Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

sama ada di dalam sesebuah budaya.Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv. ii.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak.iii. .Batasannya :. .Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar.Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. Universalisme (Deonto-logical) . 1. Kepentingan golongan minority juga diabaikan.3 Lima Teori Etika dan i.Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. iii.Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. terbaik atau betul. 1. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan.Batasannya :. Utilitarianisme (Teleo-logical) .Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak.2 Falsafah Normatif & . tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. . .Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’).

Batasannya :. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. . c. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama. 1. keperluan. v. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa.Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . usaha.4 Kesimpulan a. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. Kebebasan peribadi . . iv. Usaha individu diabaikan.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. . iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. Oleh itu.Mementingkan niat seseorang .Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat. Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) . sumbangan atau keupayaan.Batasannya :.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. b. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. ..Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai.Batasannya :.

kebebasan bertindak.2 Menyelesaikan Kes i. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. 2. tetapi • . • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa.1. iii. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. atau sebaliknya mengapa tidak? ii. beserta niat yang sengaja. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. i. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi.

dan lain-lain konstituen. .Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. sesuatu ii.Perhubungan penting di antara perniagaan. . Penyelesaian Utilitarian . 2. ii.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah. pesaing.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2.6 Mengurus Gelagat Etika . Penyelesaian Relativisme Budaya .8 Sejarah Tanggungjawab i.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi .Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. Era Kemelesetan (1930-1960) .Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial .5 Etika dalam Konteks .Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul. pelanggan. 2. 2. .Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. kerajaan dan masyarakat mula diperakui.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. iii. serta faktorfaktor situasi.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika.

c. pemiutang.9 Skop Tanggungjawab i. kerajaan. Hujah-hujah membantah: a. F.Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J.. . Contohnya. bukan bertanggungjawab sosial.Perniagaan yang menimbulkan masalah.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan. . Era Sosial (1960s) .Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam .Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.Badan korporat sebagai warga masyarakat c. Persekitaran alam semula jadi iii. keutamaan serta matlamat Negara . d.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai. iii.Potensi wujudnya konflik kepentingan.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a. Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. ii. pembekal. b. pekerja dan pelabur. Tanggungjawab Sosial b.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929. . maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya.Era pergolakan sosial.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. d.

Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika.Melalui peraturan tidak langsung. iii. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. 2.mengarah. .2.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi .11 Empat Pendekatan/ i. memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh. jaminan) (seperti . cagaran. tidak lebih dari itu.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung. iv. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat.

atau di luar kawalan pihak pengurus.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan.1 Masalah Etika Sebagai .Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3. ii. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza.Garis panduan atau Kod Etika . 3. 2. . Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan. persekutuan dan antarabangsa. Jangkauan Mematuhi . v. Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu. iv. Pendekatan tidak formal: . Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain.Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. Jawab Sosial: negeri. Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi.2 Ciri/sifat Masalah Etika i.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial.2. iii.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . mana yang tidak harus dilakukan.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media.

-Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. Jika tidak. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. tidak selamat dsb. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan. 3. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . pengalihan udara tidak memadai.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. rosak atau cacat. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. kurang cahaya. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil.3. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. asap dan debu. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. bising. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang.

astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. membina kapal. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. Undang-undang merupakan: . contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. 3. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas.

4. 4.satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat.5 Definisi . Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. Sebelum berjaya melakukan sedemikan. . terutamanya dalam masyarakat demokrasi.2 Undang-undang . sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara.Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. maka keadaan tersebut harus diterima. . kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat).• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik. 4. kita harus mematuhi kehendak majoriti.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. .Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang.4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi .

Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. . Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. Standard moral 4. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. Proses individu – berasaskan norma.Bersifat negatif. sosial/politik dan teknologi.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. iii. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. manakala standard moral bersifat positif undang dan .Bertindih dengan standard moral antara undang . iv.Bersifat terkemudian berbanding standard moral. ii. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat.7 Pembentukan .6 Perhubungan di .• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar.Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat. kepercayaan dan nilai.8 Kesimpulan . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful