Mazhab (bahasa Arab: , madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan

dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang je batasan-batasannya, bagianlas bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.[1]

Daftar isi
[sembunyikan] 1 Pengertian ulama fiqih 2 Pembagian Mazhab 3 Sunni o 3.1 Hanafi o 3.2 Maliki o 3.3 Syafi'i o 3.4 Hambali 4 Syi'ah o 4.1 Ja'fari o 4.2 Ismailiyah o 4.3 Zaidiyah 5 Khawarij 6 Lain-lain 7 Referensi

[sunting] Pengertian ulama fiqih
Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Ini adalah pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus.[1]

[sunting] Pembagian Mazhab
Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari kalangan Sunni. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah.

[sunting] Sunni
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sunni Sunni atau lebih dikenal dengan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah pada awal mula perkembangannya banyak memiliki aliran, ada beberapa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in

Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. dan Maladewa). [sunting] Hambali Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hambali Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan. [sunting] Syafi'i Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Syafi'i Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Namun demikian hanya tiga aliran yang . Filipina. empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti. Yaman. perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. [sunting] Hanafi Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Hanafi Didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. [sunting] Syi'ah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Syi'ah Syi'ah atau lebih dikenal lengkapnya dari kalimat bersejarah Syi`ah `Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Singapura. Di dalam keyakinan Sunni. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. [sunting] Maliki Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Maliki Didirikan oleh Imam Malik. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia. hidup. Iran. Mesir. Kaukasia (Chechnya. Sampai kemudian terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. Syria. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%). diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. dan meninggal di sana. Syria. Sri Lanka. Dagestan). Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup pendudukMadinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah. India. Bangladesh. Mesir bagian Utara. separuh Irak. Sri Lanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Somalia. Turki. Thailand.yang dikenal memiliki aliran masing-masing. Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi). dan kadang -kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadits. Irak.

bukan saudaranya Musa al-Kadzim. ia digantikan anaknya Yahya bin Zaid. Zaid bin Ali menyatakan bahwa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang. Ali Zainal Abidin. [sunting] Khawarij Artikel utama untuk bagian ini adalah: Khawarij Mazhab Khaw rij mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Keimaman kemudian berlanjut yaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. ketimbang saudara an tirinya. Dinisbatkan kepadaImam ke-6. [sunting] Zaidiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapat bahwa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimam dari ayahnya Ali Zainal Abidin. yaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Dinisbatkan kepada Ismail bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di dalam keyakinan utama Syi'ah. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. [sunting] Ismailiyah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ismailiyah Mazhab Ismaili atau Mazhab Tujuh Imam berpendapat bahwaIsmail bin Ja'far adalah Imam pengganti ayahnya Jafar as-Sadiq. Kaum Khaw rij umumnya fanatik dan keras dalam membela . yaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad al-Baqir. Ismailiyah dan Zaidiyah. Garis Imam Ismailiyah sampai ke Imam-imam Aga Khan. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umayyah. Mazhab ini menjadi mazhab resmi dari Negara Republik Islam Iran. lalu menolaknya karena melakukan takhrif (perdamaian} dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mereka anggap zalim. [sunting] Ja'fari Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mazhab Ja'fari Mazhab Ja'fari atau Mazhab Dua Belas Imam (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbedaan dalam hal siapa saja yang menjadi imam dan pengganti para imam tersebut pada saat ini. Awalnya mazhab ini berpusat di daerah Irak bagian selatan. Ali bin Abu Thalib dan anak -cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. yang mengklaim sebagai keturunannya. Setelah kematian imam ke-4.masih ada sampai sekarang.

biasanya akan mempengaruhi ragam mazhab penduduk suatu negeri. misalnya Mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokoh pemikirnya Theodor Adorno. Demikian pengertian mazhab menurut bahasa. Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa. Al-Istihsan.   . Ijma¶ dan Uruf. Max Horkheimer. melainkan satu tingkat di bawahnya.Diahirkan pada masa sahabat. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri. thariiqah dan sabiil. [sunting] Lain-lain Mazhab agama Islam yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Mazhab Syafi i Pengertian Mazhab dalam Islam tidak serupa dengan denominasi dalam Kristen. Jürgen Habermas. Denominasi Katolik-Protestan-Ortodoks lebih setara dengan denominasi (fi qah) Sunni-Syi ah dalam Islam. yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Maka di kemudian hari. mazhab As-Syafi¶i di sana berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi. oleh karena itu mazhab artinya: tempat pergi atau jalan. mazhab As-Syafi. Dasar-dasar Mazhab Hanafi Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok. seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi¶ Maula Ibnu Umar. ³Sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama. Di Mesir misalnya. Abu Hanifah. Herbert Marcuse.´ Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. dll. yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra¶yi). Mazhab Hanafi Pendiri mazhab Hanafi ialah: Nu¶man bin Tsabit bin Zautha. Kata-kata yang semakna ialah: maslak. Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah. Bila pengelilaan perguruan itu berjalan baik dan berhasil. Maka disebut juga mazhab Ahlur Ra¶yi masa Tsabi¶it Tabi¶in. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah.A. baik ibadah maupun lainnya . Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama Ttabi¶in. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya. lalu punya banyakmurid di antaranya dair Indonesia.mazhabnya. Nanti para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab trsebut di negeri masing-masing. Perkataan para Sahabat. yaitu: Al-Kitab. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu¶man. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi¶i R. serta memili i pemahaman tekst al Al Q ran yang berbeda dari Sunni dan Syi ah. Al-Qiyas. Walter Benjamin. Dzahaba artinya pergi. Istilah Mazhab secara umum dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk merujuk kepada suatu aliran tertentu dalam suatu disiplin ilmu atau filsafat. Biasanya mereka punya lembaga pendididikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya. Sekilas tentang 4 Mazhab 1. di mana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya.i pun berkembang banyak di Indonesia. As Sunnah. Istilah mazhab merupakan sighat isim makan dari fi¶il madli yaitu Dzahaba.

Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H) b. Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah: Malik bin Anas bin Abu Amir. 5. Zufar bin Hujail bin Qais al-Kufi (110-158 H) c. Muslimin India dan Tiongkok. Lahir pada tahun 93 M = 712 M di Madinah. Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak). Turkistan. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan. Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Hasan bin Ziyad Al-Lu¶lu Al-Kufi Maulana Al-Anshari («. Syiria dan Libanon.Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut: a. kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur.-204 H). Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Dasar-dasar Mazhab Maliki Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok(dasar) yaitu: y y y y y y y y y y y y y y y y y Nashshul Kitab Dzaahirul Kitab (umum) Dalilul Kitab (mafhum mukhalafah) Mafhum muwafaqah Tanbihul Kitab. 2. Beliau juga belajar kepada Nafi¶ Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. . terhadap illat Nash-nash Sunnah Dzahirus Sunnah Dalilus Sunnah Mafhum Sunnah Tanbihus Sunnah Ijma¶ Qiyas Amalu Ahlil Madinah Qaul Shahabi Istihsan Muraa¶atul Khilaaf Saddud Dzaraa¶i. 2. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al-Utaqy. 4. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Pakistan. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Muhammad bin Hasn bin Farqad as Syaibani (132-189 H) d. Mazhab Maliki Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi¶ah bin Abdur Rahman. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW. Asbagh bin Farj al-Umawi. 3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi. Turki. Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah: 1. Imam Malik adalah imam (tokoh) negeri Hijaz.

Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari. 3. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keeempat. 3. seorang Mufti di Mekah. Keistimewaan Imam Syafi¶i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan peletak batu pertama ilmu Ushul Fiqh dengan kitabnya Ar Risaalah. Sunnah Mutawatirah. Tunisi. 6. 3. 4. berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah: 1. Mazhab Syafi¶i terdiri dari dua macam. 2. 5. 2. Asad bin Furat.Mazhab Syafi¶i. Al-Ijma¶. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama. Al-Istishab. 6. Guru Imam Syafi¶i yang pertama ialah Muslim bin Khalid. 4. 3. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al-Qurthubi. Abdus Salam bin Said At Tanukhi. Al-Kitab. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidupdi Irak. Imam Syafi¶i sanggup hafal AlQur-an pada usia tujuh tahun. Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Abdul Walid al-Baji Abdul Hasan Al-Lakhami Ibnu Rusyd Al-Kabir Ibnu Rusyd Al-Hafiz Ibnu µArabi Ibnul Qasim bin Jizzi Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki. 4. kemudian beliau mempelajari hadits dan fiqh. 2. . kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko. Awal mulanya tersebar di daerah Madinah. 7. Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain: 1. 5. 6. 2. Aljazair. 3. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za¶farani al-Bagdadi. Isa bin Dinar al-Andalusi. Al-Qiyas. Setelah beliau hafal Al-Qur-an barulah mempelajari bahasa dan syi¶ir. Dasar-dasar Mazhab Syafi¶i Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi¶i dalam mengistinbat hukum sysra¶ adalah: 1. dan Kuwait. Dan kitabnya dalam bidang fiqh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah: Al-Um. Libia. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi. Dan yang kedua ialah Qul Jadid. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi.6. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Khabar Ahad. Bahrain. 5. Yang pertama ialah Qaul Qadim. 7. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi.

2. Pendapat sebagian Sahabat. 6.Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Fatwa sebagian Sahabat. Hijaz. Qiyas. Palestina. 3. 4. Libanon. Somalia. Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi¶i Mazhab Syafi¶i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia.000 hadis dalam kitab Musnadnya. Indonesia. Yaman. Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. 4. Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fiqhi.Atsram. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Misri. 3. India. Nash Al-Qur-an atau nash hadits. Rabi¶ bin Abdul Jabbar al-Muradi. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah 40. Hijaz. . Irak. Kufah dan Basrsh. Adapun sahabat beliau dari Mesir: 1. Yordania. 2. dia telah mengarang Assunan Fil Fiqhi µAlaa Mazhabi Ahamd. 2. 5. 5. Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab Hambali. Dasar-dasar Mazhabnya. Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah: 1. Sunni-Rusia dan Yaman. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil Hadis. Jazirah Indo China. Pakistan. Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi pengarang Assyarhul Kabiir. Harmalah bin Tahya bin Abdullah Attayibi Yunus bin Abdul A¶la Asshodafi al-Misri. Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. 3. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. Pengembang-pengembang Mazhabnya Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut: 1. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Bagdadi. Mazhab Hambali. Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al Fataawa. Arabia Selatan. 3. Siria. 4. dan wafat tahun 241 H. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani al-Misri.4. antara lain: Siria. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al. 4. Muwaquddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Mughni. Ibnul Qaiyim al-Jauziyah pengarang kitab I¶laamul Muwaaqi¶in dan Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar¶iyyah. Pilipina. 2. di antaranya: 1. Hadits Mursal atau Hadits Doif. Malaysia. 5. Mesir. Daerah yang Menganut Mazhab Hambali. Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya I¶laamul Muwaaqi¶in.

beliau menemukan begitu banyak f rmula seperti mengqiyas kan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nash syar'i. Keempatnya masih utuh tegak berdiri dan dijalankan serta dikembangkan leh may ritas muslimin di muka bumi. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab. Keempat mazhab itu adalah Al -Hanafiyah. Di antara t nggak penegang ajaran Islam di muka bumi adalah muncul beberapa mazhab raksasa di tengah ratusan mazhab kecil lainnya. Oleh para pengamat dianalisa bahwa di antaralatar belakangnya adalah: * Karena beliau sangat berhati -hati dalam menerima sebuah hadits. Al -Malikiyah. Mazhab Al -Hanafiyah sebagaimana dipat k leh pendirinya. wassalamu µalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su¶udi. lemah dan bermasalah yang beredar di masa belia u. Palestina. sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal/ l gika dalam mengupas masalah fiqih. Siria dan Irak. sebagian ahli sejarah menyebutkan. MazhabAl -Hanifiyah. Beliau berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. maka beliau lebih memlih untuk tidak menggunakannnya. begitu banyak hadits palsu. namun keempat mazhab itu memang diakui eksistensi dan jati dirinya leh umat selama 15 abad ini. Berikut sekelumit sejarah keempat mazhab ini dengan sedikit gambaran landasan manhaj mereka. Wallahu a¶lam bishshawab. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat nabi SAW. Sebaliknya. * Kurang tersedianya hadits yang sudah diseleksi keshahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Asy -Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Masing -masing punya basis kekuatan syariah serta masih mampu melahirkan para ulama besar di masa sekarang ini. mazhab Hambali berkembang di Bagdad. Beliau termasuk pengikut tabiin (tabi¶utabiin).Awal perkembangannya. 1. ia bahkan termasuk Tabi¶in. Beliau hidup dalam dua masa. Dan sebagai gantinya. jauh sebelum era imam Al-Bukhari dan imam Muslim yang terkenal sebagai ahli ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal. Didirikan leh An -Nu¶man bin Tsabit (80 -150 H) atau lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Assalamu 'alaikm warahmatullahi wabarakatuh. Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Bila beliau tidak terlalu yakin atas keshahihah suatu hadits. Sebenarnya jumlah mazhab besar tidak hanya terbatas hanya 4 saja. Daulah Umaiyah dan Abbasiyah.

Mazhab Al -Malikiyah Mazhab ini didirikan leh Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93 ± 179H). Di kemudian hari. pemahaman zhahir. istihsan. tekstualitas. Memasuki wilayah yang jauh dari pusat sumber syariah Islam. Al -Quran. Salah satu karangannya adalah ³Ar -Risalah´ buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab ³Al -Umm´ yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. mafhum mukhalafah.peneliti hadits. maslahah mursalah. saddudzarai¶. Dasar madzhabnya: Al -Quran. istishab. Apalagi mengingat Islam mengalami perluasan yang sangat jauh ke seluruh penjuru dunia. hadis. Imam Malik sangat meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum. 3. Ijma¶ dan Qiyas. Mazhab As -Syafi'iyah Didirikan leh Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i (150 ± 204 H). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul 'ilm di akhir bulan Rajab 204 H. imam fiqh. Kalau Al-Hanafiyah banyak sekali mengandalkan nalar dan l gika. Imam Syafi¶i adalah se rang mujtahid mutlak. di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. Mazhab ini ditegakkan di atas d ktrin untuk merujuk dalam segala sesuatuny a kepada hadits Rasulullah SAW dan praktek penduduk Madinah. syar'u man qablana (syariat nabi terdahulu). Di Baghdad. Met d l gi mazhab ini menjadi sangat menentukan dalam dunia fiqih di berbagai negeri. Mazhab ini adalah ke balikan dari mazhan Al -Hanafiyah. Ijma¶. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H. mafhum muwafakah.Berkembang sejak awal di k ta Madinah dalam urusan fiqh. Imam Syafi¶i menulis madzhab lamanya (madzhab q dim). dan ushul. Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar. perkataan sahabat. lafaz umum. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ . Kemudian beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). As-Sunnah (dengan lima rincian dari masing -masing Al-Quran dan As Sunnah. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi (Al-Hanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al -Malikiyah). tanbih alal illah). meski tanpa harus merujuk kepada hadits yang shahih para umumnya. Sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di k ta Nabi SAW sendiri. amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah). 2. karena kurang tersedianya nash -nash yang valid di Kufah. mazhab Maliki justru 'kebanjiran' sumber-sumber syariah. Qiyas. tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H. muraatul khilaf. Sunnah. met d l gi yang beliau perkenalkan memang sangat berguna buat umat Islam sedunia.

Al -Karabisyi dari Imam Syafi¶i. Imam Syafi¶i mengatakan tentang madzhabnya. perbuatan. fatwah sahahabat. saddudzarai¶. ´Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku. Beliau memiliki kukuatan hafalan yang kuat. Ar -Rabi¶ Jizii b in Sulaiman. ´ Dasar madzhab Ahmad adalah Al -Quran. Imam Ahmad mengunakan hadis mursal dan hadis dlaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar. Mazhab Al -Hanabilah Didirikan leh Imam Ahmad bin Han bal Asy Syaibani (164 ± 241 H). Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. maka ia (hadis) adalah madzhabku. Istishab. jawaban atas pertanyaan dan lain -lain. ´Imam Syafi¶i adalah nashirussunnah (pembela sunnah). Syam.Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Al -Muzani. Ijam¶. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al -Bukhari (104 ± 183 H). Imam Ahmad adalah se rang pakar hadis dan fiqh. Maslahah mursalah. Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad. men lak maslahah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. Mekah. ´ Kitab ³Al -Hujjah´ yang merupakan madzhab lama diriwayatkan leh empat imam Irak. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu. ´Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat. Gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. Al -Buwaithi.000 lebih hadis. seperti Kufah. Madinah. Yaman. Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya. Qiyas. Za¶farani. Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi¶i mengatakan. Sementara kitab ³Al -Umm´ sebagai madzhab yang baru yang diriwayatkan leh pengikutnya di Mesir. Abu Tsaur. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis ³Al -Musnad´ yang memuat 40. Namun pengikutnya yang membukuka nnya madzhabnya dari perkataan. Bashrah. Shalih bin Ahmad £ £ £ £ £ £ £ . dan buanglah perkataanku di belakang temb k.´ Penduduk Baghdad mengatakan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 ± 290 H). ´ 4. Imam Syafi¶i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir. Sunnah. ´Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana rang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad). Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya. Beliau ber guru kepada Imam Syafi¶i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil.

Abul Qasim (w 334 H) yang terakhi r ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad.lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. Abu Bakr Al -Khallal (w 311 H). Murid yang adalah Al -Atsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya. Ahmad bin Muhammad (w 273 H). . Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H). Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah ³Al -Mughni´ karangan Ibnu Qudamah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful