Laporan ialah kertas yang

mengandungi khabar atau
maklumat.
Laporan merupakan maklumat
tentang sesuatu perkara yang
dilaporkan.
Laporan ialah dokumen untuk
menyampaikan maklumat khusus
kepada pembaca tertentu.
No. Fungsi Huraian
1. Merakamkan dan
merekodkan sesuatu
- Laporan hasil daripada program yang telah
dijalankan dan laporan tentang gejala ponteng
sekolah yang berlaku di sekolah-sekolah.
- Merakamkan dan merekodkan sesuatu
perkara atau peristiwa.
2. Memaklumkan
pelaksanaan dan
perkembangan sesuatu
- Dihasilkan terutamanya sesuatu projek itu
memakan tempoh masa yang panjang hingga
dua atau tiga tahun.
3. Menyalurkan cadangan - Seseorang dapat menyalurkan idea dan
pandangan untuk diambil perhatian dan dinilai
oleh pihak-pihak tertentu.
- Contohnya, laporan yang disediakan oleh
pihak atasan yang bertujuan untuk kenaikan
pangkat kakitangan bawahanya.
4. Mempertahankan
tindakan
- Seseorang individu dapat menyuarakan
pandangan dan pendirian secara formal,
berdisiplin dan professional.
- Dapat menggariskan alasan dan bukti yang
konkrit dalam laporan
5. Membentangkan
perancangan
- Membentangkan perancangan bagi sesuatu
projek, aktiviti atau program yang bakal
dijalankan.
- Mendapatkan pengesahan dan keputusan
majoriti.


(A) LAPORAN TAHUNAN
- Disediakan oleh sesebuah persatuan,
organisasi, syarikat atau institusi.
- Bertujuan untuk menyediakan satu
perancangan yang lebih baik atau mencapai
prestasi yang lebih tinggi pada tahun yang
akan dating.
- Dibuat setahun sekali.
- Laporan yang dibuat berkaitan dengan
kewangan dan belanjawan.
- Menyatakan perjalanan persatuan dari segi
kemajuan, keahlian, aktiviti dan sebagainya.
- Berbentuk deskripsi yang mengikut
kronologi.
- Memerlukan huraian yang jelas dan lengkap
bagi setiap aspek.

(B) LAPORAN KHAS
- Bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang pantas, tepat dan jelas.
- Berguna bagi organisasi atau masyarakat mendapat gambaran sebenar
tentang sesuatu peristiwa atau kejadian yang berlaku.
- Juga boleh berbentuk seperti laporan tahunan, laporan projek khas atau
sesuatu kejadian yang menjadi isi hangat kepada masyarakat.
- Memerlukan daya fikiran yang kreatif dan kritis serta penaakulan yang
mendalam.
(C) LAPORAN PRESTASI
- Laporan yang mengandungi penjelasan tentang tugas-tugas yang telah
selesai dan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh sesebuah
syarikat atau organisasi.
- Diterbitkan untuk makluman pihak tertentu atau masyarakat umum bagi
memperlihatkan keupayaan syarikat atau organisasi tersebut.
- Bertujuan untuk menilai prestasi pegawai untuk pemberian insentif atau
kenaikan pangkat.

(D) LAPORAN PENILAIAN
- Digunakan untuk menyatakan nilai, mutu, keadaan atau
sifat sesuatu yang menjadi focus penilaian.
- Bertujuan untuk memberi maklumat kepada pihak tertentu
yang akan membuat keputusan atau hanya sebagai
makluman sahaja.
- Mempunyai format yang tertentu.
- Perlu ditulis dengan jelas dan dapat menggambarkan
secara objektif dan realistik perkara yang dinilaikan itu.
- Menyediakan asas dalam membuat sesuatu keputusan
dengan teratur, lengkap dan sempurna.
(E) LAPORAN SULIT
- Ditujukan kepada seseorang individu.
- Mengandungi segala maklumat tentang latar belakang orang tersebut.
- Digunakan untuk membantu sesuatu pihak.
- Dijadikan asas penilaian oleh pihak berkenaan untuk membuat keputusan.
- Hendaklah dibuat dengan tepat dan objektif.
- Tidak didedahkan kepada umum dan hanya pihak-pihak yang berkenaan
boleh membacanya.

(F) LAPORAN KAJIAN
- Dilakukan oleh sesuatu jawatankuasa atau lembaga yang
dipertanggungjawabkan untuk mengkaji sesuatu isu.
- Hanya dilakukan jika diperlukan dan bukannya setiap tahun.
- Bertujuan untuk memberi gambaran tentang sesuatu hal atau objek.
- Tidak bersifat fiksyen.
- Memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berlaku
pengulangan fakta, kekeliruan dan kekaburan.
(G) LAPORAN LAWATAN
- Bertujuan untuk merakamkan peristiwa yang berlaku sepanjang lawatan itu
berlangsung..
- Melaporkan peristiwa yang benar-benar dialami sendiri oleh orang yang
melaporkannya.
- Memerihalkan apa yang dilihat dan dirasa serta kesan lawatan terhadap
pembelajaran.
- Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.
- Hendaklah mengikut perkembangan peristiwa, iaitu yang didahulukan
dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan padat.

(H) LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN
- Hendaklah ditulis mengikut format yang tertentu.
- Perlu menyertakan butir-butir yang munasabah dan logic.
- Lebih berfokus kepada merakamkan dan memaklumkan sesuatu lebih daripada
bertujuan untuk memberikan cadangan atau menyelesaikan isu.


Bersifat
objektif dan
Mempunyai
unsur
peniIaian
Mempunyai unsur
iImiah, empiricaI
dan konkrit
Mempunyai
gambar, foto,
jaduaI atau graf
supaya
memudahkan
gambaran
minda.
Penggunaan bahasa
yang ringkas dan
padat

PenuIis dan
pembaca
Kandungan yang
berdasarkan
sumber-sumber
yang sahih
Struktur yang
berkesinambungan
Keputusan
Gaya
PenuIisan


INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS
JALAN YAACOB LATIFF,
KUALA LUMPUR.

TUGASAN PROJEKNAMA PELAJAR : LOO JÌA EN 910409-14-5460
JOANNE CHEE SZE MÌN 910505-02-5776
KUMPULAN/UNIT : PPÌSMP J3.7
TAJUK TUGASAN : KOMUNÌKASÌ BERTULÌS DAN EJAAN
NAMA PENSYARAH : EN. MAT JOHAN
TARIKH HANTAR : 01 SEPTEMBER 2010.BAHASA MELAYU 1
RUJUKAN

Siti Hajar Abdul Aziz(2008). Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu 1
Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor
Abdul Hamid Mahmud(2004). Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu.
Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Ìdris. Selangor.
Abdul Ghalib Yunus.Dr Ghazali Lated. (2010)Super Skor Bahasa Malaysia
Tingkatan 5. © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Selangor.

808:..547.547.3.3.3..9.305:9:8.547.3.3808:.3.3808:.3/.5.3  03/.3 .33/.9: 507...5747.8.3/.3.3.3 02-039..9: :7.3 2.:5747.9203:.808:.3 507.9./.9..3..2.9079039:  43943./.3.8.3/.3/.3 .3 4379/.:50789.7.9: 5740 .:7.3.543903 804.479 .3/.8.340 5.3 $08047..3  02-039.2.3.3907:9..3 93/.9.35..3/..2.320704/.9.3 50.3-079::.75.7..3.3.5.3/3.9.:9.3-.547.9:57409: 202.380. /..9.8.3.9203.3.3-:9.1472. 4 :38 20704/.3-.3574108843.  .2-507.5.33. /.2.3.3.3:39:/..3..2.:/804..3..3..3/.3.3.7.350308..3:39:03.3/.9.3..2..3-07.3-.78.3/.39039.30.  07.. 804.3503/7..390.3 5.3.9.3  02./:/.3 50702-.9203.:3  $08047.9:  03. . /:.8/.:7..3/..:2.3902542.3/.9. 5.3/80/..3507.8.. -07/853/./.3808:.3/0.5.   025079. 405.3 5.3.3 5.9.   07..

 07-039: 74344  0207:.9 -07.3.:3 .3 ...9.380-.8 .9/..3 0.30--.3 /-:.            ! #%& 80/. 9.3 .3/.:380.9.8/.:3899:8  079::..9.3 203:9 ...3 0..  .3 507.3.3.3 8.30.3 /.3 5078. 57089.3  03..3-0.8 8. 47.547.3 40 8080-:.:203.3.3 /03.7 80 02.850 /08758 ../.9:.9.5..3 :39: 2030/.38..303.3 507.9.3.9:.3.93  -:.5.3.:.9809.3.3:7.5 -.3/.9: 5078.9.3 .809.3 0- 93 5..7.

 8..2  ! #!#$%$   907-9. 17.7.3:39:203.57089.39. 40 8080-:.9.9.  079::./.3./8.8.9079039:.35740..9:2:2-.8.39039.:39:502-07.3 /.9../.:2. /.47.:3.9.9 202507.9.8.547.2-.3.5..:0.38.9.-.8.7.38.9.3 0.       ! #$ 079::..850.9.. 503..3/:35030.30.7 9039.32.547.9.3 .3 90.3:39:203/.-40-07-039:805079.35.9.91/.3 798 8079.3.:.38.9/.8 905.9  0207:.2.:47. 8008..:2.3808:.905.380-03.8 07:3.9.7./.:2..3.9..890780-:9 .39:.8.3 .9:0.:2.9203/.35.7.3380391.:    03.: :.: 808:.8 9:..7.:47..38.3 .8..3 70.8..547.8 .5.3 .5..39.35.9:50789.3-07.3:39:2.30:5.3 0.9. /.7.3203.3.390.3203..3 203/.

.8.9: 05:9:8.9/03.9.3  079::../.2.3 -40202-.7-0.-0703.305.8..38.3 . 5.3405.:8503..8 /.: .33/. 9::.3:39:202-:.9.:2.  ! #$&% .3.3..808047.9:7 03. 025:3.347.34-091   %/. 9079039: .39:  030/.305..9 05:9:8.9/..38025:73. 80-. 2:9: 0.9.3.3.//0/.5.1472.39079039:  !07: /9:8 /03.3 :39: 202-07 2.2-./..3.99039.3 202-:.4-091/..9./.: 81..9 808:./: 03...9././-:.390780-:9 :3. 5.89507.8503.39:808:.3 0.3/3.3 /..           03/.9:...905:9:8.5/.3 3.3203.3-0703./.3905.8 /.3  ! #! :3.9:5..3 /03.7.370.3 ..3907.3:39:202-..:2:2/..3/:380..:2.3 80..3 .9 05.2 202-:. .7. 2.5....3 .7.9 203.9808:.3 :39: 203.:2.3./14.

.9 /.32:/...8./.9/. .3 /7.91803 0207:.: 503:.3 -03.38:3 079::.3-:. -07.3/.3. .33.7.:.808:.39039.2 803/7 40 47.3:.30.3 907.3 /5079.-. 8079.809..3 50789..  .3/03.3:3.3 50789.: 805.: 02-.3/..-:7.8.3 ..3905.3-.3.35.9.9/.3 03/.3 /03./8.-07. 007:./.:.3  .3 .31.373.37.7..3 /../1.3./. .9: ./507:.5.3203:3.547.9.::..3:39:203.-0781.. .3.3..3503:8:3.33.9.3 50789.3 //.3 9:  0.. 08.9 502-0...3 .3 -07.3808:.3 :39: 207.3 .7 /.9.2-.8. .3850818:5.9.:4-0 %/.25.3:39:202-07.59.:3       079::.3 40 808:. .9.8/.3..2 20.7 -03.9: .5/...5    03/.3  0207.547. 203:9 50702-.9:8:  ! # ! #% .2.9:.

3./.3/.207.3 202.9:0-/./.  ! #%'%!#$%& 0--0714:805.34.39079039:  !07:203079.:2.9.. -079::./..8.2./.3:39:202-07..   03/.-..:203008.38:         ./9:8203:91472.3808:.3..3-:97 -:97.75.9.3.32:3.

2-./.3 23/. . .3 ..9.:38:7 2.            0781./:.3 025:3. /.3-.2-..:7.7 1494 . :38:7 503.34379 025:3.3 025:3.1 8:5.9 4-091/.3 5...373.8/. 0257.8.9 202:/.7.... !03:3. .

3/:3..2-:3. $97:9:7.3 -07/. ..3.             !03:8/.3 8:2-07 8:2-07 .3 502-. !03:8.3 .3 .7.38.3 05:9:8..8.3 -07083.

   $%%&%!#&#&&$ % &&!&#  %&$!#   !#             $& $ !!$! &!&.

&% %&%&$ &$#%&$ % $!%#  !$# %#%#   .

0.347 -/:.:  !0307-9&3.7-/:  $7!03//.90/  $:507$47.8.3/78 $0.2:/  :.3:7:.8.3 !0..0789!03//..8.2/..3.7$/3 / $0...9..3$:9.347 ..$/3 / $0.347 -/:..0...7843.$8902.-:3:8 7.7:.: 147/.. %3.#&& $9.8.8.8..