SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1.

Menghafal surat – surat pendek secara fasih dan benar. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Kegiatan Pembelajaran 1. Guru membaca semua ayat. 2. Guru mengartikan ayat demi ayat. 3. Pengambilan kesimpulan dari Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah. 4. Guru menceritakan 1 kisah. 5. Murid mengambil kesimpulan. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Latihan Tulislah surat Al menulis ayat ‘Adiyat ayat Surat Al ketiga! ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo : MI. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 1 (Pertama) : 2009 – 2010

1.1.

Membaca surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

• Menghafal Surat
Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

1.2.

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

1. Guru membaca surat – surat pendek secara bersama – sama. 2. Murid membaca perbaris 3. Guru memanggil satu persatu untuk menghafalnya di depan kelas.

• Hafal Surat Al
‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

Hafalan

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah

Hafalkan surat pendek berikut : 1. Al ‘Adiyat 2. Al Insyiraah

Standar Kompetensi : 2. Memahami arti surat – surat pendek Kompetensi Dasar 2.1. Mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Materi Pembelajaran • Surat an – Nashr dan al – Kautsar Kegiatan Pembelajaran Indikator •Faham isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat an – surat an – Nashr Nashr dan al – dan al – Kautsar. Kautsar. Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana

1. Guru membaca semua ayat.
2. Guru mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar perayat dan menulisnya di papan tulis 3. Murid mencatat materi 4. Pengambilan kesimpulan.

2.2. Memahami isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

1. Guru membacakan 1 kisah. 2. Murid mengambil kesimpulan.

• Mengidentifikasi

Tulisan

Essay

kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

Tulislah kandungan surat al – Kautsar !

Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo

Memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Tim Fokus. Guru mengambil contoh hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Kepala Sekolah MI. Departemen Agama RI. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.Si Heni Rohaeni. bacaan idhar 2.A. 1. Manba’ul Huda Bandung. M. Dahlan dan Shaleh KHQ. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. Membaca bersama – sama hukum bacaan idhar dan ikhfa’. S. H. bacaan ikhfa’ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Guru memperkenalkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Choirul Fata. Rofik Husen. CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. Bacalah surat al Fatihah kemudian tunjukkan yang termasuk hukum bacaan idhar dan ikhfa’! Asbabun Nuzul. Praktik membaca bacaan ghunnah al Qamariyyah dan al Syamsiyyah • Mengerti cara membaca idhar dan ikhfa’ Praktik Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’.1. 3. SEI . Naladana 3. • Kaidah ilmu 1. Memahami kaidah ilmu tajwid Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Sebutkan 10 contoh contoh : 1. Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’.IP. Standar isi.2. Solo Mengetahui. tajwid (hukum bacaan idhar dan ikhfa’) • Mengerti bacaan bacaan idhar • Mengerti bacaan ikhfa’ 3. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. 2. CV. Imam Murjiyo. CV Sindunata.Standar Kompetensi : 3.

Guru membaca semua ayat 2. Murid mencatat materi dan menghafal. Pengambilan kesimpulan. Tim Fokus. Guru mengartikan hadits tentang niat dan silaturahmi per kata dan menulisnya di papan tulis 3. Diponegoro Hafalan Menghafal hadits tentang niat dan silaturahmi. Guru membacakan 1 kisah. 2. 2. Pengambilan kesimpulan. 1. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 2 (Kedua) : 2009 – 2010 • Surat al Lahab. Kompetensi Dasar 4. 4. CV. 4. CV. Jelaskan kandungan surat al – Lahab ! • Hadits tentang niat dan silaturahmi. 1. Dahlan dan Shaleh KHQ.3. Menjelaskan isi kandungan surat al Lahab secara sederhana.1. 4. Departemen Agama RI. Mengartikan surat al Lahab. • Mampu Lisan menjelaskan isi kandungan surat al Lahab Menjelaskan kandungan surat al – Lahab.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. Guru membaca hadits tentang niat dan silaturahmi. Menerjemahkan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi. Imam Murjiyo. Choirul Fata. Lahab ! Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.2. Standar isi. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat al surat al Lahab. Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1. Naladana Asbabun Nuzul. 4. Murid mengambil kesimpulan. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. • Hafal hadits tentang niat dan silaturahmi . Murid mencatat materi dan menghafal. CV Sindunata. • Hafal dan faham isi kandungan surat al Lahab. Solo : MI. Memahami arti surat pendek dan hadits tentang niat dan silaturahmi. Guru mengartikan surat al Lahab perayat dan menulisnya di papan tulis 3. Hafalkan hadits tentang niat dan silaturahmi dengan artinya! Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati.

Guru memberi pertanyaan dalam 2. Menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi Jelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi ! . Murid menjawab pertanyaan Guru Guru menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi.4. 5. Cerita Lisan • Mampu menjelaskan hadits tentang niat dan silaturahmi . bentuk lisan tentang hadits hadits tentang niat dan silaturahmi. Diskusi. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi secara sederhana. 1.4. 3. 4.

Memahami kaidah – kaidah ilmu tajwid.2. idgham bilaghunnah dan iqlab. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. S. CV. Guru melafalkan bacaan idgham bighunah. Choirul Fata. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. Materi Pembelajaran • Hukum bacaan idgham bighunah. Solo Mengetahui. Kepala Sekolah MI.Si Heni Rohaeni. 1. Standar isi. Kompetensi Dasar 5.1. Mempraktikan bacaan idgham bighunah. Tim Fokus.Standar Kompetensi : 5. idgham bilaghunnah dan iqlab dengan teman kelompokmu! H. Memahami hukum bacaan idgham bighunah. Departemen Agama RI.IP. idgham bilaghunnah dan iqlab Kegiatan Pembelajaran Indikator • Men genal bacaan mad tabi’I . M. Naladana Asbabun Nuzul. Guru menulis bacaan idgham bighunah. • Dapat Praktik menerapkan bacaan idgham bighunah. 1. dan mad jaiz munfasil Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Buatlah contoh contoh bacaan : • Idgham bighunnah • Idgham bilaghunnah. Guru cek hafalan dan tulisan murid 5.mad wajib muttasil. idgham bilaghunnah dan iqlab Praktikkanlah bacaan idgham bighunah. Manba’ul Huda Bandung. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. CV. Murid menulis di buku tulis 3. Rofik Husen. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya.A. idgham bilaghunnah dan iqlab. Praktik membaca bacaan idgham bighunah. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. Murid mengikuti bacaan Guru 5. • Iqlab Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. CV Sindunata. idgham bilaghunnah dan iqlab. Imam Murjiyo. 2. idgham bilaghunnah dan iqlab. idgham bilaghunnah dan iqlab 4. SEI . idgham bilaghunnah dan iqlab . Menerapkan hukum bacaan idgham bighunah. Dahlan dan Shaleh KHQ.

Bulughil Maram (terjemahan).Sindunata. Standar isi. al – adlu dan al – Hakam) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin.Hadii. Guru menunjukkan bukti dan contoh 4. al – adlu dan al . Ibnu hajar al asqalani. alAzhim. al – adlu dan al .Hakam) asma’ al husna ( al – Mukmin. 3. Departemen Agama RI. Murid memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna Tulisan ( al – Mukmin.Hadii.2 Mengenalkan Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( al – Mukmin. al. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menumbuhkan keyakinan siswa akan keberadaan Allah • Siswa mengetahui arti (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Siswa mampu mengamalkan Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Menjawab Bacakan pertanyaan kalimah thayyiibah yang (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) Membuat contoh Berikan contoh yang menunjukkan bukti bahwa Allah mempunyai sifat. Naladana 1. 2007 Bina Aqidah dan akhlak .Hakam) • Asma’ Al husna 1. al – adlu dan al . Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Kalimah 1.Azhim. CV.Azhim. al. Al Qur’an dan Terjemahnya. Guru memberi penjelasan 3.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 1 ( Pertama ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 1. al.Azhim. CV. alAzhim. al. al. al. al. al.Hakam) . al.Hadii. al – adlu dan al – Hakam) Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Memahami kalimah thayyibah ( inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) dan al asma ‘alhusna ( al – Mukmin. alHadii. al. al – adlu dan al Hakam • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin. Erlangga Lembar kerja Fokus. Solo. Murid memperhatikan Thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 1. Guru memberi penjelasan kepada siswa.1. al – adlu dan al . al. CV Dipenogoro.Hakam ) .Hadii. alAzhim. Guru mengartikan kalimah thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 2.Azhim. tim Fokus.Hadii. al – adlu dan al – Hakam • Siswa mengetahui arti asma’ al husna ( al – Mukmin.Azhim. Guru mengartikan asma’ al husna ( al – Mukmin. al – adlu dan al – Hakam 2. alHadii. asma’ al husna ( al – Mukmin. al.Azhim.Hadii. alHadii. Tim Bina Karya guru.

Bulughil Maram (terjemahan).Standar Kompetensi : 2. • Siswa mengetahui pengertian beriman kepada kitab – kitab Allah. Al Qur’an dan Terjemahnya. Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4. Standar isi. Ibnu hajar al asqalani. Tim Bina Karya guru. Siswa mengerjakan soal • Siswa menyebutkan kitab – kitab yang diturunkan Allah.1 Mengenal kitab – kitab Allah. 2. Beriman kepada kitab -kitab Allah Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Essay Sebutkan kitab – kitab yang telah dirunkan Allah ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. . Guru menulis materi dan menjelaskan kitab – kitab yang telah diturunkan Allah. tim Fokus. Siswa mencatat dan memperhatikan guru 3. • Iman kepada kitab – kitab Allah 1.Sindunata. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Solo. CV Dipenogoro. Naladana 2. Departemen Agama RI. CV. CV.

Membiasakan akhlak terpuji .Standar Kompetensi : 3.

CV. CV. 5. SEI . tim Fokus. Murid-murid memperhatikan 3. Kegiatan Pembelajaran Indikator •Mampu memahami kisah Tsa’labah. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. Erlangga Lembar kerja Fokus. Ibnu hajar al asqalani. Rofik Husen. Murid mencatat.Standar Kompetensi : 4. Standar isi.IP. Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Esay Contoh Instrumen Tulislah akhlaq tercela yang terdapat dalam cerita Tsa’labah ! Alokasi Waktu 2 x 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. • Mampu menunjukkan dampak negatif yang terdapat dalam cerita Tsa’labah. S. Latihan Soal Mengetahui. Solo. Manba’ul Huda Bandung. 1. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya. Tim Bina Karya guru. H. Al Qur’an dan Terjemahnya.Sindunata. 2. Departemen Agama RI.Si Heni Rohaeni.A. CV Dipenogoro. Naladana 4. • Memberikan contoh-contoh akhlaq tercela yang terkandung dalam cerita Tsa’labah. Kepala Sekolah MI. Bulughil Maram (terjemahan). 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Akhlak tercela. M. Guru bercerita tentang kisah Tsa’labah.1 Menghindari akhlaq tercela melalui kisah Tsa’labah. 4.

Latiif) . Departemen Agama RI.Mukmin. dan al Latiif) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( as . al . Guru memberi penjelasan kepada siswa. dan al . al . Tim Bina Karya guru. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Lisan Penilaian Bentuk Instrumen Menjawab pertanyaan Contoh Instrumen Apakah arti dari (Assalamu’al aikum)? Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. CV. CV.Salaam.Mukmin. Siswa memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna asma’ al husna (as .Salaam. dan al . Guru mengartikan asma’ al husna ( as Salaam. al . al . Naladana 5. • Siswa mengetahui arti (Assalamu’alaikum) • Siswa mampu mengamalkan 5.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 2 ( dua ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 5.1. Guru mengartikan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) 2.Salaam. CV Dipenogoro. al .Mukmin. dan al Latiif) • Asma’ Al husna (as . Guru menunjukkan bukti dan contoh 4.Latiif) • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna (as Salaam. dan al .Latiif) • Siswa mengetahui arti Asma’ al husna ( as .Salaam. dan al Latiif) 1. Solo. Hafalan Menghafal asma’ al husna ( as Salaam.Latiif) . 3. 2. Mengenalka n Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( as Salaam.Mukmin. Mengenal Allah melalui kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) • kalimah thayyibah 1.Mukmin. dan al Latiif) Hafalkan beserta artinya asma’ al husna ( as . tim Fokus. Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4. Ibnu hajar al asqalani. Guru memberi penjelasan 3.Mukmin. al Mukmin.Salaam. dan al . al .2.Latiif). al Mukmin. Siswa memperhatikan (Assalamu’alaikum) • Siswa melafalkan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) setiap beretemu dengan sesame muslim. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . dan al Latiif)! Bulughil Maram (terjemahan). al Mukmin.Salaam. Standar isi. dan al . al Mukmin. Memahami kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) dan al asma ‘al husna ( as . Al Qur’an dan Terjemahnya.Sindunata.

Guru menjelaskan Rasul dan Nabi. Erlangga Lembar kerja Fokus. • Siswa mengetahui pengertian Nabi dan rasul. Bulughil Maram (terjemahan). Departemen Agama RI.1 Mengenal Rasul dan Nabi Allah. Siswa memberikan kesimpulan 5. Siswa mengerjakan soal • Siswa mengetahui pengertiaan iman kepada Rasul – Rasul Allah. CV Dipenogoro. Ibnu hajar al asqalani. . Naladana 6. Al Qur’an dan Terjemahnya. Tim Bina Karya guru. Standar isi. • Iman kepada rasul – rasul Allah. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Essay Contoh Instrumen Sebutkan nama – nama Nabi dan Rasul ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Guru menjelaskan iman kepada Rasul – Rasul Allah dan memberikan contoh 3. 1. CV. Solo. CV. 2. Beriman kepada rasul – rasul Allah. Siswa menyebutkan nama Nabi dan Rasul Allah 4. • Siswa mengetahui nama – nama Nabi dan Rasul.Sindunata.Standar Kompetensi : 6. tim Fokus.

Membiasakan akhlak terpuji • Membiasakan diri untuk berakhlak baik terhadap teman. Mencintai dan meneladani akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi. Guru bercerita kisah salah satu Rasul Ulul Azmi. Guru menulis materi nama – nama Rasul Ulul Azmi. . 3. Tuliasan Essay Sebutkan nama – nama rasul Ulul Azmi ! 7. 4. • Menunjukkan akhlaq mulia Rasul Ulul Azmi. Tanya jawab tentang akhlaq mulia lima rasul Ulul Azmi. • Membiasakan diri untu berakhlaq mulia. Latihan soal • Mengetahui nama – nama Rasul Ulul Azmi dan kisahnya.3. 2. •Akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi 1.Standar Kompetensi : 7 .

1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. 2007 Bina Aqidah dan akhlak.Si Heni Rohaeni. Rofik Husen. Diskusi tentang 2. dan dengki). iri. Kepala Sekolah MI. dan dengki) • Menunjukkan dampak dari sikap khianat. Al Qur’an dan Terjemahnya. M. Solo. dan dengki melalui kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf A. Tim Bina Karya guru. Murid-murid memperhatikkan Latihan Soal Mengetahui. dan dengki. Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar 8. Departemen Agama RI. 5. tim Fokus. • Memberikan contoh-contoh (khianat. Standar isi. iri.Standar Kompetensi : 8. Naladana 1. CV Dipenogoro. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya Guru bercerita tentang kisah Kelicikan saudara Nabi Yusuf AS. SEI . 3. dan dengki Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Memberikan contoh Contoh Instrumen Berikan contoh sikap iri dan dengki! Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.1. Manba’ul Huda Bandung. 4. iri. pengertian (khianat.A.Sindunata. iri. Ibnu Hajar al asqalani. Menghindari sikap khianat. S. CV. Bulughil Maram (terjemahan). CV. iri.IP. iri. H. dan dengki) Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menemukan pengertian (khianat. iri. dan dengki) • Menunjukkan cirri-ciri (khianat.S Materi Pembelajaran • Akhlak tercela (khianat. Erlangga Lembar kerja Fokus.

Kamus Tiga Bahasa Al Manar.)ملبس‬Sebutkan bahasa arab • Latihan dari celana ! soal Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1. Hiwar. kalimat. Erlangga.seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. dkk. dan ungkapan tentang 1) Kompetensi Dasar 1. Bercakap. Demontrasi • Guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran : MI. Standar Isi. Abu Luwia. Firman Hamdani. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 1. dar Al Mashreq Beirut. Kegiatan Pembelajaran 1. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 1) ‫! )ملبس‬ 1) ‫ • . tentang ‫ملبس‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : – ‫سروال –قميص– جلباب – قلنسوة‬ ‫فستان – ازار‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 1) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا سروال. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. Karya Utama. idrus Al Kaf. • Murid membaca secara bergantian. membaca. 2. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ ملبس‬dan pola . هذه قلنسوة‬ dan pertanyaan – ‫سروال – قميص – جلباب‬ ‫قلنسوة – فستان – ازار‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ 2. Memahami makna kata. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 1 (Pertama) : 2009 – 2010 ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar.1.

dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Insya Muwajjah. dengan intonasi yang baik dan benar.kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 3. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. . • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar.

Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. Hiwar. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. Erlangga. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. membaca. Abu Luwia. 4. tentang ٢ )‫ملبس‬ ) dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫جورب – خذاء – سترة – حزام‬ – ‫نعل – رباط – منديل – مظلة‬ ّ ‫صديقي . dar Al Mashreq Beirut. dan ungkapan tentang 2) Kompetensi Dasar 2. Insya Muwajjah. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 2) ‫! )ملبس‬ 2) ‫ • . • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Karya Utama. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. . Bercakap. Memahami makna kata. Kegiatan Pembelajaran 3. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 4. • Murid membaca secara bergantian. Firman Hamdani.صديقتي‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 2) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تل‬ ‫ك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا جورب . Standar Isi. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. 5. Qira’ah dengan mufradat tentang ٢ )‫ ) ملبس‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 6. هذ ه مظلة‬ ّ dan pertanyaan ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ – ‫جورب – خذاء – سترة‬ – ‫حزام – نعل – رباط – منديل‬ ‫مظلة – صديقي . idrus Al Kaf.Standar Kompetensi : 2. Kamus Tiga Bahasa Al Manar.صديقتي‬ ّ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. dkk. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.)ملبس‬Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari kemeja! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Seperti : Teknis Hafalan dan tulisan.1. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. kalimat.

dan ungkapan tentang ‫اللوان‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 5. Standar Isi. dar Al Mashreq Beirut. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang ‫اللو‬ tentang ‫الل‬ ‫! ان‬ ‫وان‬ • Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari merah ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Bercakap. idrus Al Kaf. • Murid membaca secara bergantian. Memahami makna kata. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan.Standar Kompetensi : 3. dan menulis dalam bahasa arab sederhana tentang • Hiwar. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. •Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. dkk. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. 6. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. •Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan.أبيض‬ •Siswa mampu melafalkan bahan qiraah dengan intonasi yang baik dan benar. Karya Utama. •Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. . •Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. Abu Luwia. Erlangga. membaca. tentang ‫اللوان‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫أسمر – أصفر . Firman Hamdani. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator •Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. 1. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. •Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar.أبيض‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk ‫اللوان‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ Seperti ‫هذا سروال أسود‬ dan pertanyaan ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫– أسمر – أصفر . ‫ما الوان هذا؟‬ • Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ أللوان‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ • Insya Muwajjah. kalimat.1.

M. SEI . 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.A.Mengetahui. Kepala Sekolah MI. Rofik Husen.Si Heni Rohaeni.IP. S. H. Manba’ul Huda Bandung.

8 المدرس – مكتبة .. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. 4.. • Murid membaca secara bergantian.معمل‬Pemberian tugas dan struktur kalimat yang mengandung bentuk .. kalimat. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. Memahami makna kata.. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang ‫المكنة فى‬ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.؟ هنا / هناك‬ . 2007 Belajar Bahasa Arab 3. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar.. dkk. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam.. Standar Isi.معمل‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan ‫أين . Erlangga. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab : MI. Karya Utama. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. tentang Kegiatan Pembelajaran 7. Firman Hamdani.. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. dar Al Mashreq Beirut.. dan menulis dalam bahasa Arab tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫ال + اسم‬ ‫فصل – حديقة – ملعب – مقصف‬ ‫– مدرسة – ادارة – مكتب‬ Latihan soal ‫المكنة فى ا‬ ‫! المدرسة‬ ‫لمدرسة‬ • Sebutkan bahasa arab dari kelas ! ‫ . idrus Al Kaf. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. membaca. Abu Luwia. Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 2 (Dua) : 2009 – 2010 ‫المكنة فى‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar.. ‫ال + اسم‬ dan pertanyaan – ‫فصل – حديقة – ملعب‬ – ‫مقصف – مدرسة – ادارة‬ ‫مكتب المدرس – مكتبة . Bercakap..SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4.1. dan ungkapan tentang ‫المدرسة‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Hiwar.

. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. Insya Muwajjah. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫ال + اسم‬ 9. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. intonasi yang baik dan benar.8.

Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat tentang baru tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) • Latihan soal • Sebutkan bahasa arab dari bulan Juni ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Seperti : • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. Kompetensi Dasar 5. Erlangga. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Insya Muwajjah. idrus Al Kaf. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Standar Isi. Teknis Hafalan dan tulisan. seperti Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Bercakap. Qira’ah dengan mufradat tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dan pola kalimat sederhana yang mengandung 12.1. 10. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari.Standar Kompetensi : 5. Hiwar. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. kalimat. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan pola kalimat dasar yang meliputi Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 9. Karya Utama. dkk. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. 10. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Memahami makna kata. tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan menggunakan mufradat baru seperti dan struktur kalimat yang mengandung bentuk dan pertanyaan 11. dan ungkapan tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan). . dar Al Mashreq Beirut. membaca. • Murid membaca secara bergantian. Firman Hamdani. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. Abu Luwia.

Rofik Husen.Si Heni Rohaeni.A.IP. H. M. Kepala Sekolah MI. SEI . Manba’ul Huda Bandung. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. S.Mengetahui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful