SPA 101 / i

______________________________________________________________________

MODUL

KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

SPA 101 PENDIDIKAN ISLAM

ABDUL KADIR BIN IBRAHIM NOR AZIZAH BT SHAMLI

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / ii

______________________________________________________________________

BIODATA PENULIS SPA 101- PENDIDIKAN ISLAM
Nama Alamat : Abdul Kadir Bin Ibrahim. : Jabatan Pengajian Am Kolej Komuniti Sungai Siput Peti Surat 390,Sungai Siput (U) 31100 Sungai Siput Perak. : 05-5971440 : B.A. (Hons) Usulluddin, Al- Azhar : Pensyarah

Telefon Kelulusan Jawatan

Nama Alamat

: Nor Azizah Bt Shamli : Jabatan Pengajian Am Kolej Komuniti Chenderoh Peti Surat 21, Pejabat Pos Kuala Kangsar, 33007 Kuala Kangsar, Perak. : 05-7585802 : B.A.(Hons) Syariah, UKM : Pensyarah

Telefon Kelulusan Jawatan

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / iii

______________________________________________________________________

GRID KURIKULUM MODUL PENDIDIKAN ISLAM – SPA 101
TOPIK TASAWWUR ISLAM AKIDAH IBADAH DAN PEMBANGUNAN IBADAH-IBADAH KHUSUS AKHLAK ISLAM UNIT 1 2 3 4 5

UNIT 1 : TASAWWUR ISLAM
1.1 Islam Sebagai Cara Hidup (Ad-Din) 1.1.0 Pengenalan 1.1.1 Erti Perkataan Islam 1.1.2 Erti Perkataan Muslim 1.1.3 Pengertian Ad-Din 1.1.4 Pengertian Islam Sebagai Ad-Din 1.2 Konsep kejayaan Dan Kecemerlangan Dalam Islam 1.2.0 Pengenalan 1.2.1 Erti Kejayaan Dan Kecemerlangan Menurut Islam 1.2.2 Perbezaan Kejayaan Dan Kecemerlangan Menurut FAham secular Dan Islam 1.2.3 Kejayaan Dan Kecemerlangan Dalam Islam Adalah Meliputi Dunia Dan Akhirat

1.3

Konsep Kebahagiaan Menurut Islam 1.3.0 Pengenalan 1.3.1 Erti Kebahagiaan Menurut Islam 1.3.2 Ciri-Ciri Kebahagiaan Dalam Islam 1.3.3 Faktor-Faktor Untuk Mencapai Kebahagiaan

1.4

Konsep Pembangunan 1.4.0 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Pengenalan Erti Pembangunan Matlamat Pembanguna Dalam Islam Pembangunan Insan Dan Pembangunan Material Kesan Pembangunab Yang Tidak Seimbang

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / iv

______________________________________________________________________

UNIT 2 : AKIDAH ISLAM
2.1 Akidah Dan Kepentingannya 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 Pengenalan Pengertian Akidah Kepentingan Akidah Yang Benar Dan Betul Dalam Kehidupan Insan Kesan Pelanggaran Terhadap Akidah Yang Benar Dan Betul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Fungsi Dan Tanggungjawab Manusia 2.2.0 Pengenalan 2.2.1 Kejadian Manusia Dari Perspektif Islam 2.2.2 Manusia Sebagai Hamba Dan Khalifah Allah di Muka Bumi 2.2.3 Tanggungjawab Manusia Terhadap Allah; Terhadap Manusia dan Terhadap Alam

2.3

Konsep Pahala Dan Dosa 2.3.0 Pengenalan 2.3.1 Pahala 2.3.2 Dosa 2.3.3 Kesan Psikologi Terhadap Keyakinan dan Kefahaman Tentang Dosa Dan Pahala

2.4

Taubat 2.4.0 Pengenalan 2.4.1 Pengertian Dan Konsep Taubat 2.4.2 Mengapa Mesti Taubat 2.4.3 Syarat Dan Rukun Taubat 2.4.4 Contoh Dan Kisah Taubat Ahli Salaf

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / v

______________________________________________________________________

UNIT 3 : IBADAH DAN PEMBANGUNAN
3.1 Bekerja Sebagai Ibadah 3.1.0 Pengenalan 3.1.1 Konsep Ibadah 3.1.2 Syarat-Syarat Kerja Yang Menjadi Ibadah 3.1.3 Syarat-Syarat Kerja Yang Menjadi Ibadah 3.2 Banding Beza Ibadah Dan Adat 3.2.0 Pengenalan 3.2.1 Perlakuan Yang Menjadi Ibadah Dan Perlakuan Yang Menjadi Adat Sahaja 3.2.2 Faktor Yang Menjadikan Perlakuan Adat Sebagai Ibadat Dan Sebaliknya. 3.3 Solat Jemaah Asas Pengurusan Dan Kepimpinan Islam 3.3.0 3.3.1 Pengenalan Pengurusan Solat Jemaah Sebagai Model Asas Pengurusan Organisasi 3.3.2 Peraturan Dalam Solat Jemaah

UNIT 4 : IBADAH-IBADAH KHUSUS
4.1 Toharah (Bersuci) 4.1.0 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4. 4.1.5 4.2 Pengenalan Pengertian Toharah Menurut Syarak Pembahagian Ibadah Toharah Kepentingan Toharah Alat-Alat Toharah Cara-Cara Menyuci Hadas Dan Najis

Amali Solat 4.2.0 Pengenalan 4.2.1 Amali Solat Berjemaah 4.2.2 Amali Solat Qasar Dan Jamak 4.2.3 Amali Solat Hajat Dan Istikharah

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / vi

______________________________________________________________________

4.3

Wirid Dan Doa 4.3.0 Pengenalan 4.3.1 Wirid Selepas Solat 4.3.3 Doa Selepas Solat

4.4.

Amalan Dan Ajaran Sesat 4.4.0 Pengenalan 4.4.1 Takrif ajaran Dan Amalan Sesat 4.4.2 Ciri-Ciri Ajaran Dan Amalan Sesat 4.4.3 Contoh-Contoh Ajaran Dan Amalan Sesat

UNIT 5 : AKHLAK ISLAM
5.1 Akhlak Terpuji (Mahmudah) 5.1.0 Pengenalan 5.1.1 Konsep Akhlak Terpuji 5.1.2 Ciri-Ciri Dan Jenis Akhlak Terpuji 5.1.3 Contoh-Contoh Akhlak Terpuji 5.2 Akhlak Tercela (Mazmumah) 5.2.0 Pengenalan 5.2.1 Konsep Akhlak Tercela 5.2.3 Ciri-Ciri Dan Jenis Akhlak Tercela 5.2.4 Contoh-Contoh Akhlak Tercela 5.3 Pelanggaran Akhlak 5.3.0 Pengenalan 5.3.1 Rasuah: Takrif, Punca, Kesan dan Pandangan Islam Terhadapnya 5.3.2 Sumbang Mahram : Takrif, Punca, Kesan dan Pandangan Islam Terhadapnya 5.3.3 Sifat Putus Asa, Malas dan Tidak Bersungguh-Sungguh: Sikap Al Quran dan Hadis Terhadap Sifat-Sifat Tersebut.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / vii

______________________________________________________________________

5.4

Pengukuhan Akhlak Dan Pemantapan Akhlak 5.4.0 5.4.1 Pengenalan Pengukuhan Akhlak Dengan Ibadat Solat; Puasa dan AmalanAmalan Sunat 5.4.2 Pengukuhan dan Pemantapan Akhlak Berasaskan Hubungan Sosial : Memilih RAkan dan Memilih Persekitaran.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / viii

______________________________________________________________________

PENYATAAN TUJUAN
Modul ini disediakan bagi kegunaan pelajar – pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil Kolej Komuniti . Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau pun dengan bimbingan daripada pensyarah berkaitan.

PRA – SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN
Tiada pra-syarat kemahiran dan pengetahuan diperlukan

OBJEKTIF AM
Di akhir modul ini, para pelajar akan dapat :• • • • Mentakrif dan menghurai konsep atau pengertian Ad-Din, kejayaan, kebahagiaan dan pembangunan mengikut tasawwur Islam yang betul. Mengaitkan keadaan kehidupan harian dengan tasawwur Islam yang jelas dan betul. Menerang, mengait serta mengaplikasi konsep-konsep akidah dalam situasi penyelesaian masalah dengan betul. Mengetahui, memahami dan mengaplikasi konsep kejadian manusia serta tanggungjawab dan peranannya sebagai hamba dan khalifah Allah dalam kehidupan. Memahami konsep pahala dosa dan taubat serta m;engaitkan dengan tingkahlaku seharian. Mengenalpasti perlakuan solat jemaah dan hubungannya dengan pengurusan dan kepimpinan organisasi. Melaksanakan toharah, solat, doa dan wirid dengan betul dan sempurna. Mengenalpasti ajaran sesat dalam ibadah seharian. Menghurai kepentingan dan ciri-ciri akhlak terpuji dan keburukan akhlak tercela. Mengenalpasti dan menghuraikan beberapa kes pelanggaran akhlak serta mengenalpasti langkah pengukuhan dan pemantapan akhlak.

• • • • • •

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / ix

______________________________________________________________________

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL
Sekiranya anda ingin mendapat manfaat sepenuhnya dari modul ini, sila ikuti semua arahan dan aktiviti yang disediakan : 1. Modul ini dibahagikan kepada 5 unit, setiap unit disediakan dalam jilid yang berbeza. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada modul dan unit. Contoh : SPA101 / 1 / 2 di mana :SPA101 / 1 /

2.

2

Kod Subjek / Unit / Muka Surat

3. 4.

Pada permulaan setiap unit, objektif am dan khusus dinyatakan Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :-

OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus bagi setiap pembelajaran

INPUT Input adalah bahagian yang mengandungi maklumat yang akan pelajar pelajari. AKTIVITI Bahagian ini pula mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman pelajar. Pelajar perlu mengikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. MAKLUMBALAS AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dalam aktiviti.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / x

______________________________________________________________________

`FAKTA KUNCI Isi / ringkasan penting yang berkaitan dengan input sebelum penilaian kendiri.

PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri.

5. 6.

Pelajar perlu mengikuti unit demi unit yang telah disediakan secara berturutan. Pelajar boleh meneruskan unit seterusnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian diri sendiri.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xi

______________________________________________________________________

PANDUAN PENGGUNAAN DAN PENAMBAHBAIKAN MODUL DALAM P&P

1.0

PENGENALAN
Pelaksanaan modul akan membawa perubahan dari segi peranan pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Konsep autonomi dalam P&P dan pensyarah sebagai pembimbing / fasilitator diberi penekanan.

2.0

KONSEP PENGGUNAAN MODUL DALAM PROSES P&P ADALAH SEPERTI BERIKUT:

I. Modul adalah alat bantuan mengajar (ABM) dalam bentuk nota yang berstruktur dan dinamik dan masih terdapat kelemahan. Oleh itu ianya perlu penambahbaikan dari masa ke semasa.

II. Modul adalah sebagai

ABM

yang dibekalkan dengan input, aktiviti dan

penilaian kendiri yang direka bentuk dan dirangka untuk membantu pelajar dalam proses P&P.

III. Pensyarah boleh menggunakan kreativiti sendiri untuk merancang penggunaan modul dalam P&P mengikut kesesuaian topik, kebolehan pelajar dan peruntukan masa.

IV. Pensyarah tidak dibenarkan membaca terus isi kandungan modul kepada pelajar semasa sesi kuliah. Sesi kuliah adalah untuk memberi penerangan, perbincangan dan menjalankan aktiviti lain untuk mengukuhkan kefahaman pelajar.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xii

______________________________________________________________________

V. Peranan pensyarah sudah berubah menjadi seorang fasilitator.

Pelajar perlu

diberitahu bahawa mereka bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka. Pensyarah akan memberi galakan dan panduan untuk melaksanakan aktiviti yang terdapat dalam modul serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam P & P.

VI. Semasa menggunakan modul, interaksi antara pelajar perlu digalakkan melalui kerja kumpulan, perbincangan dan lain-lain.

VII. Pelajar digalakkan menjadikan penilaian kendiri sebagai asas untuk menentukan tahap pencapaian mereka. Pastikan kemajuan yang dicapai mendapat perakuan daripada pensyarah modul.

3.0

PENAMBAHBAIKAN MODUL
I. Modul ini direka bentuk untuk pembelajaran yang berkesan mengikut kesesuaian pelajar, perubahan kurikulum, perubahan teknologi maka tidak statik dan boleh dilakukan penambahbaikan dari masa ke semasa. ianya

II.

Sekiranya terdapat kesilapan fakta atau ralat dalam modul ini adalah menjadi tanggungjawab pensyarah yang menggunakan modul ini untuk membuat

pembetulan/penambahbaikan dalam proses P & P.

III.

Pensyarah yang telah membuat penambahbaikan pada modul ini hendaklah memaklumkan kepada Penyelaras Penulisan Modul di kolej masing-masing.

IV.

Penyelaras Penulisan Modul kolej berkenaan hendaklah memaklumkan kepada kolej yang bertanggungjawab membina dan membangun modul ini

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xiii

______________________________________________________________________

V.

Kolej yang bertanggungjawab membina dan membangun modul ini hendaklah melakukan penambahbaikan dan seterusnya memaklumkan kepada Pusat Modul Kolej Komuniti (PMKK), KPTM.

VI.

PMKK akan menghantar penambahbaikan dalam dalam “hardcopy” dan “softcopy” kepada semua kolej yang menggunakan modul ini.

VII.

Dengan ini proses penambaikan adalah berterusan dari masa ke semasa dan menjadi tanggungjawab bersama semua kolej yang menggunakan modul ini.

3.0

SENARIO PENGGUNAAN MODUL DALAM P&P
Secara amnya terdapat beberapa kaedah menggunakan modul dalam proses P&P. Pensyarah boleh memilih kaedah yang sesuai dengan mengambilkira keupayaan pelajar serta masa yang diperuntukkan. Sebahagian daripada dipersembahkan melalui empat senario pembelajaran berikut. kaedah ini

Walau bagaimanapun pensyarah boleh mencari kaedah-kaedah lain selain dari yang dinyatakan mengikut kreativiti masing-masing.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xiv

______________________________________________________________________

SENARIO 1
Sebagai persediaan awal sebelum kuliah seterusnya. Pastikan semua pelajar mempunyai salinan modul, anda hanya perlu memberikan arahan seperti ini.

Minggu depan saya mahu anda semua membaca dan memahami UNIT 3. Kita akan bincang dalam kelas mengenai perkara-perkara penting mengenai topik dalam unit tersebut.

Dalam situasi seperti ini, pelajar dapat mengetahui tajuk yang akan dibincangkan pada kuliah berikutnya dan sudah boleh membuat persediaan awal.

Pensyarah boleh menggunakan isi modul sepenuhnya jika isi kandungan pada unit itu mencukupi atau memperkayakan lagi P&P dengan bahan tambahan sendiri.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xv

______________________________________________________________________

SENARIO 2
Dalam senario ini pensyarah menyampaikan pengajaran dengan menggunakan modul yang disediakan dan setiap pelajar mestilah mempunyai salinan sendiri. Pensyarah mengajar dengan tidak menggunakan nota sendiri.

Contoh situasi dalam kelas Semester 01, Kursus Sijil Hotel dan Katering “Pada hari ini kita akan belajar topik yang bertajuk IBADAH DAN PEMBANGUNAN. Tajuk ini dijelaskan dalam UNIT 3, modul SPA101. Sila buka unit berkenaan.” “Dalam masa 2 jam ini, ikuti modul ini sepenuhnya dan buat semua aktiviti yang disediakan. Jika ada masalah, kita bincang bersama. Tetapi yang pentingnya anda perlu usaha sendiri terlebih dahulu. Pecahkan kepada lima kumpulan dan belajar secara berkumpulan”

Pelajar belajar dalam kumpulan di mana seorang ketua dilantik untuk menjadi pengerusi perbincangan atau mengajar rakan-rakannya. Seorang ahli dilantik sebagai kaki sibuk (devil’s advocate) yang bertanyakan soalan. Ahli yang lain membantu jika ketua kumpulan tidak mempunyai jawapan.

Semasa aktiviti, setiap ahli mencuba secara sendirian. Jika jawapan tidak diperolehi, mereka berbincang dalam kumpulan. Jika tidak dapat diselesaikan barulah dikemukakan kepada pensyarah.

Tugas pensyarah ialah memastikan perbincangan secara kumpulan dilaksanakan. Sekalisekali masuk dalam mana-mana kumpulan dan bertanya soalan untuk meninjau keupayaan pelajar.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xvi

______________________________________________________________________

SENARIO 3
Pensyarah mengajar seperti biasa menggunakan notanya sendiri tanpa berpandukan kepada modul.

Walau bagaimanapun, setiap pelajar sudah ada salinan mereka sendiri. Di akhir kuliah, pensyarah berkata kepada pelajar.

Pelajar sekalian, apa yang saya sampaikan pada hari ini terdapat dalam UNIT 4 modul kita. Jika anda tidak faham sepenuhnya apa yang saya sampaikan tadi, balik nanti ikuti unit berkenaan hingga tamat. Minggu depan kita adakan ujian untuk menilai anda!

Dalam kes ini, modul dijadikan sebagai ABM tambahan untuk pengkayaan dari apa yang disampaikan oleh pensyarah. Pelajar mempunyai dua set maklumat serta banyak contoh penyelesaian. Isi kuliah dan isi kandungan modul saling membantu kefahaman pelajar.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xvii

______________________________________________________________________

SENARIO 4
Modul hanya menjadi bahan pembelajaran kendiri oleh pelajar. Pensyarah tidak menggunakan langsung modul tetapi menggunakan bahan sendiri sepenuhnya. Pelajar menjadikan modul sebagai bahan pengkayaan kepada isi kuliah yang disampaikan oleh pensyarahnya.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xviii

______________________________________________________________________

PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL :
1. LCD 2. OHP atau projector 3. Nota edaran

RUJUKAN
1. Abdullah Basmih,1985. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada pengertian AlQuran. Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Ahmad Salaby, 1981. Terjemahan. Pustaka Nasional, Singapura. Syed Sabit ,1978. Fiqh Al-Sunnah, terjemahan. Bandung. P.t. Al-Maarif Mustafa Haji Daud, 1995. Konsep Ibadah menurut Islam. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Yusof Al-Qardhawi, 1978. Ibadah dalam Islam terjemahan. Kuala lumpur. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Muhammad Al-Buraey, 1992. Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. H. Hazah Ya’qub,2000. Tingkat Ketenangan Dan Kebahagiaan Mu’min. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD. Ahmad Mohd Salleh, 2002. Pendidikan Islam Dinaika Guru. Selangor Darul Ehsan, Karisma Publications Sdn Bhd. Ahmad B. Ohd Salleh, 2002. Pendidikan Islam Asas Dinamika Guru Jilid II. Selangor Darul Ehsan, Fajar Bakti Sdn Bhd. Mardzelah Makhsin, 2003. Pendidikan Islam 1. Pahang Darul Makmur, PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Hairunnaja Najmuddin, 2003. Psikologi Ketenangan Hati Edisi Kedua. Pahang Darul Makmur, PTS Publications & Distributor Sdn Bhd.

2. 3. 4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

AKI / ANNUR 2005

SPA 101 / xix

______________________________________________________________________

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR
Tajuk Modul : _________________________ Nama Pelajar : _______________________ Kursus Kod Modul : _____________

No. Pendaftaran: ____________

: ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda. 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih. Bil A. FORMAT
1 2 3 4 5 6 7 Susun atur muka surat adalah menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya faham pada idea yang disampaikan. Cara persembahan idea adalah menarik. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Gaya penulisan menarik. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Penggunaa modul ini menarik minat saya. 2

ELEMEN PENILAIAN 1

SKALA 2 3

4

3

4

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 1

______________________________________________________________________

U NI T 1

T AS AW W UR

ISLAM

OBJEKTIF
OBJEKTIF AM
1. Mengetahui dan memahami konsep Islam sebagai ad-Din dan konsep kejayaan dan kecemerlangan dalam Islam. 2. Mengetahui dan memahami konsep kebahagiaan dan pembangunan dalam Islam mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Islam.

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :1. Menghuraikan pengertian Islam sebagai ad-Din. 2. Menerangkan konsep kejayaan dan kecemerlangan mengikut tasawwur Islam yang betul. 3. Dapat mengaitkan keadaan kehidupan harian dengan tasawwur Islam yang betul. 4. Dapat membezakan antara konsep pembangunan insan dengan pembangunan material.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 2

______________________________________________________________________

INPU T 1A

1.1

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP 1.1.0 PENGENALAN. Islam adalah agama yang benar dan diredhai oleh Allah s.w.t. Ia adalah suatu cara hidup yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan setiap mukmin. Cara hidup mukmin yang diterima Allah mestilah berteraskan kepada asas aqidah Islam. Aqidah mukmin memerlukan kesepaduan antara iman, islam dan ihsan untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat.Ajaran Islam hendaklah dihayati secara menyeluruh seperti mana ia diturunkan sama ada dalam bentuk aqidah atau syariat yang bersumberkan al Quran dan asSunnah. Setiap muslim tidak terkecuali dari mengikut seluruh ajaran Islam.

1.1.1

ERTI PERKATAAN ISLAM • Islam berasal daripada bahasa Arab ‘aslama’. Dari segi bahasa ia bermaksud taat, patuh, berserah diri, selamat dan sejahtera. • Dari segi istilah syarak pula, Islam memberi makna tunduk dan patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. dengan beriman kepadanya dan mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh rasulNya. • Islam menurut pengertian khusus adalah agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad s.a.w. • Menurut pengertian umum Islam bererti agama yang diajar oleh semua nabi dan rasulullah s.a.w. bermula dari nabi Adam hingga nabi Muhammad s.a.w. tetapi perlu diingat hanya agama yang masih aslidan murni mengikut ajaran rasul dikira sebagai Islam. Sekiranya ajaran tersebut telah berubah dari ajaran asalnya maka ia tidak dianggap sebagai agama Islam. • Ciri-ciri agama Islam ialah bersifat rabbani, syumul, sejagat, umum, universal, tetap dan ada balasan di dunia dan akhirat.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 3

______________________________________________________________________

1.1.2 ERTI PERKATAAN MUSLIM Muslim bererti individu yang beragama Islam dengan erti kata orang yang beriktikad dengan konsep syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.w.t. dan nabi Muhammad s.a.w. itu pesuruh Allah s.w.t, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.;

‫ان اﻟﻤﺴﻠﻢ ا َا ﺳﺌﻞ ِﻲ اﻟﻘﺒﺮ ﺷﻬﺪ أن ﻵ ِﻟﻪ اﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤﺪا‬ ٌ‫َ ﱠ ُ َ ﱠ‬ ً ‫ِ ﱠ ُ ْ ِ َ ِذ ُ ِ َ ﻓ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ا‬ .‫رﺳﻮل اﷲ‬ ُْ َ
"Bahawasanya seseorang muslim itu apabila disoal dalam kubur dia naik saksi bahawasanya tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahawasanya nabi Muhammad itu utusan Allah.” Ciri-Ciri Muslim Sejati Orang yang menganut Islam dipanggil muslim. Seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam mestilah sentiasa bertawakkal kepada Allah s.w.t, tidak mensyirikkan Allah s.w.t, sentiasa memastikan orang lain dalam keadaan sejahtera, sentiasa memohon perlindungan daripada Allah, sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan sentiasa menjadikan al Quran sebagai panduan dalam seluruh aspek kehdiupan. 1.1.3 PENGERTIAN AD-DIN Ad-Din bermaksud agama atau cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t yang mencakupi kekuasaan Allah s.w.t. yang mutlak, penyerahan lahir dan batin kepadanya, iman dan amalan di bawah pengawasannya serta ganjaran baik dan buruk. Di dalam dunia ini terdapat banyak agama tetapi hanya satu agama sahaja yang dipanggil ad-Din iaitu agama Islam. Ia disebut ad-Din kerana: • Islam adalah satu-satunya agama yang diredhai Allah s.w.t sebagaimana firmanNya

‫َﻟﻴﻮم أآﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ وأﺗﻤﻤﺖ ‘ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤ ِﻰ ورﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ‬ ُ ُ َ ُ ْ ِ َ َ ‫ا َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ َﺘ‬ ‫اﻻﺳْﻠﻢ ِﻳ َﺎ‬ ‫ْ ِ َ د ْﻨ‬
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 4

______________________________________________________________________

” Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan kepada kamu dan aku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu.” ( Surah al-Maidah: 3) Islam mampu menyelesaikan semua persoalan dan masalah hidup manusia. Islam adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah al-Anbiyak

‫و َﺎ ار َﻠﻨﻚ إﻻ رﺣﻤﺔ ﻟﻠْﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬ َ ْ ِ َ َ ِ ً َ ْ َ ‫َﻣ َ ْﺳ َ ِ ﱠ‬
“Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada seluruh alam.” Islam adalah agama yang dapat melahirkan insan yang beriman dan bertakwa kepada allah s.w.t. serta membentuk insan yang soleh. Ajaran Islam merangkumi semua bidang kehidupan seperti perkara yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, perundangan dan pemerintahan. 1.1.4 PENGERTIAN ISLAM SEBAGAI AD-DIN Islam merupakan agama yang benar yang datang dari Allah s.w.t. dan diturunkan untuk seluruh makhluk dan alam semesta. Islam diertikan sebagai ad-Din kerana: • Ia merupakan agama yang terakhir diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. dan merupakan agama yang lengkap dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan semua zaman. Ia adalah satu-satunya agama yang diakui benar dan diterima oleh Allah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t.

ُ ‫إن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳْﻠﻢ‬ ِ ِ َِْ َ ِْ ‫ِ ﱠ‬
“Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah s.w.t. hanyalah Islam.” (Surah Ali Imran : 19)

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 5

______________________________________________________________________

Ajaran Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Ia memberi petunjuk dan panduan kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia menuju ke arah keredhaan Allah s.w.t. Oleh itu, sesiapa yang menganut selain daripada agama Islam bermakna dia telah memilih jalan ke arah kemusnahan dan kehancuran. Di samping itu, ia termasuk di dalam golongan sesat dan dimurkai Allah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫وﻣﻦ َﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼم ِﻳ َﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ وهﻮ ِﻰ اﻻﺧﺮة‬ ِ َ ِ َ ‫َ َ ْ ﻳ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ د ﻨ ََ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ُ َ ﻓ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ‬ َ ِْ ِ َ ْ َ ِ
“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi.” (Surah Ali Imran:85)

Ajaran Islam bersumberkan al Quran dan as Sunnah. Kedua-duanya merupakan rujukan utama umat Islam sebagaimana sabda rasulullah s.a.w.

‫ﺗﺮآﺖ ﻓﻴﻜﻢ أﻣﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ إن ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ أﺑﺪا‬ ً َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ‫َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِﱡ ْ َ ِ ْ َ َ ﱠ‬ .‫آﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ‬ ِ ِْ ُ َ ِ ‫َ ُ ﱠ‬ َ َِ
"Aku tinggal untuk kamu semua (wahai umat Islam) dua perkara kamu tidak akan sesat selama-lamanya selepas aku tiada lagi selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya iaitu al Quran dan asSunnah.”

Islam bersifat universal dan sejagat. Ajarannya sesuai untuk semua peringkat manusia, semua tempat, semua bangsa dan kaum serta semua masa dan zaman. Ini adalah kerana ia diturunkan oleh Allah s.w.t. yang menjadikan semua manusia serta mengetahui keadaan mereka.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 6

______________________________________________________________________

AKTIVITI

Arahan : Jawab semua soalan . 1.1 Islam adalah agama yang benar dan diredhai Allah s.w.t. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Islam dari segi bahasa dan istilah? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 1.2 Di bawah ini yang manakah sumber ajaran Islam yang merupakan tempat rujukan bagi umat Islam. I. II. III. IV. A. B. C. D. Al-Quran Kamus Bahasa Arab Hadis Malaikat I dan II II dan III I, III dan IV I dan III

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 7

______________________________________________________________________

1.3

Terangkan dua sebab Islam disebut sebagai ad-Din. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.4

Isikan jawapan yang betul berkaitan dengan ciri-ciri Muslim sejati di dalam ruangan yang disediakan.

BIL 1. 2. 3.

CIRI-CIRI MUSLIM SEJATI

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 8

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 1A

JAWAPAN
1.1 Islam berasal daripada bahasa Arab ‘aslama’. Dari segi bahasa ia bermaksud taat, patuh, berserah diri, selamat dan sejahtera. Dari segi istilah syarak pula, Islam memberi makna tunduk dan patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. dengan beriman kepadanya dan mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh rasulNya. 1.2 1.3 C Dua sebab Islam disebut sebagai ad-Din Ialah: i. ii. 1.4 Islam mampu menyelesaikan semua persoalan dan masalah hidup manusia. Islam adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam.

BIL CIRI-CIRI MUSLIM SEJATI 1. Tidak mensyirikkan Allah s.w.t. 2. 3. Sentiasa bertawakkal kepada Allah s.w.t. Sentiasa memastikan orang lain dalam keadaan sejahtera.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 9

______________________________________________________________________

INPU T 1B

1.2

KONSEP KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN DALAM ISLAM 1.2.0 PENGENALAN Islam menggalakkan kemajuan bagi mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat berlandaskan kepada syariat Allah s.w.t. agar manusia dapat menjalankan tugas khilafah (khalifah Allah) dan ubudiyah (mengabdikan diri kepada Allah s.w.t serta supaya manusia tidak tersalah jalan dalam memajukan alam ini. Sejarah membuktikan bahawa kejayaan dan kecemerlangan sejak zaman awal Islam adalah kerana kekuatan iman umat Islam itu sendiri, berpaksikan kepada ketakwaan kepada Allah s.w.t. serta menjalankan tugas dan tanggungjawab berasaskan kepada al Quran dan as-Sunnah. 1.2.1 ERTI KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN MENURUT ISLAM Kejayaan dan kecemerlangan dalam Islam bererti suatu kemenangan yang diperolehi daripada usaha yang gigih untuk mencapai segala yang dicitacitakan berasaskan strategi yang ditentukan. Orang yang cemerlang ialah orang yang menang, iaitu orang yang dapat mengatasi pelbagai rintangan. Kemenangan yang paling besar ialah kemenangan mengatasi nafsu-nafsu yang jahat yang ada dalam diri sendiri. Oleh kerana itulah kekuatan iman menjadi kunci utama bagi membebaskan diri dari penghambaan hawa nafsu. Orang yang berjaya dan cemerlang juga ialah orang-orang yang paling bertakwa di kalangan orang- orang yang beriman. Mereka sentiasa berhatihati, menjaga diri, beriman dengan perkara-perkara ghaib, melaksanakan pokok-pokok ibadah dan selalu memohon keampunan (maghrifah) Allah iaitu

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 10

______________________________________________________________________

bersegera memohon ampun kepada Allah s.w.t jika tersalah atau terlupa. Mereka juga sentiasa mengadakan hubungan kemanusiaan yang baik seperti beradab, bersopan-santun dan berbudi-bahasa dengan pelbagai manusia tanpa mengira kaum dan agama, rakyat dan pemimpin, pekerja dan majikan, pendidik dan pelajar, orang muda dan orang tua, ibu bapa dan anak, serta suami dan isteri. Takwa ialah satu motivasi moral yang sangat kuat untuk manusia membangunkan dirinya dan tamadun secara berakhlak dengan sifatsifat mahmudah. Ia juga boleh membangun peradaban yang tinggi atas dasar tiada paksaan terhadap penganut mana-mana agama yang lain. Selain itu ilmu pengetahuan juga menjadi kunci utama untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Penguasaan ilmu agama yang sahih lagi benar dan ilmu pengetahuan yang kemaskini dengan teknologi canggih yang tidak merosakkan alam adalah suatu perkara yang diperlukan untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Antara aspek-aspek kejayaan dan kecemerlangan yang dikehendaki oleh Islam ialah meliputi bidang politik, pemerintahan, perundangan, kesenian, kesusasteraan, kebajikan sosial, sistem kekeluargaan, kemasyarakatan, pendidikan dan lain-lain lagi. a. Di bidang ekonomi, kejayaan dan kecemerlangan boleh dicapai melalui garis panduan yang ditentukan oleh syariat Islam iaitu: Islam tidak melarang umatnya memiliki harta jika didapati daripada sumber yang halal dan menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah s.w.t Islam memelihara semua kepentingan dengan undang-undang dan peraturan yang diperlukan dalam berbagai perkara seperti jual beli, hutang-piutang, perdagangan dan perusahaan. Harta kekayaan adalah milik Allah s.w.t. dan manusia harus memanfaatkan harta tersebut dengan sewajarnya. Untuk menjamin kekayaan diagihkan dengan adil, umat Islam diwajibkan supaya menjadi pengurus, pentadbir dan pemerintah yang bertanggungjawab. Ekonomi yang mantap dan terkawal dapat mengelakkan kemiskinan, dapat menyempurnakan kelima-lima rukun Islam, serta meraih banyak pahala daripada infak iaitu membelanjakan harta ke
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 11

______________________________________________________________________

jalan Allah s.w.t., sedekah dan wakaf untuk perkara-perkara yang berfaedah.

dan menggunakan harta

b. Untuk mencapai kejayaan di bidang politik pula Islam menggariskan pula perkara-perkara yang berikut iaitu: Umat Islam hendaklah memilih orang yang benar-benar berkelayakan untuk menjadi khalifah, imam atau sebagainya mengikut dasar-dasar yang telah ditentukan oleh al Quran dan as-Sunnah. Khalifah bertanggungjawab memastikan syariat Allah s.w.t. dijalankan dalam negara yang dipimpin serta syariat Islam terlaksana dengan sempurna. Khalifah bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan negara untuk menjamin keadilan dan hak rakyat ditadbir dengan sebaikbaiknya. c. Di bidang sosial pula, perhubungan hendaklah menurut peraturan pergaulan yang disyariatkan Allah s.w.t. iaitu: Manusia dilarang bergaul menurut kehendak hawa nafsu kerana ini akan merosakkan kehidupan dan menjadikan hidup seperti haiwan. Islam menggalakkan semua orang hidup dengan bekerjasama dan tolong-menolong. Kebebasan beragama yang diberikan oleh Islam kepada seluruh manusia adalah bertujuan mencapai keharmonian dan ketenteraman dalam hidup. Islam menganjurkan persaudaraan bagi seluruh manusia tanpa mengira kedudukan, harta dan rupa. Pelaksanaan keadilan bagi semua manusia mestilah dilakukan bagi membina keamanan. Setiap orang bertanggungjawab menjaga keharmonian antara kaum dengan mengamalkan sifat hormat-menghormati antara satu sama lain.
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 12

______________________________________________________________________

1.2.2 PERBEZAAN KEJAYAAN DAN FAHAMAN SEKULAR DAN ISLAM

KECEMERLANGAN

MENURUT

Sekularisme dalam bahasa Inggeris membawa slogan “Leave the Church to the God and leave the state to the Caesar” yang bermaksud “Serahkan urusan gereja (agama) kepada Tuhan dan serahkan urusan negara kepada pemerintah.” Ini bermaksud pemisahan urusan keduniaan manusia seperti ekonomi, politik dan social daripada sebarang peranan keagamaan dan pengaruh ketuhanan.

FAHAMAN SEKULAR Pemisahan urusan keduniaan manusia seperti kehidupan harian, ilmu pengetahuan, pemerintahan dan pentadbiran negara daripada sebarang pengaruh agama. Kesannya kejayaan yang dicapai turut melahirkan mansuia yang rosak akhlaknya, musnah institusi kekeluargaan dan hancurnya sisitem kemanusiaan. Untuk mencapai kejayaan, Tuhan tidak mempunyai peranan dalam menentukan corak kehidupan manusia dan manusia bebas melakukan apa sahaja untuk mencapai tujuan hidup.

FAHAMAN ISLAM Islam telah menetapkan syariat sebagai penentu atau garis panduan hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan Pencipta iaitu Allah s.w.t. Pengasingan peranan agama daripada urusan hidup keduniaan untuk mengejar kejayaan akan membawa manusia ke arah kerosakan dan kebinasaan kerana syariat sahajalah yang menentukan landasan sebenar hidup manusia. Allah s.w.t. adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan mampu untuk memikirkan segala kejadian di alam ini tanpa petunjuk dari agama melalui ayat-ayat al-Quran.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 13

______________________________________________________________________

1.2.3 KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN YANG MELIPUTI DUNIA DAN AKHIRAT Di dalam surah al Mukminun: 1 hingga 11 Allah s.w.t. menjelaskan bahawa orang yang mempunyai sifat-sifat berikut adalah orang yang berjaya iaitu: Khusyuk dalam solat. Meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. (lagha) Mengeluarkan zakat. Menjaga kehormatan. Memelihara amanah dan janji. Memelihara solat. Mereka yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, Allah s.w.t. menjanjikan kejayaan kepada mereka di dunia dan akhirat; dan akan diberi ganjaran syurga firdaus. Selain daripada perkara-perkara di atas, umat Islam hendaklah : Sentiasa menjadikan Allah s.w.t. dan rasulNya sebagai sumber rujukan dan pengharapan. Menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya di dalam kehidupan. Mukmin yang teguh imannya akan bersedia menghadapi berbagai cabaran untuk mencapai kejayaan. Mengimbangi keperluan jasmani, rohani dan akal sehingga ketiga-tiganya berfungsi secara harmonis lalu mengiktiraf kedudukan Allah s.w.t. sebagai penguasa, pemilik, pentadbir seluruh alam dan sumber hukum sebaik-baiknya. Sentiasa menyedari dan menginsafi akan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Sentiasa berusaha untuk memahami dan menyebarkan ilmu di samping mengamalkannya untuk pembangunan ummah. Menggunakan tenaga yang ada untuk berjihad dan membangunkan ummah. Berdisiplin dan berkhidmat di semua lapangan bagi melicinkan pergerakan untuk menjayakan pembangunan negara, masyarakat dan individu itu sendiri.
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 14

______________________________________________________________________

Dedikasi dan kesungguhan dalam menjalankan tugas akan dapat menjamin keutuhan ummah dan membentuk perpadauan di antara satu sama lain. Umat Islam hendaklah bersifat sabar, tawakal serta berani menghadapi tentangan dan halangan dalam melaksanakan ajaran Islam dan menegakkan keadilan. Menyedari bahawa kejayaan yang diperolehi adalah kurniaan Allah s.w.t dan sentiasa berasyukur di atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah s.w.t serta bijak menggunakan kurniaan itu ditempat yang wajar.

KESIMPULAN Kecemerlangan dan kejayaan mestilah dibangunkan sendiri dan bukannya dibangunkan oleh orang lain untuk kita tumpang kemegahannya. Bukan cemerlang namanya jika bangunan mencecah awan, atau kenderaan bagaikan peluru, atau peralatan yang cekap dan canggih itu didirikan oleh orang tetapi yang ada pada kita ialah modal sedangkan modal itu hanyalah hasil bumi tinggalan nenek moyang kita sendiri tetapi kita tidak tahu cara mengeluarkannya. Apa bentuk kejayaan sekalipun, terasnya ialah akidah dan ketaatan kepada Allah s.w.t., kemudian jika segenap kemampuan akal, jasmani dan rohani digilap dan dipergunakan maka wujudlah insan-insan yang cemerlang di dalam bidang masing-masing menurut bakat dan kemampuan yang dikurniakan Allah s.w.t.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 15

______________________________________________________________________

AKTIVITI
1.5 Takrifkan kejayaan dan kecemerlangan dalam Islam dengan ringkas. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 1.6 Sebutkan dua faktor bagi mencapai kejayaan dalam bidang sosial. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

1.7

Di dalam surah al-Mukminun : 1 – 11, Allah s.w.t. menjelaskan bahawa orang yang mempunyai sifat-sifat berikut adalah orang yang berjaya. Sebutkan tiga di antaranya.
................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 16

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 1B

1.6

Takrif kejayaan dan kecemerlangan dalam Islam ialah: ialah suatu kemenangan yang diperolehi daripada usaha yang gigih untuk mencapai segala yang dicita-citakan berasaskan strategi yang ditentukan, berlandaskan kekuatan iman, bertaqwa kepada Allah s.wt. dan menguasai ilmu yang sahih serta bebas dari penghambaan hawa nafsu untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.. Dua faktor kejayaan dalam bidang sosial. i. ii. Manusia dilarang bergaul menurut kehendak hawa nafsu kerana ini akan merosakkan kehidupan dan menjadikan hidup seperti haiwan. Islam menggalakkan semua orang hidup dengan bekerjasama dan tolongmenolong

1.6

1.7

Di dalam surah al-Mukminun : 1 – 11, Allah s.w.t. menjelaskan bahawa orang yang mempunyai sifat-sifat berikut adalah orang yang berjaya. Tiga sifat-sifat yang tersebut ialah Khusyuk dalam solat. Meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. (lagha) Mengeluarkan zakat. Menjaga kehormatan. Memelihara amanah dan janji. Memelihara solat.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 17

______________________________________________________________________

INPU T 1C

1.3

KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM 1.3.0 PENGENALAN. Manusia di dalam hidupnya di muka bumi ini memang mempunyai keinginan mencari kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan merupakan impian semua orang, baik ia seorang pemimpin atau rakyat biasa, para hartawan yang tinggal di mahligai-mahligai besar ataupun orang-orang miskin yang melarat. Tiada seorang pun yang mahukan penderitaan dan kesengsaraan di dalam kehidupannya. Ramai orang yang menganggap bahawa kebahagiaan hidup itu terletak kepada limpahan harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, kecukupan hidup, kesempurnaan jasmani dan kesihatan, kewibawaan, bakat, kekuatan dan kemasyhuran. Manusia sanggup bertungkus-lumus bekerja dan mengorbankan hartanya semata-mata bagi memperolehi kebahagiaan yang ingin mereka kecapi. 1.3.1 ERTI KEBAHAGIAAN MENURUT ISLAM Pengertian umum kebahagiaan ialah gembira, kesukaaan dan keseronokan. Menurut ilmu jiwa, kebahagiaan ialah suasana perasaan hati yang menunjukkan kepuasan dan dihayati secara individual. Pada pandangan Islam, kebahagiaan ialah perasaan yang menimbulkan ketenangan (sakinah), ketenteraman (mutmainnah), keamanan batin, pengharapan, kepuasan, citacita dan kasih sayang yang bersumberkan keimanan. Melalui pelbagai kalimat dan pernyataan, di dalam al Quran diungkapkan adanya kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kesejahteraan,

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 18

______________________________________________________________________

kelazatan, kemuliaan dan sebagainya yang merupakan tumpuan dan harapan manusia dalam kehidupannya. Pernyataan tersebut mengandungi kesenangan yang bersifat sementara, mendorong manusia mencapai kebahagiaan dan jalan-jalan yang perlu ditempuh untuk mendapatkannya. Pernyataan-pernyataan tersebut dikemukakan dalam pelbagai ungkapan, antara lain seperti berikut: Lazzah, lazat, enak atau sedap:

‫وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻷﻧﻔﺲ وﺗﻠﺬ اﻷﻋﻴﻦ وأﻧﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون‬ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ ‫َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ﱡ‬
"Dan adalah di syurga itu terdapat apa-apa yang diinginkan oleh nafsunafsu, dan dirasa enak oleh pandangan-pandangan dan di dalamnya kamu akan kekal. ( Surah az-Zukhruf:71) Mata’ ; perhiasan atau kesenangan:

‫وأن اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻴﻪ ﻳﻤﺘﻌﻜﻢ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﺣﺴﻨﺎ‬ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ُ ‫ََ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ﱠ ُ ْ ُ ﱠ ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ﱢ‬ .‫اﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ‬ ‫ََ َ َ ٍ ُ َ ﱠ‬ ِ

.
"Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepadanNya, tentu ia akan berikan kepadamu satu kesenangan yang baik hingga satu masa yang tertentu." (Surah Hud:3) Ni’mah yang bererti nikmat atau kesenangan.

‫اﻟﻢ ﺗﺮوا أن اﷲ ﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض‬ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ ‫ََ ْ َ َ ْ َ ﱠ َ َ ﱠ َ َ ُ ْ َ ِ ٰ ﱠ‬ َِ ََ ً َ ٍ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ً‫وَأﺳﺒﻎ ﻋَﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻇﺎهﺮة وﺑﺎﻃﻨﺔ‬

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 19

______________________________________________________________________

"Tidakkah kamu lihat bahawa Allah telah menudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Ia telah sempurnakan atas kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan yang batin. (Surah Luqman:20)

Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, nyatalah persesuiannya dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah s.w.t. allah yang menciptakan kecenderungan manusia mencari kebahagiaan, merasakan kelazatan dan menikmati ketenangan hidup dan fitrah tersebut ditegaskan pula melalui firmannNya. Menurut al Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w kebahagiaan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. Kebahagiaan Sementara: Iaitu kebahagiaan yang boleh terputus, terhenti ataupun hilang daripada seseorang sebagaimana firman Allah s.w.t

‫ﻗﻞ ﻣﺘﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻠﻴﻞ واﻵﺧﺮة ﺧﻴﺮ ﻟﻤﻦ اﺗﻘﻰ وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن‬ َ ْ ُ َْ ُ َ َ َ ‫ُ ْ َ ُ ّ ُ ْ َ َِ ْ ٌ َ ِ َ ُ َ ْ ٌ ِ َ ِ ﱠ‬ ‫ﻓﺘﻴﻼ‬ َ ْ َِ
“Katakanlah wahai Muhammad, Kesenangan di dunia ini adalah sebentar sahaja; dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun.” (Surah an-Nisak : 77) Nas-nas di atas menjelaskan bahawa kesenangan dan kebahagiaan yang diperolehi manusia dalam hidup ini semuanya terbatas pada suatu batas waktu tertentu. Contohnya kebahagiaan yang dikecapi kerana memiliki pangkat dan darjat kebesaran, di mana ia tidak akan kekal dimiliki selama-lamanya kerana selepas beberapa tahun berlalu, dia pasti sampai kepada usia bersara dan kemudian menjadi orang biasa semula. b. Kebahagian Abadi: Iaitu kebahagiaan yang kekal, terus menerus dimiliki dan tidak hilang daripada seseorang. Islam menganjurkan kepada umatnya supaya sentiasa berusaha mencari kebahagiaan yang abadi yang dinikmati ketika di dunia dan berkekalan sehingga ke akhirat. Rasulullah s.a.w. juga mengajar manusia supaya sentiasa berdoa memohon kepada Allah s.w.t. supaya
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 20

______________________________________________________________________

diberi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan doa yang terkandung di dalam firman Allah s.w.t.

‫رﺑﻨﺎ ءاﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻟ ﱡﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻰ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر‬ ِ َ َ َ َ َِ َ ً ََ َ ِ َ ِ ّ ِ َ ً ََ َ َْ ‫َﱠَ َ َِ ِ ﺪ‬ ُ
“ Dan di antara mereka ada yang berdoa, ‘Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Surah al-Baqarah : 201) 1.3.2 CIRI-CIRI KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM Menurut Prof. Muhammad Ali-al Shabuni dalam kitab tafsirnya, Sofwah at-Tafsir, ciri-ciri kebahagiaan di dunia dan akhirat seperti yang terkandung di dalam ayat di atas adalah kebahagiaan yang meliputi: • • • • • • • • • • • Memperolehi kesihatan fizikal dan mental. Memiliki ilmu yang memberikan manfaat. Melakukan perbuatan amal yang soleh. Ikhlas dalam beramal ibadah. Mendapat keredaan Allah s.w.t. Disenangi oleh masyarakatnya. Merasa puas dengan harta yang ada. Rumah tangga yang aman dan tenteram, mendapat isteri yang solehah dan anak-anak yang soleh. Mendapat keselamatan daripada siksaan di dalam kubur. Menempuhi peperiksaan yang mudah di hari akhirat kelak. Dipersilakan masuk ke syurga dengan penuh nikmat kesenangan dan mendapat kepuasan yang abadi.

1.3.3 FAKTOR-FAKTOR UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN Di dalam al Quran, berulang kali Allah s.w.t. menyatakan kebahagiaan yang abadi hanya dapat diperolehi melalui iman dan amal soleh seseorang. Hanya keimanan yang teguh dan benar serta amal perbuatan yang baik, taat melakukan ibadat kepada Allah s.w.t serta mengikut contoh tauladan Rasulullah s.a.w. sahaja yang menjanjikan kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat.
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 21

______________________________________________________________________

‫ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ وهﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤﻴﻨﻪ ﺣﻴﻮة‬ ً َ ُ ‫َ ْ َ ِ َ َ ِ ً ِ ْ َ َ ٍ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ِ ٌ ََ ُ ِ َ ﱠ‬ ‫ﻃﻴﺒﺔ وﻟﻨﺠﺰﻳﻨﻬﻢ أﺟﺮهﻢ ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن‬ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ‫َ ﱢ َ ً َ َ َ ْ ِ َ ﱠ‬
“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.” (Surah an-Nahlu : 97)

Antara faktor-faktor untuk mencapai kebahagiaan ialah: a. Bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Umat Islam diminta membahagikan masa hidupnya dengan melakukan pekerjaan bagi menyara hidupnya pada waktu siang dan membanyakkan amal ibadat di malam hari. Waktu malam selain daripada untuk berehat dan tidur, juga merupakan waktu yang sangat sesuai bagi melakukan solat-solat sunat, berzikir pada Allah s.w.t., membaca al-Quran, berdoa kepada Allah s.w.t. dan lain-lain ibadat yang sunat. Firman Allah s.w.t

.‫وﺟﻌ ْﻠﻨﺎ اﱠﻟﻴﻞ ِﻟﺒﺎﺳﺎ وﺟﻌ ْﻠﻨﺎ اّﻟﻨﻬﺎر ﻣﻌﺎﺷﺎ‬ ً ََ َ َ َ َ ََ َ ً َ َ ْ ِ ََ َ
“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian dan Kami jadikan siang bagi mencari penghidupan.” (Surah an-Nabak : 10 )

Allah juga berfirman;

‫واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﺘﻮن ﻟﺮﺑﻬﻢ ﺳﺠﺪا وﻗﻴﺎﻣﺎ‬ ً َِ َ ً ‫َ ﱠ ِ ْ َ َِ ُْ ْ َ ِ َﱢ ِ ْ ُ ﱠ‬

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 22

______________________________________________________________________

“Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.” (Surah al-Furqan : 64 ) b. Menjauhi Perbuatan Dosa Dan Maksiat. Orang yang ingin memperolehi kebahagiaan yang abadi hendaklah menjaga dirinya daripada dosa-dosa yang merosakkan jiwanya dan seterusnya membawa dia kepada kemurkaan Allah s.w.t. dan dia hendaklah juga sentiasa berdoa supaya dijauhkan daripada azab siksa api neraka sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ اﺻﺮف ﻋﻨﺎ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ إن ﻋﺬاﺑﻬﺎ آﺎن‬ َ َ َ َ َ َ ّ ِ ‫َ ﱠ ِ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ َ ﱠ َ ْ ِ ْ َ ﱠ َ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫ﻏﺮاﻣﺎ‬ َ ََ
“Dan orang-orang yang berkata, Wahai tuhan Kami jauhkanlah azab neraka jahanam daripada kami kerana sesungguhnya azab neraka itu adalah kebinasaan yang kekal.” (Surah al- Furqan: 65 – 66) c. Amal Soleh, Kebaktian atau Takwa. Amal soleh dan takwa adalah rantai keimanan yang mendapat jaminan kebahagiaan bagi sesiapa yang melaksanakannya, sebagaimana firman Allah s.w.t.

.‫اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻬﻢ وﺣﺴﻦ ﻣﺂب‬ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫َﱠ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ْ ﱠ‬
“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah kebahagiaan bagi mereka dan mendapat tempat kembali yang baik.” (Surah ar-Rakdu : 29) d. Tawassau bil-Haqqi dan Tawassau bis-Sabri Maksudnya ialah berpesan di antara satu sama lain dan melaksanakan kebenaran iaitu mengajak beriman kepada Allah s.w.t. dan mengikut rasulNya baik dalam akidah mahupun dalam bidang amalan-amalan kebajikan, di samping itu saling berwasiat sesama lain berlaku sabar, menahan diri daripada perbuatan maksiat, tabah menghadapi ujian dan redha
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 23

______________________________________________________________________

dengan keputusan Allah. Jaminan kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang yang mengajak kepada kebenaran dijelaskan dalam surah Ali-Imran : 104

‫وﻟﺘﻜﻢ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ وﻳﺎءﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‬ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ ُ ْ َ ٌ ‫َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ُ ﱠ‬ ْ ‫وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وأ ٰوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن‬ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ ْ َُ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ
"Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh mereka membuat kebaikan, melarang mereka daripada kejahatan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kejayaaan (kebahagiaan).” (Surah Ali Imran : 104)

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 24

______________________________________________________________________

AKTIVITI

1.8

Berikan pengertian kebahagiaan menurut pandangan Islam. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

1.9

Bezakan di antara kebahagiaan sementara dan kebahagiaan abadi mengikut al Quran. BIL KEBAHAGIAAN SEMENTARA KEBAHAGIAAN ABADI

1.10

Berikut adalah ciri-ciri kebahagiaan KECUALI : A. B. C. D. Memiliki ilmu yang bermanfaat Memiliki pangkat dan kebesaran Ikhlas dalam beramal dan beribadat Mendapat keredhaan Allah s.w.t.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 25

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 1C

JAWAPAN
1.8 Pengertian kebahagiaan menurut pandangan Islam ialah: Pengertian umum kebahagiaan ialah gembira, kesukaaan dan keseronokan. Pada pandangan Islam, kebahagiaan ialah perasaan yang menimbulkan ketenangan (sakinah), ketenteraman (mutmainnah), keamanan batin, pengharapan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang yang bersumberkan keimanan 1.9

KEBAHAGIAAN SEMENTARA Kebahagiaan yang boleh terputus, terhenti ataupun hilang daripada seseorang dan terbatas dalam waktuwaktu ayng tertentu.

KEBAHAGIAAN ABADI Kebahagiaan yang kekal, terus menerus dimiliki dan tidak hilang daripada seseorang. Islam menganjurkan kepada umatnya supaya sentiasa berusaha mencari kebahagiaan yang abadi yang dinikmati ketika di dunia dan berkekalan sehingga ke akhirat.

1.10

B

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 26

______________________________________________________________________

INPU T 1D

1.4

KONSEP PEMBANGUNAN 1.4.0 PENGENALAN Pembangunan bukan suatu perkara baru dalam sejarah peradaban manusia. Setiap tamadun yang pernah lahir dalam sejarah mempunyai dasar pembangunannya sendiri. Dalam hubungan ini Islam sejak saat-saat awal kelahiran lagi sudah mengemukakan dasar pembangunan yang bersepadu dengan meletakkan pembangunan insan yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagai asas yang kukuh untuk model-model pembangunan yang lain bagi menyempurnakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, seperti termaktub di dalam surah alBaqarah : 30

ٰ ‫وإذﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻠﺌﻜﺔ إﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ‬ َ ْ َِ ِ ْ ِ ٌ ِ َ ‫َِ ْ َ َ َ ﱡ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ ﱢ‬ ُ َ

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya aku jadikan d muka bumi seorang khalifahi." (Surah al-Baqarah : 30)

1.4.1 PENGERTIAN PEMBANGUNAN Pembangunan dalam Islam adalah merupakan pelbagai dimensi yang meliputi semua aspek pembangunan kebendaan (material) dan juga pembangunan manusia keseluruhannya iaitu moral dan kerohanian yang berlaku secara bersepadu.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 27

______________________________________________________________________

Ia juga boleh ditakrifkan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai hidup Islam. Menurut Muhammad Akhir dan Hailani dinyatakan bahawa ‘Pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dari aspek (moral, kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat.’ Imam al-Ghazali mentakrifkan pembangunan dengan pemahaman yang dinamik dan mendalam tentang epistemology Islam, pelakuan sisial yang penuh beradab, pendidikan yang memberi penekanan kepada kepentingan dunia dan akhirat serta cara hdiup Islam yang menyeluruh yang merupakan teras pembangunan peradaban Islam. Terdapat dua perkara pokok dalam pembangunan Islam iaitu kekuatan intelektual dan kekuatan taharah. Menurut Imam A’la al-Maududi, menyatakan bahawa pembangunan membabitkan perkara-perkara berikut iaitu: • • • Menjelaskan semuala ajaran Islam dengan memberi fokus kepada masalah-masalah semasa yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Memilih tenaga kerja yang berdisiplin, berdedikasi dan berakhlak tinggi bagi melaksanakan tugas pembangunan peradaban Islam. Melaksanakan perubahan yang akan membawa kepada transformasi yang menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat berdasarkan situasi tempatan yang bermakna mementingkan perancangan starategi. Melaksanakan reformasi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selaras dengan kehendak Islam.

1.4.2 MATLAMAT PEMBANGUNAN DALAM ISLAM Pembangunan Islam didasari atas dasar tauhid (Keesaan dan Kekuasaan Allah, rububiyah (sifat Allah sebagai penguasa), khilafah (peranan manusia sebagai utusan Allah ) dan Tazkiyah (penjernihan
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 28

______________________________________________________________________

jiwa dan ketinggian akhlak). Di dalam Islam, pembangunan mempunyai matlamat penting yang mana jika dikaji dengan terperinci, kesemua matlamat tersebut akan membawa ke arah satu tamadun yang lengkap, aman dan damai, menifestasi daripada ajaran itu sendiri. Matlamat tersebut adalah seperti berikut: a. Pembangunan Peribadi dan Keupayaan Manusia Sepertimana yang diketahui, Islam mengajar manusia ke arah membentuk watak dan sikap yang betul menerusi pendidikan, kepimpinan dan lain-lain berdasarkan nilai Islam. Jika seseorang itu patuh sepenuhnya kepada ajaran Islam dan menjadikan Islam itu sebagai ‘the way of life’, maka segala amalan yang dilakukan tidak bercanggah dengan larangan yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, pembangunan peribadi dapat meningkatkan lagi keupayaan manusia seterusnya dapat menyumbang tenaga dan buah fikiran yang bersih dan mantap ke arah membangunkan negara Islam mengatasi negara-negara lain di dunia.

b. Menghasilkan Keluaran Yang Berguna Keluaran yang berguna yang dimaksudkan oleh Islam adalah makanan dan kebendaan asasi yang lain, keluaran untuk pertahanan Islam dan barang-barang untuk kegunaan sendiri. Satu perkara yang paling penting dititikberatkan oleh Islam terhadap bahan-bahan keluaran yang dihasilkan tersebut ialah ianya mesti mampu dibeli oleh orang-orang miskin dan berpendapatan rendah. c. Meningkatkan Kualiti Kehidupan Islam mementingkan kesejahteraan sama ada dalam bidang ekonomi, sosial mahupun politik. Kesejahteraan ini adalah gambaran kualiti kehidupan umat manusia. Kualiti kehidupan ini boleh dicapai dengan tiga cara iaitu: • Mewujudkan peluang pekerjaan mengikut pengubahsuaian institusi, teknologikal, pelaburan dan pendidikan.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 29

______________________________________________________________________

• •

Melaksanakan jaminan sosial secara meluas khususnya kepada golongan yang tidak dan kurang berupaya. Matlamat ini boleh dicapai dengan sistem zakat. Pengagihan pendapatan dan harta wajib dilakukan secara adil supaya dengan ini boleh merapatkan jurang ketidaksamaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

d. Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Islam menganjurkan pembangunan tanpa bersyarat kepada sempadan (desa atau bandar), taraf hidup (miskin atau kaya) dan lain-lain lagi. Tujuannya supaya dapat mengelakkan ekonomi dualisme dan dapat mengeraatkan perpaduan. e. Membangunkan Teknologi Yang Sesuai Islam juga mementingkan pembangunan teknologi. Teknologi yang ingin dibangunkan itu mestilah sesuai dengan persekitaran tempatan iaitu sesuia dengan keperluan atau aspirasi negara Islam. Islam menggalakan merekacipta, memperbaiki dan mengubah suai teknologi yang ada kepada teknologi yang lebih canggih. f. Mengintegrasikan Pembangunan Moral, Kerohanian dan Agama dengan Pembanunan Kebendaan. Pembangunan Islam mengamalkan hasanah fid-dunia, hasanah filakhirah iaitu kebaikan di dunia dan kebikan di akhirat.

1.4.3 PERBEZAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MATERIAL
PEMBANGUNAN INSAN

INSAN

DAN

PEMBANGUNAN MATERIAL

• •

Pembangunan peribadi dan keupayaan manusia. Mengembangkan pengeluaran yang

• •

Memberi kesempurnaaan hidup kepada rakyat. Meningkatkan pendapatan negara.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 30

______________________________________________________________________

• • •

berguna dan berfaedah. Meningkatkan kualiti kehidupan. Untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Menjadikan seseorang cemerlang dari segi pembangunan yang dilakukan seimbang terhadap Islam.

• •

Mengurangkan penderitaan, pergantungan, penindasan dan ketaksamaan di kalangan individu atau masyarakat. Merapatkan jurang serta meningkatkat taraf ekonomi negara. Penciptaan teknologi baru.

1.4.4 KESAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG Pada umumnya pembangunan masa kini tidak menepati cici-ciri pembangunan yang diinginkan oleh Islam yang terbukti telah membawa keamanan dan kesejahteraan kepada manusia. Akibatnya dunia hari ini mengalami berbagai-bagai kepincangan dan hidup manusia terancam dalam dunia yang serba maju. Di antara kesan pembangunan yang tidak seimbang ialah: Terhadap Ummah: • • • • • Lahirnya manusia yang bersifat mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan kebajikan orang lain. Berlaku permusuhan dan pergaduhan sesama manusia. Hanya golongan tertentu sahaja yang dapat menikmati pembangunan tersebut. Umat Islam senang dikuasai oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat akan menjadi lemah.

Terhadap Negara : • Berlaku pencemaran alam sekitar yang berterusan bukan sahaja membahayakan manusia sendiri, malah akan memusnahkan keseluruhan ekosistem dan ekologi.
AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 31

______________________________________________________________________

• Negara menjadi miskin dan mundur kerana bebanan perbelanjaan melebihi hasil pendapatan. • Negara akan mudah dikuasai oleh bangsa asing. KESIMPULAN Konsep pembangunan Islam mempunyai sifat yang menyeluruh. Ia merangkumi aspek-aspek moral, kerohanian dan kebendaan. Semuanya mestilah berkembang secara sepadu tanpa mengabaikan salah satu daripadanya atau menumpukan pembangunan sebahagian dan tidak kepada yang lain. Justeru itu, pembangunan Islam adalah bersifat pelbagai dimensi.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 32

______________________________________________________________________

AKTIVITI
ARAHAN. Jawab semua soalan 1.10 Terangkan erti pembangunan menurut pandangan Islam. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 1.11 Tuliskan B bagi pernyataan yang benar dan S bagi pernyataan yang salah. a. Islam menolak terus pembangunan asing seperti untuk mencapai keredhaan Ilahi. b. Pembangunan dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dari aspek kebendaan, moral dan kerohanian. c. Islam boleh menerima refomasi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selaras dengan kehendak Islam. d. Pengagihan pendapatan dan harta wajib dilakukan secara adil merupakan salah satu daripada matlamat pembangunan Islam yang seimbang di dalam masyarakat.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 33

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 1D

1.11

Pembangunan menurut pandangan Islam ialah pembangunan yang yang meliputi semua aspek sama ada pembangunan kebendaan (material) dan juga pembangunan manusia keseluruhannya iaitu moral dan kerohanian yang berlaku secara bersepadu. Pembangunan Islam didasari atas dasar tauhid (Keesaan dan Kekuasaan Allah, rububiyah (sifat Allah sebagai penguasa), khilafah (peranan manusia sebagai utusan Allah ) dan Tazkiyah (penjernihan jiwa dan ketinggian akhlak).

1.12

a. b. c. d.

S B B B

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 34

______________________________________________________________________

FAKTA KUNCI
TASAWWUR ISLAM 1. Pengertian Islam: Dari segi bahasa ia bermaksud taat, patuh, berserah diri, selamat dan sejahtera. Dari segi istilah syarak, Islam memberi makna tunduk dan patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. dengan beriman kepadanya dan mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh rasulNya. 2. Pengertian Muslim Muslim bererti individu yang beragama Islam yang beriktikad dengan konsep syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.w.t. dan nabi Muhammad s.a.w. itu pesuruh Allah s.w.t. 3. Pengertian ad-Din Ad-Din bermaksud agama atau cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t yang mencakupi kekuasaan Allah s.w.t. yang mutlak, penyerahan lahir dan batin kepadanya, iman dan amalan di bawah pengawasannya serta ganjaran baik dan buruk. 4. Pengertian Islam Sebagai ad-Din Islam disebut sebagai ad-Din kerana: Islam merupakan agama yang terakhir diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. Islam merupakan agama yang lengkap dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan semua zaman. Ia adalah satu-satunya agama yang diakui benar dan diterima oleh Allah s.w.t. Ajaran Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia dan memberi petunjuk dan panduan kepada manusia. Ajaran Islam bersumberkan al Quran dan as Sunnah Islam bersifat universal dan sejagat. Ajarannya sesuai untuk semua peringkat manusia, semua tempat, semua bangsa dan kaum serta semua masa dan zaman.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 35

______________________________________________________________________

5. Menurut Islam, Kejayaan dan Kecemerlangan ialah suatu kemenangan yang diperolehi daripada usaha yang gigih untuk mencapai segala yang dicita-citakan berasaskan strategi yang ditentukan, berlandaskan kekuatan iman, bertaqwa kepada Allah s.wt. dan menguasai ilmu yang sahih serta bebas dari penghambaan hawa nafsu untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.. 6. Menurut Islam, Kebahagiaan ialah perasaan yang menimbulkan ketenangan (sakinah), ketenteraman (mutmainnah), keamanan batin, pengharapan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang yang bersumberkan keimanan. 7. Menurut Islam, Pembangunan adalah pembangunan yang meliputi semua aspek sama ada pembangunan kebendaan (material) dan juga pembangunan manusia keseluruhannya iaitu moral dan kerohanian yang berlaku secara bersepadu. Pembangunan Islam didasari atas dasar tauhid (Keesaan dan Kekuasaan Allah, rububiyah (sifat Allah sebagai penguasa), khilafah (peranan manusia sebagai utusan Allah ) dan Tazkiyah (penjernihan jiwa dan ketinggian akhlak).

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 36

______________________________________________________________________

PENILAIAN KENDIRI

1. 2.

Sebutkan tiga contoh muslim yang tidak mempunyai ciri-ciri muslim yang sejati. Untuk mencapai kejayaan dan keredhaan Allah s.w.t., seseorang mukmin hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia (lagha). Apakah yang dimaksudkan dengan perkara lagha tersebut. Antara faktor mencapai kebahagiaan ialah bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Nyatakan tiga kesan ibadat dalam membentuk kebahagiaan. Konsep pembangunan merangkumi aspek-aspek moral, kerohanian dan kebendaan serta mestilah berkembang secara bersepadu. Terangkan kesan pembangunan yang tidak seimbang menurut pandangan anda.

3.

4.

AKI / ANNUR 2005

TASAWWUR ISLAM

SPA 101 / 1 / 37

______________________________________________________________________

PENILAIAN
JAWAPAN
1. Tiga contoh muslim yang tidak mempunyai ciri-ciri muslim yang sejati ialah: • • • 2. Riak melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. Tidak menjadikan al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Tidak berusaha bersungguh-sungguh ke arah kesejahteraan hidup.

Perkara sia-sia (lagha) bermaksud perkara yang tidak ada nilai dan tidak memberikan apa-apa faedah sama ada perkataan atau perbuatan serta boleh melalaikan yang tidak membawa kepada pendidikan jiwa, seterusnya tidak dapat melahirkan nilai murni dan boleh merosakkan akhlak. Kesan ibadah dalam membentuk kebahagiaan ialah: • • • Mendapat ketenangan jiwa. Dikasihi Allah s.w.t. dan mendapat keredhaan Allah s.w.t. Diberi ganjaran sama ada di dunia dan akhirat.

3.

4.

Kesan pembangunan yang tidak seimbang ialah: • • • Berlaku pencemaran alam sekitar yang berterusan bukan sahaja membahayakan manusia sendiri, malah akan memusnahkan keseluruhan ekosistem dan ekologi. Negara menjadi miskin dan mundur kerana bebanan perbelanjaan melebihi hasil pendapatan. Negara akan mudah dikuasai oleh bangsa asing

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 1 _______________________________________________________________________

UNI T

2

Aqida h

OBJEKTIF
OBJEKTIF AM

1. 2. 3. 4. 5.

Mengetahui dan memahami pengertian aqidah dan kepentingannya.. Mengetahui dan memahami fungsi dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah. Membezakan konsep pahala dan dosa. Mengetahui dan memahami pengertian taubat dan rukunnya. Mengetahui dan memahami aqidah ahli sunnah wal jamaah.

OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat : 1. 2. 3. 4. 5. Menerangkan pengertian aqidah. Menjelaskan fungsi dan tanggungjawab manusia. Menghuraikan konsep pahala dan dosa. Menjelaskan rukun taubat. Menghuraikan aqidah ahli sunnah wal jamaah.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 2 _______________________________________________________________________

INPU T

2.1

AQIDAH DAN KEPENTINGANNYA 2.1.0. PENGENALAN Apabila kita bercakap mengenai aqidah sesungguhnya kita sedang bercakap dalam daerah kepercayaan, keyakinan dan keimanan. Hal itu jelas apabila kita merujukkan perkataan aqidah itu sendiri yang menjurus kepada kepercayaan dan keyakinan sedangkan perkataan keyakinan yang merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan aqidah itu pula merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan keimanan, maka itu ungkapan aqidah merujuk kepada perihal keimanan, kepercayaan serta keyakinan. Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa aqidah dan keimanan itu merupakan dua istilah yang mempunyai makna yang sama. 2.1.1 PENGERTIAN AQIDAH Dari segi bahasa aqidah merupakan perkataan yang berasal dari bahasa arab makna literalnya merujuk kepada ikatan kemas atau simpulan mati. Dari segi istilah aqidah Islam dapat ditakrifkan sebagai kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi suci seperti yang diwajibkan oleh Islam iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keadaan dan suasana. Ciri-Ciri Aqidah yang Benar Aqidah atau keimanan yang tulin itu mestilah mengandungi ciri-ciri yang berikut: • Kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berasaskan kefahaman minda dan ilmu yang mantap (wahyu Ilahi)

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 3 _______________________________________________________________________

Kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berada dalam keadaan yang cukup teguh, bahkan ia tidak boleh menerima sebarang bentuk syak dan tidak mungkin digugat oleh sebarang kepercayaan lain sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﺑﺎاﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻢ‬ ْ َ ‫ِ ﱠ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ﱠ ِ َ َ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ُ ِْ ِ ُ ﱠ‬ ْ ُ َْ َ .‫ﻳﺮﺗﺎﺑﻮا‬
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya kemudian mereka tidak meragu- ragukan”. • Kepercayaan dan keyakinan itu mestilah pula diikuti bersama dengan perkataan ataupun kepatuhan hati serta kemahuan untuk mempraktikkan segala hukum atau suruhan dengan penuh rasa rela tanpa sebarang bantahan.

Ciri-Ciri Aqidah Yang Salah (Fasad) Akidah yang salah adalah sesuatu iktikad atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari al Quran dan as Sunnah. Akidah yang berpunca dari akal pemikiran manusia semata-mata ataupun penyelewengan aqidah yang sahih yang diselewengkan menurut akal fikiran hawa nafsu seperti mana yang terdapat dalam aqidah Yahudi, Nasrani, golongan tarikat yang menyeleweng, ahli falsafah, golongan batiniah dan lain-lain lagi. 2.1.2 KEPENTINGAN AQIDAH Berhubung dengan persoalan aqidah dalam kehidudupan seharian seseorang muslim, maka perlu dinyatakan bahawa aqidah merupakan perkara yang cukup asas dan mendasar sekali. Ia bagaikan batang yang subur kepada sepohon pokok iaitu semua dahan dan ranting pokok berkenaan amat memerlukannya bagi mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang di atasnya. Demikianlah tamsilnya apabila aqidah yang benar dan tidak terseleweng yang diperlukan oleh seseorang manusia untuk menjadikan asas bagi membolehkan semua amalan kebaikan sehariannya yang dilakukannya demi untuk mencari keredhaan Allah s.w.t. diterima dengan baik

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 4 _______________________________________________________________________

Di antara kepentingan aqidah dalam kehidupam muslim ialah: • Untuk memperolehi keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah s.w.t. dan kesempurnaan sifat-sifatNya berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al Ikhlas : 1-4 yang bermaksud: “Katakanlah (ya Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk itu memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa yang serupa denganNya.” Supaya melahirkan kesedaran kepada mukmin bahawa seluruh kehidupannya adalah di bawah kawalan pengawasan dan kekuasaan Allah s.w.t. Supaya dapat merealisasikan keyakinan aqidah yang kukuh dalam tindakan dan amalan setiap mukmin sebagaimana firman Allah s.w.t.

• •

‫وﻣﺎ آﺎن ﻟﻤﺆﻣﻦ وﻻ ﻣﺆﻣﻨﺔ إذا ﻗﻀﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻣﺮا ان‬ ْ َ ً ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ٍ َِ ُ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺨﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮهﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ‬ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ‫ﺿﻞ ﺿﻠﻼ ﻣﺒﻴﻨﺎ‬ َْ ُِ ً َ ‫َ ﱠ‬
“Tidak patut bagi laki-laki mukmin dan bagi perempuan, apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka dan barang siapa yang menderhakai Allah dan rasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata" (Surah al-Ahzab: 36) • • Melahirkan perasaan cinta dan takut akan Allah s.w.t. serta melahirkan umat atau bangsa yang mulia. Akan mendapat keredhaan Allah s.w.t. di dunia dan akhirat.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 5 _______________________________________________________________________

2.1.3 KESAN PELANGGARAN AQIDAH YANG BENAR Antara kesan akibat pelanggaran ataupun penyelewengan aqidah yang benar ialah: • Melahirkan manusia yang menyengutukan Allah s.w.t. (syirik) pada zat, sifat dan perbuatanNya. • Mewujudkan manusia yang mengangkat atau memperjuangkan syiar-syiar kufur yang memalingkan manusia dari menjadikan Allah s.w.t. sebagai tempat pengabdian dan tempat tuju. • Melahirkan masyarakat yang membenci sesuatu dari sistem Islam atau melebihkan sistem yang lain. • Melahirkan umat yang mempersendakan sesuatu dari al Quaran dan Sunnah sehingga mengakibatkan masyarakat berpecah-belah. • Mewujudkan berbagai-bagai ajaran sesat di dalam masyarakat. 2.1.4 AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Kemunculannya. Ahli Sunnah ertinya penganut sunnah nabi dan wal Jamaah ertinya jemaah para sahabat nabi s.a.w; maka pengikut aliran ahli sunnah wal Jamaah ialah orang-oranag yang menganut iktikad yang dianuti oleh nabi Muhammad s.a.w. dan iktikad para sahabat baginda, iktikad pegangan nabi s.a.w. dan para sahabatnya terkandung di dalam al- Quran dan as- Sunnah rasul sendiri. Dalam sejarah Islam, usaha mengumpul Ahli Sunnah wal Jamaah muncul pada akhir abad ketiga hijrah yang diusahakan oleh dua orang ulamak yang besar dalam Usuluddin iaitu Sheikh Abu Hassan Ali as-Syaari dilahirkan di kota Basrah dan wafat pada tahun 324 hijrah; dan Sheikh Abu Mansor al-Maturidi, wafat pada 333 hijrah. Pegangan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Di antara pegangan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah: i. Perbuatan hamba: berpendapat bahawa Allah telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha dan ikhtiar baginya. ii. Sifat Allah s.w.t.: berpendapat bahawa Allah s.w.t. itu bersifat dengan sifat kesempurnaan yang layak baginya seperti berkuasa, berkemampuan dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut ada pada zat Allah s.w.t. iii. Melihat Allah s.w.t.: berpendapat bahawa pada hari akhirat orang mukmin dapat melihat Allah s.w.t. itu adalah harus pada akal dan wajib pada hukum syarak kerana Allah itu yang Maha Wujud.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 6 _______________________________________________________________________

iv. v.

Mengenai al Quran: berpendapat bahawa al Quran itu kalamullah yang qadim dan azali kerana kandungan isinya adalah dari kalamullah yang qadim, tidak berhuruf dan bersuara. Dosa besar: berpendapat bahawa orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar yang belum gugur imannya maka masih dianggap mukmin kerana iman itu adalah amalan hati. Seluruh umat Islam bersepakat bahawa orang yang melakukan dosa besar wajib disembahyangkan jenazahnya.

Kepentingan berpegang dengan Iktikad Ahli Sunnah Wal Jamaah • Iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah itu diambil dan digali daripada al Quran dan al Hadis Nabi s.a.w. • Kepercayaan Ahli Sunnah wal Jamaah itu merupakan iktikad yang telah dipegang oleh rasulullah s.a.w dan para sahabat sebelum ini. • Memastikan manusia menjadikan al Quran dan al Hadis nabi s.a.w. dirujuk bagi setiap perkara. • Memahami iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah akan membolehkan seseorang membezakan antara iktikad yang benar atau sebaliknya.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 7 _______________________________________________________________________

AKTIVITI
Arahan : Jawab semua soalan. 2.1 Tuliskan B untuk pernyataan yang betul dan S untuk pernyataan yang salah. a. b. c. d. Kepercayaan dan keyakinan itu berasaskan kefahaman minda dan ilmu yang mantap. Aqidah yang benar adalah suaatu iktikad yang bercanggah dengan nas-nas syariah. Aqidah itu mestilah berada di dalam keadaan yang cukup teguh bahkan ia tidak boleh menerima sebarang bentuk syak. Aqidah yang betul adalah berpunca dari akal pemikiran manusia semata-mata. ( ( ( ( ) ) ) )

2.2 2.3 2.4

Nyatakan tiga di antara kepentingan aqidah di dalam kehidupan muslim. Sebutkan dua kesan akibat pelanggaran ataupun penyelewengan aqidah yang benar. Terangkan pendapat aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari aspek: • • • Perbuatan hamba Sifat Allah s.w.t Mengenai al Quran

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 8 _______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 2A
JAWAPAN 2.1 a. b. c. d. 2.2 (B) (S) (B) (S)

Tiga kepentingan aqidah ialah: • • • • • Untuk memperolehi keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah s.w.t. dan kesempurnaan sifat-sifatNya berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli Supaya melahirkan kesedaran kepada mukmin bahawa seluruh kehidupannya adalah di bawah kawalan pengawasan dan kekuasaan Allah Melahirkan perasaan cinta dan takut akan Allah s.w.t. serta melahirkan umat atau bangsa yang mulia.

2.3 Dua kesan akibat pelanggaran ataupun penyelewengan aqidah yang benar ialah: • • • Melahirkan manusia yang menyengutukan Allah s.w.t. (syirik) pada zat, sifat dan perbuatanNya. Mewujudkan manusia yang mengangkat atau memperjuangkan syiar-syiar kufur yang memalingkan manusia dari menjadikan Allah s.w.t. sebagai tempat pengabdian dan tempat tuju.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 9 _______________________________________________________________________

2.4

Pendapat aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dari aspek: • • • Perbuatan hamba: berpendapat bahawa Allah telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha dan ikhtiar baginya. Sifat Allah s.w.t.: berpendapat bahawa Allah s.w.t. itu bersifat dengan sifat kesempurnaan yang layak baginya seperti berkuasa, berkemampuan dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut ada pada zat Allah s.w.t. Mengenai al Quran: berpendapat bahawa al Quran itu kalamullah yang qadim dan azali kerana kandungan isinya adalah dari kalamullah yang qadim, tidak berhuruf dan bersuara

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 10 _______________________________________________________________________

INPU T2B

2.2

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA

2.2.0 PENGENALAN Manusia ialah makhluk Allah swt. yang dijadikan seelok kejadian dan dilengkapkan dengan akal fikiran iaitu tugas membina dan memakmurkan bumi Allah swt. , menggunakan nikmat Allah swt. untuk menegakkan keadilan, keamanan, kesejahteraan, kebaikan dan keamanan, mencegah daripada berlaku kerosakan, kekejian, kebinasaan terhadap Allah swt. 2.2.1 KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM Walaupun manusia telah mengkaji dan mencari dan terus mengkaji dan mencari hakikat dirinya hasil daripada naluri ingin mengetahui yang telah sedia ada dalam dirinya, namun manusia tetap tidak akan mengenal dirinya selama manusia itu tidak mahu menerima hakikat kejadian dirinya yang dikemukakan Allah s.w.t. yang Maha Pencipta. Oleh itu logiknya ialah Allah s.w.t yang mencipta manusia sahaja dan Dialah yang mengetahui hakikat kejadian diri manusia sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Mulk :14 yang bermaksud: “Tidakkah Allah yang menciptakan segala makhluk itu mengetahui segala-galanya sedang Dia amat halus urusan tadbirnya lagi amat mendalam pengetahuanNya, Maha Mengetahui segala ciptaanNya.”

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 11 _______________________________________________________________________

Kejadian Manusia Yang Pertama Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah s.w.t adalah nabi Adam a.s. Dia dijadikan daripada tanah liat yang kering dan banyak istilah yang digunakan di dalam al Quran terhadap kejadian Nabi Adam a.s. seperti at-turab (tanah), at-tin allazib ( tanah liat), sulalatin min tin (pati tanah), hamma in masnun (tanah yang panas, minal ardhi (tanah bumi) dan lain-lain lagi sebagaimana firman Allah s.w.t

.‫وإذﻗﺎل رﺑﻚ ﻟ ْٰﻠﻤﻠﺌﻜﺔ إﻧﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﺻ ْٰﻠﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﺈ ﻣﺴﻨﻮن‬ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ٍ َ ْ ِ ً َ َ ُ َِ ‫َ ِ ْ َ َ َ ﱡ َ ِ َ ِ َ ِ ِ ﱢ‬
“Dan ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.” Setelah disempurnakan kejadiannya lalu Allah s.w.t meniupkan ruh dalam tubuh nabi Adam a.s. (Surah al-Hijr : 28) Proses Kejadian anak Adam Kejadian anak Adam adalah melalui proses seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Sperma lelaki akan bercampur dengan ovum perempuan dan membentuk nutfah. Nutfah akan bertukar menjadi alaqah (segumpal darah). Kemudia alaqah akan bertukar menjadi mudghah (segumpal daging). Daripada segumpal daging itu terbentuk pula izaman (tulang-belulang). Kemudian tulang-belulang akan dibaluti oleh lahman (daging yang membaluti) Selepas itu akan terbentuklah manusia dengan anggota. Seterusnya Allah s.w.t. mengutuskan malaikat meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia.

Proses kejadian manusia di atas telah dinyatakan oleh Allah s.w.t.

‫وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘ َﺎ اﻹﻧﺴﻦ ﻣﻦ ٰﺳﻠﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ. ﺛﻢ ََﻘ َﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﻰ‬ ِ َ َْ ‫ﱡ‬ ‫ََ َ ْ ََ ْﻨ ِ ْ َ ِ ْ ُ َ ٍ ِ ْ ِ ْ ٍ ُ ﱠ ﺧﻠ ْﻨ‬ ‫ﻗ َار ٍ ﻣﻜﻴﻦ.ﺛ ﱠ ﺧﻠﻘ َﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘ َﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ‬ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ‫َ ِ ْ ٍ ُ ﻢ َ َ ْ ﻨ ﱡ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ْﻨ‬ ‫َﺮ‬ ‫اﻟﻤﻀﻐﺔ ِﻈ َﺎ ﻓﻜ ٰﺴﻮن اﻟ ِﻈﻢ ﻟﺤ ًﺎ ﺛ ﱠ اﻧ َﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﺎ َاﺧﺮ ﻓﺘ َﺎرك‬ َ َ ‫ْ ُٰ ْ َ َ ﻋ ﻤ َ َ َ ْ َ ْﻌ َ َ ْﻤ ُﻢ َ ْﺸ ُ َ ْ ً ء َ ْ َ َﺒ‬ ‫أﺣ ٰﺴﻦ اﻟﺨﻠﻘﻴﻦ‬ َ ْ ِِ ُ َ ْ َ
AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 12 _______________________________________________________________________

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh ( rahim), kemudian mani itu Kami jadikan segumpal darah lalu seketul daging dan seketul daging itu Kami jadikan tulang-belulang lalu tulang-belulang itu Kami bungkuskan dengan daging kemudian Kami jadikan dia makhluk yang ( berbentuk) lain, maka Maha Sucilah Allah Pencipta Yang Maha Baik.” (Surah al-Mukmin: 12 – 14) Daripada ayat di atas jelaslah bahawasanya Allah s.w.t. telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian, dikurniakan akal, kesempurnaaan rohani dan jasmani dan membekalkan ilmu pengetahuan supaya manusia dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan di muka bumi ini.

2.2.2 MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH ALLAH S.W.T. DI MUKA BUMI Manusia dijadikan oleh Allah bukan secara sia-sia dan main-main bahkan, mempunyai peranan dan matlamat yang tertentu. Firman Allah SWT:

“Adakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) hanya saja-saja (sia-sia tanpa ada sesuatu hikmah pada penciptaan itu?) dan kamu (menyangka pula) kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Al-Mu’minun:115) Di antaranya ialah sebagai khalifah Allah yang akan mentadbir, mengurus dan membangunkan bumi ini mengikut syariat dan peraturan Allah dan juga sebagai hamba yang sentiasa beribadah kepadaNya.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 13 _______________________________________________________________________

Tanggungjawab Manusia Sebagai Hamba. Allah SWT dengan kehendak kebijaksanaanNya telah mencipta makhluk-makhluk yang di tempatkan di alam penciptaanNya. Manusia di antara makhluk Allah dan menjadi hamba Allah SWT. Sebagai hamba Allah tanggungjawab manusia adalah amat luas di dalam kehidupannya, meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya. Allah mencipta manusia ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Manusia dicipta untuk dikembalikan semula kepada Allah dan setiap manusia akan disoal di atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan. Manusia Sebagai Khalifah Allah. Antara anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilNya di bumi. Dengan ini manusia berkewajipan menegakkan kebenaran, kebaikan, mewujudkan kedamaian, menghapuskan kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang Khalifah. Berkata Malaikat: Adakah Engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan bertaqdis dengan memuji Engkau? Jawab Allah: Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.” (Al-Baqarah:30)

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 14 _______________________________________________________________________

Di kalangan makhluk ciptaan Allah, manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini sudah tentu kerana manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.” (Al-Ahzab: 72)

2.2.3

TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP ALLAH S.W.T. MANUSIA SERTA TERHADAP ALAM a. Tanggungjawab Manusia Terhadap Allah s.w.t : • Mentauhidkan Allah s.w.t yang Maha Esa • Tidak menyengutukan Allah s.w.t dengan sesuatu • Mengabdikan diri hanya kepada Allah s.w.t. dengan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. • Melakukan ibadat dalam bentuk amar makruf dan nahi mungkar. • Mengingati Allah sama ada dalam keadaan senang ataupun dalam kesusahan b. Tanggungjawab Manusia Sesama Manusia • Menjalinkan hubungan persaudaraan sesama manusia tanpa mengira pangkat dan kedudukan. • Saling-bantu-membantu sesama manusia

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 15 _______________________________________________________________________

• • •

Menjaga kesejahteraan masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan sesama manusia. Hormat-menghormati di antara satu sama lain. Berakhak mulia di antara satu sama lain.

c. Tanggungjawab Manusia Terhadap Alam • Tidak melakukan kerosakan dan kemusnahan alam seperti pencemaran sungai, udara dan seumpamanya. • Menjaga kebersihan dan keindahan alam. • Menyayangi makhluk-makhluk lain.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 16 _______________________________________________________________________

AKTIVITI 1B AKTIVITI
Arahan: Jawab semua soalan. 2.1 Tanggungjawab manusia yang paling besar sebagi khalifah Allah di atas muka bumi ialah : A. B. C. D. 2.2 Memakmurkan bumi dengan sebaik mungkin. Menunaikan amanat sebagai pemimpin yang adil. Memastikan Islam ditegak dan dilaksanakan dengan sempurna. Membangunkan kemudahan untuk semua manusia.

Sebagai khalifah Allah berdakwah menjadi tanggungjawab kepada setiap muslim. Dalam memahami konsep berdakwah ini termasuklah. i. Mencegah kemungkaran. ii. Menegakkan syiar Islam. iii. Mengislahkan orang-orang muslim. iv. Meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi. A. B. C. D. i dan ii. ii dan iv. i, ii dan iv. i,ii,iii dan iv.

2.3

Allah SWT menjadikan manusia bukanlah tanpa sebarang tujuan dan matlamat. Berdasarkan ayat di bawah berikan penjelasan anda.

“Adakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) hanya saja-saja (sia-sia tanpa ada sesuatu hikmah pada penciptaan itu?) dan kamu (menyangka pula) kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Al-Mu’minun:115)

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 17 _______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 2B

JAWAPAN 2.1 2.2 2.3 C D Apa saja penjelasan yang berkaitan dengan ayat

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 18 _______________________________________________________________________

INPU T 2C

2.3

KONSEP PAHALA DAN DOSA

2.3.0 PENGENALAN Setiap mukmin yang beriman kepada Allah s.wt. hendaklah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan iman dan amal soleh dengan melakukan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Setiap perbuatan manusia sama ada baik atau jahat, kecil atau besar, semuanya akan diadili oleh Allah s.w.t. dan diberi ganjaran sama ada pahala ataupun dosa. Firman Allah s.w.t.

‫وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﻞ ذرة ﺧﻴﺮا َﻳﺮة. وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﻞ ذرة ﺷﺮا ﻳﺮة‬ َ َ  َ ٍ ‫َ َ ْ َ ْ َ ِٰ ْ َ َ ﱠ‬ َ ً ْ َ ٍ ‫َ َ ْ َ ْ َ ْ ِٰ ْ َ َ ﱠ‬
“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya akan diperlihatkannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya akan diperlihatkannya.” (Surah al-Zalzalah:7-8) 2.3.1 PAHALA Pahala ialah ganjaran baik yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak kepada mukmin yang taat dan patuh kepada Allah s.w.t. serta melakukan amalan-amalan soleh. Firman Allah s.w.t

‫ﺗ ﺠﺮ ى ﻣ ﻦ‬ ِْ َِْ

‫ﺳﻨﺪﺧﻠﻬﻢ ﺟﻨﺖ‬ ٍ ّ َ ْ ُ ُِ ْ ُ َ

‫اﻟﺼﻠﺤﺖ‬ ِ ِ

‫ﺣﻘﺎ وﻣﻦ اﺻﺪق ﻣﻦ اﷲ ﻗﻴﻼ‬ ً ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
AKI / ANNUR 2005

‫واﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا‬ ٰ ُِ َ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ‫َ ﱠ‬ ‫ﺗﺤﺘٰ َﺎ‬ ‫َ ْ ِﻬ‬ ‫اﻷﻧْﻬﺮ ﺧِ ِﻳْﻦ ﻓﻴْﻪ أﺑ ًا وﻋ َا اﷲ‬ ِ ‫َ ْﺪ‬ ‫َ ُ ﻠﺪ ِ َ َﺪ‬

AQIDAH SPA 101 / 2 / 19 _______________________________________________________________________

“Dan orang beriman serta beramal soleh, Kami akan masukkan ke dalam syurga mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah s.w.t yang benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya (selain) daripada Allah? (Surah an-Nisak:122) Antara perkara-perkara atau amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala ialah: • • • • • Sentiasa melaksanakan perintah Allah s.w.t. dan menjauhi laranganNya. Memperbanyakkan melakukan ibadat-ibadat sunat selain beristiqamah menunaikan ibadat yang fardu. Berusaha memperbanyakkan amal kebajikan dan berfaedah untuk diri, keluaraga, masyarakat dan negara. Menjalin hubungan baik sesama manusia sama ada terhadap ibu bapa, keluarga, jiran dan masyarakat. Melakukan amar makruf dan nahi mungkar, sebagaimana firman Allah s.w.t

‫ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ وﻳﺎءﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن‬ َ ْ َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُِ ْ ُ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ و ُﺴﺮﻋﻮن ِﻰ اﻟﺨﻴ َات َأوْﻟﺌﻚ ﻣﻦ ٰ اﻟﺼﻠﺤﻲڹ‬ َ ْ ِ ِ ّ ْ َ ِ َ ِ ‫َ ْﺮ ِ و‬ ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ِٰ َﻳ ِ ُ ْ َ ﻓ‬
“ Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat perkara kebaikan dan melarang daripada perkara mungkar dan mereka pula bersegera pada mengerjakan berbagai kebaikan dan mereka itu adalah daripada orangorang yang soleh.” (Surah aali-Imran: 114) 2.3.2 DOSA Dosa ialah balasan buruk yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada hambaNya yang tidak patuh (engkar) pada perintah Allah s.w.t. dan melanggar segala laranganNya. Allah s.w.t. menjadikan dosa adalah sebagai satu tanda keadilanNya dan sebagai peringatan terhadap hambaNya di mana setiap perlakuan dosa itu akan dipertanggungjawabkan, seterusnya akan mendapat balasan sebagaimana yang telah dijanjikan. Setiap manusia yang melakukan dosa itu tidak akan terlepas daripada

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 20 _______________________________________________________________________

pemerhatian Allah s.w.t Segala dosa yang dilakukan oleh manusia dikategorikan kepada dua iaitu: Pertama: Dosa yang dilakukan oleh hamba terhadap TuhanNya. Dosa jenis ini biasanya dilakukan oleh manusia kerana meninggalkan hak-hak PenciptaNya yang meliputi segala suruhan dan laranganNya. Walaupun demikian, dosa-dosa ini agak mudah dan lebih senang untuk mendapat keampunan sekiranya memenuhi tuntutan yang telah disyariatkan dalam kesempurnaan bertaubat. Firman Allah s.w.t

‫ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ ﻋﺴﻰ رﺑﻜﻢ أن ﻳﻜﻔﺮ‬ َ ‫ِ َ َْ ً َ ُ ْ َ َ َ َﱡ ُ ْ َ ْ ُ َ ﱢ‬ َِ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ‫َ َ ﱡ َ ﱠ‬ ‫ﻋﻨﻜﻢ‬ ْ ُ َْ
"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha (taubat yang bersungguh-sungguh).” (Surah at-Tahrim: 8) Semua dosa yang dilakukan oleh hambaNya akan diampunkan oleh Allah s.w.t selagi hayat dikandung badan kecuali dosa menyekutukanNya sebagaimana firman Allah s.w.t

‫إنﱠ اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ أن ﻳﺸﺮك ﺑﻪ وﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء‬ ُ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ ََ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ِ
“Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukanNya dan Dia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki.” (Surah an-Nisak : 48) Kedua: Dosa yang dilakukan terhadap sesama makhluk. Ianya berlaku apabila seseorang itu tidak dapat menunaikan atau melanggar hak-hak orang lain. Dosa ini adalah lebih berat dan lebih sukar untuk mendapat keampunan. Mereka yang melakukan kesalahan terhadap sesama makhluk ini terpaksa bertemu sendiri dengan orang yang dilakukan penganiayaan itu serta menyatakan segala kesilapannya, seterusnya meminta kemaafan atau terpaksa menerima pembalasan darinya sebagai tebusan dari apa yang telah dilakukan. Firman Allah s.w.t

‫ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻟﺔ أﻳﻦ ﻣﺎ ﺛﻘﻔﻮا إﻻ ﺑﺤﺒﻞ ﻣﻦ اﷲ وﺣﺒﻞ ﻣﻦ‬ َ ِ ٍ ْ َ َ ِ َ ِ ٍ ْ َ ِ ‫ُ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ ِﱠ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ ﱠ‬ ‫اﻟﻨﺎس‬ ِ ‫ﱠ‬
AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 21 _______________________________________________________________________

“Mereka itu ditimpakan kehinaan dari segenap penjuru di mana sahaja mereka berada kecuali dengan ada tali hubungan dari Allah s.w.t. dan hubungan dari manusia.... ( Surah Ali-Imran : 112) Antara sifat-sifat buruk manusia yang yang mendorong kepada melakukan dosa-dosa, boleh dibahagikan kepada empat sifat besar iaitu: • Pertama: Apabila terdapatnya sifat Rububiyyah (Ketuhanan) dalam jiwa. Sifat-sifat ini hanya layak pada zat Allah s.w.t.. Sifat-sifat ini adalah seperti sifat-sifat membangga diri (riyak), bermegah-megah, suka dipuji dan disanjung, memuji diri dan lain-lain lagi sifat-sifat Allah s.w.t. yang sememangnya tidak layak bagi hamba untuk menirunya. Sifat-sifat ini boleh mendorong kepada melakukan dosa-dosa yang lain. Kedua: Apabila terdapatnya sifat syaitaniyyah (kesyaitanan) dalam jiwa. Sifat ini boleh menimbulkan sifat-sifat keji seperti hasad dengki, suka menganiaya, menipu, mendorong kepada melakukan kerosakan dan kebinasaan, menyeru kepada melakukan perbuatan keji dan mungkar, bersifat munafik dan mengajak kepada membuat perkara bid’ah dan kesesatan. Ketiga: Apabila terdapatnya sifat bahimah (kebinatangan) dalam jiwa. Sifat ini lebih cenderung kepada sifat-sifat binatang, iaitu sifat yang timbul dari hawa nafsu yang tidak terkawal. Ini termasuklah seperti sifat-sifat mencuri, suka mementingkan diri sendiri, tamak haloba, melepas nafsu syahwat sesuka hati sehingga berlakunya perbuatan zina dan liwat, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Keempat: apabila terdapatnya sifat sabi’iyyah (kebuasan) dalam jiwa. Sifat ini biasanya boleh menimbulkan sifat marah,iri hati, pukul memukul tanpa sebab yang munasabah, memaki hamun sesuka hati, membunuh dengan sengaja dan sifat-sifat lain yang berunsurkan keganasan dan kekejaman.

Kesemua sifat ini boleh menimbulkan berbagai-bagai lagi dosa kerana ia adalah sebagai induk kepada segala dosa. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah s.w.t. supaya dihindarkan daripada terdapatnya sifat-sifat ini dai dalam jiwa kita. Pembahagian Dosa

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 22 _______________________________________________________________________

Para ulamak telah bersepakat membahagikan dosa-dosa itu kepada dua bahagian iaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Firman Allah s.w.t

‫إن ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ وﻧﺪﺧﻠﻜﻢ ﻣﺪﺧﻼ‬ ً َ ْ ُ ْ ُ ُِ ْ ُ َ ْ ُ ِ َ ‫ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ﱢ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ﱢ‬ ‫آ ِﻳ ًﺎ‬ ‫َﺮ ﻤ‬
“Jika kamu sekelian menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, maka Kami hapuskan dosa-dosa kamu yang kecil-kecil dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.” (Surah an-Nisak: 31) (a) Dosa Besar Dosa besar adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t. mealkukannya sepertimana yang terdapat di dalam al Quran dan as Sunnah. Segala perbuatan yang dilakukan ini akan membawa kepada balasan terhadap pelakunya semasa di dunia dan dijanjikan dengan neraka oleh Allah s.w.t. di akhirat kelak. Begitu juga sesuatu perkara yang sekiranya dilakukan akan membawa kemurkaan Allah s.w.t. Sesetengah ulamak mengatakan sekiranya hendak membezakan antara dosa-dosa besar dengan dosa-dosa kecil adalah dengan melihat kesan kerosakan yang ditimbulkan disebabkan dosa-dosa tersebut. Sekiranya kesan kerosakannya itu besar maka besarlah dosa itu, sebaliknya jika kesan kerosakannya maka kecillah dosa itu. Para ulamak salaf berpendapat bahawa yang dikatakan dengan dosa-dosa itu adalah segala maksiat yang dilakukan yang dijanjikan oleh Allah s.w.t dengan balasan api neraka. Para sahabat dan tabiin telah berselisih pendapat tentang bilangan dosa-dosa besar itu. Abu Talib al Makki berkata: Bilangan dosa-dosa besar itu kesemuanya berjumlah 17 berdasarkan beberapa buah hadis iaitu: Empat perkara yang berkaitan dengan hati: 1) Syirik kepada Allah s.w.t 2) Melakukan maksiat secara rela hati 3) Berputus harap dari rahmat Allah s.w.t 4) Merasai terlindung dari balasan dan ancaman Allah s.w.t Empat perkara yang berkaitan dengan lidah: 5) Bersaksi bohong 6) Menuduh zina 7) Sihir

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 23 _______________________________________________________________________

8) Bersumpah palsu iaitu bersumpah dengan menyalahkan yang hak dan membenarkan yang batil.

Tiga perkara yang berkaitan dengan perut: 9) Minum arak 10) Memakan harta anak yatim 11) Memakan riba Dua perkara yang berkaitan dengan alat kelamin: 12) Zina 13) Liwat Dua perkara yang berkaitan dengan tangan: 14) Membunuh 15) Mencuri Satu perkara yang berkaitan dengan kedua kaki: 16) Melarikan diri dari medan perang. Terakhir sekali yang berkaitan dengan: 17) Menderhaka terhadp kedua ibu bapa. (b) Dosa Kecil Dosa kecil ialah kesalahan yang tidak diberi amaran azab yang keras di akhirat dan tidak diperuntukkan hukuman tertentu di dunia. Contohnya melihat aurat bukan muhrim, ingkar arahan guru, tidak bermoral dan seumpamanya lagi. Allah s.w.t. berfirman

‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻨﺒﻮا آﺒﺌﺮ اﻹﺛﻢ واﻟﻔﻮاﺣﺶ إﻻ اﻟﻠﻤﻢ إن رﺑﻚ وﺳﻊ‬ ُ ِ ٰ َ َ َ ‫َﱠ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ﱠ ﱠ َ َ ِ ﱠ‬ ٰ‫اﻟﻤﻐﻔﺮة‬ ٌَ ِْ َ ْ
ٰ

"Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji kecuali dosa-dosa kecil sesungguhnya Tuhan engkau Maha luas keampunanNya.” (Surah an-Najm: 32)

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 24 _______________________________________________________________________

Ayat yang tersebut menjelaskan perkataan ‘al-Lam am’ yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t. sebagai dosa-dosa kecil yang tidak dapat dihindari dari melakukannya oleh setiap manusia biasa kecuali orang yang dipelihara oleh

Allah s.w.t. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini rendah sedikit tarafnya kalau hendak dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ini adakalanya terhapus apabila melakukan kebajikan dan amal kebaikan, sepertimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: “Solat lima waktu, solat Jumaat hingga ke solat jumaat yang berikutnya dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil selama tidak melakukan dosa-dosa besar.” Namun demikian jangan sekali-kali kita menganggap bahawa dosa-dosa kecil ini satu perkara yang remeh dan tidak membawa kepada kemudharatan. Perkara ini jelas dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Awaslah kamu terhadap dosa-dosa yang remeh, kerana dosa-dosa itu akan terkumpul dan akan membinasakannya.” Berdasarkan hadis ini, jelas menunjukkan bahawa dosa-dosa kecil yang sentiasa dilakukan akan terkumpul dan akan menjadi perkara yang besar serta memudaratkan. Apabila sesuatu perkara buruk yang dilakukan akan membawa kemudaratan, maka sudah semestinya ia wajib dijauhkan dan dihindarkan.

2.3.3 KESAN PSIKOLOGI TERHADAP KEYAKINAN DAN KEFAHAMAN TENTANG DOSA DAN PAHALA Beriman kepada Allah dan Rasul serta rukun-rukun imanyang lain dengan sepenuh hati. Mendorong seseorang melakukan amal soleh yang diredhai Allah s.w.t Sentiasa melaksanakan perintah Allah s.w.t dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah syarak. Ikhlas melakukan amal ibadat dan kebajikan. Kasih dan cinta kepada Rasulullah s.a.w dengan memperbanyakkan selawat dan mencontohi akhlak baginda. Berusaha menghindarkan diri daripada perbuatan yang dimurkai Allah s.w.t. Sentiasa bertaubat dan beristighfar daripada dosa dan berusaha tidak mengulanginya.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 25 _______________________________________________________________________

Sentiasa berkorban harta, tenaga, fikiran dan nyawa utuk menegakkan agama Allah s.w.t.

KESIMPULAN Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah s.w.t dengan sepenuh hati akan sentiasa menginsafi bahawa Allah s.w.t bersifat Maha Adil yang akan memberi pembalasan di atas perbuatan hambaNya. Balasan neraka yang dijanjikan Allah s.w.t akan mengingatkan manusia tentang siksa yang mengerikan di atas perbuatan dosa yang dilakukan, sebaliknya segala pengorbanan dan amalan baik yang dilakukan di dunia akan diberi ganjaran syurga di akhirat kelak.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 26 _______________________________________________________________________

AKTIVITI
2.4 Isi tempat kosong dengan pernyataan yang betul.

Maksud Dosa

Dosa Besar

Dosa Kecil

2.5

Dua contoh perbuatan derhaka kepada ibu bapa a. _______________________________________________________________ b. _______________________________________________________________

2.6

Nyatakan empat kesan psikologi terhadap keyakinan dan kefahaman tentang dosa dan pahala.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 27 _______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 2C

2.4

Dosa Besar ialah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t. melakukannya sepertimana yang terdapat di dalam al Quran dan as Sunnah. Segala perbuatan yang dilakukan ini akan membawa kepada balasan terhadap pelakunya semasa di dunia dan dijanjikan dengan neraka oleh Allah s.w.t. di akhirat kelak. Dosa kecil ialah kesalahan yang tidak diberi amaran azab yang keras di akhirat dan tidak diperuntukkan hukuman tertentu di dunia.

2.5

Perbuatan yang menderhaka kepada ibu bapa ialah: a. meninggikan suara ketika bercakap dengan mereka b. menyakitkan hati ibu bapa

2.6

Empat kesan psikologi terhadap keyakinan dan kefahaman dosa dan pahala ialah: Beriman kepada Allah dan Rasul serta rukun-rukun imanyang lain dengan sepenuh hati. Mendorong seseorang melakukan amal soleh yang diredhai Allah s.w.t Sentiasa melaksanakan perintah Allah s.w.t dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah syarak. Ikhlas melakukan amal ibadat dan kebajikan

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 28 _______________________________________________________________________

INPU T 2D

2.4

TAUBAT

2.4.0 PENGENALAN Status manusia berbeza dengan malaikat yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan dengan tabiatnya yang selalu patuh dan taat kepada Allah s.w.t Tetapi juga hakikat manusia berlainan dengan iblis yang statusnya derhaka selama-lamanya. Manusia berada di antara keduanya yang adakalanya akan terjerumus ke tahap kemuliaan dan kesucian tetapi juga ada ketikanya akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kederhakaan bila tergoda dengan bisikan syaitan. Manusia dianugerahi sejumlah keistimewaan tertentu dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, namun juga kelemahan-kelemahan. Salah satu daripada kelemahannya ialah apabila dirayu oleh iblis dengan pujukan yang manis kadangkadang akan tergoda mengikutinya. Jika Nabi Adam a.s. pernah melakukan kealpaan dan kekhilafan, maka anak cucunya tidak lepas dari keadaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.

‫آﻞ اﺑﻨﻰ ﺁدم ﺧﻄﺎءون وﺧﻴﺮ اﻟﺨﻄﺎﺋﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻮن‬ َ ْ ُ ‫ُ ﱡ ِْ َ َ ﱠ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ﱠ ِ ْ َ َ ﱠ‬
“ Tiap-tiap Bani Adam itu berbuat banyak kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat.” Tiga Faktor Utama Manusia Selalu Melakukan Kesalahan Atau Dosa:

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 29 _______________________________________________________________________

Pertama; watak yang lemah (dhaif) untuk melawan godaan syaitan kecuali mereka yang ikhlas dalam agama.

Kedua; Kecenderungan (naluri) manusia merasakan kesenangan, sehingga kadangkadang keinginan dan hawa nafsu mengalahkan pertimbangan akal. Ketiga; Manusia selalu terkepung oleh keadaan yang dapat membawanya kepada pelanggaran norma-norma Ilahi, dalam keadaan mana syaitan memainkan peranan aktif menunggu peluang yang tepat untuk menjerumuskan Bani adam. Segolongan manusia mampu bertahan dengan kekuatan iman yang membentengi peribadinya dan segolongan pula terjerumus mengerjakan larangan Allah s.w.t. ٰ dia mengakui kesalahannya.Firman Allah s.w.t.

‫ﻗﺎﻻ رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻐﻔﺮﻟﻨﺎ وﺗﺮﺣﻤﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮن ﻣﻦ اﻟْﺨﺴﺮﻳﻦ‬ َ ِْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ‫َ َ َ ﱠ‬
“Kedua-duanya (Adam dan Hawa) berkata: Hai tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak Engkau rahmati kami, nescaya jadilah kami daripada orang-orang yang rugi.” (Surah al-A’raf: 23) Demikian juga Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dengan amarah, suatu kesalahan kerana meninggalkan tugas yang diamanahkan Allah s.w.t. kepadanya. Ketika ikan menelan dirinya, sedarlah Nabi Yunus akan kesalahannya sebagaimana firman Allah s.w.t “Dan ingatlah sahabat ikan itu (Yunus), tatkala ia pergi dengan marah kerana ia sangka bahawa Kami tiada berkuasa ke atasnya, maka ia berseru dalam kegelapan bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya.” (Surah al-Anbiyak: 87) Oleh kerana itulah sebagai hamba Allah yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan kita hendaklah memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah s.w.t. 2.4.1 PENGERTIAN TAUBAT Taubat dari segi bahasa ertinya kembali. Yang dimaksudkan dalam istilah syariat ialah kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa. Takrif taubat yang lengkap

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 30 _______________________________________________________________________

dirumuskan seperti berikut: Berhenti daripada melakukan kesalahan atau dosa, menyesal di atas kesilapan yang telah dilakukan dan berazam tidak mengulangi lagi serta terus mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Hukumnya adalah wajib ke atas mereka yang telah melakukan dosa, sebagaimana firman Allah s.w.t;

‫وﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆ ﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن‬ َ ْ ُ ِْ ُ ْ ُ ‫َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ َ ِ ْ ً َ ﱡ َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ َﱠ‬
“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.” (Surah an Nur : 31) Dalam kitab Riyadhus-salihin, An-Nawawi mengutarakan bahawa taubat itu wajib dari setiap dosa. Jika maksiat itu hanya antara dia dengan Allah tidak berhubungan dengan hak manusia, maka ada tiga syarat taubat. Pertama: Menghentikan maksiat. Kedua : Menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukan. Ketiga : Menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak, misalnya mengembalikan barang yang harus dikembalikannya atau meminta maaf. 2.4.2 MENGAPA MESTI BERTAUBAT Kita wajib beriman sepenuhnya bahawa Allah s.w.t. Berkuasa kepada semua makhluknya di bumi atau langit. Dia mengetahui segala yang berlaku kepada makhluknya sama ada yang lahir atau yang tersembunyi dan Dia juga berkuasa untuk memberikan keampunan kepada seseorang yang dikehendakiNya. Oleh itu kita hendaklah percaya kepada rukun iman dan melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya. Dan hendaklah sentiasa berdoa memohon keampunan dan pertolongan Allah s.w.t kerana setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Terdapat beberapa faktor mengapa manusia mesti bertaubat, di antaranya ialah: Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah s.w.t Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat. Mendapat keampunan dan petunjuk Allah s.w.t sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah s.w.t Meningkatkan keimanan kerana menyedari dirinya tidak sempurna.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 31 _______________________________________________________________________

Mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Mengembalikan kembali silaturrahim. Dikasihi dan dipelihara oleh Allah s.w.t sebagaimana firman Allah s.w.t

‫إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ وﻳﺤﺐ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ‬ َ ْ ِ ‫ِ ﱠ َ ُ ِ ﱡ َ َ ِ ْ َ َُ ِ ُ ْ َُ َ ﱢ‬
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri.” (surah al-Baqarah: 222) 2.4.3 SYARAT DAN RUKUN BERTAUBAT i. ii. iii. iv. Menyesal dengan sebenar-benarnya atas maksiat yang telah terlanjur dilakukannya. Berhenti melakukan maksiat dengan serta-merta. Berazam tidak akan mengulanginya lagi. Jika kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain segeralah mengakuinya dengan terus terang dan meminta maaf daripadanya.

Sekiranya kesemua rukun taubat disempurnakan, maka seseorang itu telah bertaubat dengan sebenarnya atau dinamakan dengan taubat nasuha sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ‬ ً ْ ُ َ ً َ ْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ‫َ َ ﱡ َ ﱠ‬
“ Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. (Surah at-Tahrim : 8) Imam Ghazali membahagikan taubat kepada tiga jenis: i. Pertama: Taubat orang awam iaitu taubat yang dilakukan terhadap dosa-dosa lahir dan nyata misalnya berzina, mencuri, membunuh orang dan lain-lain. ii. Kedua : Taubat yang khusus yakni taubat yang dilakukan kerana dosa-dosa batin misalnya dengki, takbur, ujub dan lain-lain.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 32 _______________________________________________________________________

iii.

Ketiga : Taubat yang lebih khusus iaitu taubat dari kealpaan dan kelalaian mengingati Tuhan. Rangka taubat yang demikian itulah yang dimaksudkan oelh rasulullah s.a.w dalam hadis bahawa belaiu sendiri bertaubat kepada tuhan seratus kali sehari.

2.4.4

CONTOH DAN KISAH TAUBAT Dalam riwayat al Bukhari dan Muslim nabi s.a.w. menceritakan di zaman dahulukala ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang kemudian dia ingin bertaubat. Ketika dia bertanya kepada seorang alim apakah taubatnya masih dapat diterima Allah, pendita itu menjawab taubatnya itu tidak dapat diterima lagi, maka orang alim itulah dibunuhnya pula sehingga genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Dia cuba menghubungi orang alim lainnya. Orang alim itu memberikan jalan kemungkinan diterima taubatnya dan dianjurkan pergi ke negeri yang penduduknya banyak orang yang taat kepada Allah s.w.t. dan jangan lagi kembali ke negerinya semula kerana negeri itu banyak penjahatnya. Berangkatlah pembunuh itu, dan ternyata dalam perjalanan dia menemui ajalnya. Ketika datang malaikat rahmat untuk membawa ruhnya ketika itu datang pula malaikat azab , bertengkarlah kedua malaikat itu. Berkata malaikat rahmat dia telah menempuh perjalanan kerana dia telah bertaubat kepada Allah dan mencari keampunanNya. Berkata malaikat azab, dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali maka datanglah malaikat yang akan menghakimi keduanya lalu mengukur jarak perjalanan yang telah dilaluinya dengan negeri yang ditujunya, ternyata negeri yang ditujunya itu lebih dekat sejengkal daripada negeri yang ditinggalkannya, maka ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Riwayat ini menggambarkan bahawa betapa pun beratnya dosa jika pelakunya sungguh-sungguh bertaubat dengan berhijrah dari larangan Allah kepada perintah Allah, maka InsyaAllah taubatnya akan dikabulkan.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 33 _______________________________________________________________________

AKTIVITI

Pilih jawapan yang betul. 2.7 Apakah hukum bertaubat bagi umat Islam yang melakukan dosa? A. B. C. D. Harus Makruh Wajib Haram

2.8

Berikut adalah pernyataan yang benar tentang bertaubat kecuali: A. B. C. D. Walaupun kita tidak melakukan dosa kita tidak perlu beristighfar memohon keampunan Allah swt. Bertaubat akan menjadikan jiwa seseorang erasa tenang dan tenteram. Menurut Imam Ghazali taubat yang lebih khusus iaitu taubat dari kealpaan dan kelalaian mengingati Tuhan. Taubat dari segi bahasa bermaksud kembali.

2.9

Nyatkan tiga hikmah taubat.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 34 _______________________________________________________________________

a. b. c.

....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 2D

JAWAPAN

2.7 2.8 2.9

C A i. ii. iii. Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah s.w.t Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat. Mendapat keampunan dan petunjuk Allah s.w.t sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah s.w.t

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 35 _______________________________________________________________________

FAKTA KUNCI

1.

Pengertian Aqidah: Pengertian aqidah dari segi bahasa ialah perkataan yang berasal dari bahasa arab makna literalnya merujuk kepada ikatan kemas atau simpulan mati. Dari segi istilah, aqidah Islam ialah kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi suci seperti yang diwajibkan oleh Islam iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keadaan dan suasana. Kepentingan Aqidah ialah: • Untuk memperolehi keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah s.w.t. dan kesempurnaan sifat-sifatNya berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli. • Melahirkan kesedaran bahawa seluruh kehidupan adalah di bawah kawalan pengawasan dan kekuasaan Allah s.w.t. • Melahirkan perasaan cinta dan takut akan Allah s.w.t. serta melahirkan umat atau bangsa yang mulia. Kesan Pelanggaran Aqidah Yang Benar: • Melahirkan manusia yang menyengutukan Allah s.w.t. (syirik) pada zat, sifat dan perbuatanNya. • Melahirkan umat yang mempersendakan sesuatu dari al Quran dan Sunnah sehingga mengakibatkan masyarakat berpecah-belah dan munculnya ajaran sesat di dalam masyarakat.

2.

3.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 36 _______________________________________________________________________

Mewujudkan berbagai-bagai ajaran sesat di dalam masyarakat.

4.

Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah ertinya penganut sunnah nabi; Wal Jamaah ertinya jemaah para sahabat nabi s.a.w; maka aliran ahli sunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang menganut iktikad yang dianuti oleh nabi Muhammad s.a.w. dan iktikad para sahabat baginda di mana iktikad pegangan nabi s.a.w. dan para sahabatnya terkandung di dalam al Quran dan as Sunnah rasul sendiri.

5.

Kejadian Manusia Dari Perspektif Islam: Berdasarkan surah al-Mukmin : 12 – 14, proses kejadian manusia adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Sperma lelaki akan bercampur dengan ovum perempuan dan membentuk nutfah. Nutfah akan bertukar menjadi alaqah (segumpal darah). Kemudian alaqah akan bertukar menjadi mudghah (segumpal daging). Daripada segumpal daging itu terbentuk pula izaman (tulang-belulang). Kemudian tulang-belulang akan dibaluti oleh lahman (daging yang membaluti). Selepas itu akan terbentuklah manusia dengan anggota. Seterusnya Allah s.w.t. mengutuskan malaikat meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia.

6.

Pahala: Ganjaran baik yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak kepada mukmin yang taat dan patuh kepada Allah s.w.t. serta melakukan amalan-amalan soleh. Dosa Balasan buruk yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada hambaNya yang tidak patuh (engkar) pada perintah Allah s.w.t. i. Dosa Besar kesalahan yang diberi amaran oleh Allah swt. dengan azab yang keras di akhirat.

7.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 37 _______________________________________________________________________

ii. Dosa Kecil ialah kesalahan yang tidak diberi amaran azab yang keras di akhirat kelak dan tidak diperuntukkan hukuman tertentu di dunia. Dosa-dosa kecil jika dilakukan berterusan akan menjadi dosa besar. 8. Pengertian Taubat: Bahasa ertinya kembali. Istilah syarak: Kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa yakni berhenti daripada melakukan kesalahan atau dosa, menyesal di atas kesilapan yang telah dilakukan dan berazam tidak mengulangi lagi serta terus mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 38 _______________________________________________________________________

PENILAIAN KENDIRI

1. Terangkan proses kejadian manusia mengikut perspektif Islam.

2. Berdasarkan ayat di bawah, jelaskan tentang tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seorang individu terhadap masyarakat berdasarkan tanggungjawab sebagai khalifah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Firman Allah Ta’ala :

Maksudnya : “Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam). Dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Ali Imran: 104)

3.

Terangkan 3 perkara yang boleh mendatangkan pahala.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 39 _______________________________________________________________________

4.

Jelaskan syarat dan rukun taubat.

PENILAIAN KENDIRI
1. Proses kejadian manusia mengikut perspektif Islam ialah Sperma lelaki akan bercampur dengan ovum perempuan dan membentuk nutfah. Nutfah akan bertukar menjadi alaqah (segumpal darah). Kemudia alaqah akan bertukar menjadi mudghah (segumpal daging). Daripada segumpal daging itu terbentuk pula izaman (tulang-belulang). Kemudian tulang-belulang akan dibaluti oleh lahman (daging yang membaluti) Selepas itu akan terbentuklah manusia dengan anggota. Seterusnya Allah s.w.t. mengutuskan malaikat meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia. 2. 3. Jawapan yang bersesuaian dengan maksud ayat. Tiga perkara yang boleh mendatangkan pahala ialah: Memperbanyakkan melakukan ibadat-ibadat sunat selain beristiqamah menunaikan ibadat yang fardu. Berusaha memperbanyakkan amal kebajikan dan berfaeah untuk diri, keluaraga, masyarakat dan negara. Menjalin hubungan baik sesama manusia sama ada terhadap ibu bapa, keluarga, jiran dan masyarakat.

AKI / ANNUR 2005

AQIDAH SPA 101 / 2 / 40 _______________________________________________________________________

4.

Syarat dan rukun bertaubat adalah seperti berikut: Menyesal dengan sebenar-benarnya atas maksiat yang telah terlanjur dilakukannya. Berhenti melakukan maksiat dengan serta-merta. Berazam tidak akan mengulanginya lagi. Jika kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain segeralah mengakuinya dengan terus terang dan meminta maaf daripadanya.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /1 ___________________________________________________________________

UNI T

3

IBADAH

OBJEKTIF
OBJEKTIF AM

1. Memahami konsep Ibadah dalam Islam serta perbezaan Ibadah Umum dan Khusus 2. Memahami perlakuan yang menjadi ibadah dan perlakuan yang menjadi adat sahaja 3. Memahami solat jemaah merupakan asas pengurusan dan kepimpinan.dalam Islam.

OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. menyatakan takrif Ibadah. membezakan ibadah khusus dan ibadah umum memberi contoh perlakuan adat yang menjadi ibadah mengaitkan solat jemaah dengan pengurusan organisasi menyatakan adab sebagai imam dan pemimpin menyatakan kriteria pemilihan imam dan pemimpin

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /2 ___________________________________________________________________

INPU T 3A

3.1

BEKERJA SEBAGAI IBADAH

3.1.0 PENGENALAN. Fungsi utama manusia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah s.w.t. sebagai tanda kesyukuran atas kurniaan rahmat Allah s.w.t. yang tidak terhingga dan tidak ternilai. Kehidupan manusia di dunia adalah sementara dan merupakan jambatan bagi menuju ke akhirat. Kehidupan akhirat lebih kekal dan abadi, manakala kehidupan di dunia terhad dalam jangka masa khusus yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada manusia bagi menyediakan bekalan secukupnya di akhirat. Bekalan itu ialah amalan soleh yang merangkumi konsep ibadah. 3.1.1 KONSEP IBADAH Konsep ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah. Tiap-tiap seorang muslim boleh mencampurkan urusan dunia dan akhirat. Inilah kombinasi yang indah di dalam Islam yang tidak terdapat di dalam agama-agama lain. Setiap muslim boleh melaksanakan sifat kesempurnaan yang dituntut oleh agama semasa ia menjalankan segala kegiatan di bumi sebgai khalifah Allah seperti semasa mencari rezeki dan sebagainya dengan syarat sentiasa mengikhlaskan hatinya ke jalan Allah. Pengertian Ibadah Perkataan ibadat datang dari perkataan Arab. Dari segi bahasa ibadat berert patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi istilah ibadat bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh Rasul ,samada ia berbentuk suruhan dan larangan.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /3 ___________________________________________________________________

Di antara ayat perintah beribadat: Firman Allah s.w.t;

‫وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪون‬ َ ْ ُ ُ ْ َ ِ ‫َ َ ََ ْ ُ ْ ِ ﱠ َ ِ ْ َ ِ ﱠ‬
“ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” (Surah az-Zaariyat:56)

Sabda Rasulullah s.a.w.;

‫ﻗﺎل ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻰ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻗﺎل أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ آﺄﻧﻚ ﺗ َاﻩ‬ ُ ‫َ َ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ﱠ َ َﺮ‬ ‫ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗ َاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ َاك‬ َ ‫َ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َﺮ ُ َ ِ ﱠ ُ َﺮ‬
“Apakah dia ihsan? Jawab baginda: Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatNya maka jika kamu tidak melihatNya maka sesungguhnya Dia melihat kamu.” Daripada ayat dan hadis di atas, kita dapat memahami bahawa: • Allah s.w.t. menciptakan umat manusia dan memerintah mereka supaya melakukan ibadat serta menjunjung perintahNya dan meninggalkan larangan-laranganNya. Tujuan sebenar Allah s.w.t. menciptakan manusia ialah untuk beribadat. Manusia diwajibkan beribadat kepada Allah s.w.t. tanpa menyengutui Allah dengan sesuatu makhluk. Manusia dituntut beribadat kepada Allah s.w.t. sehingga akhir hayatnya kerana seseorang itu tidak terlepas dari tanggungjawab tersebut. Setiap peribadatan hendaklah berdasarkan keikhlasan yang lahir daripada hati yang redha sebagai mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.

• • • •

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /4 ___________________________________________________________________

3.1.2 RUANGLINGKUP IBADAT UMUM DAN IBADAT KHUSUS Ibadat di dalam Islam meliputi seluruh aktiviti-aktiviti kehidupan manusia sama ada perbuatan, perkataan, tingkahlaku, ataupun cara berfikir merupakan ibadat asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan disertakan dengan niat untuk mendapat keredhaan Allah, melaksanakan perintah Allah, berbudi pekerti yang mulia, berjihad di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menentang kemungkaran adalah ibadat. Di dalam Islam, ibadat terbahagi kepada dua iaitu Ibadat Umum dan Ibadat Khusus. i. Ibadat Umum: Ialah perlakuan manusia yang mempunyai hubungan ketuhanan kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia sama ada kegiatan itu berkaitan dengan diri sendiri urusan keluarga, masyarakat ataupun negara. Contohnya bersedekah, berbuat baik sesama manusia, mencari rezeki yang halal menuntut ilmu dan sebagainya. ii. Ibadat Khusus: Ialah semua bentuk ibadat yang ditentukan oleh Allah dan wajib dilaksanakan bagi menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang terkandung di dalam fardu ain secara ilmu dan amal. Ia terbahagi kepada dua iaitu Ibadat Khusus Wajib dan Ibadat Khusus Sunat. • Ibadat Khusus Wajib ialah ibadat yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam yang cukup syarat bagi melakukannya seperti syahadat, solat lima waktu, berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji. Ibadat Khusus Sunat ialah ibadat yang sangat digalakkan seperti solat sunat, puasa sunat dan lain-lain.

Ciri-Ciri Ibadat Dalam Islam • Ibadat hanya dikerjakan semata-mata kerana Allah swt. Al Quran menitik beratkan bahawa ibadat itu hendaklah dilakukan kerana Allah swt semata-mata. Perhubungan langsung antara hamba dan PenciptaNya. Dalam Islam perlindungan dapat dilakukan oleh seseorang hamba dengan Allah swt secara langsung. Ibadat dalam Islam tidak berhajat

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /5 ___________________________________________________________________

adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada setengahsetengah agama lain. • Melambangkan khusyuk yang penuh dan ketaatan yang mutlak kepada Allah swt. Ibadat dalam Islam melambangkan khusyuk dan ketundukan seseorang sepenuhnya kepada Allah swt serta ketaatannya yang mutlak terhadapNya. Oleh itu di dalam bidang ibadat khusus, ia bersifat taufiqiyah, iaitu ia dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah swt, tidak boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. ;

‫َﻠﻮْا َ َﺎ رأﻳﺘﻤﻮ ِﻰ أﺻﱢﻰ‬ ‫ﺻﱡ آﻤ ََ ْ ُ ُ ْﻧ ُ َﻠ‬
"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat." (Riwayat al Bukhari)

3.1.3 SYARAT-SYARAT KERJA MENJADI IBADAT Ibadat-ibadat Umum dan ibadat Khusus mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu untuk diiktiraf sah dan diredhai Allah swt. Amalanamalan lain hanya akan diakui sebagai ibadat jika ia memenuhi syaratsyarat berikut: • Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam iaitu sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak bercanggah dengan hukumhukum tersebut. Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat yang baik dan diredhai Allah. Sebagai seorang muslim amalan mestilah untuk memelihara kehormatan dirinya,menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umatnya dan dapat memakmurkan bumi Allah swt. Amalan-amalan itu hendaklah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak-kehendak hadis Rasulullah swt sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim :

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /6 ___________________________________________________________________

‫إن اﷲ آﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ آﻞ ِﺷﺊ‬ ‫ِ ﱠ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ََ ُ ﱢ َ ﱢ‬
"Sesungguhnya Allah swt mewajibkan kebaikan pada tiap-tiap sesuatu." • Ketika melakukan sesuatu amalan, hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syariat dan batasannya, seperti tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak merampas hak orang. Tidak lalai dan tidak cuai menjalankan kewajipan ibadat-ibadat khusus seperti solat, puasa dan sebagainya ketika mengerjakan amalan-amalan dunia.

Apabila seseorang mukmin dapat menyempurnakan kelima-lima syarat di atas dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari, dia dikira sentiasa beribadat kepada Allah swt meskipun dia tidak duduk di masjidmasjid atau disurau-surau ketika membuat kerja-kerja tersebut. Kesimpulan Ibadat di dalam Islam ialah hakikat bahawa manusia adalah makhluk dan hamba kepada Penciptanya dan kepadaNya mereka akan dikembalikan. Penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah swt, perhubungan yang suci dan perkhidmatan yang penuh khusyuk dan rendah hati yang dilakukan oleh manusia kepada Allah swt. merupakan ciri penting dalam amalan mengabdikan diri kepada Allah swt. Wujudnya kesepaduan dan kaitan yang erat antara iman dan akhlak adalah untuk melahirkan ibadat yang natijahnya diterima Allah swt.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /7 ___________________________________________________________________

AKTIVITI
3.1 Nyatakan pengertian ibadat dari sudut: i. Bahasa : ii. Agama : Berdasarkan ayat di bawah, jelaskan maksud potongan ayat di bawah ini:

3.2

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” (Az-Zaariyat : 56) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3.3 Ibadah dalam Islam mempunyai makna yang amat luas dan mengandungi pelbagai rukun dan syaratnya yang tertentu. Manakah antara perkara berikut merupakan penentu sesuatu ibadah memperolehi ganjaran atau tidak ? A. B. C. D. Mengikut tertib. Niat yang betul. Menjaga adab-adabnya. Melakukannya dengan bersungguh-sungguh.

3.4

Dari segi istilah agama, ibadah membawa maksud:

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /8 ___________________________________________________________________

i. ii. iii. iv. A. B C D 3.5.

Suatu tindakan mengikat diri kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah. Patuh kepada undang-undang agama. Menyembah dan beramal kepada Allah. i dan ii i, ii dan iii ii dan iv i,ii, iii dan iv

Berikut adalah ibadah-ibadah umum ynag dilakukan oleh seseorang muslim. i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Membaca al Qur’an. Membayar zakat. Mencari rezeki. Solat. i dan iii ii dan iv iii dan iv i,ii,iii dan iv

3.6.

Maksudnya: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” (Az-Zaariyat : 56) Berdasarkan ayat di atas ibadah yang dimaksudkan ialah : A. B. C. D. Taat melakukan segala perintah Allah. Melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Patuh kepada segala yang disyariatkan Allah sama ada suruhan atau larangan. Mengerjakan ibadah khusus dan umum yang disyariatkan Allah kepada hambaNya.

AKI / ANNUR 2005

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 3A

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /9 ___________________________________________________________________

3.1

Dari segi bahasa ibadat bererti patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi istilah agama: Ibadat bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para Rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan.

3.2 Apa saja ulasan yang bertepatan dengan ayat yang diberikan. 3.3 B 3.4 D 3.5 A 3.6 A

AKI / ANNUR 2005

INPU T 3B

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /10 ___________________________________________________________________

3.2

BANDING BEZA IBADAH DAN ADAT

3.2.0 PENGENALAN Islam mengakui seluruh kehidupan manusia dan setiap aspek gerak laku kemanusiaan yang menuju kepada sasarannya adalah ibadah kepada Allah swt. Daripada itu, kehidupan manusia adalah terbatas dan berkisar pada persekitaran peribadatan; sebagai contoh bersifat adil kepada manusia, membangunkan muka bumi dan menuntut ilmu. 3.2.1 Perlakuan Yang Menjadi Ibadah dan Perlakuan Yang Menjadi Adat Sahaja Setiap amalan yang diperintahkan Allah swt. kita melakukannya seperti ibadat solat, puasa dan lain-lain adalah dikatakan sebagai ibadah. Begitu juga sesuatu amalan yang kita kerjakan dengan niat yang baik turut dikatakan ibadah seperti: • • • • Riadah dengan tujuan untuk menjaga kesihatan supaya dapat melakukan ibadat dengan khusyuk. Masuk ke masjid dengan niat iktikaf Bekerja dengan niat untuk mencari nafkah diri, keluarga dan untuk bersedekah. Mandi pada pagi hari raya akan menjadi ibadah jika ada niat mandi sunat hari raya.

Manakala sesuatu amalan yang dikerjakan tanpa niat kepada Allah swt adalah dikatakan sebagai adat ataupun kebiasaan sahaja seperti: • • • • Riadah tanpa niat. Masuk ke masjid tanpa niat. Belajar semata-mata untuk mendapatkan sijil dan pekerjaan. Mandi pada pagi hari raya jika tiada niat mandi sunat hari raya dikira sebagai amalan bangun pagi mandi mencuci diri sahaja.

Di samping amalan yang menjadi adat atau kebiasaan, amalan turun temurun sesuatu masyarakat turut dikatakan sebagai adat ('urf) dan ia boleh dipatuhi
AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /11 ___________________________________________________________________

selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak seperti adat seraya iaitu bergotong-royong ketika musim menuai padi dan pada majlis perkahwinan sesuatu tempat dan lain-lain lagi. 3.2.2 Faktor Yang Menjadikan Perlakuan Adat Sebagai Ibadat Dan Sebaliknya. Rasulullah saw. bersabda;

‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ واﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ‬ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ َْ َ ً ِ َ ُ َ َ َ َ ‫َ َ َْ ُ َ ِ ْ َ َ ٍ ِ ﱠ‬
"Allah tidak menerima amalan melainkan ikhlas dan untuk mencari keredhaanNya" (Riwayat Ibnu Majah) Berdasarkan hadis di atas dapatlah difahami bahawa: • Perlakuan adat yang dilakukan dengan niat kerana Allah swt. merupakan faktor utama untuk membezakan sesuatu amalan yang dilakukan akan menjadi ibadah ataupun adat sahaja. Amalan-amalan yang dilakukan dengan tujuan yang baik dikira sebagai ibadat.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /12 ___________________________________________________________________

AKTIVITI
Arahan : Jawab semua soalan di bawah. 3.7. Antara fungsi niat terhadap ibadat yang dilakukan ialah… A. Membezakan antara ibadat dengan adat. B. Membuktikan telah melaksanakan perintah Allah. C. Menentukan sama ada perbuatan yang dilakukan mendapat pahala atau lagha semata-mata. D. Menentukan perbuatan yang dilakukan haram atau harus. 3.8 Senaraikan LIMA syarat yang membolehkan sesuatu amalan itu menjadi ibadah.

AKI / ANNUR 2005

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 3B

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /13 ___________________________________________________________________

3.7 D. 3.8 Amalannya ialah : • • Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam, iaitu sesuai dengan hukum-hukum syarak dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat yang baik dan diredhai Allah. Sebagai seorang muslim amalan tersebut mestilah untuk memelihara kehormatan dirinya, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umatnya dan dapat memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah SWT. Amalan-amalan itu hendaklah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak-kehendak hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang bererti; “Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada tiaptiap sesuatu.” Ketika membuat kerja-kerja hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syarak dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang. Dalam mengerjakan amalan-amalan dunia itu tidak lalai dan tidak cuai dari menjalankan kewajipan ibadat yang khusus seperti solat, puasa dan sebagainya

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /14 ___________________________________________________________________

INPU T 3C

3.3

SOLAT JEMAAH ASAS PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM

3.3.0 PENGENALAN Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan secara beramai-ramai yang terdiri daripada imam dan makmum. Hukum menunaikan solat berjemaah adalah fardu kifayah. Menunaikan solat secara berjemaah akan mendapat ganjaran iaitu 27 kali ganda darjatnya daripada solat berseorangan sebagaimana sabda Rasulullah saw.;

‫ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ درﺟﺔ‬ ً َ َ َ َ ِْ ْ ِ َ ٍ َْ ِ ‫َ َُ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ِ َﱢ‬
"Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda pahalanya. (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di antara Hikmat Sembahyang Berjemaah Memupuk ikatan persaudaraan di kalangan amggota masyarakat setempat. Dapat berbincang untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Melatih dan meningkatkan disiplin. membentuk masyarakat yang menghormati orang tua. Membentuk diri dan sentiasa peka dengan keadaan semasa yang berkaitan dengan masyarakat Islam. Anggota masyarakat dapat bergaul dengan baik tanpa mengira pangkat dan kekayaan. Melahirkan syiar dan simbol perpaduan umat Islam. Seseorang itu sangat disukai oleh Allah s.w.t.

3.3.1

Pengurusan Solat Jemaah Sebagai Model Asas Pengurusan Organisasi

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /15 ___________________________________________________________________

Bil a.

Solat Jemaah Makmum tidak boleh mendahului imam dalam segala perbuatan ketika solat berjemaah Makmum dikehendaki mengingatkan imam yang terlupa membaca ayat / bacaan ketika solat iaitu “subhanallah” Saf solat hendaklah lurus dan rapat. Imam hendaklah orang yang baik bacaannya. Imam hendaklah mengutamakan toharahnya. Mengeratkan silaturrahim di kalangan masyarakat.

Sesebuah Organisasi Ahli tidak boleh membelakangkan ketua di dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi Sifat ingat-mengingati antara satu sama lain dalam sesebuah organisasi perlu untuk kebaikan bersama. Perpaduan dan kerjasama di kalangan ahli organisasi mestilah kukuh untuk memastikan kelancaran dalam setiap perkara. Seorang ketua organisasi hendaklah orang yang arif dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. Ketua menjadi contoh agar menjaga personalti yang baik dan disegani. Mengeratkan silaturrahim di kalangan anggota sesebuah organisasi melalui sikap bekerjasama dan saling hormatmenghormati.

b.

c.

d. e. f.

3.3.2

Peraturan Di Dalam Solat Berjemaah Islam telah menetapkan beberapa peraturan di dalam menunaikan solat berjemaah iaitu: A. Syarat Menjadi Imam • Mestilah seorang yang beragama Islam. • Imam mestilah lelaki - Perempuan hanya boleh menjadi imam kepada makmum perempuan sahaja. • Baligh - Kanak-kanak tidak boleh menjadi imam kecuali di kalangan mereka sahaja. • Berakal. • Imam tidak boleh mengikut imam yang lain. • Mesti betul bacaan wajib dalam sembahyang. B. Keutamaan menjadi Imam ialah: • Orang yang lebih baik bacaannya dan yang dimaksudkan dengan baik bacaannya itu termasuklah yang banyak hafaz al Quran. • Orang yang lebih faham dan lebih mengetahui hukum-hukum agama menurut al Quran dan hadis sebaliknya jika semua sifat tersebut sama maka hendaklah dijadikan imam orang yang lebih tua umurnya. Dalam masalah di suatu kawasan atau tempat maka orang yang

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /16 ___________________________________________________________________

mempunyai kawasan atau tempat itulah yang lebih berhak menjadi imam. C. Adab-Adab Imam Sebelum Mendirikan Solat: Adab-adab yang perlu dijaga sebelum mendirikan solat jemaah ialah: • Hendaklah membaguskan toharah atau bersuci • Hendaklah datang pada awal waktu solat sebab itu patutlah rumah imam berdekatan dengan msajid, • Hendaklah imam mempunyai keikhlasan yang sempurna terhadap para makmum, janganlah imam terus sahaja bertakbir sebelum melihat ke kanan dan ke kiri untuk mempastikan kesempurnaan saf. • Jika makmum seorang sahaja hendaklah imam menuruh makmum itu berdiri di sebelah kanannya. D. Syarat-syarat Makmum • Makmum berniat mengikut imam. • Makmum hendaklah mengikuti perbuatan imam iaitu tidak boleh mendahului perbuatan imam. • Makmum mengetahui pergerakan imam untuk diikuti sama ada melihat pergerakan imam, mendengar atau melihat pergerakan saf (barisan) makmum bahagian hadapan. • Kedudukan makmum hendaklah belakang sedikit daripada imam. • Makmum lelaki tidak boleh mengikut sembahyang imam wanita. • Tidak sah mengikut imam yang diketahui batal solatnya. • Makmum wajib mengikuti imam di dalam perkara-perkara sunat seperti sujud tilawah. Jika imam sujud tilawah maka makmum wajib sujud mengikut menjadi imam begitu juga sebaliknya jika imam tidak sujud maka makmum juga tidak sujud. Berlainan pula dalam perkara sujud sahwi jika imam melakukannya makmum wajib mengikutinya tetapi jika imam tidak sujud sahwi makmum disunatkan sujud sahwi setelah imam memberi salam. E. Jenis Makmum Dalam Solat Berjemaah a. Makmum Muafik Muafik ialah makmum yang sempat menghabiskan bacaan al- Fatihah sebelum imam rukuk. Hukumnya ialah mereka dihendaki segera menghabiskan bacaan fatihahnya dan dibenarkan ketinggalan dari imam hingga tiga rukun perbuatan iaitu rukuk, iktidal dan sujud pertama. Sekiranya masih belum selesai dari bacaan fatihahnya dan imam telah memasuki sujud kedua maka wajiblah ia segera mendapatkan imam di mana ianya sedang berada dan luputlah rakaat itu baginya. Jika dia masih meneruskan bacaannya lagi dengan tidak niat berpisah dari imam maka batallah sembahyangnya itu.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /17 ___________________________________________________________________

Hukum bagi orang muafik dimaafkan jikalau tertinggal jarak tiga rukun yang panjang dari imamnya tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukunrukun yang panjang itu seperti rukuk dan sujud manakala rukun-rukun yang pendek pula ialah seperti iktidal dan duduk antara dua sujud. Tiga rukun yang panjang itu tidak termasuk duduk tasyahud awal dan iktidal. Contoh dan gambaran seperti berikut: • Seseorang makmum yang muafik sedang solat jemaah sebelum imam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana dia tertinggal daripada imam belum masuk kepada rukun yang keempat. Seseorang makmum yang muafik dapat masuk solat berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir tetapi makmum berkenaan sudah rukuk. Hukumnya dia juga mendapat rakaat itu.

Kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya, belum masuk lagi ke rukun yang keempat sebagaimana contoh di atas, di antara makmum dengan imam ialah tiga rukun yang dikira membolehkan seseorang itu muafik ialah: i. Rukuk ii. Sujud yang pertama iii. Sujud yang kedua. b. Makmum Masbuk Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan alFatihah sebelum imam rukuk. Jika Takbiratul Ihramnya ketika imam belum rukuk hendaklah dia membaca al- Fatihah sedapat mungkin kemudian ikut rukuk bersama imam atau dia sempat rukuk dengan sempurna bersama-sama imam maka dikira mendapat satu rakaat namun jika dia tidak sempat bersama imam dalam rukuk maka hendaklah dia menggenapkan bilangan rakaat yang masih belum cukup sebaik-baik sahaja imam memberi salam. Adapun al- Fatihahnya ditanggung oleh imam, ini adalah pendapat jumhur ulamak. Hukum Masbuk: Kedudukan makmum yang masbuk adalah seperti berikut: • Bila makmum yang masbuk itu mendapati imam sedang berdiri dalam pembacaannya tetapi dia khuatir jikalau imam segera rukuk sebelum dia sempat membaca al- Fatihah, ketika itu eloklah dia membaca al fatihah sahaja tanpa membaca doa iftitah sekiranya imam rukuk sedangkan dia belum selesai membaca al fatihah maka dia hendaklah rukuk bersama imam dan tidak perlu dia meneruskan bacaan al fatihah yang belum habis.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /18 ___________________________________________________________________

Bila didiapati imam sedang rukuk atau hendak rukuk, maka hendaklah dia membaca takbiratul ihram sahaja kemudian terus rukuk bersama imam. Masbuk yang demikian mendapat rakaat itu kerana dia telah mendapat rukuk bersama imam. Bila didapati imam sedang duduk membaca tasyahud atau sedang sujud maka hendakhlah dia duduk berserta imam dengan tidak payah membaca takbir intiqal iaitu setelah dia membaca takbiratul ihram, ketika itu tidak wajib baginya membaca tasyahud itu tetapi duduk sahaja mengikut imam. Dia juga wajib mengikut imam pada apa jua perbuatan yang masih didapatinya, walaupun perbuatan itu tidak dikira.

F. Susunan Saf • Jika makmum seorang lelaki tidak kira sama ada dewasa atau kanakkanak maka makmum itu hendaklah disebelah kanan imam dan terkebelakang sedikit. • Seandainya datang seorang lelaki untuk menyertai sembahyang berjemaah itu maka dia hendaklah berdiri untuk sembahyang di belakang imam sedangkan makmum yang mula-mula tadi hendaklah berundur ke belakang lalu menjadi lurus dalam saf makmum yang datang kemudian tadi. • Jika makmum bercampur lelaki dan perempuan maka kedudukan saf adalah seperti berikut iaitu imam, makmum lelaki dan makmum wanita lebih ke kiri sedikit. • Jika imam seorang lelaki dan jemaahnya hanya seorang wanita maka makmum wanita itu hendaklah berdiri di saf barisan kedua belakang dengan memberat ke sebelah kiri saf pertama belakang imam hendaklah dikosongkan untuk memberi tempat jika ada makmum lelaki masuk berjemaah. • Jika makmum itu lelaki, wanita dewasa dan kanak-kanak maka kedudukan saf seperti berikut iaitu imam, makmum kanak-kanak lelaki dan makmum wanita dewasa. • Jika jemaah itu mengandungi semua peringkat maka susunan saf adalah seperti berikut: imam, makmum lelaki dewasa, makmum kanak-kanak lelaki, makmum wanita dewasa dan makmum kanak-kanak perempuan. • Jika imam adalah perempuan dan makmumnya seorang perempuan maka kedudukan makmum ialah terkebelakang sedikit daripada imam di sebelah kanannya. • Jika ramai makmum perempuan maka kedudukannya adalah seperti berikut: iaitu imam wanita, makmum wanita ( di sebelah kanan dan kiri imam). G. Perbezaan di antara Lelaki dengan Perempuan

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /19 ___________________________________________________________________

Bil 1.

LELAKI Semasa takbiratul ihram kedua tangan hendaklah diangkat hingga nampak ketiak dan tinggi hingga kedua jari bertentangan dengan cuping telinga. Semasa rukuk dan sujud direnggangkan dua lengan (siku) dari dua lambungan. Bacaan dalam solat hendaklah dinyaringkan pada tempattempat nyaring. Apabila memperingatkan imam yang terlupa atau tersalah hendaklah diucapkan dengan lafaz tasbih (subhanallah) Aurat dalam solat ialah antara pusat hingga lutut.

PEREMPUAN Mengangkat kedua tangan hingga hujung jari bersententangan dengan cuping telinga.

2. 3. 4.

Dirapatkan dua lengan siku dengan dua lambungnya. Memperlahankan bacaan ketika ada lelaki yang ajnabi berhampiran dengannya. Menepuk tangan kanan ke atas belakang tapak tangan kiri. Aurat dalam solat ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangannya.

5.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /20 ___________________________________________________________________

AKTIVITI

3.9 3.10

Terangkan pengertian solat berjemaah. Berapakah ganjaran yang diterima oleh orang yang melakukan solat secara berjemaah daripada solat berseorangan A. B. C. D. 17 kali ganda. 27 kali ganda 10 kali ganda 37 kali ganda

3.11

Pernyataan berikut adalah benar mengenai makmum kecuali: A. B. C. D. Makmum perempuan boleh menjadi imam kepada anak lelakinya. Makmum berniat mengikut imam. Tidak sah mengikut imam yang diketahui batal solatnya Kedudukan makmum hendaklah belakang sedikit daripada imam.

3.12

Berikut adalah syarat-syarat seorang Imam di dalam solat berjemaah kecuali: A. B. C. D. Mestilah seorang yang beragama Islam. Imam tidak boleh mengikut imam yang lain. Kanak-kanak tidak boleh menjadi imam kecuali di kalangan mereka sahaja. Perempuan boleh menjadi imam kepada lelaki.

AKI / ANNUR 2005

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 3C

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /21 ___________________________________________________________________

JAWAPAN 3.9 3.10 3.11 3.12 Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan secara beramai-ramai yang terdiri daripada imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. B A D

FAKTA KUNCI
AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /22 ___________________________________________________________________

IBADAH DAN PEMBANGUNAN 1. a. Konsep Ibadah Konsep ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan disertakan dengan niat untuk mendapat keredhaan Allah. Tiap-tiap seorang muslim boleh mencampurkan urusan dunia dan akhirat. b. Pengertian Ibadah Bahasa: Patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada sesuatu. Istilah: Tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh Rasul, samada ia berbentuk suruhan dan larangan. 2. Ibadat terbahagi kepada dua iaitu Ibadat Umum dan Ibadat Khusus. a. Ibadat Umum: Ialah perlakuan manusia yang mempunyai hubungan ketuhanan kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia sama ada kegiatan itu berkaitan dengan diri sendiri urusan keluarga, masyarakat ataupun negara. Contohnya bersedekah, berbuat baik sesama manusia, mencari rezeki yang halal menuntut ilmu dan sebagainya. b. Ibadat Khusus: Ialah semua bentuk ibadat yang ditentukan oleh Allah dan wajib dilaksanakan bagi menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang terkandung di dalam fardu ain secara ilmu dan amal. Ia terbahagi kepada dua iaitu Ibadat Khusus Wajib dan Ibadat Khusus Sunat. i. Ibadat Khusus Wajib ialah ibadat yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam yang cukup syarat bagi melakukannya seperti syahadat, solat lima waktu, berpuasa dalam bulan ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji. ii. Ibadat Khusus Sunat ialah ibadat yang sangat digalakkan seperti solat sunat, puasa sunat dan lain-lain.

PENILAIA N
AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /23 ___________________________________________________________________

1. Sesuatu amalan diakui sebagai ibadah jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara berikut ynag manakah bukan menjadi syarat suatu amalan menjadi ibadat? A. B. C. D. Dinyatakan di dalam al Qur’an dan as-Sunnah. Sentiasa melakukannya dengan niat yang baik. Amalan itu hendaklah dilaksanakan dengan teliti. Tidak sampai mengabaikan kewajipan yang khusus.

2. Ibadah kepada Allah SWT dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Ibadah Khusus dan Ibadah Umum. Di antara berikut yang manakah tidak menjelaskan Ibadah Umum. A. B. C. D. Dilaksanakan selaras dengan syariah. Meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu kifayah. Aktiviti yang dilaksanakan hendaklah jujur dan ikhlas serta diredhai oleh Allah SWT. Apabila melakukannya akan mendapat pahala dan meninggalkannya akan mendapat dosa.

3. Senaraikan LIMA fungsi niat kepada seorang muslim. 4. Sebutkan tiga perbezaan di antara solat lelaki dengan perempuan.

PENILAIAN
AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /24 ___________________________________________________________________

1. 2. 3.

A. D. Fungsi niat : • Membezakan antara ibadah dengan adat. Contohnya mandi pada pagi Hari Raya, akan jadi ibadah jika ada niat mandi sunat Hari Raya. Jika tiada niat akan jadi amalan bangun pagi mandi mencuci diri. Membezakan antara sesuatu ibadat dengan ibadat lain. Contohnya, niat puasa untuk ibadah puasa dan niat solat untuk ibadah solat. Membezakan antara fardhu dengan sunat dalam ibadah yang sama jenis. Contohnya, niat menentukan sama ada hendak solat fardhu atau sunat kerana cara perlaksanaannya adalah sama. Membezakan antara fardhu dengan fardhu itu sendiri. Contohnya, jika seseorang itu menanggung kewajipan berpuasa sebab qadha, nazar dan kifarah, niatnyalah yang menentukan kewajipan mana yang hendak dilaksanakan. Niat juga boleh menentukan sama ada boleh mendapat ganjaran pahala daripada perbuatannya ataupun lagha sahaja, seperti duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf dan masuk masjid untuk berehat sahaja, maka yang niat iktikaf dapat pahala sedangkan yang tidak berniat tidak mendapat apa-apa pahala.

• •

4. Tiga perbezaan di antara Lelaki dengan Perempuan Bil 1. LELAKI Semasa Takbiratul Ihram kedua tangan hendaklah diangkat hingga nampak ketiak dan tinggi PEREMPUAN Mengangkat kedua tangan hingga hujung jari bersententangan dengan cuping telinga.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH DAN PEMBANGUNAN SPA101 / 3 /25 ___________________________________________________________________

2. 3.

hingga kedua jari bertentangan dengan cuping telinga. Semasa rukuk dan sujud direnggangkan dua lengan (siku) dari dua lambungan. Bacaan dalam solat hendaklah dinyaringkan pada tempattempat nyaring.

Dirapatkan dua lengan siku dengan dua lambungnya. Memperlahankan bacaan ketika ada lelaki yang ajnabi berhampiran dengannya.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

1

______________________________________________________________________

U NI T

4

IBADAH – IBADAH KHUSUS

OBJEKTIF
OBJEKTIF AM

1. 2. 3. 4. 5.

Mengetahui dan memahami konsep toharah dan cara bersuci. Mengetahui dan mengenalpasti jenis najis dan cara menyucikannya. Mengetahui dan mengenalpasti jenis hadas dan cara menyucinya. Mengetahui cara menyamak kulit binatang Mengetahui bacaan dalam solat dan cara-cara menunaikan solat dengan betul. 6. Mengetahui dan memahami ajaran dan amalan sesat.

OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda akan sepatutnya dapat: 1. 2. 3 4. 5. 6. menerangkan konsep toharah . menyatakan jenis-jenis najis dan menerangkan cara menyucinya. menyatakan jenis-jenis hadas dan menerangkan cara menyucinya. menyatakan cara menyamak kulit binatang. Mempraktikkan amali solat, wirid dan doa dengan betul. Mengenalpasti amalan dan ciri-ciri ajaran sesat.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

2

______________________________________________________________________

INPU T 4A
4.1 TOHARAH

4.1.0 PENGENALAN. Toharah atau bersuci merupakan perkara yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadat yang menjadi penghubung bagi manusia dalam mendekatkan diri dengan Tuhan . Solat tidak sah bila tanpa toharah , hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang bermaksud:

‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼة ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻬﻮر‬ ٍ ْ ُ ُ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ُ َْ ُ َ
“ Allah tidak menerima solat yang tidak dengan bersuci “ ( H . R Muslim ) 4.1.1 KONSEP TOHARAH. Toharah menurut bahasa ertinya “ bersih “ dan menurut syarak bererti membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada kekotoran, hadas dan najis. Untuk menghilangkan hadas besar ialah dengan mandi atau tayammum dan menghilangkan hadas kecil pula ialah sama ada dengan wudhuk’ atau tayammum. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya hendaklah dengan air suci dan menyucikan . 4.1.2 PEMBAHAGIAN TAHARAH. Untuk menjelaskan tentang pembahagian taharah, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang air yang merupakan alat terpenting untuk bersuci dan juga istinjak.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

3

______________________________________________________________________

Air. Air yang sah digunakan untuk bersuci ialah: a. b. Air yang turun dari langit seperti air hujan dan air embun. Air yang terbit dari bumi seperti air laut, air sungai dan air mata air. Air ini kekal dalam kajadiannya yang asal.

Air terbahagi empat: a. Air Mutlak Ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air tanpa qaid lazim. Air qaid tidak lazim seperti air telaga dan air sungai, ianya suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Air Musyammas Ialah air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dalam bekas yang boleh berkarat. Ia makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangklan penyakit sopak. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk juga makruh penggunaannya. Air Mustakmal ialah air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain, iaitu: air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar dari benda yang dibasuh. Air yang berubah salah satu dari tiga sifat kerana bercampur dengan benda yang suci, jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlaq lagi. Air Mutannajis ialah air yang kurang dua kolah, yang terkena najis sama ada berubah atau tidak, dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Air ini tidak suci pada dirinya dan tidak menyucikan yang lain. Begitu juga air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis.

b.

c

d.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

4

______________________________________________________________________

Sukatan air dua kolah: i. ii. iii. iv. Jika mengikut timbangan 500 Ritl Baghdad atau, Bagi tempat empat persegi, ukurannya 11/4 hasta panjang, lebar dan dalam atau, Bagi tempat yang bulat, luas mukanya satu hasta dan 21/2 hasta dalam (Apabila luas mukanya satu hasta, maka lilitan bulatnya ialah 31/2 hasta) atau, Bagi tempat 3 persegi, ukurannya 11/2 hasta lebar dan panjang dan dalamnya dua hasta.

Bahagian Taharah (Bersuci) Bersuci terbahagi kepada dua bahagian iaitu: (a) Taharah Hissiyyah – iaitu menyucikan kekotoran dan najis dengan menggunakan air dan menyucikan diri daripada hadas dengan berwuduk, mandi, bertayammum dan sebagainya. Hadas pula terbahagi kepada dua iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah hadas yang sedikit larangannya seperti kencing dan untuk menyucikan diri dari hadas kecil maka seseorang itu hendaklah berwuduk. Hadas besar pula ialah hadas yang banyak larangan kerananya seperti keluar mani, haid dan lain-lain lagi. Untuk menyucikan hadas besar, seseorang itu wajib mandi wajib ataupun bertayammum. (b) Taharah Maknawiyah – iaitu menyucikan diri daripada dosa, kufur dan syirik dengan cara bertaubat kepada Allah s.w.t. maksiat,

4.1.3 KEPENTINGAN TAHARAH (BERSUCI) Bersuci itu selain merupakan syarat sah solat, ia juga mengandungi beberapa hikmat penting di antaranya: Dapat beribadat kepada Allah dengan sempurna. Segala amalan yang dilakukan diterima oleh Allah s.w.t Dapat mengembalikan kesegaran dan kecergasan pada anggota badan. Dapat mengelakkan diri daripada mendapat penyakit. Dapat memberi keselesaan dan ketenangan dalam kehidupan

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

5

______________________________________________________________________

Masyarakat dapat hidup dalam keadaan bersih daripada perkara keji dan mungkar. 4.1.4 ALAT-ALAT TAHARAH (BERSUCI) i. Air mutlak – iaitu alat yang terpenting untuk kegunaan menyuci najis, mengangkat hadas dan lain-lain lagi. ii. Debu-debu tanah yang bersih - iaitu untuk kegunaan tayammum ketika ketiadaan air atau tidak dapat menggunakan air kerana sakit dan sebagainya.

iii. Benda-benda kesat - seperti kayu, batu dan sebagainya iaitu untuk menyucikan tempat-tempat keluar najis dari saluran najis bahagian hadapan dan belakang (beristinjak). iv. Bahan-bahan peluntur yang bersifat tajam seperti tawas, kapur dan seumpamanya. Bahan ini digunakan untuk menyucikan kulit-kulit binatang yang selain daripada babi dan anjing (samak).

4.1.5

Cara-Cara Menyuci Hadas Dan Najis A. Pengertian Najis Dari segi bahasa ialah sesuatu yang jijik, kotor dan tercemar. Dari segi istilah najis bermaksud semua jenis kotoran yang menghalang sah solat apabila terkena pada anggota badan , pakaian dan tempat solat. Najis terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i. Najis Mukhaffafah. • Ialah najis yang ringan, iaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. • Cara menyucinya ialah dengan dilapkan terlebih dahulu, kemudian direnjiskan air pada benda yang kena najis itu atau dituangkan air di atasnya walaupun tidak mengalir. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci, sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan memercikkan air kepadanya.” ( H.R Abu Daud dan Nasa’i )

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

6

______________________________________________________________________

ii. Najis Mutawassitah (pertengahan) • Iaitu najis yang selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. • Cara menyucikannya ialah dengan menghilangkan ainnya lebih dahulu, hingga hilang rasa, bau dan warnanya, kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. Jika najis hukmiyah (tidak ada ainnya) seperti bekas kencing, arak yang sudah kering, maka cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang kena najis itu. iii. Najis Mughalladzah. • • Iaitu najis yang berat : yakni najis dari babi dan anjing. Cara menyucinya ialah lebih dahulu dihilangkan ain najis itu, kemudian baru dibasuh dengan air sampai tujuh kali termasuk satu daripadanya dengan air yang bercampur tanah.

Cara ini dilakukan berdasarkan sabda Rasullulah SAW yang bermaksud: “Sucinya tempat (perkakas) mu apabila dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali. Permulaanya atau penghabisannya di antara cucian itu dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah. (At-Tirmizi ) Jika dibasuh di dalam air yang mengalir lagi keruh adalah memadai dilalukan sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. B. Istinjak • Ialah membersihkan tempat keluar najis iaitu qubul dan dubur dengan menggunakan air mutlak ataupun benda-benda yang kesat. Hukum beristinjak adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada qubul atau dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. • Alat istinjak ialah air atau batu atau sesuatu yang keras, kesat lagi suci dan dapat menghilangkan najis, dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Memadai beristinjak dengan menggunakan air atau tiga biji batu atau sebiji batu yang mempunyai tiga penjuru pada tempat-tempat istinja’ melainkan kesan-kesan yang tertinggal yang tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

7

______________________________________________________________________

Benda-benda yang tidak boleh dijadikan alat istinjak: • Sesuatu yang terkena najis, seperti batu yang terkena najis. • Sesuatu najis, seperti tahi yang kering. • Sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis, seperti tanah lembut lagi peroi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinjak. • Sesuatu yang dihormati seperti makanan anak adam seperti roti kering (selagi ianya tidak hangus). • Sesuatu yang menjadi makanan jin, seperti tulang walaupun telah dibakar hangus, kerana ia masih dianggap makanan jin. Memadai beristinjak dengan menggunakan air atau tiga biji batu atau sebiji batu yang mempunyai tiga penjuru pada tempat-tempat istinjak melainkan kesan-kesan yang tertinggal yang tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air. C. Hadas. Hadas mengikut hukum Islam ialah perkara yang membatalkan sembahyang dan mestilah dihilangkannya dengan bersuci. Hadas terbahagi kepada dua: i. ii. Hadas besar : iaitu hadas yang banyak larangan-larangan kerananya. Ia wajib dihilangkan dengan mandi wajib atau tayammum. Hadas kecil tayammum. : iaitu hadas yang dihilangkan dengan wuduk atau

D. Mandi wajib Ialah meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat menghilangkan hadas besar ketika sampai ke mana-mana bahagian badannya. Hukumnya ialah wajib bila hendak mengerjakan sembahyang, tawaf dan sebagainya. Firman Allah:

“Dan jika kamu berjunub (berhadas besar), maka hendaklah kamu sucikan (mandi wajib)” ( Surah Al-Maidah : 6 )

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

8

______________________________________________________________________

Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Mandi. • • • • • • Hubungan kelamin (persetubuhan). Keluar Mani. Mati. Haid iaitu keluar darah secair wajar dari rahim wanita beberapa hari pada tiap-tiap bulan. Melahirkan anak. Nifas yakni darah yang keluar dari rahim wanita selepas melahirkan anak.

Fardu / rukun mandi. Rukun mandi tiga perkara: • Niat. Orang yang dalam keadaan berjunub itu hendaklah berniat mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar atau mengharuskan fardu sembahyang atau fardu mandi atau menunaikan fardu mandi atau mandi yang difardukan atau mandi wajib. Menghilangkan najis. Iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Meratakan air keseluruh rambut/bulu-bulu dan kulit. Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,maksudnya “Bahawasanya di bawah tiap-tiap rambut ada jinabat, kerananya cucilah rambut itu dan bersihkanlah kulit “ ( H.R Abu Dawud dan Tarmidzi dan dilemahkannya)

• •

E. Wudhuk. Wudhuk menurut bahasa bererti bersih dan indah. Menurut syarak bererti membersihkan anggota-anggota wudhuk untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhuk adalah suatu syarat untuk sahnya solat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan solat. Perintah wajib wudhuk ini sebagaimana firman Allah SWT :

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 /

9

______________________________________________________________________

Syarat-Syarat Sah Wudhuk. • • • • • Islam : Orang yang tidak beragama Islam tidak sah mengerjakan wuduk. Mumayyiz : Ertinya orang sudah tahu membezakan antara baik dan buruk dari pekerjaan yang dilakukan. Menggunakan air yang suci menyucikan untuk mengangkat hadas. Tidak ada sesuatu benda yang dapat menghalangi sampainya air wuduk pada anggota wuduk. Tidak ada sesuatu pada anggota wuduk’ yang dapat merubah air yang digunakan untuk berwuduk.

Fardhu Wudhuk. • • • • • • Niat Wudhuk: Hendaknya berniat menghilangkan hadas kecil, dan cara melakukannya tepat pada waktu membasuh muka . Membasuh muka : Yakni mulai dari tempat tumbuh rambut kepala dan hujung dagu sampai antara kedua telinga. Membasuh kedua belah tangan sampai siku. Menyapu sebahagian dari kepala rambut. Membasuh dua belah kaki sampai kedua mata kaki. Tertib iaitu menurut susunan.

Sunat-Sunat Wudhuk. • • • • • • • • • • • • • Membaca basmallah sebelum melakukan wuduk. Membasuh tapak tangan hingga pergelangan tangan. Berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Membasuh seluruh kepala. Mengusap kedua-dua telinga bahagian luar dan dalam. Mendahulukan anggota wuduk yang kanan dari yang kiri. Menyela-nyela jari tangan dan kaki. Meniga kalikan pada tiap-tiap membasuh anggota wuduk. Berurutan : Tidak lama selang waktunya dalam mengerjakan anggota yang satu dengan yang lain Tidak berkata-kata ketika mengerjakan wuduk Bersiwak Menghadap kiblat Membaca doa setelah selesai mengambil wuduk.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 10

______________________________________________________________________

Perkara Yang Membatalkan Wudhuk. • • • • Keluar sesuatu dari qubul dan dubur meskipun hanya angin . Hilang akal kerana gila, pengsan , mabuk atau tidur nyenyak. Bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya Bersentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan tapak tangan atau jari yang tidak memakai tutup.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 11

______________________________________________________________________

AKTIVITI
4.1 Bil 1. 2. 3. 4 4.2 4.3 Air terbahagi kepada empat bahagian. Senaraikan empat bahagian air tersebut serta berikan contoh. Jenis Air Contoh

Terdapat alat-alat yang khusus sahaja yang boleh digunakan untuk beristinja’. Nyatakan EMPAT peralatan yang tidak boleh digunakan untuk beristinja’. Beristinja’ boleh dilakukan dengan TIGA cara. Antaranya ialah dengan menggunakan batu atau benda-benda kesat. Berikut ialah syarat-syarat yang perlu diikuti sekiranya ingin beristinja’ dengan batu atau benda-benda kesat. Pilih syarat-syarat yang betul. i. Memadai dengan satu kali sapuan. ii. Najis yang akan dibersihkan sudah kering. iii. Najis itu tidak berpindah tempat keluarnya. iv. Najis itu belum bercampur dengan benda lain. v. Batu atau benda itu tidak bernilai atau dihormati. A. B. C. D. i, ii dan iii. ii, iii dan iv. iii, iv dan v. ii,iii dan v.

4.4

Ketika Ahmad ingin berwuduk menggunakan air yang ditadah di dalam sebuah bekas yang berukuran lebih kurang dua hasta panjang, lebar dan tinggi, dia ternampak bangkai belalang di dasar bekas tersebut. Bolehkah Ahmad berwuduk dengan menggunakan air tersebut. A. B. C. D. Tidak boleh, kerana air tersebut telah bercampur dengan najis. Tidak boleh, kerana syarat sah wuduk ialah menggunakan air mutlak. Boleh, kerana air tersebut bukan termasuk dalam kategori air mutannajis. Boleh, kerana air tersebut melebihi had yang ditetapkan dan sifatnya tidak berubah.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 12

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 4A
JAWAPAN 4.1 Pembahagian air dan contoh : Air terbahagi empat: c. d. e. f. 4.2 Air Mutlak : Air hujan, air mata air dll.

Air Musyammas : Air yang dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dalam bekas yang boleh berkarat. Air Mustakmal : Air yang telah digunakan.

Air Mutanajjis : Air yang kurang dua kolah, yang terkena najis sama ada berubah atau tidak.

Peralatan yang tidak boleh digunakan untuk beristinjak • • • • Sesuatu yang terkena najis, seperti batu yang terkena najis. Sesuatu najis, seperti tahi yang kering. Sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis, seperti tanah lembut lagi peroi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinjak Sesuatu yang dihormati seperti makanan anak adam seperti roti kering (selagi ianya tidak hangus).

4.3 4.4

C C

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 13

______________________________________________________________________

INPU T 4B

4.2

AMALI SOLAT

4.2.0 PENGENALAN Ibadah solat adalah ibadah yang asas dan utama dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud: “Perkara pertama yang akan dihitung di akhirat nanti ialah solat. Jika baik amalan solat seseorang itu, baiklah seluruh amalnya, dan jika buruk amalan solatnya maka buruklah seluruh amalnya yang lain” Oleh itu ibadah solat sangat diberi perhatian dan diambil berat kerana ia juga membezakan seseorang itu muslim atau kafir. Sabda Rasulullah yang bermaksud:

‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻜﻔﺮ اﻟﺼﻼة‬ ُ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
“Perbezaan antara seorang muslim dan kafir ialah solat” Pengertian Solat menurut bahasa Arab ialah doa. Dalam istilah syarak pula solat ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, mengikut syarat-syarat tertentu. Kepentingan Solat Solat merupakan ibadat yang asasi dalam perhubungan di antara manusia dengan Allah swt. Dengan melakukan ibadat solat, manusia dapat mengingati Allah, dapat menghidupkan pengakuan iman di dalam hati, menambah keyakinan kepada rasul, kepada kitab Allah dan seterusnya dapat membawa manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Solat merupakan perbuatan secara amali yang dapat memperagakan keimanan seseorang kepada Allah SWT.
AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 14

______________________________________________________________________

Bersolat menjadi sifat-sifat orang yang bertaqwa yang menurut arahan kitab suci al-Quran dan merekalah yang memperlengkapkan diri dengan sifat-sifat yang terpuji lalu mendapat petunjuk daripada Allah Ta’ala. Merekalah yang beroleh kejayaan. Solat memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawalnya daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan atau keburukan serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat. Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” (Al-Ankabut : 45) Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Sesungguhnya manusia itu dijadikan resah gelisah, apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat.” (Al-Ma’arij : 19-22) Pada hakikatnya, perbuatan solat sebagai tanda kesempurnaan seseorang dalam melakukan hak-hak pengabdian kepada Allah SWT. Sebaliknya dengan meninggalkan solat ia digelar sebagai orang yang tenggelam di dalam hawa nafsu yang bakal menjadi ahli neraka.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 15

______________________________________________________________________

Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat) maka mereka akan menghadapi azab (dalam neraka).” (Maryam : 59) Menurut jejak langkah baginda Rasulullah SAW, bila berlaku kecemasan baginda solat dan berkata yang bermaksud: “Allah menjadikan ketenangan mataku di dalam solat.” Firman Allah SWT :

Maksudnya : “Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan mengerjakan solat.” (Al-Baqarah : 153) Kefardhuan Solat. Islam menjadikan solat salah satu daripada rukun Islam yang lima. Diwajibkan ke atas tiap-tiap penganutnya muslim dan muslimat supaya mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Hingga kanak-kanak diwajibkan ke atas tiap-tiap penjaganya menyuruh solat sejak usianya meningkat tujuh tahun dan mewajibkan penjaga-penjaganya itu memukul, jika kanak-kanak itu berdegil atau malas setelah berusia sepuluh tahun. Perintah solat diturunkan pada malam Isra’ setahun sebelum Hijrah. Ia adalah ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah Ta’ala di mana perintah itu disampaikan secara langsung tanpa perantaraan, dengan cara berdialog terus dengan RasulNya pada malam Mi’raj.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 16

______________________________________________________________________

Oleh itu wajib ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya menyempurnakan solat fardhu yang ditentukan lima waktu sehari semalam. Solat di dalam Islam tidak dapat ditandingi oleh ibadat-ibadat yang lain. Sesiapa yang meninggalkan solat, ia berhak mendapat azab daripada Allah SWT. Syarat-Syarat Wajib Solat: i. ii. iii. iv. v. vi. Islam. Baligh. Berakal. Suci dari haid dan nifas. Sejahtera pancaindera. Tidak wajib sembahyang ke atas orang yang buta dan tuli sekali pun tidak bisu jika berlaku kedua-duanya sebelum tamyiz. Sampai seru. Tidak wajib sembahyang ke atas mereka yang tidak sampai seruan Islam seperti ia dilahirkan dan menetap di puncak bukit yang jauh yang tiada perhubungan langsung.

Syarat-Syarat Sah Solat. i. ii. iii. Suci dari hadas dan najis yang tidak dimaafkan sama ada pada pakaian, badan dan pada tempat sembahyang. Menutup aurat. Mengetahui cara sembahyang dan dapat membezakan yang wajib dan yang sunat. Malahan jika diiktikadkan semuanya fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tidak membezakannya dan dia merupakan orang awam, selagi tidak diiktikadkan yang fardu itu sebagai sunat; sahlah sembahyangnya. Menunaikan sembahyang ditempat yang suci walaupun secara zan dan jangan bersentuh sebahagian badan atau pakaian dengan najis ketika qiyam atau duduk atau rukuk atau sujud. Mengetahui masuk waktu atau pun zan masuk waktu dengan secara ijtihad seperti mendengar ayam berkokok dan sebagainya. Menghadap kiblat iaitu mengadap seluruh badannya ke arah kiblat.

iv. v. vi.

Rukun-Rukun Solat. Rukun-rukun solat ialah ada tiga belas iaitu: i. Niat. ii. Berdiri bagi yang berkuasa. iii. Takbiratul Ihram. iv. Membaca Al-Fatihah. v. Rukuk serta tumakninah.
AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 17

______________________________________________________________________

vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii.

Iktidal serta tumakninah. Sujud serta tumakninah. Duduk antara dua sujud serta tumakninah. Tasyahhud akhir. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tasyahhud akhir. Duduk untuk bertasyahhud, salawat dan salam. Memberi salam yang pertama. Tertib.

Rukun-rukun yang tersebut di atas wajib dilakukan dengan sempurna, sekiranya tertinggal salah satu daripadanya atau tidak melakukan dengan sempurna maka tidak sah solat

4.2.1 SOLAT BERJEMAAH. Solat Jemaah ialah solat yang dilakukan secara berama-ramai, sekurangkurangnya seorang imam dan seorang mukmin. Hukum solat secara berjamaah selain dari fardu Jumaat adalah fardu kifayah ke atas lelaki yang cukup syaratsyaratnya. Berjamaah di masjid bagi lelaki adalah lebih afdal. Kelebihan solat berjamaah dikira berhasil apabila terdapat seorang imam dan seorang makmum yang sempat bersama-sama imam sebelum imam memberi salam yang pertama walaupun makmum tidak sempat duduk bersama imam. Kelayakan Imam. • Hamba layak menjadi imam bagi makmum yang merdeka. • Kanak-kanak yang mumayyiz layak menjadi imam kepada makmum yang baligh. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah menjadi imam. • Lelaki layak menjadi imam kepada lelaki, perempuan dan khunsa. • Perempuan layak menjadi imam kepada perempuan sahaja. • Perempuan dan khunsa tidak layak menjadi imam kepada lelaki. • Perempuan dan khunsa tidak layak menjadi imam kepada khunsa. • Orang yang ummi (tidak pandai membaca) tidak layak menjadi imam kepada qari (yang elok membaca surah al-Fatihah). • Kanak-kanak tidak mumayyiz tidak layak jadi imam. Syarat-Syarat Mengikut Imam. • Hendaklah bersamaan perbuatan sembahyang makmum dengan imam. Berlainan niat makmum dengan niat imam tidak menjejaskan ikutan. • Makmum wajib mengikut imam, tidak mendahului imam dalam rukun fe’li. • Makmum dapat mengetahui pergerakan imam.
AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 18

______________________________________________________________________

• • • • • • •

Makmum berjamaah atau berhimpun bersama imam di suatu tempat. Makmum tidak boleh menyalahi imamnya semasa berjamaah pada melakukan perkara sunat yang dianggap keji. Kedudukan makmum tidak boleh terkehadapan dari imam. Niat mengikut imam. Sah sembahyang imam pada iktikad makmum. Tidak sah sembahyang makmum yang mengiktikadkan sembahyang imamnya batal. Hendaklah sembahyang imam itu tidak perlu diulangi semula. Tidak sah mengikut imam yang wajib mengulangi sembahyangnya seperti imam sembahyang dengan tayammum kerana sejuk. Tidak berimamkan orang yang sedang menjadi makmum kepada imam yang lain.

4.2.2 SOLAT QASAR DAN JAMAK. Solat Qasar. Pengertian Solat Qasar Qasar dari segi bahasa bererti pendek atau ringkas. Dari segi istilah ialah memendekkan solat fardu empat rakaat kepada dua rakaat. Orang musafir yang jauh perjalanannya lagi diharuskan, dibolehkan mengqasarkan sembahyang 4 rakaat kepa 2 rakaat. Firman Allah swt. ialah memendekkan solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat sahaja.

“Dan apabila kamu merantau di atas muka bumi, maka tidak menjadi dosa kalau kamu memendekkan solat.” ( An-nisa’ : 101 )

Syarat Sah Solat Qasar • • • Safar yang diharuskan oleh syarak kerana tujuan suci baik seperti menunaikan fardhu haji atau sebagainya. Bukan kerana maksiat. Safar itu hendaklah lebih dari dua marhalah yang kira-kira 92 km lebih kurang. Solat qasar itu hendaklah dilakukan di dalam waktunya iaitu di masa safar. Solat qadha’ tidak boleh qasar. Solat yang luput semasa safar harus diqadha’

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 19

______________________________________________________________________

• • • • • •

semasa perjalanan secara qasar atau harus qadha’ secara sempurna tetapi tidak harus qadha’ secara qasar dalam masa tidak dalam safar. Hendaklah ada niat qasar solat pada mula-mula takbiratul ihram. Janganlah orang musafir itu solat qasar di belakang imam yang solat fardhu lengkap. Niat musafir ke tempat tertentu. Solat yang empat rakaat sahaja yang boleh diqasarkan. Mengetahui keharusan menunaikan solat secara qasar, batal sembahyang qasar seseorang yang melakukannya tanpa mengetahui keharusannya.

Niat solat Qasar (Fardhu Zohor)

‫أﺻﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻈﻬﺮ ﻗﺼﺮا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ِ ْ ‫ُ َﱢ َ ْ َ ﱡ‬
“Sahaja aku solat fardhu Zohor qasar tunai kerana Allah.”

SOLAT JAMAK Pengertian Solat Jamak Jamak dari segi bahasa ialah menghimpunkan. Dari segi istilah ialah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Hukumnya adalah harus bagi musafir yang harus menunaikan solat secara qasar. Solat yang harus dijamak ialah solat Zohor dengan Asar dan solat Maghrib dengan Isyak secara taqdim atau ta’khir. Solat Jamak terbahagi kepada dua iaitu Jamak Takdim dan Jamak Takhir. (a) Jamak Taqdim ialah menghimpunkan dua solat dalam waktu solat yang pertama seperti menghimpunkan solat Zohor dan Asar dalam waktu Zohor. Syarat Jamak Taqdim. • Hendaklah dimulakan dengan solat yang pertama iaitu Zohor atau Maghrib kemudian diiringi dengan solat yang kedua iaitu Asar atau Isyak. • Niat menghimpunkan solat itu dalam solat yang pertama. • Berturut-turut antara keduanya. • Hendaklah berkekalan dalam perjalanan hingga sudah takbiratul ihram solat yang kedua.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 20

______________________________________________________________________

Niat Solat Jamak Taqdim: Solat Zohor dan Asar dalam waktu Zohor. Niatnya:

‫أ َِﻰ ﻓﺮض اﻟﻈﻬﺮ رآﻌﺘﻴﻦ ﻗﺼ ًا ﻣﺠﻤﻮ ًﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻌﺼﺮ أدًء‬ ‫ُﺻﻠ َ ْ َ ﱡ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ْﺮ َ ْ ُ ْﻋ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َا‬ ُ ‫ﷲ ﺗ َﺎَﻰ‬ ‫ِ َﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Zohor dua rakaat qasar dihimpunkan Asar kepadanya tunai kerana Allah Ta’ala.” Selesaikan dua rakaat itu, bangun untuk solat Asar pula dengan lafaz niatnya:

‫ُﺻ ِﻰ ﻓﺮض اﻟﻌﺼﺮ رآﻌﺘﻴﻦ ﻗﺼ ًا ﷲ ﺗ َﺎ َﻰ‬ ‫أ َﻠ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ْﺮ ِ َﻌ ﻟ‬ ُ
“Sahaja aku solat fardhu Asar dua rakaat qasar kerana Allah Ta’ala.” Solat Maghrib dan Isya’ dalam waktu Maghrib. Niatnya:

‫أﺻﱢﻰ ﻓﺮض اﻟﻤﻐﺮب ﺛﻼث رآ َﺎت ﻣﺠﻤﻮ ًﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻌ َﺎء‬ ُ ‫ُ َﻠ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َﻌ ٍ َ ْ ُ ْﻋ َِ ْ ِ ِﺸ‬ ‫ﷲ ﺗ َﺎَﻰ‬ ‫ِ َﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan Isya kepadanya tunai kerana Allah Ta’ala.” Selesaikan solat Maghrib itu, bangun untuk solat Isya’ dua rakaat qasar dengan lafaznya:

‫أﺻﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻌﺸﺎء رآﻌﺘﻴﻦ ﻗﺼﺮا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ‫ُ َﱢ‬
“Sahaja aku solat fardhu Isya’ dua rakaat qasar kerana Allah Ta’ala.”

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 21

______________________________________________________________________

(b) Jamak Takhir Jamak Takhir ialah melakukan dua solat dalam waktu kedua seperti zohor dan asar dilakukan dalam waktu asar; maghrib dan isyak dilakukan dalam waktu Isyak. Syarat Jama’ Takhir. Selain daripada syarat-syarat yang tersebut pada Jamak Taqdim itu dikehendaki lagi: Ada niat hendak Jama’ Takhir pada waktu yang pertama lagi. Berkekalan dalam perjalanan hingga selesai solat yang kedua. Niat solat Jamak Takhir. Solat Zohor dan Asar dalam waktu Asar.

‫أﺻﱢﻰ ﻓﺮض اﻟﻈﻬﺮ رآﻌﺘﻴﻦ ﻗﺼ ًا َﺠﻤﻮ ًﺎ ا َﻰ اﻟﻌﺼﺮ‬ ِ ْ َ ‫ُ َﻠ َ ْ َ ﱡ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ْﺮ ﻣ ْ ُ ْﻋ ِﻟ‬ ‫ﷲ ﺗ َﺎ َﻰ‬ ‫َﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Zohor dua rakaat qasar dihimpunkan kepada Asar karana Allah Ta’ala.” Selesai sahaja solat Zohor itu, bangun segera untuk solat Asar pula dengan lafaz niatnya:

‫ُﺻﱢﻰ ﻓﺮض اﻟﻌﺼﺮ رآﻌﺘﻴﻦ ﻗﺼ ًا ﷲ ﺗ َﺎ َﻰ‬ ‫أ َﻠ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ْﺮ َﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Asar dua rakaat qasar tunai kerana Allah Ta’ala.”

Niat solat Maghrib dan Isya’ dalam waktu Isya’:

‫أﺻﱢﻰ ﻓﺮض اﻟﻤﻐﺮب ﺛﻼث َ َ َﺎ ٍ َْﺠﻤﻮ ًﺎ ِ َﻰ اﻟﻌﺸ ِء ﷲ‬ ‫ُ َﻠ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ رآﻌ ت ﻣ ُ ْﻋ اﻟ ِ َﺎ‬ ‫ﺗ َﺎ َﻰ‬ ‫َﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepada Isya’ kerana Allah Ta’ala.”

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 22

______________________________________________________________________

Setelah selesai solat Maghrib itu, bangunlah dengan segera untuk menunaikan solat Isya’ pula dengan lafaz niatnya:

‫أﺻﱢﻰ ﻓﺮض اﻟﻌ َﺎء رآﻌﺘﻴﻦ ﷲ ﺗ َﺎ َﻰ‬ ‫ُ َﻠ َ ْ َ ِ ﺸ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ﻌ ﻟ‬
“Sahaja aku solat fardhu Isya’ dua rakaat qasar tunai kerana Allah Ta’ala.”

4.2.3 AMALI SOLAT HAJAT DAN SOLAT ISTIKHARAH SOLAT HAJAT Pengertian Solat Hajat Solat Hajat adalah solat sunat dua rakaat yang dilakukan untuk memohon sesuatu yang diharuskan oleh syarak kepada Allah s.w.t. Sabda rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “ Daripada Abi Dardak bahawasanya nabi s.a.w. bersabda sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian dia menyempurnakan solat dua rakaat Allah mengurniakan apa sahaja yang diminta sama ada cepat atau lambat.” Hadis ini menjelaskan bahawasanya nabi s.a.w menggalakkan umatnya melakukan solat hajat serta hajat yang harus dipohon hanya perkara yang memberi kebaikan atau untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat untuk mengatasi sesuatu kesulitan. Oleh itu tidak harus memohon sesuatu hajat yang dilarang oleh Allah s.w.t seperti perkara maksiat atau perkara yang ditegah kita melakukannya. Cara Melakukan Solat Hajat. i. ii. Cara melakukan solat hajat sama sahaja seperti melakukan solat-solat sunat yang lain. Perbezaannya hanya pada niat. Lafaz niat solat hajat ialah

‫أ ﺻﻠﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ رآﻌﺘﻴﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟ‬ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ً ‫ُ َﱢ ُ ﱠ‬
"Sahaja aku solat sunat hajat dua rakaat kerana Allah s.w.t." iii. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram: Baca doa iftitah Baca surah al-Fatihah Baca surah al-Kafirun Teruskan rukuk, iktidal dan sujud seperti biasa.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 23

______________________________________________________________________

iv.

Pada rakaat kedua : Baca al Fatihah Baca surah al Ikhlas Terus rukuk, iktidal dan sujud seperti biasa Tahiyyat akhir dan memberi salam. Selepas memberi salam: Berdoa dengan didahului memuji Allah dan berselawat kepada nabi s.a.w. Setelah itu pohonlah hajat anda terhadap Allah s.w.t. seperti memohon dikurniakan kesihatan yang baik serta memperolehi kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhirkan doa anda dengan berselawat kepada nabi s.a.w.

v.

Kelebihan Solat Hajat Solat hajat memberi faedah yang besar kepada kehidupan orang mukmin, di antaranya ialah: Tidak berputus asa dengan takdir Allah s.w.t Dimakbulkan Allah s.w.t. doa yang dipohon. Dikasihi dan diredhai oleh Allah s.w.t. Dapat memperteguhkan keimanan kepada Allah s.w.t Memberi ketenangan jiwa kepada orang mukmin Gigih berusaha untuk mencapai cita-cita yang baik.

SOLAT SUNAT ISTIKHARAH Pengertian Solat Sunat Istikharah Solat sunat Istikharah ialah mengerjakan solat sunat dua rakaat untuk memohon kepada Allah s.w.t penentuan serta ketetapan hati baik dan buruknya pekerjaan atauhal sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang di dalam cita-cita serta hajatnya yang masih ragu-ragu antara baik dan buruknya pekerjaan itu. Ia boleh dilakukan sama ada pada siang hari atau pada malam hari.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 24

______________________________________________________________________

Cara-Cara Melakukan Solat Sunat Istikharah i Lafaz niat solat sunat istikharah ialah:

‫أ َﱢﻰ ﺳﻨﺔ اﻹ ﺳﺘ َﺎرة رآﻌﺘﻴﻦ ﷲ ﺗﻌﺎَﻰ‬ ‫ُ ﺻﻠ ُ ﱠ َ ِ ْ ِﺨ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ََﻟ‬
"Sahaja aku solat sunat istikharah dua rakaat kerana Allah Taala." ii. Pada rakaat pertama: • Baca doa iftitah • Baca surah al-Fatihah • Baca surah al-Kafirun • Teruskan rukuk, iktidal dan sujud seperti biasa. Iii. Pada rakaat kedua : Baca al Fatihah Baca surah al Ikhlas Terus rukuk, iktidal dan sujud seperti biasa Tahiyyat akhir dan memberi salam. iv. Selepas memberi salam: Berdoa dengan didahului memuji Allah dan berselawat kepada nabi s.a.w. Bacalah doa yang tersebut:

‫َﻟّﻬ ﱠ ِ ﱢﻰ أ ْﺳﺘﺨﻴﺮك ﺑﻌﻠﻤﻚ وأﺳﺘﻘﺪرك ﺑﻘﺪرﺗﻚ وأﺳﺌﻠﻚ ِﻦء ﻓﻀﻠﻚ‬ َ ِ ْ َ ‫ا ﻠ ُ ﻢ إ ﻧ َ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ِ َ َ ً ْ َُ َ ﻣ‬ َ . ‫اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺪر وﺗﻌﻠﻢ وﻻ أﻋﻠﻢ وأﻧﺖ أﻋﻠﻢ وأﻧﺖ ﻋ ﱠم اﻟﻐﻴﻮْب‬ ُ ُ ُ ‫َ ِ ْ ِ َ ِ ﱠ َ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َﻼ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ إن آﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﻴﺮ ﻟﻰ ﻓﻰ دﻳﻨﻲ وﻣﻌﺎﺷﻲ وﻋﺎﻓﻴﺔ‬ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ ‫َ ّ ُ ﱠ‬ ‫أﻣﺮى ﻓﺎﻗﺪرﻩ ﻟﻰ ﺛﻢ ﺑﺎر ِك ﻟﻰ ﻓﻴﻪ وإن آﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن هﺬا ﺷﺮ ﻟﻰ ﻓﻰ‬ ْ ِ ْ ِ ‫َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِ ُ ﱠ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ﱞ‬ ‫دﻳﻨﻲ وﻣﻌﺎﺷﻲ وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮي ﻓﺎﺻﺮﻓﻪ ﻋﻨﻲ ﻓﺄﺻﺮﻓﻨﻲ ﻋﻨﻪ واﻗﺪر‬ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ َُ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِْ ِ ‫ﻟﻲ‬ ْ ِ .‫اﻟﺨﻴﺮ ﺣﻴﺚ آﺎن ﺛﻢ أرﺿﻨﻲ ﺑﻪ‬ ِ ِ ْ ِِ ْ َ ‫ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ﱠ‬

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 25

______________________________________________________________________

Ertinya: "Ya Allah, aku memohon agar Engkau yang baik menurut Engkau ya Allah; dan aku memohon agar Engkau memberikan kepastian dengan ketentuanMu; dan aku memohon dengan kemurahan Tuhan yang Maha Agung kerana sesungguhnya Engkau yang Maha Berkuasa sedang hamba tidak tahu dan Engkaulah yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah jika Engkau mengetahui bahawa persoalan ini baik bagi hamba dan baik pula akibatnya bagi persoalan ini kepada hamba, maka berilah perkara ini kepada hamba dan mudahkanlah bagiku, kemudian berilah keberkatan bagiku di dalamnya. Ya Allah jika Engkau mengetahui bahawa sesungguhnya hal ini tidak baik bagiku dan bagi agamaku dan penghidupanku dan tidak baik akibatnya bagiku, maka jauhkanlah hal ini daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya dan berikanlah kebaikan di mana saja aku berada, kemudian jadikanlah aku orang yang rela atas anugerahMu ya Allah."

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 26

______________________________________________________________________

AKTIVITI
Arahan : Jawab semua soalan . 4.5 Berikan pengertian solat jamak dari segi bahasa dan istilah syarak. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4.6 Senaraikan LIMA syarat sah solat qasar. 1. 2. 3. 4. 5 4.7 Melakukan solat dua rakaat dengan tujuan untuk mendapat petunjuk Allah bagi memilih sesuatu keputusan dinamakan ............................... A. Solat Jamak Takdim. B. Solat Hajat. C. Solat Qasar. D. Solat Istikharah 4.8 Pilih kenyataan yang tepat tentang syarat sah solat berjemaah. i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Makmum lelaki boleh mengikut sembahyang imam wanita Makmum mesti mengikut perbuatan imam Tidak sah mengikut imam yang diketahui batal solatnya. Kedudukan makmum hendaklah di hadapan imam. i dan iii. ii dan iii. ii, iii dan iv. i dan iv.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 27

______________________________________________________________________

4.9 Semua kenyataan di bawah adalah BENAR, kecuali….. A. Ali telah bertolak dari Ipoh ke Kota Bharu, Kelantan untuk berkursus selama 2 hari, dia boleh menjamakan solatnya. B. Solat yang empat rakaat sahaja boleh diqasarkan. C. Azlan telah bertolak dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur dengan tujuan menyertai perlumbaan haram, dia boleh menjamak dan qasar solatnya. D. Syarat jamak ta’khir mestilah berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai solat yang kedua.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 28

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 4B

9.1 Jamak dari segi bahasa ialah menghimpunkan. Dari segi istilah ialah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu seperti menghimpunkan solat zohor dan asar dalam satu waktu. 9.2 Syarat sah solat qasar ialah : Safar yang diharuskan oleh syara’ kerana tujuan suci baik seperti menunaikan fardhu haji atau sebagainya. Bukan kerana maksiat. Safar itu hendaklah lebih dari dua marhalah yang kira-kira 92 km lebih kurang. Solat qasar itu hendaklah dilakukan di dalam waktunya iaitu di masa safar. Solat qadha’ tidak boleh qasar. Solat yang luput semasa safar harus diqadha’ semasa perjalanan secara qasar atau harus qadha’ secara sempurna tetapi tidak harus qadha’ secara qasar dalam masa tidak dalam safar. Hendaklah ada niat qasar solat pada mula-mula takbiratul ihram. Janganlah orang musafir itu solat qasar di belakang imam yang solat fardhu lengkap. Niat musafir ke tempat tertentu. Solat yang empat rakaat sahaja yang boleh diqasarkan. Mengetahui keharusan menunaikan solat secara qasar, batal sembahyang qasar seseorang yang melakukannya tanpa mengetahui keharusannya.

9.3 9.4 9.5

D. B. C.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 29

______________________________________________________________________

INPU T 4C

4.3 4.3.0

WIRID DAN DOA PENGENALAN Wirid dan doa merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perhatian khusus dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah swt. Berwirid dan berzikir boleh dilakukan untuk dengan cara mengingat Allah s.w.t. dalam hati ataupun menyebut nama-namaNya dengan lisan. Amalan wirid dan doa merupakan penggantungan harapan insan dalam memulai kehidupan hariannya agar dilimpahkan dengan kebaikan, pertolongan dan kemenangan. Jika dilakukan dengan hati yang bersih, maka akan melimpahlah rahmat dan pertolongan Allah swt.

4.3.1

WIRID SELEPAS SOLAT Bacaan selepas memberi salam ke kanan: (ramai) (seorang)
"Ya Allah aku / kami memohon keredhaan dan syurgaMu".

Bacaan selepas memberi salam ke kiri
AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 30

______________________________________________________________________

"Aku memohon perlindungan dari kemurkaanMu dan dari azab api neraka". Bacaan semasa menyapu tangan ke muka

"Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah ya Tuhan kami, hapuskanlah daripadaku kesusahan dan (perkara-perkara yang mendatangkan )dukacita". Bacaan semasa masih duduk dalam tahiyat akhir

(Surah al-Israk : 111) "Segala puji tertentu bagi Allah, yang tiada mempunyai anak dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh" Istighfar tiga kali atau lebih

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 31

______________________________________________________________________

"Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi sentiasa berkuasa dan aku bertaubat kepadaNya"

Baca:

(10 kali) (Selain dari sembahyang Maghrib dan Subuh, 3 kali sahaja)

"Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tiada sekutu bagiNya, bagi Allah seluruh kekuasaan dan untuk Allah segala kepujian, Dia menghidupkan dan mematikan, Dialah amat berkuasa atas segala sesuatu"

Mengubah keadaan duduk dan imam berpaling menghadapi makmum di sebelah kanan serta membaca:

( 3 atau 7 kali ) "Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka"

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 32

______________________________________________________________________

Baca:

"Ya Allah, Engkaulah penyelamat sejahtera, daripada Engkaulah datangnya kesejahteraan, kepad Engkaulah kembalinya ssejahtera itu, oleh yang demikian hidupkanlah kami dengan selamat sejahtera dan masukkan kami ke syurga, negara yang aman sejahtera, bertambah-tambah berkatMu yan Allah ya Tuhan kami dan Maha Tinggi, ya Allah yang empunya segala kebesaran dan kemuliaan"

1. Baca:

"Aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam"

2. Baca Surah al-Fatihah:

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 33

______________________________________________________________________

"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan dan hari Pembalasan (hari akhirat). Engkaulah sahaja (ya Allah) yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat".

3. Baca:

"Tuhan, kamu Yuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 34

______________________________________________________________________

4. Baca Surah al Baqarah:255 ( Ayat Kursi ):

"Allah, tiada Tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhluknya). Yang Tidak Mengantukusahkan Tidur. Yang Memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. Yang Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmu dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi (dapat kemuliaanNya) lagi Maha Besaar (kekuasaanNya)".

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 35

______________________________________________________________________

5. Baca Surah al-Baqarah:284

"Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan kepunyaan Alah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".

6. Baca Surah al-Baqarah: 285

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 36

______________________________________________________________________

"Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkannya daripada TuhanNya, dan juga orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah dan Malaikat-MalaikatNya, kitab-kitabNya dan rsul-rasulNya, (mereka berkata) Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulNya. Mereka berkata lagi; Kami dengar dan kamu taat. (Kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami dan KepadaMu jualah tempat kembali"

7. Baca Surah al-Baqarah : 286

"Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan apa yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau tersalah. Wahai Tuhan kami,janganlah bebankan kami dengan bebanan yang berat sebagaimana yang Engkau telah bebankan orang-orang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak terdaya kami memikulnya. Dan maaflah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapati kemenangan terhadap kaum-kaum kafir".

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 37

______________________________________________________________________

8. Baca Surah Ali-Imran : 18

"Allah menerangkan (kepada) sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti, bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang sentiasa mentadbir (seluruh alam) dengan keadilan dan malaikatmalaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana"

9. Baca Surah Ali Imran : 19

"Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam"

.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 38

______________________________________________________________________

10. Baca Surah Ali Imran : 26 -27:

"Katakanlah (wahai Muhammad), Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki; dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yanag Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki; dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkau sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan malam ke dalam waktu siang dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya"

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 39

______________________________________________________________________

11. Baca Surah al-Ikhlas – 1 atau 3 kali

"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani; Katakanlah (wahai Muhammad); Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan; dan tiada sesiapapun yang setara dengannya"

21. Baca Surah al-Falaq : 1 atau 3 kali

"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad), aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk; dari bencana makhluk-makhluk yang diciptakan dan dari bahaya gelap apabila ia masuk; dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus (pada simpulansimpulan) dan ikatan-ikatan; dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya"

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 40

______________________________________________________________________

22. Baca Surah an-Nas 1 atau 3 kali

"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad), Aku berlindung kepada (Allah) pemelihara sekalian manusia; yang menguasai sekalian manusia; Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia; dan dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia" 23. Baca surah al Fatihah - 1 kali

24. Baca – 3 kali

"Dengan nama Allah yang dengan nama itu tidak menjadi mudharat sesuatu pun sama ada di langit atau di bumi dan Dialah Allah Yang Maha Mendengar lagi maha Mengetahu"

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 41

______________________________________________________________________

25.

Baca :

"Ya allah Ya Tuhanku"

26.

Baca 33 kali :

"Maha Suci Allah"

27.

Baca :

"Maha Suci Allah, aku bertasbih sambil memuji-muji kekal sentiasa selama-lamanya" 28. Baca 33 kali :

"egala kepujian untuk Allah" 29. Baca :

"Segala kepujian untuk Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam atas mana-mana juga keadaan dan nikmat pengurniaannya"

30.
AKI / ANNUR 2005

Baca 33 kali

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 42

______________________________________________________________________

Allah Maha Besar

31.

Baca :

"Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar, segala puji untuk Allah sebanyak-banyaknya, maha suci Allah pagi dan petang, Tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah dengan ketunggalannya, tiada sekutu bagiNya, untuk Allah segala kerajaan dan bagiNya segala kepujian, Dia yang menghidupkan dan yang dmematikan dan Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan tidak upaya melainkan dengan pertolongan Allah, Tuhan Maha Tinggi lagi Maha Besar"

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 43

______________________________________________________________________

4.3.2 DOA SELEPAS SOLAT

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 44

______________________________________________________________________

• • • •

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad s.a.w. berserta keluarga dan sahabat sekelian. Ya Allah, kami memohon kepadaMu keselamatan agama, kesihatan jasmani, pertambahan dalam ilmu, keberkatan pada rezeki, taubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan memperolehi keampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika gelombang sakaratulmaut, dan lepaskanlah dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Ya Tuhan kami, janganlah goncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berikan kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Allah Taala memberikan rahmatNya ke atas junjungan kita Nabi Muhamaad s.a.w dan mensejahterakannya begitu juga ke atas sahabat-sahabatnya, dan segala puji itu bagi Allah Taala sekalian alam.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 45

______________________________________________________________________

AKTIVITI
4.9 Anda dikehendaki memperdengarkan: a. b. c. d. e. 4.10 Doa Iftitah Surah al Fatihah Bacaan ketika rukuk, duduk antara dua sujud dan sujud. Tahiyyat Awal dan Tahiyyat Akhir Doa Qunut

Tunjukkan cara solat-solat yang berikut: a. b. c. d. e. Solat Sunat Hajat Solat Sunat Istikharah Solat Zohor qasar Solat Jamak Takdim Maggrib dan Isyak Solat Jaak Takhir dan qasar serentak Asar dan Zohor.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 46

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 4C

4.9 4.10

Pelajar-pelajar memperdengarkan bacaan yang berkenaan. Pelajar-pelajar menunjukkan cara solat-solat yang berkenaan.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 47

______________________________________________________________________

INPU T 1D

4.4

AMALAN DAN AJARAN SESAT

4.4.0 PENGENALAN Ajaran sesat adalah suatu amalan atau fahaman yang tidak menepati ajaran Islam yang hakiki. Ajaran sesat boleh menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan dan membawa kepada perpecahan umat Islam. 4.4.1 TAKRIF AJARAN DAN AMALAN SESAT Ajaran dan amalan sesat bermaksud segala ajaran dan amalan yang dibawa oleh orang Islan atau bukan orang Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut adalah ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya amalan atau ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al Quran dan as Sunnah. Ajaran sesat adalah suatu amalan atau fahaman yanga tidak menepati ajaran Islam yang hakiki. Ajaran sesat menimbulkan kekeliruan umat Islam dalam kehidupan beragama. KEMUNCULAN AMALAN DAN AJARAN SESAT • • • Kemunculan ajaran sesat berpunca daripada pengaruh, kebudayaan, adat dan kepercayaan lama yang mengandungi unsur animisme dan dinamisme. Melalui campuran doktrin-doktrin Kristianiti, Hinduisme, Buddhisme dan lain-lain lagi. Wujudnya unsur-unsur kebatinan dalam pembersihan rohani seperti dalam ilmu persilatan yang boleh menyebabkan munculnya ajaran sesat ini.

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA AMALAN DAN AJARAN SESAT
AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 48

______________________________________________________________________

• • •

Wujudnya individu yang mempunyai kepentingan peribadi dan mengajar ajaran sesat untuk kepentingan kedudukan, pangkat dan sebagainya. Terdapat golongan yang ingin melemahkan ajaran perpaduan umat Islam. Mereka telah bertindak memesongkan kefahaman masyarakat Islam. Wujudnya golongan manusia yang hanya bertujuan untuk mengejar hari akhirat semata-mata. Mereka ini mereka-reka kaedah wirid dan amalan untuk tujuan tersebut.

FAKTOR TERSEBARNYA AJARAN SESAT Tersebarnya secara meluas buku-buku yang berunsur ajaran sesat di pasaran atau melalui guru-guru ajaran sesat tersebut. Terdapat ramai individu yang cuba menonjolkan diri sebagai seorang yang arif dalam ilmu-ilmu pengubatan dan agama semata-mata kerana mempunyai kepentingan diri. Kelemahan dari aspek undang-undang Negara yang mempunyai peruntukan untuk pengamal ajaran sesat terlalu ringan berbanding dengan kemudaratan ajaran tersebut.

4.4.2 CIRI-CIRI AJARAN DAN AMALAN SESAT • Sesorang yang mengaku atau mendakwa dirinya atau gurunya sebagai nabi atau rasul atau percaya ada lagi nabi selepas nabi Muhammad s.a.w. serta wahyu masih lagi turun. Seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahadi. Sejarah pernah membuktikan hampir setiap zaman atau dekad, terdapat orang yang mengakui dirinya menjadi Imam Mahadi. Mereka itu sama ada dari Pakistan, India, Arab atau di Nusantara semuanya adalah sama sahaja. Seseorang yang mendakwa roh orang mati menjelma di dalam badannya. Sesuatu kumpulan yang mendakwa kunci syurga terletak di tangan guru mereka dan guru mereka sahajalah yang boleh menentukan siapa boleh

• •

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 49

______________________________________________________________________

masuk ke syurga atau neraka, serta boleh pula menjamin seseorang untuk diampunkan dan kemudian masuk ke syurga.

4.4.3 CONTOH-CONTOH AJARAN DAN AMALAN SESAT AJARAN QADIANI Ajaran Qadiani diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dari India tahun 1889. Ajaran tersebut tersebar ke seluruh dunia sejak awal abad kedua puluh hingga sekarang. Ajaran ini mula bertapak di Malaysia pada awal 1930 an oleh Maulana Husin Iyaz walaupun ditentang oleh ulamaulama Islam. Pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini telah menggunakannya agama Islam untuk menyampaikan ajarannya yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai Imam Mahadi pada tahun 1891. Sementara pada tahun 1901 pula beliau mendakwa menjadi nabi dan pada tahun 1904 pula mendakwa dirinya sebagai jelmaan Krishna bagi orang-orang Hindu. Qadiani juga turut mengubah ayat-ayat al Quran menurut kefahaman mereka umtuk menarik pengikut-pengikutnya. AJARAN BAHAI Ajaran Bahai diasaskan oleh Mirza Husain Ali bin Mirza Abbas Buruzq al Muzandarani al-Nuri. Beliau telah menghasilkan satu kitab suci bagi agamanya yang dikenali sebagai al Bayan dan mendakwa dirinya sebagai ’Baha’ullah’ yang bermakna tuhan wujud dalam dirinya dan dalam alam ini. Beliau juga mendakwa dirinya paling sempurna dan dirinya sebagai tuhan yang mesti disembah. Ajaran ini akhirnya dikenali sebagai ajaran Bahai. Sembahyang dalam ajaran Bahai mempunyai sembilan rakaat dan perlu dilaksanakan tiga kali sehari. Ibadat puasa hanya dilakukan sebanyak sembilan belas hari dalam setahun dan kekecualian diberikan kepada orang sakit, musafir, permpuan mengandung dan wanita menyusukan anak. Dalam pelaksanaan ibadat haji pula hanya diwajibkan ke atas kaum lelaki. Semasa beliau masih hidup, pekerjaan haji dilakukan dengan menziarahi rumahnya sahaja dan selepas kematiannya berpindah pula ke kuburnya di Carmel, Israil.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 50

______________________________________________________________________

AJARAN TASLIM Ajaran Taslim merupakan ajaran sesat yang tertua di Malaysia yang dibawa oleh Haji Muhammad bin Shafie atau Mohammad Matahari pada tahun 1870 an di Kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ajaran ini kemudiannya berkembang ke Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain..

KESIMPULAN Langkah terbaik supaya tidak terjebak ke dalam ajaran sesat ialah dengan belajar dan mempelajari landasan agama Islam dengan kukuh. Sebarang keraguan dapat di atasi dengan ilmu dan iman. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud “Bertanyalah kepada ahli-ahli zikir (orang alim) sekiranya kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl)

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 51

______________________________________________________________________

AKTIVITI

Jawab semua soalan berikut.

4.11

Terangkan maksud ajaran sesat. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

4.12

Nyatakan dua kesan penyebaran ajaran sesat terhadap masyarakat Islam hari ini. i. ii. ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 52

______________________________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 4D

JAWAPAN

4.11

Maksud ajaran sesat ialah ajaran dan amalan yang dibawa oleh orang Islan atau bukan orang Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut adalah ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya amalan atau ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al Quran dan as Sunnah.

4.12

Kesan penyebaran ajaran sesat di kalangan asyarakat Islam ialah i. ii. Masyarakat Islam akan berpecah-belah dan akan menimbulkan kekeliruan sesama mereka. Maruah ajaran Islam akan tercemar di kalangan orang bukan Islam.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 53

______________________________________________________________________

FAKTA KUNCI

1.

TOHARAH atau BERSUCI • Dari segi bahasa - Membersihkan diri daripada segala kekotoran dan hadas. • Dari segi istilah - Membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada kekotoran, hadas dan najis. • Toharah terbahagi kepada dua bahagian: Toharah Hissiyah dan Toharah Maknawiyah. ALAT-ALAT yang boleh digunakan untuk bersuci ialah: • Air mutlak • Debu (tanah) yang bersih • Bahan peluntur yang bersifat tajam seperti tawas. NAJIS • Dari segi bahasa - sesuatu yang jijik, kotor dan tercemar. • Dari segi istilah najis bermaksud – semua jenis kotoran yang menghalang sah solat apabila terkena pada anggota badan , pakaian dan tempat solat. • Najis terbahagi kepada tiga bahagian : i. Najis Mukhaffafah (Najis Ringan) ii. Najis Mutawassitah (Najis Pertengahan) Ia terbahagi kepada dua iaitu Najis Hukmi dan Najis Aini iii. Najis Mughallazah (Najis Berat)

2.

3.

4.

SOLAT • Dari segi bahasa ialah doa. • Dari segi istilah solat bermaksud ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, mengikut syaratsyarat tertentu. SOLAT QASAR • Qasar bererti pendek atau ringkas. • Solat Qasar bermaksud memEndekkan solat fardu empat rakaat kepada dua rakaat.

5.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 54

______________________________________________________________________

6.

SOLAT JAMAK • Jamak bererti himpun. • Solat Jamak bermaksud menghimpunkan dua solat fardu ke dalam satu waktu. • Solat Jamak terbahagi kepada dua iaitu: Jamak Takdim dan Jamak Takhir. i. JAMAK TAKDIM Ialah melakukan dua solat dalam waktu pertama. Contoh: - Solat Zohor dan Asar dilakukan dalam waktu Zohor; - Solat Maghrib dan Isyak dilakukan dalam waktu Maghrib. ii. JAMAK TAKHIR Ialah melakukan dua solat dalam waktu kedua. Contoh - Solat Zohor dan Aar dilakukan dalam waktu Asar; - Solat Maghb dan Isyak dilakukan dalam waktu Isyak.

7.

SOLAT HAJAT Ialah melakukan solat sunat dua rakaat untuk memohon sesuatu hajat yang diharuskan syarak kepada Allah s.w.t. SOLAT ISTIKHARAH Ialah mengerjakan solat sunat dua rakaat untuk memohon kepada Allah s.w.t penentuan serta ketetapan hati baik dan buruknya pekerjaan atau hal sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang di dalam cita-cita serta hajatnya yang masih ragu-ragu antara baik dan buruknya pekerjaan itu.

8.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 55

______________________________________________________________________

PENILAIAN KENDIRI unit

1.

Air merupakan salah satu keperluan asas yang amat banyak kegunaanya kepada manusia. Dilihat dari segi hukum ia terbahagi kepada beberapa jenis, salah satu darinya ialah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Manakah antara air-air berikut termasuk dalam kategori ini ? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Air Salji. Air Kelapa. Air Must’mal. Air Musyammas. i dan ii. ii dan iii. iii dan iv. ii dan iv.

2.

Najis terbahagi kepada tiga jenis, yang perlu dibersihkan dengan cara yang berlainan. Pilih padanan yang betul. Najis Jenis Air kencing Mukhafafah Air liur anjing Mughalazah Arak yang sudah Mughalazah kering Muntah Mutawasittah Cara menyucikannya Percikkan air Basuh dengan 7 kali basuhan Basuh dengan satu kali air tanah dan enam kali air mutlak Hilangkan zatnya kemudian siram dengan air bersih

A B C D

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 56

______________________________________________________________________

3.

Terangkan perbezaan di antara solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir.

Solat Jamak Takdim

Solat Jamak Takhir

4.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wujudnya amalan dan ajaran sesat. Nyatakan faktor-faktor tersebut. Sebutkan ciri-ciri ajaran dan amalan sesat

5.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 57

______________________________________________________________________

PENILAIAN

1. 2. 3.

B. B Perbezaan antara solat Jamak Takdim dan solat Jamak Takkhi ialah:

Solat Jamak Takdim Ialah menghimpunkan dua solat dalam waktu solat yang pertama seperti menghimpunkan solat Zohor dan Asar dalam waktu Zohor

Solat Jamak Takhir Ialah menghimpunkan dua solat dalam solat yang kedua seperti menghimpunkan solat Zohor dan Asar dalam waktu Asar.

4. Faktor Tersebarnya Ajaran Sesat Tersebarnya secara meluas buku-buku yang berunsur ajaran sesat di pasaran atau melalui guru-guru ajaran sesat tersebut. Terdapat ramai individu yang cuba menonjolkan diri sebagai seorang yang arif dalam ilmu-ilmu pengubatan dan agama semata-mata kerana mempunyai kepentingan diri. Kelemahan dari aspek undang-undang negara yang mempunyai peruntukan untuk pengamal ajaran sesat terlalu ringan berbanding dengan kemudaratan ajaran tersebut.

AKI / ANNUR 2005

IBADAH-IBADAH KHUSUS

SPA101 / 4 / 58

______________________________________________________________________

5.

Ciri-ciri ajaran sesat ialah : • Seseorang yang mengaku atau mendakwa dirinya atau gurunya sebagai nabi atau rasul atau percaya ada lagi nabi selepas nabi Muhammad s.a.w. serta wahyu masih lagi turun. Seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahadi. Sejarah pernah membuktikan hampir setiap zaman atau dekad, terdapat orang yang mengakui dirinya menjadi Imam Mahadi. Mereka itu sama ada dari Pakistan, India, Arab atau di Nusantara semuanya adalah sama sahaja. Seseorang yang mendakwa roh orang mati menjelma di dalam badannya. Sesuatu kumpulan yang mendakwa kunci syurga terletak di tangan guru mereka dan guru mereka sahajalah yang boleh menentukan siapa boleh masuk ke syurga atau neraka, serta boleh pula menjamin seseorang untuk diampunkan dan kemudian masuk ke syurga.

• •

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 1 _______________________________________________________________ ______

UN IT 5

AK HL AK
OBJEKTIF

OBJEKTIF AM 1. Memahami konsep akhlak mahmudah dan mazmumah serta mengetahui beberapa punca pelanggaran akhlak, 2. Mengetahui dan memahami cara-cara pengukuhan dan pemantapan akhlak. OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: 1. Mentakrifkan akhlak mahmudah dan mazmumah. 2. Mengenalpasti ciri-ciri akhlak mahmudah dan mazmumah. Serta memberi contoh kedua-duanya, 3. Menghuraikan takrif punca, kesan dan pandangan Islam terhadap rasuah, sumbang mahram serta sikap putus asa. 4. Mengenalpasti peranan solat, puasa dan amalan sunat dalam pengukuhan akhlak. 5. Mengenalpasti peranan rakan dan persekitaran dalam mengukuhkan dan memantapkan akhlak.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 2 _______________________________________________________________ ______

INPU T 5A

5.1

AKHLAK TERPUJI

5.1.0 PENGENALAN. Akhlak adalah satu keadaan diri yang semulajadi melahirkan tingkahlaku secara langsung tanpa memerlukan pemikiran dan pengertian. Allah s.w.t. telah mencipta perasaan semulajadi ini dalam diri manusia sebagaimana firman Allah swt :

.

‫وﻧﻔﺲ وﻣﺎ ﺳﻮهﺎ. ﻓﺄﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرهﺎ وﺗﻘﻮهﺎ‬ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ‫َ َ ْ ٍ َ َ َٰ ﱠ َ َ َﱠ‬

ٰ

“ Demi jiwa dan kesempurnaan ciptaaannya , maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikannya dan kecewa orang yang menodainya.” (Surah as-Shams:7 Ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan dalam diri manusia unsur baik dan unsur buruk (fasik) terpulang kepada keturunan manusia untuk memilih salah satu daripadanya. Oleh itu ulamak telah membahagikan akhlak manusia kepada dua kategori akhlak baik atau mahmudah, akhlak jahat atau mazmumah. 5.1.1 KONSEP AKHLAK TERPUJI (MAHMUDAH) Pengertian Akhlak Terpuji Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati. Imam Ghazali telah menetapkan empat prisnsip utama akhlak yang menunjangi akhlak manusia bagi melahirkan akhlak terpuji iaitu:
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 3 _______________________________________________________________ ______

Hikmah ( Kebijaksanaan) iaitu satu keadaan dalam diri iaitu kekuatan akal yang membolehkannya secara semulajadi membezakan di antara baik dan buruk dalam semua perbuatan ikhtiariyah ( perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia sendiri). Daripada sifat ini akan melahirkan sifat baik hati, cerdik, bersangka baik dan pertimbangan baik. Adil Ia adalah kekuatan jiwa yang dapat meletakkan perasaan marah dan nafsunya mengikut kesesuaian keadaan berlandaskan pertimbangan akal dan syariat. Syajaah Ia adalah keupayaan diri yang akal dapat mengawal perasaan marah atau mengikut apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Pemarah, berani, bermujahadah dengan nafsu, menanggung penderitaan, lemah-lembut dan tetap pendirian. Iffah Ia adalah keupayaan diri uang dapat mendidik keinginan nafsu syahwat agar tunduk kepada kemahuan akal dan syariat. Pemurah, malu, sabar, pemaaf tolong-menolong, peramah dan kurang mengharap dari orang lain.

Apabila keempat-empat sifat ini wujud dalam diri manusia, barulah akan melahirkan sifat-sifat mahmudah yang lain. Jika sifat ini terhakis atau berlebihan dalam diri manusia akan melahirkan sifat yang keji pula. Sabda Rasulullah s.a..w;

‫ﺧﻴﺮ اﻷﻣﻮر أوﺳﻄﻬﺎ‬ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ ُ ُ َْ

ٰ

“Sebaik-baik perkara adalah bersederhana." Imam al Ghazali berpendapat bahawa akhlak yang baik dapat dicapai melalui proses mujahadah dan riadah dengan melawan hawa nafsu dan cuba mempertingkatkan akhlak diri sendiri.

5.1.2

CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 4 _______________________________________________________________ ______

Ciri utama akhlak Islamiah itu adalah ketakwaan kepada Allah s.w.t yang dibimbing melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as Sunnah. Taat kepada Allah dan ingin mendapat keredhaanNya Takut kepada siksaanNya. Tidak mudah berubah, tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu. MencintaiNya dan mengamalkan segala yang diperintahNya Menjadikan Islam sebagai sumber akhlak yang akan melahirkan insan yang dermawan, berani, adil, dapat dipercayai dan lain-lain serta menjauhkan diri daripada sifat bakhil, takbur, maksiat, dusta dan menjauhi sifat-sifat tercela yang lain. 5.1.3 CONTOH-CONTOH AKHLAK TERPUJI Akhlak mempunyai tali perhubungan yang akrab dengan iman dan takwa . Tanpa akhlak bermakna iman dan takwa menjadi gersang. Aklak yang baik disaran oleh al Quran banyak sekali seperti iman, takwa, amal soleh, ikhlas, sabar, amanah, zuhud dan sebagainya. Terdapat banyak contoh akhlak terpuji, di antaranya: a. Kasih sayang (ar-Rahmah) Sifat kasih sayang kepada semua manusia terutama antara manusia yang seagama sangat dipandang tinggi dan digalakkan oleh Islam sebagaimana dalam surah al-Balad : 17

‫وﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻤﺔ‬ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ََ
“Mereka saling berpesan dengan kesabaran, dengan kasih sayang." mereka saling berpesan

”Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud, “Sesiapa yang tidak bersifat belas kasihan kepada yang ada di bumi dia pun tidak dikasihi oleh yang ada di langit.” (At Tibrani) b. Adil Adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, memberi hak kepada mereka yang memiliki hak, membebankan kewajipan bagi mereka yang mempunyai kewajipan. Hak yang diberikan itu tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana firman Allah Taala

‫إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﻦ‬ ِ ْ ِ َ ِ َْْ ِ ُ ُ َ َ ‫ِ ﱠ‬
dalam surah an-Nahl : 90 yang bermaksud “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.”

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 5 _______________________________________________________________ ______

c. Berani dan Sabar Berani ialah menghadapi bahaya dan penderitaan dengan tabah dan dapat menguasai jiwanya dan bertindak menurut semestinya. Syarat berani ialah sabar, iaitu tabah menahan penderitaan, tidak putus asa, tenang menghadapi penderitaan. Oleh itu sabar adalah ciri akhlak yang utama. Firman Allah s.w.t. dalam surah an-Najm :121 yang bermaksud: “Sabar dan tawakkal kepada Allah adalah pangkal kemenangan.” d. Keunggulan peribadi. Individu yang berperibadi tinggi menjalankan tugas-tugasnya dengan rapi dan cekal sepanjang hayat. Inilah yang dinamakan keunggulan peribadi dan setiap kegiatan yang melatih individu untuk membentuk peribadi yang kukuh terpaksa dijalankan secara teratur dan tetap sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Perbuatan yang paling disukai oleh Allah ialah perbuatan yang dilakukan secara berterusan walaupun ia kecil.” e. Memelihara kesucian diri. (al-Iffah) Ia bererti menjaga diri daripada segala keburukan supaya terpelihara kehormataan diri. Seseorang muslim harus sentiasa berusaha memelihara kesucian dirinya dan hawa nafsu, lidah serta hatinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ ذآﻬﺎ وﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ دﺳﻬﺎ‬ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ
“Berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya.” (Surah a-Shams : 9 – 10) f. Ketepatan Masa Menjaga masa adalah ciri-ciri sifat yang baik. Solat mengajarkan kita mengenai ketepatan masa. Latihan ini kita jalankan secara berterusan dan tetap. Jika kita sentiasa tepat dengan solat berjemaah setiap hari insyaAllah kita akan tepat dalam segala kegiatan yang kita lakukan. KESIMPULAN Akhlak memainkan peranan yang penting untuk melahirkan insan yang baik dan beramanah serta menghindarkan insan yang jahat dan khianat. Oleh kerana itu akhlak yang mulia adalah faktor terkuat untuk menyokong pembangunan rohani manusia.

AKTIVITI
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 6 _______________________________________________________________ ______

5.1

Nyatakan dua kepentingan akhlak Islamiah. i. ii.

5.2

Senaraikan empat ciri-ciri akhlak mahmudah.

5.3

Manakah di bawah ini yang merupakan akhlak terpuji yang disarankan oleh Islam. a. b. c. d. Solat lewat waktu Menutup aurat di tempat-tempat tertentu sahaja. Banyak bercakap semasa belajar. Berani kerana benar

5.4

Berikut adalah contoh-contoh akhlak mahmudah yang perlu ada dalam setiap diri muslim. i. takbur ii. iffah iii. syajaah iv. ujub a. b. c. d. i dan iii ii dan iii iii dan iv. I, ii dan iii

AKI / ANNUR 2005

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 5A

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 7 _______________________________________________________________ ______

5.1

Dua kepentingan akhlak ialah : i. Dapat melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah s.w.t ii. Dapat mewujudkan masyarakat yang saling hormat-menghormati di antara satu sama lain. Ciri-ciri akhlak Islamiah ialah: i. Ciri yang utama akhlak Islamiah itu adalah ketakwaan kepada Allah s.w.t yang dibimbing melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as Sunnah. ii. Taat kepada Allah dan ingin mendapat keredhaanNya iii. Takut kepada siksaanNya. iv. Tidak mudah berubah, tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu. D B

5.2

5.3 5.4

AKI / ANNUR 2005

INPU T 5B

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 8 _______________________________________________________________ ______

5.2

AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)

5.2.0 PENGENALAN Akhlak mazmumah ialah perbuatan tercelai menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar zarah.” (Riwayat Muslim) 5.2.1 KONSEP AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH) Akhlak tercela atau akhlak buruk dalam bahasa Arab dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah, merupakan sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Sebarang sifat dan akhlak yang tergolong dalam kategori akhlak buruk amat dibenci dan dikeji dalam pandangan Islam. Antara akhlak atau sifat mazmumah ialah menyengutukan Allah s.w.t., bohong, takbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sebagainya. 5.2.2 CIRI-CIRI AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH) • • • • • • Ciri yang utama akhlak mazmumah itu adalah tidak bertaqwan kepada Allah s.w.t yang tidak berlandaskan melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as- Sunnah. Ingkar kepada Allah dan tidak ingin mendapat keredhaanNya Tidak takut kepada siksaanNya. Mudah berubah, tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu. Tidak mencintaiNya dan tidak mengamalkan segala yang diperintahNya. Tidak menjadikan Islam sebagai sumber akhlak, yang akan melahirkan insan yang bersifat bakhil, takbur, maksiat, dusta dan menjauhi sifat-sifat tercela yang lain.

5.2.3 CONTOH AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 9 _______________________________________________________________ ______

a. Dengki Dengki ialah perasaan iri hati atau rasa benci seseoerang. Biasanya perasaan ini timbul pada seseorang manusia bila mana dia melihat orang lain mendapat nikmat atau mempunyai kelebihan daripadanya kemudian dia mengharap semoga nikmat dan kelbihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya. Sifat atau perasaan seperti ini adalah sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah bahkan Allah s.w.t telah mnegaskan di dalam al Quran;

‫وﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮا ﻣﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬ ٍ ْ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ِ ِ ُ َ ‫َ َ َ َ َ ﱠ َ َ ﱠ‬
“ Dan janganlah kamu iri hati apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian daripada kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.” (Surah an-Nisak : 32) Sifat dengki dapat menghabiskan segala amal kebajika seseorang sesuai dengan sabda rasulullah s.a.w yang bermaksud, “Jauhilah oleh kamu sifat dengki itu, bahawasanya perasaan dengki itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering.” Islam membolehkan dua perkara hasad iaitu: i. Hasad kepada orang kaya yang pemurah. Dengan adanya perasaan hasad seperti ini, seseorang itu akan timbul pula hasrat atau azam dalam jiwanya bahawa kalau dia kaya seperti orang itu, dia sendiri pun akan berbuat demikian. ii. Hasad kepada orang yang berilmu pengetahuan. Perbuatan hasad seperti ini dibolehkan dalam agama kerana ia akan menimbulkan suatu azam menuntut ilmu pengetahuan.

b. Fitnah Fitnah dapat diertikan dengan menghasut yang bermaksud menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah di sana-sini supaya orang yang mendengar menjadi benci dan naik radang. Perbuatan ini amat tidak disukai dalam Islam sebab orang yang menghasut itu tergolong dalam golongan orang yang fasik. Adapun Islam tidak menerima orang fasik itu sebagai saksi apa lagi untuk mendengar cakapnya.

Hal ini ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam al Quran dari
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 10 _______________________________________________________________ ______

‫ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا إن ﺟﺎءآﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺈ ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا أن ﺗﺼﻴﺒﻮا‬ ُْ ِ ُ ْ َ ُ‫ََﱡ َ ﱠ ِ ْ َ َ َُ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ُ ِ َ ٍَ َ َ َﱠ‬ ‫ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﻠﺔ ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺪﻣﻴﻦ‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ُ َ ٍ َ َ ِ ً ْ َ

ٰ

“Hai orang yang beriman jika datang kepadamu orang yang fasik membawa perkhabaran hendaklah kamu periksa kebenarannya kerana ditakuti kalau-kalau kamu menganiaya seseuatu kaum dengan tiada pengetahuannya akhirnya kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujarat : 6) Perbuatan hasad ini diharamkan oleh Islam atas sebab-sebab: • • • • Perbuatan menghasut ini boleh menyebabkan pergaduhan dan permusuhan. Sebahagian besar daripada penghasut ini adalah berniat untuk memutuskan hubungan orang yang sudah sedia retak hubungannya. Akibat dari hasutan itu, banyak orang teraniaya. Orang yang hobinya menghasut biasanya lalai dari mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dan dibenci oleh masyarakat, akhirnya perbuatan sendiri akan menganiaya dirinya kembali.

c. Bertengkar Bertengkar dapat juga diertikan dengan berbantah. Secara takrif yang agak lebih tepat bertengkar dapat diertikan dengan bertukar fikiran untuk mencari kemenangan tanpa hakim. Dengan demikian setiap perbincangan yang hanya bertujuan untuk mencari kemenangan, kemegahan adalah tidak baik. Bertengkar yang dibolehkan adalah untuk mencari kebenaran. Pertengkaran yang tidak diingini dalam Islam yang dapat menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan atau perkelahian akhirnya wujudlah pwrmusuhan. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. melalui sebuah hadis yang bermaksud:” Tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi mereka petunjuk oleh Allah melainkan orang yang bertengkar.” (Riwayat Termizi dan Ibn Majah)

d. Mengumpat
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 11 _______________________________________________________________ ______

Mengumpat ialah memperkatakan seseorang di belakangnya. Biasanya yang diperkatakan ini adalah sekitar kelakuan, keadaan badan, perangai dan sebagainya. Dilihat dari segi bentuknya, mengumpat ini dapat dibahagi kepada tiga jenis: i. Ghibbah – ialah memperkatakan keburukan seseorang di belakangnya. ii. Buhtan – ialah mereka-reka perkara dusta yang membabitkan seseorang untuk tujuan memburuk-burukkannya supaya harga dirinya jatuh di tengah masyarakat. iii. Ifkun – iaitu menaburkan berita-berita fitnah yang didengar dari seseorang kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Ketiga-tiga perlakuan di atas termasuk kepada perlakuan mengumpat. Perbuatan ini adalah suatu tindakan yang sangat keji dan diharamkan dalam Islam malahan ia termasuk kepada golongan dosa-dosa besar, sebagaimana Allah s.w.t. telah menegaskan di dalam al Quran dalam surah al Hujarat: 12

‫ﻻ ﺗﺠﺴﺴﻮا وﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ أﻳﺤﺐ أﺣﺪآﻢ أن ﻳﺄآﻞ‬ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ‫َ َ َ ﱠ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ ِ ﱡ‬ .‫ﻟﺤﻢ أﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻜﺮهﺘﻤﻮﻩ‬ ُ ْ ُ ُْ ِ َ َ ًْ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ
“ Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah engkau menghina kepada setengahnya. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu akan merasa jijik.” (Surah al Hujarat: 12) Seiring dengan ketegasan Allah s.w.t. ini, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Janganlah kamu berdengki-dengki, janganlah berbencibencian, janganlah berkeras-kerasan, janganlah memutuskan tali perhubungan, janganlah kamu mengumpat sesama kamu malahan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

AKTIVITI
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 12 _______________________________________________________________ ______

Arahan : Jawab semua soalan di bawah. 5.5 Berikan definisi akhlak mazmumah mengikut pandangan Islam. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5.6 Nyatakan 3 kesan buruk individu yang memiliki akhlak mazmumah mengikut pandangan anda. i. ii. iii. 5.7. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ___________________________________________________

Sebutkan empat contoh akhlak mazmumah yang boleh memecah-belahkan hubungan persaudaraan sesama manusia. i. ii. iii. iv. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 5B

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 13 _______________________________________________________________ ______

5.5.

Definisi akhlak mazmumah ialah: perbuatan tercelai menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar zarah.” (Riwayat Muslim) 3 kesan buruk individu yang memiliki akhlak mazmumah ialah : i. ii. iii. Ia boleh menyebabkan pergaduhan dan permusuhan. Boleh memutuskan hubungan persaudaraan sessama manusia. Berlakunya penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

5.6

5.7

Empat contoh akhlak mazmumah yang boleh memecah-belahkan hubungan persaudaraan sesama manusia ialah: i. ii. iii. iv. Dengki Fitnah Mengumpat Sombong

INPU T 5C

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 14 _______________________________________________________________ ______

5.2

PELANGGARAN AKHLAK 5.3.0 PENGENALAN Masalah pelanggaran akhlak terbentang luas di hadapan kita dan tidak boleh disembunyikan lagi. Ia merupakan satu fenomena menyeluruh menghakis ketahanan dan kekuatan nilai-nilai Islam. Ia juga mempunyai misi dan visi terhadap pembangunan dan penerusan tamadun agama, bangsa dan negara. Berbagai-bagai krisis akhlak kini terus menular dalam masyarakat kita seperti rasuah, sumbang muhram, penderaan, pelacuran dan lain-lain lagi. 5.3.1 RASUAH Rasuah bukanlah fenomena baru. Ia adalah fenomena universal tanpa batasan waktu dan tempat. Tiada negara boleh mendakwa ia boleh bebas dari jenayah rasuah. Kewujudannaya bermula sejak sejarah peradaban manusia, dinodai oleh sifat-sifat tamak dan haloba. Rasuah merupakan suatu jenayah berat yang mudah menular dalam sistem hidup masyarakat. Pengertian Rasuah Perkatan rasuah berasal dari perkataan arab yang berbunyi al-risyuah. Mahmud Muhammad at-Tahani dalam kamusnya An-Nihayah Ibnu Athir memberikan definisi rasuah dari segi bahasa ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbelitkan fakta iaitu untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Menurut istilah syarak, sebagaimana dikemukan oleh Yusuf al-Qardawi iaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawan-lawannya.

Punca Rasuah Antara faktor terpenting yang menjadi punca rasuah kerana penglibatan golongan atasan yang berkuasa dalam kehidupan yang serba mewah. Justeru untuk memenuhi keperluan berbelanja dengan mewah, golongan atasan terpaksa melakukan rasuah. Faktor kedua yang menyebabkan rasuah berkaitan rapat dengan sikap suka kepada kehidupan mewah. Ini kerana tabie manusia yang amat suka pada harta benda sebagaimana yang dijelaskan dalam al Quran: (Surah al-Fajr :20)
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 15 _______________________________________________________________ ______

‫وﺗﺤﺒﻮن اﻟﻤﺎل ﺣﺒﺎ ﺟﻤﺎ‬  َ ُ َ َ ْ َ ْ ‫َُ ِﱡ‬
“Dan kamu mencintai harta benda berlebihan.” dengan kecintaan yang (Surah al-Fajr :20) Selain dari itu, lemahnya didikan agama dalam masyarakat pada masa ini menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dan terpedaya dengan jenayah rasuah. Kesan Amalan Rasuah Terdapat banyak kesan amalan rasuah yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Di antaranya ialah: Berlaku ketidakadilan di kalangan masyarakat. Berlaku permusuhan Berlakunya penindasan terhadap orang yang lemah. Banyak berlaku penipuan dan penyelewengan di masyarakat ataupun organisasi pentadbiran. Melemahkan dan memundurkan umat Islam dan negara. Menjatuhkan kesucian ajaran Islam. Dimurkai oleh Allah s.w.t.

dalam

Pandangan Islam Terhadap Amalan Rasuah Islam adalah satu agama menolak dan mengharamkan amalan rasuah. Membenteras gejala rasuah dalam masyarakat adalah satu jihad sosial yang sangat utama demi keadilan yang dituntut oleh Allah s.w.t. Perbuatan seumpama itu dengan sendirinya mencemarkan Islam. Mereka bukan sahaja mengkhianati kepada rakyat secara umumnya malah dengan rasuah itu mereka telah mengakibatkan agama Islam juga tercela, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

‫اﻟﺮاﺷﻰ واﻟﻤﺮﺗﺸﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر‬ ‫َْ َ ِ َ ْ ُ َْ ِ ِ ﱠ‬ ِ
“Pemberi dan penerima rasuah berada dalam neraka.” Untuk manusia yang beriman, hadis di atas amat menakutkan tetapi buat mereka yang imannya sudah diselaputi oleh serakah duniawi sabda Rasulullah s.a.w. ini tidak mencecahkan ke hati nuraninya. Rasulullah s.a.w. juga meramalkan bahawa akan datang suatu zaman atas umat manusia di mana manusia menjadikan wang sebagai berhala mereka. Perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka. Perempuan-perempuan
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 16 _______________________________________________________________ ______

menjadi kiblat mereka. sahaja.

Iman mereka sudah hilang kecuali namanya

Rasulullah s.a.w. sendiri pernah ditawarkan perempuan cantik , jawatan tinggi dan harta kekayaan oleh musyrikin Quraisy agar berhenti daripada berdakwah ke jalan Allah s.w.t. Apa yang nabi s.a.w. jawab ialah seandainya kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku nescaya aku sekali-kali tidak akan berhenti daripada menyampaikan ajaran tauhid tersebut. Demikianlah kentalnya iman rasulullah s.a.w. untuk tidak terlibat dengan gejala rasuah yang menjijikkan itu.

5.3.2 SUMBANG MAHRAM Takrif Sumbang Mahram Dari segi bahasa perkataan sumbang mahram bererti kelakuan yang tidak mematuhi adat. Berzina dengan orang yang tidak halal berkahwin (mengikut kamus dewan). Dari segi istilah sumbang mahram hubungan seksual di antara sesama anggota keluarga iaitu bapa dan anak perempuan, ibu dan anak lelaki, abang dan adik kandung, bapa dan anak tiri, ataupun datuk dan cucu. Punca Berlakunya Sumbang Mahram Gejala ini semestinya berpunca daripada kurangnya didikan agama dan kurang penerapan serta mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan individu dan institusi kekeluargaan. Peranan media cetak dan elektronik yang berpengaruh di tengahtengah masyarakat menawarkan kebebasan seks dan kerendahan moral. Keadaan seumpama ini mengajak anak-anak muda kita untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa mengira mahram ataupun tidak. Kurangnya penekanan dari segi pergaulan dan pemakaian di kalangan ahli keluarga seperti memakai pakaian yang mengghairahkan dan bebas dari segi tindakan tanpa mengira adat dan ajaran Islam Tayangan video dan VCD lucah senang didapati di pasaran dan mereka dengan mudah dapat menonton video-video dan VCD-VCD tersebut di rumah ketika ibu bapa mereka sibuk bekerja dan mereka terdorong untuk mempraktikkan apa yang mereka tonton tanpa mengira apa akibatnya.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 17 _______________________________________________________________ ______

Sikap dan perlakuan ibu bapa menjadi ganas kerana hilang pertimbangan dan mempunyai maruah yang rendah menyebabkan mereka cenderung untuk mendera anak-anak mereka. Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada golongan yang tidak berkemampuan untuk menahan dan menghadapi tekanan dan kekecewaan serta bergelumang dengan berbagai-bagai dosa. Kesan Sumbang Mahram i. Terhadap Individu Ia akan merugikan individu itu sendiri iaitu perlu menanggung bebannya sendiri dan memalukan diri sendiri. Menanggung sendiri masalah dan dosa terhadap Allah s.w.t. Akan menyebabkan dibenci oleh masyarakat dan keluarganya sendiri dengan perbuatannya melakukan sumbang muhram. Membawa keburukan dan kemudaratan kepada diri sendiri seperti dihinggapi penyakit AIDS. ii. Terhadap Masyarakat Akan dipandang hina oleh masyarakat dan akan dipandang serong oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat susah untuk menerima individu yang melakukan sumbang mahram. Malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Rumahtangga akan menjadi porak-peranda.

iii. Terhadap Negara Imej negara akan terjejas kerana masalah gejala sosial semakin bertambah khususnya sumbang mahram di kalangan masyarakat. Menambah beban negara dari segi penubuhan pusat-pusat perlindungan terhadap mangsa-mangsa sumbang mahram. Masyarakat akan berpecah-belah dan akan menimbulkan masalah kepada negara. Pandangan Islam Terhadap Sumbang Mahram

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 18 _______________________________________________________________ ______

Sumbang mahram amat dibenci oleh Allah s.w.t kerana ia menodai pertalian suci kekeluargaan dan sekaligus mampu menjadi punca perpecahan keluarga umumnya serta perbalahan umat Islam khasnya. Firman Allah s.w.t

‫وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ‬ َ‫َ َ َ ْ َُ ْ ﱢ‬
“Dan janganlah kamu menghampiri zina.” • Allah s.w.t. telah menjelaskan dalam ayat tersebut bahawa Islam melarang umatnya mendekati apa saja unsur perzinaan kerana jenayah sumbang mahram juga merupakan salah satu daripada perzinaan dan ia boleh terjadi dengan berlakunya rogol, zina, persetubuhan di antara yang mempunyai hubungan kandung atau bersaudara (muhram). Ia biasanya boleh berlaku sama ada secara paksa, rela atau tidak disedari oleh mangsa. Kebanyakan mangsa berlaku kepada golongan kanakkanak bawah umur. Ulamak berselisih dalam menentukan hukuman ke atas pesalah zina dengan mahram. Ada di kalangan mereka menghukumkan pesalah jenayah ini dengan hukuman zina iaitu rejam atau seratus kali sebatan berdasarkan status muhsan atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan mereka dihukum mati jika mahram itu ialah mahram muabbad iaitu yang haram kahwin selamanya dan ada kalangan berpendapat pesalah dihukum dengan hirabah iaitu bunuh jika ia desertakan dengan paksaan. Abdul Karim Zaidan menyokong pendapat pesalah zina mahram (haram muabbad) dibunuh.

5.3.3 SIFAT PUTUS ASA, MALAS DAN TIDAK BERSUNGGUHSUNGGUH Sifat Putus Asa Dalam mengejar cita-cita untuk bahagia dan berjaya, biasanya kebanyakan daripada kita akan menghadapi sedikit sebanyak rintangan dan halangan. Namun begitu, ada juga segolongan yang terpaksa menghadapi rintangan dan halangan yang amat perit dan tidak pernah putus-putus. Andai kata kita termasuk ke dalam golongan kedua itu, jangan sekali-kali kita mudah hilang semangat, berpatah hati dan berputus asa.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 19 _______________________________________________________________ ______

Kita hendaklah menyedari bahawa kesemua rintangan dan halangan tersebut adalah dugaan daripada Allah s.w.t. Semakin besar dugaan yang terpaksa ditempuh, semakin besarlah ganjaran atau rahmat yang akan diterima Allah s.w.t kelak. Putus asa terhadap rahmat Allah s.w.t adalah salah satu daripada dosa besar. Sifat putus asa adalah sebesar-besar lawan kepada sifat sabar. Orang yang berputus asa ialah orang yang hilang kesabarannya. Apabila jiwa telah diresapi sifat putus asa maka pudarlah cita-cita, keringlah pengharapan pada rahmat Allah s.w.t., tiadalah lagi daya dan keinginan untuk terus berusaha dan berjuang. Sifat lekas putus asa dalam menghadapi dugaan dan perjuangan memperbaiki hidup serta cepat hilang kesabaran dan mengharapkan rahmat Allah s.w.t. samalah dengan mensia-siakan amalan peribadatan dan perhambaaan kepadaNya. Firman Allah s.w.t.

‫وﻻ ﺗﺎﻳﺌﺴﻮا ﻣﻦ روح اﷲ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺎﻳﺌﺲ ﻣﻦ روح اﷲ‬ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ُ ‫َ َ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِﱠ‬ ‫اﻻ اﻟﻘﻮم ٰاﻟﻜﻔﺮوا‬ ُ ِ ُْ َ ‫ِ ﱠ‬
“Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiadalah yang berputus asa dari rahmaat Allah melainkan kaum yang kafir.” (Surah Yusuf : 87) Kita tidak perlu berputus asa jika kita sedar setiap rintangan dan halangan itu semua ujian dari Allah s.w.t. Kita juga tidak perlu berputusa asa jika kita insaf bahawa rintangan dan halangan yang menimpa kita itu merupakan pertanda-petanda sayang Allah s.w.t. terhadap kita. Allah s.w.t. berfirman

‫واﺻﺒﺮوا إن اﷲ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺮﻳﻦ‬ َ ْ ِ ِ‫َ ِْ ُ ْ ِ ﱠ َ َ َ ﱠ‬
“Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar.” (Surah al-Anfal : 46) Perjuangan dalam hidup mestilah teguh dan tetap dan hadapilah segala cabaran dengan cekal sambil teguh mengingati Allah s.w.t. supaya kita
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 20 _______________________________________________________________ ______

sentiasa terus-menerus dalam pemeliharaanNya serta mesti yakin sepenuhnya bahawa Allah s.w.t. tetap bersama kita. Sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫ﻓﻼ ﺗﻮﻟﻮهﻢ اﻷدﺑﺎر‬ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ‫َ َ َ َﱡ‬
“ Maka janganlah kamu berpaling undur.” (Surah al-Anfal : 15) Perjuangan hidup kita akan dirahmati Allah s.w.t. selagi matlamatnya dalah untuk kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah s.w.t

‫ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻻ ﺑﺈذن اﷲ وﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ‬ ِ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ِ ْ ِِ ‫َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ٍ ِ ﱠ‬ ‫ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ‬ ُ ََْ ِ ْ َ
“Tidak ada kesusahan yang menimpa melainkan dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada dirinya.” (Surah at-Taghabur:11)

MALAS Sifat malas hampir sama dengan keadaan lemah jiwa dan sama-sama merupakan sumber kegagalan dan kemunduran. Malas adalah sikap mental yang menunjukkan ketiadaan ghairah dan semangat kerja. Sebab Timbulnya Sifat Malas Lesu rohani kerana kuat bekerja. Keadaan fizikal yang tidak normal. Pengaruh persekitaran. Kekurangan pendidikan. Pengaruh keturunan.
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 21 _______________________________________________________________ ______

Ciri-Ciri Malas Sikap lesu Bersikap acuh tak acuh Hilang kemahuan dan tenaga. Kesan Buruk Sifat Malas Lumpuhnya semangat bekerja sehingga orang yang terkena penyakit malas tersebut akan menjadi beban masyarakat. Dia hanya mahu dilayani orang tetapi tidak dapat melayani orang lain. Mengakibatkan kebodohan, kebekuan dan kemunduran. Menimbulkan penderitaan zahir dan batin, hanya orang yang bersungguh-sungguh dapat memenuhi kehendak hidupnya. Terbuangnya waktu tanpa makna. Hari-hari dilalui dengan kehampaan, umur habis tanpa jasa dan amal soleh. Tiada kesan dan tiada yang patut untuk dikenang selama hayat dikandung badan. Cara Mengatasi Sifat Malas Kesedaran akan bahaya sifat malas akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Kesedaran akan pentingnya waktu dan nilai hidup. Sentiasa berpegang dengan ajaran Islam dan beristiqamah dalam sesuatu pekerjaan yang dilakuakn. Mempunyai sikap ingin maju dan berdaya saing.

SIKAP TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH Takrif Sikap tidak bersungguh-sungguh ialah melakukan sesuatu perkara dengan tidak memberi perhatian dengan sepenuhnya atau dalam erti kata melakukan perkara dengan sambil lewa. Punca Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 22 _______________________________________________________________ ______

Mengambil mudah terhadap sesuatu perkara, seperti hanya melepaskan batuk di tangga. Tidak berminat di dalam melakukan sesuatu perkara serta tidak memberi tumpuan dengan sepenuhnya. Menghadapi tekanan perasaan dan gangguan emosi seperti mencampuradukkan masalah peribadi dengan perkara yang hendak dilakukan. Malas, berlengah-lengah membuat sesuatu perkara (bertangguh-tangguh) dan melebihi perkara yang tidak penting. Memilih jalan yang salah terhadap sesuatu perkara serta cemburu atau dengki terhadap kejayaan orang lain dan sebagainya. Kesan Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh Sesuatu pekerjaaan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna dan tertangguh. Hasrat tidak akan tercapai dan kejayaan tidak akan diperolehi kerana tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh. Seseorang itu akan rugi dan tidak akan disenangi oleh masyarakat. Akan ketinggalan dalam sesuatu perkara serta akan menghadapi tekanan perasaan dan sebagainya. Cara-Cara Mengatasi Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh Melakukan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Selalu berdoa dan melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. supaya tidak ada sikap buruk tersebut dan memperolehi keyakinan diri. Sentiasa mendampingi orang yang bersungguh-sungguh dan baik seperti mencari sahabat yang boleh membimbing dan memberikan semangat kepada seseorang. Membuat atau menyelesaikan perkara yang mudah dahulu sebelum melakukan perkara yang susuah dan sebagainya. KESIMPULAN
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 23 _______________________________________________________________ ______

Sikap putus asa, malas dan tidak bersungguh-sungguh adalah suatu sikap yang tidak baik bagi seseorang itu tanpa mengira usia dan akan menyebabkan hidup kita akan sentiasa tidak terurus, teratur dan mudah melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫وﻻ ﺗﻬﻨﻮا وﻻ ﺗﺤﺰﻧﻮا وأﻧﺘﻢ اﻻﻋﻠﻮن إن آﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ َ
“ Dan janganlah engkau merasa emah dan berduka cita (terhadap apa yang menimpa kamu) pada hal kamulah orang yang tertinggi jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. (Surah Ali-Imran : 139)

AKTIVITI

5.8

Berikan definisi rasuah mengikut pandangan Islam. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 24 _______________________________________________________________ ______

5.9

Tuliskan kesan perlakuan sumbang mahram di dalam ruangan yang disediakan. 1. 2. 3.

5.10

Nyatakan cara-cara mengatasi sifat malas dan sikap tidak bersungguh-sungguh di dalam kehidupan anda seharian. i. ii. iii. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 1C

5.8

Definisi rasuah mengikut pandangan Islam ialah: Perkatan rasuah berasal dari perkataan arab yang berbunyi al-risyuah. Mahmud Muhammad at-Tahani dalam kamusnya An-Nihayah Ibnu Athir memberikan

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 25 _______________________________________________________________ ______

definisi rasuah dari segi bahasa ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbelitkan fakta iaitu untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Menurut istilah syarak, sebagaimana dikemukan oleh Yusuf al qardawi iaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawanlawannya.

5.9

Kesan perlakuan sumbang mahram ialah: 1. 2. 3. Akan menyebabkan dibenci oleh masyarakat dan keluarganya sendiri dengan perbuatannya melakukan sumbang muhram. Menambah beban negara dari segi penubuhan pusat-pusat perlindungan terhadap mangsa-mangsa sumbang muhram. Masyarakat akan berpecah-belah dan akan menimbulkan masalah kepada negara

5.10

Cara-cara mengatasi sifat malas dan sikap tidak bersungguh-sungguh di dalam kehidupan saya seharian ialah: i. ii. iii. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Selalu berdoa dan melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. supaya tidak ada sikap buruk tersebut dan memperolehi keyakinan diri. Sentiasa mendampingi orang yang bersungguh-sungguh dan baik seperti mencari sahabat yang boleh membimbing dan memberikan semangat kepada seseorang.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 26 _______________________________________________________________ ______

INPU T 5D

5.3

PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK 5.4.0 PENGENALAN Manusia yang unggul adalah mereka yang memenuhi ciri-ciri individu Islam yang sebenarnya menurut kehendak al-Quran dan as-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi mewujudkan manusia unggul, seseorang itu hendaklah memiliki ciri-ciri keunggulan iaitu keimanan yang utuh,

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 27 _______________________________________________________________ ______

amal ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardu kifayah serta akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan dan amal saleh. 5.4.1 PENGUKUHAN AKHLAK DENGAN IBADAT SOLAT, PUASA DAN AMALAN SUNAT Ibadat Solat Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam berbagai-bagai segi. Antaranya ia menjadi sebahagian sifat orang yang bertakwa yang menurut arahan kitab suci al-Quran. Mereka yang memperlengkapkan dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji itu mendapat petunjuk daripada Allah s.w.t. dan seterusnya beroleh kejayaan. Al Quran dari segi yang lain menerangkan solat memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawal daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat. Sebagaimana firman Allah s.w.t;

‫إن اﻻﻧﺴﻦ ﺧﻠﻖ هﻠﻮﻋﺎ إذا ﻣﺴﻪ اﻟﺸﺮ ﺟﺰوﻋﺎ وإذا ﻣﺴﻪ‬ ُ ‫ِ ﱠ ِ ْ َ ُ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ َ ﱠ ُ َ ﱡ َ ُ ْ ً َِ َ َ ﱠ‬ ‫اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻨﻮﻋﺎ اﻻ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ‬ َ ْ ‫َ ْ ُ َ ُ ْ ً ِ ﱠ ُ َﱢ‬
“Sesungguhnya manusia dijadikan dalam bertabiat resah-gelisah (lagi bakhil dan kedekut). Apabila dia ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah dan apabila dia peroleh kesenangan dia sangat bakhil kedekut kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang.” (Surah al-Insan : 19 – 22) Solat sangat memberi kesan dalam membentuk peribadi muslim kerana ia: • Mencegah dari fasad dan mungkar. Firman Allah s.w.t.

‫وأﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة إن اﻟﺼﻠﻮة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ‬ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ ‫ََ ِ ِ ٰﱠ َ ِ ﱠ ٰﱠ‬
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 28 _______________________________________________________________ ______

“Dan dirikanlah solat (dengan tetap) sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar.” Dalam ayat tersebut perkataan ‘fasya’ yang ditakrifkan oleh al-Raghib al-Asfahan ialah sesuatu yang sangat keji sama ada dari segi perbuatan atau perkataan seperti zina, mencuri dan minum arak. Manakala mungkar pula ialah sesuatu yang diingkar daripada syarak. (Surah al-Ankabut : 45) • Orang mukmin sahaja yang cintakan solat. Sebagaimana firman Allah s.w.t. menerangkan terhadap orang munafik iaitu:

‫إن اﻟﻤﻨﻔﻘﻴﻦ ﻳﺨﺪﻋﻮن اﷲ وهﻮ ٰ ﺧﺪﻋﻬﻢ وإذا ﻗﺎﻣﻮا‬ ْ ُ َ َ َِ ْ ُ ُ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ُ َ ْ ِ ِ ُ ‫ِ ﱠ‬ ٰ ‫اﻟﻰ اﻟﺼﻠﻮة ﻗﺎﻣﻮا آﺴﺎﻟﻰ ﻳﺮﺁءون اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺬآﺮون‬ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ‫ﱠ ِ َ ُ ْٰ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ﱠ‬ َِ ‫اﷲ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ‬ َ ْ َِ ‫َ ِ ﱠ‬
“Sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (Surah an-Nisak: 142 ) • Solat itu dilakukan oleh orang yang berakal. Orang yang tidak berakal sama ada disebabkan oleh gila atau mabuk adalah ditegah daripada melakukan solat. Firman Allah dalam surah an-Nisak : 43

‫ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼٰﻠﻮة وأﻧﺘﻢ ﺳﻜﺮى‬ َ ُٰ ْ ُ ْ ََ َ ‫ﱠ‬ ْ َُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ‫َ َﱡ َ ﱠ‬
“Wahai orang yang beriman janganlah kamu hampiri solat (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk.” Ayat ini sekali pun turun sebelum diharamkan arak tetapi ia menunjukkan bahawa orang yang mabuk ditegah daripada solat sekali pun disebabkan oleh yang bukan arak. (Surah an-Nisak : 43)

IBADAT PUASA

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 29 _______________________________________________________________ ______

Puasa termasuk dalam ibadat yang mempunyai kesan yang kuat dalam membentuk akhlak mulia. Natijah puasa dalam membentuk akhlak dan peribadi muslim adalah seperti berikut: i. Puasa itu perisai. Puasa adalah pengawal yang menjaga seseorang daripada masuk ke neraka. Oleh itu orang yang berpuasa hendaklah menjaga perbuatan dan perkataan yang keji. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahawa puasa itu adalah pengawal daripada neraka sebagaimana sabdanya yang bermaksud, “Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam sebagaimana perisai salah seorang daripada kamu dari pembunuhan.” ii. Puasa merupakan alat yang terpenting bagi menjauhkan zina dan perkara-perkara yang sehubungan dengannya. Islam menganjurkan cara bagi meredakan syahwat ialah dengan berpuasa. Ini dapat menjauhkan diri dari melakukan perzinaan yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. iii. Puasa itu ialah separuh kesabaran sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “ Puasa itu adalah separuh kesabaran.”

iv. Puasa mempunyai hubungan dengan amal kebajikan. Oleh itu pada bulan Ramadan dikehendaki supaya membanyakkan lagi amalan kebajikan, maka akan penuhlah bulan itu dengan amal kebajikan dan terhindarlah amalan sia-sia dan maksiat.

AMALAN-AMALAN SUNAT Islam amat menggalakkan umatnya sentiasa melakukan amalan-amalan sunat dalam kehidupan seharian kerana ia dapat mendekatkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. dan hubungan manusia dengan manusia serta memberi kesan dalam membentuk akhlak seseorang. Terdapat banyak amalan sunat yang dianjurkan Islam, di antaranya ialah: i. Solat Sunat seperti Solat Tahajjud Solat sunat yang dikerjakan di tengah malam yang hening-bening menjelang hampir terbit fajar, disebut solat tahajjud atau solat malam. Menurut keterangan al-Quran dan as-Sunnah serta pengalaman peribadi

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 30 _______________________________________________________________ ______

ahli-ahli tahajjud menunjukkan bahawa sungguh besar hikmat dan nikmat yang dapat dipetik daripadanya. Di antaranya ialah: Mengukuhkan keperibadian dan bertambah kuatnya mental dalam menghadapi perjuangan hidup, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah al-Muzammil:5-7 yang bermaksud: “Kami akan memberi kepadamu perkataan yang berat , sesungguhnya bangun sembahyanga di malam hari itulebih memperkuat (jiwa) dan lebih betul bacaannya, sesungguhnya di siang hari engkau mempunyai kelebihan yang banyak.” Dapat menyihatkan jasmani. Apabila solat dilakukan, maka secara automatik bergeraklah anggota tubuh di mana pergerakan itu mempengaruhi otot, otak, saraf dan perjalanan darah. Pernafasan lebih dalam dan persediaan darah menjadi lebih lancar, suatu keadaan yang membangun kesihatan. Menimbulkan ketenangan jiwa; kerana tahajjud itu sendiri merupakan zikir dan doa yang boleh merupakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah arRa’du: 28 yang bermaksud; “Yang beriman dan tenteram hatinya lantaran ingat kepada Allah, ketahuilah bahawa dengan zikir kepada Allah dapat mententeramkan jiwa.”

ii. Puasa Sunat Suatu amalan yang menarik ahli-ahli ibadat ialah mengerjakan puasa sunat di samping menunaikan puasa wajib di bulan Ramadan kerana puasa sunat memainkan peranan dalam membentuk akhlak manusia, sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bermaksud; “Jika kamu puasa maka jangan berkata keji dan marah dan jika ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, hendaklah beritahu saya puasa. Maka jika amalan dipatuhi sudah tentu suatu peningkatan akhlak yang juga akan diterapkan di luar puasa. Di antara puasa sunat yang digalakkan ialah: • • • • • Puasa enam hari dalam bulan Syawal Puasa hari kesembilan dan kesepuluh bulan muharam Puasa Syaaban Puasa hari Isnin dan Khamis Puasa selang hari.

iii. Zikir

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 31 _______________________________________________________________ ______

Salah satu adab yang mendapat perhatian khusus dalam rangka taqarrub ialah zikir kepada Allah s.w.t. dalam hati dan menyebut namanya pada lisan berdasarkan perintah Allah dalam al-Quran sebagaimana firman Allah s.w.t.

‫ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا اذآﺮوا اﷲ ذآﺮا آﺜﻴﺮا وﺳﺒﺤﻮﻩ ﺑﻜﺮة‬ ً َ ْ ُ ُ ْ ُ ‫َ َﱡ َ ﱠ ِ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ِ ْ ً َ ِ ْ ً َ َﱢ‬ . ‫وأﺻﻴﻼ‬ ً ْ ِ ََ
“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah olehmu pada tiap pagi dan petang. (Surah al-Ahzab : 41 – 42) Antara kelebihan berzikir ialah: • • • • Menahan diri daripada kemungkaran dan tetap mempertahankan status kesucian dirinya. Dapat mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Dapat mententeramkan jiwa Mendapat keampunan (maghfirah)

5.4.2 PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK BERASASKAN HUBUNGAN SOSIAL IAITU MEMILIH RAKAN DAN PERSEKITARAN Di dalam pengukuhan dan pemantapan akhlak berasaskan hubungan sosial didefinisikan sebagai sistem sosial Islam ialah satu penggabungan manusia melalui ikatan undang-undang rabbani untuk mencapai tujuan kemasyarakatan yang harmoni dan aman damai. Ini dapat dilihat dari perkaitan di antara cara pemilihan rakan, suasana persekitaran dan peranan kedua-duanya. Firman Allah:

‫ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﺎ ﺧ َٰﻠﻘﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذآﺮ وأ ْٰﻧﺜﻰ وﺟﻌﻠﻨﻜﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ‬ ً ْ ُ ُ ْ ُ ْ َٰ َ َ َ َُ ٍ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ‫َ َ ﱡ َ ﱠ ُ ِ ﱠ‬ .‫وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا إن اآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﻜﻢ‬ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ‫َ ََ ِ َ َِ َ َ ُ ْ ِ ﱠ‬
“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan (iaitu Adam dan Hawa) dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 32 _______________________________________________________________ ______

saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (surah al-Hujurat:15) PERANAN RAKAN DAN PERSEKITARAN Rakan • Rakan atau sahabat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap personaliti dan tingkah laku individu. Ini kerana remaja akan terikut-ikut dengan perlakuan rakan sebaya yang rapat dengannya. Oleh itu, dalam hal ini seseorang remaja perlu bijak memilih rakan sebaya yang boleh dipercayai dan mempunyai tingkah laku yang positif agar mereka terhindar daripada gejala yang tidak bermoral. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Sebaik-baik manusia, yang boleh memberi manfaat kepada manusia.” Remaja biasanya lebih banyak meluangkan masa bersama-sama rakan-rakan sebaya berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Di samping itu, rakan sebaya juga merupakan tempat di mana remaja selalu menceritakan masalah serta mendapat sokongan sosial dan keselamatan. Rakan sebaya dapat mempengaruhi seseorang secara positif dengan memberi khidmat, sokongan dan peluang untuk membincangkan pandangan-pandangan yang bertentangan. Pengaruh kuat kumpulan rakan sebaya ke atas remaja boleh digunakan secara konstuktif untuk membentuk tingkah laku positif. Firman Allah s.w.t. dalam surah at-Taubah: 119 yang bermaksud, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama-sama orang yang jujur dan setia.”

Keluarga • Menyediakan semua keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan mengikut kemampuan masingmasing. • Memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah agar terbentuk sebuah keluarga yang saleh dan bahagia. • Menjaga tingkah laku dan perbuatan ahli keluarga supaya tidak melakukan perkara yang ditegah oleh syarak dan tidak bermoral.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 33 _______________________________________________________________ ______

• Memastikan semua ahli keluarga mengamalkan akhlak-akhlak mulia berpandukan ajaran Islam dengan masyarakat sekeliling. • Memastikan semua ahli keluarga mengerjakan ibadah kepada Allah s.w.t dengan sempurna seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah at-Tahrim: 6 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka ...

Masyarakat • Memelihara keamanan dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat agar wujud sebuah masyarakat yang aman damai. • Mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan tidak baik daripada berlaku dalam masyarakat. • Menyeru dan menyuruh anggota masyarakat melakukan perkaraperkara kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Islam.

KESIMPULAN Secara keseluruhannya pengukuhan dan pemantapan akhlak berasaskan hubungan sosial dalam pemilihan rakan-rakan dan persekitaran serta peranannya menjadikan seseorang itu dapat mempertingkatkan lagi keimanan kepada Allah s.w.t. serta dapat mengukuhkan akhlak seseorang. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah al-Maidah : 2 yang bermaksud, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam membuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 34 _______________________________________________________________ ______

AKTIVITI
Pilih jawapan yang betul. 5.11 Perkara-perkara yang boleh mempengaruhi akhlak mahmudah seseorang ialah A. Ujub ketika melakukan ibadah B. Memberi jawapan kepada rakan ketika peperiksaan. C. Bersedekah di hadapan rakan-rakan sahaja. D. Berzikir di dalam hati semasa di dalam kesusahan. Pilih kenyataan yang SESUAI tentang solat Tahajjud A. dilakukan ketika matahari naik B. dilakukan untuk menguatkan jiwa, emosi dan mental. C. dilakukan dalam bulan ramadan sahaja.

5.12

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 35 _______________________________________________________________ ______

D. 5.13

tidak boleh dilakukan secara berjemaah

Masyarakat yang harmoni ialah: A. Masyarakat yang tidak mengambil tahu urusan orang lain. B. Masyarakat yang menganjurkan pesta-pesta yang tidak bermoral. C. Masyarakat yang mementingkan material. D. Masyarakat yang amar makruf nahi mungkar. Nyatakan dua hikmah zikir. i. ii. ............................................................................................................. ..............................................................................................................

5.14

MAKLUMBAL AS AKTIVITI 5D

JAWAPAN 5.11 5.12 5.13 5.14 D B D Dua hikmah zikir ialah : • Menahan diri daripada kemungkaran dan tetap mempertahankanstatus kesucian dirinya.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 36 _______________________________________________________________ ______

• • •

Dapat mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Dapat mententeramkan jiwa. Mendapat keampunan (maghfirah).

FAKTA KUNCI

FAKTA KUNCI 1. Akhlak adalah satu keadaan diri yang semulajadi melahirkan tingkahlaku secara langsung tanpa memerlukan pemikiran dan pengertian. Allah s.w.t. telah mencipta perasaan semulajadi ini dalam diri manusia. Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati. Di antara contoh-contoh akhlak mahmudah ialah takwa, sabar, berani, pemaaf, ikhlas, zuhud, dan lain-lain lagi.

2.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 37 _______________________________________________________________ ______

3.

Akhlak Mazmumah ialah perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati serta sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran alQuran dan as-Sunnah. Contoh-contoh akhlak mazmumah ialah dengki, fitnah, hasad, bertengkar, mengumpat, bakhil, khianat, sombong, ujub, riyak dan lainlain lagi. Pelanggaran akhlak di dalam kehidupan umat Islam boleh berlaku melalui berbagai-bagai perbuatan seperti amalan rasuah, sumbang mahram, sifat malas, tidak bersungguh-sungguh dan putus asa. a. Rasuah ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawanlawannya. b Sumbang mahram hubungan seksual di antara sesama anggota keluarga iaitu bapa dan anak perempuan, ibu dan anak lelaki, abang dan adik kandung, bapa dan anak tiri, ataupun datuk dan cucu. Sifat putus asa adalah sebesar-besar lawan kepada sifat sabar. Orang yang berputus asa ialah orang yang hilang kesabarannya dalam menghadapi cubaan dan ujian kehidupan, pudar cita-cita dan pengharapan pada rahmat Allah swt.dan tiada lagi daya dan keinginan untuk terus berusaha dan berjuang. Sifat malas adalah sikap mental yang menunjukkan ketiadaan ghairah dan semangat untuk melakukan sesuatu perkara atau kerja. Ia hampir sama dengan keadaan lemah jiwa dan merupakan sumber kegagalan dan kemunduran.

4

. c.

e.

5.

Pengukuhan dan pemantapan akhlak seseorang muslim boleh dicapai sekiranya seseorang itu memiliki keimanan yang utuh, amal ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardu kifayah serta akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan dan amal saleh. Di antara perkara atau perbuatan yang beleh mengukuhkan akhlak seseorang ialah: a. Melakukan solat sama ada solat fardu ataupun solat-solat sunat. Solat menberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawal daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan serta membersihkan manusia daripada nalurinaluri yang tidak sihat b. Berpuasa sama ada puasa yang difardukan ataupun puasa sunat. Berpuasa akan melahirkan insan yang bersifat sabar, amanah dan ikhlas, dapat mengawal seseorang melakukan perkara-perkara keji, meredakan nafsu syahwat, menginsafi kesusahan fakir miskin dan lain-lain lagi.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 38 _______________________________________________________________ ______

c.

Melakukan amalan-amalan sunat kerana ia akan mendekatkan hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan manusia seperti solat sunat tahajjud, solat sunat awwabin, puasa sunat pada hari-hari yang tertentu, berzikir, membaca al quran, bersedekah, membantu orang yang memerlukan, dan lain-lain lagi. Melalui pemilihan rakan-rakan dan persekitaran. Rakan atau sahabat yang baik serta persekitaran yang baik dapat mewujudkan individu yang baik seterusnya melahirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

d.

PENILAIA N

1. Nyatakan empat prinsip utama akhlak yang menjadi asas manusia bagi melahirkan akhlak terpuji mengikut pandangan Imam Ghazali. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Hasad adalah salah satu sifat mazmumah. Terangkan dua contoh hasad yang
AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 39 _______________________________________________________________ ______

diharuskan dalam Islam. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud’ “Pemberi dan penerima rasuah berada di dalam neraka.” Huraikan hadis tersebut mengikut pandangan anda.

4. Ibadat solat dan puasa sangat memberi kesan dalam membentuk dan mengukuhkan peribadi muslim. Jelaskan kesan ibadat-ibadat tersebut dalam membentuk akhlak mulia.

PENILAIAN
1. Empat prinsip utama akhlak yang menjadi asas manusia bagi melahirkan akhlak terpuji mengikut pandangan Imam Ghazali ialah: a. Hikmah ( Kebijaksanaan) Iaitu satu keadaan dalam diri iaitu kekuatan akal yang membolehkannya secara semulajadi membezakan di antara baik dan buruk dalam semua perbuatan ikhtiariyah ( perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia sendiri). Daripada sifat ini akan melahirkan sifat baik hati, cerdik, bersangka baik dan pertimbangan baik. b. Adil – Ia adalah kekuatan jiwa yang dapat meletakkan perasaan dan nafsunya mengikut kesesuaian keadaan berlandaskan pertimbangan akal dan syariat.

AKI / ANNUR 2005

AKHLAK ISLAM SPA101 / 5 / 40 _______________________________________________________________ ______

c. Syajaah – Ia adalah keupayaan diri yang dapat mengawal perasaan marah atau mengikut apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Pemarah, berani, bermujahadah dengan nafsu, menanggung penderitaan, lemah-lembut dan tetap pendirian. d. Iffah – Ia adalah keupayaan diri yang dapat mendidik keinginan nafsu syahwat agar tunduk kepada kemahuan akal dan syariat. Pemurah, malu, sabar, pemaaf ,menolong, peramah dan kurang mengharap dari orang lain. 2. Dua contoh hasad yang diharuskan dalam Islam ialah: i. Hasad kepada orang kaya yang pemurah. Dengan adanya perasaan hasad seperti ini, seseorang itu akan timbul pula hasrat atau azam dalam jiwanya bahawa kalau dia kaya seperti orang itu, dia sendiri pun akan berbuat demikian. ii. Hasad kepada orang yang berilmu pengetahuan. Perbuatan hasad seperti ini dibolehkan dalam agama kerana ia akan menimbulkan suatu azam menuntut ilmu pengetahuan.

3. Islam adalah satu agama menolak dan mengharamkan amalan rasuah. Membenteras gejala rasuah dalam masyarakat adalah satu jihad sosial yang sangat utama demi keadilan yang dituntut oleh Allah s.w.t. Perbuatan seumpama itu dengan sendirinya mencemarkan Islam. Mereka bukan sahaja mengkhianati kepada rakyat secara umumnya malah dengan rasuah itu mereka telah mengakibatkan agama Islam juga tercela. 4. Kesan ibadat solat dan puasa dalam membentuk akhlak mulia ialah: • • • • Ibadat solat dan puasa dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang fasad dan mungkar. Kedua ibadat tersebut dapat melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah s.w.t. Ianya juga dapat memberi ketenangan jiwa. Dapat melahirkan manusia yang sabar.

AKI / ANNUR 2005