P. 1
Makalah Penelitian Tindakan Kelas-teori

Makalah Penelitian Tindakan Kelas-teori

|Views: 239|Likes:
Published by cik yana

More info:

Published by: cik yana on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

Makalah Penelitian Tindakan Kelas "Jenis dan Model PTK" BAB II PEMBAHASAN A.

Jenis Penelitian Tindakan Kelas Ada empat jenis PTK, iaitu: 1. PTK diasnogtik, 2. PTK peserta, 3. PTK empirik, dan 4. PTK eksperimental (chein, 1990 Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara ringkas mengenai keempat jenis PTK tersebut. 1. PTK Diagnostik; Jenis Diagnostik maksudnya kajian dilakukan untuk menuntun penyelidik ke arah suatu tindakan kerana suatu masalah yang berlaku, contohnya, adanya konflik antar pelajar di kelas, adanya pertengkaran di antara pelajar dan sejenisnya. 2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK peserta ialah apabila orang yang akan melaksanakan kajian harus terlibat langsung dalam proses kajian sejak awal sampai dengan hasil kajian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian penyelidik sentiasa terlibat, selanjutnya penyelidik memantau, mencacat, dan mengumpul data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK penyertaan juga boleh dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini penyelidik dituntut penglibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir kajian. 3. PTK Empiris; yang dimaksudkan dengan PTK empirik ialah apabila penyelidik berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan simpanan nota dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.

yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya melaksanakan pelbagai teknik atau strategi secara berkesan dan cekap di dalam suatu kegiatam belajarmengajar. . Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan penyelidik boleh menentukan cara mana yang paling berkesan dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. dan (4) Model Dave Ebbutt. (3) Model John Elliot. mungkin terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. PTK Eksperimental. di depan sudah disebutnya bahawa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. 1. di antaranya: (1) Model Kurt Lewin. c) Pemerhatian (observing). Model Kurt Lewin.4. (2) Model Kemmis dan Mc Taggart. b) Pelaksanaan (implementing). . 1996). Sementara itu. iaitu: a) Perancangan (planning). dan d) Refleksi (reflecting) (Lewin. konsep teras PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahawa dalam satu kitaran terdiri daripada empat langkah. 1990). Model-Model Penelitian Tindakan Kelas Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Stringer dielaborasi lagi menjadi: a) Perancangan (planning). Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar. B. empat langkah dalam satu kitaran yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. dan c) Penilaian (evaluating) (Ernest. b) Aksi atau tindakan (acting).

Dalam perbincangan. dan seterusnya harus kembali pada perancangan. sehingga tidak mencapai keputusan yang baik dan perlu diperbaiki. apakah pelajaran dilanjutkan dengan probing atau menggunakan teknik lain. Pada tahap refleksi. Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perancangan. ternyata kawalan kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan. perancangan disemak dengan mengubah dalam bentuk mengurangkan soalan-soalan guru yang bersifat mengawal pelajar. Demikian permasalahan lanjutan terjadi. mulai diajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menggalakkan mereka mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. Pada kitaran berikutnya. untuk strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. soalan-soalan dan jawapan-jawapan pelajar direkodkan atau dirakam untuk melihat apa yang sedang berlaku. Pada tahap tindakan kitaran kedua hal itu dilakukan. apakah dengan menukar kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada pelajar. Pemerhati juga mencatat dalam buku hariannya. Dalam kotak refleksi. Kemmis merenung. Pada kotak act (tindakan). 2 Design PTK Model Menurut Kemmis dan Taggart Sumber: Hopkins (1993:48) dan Zainal Aqib (2006:23) Pada kotak pemerhatian. fikirkan cara untuk menggalakkan pelajar berinkuari. . Pelaksanaannya dicatat dan dirakam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku pelajar.Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai kitaran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Keputusannya timbul dari pengamatan peringkat awal yang menunjukkan bahawa pelajar belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses inkuari. Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk menggalakkan pelajar menjawab soalan. ternyata pelajar sukar dikawal. Gmbr.

iaitu seperti dikemukakan berikut ini. Dikatakan demikian. dijelaskan pula olehnya bahawa lengkapnya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh kerana suatu pelajaran terdiri daripada beberapa subpokok bahasan atau bahan pelajaran. setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah. Di dalam kenyataan amalan di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. Selanjutnya. Model John Elliot. supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas. yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. Kerana Dave Ebbutt merasa tidak puas hati dengan adanya model-model PTK . PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. iaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart. Pada dasarnya Ebbutt setuju dengan idea-idea yang diutarakan oleh Kemmis dan Elliot tetapi tidak bersetuju mengenai beberapa interprestasi Elliot mengenai karya Kemmis. Kemmis dan Mc Taggart. Selanjutnya dikatakan pula olehnya tentang pandangan Ebbutt yang mengatakan bahawa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart bukan merupakan cara baik untuk menggambarkan proses aksi refleksi (actionreflection). dan sebagainya dipandang sudah cukup bagus. tetapi dalam modelmodel tersebut masih ada beberapa hal atau bahagian yang belum tepat sehingga masih perlu dibenahi. SIKLUS PELAKSANAAN PTK 4.3. Akan tetapi. Maksud disusunnya secara terperinci pada PTK Model John Elliot ini. oleh kerana di dalam setiap kitaran mungkin terdiri daripada beberapa aksi iaitu antara 3-5 aksi (tindakan). Model Dave Ebbutt Sesudah Dave Ebbutt mempelajari model-model PTK yang dikemukakan para ahli PTK sebelumnya. tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeza secara kesimpulannya dengan kedua-dua model sebelumnya. dia berpendapat bahawa model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh John Elliot. Sementara itu.

Dalam hal ini. dan (4) refleksi. pelajar sukar melakukan aktiviti perancangan suatu karya tersebut. jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. Ke empat tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan 4 seterusnya. Design Penyelidikan Kelas Secara Umum Dari rekabentuk yang dilukiskan pada bagan 4 di atas tampak bahawa kajian kelas merupakan proses pembaikan secara terus menerus dari suatu tindakan yang masih mengandungi kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna. untuk mencari maklumat untuk mengenali dan mengetahui keadaan awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. kemudian dia memperkenalkan model PTK yang disusunnya sendiri. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata. Gmbr 5. 1. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. Sebagai contoh. PTK model Dave Ebbutt ini secara kesimpulannya dapat dilihat digambar sebagai berikut: Dari keempat model yang telah dipaparkan. difokuskan pada pengenalan masalah yang nyata. Dari penemuan-penemuan awal. sarana belajar atau sumbersumber / persekitaran belajar. iaitu: (1) perancangan. Refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan baik dari aspek diri sendiri. Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh penyelidik bekerjasama dengan peserta (rakan sejawat atau dari pengamal lain). Penjelasan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.yang hadir sebelumnya. (3) pengamatan (observasi). pelajar. misalnya anda telah mengajarkan kegiatan rancang bangun di SD pada siswa kelas 4 untuk melaksanakan konsep perubahan tenaga. melakukan pengkajian terhadap alur . (2) pelaksanaan. anda boleh menyemak imbas beberapa penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat.

di mana.pbm yang sudah dilakukan. 4. sintesis. 5. Perancangan Tindakan (planning) Dalam tahap ini. Refleksi dan penilaian Refleksi merupakan kegiatan analisis. • Perancangan kaedah dan alat untuk mengamati dan merakam / mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. dan eksplanasi . Jadi pemerhatian dan pelaksanaan dilakukan dalam masa yang sama. dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. tafsiran. Senario tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. 3. peruntukan masa. Apabila penyelidik telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah. iaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang telah dirancang pada tahap perancangan. dan • Perancangan kaedah dan teknik pemprosesan data sesuai dengan sifat dan kepentingan kajian. penyelidik menjelaskan tentang apa. Pelaksanaan Tindakan Tahap ini merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan isi rencana. maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi: • Penetapan bukti atau penunjuk untuk mengukur tahap ketercapaian penyelesaian masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. atau pengetahuan dan kemahiran prasyarat yang diperlukan pelajar. Dalam masa yang sama penyelidik melakukan pemerhatian dan tafsiran terhadap jalannya pelaksanaan tindakan itu. oleh siapa. mengapa. sarana yang diperlukan. 2. • Penetapan senario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan kesan ke arah perbaikkan program. kapan. Sebenarnya pemerhatian atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan.

dan mengulangnya kembali dari awal setelah melakukan semakan. dan penilaian biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran baru. sehingga penyelidik merasa perlu melakukan perancangan semula. dan refleksi semula. refleksi. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. aksi dan tindakan. sehingga membentuk kitaran kedua. monitoring dan survey. dan pencapaian hasil. Pada peringkat refleksi dilakukan analisis data yang diperolehi daripada kesan pelaksanaan tindakan dan halangan yang muncul dan dibincangkan rancangan seterusnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. pada model Kemmis dan Mc. dan seterusnya. (3) pengamatan (observasi). pengamatan semula. Setelah melakukan pemerhatian. survey. rencana keseluruhan. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting.terhadap semua maklumat yang diperolehi dari pelaksanaan tindakan. kos. . iaitu: (1) perancangan. tindakan semula. sedangkan pada model Dave Ebbutt dilakukan secara lebih sistematik bermula dari idea umum. pada model John Elliot untuk pembahasan dilakukan lebih dari satu kali (dilakukan beberapa kitaran). tindakan 1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. tenaga. Taggart membuat strategi soalan kepada pelajar pada masa tindakan (acting) untuk menggalakkan pelajar mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. pemerhatian. misalnya kriteria keberkesanan pengajaran mempunyai penunjuk penggunaan masa. dan revleksi. ketiga. dan (4) refleksi Yang membezakan model satu dengan yang lain iaitu. Dari keempat model tersebut. pada model Kurt Lewin iaitu pada satu kitaran terdiri daripada perancangan. Demikian langkah-langkah kegiatan PTK dalam kitaran terus berulang. dll. (2) pelaksanaan.

blogspot.http://generasibiologi.html .com/2009/06/makalah-penelitian-tindakankelas-jenis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->