P. 1
MANUAL PROSEDUR KERJA

MANUAL PROSEDUR KERJA

|Views: 425|Likes:
Published by al_arawi83

More info:

Published by: al_arawi83 on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

1.

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN
AL SUNNAH
PENDAHULUAN
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang
pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang
menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering
dikaitkan dengan pengajian al-quran dan al-sunnah dan amalan
seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian al-
Quran, lum Al-Quran , Pengajian !adis, lum al-!adis, Akhlaq dan
"amadun.Penyusunan ini berbe#a dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam "eras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam.
Mata pelajaran ini dita$arkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.
VISI
%&ersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan
Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat
menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PM'
yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini(.
MISI
%Setiap usaha yang di)urahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta
amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan )erdik pandai Islam yang mahir
dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu dunia$i dan ukhra$i.(
MATLAMAT
Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-!adis
ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu
penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. *i samping menanam
minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian
samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.
1
OBJEKTIF
i. Melahirkan pelajar yang bertaq$a.
ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam
dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada dunia$i dan
ukhra$i.
i+. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dipelajari.
RASIONAL
i. Menyedari betapa kurang )erdik pandai Islam yang dapat menguasai kedua-
dua bidang ilmu pengetahuan dunia$i dan ukhra$i.
ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang
bersumberkan al-Quran dan al-!adis.
i+. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan ke)emerlangan akademik
pelajar dalam peperiksaan SPM.
+. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi
ke)emerlangan akademik pelajar.
2. HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM
PRINSIP-PRINSIP KBSM
,&SM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan -alsafah
Pendidikan .egara dan -alsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat
diklasifikasi seperti yang berikut /
i. Kesina!"n#an Pen$i$i%an Ren$a& $en#an Pen$i$i%an Menen#a&.
Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahiran-
kemahiran asas memba)a, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran
2
tersebut diperkembangkan dan diperkukuhkan pada peringkat
menengah.
ii. Pen$i$i%an U" Un'"% Se"a Pe(a)a*.
Murid-murid pada peringkat menengah rendah dan menengah atas
disediakan program pendidikan yang sama untuk memberi mereka
peluang yang lebih luas bagi mendapat ilmu pengetahuan yang
menyeluruh dan seimbang. Mata pelajaran teras $ajib diambil oleh
semua pelajar bagi menjamin hasrat ini ter)apai.
iii. Pen##"naan Disi+(in I(" ,an# A$a.
,ebanyakan mata pelajaran yang sedia ada dipelajari kurikulum lama
sekolah menengah 0 ,1SM 2 diteruskan dalam ,&SM . 3alau
bagaimana pun organisasi kandungan dan penekanan dalam ,&SM
berbe#a dengan ,1SM.
iv. Kese+a$"an An'a*a Uns"*-Uns"* In'e(e%- R.&ani- E.si $an
Jasani.
,&SM digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan
memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui mata
pelajaran- mata pelajaran tersebut dapat menjamin aspek-aspek tersebut
berkembang se)ara seiring dan memperlihatkan perkaitan antara satu
sama lain.
/. Pene%anan Ni(ai-Ni(ai M"*ni.
Penyerapan nilai-nilai murni dilaksanakan dengan menyeluruh melalui
semua mata pelajaran ,&SM. Pendekatan ini dikenali sebagai .ilai
Merentas ,urikulum. Penerapan nilai-nilai murni se)ara khusus
terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid Muslim
dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Muslim
3
/i. Penin#%a'an Pen##"naan Ba&asa Me(a0".
Penggunaan &ahasa Melayu dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui
semua mata pelajaran ke)uali mata pelajaran bahasa seperti bahasa
Arab dan Inggeris. Pendekatan ini dikenali sebagai &ahasa Melayu
Merentas ,urikulum
/ii. Pen$i$i%an Se""* Hi$"+
,urikulum menengah menekankan pemupukan minat terhadap ilmu
pengetahuan dan kemahiran belajar supaya murid4murid dapat memiliki
sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha
men)ari ilmu dan mengembangkan ilmu.
1. PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
LATAR BELAKANG 2
i. Pendidikan Al-Quran *an Al-Sunnah 0PQS2 merupakan salah satu mata
pelajaran elektif Pengajian Islam yang dita$arkan kepada semua murid
sekolah menengah peringkat SPM. Se)ara umumnya mata pelajaran ini
diambil oleh murid-murid dari SM,A, ,AA dan SMA.
ii. Mata pelajaran PQS mula diajar kepada murid tingkatan 5 pada tahun
6778 dan pada tahun 6779 merupakan kali pertama murid tingkatan :
mendudukinya dalam peperiksaan SPM.
iii. Sukatan Pelajaran PQS ini belum disemak sejak ianya mula
diperkenalkan sehinggalah pada semakan kali ini.
i+. Semakan ini adalah atas arahan ;emaah Menteri dalam mesyuaratnya
pada 8< ;anuari 6777, supaya dilakukan semakan kepada kurikulum
dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah pengajaran.
4
Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta memberi
penekanan kepada pembinaan tamadun, pembangunan umat Islam,
pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh.
+. Pada tahun 6777 pihak ;a$atankuasa ,urikulum Pusat telah
memaklumkan baha$a kurikulum semua mata pelajaran termasuk PQS
perlu disemak semula dan meran)angkan pelaksanaannya mulai tahun
8==9.
+i. Pada tahun 8=== Sukatan Pelajaran PQS yang disemak semula telah
diluluskan oleh ;a$atankuasa ,urikulum Pusat yang dipengerusikan
oleh ,etua Pengarah Pendidikan Malaysia.
STATUS 2
Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah berdasarkan peruntukan
perundangan yang kuat dan jelas.
Pe*(e!a#aan Ma(a0sia 2
Perkara 9. 062 a#aa Is(a ia(a& a#aa !a#i +e*se%"'"an3 tetapi
agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-
mana bahagian Persekutuan.
Perkara 68. 092 tiada sesiapa pun boleh di$ajibkan menerima ajaran-
ajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apa-
apa upa)ara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada
agamanya sendiri.
A%'a Pen$i$i%an 1445 2
Seksyen :=. 062 jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat (ia
.*an# "*i$ a'a" (e!i& 0an# en#an"' a#aa Is(a- maka murid-
5
murid itu hendaklah diberikan +en#a)a*an a#aa Is(a .(e& #"*" 0an#
$i("("s%an .(e& Pi&a% Be*%"asa Ne#e*i.
Seksyen :6. 0b2 tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama se(ain
$a*i+a$a a#aa 0an# $ian"'in0a- ke)uali dengan %ei6inan !e*'"(is ibu
bapanya.
Seksyen :8. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan
oleh Menteri patut dikenakan, !an'"an %e7an#an se)ara sumbangan
boleh diberikan daripada $ang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada
sesuatu ins'i'"si +en$i$i%an Is(a 0an# 'i$a% $isen##a*a%an .(e&
Men'e*i $i !a7a& A%'a ini a'a" .(e& Ke*a)aan ses"a'" Ne#e*i dan yang
adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan
institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu
adalah 'e*!a'as %e+a$a +en#a)a*an a#aa Is(a sea'a-sea'a.
i. Jeaa& Men'e*i
Mesyuarat ;emaah Menteri &il.8>5?7<6?<: Pada =8 ;ulai 67<:
membin)angkan kertas ran)angan ,ementerian Pelajaran mengambilalih
sebuah Se%.(a& Menen#a& U#aa daripada tiap-tiap satu negeri /
% Perkara > 0b2 Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di 0a2 di atas
hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 67@6 serta pindaan-
pindaannya, dan peraturan ,ursus Pengajian 67:@ dengan diberi
perhatian khas mengenai Pen#a)ian U#aa serta Ba&asa A*a! (
ii. Pe*a'"*an-Pe*a'"*an Pen$i$i%an 8 K"*i%"(" Ke!an#saan 9
144: 2
Perkara 9 082 ,urikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan
mengandungi mata pelajaran yang berikut /
(d) Mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam ;adual 7A
6
;adual 7 / Mata Pelajaran Blektif Peingkat Menengah Atas /
,umpulan IC 0 Pengajian Islam 2
(a) "asa$$ur IslamA
(b) Pen$i$i%an a(-Q"*an $an a(-S"nna&A dan
0)2 Pendidikan Syariah Islamiah.
;adual 65 / Peruntukan 3aktu Minimum Seminggu Peringkat
Menengah Atas 0 5= minit suatu $aktu 2
"asa$$ur Islam / 5
Pen$i$i%an a(-Q"*an $an a(-S"nna& 2 ;
Pendidikan Syariah Islamiah / 5
TUJUAN SEMAKAN2
&erdasarkan kertas dasar berkaitan semakan yang disediakan oleh PP,,
kurikulum yang rele+an dan koheran dengan keadaan semasa dan masa akan
datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang tertentu perlu
diren)ana dan dibangunkan. Diri-)iri berikut menjadi asas-asas pertimbangan.
i. agen perubahan/ kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai
$a$asan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah
mengisi keperluan pembinaan indi+idu, masyarakat dan negara.
,urikulum perlu diren)ana untuk memba$a reformasi sosial dan moden
ke arah men$ujudkan masyarakat madani 0 )i+il so)iety2A
ii. prospek baru/ ,urikulum mena$arkan prospek baru dalam menangani
pembangunan sumber manusia melalui penerokaan dan penguasaan
pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini, dan nilai-nilai hidup yang
menjamin kesejahteraan indi+idu dan masyarakat umumA
iii. bersifat progresif, dinamik dan seimbang/ ,urikulum mesti seimbang
dan segi akademik dan bukan akademik, ilmu pengetahuan teori dan
7
aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja, fleksibel mengikut
kebolehan dan keupayaan muridA
i+. pasaran dan industri/ kuirkulum mena$arkan pengetahuan dan
kemahiran yang (marketable% sesuai dengan matlamat menyediakan
gunatenaga manusia yang berketrampilan dalam menghadapi
perubahan ke arah negara perindustrian dan %market e)onomy(A dan
v. peningkatan kualiti pendidikan/ ,urikulum mengambil kira kepentingan
meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, kemudahan
pembelajaran, dan kualiti pendidikan Euru PQS.
RASIONAL SEMAKAN2
Semakan semula kurikulum Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dibuat atas
keperluan berikut/
i. Sukatan Pelajaran yang digunakan sekarang belum disemak sejak
diperkenalkan pada tahun 6778. Maka ianya perlu disemak bagi
menyesuaikan dengan perkembangan #aman yang telah melangkah ke
alaf baru dengan berbagai perkembangan khususnya di bidang teknologi
maklumat.
ii. &erlaku semakan kepada mata pelajaran lain khususnya Pendidikan
Islam "eras. Sukatan ini perlu disemak bagi menyelaraskannya dengan
sukatan mata pelajaran yang lain.
iii. Me$ujudkan perkaitan di antara teori dan praktikal . Pelajar-pelajar
bukan sahaja tinggi pen)apaian dalam peperiksaan tetapi juga
mempunyai tahap amalan dan penghayatan yang tinggi.
i+. Memastikan skop Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah merangkumi
semua aspek asas fardhu Fain dan aspek-aspek utama fardhu kifayah.
8
+. Meneliti kesesuaian dengan keperluan melanjutkan pelajaran ke
peringkat lebih tinggi.
<IRI-<IRI KURIKULUM PQS SEMAKAN 2
A. Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat ,&S'
dan ,&SM/
i. *i peringkat ,&S' tumpuan kurikulum kepada pemupukan asas al-
Quran, penguasaan pelajaran ;a$i, penanaman akidah, bimbingan
asas -ardu Ain dan -ardu ,ifayah, pelajaran Sirah dan asas
tamadun serta bimbingan adab berteraskan akhlak Islamiah.
ii. *i peringkat ,&SM tumpuan kurikulum kepada pengukuhan al-
Quran, pengukuhan ;a$i, pemantapan akidah, pemahaman dan
penghayatan amalan -ardu Ain dan -ardu ,ifayah, mengambil
iktibar dari sirah serta tamadun Islam, pen)ernaan adab dan nilai
akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian sehingga menjadi tabiat.
&. Penyepaduan ilmu dijelmakan. Gleh itu kurikulum PQS yang
bersumberkan $ahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersalingkait
dan merentasi. Murid akan dapat memahami dengan lebih jelas tentang
kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu akli melalui isi kandungan
kurikulum PQS itu sendiri dan perkaitannya dengan lain-lain mata
pelajaran.
D. Penggabungan antara -ardu Ain dan -ardu ,ifayah di dalam kurikulum
PQS dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri
dan semasa mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Murid akan
dapat memahami perlunya amalan -ardu Ain sebagai tuntutan indi+idu
yang mestiditunaikan dan amalan -ardu ,ifayah sebagai
tanggungja$abindi+idu untuk membangun bangsa dan negara.
*. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang
berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa
9
dan negara. Murid akan dibimbing berterusan tentang kehidupan
beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah.
B. ntuk men)apai hasrat ini penulis buku teks hendaklah mengambil dan
mengekalkan tradisi dan budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan
pelbagai pendekatan semasa yang sesuai.
-. Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi ilmu
pendidikan Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan
diyakini. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan
proses pengajaran dan pembelajaran PQS dengan lebih bersistem dan
dinamik. Penstrukturan tersebut merangkumi aspek pengertian sebenar,
inkuiri terhadap sesuatu, men)ari sumber bukti, berfikir memahami
matan 0teks2 kemahiran amali dan penghayatan nilai.
E. Penggunaan pelbagai method serta bahan &antu mengajar dan
multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan
dan mudah difahami.
!. ,andungan kurikulum disesuaikan mengikut tuntutan dan
perkembangan semasa. Dontohnya/
I. Ayat hafa#an terdiri daripada Surah al-Sajdah bagi ting. 5 dan Surah
Hasin bagi ting. :, kerana lebih sesuai dengan tuntutan masa dan
masyarakat.
;. *alam bidang Akhlak, semua tajuk lama digugurkan dan digantikan
dengan tajuk daripada Pendidikan Islam teras, kerana disesuaikan
dengan kandungan dalam Pendidikan Islam teras.
,. *alam bidang "amadun Islam, beberapa indi+idu dalam tajuk tokoh-
tokoh iaitu A Imam &uhkari dan Imam Muslim digugurkan kerana berlaku
pertindihan dengan tajuk dalam bidang lum al-!adis.
10
L. !asil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit
dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan
penguasaan aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Ia disusun
berdasarkan aras seperti berikut /
 Aras Satu 062 - aras yang paling
asas?minimum dan perlu dikuasai oleh semua murid.
 Aras *ua 082 - aras yang lebih men)abar
daripada aras 6 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi baik.
 Aras "iga 092 - aras yang lebih men)abar
daripada aras 8 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi
)emerlang
M. Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh
berdasarkan bidang-bidang berikut /
 ,ognitif - tentang pen)apaian pengetahuan
dan perkembangan hasil intelek.
 Afektif - tentang perkembangan perlakuan
dalam minat, sikap, rohani dan emosi.
 Psikomotor - tentang kebolehan amali dan
perkembangan jasmani.
ASPEK-ASPEK KURIKULUM SEMAKAN
A Pe$a#.#i
 Pen)apaian objektif khusus dinyatakan dengan jelas untuk
di)apai pada akhir setiap P I P dalam bentuk !asil
Pembelajaran.
 Pemikiran reflektif atau penilaian kendiri diperkenalkan agar
refleksi kendiri boleh diterapkan.
11
 Memperluaskan amalan ,&,, dengan lebih bermakna.
 Penyesuaian isi pelajaran dengan tahap prestasi murid dibantu
dengan kandungan pelajaran berdasarkan tiga aras.
 ,epelbagaian kaedah di)adang dan guru dibimbing untuk
mengaplikasikannya dalam P I P
 Pendidikan dua hala dan berpusatkan pelajar.
 .ilai yang bersepadu dan merentas kurikulum.
 Aspek amali dan afektif juga ditekankan dalam setiap PIP di
samping kognitif.
B Ba&an
• Mempelbagaikan bahan bantu mengajar
• Penggunaan multimedia diperluaskan
• &uku Panduan PIP diselaraskan dan dijana
penggunaannya.
• &uku teks diselaraskan supaya berorientasikan ilmu,
amali dan penghayatan.
< Peni(aian
• ,onsep dan amalan penilaian PA-A diperkemas bagi
memasukkan penekanan baru dalam kurikulum.
• Setiap !asil Pembelajaran perlu dinilai.
12
• P,S akan dibuat dengan lebih menyeluruh.
• jian dan penilaian merangkumi semua aspek
perkembangan murid.
• Penilaian murid menggunakan kriteria yang ditentukan
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengajaran dan pembelajaran PQS dijelmakan berasas kepada beberapa
konsep iaitu /
A Aras/Euru mesti memahami tahap prestasi setiap murid di dalam kelas.
"indakan ini akan dapat membantu guru menjalankan P I P dengan
berkesan untuk semua tahap prestasi murid.
B ,aedah P I P/,aedah yang pelbagai, berkesan dan rele+en dengan tahap
prestasi murid mesti digunakan oleh guru untuk menjamin keberkesanan P
I P untuk semua prestasi murid. *i antara kaedah dan teknik yang boleh
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PQS ialah/
i. Penerangan
ii. Perbin)angan dan pembentangan
iii. Sumbangsaran
iv. ,&,,
v. Mengimbas kembali
vi. Simulasi
vii. Mengumpul bahan 0 kajian perpustakaan 2
viii. Menulis esei 0 ren)ana2
ix. 1a$atan
x. Menulis buku skrap
xi. "unjuk )ara 0 *emonstrasi2
xii. Perbahasan
xiii. Inkuiri ? Penemuan
13
xiv. ,aji selidik
xv. 1atih tubi
xvi. &ermain
xvii. Pertandingan
xviii. Projek
< Akti+iti /Akti+iti %berpusatkan murid( hendaklah dijadikan budaya dengan
guru bertindak sebagai fasilitator? pemudah )ara sahaja.
D &ahan P I P /Penggunaan &ahan &antu Mengajar 0&&M2 amat penting
bagi menjamin P I P berjalan dengan lan)ar, menyeronokkan dan
berkesan. *i antara &ahan &antu Mengajar yang di)adangkan ialah
sepertiA
i. Cideo
ii. 'adio ,aset
iii. G!P
i+. -ilem Slaid
+. Multimedia
+i. ,eratan akhbar? majalah
+ii. ,ad imbasan
+iii. 1D*
E Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PQS ,&SM
dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak -alsafah
Pendidikan .egara dan -alsafah Pendidikan Islam.
PENILAIAN
A Penilaian dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas tentang pen)apaian
murid sejauh mana telah men)apai !asil Pembelajaran yang dihasratkan
dalam pengajaran dan pembelajaran. &entuk penilaian bergantung kepada hasil
pembelajaran. Euru boleh membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian
dengan isi pelajaran dan situasi.
14
B Penilaian mesti merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, yang
mengandungi kerohanian, teori, amalan dan penghayatan.
< Penilaian berdasarkan kesesuaian untuk mengukur semua aspek yang
ditegaskan boleh dilakukan seperti yang berikut /
i. Soal ja$ab
ii. Senarai semak
iii. In+entori sikap
i+. *airi
+. 1aporan
+i. Akti+iti bertulis ? tugasan
+ii. Derita?ber)erita
+iii. Menulis ren)ana ? karangan
iJ. Perbin)angan
x. 'ekod Anekdot
D Penilaian hendaklah diikuti dengan akti+iti pemulihan atau pengukuhan dengan
menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dengan fasa yang lebih perlahan,
urutan yang berbe#a atau pendekatan berlainan yang difikirkan bersesuaian
dengan potensi dan kebolehan murid. Antaranya adalah melalui /
i. 1atih tubi.
ii. Soal ja$ab.
iii. 1aporan bertulis.
i+. Senarai semak.
+. &er)erita kembali.
+i. Penulisan ren)ana dan sebagainya.
E -ormat Peperiksaan Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah peringkat SPM
menggunakan 9 instrumen
a. ,ertas 6 0:88<?62
b. ,ertas 8 0:88<?82
). ,ertas 9 0:88<?92
15
0 perin)ian format instrumen pentaksiran sila lihat lampiran 2
ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN 8 E$isi Pen0ea%an 9 2
A Ma'(aa'
Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah adalah
untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah, dan ilmu yang berkaitan
dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan
perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu,
beriman, beramal soleh, berperibadi mulia dan bertanggungja$ab sebagai
hamba dan khalifah Allah S.3.". yang bertaq$a.
B O!)e%'i=
,urikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan murid
mendapat/
i. Memba)a, menghafa#, memahami, mengamal dan menghayati
kandungan al-Quran dalam kehidupan.
ii. Memba)a, memahami, mengamal dan menghayati kandungan
!adis 'asulullah s.a.$.
iii. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran dari
aspek sejarah, sebab-sebab nu#ul ayat serta pengumpulan al-
Quran.
i+. Mengenali,memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu yang
digunakan dalam Flum al-!adis.
+. &eradab dan berakhlak mulia dan terpuji, memelihara perpaduan
ummah dan sanggup berkorban untuk agama, bangsa dan negara.
+i. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan Islam
sejak #aman 'asulullah s.a.$. hingga kini dalam bidang pendidikan,
ekonomi, sosial, politik dan pembangunan.
+ii. Mengenali, menyanjungi dan men)ontohi tokoh dan ahli fikir Islam
yang terkemuka.
16
< ORGANISASI KANDUNGAN
"ujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah
ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan al-
Sunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai konsep-
konsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui akti+iti-akti+iti
pengajaran dan pembelajaran yang teran)ang dalam dan luar bilik
darjah.
Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-Quran,
Flum al-Quran, Pengajian al-!adis, Flum al-!adis, Akhlak dan "amadun
Islam.
&idang Pengajian al-Quran menekankan aspek memba)a, menghafa#
dan memahami ayat-ayat tertentu. Sementara Flum al-Quran
membi)arakan mengenai al-Quran, $ahyu dan sejarah penulisan al-
Quran. Manakala Pengajian al-!adis menghuraikan hadis-hadis tertentu
yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu, budaya kerja, akhlak dan
tamadun manusia. Flum al-!adis pula membin)angkan kedudukan !adis
sebagai sumber kedua syariat Islam. Seterusnya bidang akhlak
menjuruskan kepada pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan
pelajar. Akhirnya bidang "amadun Islam memberi tumpuan kepada aspek
perkembangan dan kesan tamadun Islam yang men)orakkan tamadun
manusia dalam kehidupan sosial, pendidikan, politik dan ekonomi untuk
dijadikan teladan. &idang ini juga membi)arakan sumbangan tokoh-tokoh
Islam terkemuka.
&idang-bidang tersebut di atas merupakan kesepaduan dan
penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang dapat
melahirkan generasi yang sanggup dan dapat memajukan diri, bangsa
dan negara berasaskan ajaran Islam sebenar.
17
D ISI PELAJARAN2
(Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah)
i. Pengajian Al-Quran
ii. Flum Al-Quran
iii. Pengajian Al-!adis
i+. Flum Al-!adis
+. Akhlak
+i. "amadun Islam
PENGAJIAN AL-QURAN
A Pen$a&"("an
Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah
kesinambungan daripada mata pelajaran Pendidikan Islam yang $ajib di ajar
kepada semua murid yang beragama Islam, sama ada peringkat rendah dan
menengah.
*i peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata
pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata pelajaran elektif.
*iharapkan melalui mata pelajaran elektif ini pelajar dapat memperkayakan
lagi pengetahuan, kemahiran dan penghayatan yang berkaitan dengan al-
Quran dan al-Sunnah untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan
seharian.
&idang Pengajian al-Quran menekankan aspek memba)a, menghafa# dan
memahami ayat-ayat tertentu. Ayat al-Quran dipilih berdasarkan tema tertentu
berkaitan dengan kehidupan murid atau yang perlu untuk kefahaman, amalan
dan pembentukan akhlak. ,omponen bidang ini merangkumi ayat tila$ah,
kefahaman dan hafa#an. Ini merupakan penerusan pengajaran dan
pembelajaran kepada murid Islam dalam pengajaran "ila$ah al-Quran.
18
B <IRI-<IRI PENGAJARAN PENGAJIAN AL-QURAN.
&idang Pengajian al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut /-
i. ,emahiran lisan
ii. Aspek kelan)aran ba)aan
iii. Penguasaan kemahiran fasahah
i+. ,emahiran ba)aan se)ara tartil
+. Penguasaan "ila$ah se)ara tertil 0kelan)aran,"aj$id dan
-asohah2
+i. !afa#an teks
+ii. ,efahaman teks
+iii. Amalan adab-adab berkaitan al-Quran.
iJ. Amalan atau aplikasi
J. Penghayatan
< KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
Tin#%a'an ;2
a. Memba)a ayat-ayat berikut mengikut hukum taj$id /
i. Surah al-AnFam, @ / 6 - 6@:.
ii. Surah al-Anfal , > / 6 - <:.
iii. Surah al-!ajj, 88 / 6 4 <>
i+. Surah al-MuKminun, 89 / 6 - 66>.
+. Surah 1uqman, 96 /6 - 95.
+i. Surah Hasin, 9@ / 6 - >9.
+ii. Surah al-!ujurat, 57 / 6 - 6>.
+iii. Surah al-'ahman, :: / 6 - <>.
19
b. Mengetahui latar belakang, fadilat memba)a, memahami pengertian,
sebab nu#ul, hikmat, pengajaran dan menghayati surah-surah berikut /
i. Surah al-AnFam, @ / <=
ii. Surah al-AnFam, @ / 656
iii. Surah al-AnFam, @ / 6@8 4 6@9
i+. Surah al-Anfal, > / @=-@9
+. Surah al-!ajj, 88 / 66-69
+i. Surah al-!ajj, 88 / 58 - 5@
+ii. Surah al- MuKminun, 89 / 6 - 66
+iii. Surah 1uqman, 96 / 68 467
iJ. Surah Hasin, 9@ / << - >9
J. Surah al-!ujurat, 57 / 69
Ji. Surah al-'ahman, :: / 6- 9=
). Menghafa# surah-surah berikut mengikut hukum taj$id.
i. Surah Hasin, 9@ / 6 4 >9
Tin#%a'an > 2
a. Memba)a ayat-ayat berikut mengikut hukum taj$id /
i. Surah al-"aubah, 7 / 6 - 687.
ii. Surah al-.ur, 85 / 6 - 9>.
iii. Surah al-Sajdah, 98 / 6 - 9=.
i+. Surah al-3aqiah, :@ / 6 - 7@.
+. Surah al-!asyr , :7 / 6 - 85
20
b. Mengetahui latar belakang, fadilat memba)a, memahami pengertian,
sebab nu#ul, hikmat, pengajaran dan menghayati surah-surah berikut /
i. Surah al-"aubat, 7 / @
ii. Surah al-"aubat, 7 / 89 - 85
iii. Surah al-"aubat, 7 / 6=8
i+. Surah al-"aubat, 7 / 68> 4 687
+. Surah al-.ur, 85 / 6 4 6=
+i. Surah al-.ur, 85 / 9= 4 96
+ii. Surah al-.ur, 85 / 9:
+iii. Surah al-Sajdah, 98 / 6: 4 8=
iJ. Surah al-3aqiah, :@ / 6 4 7@
J. Surah al-!asyr, :7 / 86 4 85
). Menghafa# surah-surah berikut mengikut hukum taj$id.
i. Surah al-Sajdah, 98 / 6 4 9=
ULUM AL-QURAN
A Pen$a&"("an
&idang lum al-Qurqn membin)angkan tentang al-Quran, $ahyu dan sejarah
penulisan al-Quran. &idang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid
memahami ilmu-ilmu al-Quran se)ara mendalam serta mengetahui
kepentingannya. Ia juga bertujuan membolehkan murid memahami istilah-
istilah tertentu yang digunakan dalam lum al-Qurn dan seterusnya dapat
memahami al-Quran dengan lebih tepat d mendalam.
B <i*i Bi$an# Pe!e(a)a*an U(" a(-Ha$is
&idang Pembelajaran lum al-!adis menumpukan kepada aspek-aspek
berikut /-
i. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan lum al-Quran
ii. Mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan al-Quran
21
iii. Mempertahankan kesu)ian al-Quran
i+. Mengetahui kepentingan $ahyu dan penurunannya
+. Mengetahui nama-nama al-Quran
< Kan$"n#an S"%a'an Pe(a)a*an
Tin#%a'an E+a'2
i. Flum al-Quran dan kepentingannya.
ii. Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran
iii. Al-Quran sebagai mukji#at.
i+. ,epentingan $ahyu dan )ara penurunnya.
+. .u#ul al-Quran.
Tin#%a'an Lia2
i. Makkiyyah dan Madaniyyah.
ii. Sejarah al-Quran di #aman 'asulullah s.a.$., ,hulafaK al-
'asyidin dan &ani maiyyah.
iii. Ilmu "afsir dan kitab-kitab tafsir/ "afsir Qurtubi, "afsir
Ibnu ,athir, -i Lilali al-Quran dan "afsir al-Quran al-!akim.
PENGAJIAN AL-HADIS
A Pen#ena(an
&idang Pengajian al-!adis dimasukkan dalam semakan kurikulum
Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memberi pendedahan kepada
murid-murid supaya sumber ilmu dan penghayatannya dapat dipertingkatkan
dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. Ini adalah kerana !adis
merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Quran dan
mengandungi sebahagian hukum Islam yang sesuai dengan keperluan dalam
kehidupan manusia. &idang Pengajian al-!adis menghuraikan hadis-hadis
tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu, budaya kerja, akhlak dan
tamadun manusia yang terdiri daripada hadis pilihan yang rele+an dengan
keadaan semasa. ;usteru itu ia ada hubungan dengan kefahaman ayat al-
Quran yang saling mengait di antara satu sama lain ke arah memantapkan
22
lagi penguasaan murid terhadap kefahaman, penghayatan yang menyeluruh
dan berterusan sepanjang hayat.
B <i*i-?i*i Bi$an# Pe!e(a)a*an Pen#a)ian Ha$is
&idang Pembelajaran Pengajian al-!adis menumpukan perkara-perkara berikut
/-
i. Aspek kelan)aran
ii. Penguasaan kemahiran fasahah
iii. ,efahaman teks
i+. Penghayatan atau aplikasi
+. Menguasai sebab $urud al-!adis
< Kan$"n#an S"%a'an Pe(a)a*an
Memba)a, memahami dan menghayati matan, pengertian serta hikmat
pengajaran hadis-hadis berikut/
Tin#%a'an ;2
Ke(e!i&an en"n'"' i("
ه
ُ
ل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا لَ وس
ُ
ر
َ
ت
ُ
ع
ْ
م
ِ
س
َ
:لاق هنع هللا يضر ءِا
َ
ر
ْ
!
ّ
لا ي"
ِ
#
َ

س
َ
ام
%
ل
ْ
عِ ه
ِ
&'
ِ
ي( ِ)
َ
*
ْ
+
َ
ا,%+-
ِ
.
َ
/
َ
ل
َ
س
َ
$
ْ
0
َ
لُ و,ُ+
َ
1
َ
ل
ّ
س
َ
2
َ
ه
ِ
&
ْ
ل
َ
ع َ 3َ 4
ّ
ا,%+-
ِ
.
َ
ه
ِ
"
ِ
ه
ُ
ل
ّ
لا َ
5
ّ
6
ِ
2
َ
7
َ
ن
َ
ص
َ
ام
َ
"
ِ
ا
%
ضر
ِ
1
ِ
ل
ْ
ع ِل
ْ
ا 8
ِ
ل ِا9
َ
ل ِ ا4
َ
)
َ
:
َ
ن ِ;
ْ
#
َ
7
ُ
<
َ
)
َ
ل
َ
=َ >
َ
? ِ@مل
ْ
ا 5
ّ
6
ِ
2
َ
=
ِ
ن
ّ
A
َ
ل
ْ
ا ىل
َ
6
ِ

ي'
ِ
5
ِ
ا)
َ
&:ِ ل
ْ
ا ى)
ّ
B
َ
C
ِ
ر
ْ
Dا ي'
ِ
$
ْ
0
َ
2
َ
E
ِ
او
َ
م
َ
F
ّ
لا ي'
ِ
$
ْ
0
َ
ه
ُ
ل
َ
-
ُ
G
ِ
( ْ)
َ
F
ْ
+
ُ
H1
َ
ل ِاع
َ
ل
ْ
ا
5
ّ
6
ِ
2
َ
8
ِ
I
ِ
او
َ
>
َ
ل
ْ
ا -
ِ
? ِاس
َ
ىل
َ
ع َ -
ِ
م
َ
,َل
ْ
ا 3
ِ
<
ْ
GَI
َ
!
ِ
"
ِ
اع
َ
ل
ْ
ا ىل
َ
ع َ 1
ِ
ل ِاع
َ
ل
ْ
ا 3ُ <
ْ
'
َ
2
َ
ءِام
َ
ل
ْ
ا
اوJ ُر
ّ
2
َ
ام
َ
K
ّ
6
ِ
2
َ
ام
%
L َ ر
ْ

ِ
M
َ
2 ار
%
ان
َ
+
ِ
اوJ ُر
N
و
َ
+
ُ
1
ْ
ل
َ
ءَا&
َ
*
ِ
K
ْ
D
َ
ا 5
ّ
6
ِ
2
َ
ءِا&
َ
*
ِ
K
ْ
Dا =ُ J َر
َ
2
َ
ءَام
َ
ل
َ
ع
ُ
ل
ْ
ا
-
O
'
ِ
ا2
َ
P
Q
:
َ
"
ِ
R َ Sَ #
َ
T
ُ
R َ Sَ #
َ
$
ْ
م
َ
'
َ
1
َ
ل
ْ
ع ِل
ْ
ا.
UVR0-)لا2 2ا و"# Tا2رW
23
Ke+en'in#an "(aa 2
ه
ِ
XXل
ّ
لا لَ وXXس
ُ
ر
َ
ت
ُ
ع
ْ
م
ِ
XXس
َ
لَ اXXق
َ
Y
ِ
اع
َ
ل
ْ
ا $
ِ
"
ْ
2-
ِ
م
ْ
ع َ $
ِ
"
ْ
ه
ِ
ل
ّ
لا!
ِ
*
ْ
ع َ $
ْ
ع َ
M ه
َ
ل
ّ
لا 5
ّ
6
ِ
لُ و,ُ+
َ
1
َ
ل
ّ
س
َ
2
َ
ه
ِ
&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
ل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
اXXع % اZ
َ
) ِK
ْ
ا 1
َ
XXل
ْ
ع ِل
ْ
ا [
ُ
XX*
ِ
, ْ +
َ
ا\ َ6
ِ
ىX)
ّ
B
َ
ءِاXم
َ
ل
َ
ع
ُ
ل
ْ
ا [
ِ
*
ْ
,َ"
ِ
1
َ
ل
ْ
ع ِل
ْ
ا [
ُ
*
ِ
,ْ +
َ
$
ْ
>
ِ
ل
َ
2
َ

ِ
ا*
َ
ع ِل
ْ
ا $
َ
0
ِ
ه
ُ
ع ُ Z
ِ
)
َ
ن
ْ
+
َ
-
ِ
XX&
ْ
( َ"
ِ
او
ْ
)
َ
'
ْ
]
َ
XX'
َ
اول
ُ
^ ِXXF
ُ
'
َ
M
%
ا4
ّ
;
ُ
اس
%
2ءُر
ُ
_
ُ
ان
ّ
لا R َ `َ a
ّ
ا ام
%
ل ِاع َ b
ِ
*
ْ
+
ُ
1
ْ
ل
َ
اول
c
ض
َ
#
َ
2
َ
اول
c
<
َ
'
َ
1
O
ل
ْ
عِ
ه&لع bG)0W U
A%&(a% ,an# M"(ia2
1
َ
ل
ّ
XXس
َ
2
َ
ه
ِ
XX&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
ل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا لُ وس
ُ
ر
َ
لَ اق
َ
لَ اق
َ
d َ -
َ
+
ْ
-
َ
L ُ ي"
ِ
#
َ
$
ْ
ع َ
1
ْ
I
ُ
ر
ُ
اXX&
َ
Sِ 1
ْ
I
ُ
ر
ُ
اXX&
َ
Sِ 2
َ
اXX,%ل
ُ
Sُ 1
ْ
4
ُ
ن
ُ
XXF
َ
B
ْ
#
َ
اXXK
%
ام
َ
+6
ِ
$
َ
&ن ِ0
ِ
e ْ XXم
ُ
ل
ْ
ا 3ُ XXم
َ
I
ْ
#
َ
.ا,%ل
ُ
Sُ 1
ْ
>
ِ
ُ
? ِاF
َ
ن ِل ِ
UVR0-)لا Tا2رW
Mens0"%"*i Ni%a' A((a&2
ه
ُ
XXل
ّ
لا ىل
ّ
XXص
َ
ي
c
XX*
ِ
ن
ّ
لا لَ اق
َ
لَ اق
َ
ام
َ
4
ُ
ن
ْ
ع َ ه
ُ
ل
ّ
لا يض
ِ
ر
َ
_
O
ا*
ّ
ع َ $
ِ
"
ْ
ا $
ِ
ع َ
=ُ :
ّ
XXf
N
لا _
ِ
اXXن
ّ
لا $
َ
XX0
ِ
-
g
XX&h ِI
َ
اXXم
َ
4
ِ
&'
ِ
5
g
و*
ُ
( ْ0
َ
5
ِ
ا)
َ
م
َ
ع
ْ
K ِ 1
َ
ل
ّ
س
َ
2
َ
ه
ِ
&
ْ
ل
َ
ع َ
.i
ُ
ا-
َ
Gَل
ْ
ا2
َ
UVرا`*لا Tا2رW
Men)a"&i Si=a' ,an# B"*"%2
ه
ِ
XX&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
XXل
ّ
لا ىل
ّ
XXص
َ
ه
ِ
XXل
ّ
لا لُ وXXس
ُ
ر
َ
5
َ
اXXI
َ
لَ اق
َ
/
O
ل ِا0
َ
$
ُ
"
ْ
j
ُ
K
َ
#
َ

$
ِ
XX*
ْ
A
ُ
ل
ْ
ا2
َ
3
ِ
F
َ
>
َ
ل
ْ
ا2
َ
Z
ِ
A
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا $
َ
0
ِ
/
َ
"
ِ
\ ُوع ُ #
َ
يK
N
6
ِ
1
ّ
4
ُ
ل
ّ
لا لُ و,ُ+
َ
1
َ
ل
ّ
س
َ
2
َ
اXX&
َ
:
ْ
م
َ
ل
ْ
ا =
ِ
ن
َ
)
ْ
'
ِ
$
ْ
0
ِ
2
َ
-
ِ
*
ْ
,َل
ْ
ا k
ِ
اR َ ع َ $
ْ
0
ِ
/
َ
"
ِ
\ ُوع ُ #
َ
2
َ
3
ِ
`ْ *
ُ
ل
ْ
ا2
َ
l
ِ
-
َ
4
َ
ل
ْ
ا2
َ
ل
ِ
ا;
َ
-
N
لا =
ِ
*
َ
ل
َ
m
َ
2
َ
$
ِ
+!
ّ
لا 7
ِ
ل
َ
ض
َ
2
َ
: =+ا2ر ي'2.E
ِ
ام
َ
م
َ
ل
ْ
ا2
َ
U1لF0 Tا2رW
24
Aa(an ,an# Bai% $i Sisi A((a&2
لَ اXXق
َ
3ُ XX<
َ
'
ْ
#
َ
ل
ِ
ام
َ
ع ْ Dا V
c
#
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا لَ وس
ُ
ر
َ
ا+
َ
ت
ُ
ل
ْ
ق
ُ
لَ اق
َ
ر
Q
\ َ ي"
ِ
#
َ
$
ْ
ع َ
ه
ِ
ل ِ&*
ِ
س
َ
ي'
ِ

ُ
ا4
َ
A
ِ
ل
ْ
ا2
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا"
ِ
5
ُ
ام
َ
+nا
Uه&لع bG)0W
Tin#%a'an > :
Tan##"n#)a7a! in$i/i$"2
M# لَ اXXق
َ
ه
ُ
XXK
ّ
#
َ
1
َ
ل
ّ
XXس
َ
2
َ
ه
ِ
XX&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
ل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
ي
N
*
ِ
ن
ّ
لا $
ِ
ع َ -
َ
م
َ
ع ُ $
ِ
"
ْ
ا $
ِ
ع َ
ىXXل
َ
ع َ VR
ِ
XXل
ّ
ا -
ُ
&0
ِ
DاXX'
َ
ه
ِ
XX) ِ&
ّ
عِ ر
َ
$
ْ
XXع َ لg و^
ُ
XXF
ْ
0
َ
1
ْ
XX>
ُ
ل
c
I
ُ
2
َ
o
O
ار
َ
1
ْ
>
ُ
ل
c
I
ُ
3
ِ
XXL ْ #
َ
ىXXل
َ
ع َ o
O
ار
َ
3ُ XX;
ُ
-
ّ
لا2
َ
ه
ِ
XX) ِ&
ّ
عِ ر
َ
$
ْ
ع َ لg و^
ُ
F
ْ
0
َ
و
َ
L ُ 2
َ
o
O
ار
َ
_
ِ
ان
ّ
لا
و
َ
L ُ 2
َ
ه
ِ
) ِ&
ْ
"
َ
T
ِ
!
ِ
ل
َ
2
َ
2
َ
ا4
َ
ل ِع
ْ
"
َ
ت
ِ
&
ْ
"
َ
ىل
َ
ع َ =g &
َ
عِ ار
َ
d ُ #
َ
-
ْ
م
َ
ل
ْ
ا2
َ
1
ْ
4
ُ
ن
ْ
ع َ لg و^
ُ
F
ْ
0
َ
لg و^
ُ
F
ْ
0
َ
و
َ
L ُ 2
َ
T
ِ
!
ِ
&
N
س
َ
ل
ِ
ا0
َ
ىل
َ
ع َ o
O
ار
َ
!
ُ
*
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا2
َ
1
ْ
4
ُ
ن
ْ
ع َ =g ل
َ
و^
ُ
F
ْ
0
َ
ي
َ
L
ِ
2
َ
.ه) ِ&
ّ
عِ ر
َ
$
ْ
ع َ لg و^
ُ
F
ْ
0
َ
1
ْ
>
ُ
ل
c
I
ُ
2
َ
o
O
ار
َ
1
ْ
>
ُ
ل
c
>
ُ
'
َ
M#
َ
ه
ُ
ن
ْ
ع َ
Uه&لع bG)0W
Ke+en'in#an Nia'2
ه
ُ
XXل
ّ
لا يض
ِ
ر
َ
k
ِ
ا9
ّ
`َ ل
ْ
ا $
َ
"
ْ
-
َ
م
َ
ع ُ pGB ي"# $&ن0eملا -&0# $ع
لُ وXX,ُ+
َ
1
َ
ل
ّ
XXس
َ
2
َ
ه
ِ
XX&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
XXل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا لَ وس
ُ
ر
َ
ت
ُ
ع
ْ
م
ِ
س
َ
لَ اق
َ
ه
ُ
ن
ْ
ع َ
ت
ْ
K
َ
اXXI
َ
$
ْ
XXم
َ
'
َ

َ
XXK
َ
اXX0
َ
r
O
-
ِ
XX0
ْ
ا 3N >
ُ
ل ِ ام
َ
K
ّ
6
ِ
2
َ
E
ِ
ا&
ّ
ن
N
لا"
ِ
لُ ام
َ
ع ْ Dا ام
َ
K
ّ
6
ِ
اXX0
َ
ىXXل
َ
6
ِ
ه
ُ
a
ُ
-
َ
A
ْ
4
ِ
'
َ
ا4
َ
:
ُ
>
ِ
ن
ْ
+
َ
d
O
#
َ
-
َ
0
ْ
ا ىل
َ
6
ِ
2
ْ
#
َ
ا4
َ
*
ُ
&f
ِ
+
ُ
ا&
َ
K
ْ

ُ
ىل
َ
6
ِ
ه
ُ
a
ُ
-
َ
A
ْ
L
ِ

ِ
&
ْ
ل
َ
6
ِ
-
َ
;
َ
اL َ
Uه&لع bG)0W
Ke*)a0a Te*!ai%2
ىلXXص هللا لوسر 3^س :لاق ام4نع هللا يضر -مع $"ا $ع
T
ِ
!
ِ
&
َ
"
ِ
3
ِ
;
ُ
-لا 3ُ م
َ
ع َ :لاق s3ْ <
َ
'
ْ
#
َ
8
ِ
F
ْ
>
َ
لا V
ْ
# :1لس2 ه&لع هللا
.ر2-
ُ
*
ْ
0
َ
7
O
&
ْ
"
َ
3c I
ُ
2
َ
25
UيK-*9لا Tا2رW
Be*+e#an# Ke+a$a a(-Q"*an $an a(-S"nna&2
هXX&لع هXXللا ىلXXص ي*XXنلا $ع tهنع هللا يضر d-+-L ي"# $ع
1
ْ
)
ُ
>
ْ
XXF
ّ
م
َ
a
َ
اXX0 اول
c
XX<
ِ
a
َ
$
ْ
ل
َ
$+
ْ
-
َ
0
ْ
#
َ
1
ْ
>
ُ
&'
ِ
ت
ُ
I
ْ
-
َ
a
َ
:لاق هK# t1لس2
.1لس2 ه&لع هللا ىلص هللا لوسر =َ ن
ّ
س
ُ
2 هللا k
َ
ا)
َ
I
ِ
:ام4"
U/لا0 Tا2رW
M"%in ,an# K"a' Le!i& Di%asi&i A((a&2
1
َ
ل
ّ
XXس
َ
2
َ
ه
ِ
XX&
ْ
ل
َ
ع َ ه
ُ
ل
ّ
لا ىل
ّ
ص
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا لُ وس
ُ
ر
َ
لَ اق
َ
لَ اق
َ
d َ -
َ
+
ْ
-
َ
L ُ ي"
ِ
#
َ
$
ْ
ع َ
u
ِ
&ع ِXX<
ّ
لا $
ِ
0
ِ
e ْ XXم
ُ
ل
ْ
ا $
َ
XX0
ِ
ه
ِ
XXل
ّ
لا ىXXل
َ
6
ِ
8
c
B
َ
#
َ
2
َ
-
g
&
ْ
Sَ V
c
و
ِ
,َل
ْ
ا $
ُ
0
ِ
e ْ م
ُ
ل
ْ
ا
Z
ْ
XXA
َ
ع
ْ
a
َ
M2
َ
ه
ِ
ل
ّ
لاXX"
ِ
$
ْ
ع ِ)
َ
س
ْ
ا2
َ
/
َ
ع
ُ
Gَن
ْ
+
َ
ا0
َ
ىل
َ
ع َ Y
ْ
-
ِ
B
ْ
ا -
g
&
ْ
Sَ 3Q I
ُ
ي'
ِ
2
َ
$
ْ
>
ِ
ل
َ
2
َ
اR َ I
َ
2
َ
اR َ I
َ
5
َ
اI
َ
ت
ُ
ل
ْ
ع
َ
'
َ
يK
N
#
َ
و
ْ
ل
َ
3ْ ,ُa
َ
@'
َ
ءgي
ْ
vَ /
َ
"
َ
اص
َ
#
َ
5
ْ
6
ِ
2
َ
. 5
ِ
ا9
َ
&
ْ
wّ لا 3َ م
َ
ع َ x
ُ
)
َ
Gْ a
َ
و
ْ
ل
َ
5
ّ
y
ِ
'
َ
3َ ع
َ
'
َ
ءَاvَ ا0
َ
2
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا ر
ُ
!
ّ
َ
ق
َ
3ْ ق
ُ
U1لF0 Tا2رW
ULUM AL-HADIS
A Pen$a&"("an
&idang lum al-!adis membin)angkan tentang kedudukan hadis sebagai
sumber kedua syariat Islam. &idang ini merupakan asas ke arah
pembentukan murid memahami ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang terdapat
dalam lum al-!adis. Ia bertujuan membolehkan murid mengenali,
memahami dan menghuraikan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam
lum al-!adis.
B <i*i Bi$an# Pe!e(a)a*an U(" a(-Ha$is
&idang Pembelajaran lum al-!adis menumpukan kepada aspek-aspek berikut
i. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis
ii. Mengetahui fungsi dan kedudukan hadis
iii. Mempertahankan kesu)ian hadis
26
< Kan$"n#an S"%a'an Pe(a)a*an
Tin#%a'an E+a'2
i. Pengertian hadis
ii. ,edudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam.
iii. Pengertian dan maksud !adis *irayah dan !adis 'i$ayah.
i+. Perbe#aan antara !adis .aba$i, Qudsi dan al-Quran.
+. ,habar Muta$atir dan Ahad serta hukum beramal dengannya.
+i. Perbe#aan antara !adis Sahih, !asan, *aKif dan hukum beramal
dengannya.
+ii. Syarat-syarat pera$i hadis.
viii. !uraian istilah-istilah berikut /
'a$i 0 V2ار 2 , Sanad0 !نس 2 , Isnad 0 انس6 2,
Musnad 0!ن َF02, Musnid 0!ن ِF02 dan Matan 0 $)0 2 .
Tin#%a'an Lia2
;enis !adis dan hukum beramal dengannya /
i. MarfuF 0 oو'-0 2, Mauquf 0 zوقو0 2,0 Mursal 0 3س-0
ii. MaqtuK 0 oو9,0 2, Sya# 0 \اv 2,MauduF0 oوضو0 2
iii. Istilah ahli !adith /
Muhaddis 0 {!:ملا 2 ,!afi# 0 P'ا:لا 2,!ujjah 0 =A:لا 2,!akim0 1Iا:لا
2
i+. Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-&ukhari, Sahih Muslim, Sunan al-
"irmi#i, Sunan Abu *aud, Sunan al-.asaKi dan Sunan Ibn Majah.
27
AKHLAK
A Pen#ena(an
&idang akhlak adalah satu bidang yang penting kerana ia merupakan
manifestasi dari hasil pembelajaran yang lain seperti akidah, ibadat dan sirah.
&idang ini bertujuan melengkapkan murid dengan ilmu dan amalan yang perlu
dihayati dan mampu menga$al diri diripada gejala-gejala negatif untuk
melahirkan muslim mukmin yang bertaq$a, bertanggungja$ab dan berakhlak
mulia dalam kehidupan seharian berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Gleh
itu pengajaran dan pembelajaran bidang ini diharapkan boleh memenuhi
kehendak semakan kurikulum baru, di mana aspek fardhu ain dan fardhu
kifayah hendaklah dititikberatkan, begitulah aspek-aspek yang lain seperti
persoalan halal, haram, $ajib, sunat, harus dan sebagainya. Euru-guru perlu
menitik berat pengajaran dan pembelajaran khususnya supaya murid dapat
menghayati adab-adab dalam kehidupan seharian dengan berkesan.
B <i*i-?i*i Bi$an# Pe!e(a)a*an A%&(a%
i. ,efahaman konsep dan ilmu.
ii. Memahami kepentingan adab-adab.
iii. Menghayati adab-adab dalam kehidupan.
Pengisian pelajaran bahagian adab yang memerlukan penghayatan yang
mendalam dan berkekalan 0berterusan2 dalam kehidupan murid, maka ianya
memerlukan pendekatan yang berbe#a dengan pelajaran lain. &erdasarkan
)iri-)iri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi men)apai
objektif yang khusus. ,aedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut
kesesuaian tajuk dengan tahap pen)apaian murid.
Euru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria
murid untuk kefahaman isi, pemikiran, terjemahan dalam amalan dan
penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Sebagai )ontoh dalam
adab ialah semasa pembelajaran, murid perlu diberi peluang melakukan
tunjuk)ara dan amalan yang jelas dengan bimbingan guru. Euru perlu
memastikan murid menguasai segala pengajaran dan tabiat penghayatan
serta memupuk kesediaan melakukannya se)ara berterusan. Murid perlu
menguasai sekurang-kurangnya kadar yang paling minima yang $ajib
dikuasai oleh mereka. ,esempurnaan asas akhlak Islamiah yang bergantung
kepada tiga dimensi qauli, qalbi dan fiMli. ,etiga-tiga dimensi ini juga harus
diaplikasi dalam kehidupan.
< Kan$"n#an S"%a'an Pe(a)a*an
Tin#%a'an E+a'2
i. Adab terhadap 'asul
ii. Adab berfikir
28
iii. Adab amar maaruf nahi mungkar
i+. Adab berhias diri
+. Adab #iarah jena#ah
+i. Adab menjaga orang sakit
vii. Adab di tempat rekreasi
+iii. Adab menjaga kemudahan a$am
Tin#%a'an Lia2
i. Adab menjaga alam.
ii. Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah.
iii. Adab berpidato.
i+. Adab bernegara.
+. Adab musafir.
+i. Adab berjual beli.
+ii. Adab berjuang.
+iii. Adab dengan pemimpin.
TAMADUN ISLAM
A Pen$a&"("an
"amadun Islam adalah satu bidang penting dalam pendidikan. "amadun
Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun
Islam yang men)orakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial,
pendidikan, politik dan ekonomi. &idang ini juga membi)arakan sumbangan
tokoh-tokoh Islam terkemuka. &idang ini bertujuan melahirkan indi+idu yang
mampu dan berupaya membangun diri, berji$a besar, tahan menghadapi
)abaran, tidak mudah mengaku kalah, tidak gentar menghadapi ujian dan
mempu diuji dan seterusnya dapat membangun masyarakat bertamadun dan
ber$a$asan berteraskan akidah selaras dengan sirah pada #aman
'asulullah s.a.$. dan para sahabat.
29
Pengajaran dan pembelajaran "amadun Islam berfokuskan kepada
menerapkan ilmu dan kefahaman kepada murid bagaimana penyampaian
tersebut dapat difahami dan seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan
harian murid-murid. "radisi lama pengajaran sirah ditumpukan kepada
memberi ilmu pengetahuan tanpa men)ungkil iktibar di sebalik sirah dan
tamadun. Ini menyebabkan murid sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai
yang tersemat dan tersirat di dalamnya. Sehubungan dengan itu pengajaran
sirah perlu diubah mengikut kaedah terkini sehingga murid boleh mengambil
)ontoh untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan.
B <i*i-?i*i Bi$an# Pe!e(a)a*an Si*a&@Taa$"n Is(a
i. ,efahaman konsep dan ilmu
ii. Aspek sebab dan musabab.
iii. ,efahaman iktibar dan penghayatan pengajaran tamadun Islam.
i+. ,ebolehan mentaKkul isi pelajaran.
+. ,ebolehan mengambil dan menganalisa iktabar dari "amadun
Islam.
+i. Penghayatan nilai-nilai Islam.
+ii. Aplikasi konsep, amalan dan nilai dalam kehidupan.
Pengisian pelajaran bahagian sirah yang ber)orak amali serta
penghayatan mendalam dan berkekalan dalam kehidupan murid memerlukan
pendekatan yang berbe#a dengan setengah pelajaran lain. &erdasarkan )iri-
)iri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi men)apai
objektif yang khusus. ,aedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut
kesesuaian tajuk dengan tahap pen)apaian murid.
Euru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria
murid untuk kefahaman isi, pemikiran, terjemahan dalam amalan dan
penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Sebagai )ontoh dalam
sirah ialah semasa pembelajaran, murid perlu diberi peluang berfikir dan
mengeluarkan pandangan ke arah penghayatan dengan tunjuk ajar dan
bimbingan guru.Euru perlu memastikan murid menguasai segala masej
kandungan pengajaran dengan mengambil iktibar dari sirah serta memupuk
kesediaan melakukannya se)ara berterusan. Murid perlu menguasai
sekurang-kurangnya kadar paling minima yang $ajib dikuasai oleh mereka.
&eberapa aspek perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Aspek-aspek itu meliputi adab murid terhadap guru dan guru
dengan murid sebelum, semasa dan selepas belajar.
30
< Kan$"n#an S"%a'an Pe(a)a*an
Tin#%a'an E+a'
 "amadun Islam pada #aman ,hulafaK al-'asyidin dan kesannya /
i. Pentadbiran.
ii. ,epimpinan 0 ekonomi, politik dan sosial 2
iii. Perluasan pengaruh.
 "okoh-tokoh Islam /
i. Al-Imam Abu !anifah r.a.
ii. Al-Imam Malik r.a.
iii. Al-Imam al-Syafie r.a.
i+. Al-Imam Ahmad bin !anbal r.a.
+. Al-Imam al-Eha#ali r.a.
+i. Al-Imam Ibn "aimiyah.
+ii. Abu AFla al-Maududi.
viii. Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marba$i.
Tin#%a'an Lia
 "amadun Islam pada #aman ,hilafah &ani maiyah dan &ani
FAbbasiyah serta kesannya terhadap tamadun manusia /
i. Penyebaran Islam
ii. ,etenteraan
iii. Pendidikan
i+. ,ehakiman
31
+. Perekonomian
vi. Perkembangan ilmu / Matematik, Sains, -i#ik,
-armakologi, Pertanian, -alsafah dan ,esusasteraan.
 "okoh-tokoh Islam /
i. Ibn. Sina.
ii. Al-,ha$ari#mi.
iii. Ibn ,haldun.
i+. Syeikh *aud -atoni.
+. !asan al-&ana.
+i. Syeikh "ahir ;alaludin.
+ii. !AM,A.
 Islam di .usantara /
i. Samudera 4 Pasai.
ii. A)heh.
iii. Melaka
ORGANISASI HSP 8 EDISI PEN,EMAKAN 9 2
!SP Pendidikan Al-Quran *an As-Sunnah disediakan sebagai bahan panduan
untuk peran)angan guru, penggubal ujian, penulis buku teks dan sebagainya.
!SP Pendidikan Al-Quran *an As-Sunnah mengandungi tiga lajur/
• &idang Pembelajaran 0&P2/
&P memba$a maksud objektif-objektif umum bagi setiap kandungan
SP. Ia diletakkan pada lajur pertama seperti di dalam !SP.
32
• !asil Pembelajaran 0!P2/
!P ialah senarai perlakuan yang perlu dikuasai pelajar mengikut setiap
&P. Ia diletakkan pada lajur kedua seperti di dalam !SP. Ia dinyatakan
dalam bentuk umum berdasarkan /
a2 &idang/ i. ,ognitif - tentang pen)apaian
pengetahuan dan perkembangan hasil
intelek.
ii. Afektif - tentang perkembangan
perlakuan dalam minat, sikap,
rohani dan emosi.
iii. Psikomotor- tentang kebolehan amali dan
perkembangan jasmani.
b2 Aras / Satu 062 - aras yang paling asas?minimum
dan perlu dikuasai oleh semua
murid.
*ua 082 - aras yang lebih men)abar
daripada aras 6 dan akan
dikuasai oleh murid berpotensi
baik.
"iga 092 - aras yang lebih men)abar
daripada aras 8 dan akan dikuasai
oleh murid berpotensi
)emerlang
• Dadangan Pengalaman Pembelajaran 0DPP2
DPP ialah )adangan akti+iti, perlu dilakukan oleh murid untuk
men)apai !P. Ia diletakkan pada lajur ketiga seperti di dalam !SP.
(Sila rujuk Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-
Sunnah)
33
PENGURUSAN PANITIA
Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah 0PQS2 di sekolah
bermaksud kemampuan dan ke)ekapan panitia PQS dalam meran)ang, mengurus
dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia se)ara berterusan dan
berkesan.
A O!)e%'i=
• Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan
tugas panitia PQS di sekola.
• Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk
meran)ang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua
program dan akti+iti yang berkaitan .
• Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan akti+iti-akti+iti
panitia.
• &erusaha se)ara muafakat untuk men)ari penyelesaian masalah, kekangan
dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan
moti+asi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
• &erusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat
berkaitan dengan PQS di sekolah.
B Pe*anan Pani'ia Ma'a Pe(a)a*an PQS
• Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai ;,S.
• Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan
disampaikan kepada E,MP?EP,.
• Meran)ang segala akti+iti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata
pelajaran.
• Memastikan semua akti+iti yang diran)ang dapat dijalankan dengan
sempurna.
• Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang
lain bagi meningkatkan P I P.
• Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu
tentang kemajuan-kemajuan yang di)apai, masalah-masalah yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti PIP.
• Membuat analisa semua keputusan ujian?peperiksaan dan menentukan
strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.
• &ertanggungja$ab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran. &uku teks, buku rujukan, &&M, surat menyurat,
perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masing-
masing.
34
• Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan
mata pelajaran berkenaan melalui ba)aan, menghadiri kursus atau mesyuarat
di peringkat daerah atau P,E.
• Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.
< Pe*anan Ja7a'an %"asa Pani'ia
Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut/
 Pengerusi 0 ,etua Panitia 2
a2 Meran)ang akti+iti Al Quran dan Al Sunnah
b2 Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat
)2 Melaksankan akti+iti yang telah diran)ang.
d2 Membuat penilaian akti+iti untuk pelapuran.
 .aib Pengerusi
a2 Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya
b2 Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 Setiausaha
a2 Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat
b2 Men)atat dan menyediakan minit mesyuarat.
)2 Menyediakan laporan dan dokumentasi.
d2 Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan A;,.
e2 Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.
 Penolong Setiausaha
Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan
oleh pengerusi dari masa ke semasa.
 &endahari
a2 Mengurus hal eh$al ke$angan PDE dan menyediakan laporan
penyata ke$angan.
b2 Mengurus hal eh$al ke$angan persatuan dan menyediakan laporan
penyata ke$angan.
)2 Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersama-
sama A;, yang lain.
 Ahli ;a$atan ,uasa
35
a2 Melantik pengerusi dalam setiap akti+iti.
b2 &erkerjasama dengan guru penasihat dan A;, induk dalam akti+iti
yang melibatkan kependidikan seperti Program ,em 1iterasi Al-
Quran.
)2 Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa.
d2 Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi, meja
pen)eramah dan peserta, persiapan pentas dan lain-lain.
e2 Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan
akti+iti sesuai dengan keputusan mensyuarat.
f2 Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan.
g2 Megendalikan akti+iti luar
BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN
6. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan
sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan.
8. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang
berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu I
menetapkan matlamat yang harus di)apai, dari segi pengetahuan,
kebolehan dan kemahiran yang harus di)apai di akhir tiap penggal bagi
tiap tingkatan.
9. Mempunyai sebuah &uku 'ekod Mengajar yang kemaskini dan
menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.
5. Menyediakan 'an)angan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar
dengan lengkap untuk tempoh setahun?sepenggal?seminggu?harian dan
melaksanakan pengajaran mengikut 'an)angan Pelajaran yang
disediakan.
:. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang )ukup,memeriksa
buku latihan pelajar yang memulangkan semula se)epat
mungkin.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada
Pengetua?EP, pada masa yang dikehendaki.
@. Menjalankan ujian bulanan?peperiksaan dan penilaian kepada pelajar.
Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam &uku 'ekod
Mengajar.
<. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas
pemulihan?bimbingan.
>. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.
7. Euru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan
yang dikeluarkan oleh ,ementerian Pelajaran ?;P.S?PP*?Sekolah.
6=. Memastikan keselamatan pelajar di makmal?bengkel ,!?&ilik B'"?Sains
serta menga$as penggunaan peralatan.
66. Menghadiri mesyuarat ?taklimat mengenai mata pelajaran yang
berkenaan sama ada dikelolakan oleh ,P?;P.S?PP*. Menyampaikan
semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama.
36
68. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik
mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi
dalam PIP.
69. Melaporkan kepada E,MP?,etua Panitia tentang masalah PIP untuk
tindakan selanjutnya.
65. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat &&M yang digunakan,
memastikan &&M digunakan dengan meluas. &ertanggungja$ab dalam
menambah &&M bagi memperkaya PSS.
6:. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas
yang diajar.
6@. Membantu menguruskan &ank Soalan.
PENGURUSAN FAIL PANITIA
-ail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut/
6. =6?=:?=8:?=6 - -ail induk
8. =6?=:?=8:?=8 - &iodata Euru
9. =6?=:?=8:?=9 - ;adual 3aktu
5. =6?=:?=8:?=5 - Pekeliling
:. =6?=:?=8:?=: - Analisa PM'
@. =6?=:?=8:?=@ - Analisa SPM
<. =6?=:?=8:?=< - Analisa S"PM
>. =6?=:?=8:?=> - "C dan 'adio Pendidikan
7. =6?=:?=8:?=7 - &ank Soalan
6=. =6?=:?=8:?6= - Perkembangan Staf
66. =6?=:?=8:?66 - Sukatan dan !uraian
68. =6?=:?=8:?68 - 1aporan ;emaah .a#ir
69. =6?=:?=8:?69 - ,okurikulum Akademik
65. =6?=:?=8:?65 - 'an)angan "ahunan
6:. =6?=:?=8:?6: - Peningkatan Prestasi PM' ?SPM
6@. =6?=:?=8:?6@ - ,erja ,ursus
6<. =6?=:?=8:?6< - Perbelanjaan
6>. =6?=:?=8:?6> - Pelan "indakan
37
4. ANALISIS KEKUATAN,KELEMAHAN,PELUANG DAN
ANCAMAN (SWOT) BAGI MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
$4ملI
$aاو,I
• zاL-a 5ءاساو('
iروI 2را" V2ا; $F&لوa
b+ءا"
• تن&0-" iروI -;@'
ا)>' | ا)>' ت(&(0 }و)Kا
1لا ~&)ن' • 5ءا-,لا lولع
€+!:لا lولع Tوضوa 5ا
• iو"و4(0 1لا همل -;@'
$m ا)>' ارا)Kا $>)+اI
_امس يسا>&ل'ا
• $mوIوس ت'ا!ن0 iروI
$س2رو(' b4&' Vر
u<mا 5ا-I هلو>س
3>&)+-I }!&a b&A"وس
• V-" iروI -;@'
/&ن>&a ~)نa $L!ن'
b+ءا" ~+ $ل#وس kاوAن0
• VءاXXXXXXJوGم0 -XXXXXX;@'
•اXX*م0 _اXXسا 5ا-&LاXXمI
V2ا; j&لون0 5ا
• 5اوXX4)(' يXX>&لم0 -;@'
• 5ءا-XXX,لا ~XXX)نa _اXXXسا
l@XXسا dراAXXس 5ا !XX+وAa
ارا)نسوK
• $,+!XX+!ن' 5ا-XX;@' Eا0
هXXلاا =نXXFلا 5ا 5ءا-XX,لا
TوXX0 ~XX+ u&)>&لا b&A"وس
رو>س }و)Kا ‚
• يXXFن&aو'-" ~XX+ -XX;@'
~XXل-مS }و)Kا ~&*م&" Tو0
5ا 5ءا-,لا $,+!+!ن' 1لا
=نFلا
$م`Kا iاول'
• V-*م0 iروI -;@'
5ا $ن>ن' _و>' zاL-a
5ءا-,لا $,+!+!ن' b&A"وس
u<mا 5ا-I =نFلا 5ا
}!&a 5ا ~&)ن' iروI
b+ءا" ~+ $(لو' V-*م0
• }و)Kا يFن&aو'-" -;@'
$L!ن' V-" /&; ~ل-مS
~+ u&)>&G+ا
• ~+ iول' Vءا+وGم0 -;@'
$>س2-ن0 }و)Kا _اول ه&*ل
38
$' _ا0 }و)Kا l@سا $&Bا(' iا!&"
W ي<(&a $&;ا(' تسو'
ƒ„… U
• $I-&L@0 ت'ا
5ا }-<(' يسا-نض
Tر]I انF,ل'
u&FKوI $>&ساF&لا+-0
l@سا Vرا<B
>. MANUAL PROSEDUR KERJA
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A" /
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,! *ISB*IA,A. /
6.6.8==@
A,"ICI"I >.8.@ PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN
LATIHAN MURID
JABATAN PROSES KERJA
Pengetua
6. Mesyuarat ;a$atankuasa ,urikulum ntuk
Menentukan *asar.
6.6,ekerapan
6.8Sai# sample
6.9Penyemak
Penolong ,anan
8. Menyediakan ;adual Semakan .ota?1atihan
Murid
9. Menyediakan Instrumen?&orang Semakan
.ota?1atihan Murid
Penyemak
5. Mengumpul dan menghantar &uku .ota
1atihan untuk semakan.
Pengetua?Penolong
,anan
:. Menyemak .ota dan 1atihan Murid
mengikut ;adual
Penyemak?Pengetua @. Melaporkan !asil Semakan.
<. Mengadakan maklumbalas dan "indakan
39
Euru
Matapelajaran,E,&
susulan.
>. Memuaskan ?1engkap
.G. ,B1A'A. .G. PI.*AA. "A'I,!
=6 == 6.6.8==@
<ARTA ALIRAN
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A"/
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,!
*ISB*IA,A./6.6.8==@
A,"ICI"I >.8.@ PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN
LATIHAN MURID
†‡ˆ‰
Š. †‹Œ•‡‰Ž‰• •‰‘‰•‰’“‡‰Œ‰ ”‡Ži“‡ˆ‡• –’•‡“ †‹’‹’•‡“‰’
—‰Œ‰Ž.
˜. †‹’•‹™i‰“‰’ •‰™‡‰ˆ š‹•‰“‰’ ›œ•‰•L‰•iž‰’ †‡Ži™.
Ÿ. †‹’•‹™i‰“‰’ ƒ’Œ•Ž‡•‹’ •œŽ‰’¡ š‹•‰“‰’ ›œ•‰•L‰•iž‰’
†‡Ži™.
¢. †‹’¡‡•£‡ˆ ¤ †‹’¡ž‰’•‰Ž ‡“‡ ›œ•‰•L‰•iž‰’ ‡’•‡“
Œ‹•‰“‰’.
¥. †‹’•‹•‰“ ƒ“‡• •‰™‡‰ˆ.
¦. †‹ˆ‰£œŽ“‰’ §‰Œiˆ š‹•‰“‰’.
¨. †‹’¡‰™‰“‰’ §‰Œiˆ š‹•‰“‰’.
40
©. †‹•‡‰Œ“‰’ • L‹’¡“‰£ª U«‰•…i™‰“W
…‰•‰•
PROSES KERJA
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A"
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,! *ISB*IA,A. /
6.6.8==@
A,"ICI"I A.2.5 PENGURUSAN PANITIA
JABATAN
PROSES KERJA
Penolong ,anan
6. Menubuhkan ;, Panitia Mata Pelajaran.
8. Menyediakan Senarai "ugas ;, Panitia.
,etua Panitia
9. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem
-ail Panitia.
5. Mengadakan Mesyuarat Peran)angan
Akti+itiN, "ak$im dan &ajet "ahunan Panitia.
Euru
:. Melaksanakan Akti+iti Panitia yang telah
diran)angkan.
,etua Panitia
@. Memantau Pelaksanaan Akti+iti Panitia
termasuk akti+iti ,okurikulum dalam
Akademik.
Penolong ,anan <. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.
Euru >. Menjalankan "indakan susulan.
,etua Panitia 7. Menyediakan 1aporan Akti+iti "ahunan
untuk difailkan ?dihantar ke PP*?;P..
* seperti : Program Peningkatan Prestasi peran!angan pengajaran peperiksaan
perkembangan sta"" dan lain-lain#
41
›¬. ”-L–‚®‚› ›¬. „ƒ›—‚‚› …‚®ƒ”§
¯Š ¯¯ Š.Š.˜¯¯¦
<ARTA ALIRAN
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A"/
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,!
*ISB*IA,A./6.6.8==@
A,"ICI"I A.2.2 PENGURUSAN PANITIA
†‡ˆ‰
Š. Š. †‹’‡°‡ž“‰’ •” „‰’i•i‰ †‰•‰ „‹ˆ‰±‰Ž‰’.
˜. †‹’•‹™i‰“‰’ š‹’‰Ž‰i …‡¡‰Œ •” „‰’i•i‰
Ÿ. †‹’•‹™i‰“‰’ ‰•‰‡ †‹’¡‹•‰Œ“i’i šiŒ•‹• ²‰iˆ „‰’i•i‰.
¢. †‹’¡‰™‰“‰’ †‹Œ•‡‰Ž‰• „‹Ž‰’³‰’¡‰’ ‚“•ivi•i´• …‰“‘i• ™‰’
‰±‹• …‰ž‡’‰’ „‰’i•i‰
¥. †‹ˆ‰“Œ‰’‰“‰’ ‚“•ivi•i „‰’‰•i‰ •‰’¡ •‹ˆ‰ž —iŽ‰’³‰’¡“‰’.
¦. †‹•‰’•‰‡ „‹ˆ‰“Œ‰’‰‰’ ‚“•ivi•i „‰’i•i‰ …‹Ž•‰Œ‡“ ‚“•ivi•i
”œ“‡Ži“‡ˆ‡• ™‰ˆ‰• ‚“‰™‹•i“.
¨. †‹’¡‰™‰“‰’ †‹Œ•‡‰Ž‰• „œŒ• †œŽ•‹•.
©. †‹’±‰ˆ‰’“‰’ …i’™‰“‰’ š‡Œ‡ˆ‰’.
42
µ. †‹’•‹™i‰“‰’ L‰£œŽ‰’ ‚“•ivi•i …‰ž‡’‰’ ‡’•‡“ —i¶‰iˆ“‰’
•—iž‰’•‰Ž “‹ „„—••„›.
…‰•‰•

PROSES KERJA
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A"
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,! *ISB*IA,A. /
6.6.8==@
A,"ICI"I A.2.; PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
JABATAN PROSES KERJA
Pengetua
6. Memberi "aklimat Arahan?Pekeliling
Perkhidmatan Hang &erkaitan.
,etua Panitia
8. Menyediakan Peran)angan "ahunan Mata
pelajaran masing-masing.
Euru
9. Menerima &uku Persediaan Mengajar dan
Menandatangani &orang Penerimaan.
5. Menyediakan &uku Persediaan Mengajar.
Pengetua :. Menyemak &uku Persediaan Mengajar.
Euru
@. Melaksanakan Pengajaran dan
Pembelajaran di &ilik *arjah.
<. Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran
mengikut ;adual.
>. Menjalankan "indakan Susulan.
.G. ,B1A'A. .G. PI.*AA. "A'I,!
=6 == 6.6.8==@
43
<ARTA ALIRAN
*G,MB.
TAJUK
M,A S'A"/
MA.A1 P'GSB*'
,B';A
A.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
"A'I,!
*ISB*IA,A./6.6.8==@
‚”…ƒ·ƒ…ƒ 8.2
.4
PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
†‡ˆ‰
˜. Š. †‹•°‹Ži …‰“ˆi•‰• ‚Ž‰ž‰’•„‹“‹ˆiˆi’¡ „‹Ž“ži™•‰•‰’ «‰’¡
‹Ž“‰i•‰’.
˜. †‹’•‹™i‰“‰’ „‹Ž‰’³‰’¡‰’ …‰ž‡’‰’ †‰•‰ „‹ˆ‰±‰Ž‰’
•‰Œi’¡¸•‰Œi’¡.
3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang
Penerimaan.
¢. †‹’•‹™i‰“‰’ ‡“‡ „‹ŽŒ‹™i‰‰’ †‹’¡‰±‰Ž.
¥. †‹’•‹•‰“ ‡“‡ „‹ŽŒ‹™i‰‰’ †‹’¡‰±‰Ž.
¦. †‹ˆ‰“Œ‰’‰“‰’ „‹’¡‰±‰Ž‰’ ™‰’ „‹•°‹ˆ‰±‰Ž‰’ ™i iˆi“
—‰Ž±‰ž.

¨. †‹’±‰ˆ‰’“‰’ „‹’iˆ‰i‰’ ™‰’ „‹’•‰“ŒiŽ‰’ •‹’¡i“‡• •‰™‡‰ˆ.
©. †‹’±‰ˆ‰’“‰’ …i’™‰“‰’ š‡Œ‡ˆ‰’.
44
…‰•‰•
. CONTOH MODUL PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN
AL-SUNNAH
l@سا $Iو" iر2ا zاL-a $ن+M : 5اء-,لا $&;ا('
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
l@سا $Iو" iر2ا zاL-a $ن+M }و;اa
$,+ءا*س $m يمLام0 هلق!نL l@سا ت02ا: 5-&>&م'
$m يFI-)Kا-" اراS
l@سا $Iو" iر2ا
$>FلAن0 }و)Kا iاول' 3&*م(0 _ا&)نس: $لامع
l@سا $>,+ءا*I
يF+ا يaا&:(0 | 5اFKا lاFس يFK-&لوa-": $aا&:('
5ءا-,لا $m2!KاI
_وIو'
1.$m-ن'
2.$(`ن&"-'
3.5راس ~*0وس
T!عاق
1.5ءا-,لا •ا*م0 ه&لو" !+رو0
2.Tوع-" $G&;اوI ~)نa Vو4)(0 هلa !+رو0
3.تIراw0 1لا Tوع $+ا"ا(' $FI Vو4)(0 !+رو0
ا ا+!س 5او4)('
. 1 $4م;-a اa-س 5ءانI-" =+ا $مقر
2. ja-I را*S#
3.هلA0
4.اa-S
5ا-;ا(' -*0وس
5ا-;@*م' 5ا
1._را $I-سا-" !+رو0 }وG0ولI ي)F' 3ن(0
2. $a-I $Iا+!h0 ا*S# تIراw0 يFK-&لوa-" ~)نa ر oومA0
3. iر2ا Vرو<&aاI اa-S $Iا+!h0 -&'اI يFmو' 5ا
ا&F&ل0 Tوع يسو)&)Fن+ا
4.1لا Tوع $+ا"ا(' $FI ~)نa هلA0 $a-I $Iا+!h0
تIراw0
5ءا+!س-'
45
_را Š :
1. =+ا •ا*م0 ¦ $m ="و)لا dروس x&f' -`نل 5ا
. 2 $>4م;-)ن0 ينع0 و+@0 _ا4" 1لا!I =+ا
3. =+ا VراF&)ن+ا يم4م0 ¦ ="و)لا dروس
4. iر2ا Vرو<&aاI $>+ارانh0 -&'اI | ي"-B ¸ي0\ :
| $0])F0 !Lاع0
5. iر2ا zاL-a $m2!ن&ل-' }و)ن" ¸ }و)ن" $>+ارانh0 -&'اI
6. $Iو" iر2ا zاL-a يFK-&لوa }و)ن" ¸ }و)ن" $>+ارانh0
l@سا
5ا-;ا(' 3&صاB
5ا-;@*م' 5ا
_را ˜ :
1. ¹: Tوع-" $G&;اوI $>FلAن0 =+ا ول2 ينع او(ل" ..¹
2. -" اراS | اراS 5ا /&ن>&a $>(`ن&*م0 وع $FI-" ~+ T
¹:3&لا E-س oا
=م>:لا" /"ر 3&*س ىلا..¹
3. iر2ا bB $>+ارانh0 -&'اI l@سا ارا<K 1لا
_را Ÿ :
1.lوق ~ل&"-" تIراw0 1لا Tوع u&FKوI $>FلAن0
2.qو,a | 5ام+ا | وملع: Tوع!ن' $'ا&س-' $>FلAن0
3.=+ا !'ر 5-;ا(' $Iراول(0
4.Tوع $+ا"ا(' !'ر $FI $>m-ن0
5.هم>B-" }!&a ارا`س Tوع-" $FI $>m-ن0
5-&LامI
-&>&'-"
$&لا; iو"اض $'-h' يF+ا يF+ا
-
;
ا
(
'
5
46
Tوع-" اراS
~+ u&)>&G+ا
TراAس:
يFK-&لوa
تIراw0
oومA0
=ن+!0
d!&,ع:
1.Vرو<&aاI
-&'اI
2.
يسو)&)FKا
ا&F&ل0 Tوع
1 .=+ا
=+ا:$مLاGI ¦
="و)لا dروس
2.=+ا وf,0
3.Vرو<&aاI
-&'اI
4.Tوع u&FKوI
5.~+ Tوع اراS
$FI-"
6.$'ا&س-'
Tوع!ن'
7.يسو)&)FKا
Tوع
8.$+ا"ا(' $FI
Tوع
9.}!&a $FI
1لا هم>B-"
Tوع-"
jلI 1لا 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
1.ا&F&ل0 oومA0 تIراw0 -*مض $>قوAKون0 2روض
2.$I-&0ا' ~+ -*مض Vءان(0 $>FلAن0 !+رو0 ا)ن&م0 2روض
ت&س
FI2!ن+ا
ي
ه>(ل Š 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را Š
$لمع V@&K •$aا&:(' وملع
47
$(*مI-'
¸ _ا&)نس
•ا*م0
5ءا-,لا
¸ _ا&)نس
يaا&:(0
lاضا 5-;ا
¸ ي,+ءا"-Gم0
5ا-,لا 5ءاSا"
¸ $>)>(&ن0
5ءاSا" وaو0
Š . $مقر $I-m-Gم0 2روض
Eو>&(0 !+رو0 5ا =+ا
ت&ساI 5ءاSا"
˜ . =+ا $>4م;-)ن0 !+رو0
Ÿ . VراF&)ن+ا $>m-ن0 2روض
=+ا
¢ . iر2ا Vرو<&aاI $>FلAن0
-&'اI
¥ . }و)ن" $>FلAن0
˜ iر2ا $m2!ن&ل-' -&'اI
$)+اI-" يسو)&)Fن+ا 5ا
¦ . يFK-&لوa }و)ن" $>+اران&0
l@سا $Iو" iر2ا zاL-a
: $+@&ن' Š iر2ا Vرو<&aاI $>+ارانh0. -&'اI
2.ا&F&ل0 Tوع يسو)&)Fن+ا $>+ارانh0
ه>(ل ˜ _را 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 }و)Kا: ˜
$(*مI-'
$لمع V@&K •$aا&:(' وملع
¸
>&ساF&لا+-0
يFK-لوa $
1لا
تIراw0
oومA0
¸ يaا&:(0
$m2!KاI يF+ا
5ءا-,لا =+ا
¸ يFK-لوa-"
iر2ا $m
l@سا $Iو"
1.Tوع-" $G&;اوI $Iاaاh0
2.اراS 5ا /&ن>&a $>+ارو4(0
~+ Tوع-"
$FI-"
3. iر2ا bB $>+ارانh0 -&'اI
l@سا ارا<K 1لا
$+@&ن' : Š iر2ا bB $IاaاJ. -&'اI l@سا ارا<K 1لا
2. $IاaاJ و' يم4' ا!Kا ~+ Tوع يسو)&)Fن+ا يFm
ه>(ل Ÿ _را 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 }و)Kا: Ÿ
$(*مI-'
$لمع V@&K •$aا&:(' وملع
¸ $IاKاF,ل0
Tوع $aو)Kوa
¸ ول@س
$m iو"وL-"
يسو)&)Fن+ا
ا&F&ل0 Tوع
¸ يLونم0
VاIا*س $aو)نa
Tوع!ن'
¸ اراB ي;ا>(0
اراS |
5ءاKاF,ل-'
~+ Tوع
$FI-"
1.V-&S Vءان(0 5اراس ~*0وس
|
~+ $FI-" ~+ Tوع!ن' V-&B
jI 5ا Tوع!ن' !' ا ول-'
$+ا"ا('
Tوع
2.$FI ي)F' 3ن(0 !+رو0
ا&F&ل0 Tوع $+ا"ا('
3.=+ا 5-;ا(' $>+اران&0
48
:$+@&ن' Š jضوa | jضوa $IوI@0 ه&لو" ا!Kا 5ام+اIا" $>m-a.
Tوع
$FI-" ~+
. 2 $>m-a =*&قاع ˜ هم>B-" }!&a ~+ Tوع Vر
1.Tوع $>نلاAن0 ~+ iر2ا ه&ساI هللا
2. iر2ا !GI $m2!ن&ل-' V-*م0 8;ا2 l@سا ت02ا -&'اI
5ا-&>س
ا)ن&0
3.l@سا $aو)نa $Iا'2-0 تIاAس $Kا0]I ºاAن0
$سو02ر
_را Š Vرو<&aاI $>+ارانس: -&'اI $I-س-" €Lو)نS 5ا
TراAس $FIوa
_را ˜ اراS $>Fل;: ˜ $FI-" ~+ Tوع
_را Ÿ Vاضا*س $IوIM ا!Kا ت'ا ~+ ه>'ا: ‚•” Tوع 5ا"
ا!Kا هلو>س
1.
2.
3.
$Fل2ا
V-+!نI
=&K!0 5ا =&>0: 5ءا-,لا lولع
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
=&K!0 5ا =&>0 }و;اa
=&K!0 5ا =&>0 $&a-(' $>FلAن0:5-&>&م'
5ءا-,لا $Iا&لم0: $لمع
3&*م(0:$aا&:(' را*&)عا ا)+-S !'ر ˜ i2!KاI-a ~+
5ءا-,لا 1لا
و' _وI
1.$m-ن'
2.$لوG0وI $(`ن&"-'
3.اR&" ~+!ن"
T!عاق
lاK 5ا 5ءا-,لا 1لا dروس $(ل&" Vو4)(0 هلa -;@'
Eو*س-a dروس
ا ا+!س 5اوLا)('
Š . ¬§„
˜ 5ءا-,لا $K2رون' TراAس وIو".
Ÿ ت&ساI.
¢ ا-ض 5را*مل. /&'
5-;ا(' -*0وس
5ا-;@*م' 5ا
. 1 5ءا-,لا dروس lاK ¸lاK اa-S
. 2 ا!ن&0 ا)'
5ءا+!س-'
_را Š : 5ا-;ا(' 3&صاB
49
1.=&K!0 5ا =&>0 $&a-(' $Iاaا&0
2. =&K!0 5ا =&>0 =+ا | =+ا Vو4)(0 $(&)نGI $Iاaا&0
5ا-;@*م' 5ا
_را ˜ :
1.$m!ن' E2رون0 =&K!0 5ا =&>0 $&a-(' $>+ارو4(0
$لوGمI 5ا تGمa• _ا0 $I-سا-" ءاملع
5راساس
2. =+ا $&Iا4*م' V-;@Gم0 T!?ا' $>m-ن0 ˜ 5ا =&>0
=&K!0
_را Ÿ :
1. }و)ن" $>+ارو4(0 ˜ =&K!0 5ا =&>0 =+ا
2. V-&S $>+ارو4(0 ˜ =&K!0 5ا =&>0 =+ا
3.=&K!0 5ا =&>0 Vا }و)ن" 5ا V-&S اR&" ~+!ن*م0
5-&LامI
-&>&'-"
$&لا; iو"اض $'-ن' يF+ا يF+ا
5-;ا('
¸ اR&" ~+!ن*م0
=+ا ارا)Kا ˜
• =&>0
=&K!0
¸
$>+رو<&aا>(0
=+ا | =+ا
=&>0 •
=&K!0
¸ ي'ا-ضو&ض
¸ TراAس
¸ _ $+اس
¸ TراAس
lولع
5ءا-,لا
¸ وملع
-&FGa
¸ d!&,ع
1. u+-عa =+ا
¸ =&>0 =+ا •
=&K!0
2. =+ا }و)ن" ˜
• =&>0
=&K!0
3. V-&S ˜
=+ا $m2!نI
=&K!0 • =&>0
jلI 1لا 5ا-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
1. dروس lاK U !&wK W $مقر ا)&' $>ن+ام02روض ˜ 5ءا-,لا 1لا
kاو; ل#وس-" 5ا
2.5ءا-,لا 1لا dروس $(ل&" ه>'ا-" {اa-" 2روض
ت&س
يFI2!ن+ا
ه>(ل Š 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را Š
$(*مI-'
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
3&*م(0 ول@س
ر را*&)عا
هf&ق هf&ق |
5ءا-,لا
TراAس
$m!K2ا-'
$&,+:l@سا
5ءا-,لا $m
1.=&K!0 • =&>0 $&a-('
2.=&K!0 • =&>0 Vو4)(0 T!?ا'
50
$+@&ن':
1. V-&S $IاaاJ ˜ =+ا =&K!0 • =&>0
2. $IاR&" }و)ن" ˜ =+ا =&K!0 5ا =&>0
3. =+ا $>+ارانس ˜ =&K!0 • =&>0 =+ا Vاضا*س $>+رو<&aاI ~+
ه>(ل ˜ _را 5-;@*م' 3&صاB يضا" !+رو0 }و)Kا: ˜
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
5ءا-,لا •ا*م0 VءاI-4(0
ءاملع _ا;
lولع
5ءا-,لا
1.=&>0 =+ا V-;@Gم0 T!?ا'

=&K!0
. 2 وس $>+ارانh0 dر ˜
=&K!0 5ا =&>0
$+@&ن':
1.=&K!0 5ا =&>0 =+ا V-;@Gم0 T!?ا' $Iاaا+
ه>(ل Ÿ _را 5-;@*م' 3&صاB يضا" !+رو0 }و)Kا: Ÿ
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
$m 3مع-"
5ءا-,لا 5-;ا
¸ $Iا&لوم0
$m 5ءا-,لا
5ا •ا*م0
ي;ا>(0
€نm2!KاI
¸}و)ن*م0
5ا V-+
تIراw0
d!&,ع $m
اKروGمس ~+
1. }و)ن" $>+ارانh0 -;@' ˜ 5ا
V-&S ˜ =+ا
=&K!0 5ا =&>0
2.=+ا ارا)Kا اR&" ~+!ن*م0 -;@'
=&K!0 5ا =&>0

$+@&ن':
1.=&>0 =+ا ارا)Kا 5ءاR&"-' $>قوAKون0 ~+ ا!ن&0 ا)' $Iا+!س

=&K!0
Š.€نm2!KاI •ا*م0 $m 5ءا-,لا $Iا&لم0
˜.5اء-,لا 1لا ا)+-S | ا)+-S !'ر را*&)عا 3&*م(0
$سو02ر
_را Š =&K!0 • =&>0 $&a-(' ~)نa $)aاS Eاو*م0 !+رو0:
$Fضوa
_را ˜ =&K!0 • =&>0 =+ا Vو4)(0 $(&)نGI ~`ن&"-" !+رو0:
_را Ÿ =+ا $m2!KاI ~)نa $&;اI Eاو*م0 -;@': =+ا |
=&K!0•=&>0
: $>+اران&0 -;@' Š¯ 5ا =&>0 dروس Š¯ =&K!0 dروس
~+ Tروس اa-س z@S =&K!0 2اaا =&>0 dروس ا lاس
1.
$Fل2ا
51
2.
V-+!نI
$&;ا(' €+!B 1لF02!+»!ن+ا kاوAmو<(a:
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
1لF0 2!+»!ن+ا kاوAmو>(a }و;اa
وf,0 ي4م0:5-&>&م' €+!B $¼G:(0 ا+!س 5ا
$'2!&4I 1لا هKا0ا _ا&)نس: $لمع
$>+-" ~+ jضوa zاL-a kاوAmو>(a-":$aا&:('
_وIو'
. 1 $لG0وI $(`ن&"-'
2.kاو; ل#وس
3.يسMوم&س
4. -ن' ا 2روض $m
T!عاق
. 1 ;اوI Vو4)(0 هلa !+رو0 هKا0ا $>+اKون0 $G&
2.$>+-" ~+ kاوAmو<(a 5ا هKا0ا VوLا)(0 هلa !+رو0
$>ل#وس-' $Iا
d-&S# bلI
ا ا+!س 5او4)('
1.ارا<K $&Gم&م' -*0اض
2.CراولI Tاو*س -*0اض
3. kا)I €+!B
5ا-;ا(' -*0وس
5-;@*م' 5ا
1. $>&)Fم0 =لا ˜ u>(ل $m $Iا+!س هلa -;ا(0 و)ن"
. 2 _ /&a ي>,&ل&م0 !+رو0 اومس $>&)Fم0 2روI €+!B
5ءا+!س-'
_را Š :
. 1 •ا*م0 €+!B لو)" $m
. 2 $>4م;-)ن0 €+!B و+@0 _ا4" 1لا!I
. 3 ~+ iر2ا $4&*لI $>+ارانh0 =Gص-" هKا0ا
5-;ا(' 3&صاB
5-;@*م' 5ا
_را ˜ :
. 1 $mوaو' وf,0 $>+ارو4(0 €+!B
. 2 ن0 kاوAmو<(a $>+اKون0 8;ا2 3&ل $>m-
_را Ÿ :
. 1 ه>(ل $>m-ن0 ˜ !'ر V-+ $>L2ءاAن0 }و)Kا =Gص
=Kا&S 5ا
ت>(+-' $>m-ن0 ˜ kاوAmو>(a
. 2 $Iراول(0 1لا ت'ا-a ~+ 5-;ا(' €+!B
5-&LامI $&لا; iو"اض $'-ن' يF+ا يF+ا
52
5-;ا('
- $4&*لI
=Gص-"
5ا هKا0ا
$>قرو*I
=Gص-"
=Kا&S
- T-&س
- kا
- -&FGa
- _ا4" k-ع
- €+!B
. 1 €+!B 5ا
€ن4م;-a
. 2 وf,0
$mوaو'
€+!B
. 3 $G&;اوI
$>+اKون0

ا•kاوAmو<(a
هKا0
. 4 $4&*لI =Gص
هKا0ا
. 5 ت>(+-'

kاوAعو<(a
2!+»!ن+ا
. 6 5-;ا('
€+!B
jلI 1لا 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
. 1 Tاو*س -*0اض 5ا ارا>K $&Gم&م' -*0اI $I-&0اGم0 2روض
CراولI
. 2 -;@' iر2]س kاوAmو>(a ~)نa {اa-" 2روض
. 3 V-;@' }!نL ~+ }و;اa $>لنI-Gم0 2روض
ت&س
يFI2!ن+ا
ه>(ل Š 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را Š
$(*مI-'
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
¸ @&*'ا هKا0ا
jضوa V-"
¸ _ا&)نس
اوAmو<(a-"
k
. 1 •ا*م0 !+رو0 ا)ن&م0 2روض
€+!B 5ا
€ن4م;-a
. 2 $G&;اوI $>FلAن0 2روض
$>+اKون0
$I-سا-" kاوAmو>(a
5ءا-,لا
1+->لا
Ÿ $4&*لI $>+ارو4(0 2روض.
~+ iر2ا
=Gص-" هKا0ا
53
$+@&ن':
. 1 $4م;-a Vءان(0 -;@' ل#وh0 €+!B
. 2 l@سا 1لا هKا0ا $>+اKون0 lو>B -;@' ل#وh0
ه>(ل ˜ 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را ˜
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
¸ _ا&)نس
$>+اKون0
هKا0ا
V-" @&*'ا
¸ 1لا هKا0ا
$'2!&4I
. 1 وf,0 $>m-ن0 2روض
$mوaو'
€+!B
. 2 pK 3&ل •ا*م0 2روض
~)نa 5ءا-,لا
هKا0ا $>+اKون0 $G&;اوI
. 3 $>ق2رو*I $>m-ن0 2روض
=Kا&S
$+@&ن':
. 1 $mوaو' وf,0 $>FلAن0 -;@' ا)ن&م0 €+!B
ه>(ل Ÿ ا" !+رو0 اومس }و)Kا: 5-;@*م' 3&صاB يLونم0 يض
_را Ÿ
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- _ا&)نس

اوAmو<(a-"
k
هKا0ا 5ا
1لا
$'2!&4I
$+راL
- $>+اKون0

kاوAmو<(a
$>+-" ~+
. 1 ت>(+-' $>m-ن0 2روض ˜
2!+»!ن+ا kاوAmو<(a
$I-سا-"
€+!B
. 2 5-;ا(' $>FلAن0 2روض
€+!B
$+@&ن':
. 1 $)&عر zاL-a $&Gم&م' iر2]س kاوAmو<(a $>Fل;
. 1 $>+اKوa 8;ا2 kاوAmو<(a 5ا هKا0ا ا2ا4" $>ن>ن0 2روض
zا&)س 5ا-I
هللا ه&ل2ا $>ل#وس-' $Iا هKا0ا
$سو0ر
_را Š $IوIM ي)F0 ~+ kاوAmو>(a ~)نa ا!ن&0 ا)' Eاو*م0:
ه02ر -;@' ه&ل2ا
~'M _ا0 !' 5ا هلو>س
$Fضوa
_را ˜ وf,0 $>+ارو4(0: €+!B ¹ ه)&" 3Lا ىلع oار 3;-لا2
لو^F0 وL2
14نع"
54
_را Ÿ $>+ارانس: ¢ 1لا ت'ا-a ~+ 5-;ا(' €+!B Eو*س-a
. 1
. 2
$سM2ا
V-+!نI
lولع €+!:لا : oو'-0 €+!B • 3س-0 5ا zوقو0
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
و'-0 €+!B 3س-0 5ا zوقو0 •o }و;اa
½@9صا $IاR&*م0 ت'ا -;@':5-&>&م' €+!B
Eو*س-a
$لمع $m 3مع-": €+!B ¾-v يLونم0 ~+ ˜
€+!B x&:ص
$m $&,+:$aا&:(' €+!B هللا ىلص هللا لوسر
1لس2 ه&لع
_وIو'
. 1 kاو; ل#وس
. 2 $m-ن'
. 3 $(`ن&"-'
T!عاق
. 1 Vرو<&aاI V-;@Gم0 هلa !+رو0 €+!B Vر
x&:ص W V2ار /&Gسا ي<س
$FB u&عض 5ا )
ا+!س 5او4)('
ا
. 1 اa-S
. 2 ا!ن&0 ا)'
. 3 $)Iوس $+اروL
. 4 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' 5ا2!ن' وIو"
-*0وس
5ا 5ا-;ا('
5-;@*م'
. 1 0 2روض $&Iا4*م' ~)نa اa-S $Iا+!h €+!B
. 2 $m $)+اI-" ا!ن&0 ا)' $Iا+!h0 2روض €+!B
5ءا+!س-'
_را Š :
. 1 $&a-(' V-*م0 ت'ا zوقو0 • oو'-0 €+!B
3س-0 5ا
. 2 $ع 3مع-" lو>B $Iاaا&0 €+!B
3س-0 5ا zوقو0•oو'-0
55
3&صاB
5ا 5-;ا('
5-;@*م'
_را ˜ :
. 1 $&a-(' $>+ارو4(0 ت'ا zوقو0 •oو'-0 €+!B
3س-0 5ا
. 2 V-&S $(+!ن"-' Eاو*م0 ˜ ارا)Kا €+!B Eو*س-a
. 3 Tو)KوS V-*م0 €+!B ˜ Eو*س-a
_را Ÿ :
. 1 ¾-v $>(`نم0 ˜ $m هAB-" 5ا €+!B
3س-0
. 2 $IاR&*م0 ه&لو" €+!B ˜ Eو*س-a
5-&LامI iو"اض
$&لا;
$'-&' يF+ا يF+ا
5-;ا('
-
$>+اران&ن0
V-&S ˜
€+!B
oو'-0,
zوقو0

3س-0
- ل#وس
kاو;
~)نa
lو>B
3مع-"
$m
€+!B
Eو*س-a
- TراAس
TراAس
$(*مI-'

$F&لون'
€+!B
- T-&س
. 1 5ا =f&ق

~+ او&)F+-'
وIM-"
!'
="ا:ص

لوسر
ىلص هللا
ه&لع
1لس2
. 2 ي0ا4م0

$>ق2!I
="ا:ص

$&ع"اa
. 1 $&a-('
€+!B
•oو'-0
zوقو0

3س-0
. 2 lو>B
3مع-"
$m
€+!B
•oو'-0
zوقو0

3س-0
. 3 V-&S ˜
€+!B

قو0•oو'-0


3س-0
. 4 ¾-v
56
3مع-"
$m
€+!B
3س-0
jلI 1لا 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
. 1 ا*م0 !+رو0 T2روh0 2روض Tو)KوS • €+!B
3س-0 5ا zوقو0•oو'-0
. 2 V2ا-' ~)نa {اa-" 2روض €+!B Eو*س-a
. 3 $m -;@' $'او; $>)+ا(0 2روض • oو'-0 €+!B
3س-0 5ا zوقو0
ت&س
يFI2!ن+ا
ه>(ل Š ا" !+رو0 اومس }و)Kا: 3&صاB يLون0 يض
_را 5-;@*م' Š
$(*مI-'
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- 3مع-"
$m €+!B
هللا لوسر
هللا ىلص
ه&لع 1لس2
- | يaاL-"
5ا يaاL
ي)&لن0
EاوFس
€+!B
lول*س
هAB-"
3مع-" ¸
$m
€+!B
x&:ص
-;@' ¸
ت'ا
يaا&:(0
=Gص
| =Gص ~+
ا
V2ا-' !'
€+!B
. 1 $>m-ن0 2روض u+-عa
€+!B
zوقو0 •oو'-0 5ا
3س-0
. 2 ~)نa !+رو0 ل#وh0 2روض
lو>B
$m 3مع-" €+!B
˜ Eو*س-a
57
$+@&ن':
. 1 $>Fل; u+-عa 3س-0 5ا }وقو0 •oو'-0 €+!B
. 2 $m 3مع-" lو>B $IاaاJ zوقو0•oو'-0 €+!B
3س-0 5ا
ه>(ل ˜ 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' ˜
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- uIاS-"
-ن"
- }!&a
Tو'وض-a
ه'اض
/&)I
ام+-ن0
EاوFس

$س2ر2ا
lاضا
- | يaاL-"
يaاL
/&)I
ام+-ن0
€+!B
. 1 اa-B $>()ن*م0 2روض
اa-س
$>+ارو4(0 €+!B
zوقو0 •oو'-0
3س-0 5ا
. 2 [&)I | [&)I Tو)نS
€+!B اa-س
$+اروL
$+@&ن':
. 1 Tو)نS $Iاaا+ ˜ يضا" 5ا }وقو0 •oو'-0 €+!B
3س-0
. 2 3س-0 5ا zوقو0 €+!B $>+اروL
ه>(ل Ÿ 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' Ÿ
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
58
-
>نLاa-Gم0
$
5-ن*I
=نس
لوسر
هللا
-uIاS-"
-ن"

- 1لا هKا0ا
Mا<س
$س2ر2ا
- 3مع-"
$m
€+!B
x&:ص
. 1 3&صاB $>()ن*م0 !+رو0
$(:ن&"-'
¾-v Vءان(0 ˜
$m هAB-"
€+!B 3س-0
. 2 V-&S $>()ن*م0 !+رو0
˜
zوقو0•oو'-0 €+!B
3س-0 5ا
. 3 zا(0 $>m-ن0 2روض
هAB-" ول-'
$m €+!B x&:ص
$+@&ن':
. 1 ¾-v $>m-a ˜ $m هAB-" €+!B 3س-0
. 1 Vر ت4&ل /; 5ا&ضا4*م' ~)نa $>m-ن0 2روض
V2ا-' ي<س €+!B
. 2 $>FلAن0 2روض 3س-0 5ا zوقو0 oو'-0 €+!B
€نm هAB-" ه&لو" {اL
2اaا $FB •x&:ص ي<س Vر ت4&ل /; u&(ض
$سو0ر
_را Š $Iاaا+: u+-(a $m 3مع-" lو>B 5ا €+!B
3س-0 5ا zوقو0 •oو'-0
$Fضوa
_را ˜ يضا" Tو)نS $>m-a: zوقو0 •oو'-0 €+!B
3س-0 5ا
_را Ÿ ارا)Kا 5اR&"-' $>Fل;: oو'-0 €+!B •
zوقو0 3س-0 5ا
. 1
. 2
. 3
$سM2ا
V-+!نI
}@S# 1لاع CاAن0 kا:
59
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
1لاع ºاAن0 kا }و;اa
$ن(&)نGI 5ا 1لاع $&a-(' يم4م0:5-&>&م'
1لاع 5-م`ن' $IوI@0 }!&a 5ا ه&س-": $لمع
$4&س-*I 5ا 1لاع CاAن0 _ا&)نس:$aا&:('
_وIو'
. 1 $لوG0وI $(:ن&"-'
. 2 $()ن*م'
. 3 jلI 1لا iو+2ر iوaوض ي)+و&)Iا
T!mاق
. 1 اAن0 $(&)نGI يم4م0 هلa !+رو0 -)&>س 1لاع C
. 2 iو+2ر iوaوض يaو&)Iا $m ت*&ل-a هK-' !+رو0
. 3 -)&>س 1لاع CاAن0 $&Gم&I Vو4)(0 هلa !+رو0
5و&F+e&ل&a Vءول@0
ا+!س 5او4)('
ا
Š W V!&س و+!+». !" U
. 2 2اaا هلو>س $سا2اI ه&س-*م0 iو+2ر iوaوض
~&سا0 ¸ ~&سا0 jلI
-*0وس
5ا 5ا-;ا('
5-;@*م'
. 1 5ا-&>س jلI $>4&س-*م0 -;@' T2روh0 2روض
zا-س هGمس ت'ا-a
. 2 $m $Iا+!س -;ا(0 و)ن" $Lا" $>&)Fم0 2روض
u>(ل
5ءا+!س-'
_را Š :
. 1 $>m-ن0 1لاع u+-عa
. 2 1لاع $m kا-" 3&ل
. 3 1لاع CاAن0 اراS Tو)KوS zا-*" $Iاaاh0
3&صاB
5ا 5-;ا('
5-;@*م'
_را ˜ :
. 1 1لاع $m يFK]0 $mو"وL $>m-ن0 ت'ا !+رو0
. 2 يFK]0 zاL-a 1لاع $(&)نGI $>FلAن0
. 3 1لاع 5ا V-+ $4&س-*I CاAن0 _ا&)نس
~&ل&ل>س
_را Ÿ :
. 1 1لاع 5-م:ن' وIM-" ا`Kو' | ا`Kو' $>FلAن0
. 2 1لاع $m kا-" }!&a =*&قاع $>+ارو4(0
. 3 اراS $>(`ن&*م0 ˜ 1لاع $>,س2-I يساaا(0
60
5-&LامI iو"اض
$&لا;
$'-&' يF+ا يF+ا
5-;ا('
- Eاو*م0
$لا0ر
- $>+-*م0
}!&a =*&قاع
$m kا-"
1لاع
- _ $+اس
$4&س-*I
ا2ا*م0 1لاع
!GI
$):&fI
5ا" Tو"وa

يL2اAن0
ت&Iاh'
- d!&,ع
$+اAI
1لاع
- dا*ع
يSوس-"
dا*ع }و)Kا
. 1 CاAن0
1لاع
E2رون0
l@سا
. 2 3&لا
5ا يل,ع
يل,K
kا-"
$m
1لاع
. 3 kا
ºاAن0
1لاع
. 4 اراS
CاAن0
1لاع
. 5 $mو"وL
يFK]0
1لاع $m
. 6 ا`Kو'
وIM-"
5-م`ن'
. 7 =*&قاع
}!&a
kا-"
1لاع $m
jلI 1لا 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
. 1 2روض 5ا ي)نل 5رو"اa-" ~+ هGمس u&aو(0 !+رو0
5-;@' $m $>)&?ا(0
. 2 5ا ه&س-" ~+ $س2اI -*0اض $>(+ان0 2روض
روaوI ~+ $سا2اI
ت&س
يFI2!ن+ا
61
ه>(ل Š 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' Š
$(*مI-'
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- $IوI@0
$L2روس

$>ل>(&ن0
$mرM
CاAن0 ¸
$4&س-*I
5ا V-+
تGمa
3<(&a
. 1 $(&)نGI $>m-ن0 2روض
1لاع CاAن0
l@سا E2رون0
. 2 3&ل $>m-ن0 2روض
1لاع CاAن0
. 3 5ا ~`ن&"-" -;@'
CاAن0 kا $>()ن*م0
1لاع
$+@&ن':
1. kا $>Fل; ˜ 1لاع CاAن0
ه>(ل ˜ 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' ˜
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- ºوس
~+ تGمa
ه&س-"
- CاAن0
1لاع
-)&>س

. 1 5ا ~`ن&"-" -;@'
}و;اa $>()ن*م0:
- $m يFK]0 $mو"وL
1لاع
-1لاع $(&)نGI
يFK]0 zاL-a
$+@&ن':
. 1 يFK]0 zاL-a 1لاع $(&)نGI $>m-a
ه>(ل Ÿ 3&صاB يLون0 يIا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' Ÿ
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
62
- $IوI@0
$L2روس
5ا هللا
$>ل<(&ن0
$نmرM

- _ا&)نس
CاAن0
$4&س-*I
-)&>س 1لاع
. 1 5ا ~`ن&"-" -;@'
}و;اa $>()ن*م0:
- $m kا-" }!&a =*&قاع
1لاع
- 5ا-م`ن' يFaا(0 اراS
-)&>س 1لاع
$+@&ن':
. 1 1لاع $m kا-" }!&a =*&قاع $>m-a
. 2 اراS $>Fل; ˜ -)&>س 1لاع 5-م`ن' يFaا(0
5ا0¿ !' l@سا 52!مa: ='@S ين" 5ا =&0# ين" =&سا*ع
.يFK]0 52!مa zاL-a €نFI اa-س
ت&K2ا ¢ $م&Iا:I:
1&ل $)>(&a
80 ت&ن&0
_ا0
ت&K2ا ¢ ين" 5ا =&0# ين" 5ا0¿ !' l@سا 52!مa:
=&سا*ع zاL-a $نFI اa-س
U $م&Iا:I W.يFK]0 52!مa
}و;اa
5ا0¿ $م&Iا:I رو)I2-)س Vو4)(0:5-&>&م' ='@S
5ا =&0# ين" =&سا*ع
$IوI@0 1لا لاع وIM-" _ا&)نس: $لمm
EاوFس
5اروaا-' يLوaام0:$aا&:(' ˜ هلو>س
_وIو'
. 1 $m-ن'
. 2 kاو; ل#وس 5ا $(:ن&"-'
. 3 5راس ~*0وس
. 4 ا&F&ل0 $م&Iا:I رو)I2-)س zاL-a $&;اI
T!عاق
. 1 س Vو4)(0 هلa !+رو0 وf,0 lومع ارا`
5ام&Iا:I
. 2 ارا`س ا&F&ل0 $m!K2ا-' 1)F&س Vو4)(0 !+رو0
lومع
ا+!س 5او4)('
ا
63
. 3 5ا0¿ 5-&"!)ن' 5او;امI Vو4)(0 هلa !+رو0
='@B =&سا*ع 5ا =&0# ين"
Š _ /&a وIو".
. 2 را*S# =لA0 •
. 3 ا;-I 5ارا*مل
. 4 هم>:0 يساF&Kاضر2ا اa-S =ع+-v
-*0وس
5ا 5-;ا('
5-;@*م'
. 1 $Iا+!س هلa -;ا(0 و)ن" $Lا" $>&)Fم0 2روI
u>(ل $m
. 2 هم>:0 يساF&Kاضر2ا اa-S $Iر!&(0 2روض
-;@' !GI =(+-v
5ءا+!س-'
_را Š :
. 1 l@سا 1لا $م&Iا:I u&FKوI $Iاaاh0
. 2 5ا0¿ !' $م&Iا:I رو)I2-)س $Iاaاh0 ='@S ين"
=&سا*ع • =&0#
. 3 1&IاB $,+@I ¾-v | ¾-v $>m-ن0
3&صاB
5ا 5-;ا('
5-;@*م'
_را ˜ :
. 1 i!&" $>m-ن0 ˜ 5ا0¿ !' €&Fmو' 5ا هم>:0
=G&لS =&سا*ع • =&0#
_را Ÿ :
. 1 هم>:0 5ا ه*F:لا هم>:0 $Kا-' $IاR&*م0
1لا¼ملا
. 2 $&0اAن0 1لا l@سا $m!K2ا-' $FI $>+ارو4(0
ت02ا 5ا-)4AFI
5-&LامI $&لا; iو"اI $'-h' يF+ا يF+ا
5-;ا('
Eاو*م0
$&;اI
zاL-a
رو)I2-)س
$م&Iا:I
ا&F&ل0
- TراAس

$m!K2ا-'
l@سا
- }@S#
- dا*ع
- d!&,ع
. 1 u&FKوI

$م&Iا:I
1لا
l@سا
. 2 رو)I2-)س
$م&Iا:I
!'
64
5ا0¿
هG&لS ين"
• =&0#
=&سا*ع
. 3 | ¾-v
¾-v
$,+@I
1&>B
. 4 i!&"
هم>:0

€&Fmو'
. 5 $Kا-'
هم>:0
ه*F:لا

هم>:0
1لا¼ملا
. 6 $FI
$m!K2-'
l@سا
1لا
$&0اAن0

5#-)4AFI
ت02ا
jلI 1لا 5-;@*م' 5ا 5-;ا(' ه>(ل
. 1 $)KوGس ارا`س $IوI@0 -;@' zا-*" ا)ن&م0 2روض
5ءارا:&"-' 5اساوس
$Iا+!س ~+ ºول+ا $I-سا-" هم>:0
. 2 ~+ }و;اa $m Eو*س-a $KوIM $>)+ءا(0 2روض
-;#
ت&س
يFI2!ن+ا
ه>(ل Š 3&صاB يLونم0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' Š
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
65
$(*مI-'
- _ا&)نس
وIM-"
3+اع
يaا&:(0 ¸
=Gص |
3+اع =Gص
1لا
l@س6
. 1 u&FKوI $Iاaاh0
1لا $م&Iا:I
l@سا
. 2 رو)I2-)س $Iاaا&ن0
!' $م&Iا:I
• =&0# ين" 5ا0¿
=&سا*ع
. 3 | ¾-v 5راس ~*0وس
$,+@I ¾-v
1&IاB
$+@&ن':
. 1 رو)I2-)س اa-S Eاو*م0 -;@' ا)ن&م0 2روض
$م&Iا:I 5ا0¿ ='@S =&0# ين" /
=&سا*ع
ه>(ل ˜ 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' ˜
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
- 5ا Tوaا'
=عا.
$m
5روaا-'
هلو>س
- _ا&)نس
يLوaام0

5روaا-'
1لا
l@س6
. 1 i!&" | i!&" $>m-ن0
5ا هم>:0
5ا0¿ !' €&Fmو'
=&0# ين" d@S /
=&سا*ع
ي)+و&)Iا:
- 2روض $mا-ن'
- 5راس ~"وس
$+@&ن':
. 1 i!&" Vءان(0 }2ار ارا`س $ل#وس $IاIوم(0 2روض
€&Fmو' 5ا هم>:0
ه>(ل Ÿ 3&صاB يLون0 يضا" !+رو0 اومس }و)Kا:
_را 5-;@*م' Ÿ
$لمع @&K•$aا&:('
V
وملع
66
- 5 Tوaا'
=عا.
!GI
5روaا-'
هلو>س
- $>+اAن0
l@س6
يIا*س
_-a
1لا
$'2!&4I
$+را4س
. 1 هم>:0 $IاR&*م0
هم>:0 5ا =*F:لا
1لا¼ملا
. 2 $FI $>+ارو4(0
1لا $m!K2ا-'
5ءا-)4AFI $&0اAن0
ت02ا
ي)+e&)I#:
- 1لا $(:ن&"-'
$لوG0وI
- 2روض $سو02ر
$+@&ن':
. 1 -;@' $(:ن&"-' 3&صاB bم&h0
. 1 5ا 3+اع u>&س-" ا+اGس -;@' ي):&fن0 2روض
5روaا-' !GI Tوaا' _ا&)نس
ه02ر وaا هلو>س ا lاس
$سو0ر
_را Š 1&IاB VاAن0 $,+@I ¾-v | ¾-v $>m-a:
$Fضوa
_را ˜ هم>:0 5ا =*F:لا هم>:0 $Kا-' $IاR&":
1لا¼ملا
_را Ÿ l@س6 $m!K2ا-' $FI | $FI $>(:ن&":
5ءا-)4AFI $&0اAن0 }و)K2ا
ت02ا
. 1
. 2
3
$Fل2ا
V-+!نI
67
. AGIHAN PCG
M!"#$%!& '!& T(&'!"!& M!"#$%!& '!& T(&'!"!&
B!&)$!& P*+ K!,()! ( PCG ) B!&)$!& P*+ K!,()! ( PCG )
P*&'('("!& I-#!% P*&'('("!& I-#!%
. B!/!-! A+!0 . B!/!-! A+!0
—iŒ‹™i‰“‰’ œˆ‹ž :
–’i• „‹’¡‡Ž‡Œ‰’ ”‡Ži“‡ˆ‡• ‰ž‰Œ‰ ‚Ž‰°•
‰ž‰¡i‰’ ”‡Ži“‡ˆ‡• „‹’™i™i“‰’ ƒŒˆ‰• ™‰’ †œŽ‰ˆ•
•‰°‰•‰’ „‹’™i™i“‰’ ƒŒˆ‰• ™‰’ †œŽ‰ˆ•
”‹•‹’•‹Ži‰’ „‹’™i™i“‰’ †‰ˆ‰•Œi‰
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM
DAN
MORAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

68
6. 1atar &elakang
6.6 ;abatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas
semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan ,ursus
Pendedahan ,urikulum Semakan Pendidikan Islam dan &ahasa Arab
mengenai &antuan Per ,apita 0PDE2.
6.8 !ampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan &ahasa Arab tidak
mengetahui se)ara lengkap jumlah PDE bagi mata pelajaran masing-masing.
Ada pula mengatakan baha$a &ahasa Arab ,omunikasi tidak mempunyai
PDE sendiri.
6.9 &ahagian ,e$angan, ,ementerian Pendidikan Malaysia telah menje-
laskan PDE se)ara lengkap dalam /
6.9.6 Surat Pekeliling ,e$angan &il. : "ahun 8==8 O.o. 'ujukan
,P.6:<5?6<?;ld.6:08:2P.
6.9.8 Surat Pindaan Pertama ,epada Surat Pekeliling ,e$angan &il. :
"ahun 8==8 O.o. 'ujukan ,P.6:<5?6<?;ld.6:08:2P.
8. Surat Pekeliling ,e$angan &il. : "ahun 8==8
˜.Š Surat Pekeliling ,e$angan &il. : "ahun 8==8 bertajuk / %Pemberian Bantuan
Per $apita %ntuk Sekolah( yang bertarikh 6@ Gktober 8==8 dan Surat
Pindaan Pertamanya yang bertarikh 66 -ebruari 8==5 mempunyai komponen-
komponen berikut /
8.6.6 "ujuan /
ntuk menggariskan peraturan dan tata)ara pemberian PDE mata
pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah.
8.6.8 1atar &elakang /
a2 *efinisi PDE / Satu bantuan ke$angan yang diperun-tukkan
kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf
Sekolah ,erajaan atau Sekolah &antuan ,erajaan. Ia meliputi
PDE mata pelajaran dan PDE bukan mata pelajaran.
b2 Perubahan yang di)adangkan adalah /
i# menaikkan kadar PDE.
ii2 menyusun semula kumpulan PDE mata pelajaran dan
bukan mata pelajaran.
iii2 memudahkan tata)ara tuntutan oleh pihak sekolah.
i+2 akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada
Pengetua ? Eurubesar dalam menguruskan ke$angan
sekolah.
8.6.9 ,umpulan PDE dan Maksud Perbelanjaan /
69
a2 ,umpulan PDE /
i2 PDE terbahagi kepada /
- P&' (ata Pelajaran.
- P&' Bukan (ata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah
Bimbingan dan $aunseling )PB* + )P$ Sekolah dan
)PB* + )P$ Asrama).
ii2 PDE untuk semua jenis sekolah 0sekolah rendah, se-kolah
menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan,
sekolah teknik ? +okasional, sekolah pendi-dikan khas dan
program pendidikan khas integrasi2 di ba$ah ,ementerian
Pendidikan Malaysia.
iii2 Maklumat PDE Mata Pelajaran Pendidikan Islam, &a-hasa
Arab ,omunikasi, Pendidikan Al-Quran I As-Sunnah,
Pendidikan Syariah Islamiah, "asa$ur Is-lam, &ahasa Arab
"inggi, &ahasa Arab, Syariah dan suluddin /
;enis Sekolah ,umpulam Mata Pelajaran Mata Pelajaran
S, "eras Pendidikan Islam
"ambahan &ahasa Arab ,omunikasi
SM !arian
0"ing 6 4 92
"eras Pendidikan Islam
"ambahan ? &ahasa Asing &ahasa Arab ,omunikasi
SM !arian
0 "ing 5 4 : 2
"eras Pendidikan Islam
"ambahan ? &ahasa Asing &ahasa Arab ,omunikasi
Blektif 0Pengajian Islam2 Al-Quran I As-Sunnah
Syariah Islamiah
,emanusiaan "asa$ur Islam
&ahasa &ahasa Arab "inggi
SM !arian
0"ing @2
"ambahan &ahasa Arab
Blektif Pengajian Islam Syariah
suluddin
Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PDE mata pelajaran adalah seperti
berikut /
i2 pembelian peralatan ke)il dan bahan habis guna bagi
tujuan pengajaran dan pembelajaran.
ii2 pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, +i-deo
tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran
dan pembelajaran.
iii2 penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan
pengajaran dan pembelajaran.
i+2 ke)eriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri
pengukuhan kepada program pengajaran dan
pembelajaran.
70
+2 program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri
pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran
sama ada semasa )uti persekolahan atau hari
persekolahan.
+i2 pembelian harta modal yang tidak melebihi 9= Q daripada
keseluruhan peruntukan PDE yang diterima pada tahun
semasa.
8.6.5 ,adar PDE Mata Pelajaran dan &ukan Mata Pelajaran /
a2 &agi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah, kate-gori
enrolmen murid dikurangkan daripada lima 0:2 kepa-da empat
052 kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 6== dan ke
ba$ah, 6=6 hingga :== murid, :=6 hingga 6,=== murid dan
enrolmen murid 6,==6 dan ke atas. ,adar PDE seterusnya
ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid.
b2 ,adar PDE Mata Pelajaran Pendidikan Islam, &ahasa Arab
,omunikasi, Pendidikan Al-Quran I As-Sunnah, Pendidikan
Syariah Islamiah, "asa$ur Islam, &ahasa Arab "inggi, &ahasa
Arab, Syariah dan suluddin /
;enis Sekolah ,umpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran
S, "eras Pendidikan Islam
- sila lihat $ertas )ampiran ,
"ambahan &ahasa Arab ,omunikasi
- 'M 8.== seorang murid setahun
SM !arian
0"ing 6 4 92
"eras Pendidikan Islam
- sila lihat $ertas )ampiran -
"ambahan ? &ahasa Asing &ahasa Arab ,omunikasi
- 'M 9.== seorang murid setahun
SM !arian
0"ing 5 4 :2
"eras Pendidikan Islam
- sila lihat $ertas )ampiran .
"ambahan ? &ahasa Asing &ahasa Arab ,omunikasi
- 'M 9.== seorang murid setahun
Blektif 0Pengajian Islam2 Al-Quran I As-Sunnah
- 'M 8.== seorang murid setahun
Syariah Islamiah
- 'M 8.== seorang murid setahun
,emanusiaan "asa$ur Islam
- 'M 8.== seorang murid setahun
&ahasa &ahasa Arab "inggi
- 'M 9.== seorang murid setahun
SM !arian
0"ing @2
"ambahan &ahasa Arab
- 'M 9.== seorang murid setahun
Blektif Pengajian Islam Syariah
- 'M 9.== seorang murid setahun
71
;enis Sekolah ,umpulan Mata Pelajaran Mata Pelajaran
suluddin
- 'M 9.== seorang murid setahun
8.6.: Prosedur "untutan /
a2 Prosedur tuntutan PDE oleh sekolah terbahagi kepada dua 082
iaitu/-
i2 Sekolah Hang Menyelenggara Akaun ,umpulan 3ang
,erajaan 0Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia
dan Sekolah "eknik ? Cokasional, Sekolah &erasrama
Penuh serta Sekolah Pendidikan ,has di Sabah, Sara$ak
dan 3ilayah Persekutuan 1abuan2.
Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PDE ke-pada
Pusat "anggungja$ab 0P";2 masing-masing yang akan
seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar
bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke
dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan
men)atitkan jumlah yang diterima dalam Akaun ,umpulan
3ang ,erajaan mengikut kumpulan PDE yang ditetapkan
iaitu "eras, 3ajib, "ambahan ? &ahasa Asing dan Blektif
0dipe)ahkan mengikut jenis elektif2.
rusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang
ditetapkan dalam &uku "ata)ara Pengurusan ,e$angan
dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh &ahagian
,e$angan, ,ementerian Pendidikan Malaysia.
ii2 Sekolah Hang "idak Menyelenggara Akaun ,umpulan
3ang ,erajaan 0&agi sekolah rendah dan menengah di
Sabah, Sara$ak dan 3ilayah Persekutuan 1abu-an2. &agi
sekolah yang bertaraf P";, tuntutan PDE akan disalurkan
ke sekolah melalui $aran perun-tukan ke)il mengikut kadar
berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan.
Sekolah akan men-)atitkan jumlah yang diterima dalam
buku +ot mengikut kumpulan PDE yang ditetapkan iaitu
"eras, 3ajib, "ambahan ? &ahasa Asing dan Blektif
0dipe)ahkan mengikut jenis elektif2. &agi sekolah rendah
yang tidak bertaraf P";, peruntukan PDE akan disalurkan
melalui $aran peruntukan ke)il ke PP& ? PP* mengikut
kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah
ditetapkan.
Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah ? PP& ? PP*
hendaklah mengikut peraturan ke$angan dan perolehan
yang sedang berkuatkuasa.
b2 Peruntukan PDE yang diterima oleh sekolah hendaklah
dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 6=Q
daripada jumlah asal PDE yang diterima dalam tahun
berkenaan yang dibenarkan diba$a ke tahun hadapan.
72
)2 "untutan PDE ditetapkan sekali setahun.
d2 "untutan PDE tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan
enrolmen murid pada 6 Gktober tahun sebelumnya.
e2 &orang tuntutan PDE tahun berkenaan hendaklah dike-
mukakan oleh sekolah kepada P"; masing-masing sele$at-
le$atnya pada 9= .o+ember tahun sebelumnya.
f2 &agi mata pelajaran elektif di sekolah menengah, tun-tutan
adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap
mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.
8.6.@ "untutan Penyelarasan /
a2 "untutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang
mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya :Q atau
6== orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas
tuntutan.
b2 "untutan penyelarasan ini perlu dikemukakan sele$at-le$atnya
pada 9= Ggos tahun semasa.
8.6.< Pindahan &antuan PDE /
a2 Sekolah yang menyelenggara Akaun ,umpulan 3ang ,erajaan
dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan
PDE mata pelajaran sahaja. 1ain-lain pindahan adalah tidak
dibenarkan ke)uali dengan kelu-lusan daripada ,etua P";
dengan mengisi borang pindahan.
b2 Sekolah yang tidak menyelenggara ,umpulan 3ang ,erajaan
hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan
bantuan PDE mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan
kelulusan daripada ,etua P"; dengan mengisi borang yang
sama.
)2 Sebelum pemindahan bantuan PDE dibuat, Pengetua ?
Eurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PDE se-lepas
pemindahan men)ukupi untuk menampung keper-luan sehingga
akhir tahun. &antuan PDE yang telah dipindah keluar tidak
dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu
tahun ke$angan. Pengetua ? Eurubesar dikehendaki
menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun
,umpulan 3ang ,era-jaan setiap masa.
d2 Pengetua ? Eurubesar adalah bertanggungja$ab sepe-nuhnya
untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut
bantuan di dalam Akaun ,umpulan 3ang kerajaan tidak defisit.
8.6.> Peringatan /
a2 Pengetua ? Eurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada
,etua &idang dalam Mesyuarat ;a$atankuasa ,e$angan dan
Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PDE
yang diterima supaya peran)angan perbelanjaan dapat
73
dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat
dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.
b2 Semua tuntutan PDE yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar
dalam tahun ke$angan berkenaan akan luput dan tidak boleh
dituntut dalam tahun berikutnya.
8.6.7 Pembatalan /
a2 Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan /-
i2 Surat Pekeliling ,e$angan &il. 5 "ahun 677: -
Pemberian &antuan ,epada Pra Sekolah.
ii2 Surat Pekeliling ,e$angan &il. < "ahun 8=== - Pemberian
&antuan Per ,apita ntuk Sekolah-Sekolah.
9. "indak Ikut
9.6 Semua ;urulatih tama &ahasa Arab dengan hormatnya dipohon /
9.6.6 mengambil maklum mengenai /
a2 Surat Pekeliling ,e$angan &il. : "ahun 8==8 O.o. 'ujukan
,P.6:<5?6<?;ld.6:08:2P yang diedarkan pada 6@ Gktober 8==8.
b2 Surat Siaran Pindaan Pertama ,epada Surat Pekeliling
,e$angan &il. : "ahun 8==8 O.o. 'ujukan
,P.6:<5?6<?;ld.6:08:2P yang diedarkan pada 66 -ebruari 8==5.
khususnya &antuan PDE Mata Pelajaran Pendidikan Islam, &ahasa
Arab ,omunikasi, Pendidikan Al-Quran I As-Sunnah, Pendidikan
Syariah Islamiah, "asa$ur Islam, &ahasa Arab "inggi, &ahasa
Arab, Syariah dan suluddin.
9.6.8 memaklumkan kepada Panitia &ahasa Arab ,omunikasi, dan
&ahasa Arab "inggi di sekolah-sekolah tentang PDE Mata
Pelajaran Pendidikan Islam, &ahasa Arab ,omunikasi, Pendidikan
Al-Quran I As-Sunnah, Pendidikan Syariah Isla-miah, "asa$ur
Islam, &ahasa Arab "inggi, &aha-sa Arab, Syariah dan suluddin.
74
Lampiran 1
PERUNTUKAN P<G PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SEKOLAH
KEBANGSAAN
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
6== orang
murid dan
keba$ah
'M 6,8==.== 'M 6,8==.==
i2 5= Q J 'M 6,8==.== R 'M 5>=.==
- &M / 5= Q J 'M 5>=.== R
'M 678.==
- ," / 8= Q J 'M 5>=.== R 'M
7@.==
- PI?M / 5= Q J 'M 5>=.== R
'M 678.==
ii2@= Q J 'M 6,8==.== R 'M <8=.==
- M / 9= Q J 'M <8=.== R
'M 86@.==
- S / 5= Q J 'M <8=.== R
'M 8>=.==
- &I / 9= Q J 'M <8=.== R 'M
86@.==
6=6 - :==
orang murid
'M 6,8==.== S 'M
66.== seorang
murid melebihi 6==
orang murid
Dontoh /
8== orang murid
'M 6,8==.== S 'M 66.== J 6== R 'M
8,9==.==
i2 5= Q J 'M 8,9==.== R 'M 78=.==
- &M / 5= Q J 'M 78=.== R
'M 9@>.==
- ," / 8= Q J 'M 78=.== R 'M
6>5.==
- PI?M / 5= Q J 'M 78=.== R
'M 9@>.==
ii2@= Q J 'M 8,9==.== R 'M 6,9>=.==
- M / 9= Q J 'M 6,9>=.== R
'M @68.==
- S / 5= Q J 'M 6,9>=.== R
'M >6@.==
- &I / 9= Q J 'M 6,9>=.== R 'M
@68.==
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
:=6 - 6,===
orang murid
'M :,@==.== S 'M
6=.== seorang
murid melebihi :==
orang murid
Dontoh /
>== orang murid
'M :,@==.== S 'M 6=.== J 9== R 'M
>,@==.==
i2 5= Q J 'M >,@==.== R 'M
9,55=.==
- &M / 5= Q J 'M 9,55=.== R
'M 6,9<@.==
- ," / 8= Q J 'M 9,55=.== R 'M
75
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
@>>.==
- PI?M / 5= Q J 'M 9,55=.== R
'M 6,9<@.==
ii2@= Q J 'M >,@==.== R 'M :,6@=.==
- M / 9= Q J 'M :,6@=.== R
'M 6,:5>.==
- S / 5= Q J 'M :,6@=.== R
'M 8,=@5.==
- &I / 9= Q J 'M :,6@=.== R 'M
6,:5>.==
6,==6 orang
murid dan ke
atas
'M 6=,@==.== S
'M 7.== seorang
murid melebihi
6,=== orang murid
Dontoh /
6,8== orang murid
'M 6=,@==.== S 'M 7.== J 8== R 'M
68,5==.==
i2 5= Q J 'M 68,5==.== R 'M
5,7@=.==
- &M / 5= Q J 'M 5,7@=.== R
'M 6,7>5.==
- ," / 8= Q J 'M 5,7@=.== R 'M
778.==
- PI?M / 5= Q J 'M 5,7@=.== R
'M 6,7>5.==
ii2@= Q J 'M 68,5==.== R 'M
<,55=.==
- M / 9= Q J 'M <,55=.== R
'M 8,898.==
- S / 5= Q J 'M <,55=.== R
'M 8,7<@.==
- &I / 9= Q J 'M <,55=.== R 'M
8,898..==
Lampiran 2
PERUNTUKAN P<G PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH
RENDAH 8 TING 1 - 1 9
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
6== orang
murid dan
keba$ah
'M 8,:==.== 'M 8,:==.==
i2 5= Q J 'M 8,:==.== R 'M
6,===.==
- &M / 8: Q J 'M 6,===.== R
'M 8:=.==
- EI / 8: Q J 'M 6,===.== R 'M
8:=.==
- S; / 8: Q J 'M 6,===.== R 'M
76
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
8:=.==
- PI?M / 8: Q J 'M 6,===.== R
'M 8:=.==
ii2@= Q J 'M 8,:==.== R 'M 6,:==.==
- M / 9= Q J 'M 6,:==.== R
'M 5:=.==
- S / 5= Q J 'M 6,:==.== R
'M @==.==
- &I / 9= Q J 'M 6,:==.== R 'M
5:=.==
6=6 - :==
orang murid
'M 8,:==.== S 'M
89.== seorang
murid melebihi 6==
orang murid
Dontoh /
9== orang murid
'M 8,:==.== S 'M 89.== J 6== R 'M
5,>==.==
i2 5= Q J 'M 5,>==.== R 'M
6,78=.==
- &M / 8: Q J 'M 6,78=.== R
'M 5>=.==
- EI / 8: Q J 'M 6,78=.== R 'M
5>=.==
- S; / 8: Q J 'M 6,78=.== R 'M
5>=.==
- PI?M / 8: Q J 'M 6,78=.== R
'M 5>=.==
ii2@= Q J 'M 5,>==.== R 'M 8,>>=.==
- M / 9= Q J 'M 8,>>=.== R
'M >@5.==
- S / 5= Q J 'M 8,>>=.== R
'M >@5.==
- &I / 9= Q J 'M 8,>>=.== R 'M
>@5.==
:=6 - 6,===
orang murid
'M 66,<==.== S
'M 86.== seorang
murid melebihi :==
orang murid
Dontoh /
>== orang murid
'M 66,<==.== S 'M 86.== J 9== R 'M
6>,===.==
i2 5= Q J 'M 6>,===.== R 'M
<,8==.==
- &M / 8: Q J 'M <,8==.== R
'M 6,>==.==
- EI / 8: Q J 'M <,8==.== R 'M
6,>==.==
- S; / 8: Q J 'M <,8==.== R 'M
6,>==.==
- PI?M / 8: Q J 'M <,8==.== R
'M 6,>==.==
ii2@= Q J 'M 6>,===.== R 'M
6=,>==.==
- M / 9= Q J 'M 6=,>==.==
R 'M 9,85=.==
- S / 5= Q J 'M 6=,>==.==
77
&il Murid ,adar ,eseluruhan Dontoh Perkiraan
R 'M 5,98=.==
- &I / 9= Q J 'M 6=,>==.== R
'M 9,85=.==
6,==6 orang
murid dan ke
atas
'M 88,8==.== S
'M 67.== seorang
murid melebihi
6,=== orang murid
Dontoh /
6,8== orang murid
'M 88,8==.== S 'M 67.== J 8== R 'M
8@,===.==
i2 5= Q J 'M 8@,===.== R 'M
6=,5==.==
- &M / 8: Q J 'M 6=,5==.==
R 'M 8,@==.==
- EI / 8: Q J 'M 6=,5==.== R
'M 8,@==.==
- S; / 8: Q J 'M 6=,5==.== R
'M 8,@==.==
- PI?M / 8: Q J 'M 6=,9>8.5=
R 'M 8,@==.==
ii2@= Q J 'M 8@,===.== R 'M
6:,@==.==
- M / 9= Q J 'M 6:,@==.==
R 'M 5,@>=.==
- S / 5= Q J 'M 6:,@==.==
R 'M @,85=.==
- &I / 9= Q J 'M 6:,@==.== R
'M 5,@>=.==
Lampiran 3
PERUNTUKAN P<G PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH
ATAS 8 TING ; - > 9
&il Murid ,adar
,eseluruhan
Dontoh Perkiraan
6== orang
murid dan
keba$ah
'M 5,===.== 'M 5,===.==
i2 5= Q J 'M 5===.== R 'M 6,@==.==
- &M / 8: Q J 'M 6,@==.== R
'M 5==.==
- S; / 8: Q J 'M 6,@==.== R 'M
5==.==
- PI?M / := Q J 'M 6,@==.== R
'M >==.==
ii2@= Q J 'M 5,===.== R 'M 8,5==.==
- M / 9= Q J 'M 8,5==.== R
78
&il Murid ,adar
,eseluruhan
Dontoh Perkiraan
'M <8=.==
- S / 5= Q J 'M 8,5==.== R
'M 7@=.==
- &I / 9= Q J 'M 8,5==.== R 'M
<8=.==
6=6 - :==
orang murid
'M 5,===.== S
'M 9>.==
seorang murid
melebihi 6==
orang murid
Dontoh /
9== orang murid
'M 5,===.== S 'M 9>.== J 8== R 'M
66,@==.==
i2 5= Q J 'M 66,@==.== R 'M
5,@5=.==
- &M / 8: Q J 'M 5,@5=.== R
'M 6,6@=.==
- S; / 8: Q J 'M 5,@5=.== R 'M
6,6@=.==
- PI?M / := Q J 'M 5,@5=.== R
'M 8,98=.==
ii2@= Q J 'M 66,@==.== R 'M @,7@=.==
- M / 9= Q J 'M @,7@=.== R
'M 8,=>>.==
- S / 5= Q J 'M @,7@=.== R
'M 8,<>5.==
- &I / 9= Q J 'M @,7@=.== R 'M
8,=>>.==
:=6 - 6,===
orang murid
'M 67,8==.== S
'M 9@.==
seorang murid
melebihi :==
orang murid
Dontoh /
>== orang murid
'M 67,8==.== S 'M 9@.== J 9== R 'M
9=,===.==
i2 5= Q J 'M 9=,===.== R 'M
68,===.==
- &M / 8: Q J 'M 68,===.== R
'M 9,===.==
- S; / 8: Q J 'M 68,===.== R 'M
9,===.==
- PI?M / := Q J 'M 68,===.== R
'M @,===.==
ii2@= Q J 'M 9=,===.== R 'M 6>,===.==
- M / 9= Q J 'M 6>,===.== R
'M :,5==.==
- S / 5= Q J 'M 6>,===.== R
'M <,8==.==
- &I / 9= Q J 'M 6>,===.== R
'M :,5==.==
6,==6 orang
murid dan ke
atas
'M 9<,8==.== S
'M 95.==
seorang murid
melebihi 6,===
orang murid
Dontoh /
'M 9<,8==.== S 'M 95.== J 8== R 'M
55,===.==
i2 5= Q J 'M 55,===.== R 'M
6<,@==.==
- &M / 8: Q J 'M 6<,:<=.5= R
'M 5,5==.==
- S; / 8: Q J 'M 6<,:<=.5= R 'M
79
&il Murid ,adar
,eseluruhan
Dontoh Perkiraan
6,8== orang
murid
5,5==.==
- PI?M / := Q J 'M 6<,:<=.5= R
'M >,>==.==
ii2@= Q J 'M 55,===.== R 'M 8@,5==.==
- M / 9= Q J 'M 8@,9::.@= R
'M <,78=.==
- S / 5= Q J 'M 8@,9::.@= R
'M 6=,:@=.==
- &I / 9= Q J 'M 8@,9::.@= R 'M
<,78=.==
80
A. LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
>22:@1
Pen$i$i%an
A(-Q"*an
$an
A(-S"nna&
Ke*'as 1
2CC>
8 T jam
BAHAGIAN KURIKULUM
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
SIJIL PELAJARAN MALA,SIA 2CC>
SOALAN LATIH TUBI SET 1
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
,ertas 6
*ua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
© 2005 Hak Cipta Unit Kuikulum JAPIM
,ertas Soalan ini mengandungi halaman ber)etak
81
Š. Kertas
soalan ini mengandungi '$! bahagian. B!/!1(!& A dan
B!/!1(!& B.
˜. B!/!1(!& A
mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka
gabungan.
234567 A
À 20 Á هI-0
وس اومس kاو;
ء
$لا
Š
اaاhI ه&ل&'
ء
~+ 5 ررر رررر :
A
يJو*مس-a ~+ /+-&v هلا+ا يل; /+-&v
&
وض-' ت02ا $&ضا4*س ja]I $G&;اوI هلا+ا $&ع
l@س6
D
اراI-' اومس هلا+ا lومع dا*ع وض-' ي)F0 ~+
$IوIM
*
dا*ع YوfS dا*ع اومس هلا+ا وض-' =نس 5ا
˜
: !GI 3&ل هلاا ja# =+#
A
ا&س $aاو"-' $IوI@0 $mرM Â
&
$K2رو)I $m ه<0¸ه<0-" $mرM
D
وFل' $L2وa Eاو*م0 $mرM
*
d@ص $>ل<(&ن0 $mرM
Ÿ
: dوع-" 1لا =م>B-" }!&a $FI
82
à     
U‚’¸›iŒ‰‰ :Ÿ¦W
i
l@س6 $L!ن+]I zاL-a $ن&,&I ~ل&L تIراw0
ii
~&سا اF(" ه&ل2ا ين<س $Iا l@س6 ت02ا
iii
ا4س2ا Â $FI-" iروI Tوع
i+
ا4س2ا Â و<(ض-a $Iا Tوع
A i t ii 5ا iii
& i t ii 5ا i+
D i t iii 5ا i+
* ii t iii 5ا i+
¢
اI-" ja# =+#
ء
اس $m $)+
ء
Eاو*م0 هلa ~+ ="ا:ص iر2
. €+-)سا zاL-a اK¿ $L2وa
: هلا+ا $Iوf,0 ~+ ="ا:ص
A
lاwL $" ل@L
83
        
       
         
     
   
U‚’¸›‡Ž :¦W

&
=0اس# $" ل@L
D
=&0# $" ل@L
*
راF+ $" ل@L
¥
اا&)I $FI $Iو" هIاKا0 ~+
ء
: ءاملع 5
A
l@سا 52ا&I!نS $>&aام0 هللا
&
5اوLا)(' وملع V-;@Gم0 تن&0 iروI l@سا iر2ا
D
اسا-' لو*م&a }!&a
ء
هللا !GI EوIاa 5
*
5اوLا)(' وملع i!&" 1لا Vا;-" l@سا ت02ا
¦
¹ وf,0 هIا'ا 859:;< 1لا ¹ €+!B : ja#
A
~'M _ا0 5ا $):&fI
&
$):&fI 5ا يق¿ر
D
تIراw0 5ا CراولI
*
bKا 5ا اa-L Â
¨
اس يضا" $IوIM ه&لو" T-AL $aو)Kوa هIاKام+اضا"
ء
iر2
s -;@'
i
اساو(0
ء
~"اS V Â 5اوLا)(' وملع
84
=5> : =5> 5:6?@ ABCD E4F G5H@ 27D 2@
2I J3KL 5:63M 8NH;I 859:;< (O) PH?CD
QDJRCDS TUVCD G5?CD
ii
اض-4(0
ء
وملع Eو)Kون0 $m Äا0ر _ا0 V
iii
وملع $>لم(0 Â $+را4س $'2!&4I 1لا ي4&ل2ا-' ~+
i+
ا+او" $>لنI-Gم0 Â M ~+ $Iار !GI Eرا"
ء
$+
A i t ii 5ا iii
& i t ii 5ا i+
D i t iii 5ا i+
* ii t iii 5ا i+
©
U : !GI oو;2-0
A
اI 5وLوم0
ء
اس2 !'ر $KوG0
&
هللا $&;2ا $m -*ص-" iروI
D
kاوAmو<(a 1لا هKا0ا }!&a
*
$>(<m-0 dوSا ا0 lاFس
ء
يFK
µ
: هKوع0 $m $Iوf,0 ~+ هIا'ا
A
ا0 !GI هللا $mولوa-'
ء
$>)0@h0 }و)K2ا اسا&" يFK
ºا)' Mا0 !'ر
&
_وa2# /+-0 lول*س ي*K ارا' !GI وIM-" ~+ اراI-'
لوسر VاAن0
D
~+ ا*مL !GI هللا ه&ل2ا $>+-" ~+ $4&*لI وaاوس
5ام+#-"
*
ا0 ه&ل2ا $IوIM ~+ اراI-'
ء
$mولوa-' $m يFK
5ا9&v
85
س
ر

ل
و

ه
ل
ل
ا
Y
Å
و
ل

½ 0 :
و
G
Æ
V-&S Â ~+ Cا&ن'
Vا;-"
U
$>0اa2ا
$,&;ا*I
~&Gمس
اI
ء
$mو)K2
dاI¿ $>+اKوa
اضا&K-'
ء
5
Š¯
-,لا $K2رون' ت>(+-' !GI oو;2-0 ja# ه;ار
ء
. 5ا U هلا+ا
:
A
ا&K
&
ت&mM
D
رومعملا ت&"
*
dZعلا ت&"
ŠŠ
اراS Â -,لا
ء
هللا لوسر 5ا0¿ !' $I-*&س 5ا Y : هلا+ا
i
اSا"
ء
d@ص 1لا 5
ii
-,لا _را!a j&لA0
ء

iii
هللا لوسر ه&ل2ا 3&I2 $سوa2ا-' Y
i+
هللا لوسر $m ="ا:ص ارا)Kا $(`ن&"-' Y
A i t ii 5ا iii
& i t ii 5ا i+
D i t iii 5ا i+
* ii t iii 5ا i+
Š˜
€+!B : ~+ l@سا $m!K2ا-' -*0وس $Iا'2-0
A
lاa-'
&
ا2!I
D
[&)I
*
تG0]I
ŠŸ
اaاJ-'
ء
~+ هIاKا0 5 ررر رررر ان(0
ء
V €+!B 5ا lولm
€+!:لا :
86
A
€+!:لا Vاضا*س Cو; يلنI -JDا 5ا =نFلا t -*`لا
&
lولع V-;@Gم0 €+!:لا وLا)(0 }و)K2ا
ء
ا]I V
ء
5 !نس
2اaا ام+-a ا lاس $)0 5ا
bلوa
D
lولع V-;@Gم0 €+!:لا l@سا ت02ا $>4&لو*م0
!GI ~<'-" €+!:لا Vاضا*س
l@سا $m!K2ا-' lاa-' -*0وس
*
V-;@Gم0 €+!B وLا)(0 ت'ا
ء
لوسر $+ا*+-GI V
هللا Y
Š¢
اaاJ-'
ء
ان(0 -ن" ~+ 5
ء
V €+!B : هلا+ا x&:ص
i
iو*مس-" ي)F0 !نس
ii
Ç"اض ¾-v وaاس هلاس هلاا €+!B x&:ص
iii
$m 3مع-" _2راL €+!B x&:ص
i+
V->(&(0 €+!B هلاا x&:ص bسا'
A i t ii 5ا iii
& i t ii 5ا i+
D i t iii 5ا i+
* ii t iii 5ا i+
Š¥
اراI-' u&)&سو' ي<س Vر ت&IاF' CاAن0 _امس
: هلا+ا EاIروaوa
A
ت&IاF' zاL-a ->(a-" }!&a
&
اJاa-' kاوAن0
ء
$>(نh0 5ا $'وس $m ت&IاF' 5
D
ت&IاF' b&ل&" راولI 2اaا }وسا0 /&)I l@س uS2ا
*
ت&IاF' lاس-" /&)I $'وس-"
Š¦
هلا+ا Eو>+ا-" ا'
ء
T!+ : يسا+->+ر
i
5-)&>س-' $4&س-*I CاAن0
ii
lوق 5ا2ا'-' $I-&L@0
iii
1&B-لا =لص $>mو"و4(0
i+
اساو>I 5ا 5-F*I ا!نa ت4&ل0
ء
هللا 5
87
A i t ii 5ا iii
& i t ii 5ا i+
D i t iii 5ا i+
* ii t iii 5ا i+
Š¨
: هلا+ا ه+!L 5ا هق!ص ام+-ن' ¾-v ارا)Kا
A
3,ع-"
&
~لا"
D
ي>&ل&م0 b+M
*
V-*م' ه&ل2ا ي>&ل&0
Š©
ىلعDا و"# ه&ل2ا $>ساسا ~+ $Lو"وa-' lاK هIا'ا
s V2وملا
A
ي0وvا0
&
5اوS6 $&ملFملا
D
ي0@س6 =عام;
*
=&عم; ºولFلا يق@SDا
Šµ
اaاJ-'
ء
اI-" هلاا jaا 5
ء
: 1)F&س $m $)+
A
=0ا0nا
&
يسا-Iوم+
D
qروv
*
=&صولا
ارا)Kا ا;ا-Iرو)>'
ء
5 : هلا+ا Tوaا; ه&Sا
˜¯
ارا<K $نLاa-' 1لا $4ملI
i
88
o-v u&Fن+-' $I-سا-" Eاو" $سوaوGI
$4)ن+-م' _اسا Vاضا*س _او>نaا2ا; يلLا ت'ا!ن'
ارا<K
$>س-a-" ~+ l@سا 5-&>&م' Vر -&LM $+ا 1)F&س
-,لا
ء
=نFلا 5ا 5ا
~*م+]س }!&a ~+ ه)ن+-م' يF&لو'
ii
5ا ~ضا!' $4&لا-' ~ل*0 º@0 $LوaاAI هل)س l@سا
iii
€قول(a ه+M2 $F*&*م'
i+
i t ii 5ا iii A
i t ii 5ا i+ &
i t iii 5ا i+ D
ii t iii 5ا i+ *
234567 B
À 80 Á هI-0
وس 1Kا ىm2!Kا(0 $+ا $&ضا4"
ء
5ا0 kاو; .$لا È وس تG0ا
ء
$لا
Äا4س
1 W ‰ U -,لا =+ا ي)&لa $m ي;اI
ء
وس kاو; 5ا T2ا" 5ا
ء
$لا
: Eو>+ا-"
i U ~+ هللا Tوسو0 ا2 $Iاaا+ ja# =+ا $I-سا-"
ا; Eوaا'
ء
.يL2
89
( WDJ@XD YFNZ
[\ - [] )
( WDJ@XD YFNZ
[\ - [] )
   
     
     
      
  
    
      
   
    
     
       
    
   
      
       
   
  
      
     
     
   
     
  
U‚ˆ¸‚’¶‰ˆ :¦¯¸¦ŸW
À ˜
Á هI-0
ii U ا+!س-' ا2 $>Fل;
ء
Tوسو0 ي'ا4(0 }و)K2ا 5
. هللا
À ¢ Á هI-0
iii U اس هIاKام+اضا"
ء
ا4; تmامس $>قوAKون0 2روض iر2
ا;->' 1لا
ء
. €K
À 4 Á هI-0
W ‰W i U . اK¿ $&a-(' $>m-a
À 2
Á هI-0
ii U . اK¿ {وIM-" $>**&0 ~+ رو)>' ا2 $>+اروL
À 4
Á هI-0
ii U . اK¿ =+ان; $>)"اhن0 اراS $>Fل;
À 4
Á هI-0
2 W ‰ U ي)&لa $m ي;اI €+!B وس kاو; 5ا T2ا"
ء
$لا
: Eو>+ا-"
i U ءاملع V-&S ا2 $IاaاJ .
À ˜
Á هI-0
ii U $mوaو' وf,0 $>m-a €+!B : T2ا"
WW 5Z^F G5?CD _`aD 5:C5@ bHc dC Def
DNBghM i56j
90
( WDJ@XD YFNZ
[\ - [] )
AkBCD Ek4F kO
l
5;
m
C
n
D k2
l
7
n
SJ
l
:
n
@m k2
l
7
n
kA
l
B
o
CDp
l
H
n
@m k2
n
@m
kA
l
B
o
CD =m NkZ
q
F
m
r
q
;
n
:
l
kZ
m
: k=m 5>
m
5k:6?@ $ : k=q Ns
q
c
m
k2
m
I
l
kA
q
@q t
l
9 m? nc
m
5k@u Dt
m
9 l< nD kd
m
B
n
;l C
n
D kv
q
H
l
s
n
c
m
i kA
m
B
o
CD k8
o
f
l
E9 ow
m
xl5:
m
B
m
;
q
C
n
D v
l
H
n
s
m
7
l
d
m
B
n
;l C
n
D v
q
H
l
s
n
c
m
2
n
y
l
C
m
S
m
z
l
5H
m
;l C
n
D
i
u
56
o
j
q
5kZ
u
S
n
^
q
F
q
kG
q
5? oCD _ m `m a oD 5k:
u
C l5@m kb
l
H
n
c
q
kd
n
C
m
De m f
l
DNB
{
|m M
m
kd
}
B
n
@l J
l
3
n
~m 7
l
DN
n
9 mM
n

m
M
m
DNB
q
g lkh
q
M
m
. DNB
{
4m €
m
S
m

(•F5`HCD ‚DSF)
(( NB4€S DNB|M dB@ J3~7 DN9M5M
À 2 Á هI-0
iii U Vر وملع $>(ل&4(0 هللا اراS [&a $>(`ن&"
. ي0و" اIو0
À ¦ Á هI-0
W ° U ي)&لa $m ي;اI €+!B وس kاو; 5ا T2ا"
ء
$لا
: Eو>+ا-"
i U . ½@9صا E2وس Vر =&K $&a-(' $>m-a

À 2
Á هI-0
ii
ii U $4&*لI ا2 $>F&لوa Y@S6 =Gص-" .
À 4 Á هI-0
iii U $لمع $>,س2-0 ~+ $aاو"-' ا2 $>Fل;
اFس
ء
. iر2
À ¢ Á هI-0
3 U#W i U . dZAع0 $&a-(' $>m-a
À 2
Á هI-0
ii U -,لا dZAع0 /&Gسا ا2 $>Fل;
ء
ي<س Vر 5ا
. _ا4"
À 4 Á هI-0
iii U -,لا dZA(0 ~)نa يل,ع 3&ل ا2 $>+اروL
ء
. 5ا
À 4 Á هI-0
91
kk2
m
7
n
J
m
:
m
@q ƒkkRw P7kk€ 2kk3?I„:CD Jkk3I€ 2kk@
r
q
;
n
:
l
kkZ
m
: kk=m 5>
m
kkA
q
? n@m kkA
q
B
o
CD Pkk4
l
F
m
kk…
l
5†
o
`m C
n
D
A
l
B
o
CD =m NZ
q
F
m
Y ‡
l
53
o
? ˆC57
l
=q 5:
m
@n XD 5:
m
< of
l
: =q Ns
q
c
m
AaJ‰Š r<5L 2:M ‹ •N
m
< m 5I
m
Œ
}
J
l
I
n
D •ˆ y
q
C l 5:
m
< of
l
S
m
ABCD ECf ABCD ECf AaJ‰6M ACNZFS ACNZFS
k2
n
I
m
S
m
‹ kY
}

m
J
m
I
n
D S
n

m
56
m
H
q
3kV
l
c
q
5k3
m
< np
q
C kA
q
a qJ
m

n
Š
l
kr
n
< m5L
m
kkkA
l
3
n
C
m
f
l
J
m
j
m
5Šm 5kkkI
m
EkkkC
m
f
l
kkkA
q
a qJ
m

n
6
l
M
m
5kkk6
m
U
q
y
l
? nc
m
.
(A3B@ bR9I)
UkW i U -,لا اراS ا2 $>m-a
ء
5ا0¿ !' $I-*&س 5ا
.Y هللا لوسر
À 4 Á هI-0
ii U لوسر 5ا0¿ !' ىB2 j&لون' lاK ا2 $>+ارانس
. Y هللا
À 2 Á هI-0
iii U $" !+¿ 8*س ا2 $>Fل; ت"اJ $>Fضوa
Vاضا*س
-,لا لوG0و('
ء
->" و"ا اK!&س 5ا0¿ !' 5ا
. b+!fلا
À 4 Á هI-0
¢ U#W i U $>m-a $&a-(' €+!B .
À ˜ Á هI-0
ii U V-;@Gم0 5او;وa $>Fل; €+!:لا lولm .
À ¢ Á هI-0
iii U $>&)قو*م0 ~+ ىل,K 3&ل $>F&لوa €+!B
Vاضا*س
ا2!I lو>B -*0وس .
À ¢ Á هI-0
UkW i U ½@9صا !'ر ا2 $&a-(' $>Fل; Â
: Eو>+ا-"
W ‰ 1Iا:لا
W ° =A:لا
W ³ {!:ملا
À ¢ Á هI-0
ii U x&:ص 1لا $m2!KاI $>m-a Vرا`*لا .
À ¦ Á هI-0
¥ U#W i U ع لاق : لاق هنع هللا يضر Vر!`لا !&عس ي"ا $
1>ن0 V#ر $0 : هللا لوسر
...ا->ن0
$I-سا-" €+!B ت>(+-' $>+اروL ja# Â
. 5->mومI ه<`ن0
À 6 Á هI-0
92
ii U اس ت4&ل0 هلa ا!Kا
ء
$IوI@0 -;@' iر2
اوFس ~+ /&ن>&a $>Fل; t 5->عومI
ء
V
Eو*س-a هل^F0 $>+اFلh0 }و)K2ا .
À 4 Á هI-0
UkW i U . l@س6 E2رون0 وaا!&' $&a-(' $>Fل;
À 4 Á هI-0
ii U j&ن; $>+ارانس Â . وaا!&'
À 4 Á هI-0
iii U . وaا!&' -m!ن' kا ا2 $>Fل;
À 4 Á هI-0
¦ U#W i U . هللا همBر /لا0 lا0nا z2!&L =+ا2ر $>F&لوa
À ¢ Á هI-0
ii U $>Fل; =Gص Â . 2ا&ل" Vا*+-'
À ¦ Á هI-0
UkW i U 5ا وملع $(*I-' 1لا =م>:لا را $Kا-' $>m-a
. $,+!+!ن'
À 6 Á هI-0
ii U ا-)ن)I هIا'ا(0
ء
ىسا*ع 5ا qو0# 5ا0¿ !' 5
ا+اAI ي4&ل2ا-Gم0
ء
5 .
À 4 Á هI-0
KERTAS SOALAN TAMAT
93
)ampiran -
Ž22••
Pendidikan
Al-Quran
dan
Al-Sunnah
Kertas 1
B%&%'(%) *+,(*+-+M
.%B%/%) P0)"("(*%) (1-%M "%) M2,%-
*0M0)/0,(%) P0-%.%,%) M%-%31(%

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
94
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
PERA!URAN PEMARKAHAN SE! "#
‘L(/!) -*0*#!/
1+-(/
<ONTOH SKIMA JABAPAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
SET 1
وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
Š U#W W i U : l@س6 ه&ل2ا $>س2راL ~+ $+ا>' V-&S ا2
¸ dروع zوaون0 هلق!نL
¸ j&G&K }!&a
¸ ت)I }!&a اa-س اF&لس 5ا -<mول
¸ ان&)ن; Eو>&(0 VاوFس ~+ $+اIا'
¸ ا-aوس 5ا j0ا VاIام0 $I-ن" }!&a يI@ل
¸ ا'2-h0 }!&a
ء
ا0اض]I $+اIا' V
ء
U Vو4+ W lوق وaاوFس 5

˜É˜Ê¢

W ii U ا+!س-' ا2
ء
: هللا Tوسو0 ي'ا4(0 }و)K2# 5
¸ ا+!س-'
ء
يKاB2ر 5
ا+!س-'
ء
يKامF; 5

˜É˜Ê¢

W iii
U
اس اراS
ء
1لا ا4; تmامس $>قوAKون0 2روض iر2
ا;->'
ء
: $K
¸ Y@Sا هللا 5ا-I =&K
¸ 5ا"-ق-" zو<(س
¸ =0ا,)سا 5ا lاZ)لا-" _ا&)نس
¸ اJوGم0
ء
$قوسا'-" تmامس V
اJوGم0
ء
$ل&G0-)I V
95
ŠÉ˜Ê˜

UkW W i U : هلا+ا اK¿ وf,0
اس ه&ل2ا $IوIM ~+ $Lو"و)س-'
ء
اس $m يI@ل iر2
ء
iر2
i-v lو>B E2رون0 xص ~+ ½ا>K اGنa 5اوG0-'
ŠÉ˜Ê˜

W ii U : اK¿ 5وIM-" $>**&0 ~+ رو)>' ا2
dروع $L!ن'
$Kام+]I iروI
اض-'
ء
5اوG0-' 5ا يI@ل ارا)Kا j*&" $ل2
5و)Kون0 ¸ 1ل&' $Lا" 5ا Â هSول
˜É˜Ê¢

W iii
U
را; ا $>)"اhن0 : اK¿ =+ان;
ول@0
ء
يF,س iر2ا تG0ا ه&ل2ا $>&F,س : يF,س V
-ن" ~+ يI@ل Â Eو*س-a اK¿ 5اوIM-' ت4&ل0
اK¿ $IوI@0 ~+ iر2ا : اK¿ $IوI@0 ~+ iر2ا !'ر 5اوIا('
1&IاB $'ا!L يaاL @+ر $m وIا(0 ت+ا
ي0اوس اGنa 3&0اB ~+ 5اوG0-' : U ي)قو"W هن+-ق ¸
˜É˜Ê¢

وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
˜ U#W W i U : هلا+ا ءاملع V-&S ا2
• هللا $>aوIاa _ا&)نس
• 5اوLا)(' وملع $Iا)ن&S _ا&)نس
• وملع $m 3مع-"
• Y@Sا ي,&ل&0 ~+ وملع $>+اGم&0
• ا*I $IوI@0 _ا&)نس
ء
Äا4س zا&Fس !GI $,+

˜ÉŠÊ˜

W ii U $mوaو' وf,0 €+!B : هلا+ا
اا&)I 5ا-I ه&ل2ا
ء
iر2ا b&)K@0 $Iا /+-0 ءاملع 5
t 3&Lا; $Iراول(0 $Iا 3&Lا; ~+ $&Gم&م' qو)' }!&a
M iر2ا 5ا V-+ $>**&0 وملع $>ساسا-"
ء
VاAن0 $+
تFس

ŠÉ˜Ê˜

W iii
U
: ي0و" اIو0 !'ر وملع $>(ل&4(0 هللا اراS [&a
• .52ا&I!نS 5ا ءاملع ارا' $>&aام0 هللا
• 5اوLا)(' وملع V-;@Gم0 تن&0 iروI l@سا iر2ا
96
ي,&ل&0 ~+ وملع $>لم(0 }!&a
ŸÉ˜Ê¦

UkW W i U u+-عa : هلا+ا =&K
اI يaاL }-ض
ء
ا;->' وaاوFس $IانF,ل0 Tر
ء
$m 5
Vرا`ن0 5او;وa اض-I
ء
5 .هللا
ŠÉ˜Ê˜

W ii U $4&*لI ا2 Y@S6 =Gص-" :
• qو,a-" _ا&)نس
• هللا ه&ل2ا ام+-a €نلمع
ا!نض تG&ل-" ~+ $Fلا" ت'ا!ن0 d-&S#

˜É˜Ê¢

W iii
U
اFس $لمع $>,س2-0 ~+ $aاو"-' ا2
ء
iر2
• ا*I $m ت&>m2ا¸ت&>mو(0
ء
$IوIM هK-' ~+ $,+
• M iر2ا ي)&Iاh0
ء
$+
• ءا+ر
VراL 5ا هللا $m 5ام+#-" }!&a d-&S#
˜É˜Ê¢

وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
Ÿ U#W W i U $&a-(' dZAع0 :
 !GI هللا ه&ل2ا $>L-ضوKا ~+ _ا&" راول اراI-'
اس
ء
ا2ا" ~+ =لاسر 5-ن*I ي)قو" Vاضا*س لوسر iر2
ا0 ت02ا !GI /+-0 ه&ل2ا
ء
يFK

ŠÉ˜Ê˜

W ii U : _ا4" ي<س Vر 5اء-,لا dZAع0 /&Gسا ا2
 اJوGم0 5اء-,لا
ء
T!ن+ا 5ا ي<(&a ~+ _ا4" V
$ق22!I ي<س Vر 5اء-,لا _ا4" $&<(&)I z2-B

˜É˜Ê¢

W iii
U
: 5اء-,لا dZAع0 ~)نa يل,ع 3&ل ا2
 }!&a _ا4" -Iا' [(&L 5اء-,لا _ا4" $&<(&)I
€&(+!نن0 وGم0
97
 5-*S-' اراI-' ~)نa 5اء-,لا اm
ء
8+ او&)F+-' t
~aا $Iا اوF)F+-' t 2اG0M
اس ا)>' zا-*" !GI 5اء-,لا dراvا
ء
~+ _ $+
ول@0 ي4&ل2ا-'
ء
اس $&;اI V
ء
/&G&)ن+
˜É˜Ê¢

UkW W i U : Y هللا لوسر 5ا0¿ !' $I-*&س 5اء-,لا اراS ا2
 اSا"
ء
d@ص 1لا 5
 5ا هللا لوسر ارا)Kا 5اء-,لا _را!a j&لA0
lاس-" ="ا:ص 5ا ="ا:ص $m ="ا:ص t ="ا:ص
CراولI
 =*9S هللا لوسر ه&ل2ا $>+اGمس ~+
Vا0ار iر2ا !GI 5اء-,لا -;ا(0 _وa2ا ~+ 3&Iا2
˜É˜Ê¢

W ii U : هلل# لوسر 5ا0¿ !' ىB2 j&لون' lاK ا2
 8لا. ي"ا $" يلع
 $" ي"ا 8عI
 $" !+¿ ت"اJ
 ي"ا $" =+2اع0 5ا&Gس
3*; $" \اع0
˜ÉŠÊ˜

W iii
U
$" !+¿ 8*س ا2 ت"اJ لوG0و(' Vاضا*س $>Fضوa
: b+!fلا ->" و"ا اK!&س 5ا0¿ !' 5اء-,لا
 اس هلا+ا 2ا&ل"
ء
!'ر iر2 P'اB j&لون' 5ا 5اء-,لا
يB2
اSا*م' j&لA0 يaو>&(0 $)GنFI-" 2ا&ل"
ء
ه&ل2ا 5اء-,لا 5
lاس-" Y هللا لوسر 3+-*; =عاس !' -&Sا dا&B
Y هللا لوسر
˜É˜Ê¢

وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
¢ U#W W i U $&a-(' €+!B :
اaاI-' ¸
ء
t $aاو"-' t 5 5-*S-' 5ا -+-,a t =Gص ~+
هللا لوسر !GI $Iر!نس

ŠÉ˜Ê˜

W ii U lولع V-;@Gم0 5او;وa €+!:لا :
Tاو*Fس V@&ن0 }و)K2ا €+!B $)0 2اaا !نس ي<س Vر
}!&a 2اaا x&:ص ا lاس
يم4م0 }و)K2ا €+!B
98
$m 3مع-" ت&I $>4&لو*م0 }و)K2ا €+!B x&:ص ~+
1لا ت'ا-a ~+ ا&FLر @<س $>4&لو*م0 }و)K2ا €+!B ~+
وLا)I }!&a
ء
V
ي)Kا $mولوض 2اaا j&لا)ن&^+ر2ا bلون0 }و)K2ا €+!B
وLا)(0 }و)K2ا
ء
وaاوFس V@&ن0 ءاملع اراS V €+!B
وLا)(0 }و)K2ا
ء
روfنع V Â 1لا Eا&ل&?ا-سا 5-&FG)ن'
5اء-,لا

˜É˜Ê¢

W iii
U
$>&)قو*م0 يل,K 3&ل €+!B lو>B -*0وس Vاضا*س :
لوس-لا اوع&.ا2 هللا اوع&.ا اون0اء $+Rلا ا4+اء ا+
او4)Kا' هنع 1>4K ا02 T2R`' لوس-لا 1Iاaاء ا02
لوس-لا2 هللا ىلا T2-' Ëv ى' 1)ع¿انa 5y'
kا)I : ام4" 1)>Fمa 5ا ا0 اول<a $ل $+-0# 1>&' تI-a
Y هللا لوسر =نس2 هللا
˜É˜Ê¢

UkW W i U ½@9صا $&a-(' Â :
ي4&*ل0 Vءاساو(0 ~+ ءاملع }و)K2ا 5-لض : 1Iا:لا
¨¯¯•¯¯¯ €+!B ا+
ء
=+ار 5ا =+ا2ر ي<س Vر ت+
ي,&ل&م0 ~+ ءاملع }و)K2ا 5-لض : =A:لا =Gص P'ا:لا
PG:(0 5ا اساو(0 اa-س
ء
iروI }!&a V Ÿ¯¯•¯¯¯
€+!B $)0 اa-س-"
P'ا:لا ي>&ل&م0 ~+ ءاملع }و)K2ا 5-لض : =Gص Â {!:ملا
ت'ا ~&Gمس PG:ع0 اساو(0 5ا
ء
iروI }!&a V
Š¯¯•¯¯¯ €+!B €ن)0 5ا !نس ي<س Vر
˜É˜Ê¢

W ii U x&:ص $m2!KاI qرا`*لا :
يm2!Kا(0 µ¯©˜ €+!B t ~ل2ا¸~ل2ا-" €ن>,Jا*I t ˜¦¯˜
€+!B ~ل2ا-" }!&a
!GI $>&ضا4" Vا µ¨ $>&ضا4" ~+ U kا)I W -F" }و;اa
!GI Mو' Ÿ¢¥¯ kا"
!نس 5ا V2ار ي,+!&لh0 1لا ي)&لa ت0ا qرا`*لا lا0ا
Tاو*Fس €+!B
ŸÉ˜Ê¦

وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
99
¥ U#W W i U ت>(+-' Â : 5->mومI ه<`ن0
¸ $mاa $m ه"و(0
¸ 5اFل $m
¸ يaاL $m

ŠÉ˜Ê˜

W ii U اوFس ~+ /&ن>&a
ء
: Eو*س-a هل^F0 $>+اFلh0 }و)K2ا V
¸ ا" ~+ اراS $m : ت:&fK
ء
اa-س =م>B-" 5ا b+
EاI $IاKو<(0 !'ر $>,ل+ا Â اسا-' iو<(&h0 ~+
ء
5
=*قاع $>m-ن0 $m j<a $m 5را0ا V-*م0 : 5را0ا
 $IوI@0 _2-a /+-0 @&"ا'ا ام+-a $Iا ~+ }2رو"
$)LاAI
ŸÉ˜Ê¦

UkW W i U : l@س6 E2رون0 وaا!&' $&a-('
!GI $>+اGمس ~+ اراI-' وaاوس $Iارا`&*م0 ~+ $GS2ا
b+@S Vا0ار ˜ÉŠÊ˜

W ii U j&ن; Â : وaا!&'
¸ $Bا-v • ه0ا-S
¸ =*9S
¸ ت*+
¸ lاضا =&لI
l2رو'

¢ÉŠÊ¢

W iii
U
: وaا!&' -m!ن' kا
¸ وaا!&م' $GS2ا zاL-a €LونGس $&aاL-' V-*م0
$)aاS Eاو*م0 5ا
¸ يسا-)ن&FKوI و<(<(0 }!&a اh0 t ~&F&" Eاو*م0 €ل
€+اضا*س 5ا ر2!&a
5ا $+اIا' ي<س Vرا وaا!&' -m!ن0 /&)I $'وس-"
وIM ه>(&a
˜É˜Ê¢

وس
ء
$لا $4I-م' 5روaا-ق هI-0
100
¦ U#W W i U : هللا همBر /لا0 lا0nا z2!&L =+ا2ر
¸ ى:*صDا -0اع $" jK# $" /لا0 : Tون' lاK
¸ dرونملا =ن+!0 : $I-&LM
¸ 5وLاa !' : $I-&LM µŸ • =+-AL ¨Š˜ =+@&0
¸ 5وLاa !' ا&K 3<(&ن0 Š¨µ • =+-AL ¨µ© =+@&0
¸ ا&س2ا-" /&)I ا&K 3<(&ن0 ©¦ 5وLاa
¸ 5رو*ق-' $>+امس 7&," dرونملا =ن+!0

¢ÉŠÊ¢

W ii U =Gص Â : هللا همBر /لا0 lا0nا Vا*+-'
¸ 2روض 5ا _او+ iر2ا t zا" و*+ا ي)0-:(0 تmاس
¸ =Gص-" 5ا ت&Iاس يLرا+Zن0 ºوس t5و)نس $'وس
رو*,I d¿ان; ي(+-&(0
¸ اراI-' {اL uIاS-" 5ا lا+!ن' Â ~+ ا'-"
ء
T!+ Äا4س
¸ ا" VاIام0 اa-س jمI 5ا ه&س-" $+اIا'-" ºوس
ء
¸2
ا"
ء
l2راL ~+ 52
$mولوa-' V-*م0 ºوس 5ا 52ا0ر t Tروم'
ŸÉ˜Ê¦

UkW W i U : $,+!+!ن' 5ا وملع $(*I-' 1لا =م>:لا را $Kا-'
¸ وIو" $4م;-)ن'
¸ وIو" iرا(0 2اaا Mومس jF&لون0
¸ -;ا(0 }و)K2ا Vا!ن' b+-S i!Kو(0
¸ وملع $&;ا(' تسو'
اIا)سو'-'
ء
5
ŸÉ˜Ê¦

W ii U ا-)ن)I 8*س
ء
ي4&ل2ا-Gم0 ىسا*ع 5ا qو0# 5ا0¿ !' 5
ا+اAI
ء
: 5
¸ ي'ار 5وسوس-a ~+ يساF&Kاضر2ا رو)I2-)س
¸ $Kام+]I !GI $>ساسا ~+ ا4; تmامس
¸ 5ا0¿ !' -&fK $" ىسو0 يa-Gس -*&لاI-" ~+ ام&ل('
1لF0 و"# 5ا =&0# ين" ىKاس-`لا =&سا*ع 5ا0¿ !'
¸ 5وسوس-a ~+ $m-G' ي<&aا-)س
ا-)ن)I -سا
ء
ºو"-a ~+ 5
˜É˜Ê¢

101
S’!#!
&
• 2 ] 4 Ž [ 8 “

\2

]

4

Ž

[


8


2
\
J!”!,
!&
B B C C D A D A A D A B C B B D D C C B
Lampiran 3
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
Ž222•2
.o. Soalan /
.ama /
.o.,ad Pegenalan /
Angka Eiliran /
Sekolah /
Ti(a7a& 2 1C Ma*%a&
&il Perkara *inilai Skala Markah Skor Dalon Datatan
6 "aj$id
• Qalqalah
• .un
Mati?tan$in
• .un?Mim
&ertasydid
• Mad Asli
• Saktah
• 3akaf dan
IbtidaK
Demerlang
06:-8=2
Sederhana
0=@-652
Memuaskan
0==-=:2
102
8 -asahah
• ,elan)aran
ba)aan
• ;elas sebutan
• Suara tidak
putus
• Intonasi yang
baik
• 1ahjah arab
yang betul
• Makhraj yang
tepat
Demerlang
0=<-6=2
Sederhana
0=5-=@2
Memuaskan
0==-=92
;M1A! S,G'
.ama Pentaksir /
"andatangan Pentaksir /
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
>222:@2
.o. Soalan /
.ama /
.o.,ad Pegenalan/
Angka Eiliran /
Sekolah /
Ha=a6an 2 1C Ma*%a&
&il Perkara *inilai Skala Markah Skor Dalon Datatan
6 !afa# dan lan)ar
• !afa# keseluruhan
• &a)aan se)ara
tad$ir
Demerlang
068-6:2
Sederhana
0=<-662
Memuaskan
0==-=@2
8 "aj$id
• Qalqalah
• .un Mati?tan$in
• .un?Mim &ertasydid
Demerlang
0>-6=2
Sederhana
0=:-=<
103
• Mad Asli
• Saktah
• 3akaf dan IbtidaK
Memuaskan
0==-=52
9 -asahah
• ,elan)aran ba)aan
• ;elas sebutan
• Suara tidak putus
• Intonasi yang baik
• 1ahjah arab yang
betul
• Makhraj yang tepat
Demerlang
0=5-=:2
Sederhana
0=8-=92
Memuaskan
0==-=62
;M1A! S,G'
.ama Pentaksir /
"andatangan Pentaksir /
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
>222:@2
.o. Soalan /
.ama /
.o.,ad Pegenalan /
Angka Eiliran /
Sekolah /
Ba?aan Ha$is 2 1C Ma*%a&
&il Perkara *inilai Skala
Markah
Skor Dalon Datatan
6 ,elan)aran, -asahah dan
"atabahasa
• &a)aan lan)ar
• Sebutan yang jelas
• Menepati baris
• Menepati makhraj huruf
• Menepati lahjah arab
Demerlang
0=<-6=2
Sederhana
0=5-=@2
Memuaskan
0=6-=92
;M1A! S,G'
104
.ama Pentaksir /
"andatangan Pentaksir /
Lampiran 4
<ONTOH <ARTA ORGANISASI PANITIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
STRUKTUR ORGANISASI
TAHUN ..............
105
„-›‚šƒ§‚…
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
„-›Ì-…–‚
›‚†‚:
ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
„-›¬L¬›Ì ”‚›‚›
›‚†‚:
ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ.
Lampiran 5
<ONTOH TAQBIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
&il Program Gbjektif Akti+iti "indakan Sasaran "arikh ?
"empoh
PROGRAM JANGKA PENDEK
6 Deramah
,e)emerlangan
Pendidikan al-
quran dan al-
Sunnah
Program -okus
,e Arah &estari
Pelajar dapat
menja$ab
soalan kertas
6dan 8
dengan
markah
maksima
- Deramah

-Pendedahan
kepada
format terkini
Pen)eramah
;emputan
Euru Mata
Pelajaran
Semua
Pelajar
"ingkatan
:
;un-;ulai
„-›Ì-®–šƒ
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
”-…–‚ „‚›ƒ…ƒ‚
106
Ì–®– †‚…‚ „-L‚•‚®‚›
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
›‚†‚:ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
8 1atih-tubi
"eran)ang
Membimbing
Pelajar
Menguasai
,onsep
Membiasaka
n pelajar
bentuk
soalan
peperiksaan
sebenar
-1atih tubi di
dalam kelas
-1atihan
Pengukuhan
semasa
perkampung
an ilmu.
Euru Mata
Pelajaran
Euru Panitia
Semua
Pelajar
"ingkatan
:
Ma) -Gkt
Duti
Penggal 6
Duti Pert.
Penggal
PROGRAM JANGKA PANJANG
6 P I P mengikut
sukatan
Euru dapat
menghabiska
n sukatan
sekurang-
kurangnya
sebulan
sebelum Pep
Per)ubaan
SPM
Sesi P I P
mengikut ;adual
3aktu
Persekolahan
Semua
Euru PQS
Semua
Pelajar
"ingkatan
: Sains
"ulen
;an- ;ulai
8 Program PM* Memoti+asi
pelajar untuk
memajukan
diri dalam
Akademik
dan sahsiah
Akti+iti "ahunan nit
&imbingan
dan
kaunselor
Semua
Pelajar
"ingkatan
Bmpat
;anuari
&il Program Gbjektif Akti+iti "indakan Sasaran "arikh ?
"empoh
9 jian P1&S Menguji
pen)apaian
pelajar
terhadap
hafa#an ayat
dan ba)aan
hadis
Menja$ab
soalan 4soalan
yang
dikemukakan
dari kertas 8
Euru
Pentaksir
Semua
pelajar
tingkatan
:
;un - julai
5 ,elas "ambahan Membimbing
Pelajar untuk
mengulangka
ji topik 4 topik
yang telah
diajar
1atihan
Menja$ab
soalan-soalan
topik ting 5 I :
Euru Mata
Pelajaran
Semua
Pelajar
"ingkatan
:
;an -Sept
: Semakan buku
latihan pelajar
Pemehatian
prestasi kerja
dan latihan
Mengumpul
buku latihan
pelajar dan
Euru Panitia Sebahagi
an pelajar
ting 5 dan
-eb -
Ggos
107
pelajar memeriksa
se)ara
berperingkat
:
: jian &ulanan Menguji
Prestasi
Pelajar
jian Setara Semua
Euru
PQS
Semua
Pelajar
5 kali
setahun
@ Peperiksaan
Pertengahan
"ahun
Menguji
"ahap
Pen)apaian
Pelajar
Menja$ab
soalan-soalan
,ertas 6
mengikut format
SPM
Semua guru
mata
pelajaran
Semua
pelajar
ting 5 I :
;ulai
< Peperiksaan
Per)ubaan dan
Akhir tahun
Menguji
"ahap
Pen)apaian
prestasi
pelajar
Menja$ab
soalan-soalan
,ertas 6
mengikut format
SPM
Semua guru
mata
pelajaran
Semua
pelajar
ting 5 dan
:
Sept
> Peperiksaan SPM
dan S"PM
Pemerhatian
pen)apaian
tahap dan
prestasi
pelajar
Menja$ab
soalan 4soalan
,ertas 6
mengikut format
Semua guru
mata
pelajaran
Semua
pelajar
ting : dan
@
.o+
&il Program Gbjektif Akti+iti "indakan Sasaran "arikh ?
"empoh
PROGRAM TAHUNAN
6 Mesyuarat
Panitia
-Penyelarasan tugas
-Makluman akti+iti
yang akan
dilaksanakan
-Makluman prestasi
terkini prestasi
panitia pelajaran
-Perkara berbangkit
Pembahagian
tugas tahunan
Perbin)angan
masalah
berbangkit
Euru panitia Euru-
guru
Agama
-eb ?
April ?
;un ?
;ulai ?
Sept
: kali
setahun
Mengikut
keperluan
6 Program
A$al
Muharram
-Melatih pelajar
bera#am dan
berhijrah di a$al
-Membina
sepanduk dan
&anner
Euru Agama Semua
pelajar
;an
108
tahun Islam.
-Menghayati bulan
bulan kebesaran
Islam
- Perarakan
a$al Muharram
-,ui#
-"eka silangkata
8 Majlis
"ila$ah
Al-Quran
Melatih pelajar
memahami dan
menghayati al-Quran
dan Ilmu dalam
kehidupan seharian
-Syarahan
-!afa#an
-"ila$ah
-,hat
-.asyid
Euru Agama Semua
Pelajar
yang
terlibat
-eb
9 M"Q
0Lon2
jian tila$ah
peringkat Lon
-Syarahan
-!afa#an
-"ila$ah
-,hat
-.asyid
Semua guru Semua
Pelajar
yang
terlibat
Ma)
5 M"Q
0*aerah2
jian tila$ah
peringkat *aerah
Penyertaan
yang layak ke
peringkat
*aerah
Semua guru
terlibat
Semua
Pelajar
yang
terlibat
April
&il Program Gbjektif Akti+iti "indakan Sasaran "arikh ?
"empoh
: Program
Maulidur
'asul
-Melatih Pelajar
Men)ontohi
,eperibadian
'asulullah
- Menghayati
kebesaran bulan
dalam Islam
- -orum
Perdana
- Pertanding
an .asyid
-Pertandingan
"ila$ah
Pen)eramah
jemputan
Semua guru
Agama
Semua
pelajar
Mei-;un
@ M"Q
0.egeri2
jian tila$ah
peringkat .egeri
Penyertaan
yang layak ke
peringkat .egeri
Semua guru
terlibat
Semua
Pelajar
yang
terlibat
;un
< Program
Amali !aji
-Melatih pelajar
mempelajari kerja
haji dengan baik
-Penghayatan rukun
Islam yang ke- :
- Deramah haji
- Simulasi haji
--"a$af haji
--Melontar
--Saie
--,orban
Semua guru
Agama
Pelajar
"ing 5
Ggos
> Program
IsraK
Mikraj
- Memahami
peristi$a IsraK dan
mikraj
-Men)ontohi dan
menginsafi peristi$a
pada bulan tersebut
- Deramah Pen)eramah
jemputan
Semua
pelajar
Septemb
er
7 Program
IhyaK
'amadha
n
-Menghayati
keberkatan bulan
'amadhan
-Membanyakkan
- Deramah IhyaK
'amadhan
-"adarus Al-
Quran
Pen)eramah
;emputan dan
guru Agama
Semua
pelajar
dan
guru
Gktober
109
amalan 4amalan
kebaikan di bulan
mulia
-
-Solat "ara$ih
dan Qiamullail
-,hatam Quran
dan Iftar ;amaie
6= Program
;ena#ah
- Melatih pelajar
menghadapi
persediaan
pengurusan jena#ah
menjadi fardhu
kifayah kepada umat
Islam
- Mempertingkat
kan amalan baik
terhadap diri pelajar
- Deramah
pengurusan
jena#ah
-mandi jena#ah
-kafan jena#ah
-solat
jena#ah
Pen)ermah
jemputan
*an
penyelaras
Semua
pelajar
ting tiga
Gktober
Lampiran 6
<ARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN
JAN FEB MA< APR MEI JUN JUL
OGO
SEPT
OKT
6 Penin#%a'an I(" J J

1aporan
Peperiksaan tahun
lalu

1aoran peperiksaan J J
1aporan jian J J J J J
1atihan *alaman J J J J J J

Penyediaan bahan
bantu Mangajar
J J J J J

8 Pen#&a0a'an I("

&engkel,)eramah
teknik peperiksaan
J J J
110
Pertandingan M"Q J J J J J

Deramah ;emputan
Penghayatan bulan-
bulan kebesaran
J J J J J J J

9 Peni(aian
jian J J J J J

Peperiksaan
Penggal
J J

Peperiksaan Akhir
tahun dan
per)ubaan
J J J
PA-A J J J J J J J J
P1&S J J J J

5 Ke(as Bi!in#an
,elas "ambahan J J J J J J J J
Perkampungan Ilmu J J J

,linik Pelajar
&ermasaalah
J J J J J J J J J J

:
Pen#"%"&an %e*)a
Be*+as"%an


Mesyuarat Panitia
*aerah
J
Mesyuarat Panitia J J J J J
Pen)erapan J J

@
Pean'a"an
Be*+e*in#%a'

Penyemakan buku
latihan pelajar
J J J J J J J J

)ampiran /
6. .ama / VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.
8. .o. fail diri / VVVVVVVVVVV
9. .o.,ad Pengenalan / VVVVVVVVV 3arna / VVVVVVVV.
5. ;antina /VVVVVVVVVVV..V
:. ;a$atan / VVVVVVVVVV..
@. &angsa / VVVVVVVVVV 3arganegara /VVVVVV.
<. Agama / VVVVVVVVVV
>. "arikh 1ahir / VVVVVVVVVV .o. Surat &eranak /VVVV.
111
BIODATA
PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN
7. "empat 1ahir / VVVVVVVVVV
6=. "araf Perkah$inan
0,ah$in?&ujang?*uda2 / VVVVVVV.
.ama Isteri ? suami /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.
66. Pekerjaan Isteri ? suami / VVVVVVV
Alamat Majikan Isteri ? suami /
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV..
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV..
68. "arikh Perlantikan /VVVVVVVVV
69. "arikh pengesahan ;a$atan / VVVVVVVVV
65. "arikh Masuk ,e ;a$atan &erpen)en /VVVVVVV
6:. ,elulusan /
a2 Akademik /
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.
b2 Ikhtisas /
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
6@. ,ategori / VVVVVVVVV
6<. Gpsyen / VVVVVVVVV..
6>. Matapelajaran diajar? ,elas /
iVVVVVVVVVV.......
iiVVVVVVVVVVVV
iiiVVVVVVVVVVVV
67. "arikh ,enaikan Eaji / VVVVVVVVVVVV
8=. "arikh mula berkhidmat / VVVVVVVVVVV..
86. "arikh Mengajar *i sini / VVVVVVVVVVVV.
88. .ama Sekolah *ahulu / VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

89. ,ursus *alam Perkhidmatan /
&I1 ,'SS "BMPA" "A'I,!
85. Pengalaman Mengajar yang lalu /
112
&I1 .AMA SB,G1A! "A!.
8:. 1ain-lain kenyataan /
&I1 PB',A'A MA,1MA"
6 .o. Pendaftaran Euru
8 .o. Dukai Pendapatan
9 .o. Akaun Pinjaman Perumahan
5 .o. Akaun Pinjaman ,enderaan
: .o. Akaun 1"!
@ .o. Akaun AS.
< .o "elefon 'umah
> Alamat 'umah
Lampiran 8
FORMAT RAN<ANGAN TAHUNAN
RANCANGAN TAHUNAN AL-QURAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 4
2\\[
BUL
AN
MING
GU
BAHAGIAN TAJUK BBM AKTI•I
TI
CATAT
AN
Š
Š Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
͇Ž‰’
Š. Ì‹±‰ˆ‰
•‹•£‹ŽŒ‹’™‰“‰’
‚¡‰•‰
˜ . –ˆ‡•
‚ˆ¸Í‡Ž‰’ ™‰’
“‹£‹’•i’¡‰’’•‰
113
˜ Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‰ˆ¸
§‰™iŒ
Š. ”‹ˆ‹°iž‰’
•‹’‡’•‡• iˆ•‡
˜. –ˆ‡• ‰ˆ¸§‰™iŒ
Ÿ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° •‹Žž‰™‰£
®‰Œ‡ˆ
˜. „‹’•‰™°iŽ‰’
Ή•‰’
“ž‡ˆ‰¶‰ ‰ˆ¸
®‰Œ•i™i’
¢ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
͇Ž‰’
Š. „‹Ž•‰’i‰’
™‰ˆ‰•
“‹ži™‡£‰’
˜. „‹’¡‹’‰ˆ‰’ ‚ˆ¸
͇Ž‰’
˜
¥ Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
Š. „‹Ž‰’‰’ –ˆ‰•‰
˜. §‰™iŒ Œ‡•°‹Ž
“‹ ™‡‰
£‹Ž‡’™‰’¡‰’
ƒŒˆ‰•
¦ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° °‹Ž¶i“iŽ
˜. „‹Ž‹“œ’œ•i‰’
¨ –•ƒ‚›
© Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
͇Ž‰’
Š. ”œ’Œ‹£ i°‰™‰ž
˜. ‚ˆ¸Í‡Ž‰’
Œ‹°‰¡‰i •‡“±iΉ•
Ÿ
µ Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
Š. ‚“žˆ‰“ •‡ˆi‰
˜. ƒˆ•‡ §‰™iŒ
®i‘‰•‰ž ™‰’
—iŽ‰•‰ž
Š¯ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° ‚•‰Ž
•‰“Ž‡¶ ›‰ži
†‡’“‰Ž
˜. „œˆi•i“
ŠŠ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
͇Ž‰’
Š. ›‹¡‰Ž‰ ‰•‰’
Ž‰“•‰•
Œ‹±‰ž•‹Ž‰
˜. ωž•‡
Š˜ Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
Š. †‹’Œ•‡“‡Ži
’i“•‰• ‚ˆˆ‰ž
˜. §‰™iŒ
›‰°‰‘i•Í‡™Œi ™‰’
‚ˆ¸Í‡Ž‰’
114
¢
ŠŸ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° °‹Žži‰Œ
˜. šœŒi‰ˆ
Š¢ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
͇Ž‰’
Š. ›‹¡‰Ž‰ ‚•‰’
Ž‰“•‰•
Œ‹±‰ž•‹Ž‰
˜. ›‡Î‡ˆ ͇Ž‰’
Š¥ Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
Š. †‹’±‰‡ži Œi¶‰•¸
Œi¶‰•
°‡Ž‡“
˜. §‰™iŒ
†‡•‰‘‰•iŽ ™‰’
‚ž‰™
Š¦ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° °‹Žži‰Œ
˜. „‹Žˆ‡‰Œ‰’
£‹’¡‰Ž‡ž
¥
Š¨ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. „‹’¡.
͇Ž‰’
Š. ”‹•‹¡‡ž‰’
i•‰’ ‰Œ‰Œ
“‹“‡‰•‰’ ±‰•i
™iŽi
˜. ƒ“•i°‰Ž
™‰Ži£‰™‰ Œ‹±‰Ž‰ž
Š©
„-„-®ƒ”š‚‚› „-®…-›Ì‚§‚›
…‚§–›
Šµ
„-„-®ƒ”š‚‚› „-®…-›Ì‚§‚›
…‚§–›
˜¯
„-„-®ƒ”š‚‚› „-®…-›Ì‚§‚›
…‚§–›
¦
˜Š Š. „‹’¡.
§‰™iŒ
˜. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
Š. ƒ•‰’ ™‰’
i±•iž‰™
˜. §‰™iŒ š‰žiž•
§‰Œ‰’
™‰’ —ž‰i¶
˜˜ Š. ‚“žˆ‰“
˜. …‰•‰™‡’
Š. ‚™‰° •‹’±‰¡‰
œŽ‰’¡
Œ‰“i•
˜. ƒ•‰• ‚°‡
§‰’i¶‰ž
Ž‰ži•‰ž‡ˆˆ‰ž
115
˜Ÿ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. „‹’¡.
͇Ž‰’
Š. ”‹³‹•‹Žˆ‰’¡‰’
i•‰’
‰Œ‰Œ “‹±‰•‰‰’
˜. ωŒi‰•
L‡Ð•‰’‡ˆ §‰“i•
˜¢ Š. –ˆ‡• ‚ˆ¸
§‰™iŒ
˜. ‚“žˆ‰“
Š. ƒŒ•iˆ‰ž¸iŒ•iˆ‰ž
‰Œ‰Œ ™‰ˆ‰•
iˆ•‡ §‰™iŒ
˜. ‚™‰°
•‹’Îi‰Ž‰ži
±‹’‰Î‰ž
¨
˜¥ Š. …‰•‰™‡’
˜. …‰•‰™‡’
Š. ƒ•‰• †‰ˆi“
Ž‰ži•‰žiˆˆ‰ž
ƒ•‰• š•‰¶‹i
Ž‰ži•‰ž‡ˆˆ‰ž
˜. ƒ•‰• ƒ°’
§‰’°‰ˆ
˜¦ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
˜. „‹’¡.
͇Ž‰’
Š. …‰’™‰¸•‰’™‰
“‹“‡‰Œ‰‰’
‚ˆˆ‰ž
˜. ”œ’Œ‹£ •‰‰Ž‡¶
™‰ˆ‰•
ƒŒˆ‰•
˜¨
˜©
–•ƒ‚›
©
˜µ Š. …‰•‰™‡’
˜. …‰•‰™‡’
Š. ƒ•‰• ‚ˆ¸
Ìž‰Î‰ˆi
Ž‰ži•‰ž‡ˆˆ‰ž
˜. ƒ•‰• ƒ°’
…‰i•i‰ž
Ž‰ži•‰ž‡ˆˆ‰ž
Ÿ¯ Š. …‰•‰™‡’
˜. …‰•‰™‡’
Š. ƒ•‰• ‚°‡ ‚‰ˆ‰
‚ˆ¸†‰‡™‡™i
˜. šž‹i“ž
†‡ž‰••‰™ ƒ™ŽiŒ
‚ˆ¸†‰Ž°‰‘i
ŸŠ Š. „‹’¡.
͇Ž‰’
Š. ›i“•‰•
“‡Ž’i‰‰’ ‚ˆˆ‰ž
Ÿ˜ L‚…ƒ§ …–ƒ
µ
ŸŸ L‚…ƒ§ …–ƒ
Ÿ¢ L‚…ƒ§ …–ƒ
Ÿ¥ L‚…ƒ§ …–ƒ
Ÿ¦ „-„-®ƒ”š‚‚› ‚”§ƒ® …‚§–›
Š¯
Ÿ¨ „-„-®ƒ”š‚‚› ‚”§ƒ® …‚§–›
Ÿ© „-„-®ƒ”š‚‚› ‚”§ƒ® …‚§–›
Ÿµ „-„-®ƒ”š‚‚› ‚”§ƒ® …‚§–›
116
¢¯ –L‚›Ì”‚•ƒ š¬‚L‚›
ŠŠ
¢Š –L‚›Ì”‚•ƒ š¬‚L‚›
¢˜ –L‚›Ì”‚•ƒ š¬‚L‚›
Ñ–…ƒ ‚”§ƒ® …‚§–›
Lampiran 9
†ƒ›ƒ… †-š«–‚®‚… „‚›ƒ…ƒ‚ Í–®‚› š–››‚§
KALI PERTAMA
2\\Ž
T!+("/: •• J!&$!+( 2\\Ž
M!-! : •.•\ )1/
T*%,!): "*#!- ] G(1(/
”‹ž‰™iŽ‰’: Š. „’. «‡ž‰’iŒ ‚ÎiŽ‰ ‚ž•‹™ †œž‰•‹™
˜. „’. ›œŽiΉ’ ‚ž•‰™
AGENDA • : UCAPAN KETUA PANITIA
117
Š.Š. ”‹•‡‰ £‰’i•i‰ •‹•‡ˆ‰“‰’ •‰±ˆiŒ ™‹’¡‰’ °‰³‰‰’ ‚ˆ¸²‰•iž‰ž ™‰’
‡³‰£‰’ •‹Ži•‰
“‰Œiž “‹£‰™‰ ‰žˆi £‰’i•i‰ “‹Ž‰’‰ ™‰£‰• ž‰™iŽ.
AGENDA 2 : BROSUR PANITIA
˜.Š ”‹•‡‰ £‰’i•i‰ •‹’‹Ž‰’¡“‰’ •‹’•‰’¡ °ŽœŒ‡Ž‹ •‰’¡ £‹Žˆ‡ ™i°‡‰•
œˆ‹ž £‰’i•i‰
•‰•‰ £‹ˆ‰±‰Ž‰’ .‡•iŽ‰’ •‰’¡ £‹Žˆ‡ ‰™‰ i‰ˆ‰ž:
○ £‹’¡‹’‰ˆ‰’ •‰•‰ £‹ˆ‰±‰Ž‰’
○ •‰•ˆ‰•‰•
○ œ°±‹“•i¶
○ °iˆ‰’¡‰’ “‹ˆ‰Œ
○ ¡‡Ž‡ •‹Žˆi°‰•
○ £‹’³‰£‰i‰’
○ •œ••œ
AGENDA ] : SUKATAN PELAJARAN
Ÿ.Š š‹•‡‰ ¡‡Ž‡ •‹Œ•i ž‰°iŒ“‰’ Œ‡“‰•‰’ £‹ˆ‰±‰Ž‰’ £‰™‰ °‡ˆ‰’ •‡ˆ‰i
AGENDA 4 : PENCERAPAN
¢.Š ”‹•‡‰ £‰’ƒ•i‰ ™i•i’•‰ •‹•°‡‰• £‹’³‹Ž‰£‰’ “‹£‰™‰ ‰žˆi
£‰’i•i‰ •‰Œi’¡¸
•‰Œi’¡.„‹’³‹Ž‰£‰’ •‹’¡i“‡• ±‰™‡‰ˆ ™‰Ži £iž‰“ £‹’•‰™°iŽ‰’
…i’™‰“‰’ : ”‹•‡‰ „‰’i•i‰
AGENDA Ž : SEMAKAN BUKU LATIHAN
¥.Š š‹•‡‰ ¡‡Ž‡ ž‹’™‰“ˆ‰ž •‹’¡ž‰’•‰Ž °‡“‡ “‹£‰™‰ £‰’i•i‰
•‹’¡i“‡• ±‰™‡‰ˆ •‰’¡
•‹ˆ‰ž ™i‹™‰Ž“‰’ £iž‰“ £‹’•‰™°iŽ
AGENDA [ : KERJA RUMAH
¦.Š „‹’¡‰¡iž‰’ •‰Œ‰ ‡’•‡“ •‹•°‹Ži ˆ‰•iž‰’ “‹£‰™‰ £‹ˆ‰±‰Ž ‰“‰’
™i°‡‰• ‰¡‰Ž
•i™‰“ •‹•°‹°‰’“‰’ £‹ˆ‰±‰Ž. „‹“‹ˆiˆi’¡ •‹ˆ‰ž ™i‹™‰Ž“‰’ “‹
Œ‹“œˆ‰ž¸Œ‹“œˆ‰ž.
118
AGENDA : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU
¨.Š ”‹•‡‰ £‰’i•i‰ •‹ˆ‰ž •‹•°‹Ži £‹’±‹ˆ‰Œ‰’ •‹’•‰’¡ ž‡Ž‰i‰’
Œ‡“‰•‰’ £‹ˆ‰±‰Ž‰’
°‰Ž‡ °‰¡i •‰•‰ £‹ˆ‰±‰Ž‰’ ͇Ž‰’ š‡’’‰ž •‰’¡ •‹ˆ‰ž •‡ˆ‰
™i¡‡’‰ £‰“‰i •‰ž‡’
˜¯¯¢.š‹¡‰ˆ‰ ‹™‰Ž‰’ °œˆ‹ž ™iŽ‡±‡“ ™‰ˆ‰• ¶‰iˆ £‰’i•i‰.
AGENDA 8 : PLBS
©.Š –’•‡“ £‹ˆ‰±‰Ž •i’¡“‰•‰’ ¥ •‰’¡ ‰“‰’ •‹’¡‰•°iˆ š„† •‹Ž‹“‰
£‹Žˆ‡ •‹•°‡‰•
“‹Ž±‰ “‡ŽŒ‡Œ •‰’¡ •‹Ž‡£‰“‰’ ˜¯Ò •‰Ž“‰ž š„†.‚™‰
°‹°‹Ž‰£‰ °‰ž‰¡i‰’:
○ •iˆ‰‘‰ž
○ °‰³‰‰’ ž‰™iŒ
○ §‰¶‰Î‰’
AGENDA “ : UJIAN • PEPERIKSAAN
µ.Š ÌiˆiŽ‰’ •‹•°‡‰• Œœ‰ˆ‰’ :
○ …i’¡:¢ ¸ –Œ•‰Î‰ž ›œŽiΉ’
○ …i’¡:¥ ¸ –Œ•‰Î‰ž «‡ž‰’iŒ ‚ÎiŽ‰
AGENDA •\ : –ORMAT KERTAS SOALAN
Š¯.Š š‰•‡ ”‹Ž•‰Œ Œ‰ž‰±‰.‚™‰ ˜ ‰ž‰¡i‰’ ‚ ™‰’ .
○ ‰ž‰¡i‰’ ‚Ê ˜¯ Œœ‰ˆ‰’ œ°±‹“•i¶ U˜¯ •‰Ž“‰žW.
○ ‰ž‰¡i‰’ ʦ Œœ‰ˆ‰’ Œ‡°±‹“•i¶.„iˆiž ‹•£‰• ™‰Ži ¦ Œœ‰ˆ‰’.U©¯
•‰Ž“‰žW
AGENDA •• : PROGRAM PANITIA
ŠŠ.Š „Žœ¡Ž‰• °‹ŽŒ‰•‰ „‰’i•i‰ „‹’™i™i“‰’ ƒŒˆ‰•.
AGENDA •2 : LAIN-LAIN HAL
119
Š˜.Š „‹ˆ‰±‰Ž •‰’¡ •i™‰“ •‹•°‡‰• ˆ‰•iž‰’ °œˆ‹žˆ‰ž ™i‰•°iˆ •i’™‰“‰’
°‹Ži“‡•:
○ ’‰Œiž‰•
○ £‹’‰ˆ•i
○ ž‰’•‰Ž “‰‡’Œ‹ˆi’¡
AGENDA •] : UCAPAN PENANGGUHAN
ŠŸ.Š †‹Œ•‡‰Ž‰• ™i•‰’¡¡‡ž“‰’ £‰™‰ £‡“‡ˆ ˜.¢¥ £•¡ ™‹’¡‰’ °‰³‰‰’
…‰Œ°iž ”‰¶¶‰Ž‰ž
™‰’ š‡Ž‰ž ‚ˆ¸‚ŒŽ.
—iŒ‹™i‰“‰’ œˆ‹ž —iŒ‰ž“‰’ œˆ‹ž
ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ. ÃÃÃÃÃÃÃÃ.
„’.«‡ž‰’iŒ ‚ÎiŽ‰ ‚ž•‹™ „’.›œŽ‰iΉ’ Ž‰ži•
”•„‰’i•i‰ ͇Ž‰’ š‡’’‰ž „‹’. ”‰’‰’ Š
š†” š¡ „‡Œ‡ š†” š¡ „‡Œ‡
120
Lampiran 10
PEKELILING-PEKELILING PENGURUSAN PANITIA
Pe%e(i(in# Pen#"*"san Pani'ia Ma'a Pe(a)a*an
&ahagian Sekolah-Sekolah,
,ementerian Pendidikan Malaysia,
"ingkat 68-65,
&angunan &ank Pertanian,
1eboh Pasar &esar,
*ele"on : 0.--1--022
:=@=5 ,uala 1umpur.
$a3at : Pelajaran
'uj. ,ami / ,&0&S2>:76?;ld.II?0552
"arikh / 69 Ma), 67>@
Semua Pengarah Pelajaran .egeri Malaysia.
H.&. *atuk?"uan,
Per/ Surat Pekeliling Ikhtisas
&il. 5?67>@ Panitia Mata Pelajaran
*alam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh ;emaah
.a#ir Sekolah, ;abatan Pelajaran .egeri dan Pejabat *aerah, salah satu
perkara yang hendak diselia adalah tentang ke$ujudan dan keberkesanan
panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. Adalah didapati baha$a ada
sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat
berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. 3alau bagaimanapun,
sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak, ,ementerian Pelajaran
difahamkan baha$a pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah
ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakah, panitia mata
pelajaran ini perlu ditubuhkan.
8.Gleh yang demikian, surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk
memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia
mata pelajaran, supaya dengan ini, penubuhan dua hala di antara
pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat
diadakan dengan lebih berkesan lagi.
9.&erikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak
sekolah adalah dikehendaki menubuhkan atau memperkemaskan
121
lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaran-
pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.
9.6. 1atar &elakang
,ebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan moti+asi serta
minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari
mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan
guru yang mengajar. Euru tidak ragu-ragu lagi mempunyai
peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat
pen)apaian akademik para pelajar di sekolah ter)apai atau tidak.
Menyedari hakikat ini, maka adalah $ajar bagi guru yang terlibat
atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama,
menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan akti+iti-
akti+iti dan ? atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka
juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu
dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk
memperbaiki lagi ke)ekapan dan kekesanan mereka. *engan
demikian, guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang
untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan
lebih terkelola dan bersepadu. *engan $ujudnya badan ikhtisas
seumpama ini, guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk
men)ari penyelesaian kepada masalah-masalah, bukan sahaja
dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung
dengan moti+asi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
9.8. Struktur dan Grganisasi
9.8.6 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan
ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar
mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. 0Sekolah-
sekolah ke)il yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan
tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran2.
9.8.8 &adan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan
oleh Euru &esar atau Pengetua Sekolah.
9.8.9 Semua ,etua Panitia mata pelajaran adalah
se)ara automotik menjadi ahli-ahli ;a$atankuasa ,urikulum
Sekolah. Pelajaran masing-masing di dalam ;a$atankuasa
tersebut dan menjadi sebagai penghubung dai antara ahli
panitia dengan Euru &esar atau Pengetua Sekolah.
9.8.5 ,eputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap
panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung
dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran
perlu diba$a oleh ketua panitia kepada Euru &esar atau
Pengetua atau Penolong ,anannya, sama ada untuk
mendapat penyelesaian atau makluman.
9.8.: *i sekolah-sekolah di mana ;a$atankuasa
,urikulum Sekolah belum ditubuhkan, ,etua panitia masih
122
memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Euru
&esar atau Pengetua bagi membentangkan masalah-
masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan
mensyorkan segala )adangan atau permintaan ahli-ahli
panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan
pembelajaran.
9.9. "ujuan Panitia Mata Pelajaran
&erikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk
panitia mata pelajaranA-
9.9.6. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan
kekesanan pengajaran-pembelajaranA
9.9.8. &erikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan
strategi-strategi mengajar yang ino+atif dan boleh
mendorong serta menggerakkan ke)enderungan para
pelajar terhadap pembelajaran.
9.9.9. Memperbaiki prestasi pelajar di dalam
peperiksaan 0berasaskan sekolah dan a$am2 dalam mata
pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada
prestasi? target yang ditunjukkan dalam ran)angan
akademik sekolahA
9.9.5. Me$ujudkan semangat kerjasama di antara
panitia mata pelajaran dengan persatuan kelab akademik.
3.4. Peranan Panitia &erikut adalah di antara perkara
yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan
peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.
9.5.6 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru
atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitiaA
9.5.8 Menyediakan ran)angan mengajar untuk ketiga-
tiga penggal dalam tahun persekolahan. 'an)angan
mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu
tingkatan?darjah dan juga di antara tingkatan?darjah di mana
ada kaitanA
9.5.9 Memilih dan men)adangkan kepada pentadbiran
sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar
berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi
kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan merekaA
9.5.5 Memilih dan men)adangkan buku rujukan atau
bahan ba)aan tambahan yang sesuai dengan keperluan
pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk
dibekalkan di pusat sumber sekolahA
9.5.: Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan
peperiksaan 0berasaskan sekolah2 yang disediakan bagi
123
tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu, menubuhkan
bank soalan
9.5.@ Mengkaji dan menganalisa keputusan
peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan
0khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun 2 dan
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan pelajaran dan pembelajaranA
9.5.< Mengadakan mesyuarat panitia se)ara berkala
sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan
perjumpaan se)ara Mad-ho)K jika perluA
9.5.> Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan
ahli-ahli panitia 0se)ara formal atau tidak formal2 untuk
memikir dan membin)angkan masalah-masalah atau isu-isu
yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung
dengan kaedah mengajar serta men)ari penyelesaian
kepada masalah atau isu tersebutA
9.5.7 &ertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan
baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar
dengan ahli-ahli lainA
9.5.6= Me$ujudkan semangat saling bekerjasama
dengan persatuan di sekolah dan menjalani hubungan kerja
yang boleh membantu bagi men)apai matlamat pengajaran
dan pembelajaranA
9.5.66 &ekerjasama dan bertukar-tukar fikiran,
pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di
sekolah-sekolah berhampiran atau seka$asanA
9.5.68 &ekerjasama dengan lain-lain panitia dan
membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar
yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentuA
9.5.69 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli
untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit
itu kepada semua ahli panitiaA
9.5.65 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua
minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-
rekod yang berkenaan
5.!arap H.&. *atuk?"uan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini
kepada semua sekolah.
Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
t.t
4HAJI JUMAA! $IN DA!%& HAJI M%HD' N%%R#
124
&ahagian Sekolah
,etua Setiausaha ,ementerian Pendidikan Malaysia.
4. PENUTUP
Mata Pelajaran Pendidikan al-Quran dan Al Sunnah yang telah disemak
semula diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara dalam menyediakan
generasi yang mampu mengisi agenda ke arah negara Islam yang maju dan
bertamadun.

Penglibatan semua pihak terutama guru-guru pendidikan al-Quran dan
al-Sunnah amat penting dalam memahami dan melaksanakan kehendak-
kehendak semakan kurikulum bagi menjayakan objektif dan matlamat
,ementerian Pelajaran.
Sekian."erima kasih.
125

OBJEKTIF i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa. ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan ukhrawi. iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari. RASIONAL i. Menyedari betapa kurang cerdik pandai Islam yang dapat menguasai keduadua bidang ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi. ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Hadis. iv. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik pelajar dalam peperiksaan SPM. v. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi kecemerlangan akademik pelajar.

2.

HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM PRINSIP-PRINSIP KBSM

KBSM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat diklasifikasi seperti yang berikut : i. Kesinambungan Pendidikan Rendah dengan Pendidikan Menengah. Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->