Mazhab (bahasa Arab: , madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan

dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang je batasan-batasannya, bagianlas bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.[1]

Daftar isi
[sembunyikan] 1 Pengertian ulama fiqih 2 Pembagian Mazhab 3 Sunni o 3.1 Hanafi o 3.2 Maliki o 3.3 Syafi'i o 3.4 Hambali 4 Syi'ah o 4.1 Ja'fari o 4.2 Ismailiyah o 4.3 Zaidiyah 5 Khawarij 6 Lain-lain 7 Referensi

[sunting] Pengertian ulama fiqih
Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Ini adalah pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus.[1]

[sunting] Pembagian Mazhab
Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari kalangan Sunni. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah.

[sunting] Sunni
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sunni Sunni atau lebih dikenal dengan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah pada awal mula perkembangannya banyak memiliki aliran, ada beberapa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in

Singapura. Syria. empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia. dan Maladewa). Sri Lanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Mesir. dan kadang -kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadits. Bangladesh. [sunting] Maliki Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Maliki Didirikan oleh Imam Malik. Iran. Yaman. penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi). Syria. hidup. perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%). Turki. Kaukasia (Chechnya. dan meninggal di sana. separuh Irak. Di dalam keyakinan Sunni. Mesir bagian Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup pendudukMadinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah.yang dikenal memiliki aliran masing-masing. Sri Lanka. [sunting] Hanafi Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hanafi Didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Irak. [sunting] Syi'ah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Syi'ah Syi'ah atau lebih dikenal lengkapnya dari kalimat bersejarah Syi`ah `Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. [sunting] Syafi'i Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Syafi'i Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Thailand. Dagestan). India. Namun demikian hanya tiga aliran yang . Somalia. diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Filipina. Sampai kemudian terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. [sunting] Hambali Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hambali Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara.

[sunting] Khawarij Artikel utama untuk bagian ini adalah: Khawarij Mazhab Khaw rij mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib. ia digantikan anaknya Yahya bin Zaid.masih ada sampai sekarang. Ali bin Abu Thalib dan anak -cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. Setelah kematian imam ke-4. Mazhab ini menjadi mazhab resmi dari Negara Republik Islam Iran. Di dalam keyakinan utama Syi'ah. ketimbang saudara an tirinya. yaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin. bukan saudaranya Musa al-Kadzim. Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbedaan dalam hal siapa saja yang menjadi imam dan pengganti para imam tersebut pada saat ini. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. Keimaman kemudian berlanjut yaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. yaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Garis Imam Ismailiyah sampai ke Imam-imam Aga Khan. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. [sunting] Ismailiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ismailiyah Mazhab Ismaili atau Mazhab Tujuh Imam berpendapat bahwaIsmail bin Ja'far adalah Imam pengganti ayahnya Jafar as-Sadiq. lalu menolaknya karena melakukan takhrif (perdamaian} dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mereka anggap zalim. [sunting] Ja'fari Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Ja'fari Mazhab Ja'fari atau Mazhab Dua Belas Imam (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. Dinisbatkan kepada Ismail bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umayyah. Ismailiyah dan Zaidiyah. Awalnya mazhab ini berpusat di daerah Irak bagian selatan. Dinisbatkan kepadaImam ke-6. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. Muhammad al-Baqir. yang mengklaim sebagai keturunannya. Kaum Khaw rij umumnya fanatik dan keras dalam membela . [sunting] Zaidiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapat bahwa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimam dari ayahnya Ali Zainal Abidin. Zaid bin Ali menyatakan bahwa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang.

Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama Ttabi¶in. Walter Benjamin. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya. mazhab As-Syafi¶i di sana berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi. Istilah mazhab merupakan sighat isim makan dari fi¶il madli yaitu Dzahaba.i pun berkembang banyak di Indonesia. Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa. Sekilas tentang 4 Mazhab 1. Istilah Mazhab secara umum dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk merujuk kepada suatu aliran tertentu dalam suatu disiplin ilmu atau filsafat. Dasar-dasar Mazhab Hanafi Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok. yaitu pada tahun 80 H = 699 M. serta memili i pemahaman tekst al Al Q ran yang berbeda dari Sunni dan Syi ah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu¶man. di mana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. yang kesemuanya berarti jalan atau cara. melainkan satu tingkat di bawahnya. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Biasanya mereka punya lembaga pendididikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya.mazhabnya. biasanya akan mempengaruhi ragam mazhab penduduk suatu negeri. ³Sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama. oleh karena itu mazhab artinya: tempat pergi atau jalan. Al-Istihsan. Dzahaba artinya pergi. As Sunnah. Maka di kemudian hari. Abu Hanifah.´ Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Kata-kata yang semakna ialah: maslak. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra¶yi). Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. thariiqah dan sabiil. yaitu: Al-Kitab. mazhab As-Syafi. Perkataan para Sahabat. Maka disebut juga mazhab Ahlur Ra¶yi masa Tsabi¶it Tabi¶in.   . Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah. seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi¶ Maula Ibnu Umar.A. Mazhab Hanafi Pendiri mazhab Hanafi ialah: Nu¶man bin Tsabit bin Zautha. Max Horkheimer. Di Mesir misalnya. Ijma¶ dan Uruf. baik ibadah maupun lainnya . dll. Demikian pengertian mazhab menurut bahasa. misalnya Mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokoh pemikirnya Theodor Adorno. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri.Diahirkan pada masa sahabat. lalu punya banyakmurid di antaranya dair Indonesia. Denominasi Katolik-Protestan-Ortodoks lebih setara dengan denominasi (fi qah) Sunni-Syi ah dalam Islam. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi¶i R. Jürgen Habermas. Nanti para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab trsebut di negeri masing-masing. Bila pengelilaan perguruan itu berjalan baik dan berhasil. Herbert Marcuse. Al-Qiyas. [sunting] Lain-lain Mazhab agama Islam yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Mazhab Syafi i Pengertian Mazhab dalam Islam tidak serupa dengan denominasi dalam Kristen.

Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al-Utaqy. bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits. 5. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir. Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah: Malik bin Anas bin Abu Amir. Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Turki. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi¶ah bin Abdur Rahman. terhadap illat Nash-nash Sunnah Dzahirus Sunnah Dalilus Sunnah Mafhum Sunnah Tanbihus Sunnah Ijma¶ Qiyas Amalu Ahlil Madinah Qaul Shahabi Istihsan Muraa¶atul Khilaaf Saddud Dzaraa¶i. 2. 3. Asbagh bin Farj al-Umawi. Syiria dan Libanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan. Pakistan. . Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak). Dasar-dasar Mazhab Maliki Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok(dasar) yaitu: y y y y y y y y y y y y y y y y y Nashshul Kitab Dzaahirul Kitab (umum) Dalilul Kitab (mafhum mukhalafah) Mafhum muwafaqah Tanbihul Kitab. Muhammad bin Hasn bin Farqad as Syaibani (132-189 H) d. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW.-204 H). Imam Malik adalah imam (tokoh) negeri Hijaz. Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah: 1. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Mazhab Maliki Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Lahir pada tahun 93 M = 712 M di Madinah. Zufar bin Hujail bin Qais al-Kufi (110-158 H) c. Hasan bin Ziyad Al-Lu¶lu Al-Kufi Maulana Al-Anshari («. Beliau juga belajar kepada Nafi¶ Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. 2.Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut: a. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H) b. Turkistan. Muslimin India dan Tiongkok. 4.

Mazhab Syafi¶i. 5. Dan kitabnya dalam bidang fiqh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah: Al-Um. 5. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. 7. Yang pertama ialah Qaul Qadim.6. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za¶farani al-Bagdadi. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari. Tunisi. 2. . 2. Imam Syafi¶i sanggup hafal AlQur-an pada usia tujuh tahun. Al-Kitab. Abdus Salam bin Said At Tanukhi. Sunnah Mutawatirah. Khabar Ahad. 3. Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain: 1. 5. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi. Isa bin Dinar al-Andalusi. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al-Qurthubi. 3. Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah: 1. 3. 7. Al-Ijma¶. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama. Bahrain. Setelah beliau hafal Al-Qur-an barulah mempelajari bahasa dan syi¶ir. 6. Al-Qiyas. 2. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi. Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Dasar-dasar Mazhab Syafi¶i Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi¶i dalam mengistinbat hukum sysra¶ adalah: 1. Dan yang kedua ialah Qul Jadid. Aljazair. Asad bin Furat. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidupdi Irak. 4. Mazhab Syafi¶i terdiri dari dua macam. 4. 6. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko. 4. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami. 3. Abdul Walid al-Baji Abdul Hasan Al-Lakhami Ibnu Rusyd Al-Kabir Ibnu Rusyd Al-Hafiz Ibnu µArabi Ibnul Qasim bin Jizzi Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki. Keistimewaan Imam Syafi¶i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan peletak batu pertama ilmu Ushul Fiqh dengan kitabnya Ar Risaalah. dan Kuwait. 2. 3. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi. Libia. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keeempat. 6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. seorang Mufti di Mekah. Guru Imam Syafi¶i yang pertama ialah Muslim bin Khalid. kemudian beliau mempelajari hadits dan fiqh. Al-Istishab. berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Awal mulanya tersebar di daerah Madinah.

Fatwa sebagian Sahabat. 5. Dasar-dasar Mazhabnya. Muwaquddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Mughni. 3. Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Pilipina. dia telah mengarang Assunan Fil Fiqhi µAlaa Mazhabi Ahamd. 3. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil Hadis. antara lain: Siria. 4. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Misri. 5. Rabi¶ bin Abdul Jabbar al-Muradi. 2. 4. Arabia Selatan. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah 40. Jazirah Indo China. Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al Fataawa. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani al-Misri. Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Hambali. Siria. Palestina. Mazhab Hambali. Malaysia. di antaranya: 1. Hadits Mursal atau Hadits Doif.000 hadis dalam kitab Musnadnya. Nash Al-Qur-an atau nash hadits. Somalia. Indonesia. Yaman. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan. 6. 2. Kufah dan Basrsh. Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fiqhi. Pengembang-pengembang Mazhabnya Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut: 1.Atsram. 5. 2. Pakistan. Ibnul Qaiyim al-Jauziyah pengarang kitab I¶laamul Muwaaqi¶in dan Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar¶iyyah. Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya I¶laamul Muwaaqi¶in. Adapun sahabat beliau dari Mesir: 1. Irak. Harmalah bin Tahya bin Abdullah Attayibi Yunus bin Abdul A¶la Asshodafi al-Misri. 2. 4. 3.4. 4. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. Hijaz. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. . 3.Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Libanon. Mesir. Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi¶i Mazhab Syafi¶i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia. Daerah yang Menganut Mazhab Hambali. Sunni-Rusia dan Yaman. Yordania. Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah: 1. dan wafat tahun 241 H. India. Pendapat sebagian Sahabat. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Bagdadi. Hijaz. Qiyas. Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi pengarang Assyarhul Kabiir.

Daulah Umaiyah dan Abbasiyah. Palestina. Keempatnya masih utuh tegak berdiri dan dijalankan serta dikembangkan leh may ritas muslimin di muka bumi. Sebenarnya jumlah mazhab besar tidak hanya terbatas hanya 4 saja. Di antara t nggak penegang ajaran Islam di muka bumi adalah muncul beberapa mazhab raksasa di tengah ratusan mazhab kecil lainnya. sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal/ l gika dalam mengupas masalah fiqih. Bila beliau tidak terlalu yakin atas keshahihah suatu hadits. MazhabAl -Hanifiyah. Beliau hidup dalam dua masa. begitu banyak hadits palsu. Assalamu 'alaikm warahmatullahi wabarakatuh. ia bahkan termasuk Tabi¶in. jauh sebelum era imam Al-Bukhari dan imam Muslim yang terkenal sebagai ahli ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . Dan sebagai gantinya. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab. Beliau berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Al -Malikiyah. Wallahu a¶lam bishshawab. Didirikan leh An -Nu¶man bin Tsabit (80 -150 H) atau lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. namun keempat mazhab itu memang diakui eksistensi dan jati dirinya leh umat selama 15 abad ini. mazhab Hambali berkembang di Bagdad. maka beliau lebih memlih untuk tidak menggunakannnya. Berikut sekelumit sejarah keempat mazhab ini dengan sedikit gambaran landasan manhaj mereka. sebagian ahli sejarah menyebutkan. Asy -Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su¶udi. Keempat mazhab itu adalah Al -Hanafiyah. beliau menemukan begitu banyak f rmula seperti mengqiyas kan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nash syar'i. Mazhab Al -Hanafiyah sebagaimana dipat k leh pendirinya. lemah dan bermasalah yang beredar di masa belia u. Masing -masing punya basis kekuatan syariah serta masih mampu melahirkan para ulama besar di masa sekarang ini. * Kurang tersedianya hadits yang sudah diseleksi keshahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat nabi SAW. Sebaliknya. Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal. Oleh para pengamat dianalisa bahwa di antaralatar belakangnya adalah: * Karena beliau sangat berhati -hati dalam menerima sebuah hadits. Beliau termasuk pengikut tabiin (tabi¶utabiin).Awal perkembangannya. wassalamu µalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siria dan Irak. 1.

As-Sunnah (dengan lima rincian dari masing -masing Al-Quran dan As Sunnah. Qiyas. Kalau Al-Hanafiyah banyak sekali mengandalkan nalar dan l gika. 2. mafhum muwafakah. karena kurang tersedianya nash -nash yang valid di Kufah. perkataan sahabat. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ . tekstualitas. istishab. saddudzarai¶. Di Baghdad. muraatul khilaf. imam fiqh. meski tanpa harus merujuk kepada hadits yang shahih para umumnya. Imam Syafi¶i menulis madzhab lamanya (madzhab q dim). Dasar madzhabnya: Al -Quran. Memasuki wilayah yang jauh dari pusat sumber syariah Islam. maslahah mursalah.peneliti hadits. Di kemudian hari. Ijma¶ dan Qiyas. Al -Quran. dan ushul. Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar. lafaz umum. Mazhab ini adalah ke balikan dari mazhan Al -Hanafiyah. Imam Syafi¶i adalah se rang mujtahid mutlak. amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah). Sunnah. pemahaman zhahir. Met d l gi mazhab ini menjadi sangat menentukan dalam dunia fiqih di berbagai negeri. Apalagi mengingat Islam mengalami perluasan yang sangat jauh ke seluruh penjuru dunia. tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H. Kemudian beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). istihsan. 3. Ijma¶. hadis. Salah satu karangannya adalah ³Ar -Risalah´ buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab ³Al -Umm´ yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. mazhab Maliki justru 'kebanjiran' sumber-sumber syariah. met d l gi yang beliau perkenalkan memang sangat berguna buat umat Islam sedunia. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi (Al-Hanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al -Malikiyah). Sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di k ta Nabi SAW sendiri. syar'u man qablana (syariat nabi terdahulu). di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. Mazhab As -Syafi'iyah Didirikan leh Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i (150 ± 204 H). Mazhab Al -Malikiyah Mazhab ini didirikan leh Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93 ± 179H). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul 'ilm di akhir bulan Rajab 204 H.Berkembang sejak awal di k ta Madinah dalam urusan fiqh. mafhum mukhalafah. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H. tanbih alal illah). Mazhab ini ditegakkan di atas d ktrin untuk merujuk dalam segala sesuatuny a kepada hadits Rasulullah SAW dan praktek penduduk Madinah. Imam Malik sangat meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum.

Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya. men lak maslahah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. Beliau ber guru kepada Imam Syafi¶i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Imam Syafi¶i mengatakan tentang madzhabnya. Mazhab Al -Hanabilah Didirikan leh Imam Ahmad bin Han bal Asy Syaibani (164 ± 241 H). Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Imam Syafi¶i mengatakan. ´ Dasar madzhab Ahmad adalah Al -Quran. Shalih bin Ahmad £ £ £ £ £ £ £ . Bashrah. saddudzarai¶. ´ Kitab ³Al -Hujjah´ yang merupakan madzhab lama diriwayatkan leh empat imam Irak. ´Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat. Qiyas. Istishab. Al -Buwaithi. Ar -Rabi¶ Jizii b in Sulaiman. Syam. Za¶farani. Al -Karabisyi dari Imam Syafi¶i. jawaban atas pertanyaan dan lain -lain. Al -Muzani. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al -Bukhari (104 ± 183 H). Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal. ´Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku.000 lebih hadis. Maslahah mursalah. ´Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana rang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad). Beliau memiliki kukuatan hafalan yang kuat. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 ± 290 H). Ijam¶. Sementara kitab ³Al -Umm´ sebagai madzhab yang baru yang diriwayatkan leh pengikutnya di Mesir.´ Penduduk Baghdad mengatakan. Namun pengikutnya yang membukuka nnya madzhabnya dari perkataan. Mekah. Abu Tsaur. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis ³Al -Musnad´ yang memuat 40. Madinah. seperti Kufah. ´Imam Syafi¶i adalah nashirussunnah (pembela sunnah).Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Sunnah. dan buanglah perkataanku di belakang temb k. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu. Gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. fatwah sahahabat. perbuatan. Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya. Yaman. maka ia (hadis) adalah madzhabku. ´ 4. Imam Syafi¶i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir. Imam Ahmad adalah se rang pakar hadis dan fiqh. Imam Ahmad mengunakan hadis mursal dan hadis dlaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar.

Abu Bakr Al -Khallal (w 311 H). Ahmad bin Muhammad (w 273 H). Abul Qasim (w 334 H) yang terakhi r ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad. Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H). Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah ³Al -Mughni´ karangan Ibnu Qudamah.lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. . Murid yang adalah Al -Atsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful