NAMA : NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL KELAS : RBT / BM / PJ ( 2 ) DEFINISI 1) BilikDarjah y Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik-bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata-mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi mencakupi pelajar-pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.

Pengurusanbilikdarjah y Menurut Lemlech(1988),beliaumengatakanpengurusanbilikdarjahsebagaio rkestradalambilikdarjah yang

memerlukanpembentukankurikulumpenyelenggaraanprosedurdansumber pengajaran. Beliaujugamenekankankepentinganpenyusunansuasanabilikdarjahbagime maksimumkankeberkesanan, pemantauanperkembanganmuridsertatanggungjawab dalammemikirkanterlebihdahulumasak ± masak. y MenurutMarland (1975), suasanafizikalbilikdarjahmungkinmerupakan guru

µkawan¶ atau µmusuh¶ dalampengajaran. y Menurut Lee Shok Mee(1995), pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran.

Tingkahlaku yang menghasilkanpenglibatanpelajar yang maksimumdalamaktivitipembelajaran. Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dikalangan pelajar dan guru. y Pengurusanbilikdarjahmerupakansatu proses yang memerlukan guru mengurusbilikdarjah agar aktivitipengajarandanpembelajaran yang berkesandapatdijalankan.y Menurut Anderson (1989). . 2.keadaan bilik darjah dapat membawa ke pencapaian objektif pengajaran yang berkesan. y Menurut Marzano(2003) menyatakantindakan dalambilikdarjahmempunyaiimpakdua guru kali gandadalampencapaianpelajarberbandingdenganpolisisekolahberkenaank urikulum.Pengurusan bilik darjah juga boleh didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks yang digunakan oleh guru untuk menetapkan. 3. dan memastikan keadaan. Meminimumkantingkahlakupelajar yang mengganggutugas guru danpelajar lain. penilaiankerjasama di antara guru danmasyarakat. Penggunaanmasapembelajaran yang efesien.mengatakanpengurusanbilikdarjah yang berkesanadalahterdiridaripada: 1.

Guru perlumempunyai idea yang yang bersifatkondusif. Pengurusanbilikdarjahjugaamatpentingsupayamurid-muridselesauntukberada di dalambilikdarjah. jugaantaramuriddanmurid. susunaturmejadankerusi. ´ pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran´. perhubungan guru danmurid. Guru jugaterlibatdalampengurusanbilikdarjahuntukmengendalikandanmewujudkansua sana. Susunanfizikalbilikdarjahbolehmemberisumbangandarisegikawalan. . sudutbacaandanpelbagailagialternatif muridbersemangatuntuk proses yang membolehkanmuridpengajarandanpembelajaran.RUMUSAN DEFINISI BILIK DARJAH DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Bilikdarjahmerupakanperkara pentinguntuksesebuahsekolah.Saya tertarik dengan definisi pengurusan bilik darjah iaitu menurut Lee Shok Mee (1995). yang paling proses Jikatiadabilikdarjah. dankeseronokanbekerjabersama-sama. makatidaklengkapsesebuahsekolahdanmurid-muridtidakdapatpembelajaran yang sempurna. tampalan info-info yang berkaitandenganpelajaran.Inikeranasegala pengajarandanpembelajaranberlaku di dalambilikdarjah. kreatifuntukmenceriakandanmenjadikanbilikdarjah Contohnyadarisegikeceriankelassepertiwarnadindingkelas. pembelajaran.

danditerimaolehmasyarakat. produktif. guru perlupandaidanbijakuntukmenanganitingkahlaku yang dilakukanolehmuridmurid.DEFINISI 2) TingkahLaku y y Semuatindakanmanusia yang bolehdiperhati. diukurdandinilai. Jikaberada pelbagaisamaada di yang positifatau guru dalambilikdarjah. 1968) y Pengurusantingkahlakuialahtingkahlaku ibubapaataupihakpihaktertentuuntukmembentukperlakuanluarandandalamanindividuatauku mpulansupayaindividutersebutmempunyaitingkahlaku yang bermanfaat.Ianyaadalahsupayasesipengajarandanpembelajaranakanberjalandenganlanca r. akanberhadapandenganpelbagaitingkahlakuyang dilakukanolehmurid-murid. RUMUSAN DEFINISI TINGKAH LAKU DAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkahlakuadalahperbuatanseseorangyang yang negatif.´ (Bear. Jadi. Malahmurid-muridbolehmenerimasegalapelajaran yang diajaroleh guru. . yang dilakukanoleh guru. Tingkahlakuadalahberbagairagamdanberbagailaku (KamusDewan 1979) Pengurusantingkahlaku y ³Pengurusantingkahlakuadalahsatukajiantingkahlaku yang saintifik yang dibuatsecaraanalisisuntukmenghasilkanperubahantingkahlakusosialbagis eseorang.Wolf and Risley.

ppt .com/oum1/BilikDarjah.blogspot.html http://notapismp.com/search/label/Nota%20Pengurusan%20Bilik%20Darjah http://ariedrifke.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-2.blogspot.freewebs.blogspot.com/2009/06/proses-pengajaran-dan-pembelajaran-yang.html http://anuarsped.com/2009/03/renungan-pendidikpengurusan-bilik.blogspot.com/category/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://spailmiah.com/2010/07/maksud-pengurusan-bilik-darjah.RUJUKAN http://klikduniaku.blogspot.slideboom.html http://www.html http://ceritarasahati2.com/presentations/93881/Pengubahsuaian-Tingkahlaku www.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful