Manifestasiklinis Pemeriksaan oral dapatmembantumendiagnosa EDS.

Extraoral Manifestasiextraoraldari EDS melingkupiadanyaScarringpadadagudandahi, riwayatluxationpadaTMJ,epicanthus, hipertelorisme, narrow curved nose, rambut yang jarangdanhiperelastisitaskulit. Intraoral Tanda EDS intraoral yang klasikdapatmenguruspadakondisi diagnose. Mukosa Selembutsepertikulit, mukosamudahrobekapabiladisentuholeh instrument danpenjahitan yang bakaldilakukantidakdapatkekal. Tisu Periodontal Kelemahandari gingiva dapatdideteksiberdasarkanpengobatansepertiprofilaksisbedah periodontal atauekstrasi.Pendarahanmungkinsulituntukdihentikanketikaprosedurpembedahan.Periodontiti s general dengan onset yang awaladalahmanifestasi oral yang paling signifikandarisindromaini.Kejadianinidapatmengakibatkankehilangandeciduous premature dangigipermanen. Gigi Hipoplasiadari enamel sangatseringdijumpai. Gigi premolar dan molar dapatdipresentasidengan fissure dancusps yang panjang. Gigi akankelihatanrapuhdankadangkadangdapatdisertaidenganmikrodontia. Pemeriksaanradiografseringmemaparkanpulp stonesdanakar yang pendekdengandeformitas. Terdapat 1 kasus type III EDS dengangigisupernumery yang multiple telahdilaporkandalamliteratur. Lidah Lidahadalahsangatsoepel.Kira-kira 50% pasiendengansindrominidapatmenyentuhhujunghidungdenganlidah (Gorlin¶s sign). Palatum Biasanyapalatumdidapatidalamkeadaan vaulted