Makalah Penelitian Tindakan Kelas "Jenis dan Model PTK" BAB II PEMBAHASAN A.

Jenis Penelitian Tindakan Kelas Ada empat jenis PTK, iaitu: 1. PTK diasnogtik, 2. PTK peserta, 3. PTK empirik, dan 4. PTK eksperimental (chein, 1990 Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara ringkas mengenai keempat jenis PTK tersebut. 1. PTK Diagnostik; Jenis Diagnostik maksudnya kajian dilakukan untuk menuntun penyelidik ke arah suatu tindakan kerana suatu masalah yang berlaku, contohnya, adanya konflik antar pelajar di kelas, adanya pertengkaran di antara pelajar dan sejenisnya. 2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK peserta ialah apabila orang yang akan melaksanakan kajian harus terlibat langsung dalam proses kajian sejak awal sampai dengan hasil kajian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian penyelidik sentiasa terlibat, selanjutnya penyelidik memantau, mencacat, dan mengumpul data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK penyertaan juga boleh dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini penyelidik dituntut penglibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir kajian. 3. PTK Empiris; yang dimaksudkan dengan PTK empirik ialah apabila penyelidik berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan simpanan nota dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.

Model-Model Penelitian Tindakan Kelas Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Stringer dielaborasi lagi menjadi: a) Perancangan (planning). B. (2) Model Kemmis dan Mc Taggart. Sementara itu. dan (4) Model Dave Ebbutt. dan d) Refleksi (reflecting) (Lewin. Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar. di depan sudah disebutnya bahawa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. . PTK Eksperimental. di antaranya: (1) Model Kurt Lewin. konsep teras PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahawa dalam satu kitaran terdiri daripada empat langkah. 1990). empat langkah dalam satu kitaran yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya melaksanakan pelbagai teknik atau strategi secara berkesan dan cekap di dalam suatu kegiatam belajarmengajar. Model Kurt Lewin. b) Pelaksanaan (implementing). (3) Model John Elliot. . 1. c) Pemerhatian (observing). mungkin terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional.4. iaitu: a) Perancangan (planning). Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan penyelidik boleh menentukan cara mana yang paling berkesan dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. dan c) Penilaian (evaluating) (Ernest. b) Aksi atau tindakan (acting). 1996).

Kemmis merenung. Pemerhati juga mencatat dalam buku hariannya. apakah dengan menukar kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada pelajar. perancangan disemak dengan mengubah dalam bentuk mengurangkan soalan-soalan guru yang bersifat mengawal pelajar. . Dalam perbincangan. soalan-soalan dan jawapan-jawapan pelajar direkodkan atau dirakam untuk melihat apa yang sedang berlaku. untuk strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. Demikian permasalahan lanjutan terjadi. Pada kotak act (tindakan). Pada tahap tindakan kitaran kedua hal itu dilakukan. dan seterusnya harus kembali pada perancangan. Pada kitaran berikutnya. fikirkan cara untuk menggalakkan pelajar berinkuari. Pelaksanaannya dicatat dan dirakam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku pelajar. apakah pelajaran dilanjutkan dengan probing atau menggunakan teknik lain. Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perancangan. Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk menggalakkan pelajar menjawab soalan.Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai kitaran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Keputusannya timbul dari pengamatan peringkat awal yang menunjukkan bahawa pelajar belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses inkuari. 2 Design PTK Model Menurut Kemmis dan Taggart Sumber: Hopkins (1993:48) dan Zainal Aqib (2006:23) Pada kotak pemerhatian. ternyata kawalan kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan. mulai diajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menggalakkan mereka mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. sehingga tidak mencapai keputusan yang baik dan perlu diperbaiki. ternyata pelajar sukar dikawal. Dalam kotak refleksi. Gmbr. Pada tahap refleksi.

dan sebagainya dipandang sudah cukup bagus. apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas. Akan tetapi. Dikatakan demikian. Maksud disusunnya secara terperinci pada PTK Model John Elliot ini. Kemmis dan Mc Taggart. Pada dasarnya Ebbutt setuju dengan idea-idea yang diutarakan oleh Kemmis dan Elliot tetapi tidak bersetuju mengenai beberapa interprestasi Elliot mengenai karya Kemmis. iaitu seperti dikemukakan berikut ini. dijelaskan pula olehnya bahawa lengkapnya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh kerana suatu pelajaran terdiri daripada beberapa subpokok bahasan atau bahan pelajaran. dia berpendapat bahawa model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh John Elliot. supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Di dalam kenyataan amalan di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. tetapi dalam modelmodel tersebut masih ada beberapa hal atau bahagian yang belum tepat sehingga masih perlu dibenahi.3. Sementara itu. oleh kerana di dalam setiap kitaran mungkin terdiri daripada beberapa aksi iaitu antara 3-5 aksi (tindakan). Model John Elliot. SIKLUS PELAKSANAAN PTK 4. iaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart. Selanjutnya. Selanjutnya dikatakan pula olehnya tentang pandangan Ebbutt yang mengatakan bahawa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart bukan merupakan cara baik untuk menggambarkan proses aksi refleksi (actionreflection). setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah. yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. Kerana Dave Ebbutt merasa tidak puas hati dengan adanya model-model PTK . PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. Model Dave Ebbutt Sesudah Dave Ebbutt mempelajari model-model PTK yang dikemukakan para ahli PTK sebelumnya. tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeza secara kesimpulannya dengan kedua-dua model sebelumnya.

pelajar. dan (4) refleksi. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. Dari penemuan-penemuan awal. anda boleh menyemak imbas beberapa penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat. Penjelasan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. difokuskan pada pengenalan masalah yang nyata. kemudian dia memperkenalkan model PTK yang disusunnya sendiri. (3) pengamatan (observasi). Dalam hal ini. 1. jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. pelajar sukar melakukan aktiviti perancangan suatu karya tersebut. Refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan baik dari aspek diri sendiri. PTK model Dave Ebbutt ini secara kesimpulannya dapat dilihat digambar sebagai berikut: Dari keempat model yang telah dipaparkan. Design Penyelidikan Kelas Secara Umum Dari rekabentuk yang dilukiskan pada bagan 4 di atas tampak bahawa kajian kelas merupakan proses pembaikan secara terus menerus dari suatu tindakan yang masih mengandungi kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna.yang hadir sebelumnya. Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh penyelidik bekerjasama dengan peserta (rakan sejawat atau dari pengamal lain). sarana belajar atau sumbersumber / persekitaran belajar. Ke empat tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan 4 seterusnya. misalnya anda telah mengajarkan kegiatan rancang bangun di SD pada siswa kelas 4 untuk melaksanakan konsep perubahan tenaga. Gmbr 5. untuk mencari maklumat untuk mengenali dan mengetahui keadaan awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. (2) pelaksanaan. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata. iaitu: (1) perancangan. Sebagai contoh. melakukan pengkajian terhadap alur .

mengapa. di mana. 5. 3. Dalam masa yang sama penyelidik melakukan pemerhatian dan tafsiran terhadap jalannya pelaksanaan tindakan itu. Jadi pemerhatian dan pelaksanaan dilakukan dalam masa yang sama. iaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang telah dirancang pada tahap perancangan. Refleksi dan penilaian Refleksi merupakan kegiatan analisis. 2. Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. tafsiran. dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. 4. • Perancangan kaedah dan alat untuk mengamati dan merakam / mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi: • Penetapan bukti atau penunjuk untuk mengukur tahap ketercapaian penyelesaian masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. atau pengetahuan dan kemahiran prasyarat yang diperlukan pelajar. Pelaksanaan Tindakan Tahap ini merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan isi rencana. • Penetapan senario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan kesan ke arah perbaikkan program. Senario tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. penyelidik menjelaskan tentang apa. dan • Perancangan kaedah dan teknik pemprosesan data sesuai dengan sifat dan kepentingan kajian.pbm yang sudah dilakukan. sintesis. dan eksplanasi . peruntukan masa. kapan. sarana yang diperlukan. dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Sebenarnya pemerhatian atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan. Perancangan Tindakan (planning) Dalam tahap ini. Apabila penyelidik telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah. oleh siapa.

Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. dan pencapaian hasil. rencana keseluruhan. Dari keempat model tersebut. kos. tindakan 1. iaitu: (1) perancangan. dan penilaian biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran baru. tindakan semula. Demikian langkah-langkah kegiatan PTK dalam kitaran terus berulang. dan revleksi. Setelah melakukan pemerhatian. dan refleksi semula. pada model Kurt Lewin iaitu pada satu kitaran terdiri daripada perancangan. refleksi. misalnya kriteria keberkesanan pengajaran mempunyai penunjuk penggunaan masa. pemerhatian. Pada peringkat refleksi dilakukan analisis data yang diperolehi daripada kesan pelaksanaan tindakan dan halangan yang muncul dan dibincangkan rancangan seterusnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. (2) pelaksanaan. dll. Penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. (3) pengamatan (observasi). sedangkan pada model Dave Ebbutt dilakukan secara lebih sistematik bermula dari idea umum. pada model John Elliot untuk pembahasan dilakukan lebih dari satu kali (dilakukan beberapa kitaran).terhadap semua maklumat yang diperolehi dari pelaksanaan tindakan. dan mengulangnya kembali dari awal setelah melakukan semakan. sehingga penyelidik merasa perlu melakukan perancangan semula. tenaga. survey. pengamatan semula. dan (4) refleksi Yang membezakan model satu dengan yang lain iaitu. aksi dan tindakan. Taggart membuat strategi soalan kepada pelajar pada masa tindakan (acting) untuk menggalakkan pelajar mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. monitoring dan survey. ketiga. pada model Kemmis dan Mc. . sehingga membentuk kitaran kedua. dan seterusnya. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting.

html .com/2009/06/makalah-penelitian-tindakankelas-jenis.http://generasibiologi.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful