NAMA : NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL KELAS : RBT / BM / PJ ( 2 ) DEFINISI 1) BilikDarjah y Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik-bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata-mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi mencakupi pelajar-pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya.

Pengurusanbilikdarjah y Menurut Lemlech(1988),beliaumengatakanpengurusanbilikdarjahsebagaio rkestradalambilikdarjah yang

memerlukanpembentukankurikulumpenyelenggaraanprosedurdansumber pengajaran. Beliaujugamenekankankepentinganpenyusunansuasanabilikdarjahbagime maksimumkankeberkesanan, pemantauanperkembanganmuridsertatanggungjawab dalammemikirkanterlebihdahulumasak ± masak. y MenurutMarland (1975), suasanafizikalbilikdarjahmungkinmerupakan guru

µkawan¶ atau µmusuh¶ dalampengajaran. y Menurut Lee Shok Mee(1995), pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran.

Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dikalangan pelajar dan guru. Meminimumkantingkahlakupelajar yang mengganggutugas guru danpelajar lain.Pengurusan bilik darjah juga boleh didefinisikan sebagai set tingkahlaku yang kompleks yang digunakan oleh guru untuk menetapkan. y Pengurusanbilikdarjahmerupakansatu proses yang memerlukan guru mengurusbilikdarjah agar aktivitipengajarandanpembelajaran yang berkesandapatdijalankan. 3. 2. .mengatakanpengurusanbilikdarjah yang berkesanadalahterdiridaripada: 1.keadaan bilik darjah dapat membawa ke pencapaian objektif pengajaran yang berkesan. Penggunaanmasapembelajaran yang efesien.y Menurut Anderson (1989). penilaiankerjasama di antara guru danmasyarakat. Tingkahlaku yang menghasilkanpenglibatanpelajar yang maksimumdalamaktivitipembelajaran. dan memastikan keadaan. y Menurut Marzano(2003) menyatakantindakan dalambilikdarjahmempunyaiimpakdua guru kali gandadalampencapaianpelajarberbandingdenganpolisisekolahberkenaank urikulum.

Susunanfizikalbilikdarjahbolehmemberisumbangandarisegikawalan.Saya tertarik dengan definisi pengurusan bilik darjah iaitu menurut Lee Shok Mee (1995). Guru jugaterlibatdalampengurusanbilikdarjahuntukmengendalikandanmewujudkansua sana. pembelajaran. jugaantaramuriddanmurid.Inikeranasegala pengajarandanpembelajaranberlaku di dalambilikdarjah. kreatifuntukmenceriakandanmenjadikanbilikdarjah Contohnyadarisegikeceriankelassepertiwarnadindingkelas. Pengurusanbilikdarjahjugaamatpentingsupayamurid-muridselesauntukberada di dalambilikdarjah. ´ pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan guru mengendalikan kelas supaya mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran´. . Guru perlumempunyai idea yang yang bersifatkondusif.RUMUSAN DEFINISI BILIK DARJAH DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH Bilikdarjahmerupakanperkara pentinguntuksesebuahsekolah. sudutbacaandanpelbagailagialternatif muridbersemangatuntuk proses yang membolehkanmuridpengajarandanpembelajaran. dankeseronokanbekerjabersama-sama. susunaturmejadankerusi. makatidaklengkapsesebuahsekolahdanmurid-muridtidakdapatpembelajaran yang sempurna. tampalan info-info yang berkaitandenganpelajaran. yang paling proses Jikatiadabilikdarjah. perhubungan guru danmurid.

Jadi. yang dilakukanoleh guru. guru perlupandaidanbijakuntukmenanganitingkahlaku yang dilakukanolehmuridmurid. Jikaberada pelbagaisamaada di yang positifatau guru dalambilikdarjah.´ (Bear. . RUMUSAN DEFINISI TINGKAH LAKU DAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkahlakuadalahperbuatanseseorangyang yang negatif. danditerimaolehmasyarakat. produktif. 1968) y Pengurusantingkahlakuialahtingkahlaku ibubapaataupihakpihaktertentuuntukmembentukperlakuanluarandandalamanindividuatauku mpulansupayaindividutersebutmempunyaitingkahlaku yang bermanfaat.DEFINISI 2) TingkahLaku y y Semuatindakanmanusia yang bolehdiperhati.Wolf and Risley. diukurdandinilai. Tingkahlakuadalahberbagairagamdanberbagailaku (KamusDewan 1979) Pengurusantingkahlaku y ³Pengurusantingkahlakuadalahsatukajiantingkahlaku yang saintifik yang dibuatsecaraanalisisuntukmenghasilkanperubahantingkahlakusosialbagis eseorang.Ianyaadalahsupayasesipengajarandanpembelajaranakanberjalandenganlanca r. akanberhadapandenganpelbagaitingkahlakuyang dilakukanolehmurid-murid. Malahmurid-muridbolehmenerimasegalapelajaran yang diajaroleh guru.

RUJUKAN http://klikduniaku.com/presentations/93881/Pengubahsuaian-Tingkahlaku www.slideboom.blogspot.blogspot.com/2009/06/proses-pengajaran-dan-pembelajaran-yang.html http://ceritarasahati2.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-2.com/category/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://spailmiah.html http://www.com/2009/03/renungan-pendidikpengurusan-bilik.com/oum1/BilikDarjah.ppt .blogspot.blogspot.wordpress.html http://notapismp.html http://anuarsped.com/search/label/Nota%20Pengurusan%20Bilik%20Darjah http://ariedrifke.freewebs.blogspot.com/2010/07/maksud-pengurusan-bilik-darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful