ISI KANDUNGAN

M/surat

ISI KANDUNGAN BORANG PENERIMAAN TUGASAN PENGENALAN KONSEP ASAS TAMDUN ISLAM 1.0 DEFINISI TAMADUN ISLAM 2.0 MATLAMAT TAMADUN ISLAM 3.0 SUMBER TAMADUN ISLAM 4.0 PRINSIP TAMADUN ISLAM BIBLIOGRAFI KOLABORASI

1 2 3 4 6 9 10 19 20

1

BORANG PENERIMAAN TUGASAN

2

PENGENALAN KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keunikan dan ciri-ciri keistimewaan

tersendiri. Antaranya ialah tamadun Islam didasari dengan nilai ketuhanan dan keagamaan (Rabbaniyyah). Selain itu, panduan atau petunjuk yang diberi dalam kehidupan menyentuh aspek kepercayaan dan kehakiman secara sempurna dan menyeluruh (Syumul). Selain daripada itu, pembangunan tamadun Islam adalah untuk setiap individu tanpa mengira sempadan bangsa atau umum (µAlamiyyah). Seterusnya, Islam juga meletakkan kesempurnaan tahap tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap individu melalui idealistik dan realistik. (Waqi¶iyyah). "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda -benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berkan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya." (Surah al-Baqarah : ayat 172). . Kita boleh bermula dengan melihat agama (³al -din´) menerusi pengertiannya yang menyeluruh sebagaimana sifat Islam yang membawa kepada timbulnya ³diri´ peradaban tertentu dengan ciri -ciri yang semuanya berpaksikan tauhid atau keyakinan terhadap Keesaan Tuhan Yang Mutlak. Bermula daripada aspek yang paling batin, dengan akidah dan hidup rohaniahnya, berserta dengan nilai -nilai akhlaknya, hingga kepada peraturan peraturan hidup yang menyeluruh, yang merangkumi seluruh aspek hidup manusia dan tamadunnya, yang membawa kepada timbulnya institusi-institusi, cara-cara pemerintahan, perkembangan ilmu sastera dan sains, dengan aspek aspek fisikal, sosial, moral, dan rohani peradaban atau tamadun yang dibinanya. Dengan itu timbullah ³peribadi´ peradaban yang berupa kes eluruhan yang organik.

3

1.0 Definisi Tamadun Islam

Apabila membicarakan tentang definisi yakni istilah kepada sesuatu perkataan kebiasaannya menimbulkan kekeliruan banyak pihak. Hal ini bertitik tolak tentang wujudnya pelbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ilmuan atau sarjana dalam bidang berkaitan. Setiap kelainan ialah fitrah semulajadi manusia yang sentiasa berbeza antara satu sama lain terutama dalam cara berfikir. Sesungguhnya Allah S.W.T menjadikan hamba-hambanya adalah berbeza dari segala aspek sehinggalah sekecil unsur seperti cap pada jari manusia. Pengertian tamadun merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun , (Kamus Dewan). Walaupun perkataan di dalam pengertian tamadun itu berbeza sebutannya namun membawa satu maksud iaitu pencapaian manusia di dalam segala aspek kehidupan manusia sama ada dari aspek pemikiran, kerohanian, abstrak atau kebendaan. Manusia pula tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat bermoral. Perspektif tamadun Melayu mencatatkan tamadun ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia iaitu abstrak dan material, (Abu Bakar Hamzah). Berbeza pula dengan Mahmood Taib al -Najmi (1971), mendefinisikan tamadun sebagai peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluarannya sama ada dari segi pemikiran atau kebendaan. Mengikut perspektif tamadun Barat, Arnold Toynbee menyatakan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran. Beliau menambah lagi di d alam bukunya A Study of History tamadun ialah ³satu kumpulan pemikiran dari berbagai -bagai manifestasi, moral. orientasi yang berterusan, satu gaya kebudayaan yang

bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan

4

Begitu juga dengan Karl Wittfogel (Approach to Asian Civilization) mendefinisikan tamadun sebagai ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara berdasarkan pemikiran dan kepercayaan. Kesuluruhannya, tamadun tetap membawa maksud pencapaian manusia di dalam bidang pemikiran dan kebendaan yang berpusat di kota. Mengikut perspektif tamadun Islam, Ibnu Khaldun menjelaskan tamadun sebagai kemuncak dan pembangunan kepada yang pelbagai berkait aspek dengan industri peningkatan yang boleh

kemewahan

minat

mempertingkatkan kualitinya. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi, menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. Kamus itu juga menjelaskan bahawa tamadun membawa kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan, keselamatan, kemakmuran dan penghasilan teknologi yang menbantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. Kesimpulannya, huraian berkaitan tamadun ters ebut jelas menunjukkan maksud sebenar istilah tamadun adalah serupa sama ada dalam perspektif Tamadun Islam,Tamadun Barat dan Tamadun Melayu. Tamadun merangkumi kedua-dua bidang ini iaitu kebendaan dan kerohanian. Manakala istilah kebudayaan atau culture ataupun al-Hadharah pula lebih tepat dikelaskan sebagai pencapaian dan pemikiran. Kemajuan Tamadun Islam tidak terbatas hanya pada kemajuan kebudayaan semata-mata, malahan ia merupakan kemajuan yang serentak dengan kerohanian. Tamadun Islam sememangnya ber beza dengan tamadun dunia yang lain kerana ia meletakkan ad -Din sebagai asas yang membentuk tamadun berbanding dengan tamadun lain yang diasaskan oleh manusia. Dalam erti kata paling ringkas Tamadun Islam ialah pencapaian manusia dalam bidang kerohanian dan kebendaan yang berpusat di kota dalam bentuk ilmu pengetahuan, kepercayaan, sains teknologi dan sebagainya berasaskan kepada akidah dan syarak serta bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.
5

2.0 Matlamat Tamadun Islam

Tamadun Islam mempunyai tiga matlam at utama iaitu hubungan manusia dengan Allah ataupun dalam Bahasa Arabnya disebut sebagai Hablumminallah, hubungan manusia dengan manusia atau Hablumminannas dan Hubungan manusia dengan alam. Tiga matlamat ini menjadi matlamat hidup kehidupan harian manusi a yang bermula dari pendidikan Islam atau pendidikan Rabbani, sepanjang zaman. Begitu juga dengan hidup manusia yang menjadikan ma¶ruf dan mengenepikan mungkar sebagai asas. Hablumminallah merupakan cara bagaimana manusia itu dapat

mengenal Allah s.w.t. yang dikenali dengan rukun iman yang enam dan cara manusia berhubung dengan -Nya yang dikenali dengan rukun Islam yang lima.

Keimanan mempunyai unsur kekuatan yang mencukupi untuk mengubah individu dan umat menjadi individu dan umat yang berjiwa besar. Contohnya

masyarakat Arab Jahiliah yang dahulunya buta huruf, yang hidup dalam keadaan mundur, muncul sebagai satu bangsa penakluk, pemerintah dan perancang tamadun yang agung. Imanlah yang bertanggungjawab melakukan semuanya ini kerana tingkah laku, penguasaan ilmu pengetahuan dan daya reka umat Islam tidak dapat dipisahkan dari keimanan yang mereka hayati.

Orang yang beriman sentiasa berada dalam keadaan aman dan bahagia. Mereka sentiasa mengingati Allah s.w.t. sama ada dalam keadaan senang atau susah. Apabila dianugerahkan dengan kenikmatan oleh Allah s.w.t. mereka bersyukur dan membelanjakan hartanya pada jalan Allah s.w.t. Sebaliknya jika ditimpa kemalangan atau kedukaan mereka akan bersabar dan rela dengan qadak dan qadar Allah s.w.t. Hal ini amat berbeza dengan mereka yang tidak beriman. Apabila mereka memperoleh kenikmatan mereka bergembira sehingga melakukan maksiat, tetapi apabila ditimpa kecelakaan mereka menjadi tidak sabar lalu membunuh diri. Contohnya di Jerman Barat dilaporkan dalam tahun 1974, terdapat 10,000 kes membunuh diri kerana kekecewaan masyarakat Barat dengan tamadun kebendaan.

6

Pelaksanaan rukun Islam yang lima mempengaruhi diri individu muslim untuk mengiktiraf secara sukarela tentang kewujudan dan keesaan Allah s.w.t. itu sendiri. Pelaksanaan rukun Islam yang lima sekaligus berfungsi sebagai lambang pengakuan dan diri seseorang tenta ng kewujudan Allah s.w.t.

Fenomena kebesaran Allah s.w.t. akhirnya berjaya membentuk peribadi muslim yang warak, tawaduk dan merendah diri. Bukan sahaja terhadap Allah s.w.t., malah apabila berhadapan dengan makhluk ciptaan -Nya. Perasaan riak, sombong, takbur, dengki dan sebagainya adalah sifat -sifat yang tidak tercatat di dalam senarai sifat-sifat individu muslim. Malah sifat beriman, bertakwa dan beramal salih sentiasa mewarnai, menjiwai dan menghayati jiwa dan jasadnya, sehingga tidak ada sesuatu di da lam kehidupannya yang terlepas daripada perasaan merendah diri kepada Allah s.w.t.

Melahirkan individu yang sentiasa sabar dan bertawakal kepada Allah s.w.t. Setiap kegiatannya sentiasa diserahkan kepada Allah s.w..t. hingga tiada sesuatu yang menakutkan atau menggentarkannya apabila bertindak untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. Ia sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya demi menegakkan kalimah Allah s.w.t. Mati syahid adalah cita -cita mereka yang dihayati oleh jihad dan dihayati oleh konsep dan tuntuta n syahadah yang merupakan rukun Islam yang pertama.

Hablumminannas pula mewajibkan individu mematuhi segala titah dan perintah Allah s.w.t. dan meninggalkan segala larangan -Nya apabila

berhubungan di antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tiada manusia dianggap dapat hidup bersendirian. Justeru itu, pematuhan perundangan gubalan Allah s.w.t. yang mengatur cara bagaimana seharusnya manusia berinteraksi di antara satu dengan yang lain dalam membentuk keluarga, jiran, masyarakat, negara, ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya juga termasuk di dalam bidang hubungan manusia dengan manusia.

Pematuhan syarak amat besar ertinya ke arah pembentukan masyarakat dan tamadun khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi ini. Kesempurnaan masyarakat hanya dapat disempurnakan dengan adanya tolong -menolong,
7

kerjasama dan perpaduan. Hal ini dapat diselaraskan jika adanya undang undang. Dengan adanya undang -undanglah ditentukan hak setiap anggota masyarakat dan terselamat daripada pencerobohan. Hubungan manusia dengan alam juga merupakan matlamat Tamadun Islam. Allah s.w.t. telah memperundangkan aturcara bagaimana manusia

seharusnya bertingkah laku apabila berhubungan dengan alam sekitarnya. Hal ini penting kerana segala yang berada di lautan dan di daratan s emuanya dijadikan untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia sejagat. Dengan penganugerahan akal pula, manusia digalakkan oleh Allah s.w.t. untuk menguasai dan menerokai angkasa lepas, menyelami dasar lautan dalam dan mencari gali perut bumi untuk mengambil faedah, dan mengetahui rahsia alam.

Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam ayat yang bermaksud: ³Allah yang menjadikan langit -langit dan bumidan Ia menurunkan dari langit akan air, maka Ia mengeluarkan dengan buah -buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Dan Ia memudahkan bagi kamu kapal untuk kamu bekalan di laut dengan ketentuan daripada -Nya dan dimudahkan untuk kamu sungai-sungai, disediakan malam dan siang dan Ia membawa datang untuk kamu akan segala sesuatu yang kamu bermohon daripada -Nya.´

Dari segi pelaksanaannya, sejarah telah membuktikan tamadun Islam telah berjaya menyempurnakan keperluan masyarakat manusia untuk

mencapai kebahagiaan. Keadilan meluas di dalam semua bidang tidak kira di dalam bidang politik, ekonomi, pentadbiran, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Contohnya pada zaman Umar bin al-Khattab dan Umar bin Aziz, tidak fakir miskin yang dapat diberikan wang zakat dari Baitulmal.

8

3.0 Sumber Tamadun Islam

Terdapat beberapa sumber tetap Tamadun Islam. Antaranya ialah Al Quran, Sunnah, Syariah dan Fekah. Al-Quran didefinisikan sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah s.w.t. melalui Jibrail a.s. kepada Nabi Muhammad s.a.w. serta membacanya berupa ibadah. Menurut kajian, terdapat lebih kurang 330 ayat Al-Quran daripada 6666 ayat yang terdapat dalam al -Quran yang menyentuh mengenai perundangan. Antaranya ialah 140 ayat menyentuh ibadah dan taharah (bersuci secara fizikal dan spiritual), 70 ayat menyentuh hukum kekeluargaan, 70 ayat menyentuh hukum muamalah (urusan dan jual beli), 30 ayat menyentuh hukum jenayah dan 20 ayat menyentuh kehakiman.

Sunnah pula ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat kejadian , akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Ia diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w oleh para Sahabat, Tabi¶in dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama hadis. Umat Islam berijtimak atau bersepakat bahawa sunnah menjadi sumber hukum syariah. Ini jelas sebagaimana firman yang bermaksud: ³Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia dan apa yang ditegahnya, maka tinggalkan ia´. (Al-Quran, surah al-Hashr 59:7)

Syariah pula mempunyai pengertian lebih umum daripada fekah. Fekah lahir daripada syariah kerana syariah bersifat tetap, persoalan -persoalannya berbentuk prinsip dan dasar, manakala fekah berkembang, ber ubah dan persoalannya berbentuk cabang. Ulama fekah mengembangkan hukum-hukum fekah mengikut kegiatan manusia yang luas berdasarkan kefahaman mereka dan hukum dikeluarkan menurut nilai kebaikannya dengan berdasarkan nas nas daripada Al-Quran, sunnah serta Ijma¶.

Perbezaan

masa

dan

suasana

juga

boleh

membawa

kepada

pelaksanaan hukum fekah yang berbeza. Persoalan syariah dan fekah meliputi hak Allah ke atas hamba seperti amal ibadah dalam rukun Islam iaitu
9

senbahyang, zakat dan haji. Juga hak hamba sesama hamba yang bertujuan mengatur cara hidup manusia seperti jual beli, nikah ka hwin, jenayah dan pewarisan.

4.0 Prinsip Tamadun Islam

Terdapat lima prinsip dalam Tamadun Islam. Pertama ialah prinsip keselamatan nyawa. Tiada apa yang lebih berharga di dunia ini pada diri setiap manusia selain nyawa. Justeru itu, Tamadun Islam meletakkan pemeliharaan nyawa sebagai prinsip yang paling utama . Allah s.w.t. telah menggubal perundangan yang paling terperinc i dalam penjaminan keselamatan nyawa. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah an-Nisa¶, 4:32, yang bermaksud:

³Dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya Tuhan itu penyayang kepadamu.´

Membunuh sama ada diri sendiri atau diri orang lain adalah sesuatu yang amat dilarang oleh Allah s.w.t. Perbuatan itu memusnahkan generasi manusia. Sebaliknya, pemeliharaan diri setiap manusia daripada bahaya sentiasa digalakkan oleh Allah s.w.t. dan sebarang tindakan yang dapat mencederakan fizikal orang lain juga turut ditegah. Ia bukan sahaja beerti

membunuh seorang manusia tetapi bereerti membunuh seluruh makhluk manusia. Nauzubillah.

Dalam erti kata sebenar diri seseorang adalah sebahagian daripada makhluk manusia. Makhluk manusia itu adalah satu dalam erti kata perpaduan, persatuan dan kerjasama di antara satu dengan yang lain serta diperlukan untuk menyempurnakan perjalanan dan kelicinan kehidupan masyarakat manusia. Seruan ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah al -Maidah, 5:32 yang bermaksud:

10

³Bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri, maka bererti orang itu telah membnuuh manusia seluruhnya.´

Prinsip seterusnya di dalam Tamadun Islam ialah meng utamakan keselamatan akal. Akal adalah anugerah Allah s.w.t. yang paling berharga kepada manusia. Akal juga merupakan salah satu ciri menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang dijadikan oleh Allah s.w.t. di atas muka bumi ini. Dengan akal jugalah manusia menjadi khalifah Allah s.w.t.di ats muka bumi ini, menjadi pengguna segala sumber alam yang dijadikan oleh Allah s.w.t. untuk hambanya. Akal merupakan ciri utama yang menentukan hakikat kemanusiaan. Kemuliaannya diakui oleh Allah s.w.t. iaitu da lam bidang ibadat dan hal-hal yang bergantung kepada kemampuan akal. Contohnya, orang gila tidak diwajibkan sembahyang kerana tidak sempurna akalnya atau aqil. Perilaku perbuatan manusia terutama jenayah baharu disabitkan kesalahan sama ada oleh hukum syarak atau undan-undang manusia, jika ketika melakukannya seseorang itu berada dalam keadaan sedar dan waras akal fikirannya. Untuk memelihara kesempurnaan akal, Allah s.w.t. telah mengharamkan segala sesuatu yang dapat merosakkan akal. Contohnya, pengharaman arak kerana dengan meminumnya dapat merosakkan akal fikiran manusia. Hal ini dijelaskan dalam ayat Surah al -Maidah, 5:90 yang bererti: ³Hai orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan -perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.´

Prinsip yang ketiga pula ialah keselamatan keturunan atau maruah. Manusia adalah makhluk Allah s.w.t. yang paling sempurna dan paling mulia. Justeru itu, Tamadun Islam berusaha memelihara kesempurnaan keturunan Allah s.w.t. dan telah memperundangkan cara yang terbaik untuk memelihara pembentukan keluarga yang sempurna. Segala tindakan itu dapat mer osakkan keturunan adalah dilarang. Contohnya pengharaman zina, liwat (homoseksual)
11

kerana perkara itu dapat merosakkan keturunan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah al-Isra¶, ayat 17:31 yang bermaksud: ³Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhn ya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.´

Fitrah semula jadi manusia ialah suka kepada berketurunan dan mempunyai cahaya mata. Tapi malangnya, sejarah telah mencatatkan bahawa pada zaman Jahiliah pembunuhan anak berlaku denga n berleluasa. Punca pembunuhan anak-anak pada zaman Jahiliah ialah ketakutan ibu bapa terhadap anak perempuan yang biasanya menjadi punca maksiat yang mencemarkan nama keluarga dan takut kepapaan dalam penyaraan anak -anak mereka. Untuk mengekalkan generasi manusia, perundangan untuk menyekat kemungkaran itu terus berlaku adalah penting. Allah s.w.t. telah

memperundangkan pengharaman pembunuhan anak di dalam ayat 6:151, surah al-An¶am, terjemahannya:

³Dan janganlah kamu membunuh anak -anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu.´

Di samping akal, manusia juga dibekalkan dengan nafsu syahwat. Ia juga merupakan salah satu ciri yang menyempurnakan sifat -sifat kemanusiaan. Matlamat utama penganugerahan seks adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengekalkan kesinambungan generasi manusia. Andainya matlamat ini difahami nescaya seks akan dapat dipergunakan untuk kepentingan,

kebahagiaan dan kesejahteraan. Seks ialah satu gejala yang murni dan mulia jika disalurkan mengikut peraturan yang sempurna melalui sistem nikah kahwin secara syarak.

Ketidakpatuhan

dan

keingkaran

manusia

kepada

syarak

telah

mnyebabkan kelahiran seribu satu kesrosakan di dalam dunia ini. Umpamanya, segala kegiatan harian yang berulang, seks telah dijadikan sumber inspirasi oleh sesetengah manusia. Penyakit ini bukan sesuatu yang baharu dialami oleh

12

manusia tetapi telah berlaku sejak zaman purba lagi. Kedatangan al -Quran adalah bertujuan untuk mengubati penyakit dan kerosakan akhlak manusia ini. Semasa Rasulullah s.a.w dilantik menjadi Rasul, orang Arab Jahiliah telah bertelanjang dan mengelilingi Kaabah kerana menjalankan kegi atan beragamakan seks. Fenomena ini terus berkembang dan tersebar luas hingga kini. Allah s.w.t. telah menegaskan hal ini di dalam ayat 25:43, Surah al -Furqan, Maksudnya: ³Terangkanlah kepada-Ku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya.´

Akibat daripada kegilaan seks telah menyebabkan keruntuhan moral dan kemusnahan sistem keturunan seperti kelahiran anak -anak luar nika, pembunuhan dan pengguguran anak yang masih berada dalam kandungan. Semua itu telah menjadi satu adat resam yang dapat di peroleh di mana-man sahaja pada hari ini. Sejarah telah membuktikan bahawa kemusnahan dan kehancuran sesuatu tamadun manusia dari dahulu kala sehingga hari ini adalah kerana tidak terkawalnya kebuasan seks.

Untuk memelihara manusia, akhlak dan keturuna nnya, al-Quran telah memperundangkan secara tegas pengharaman zina dan segala yang dapat membawa kepada perlakuan zina. Hukuman yang paling berat telah dijatuhkan kepada penzina yang telah dibuktikan sabit kesalahannya dengan seratus kali rotan bagi teruna dan dara serta rejam hingga mati bagi yang telah berkahwin. (Surah an-Nur,24:2)

Prinsip keempat dalam tamadun Islam ialah keselamatan harta. Fitrah semula jadi manusia juga ialah suka mencari kekayaan. Justeru itu, penimbunan harta kekayaan oleh setiap individu adalah sesuatu yang amat digalakkan oleh al-Quran, terutama umat Islam agar mereka menjadi kaya dan berkuasa di atas muka bumi ini. Hal ini diterjemahkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah al-Qashah, ayat 28:77 yang bermaksud:

13

³Dan tuntutlah apa yang didatangkan oleh Allah kepada kamu untuk negeri akhirat dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Buatlah baik sebgaimana Allah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan.´

Harta kekayaan yang dikumpul oleh seseorang yang seme mangnya digalakkan oleh al-Quran adalah dugaan dan percub aan daripada Allah s.w.t. Andai cara harta diperolehi, barangan yang terlibat dan cara ia dibelanjakan sejajar dengan kehendak Allah s.w.t., kekayaan itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dugaan lain yang terkandung di dalam harta kekayaan yang menjadi hak milik individu ialah kekuasaan yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepadanya. Ertinya, dengan kekuas aan harta, seseorang itu dapat menjadi yang terhormat dari kaca mata manusia, walaupun durjana dari kaca mata Allah s.w.t. Dengan kekayaan itu juga, membolehkan tuan badan memperolehi segala yang di haramkan oleh Allash s.w.t. dan melakukan pelbagai kedurjanaan di atas muka bumu ini. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam ayat 43:51, Surah al -Zukhruf, terjemahannya: ³Firaun menyeru kaumnya, lalu berkata: Hai kaumku, bukankah kerajaan Mes ir ini kepunyaan ku dan (bukankah) sungai -sungai ini mengalir d i bawahku, maka apakah kamu tidak melihat(nya).´

Oleh kerana pemilikan kekayaan merupakan naluri semula jadi manusia, maka Allah s.w.t. telah menggalakkan bakat manusia dalam penimbaan harta diperkembangkan ke tahap yang paling maksimum dengan membahagik an masa hidup manusia kepada dua bahagian, iaitu masa untuk beribada t khusus yakni penunaian rukun I slam yang lima dan masa untuk ibadat umum iaitu mencari kelebihan hidup di dunia ini seperti yang dijelaskan Allah di dalam Surah al-Jumu¶ah, ayat 62:10 yang bererti:

³Maka apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang kamu, bertaburanlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak -banyak supaya kamu beruntung.´
14

Untuk menjamin keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal yang mutlak setiap individu di dunia ini, Allah s.w.t. telah mengharamkan sebarang bentuk pencurian dari sekecil -kecilnya barang seperti jarum sehingga sebesar-besar mata manusia. Aktiviti berjudi pula yang menggunakan wang adalah satu aktiviti yang amat digem ari manusia. Sedangkan mereka sedar bahawa itu adalah cara yang akan memusnahkan harta mereka yang paling berharga.

Prinsip yang kelima iaitu yang terakhir dalam Tamadun Islam, keselamatan kebebasan. Melalui prinsip ini ia terbahai kepada dua iaitu hak Allah s.w.t. dan hak manusia.

Kebebasan yang ada kaitannya dengan hak Allah s.w.t. merupakan kebebasan manusia daripada sebarang bentuk pengabdian diri selain Allah s.w.t. Dalam erti kata lain, konsep kebebasan yang ada kaitannya dengan Allah s.w.t. ialah pentauhidan kepada Allah sendiri. Al -Quran secara khususnya bertanggungjawab mengekalkan kebebasan manusia yang ada kaitannya dengan hal Allah s.w.t. melalui tiga cara: Pertama, kebebasan melalui taklid. Telah menjadi kegemaran dan tabiat manusia itu sendiri yang suka mnegikut apa yang telah menjadi tradisi bagi mereka. Tradisi dan adat pusaka adalah belenggu yang membendung dan mengikat akal manusia daripada berfikir dengan wara dan matang, sejajar serta sesuai dengan peranan akal manusia itu sendiri yan g pada tabiatnya cintakan kebebasan berfikir. Al-Qurran datang memerdekakan manusia daripada belenggu yang menindas akal mereka, iaitu adat yang bertentangan dengan akidah, syarak dan akhlak. Bertepatan dengan ini Allah s.w.t. telah berfirman di dalam Su rah al-A¶raf, ayat 7:179 yang bermaksud: ³Apabila orang berkata kepada mereka: ³Ikutlah kita yang telah diturunkan Allah!´ mereka menjawab: ³Tidak! Bahkan kami akan mengikut apa yang kami dapati ayah-ayah kami kerjakan´. Apakah juga kalau ayah -ayah mereka tidak dapat memikir sesuatu dan tidak mendapat petunjuk.´

15

Kedua, alam bukti kewujudan Allah s.w.t. mengekalkan kemerdekaan akal daripada

Ia bertanggungjawab akidah dengan

kesesatan

membuktikan bahawa kewujudan alam ini sebgai bukti kewujudan dan keesaan Allah s.w.t. hal ini amat penting kerana sebelum penganugerahan al -Quran telah terdapat ramai ahli falsafah dari zaman berzaman yang telah sampai kepada pembuktian kewujudan Tuhan yang Esa. Tetapi tidak seorang pun yang berjaya mencapai hakikat ketuhanan seperti yang disarankan oleh al-Quran, iaitu ketuhanan Allah s.w.t. yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Maha Suci daripada sebarang kecacatan. Sebelum manusia sampai ke tahap penerimaan segala yang terkandung di dalam al-Quran tentang sifat ketuhanan Allah s.w.t., mereka dikehendaki meneliti, merenung dan berfikir tentang kejadian alam kerana dengan berfikir itu, kelak akan mencetuskan keimanan yang kuat dan unggul terhadap keesaan Allah s.w.t., kekuasaan dan keluasan ilmu-Nya. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t di dalam ayat 88:17-20 Surah al-Ghasyiah yang bermaksud: ³Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dicipta, kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan kepada bumi bagaimana dihamparkan.´

Ketiga, kebebasan dari kesesatan. Walaupun Allah s.w.t. telah menegaskan tentang ketinggian dan kemuliaan akal, namun demikian daerah kemampuannya adalah terhad di ruang alam benda yang dapat dilihat melalui pancaindera sahaja. Sedangkan perkara -perkara ghaib, alam roh atau hal ketuhanan, bukan urusan dan bidang yang dapat diterokai oleh akal manusia. Justeru itu, mahu atau tidak mahu ia mesti patuh dan menyerah diri kepada bimbingan al-Quran. Inilah sebenarnya jalan yang rentas kepada jalan yang tidak berhujung untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang menjajah mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam ayat 2:2 Surah al Baqarah yang bermaksud: ³Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Iaitu0 mereka yang beriman kepad a ghaib, yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami (Allah) anugerahkan kepada mereka.´
16

Hak kebebasan manusia dari kaca mata Islam boleh dilihat melalui kebebasan bergerak, kebebasan bersuara, kemerdekaan berpersatuan dan kebebasan beragama. Kebebasan bergerak dan bertindak merupakan satu perkara yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Malah dengan kebebasan inilah, manusia dapat melaksanakan segala urusan kehidupan mereka yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan sebagainya. Kebebasan bergerak dan bertindak dijamin oleh Islam selagi ia tidak bercanggah dengan akidah, syarak, dan akhlak yang diperundang kan oleh Allah s.w.t. Contoh paling jelas yang dapat dikemukakan di sini ialah dalam pendidikan. Islam menggalakkan setiap umat Islam menguasai segala bidang ilmu pengetahuan yang diterangkan di dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah seberapa inggi yang dapat, walaupun ia terpaksa pergi keluar negeri untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal salih serta meyempurnakan keperluan umat Islam sejagat yang berakhir dengan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan perpaduan. Kebebasan bersuara dan mengeluarkan buah fikiran, Islam

menganggapnya sebagai hak asasi manusia juga. Setiap manusia mempunyai bakat semula jadi yang dapat diperkembangkan sehingga dapat mengeluarkan fikiran yang bernas dan bermutu. Andainya kebebasan itu disekat, ia akan mencetus revolusi. Sebab itulah al-Quran menitikberatkan tentang jaminan kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat asalkan kebebasan itu tidak melanggar akidah, syarka dan akhlak. Ini disebabkan perkara -perkara tersebut menjadi hak mutlak Allah s.w.t. hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t di da lam Surah an-Nisa¶, ayat 4:148 yang bermaksud: ³Allah tidak menyukai berterus-terang dengan perkataan buruk, kecuali daripada orang yang teraniaya. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.´

Kemerdekaan berkumpul,

berpersatuan dan

ialah

tentang dalam

jaminan Islam

kebebasan tidak perlu

berorganisasi

berpersatuan

dipertikaikan lagi. Kewajipan melaksanakan konsep syura di dalam Islam adalah bukti yang paling nyata bahawa umat Islam diberikan kebebasan untuk
17

berhimpun dan berpersatuan. Hal ini ditegaskan lagi oleh Allah s.w.t. di dalam ayat terjemahan Surah asy-Syura, 42:38 : ³Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) suruhan -Nya dan mendirikan sembahyang dan urusan mereka (diputuskan) dengan syura di antara mereka.´

Daripada ayat tersebut beberapa pengertian dapat dikemukakan. Pertama, Allah mewajibkan u mat islam berbincang sesama sendiri apabila hendak menyelesaikan segala urusan hidup mereka tidak kira sam ada hal politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kedua, syura adalah rumusan pendapat di antara sejumlah orang yang pakar di dalam pelbagai bidan g asalkan beriman dan bertakwa dalam mencari penyelesaian sesuatu masalah. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan kepada suara terbanyak di dalam majlis tersebut. Terakhir sekali, kebebasan beragama. Allah s.w.t. sendiri memberi jaminan tentang kebebasan beragama kepada setiap manusia seperti yang dijelaskan di dalam terjemahan ayat 2:256, Surah al -Baqarah: ³ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar dari jalan yang salah.´

Ayat

ini

jelas

menunjukkan

bahawa

umat

islam

tidak

berhak

menggunakan kekerasan untuk memaksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Malah cara yang berhikmah, iaitu pujukan dan dakwah yang lemah lembut sahajalah merupakan jalan yang paling baik untuk menyeru mereka yang bukan Islam untuk menganut Islam. Hikmah yang dimaksudkan di sini ialah memberikan dalil-dalilyang jelas untuk menghilangkan keraguan. Kebebasan agama ini akan tamat serta -merta sehinggalah penganut agama lain tidak mengenang budi pemerintah Islam dengan melakukan sab otaj dan pengkhianatan kepada agama Islam sendiri, seperti yang dilakukan oleh golongan Yahudi di Madinah. Sejak itu, umat Islam diwajibkan berjihad menghapuskan mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t di dalam ayat; terjemahannya: ³Telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya.´ (Surah al-Hajj, 22:39)
18

BIBLIOGRAFI

Azhar Hj. Mad. Aros (2004).Tamadun Islam dan Tamadun Asia (titas). Cetakan Ketiga. Penerbit fajar bakti sdn. Bhd. Selangor darul Ehsan. Muhammad 'Uthman El-Muhammady. Agama Sebagai Pendorong Tamadunan. http://traditionalislam.freeservers.com. Di akses pada 22 Mac 2010.

Mustafa haji daud. (1991) Tamadun Islam. Cetakan pertama. Utusan Publications dan distrubators sdn. Bhd. Kuala Lumpur. Pembangunan Dalam Islam. http://sites.google.com. Di akses pada 22 Mac 2010. Sukatan Pelajaran Tamadun Islam Kursus Pendidikan Perguruan Asas. Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1988. H.vii. disalin.

19