Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum.iii. 1. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’).Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak. terbaik atau betul. ii.Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup.Batasannya :.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan.2 Falsafah Normatif & . 1. . Universalisme (Deonto-logical) . . Utilitarianisme (Teleo-logical) .3 Lima Teori Etika dan i. iii. .Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak.Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . .Batasannya :. Kepentingan golongan minority juga diabaikan.Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. sama ada di dalam sesebuah budaya. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan.

Usaha individu diabaikan. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. usaha.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif.4 Kesimpulan a. . Kebebasan peribadi . iv.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat..Mementingkan niat seseorang .Batasannya :.Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. . b. keperluan.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . v. c. Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa. sumbangan atau keupayaan.Batasannya :. . Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) . iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. Oleh itu. 1.Batasannya :. .Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai.

Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi. kebebasan bertindak. tetapi • . beserta niat yang sengaja.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. atau sebaliknya mengapa tidak? ii.2 Menyelesaikan Kes i. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. iii. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. 2. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran.1. i.

. Era Kemelesetan (1930-1960) . 2. sesuatu ii.8 Sejarah Tanggungjawab i. dan lain-lain konstituen.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah.Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika.Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. pelanggan.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2. kerajaan dan masyarakat mula diperakui.Perhubungan penting di antara perniagaan.Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. serta faktorfaktor situasi. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. pesaing. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . Penyelesaian Utilitarian . ii.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan.Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal. . Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial . . 2. iii.6 Mengurus Gelagat Etika .5 Etika dalam Konteks . 2.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul. Penyelesaian Relativisme Budaya .

Contohnya. keutamaan serta matlamat Negara . d.Era pergolakan sosial. c.Potensi wujudnya konflik kepentingan.Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya. d.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai. b. Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam . pekerja dan pelabur. F. .Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum. Hujah-hujah membantah: a. iii. . Era Sosial (1960s) .9 Skop Tanggungjawab i.Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. kerajaan. bukan bertanggungjawab sosial. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan. Tanggungjawab Sosial b. pembekal. Persekitaran alam semula jadi iii.Perniagaan yang menimbulkan masalah.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929.Badan korporat sebagai warga masyarakat c. ii. pemiutang. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya. .Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial..

memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang.mengarah. . tidak lebih dari itu. iii.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh.Melalui peraturan tidak langsung.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung.11 Empat Pendekatan/ i. iv. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika. 2.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi .2. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii. jaminan) (seperti .pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan. cagaran. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat.

Jawab Sosial: negeri. Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza. atau di luar kawalan pihak pengurus.16 Menilai Tanggungjawab Sosial .Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan.2 Ciri/sifat Masalah Etika i.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika . Pendekatan tidak formal: . .15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung.Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. 3. 2. Jangkauan Mematuhi . iv. mana yang tidak harus dilakukan.Garis panduan atau Kod Etika . v. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain. Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. iii. persekutuan dan antarabangsa.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul.1 Masalah Etika Sebagai . dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi. Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media.2. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. ii.

-Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. 3. asap dan debu. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar.3. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. bising.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . kurang cahaya. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. tidak selamat dsb. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan. rosak atau cacat. pengalihan udara tidak memadai. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. Jika tidak. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar.

Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. 3. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. membina kapal. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. Undang-undang merupakan: .

5 Definisi . . 4.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. 4. Sebelum berjaya melakukan sedemikan.Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik. kita harus mematuhi kehendak majoriti. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat). .2 Undang-undang .4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu .satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. . maka keadaan tersebut harus diterima. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara. 4. terutamanya dalam masyarakat demokrasi.Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi. atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi .

Bertindih dengan standard moral antara undang . Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar. manakala standard moral bersifat positif undang dan .Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i.Bersifat terkemudian berbanding standard moral. Proses individu – berasaskan norma. 4. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap.7 Pembentukan . Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat.8 Kesimpulan .‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. kepercayaan dan nilai. Standard moral 4.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4. . iii. sosial/politik dan teknologi.6 Perhubungan di . ii.Bersifat negatif. iv. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful