Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

iii.Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup. 1.Batasannya :. Kepentingan golongan minority juga diabaikan. 1. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. terbaik atau betul.Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. . sama ada di dalam sesebuah budaya.2 Falsafah Normatif & . tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. . Utilitarianisme (Teleo-logical) .Batasannya :. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’).Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. . ii.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan.3 Lima Teori Etika dan i.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak.iii.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv.Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan. .Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . Universalisme (Deonto-logical) .

Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. Kebebasan peribadi . keperluan. c. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa.4 Kesimpulan a. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. b. Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) .Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama.Batasannya :. Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral.Mementingkan niat seseorang . v..Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . . iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. .Batasannya :.Batasannya :. . Usaha individu diabaikan.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. iv. sumbangan atau keupayaan. Oleh itu.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif. . usaha. 1.

1. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. tetapi • . Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’.2 Menyelesaikan Kes i. i. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. atau sebaliknya mengapa tidak? ii. beserta niat yang sengaja. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. kebebasan bertindak. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. iii. 2.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa.

Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . ii. . pelanggan. pesaing.6 Mengurus Gelagat Etika . Penyelesaian Utilitarian .Perhubungan penting di antara perniagaan. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. .7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. sesuatu ii.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul. . kerajaan dan masyarakat mula diperakui. 2.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2.5 Etika dalam Konteks . dan lain-lain konstituen. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. 2.8 Sejarah Tanggungjawab i.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika. Penyelesaian Relativisme Budaya .menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal.Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima.Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. Era Kemelesetan (1930-1960) . iii. Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial . serta faktorfaktor situasi.Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. 2.

Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan.Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. Tanggungjawab Sosial b. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. ii. c. Era Sosial (1960s) . Contohnya. F. Hujah-hujah membantah: a.Badan korporat sebagai warga masyarakat c.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. kerajaan. Persekitaran alam semula jadi iii..Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai. .Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a. d. .Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. b. iii.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial. pemiutang. Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. pekerja dan pelabur.Era pergolakan sosial.9 Skop Tanggungjawab i. keutamaan serta matlamat Negara . . bukan bertanggungjawab sosial. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam .Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya.Potensi wujudnya konflik kepentingan.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929. pembekal.Perniagaan yang menimbulkan masalah. d.

Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat. cagaran. iii.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan. memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang. jaminan) (seperti . Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang.mengarah.11 Empat Pendekatan/ i. tidak lebih dari itu. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung.2. .Melalui peraturan tidak langsung.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi . 2. iv.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2.

Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. 3.2 Ciri/sifat Masalah Etika i. Jawab Sosial: negeri.Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul. iv. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. 2. . mana yang tidak harus dilakukan. atau di luar kawalan pihak pengurus.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan. ii. persekutuan dan antarabangsa.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. Jangkauan Mematuhi . dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi. v. iii.Garis panduan atau Kod Etika .2. Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . Pendekatan tidak formal: . Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza.1 Masalah Etika Sebagai . Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain.

-Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. asap dan debu. Jika tidak. kurang cahaya. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. rosak atau cacat. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza.3. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. 3. tidak selamat dsb. pengalihan udara tidak memadai. bising.

dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. Undang-undang merupakan: . -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. 3. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil. membina kapal. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan.

4. .2 Undang-undang . sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. Sebelum berjaya melakukan sedemikan. kita harus mematuhi kehendak majoriti. Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. 4. atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi . 4.• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka. terutamanya dalam masyarakat demokrasi. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat). .4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. maka keadaan tersebut harus diterima.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten .Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi.5 Definisi .Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik.Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara.Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang. .satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat.

manakala standard moral bersifat positif undang dan . Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. 4. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya.Bersifat negatif.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar. iv. ii.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4. sosial/politik dan teknologi.Bertindih dengan standard moral antara undang . Proses individu – berasaskan norma. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat. iii.Bersifat terkemudian berbanding standard moral. Standard moral 4.Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i.7 Pembentukan . kepercayaan dan nilai. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap.6 Perhubungan di .8 Kesimpulan . Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. . Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat.