Makalah Penelitian Tindakan Kelas "Jenis dan Model PTK" BAB II PEMBAHASAN A.

Jenis Penelitian Tindakan Kelas Ada empat jenis PTK, iaitu: 1. PTK diasnogtik, 2. PTK peserta, 3. PTK empirik, dan 4. PTK eksperimental (chein, 1990 Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara ringkas mengenai keempat jenis PTK tersebut. 1. PTK Diagnostik; Jenis Diagnostik maksudnya kajian dilakukan untuk menuntun penyelidik ke arah suatu tindakan kerana suatu masalah yang berlaku, contohnya, adanya konflik antar pelajar di kelas, adanya pertengkaran di antara pelajar dan sejenisnya. 2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK peserta ialah apabila orang yang akan melaksanakan kajian harus terlibat langsung dalam proses kajian sejak awal sampai dengan hasil kajian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian penyelidik sentiasa terlibat, selanjutnya penyelidik memantau, mencacat, dan mengumpul data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK penyertaan juga boleh dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini penyelidik dituntut penglibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir kajian. 3. PTK Empiris; yang dimaksudkan dengan PTK empirik ialah apabila penyelidik berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan simpanan nota dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.

b) Aksi atau tindakan (acting). Sementara itu. . Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar. b) Pelaksanaan (implementing). iaitu: a) Perancangan (planning). dan (4) Model Dave Ebbutt. PTK Eksperimental. Model Kurt Lewin.4. 1. . di antaranya: (1) Model Kurt Lewin. dan c) Penilaian (evaluating) (Ernest. mungkin terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. konsep teras PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahawa dalam satu kitaran terdiri daripada empat langkah. empat langkah dalam satu kitaran yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. 1990). Model-Model Penelitian Tindakan Kelas Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. (3) Model John Elliot. yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya melaksanakan pelbagai teknik atau strategi secara berkesan dan cekap di dalam suatu kegiatam belajarmengajar. c) Pemerhatian (observing). (2) Model Kemmis dan Mc Taggart. dan d) Refleksi (reflecting) (Lewin. 1996). Stringer dielaborasi lagi menjadi: a) Perancangan (planning). Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan penyelidik boleh menentukan cara mana yang paling berkesan dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. B. di depan sudah disebutnya bahawa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946.

perancangan disemak dengan mengubah dalam bentuk mengurangkan soalan-soalan guru yang bersifat mengawal pelajar. Pemerhati juga mencatat dalam buku hariannya. sehingga tidak mencapai keputusan yang baik dan perlu diperbaiki. dan seterusnya harus kembali pada perancangan. apakah dengan menukar kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada pelajar. . apakah pelajaran dilanjutkan dengan probing atau menggunakan teknik lain.Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai kitaran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Keputusannya timbul dari pengamatan peringkat awal yang menunjukkan bahawa pelajar belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses inkuari. Pelaksanaannya dicatat dan dirakam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku pelajar. Pada kitaran berikutnya. Dalam kotak refleksi. mulai diajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menggalakkan mereka mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. Pada tahap tindakan kitaran kedua hal itu dilakukan. Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perancangan. ternyata kawalan kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan. Kemmis merenung. ternyata pelajar sukar dikawal. untuk strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk menggalakkan pelajar menjawab soalan. Pada tahap refleksi. fikirkan cara untuk menggalakkan pelajar berinkuari. Demikian permasalahan lanjutan terjadi. 2 Design PTK Model Menurut Kemmis dan Taggart Sumber: Hopkins (1993:48) dan Zainal Aqib (2006:23) Pada kotak pemerhatian. Gmbr. Pada kotak act (tindakan). Dalam perbincangan. soalan-soalan dan jawapan-jawapan pelajar direkodkan atau dirakam untuk melihat apa yang sedang berlaku.

supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Pada dasarnya Ebbutt setuju dengan idea-idea yang diutarakan oleh Kemmis dan Elliot tetapi tidak bersetuju mengenai beberapa interprestasi Elliot mengenai karya Kemmis. Kemmis dan Mc Taggart.3. SIKLUS PELAKSANAAN PTK 4. Kerana Dave Ebbutt merasa tidak puas hati dengan adanya model-model PTK . setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah. Di dalam kenyataan amalan di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. Dikatakan demikian. PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. iaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart. apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas. dia berpendapat bahawa model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh John Elliot. Selanjutnya. Sementara itu. Maksud disusunnya secara terperinci pada PTK Model John Elliot ini. dijelaskan pula olehnya bahawa lengkapnya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh kerana suatu pelajaran terdiri daripada beberapa subpokok bahasan atau bahan pelajaran. Model Dave Ebbutt Sesudah Dave Ebbutt mempelajari model-model PTK yang dikemukakan para ahli PTK sebelumnya. Model John Elliot. dan sebagainya dipandang sudah cukup bagus. yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. iaitu seperti dikemukakan berikut ini. oleh kerana di dalam setiap kitaran mungkin terdiri daripada beberapa aksi iaitu antara 3-5 aksi (tindakan). Selanjutnya dikatakan pula olehnya tentang pandangan Ebbutt yang mengatakan bahawa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart bukan merupakan cara baik untuk menggambarkan proses aksi refleksi (actionreflection). tetapi dalam modelmodel tersebut masih ada beberapa hal atau bahagian yang belum tepat sehingga masih perlu dibenahi. Akan tetapi. tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeza secara kesimpulannya dengan kedua-dua model sebelumnya.

Design Penyelidikan Kelas Secara Umum Dari rekabentuk yang dilukiskan pada bagan 4 di atas tampak bahawa kajian kelas merupakan proses pembaikan secara terus menerus dari suatu tindakan yang masih mengandungi kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna. Ke empat tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan 4 seterusnya. pelajar sukar melakukan aktiviti perancangan suatu karya tersebut. jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata. Sebagai contoh. Dari penemuan-penemuan awal. anda boleh menyemak imbas beberapa penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat. sarana belajar atau sumbersumber / persekitaran belajar. melakukan pengkajian terhadap alur . 1. untuk mencari maklumat untuk mengenali dan mengetahui keadaan awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. iaitu: (1) perancangan. pelajar. (3) pengamatan (observasi). Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh penyelidik bekerjasama dengan peserta (rakan sejawat atau dari pengamal lain). difokuskan pada pengenalan masalah yang nyata. Refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan baik dari aspek diri sendiri. (2) pelaksanaan. Dalam hal ini.yang hadir sebelumnya. dan (4) refleksi. PTK model Dave Ebbutt ini secara kesimpulannya dapat dilihat digambar sebagai berikut: Dari keempat model yang telah dipaparkan. kemudian dia memperkenalkan model PTK yang disusunnya sendiri. misalnya anda telah mengajarkan kegiatan rancang bangun di SD pada siswa kelas 4 untuk melaksanakan konsep perubahan tenaga. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. Gmbr 5. Penjelasan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.

penyelidik menjelaskan tentang apa. 2. dan • Perancangan kaedah dan teknik pemprosesan data sesuai dengan sifat dan kepentingan kajian. Dalam masa yang sama penyelidik melakukan pemerhatian dan tafsiran terhadap jalannya pelaksanaan tindakan itu. kapan. peruntukan masa. dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. di mana.pbm yang sudah dilakukan. sintesis. dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. Apabila penyelidik telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah. Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. sarana yang diperlukan. dan eksplanasi . oleh siapa. Pelaksanaan Tindakan Tahap ini merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan isi rencana. mengapa. • Perancangan kaedah dan alat untuk mengamati dan merakam / mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. 4. maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi: • Penetapan bukti atau penunjuk untuk mengukur tahap ketercapaian penyelesaian masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. Senario tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. Perancangan Tindakan (planning) Dalam tahap ini. iaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang telah dirancang pada tahap perancangan. • Penetapan senario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan kesan ke arah perbaikkan program. 3. Jadi pemerhatian dan pelaksanaan dilakukan dalam masa yang sama. Refleksi dan penilaian Refleksi merupakan kegiatan analisis. 5. tafsiran. Sebenarnya pemerhatian atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan. atau pengetahuan dan kemahiran prasyarat yang diperlukan pelajar.

tenaga. dan penilaian biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran baru. misalnya kriteria keberkesanan pengajaran mempunyai penunjuk penggunaan masa. Penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. dan seterusnya. pada model Kurt Lewin iaitu pada satu kitaran terdiri daripada perancangan. pada model Kemmis dan Mc. dan refleksi semula. pemerhatian. monitoring dan survey.terhadap semua maklumat yang diperolehi dari pelaksanaan tindakan. Dari keempat model tersebut. sehingga membentuk kitaran kedua. Taggart membuat strategi soalan kepada pelajar pada masa tindakan (acting) untuk menggalakkan pelajar mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. pada model John Elliot untuk pembahasan dilakukan lebih dari satu kali (dilakukan beberapa kitaran). ketiga. kos. dan pencapaian hasil. sehingga penyelidik merasa perlu melakukan perancangan semula. Setelah melakukan pemerhatian. sedangkan pada model Dave Ebbutt dilakukan secara lebih sistematik bermula dari idea umum. iaitu: (1) perancangan. Pada peringkat refleksi dilakukan analisis data yang diperolehi daripada kesan pelaksanaan tindakan dan halangan yang muncul dan dibincangkan rancangan seterusnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. dll. tindakan semula. pengamatan semula. . (2) pelaksanaan. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. rencana keseluruhan. aksi dan tindakan. dan revleksi. (3) pengamatan (observasi). refleksi. tindakan 1. dan (4) refleksi Yang membezakan model satu dengan yang lain iaitu. survey. Demikian langkah-langkah kegiatan PTK dalam kitaran terus berulang. dan mengulangnya kembali dari awal setelah melakukan semakan.

html .com/2009/06/makalah-penelitian-tindakankelas-jenis.http://generasibiologi.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful