P. 1
PANDUAN Faraid

PANDUAN Faraid

|Views: 506|Likes:
Published by Muhammad Fachri

More info:

Published by: Muhammad Fachri on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

PANDUAN

By H. Abdul Rahman Sofyan, Lc,SE, MA.

Defenisi: Defenisi: Faraid bentuk jamak dari faridah ( ), diambil dari kata al-fard yang artinya atalattaqdir ( bahagian/kadar tertentu ). Dalam syariat faraid bermakna; bahagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris.

Dalil disyari atkannya faraid: ( Q.s 4:11 ) : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak permpuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya seperenam dari masingharta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunayi beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian (Pembagiantersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu anaktidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Rasulullah SAW berkata: Pelajarilah oleh kamu al-Qur an dan alfaraid serta ajarkanlah kepada manusia. dan tak ada satu orangpun yang dapat menyelesaikannya. sesungguhnya aku seseorang yang akan diambil Allah dan ilmu akan segera diangkat. riwayat Ahmad dari Ibn Mas ud. a. Hadis. dikhawatirkan nanti orang akan berselisih tentang pembahagian harta. .

sunnah qaimah. c. dan faraid secara adil. ayatayatayat muhakkamah. dan ajarkanlah kepada manusia lainnya karena sesungguhnya dia setengah dari ilmu. dan dia yang pertama dilupakan oleh manusia dan yang pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku. tidak ada ilmu yang lebih baik dari 3 macam tersebut. Riwayat Ibn Majah dan Daruquthni.b. dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah SAW berkata: Ilmu itu hanya 3 macam. Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah. dari Abi Hurairah sesungguhnya Nabi SAW berkata: Pelajarilah oleh kamu faraid. .

Orang yang diwarisi (mayit) Harta yang diwarisi. .Rukun Pewarisan:  Orang yang mewarisi.

SebabSebab-sebab Mewarisi Harta:  Faktor garis keturunan (Nasab) Faktor pernikahan Faktor memerdekakan budak .

Tidak terdapatnya hal yang menyebabkan terhalangnya pewarisan. keduanya sama-sama samatenggelam atau terbakar. baik secara hakikat (jelas wafatnya) ataupun secara hukum (raibnya seseorang yang dinyatakan oleh hakim telah wafat). orang yang hamil wafat. Mis. . Apabila tidak diketahui hidupnya pewaris harta setelah matinya orang yang akan diwarisi seperti . maka sianak di dalam kandungan akan mendapat warisan. tanpa melihat apakah ruh sudah ditiupkan atau belum (hal ini ditetapkan secara hukum qadhi). atau terkena ledakan. Maka perhitungan pembahagian waris mereka tidak dihitung. tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu dari mereka. Jelas hidupnya orang yang mewarisi sesudah matinya orang yang akan diwarisi.SyaratSyarat-syarat Pewarisan:  Adanya Mayit. Harta akan diwarisi kepada ahli waris yang hidup lainnya.

.Hal yang menyebabkan tidak mendapat warisan:  Budak. Pembunuh. Berbeda agama.

OrangOrang-orang yang mendapat harata warisan: (menurut Hanafi)     AshAsh-habul furud Ashobah Nasabiyah (hubungan darah) Ashobah sababiyah (hubungan famili) Pengembalian sisa harta warisan kepada zawil furud Zdawil arham Orang yang memerdekakan budak Orang yang ditetapkan mempunyai hubungan kekeluargaan Orang yang diwasiatkan kepadanya melebihi dari 1/3 Baitul Mal .

Urutan orang-orang yang orangmendapat warisan:     AshAsh-habul furud Ashobah Nasabiyah Pemulangan sisa harta warisan kepada ash-habul ashfurud Zdawil arham Pemulangan sisa harta warisan kepada salah seorang suami istri Ashobah Orang yang ditetapkan mempunyai hubungan dengan simayit Orang yang diwarisi dengan seluruh harta simayit Baitul mal .

2/3. Ashobah = orang yang mendapat sisa harta setelah pembagian atau mewarisi seluruh harta warisan. Jumlah bilangannya :( 1/2. Dan ashobah ini terbagi kepada 2 macam: .IstilahIstilah-istilah dalam ilmu faraid 1. 1/3. 1/4. 1/8. AshAsh-habul furud = orang yang mendapat warisan dari harta dengan jumlah yang telah tertentu. dan 1/6). 2.

4. Mereka adalah: 1. bentuk: Ashobah Binafsih = ahli waris laki-laki lakiyang tidak diselingi dalam keturunannya itu wanita. terdiri dari 3 Nasabiyah. garis keturunan saudara. . laki2. Ashobah Nasabiyah. garis keturunan ayah.a. garis keturunan anak laki-laki. garis keturunan paman. 3.

laki1. laki . laki3. saudara perempuan dan saudaranya laki-laki lakiyang sekandung dengan simayit. 4.Ashobah Bighairih = ahli waris wanita yang pendapatan bahagiannya 1/2 apabila ia sendiri. laki2. NB. anak perempuan berserta anak laki-laki. saudara perempuan dan saudaranya laki-laki lakiyang sebapak dengan simayit. Yang mana pembahagian sisa harta mereka adalah 1:2 (1 untuk wanita 2 untuk laki-laki). dan 2/3 apabila ia lebih dari satu. Mereka menjadi ashobah dengan adanya bersama mereka saudara laki-laki mereka. cucu perempuan dan saudaranya laki-laki dari lakianak laki-laki.

 1. lakiSaudara perempuan sebapak (seorang atau lebih) bersama 1 orang anak perempuan atau 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. saudara perempuan kandung (seorang atau lebih) bersama 1 orang anak perempuan atau 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. . Ashobah Ma al Ghairih = ahli waris perempuan yang memerlukan ahli waris perempuan lain agar bisa sebagai ashobah. 2. lakiDan mereka mengambil sisa harta setelah mendapat bahagian tertentu.

Bila mantan budak itu mati ia menjadi ashobah simayit. . seorang (lakiSababiyah. (lakilaki/perempuan) yang telah memerdekakan budak. Ashobah Sababiyah.b.

Maliki dan Syafi i berpendapat mereka tidak mewarisi. . Hanafi dan Ahmad berpendapat mewarisi. Para Ulama berbeda pendapat.3. Dzawil arham = orang-orang yang orangdekat hubungannya dengan simayit akan tetapi bukan ash-habul furud dan bukan ashpula ashobah. apabila ahli waris ash-habul ashfurud dan ashobah tidak ada. dan harta kembali kepada baitul mal.

4. . Baitul Mal = suatu lembaga dalam bidang penanganan harta kaum muslimin yang didistribusikan untuk kepentingan umat.

akibat adanya orang lain. kurangnya pendapatan nuqshon. bahagian harta karena ada orang lain. tercegahnya seseorang hirman. istri terhijab dari 1/4 kepada 1/8 ketika ada anak c.5. a. (seperti tercegahnya saudara ketika adanya anak lakilaki-laki simayit) . Hijab ini terbagi kepada 2 bentuk: hijab nuqshon. ibu terhijab dari 1/3 kepada 1/6 ketika ada anak hijab hirman. Al-hijab Al= terhalangnya orang-orang oranguntuk mendapat warisan baik seluruh harta ataupun sebahagian harta dikarenakan adanya orangorang-orang lain yang lebih berhak. suami terhijab dari 1/2 kepada 1/4 ketika ada anak b.

Angka penyebut 6 bisa aul ketika pembilangnya 7.6. Sedangkan angka penyebut 24 bisa aul kepada 27. 12. 9. (Aul terjadi ashapabila jumlah dari penyebutnya 6. Al. Angka penyebut 12 bisa aul ketika pembilangnya 13.Aul Al= kurangnya harta waris setelah dilakukan pembahagian kepada ash-habul furud. . 24). dan 17. dan 10. 8. 15.

apakah kembali kepada ash-habul furud atau kepada ashbaitul mal dan zdawil arham). Ar-Rad Ar= berlebihnya harta setelah dilakukan pembahagian kepada ash-habul furud. dan ahli waris yang lain ashtidak ada.7. (para ulama berbeda pendapat tentang sisa harta. .

000 dengan ahli waris sebagai berikut: Suami. lakiJawab: Suami.000 Ashobah : Dua orang perempuan = Rp. 1 orang anak laki-laki. 4. 2 orang anak perempuan. 4. maka lakipembahagian dapat dilakukan sebagai berikut. 2 bahagian pendapatan laki-laki.000. mereka menjadi ashobah (ashobah bil ghairih). 1. mendapat 1/4 disebabkan adanya anak si mayit. Anak.000 jumlah = Rp.000. Suami 1/4 * 4.000 .000 anak laki-laki laki= Rp.000.500. 750. 1.000 = Rp.Contoh-contoh pembahagian harta Contohwaris: 1.000 = @ Rp. 1.  Mayit meninggalkan harta sejumlah Rp.500. mengambil sisi seluruh harta dengan perincian perbandingan 1 bahagian pendapatan perempuan.000.

   Mayit meninggalkan istri.000 = 12.000 Bapak : 4/24 * 24.000.000 Anak prm : 12/24 * 24. Seorang anak prm : 1/2 Bapak : 1/6 (karena ada anak) dan ashobah. 1/2.000 .000 = 4.000. Harta : Rp.000. Istri : 3/24 * 24. dan Bapak. 1/6 = /24.000 Total = 24.000 Maka harta dapat dibagi setelah mendapat bilangan yang tertentu: 1/8.000 = 3. 24. Istri : 1/8 (karena ada anak).000.000 Sisa (diambil oleh Bapak) = 5.2. seorang anak perempuan.000.000.000 Jumlah = 19.000.000.000.000.

000 22.000 = Rp.000.000. = Rp. ibu 2/12. 2. 12. .000 24.000.000.000 000.7) no. 24. 1/6 = 12 Maka angka perhitungan didapat: Suami: 3/12.7 3. Suami: 1/4 (karena ada anak) Seorang anak prm: 1/2 Ibu: 1/6 (karena ada anak) Hitungan pembahagian: 1/4.000.000.000.000 000. seorang anak prm 6/12. Ibu 2/12 * 24. 1/2. = Rp. Seorang Anak prm 6/12 * 24.000.000 24.000 24. 12.000. seorang anak perempuan dan ibu.000. 12.000. 12. 6. Dan harta yang ditinggalkan sebesar Rp.000. Sisa Rp.000 000.000. Total pendapatan Rp.Mayit meninggalkan suami. Bagian pendapatan harta: Suami 3/12 * 24.000 24.000. Sisa ini dapat diselesaikan dengan cara rad (lihat istilahistilahistilah dalam ilmu faraid pada no. 22. 12. 4.000.

Ash-Habul Furud Muqaddarah (Orang-orang yang mendapat bahagian tertentu) Suami 1/2 1/4 1/4 (1>) 1/8 (1> ) 1/2 ( 1 ) 1/2 ( 1 ) 1/2 ( 1 ) 1/2 ( 1 ) 2/3 ( 2 > ) 2/3 ( 2 >) 2/3 ( 2 >) 2/3 (2 >) 1/3 (2 >) 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 (1) 1/6 (1 >) 1/6 ( 1 ) 1/6 (1 >) Istri Anak prm Cucu prm dari anak lk2 Saudari kandung Saudari sebapak Saudara (lk/prm) seibu Ibu Bapak Kakek Nenek Ket: tidak ada (1) (1>) (2>) tunggal seorang atau lebih dua orang atau lebih .

 Istri (1/4) Ibu (1/3) dari sisa Bapak (ashobah) 1. Al Suami (1/2) Ibu (1/3) dari sisa Bapak (ashobah) Atau pada bentuk waris yang terdiri dari.Khashaishul Faraid (Pembahagian yang khusus dalam faraid) Al-Gharrawain. ahli waris terdiri dari . .

2. Disebabkan ashobah tidak akan mendapat harta warisan karena habis oleh pembahagian. . Al-Musyarakah. dua orang atau lebih laki(ashobah) Perhitungan: suami 3/6. ibu 1/6. saudara seibu 2/6 Jumlah menjadi 6/6. Maka bagian c & d berbagi pada bahagian 1/3. Ibu (1/6) c. Ala. disini saudara laki-laki kandung lakisebagai ashobah tidak mendapat harta. Saudara laki-laki kandung. Saudara seibu. dua orang atau lebih (1/3) d. Suami (1/2) b. ahli waris terdiri dari.

Suami (1/2) b. Kakek (1/6) d. . a.3. ahli waris terdiri Al-Akdariyah/Aldari. Al-Akdariyah/Al-Himariyah. Seorang Saudara prm kandung/sebapak (1/2) Maka bagian c & d mewarisi harta dengan ashobah. sesuai perbandingan 1:2. Ibu (1/3) c.

 Kakek bersama saudara kandung atau sebapak dan ahli waris lainnya.4. Kakek hanya bersama saudara kandung simayit saja atau sebapak saja. . Al-Jaddu wa al-Akhawah (ahli waris kakek Alaldan saudara mayit) Dalam hal ini ada 2 permasalahan.

2. kakek dan lebih dari dua saudara laki-laki sekandung atau lakisebapak. Kakek lebih beruntung mendapat bagian muqasamah dari pada 1/3 harta warisan apabila ahli warisnya terdiri dari. 3. kakek dan kurang dari dua saudara. Kakek kurang beruntung mengambil muqasamah dari pada 1/3 harata warisan apabila ahli warisnya terdiri dari. . 1. Mengambil bahagian yang menguntungkan dari : a). b).Maka si Kakek akan memilih bahagiannya apakah. Muqasamah dengan saudara-saudara. Jika terdapat penerimaan yang sama antara bagian 1/3 dan muqasamah maka kakek memilih salah satunya. sebapak. saudara. 1/3 dari jumlah warisan. saudaraNB.

. b). c). 1/3 sisa harta (setelah diambil ahli waris lain). 1/6 dari harta warisan. dari sisa harta. Muqasamah dengan saudara. Mengambil bahagian yang lebih menguntungkan dari: dari: a).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->