Makalah Penelitian Tindakan Kelas "Jenis dan Model PTK" BAB II PEMBAHASAN A.

Jenis Penelitian Tindakan Kelas Ada empat jenis PTK, iaitu: 1. PTK diasnogtik, 2. PTK peserta, 3. PTK empirik, dan 4. PTK eksperimental (chein, 1990 Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara ringkas mengenai keempat jenis PTK tersebut. 1. PTK Diagnostik; Jenis Diagnostik maksudnya kajian dilakukan untuk menuntun penyelidik ke arah suatu tindakan kerana suatu masalah yang berlaku, contohnya, adanya konflik antar pelajar di kelas, adanya pertengkaran di antara pelajar dan sejenisnya. 2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK peserta ialah apabila orang yang akan melaksanakan kajian harus terlibat langsung dalam proses kajian sejak awal sampai dengan hasil kajian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian penyelidik sentiasa terlibat, selanjutnya penyelidik memantau, mencacat, dan mengumpul data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK penyertaan juga boleh dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini penyelidik dituntut penglibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir kajian. 3. PTK Empiris; yang dimaksudkan dengan PTK empirik ialah apabila penyelidik berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan simpanan nota dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.

B. . mungkin terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Sementara itu. Model-Model Penelitian Tindakan Kelas Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan.4. PTK Eksperimental. iaitu: a) Perancangan (planning). 1990). Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar. konsep teras PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahawa dalam satu kitaran terdiri daripada empat langkah. Stringer dielaborasi lagi menjadi: a) Perancangan (planning). dan (4) Model Dave Ebbutt. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan penyelidik boleh menentukan cara mana yang paling berkesan dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. empat langkah dalam satu kitaran yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. . dan c) Penilaian (evaluating) (Ernest. b) Aksi atau tindakan (acting). 1. (3) Model John Elliot. di depan sudah disebutnya bahawa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Model Kurt Lewin. dan d) Refleksi (reflecting) (Lewin. b) Pelaksanaan (implementing). di antaranya: (1) Model Kurt Lewin. yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya melaksanakan pelbagai teknik atau strategi secara berkesan dan cekap di dalam suatu kegiatam belajarmengajar. c) Pemerhatian (observing). (2) Model Kemmis dan Mc Taggart. 1996).

Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai kitaran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Keputusannya timbul dari pengamatan peringkat awal yang menunjukkan bahawa pelajar belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses inkuari. sehingga tidak mencapai keputusan yang baik dan perlu diperbaiki. untuk strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. fikirkan cara untuk menggalakkan pelajar berinkuari. dan seterusnya harus kembali pada perancangan. Kemmis merenung. Demikian permasalahan lanjutan terjadi. Pemerhati juga mencatat dalam buku hariannya. apakah pelajaran dilanjutkan dengan probing atau menggunakan teknik lain. ternyata pelajar sukar dikawal. Gmbr. Pada tahap refleksi. Pada kotak act (tindakan). Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perancangan. Pada tahap tindakan kitaran kedua hal itu dilakukan. Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk menggalakkan pelajar menjawab soalan. Dalam perbincangan. apakah dengan menukar kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada pelajar. . mulai diajukan soalan-soalan kepada pelajar untuk menggalakkan mereka mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. soalan-soalan dan jawapan-jawapan pelajar direkodkan atau dirakam untuk melihat apa yang sedang berlaku. 2 Design PTK Model Menurut Kemmis dan Taggart Sumber: Hopkins (1993:48) dan Zainal Aqib (2006:23) Pada kotak pemerhatian. Pada kitaran berikutnya. perancangan disemak dengan mengubah dalam bentuk mengurangkan soalan-soalan guru yang bersifat mengawal pelajar. Pelaksanaannya dicatat dan dirakam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku pelajar. Dalam kotak refleksi. ternyata kawalan kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan.

dia berpendapat bahawa model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh John Elliot. tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeza secara kesimpulannya dengan kedua-dua model sebelumnya. Sementara itu. iaitu seperti dikemukakan berikut ini. dijelaskan pula olehnya bahawa lengkapnya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh kerana suatu pelajaran terdiri daripada beberapa subpokok bahasan atau bahan pelajaran. Model John Elliot. SIKLUS PELAKSANAAN PTK 4. Pada dasarnya Ebbutt setuju dengan idea-idea yang diutarakan oleh Kemmis dan Elliot tetapi tidak bersetuju mengenai beberapa interprestasi Elliot mengenai karya Kemmis. Model Dave Ebbutt Sesudah Dave Ebbutt mempelajari model-model PTK yang dikemukakan para ahli PTK sebelumnya. Akan tetapi. Dikatakan demikian. yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. Kemmis dan Mc Taggart. PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. Selanjutnya. dan sebagainya dipandang sudah cukup bagus. tetapi dalam modelmodel tersebut masih ada beberapa hal atau bahagian yang belum tepat sehingga masih perlu dibenahi. Di dalam kenyataan amalan di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. iaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart. apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas. supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. oleh kerana di dalam setiap kitaran mungkin terdiri daripada beberapa aksi iaitu antara 3-5 aksi (tindakan). Kerana Dave Ebbutt merasa tidak puas hati dengan adanya model-model PTK . Selanjutnya dikatakan pula olehnya tentang pandangan Ebbutt yang mengatakan bahawa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart bukan merupakan cara baik untuk menggambarkan proses aksi refleksi (actionreflection). Maksud disusunnya secara terperinci pada PTK Model John Elliot ini.3. setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah.

pelajar sukar melakukan aktiviti perancangan suatu karya tersebut. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata. Dari penemuan-penemuan awal. Gmbr 5. Dalam hal ini. Ke empat tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan 4 seterusnya. untuk mencari maklumat untuk mengenali dan mengetahui keadaan awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. pelajar. Sebagai contoh. (2) pelaksanaan. Design Penyelidikan Kelas Secara Umum Dari rekabentuk yang dilukiskan pada bagan 4 di atas tampak bahawa kajian kelas merupakan proses pembaikan secara terus menerus dari suatu tindakan yang masih mengandungi kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna. (3) pengamatan (observasi). Refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan baik dari aspek diri sendiri. dan (4) refleksi. anda boleh menyemak imbas beberapa penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat. PTK model Dave Ebbutt ini secara kesimpulannya dapat dilihat digambar sebagai berikut: Dari keempat model yang telah dipaparkan. misalnya anda telah mengajarkan kegiatan rancang bangun di SD pada siswa kelas 4 untuk melaksanakan konsep perubahan tenaga. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. melakukan pengkajian terhadap alur .yang hadir sebelumnya. difokuskan pada pengenalan masalah yang nyata. Penjelasan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh penyelidik bekerjasama dengan peserta (rakan sejawat atau dari pengamal lain). 1. iaitu: (1) perancangan. sarana belajar atau sumbersumber / persekitaran belajar. kemudian dia memperkenalkan model PTK yang disusunnya sendiri.

Sebenarnya pemerhatian atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan. Senario tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. dan • Perancangan kaedah dan teknik pemprosesan data sesuai dengan sifat dan kepentingan kajian. dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Dalam masa yang sama penyelidik melakukan pemerhatian dan tafsiran terhadap jalannya pelaksanaan tindakan itu. • Perancangan kaedah dan alat untuk mengamati dan merakam / mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan Tindakan Tahap ini merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan isi rencana. oleh siapa. 5. Refleksi dan penilaian Refleksi merupakan kegiatan analisis.pbm yang sudah dilakukan. dan eksplanasi . 3. iaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang telah dirancang pada tahap perancangan. kapan. dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. sarana yang diperlukan. • Penetapan senario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan kesan ke arah perbaikkan program. sintesis. peruntukan masa. 4. Apabila penyelidik telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah. Jadi pemerhatian dan pelaksanaan dilakukan dalam masa yang sama. maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi: • Penetapan bukti atau penunjuk untuk mengukur tahap ketercapaian penyelesaian masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. penyelidik menjelaskan tentang apa. Perancangan Tindakan (planning) Dalam tahap ini. tafsiran. atau pengetahuan dan kemahiran prasyarat yang diperlukan pelajar. mengapa. di mana. Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 2.

aksi dan tindakan. tindakan 1. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. sedangkan pada model Dave Ebbutt dilakukan secara lebih sistematik bermula dari idea umum. Penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. . (3) pengamatan (observasi). refleksi. sehingga penyelidik merasa perlu melakukan perancangan semula. dan refleksi semula. pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahap penting. iaitu: (1) perancangan. dan seterusnya. pada model Kemmis dan Mc. Pada peringkat refleksi dilakukan analisis data yang diperolehi daripada kesan pelaksanaan tindakan dan halangan yang muncul dan dibincangkan rancangan seterusnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. dan (4) refleksi Yang membezakan model satu dengan yang lain iaitu. dan penilaian biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran baru. survey. pemerhatian. sehingga membentuk kitaran kedua. pada model John Elliot untuk pembahasan dilakukan lebih dari satu kali (dilakukan beberapa kitaran). dll. dan mengulangnya kembali dari awal setelah melakukan semakan. (2) pelaksanaan. Setelah melakukan pemerhatian. pada model Kurt Lewin iaitu pada satu kitaran terdiri daripada perancangan. Demikian langkah-langkah kegiatan PTK dalam kitaran terus berulang. pengamatan semula. rencana keseluruhan. ketiga.terhadap semua maklumat yang diperolehi dari pelaksanaan tindakan. dan pencapaian hasil. monitoring dan survey. Dari keempat model tersebut. kos. tindakan semula. misalnya kriteria keberkesanan pengajaran mempunyai penunjuk penggunaan masa. Taggart membuat strategi soalan kepada pelajar pada masa tindakan (acting) untuk menggalakkan pelajar mengatakan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka minati. dan revleksi. tenaga.

html .http://generasibiologi.com/2009/06/makalah-penelitian-tindakankelas-jenis.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful