P. 1
Makalah Penelitian Tindakan Kelas-teori

Makalah Penelitian Tindakan Kelas-teori

|Views: 239|Likes:
Published by cik yana

More info:

Published by: cik yana on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

Makalah Penelitian Tindakan Kelas "Jenis dan Model PTK" BAB II PEMBAHASAN A.

Jenis Penelitian Tindakan Kelas Ada empat jenis PTK, iaitu: 1. PTK diasnogtik, 2. PTK peserta, 3. PTK empirik, dan 4. PTK eksperimental (chein, 1990 Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara ringkas mengenai keempat jenis PTK tersebut. 1. PTK Diagnostik; Jenis Diagnostik maksudnya kajian dilakukan untuk menuntun penyelidik ke arah suatu tindakan kerana suatu masalah yang berlaku, contohnya, adanya konflik antar pelajar di kelas, adanya pertengkaran di antara pelajar dan sejenisnya. 2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK peserta ialah apabila orang yang akan melaksanakan kajian harus terlibat langsung dalam proses kajian sejak awal sampai dengan hasil kajian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian penyelidik sentiasa terlibat, selanjutnya penyelidik memantau, mencacat, dan mengumpul data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK penyertaan juga boleh dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini penyelidik dituntut penglibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir kajian. 3. PTK Empiris; yang dimaksudkan dengan PTK empirik ialah apabila penyelidik berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan simpanan nota dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.

Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan penyelidik boleh menentukan cara mana yang paling berkesan dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. b) Pelaksanaan (implementing). 1. B.4. Model Kurt Lewin. (3) Model John Elliot. Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar. di antaranya: (1) Model Kurt Lewin. mungkin terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. iaitu: a) Perancangan (planning). konsep teras PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahawa dalam satu kitaran terdiri daripada empat langkah. . Model-Model Penelitian Tindakan Kelas Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. dan d) Refleksi (reflecting) (Lewin. Sementara itu. di depan sudah disebutnya bahawa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. c) Pemerhatian (observing). dan c) Penilaian (evaluating) (Ernest. b) Aksi atau tindakan (acting). (2) Model Kemmis dan Mc Taggart. . yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya melaksanakan pelbagai teknik atau strategi secara berkesan dan cekap di dalam suatu kegiatam belajarmengajar. Stringer dielaborasi lagi menjadi: a) Perancangan (planning). empat langkah dalam satu kitaran yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. 1996). 1990). dan (4) Model Dave Ebbutt. PTK Eksperimental.

Pada tahap tindakan kitaran kedua hal itu dilakukan. Demikian permasalahan lanjutan terjadi. Pada kotak act (tindakan). Pada tahap refleksi. fikirkan cara untuk menggalakkan pelajar berinkuari. ternyata pelajar sukar dikawal. sehingga tidak mencapai keputusan yang baik dan perlu diperbaiki. Dalam perbincangan. mulai diajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menggalakkan mereka mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perancangan.Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai kitaran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Keputusannya timbul dari pengamatan peringkat awal yang menunjukkan bahawa pelajar belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses inkuari. Pemerhati juga mencatat dalam buku hariannya. Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk menggalakkan pelajar menjawab soalan. apakah dengan menukar kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada pelajar. ternyata kawalan kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan. dan seterusnya harus kembali pada perancangan. Pelaksanaannya dicatat dan dirakam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku pelajar. soalan-soalan dan jawapan-jawapan pelajar direkodkan atau dirakam untuk melihat apa yang sedang berlaku. perancangan disemak dengan mengubah dalam bentuk mengurangkan soalan-soalan guru yang bersifat mengawal pelajar. Gmbr. Pada kitaran berikutnya. apakah pelajaran dilanjutkan dengan probing atau menggunakan teknik lain. untuk strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. Kemmis merenung. . 2 Design PTK Model Menurut Kemmis dan Taggart Sumber: Hopkins (1993:48) dan Zainal Aqib (2006:23) Pada kotak pemerhatian. Dalam kotak refleksi.

Kerana Dave Ebbutt merasa tidak puas hati dengan adanya model-model PTK . setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah.3. iaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart. tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeza secara kesimpulannya dengan kedua-dua model sebelumnya. yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. dijelaskan pula olehnya bahawa lengkapnya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh kerana suatu pelajaran terdiri daripada beberapa subpokok bahasan atau bahan pelajaran. Model Dave Ebbutt Sesudah Dave Ebbutt mempelajari model-model PTK yang dikemukakan para ahli PTK sebelumnya. Pada dasarnya Ebbutt setuju dengan idea-idea yang diutarakan oleh Kemmis dan Elliot tetapi tidak bersetuju mengenai beberapa interprestasi Elliot mengenai karya Kemmis. Kemmis dan Mc Taggart. SIKLUS PELAKSANAAN PTK 4. Sementara itu. apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas. oleh kerana di dalam setiap kitaran mungkin terdiri daripada beberapa aksi iaitu antara 3-5 aksi (tindakan). iaitu seperti dikemukakan berikut ini. Selanjutnya. supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Model John Elliot. Selanjutnya dikatakan pula olehnya tentang pandangan Ebbutt yang mengatakan bahawa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart bukan merupakan cara baik untuk menggambarkan proses aksi refleksi (actionreflection). tetapi dalam modelmodel tersebut masih ada beberapa hal atau bahagian yang belum tepat sehingga masih perlu dibenahi. Dikatakan demikian. dia berpendapat bahawa model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh John Elliot. Di dalam kenyataan amalan di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. Maksud disusunnya secara terperinci pada PTK Model John Elliot ini. PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. dan sebagainya dipandang sudah cukup bagus. Akan tetapi.

untuk mencari maklumat untuk mengenali dan mengetahui keadaan awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. Dalam hal ini. anda boleh menyemak imbas beberapa penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat. kemudian dia memperkenalkan model PTK yang disusunnya sendiri. jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. pelajar sukar melakukan aktiviti perancangan suatu karya tersebut. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. PTK model Dave Ebbutt ini secara kesimpulannya dapat dilihat digambar sebagai berikut: Dari keempat model yang telah dipaparkan. Sebagai contoh. Ke empat tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan 4 seterusnya. melakukan pengkajian terhadap alur . iaitu: (1) perancangan. pelajar. Design Penyelidikan Kelas Secara Umum Dari rekabentuk yang dilukiskan pada bagan 4 di atas tampak bahawa kajian kelas merupakan proses pembaikan secara terus menerus dari suatu tindakan yang masih mengandungi kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna. Dari penemuan-penemuan awal. Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh penyelidik bekerjasama dengan peserta (rakan sejawat atau dari pengamal lain). dan (4) refleksi. (2) pelaksanaan. Gmbr 5. sarana belajar atau sumbersumber / persekitaran belajar. Refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan baik dari aspek diri sendiri. Penjelasan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.yang hadir sebelumnya. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata. difokuskan pada pengenalan masalah yang nyata. (3) pengamatan (observasi). 1. misalnya anda telah mengajarkan kegiatan rancang bangun di SD pada siswa kelas 4 untuk melaksanakan konsep perubahan tenaga.

Perancangan Tindakan (planning) Dalam tahap ini. Pelaksanaan Tindakan Tahap ini merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan isi rencana. • Perancangan kaedah dan alat untuk mengamati dan merakam / mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. mengapa.pbm yang sudah dilakukan. 4. 2. maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi: • Penetapan bukti atau penunjuk untuk mengukur tahap ketercapaian penyelesaian masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. penyelidik menjelaskan tentang apa. iaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang telah dirancang pada tahap perancangan. Jadi pemerhatian dan pelaksanaan dilakukan dalam masa yang sama. tafsiran. Sebenarnya pemerhatian atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan. kapan. dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. sintesis. dan • Perancangan kaedah dan teknik pemprosesan data sesuai dengan sifat dan kepentingan kajian. Apabila penyelidik telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah. • Penetapan senario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan kesan ke arah perbaikkan program. Senario tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. peruntukan masa. 5. oleh siapa. 3. di mana. Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. dan eksplanasi . Refleksi dan penilaian Refleksi merupakan kegiatan analisis. dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. Dalam masa yang sama penyelidik melakukan pemerhatian dan tafsiran terhadap jalannya pelaksanaan tindakan itu. atau pengetahuan dan kemahiran prasyarat yang diperlukan pelajar. sarana yang diperlukan.

dll. (3) pengamatan (observasi). . sedangkan pada model Dave Ebbutt dilakukan secara lebih sistematik bermula dari idea umum. pada model John Elliot untuk pembahasan dilakukan lebih dari satu kali (dilakukan beberapa kitaran). Pada peringkat refleksi dilakukan analisis data yang diperolehi daripada kesan pelaksanaan tindakan dan halangan yang muncul dan dibincangkan rancangan seterusnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. rencana keseluruhan. dan (4) refleksi Yang membezakan model satu dengan yang lain iaitu. (2) pelaksanaan. tindakan semula. sehingga membentuk kitaran kedua. kos. pengamatan semula. refleksi. dan mengulangnya kembali dari awal setelah melakukan semakan. survey. dan revleksi. aksi dan tindakan. tindakan 1. Taggart membuat strategi soalan kepada pelajar pada masa tindakan (acting) untuk menggalakkan pelajar mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati.terhadap semua maklumat yang diperolehi dari pelaksanaan tindakan. dan seterusnya. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Setelah melakukan pemerhatian. Dari keempat model tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. dan pencapaian hasil. ketiga. tenaga. pada model Kemmis dan Mc. dan refleksi semula. sehingga penyelidik merasa perlu melakukan perancangan semula. dan penilaian biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran baru. misalnya kriteria keberkesanan pengajaran mempunyai penunjuk penggunaan masa. pada model Kurt Lewin iaitu pada satu kitaran terdiri daripada perancangan. monitoring dan survey. iaitu: (1) perancangan. Demikian langkah-langkah kegiatan PTK dalam kitaran terus berulang. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. pemerhatian.

com/2009/06/makalah-penelitian-tindakankelas-jenis.blogspot.http://generasibiologi.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->