P. 1
proposal kualitatif

proposal kualitatif

|Views: 285|Likes:
Published by Heriyan Jumadi

More info:

Published by: Heriyan Jumadi on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

KERTAS CADANGAN KAJIAN

TAJUK: PERSEPSI GURU BUKAN OPSYEN KEMAHIRAN HIDUP MENGAJAR SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP DI DAERAH JOHOR BAHRU

DISEDIAKAN OLEH : HERIYAN BIN JUMADI

bermoral dan beretika tinggi.1 Pengenalan Hasrat kerajaan Malaysia untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 memerlukan pembangunan modal insan dari segi keupayaan dan intelek. Ini akan memastikan apa yang diajar akan berkualiti dan membentuk pelajar yang benar-benar berpengetahuan dalam subjek tersebut. masih terdapat lagi masalah kekurangan guru dalam sesuatu bidang dan menyebabkan guru yang tidak berpengalaman dan bukan opsyen mengajar sesuatu subjek terutama Kemahiran Hidup . progresif. Sehubungan dengan itu. melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) merupakan salah satu daripada lima Teras utama ke arah mencapai wawasan 2020 bagi melahirkan modal insan berminda kelas pertama. Proses pembangunan negara yang melibatkan semua bidang menyebabkan sesebuah organisasi turut melakukan perubahan dari segi struktur dan matlamatnya demi mengekalkan kewujudannya sesuai dengan perkembangan semasa. Namun.Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Bagi menuju sebuah negara maju. negara perlu membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia yang menumpukan pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran yang bersifat menyeluruh.BAB I PENDAHULUAN 1. tugas dan tanggungjawab guru juga mengalami perubahan dan guru perlu menanganinya agar matlamat untuk mendidik anak bangsa tercapai. Bagi memastikan pengajaran guru berkualiti adalah penting guru yang mengajar adalah guru yang berpengalaman dan mahir dalam sesuatu bidang yang diajar.

Ini mendorong pengkaji melihat sendiri persepsi guru bukan opsyen ini terhadap mata pelajaran yang diajar dan melihat sejauh mana keupayaan sebenar mereka . guru pula terdiri pelbagai bidang seperti bidang sains. ini menunjukkan guru yang bukan opsyen tidak bersedia dan memerlukan lebih masa untuk persediaan. Ini penting kerana mereka merupakan pemangkin utama bagi perkembangan pelajar. bidang bahasa. Justeru guru-guru terpaksa mempelajari subjek itu sendiri dan terus mengajar pelajar.2 Latar Belakang Masalah Institusi pendidikan adalah sebuah institusi yang mendidik pelajar-pelajar agar memperolehi sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermakna kepada mereka.1. Menurut T. Menurut Dr Rahim (1995) dalam kajian Lim Ai Hui (2004). Guru-guru yang mendokong tugas utama ini perlu meningkatkan diri dari aspek kemahiran. ” Keupayaan Guru yang Mengajar Sukatan Pelajaran Teras Tingkatan Satu” menyebut guru yang pakar dalam matapelajaran yang diajar biasanya dapat menguasai pengetahuan dan mampu menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan. Pada masa ini. dilihat terdapat guru bukan opsyen dipaksa mengajar matapelajaran lain yang mereka sendiri mungkin kurang mahir dan berpengetahuan. Teras utama dalam menjalankan tugas ini ialah guru. pengetahuan dan potensi diri. Guru juga perlu mahir dan berpengetahuan dalam bidang masing-masing agar mereka dapat menyampaikan ilmu dan kemahiran yang tepat dan terkini. Subahan dan rakan-rakan (2004 ) dalam kajiannya ” Tinjauan Ke Atas Strategi Dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik” menyatakan lebih daripada 80% responden didapati tidak cukup persediaan dan perlu mempelajari sendiri konsep fizik dan meluangkan masa untuk mempelajari pengendalian alat. bidang teknikal dan bidang sains sosial.

4 Persoalan Kajian Bagi mengenalpasti persepsi guru-guru KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru yang bukan opsyen mengajar subjek Kemahiran Hidup. Di sinilah masalah yang ingin dikaji iaitu apakah persepsi guru-guru KHB di daerah Johor Bahru ini yang bukan opsyen mengajar subjek kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru? 1.3 Pernyataan Masalah Mata pelajaran KHB merangkumi beberapa bidang dan komponen dimana setiap satunya memiliki makmal masing-masing dengan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang bercorak amali dan praktikal. 3 persoalan kajian telah dibentuk seperti berikut: 14.2 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru tiada minat terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup? 14.3 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru tiada kenyakinan diri untuk mengajar subjek Kemahiran Hidup? .1.1 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam subjek Kemahiran Hidup? 14. Kesemua guru Kemahiran Hidup ini memainkan peranan utama dalam membentuk pendidikan pelajar.

.5 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti persepsi guru-guru KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup.1 Untuk mengenalpasti pengetahuan dan kemahiran guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup 15. Kajian ini akan memberi manfaat banyak pihak terutamanya pengetua sekolah selaku Pegawai Pengawal dalam memastikan hanya guru yang opsyen sebenar mengajar subjek mereka.2 15.6 Kepentingan kajian Guru opsyen yang mengajar setiap matapelajaran adalah perting bagi memastikan hanya guru-guru yang benar-benar berkualiti sesuai dengan pengetahuan dan tahap kemahiran yang diperlukan bagi megajar sesuatu subjek. berkesan dan cekap agar menjadi guru opsyen yang berkualiti.3 Untuk mengenalpasti minat guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup Untuk mengenalpasti kenyakinan diri guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup 1. Kajian ini juga akan memberi manfaat kepada Jabatan Pelajaran Negeri bagi memastikan keperluan guru mengikut opsyen disetiap sekolah mampu disediakan dan jangka bagi keperluan akan datang Kementerian Pelajaran pula perlu memikirkan hasil kajian ini untuk membantu guru-guru KHB mencukupi dan tidak dipinggirkan serta mendapat latihan dengan lebih teratur. .1. Objektif bagi kajian ini ialah : 15. berkemahiran dan berpengetahuan.Dengan cara ini Negara dapat melahirkan pelajar yang lebih berkualiti dan tinggi tahap pengetahuannya.

Dalam kajian ini merujuk kepad ailmu pengetahuan Kemahiran Hidup . Dalam kajian ini ia ditakrif sebagai pandangan terhadap subjek Kemahiran Hidup Minat : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kecenderungan atau keinginan kepada sesuatu atau menggemari sesuatu. Dalam Kajian ini merujuk kepercayaan diri terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup Pengetahuan : Kamus Dewan (2002) segala yang diketahui atau yang dipelajari tentang sesuatu ilmu.7 Definisi Istilah Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini membawa pengertian tersendiri. Definisi yang dibuat adalah merujuk dalam konteks kajian ini sahaja bagi memudahkan pembaca memahami istilah tersebut agar tidak keliru dengan istilah umum. kesungguhan terhadap sesuatu. Persepsi : Kamus Dewan (1989 ) mentafsir sebagai apa yang difikirkan tentang sesuatu perkara. Dalam kajian ini melihat kecenderungan kepada matapelajaran Kemahiran Hidup Kenyakinan diri : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kepercayaan yang sungguhsungguh. keadaan mengetahui. apa-apa yang diketahui.1.

BAB II SOROTAN KAJIAN 2. 2. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Kursus perguruan di MPSI pada ketika itu mempunyai empat bahagian iaitu: Bahagian Akademik. Organisasi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dan persepsi guru bukan opsyen. Kemahiran Perkebunan. Pusat Perkembangan Kurikulum (1996).2 Latar belakang Kemahiran Hidup Bersepadu Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) telah ditubuhkan untuk melatih guru dibidang pertanian. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah adalah berlandaskan Perakuan Laporan Jawatan kuasa Kabinet Mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) dan merupakan kesinambungan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 1992.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan tentang pendapat dan dapatan kajian berkenaan latar belakang mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Menurut Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV). Pertukangan Tangan Dan Membuat Bakul. menyatakan bahawa mata pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1989 untuk menggantikan Sistem Aneka Jurusan yang dikenali sebagai Program . Sistem pendidikan Aneka Jurusan ini ditukar kepada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada sesi persekolahan tahun 1988/89. Daripada sinilah berlaku perkembangan dalam bidang teknik dan vokasional.

Peralihan (KHPP) dan diikuti dengan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) pada tahun 1992 bagi menggantikan program peralihan. dengan hasrat untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikan kandungannya ( Pusat Perkembangan Kurikulum ) 2. Pada tahun 2002. Pertanian dan Perdagangan dan Keusahawanan. TERAS Reka Bentuk dan Teknologi PILIHAN Kemahiran Teknikal Ekonomi Rumah Tangga Pertanian Perdagangan dan Keusahawanan 2. Bahagian Pilihan membenarkan murid memilih satu daripada empat bidang pembelajaran iaitu Kemahiran Teknikal. beberapa perubahan dari segi kandungan memperlihatkan struktur Kemahiran Hidup Bersepadu 1992 telah disusun semula. Ekonomi Rumah Tangga.4 Persepsi guru bukan opsyen Menurut Siti Zohara Binti Yasin (2006) dalam kajiannya ” Cabaran Guru Sandaran Terlatih (GST) Di Sekolah” mendapati Antara cabaran yang dihadapi oleh GST ialah perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan .3 Organisasi Kandungan Kemhiran Hidup Bersepadu Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan: Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid. digugur atau ditambah.

Tetapi dalam menguruskan aktiviti sekolah. Dapatan kajian ini mendapati GST tidak bersedia apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen dan. mengajar kelas peperiksaan. . didapati GST mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik dan menunjukkan pretasi yang membanggakan.penerimaan komuniti sekolah. Semua GST didapati tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berminat apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen.

kaedah penganalisaan data dan instrumen pengukuran yang digunakan.2 Reka bentuk kajian Kajian ini merupakan kajian untuk menerokai persepsi guru bukan opsyen KHB yang mengajar subjek Kemahiran Hidup. 3. 3.3 Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di 6 buah Sekolah Menengah di zon skudai. daerah Johor Bahru . Apakah pula cabaran dan tekanan yang mereka hadapi dalam mengajar subjek Kemahiran Hidup ini yang merupakan bukan opsyen bagi mereka walaupun mereka ini adalah guru yang terlatih.1 Pengenalan Bab ini menjelaskan tentang beberapa aspek dalam metodologi yang berkait rapat dengan rekabentuk kajian. populasi.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. berkebolehan mengajar. mempunyai minat dan yakin apabila mengajar subjek ini. Pengkaji melihat adakah mereka berpengetahuan dalam subjek ini. cara mengumpul data.

3.6 Kajian Rintis Kajian rintis akan dijalankan keatas sebahagian dari populasi iaitu 6 orang responden dari sekolah zon Skudai akan diambil sampel daripada 18 orang responden dari 6 buah sekolah menengah zon Skudai Johor kerana mempunyai ciri populasi yang dikaji.4 Populasi dan Sampel Kajian Populasi dari 6 buah sekolah akan diambil.5 Instrumen Kajian Kajian kualitatif ini menggunakan instrumen temu bual bagi mendapatkan data. Melalui kajian rintis pengkaji akan menentukan item-item yang perlu diubahsuai atau dikekalkan dan jangka masa pentadbiran. pengkaji dan penyelia projek tentang masalah yang ada mengenai ujian samada dari segi item-item . 3. Kaedah temu bual sesuai dijalankan dalam kajian kes kerana ia melibatkan pengumpulan dan penganalisaan data secara kualitatif yang paling mudah (Creswell 1994). seramai 7 orang responden guru bukan opsyen kemahiran hidup yang mengajar subjek Kemahiran Hidup akan diambil sebagai sampel. Daripada jumlah itu. Seramai 18 orang responden guru bukan opsyen di zon skudai telah dikenalpasti. Selain itu kaedah pemerhatian juga akan dilakukan bagi merakam dan mencatat sendiri perlakuan guru ini dengan kenyataan yang dilakukan. Temu bual dalam kajian ini menggunakan kaedah temu bual secara berstruktur. Kaedah temu bual juga melibatkan interaksi secara bersemuka antara pengkaji dengan guru bukan opsyen Kemahiran Hidup yang mengajar subjek Kemahiran Hidup. 3. Kajian rintis akan dilakukan ke atas 6 orang guru yang meliputi populasi ini. Perbincangan akan dilakukan selepas kajian rintis bersama sampel rintis.

Semua tema ini dibina menggunakan perisian NUD*IST (Non-Numerical Unstructured Data and Indexing Searching Theorizing) yang telah diadaptasi secara manual bagi memberi gambaran yang lebih seragam dan mudah difahami. Satu sesi temubual dengan soalan berstruktur akan dijalankan di sekolah masing-masing yang terpilih. Setelah tema dikenal pasti. 3.soalan temubual. pengkaji akan memohon kebenaran dari Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengetua sekolah terbabit.8 Penganalisaan Data Data temu bual kemudian dianalisis dengan mencari tema atau pola yang kerap ditemui dalam temu bual. proses mengkod dibuat. .7 Prosedur Kajian Bagi mendapatkan maklumat dan data daripada responden. keperluan kaedah pemerhatian dan jangka masa mengambil ujian bagi mendapatkan kesahan yang tinggi. 3. Selain itu pemerhatian akan dilakukan dan catatan buku rekod akan dibuat bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dalam membuat kesimpulan.

1 Proses Pemprosesan Data .8.TRANSKIPSI DATA PENYUSUNA N DATA PELAZIMAN DATA KODING DAN KATEGORI DATA TEMA DAN PATEN TAHAP KETEPUAN DATA DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN LAPORAN Carta 3.

UTM.pdf Lim Ai Hui (2004)” Keupayaan Mengajar Guru KH dalam Bahagian Teras Bagi Matapelajaran Tingkatan Satu” {available online: http://www. Bhd. “Kamus Dewan”.fp. edisi kedua. Subang Jaya.utm. Dr.BIBLIOGRAFI Creswell.pdf Mok Soon Sang (2002). Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Kumpulan Budiman sdn. Azizi Yahaya (2004). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (kursus Perguruan Lepas Ijazah). Skudai. (2003). guru dan sekolah. Fajar Bakti sdn.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/LIMAIHUIAP000214D200 4TTP. Bhd.utm. (1998). Thousand Oaks: Sage Publications ________ (2002). “Qualitative inquiry and research design: Choosing among five Tradition”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka & Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan di Malaysia 1 falsafah pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Ee Ah Meng (1999). Jurnal Pendidikan. Shah Alam. W. J. Persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran matapelajaran Kemahiran Hidup sekolah menengah. Kamalularifin bin Subari (2006) ”Tahap Keterampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Dua Buah Maktab Negeri Johor” http://eprints. Mohd.my/2251/1/KamalulSukriAdnanAli2006Tahap. . Najib Abdul Ghafar.

T.my/inter/penyelidikan/2001/2001_13_ruzihan. .my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/SitiZ06. Subahan Mohd Meerah (2001) ” Tinjauan Ke atas Startegi dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik” {Available Online: http://www. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.pdf Siti Zohara Binti Yassin (2006) {available online :http://www. Fakulti Pendidikan: UTM Prof.(2005). Dr.edu.Mohd Majid Konting.ipbl. “Penyelidikan Pendidikan”.Malaysia. Dewan bahasa Dan Pustaka : Kuala Lumpur Mohamed Najib Abdul Ghafar (1998).ipbl.edu.pdf ] IPBL.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->