P. 1
Akta Bekalan Elektrik

Akta Bekalan Elektrik

|Views: 2,006|Likes:
Published by Jef Jron

More info:

Published by: Jef Jron on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

Akta Bekalan Elektrik

Suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan industri pembekalan elektrik,pada harga yang munasabah,pelesenan mana-mana pepasangan elektrik,pengawalan mana-mana pepasangan,logik dan kelengkapan elektrik berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan keselamatan orang dan penggunaan elektrik dengan cekap dan bagi maksud yang berkaitan dengannya. [ 1hb. September 1990. P.U.(B) 494/90 ]

Tajuk ringkas,mula berkuatkuasa dan pemakaian

1.1)Akta ini bolehlah dinamakan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta. 1.2)Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia,walau bagaimanapun Menteri boleh melalui perintah menggantung penguatkuasaan keseluruhan atau mana-mana peruntukan Aktan ini di mana-mana Negeri.

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK AKTA 447 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 53 Akta Bekalan elektrik 1990.atau dua atau lebih konduktor itu.yang berkaitan dengan apa-apa kelengkapan atau pendawaian pepasangan. Konduktor atau konduktor-konduktor bertebat itu boleh atau tidak disediakan dengan penutup keseluruhannya bagi perlindungan mekanikal.atau berkaitan dengan.menggantikan mana-mana bahagiannya.selain daripada kelengkapan menggunakan arus.membersih.tetapi tidak termasuk kerja yang berhubungan dengana) pengilangan pepasangan elektrik atau pemasangannya dalam penjalanan.Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut: Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan mula berkuatkuasa pada 30hb Januari 1994. ³gear suis´ertinya pemasangan radas pensuisan utama dan tambahan pengedalian.pembinaan.yang dipasangakan bersama. bagi ³kabel´ertinya panjang konduktor tunggal bertebat.pengawalseliaan. ³dibumikan´ertinya disambungkan kepada jisim am bumi.atau b) meminyak.pengilangannya bagi maksud menghasilkan barang baru.mendirikan atau membaiki pepasangan elektrik.setiapnya disediakan dengan penebatnya sendiri.menambah mana-mana bahagiannya atau menjalankan apa-apa kerja padanya bagi maksud penyenggaraannya.perlindungan atau pengawalan lain pepasangan elektrik. Tafsiran [ Peraturan 2-3 ] Dalam Akta ini.melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain³ Aksesori´ertinya peranti. ³kerja elektrik´ertinya apa-apa kerja yang dilaksanakan atau dijalankan pada sesuatu pepasangan elektrik dan termasuk pemasangan. .membersih atau mengecat pepasangan elektrik.sama ada pejal atau berlember.menggris.mengubah struktur.

³kontraktor Elektrik´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 75.apabiala litar itu terputus secara automatik. ³kontraktor Pembaikan Elektrik´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Pembaikan Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 88.atau kepada soket aliran keluar atau poin aliran keluar lain.pengawalan atau pengawalseliaan elektrik pada voltan tinggi dan yang cukup besar untuk membolehkan orang masuk selepas radas diletakkan pada tempat itu. ³Pendawai´ertinya orang yang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai yang dikeluarkan di bawah peraturan 50. ³Pencantum kabel´ertinya orang yang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Pencantum Kabel yang dikeluarkan di bawah peraturan 51. ³Papan tanda elektrik´ertinya papan tanda neon atau radas penggunaan lain yang seumpamanya yang dikendalikan lebih daripad 400 volt. ³pencawang´ertinya mana-mana premis atau bahagiannya yang terkepung yang mempunyai radas sama ada untuk mengubah atau menukarkan elektrik kepada atau daripada voltan tinggi (selain daripada mengubah atau menukarkan elektrik semata-mata bagi pengendalian peranti pensuisan atau peralatan). ³konduktor neutral´ertinya konduktor yang disambungkan pada poin neutral sesuatu sistem dan menyumbang kepada penghantaran tenaga elektrik.contohnya litar pintas. ³konduktor talian´ertinya suatu konduktor yang menjadi sebahagian daripada talian aerial.bagi smabungan kepada kelengkapan itu. ³litar akhir´ertinya litar yang bersambunga terus kepada kelengkapan menggunakan arus. ³litar´ertinya litar elektrik yang menbentuk suatu sistem atau suatu cawangan sistem.selain daripada konduktor neutral.³konduktor fasa´ertinya konduktor suatu sistem arus ulang-alik bagi penghantaran tenaga elektrik. . ³Pemutus litar´ertinya peranti mekanikal bagi menyambung atau memutuskan litar hidup.tetapi tidak terpakai bagi suatu kumpulan suis setempat pada litar akhir. ³papan suis´ertinya pemasangan gear suis dengan atau tanpa peralatan.atau untuk pensuisan.dan termasuk radas di dalamnya. ³neutral bumi bebilang´ertinya konduktor talian neutral yang dibumikan pada lebih daripada satu poin. ³konduktor Papan Tanda elektrik´ertinya orang yaang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Papan Tanda Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 84.

³voltan amat rendah´ertinya voltan yang biasanya tidak melebihi 50 volt arus ulang-alik atau 120 volt arus terus. ³voltan rendah´ertinya voltan yang biasanya melebihi voltan amat rendah tetapi tidak melebihi 1.biasanya pada nilai yang berbeza bagi voltan atau arus dan termasuklah pengubah auto.000 volt arus ulang alik atau 1. ³peranti arus kaki´ertinya peranti pensuisan mekanik atau sekumpulan peranti yang dicadangkan untuk menyebabkan pembukaan sentuhan apabila arus baki mencapai nilai yang ditentukan dalam keadaan tertentu.atau 600 volt arus ulang alik atau 900 volt arus terus antara konduktor dengan bumi. ³pepasangan domestic´ertinya pepasangan di tempat kediaman persendirian yang tidak digunakan dalam mana-mana hotel atau rumah tumpangan atau bagi maksud menjalankan apa-apa perniagaan.³Pengilang Papan Suis´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis yang dikeluarkan di bawah peraturan 92. ³pengubah´ertinya radas yang tanpa bahagian yang sentiasa bergerak yang melalui arus elektromagnet mengubah voltan atau arus ulang-alik dalam satu liltan menjadi voltan atau arus ulang-alik dalam satu atu lebih liltan yang lain.perdagangan. ³penyelia Elektrik´rrtinya orang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Penyelia Elektrik yang di keluarkan di bawah peraturan 48. ³sesalur agihan´ertinya bahgain mana-mana sesalur yang dengannya talian perkhidmatan adalah atau dimaksudkan hendak disambung secara langsung.sama ada antara konduktor atau antara konduktor dengan bumi.profesion atau perkhidmatan. .500 volt arus terus di antara konduktor. ³Unit Pendawaian Persendirian´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian yang dikeluarkan di bawah peraturan 80. ³pepasangan berdaftar´ertinya pepasangan yang baginya Perakuan Pendaftan yang sah telah dikeluarkan di bawah peraturan 3.

dikendalikan pada voltan rendah yang menerima bekalan tiga fasa daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.2)Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula pepasangan atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada seperti dalam subperaturan 12(2).dan apabila siap pepasangan itu.dan apabila siap pepasangan itu.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana pepasangan.1)Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula sesuatu pepasangan atau tambahan pada pepasangan yang sedia ada seperti dalam subperaturan 12(1) itu.Pendawai itu hendaklah memperakukan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan.hendaklah di bawah penyeliaan langsung Pendawai dengan sekatan Fasa Tiga.dan yang hendaklah memperakukan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Jurutera Perkhidmatan Elektrik. . Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian 14. 12. 13.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana pepasangan.yang diambil kerja sepenuh masa oleh Kontraktor Perkhidmatan Elektrik dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu. 12.Pendawai tersebut hendaklah memperakukan suatu Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan. 13.hendaklah diambil kerja sepenuh masa oleh Kontraktor Elektrik atau Unit Pendawaian Persendirian.dan yang hendaklah mengesahkan Perakauna Ujian bagi pepasangan itu. Ujian pepasangan 13.1)Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam borang G dan H yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.2)Mana-mana pendawaian elektrik dalam suatu pepasangan.3)Bagi maksud peraturan ini dan subperaturan 13(1) dan (2).mengikut mana-mana yang berkenaan.mengikut mana-mana yang berkenaan.1)Mana-mana pendawaian elektrik dalam sesuatu pepasangan yang menerima bekalan fasa tunggal daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.hendaklah di bawah penyeliaan langsung Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau sekatan Fasa Tiga.Peraturan 12-14 Penyeliaan dan penyiapan pepasangan12.Pendawai dengan sekatan Fasa Tunggal atau Sekatan Fasa Tiga.mengikut mana-mana yang berkenaan.3)Apabila siap pepasangan atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada yang dikendalikan pada voltan yang lebih tinggi daripada voltan rendah itu.

(2)Mana-mana pemutus litar dan penyentuh yang digunakan untuk menukarkan sumber bekalan hendaklah mempunyai kutub-kutub yang termasuk suatu kutub neutral. 16.fius suis.14.fius.boleh menerima bekalan elektrik daripada atau diberi bekalan elektrik oleh pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan sehingga Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dikemukan oleh pemunya atau pengurusan pepasangan itu kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.ditempatkan atau dilindungi mengikut apa-apa cara bagi mencegah bahaya. c) disediakan gagang berkesan ditebat daripada sistem itu dan disusun mengikut apa-apa cara supaya gagangnya tidak boleh dengan tidak sengaja tersentuh mana-mana bahagian hidup.selain daripada dalam peraturan 11.fius suis.suis fius.pengarkaan atau daripada penyelerakan logam panas atau bahan lain.dan (b) dibina.pemutus litar. d) dibina dan disusun dengan apa-apa cara supaya ia tidak boleh dengan tidak sengaja tersentuh mana-mana bahagian hidup konduktor apabila ditinggalkan dalam keadaan Off e) dibina dengan apa-apa caraa supaya ia tidak boleh dalam keadaan sentuhan separa dengan mana-mana konduktor hidup.mengikut mana-mana yang berkenaan. .suis fius.pemutus litar atau pengasing rangkai hendaklaha) dibina.2)Tiada pepasangan. (4)Fius dalam subperaturan (3) hendaklah sama ada yang dibina sedemikian rupa atau yang dilindungi dengan suis supaya bahagian sebatiannya mudah diganti tanpa bahaya.dikawal atau ditempatkan dengan apa-apa cara supaya dapat mencegah bahaya akibat terlampau panas.1)Mana-mana suis. (3)Mana-mana fius atau pemutus litar hendaklah(a) dibina dan disusun dengan apa-apa cara supaya dapat memutuskan arus apabila ia melebihi nilai yang diberikan bagi masa yang mencukupi bagi mencegah bahaya.dsb. b) dibina dan dilaras mengikut apa-apa cara bagi membuat dan mengekalkan sentuhan berkesan.dan f) dibina dengan apa-apa cara supaya tidak terdapat arus apabila digunakan untuk memutuskan litar berbeban. Suis.penyentuh.

jika papan suis itu disusun mengikut apa-apa cara supaya mana-mana konduktornya boleh dimatikan mengikut bahagian dan diasingkan dengan pemisah atau pengandang kekal atau boleh alih daripada bahagian yang bersebelahan yang konduktornya hidup.bahagian yang padanya kerja akan dibuat hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan. .dan d) mematikan setiap sublitar sistem pendawaian tanpa gangguan bekalan kepada sistem yang selebihnya.tidak disusun untuk sambungan kepada sama.Cara pengasingan Dalam suatu sistem elektrik. b) pengaliran tiap-tiap konduktor hendaklah boleh dikesan dan gambarajah sambungansambungan yang dilukis dengan jelas hendaklah dipamerkan berdekatan dengan papan suis itu. c) Sesuatu konduktor. (1) Susunan am papan suis hendaklah seperti berikut: a) semua bahagian yang mungkin dikehendaki dilaraskan atau dikendalikan hendakl h a mudak diakses. c) mematikan setiap cawangan sistem agihan tanpa gangguan bekalan kepada sistem yang selebihnya.sebelum apa-apa kerja dimulakanpada papan suisa.atau b. b) melindungi setiap bahagian sistem daripada arus berlebihan.hendaklah diasingkan dengan baik dan boleh dibezakan. Susunan papan suis secara am 19.papan suis itu hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan.dan sistem yang d) sesuatu konduktor tidak bersalut hendaklah ditempatkan atau dilindungi bagi mencegah bahaya daripada sentuhan tidak sengaja.cara yang berkesan hendaklah diadakan bagia) mematikan setiap bahagian sistem itu. Mengendali papan suis 20.

dalam mana-mana pepasangan sistem pembumian konduktor yang lengkap yang dibuat daripada bahan yang boleh diterima dan mempunyai luas keratan rentas yamg mencukupi dengan satu atau lebih plat bumi.sama ada secara berasingan atau dalam kumpulan.perlindungan terhadapa arus kebocoran bumi hendaklah dibuat pada mana-mana litar akhir.sama ada secara individu atau secara kumpulan.(2) dan (3).(1) Bagi suatu pepasangan di tempat hiburan awam.perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat pada mana-mana litar akhir yang membekalkan elektrik kepada mana-mana kelengkap[an. Perlindungan terhadap arus kebocoran bumi 36.Papan suis dikendalikan pada voltan tinggi dan voltan amat tinggi 21.gagang logam suis dan mana-mana gear logam bagi mengedalikan suis hendaklah dibumikan. (4)bagi sesuatu pepasangan.konduktor yang boleh dicapai dengan bersahaja oleh orang yang berdiri di atas pelantar kerja atau dalam mana-mana laluan papan suis hendaklah ditempatkan atau dilindungi secukupnya bagi mencegah bahaya.digunakan atau dikendali an oleh orang ramai k dengan menggunakan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian baki terkadar tidak melebihi 10 miliampere.perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat bagi mana-mana litar akhir yang membekalkan elektrik kepada sesuatu kelengkapan yang dimaksudkan untuk mengadakan perkhidmatan kepada orang awam atau yang dimaksudkan boleh diakses.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian bali terkadar tidak melebihi 100 miliampere melainkana) atas sebab-sebab funsi. Sistem membumi itu hendaklah disambungkan ke bumi dan disenggarakan dengan berkesan.atau .Dalam suatu papan suis yang dikendalikan pada voltan tinggi atau amat tinggia. (3)Bagi sesutu pepasangan jika kelengkapan.radas atau perkakas yang dipegang dengan tangan digunakan atau berkemungkinan digunakan. (2)Bagi sesuatu pepasangan di tempat yang lantainya berkemungkinan akan basah atau jika dinding atau kepungan berintangan elektrik yang rendah.rangka logam mana-mana peralatan hendaklah dibumikan.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian baki terkadar tidak melebihi 10 miliampere.paip atau rod hendaklah diadakan.adalah tidak praktik untuk mengadakan perlindungan itu. Keadah pembumian 35.sama ada secara berasingan. b.selain daripada pepasangan yang disebut dalam subperaturan (1).atau dalam kumpulan.perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat bagi mana-mana litar akhir.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalaian baki terkadar tidak melebihi 30 miliampere.dan c.

b) adalah tidak selamat atau berbahaya untuk mengadakan perlindungan itu. 110.pengkhidmat atau ejennya. PENYENGGARAAN Pemeriksaan dan ujian bagi maksud penyenggaraan pepasangan. (2)tanggungjawab untuk menyenggara pepasangan mengikut cara yang dikehendaki dalam subperaturan (1) hendaklah terletak pada pemunya pengurusan atau pemegang lesen atau penghuni pepasangan. (b) hendaklah bebas daripada halangan bagi membolehkan papan suis atau kelengkapan itu dikendalikan dengan selamat.dan jika notis bertulis diberikan kepada pemunya.atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya. .atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya.hendaklah diperiksa dan diuji oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. (1) sesuatu pepasangan hendaklah disenggarakan dalam keadaan baik dan berfungsi dan langkah-langkah awasan hendaklah dipatuhi pada setiap masa untuk mencegah bahaya.selain daripada pepasangan domestik. (4)mana-mana geganti dan peranti pelindung sesuatu pepasangan hendaklah diperiksa. Ruang bagi papan suis atau kelengkapan 37.pengurusan atau pemegang lesen sesuatu pepasangan atau premis.mengikut mana-mana yang berkenaan.mengikut mana-mana yang berkenaan.dsb.hendaklah menyebabkan orang yang menjaga pepasangan atau premis itu hadir dan memberikan apa -apa bantuan sebagaimana yang diperintahkan oleh suruhanjaya dalam notis itu. (3)sesuatu pepasangan.dialih udara dan sentiasa kering. (5)Suruhanjaya boleh memeriksa sesuatu pepasangan atau premis di tempat pepasangan diletakkan jika Suruhanjaya berpendapat adalah wajar berbuat demikian bagi kepentingan orang ramai atau keselamatan awam.diuji dan ditentu ukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnyasekali setiap dua tahun.Mana-mana bahagian sesuatu pepasangan yang papan suis atau kelengkapan dipasang di dalam mana-mana premis(a) hendaklah cukup terang. (c)tidak boleh digunakan bagi apa-apa jenis penstoran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->