Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya .Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. sama ada di dalam sesebuah budaya.2 Falsafah Normatif & .Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. ii. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. Universalisme (Deonto-logical) .Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. . maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’). di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan.Batasannya :. .Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan.iii. .3 Lima Teori Etika dan i. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. iii.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. 1.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak. Utilitarianisme (Teleo-logical) .Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv. Kepentingan golongan minority juga diabaikan. 1. tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. . terbaik atau betul.Batasannya :.

iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. Oleh itu.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain.Batasannya :.Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. . Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan.Mementingkan niat seseorang .. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama. c. keperluan. 1.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa. iv.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat. usaha. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. v. b.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . sumbangan atau keupayaan.Batasannya :.Batasannya :. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. Usaha individu diabaikan. . Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) . .4 Kesimpulan a.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai. Kebebasan peribadi . .

membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. beserta niat yang sengaja. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran.1. iii. atau sebaliknya mengapa tidak? ii. kebebasan bertindak. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’.2 Menyelesaikan Kes i. 2. tetapi • . i. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa.

Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi.Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. dan lain-lain konstituen. kerajaan dan masyarakat mula diperakui. Penyelesaian Relativisme Budaya .menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul.Perhubungan penting di antara perniagaan. Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial .8 Sejarah Tanggungjawab i. Penyelesaian Utilitarian . . pelanggan.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. .Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . iii. serta faktorfaktor situasi.5 Etika dalam Konteks .Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. sesuatu ii. 2. 2. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan.6 Mengurus Gelagat Etika . pesaing. . Era Kemelesetan (1930-1960) . 2.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika.Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal. ii.

Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. Contohnya. keutamaan serta matlamat Negara . Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. Hujah-hujah membantah: a. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929. Tanggungjawab Sosial b. . kerajaan.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a. b. c. . d.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai.Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. .Potensi wujudnya konflik kepentingan. bukan bertanggungjawab sosial. Era Sosial (1960s) .Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum.9 Skop Tanggungjawab i.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. pembekal. pemiutang.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya. pekerja dan pelabur. ii. d. iii.Era pergolakan sosial. Persekitaran alam semula jadi iii.Badan korporat sebagai warga masyarakat c.. F.Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam .Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial.Perniagaan yang menimbulkan masalah.

cagaran.Melalui peraturan tidak langsung.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi . tidak lebih dari itu. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii. iv. iii. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang.2. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat. 2. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan.11 Empat Pendekatan/ i. jaminan) (seperti .mengarah. . Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika. memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh.

persekutuan dan antarabangsa.Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media. iii.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul. mana yang tidak harus dilakukan.Garis panduan atau Kod Etika . Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.2.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. 3.1 Masalah Etika Sebagai . dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial.Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. 2. Jawab Sosial: negeri. iv. ii. v. . Jangkauan Mematuhi . atau di luar kawalan pihak pengurus. Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu. Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. Pendekatan tidak formal: .16 Menilai Tanggungjawab Sosial .Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika .2 Ciri/sifat Masalah Etika i.

-Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. kurang cahaya. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. Jika tidak. bising. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. pengalihan udara tidak memadai.3. pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. rosak atau cacat. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil. 3.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. tidak selamat dsb. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza. asap dan debu. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa.

pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. Undang-undang merupakan: .1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. membina kapal. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. 3. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil.

4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu .Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara. Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. .Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. kita harus mematuhi kehendak majoriti. terutamanya dalam masyarakat demokrasi. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang.satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat.2 Undang-undang . Sebelum berjaya melakukan sedemikan. 4. .Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat).5 Definisi . atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi . sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . 4. maka keadaan tersebut harus diterima. . 4.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik.

Bertindih dengan standard moral antara undang .1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar. manakala standard moral bersifat positif undang dan .6 Perhubungan di .7 Pembentukan . Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya.8 Kesimpulan . Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang.Bersifat negatif. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. ii. Proses individu – berasaskan norma.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. sosial/politik dan teknologi. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. iii. kepercayaan dan nilai. iv. 4.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.Bersifat terkemudian berbanding standard moral.Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i. . Standard moral 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful