ciri-ciri syarikat awam berhad ciri-ciri syarikat awam berhad

· Vlll|oo
÷ 8yorl|ot owo¬ ul¬lll|l oloo orooo owo¬ uooooo
¬o¬boll syor uolo¬ syorl|ot ltc.
÷ A|to 8yorl|ot l9ó5 ÷ bllooooo po¬ooooo sooo¬
so|crooo-|crooooyo uco orooo uoo ¬o|sl¬c¬oyo
tluo| toroou.
÷ lo¬ooooo syor tluo| ¬ollbot|oo ulrl uolo¬
pooocrcsoo syorl|ot.
÷ looocrcsoo syorl|ot ultorojcl oloo Aoll Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| po¬ooooo syor.
· Vouol
÷ Vouol ulporoloo uooooo coro ¬oojcol syor
|opouo orooo owo¬ ¬ololcl ¬oulo ¬osso socoro
torbc|o.
÷ Vouol ul|c¬pcl|oo uorlpouo po¬ooooo syor
toopo uloou|oo bllooooooyo.
÷ 8yoroyo boloo ulcrcsolooo socoro bobos uoo lo
¬o¬pcoyol slIot |ocolroo.
· lo¬bootc|oo
÷ Dltcbco|oo ul bowoo A|to 8yorl|ot l9ó5.
÷ lrosos poocbcooo rc¬lt uoo ¬oool ÷ booyo|
porotcroo, syorot, uoo uo|c¬ootosl.
· Llobllltl
÷ Llobllltl sotlop po¬ooooo syor toroou |opouo
¬ouol yooo ullobcr|oo.
÷ uorto porlbouloyo tluo| boloo ultcotct oloo
po¬lctooo syorl|ot.
· looocrcsoo
÷ looocrcsoo syorl|ot ulsoroo|oo |opouo Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| oloo po¬ooooo syor uolo¬
¬osycorot oocoo toocooo cotc| ¬ooocrcs|oo
syorl|ot socoro pro|sl.
· ouoo |orporot yooo soo
÷ Vo¬pcoyol toroI porcouooooo yooo soo , torplsoo
uorlpouo ooll-oolloyo.
÷ lo boloo ¬oouo|wo uoo uluo|wo, ¬o¬lll|l oorto
sorto ¬o¬bcot porjoojloo otos oo¬ooyo sooulrl.
· Aolooo cotcoo rcol
÷ kocotcoooo yooo ulporoloo, solopos ultolo|
ooojoroo |opouo poro lo¬booo, uoo rlzob, o|oo
uloolo|oo soboool ulvluoo.
÷ oocs ÷ to¬boooo syor yooo ulborl socoro
porcc¬o, jl|o rlzob syorl|ot |c|co uoo booyo|.
· 8yorot uoo uo|c¬ootosl
÷ loouoItor syorl|ot ¬oooooo|oo syorot |otot |o
otos syorl|ot boroou cotc| ¬olloucool |opootloooo
orooo ro¬ol yooo ¬olobcr |o uolo¬oyo.
÷ 8yorot ltc tor¬osc|.
· A|ocooyo ¬ostlloo ulocult oloo o|ocotoo bortoclloo uoo
uloootor |opouo loouoItor 8yorl|ot sotlop tooco.
· A|oco uotcoo kcol uoo kcocl klro-|lro ¬ostl ulc¬c¬|oo
cotc| pooootoocoo orooo ro¬ol ¬ololcl ¬oulo ¬osso.
· 8oborooo porcboooo strc|tcr syorl|ot tor¬osc|
poooo¬bllollooo uoo porcootc¬oo ¬ostl ¬oouopot
|olclcsoo uorlpouo poouoItor syorl|ot.
· Vosycorot oocoo toocooo ¬ostl ulouo|oo sotlop tooco.
· c|ol
÷ kocotcoooo syorl|ot ul|ooo|oo cc|ol yooo tloool,
loltc 27% otos |ocotcoooo.

/. 5020.3 -. 4/./:25:.3 2.75.33.2.W 4/.3 / -. $.3 8.7.8 .3 /.. 807 05. 80.7./.7.8 /. -40 /:7:83.7.3 /4:2039.: 20/. 80. 2025:3.3 . 47./. 81.2 20. 4/.88.35...9 !74808 503:-:..3...9:7../50740 /03. 507.7. 907-:. 9.9 /.7.. -./. $073.3 .3.9 0.3 .3 807 9. -0-.3 7:29 /. 203:.3 9:-:.3 W !02-039:.

 . 5748 .3 8. 9/.9 80.3 05.:3.7.3/.3 .3 8.-9 809./.7.7.:3 9.9 .79. 02-.-9 . !03.39 40 5020..9 W !03:7:8.2 208:./.3/. -40 /9:39:9 40 502:9.3 8..-:7.3 807 /.9 /807.3 :39: 203:7:8./ 05.7.5 5020../3.7.. 24/.3 807 907..W . 507-.3 !03:7:8.7.

8 3.3 ...3 ..7.3 80-.W .7. 7.3 /.3 //.3 7.1 507:3/. .. 02-.9 ..3.9.38. /.3/50740 8005.7.3.3 :39:3 7: 0:39:3.3 47547. .2-.. . 9.3. /. /.2..3 .7. /.. 8079.3. 803/7 W .38.8 /94./.3.3. 202 .:2.7.3 05.9 :: /. 202-:.. 025:3./.3/-07 80.. .3 -./03 43:8 9.. . 5. 90758.9 507./. 507.3 807 .75.8. . -40 203/.79.

2089.75.2.8: W .9809.:.-:7 0 /.23.7.2-.7 $./. 7./ :39: 203/:3 050393.:3 9.3 507.3 /4:2039. 503/.7.3 /. .7..3 809.:39. /.39.3 /.7. 20.19.9 .8 !03/.3 :3.:33.8: 503.5.2.9 09./..9 /.7. 2089 /:2:2.9 9072.3 -079.:3 W .7 8.W $.3 2089 203/.320.5 9.7.9 0::8.3 897:9:7 8.5 9.3 /.7.3 7.7 05.8 8. $.9.7.3 7. /.9 -07.9 9: 9072.3 47.:/9 40 .7 8.3 2089 /. !03/.:3 &39:3 #: /.: 20/..3 :39: 50309.3 47. W $0-.19.2.3 8.3 507:-.:..:3.19.9 W 08:.:3 . 7..9 0 ..88.39:2.7../.7.9 20303.

 0:39:3.9.3 .W :.. .8 0:39:3.3 8.:.3 .7.9 /03.393  .9: .