MEMULAKAN PROSES KAUNSELING

Dr Sapora Sipon Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) PENGENALAN Dalam membincangkan kemahiran yang digunakan dalam memulakan proses temuduga, beberapa langkah akan dibincangkan seperti penjelasan perhubungan dalam kaunseling, penjelasan mengenai proses kaunseling, pembinaan model persoalan klien, mengenal pasti persoalan klien, memilih persoalan untuk kaunseling, mengenal pasti komponen persoalan klien, mengenal pasti pengekalan untuk pengukuhan dan mengesahkan model persoalan klien (Stewart, et, al, 1978). Langkah Satu: Penjelasan Perhubungan Dalam Kaunseling Setelah menyemak data klien dan masa temujanji telah ditetapkan, maka kaunselor dan klien akan bertemu dan memulakan proses kaunseling dalam bentuk temuduga. Berdasarkan Loughary dalam Stewart et al(1978), dua tujuan penstrukturan adalah : a. membantu klien mengetahui jangkaan sebenar mengenai kaunselor dan kaunseling. b. memberitahu klien beberapa idea yang terlibat dalam metod dan tujuan kaunseling. Dalam melaksanakan penstrukturan dalam kaunseling, dua perkara penting yang perlu ditanyakan ialah adakah penstrukturan secara formal diperlukan atau adakah ini masa yang bersesuaian. Dalam menjawab persoalan di atas, penstrukturan formal perlu apabila terdapat klien yang bersifat rujukan dan klien yang berjumpa untuk kali pertama walaupun pernah menghadiri sesi kaunseling dengan kaunselor lain. Penstrukturan formal pula tidak diperlukan apabila klien telah berjumpa kaunselor tersebut dan penstrukturan telah dilakukan. Dalam keadaan ini, klien bercerita mengenai persoalannya sebaik sahaja dipelawa oleh kaunselor. Masa yang sesuai untuk penstrukturan ialah kepada klien rujukan yang tidak memberi tindak balas terhadap

pelawaan kaunselor, klien yang tidak memberi tumpuan dalam sesi kaunseling dan semua klien rujukan kecuali yang bersedia bercerita. Langkah Dua: Penjelasan Mengenai Proses Kaunseling Penjelasan mengenai proses kaunseling ini akan dibincangkan dari aspek penstrukturan yang dilakukan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling. Penstrukturan ini akan dibincangkan dari empat aspek utama iaitu tujuan, tanggungjawab, fokus dan limitasi. Stewart et al. (1978), menyatakan dalam proses kaunseling terdapat empat aspek dalam penstrukturan iaitu menjelaskan tujuan, tanggungjawab, pemfokusan dan limitasi kaunseling. A. Tujuan Tujuan kaunseling adalah untuk membina hubungan manakala klien menerima bantuan dalam menggendalikan persoalannya. Kaunseling juga membantu klien dalam membina kemahiran dalam penyelesaian masalah. Kaunselor perlu menjelaskan kepada klien bahawa kaunseling sebenarnya adalah situasi pembelajaran yang boleh memperkembangkan langkah yang lebih efektif dalam menguasai beberapa situasi masalah yang dihadapi. B. Tanggungjawab Dalam proses kaunseling, kaunselor dan klien terlibat dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kaunselor perlu menjelaskan tanggungjawab masing-masing. Adalah perlu bagi klien mengetahui apakah peranan kaunselor. Kaunselor adalah seorang profesional yang membimbing klien dengan mendengar dan memahami klien dan bersama klien dalam menangani persoalan dirinya. Kaunselor akan membimbing klien dalam membincangkan permasalahnya dan mencadangkan beberapa tindakan bersama dengan klien. Di samping itu, kaunselor akan memberi sokongan kepada klien. Dalam memberitahu maklumat ini kepada klien, kaunselor mungkin perlu menekankan bahawa kaunseling akan menyediakan suasana terapuitik yang mana cuba membentuk tingkah laku baru. Dalam sesi, adalah perlu bagi kaunselor memberitahu klien akan tanggungjawabnya. Tugas klien adalah memberitahu persoalannya serta melibatkan diri dalam sesi dengan memberitahu kaunselor maklumat-maklumat mengenai dirinya. Klien perlu memahami bahawa, walaupun kaunselor membimbing klien, tetapi tanggungjawab untuk mencari atau membuat keputusan adalah terletak di tangan klien itu sendiri.

Satu contoh bagaimana kaunselor boleh menyatakan tanggungjawab kaunselor dan klien adalah seperti berikut; “Tugas saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar dan cuba memahami bagaimana anda rasa dan fikirkan. Saya tidak akan membuat keputusan untuk anda, tetapi kita akan bersama-sama mencari alternatif untuk anda pertimbangkan dalam membuat keputusan. Kalau anda membuat keputusan, saya akan membantu anda mencari alternatifnya. Tugas anda adalah membantu saya memahami bagaimana anda rasa dan fikirkan. Anda juga perlu membuat keputusan yang diperlukan sebelum anda mencapai matlamat anda “
C.Pemfokusan

Sekiranya kaunseling adalah bertujuan untuk mencapai keberkesanan yang maksimum, klien harus memahami bahawa proses kaunseling adalah memfokuskan kepada persoalan yang spesifik yang menekankan kepada perubahan dalam tingkah laku. Oleh itu, objektif yang spesifik adalah perlu dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Objektif ini akan menjelaskan apa yang klien akan lakukan selepas selesai sesi kaunseling. Kaunselor boleh membantu dalam mengekalkan pemfokusan dalam masalah klien. Kedua-dua pengukuhan secara lisan dan bukan lisan boleh digunakan untuk memperkembangkan tingkah laku yang sesuai semasa sesi kaunseling. Contohnya kaunselor boleh menggunakan gerakan ‘postural’ (badan) dalam menggalakkan klien untuk meneruskan topik utama. Bergerak lebih dekat atau condong ke arah klien akan mengalakkan penglibatan klien. Sekiranya pada masa yang sama, klien menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai seperti berligar-ligar dalam kata-katanya, kaunselor boleh membuat pemfokusan supaya boleh membawa perhatian klien kembali kepada topik utama. Sementara penstrukturan formal pula boleh terjadi di awal sesi, penstrukturan implisit pula boleh dilakukan semasa sesi sedang dijalankan. Satu contoh bagaimana kaunselor boleh menyatakan pemfokusan dalam kaunseling ialah : “Dalam kaunseling kita fokuskan dalam memperkukuhkan objektif atau sasaran yang spesifik. Kita akan membincangkan satu topik sahaja pada masa sekarang, tetapi kita juga akan membincangkan topik-topik lain sebelum kita tamatkan sesi bersama-sama” D.Limitasi

Limitasi akan dibincangkan dalam sesi kaunseling. Dalam membincangkan aspek ini dengan klien, kaunselor sepatutnya memberitahu klien bahawa mereka akan membincangkan hanya beberapa persoalan sahaja dari persoalan-persoalan klien. Kaunselor mesti tahu limitasi dirinya dan tidak melibatkan diri dengan klien yang menghadapi persoalan yang tidak dapat ditangani. Keterlibatan klien dalam sesi kaunseling adalah secara sukarela walaupun klien adalah klien rujukan. Isu kerahsiaan haruslah ditekankan oleh kaunselor. Kaunselor perlu menjelaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawabnya untuk tidak memberitahu rahsia klien kepada sesiapa. Sekiranya satu-satu maklumat klien ingin diberitahu kepada orang lain atas sebab-sebab tertentu, klien harus diberitahu terlebih dahulu dan meminta izin darinya. Walau bagaimanapun, kaunselor boleh memberitahu rahsia klien bila ianya membahayakan diri klien atau orang lain. Kaunselor juga terbatas dari segi masa. Masa sesi boleh berubah mengikut seting. Dalam kebanyakan situasi sesi kaunseling, proses kaunseling akan mengambil masa selama 25-50 minit dalam 34 sesi kaunseling. Pemantauan dan penilaian selalunya mengambil masa dari 5 hingga 15 minit. Contoh dialog yang menunjukkan keterbatasan dari segi masa ialah; “Setiap sesi mengambil masa selama 30-50 minit. Sekiranya ada keperluan untuk anda meneruskan sesi, anda boleh membuat temujanji dengan saya. Akhirnya, saya mahu tekankan bahawa apa yang kita bincangkan adalah rahsia. Saya tidak akan memberitahu sesiapa apa yang telah kita bincangkan kecuali dengan kebenaran daripada anda. Tetapi saya terpaksa memberitahu rahsia ini sekiranya ia mengancam nyawa dan membahayakan diri anda dan orang lain”. Penstrukturan selalunya akan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Selepas penstrukturan, kaunselor akan meneroka persoalan klien. Kaunselor harus mengekalkan perhubungan kaunseling yang yang baik dengan klien. Perhubungan wujud melalui pembinaan empati, ketulenan, penghargaan yang positif, memahami, penerimaan, komunikasi terbuka sebelum interaksi yang bermakna yang berkaitan dengan persoalan klien diperbincangkan. Stewart (1978) menyatakan proses membina hubungan bukan sesuatu perkara asing dalam proses kaunseling, tetapi ia adalah berterusan dalam perkembangan proses kaunseling. Kesedaran akan persoalan klien, kemampuan kaunselor, kerelaan untuk bersama dalam persoalan klien dan keyakinan kaunselor bersama klien adalah sangat penting dalam proses kaunseling.

Walau bagaimanapun, sekiranya klien tidak rela menyatakan persoalannya, kaunselor boleh melakukan penstrukturan semula untuk membantu klien mengetahui proses kaunseling. Dialog dibawah adalah contoh interaksi kaunselor dan klien. Contoh Dialog ; Kaunselor Klien Kaunselor : “Mungkin ia akan membantu jika saya memberitahu tentang perkara asas dalam kaunseling anda” : “Baiklah” : “Tujuan kaunseling adalah untuk membantu atau membimbing anda dalam membincangkan bersama persoalan anda. Tugas saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar dan memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Kemudian kita akan bersama-sama mencari langkah-langkah bagi persoalan anda”. : “Baiklah. Tapi apa pula yang perlu saya lakukan, Puan”. : “Tugas anda adalah membantu saya untuk memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Anda perlu memberi maklumat, membuat keputusan yang sesuai dan memberitahu saya perkara-perkara yang perlu untuk mencapai objektif anda”. :“Adalah susah untuk menangani masalah saya ini , Puan”. : “Itulah menjadi pokok utama di sini. Kita akan cuba bersama-sama memfokuskan pada sasaran spesifik yang ingin anda capai. Adakalanya sasaran atau objektif ini hanya sebahagian kecil daripada permasalahan anda dan kita akan bersama-sama menanganinya dari yang ringan kepada yang lebih berat”. :“Oh!.begitu…Jadi, maksud Puan kita cuma membincangkan satu persoalan sahaja dalam satu masa?”. : “Tepat sekali. Satu lagi, saya mahu anda tahu bahawa kaunseling adalah secara sukarela. Anda boleh menamatkan sesi pada bila-bila masa. Sesi ini adalah

Klien Kaunselor

Klien Kaunselor

Klien

Kaunselor

peribadi dan sulit. Saya tidak akan memberitahu kepada sesiapa masalah anda kecuali dengan izin anda. Sesi kita akan mengambil masa lebih kurang 30 minit. Selalunya, ia akan memerlukan sebanyak 5 sesi untuk menangani bersama beberapa masalah anda, bergantung juga kepada keperluan anda. Sekarang, adakah anda ada soalan”. Klien : “Tidak ada. Saya jelas dengan penjelasan yang telah puan berikan”.

Walaupun penstrukturan mungkin tidak diberitahu semasa awal sesi disebabkan oleh permasalahan klien yang mendesak, tetapi ia harus diberitahu kepada klien di pertengahan atau di akhir sesi. Setelah klien bersetuju untuk menghadiri kaunseling, beliau perlu mengisi borang pemberitahuan dan persetujuan. Langkah Ketiga: Pembinaan Model Persoalan Klien Dalam membuat keputusan untuk menentukan matlamat dalam sesi kaunseling tersebut, kaunselor perlu memahami persoalan yang dibawa oleh klien. Klien digalakkan meneroka aspek dan persekitaran yang mungkin membimbangkannya. Dari beberapa persoalan yang mungkin diterokai, salah satu persoalan akan dipertimbangkan dengan lebih lanjut. Yang lain akan diterokai selepas itu. Walau bagaimanapun, memandangkan kaunselor dan klien masing-masing mempunyai limitasi termasuk beberapa banyak maklumat yang boleh ditangani dalam masa yang terhad, oleh itu perlu untuk melihat satu persoalan sahaja pada satu masa. Langkah Keempat: Mengenal pasti Persoalan Klien Dalam proses untuk mengenal pasti persoalan klien, kaunselor perlu meneruskan usaha membina satu perhubungan kaunseling yang baik dengan klien. Dalam membina hubungan ini kaunselor perlu menggunakan teknik lisan dan bukan lisan dan mengenal pasti perubahan fizikal yang berlaku pada diri klien dalam seting temuduga. Kaunselor mesti mengenal pasti maklumat yang sesuai dengan klien berdasarkan satu persoalan pada satu waktu. Sekiranya lebih dari satu persoalan wujud pada satu-satu waktu, kaunselor dan klien perlu memilih persoalan yang ingin dibincangkan. Dua kemahiran utama yang digunakan oleh kaunselor dalam mengenal pasti persoalan adalah kemahiran mendengar dan meneroka. Mendengar digunakan untuk memahami persoalan klien sementara

kemahiran meneroka adalah digunakan untuk mendapatkan maklumat klarifikasi tambahan berkaitan masalah dan mengetahui masalah tambahan. Proses meneroka harus dilakukan dengan bertanyakan soalan terbuka. Dalam usaha klien membuat pilihan persoalan untuk kaunseling, kaunselor boleh bertanya beberapa soalan. Contoh soalan ialah “ Apakah agaknya yang merunsingkan anda pada hari ini ?” atau “Ada apa-apa yang boleh saya bantu anda?” Kedua-dua soalan ini adalah umum dan soalan terbuka-tertutup yang memerlukan klien memulakan pecakapan mengenai kebimbangannya. Adakalanya klien akan mendapati satu soalan yang bersifat terlalu umum, jadi kaunselor perlu menanyakan soalan yang lebih spesifik. Contohnya, “Bagaimana perhubungan anda dengan rakan anda yang boleh merunsingkan anda?”. Langkah Kelima: Memilih Persoalan Untuk Kaunseling Apabila klien bercakap dengan bebasnya mengenai pelbagai persoalan dalam sesi kaunseling, kaunselor perlu menggembalikan perhatian klien kepada persoalan utama. Pemilihan persoalan utama adalah berdasarkan kepada tiga faktor keutamaan iaitu immediacy, kesukaran complexity dan intensitinya. Dalam menangani persoalan klien, terdapat persoalan klien yang perlu diberi keutamaan daripada persoalan yang lain. Misalnya, klien yang mempunyai dua masalah iaitu pertama, tidak ada kerja dan keduanya, tidak ada tempat untuk bermalam. Dalam keadaan ini, persoalan tidak ada tempat untuk bermalam harus diselesaikan terlebih dahulu. Tahap kesukaran complexity persoalan klien juga penting. Selalunya persoalan yang lebih kompleks adalah lebih sukar untuk diselesaikan. Adalah lebih baik memfokuskan kepada persoalan yang kurang kompleks dahulu dan seterusnya kepada yang lebih kompleks. Pemfokusan kepada persoalan yang kurang kompleks akan membenarkan klien mengalami kejayaan dan seterusnya akan bersifat lebih yakin terhadap kaunselor. Seterusnya, permasalahan klien juga mengandungi tahap intensiti. Kaunselor banyak bergantung kepada persoalan klien dalam sesi kaunseling dalam usaha untuk membantu klien. Sesi kaunseling akan lebih berjaya dan berkesan jika klien membincangkan satu tajuk persoalan pada satu waktu. Sekiranya kaunselor dan klien tidak terus membincangkan persoalan utama dahulu, klien akan cuba mengelakkan perbincangan dan mungkin seterusnya akan lupa mengenai persoalan tersebut klien. Hanya pemfokusan yang boleh membawa klien membincangkan persoalan utama. Kemungkinan juga, klien tidak mahu lagi

membincangkan persoalan tersebut sekiranya persoalan utama tidak diterokai dahulu . Komunikasi lisan klien pada setiap masa mempunyai dua perkara penting iaitu pertama isi kandungan (content) dan keduanya ialah perasaan (feeling). Isi kandungan merujuk kepada objek, aksi dan maklumat yang dirujuk oleh klien. Kadangkala isi kandungan mungkin kurang penting daripada perasaan yang ingin disampaikan oleh klien. Contohnya, klien mungkin mengatakan, “ Saya memandu di sini dari Bandar Baru Bangi semalam dan tidak ada apa-apa yang berlaku.” Dalam konteks ini, isi kandungan merujuk kepada aksi memandu. Di sini, klien tidak meluahkan perasaan yang dialaminya. Oleh itu, kaunselor perlu memfokuskan sama ada klien ingin meluahkan perasaannya. Apabila kaunselor cuba membantu klien memfokuskan kepada persoalan, kaunselor dan klien harus membezakan antara persoalan yang berbentuk isi kandungan dan perasaan. Contohnya, “Anda mengatakan bahawa anda menepati temujanji (isi kandungan) tetapi ia membuatkan anda marah.” (perasaan) Pernyataan perasaan dan isi boleh dilihat pada ayat kedua. Isi (temujanji) dan perasaan (marah) telah dinyatakan. Menggunakan respons ini bukan sahaja mengembalikan klien kepada soalan terpilih, tetapi melibatkan klien lebih mendalami perasaan atau sikapnya mengenai apa yang diperkatakan. Respons perasaan membantu memaksa klien kepada penerokaan diri. Langkah Keenam: Mengenal pasti Komponen Persoalan Klien Persoalan klien boleh dibincangkan berdasarkan tiga komponen utama iaitu komponen tindak balas response, jangka masa temporal dan situasi situational. Pengkategorian ini boleh membantu kaunselor untuk menganalisis permasalahan dengan bertanyakan soalan-soalan seperti apa, di mana, bila dan bagaimana. A. Komponen tindak balas response Untuk mengenal pasti aspek tindakbalas respons persoalan klien, kaunselor mengenal pasti apa persoalan klien, bagaimana ia dimanifestasikan dan apa kesan persoalan tersebut kepada kehidupan klien. Kaunselor seharusnya membantu klien menjelaskan tindak balas respons yang boleh diperhatikan dan diukur. Misalnya, klien memberitahu kaunselor, “Saya rasa sangat teruk hari ini” . Dalam hal

ini, kaunselor mempunyai kesukaran untuk mencari strategi terbaik untuk mengurangkan rasa ‘teruk’ (perasaan) klien. Kaunselor akan mendapati lebih mudah untuk mengatur strategi sekiranya klien mengatakan perasaan yang ‘teruk’ adalah akibat dari tidak dapat memilih kolej yang sesuai. Begitu juga, kaunselor akan lebih mudah menangani persoalan kebimbangan apabila klien menerangkan mengenai masalah yang dihadapi seperti masa digunakan untuk memikirkan masalah, kurang menumpukan perhatian pada pelajaran, gred yang rendah dan ibu bapa yang asyik meleterinya. Kesemuanya adalah respons yang boleh diperhatikan dan boleh diukur. B. Komponen jangka masa temporal Langkah kedua dalam penerokaan persoalan klien ialah dengan menguji aspek temporal, iaitu bila tingkah laku itu terjadi, untuk berapa lamakah tingkah laku tersebut terjadi dan adakah terdapat kesinambungan dari tingkah laku tersebut? Bagi soalan ‘bila’, klien mungkin mengatakan “setiap masa”, tetapi penerokaan lanjut boleh mendedahkan kekusutan dengan lebih tepat. Klien mungkin memberitahu ia terjadi semasa memandu. Jawapan ini memberi spesifikasi secara konkrit bila tingkah laku itu terjadi. Kaunselor mungkin boleh mengutarakan soalan seperti “berapa lama perkara ini terjadi? “ Respons seperti, “ Oh, sudah lama sehingga sekarang”. Jawapan ini bukanlah satu jawapan yang spesifik. Jawapan seperti “sudah sebulan” atau ”semenjak hari Isnin lalu “ menunjukkan satu jawapan yang bersifat konkrit. C. Komponen bersifat situasi situational Perkara ketiga yang diterokai oleh kaunselor ialah aspek situational, iaitu di mana atau di bawah perkara manakah persoalan ini timbul ? Klien mungkin menjawab, “Bila saya bersama-sama rakan saya” atau “di mana-mana sahaja.” Apabila klien dan kaunselor boleh melakukan respons yang berbentuk temporal dan situational masalah, mereka mempunyai asas untuk meneruskan kaunseling. Adalah sukar untuk memilih dan melaksanakan strategi perubahan tingkah laku tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan untuk memperkembangkan dasar persoalan berkaitan tingkah laku klien. D. Intensiti Intensity Intensiti merujuk kepada tahap kesukaran klien untuk memperolehi tingkah laku yang diingini. Dua konsep asas intensity ialah kekerapan

(frequency) dan jangka masa (duration). Kekerapan merujuk kepada berapa kali sesuatu tingkah laku itu terjadi. Contohnya, sekiranya seorang pelajar telah dipanggil oleh pengetua ke pejabatnya sebanyak lima kali, jadi kekerapan dipanggil adalah lima. Jangka masa didefinisikan kepada dua cara. Pertama, merujuk kepada kepanjangan masa semasa tingkah laku terjadi. Kekerapan lima kali ke pejabat pengetua mungkin untuk tempoh satu minggu, satu tahun, atau beberapa tahun semasa pelajar bersekolah. Definisi kedua untuk jangka masa ialah panjangnya masa tingkah laku berlanjutan dalam setiap kejadian. Langkah Ketujuh: Memperkukuhkan Dasar Persoalan Berkaitan Tingkah Laku Penilaian yang bersesuaian perlu dilakukan dalam mengukur keberkesanan kaunseling. Satu bentuk ukuran perlu wujud dan dijadikan dasar supaya boleh digunakan sebagai perbandingan dalam kaunseling untuk melihat kemajuan sesi kaunseling. Contoh, seorang individu yang cuba berhenti merokok dan menghisap rokok sebanyak 20 batang sehari. Apabila kaunselor menentukan “dasar” dan selepas klien menamatkan sesi kaunseling, hanya 5 batang rokok yang dihisap oleh klien tersebut setiap hari. Kaunselor boleh menggunakan pengukuran yang bersifat kuantitatif mengesahkan secara empirikal persoalan klien. Dua kaedah yang berguna untuk mendapatkan data yang berbentuk kuantitatif ialah melalui carta tingkah laku dan log tingkah laku. Log tingkah laku merupakan satu persembahan grafik yang berbentuk frekuensi untuk memungut tingkah laku spesifik. Data log boleh dicartakan. Kaedah kedua yang boleh digunakan untuk mendapatkan data dasar yang tepat ialah melalui dasar log tingkah laku. Data log tingkah laku adalah seperti diari di mana klien memasukkan semua aspek yang signifikan untuk tingkah laku spesifik dalam satu tempoh masa. Maklumat log mungkin termasuk data, masa, seting, perkara, reaksi klien dan reaksi yang diingini oleh kaunselor. Selalunya satu minggu sesuai untuk menentukan dasar untuk komponen persoalan klien. Dengan menggunakan kedua-dua teknik di atas, perubahan sesuatu tingkah laku boleh dilapor dengan lebih tepat. Dalam beberapa keadaan klien mungkin diperkenalkan kepada carta atau log di awal sesi kaunseling dan membuat satu penilaian tingkah laku. Ini akan membolehkan klien melibatkan diri, dan hasil peningkatan dalam carta boleh menggalakkan klien untuk mengubah tingkah laku. Langkah Kelapan: Mengenal pasti Pengekalan Untuk Pengukuhan Selepas persoalan klien dikenal pasti dan dasar telah dikukuhkan, kaunselor boleh memulakan proses penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah adalah berpengetahuan

dalam persoalan dan memulakan penyelesaian yang sukar bagi masalah klien. Tetapi penyelesaian masalah memerlukan lebih daripada proses memahami. Kaunselor dan klien perlu memfokus kepada persoalan yang lebih mendesak yang telah menyebabkan tingkah laku berterusan. Pemfokusan telah mengekalkan pengukuhan apabila sesuatu tingkah laku telah dikenal pasti. Apabila kaunselor dan klien telah mengekalkan pengukuhan, perubahan satu tingkahlaku adalah lebih mudah. Fokus utama kaunseling adalah untuk mengumpul dan memproses maklumat yang membenarkan kaunselor memperkembangkan satu imej mental atau model permasalahan klien. Model ini akhirnya membentuk permasalahan yang spesifik yang mana benar-benar membimbangkan klien dan boleh didefinisikan secara kuantitatif dan kualitatif. Langkah Kesembilan: Mengesahkan Model Persoalan Klien Peringkat seterusnya ialah peringkat mengesahkan model persoalan klien. Pada peringkat ini, kaunselor mendengar, meneroka dan membuat hipotesis mengenai masalah klien. Sekarang kaunselor mempunyai gambaran apa yang diperlukan dalam membincangkan masalah klien. Langkah terakhir dalam proses pembinaan model ialah menentukan sama ada gambaran itu tepat dari sudut pandangan klien. Tugas kaunselor ialah memberitahu klien supaya mengesahkan sama ada persoalan klien yang dikemukakan dari sudut pandangan kaunselor adalah benar. Dengan kata lain, kaunselor boleh menginterpretasi persoalan klien dengan baik atau tidak. Kaunselor boleh memulakan proses ini dengan menerangkan kepada klien keperluan klarifikasi yang telah diperkatakan supaya mereka boleh meneruskan topik pada pandangan yang sama. Kaunselor secara ringkas menginterpretasikan masalah klien, termasuk 1. 2. 3. 4. 5. Apa masalah atau persoalan klien Komponen respons komponen jangka masa temporal komponen situasi situational pengekalan untuk pengukuhan maintaining reinforces

Apabila menunjukkan interpretasi di atas, kaunselor mesti mahir membuat respons kepada klien. Tanda respons boleh secara bukan lisan seperti anggukan kepala dan memandang klien. Sekiranya respons telah diketahui oleh kaunselor semasa kemahiran interpretasi, kaunselor mungkin boleh menguji persepsi klien dengan menanyakan, “Bagaimana tindak balas saya setakat ini”

Sekiranya respons klien positif, maka kaunselor boleh meneruskan. Sekiranya tidak, adalah perlu untuk membantu klien membuat klarifikasi mengenai konsep yang salah dari kaunselor. Adakah kaunselor dan klien sama-sama membincangkan topik yang sama? Adakah kaunselor benar-benar memahami persoalan klien? Sekiranya jawapan bagi kedua-dua ini tidak, maka kaunselor perlu melihat dan mengenal pasti persoalan klien dari permulaan. Ini akan membolehkan kaunselor untuk memahami dengan lebih lagi permasalahan asas dan kemudian berusaha untuk memperbetulkan model permasalahan klien selanjutnya sebelum membuat pengesahan semula. Oleh itu adalah perlu untuk memahami dan membuat rumusan (summarization) yang tepat persoalan klien bagi mendapat pengesahan yang tepat. Dalam beberapa contoh tertentu, kaunselor mungkin tidak ada tanda respons yang menunjukkan kekurangan persetujuannya. Jadi, di akhir interpretasi, kaunselor perlu menguji persepsi ini. “Anda senyap, Adakah bermakna saya tidak bersama anda?”. Sekiranya respons klien adalah tidak positif, kaunselor boleh meneruskan untuk bersama klien dalam menetapkan matlamat dan bersama klien bagi menyelesaikan masalahnya dalam sesi kaunseling.

RUMUSAN Proses kaunseling perlu dimulakan dengan baik agar menyediakan suasana kaunseling yang mantap dan fasilitatif. Bab ini telah membincangkan dengan terperinci langkah-langkah dalam memulakan proses kaunseling. Antara langkah-langkah yang telah dibincangkan ialah penjelasan perhubungan dalam kaunseling, penjelasan mengenai proses kaunseling, (tujuan, tanggungjawab, pemfokusan dan limitasi), pembinaan model persoalan klien, memilih persoalan klien, mengenal pasti komponen persoalan klien, memperkukuhkan dasar persoalan berkaitan tingkah laku dan mengenalpasti pengekalan untuk mengukuhkan langkah-langkah. RUJUKAN Stewart N.R. (1978). Systematic Counselling. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.