AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Indikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif Terarah Setiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiran utama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu pula diperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yang diperlihatkan dalam Jadual 3a. Indikator dalam amalan kreativiti tersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
Jadual 3a Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa Kemahiran Utama 1.0 Fasa Persediaan Indikator Amalan

1.1 Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh. 1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai. 1.1.4 Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul. 1.1.5 Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai. 1.1.6 Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat. 1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul. 1.1.8 Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan

1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul. 1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

Kemahiran Utama bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu.

Indikator Amalan 1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu. 1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu. 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa. 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan kesan buruk 1.2.7 Mengimbas kembali idea. 1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat.

2.0 Fasa Imaginasi

2.1 Penjanaan idea 2.1.1. Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak Menghasilkan ideaidea yang berkaitan (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik).

dengan sesuatu 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan. perkara. 2.1.3. Menghasilkan idea yang bermakna. 2.1.4. Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

2.2 Sintesis idea 2.2.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan Menggabungkan dan membina tajuk.

maklumat yang 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – berasingan untuk menghasilkan dan lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan, laporan dan lakaran.

memilih sesuatu. 2.2.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan. 2.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir. 2.2.5 Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus

Kemahiran Utama

Indikator Amalan kepada keputusan akhir. 2.2.6 Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan. 2.2.7 Membuat refleksi yang berterusan.

3.0 Fasa Perkembangan

3.1 Penambah 3.1.1. Menokok tambah idea. baikan 3.1.2. Mengubah suai idea. Membuat 3.1.3. Memberi pelbagai penerangan rasional penambahbaikan tentang idea.

untuk 3.1.4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan mengembangkan tugasan.

atau 3.1.5. Memberi pelbagai kategori atau aspek. mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan

3.2 Menilai 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima Membuat atau menolak idea.

pertimbangan tentang 3.2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, sesuatu perkara kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu. 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul. 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka.

Kemahiran Utama 4.0 Fasa Tindakan

Indikator Amalan

4.1 Pelaksanaan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau Menyampaikan dan bahagian yang lebih kecil dan khusus.

mempersembahkan 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah idea atau difahami.

menghasilkan 4.1.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang prototaip lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil.

4.2 Amalan 4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling. berterusan 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti Peka kepada perkara masalah, kesilapan dan kelemahan.

di sekeliling dan 4.2.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menjana idea untuk berkreatif. menghasilkan idea baharu secara berterusan.

Jadual 3b Indikator Operasi Metakognisi 5.0 Operasi Metakognisi Indikator

5.1 Merancang Mengenal pasti proses berfikir sehingga dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

5.1.1 Mengenal pasti proses berfikir. 5.1.2 Mengenal pasti bagaimana proses pemikiran kreatif dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat. 5.1.3 Murid menentukan matlamat. 5.1.4 Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi. 5.1.5 Meramal keputusan / memberi alasan. 5.1.6 Mengenal pasti konteks, membuat hubung kait dan membuat analogi.

5.2 Memantau Mengesan kemajuan

5.2.1 Mengesan matlamat yang ingin dicapai. 5.2.2 Mengesan objektif setiap langkah

5.0 Operasi Metakognisi perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. dicapai.

Indikator

5.2.3 Menentukan sama ada mereka telah mendapat jawapan kepada persoalan. 5.2.4 Mengesan kesilapan dan halangan. 5.2.5 Tahu perkara yang masih belum diketahui. 5.2.6 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan. 5.2.7 Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan yang sesuai. 5.2.8 Mengesan kaedah dan strategi betul. 5.2.9 Membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubah suai strategi dan kaedah.

5.3 Menilai 5.3.1 Menentukan kualiti pencapaian Mengimbas kembali untuk matlamat.

menentukan kualiti produk 5.3.2 Menilai ketepatan atau kesilapan dan proses berfikir yang telah keputusan.

dilalui. 5.3.3 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan. 5.3.4 Menentukan keberkesanan proses berfikir. 5.3.5 Mempertimbangkan untuk menggunakan proses berfikir dalam situasi lain.

Jadual 4b Fokus Guru dan Murid Fasa Terarah Persediaan Fokus Guru Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid. Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif. Menyampaikan idea individu. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang. Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman. Soalan Contoh/ Rangsangan Apa yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang..? Apa yang buat anda berfikir sedemikian..? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian?

Fasa Terarah Imaginasi

Fokus Guru Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea. Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman. Meneroka dan menyiasat soalan murid. Menguji dan membahaskan idea murid. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan.

Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat. Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/ fenomena. Membina idea baru. Membina asas kepada pengalaman yang selari untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Soalan Contoh/ Rangsangan Bagaimana anda akan..? Bagaimana anda boleh..? Apa anda akan buat jika..? Bagaimana anda tahu jika..? Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang...? Mengapa anda menggunakan kaedah/ cara/teknik tersebut? Bagaimana anda dapat idea tersebut?

Fasa Terarah Perkembangan

Fokus Guru Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman

Fokus Murid Membina semula dan memberi penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll). Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan. Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.

Soalan Contoh/ Rangsangan Bagaimana anda mengesahkan/ membuktikan…? Apa akan berlaku jika…? Apa lagi yang perlu diketahui..? Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?

Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap...

Tindakan

Menyelesaikan tugasan. Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.

Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya?

AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Indikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif Terarah Setiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiran utama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu pula diperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yang diperlihatkan dalam Jadual 3a. Indikator dalam amalan kreativiti tersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Jadual 3a Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa Kemahiran Utama 1.0 Fasa Persediaan Indikator Amalan

1.1 Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh. 1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai. 1.1.4 Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul. 1.1.5 Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai. 1.1.6 Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat. 1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul. 1.1.8 Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu.

1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul. 1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu. 1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu. 1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu. 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa. 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan kesan buruk 1.2.7 Mengimbas kembali idea. 1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong 1

Kemahiran Utama

Indikator Amalan berdasarkan fakta dan maklumat.

2.0 Fasa Imaginasi

2.1 Penjanaan idea 2.1.1. Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak (yang Menghasilkan ideamungkin benar atau tidak pasti tetapi logik).

idea yang berkaitan 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan. dengan sesuatu 2.1.3. Menghasilkan idea yang bermakna. perkara. 2.1.4. Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

2.2 Sintesis idea 2.2.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan dan membina Menggabungkan tajuk.

maklumat yang 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik –lukisan, kraf, berasingan untuk menghasilkan dan binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan, laporan dan lakaran.

memilih sesuatu. 2.2.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan. 2.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir. 2.2.5 Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir. 2.2.6 Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan. 2.2.7 Membuat refleksi yang berterusan. 3.0 Fasa Perkembangan

3.1 Penambah 3.1.1. Menokok tambah idea. baikan 3.1.2. Mengubah suai idea. Membuat 3.1.3. Memberi pelbagai penerangan rasional penambahbaikan tentang idea.

untuk 3.1.4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan mengembangkan tugasan.

atau 3.1.5. Memberi pelbagai kategori atau aspek. mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu 2

Kemahiran Utama atau keindahan hasil karya atau ciptaan

Indikator Amalan

3.2 Menilai 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak Membuat idea.

pertimbangan tentang 3.2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan sesuatu perkara keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu. 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul. 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka. 4.0 Fasa Tindakan

4.1 Pelaksanaan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang Menyampaikan dan lebih kecil dan khusus.

mempersembahkan 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. idea atau 4.1.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea menghasilkan prototaip tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil.

4.2 Amalan 4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling. berterusan 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah, Peka kepada perkara kesilapan dan kelemahan.

di sekeliling dan 4.2.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea menjana idea untuk berkreatif. baharu secara berterusan.

Jadual 3b Indikator Operasi Metakognisi 5.0 Operasi Metakognisi Indikator

5.1 Merancang Mengenal pasti proses berfikir sehingga dapat

5.1.1 Mengenal pasti proses berfikir. 5.1.2 Mengenal pasti bagaimana proses pemikiran kreatif dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai

3

5.0 Operasi Metakognisi dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. matlamat.

Indikator

5.1.3 Murid menentukan matlamat. 5.1.4 Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi. 5.1.5 Meramal keputusan / memberi alasan. 5.1.6 Mengenal pasti konteks, membuat hubung kait dan membuat analogi.

5.2 Memantau Mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.

5.2.1 Mengesan matlamat yang ingin dicapai. 5.2.2 Mengesan objektif setiap langkah dicapai. 5.2.3 Menentukan sama ada mereka telah mendapat jawapan kepada persoalan. 5.2.4 Mengesan kesilapan dan halangan. 5.2.5 Tahu perkara yang masih belum diketahui. 5.2.6 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan. 5.2.7 Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan yang sesuai. 5.2.8 Mengesan kaedah dan strategi betul. 5.2.9 Membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubah suai strategi dan kaedah.

5.3 Menilai 5.3.1 Menentukan kualiti pencapaian matlamat. Mengimbas kembali untuk 5.3.2 Menilai ketepatan atau kesilapan keputusan. menentukan kualiti produk 5.3.3 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan. dan proses berfikir yang telah 5.3.4 Menentukan keberkesanan proses berfikir. dilalui. 5.3.5 Mempertimbangkan untuk menggunakan proses berfikir dalam situasi lain.

4

Jadual 4b Fokus Guru dan Murid Fasa Terarah Persediaan Fokus Guru Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid. Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid. Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. Fokus Murid Membuat pemerhatian secara aktif. Menyampaikan idea individu. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang. Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman. Soalan Contoh/ Rangsangan Apa yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang..? Apa yang buat anda berfikir sedemikian..? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian?

5

Fasa Terarah Imaginasi

Fokus Guru Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea. Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman. Meneroka dan menyiasat soalan murid. Menguji dan membahaskan idea murid. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan.

Fokus Murid Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat. Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/ fenomena. Membina idea baru. Membina asas kepada pengalaman yang selari untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Soalan Contoh/ Rangsangan Bagaimana anda akan..? Bagaimana anda boleh..? Apa anda akan buat jika..? Bagaimana anda tahu jika..? Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang...? Mengapa anda menggunakan kaedah/ cara/teknik tersebut? Bagaimana anda dapat idea tersebut?

6

Fasa Terarah Perkembangan

Fokus Guru Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman

Fokus Murid Membina semula dan memberi penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll). Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan. Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.

Soalan Contoh/ Rangsangan Bagaimana anda mengesahkan/ membuktikan…? Apa akan berlaku jika…? Apa lagi yang perlu diketahui..? Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?

Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap...

Tindakan

Menyelesaikan tugasan. Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.

Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya?

Indikator Pemikiran kreatif 7.0 Kriteria Indikator

7.1 Kelancaran 7.1.1 Idea yang banyak berkaitan dengan tugasan yang mungkin Kebolehan benar atau tidak benar tetapi logik.

menghasilkan banyak 7.1.2 Idea berterusan. idea 7.1.3 Idea yang bermakna.

7.2 Keluwesan

7.2.1 Idea boleh ditokok tambah.

7

7.0 Kriteria Kebolehan mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea

Indikator 7.2.2 Idea boleh diubah suai. 7.2.3 Pelbagai penerangan rasional tentang idea. 7.2.4 Pelbagai contoh berkaitan tugasan. 7.2.5 Pelbagai kategori atau aspek.

7.3 Kejelasan 7.3.1 Idea dihuraikan kepada butiran atau bahagian yang lebih Kebolehan kecil dan khusus.

menghuraikan idea 7.3.2 Idea tersusun dan mudah difahami. dengan terperinci secara sistematik

7.4 Keaslian 7.4.1 Idea tidak sama dengan orang lain. Kebolehan 7.4.2 Idea tidak seperti yang biasa. menghasilkan idea 7.4.3 Idea belum ada sebelumnya. baharu, luar biasa dan 7.4.4 Frekuensi idea kecil. hanya sebilangan kecil individu yang mengemukakannya

8