kelas -Latihan Pengukuhan semasa perkampung an ilmu.julai Jan -Sept Feb Ogos . Penggal PROGRAM JANGKA PANJANG 1 2 Bil P & P mengikut Guru dapat sukatan menghabiska n sukatan sekurangkurangnya sebulan sebelum Pep Percubaan SPM Program PMD Program Memotivasi pelajar untuk memajukan diri dalam Akademik dan sahsiah Objektif 3 Ujian PLBS Menguji pencapaian pelajar terhadap hafazan ayat dan bacaan hadis Membimbing Pelajar untuk mengulangka ji topik – topik yang telah diajar 4 Kelas Tambahan 5 Semakan buku Pemehatian latihan pelajar prestasi kerja dan latihan Sesi P & P mengikut Jadual Waktu Persekolahan Semua Guru PQS Semua Pelajar Tingkatan 5 Sains Tulen Jan.Julai Aktiviti Tahunan Unit Bimbingan dan kaunselor Semua Pelajar Tingkatan Empat Januari Aktiviti Tindakan Sasaran Menjawab soalan –soalan yang dikemukakan dari kertas 2 Guru Pentaksir Semua pelajar tingkatan 5 Latihan Menjawab soalan-soalan topik ting 4 & 5 Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mengumpul buku latihan pelajar dan Guru Panitia Sebahagi an pelajar ting 4 dan 107 Tarikh / Tempoh Jun . Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mac -Okt Cuti Penggal 1 Guru Panitia Cuti Pert.

pelajar 5 Ujian Bulanan 6 Peperiksaan Pertengahan Tahun 7 Peperiksaan Menguji Percubaan dan Tahap Akhir tahun Pencapaian prestasi pelajar Peperiksaan SPM Pemerhatian dan STPM pencapaian tahap dan prestasi pelajar 8 Bil Program Menguji Prestasi Pelajar Menguji Tahap Pencapaian Pelajar Objektif memeriksa secara berperingkat Ujian Setara Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan –soalan Kertas 1 mengikut format Aktiviti 5 Semua Guru PQS Semua guru mata pelajaran Semua Pelajar 4 kali setahun Semua pelajar ting 4 & 5 Julai Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 4 dan 5 Sept Semua guru mata pelajaran Semua pelajar ting 5 dan 6 Nov Tindakan Sasaran Guru panitia Guruguru Agama Tarikh / Tempoh PROGRAM TAHUNAN 1 1 Mesyuarat Panitia Program Awal Muharram -Penyelarasan tugas -Makluman aktiviti yang akan dilaksanakan -Makluman prestasi terkini prestasi panitia pelajaran -Perkara berbangkit Pembahagian tugas tahunan Perbincangan masalah berbangkit -Melatih pelajar berazam dan berhijrah di awal -Membina sepanduk dan Banner 108 Guru Agama Semua pelajar Feb / April / Jun / Julai / Sept 5 kali setahun Mengikut keperluan Jan .

Menghayati kebesaran bulan dalam Islam .5 8 Program Isra’ Mikraj 9 Program Ihya’ Ramadha n .Simulasi haji --Tawaf haji --Melontar --Saie --Korban .2 Majlis Tilawah Al-Quran 3 MTQ (Zon) tahun Islam.Pertanding an Nasyid -Pertandingan Tilawah Penceramah jemputan Semua guru Agama 6 MTQ (Negeri) Ujian tilawah peringkat Negeri Penyertaan yang layak ke peringkat Negeri Semua guru terlibat 7 Program Amali Haji -Melatih pelajar mempelajari kerja haji dengan baik -Penghayatan rukun Islam yang ke.Ceramah haji .Perarakan awal Muharram -Kuiz -Teka silangkata -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid Penyertaan yang layak ke peringkat Daerah Aktiviti Guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Feb Semua guru Semua Pelajar yang terlibat Mac Semua guru terlibat Semua Pelajar yang terlibat April Tindakan Sasaran Semua pelajar Tarikh / Tempoh Mei-Jun -Melatih Pelajar Mencontohi Keperibadian Rasulullah .Ceramah .Ceramah Ihya’ Ramadhan -Tadarus AlQuran 109 Jun Semua guru Agama Semua Pelajar yang terlibat Pelajar Ting 4 Penceramah jemputan Semua pelajar Septemb er Penceramah Jemputan dan guru Agama Semua pelajar dan guru Oktober Ogos .Forum Perdana .Memahami peristiwa Isra’ dan mikraj -Mencontohi dan menginsafi peristiwa pada bulan tersebut -Menghayati keberkatan bulan Ramadhan -Membanyakkan . -Menghayati bulan bulan kebesaran Islam Melatih pelajar memahami dan menghayati al-Quran dan Ilmu dalam kehidupan seharian Ujian tilawah peringkat Zon 4 MTQ (Daerah) Ujian tilawah peringkat Daerah Bil 5 Program Program Maulidur Rasul Objektif .

Mempertingkat kan amalan baik terhadap diri pelajar -Solat Tarawih dan Qiamullail -Khatam Quran dan Iftar Jamaie .Ceramah pengurusan jenazah -mandi jenazah -kafan jenazah -solat jenazah Pencermah jemputan Dan penyelaras Semua pelajar ting tiga Oktober Lampiran 6 CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BIL 1 2 AKTIVITI Peningkatan Ilmu Laporan Peperiksaan tahun lalu Laoran peperiksaan Laporan Ujian Latihan Dalaman Penyediaan bahan bantu Mangajar TARIKH PELAKSANAAN JAN x FEB x MAC APR MEI x x x x x x x x x x x x x x x JUN x Penghayatan Ilmu Bengkel.10 Program Jenazah amalan –amalan kebaikan di bulan mulia .Melatih pelajar menghadapi persediaan pengurusan jenazah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam .ceramah teknik peperiksaan 110 x x JUL OGO x x x SEPT OKT .

No. 5.Pertandingan MTQ Ceramah Jemputan Penghayatan bulanbulan kebesaran 3 4 5 6 x x Penilaian Ujian Peperiksaan Penggal Peperiksaan Akhir tahun dan percubaan PAFA PLBS Kelas Bimbingan Kelas Tambahan Perkampungan Ilmu Klinik Pelajar Bermasaalah Pengukuhan kerja Berpasukan Mesyuarat Panitia Daerah Mesyuarat Panitia Pencerapan Pemantauan Berperingkat Penyemakan buku latihan pelajar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lampiran 7 PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN BIODATA 1. Bangsa : ………………………… 7. 111 x .… Jawatan : …………………………. No. 6.. Agama : ………………………… 8. Jantina :…………………………….Kad Pengenalan : ……………………… Warna : ……………………. 2. Nama : …………………………………………………………………. Tarikh Lahir : ………………………… Warganegara :………………. Surat Beranak :…………. 4.. 3. fail diri : …………………………… No.

Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :………………… 15. Pengalaman Mengajar yang lalu : 112 TARIKH . Opsyen : ……………………….. 12.. Taraf Perkahwinan (Kahwin/Bujang/Duda) : ………………….. Kursus Dalam Perkhidmatan : BIL KURSUS TEMPAT 24. Kelulusan : a) Akademik : ………………………………………………………………………………... Tempat Lahir : ………………………… 10. Tarikh Perlantikan :……………………… 13. …………………………………………………………………. 23.9. Tarikh pengesahan Jawatan : ……………………… 14.. ii……………………………… iii……………………………… 19. Pekerjaan Isteri / suami : ………………… Alamat Majikan Isteri / suami : …………………………………………………………………. 21. Nama Isteri / suami :…………………………………………………………….. 22. Kategori : ……………………… 17. 11. Nama Sekolah Dahulu : ………………………………………………………. Tarikh Kenaikan Gaji : ……………………………… 20... Matapelajaran diajar/ Kelas : i…………………………. Tarikh mula berkhidmat : ……………………………. Tarikh Mengajar Di sini : ……………………………….. b) Ikhtisas : ………………………………………………………………………………… 16. 18.

Cukai Pendapatan No. Peng. Akaun LUTH No.BIL NAMA SEKOLAH TAHUN 25.2 Al-Quran dan kepentingannya 113 BBM AKTIVI TI CATAT AN . Akaun Pinjaman Perumahan No. Lain-lain kenyataan : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA No. Ulum AlQuran 1. Akaun ASN No Telefon Rumah Alamat Rumah MAKLUMAT Lampiran 8 FORMAT RANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN TAHUNAN AL-QURAN AL-SUNNAH TINGKATAN 4 2006 BUL AN 1 MING GU 1 BAHAGIAN TAJUK 1. Pendaftaran Guru No. Akaun Pinjaman Kenderaan No. Gejala mempersendakan Agama Ulum . Quran 2.

Tamadun 1. Mensyukuri nikmat Allah 2. Peng. Adab Amar makruf Nahi Munkar 2. Pertanian dalam kehidupan 2. Politik 1. Negara aman rakyat sejahtera 2. Ulum AlHadis 1. Ulum AlQuran 1. Quran 2. Hadis 2. Peranan Ulama 2. Adab berfikir 2. Quran 2. Ulum al-Hadis 3 1. Al-Quran sebagai mukjizat 1. Peng.Qudsi dan Al-Quran 114 . Hadis 2. Ulum AlHadis 6 1. Hadis sumber ke dua perundangan Islam 1. Akhlak 2. Adab terhadap Rasul 2. Hadis Nabawi. Pentadbiran zaman khulafa alRasyidin 4 1. Ulum AlHadis 1. Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah 1. Kelebihan menuntut ilmu 2.2 1. Akhlak 2. Peng. Ulum alHadis 1. Hadis 2. Akhlak 2. Wahyu 1. Peng. Perekonomian 2 7 8 9 3 10 11 12 1. Quran 2. Tamadun 1. Peng. Peng. Pengenalan AlQuran 1. Ulum AlQuran 1. Konsep ibadah 2. Akhlak mulia 2. Ulum AlQuran 5 1. Hadis 2. Peng. Tamadun UJIAN 1.

Iman dan ijtihad 2. Keteguhan iman asas kekuatan jati diri 2. Tamadun 1. Hadis 2. Quran 2.13 1. Peng. Akhlak 2. Adab menjaga orang sakit 2. Ulum AlHadis 1. Quran 2. Imam Abu Hanifah rahimahullah 115 . Peng. Ulum AlQuran 1. Tamadun 1. Hadis 2. Perluasan pengaruh 1. Peng. Adab berhias 2. Nuzul Quran 1. Ulum AlHadis 22 1. Tamadun 17 1. Quran 5 18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6 21 1. Hasan dan Dhaif 1. Menjauhi sifatsifat buruk 2. Peng. Akhlak 2. Peng. Adab berhias 2. Iktibar daripada sejarah 4 15 16 1. Hadis Sahih. Sosial 14 1. Negara Aman rakyat sejahtera 2. Akhlak 2. Hadis Mutawatir dan Ahad 1.

Imam AlGhazali rahimahullah 2. Peng. Quran 2. Quran 2. Tamadun 30 1. Ulum AlHadis 2. Adab menziarahi jenazah 1. Peng. Wasiat Luqmanul Hakim 1. Akhlak 25 1. Quran 7 1. Tamadun 2. Tamadun 2. Konsep taaruf dalam Islam 27 28 UJIAN 29 1. Tamadun 31 1. Peng. Imam Ibn Taimiah rahimahullah 1. Peng. Quran 24 1. Imam Abu Aala Al-Maududi 2. Tamadun 2. Imam Ibn Hanbal 1. Tamadun 26 1. Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi 1. Nikmat kurniaan Allah LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 116 . Peng. Kecemerlangan iman asas kejayaan 2.23 1. Istilah-istilah asas dalam ilmu Hadis 2. Quran 8 9 10 32 33 34 35 36 37 38 39 1. Tanda-tanda kekuasaan Allah 2. Imam Malik rahimahillah Imam Syafei rahimahullah 2.

10 tgh Tempat: kelas 3 Gigih Kehadiran: 1. Yuhanis Azira Ahmed Mohamed 2. Pn.11 40 41 42 ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN ULANGKAJI SOALAN CUTI AKHIR TAHUN Lampiran 9 MINIT MESYUARAT PANITIA QURAN SUNNAH KALI PERTAMA 2005 Tarikh: 11 Januari 2005 Masa : 1. Pn. Norizan Ahmad AGENDA 1 : UCAPAN KETUA PANITIA 117 .

Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan ucapan terima kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir.1 SUKATAN PELAJARAN Semua guru mesti habiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai AGENDA 4 : 4.1.1 BROSUR PANITIA SEMAKAN BUKU LATIHAN Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia mengikut jadual yang telah diedarkan pihak pentadbir AGENDA 6 : KERJA RUMAH 6.Butiran yang perlu ada ialah: pengenalan mata pelajaran matlamat objektif bilangan kelas guru terlibat pencapaian motto AGENDA 3 : 3. Pekeliling telah diedarkan ke sekolah-sekolah.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ketua panitia menerangkan tentang brosure yang perlu dibuat oleh panitia mata pelajaran .Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran Tindakan : Ketua Panitia AGENDA 5 : 5.1 PENCERAPAN Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia masingmasing.1.1 Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan dibuat agar tidak membebankan pelajar. 118 . AGENDA 2 : 2.

Ada beberapa bahagian: ○ tilawah ○ bacaan hadis ○ Hafazan AGENDA 9 : UJIAN / PEPERIKSAAN 9.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia.(80 markah) AGENDA 11 11.AGENDA 7 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU 7.1 Satu Kertas sahaja.Pilih empat dari 6 soalan.1 Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian sukatan pelajaran baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula diguna pakai tahun 2004. ○ Bahagian B=6 soalan subjektif.Ada 2 Bahagian A dan B.1 Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka perlu membuat kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM. AGENDA 12 : LAIN-LAIN HAL 119 . AGENDA 8 : PLBS 8. ○ Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah).1 : PROGRAM PANITIA Program bersama Panitia Pendidikan Islam.1 Giliran membuat soalan : ○ Ting:4 ○ Ting:5 - AGENDA 10 Ustazah Norizan Ustazah Yuhanis Azira : FORMAT KERTAS SOALAN 10.

Disediakan oleh Disahkan oleh ………………………….45 ptg dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr. Pn.Yuhanis Azira Ahmed K/Panitia Quran Sunnah SMK Sg Pusu …………………….Noraizan Brahim Pen. Pn.1 Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan berikut: ○ nasihat ○ penalti ○ hantar kaunseling AGENDA 13 : UCAPAN PENANGGUHAN 13.12. Kanan 1 SMK Sg Pusu 120 .1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.

Lampiran 10 PEKELILING-PEKELILING PENGURUSAN PANITIA Pekeliling Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Bahagian Sekolah-Sekolah. atas dasar atau arahan manakah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. Leboh Pasar Besar. surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia.Oleh yang demikian. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah. 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia. penubuhan dua hala di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih berkesan lagi. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Daerah. Tingkat 12-14.Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki menubuhkan atau memperkemaskan 121 . Kawat : Pelajaran Ruj. 2.B. Telefon : 03-2922066 50604 Kuala Lumpur. sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak. 3. panitia mata pelajaran ini perlu ditubuhkan. Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah.II/(44) : 13 Mac. Y. supaya dengan ini. Bangunan Bank Pertanian. Datuk/Tuan. Kami Tarikh : KB(BS)8591/Jld. Per: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Walau bagaimanapun. salah satu perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah.

2.lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaranpembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. sama ada untuk mendapat penyelesaian atau makluman. maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah.4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya. Dengan demikian. Struktur dan Organisasi 3. saling membantu dan berkongsi fikiran. 3. (Sekolahsekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran). guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Latar Belakang Kebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru yang mengajar. 3.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktivitiaktiviti dan / atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automotik menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 3. 3. Ketua panitia masih 122 . bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. bukan sahaja dalam bidang pengajaran. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. 3. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.1. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini.2.2.2.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan.2. sikap dan tabiat belajar pelajar. guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah. Pelajaran masing-masing di dalam Jawatankuasa tersebut dan menjadi sebagai penghubung dai antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.2. 3. Menyedari hakikat ini.

3.3. Peranan Panitia Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia.4. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-pembelajaran. 3. Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/ target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah.4.3.3. 3. 3.memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalahmasalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mensyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.1 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia. Tujuan Panitia Mata Pelajaran Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk panitia mata pelajaran. sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.1.4.4 Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.2 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketigatiga penggal dalam tahun persekolahan. 3. 3.3. 3.3. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan. 3.4. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. 3.3 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.5 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi 123 .4.3.4. 3.3. Mewujudkan semangat kerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan kelab akademik.2.4.

3.4.4.4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.7 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara `ad-hoc’ jika perlu. 3. 3. surat menyurat dan rekodrekod yang berkenaan 4. Datuk/Tuan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah. t.11 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran.4. 3.14 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat.4. 3.4. 3. 3.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun ) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pelajaran dan pembelajaran.4. NOOR) 124 . pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.B.9 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain. 3. menubuhkan bank soalan 3.Harap Y.4.12 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu. Sekian.13 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu.4.t (HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut.10 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalani hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

PENUTUP Mata Pelajaran Pendidikan al-Quran dan Al Sunnah yang telah disemak semula diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara dalam menyediakan generasi yang mampu mengisi agenda ke arah negara Islam yang maju dan bertamadun.Bahagian Sekolah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian. Penglibatan semua pihak terutama guru-guru pendidikan al-Quran dan al-Sunnah amat penting dalam memahami dan melaksanakan kehendakkehendak semakan kurikulum bagi menjayakan objektif dan matlamat Kementerian Pelajaran. 125 . 9.Terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful