NAMA : NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL KELAS : RBT / BM / PJ ( 2 ) DEFINISI 1) BilikDarjah y Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik-bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata-mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi mencakupi pelajar-pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.

Pengurusanbilikdarjah y Menurut Lemlech(1988),beliaumengatakanpengurusanbilikdarjahsebagaio rkestradalambilikdarjah yang

memerlukanpembentukankurikulumpenyelenggaraanprosedurdansumber pengajaran. Beliaujugamenekankankepentinganpenyusunansuasanabilikdarjahbagime maksimumkankeberkesanan, pemantauanperkembanganmuridsertatanggungjawab dalammemikirkanterlebihdahulumasak ± masak. y MenurutMarland (1975), suasanafizikalbilikdarjahmungkinmerupakan guru

µkawan¶ atau µmusuh¶ dalampengajaran. y Menurut Lee Shok Mee(1995), pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran.

Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dikalangan pelajar dan guru. y Menurut Marzano(2003) menyatakantindakan dalambilikdarjahmempunyaiimpakdua guru kali gandadalampencapaianpelajarberbandingdenganpolisisekolahberkenaank urikulum. 3.mengatakanpengurusanbilikdarjah yang berkesanadalahterdiridaripada: 1. dan memastikan keadaan. 2. Tingkahlaku yang menghasilkanpenglibatanpelajar yang maksimumdalamaktivitipembelajaran. y Pengurusanbilikdarjahmerupakansatu proses yang memerlukan guru mengurusbilikdarjah agar aktivitipengajarandanpembelajaran yang berkesandapatdijalankan. . Penggunaanmasapembelajaran yang efesien. Meminimumkantingkahlakupelajar yang mengganggutugas guru danpelajar lain.y Menurut Anderson (1989). penilaiankerjasama di antara guru danmasyarakat.keadaan bilik darjah dapat membawa ke pencapaian objektif pengajaran yang berkesan.Pengurusan bilik darjah juga boleh didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks yang digunakan oleh guru untuk menetapkan.

susunaturmejadankerusi.RUMUSAN DEFINISI BILIK DARJAH DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Bilikdarjahmerupakanperkara pentinguntuksesebuahsekolah. tampalan info-info yang berkaitandenganpelajaran. ´ pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran´. Pengurusanbilikdarjahjugaamatpentingsupayamurid-muridselesauntukberada di dalambilikdarjah. Guru perlumempunyai idea yang yang bersifatkondusif. yang paling proses Jikatiadabilikdarjah. perhubungan guru danmurid. Guru jugaterlibatdalampengurusanbilikdarjahuntukmengendalikandanmewujudkansua sana.Saya tertarik dengan definisi pengurusan bilik darjah iaitu menurut Lee Shok Mee (1995). makatidaklengkapsesebuahsekolahdanmurid-muridtidakdapatpembelajaran yang sempurna. pembelajaran. sudutbacaandanpelbagailagialternatif muridbersemangatuntuk proses yang membolehkanmuridpengajarandanpembelajaran. Susunanfizikalbilikdarjahbolehmemberisumbangandarisegikawalan. jugaantaramuriddanmurid. kreatifuntukmenceriakandanmenjadikanbilikdarjah Contohnyadarisegikeceriankelassepertiwarnadindingkelas.Inikeranasegala pengajarandanpembelajaranberlaku di dalambilikdarjah. dankeseronokanbekerjabersama-sama. .

akanberhadapandenganpelbagaitingkahlakuyang dilakukanolehmurid-murid. Malahmurid-muridbolehmenerimasegalapelajaran yang diajaroleh guru. 1968) y Pengurusantingkahlakuialahtingkahlaku ibubapaataupihakpihaktertentuuntukmembentukperlakuanluarandandalamanindividuatauku mpulansupayaindividutersebutmempunyaitingkahlaku yang bermanfaat.Ianyaadalahsupayasesipengajarandanpembelajaranakanberjalandenganlanca r. guru perlupandaidanbijakuntukmenanganitingkahlaku yang dilakukanolehmuridmurid. yang dilakukanoleh guru. Jikaberada pelbagaisamaada di yang positifatau guru dalambilikdarjah. Jadi. Tingkahlakuadalahberbagairagamdanberbagailaku (KamusDewan 1979) Pengurusantingkahlaku y ³Pengurusantingkahlakuadalahsatukajiantingkahlaku yang saintifik yang dibuatsecaraanalisisuntukmenghasilkanperubahantingkahlakusosialbagis eseorang. . RUMUSAN DEFINISI TINGKAH LAKU DAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkahlakuadalahperbuatanseseorangyang yang negatif. danditerimaolehmasyarakat. produktif.´ (Bear.DEFINISI 2) TingkahLaku y y Semuatindakanmanusia yang bolehdiperhati.Wolf and Risley. diukurdandinilai.

com/search/label/Nota%20Pengurusan%20Bilik%20Darjah http://ariedrifke.slideboom.html http://ceritarasahati2.html http://notapismp.com/presentations/93881/Pengubahsuaian-Tingkahlaku www.RUJUKAN http://klikduniaku.com/2009/06/proses-pengajaran-dan-pembelajaran-yang.blogspot.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-2.blogspot.html http://www.blogspot.blogspot.com/2010/07/maksud-pengurusan-bilik-darjah.blogspot.com/category/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://spailmiah.wordpress.html http://anuarsped.ppt .com/2009/03/renungan-pendidikpengurusan-bilik.com/oum1/BilikDarjah.freewebs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful