Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Kepentingan golongan minority juga diabaikan. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. iii.Batasannya :. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. . tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. . Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. 1. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’). Universalisme (Deonto-logical) .2 Falsafah Normatif & .iii. terbaik atau betul. sama ada di dalam sesebuah budaya.Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. 1.Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan.Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar.3 Lima Teori Etika dan i. .Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup. . ii. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak.Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . Utilitarianisme (Teleo-logical) .Batasannya :.

c.. b.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama .4 Kesimpulan a. . v.Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. usaha.Batasannya :. iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) . Usaha individu diabaikan. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat. sumbangan atau keupayaan. 1. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. Kebebasan peribadi . . kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama. iv.Batasannya :. . .Mementingkan niat seseorang . Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral.Batasannya :. keperluan.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai. Oleh itu.

i. beserta niat yang sengaja.1. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya.2 Menyelesaikan Kes i. atau sebaliknya mengapa tidak? ii.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi. tetapi • . • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. kebebasan bertindak. iii. 2.

Perhubungan penting di antara perniagaan. Era Kemelesetan (1930-1960) . dan lain-lain konstituen.6 Mengurus Gelagat Etika . Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial .Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. . sesuatu ii. serta faktorfaktor situasi. ii. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul. Penyelesaian Utilitarian .Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal. iii. 2. 2. pesaing. Penyelesaian Relativisme Budaya .8 Sejarah Tanggungjawab i. .Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima.Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. .Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika.5 Etika dalam Konteks . kerajaan dan masyarakat mula diperakui. pelanggan. 2.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2.

F. Persekitaran alam semula jadi iii. keutamaan serta matlamat Negara . bukan bertanggungjawab sosial. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam .Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. kerajaan.9 Skop Tanggungjawab i. c.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. .Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. . Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2.Perniagaan yang menimbulkan masalah. Tanggungjawab Sosial b. Hujah-hujah membantah: a.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil. Contohnya. d.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan. iii. pemiutang. b.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya. pembekal. . Era Sosial (1960s) .Era pergolakan sosial. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya. ii.Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. pekerja dan pelabur.Badan korporat sebagai warga masyarakat c.Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.Potensi wujudnya konflik kepentingan.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929.. d.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a.

cagaran.Melalui peraturan tidak langsung. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang.mengarah. iii. iv.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii. jaminan) (seperti . tidak lebih dari itu. memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung.2. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi . seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat. .11 Empat Pendekatan/ i. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. 2.

dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi. Jangkauan Mematuhi . Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain. iv.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan. ii. Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas.2.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. Pendekatan tidak formal: . Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu.Garis panduan atau Kod Etika .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. 2. persekutuan dan antarabangsa. v. Jawab Sosial: negeri.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . atau di luar kawalan pihak pengurus.2 Ciri/sifat Masalah Etika i. mana yang tidak harus dilakukan.1 Masalah Etika Sebagai .Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. . 3.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika . Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul. iii.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.

pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. Jika tidak. 3. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna.3. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. bising. rosak atau cacat. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. asap dan debu. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. pengalihan udara tidak memadai. kurang cahaya. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. tidak selamat dsb.

suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil. membina kapal. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. 3. Undang-undang merupakan: . astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan.

. 4. .Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. . Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya.5 Definisi .4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi .2 Undang-undang . 4. sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil. Sebelum berjaya melakukan sedemikan.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. maka keadaan tersebut harus diterima.satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat.Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara.• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. kita harus mematuhi kehendak majoriti. 4.Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat). terutamanya dalam masyarakat demokrasi.

Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar.Bersifat terkemudian berbanding standard moral. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat.Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. Proses individu – berasaskan norma. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. ii.6 Perhubungan di . iv. 4.Bersifat negatif.7 Pembentukan . . manakala standard moral bersifat positif undang dan . iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. kepercayaan dan nilai.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. iii.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. sosial/politik dan teknologi.Bertindih dengan standard moral antara undang . Standard moral 4. Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar.8 Kesimpulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful