Akta Bekalan Elektrik

Suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan industri pembekalan elektrik,pada harga yang munasabah,pelesenan mana-mana pepasangan elektrik,pengawalan mana-mana pepasangan,logik dan kelengkapan elektrik berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan keselamatan orang dan penggunaan elektrik dengan cekap dan bagi maksud yang berkaitan dengannya. [ 1hb. September 1990. P.U.(B) 494/90 ]

Tajuk ringkas,mula berkuatkuasa dan pemakaian

1.1)Akta ini bolehlah dinamakan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta. 1.2)Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia,walau bagaimanapun Menteri boleh melalui perintah menggantung penguatkuasaan keseluruhan atau mana-mana peruntukan Aktan ini di mana-mana Negeri.

Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut: Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan mula berkuatkuasa pada 30hb Januari 1994.tetapi tidak termasuk kerja yang berhubungan dengana) pengilangan pepasangan elektrik atau pemasangannya dalam penjalanan.mengubah struktur.menggantikan mana-mana bahagiannya. Tafsiran [ Peraturan 2-3 ] Dalam Akta ini. Konduktor atau konduktor-konduktor bertebat itu boleh atau tidak disediakan dengan penutup keseluruhannya bagi perlindungan mekanikal.setiapnya disediakan dengan penebatnya sendiri. bagi ³kabel´ertinya panjang konduktor tunggal bertebat.menambah mana-mana bahagiannya atau menjalankan apa-apa kerja padanya bagi maksud penyenggaraannya.PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK AKTA 447 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 53 Akta Bekalan elektrik 1990.pembinaan. .sama ada pejal atau berlember.mendirikan atau membaiki pepasangan elektrik.membersih.pengawalseliaan.yang berkaitan dengan apa-apa kelengkapan atau pendawaian pepasangan.yang dipasangakan bersama.selain daripada kelengkapan menggunakan arus.atau b) meminyak.melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain³ Aksesori´ertinya peranti.atau dua atau lebih konduktor itu.pengilangannya bagi maksud menghasilkan barang baru.menggris.membersih atau mengecat pepasangan elektrik.atau berkaitan dengan. ³kerja elektrik´ertinya apa-apa kerja yang dilaksanakan atau dijalankan pada sesuatu pepasangan elektrik dan termasuk pemasangan. ³dibumikan´ertinya disambungkan kepada jisim am bumi. ³gear suis´ertinya pemasangan radas pensuisan utama dan tambahan pengedalian.perlindungan atau pengawalan lain pepasangan elektrik.

pengawalan atau pengawalseliaan elektrik pada voltan tinggi dan yang cukup besar untuk membolehkan orang masuk selepas radas diletakkan pada tempat itu. ³neutral bumi bebilang´ertinya konduktor talian neutral yang dibumikan pada lebih daripada satu poin.³konduktor fasa´ertinya konduktor suatu sistem arus ulang-alik bagi penghantaran tenaga elektrik. ³Pencantum kabel´ertinya orang yang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Pencantum Kabel yang dikeluarkan di bawah peraturan 51. ³konduktor Papan Tanda elektrik´ertinya orang yaang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Papan Tanda Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 84. ³papan suis´ertinya pemasangan gear suis dengan atau tanpa peralatan.tetapi tidak terpakai bagi suatu kumpulan suis setempat pada litar akhir. ³litar akhir´ertinya litar yang bersambunga terus kepada kelengkapan menggunakan arus.apabiala litar itu terputus secara automatik. ³litar´ertinya litar elektrik yang menbentuk suatu sistem atau suatu cawangan sistem. . ³konduktor neutral´ertinya konduktor yang disambungkan pada poin neutral sesuatu sistem dan menyumbang kepada penghantaran tenaga elektrik.bagi smabungan kepada kelengkapan itu. ³kontraktor Pembaikan Elektrik´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Pembaikan Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 88.atau kepada soket aliran keluar atau poin aliran keluar lain. ³Pemutus litar´ertinya peranti mekanikal bagi menyambung atau memutuskan litar hidup. ³konduktor talian´ertinya suatu konduktor yang menjadi sebahagian daripada talian aerial. ³Pendawai´ertinya orang yang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai yang dikeluarkan di bawah peraturan 50.contohnya litar pintas.selain daripada konduktor neutral.dan termasuk radas di dalamnya. ³Papan tanda elektrik´ertinya papan tanda neon atau radas penggunaan lain yang seumpamanya yang dikendalikan lebih daripad 400 volt. ³pencawang´ertinya mana-mana premis atau bahagiannya yang terkepung yang mempunyai radas sama ada untuk mengubah atau menukarkan elektrik kepada atau daripada voltan tinggi (selain daripada mengubah atau menukarkan elektrik semata-mata bagi pengendalian peranti pensuisan atau peralatan).atau untuk pensuisan. ³kontraktor Elektrik´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan 75.

000 volt arus ulang alik atau 1.profesion atau perkhidmatan. ³sesalur agihan´ertinya bahgain mana-mana sesalur yang dengannya talian perkhidmatan adalah atau dimaksudkan hendak disambung secara langsung.perdagangan.atau 600 volt arus ulang alik atau 900 volt arus terus antara konduktor dengan bumi. ³pepasangan berdaftar´ertinya pepasangan yang baginya Perakuan Pendaftan yang sah telah dikeluarkan di bawah peraturan 3. . ³peranti arus kaki´ertinya peranti pensuisan mekanik atau sekumpulan peranti yang dicadangkan untuk menyebabkan pembukaan sentuhan apabila arus baki mencapai nilai yang ditentukan dalam keadaan tertentu. ³pepasangan domestic´ertinya pepasangan di tempat kediaman persendirian yang tidak digunakan dalam mana-mana hotel atau rumah tumpangan atau bagi maksud menjalankan apa-apa perniagaan. ³Unit Pendawaian Persendirian´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian yang dikeluarkan di bawah peraturan 80.sama ada antara konduktor atau antara konduktor dengan bumi.³Pengilang Papan Suis´ertinya orang yang memegang Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis yang dikeluarkan di bawah peraturan 92.500 volt arus terus di antara konduktor. ³voltan amat rendah´ertinya voltan yang biasanya tidak melebihi 50 volt arus ulang-alik atau 120 volt arus terus.biasanya pada nilai yang berbeza bagi voltan atau arus dan termasuklah pengubah auto. ³voltan rendah´ertinya voltan yang biasanya melebihi voltan amat rendah tetapi tidak melebihi 1. ³pengubah´ertinya radas yang tanpa bahagian yang sentiasa bergerak yang melalui arus elektromagnet mengubah voltan atau arus ulang-alik dalam satu liltan menjadi voltan atau arus ulang-alik dalam satu atu lebih liltan yang lain. ³penyelia Elektrik´rrtinya orang memegang Perakuan Kekompetenan sebagai Penyelia Elektrik yang di keluarkan di bawah peraturan 48.

mengikut mana-mana yang berkenaan. Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian 14.3)Bagi maksud peraturan ini dan subperaturan 13(1) dan (2).mengikut mana-mana yang berkenaan.Peraturan 12-14 Penyeliaan dan penyiapan pepasangan12.1)Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula sesuatu pepasangan atau tambahan pada pepasangan yang sedia ada seperti dalam subperaturan 12(1) itu. 12.2)Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula pepasangan atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada seperti dalam subperaturan 12(2).1)Mana-mana pendawaian elektrik dalam sesuatu pepasangan yang menerima bekalan fasa tunggal daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.yang diambil kerja sepenuh masa oleh Kontraktor Perkhidmatan Elektrik dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu.1)Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam borang G dan H yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.2)Mana-mana pendawaian elektrik dalam suatu pepasangan.Pendawai dengan sekatan Fasa Tunggal atau Sekatan Fasa Tiga.hendaklah di bawah penyeliaan langsung Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau sekatan Fasa Tiga. .3)Apabila siap pepasangan atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada yang dikendalikan pada voltan yang lebih tinggi daripada voltan rendah itu.mengikut mana-mana yang berkenaan. Ujian pepasangan 13.hendaklah diambil kerja sepenuh masa oleh Kontraktor Elektrik atau Unit Pendawaian Persendirian.hendaklah di bawah penyeliaan langsung Pendawai dengan sekatan Fasa Tiga.dan yang hendaklah memperakukan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu. 13. 13.dan apabila siap pepasangan itu.Pendawai itu hendaklah memperakukan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan.dan yang hendaklah mengesahkan Perakauna Ujian bagi pepasangan itu.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Jurutera Perkhidmatan Elektrik.dan apabila siap pepasangan itu.Pendawai tersebut hendaklah memperakukan suatu Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan. 12.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana pepasangan.pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa Tiga yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana pepasangan.dikendalikan pada voltan rendah yang menerima bekalan tiga fasa daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.

16.1)Mana-mana suis.fius.ditempatkan atau dilindungi mengikut apa-apa cara bagi mencegah bahaya. Suis.pengarkaan atau daripada penyelerakan logam panas atau bahan lain.pemutus litar atau pengasing rangkai hendaklaha) dibina. b) dibina dan dilaras mengikut apa-apa cara bagi membuat dan mengekalkan sentuhan berkesan.2)Tiada pepasangan.dikawal atau ditempatkan dengan apa-apa cara supaya dapat mencegah bahaya akibat terlampau panas.penyentuh. (4)Fius dalam subperaturan (3) hendaklah sama ada yang dibina sedemikian rupa atau yang dilindungi dengan suis supaya bahagian sebatiannya mudah diganti tanpa bahaya.boleh menerima bekalan elektrik daripada atau diberi bekalan elektrik oleh pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan sehingga Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dikemukan oleh pemunya atau pengurusan pepasangan itu kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.selain daripada dalam peraturan 11.dan f) dibina dengan apa-apa cara supaya tidak terdapat arus apabila digunakan untuk memutuskan litar berbeban. c) disediakan gagang berkesan ditebat daripada sistem itu dan disusun mengikut apa-apa cara supaya gagangnya tidak boleh dengan tidak sengaja tersentuh mana-mana bahagian hidup. (3)Mana-mana fius atau pemutus litar hendaklah(a) dibina dan disusun dengan apa-apa cara supaya dapat memutuskan arus apabila ia melebihi nilai yang diberikan bagi masa yang mencukupi bagi mencegah bahaya.fius suis.mengikut mana-mana yang berkenaan.14.suis fius.fius suis.suis fius.pemutus litar.dsb. d) dibina dan disusun dengan apa-apa cara supaya ia tidak boleh dengan tidak sengaja tersentuh mana-mana bahagian hidup konduktor apabila ditinggalkan dalam keadaan Off e) dibina dengan apa-apa caraa supaya ia tidak boleh dalam keadaan sentuhan separa dengan mana-mana konduktor hidup. . (2)Mana-mana pemutus litar dan penyentuh yang digunakan untuk menukarkan sumber bekalan hendaklah mempunyai kutub-kutub yang termasuk suatu kutub neutral.dan (b) dibina.

sebelum apa-apa kerja dimulakanpada papan suisa.cara yang berkesan hendaklah diadakan bagia) mematikan setiap bahagian sistem itu.bahagian yang padanya kerja akan dibuat hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan. Mengendali papan suis 20.atau b. b) melindungi setiap bahagian sistem daripada arus berlebihan. Susunan papan suis secara am 19. (1) Susunan am papan suis hendaklah seperti berikut: a) semua bahagian yang mungkin dikehendaki dilaraskan atau dikendalikan hendakl h a mudak diakses. b) pengaliran tiap-tiap konduktor hendaklah boleh dikesan dan gambarajah sambungansambungan yang dilukis dengan jelas hendaklah dipamerkan berdekatan dengan papan suis itu.jika papan suis itu disusun mengikut apa-apa cara supaya mana-mana konduktornya boleh dimatikan mengikut bahagian dan diasingkan dengan pemisah atau pengandang kekal atau boleh alih daripada bahagian yang bersebelahan yang konduktornya hidup. c) mematikan setiap cawangan sistem agihan tanpa gangguan bekalan kepada sistem yang selebihnya. .dan d) mematikan setiap sublitar sistem pendawaian tanpa gangguan bekalan kepada sistem yang selebihnya. c) Sesuatu konduktor.hendaklah diasingkan dengan baik dan boleh dibezakan.Cara pengasingan Dalam suatu sistem elektrik.papan suis itu hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan.dan sistem yang d) sesuatu konduktor tidak bersalut hendaklah ditempatkan atau dilindungi bagi mencegah bahaya daripada sentuhan tidak sengaja.tidak disusun untuk sambungan kepada sama.

perlindungan terhadapa arus kebocoran bumi hendaklah dibuat pada mana-mana litar akhir.perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat bagi mana-mana litar akhir.rangka logam mana-mana peralatan hendaklah dibumikan.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalaian baki terkadar tidak melebihi 30 miliampere. Keadah pembumian 35.radas atau perkakas yang dipegang dengan tangan digunakan atau berkemungkinan digunakan. Perlindungan terhadap arus kebocoran bumi 36.sama ada secara individu atau secara kumpulan.(1) Bagi suatu pepasangan di tempat hiburan awam.selain daripada pepasangan yang disebut dalam subperaturan (1). (3)Bagi sesutu pepasangan jika kelengkapan.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian bali terkadar tidak melebihi 100 miliampere melainkana) atas sebab-sebab funsi.konduktor yang boleh dicapai dengan bersahaja oleh orang yang berdiri di atas pelantar kerja atau dalam mana-mana laluan papan suis hendaklah ditempatkan atau dilindungi secukupnya bagi mencegah bahaya.adalah tidak praktik untuk mengadakan perlindungan itu.Dalam suatu papan suis yang dikendalikan pada voltan tinggi atau amat tinggia. Sistem membumi itu hendaklah disambungkan ke bumi dan disenggarakan dengan berkesan.atau dalam kumpulan.gagang logam suis dan mana-mana gear logam bagi mengedalikan suis hendaklah dibumikan. (4)bagi sesuatu pepasangan.dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian baki terkadar tidak melebihi 10 miliampere.Papan suis dikendalikan pada voltan tinggi dan voltan amat tinggi 21.sama ada secara berasingan.atau . (2)Bagi sesuatu pepasangan di tempat yang lantainya berkemungkinan akan basah atau jika dinding atau kepungan berintangan elektrik yang rendah.perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat bagi mana-mana litar akhir yang membekalkan elektrik kepada sesuatu kelengkapan yang dimaksudkan untuk mengadakan perkhidmatan kepada orang awam atau yang dimaksudkan boleh diakses.dalam mana-mana pepasangan sistem pembumian konduktor yang lengkap yang dibuat daripada bahan yang boleh diterima dan mempunyai luas keratan rentas yamg mencukupi dengan satu atau lebih plat bumi.sama ada secara berasingan atau dalam kumpulan.(2) dan (3).perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat pada mana-mana litar akhir yang membekalkan elektrik kepada mana-mana kelengkap[an.digunakan atau dikendali an oleh orang ramai k dengan menggunakan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian baki terkadar tidak melebihi 10 miliampere.paip atau rod hendaklah diadakan. b.dan c.

atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya.dsb.dialih udara dan sentiasa kering.Mana-mana bahagian sesuatu pepasangan yang papan suis atau kelengkapan dipasang di dalam mana-mana premis(a) hendaklah cukup terang. (b) hendaklah bebas daripada halangan bagi membolehkan papan suis atau kelengkapan itu dikendalikan dengan selamat.dan jika notis bertulis diberikan kepada pemunya. 110. (3)sesuatu pepasangan.diuji dan ditentu ukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnyasekali setiap dua tahun.pengkhidmat atau ejennya. (2)tanggungjawab untuk menyenggara pepasangan mengikut cara yang dikehendaki dalam subperaturan (1) hendaklah terletak pada pemunya pengurusan atau pemegang lesen atau penghuni pepasangan.hendaklah diperiksa dan diuji oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun.atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya. (c)tidak boleh digunakan bagi apa-apa jenis penstoran. (5)Suruhanjaya boleh memeriksa sesuatu pepasangan atau premis di tempat pepasangan diletakkan jika Suruhanjaya berpendapat adalah wajar berbuat demikian bagi kepentingan orang ramai atau keselamatan awam.mengikut mana-mana yang berkenaan.b) adalah tidak selamat atau berbahaya untuk mengadakan perlindungan itu. .hendaklah menyebabkan orang yang menjaga pepasangan atau premis itu hadir dan memberikan apa -apa bantuan sebagaimana yang diperintahkan oleh suruhanjaya dalam notis itu. PENYENGGARAAN Pemeriksaan dan ujian bagi maksud penyenggaraan pepasangan.selain daripada pepasangan domestik.pengurusan atau pemegang lesen sesuatu pepasangan atau premis. (4)mana-mana geganti dan peranti pelindung sesuatu pepasangan hendaklah diperiksa. (1) sesuatu pepasangan hendaklah disenggarakan dalam keadaan baik dan berfungsi dan langkah-langkah awasan hendaklah dipatuhi pada setiap masa untuk mencegah bahaya.mengikut mana-mana yang berkenaan. Ruang bagi papan suis atau kelengkapan 37.