Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. 1. 1. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak. .2 Falsafah Normatif & . . tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. sama ada di dalam sesebuah budaya.Batasannya :. Utilitarianisme (Teleo-logical) .Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya .Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat. terbaik atau betul. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan.Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. . Universalisme (Deonto-logical) . iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. .iii. iii. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’).Batasannya :. ii.3 Lima Teori Etika dan i.Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. Kepentingan golongan minority juga diabaikan. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan.Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan.

1.Batasannya :. usaha. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. Usaha individu diabaikan.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) . Oleh itu. . Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. c. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. Kebebasan peribadi . b. .Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama.4 Kesimpulan a. v.. keperluan.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat.Batasannya :.Mementingkan niat seseorang .Batasannya :. . .Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . sumbangan atau keupayaan.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif. iv. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan.

Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. iii. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi. beserta niat yang sengaja. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut.1. i. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi.2 Menyelesaikan Kes i. kebebasan bertindak. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa. tetapi • .Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. 2. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. atau sebaliknya mengapa tidak? ii.

Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial . pesaing. Era Kemelesetan (1930-1960) . ii.Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. iii.6 Mengurus Gelagat Etika . .Perhubungan penting di antara perniagaan. sesuatu ii. .Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. Penyelesaian Relativisme Budaya .5 Etika dalam Konteks .8 Sejarah Tanggungjawab i.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika. 2.Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. dan lain-lain konstituen.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . pelanggan.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. 2. 2. kerajaan dan masyarakat mula diperakui. serta faktorfaktor situasi.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2. Penyelesaian Utilitarian .Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. . garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal.

Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil.Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya. ii.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai.Era pergolakan sosial. iii.Perniagaan yang menimbulkan masalah.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum. Persekitaran alam semula jadi iii. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam . Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. c. bukan bertanggungjawab sosial. Hujah-hujah membantah: a.Potensi wujudnya konflik kepentingan.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929. .Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. F. Tanggungjawab Sosial b. pemiutang.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial. Era Sosial (1960s) .10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah.Badan korporat sebagai warga masyarakat c. d. pembekal. Contohnya.9 Skop Tanggungjawab i. .. kerajaan. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya. b. keutamaan serta matlamat Negara . pekerja dan pelabur. . d.

Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang. tidak lebih dari itu.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. . memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat.Melalui peraturan tidak langsung.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi .2. iv.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung. jaminan) (seperti . Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii.11 Empat Pendekatan/ i. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika.mengarah. cagaran. iii. 2. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan.

Jangkauan Mematuhi . 2. v. Jawab Sosial: negeri.2. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. iii.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. Pendekatan tidak formal: .Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3. mana yang tidak harus dilakukan.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain. 3. iv. dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi.2 Ciri/sifat Masalah Etika i.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan.1 Masalah Etika Sebagai . atau di luar kawalan pihak pengurus. .Garis panduan atau Kod Etika . persekutuan dan antarabangsa.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . ii. Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan. Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu. Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas.

3. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. asap dan debu.3. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil. pengalihan udara tidak memadai. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. bising. Jika tidak. rosak atau cacat. kurang cahaya. tidak selamat dsb. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan.

suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. Undang-undang merupakan: . peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. 3. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil. membina kapal. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan.

Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya.4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat). dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. maka keadaan tersebut harus diterima. .Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik.5 Definisi . kita harus mematuhi kehendak majoriti.• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . .Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara. 4. atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi . sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil. 4.2 Undang-undang .satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat. Sebelum berjaya melakukan sedemikan.Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang.Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. terutamanya dalam masyarakat demokrasi. 4. .Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma.

Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i.Bersifat negatif. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang.7 Pembentukan . Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. manakala standard moral bersifat positif undang dan . Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar. Proses individu – berasaskan norma.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. iv.6 Perhubungan di . ii. kepercayaan dan nilai. sosial/politik dan teknologi.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.8 Kesimpulan . .‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral.Bertindih dengan standard moral antara undang . iii. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. Standard moral 4. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. 4.Bersifat terkemudian berbanding standard moral.