Mazhab (bahasa Arab: , madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan

dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang je batasan-batasannya, bagianlas bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.[1]

Daftar isi
[sembunyikan] 1 Pengertian ulama fiqih 2 Pembagian Mazhab 3 Sunni o 3.1 Hanafi o 3.2 Maliki o 3.3 Syafi'i o 3.4 Hambali 4 Syi'ah o 4.1 Ja'fari o 4.2 Ismailiyah o 4.3 Zaidiyah 5 Khawarij 6 Lain-lain 7 Referensi

[sunting] Pengertian ulama fiqih
Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Ini adalah pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus.[1]

[sunting] Pembagian Mazhab
Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari kalangan Sunni. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah.

[sunting] Sunni
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sunni Sunni atau lebih dikenal dengan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah pada awal mula perkembangannya banyak memiliki aliran, ada beberapa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in

Thailand. dan meninggal di sana. perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. [sunting] Maliki Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Maliki Didirikan oleh Imam Malik. Sri Lanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Kaukasia (Chechnya. dan kadang -kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadits. Mesir. Somalia. [sunting] Syafi'i Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Syafi'i Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Iran. hidup. Yaman. diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Irak. Syria. Syria. Sri Lanka. Singapura. Sampai kemudian terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. India. [sunting] Hanafi Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hanafi Didirikan oleh Imam Abu Hanifah. separuh Irak. Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi). Di dalam keyakinan Sunni. Bangladesh. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%). Dagestan). [sunting] Hambali Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hambali Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mesir bagian Utara. Filipina. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup pendudukMadinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia. [sunting] Syi'ah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Syi'ah Syi'ah atau lebih dikenal lengkapnya dari kalimat bersejarah Syi`ah `Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran.yang dikenal memiliki aliran masing-masing. empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti. Namun demikian hanya tiga aliran yang . dan Maladewa). Turki. penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan.

Awalnya mazhab ini berpusat di daerah Irak bagian selatan. Di dalam keyakinan utama Syi'ah. Muhammad al-Baqir. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah kematian imam ke-4. [sunting] Zaidiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapat bahwa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimam dari ayahnya Ali Zainal Abidin. [sunting] Ismailiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ismailiyah Mazhab Ismaili atau Mazhab Tujuh Imam berpendapat bahwaIsmail bin Ja'far adalah Imam pengganti ayahnya Jafar as-Sadiq. Dinisbatkan kepadaImam ke-6. Dinisbatkan kepada Ismail bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin. ia digantikan anaknya Yahya bin Zaid. Ismailiyah dan Zaidiyah. Garis Imam Ismailiyah sampai ke Imam-imam Aga Khan. yang mengklaim sebagai keturunannya. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. yaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kaum Khaw rij umumnya fanatik dan keras dalam membela . Mazhab ini menjadi mazhab resmi dari Negara Republik Islam Iran. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umayyah. Zaid bin Ali menyatakan bahwa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. Keimaman kemudian berlanjut yaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. ketimbang saudara an tirinya. lalu menolaknya karena melakukan takhrif (perdamaian} dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mereka anggap zalim. [sunting] Khawarij Artikel utama untuk bagian ini adalah: Khawarij Mazhab Khaw rij mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib.masih ada sampai sekarang. bukan saudaranya Musa al-Kadzim. yaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbedaan dalam hal siapa saja yang menjadi imam dan pengganti para imam tersebut pada saat ini. [sunting] Ja'fari Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Ja'fari Mazhab Ja'fari atau Mazhab Dua Belas Imam (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. Ali bin Abu Thalib dan anak -cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin.

Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Di Mesir misalnya. di mana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. Al-Qiyas. Jürgen Habermas. Herbert Marcuse. Istilah Mazhab secara umum dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk merujuk kepada suatu aliran tertentu dalam suatu disiplin ilmu atau filsafat. yang kesemuanya berarti jalan atau cara.   . oleh karena itu mazhab artinya: tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah: maslak. Demikian pengertian mazhab menurut bahasa. melainkan satu tingkat di bawahnya. [sunting] Lain-lain Mazhab agama Islam yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Mazhab Syafi i Pengertian Mazhab dalam Islam tidak serupa dengan denominasi dalam Kristen. seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi¶ Maula Ibnu Umar. biasanya akan mempengaruhi ragam mazhab penduduk suatu negeri. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra¶yi). Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama Ttabi¶in. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu¶man. Sekilas tentang 4 Mazhab 1. Dasar-dasar Mazhab Hanafi Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok. misalnya Mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokoh pemikirnya Theodor Adorno.Diahirkan pada masa sahabat.i pun berkembang banyak di Indonesia. baik ibadah maupun lainnya . Maka di kemudian hari. Mazhab Hanafi Pendiri mazhab Hanafi ialah: Nu¶man bin Tsabit bin Zautha. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri. Max Horkheimer. Bila pengelilaan perguruan itu berjalan baik dan berhasil. Istilah mazhab merupakan sighat isim makan dari fi¶il madli yaitu Dzahaba. yaitu: Al-Kitab. mazhab As-Syafi¶i di sana berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi. Dzahaba artinya pergi. Al-Istihsan.´ Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. lalu punya banyakmurid di antaranya dair Indonesia. Denominasi Katolik-Protestan-Ortodoks lebih setara dengan denominasi (fi qah) Sunni-Syi ah dalam Islam. Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa. Nanti para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab trsebut di negeri masing-masing. ³Sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama. serta memili i pemahaman tekst al Al Q ran yang berbeda dari Sunni dan Syi ah. thariiqah dan sabiil. mazhab As-Syafi. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Biasanya mereka punya lembaga pendididikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya. yaitu pada tahun 80 H = 699 M.A.mazhabnya. Maka disebut juga mazhab Ahlur Ra¶yi masa Tsabi¶it Tabi¶in. dll. As Sunnah. Walter Benjamin. Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya. Ijma¶ dan Uruf. Perkataan para Sahabat. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi¶i R.

Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah: 1. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H) b. Muslimin India dan Tiongkok. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al-Utaqy. Mazhab Maliki Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. 5. Hasan bin Ziyad Al-Lu¶lu Al-Kufi Maulana Al-Anshari («. Dasar-dasar Mazhab Maliki Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok(dasar) yaitu: y y y y y y y y y y y y y y y y y Nashshul Kitab Dzaahirul Kitab (umum) Dalilul Kitab (mafhum mukhalafah) Mafhum muwafaqah Tanbihul Kitab. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Syiria dan Libanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan. Asbagh bin Farj al-Umawi. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir. 4. Zufar bin Hujail bin Qais al-Kufi (110-158 H) c. Turkistan. . kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW. 2.Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut: a. Muhammad bin Hasn bin Farqad as Syaibani (132-189 H) d. Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah: Malik bin Anas bin Abu Amir. terhadap illat Nash-nash Sunnah Dzahirus Sunnah Dalilus Sunnah Mafhum Sunnah Tanbihus Sunnah Ijma¶ Qiyas Amalu Ahlil Madinah Qaul Shahabi Istihsan Muraa¶atul Khilaaf Saddud Dzaraa¶i.-204 H). Pakistan. Lahir pada tahun 93 M = 712 M di Madinah. Beliau juga belajar kepada Nafi¶ Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. 2. bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Turki. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi¶ah bin Abdur Rahman. 3. Imam Malik adalah imam (tokoh) negeri Hijaz. Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak).

kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko. Libia. Al-Kitab. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za¶farani al-Bagdadi. Imam Syafi¶i sanggup hafal AlQur-an pada usia tujuh tahun.6. Dan yang kedua ialah Qul Jadid. Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah: 1. 2. Al-Ijma¶. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keeempat. Setelah beliau hafal Al-Qur-an barulah mempelajari bahasa dan syi¶ir. 2. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama. Al-Istishab. 3.Mazhab Syafi¶i. Asad bin Furat. Al-Qiyas. 4. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. 7. 3. Mazhab Syafi¶i terdiri dari dua macam. Sunnah Mutawatirah. Abdul Walid al-Baji Abdul Hasan Al-Lakhami Ibnu Rusyd Al-Kabir Ibnu Rusyd Al-Hafiz Ibnu µArabi Ibnul Qasim bin Jizzi Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki. Khabar Ahad. Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Isa bin Dinar al-Andalusi. Guru Imam Syafi¶i yang pertama ialah Muslim bin Khalid. 4. 4. Bahrain. Aljazair. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami. 5. berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. 3. 2. kemudian beliau mempelajari hadits dan fiqh. dan Kuwait. Tunisi. 2. Keistimewaan Imam Syafi¶i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan peletak batu pertama ilmu Ushul Fiqh dengan kitabnya Ar Risaalah. Dan kitabnya dalam bidang fiqh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah: Al-Um. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidupdi Irak. Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain: 1. 6. 6. . 3. Dasar-dasar Mazhab Syafi¶i Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi¶i dalam mengistinbat hukum sysra¶ adalah: 1. Yang pertama ialah Qaul Qadim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. 3. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi. Abdus Salam bin Said At Tanukhi. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi. seorang Mufti di Mekah. 6. 5. 7. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al-Qurthubi. 5. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. Awal mulanya tersebar di daerah Madinah.

Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi¶i Mazhab Syafi¶i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia. Indonesia. Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Yaman. Somalia. Hadits Mursal atau Hadits Doif. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al.000 hadis dalam kitab Musnadnya. Kufah dan Basrsh. antara lain: Siria. dan wafat tahun 241 H. Nash Al-Qur-an atau nash hadits. Pakistan. Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Hambali. Siria. Sunni-Rusia dan Yaman. Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Ibnul Qaiyim al-Jauziyah pengarang kitab I¶laamul Muwaaqi¶in dan Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar¶iyyah.Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. 2. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. India. 5. 6. 3. Hijaz. Irak. Fatwa sebagian Sahabat. . Pendapat sebagian Sahabat. Pengembang-pengembang Mazhabnya Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut: 1. Yordania. 2. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan. 4. 4. Qiyas. Libanon. 5.4. Rabi¶ bin Abdul Jabbar al-Muradi.Atsram. 4. Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah: 1. Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al Fataawa. Daerah yang Menganut Mazhab Hambali. Arabia Selatan. Muwaquddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Mughni. 2. di antaranya: 1. 2. 3. Harmalah bin Tahya bin Abdullah Attayibi Yunus bin Abdul A¶la Asshodafi al-Misri. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil Hadis. Jazirah Indo China. 5. Malaysia. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah 40. Pilipina. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani al-Misri. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. Mazhab Hambali. 3. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Bagdadi. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Misri. Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fiqhi. 4. Adapun sahabat beliau dari Mesir: 1. Hijaz. Mesir. 3. Palestina. dia telah mengarang Assunan Fil Fiqhi µAlaa Mazhabi Ahamd. Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya I¶laamul Muwaaqi¶in. Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi pengarang Assyarhul Kabiir. Dasar-dasar Mazhabnya.

sebagian ahli sejarah menyebutkan. Sebaliknya. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab. Keempatnya masih utuh tegak berdiri dan dijalankan serta dikembangkan leh may ritas muslimin di muka bumi.Awal perkembangannya. namun keempat mazhab itu memang diakui eksistensi dan jati dirinya leh umat selama 15 abad ini. Bila beliau tidak terlalu yakin atas keshahihah suatu hadits. Beliau hidup dalam dua masa. mazhab Hambali berkembang di Bagdad. Beliau berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. Di antara t nggak penegang ajaran Islam di muka bumi adalah muncul beberapa mazhab raksasa di tengah ratusan mazhab kecil lainnya. Didirikan leh An -Nu¶man bin Tsabit (80 -150 H) atau lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal. Al -Malikiyah. lemah dan bermasalah yang beredar di masa belia u. Assalamu 'alaikm warahmatullahi wabarakatuh. Asy -Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Siria dan Irak. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat nabi SAW. maka beliau lebih memlih untuk tidak menggunakannnya. Oleh para pengamat dianalisa bahwa di antaralatar belakangnya adalah: * Karena beliau sangat berhati -hati dalam menerima sebuah hadits. Dan sebagai gantinya. beliau menemukan begitu banyak f rmula seperti mengqiyas kan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nash syar'i. Mazhab Al -Hanafiyah sebagaimana dipat k leh pendirinya. Beliau termasuk pengikut tabiin (tabi¶utabiin). sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal/ l gika dalam mengupas masalah fiqih. MazhabAl -Hanifiyah. Palestina. ia bahkan termasuk Tabi¶in. Berikut sekelumit sejarah keempat mazhab ini dengan sedikit gambaran landasan manhaj mereka. Daulah Umaiyah dan Abbasiyah. begitu banyak hadits palsu. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su¶udi. 1. Masing -masing punya basis kekuatan syariah serta masih mampu melahirkan para ulama besar di masa sekarang ini. Sebenarnya jumlah mazhab besar tidak hanya terbatas hanya 4 saja. * Kurang tersedianya hadits yang sudah diseleksi keshahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. jauh sebelum era imam Al-Bukhari dan imam Muslim yang terkenal sebagai ahli ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . Keempat mazhab itu adalah Al -Hanafiyah. Wallahu a¶lam bishshawab. wassalamu µalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

syar'u man qablana (syariat nabi terdahulu). Memasuki wilayah yang jauh dari pusat sumber syariah Islam. Sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di k ta Nabi SAW sendiri. Imam Syafi¶i adalah se rang mujtahid mutlak. tekstualitas. Ijma¶ dan Qiyas. Dasar madzhabnya: Al -Quran. Kalau Al-Hanafiyah banyak sekali mengandalkan nalar dan l gika. lafaz umum. 2. Met d l gi mazhab ini menjadi sangat menentukan dalam dunia fiqih di berbagai negeri. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul 'ilm di akhir bulan Rajab 204 H. 3. saddudzarai¶. mafhum mukhalafah. maslahah mursalah. Mazhab ini ditegakkan di atas d ktrin untuk merujuk dalam segala sesuatuny a kepada hadits Rasulullah SAW dan praktek penduduk Madinah. karena kurang tersedianya nash -nash yang valid di Kufah. Ijma¶. Sunnah.peneliti hadits.Berkembang sejak awal di k ta Madinah dalam urusan fiqh. Di kemudian hari. imam fiqh. Mazhab ini adalah ke balikan dari mazhan Al -Hanafiyah. amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah). pemahaman zhahir. Qiyas. Salah satu karangannya adalah ³Ar -Risalah´ buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab ³Al -Umm´ yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. perkataan sahabat. muraatul khilaf. Di Baghdad. Kemudian beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Apalagi mengingat Islam mengalami perluasan yang sangat jauh ke seluruh penjuru dunia. Mazhab As -Syafi'iyah Didirikan leh Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i (150 ± 204 H). meski tanpa harus merujuk kepada hadits yang shahih para umumnya. Mazhab Al -Malikiyah Mazhab ini didirikan leh Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93 ± 179H). Imam Syafi¶i menulis madzhab lamanya (madzhab q dim). tanbih alal illah). dan ushul. As-Sunnah (dengan lima rincian dari masing -masing Al-Quran dan As Sunnah. di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi (Al-Hanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al -Malikiyah). Imam Malik sangat meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum. mazhab Maliki justru 'kebanjiran' sumber-sumber syariah. met d l gi yang beliau perkenalkan memang sangat berguna buat umat Islam sedunia. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H. istishab. Al -Quran. mafhum muwafakah. istihsan. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ . hadis. Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar.

Madinah. Gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. ´Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana rang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad). Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 ± 290 H). maka ia (hadis) adalah madzhabku. Mazhab Al -Hanabilah Didirikan leh Imam Ahmad bin Han bal Asy Syaibani (164 ± 241 H). Mekah. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya. Imam Syafi¶i mengatakan tentang madzhabnya. Yaman. Syam. Al -Muzani. men lak maslahah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. Za¶farani. Al -Karabisyi dari Imam Syafi¶i. fatwah sahahabat. Shalih bin Ahmad £ £ £ £ £ £ £ . Ahmad bin Hanbal. jawaban atas pertanyaan dan lain -lain. Bashrah. Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya. Maslahah mursalah. ´Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku. ´ Kitab ³Al -Hujjah´ yang merupakan madzhab lama diriwayatkan leh empat imam Irak. ´ Dasar madzhab Ahmad adalah Al -Quran. dan buanglah perkataanku di belakang temb k. ´Imam Syafi¶i adalah nashirussunnah (pembela sunnah). Imam Ahmad adalah se rang pakar hadis dan fiqh. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al -Bukhari (104 ± 183 H).´ Penduduk Baghdad mengatakan. Imam Ahmad mengunakan hadis mursal dan hadis dlaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar. Istishab. Ijam¶. Sementara kitab ³Al -Umm´ sebagai madzhab yang baru yang diriwayatkan leh pengikutnya di Mesir. Imam Syafi¶i mengatakan. perbuatan. Abu Tsaur. ´Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat.Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis ³Al -Musnad´ yang memuat 40. Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad. Imam Syafi¶i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir. seperti Kufah. saddudzarai¶. Al -Buwaithi. ´ 4. Sunnah. Ar -Rabi¶ Jizii b in Sulaiman. Namun pengikutnya yang membukuka nnya madzhabnya dari perkataan. Beliau memiliki kukuatan hafalan yang kuat.000 lebih hadis. Qiyas. Beliau ber guru kepada Imam Syafi¶i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil.

Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H). Ahmad bin Muhammad (w 273 H). Murid yang adalah Al -Atsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya.lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. . Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah ³Al -Mughni´ karangan Ibnu Qudamah. Abu Bakr Al -Khallal (w 311 H). Abul Qasim (w 334 H) yang terakhi r ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad.