NAMA : NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL KELAS : RBT / BM / PJ ( 2 ) DEFINISI 1) BilikDarjah y Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik-bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata-mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi mencakupi pelajar-pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.

Pengurusanbilikdarjah y Menurut Lemlech(1988),beliaumengatakanpengurusanbilikdarjahsebagaio rkestradalambilikdarjah yang

memerlukanpembentukankurikulumpenyelenggaraanprosedurdansumber pengajaran. Beliaujugamenekankankepentinganpenyusunansuasanabilikdarjahbagime maksimumkankeberkesanan, pemantauanperkembanganmuridsertatanggungjawab dalammemikirkanterlebihdahulumasak ± masak. y MenurutMarland (1975), suasanafizikalbilikdarjahmungkinmerupakan guru

µkawan¶ atau µmusuh¶ dalampengajaran. y Menurut Lee Shok Mee(1995), pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran.

3. y Pengurusanbilikdarjahmerupakansatu proses yang memerlukan guru mengurusbilikdarjah agar aktivitipengajarandanpembelajaran yang berkesandapatdijalankan. . Meminimumkantingkahlakupelajar yang mengganggutugas guru danpelajar lain. Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dikalangan pelajar dan guru. Tingkahlaku yang menghasilkanpenglibatanpelajar yang maksimumdalamaktivitipembelajaran.mengatakanpengurusanbilikdarjah yang berkesanadalahterdiridaripada: 1. penilaiankerjasama di antara guru danmasyarakat.y Menurut Anderson (1989). y Menurut Marzano(2003) menyatakantindakan dalambilikdarjahmempunyaiimpakdua guru kali gandadalampencapaianpelajarberbandingdenganpolisisekolahberkenaank urikulum. Penggunaanmasapembelajaran yang efesien.Pengurusan bilik darjah juga boleh didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks yang digunakan oleh guru untuk menetapkan.keadaan bilik darjah dapat membawa ke pencapaian objektif pengajaran yang berkesan. 2. dan memastikan keadaan.

tampalan info-info yang berkaitandenganpelajaran. sudutbacaandanpelbagailagialternatif muridbersemangatuntuk proses yang membolehkanmuridpengajarandanpembelajaran. makatidaklengkapsesebuahsekolahdanmurid-muridtidakdapatpembelajaran yang sempurna. Guru perlumempunyai idea yang yang bersifatkondusif. pembelajaran. susunaturmejadankerusi.Saya tertarik dengan definisi pengurusan bilik darjah iaitu menurut Lee Shok Mee (1995). jugaantaramuriddanmurid. Susunanfizikalbilikdarjahbolehmemberisumbangandarisegikawalan. . dankeseronokanbekerjabersama-sama. perhubungan guru danmurid.Inikeranasegala pengajarandanpembelajaranberlaku di dalambilikdarjah. Guru jugaterlibatdalampengurusanbilikdarjahuntukmengendalikandanmewujudkansua sana. kreatifuntukmenceriakandanmenjadikanbilikdarjah Contohnyadarisegikeceriankelassepertiwarnadindingkelas. Pengurusanbilikdarjahjugaamatpentingsupayamurid-muridselesauntukberada di dalambilikdarjah.RUMUSAN DEFINISI BILIK DARJAH DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Bilikdarjahmerupakanperkara pentinguntuksesebuahsekolah. yang paling proses Jikatiadabilikdarjah. ´ pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran´.

1968) y Pengurusantingkahlakuialahtingkahlaku ibubapaataupihakpihaktertentuuntukmembentukperlakuanluarandandalamanindividuatauku mpulansupayaindividutersebutmempunyaitingkahlaku yang bermanfaat.´ (Bear. diukurdandinilai. produktif. Jadi. Malahmurid-muridbolehmenerimasegalapelajaran yang diajaroleh guru. Tingkahlakuadalahberbagairagamdanberbagailaku (KamusDewan 1979) Pengurusantingkahlaku y ³Pengurusantingkahlakuadalahsatukajiantingkahlaku yang saintifik yang dibuatsecaraanalisisuntukmenghasilkanperubahantingkahlakusosialbagis eseorang. yang dilakukanoleh guru.Ianyaadalahsupayasesipengajarandanpembelajaranakanberjalandenganlanca r.Wolf and Risley. akanberhadapandenganpelbagaitingkahlakuyang dilakukanolehmurid-murid.DEFINISI 2) TingkahLaku y y Semuatindakanmanusia yang bolehdiperhati. RUMUSAN DEFINISI TINGKAH LAKU DAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkahlakuadalahperbuatanseseorangyang yang negatif. danditerimaolehmasyarakat. . guru perlupandaidanbijakuntukmenanganitingkahlaku yang dilakukanolehmuridmurid. Jikaberada pelbagaisamaada di yang positifatau guru dalambilikdarjah.

slideboom.blogspot.html http://www.com/2009/03/renungan-pendidikpengurusan-bilik.com/presentations/93881/Pengubahsuaian-Tingkahlaku www.com/2009/06/proses-pengajaran-dan-pembelajaran-yang.com/search/label/Nota%20Pengurusan%20Bilik%20Darjah http://ariedrifke.com/category/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://spailmiah.wordpress.blogspot.html http://ceritarasahati2.html http://anuarsped.html http://notapismp.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-2.blogspot.com/2010/07/maksud-pengurusan-bilik-darjah.freewebs.RUJUKAN http://klikduniaku.blogspot.ppt .com/oum1/BilikDarjah.blogspot.