Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah

Oleh: Khairuddin Abdul Rahman Terdapat banyak kajian yang telah dikenal pasti bagaimana guru boleh mewujudkan komunikasi menjadi lebih berkesan di dalam mengurus proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Komunikasi yang berkesan amat diperlukan dalam menjayakan proses pengajaran dan pembalajaran. Ini adalah bertujan untuk mecapat objektif pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan bagi melahirkan pelajar sepertimana objektif yang hendak dicapai oleh guru. Objektif pengajaran dan pembelajaran termasuklah pelajar boleh mengetahui, memahami, dan mengamalkan sesuatu yang telah dipelajari dengan sebaiknya apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran dan utnuk masa hadapan. Diantara cara-cara amalan komunikasi yang boleh membantu guru-guru ikuti bagi mengurus bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti di bincangkan di bawah: 1) Praktikkan gaya kepimpinan demokratik. Guru mesti mempunyai gaya kepimpinan yang baik, tutur kata yang tegas atau penggunaan nada yang betul perlu digunakan pada situasi yang betul amat bertujuan untuk menarik minat dan perhatian pelajar dalam menerima maklumat yang hendak disampaikan, pakaiannya dan cara komunikasi gerak badan atau muka guru memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan penegasan yang menjelaskan data yang ingin disampaikan kepada murid supaya lebih mudah difahami dengan jelas. Melahirkan suasana gaya yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran agar murid seronok dan terus berminat dalam menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. 2) Galakkan penglibatan murid dengan mengelolakan aktiviti Aktiviti-aktiviti bilik darjah akan mewujudkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan muridmurid secara dua hala. Ini akan menjadikan penglibatan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran akan lebih aktif. 3) Gunakan kaedah berkumpulan sekiranya boleh dilakukan Kaedah berkumpulan adalah ditekankan dalam KBSR kerana interaksi murid dengan murid serta guru dapat diperkembangkan. Ia boleh melahirkan murid-murid mempunyai nilai bekerjasama dalam kumpulan, menghormati pandangan kawan-kawan dan mempunyai kemahiran berfikir sendiri dan boleh menyelesaikan masalah. 4) Banyak menggunakan teknik main peranan, lakunan, dan sesi buzz Teknik ini mewujudkan murid-murid mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran guru. Penglibatan aktif pelajar akan memberi kesan yang nyata dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5) Adakan sesi soal jawap dalam pengajaran Sesi soal jawap membantu murid-murid mengigati kembali apa yang telah dpelajarinya, malah juga meletakkan murid sentiasa memberi perhatian yang tinggi kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilakaukan oleh guru. 6) Menggunakan alat gantu mengajar yang berteknologi Menggunakan teknologi tinggi seperti computer, persembahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan powor point dan sebagainya lebih memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di minatai oleh murid-murid kerana ia melibatkan video, audio yang dapat menunjukkan sesuatu maklumat yang disampaikan lebih jelas dengan visualnya. 7) Iktiarkan penyertaan murid Interaksi murid adalah penting dalam pengajaran dam pembelajaran yang dilakukan oleh guru oleh itu guru mestilah berusaha mengiktiarkan penyertaan murid adalah aktif di dalam bilik darjah kerana usaha mengalakkan murid-murid aktif akan menanamkan minat pelajar dan pemerhatian yang lebih terhadap pelajarannya.

Dalam pembelajaran. Di sinilah pembelajaran koperatif memainkan . Perubahan dalam kurikulum memanglah dijangkakan akan berlaku seiring dengan peredaran masa. Posted by KhairuddinAR at 10:56 PM Labels: Bilik Darjah.8) Adakan sesi kaunseling dengan murid bermasalah Murid-murid yang pendian dan pemalu. Suasana ini akan memberanikan murid-murid mengeluarkan pendapat masing-masing kerana setiap pendapat yang dikeluarkan tidak terancam dengan kritikan dan tomahan guru dan kawan-kawan. Ini mengakibatkan perubahan dalam pelbagai perkara seperti paradigma guru. 9) Memberikan sikongan kepada murid yang mengemukakan pendapat Sekiranya murid mengeluarkan pendapat yang kurang baik seperti yang dikehendaki oleh guru. Guru seharusnya juga menambah atau menjadikan pendapat murid tersebut sebagai contoh pendapat yang betul dan boleh diterima pakai atau mengolah pendapat murid tersebut itu menjadi lebih jitu jika penadapat tersebut kurang jelas atau samara-samar. adalah tidak seharusnya guru menyindir murid. buku-buku teks. Dalam proses ini. Malah pendapat yang diberi penghargaan menghasilkan minat pelajar lain untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. banyak perubahan yang berlaku misalnya yang terkini sekali iaitu pelaksanaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Pengenalan Pembangunan sistem pendidikan negara selepas merdeka adalah hasil daripada program kerajaan untuk melaksanakan pelbagai rancangan dan peraturan yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961. mentertawakan kawan-kawan diatas jawapan yang kurang tepat dan sebagainya. 10) Murid-murid digalakkan memberi pujian kepada rakan-rakan mereka dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara sebaliknya seperti menyindir. Dengan ini interaksi murid-murid yang bermasalah dengan guru dan murid-murid lain akan bertambah baik. Diharapkan pelajar tersebut mengubah tingkahlaku dan boleh melibatkan secara aktif di dalam bilik darjah. Guru seharusnya beriktiar membantu murid-murid seperti ini dan merujuk kepada guru kaunseling untuk diatasi permasalahan murid tersebut. yang tersingkir dan terasing akan menjejaskan interaksi di dalam bilik darjah. interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skima mental yang baru. Sebaliknya guru hendaklah memperbetulkan pendapat tersebut atau menyokong pendapat tersebut menjadi lebih jelas untuk diterima pakai oleh murid-murid lain. Strategi pengajaran yang konvensyenal hendaklah digantikan dengan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid serta berorientasikan kepada penggunaan pelbagai sumber dan teknologi yang seiring dengan perkembangan teknologi negara kita. komunikasi PEMBELAJARAN KOPERATIF : PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK MASA KINI 1. strategi pengajaran dan sebagainya.

Teknik-teknik dalam pembelajaran koperatif sangat sesuai diaplikasikan dalam kelas yang ada pelbagai kebolehan kerana ia memupukkan nilai murni dalam diri pelajar seperti saling menghargai. semua ahli harus memahami dan menyedari peranan masing-masing. Oleh itu. Dalam pembelajaran koperatif. kreatif. peranan guru berubah dari sebagai pemberi maklumat kepada seorang fasilitator. Oleh itu. 3. Pelajar memiliki semangat bekerjasama untuk mencapai tahap pembelajaran yang maksimum bagi diri sendiri dan juga bagi setiap ahli kumpulannya. beberapa prinsip asas perlulah dipatuhi. bertolak-ansur dan bertanggungjawab. Prinsip Asas Pembelajaran Koperatif Untuk memenuhi tujuan sebenar pembelajaran koperatif. 2. reflektif dan produktif. kritis. Melalui strategi pembelajaran sebegini.peranannya dalam memberi kebebasan kepada pelajar untuk berfikir secara analitis. sabar. $ Saling Bergantungan Positif . Apakah Pembelajaran Koperatif ? Pembelajaran koperatif membawa maksud belajar bersama-sama dalam satu kumpulan kecil yang mempunyai matlamat yang sama iaitu ke arah kejayaan. pelajar akan mendapat galakan dan rangsangan daripada ahli-ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah matematik walaupun masalah itu sukar. hormatmenghormati. Itulah yang perlu ditekankan kepada para guru di mana pembelajaran yang baik boleh berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara aktif. Semua pelajar dalam suatu kumpulan berhak memberi pandangan atau saling bertukar ide dalam membuat penyelesaian masalah agar dapat difahami dan diterima oleh semua ahli kumpulan itu. Matlamat pembelajaran koperatif tidak akan tercapai jika penyelesaian suatu masalah hanya dilakukan oleh seorang palajar sahaja. menyokong. Pengajaran yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran yang diingini. Kejayaan ahli-ahli kumpulan adalah saling bergantungan antara satu sama lain. kejayaan atau kegagalan yang diperolehi akan dikongsi bersama.

$ Interaksi Bersemuka Pelajar harus bekerja secara bersemuka untuk menyiapkan tugasan. Dengan berlakunya interaksi serentak ini. Ini berbeza dengan cara tradisional di mana perbincangan dijalankan secara tersusun. semasa meraikan kejayaan dan ketika menjalankan 'post mortem' bagi hasil tugasan yang telah selesai. Ini akan memastikan keaktifan setiap pelajar dalam proses pembelajaran. $ Kemahiran Sosial Ini perlu bagi melicinkan aktiviti-aktiviti proses pembelajaran dan juga kesediaan pelajar untuk menjadi ahli masyarakat yang boleh berkomunikasi. penglibatan aktif pelajar dapat dipertingkatkan lagi. $ Interaksi Serentak Setiap kumpulan boleh melakukan perbincangan pada masa yang sama iaitu secara serentak. $ Tanggungjawab Individu Setiap pelajar dalam kumpulan adalah bertanggungjawab kepada pembelajarannya sendiri dan sumbangan kepada kumpulan. Boleh dikatakan bahawa kemahiran sosial adalah sama penting dengan kemahiran teknikal untuk memperolehi kejayaan hidup pada zaman ini. Di sini pelajar berpeluang untuk menyuarakan pendapat dan mendapat maklumbalas rakan ahli secara terus tanpa sekatan. pembahagian kerja sama rata.Pelajar perlu saling bergantungan dalam menyiapkan tugasan yang mana ianya boleh tercapai melalui matlamat yang sama. $ Penglibatan Saksama Semua ahli kumpulan mesti melibatkan diri secara saksama dan menerima tugasan secara adil. pemberian peranan kepada setiap ahli dan perkongsian bahan atau maklumat di kalangan ahlu kumpulan. $ Pemprosesan Kumpulan . Penilaian perlu dilakukan secara individu untuk menunjukkan individu itu melakukan pembelajaran walaupun berada dalam kumpulan iaitu tidak hanya mengharapkan sumbangan rakan ahli.

4. Mereka saling membantu di antara satu sama lain melalui tutorial. Guru pula perlu menilai sejauh mana pengajarannya telah berjaya mencapai matlamat pembelajaran yang diingini. Ia melibatkan para pelajar mentafsir. Motif utama dalam Jigsaw ialah setiap pelajar dalam satu kumpulan akan menjadi pakar dalam topik tertentu dan bertanggungjawab memberi tunjuk ajar kepada rakan sekumpulan tentang apa yang telah mereka pelajari. Jenis Pembelajaran Koperatif Terdapat beberapa jenis strategi yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif. memfokus. merancang serta menjalankan penyiasatan. membuat maklumbalas. Semua maklumat yang telah diperolehi akan dianalisis dengan cara terperinci untuk dipersembahkan dalam bentuk yang kreatif dan menarik. Ini memerlukan pelajar mengenalpasti suatu topik yang disiasat.Setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran tamat. Ahliahli dalam kumpulan pakar akan membincangkan sebahagian bahan akademik (yang telah disediakan oleh guru). Guru dan pelajar akan melihat sejauh mana kejayaan yang dicapai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu. pelajar perlu melakukan refleksi secara individu. Selepas itu. Di antaranya ialah : ¶ Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation) Setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk mendapatkan maklumat. ¶ 'Team-Accelerated Instruction' (TAI) . ¶ Jigsaw Setiap kumpulan akan menghantar ahli untuk membentuk kumpulan pakar. kuiz atau perbincangan kumpulan. berkomunikasi dan mengesan tahap kefahaman mereka. ¶ 'Student Team Achievement Division' (STAD) Pelajar-pelajar berada dalam kumpulan kecil dan menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu cabang pengetahuan. Strategi pembelajaran ini mengintegrasikan interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah melalui proses inkuiri akademik. semua ahli kumpulan pakar tadi akan kembali ke kumpulan asal masing-masing untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan sekumpulan.

Guru perlu memberitahu pelajaran yang berkaitan sama ada dalam bentuk syarahan. Kuala Lumpur. Bagi setiap permainan. Perubahan Pendidikan Di Malaysia : Satu Cabaran. Bagi setiap pertandingan. Bahan-bahan TAI direka khas untuk program ini yang menggantikan buku teks sepenuhnya. ¶ 'Team Games Tournament' (TGT) Model TGT mengandungi putaran aktiviti pengajaran seperti berikut : (I). demonstrasi atau pertunjukan visual. efektif dan psikomotor. Ianya boleh dijadikan strategi pengajaran alternatif masa kini di mana pelajar memperolehi faedah secara bersepadu dari aspek kognitif. Pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza ditentukan kepada kumpulan yang heterogenus. Pelajar akan bermain suatu permainan berbentuk pertandingan di dalam bilik darjah. Guru seharusnya merancang pengajaran dan pembelajaran agar kemahiran intelek di kalangan pelajar dapat dimanifestasikan dalam pengajaran.Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai kebebasan bertindak dan guru boleh membentuk kelas matematik heterogeni. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan pelajar lain yang mempunyai pencapaian tinggi. Kesepaduan yang diperolehi dari pembelajaran koperatif dapat memenuhi hasrat kerajaan seperti yang tertulis dalam Falsafah Pendidikan Negara. meja pertandingan akan diwakili oleh 2 hingga 4 orang ahli dari setiap pasukan yang sama kebolehan akademik. Kesimpulan Strategi pembelajaran koperatif mempunyai manfaat yang besar kepada pembelajaran pelajar. 5. Kemudian pelajar akan bekerja mengikut lembaran kerja yang disampaikan oleh untuk menguasai konsep. (II). Bahan Rujukan : 1. . Ibrahim Saad (1990). Pelajar berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". New Jersey. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s. 3. maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal. Cooperative Learning : Theory and Research. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. 6. pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Gan Siowck Lee (1992). New York. . Newbury. Kerelevenan Pembelajaran Koperatif Dalam Kurikulum Sekolah Malaysia. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat. tempat tinggal.w. Rahman Abu Bakar. Kertas kerja dalam seminar Matematik. Prentice Hall. seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya.2. Elliot Aronson (1978). London. David W.)(Ab. 1992). Robert E. Shlomo Sharan (1980). media massa. The Jigsaw Classroom. KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353 ) PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN 1. Slavin (1990). California Sage Publication. 4. sosial dan rohani manusia. MPKTBR.t. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah.Johnson. Learning Together and Alone : Cooperative. Cooperative Learning : Theory. Praeger Publisher.Johnson dan Roger T. Competitive and Individualistic Learning. Allyn Bacon. 5. Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Englwood Cliff. Research and Practise.

Melalui interaksi. (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Jelas di sini. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Hamachek (1990). salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya.. bekerjasama.(Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya. Ketua Pengarah Pendidikan. (Rosli Abd. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. Ekoran dari faktor ini. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. 2. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Brooks dan Emmert (1976). maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati".0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Rahman. Tan Sri Dr. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya«. . Rahman. Dalam proses komunikasi. 1997). 1997). Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan.

.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 4. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru.Menurut beliau. Oleh itu. secara umumnya. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. khususnya dalam bilik darjah. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Menurut Dewey. 1988). Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. 3. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 1988). Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum.

memberi isyarat. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. mengenakan denda dan sebagainya. 1994). Flanders. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar.Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. iaitu jenis dominatif dan intergratif. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. memberi penjelasan. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. menghampiri dan mendampingi murid. berbincang. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. Dalam konteks bilik darjah. Semasa waktu mengajar. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. 1970 (Edward dan Westergate. Oleh kerana itu. Dalam situasi berkenaan. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Sebagai seorang guru. apabila berhadapan dengan murid-murid.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. samada lisan atau bertulis. tetapi mesti sabar. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan muridmurid. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. idea. mengarah. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan muridmurid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran . bijaksana. 1996). 4. kekaburan dan salah faham. memberi arahan dan mengkritik. Anderson dan Brewer's. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. meneguh dan menegur. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah.(Ee Ah Meng. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. menyoal soalan-soalan. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. maklumat. ilmu pengetahuan.

Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor.Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. peramah dan baik hati. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. 1994). mesra. 1984) (dalam Classroom Life. 1990). Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. bersikap adil. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. 1962 dan Hollis. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. 4. 1962. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. Evan. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. .(Wlodkowski. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran.

kasih sayang. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. penyayang serta suka akan murid-muridnya. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. hormat menghormati.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : . lemah lembut. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. terutama dalam tahun-tahun 1980-an.w. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. Dr.a. sabar dan berdisiplin. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. 1996). ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983.(Mok Soon Sang. 1990 (Prof. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra.

Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. malu dan sebagainya serta faktor masa."Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. eksperimen dan sebagainya. terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan. menurut Ab. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. 6. ragu-ragu. Walaubagaimanapun. marah. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan . Rahman Abu Bakar (1992).0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986).

tenaga guru. Rahman Abu Bakar. dari permulaan hingga penutup. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. 'anda' dan sebagainya. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah.(Ab. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa . 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. Dalam sesuatu sesi pengajaran. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. jelas. 1992). (Wlodkowski. 'kamu'. Rahman. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun.(Ab.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . Rahman Abu Bakar. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. 1984)(dalam Classroom Life. manakala doa adalah pendidikan. Namun demikian. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. 1992). penggunaan sumber. 1984 (classroom Life. Dengan senyuman. Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur.1997). Rahman Abu Bakar. 1994). (Ab. Di dalam Islam. Sebagai contoh. 7. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. Menurut Ab. 1991) (dalam Rosli Abd. sebutan yang tepat. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. 1992). dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid. hasil kajian Wlodkowski. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah.

. Jurnal Pendidikan Malaysia. Jurnal Dewan Bahasa.. Abdul Hamid Mahmood (Okt.edu/arted/clclife. Utusan Melayu. peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Kuala Lumpur. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. Ab.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik.html __http://barco. guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. mengikuti kursus. Journal of Experimental Education. 8. Bhd. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu.edu/arted/clclife. A. bengkel dan seumpamanya. University of Maine.D.uiuc. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. Terjemahan Uthman ElMuhammady. Rosli Abd. Rahman Abu Bakar (1992). Kuala Lumpur. Mok Soon Sang.Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. KL. Investigating Classroom Talk. London and Philadepia: The Falmer Press. _ HYPERLINK http://barco. . Tan Sri Dr. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. KL.uiuc. DBP. DBP. KL. Ee Ah Meng (1996). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 4 April 1997. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986)..1990). Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes. (1996). seminar. rakan sebaya dan media massa.html_.art. Theodore Coladarci (1991). and Westergate (1987). Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. . DBP. Al Quranul Karim. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. Edward. DBP.art. Pendidikan Di Malaysia 1. Guru dan Perguruan. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. KPM: Bahagian Agama Islam. sekolah. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Jurnal Dewan Bahasa. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. Rahman (1997). Pendidikan Di Malaysia. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991). 1994.

majikan juga tidak memberi peluang kepada pekerja tempatan walaupun mereka lebih rajin dan senang diatur untuk melakukan kerja berbanding pekerja asing. .´ katanya ketika ditemui di lobi Parlimen di sini hari ini Beliau mengulas laporan mengenai hampir 20 peratus tenaga kerja di negara ini terdiri daripada warga asing seperti yang didedahkan dalam Simposium Kebangsaan mengenai Dasar Pekerja Asing di Malaysia anjuran bersama Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). . Senator T.Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing Dikirim pada Oktober 22. Masalah yang dihadapi oleh segelintir majikan sebenarnya boleh selesai jika mereka menawarkan pakej insentif yang menarik pada pekerja tempat.Masalah kebanjiran tenaga kerja asing di negara ini berpunca daripada sikap sesetengah majikan yang mahu membayar gaji rendah berbanding mengambil pekerja tempatan. Pemudawilayah . .Jumlah kelulusan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) begitu tinggi dan ianya adalah tempat untuk µPerdagangan Manusia¶ yang terbesar dinegara ini. 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia). ´Kita tidak nampak sebarang usaha majikan untuk mengambil pekerja tempatan dan saya sendiri tidak pernah nampak iklan sama ada di surat khabar dan televisyen untuk mengambil pekerja tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Murugiah berkata. Simposium berkenaan juga dimaklumkan bahawa hampir separuh daripada lebih 252.600 pekerjaan yang diwujudkan di negara ini setiap tahun diisi oleh pekerja asing. Soalnya mereka malas untuk berbuat demikian kerana kos mengunakan pekerja asing lebih murah dan mereka boleh dikerah bekerja 24 jam walaupun masa musim perayaan. Murugiah berkata. kebanyakan majikan yang memerlukan tenaga kerja juga dilihat terus menghubungi Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi memohon mendapatkan pekerja asing tanpa membuat sebarang usaha seperti mencari pekerja tempatan di kawasan pedalaman atau membuat sebarang pengiklanan.

lengging macap. Hasbullah Pit.langkap. politik. Isu Ekonomi. tu yang ditahan . majikan setel dll. yang dah tangkap. kerja tak seberapa. Undang-Undang « Daftar persatuan belia . Keratan Akhbar. yang dilepaskan semasa operasi kerana teknikal (dokumen meragukan takyah tahan pasal susah nak proses dokumentasi) . . Keluarga&Masyarakat. berapa ramai yang ditahan. pegila kat pusat tahanan sementara semenyih. kementerian terbabit boleh menyanggah dakwaan ini tetapi pikirkan berapa banyak duit rakyat malaya hangus setahun untuk urusan PATI???? pikirkanlah. apa citer? kalau nak bersihkan malaya ni dari pekerja ilegal adalah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan kerana beberapa faktor besar yang terpaksa dihadapi. Konteks dalam bilik darjah : Perhubungan di antara orang dengan orang. kajang dll. di Oktober 22nd. tokei kedai makan (melayu). 2. 2008 pada 4:03 am Kata: Saya tidak setuju dgn murugiah. Konteks dalam bilik darjah : Guru mengangguk kepala sebagai tanda setuju dengan jawapan pelajar. Gaji nak tinggi. kesemuanya merungut dengan prestasi kerja ³budak melayu´. Komunikasi Verbal Definisi : Komunikasi lisan Berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak. selalu tak datang. yang ilegal bagaimana? jangan kata tak de maklumat la « nampak sangat alasan bodoh.Difailkan dalam: Artikel. Penggunaan bahasa : Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur. Komunikasi Non-Verbal Definisi : Semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan Contoh : bunyi. 2008 pada 11:08 am Kata: statistik tu untuk pekerja yang legal. http://dppwp.wordpress.com/2008/10/22/sikap-majikan-punca-kebanjiran-pekerja-asing/ Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. rasuah. kuasa.. semalam saya berborak dengan tokei cuci kereta. Isu Sosial. di Oktober 22nd. madbi. iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk percakapan atau gerak geri. bermula dengan sistem.Ismail Kontrak sosial perlu jadi kurikulum universiti » 2 Responses to ³Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing´ 1. kemanusiaan dan kelemahan penguatkuasaan. gerakan badan atau mimik muka.

gerak isyarat dan mimik muka ketika memberi penjelasan Ø Kaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pelajar Gangguan/Halangan Dalam Komunikasi Kebisingan Suasana kelas bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan. maka timbul konflik di antara kedua-dua individu tersebut. pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkin enggan mendengar penjelasan guru atau guru yang kurang senang dengan sebilangan pelajar dalam sesuatu kelas. Masalah Komunikasi Dalam Bilik Darjah . Pemikiran tertutup Umpamanya. Amalan Komunikasi Berkesan Ø Bersikap positif / percaya kepada pelajar Ø Bersifat ramah dan mesra Ø Hormat terhadap pandangan pelajar Ø Ketahui latar belakang pelajar Ø Pendengar yang aktif Ø Tunjuk mimik muka berseri Ø Guna bahasa yang mudah dan difahami Ø Arahan yang jelas dan jitu Ø Bersemangat tinggi dalam pengajaran Ø Galakkan pelajar supaya memberi idea atau pandangan Ø Guna nama pelajar ketika berinteraksi Ø Gunakan gerak fizikal. Jika maksud penyampai disalah tafsir oleh penerima.Komunikasi Berkesan Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Komunikasi berkesan amat penting bagi menjamin P&P yang efektif. Emosi guru atau murid Penumpuan akan terjejas jika emosi guru/ pelajar kurang stabil. Anggapan umum terhadap guru Lazimnya berlaku pada guru baru kerana pelajar menganggap guru baru kurang berpengalaman. Kurang tumpuan Pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. mungkin akan mengurangkan komunikasi terbuka.

Melabel pelajar Pelajar yang dilabel suka mendiamkan diri supaya lebih selamat.html . Mimik muka Mimik muka yang serius atau garang akan menyebabkan pelajar takut untuk bercakap. Kelajuan Guru yang bercakap laju akan menyebabkan pelajar sukar untuk faham. Penyampaian Guru yang sentiasa bercakap akan menghalang komunikasi dua hala. Kurang persediaan Kekeliruan ketika penyampaian pengajaran menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menerima mesej dengan jelas. Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah Oleh : Puan Norzilah Mazahar GKMP Sains dan Matematik http://www. Ancaman Ancaman boleh menghadkan komunikasi terbuka. Memberi arahan Arahan yang memaksa akan menghalang komunikasi dua hala.Kritikan Pelajar akan mendiamkan diri apabila dikritik. Bahasa Guru menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh pelajar.geocities.com/smjelai/norzila1. Aktiviti pembelajaran kurang menarik Minat pelajar untuk belajar akan berkurangan dan cenderung ke arah kebisingan. Kurang perhatian Kurang perhatian daripada guru menyebabkan pelajar tidak berminat untuk bercakap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful