© Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend.

Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam


Hukum
Pengertian
Bahasa
Pengertian Istilah Huruf Contoh
Izhar Halqi Nyata dan jelas Nun sakinah atau
tanwin bertemu salah
satu huruf izhar maka
wajib diizharkan tanpa
dengung.
ﻍ ﻉ ﺥ ﻩ ﺀ


ﺎ ﺎ ﹶ
Idgham
Bi Ghunnah
Memasukkan
atau
mencampurkan
Nun Sakinah atau
tanwin bertemu huruf
idgham bi ghunnah
maka wajib
diidghamkan dengan
dengung
ﻥ ﻡ ﻭ ﻱ ﹸﹸﹾ ﻦ
ﻦ ﻮ ﹰ ﻳﺮﹶ
Idgham Bila
Ghunnah
Memasukkan
atau
mencampurkan
Nun Sakinah atau
tanwin bertemu huruf
idgham bila ghunnah
maka wajib
diidghamkan tanpa
dengung
ﺭ ﻝ ﻦ ﹸ ﱠ ﻥ ﹺﹶ
ﺎﹰ ﹶ
Iqlab Memalingkan Menukarkan tiap-tiap
huruf nun sakinah dan
tanwin kepada mim yang
ringan serta dikekalkan
dengungnya.
ﺏ ﹶ ﻦ ﹶ
ﺎﱠ ﻟﺎﹺ ﻴ
Ikhfa
Hakiki ‘
Menyembunyi
kan
Menuturkan nun
sakinah dan tanwin di
antara izhar dan idgham
tanpa tasydid serta kekal
dengungnya.
ﻙ ﺙ ﺫ ﺹ
ﻕ ﺱ ﺵ ﺝ
ﻑ ﺯ ﻁ ﺩ
ﻅ ﺽ ﺕ

ﹶﺫ ﺎ ﺍ

Hukum
Pengertian
Bahasa
Pengertian Istilah Huruf Contoh
Ikhfa’
Syafawi
Menyembunyikan Menyembunyikan
tiap-tiap huruf mim
sakinah apabila
bertemu ba’ ( ﺏ ) dan
dikekalkan dengung
tanpa tasydid.

ﺏ ﹺ ﹺ ﻢ ﺎ
HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN
HUKUM MIM SAKINAH


© Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam

Hukum
Pengertian
Bahasa
Pengertian Istilah Huruf Contoh
Idgham
Mislain
Memasukkan Memasukkan huruf
mim sakinah ke
dalam huruf mim
yang berbaris dan
kedua-duanya
menjadi satu huruf
yang bertasydid serta
kekal dengungnya.
ﻡ ﻨ ﻢ ﻫ َﺀﺎ ﻥ ﹶ
Izhar Syafawi Nyata dan jelas Menyatakan huruf
mim sakinah apabila
bertemu dengan
huruf hijaiyyah selain
daripada huruf ba’
dan mim tanpa
dengung
Selain ﺏ
dan ﻡ
ﺎ ﹸ ﻴﹶ


Hukum Pengertian Istilah Huruf Contoh
Mim dan Nun
tasydid
Mim dan nun yang bertasydid pada
feel, isim dan huruf samada di
tengan atau hujung kalimah
,kedua-duanya wajib dengung dua
harakat.


ﺎ ﹶﹶ


Hukum Pengertian Istilah Jenis Huruf Contoh
Mad Asli
atau Tabie
Huruf mad yang tiada
hamzah selepasnya
dan tidak juga sukun
kerana waqaf.

Mad Asli Thunai’ : Mad
yang terletak pada
pembukaan surah-surah
tertentu.
Mad Asli Mutlak :Selain
mad Thunai’.
21 hurufﻱ ﻭ ﺍ
ﻪﻃ


ﹶ ﺎﹶ
Mad Far’ie Mad yang dibaca lebih
daripada kadar mad
asli.
13 bahagian

HUKUM MIM DAN NUN TASYDID
BAHAGIAN MAD


© Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak BernamHukum Pengertian Kadar bacaan Contoh
Mad
Wajib
Muttasil
Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah
dalam satu kalimah.

Wajib 4 atau 5
harakat

َﺎ
Mad Jais
Munfasil
Huruf mad bertemu huruf hamzah dalam
dua kalimah.
2 atau 4 atau 5
harakat
menurut Ibnu
Jazari.
ﺎ ﹶ ﺍﻮ ﹶ ﺍ
Mad ‘Arid
Lisukun
Mad yang disebabkan sukun yang
mendatang pada huruf akhir kalimah
kerana menghentikan bacaan padanya.
2 atau 4 atau 6
harakat
ﻳﹺ ﺎ
Mad ‘Iwad Mad yang berlaku kerana waqaf pada
akhir kalimah-kalimah tertentu. Cara
mengenalinya ialah waqaf pada kalimah
yang berbaris dua di atas.
2 harakat
ﺎﹰﺎ
BAHAGIAN MAD FAR’IE


© Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam

Hukum Pengertian Kadar bacaan Contoh
Mad badal Mengganti huruf hamzah yang kedua
kepada huruf mad.
Jika hamzah pertama berbaris di atas
hendaklah hamzah kedua diganti dengan
alif. Jika hamzah pertama berbaris di
bawah hamzah kedua hendaklah diganti
dengan ya’ dan jika hamzah pertama
berbaris hadapan hamzah kedua dioganti
dengan wau.
2 harakat
ﹺﺎﺍَﺀ
Mad Sillah Mad yang terdapat pada ha dhamir.
Apabila terdapat ha’ dhamir pada akhir
kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang
berbaris dan selepasnya juga terdapat
huruf yang berbaris.
1. Mad Sillah Qasirah
Selepas ha’ dhamir terdapat selain
hamzah qatho’.

2 harakat


ﹺ ﱠﺎﹺ ﹶ

Mad lazim
kalimi
Muthaqqal

Apabila terdapat huruf mad yang sakinah
bertemu dengan huruf yang bertasydid
dalam satu kalimah.

6 harakat

ﹶ ﻮﱡﺎ ﹶ
Mad
Lazim
kalimi
Mukhaffaf
Selepas huruf mad terdapat huruf sukun
asli yang tiada tasydid dalam satu kalimah.
6 harakat
َ ﹶﻟﺍ
Mad lazim
harfi
Muthaqqal
Huruf-huruf Muqatho’ah yang terdapat
pada pembukaan surah tertentu. Susunan
hurufnya terdiri dari tiga huruf dan huruf
terakhirnya diidghamkan dengan huruf
selepasnya. Seperti idgham lam kepada
mim atau sin kepada mim.
6 harakat
ﱂ ﺍ
Mad
Lazim
harfi
Mukhaffaf
Huruf-huruf Muqatho’ah yang terdapat
pada pembukaan surah tertentu. Susunan
hurufnya terdiri dari tiga huruf dan huruf
terakhirnya tidak diidghamkan dengan
huruf selepasnya
6 harakat
ﻖ ﺴ ﻋ ﻢ ﺣ
Mad Lin Apabila terdapat pada satu-satu kalimah,
salah satu daripada huruf wau dan ya’ yang
sukun dan sebelumnya terdapat huruf
yang berbaris di atas.
Mad lin ini berlaku ketika waqaf sahaja.
2 atau 4 atau 6
harakat© Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam

2. Mad sillah Thowilah.
Selepas ha’ dhamir terdapat hamzah
qatho’.
2 atau 4 atau 5
harakat

ﹶ ﹶ ﹶﺎ
Mad
Tamkin
Apabila terdapat 2 ya’ pada satu kalimah.
Ya’ yang pertama berbaris di bawah serta
bertasydid dan ya’ kedua sukun.
2 harakat
ﻴﹺﻟﺍ
Mad Faraq Mad yang berlaku untuk membezakan
antara kata-kata pertanyaan dan kata-
kata perkhabaran. Terdapat 4 tempat
dalam al-Quran.
6 harakat
ﹺ ﹶ ﱠ ﻟﺍَ ﹾ ﹸ
(Tambahan)
Mad Syibih
bil badal
Apabila terdapat huruf hamzah di
tengah-tengah kalimah dan selepasnya
terdapat huruf mad.

2 harakat
ﹺ ﹶ
ﺍﹸ
(Tambahan)
Mad Ta’zim

Huruf mad yang terdapat pada kalimah
(ﻻ ) iaitu penapian ketuhanan selain
daripada Allah.
4 atau 5
harakat
ﱠ ﹺ ﻪﹶﹺﹶ ﹶ
ﺍَ ﻯ ﱠﺍ

BAHAGIAN MAD Huruf Contoh ‫ﻡ‬  ‫ﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻠ‬ ‫ﹶﹶ ﻤ‬ ‫ﻧﻚ‬‫ﹺﺇ‬  Hukum Mad Asli atau Tabie Pengertian Istilah Huruf mad yang tiada hamzah selepasnya dan tidak juga sukun kerana waqaf. 13 bahagian Huruf 21 huruf Contoh ‫ﻃﻪ‬ ‫ﺍﻭﻱ‬ ‫ﻭﻗﹶﺎﻝ‬ ‫ ﹶ‬ Mad Far’ie Mad yang dibaca lebih daripada kadar mad asli. © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Mad Asli Mutlak :Selain mad Thunai’. Jenis Mad Asli Thunai’ : Mad yang terletak pada pembukaan surah-surah tertentu. isim dan huruf samada di tengan atau hujung kalimah . Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam . Menyatakan huruf mim sakinah apabila bertemu dengan huruf hijaiyyah selain daripada huruf ba’ dan mim tanpa dengung Huruf Contoh ‫ﻡ‬ ‫ﻨﺬﺭ‬ ‫ﺎﺀ َﻫﻢ‬‫ﺃﹶﻥ ﺟ‬  ‫ﻣ‬ Izhar Syafawi Nyata dan jelas Selain dan ‫ﻡ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺎﺡ‬‫ﻋﻠﹶﻴﻜﻢ ﺟﻨ‬   ‫ ﹸ‬ HUKUM MIM DAN NUN TASYDID Hukum Mim dan Nun tasydid Pengertian Istilah Mim dan nun yang bertasydid pada feel.Hukum Idgham Mislain Pengertian Bahasa Memasukkan Pengertian Istilah Memasukkan huruf mim sakinah ke dalam huruf mim yang berbaris dan kedua-duanya menjadi satu huruf yang bertasydid serta kekal dengungnya.kedua-duanya wajib dengung dua harakat.

Kadar bacaan Wajib 4 atau 5 harakat 2 atau 4 atau 5 harakat menurut Ibnu Jazari. Mad yang berlaku kerana waqaf pada akhir kalimah-kalimah tertentu. Huruf mad bertemu huruf hamzah dalam dua kalimah.BAHAGIAN MAD FAR’IE Hukum Mad Wajib Muttasil Mad Jais Munfasil Mad ‘Arid Lisukun Mad ‘Iwad Pengertian Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam . Cara mengenalinya ialah waqaf pada kalimah yang berbaris dua di atas. Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya. 2 atau 4 atau 6 harakat 2 harakat Contoh ‫ﺎﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬ َ   ‫ﺎ‬‫ﻧﻤ‬‫ﻮﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﺍﻋﻠ‬‫ﻭ‬ ‫ﹶ ﻤ‬ ‫ﺎﺻﺮﹺﻳﻦ‬‫ﻧ‬   ‫ﺎﻗﹰﺎ‬‫ﺩﻫ‬  © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend.

salah satu daripada huruf wau dan ya’ yang sukun dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Huruf-huruf Muqatho’ah yang terdapat pada pembukaan surah tertentu. Jika hamzah pertama berbaris di bawah hamzah kedua hendaklah diganti dengan ya’ dan jika hamzah pertama berbaris hadapan hamzah kedua dioganti dengan wau. Mad lin ini berlaku ketika waqaf sahaja. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam . Mad yang terdapat pada ha dhamir. Kadar bacaan 2 harakat Contoh ‫ﺎﹺﻧﻰ‬‫ﺀ َﺍﺗ‬  Mad Sillah 2 harakat ‫ﻴﻞ‬‫ﹶﻟﻪ ﺑﹺﺎﱠﻟ‬ ‫ ﹺ‬ © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. 6 harakat 6 harakat ‫ﺎﱡﻮﻥ‬‫ﹶﻟﻀ‬ ‫ﻟ ﹶ‬ ‫ﺀ ﺍﻟﹶﺌﻦ‬  َ ‫ﺍﱂ‬ 6 harakat Mad Lazim harfi Mukhaffaf Mad Lin 6 harakat ‫ﺣﻢ ﻋﺴﻖ‬ 2 atau 4 atau 6 harakat ‫ﺧﻮﻑ‬   Hukum Mad badal Pengertian Mengganti huruf hamzah yang kedua kepada huruf mad.Mad lazim kalimi Muthaqqal Mad Lazim kalimi Mukhaffaf Mad lazim harfi Muthaqqal Apabila terdapat huruf mad yang sakinah bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimah. 1. Huruf-huruf Muqatho’ah yang terdapat pada pembukaan surah tertentu. Apabila terdapat ha’ dhamir pada akhir kalimah. Selepas huruf mad terdapat huruf sukun asli yang tiada tasydid dalam satu kalimah. Susunan hurufnya terdiri dari tiga huruf dan huruf terakhirnya diidghamkan dengan huruf selepasnya. Mad Sillah Qasirah Selepas ha’ dhamir terdapat selain hamzah qatho’. Seperti idgham lam kepada mim atau sin kepada mim. Jika hamzah pertama berbaris di atas hendaklah hamzah kedua diganti dengan alif. Susunan hurufnya terdiri dari tiga huruf dan huruf terakhirnya tidak diidghamkan dengan huruf selepasnya Apabila terdapat pada satu-satu kalimah.

2 atau 4 atau 5 harakat 2 harakat 6 harakat ‫ﺎﹶﻟﻪ ﹶﺃﺧﻠﺪﻩ‬‫ﻣ‬   ‫ﹶ‬  ‫ﻴﻦ‬‫ﻨﺒﹺﻴ‬‫ﺍﻟ‬  ‫ﻳﻦ‬‫ﻗﻞ ﺀَﺍﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ ﹺ‬‫ﹸ ﹾ ﱠ ﹶ‬ ‫ﺒﺖ ﹺﺑﻪ‬‫ﻨﹶﺜ‬‫ﻟ‬   ‫ﺍﺩﻙ‬‫ﻓﺆ‬  ‫ﹸ‬ ‫ﻧﻪ ﻻﹺﺇﻟﹶﻪ ﹺﺇ ﻻ‬‫ﹶﺃ‬ ‫ﱠ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﻨﺖ‬‫ﻯ ﺀَﺍﻣ‬‫ﺍﱠﻟﺬ‬   ‫ﹺﺑﻪ‬  (Tambahan) Mad Syibih bil badal (Tambahan) Mad Ta’zim 2 harakat 4 atau 5 harakat © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Mad yang berlaku untuk membezakan antara kata-kata pertanyaan dan katakata perkhabaran. Ya’ yang pertama berbaris di bawah serta bertasydid dan ya’ kedua sukun. Huruf mad yang terdapat pada kalimah (‫ )ﻻ‬iaitu penapian ketuhanan selain daripada Allah. Mad sillah Thowilah. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam .2. Selepas ha’ dhamir terdapat hamzah qatho’. Terdapat 4 tempat dalam al-Quran. Mad Tamkin Mad Faraq Apabila terdapat 2 ya’ pada satu kalimah. Apabila terdapat huruf hamzah di tengah-tengah kalimah dan selepasnya terdapat huruf mad.