NAMA : NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL KELAS : RBT / BM / PJ ( 2 ) DEFINISI 1) BilikDarjah y Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik-bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata-mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi mencakupi pelajar-pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.

Pengurusanbilikdarjah y Menurut Lemlech(1988),beliaumengatakanpengurusanbilikdarjahsebagaio rkestradalambilikdarjah yang

memerlukanpembentukankurikulumpenyelenggaraanprosedurdansumber pengajaran. Beliaujugamenekankankepentinganpenyusunansuasanabilikdarjahbagime maksimumkankeberkesanan, pemantauanperkembanganmuridsertatanggungjawab dalammemikirkanterlebihdahulumasak ± masak. y MenurutMarland (1975), suasanafizikalbilikdarjahmungkinmerupakan guru

µkawan¶ atau µmusuh¶ dalampengajaran. y Menurut Lee Shok Mee(1995), pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran.

Penggunaanmasapembelajaran yang efesien.y Menurut Anderson (1989).keadaan bilik darjah dapat membawa ke pencapaian objektif pengajaran yang berkesan. 3. Tingkahlaku yang menghasilkanpenglibatanpelajar yang maksimumdalamaktivitipembelajaran. y Menurut Marzano(2003) menyatakantindakan dalambilikdarjahmempunyaiimpakdua guru kali gandadalampencapaianpelajarberbandingdenganpolisisekolahberkenaank urikulum. y Pengurusanbilikdarjahmerupakansatu proses yang memerlukan guru mengurusbilikdarjah agar aktivitipengajarandanpembelajaran yang berkesandapatdijalankan. 2.mengatakanpengurusanbilikdarjah yang berkesanadalahterdiridaripada: 1. Meminimumkantingkahlakupelajar yang mengganggutugas guru danpelajar lain. . Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dikalangan pelajar dan guru. dan memastikan keadaan.Pengurusan bilik darjah juga boleh didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks yang digunakan oleh guru untuk menetapkan. penilaiankerjasama di antara guru danmasyarakat.

sudutbacaandanpelbagailagialternatif muridbersemangatuntuk proses yang membolehkanmuridpengajarandanpembelajaran. kreatifuntukmenceriakandanmenjadikanbilikdarjah Contohnyadarisegikeceriankelassepertiwarnadindingkelas. pembelajaran. . perhubungan guru danmurid. Guru jugaterlibatdalampengurusanbilikdarjahuntukmengendalikandanmewujudkansua sana. yang paling proses Jikatiadabilikdarjah.RUMUSAN DEFINISI BILIK DARJAH DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Bilikdarjahmerupakanperkara pentinguntuksesebuahsekolah. dankeseronokanbekerjabersama-sama. Guru perlumempunyai idea yang yang bersifatkondusif. makatidaklengkapsesebuahsekolahdanmurid-muridtidakdapatpembelajaran yang sempurna.Saya tertarik dengan definisi pengurusan bilik darjah iaitu menurut Lee Shok Mee (1995).Inikeranasegala pengajarandanpembelajaranberlaku di dalambilikdarjah. Susunanfizikalbilikdarjahbolehmemberisumbangandarisegikawalan. Pengurusanbilikdarjahjugaamatpentingsupayamurid-muridselesauntukberada di dalambilikdarjah. ´ pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran´. tampalan info-info yang berkaitandenganpelajaran. susunaturmejadankerusi. jugaantaramuriddanmurid.

.DEFINISI 2) TingkahLaku y y Semuatindakanmanusia yang bolehdiperhati.´ (Bear. Jikaberada pelbagaisamaada di yang positifatau guru dalambilikdarjah. Tingkahlakuadalahberbagairagamdanberbagailaku (KamusDewan 1979) Pengurusantingkahlaku y ³Pengurusantingkahlakuadalahsatukajiantingkahlaku yang saintifik yang dibuatsecaraanalisisuntukmenghasilkanperubahantingkahlakusosialbagis eseorang. akanberhadapandenganpelbagaitingkahlakuyang dilakukanolehmurid-murid. yang dilakukanoleh guru. RUMUSAN DEFINISI TINGKAH LAKU DAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkahlakuadalahperbuatanseseorangyang yang negatif. diukurdandinilai. Jadi. 1968) y Pengurusantingkahlakuialahtingkahlaku ibubapaataupihakpihaktertentuuntukmembentukperlakuanluarandandalamanindividuatauku mpulansupayaindividutersebutmempunyaitingkahlaku yang bermanfaat. danditerimaolehmasyarakat. Malahmurid-muridbolehmenerimasegalapelajaran yang diajaroleh guru. produktif.Wolf and Risley. guru perlupandaidanbijakuntukmenanganitingkahlaku yang dilakukanolehmuridmurid.Ianyaadalahsupayasesipengajarandanpembelajaranakanberjalandenganlanca r.

blogspot.blogspot.com/2009/06/proses-pengajaran-dan-pembelajaran-yang.blogspot.slideboom.blogspot.html http://notapismp.com/presentations/93881/Pengubahsuaian-Tingkahlaku www.com/category/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://spailmiah.RUJUKAN http://klikduniaku.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-2.html http://ceritarasahati2.com/search/label/Nota%20Pengurusan%20Bilik%20Darjah http://ariedrifke.com/2010/07/maksud-pengurusan-bilik-darjah.freewebs.blogspot.wordpress.ppt .com/2009/03/renungan-pendidikpengurusan-bilik.html http://anuarsped.html http://www.com/oum1/BilikDarjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful