Kaedah Kajian Kaedah merupakan cara atau jalan menyelesaikan permasalahan penyelidikan.

µKaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan¶(Ahmad Mahdzan Ayob 1995:44). Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji, barulah difikirkan kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan. Adalah salah sekiranya kita menentukan kadah sebelum ada persoalan. Secara umum kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan p endekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kita boleh memilih salah satu pendekatan ataupun menggabungkan kedua -duanya. Dihubungkan dengan teori -teori sosiologi, teori yang berbentuk makro selalu akan menggunakan pendekatan kuantitatif sementara yang berbentuk mikro kebiasaannya menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif . Pendekatan kuantitatif mengutamakan µkuantiti¶. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka -angka, datadata numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan -pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor -Z, skor-T, varian, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur , mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas, dan menumpukan kepada hasil. Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. Pendekatan kualitatif pula berasaskan µkualiti¶. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghu raian µmakna¶ perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data -data berbentuk numerikal. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil . Sungguhpun terdapat perbezaan -perbezaan kualitatif dan kuantitatif, kedua -duanya merupakan kaedah penyelidikan yang empirikal. Semua penyelidikan empirikal mempunyai persamaan-persamaan asas seperti mempunyai matlamat, sistematik dalam prosedur, membuat perbandingan, membuat deskripsi, menguji hipotesis, membuat penjelasan sebab dan akibat dan membuat analisa kritikal. Kita boleh memilih salah satu daripada pendekatan terutamanya berdasarkan masalah dan keluasan skop kajian yang akan kita laksanakan. Sekiranya kajian kita melibatkan j umlah responden yang besar misalannya melebihi empat puluh orang, pendekatan kuantitatif lebih sesuai. Sekiranya kita cuma memilih bilangan responden yang kecil, misalnya lima orang, maka pendekatan kualitatif dipilih.

Dalam kajian µsekularisasi¶. http://tuanmat. Dengan kata lain setiap penyelidikan bermula dengan masalah. bukan kaedah menentukan penyelidikan. Kita harus ingat bahawa isu utama yang menjadi asas kepada kaedah penyelidikan adalah permasalaha n. Setelah ada permasalahan barulah data -data dicari melalui metodologi -metodologi dan strategi pilihan sesuai.tripod. Sekiranya kajian hanya melibatkan sebilangan kecil murid dalam sebuah bilik darjah yang mempunyai tiga puluh orang murid. kita mungkin akan menggunakan kuantitatif kerana sampel yang besar diperlukan. bukan metodologi. kit a mungkin lebih sesuai memilih pendekatan kualitatif. Kita juga boleh menggunakan kedua -dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian yang sama. sekira nya kita ingin menyelidik seluruh komuniti sekolah.html .com/penyelidikan.

karya al -Biruni dalam Kitab fi ifrad al -maqal fi amr az-zilal. Secara mudah sindrom ini berlaku kerana penyelidikan kuantitati f dikatakan bersifat objektif. merujuk maklumat secara silangan daripada beberapa sumber dan menggunakan maklumat sejarah. geografi fizikal dan ilmu falak. bukan produk teknologi semata mata. al -Biruni banyak menafsirkan ayat-ayat al-Quran tentang µbayang¶ dan µcahaya¶ secara kualitatif dan . jelas memperlihatkan keindahan gabungan kedua -dua aspek ini. Jika diimbas aktiviti semasa kebangkitan za man tamadun Islam pula. al-Biruni menggunakan pelbag ai kaedah kualitatif dalampemerhatiannya tentang masyarakat Hindu. dengan jadual numerikalnya. a ntara lain merumuskan sains tabii bukan ilmu yang muncul sebagai ilmu yang tersendiri secara objektif. sesuai dengan tradisi ilmu silam yang tidak memisahkan kedua -dua aspek kuantitatif dan kualitatif. Mat Rofa Ismail (2004 & 2006) yang membincangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam perkembangan falsafah sains.Aspek Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif mengandungi unsur -unsur asas yang sama tetapi menggunakan beberapa pendekatan yang berlainan. Walau bagaimanapun. Walaupun penyelidikan kualitatif dan kuantitatif memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. tetapi ironisnya ahli ahli sains masa kini tidak menjadikan penyelidikan kual itatif sebagai pilihan. Pemisahan hanya ber laku apabila perkembangan ilmu pengetahuan Barat pada pertengahan kurun ke 19 M. kedua -dua aspek kualitatif dan kuantitatif ini saling berkaitan dan tidak terpisah antara satu sama lain. peme rhatian yang al -Biruni sendiri turut serta. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. tetapi sains tabii merupakan satu cabang falsafah yang menjadikan aspek kualitatif metafizik sebagai matlamat utama. Dalam Kitab al-Hind. Dalam karya ini. Kaedah kuantitatifnya lebih terserlah sekurangkurang dalam Kitab al -Tafhim li-awail sinaat al-tanjim. penggunaan rajah dan rumus -rumus berkaitan geometri. data statistik. manakala kualitatif bersifat deskriptif. Sains sepatutnya dilihat mengandung i aspek kualitatif yang sarat. Manakala kualitatif bersifat deskriptif. nota lapangan. proses menilai ilmu yang datang daripada pelbagai sumbe r. kerana tujuan ilmu adalah untuk mencari kebenaran. pemerhatian keadaan sebenar (naturalistic) dan merupakan proses memahami sesuatu berdasarkan tanggapan umum. Kuantitatif biasanya dikaitkan dengan penyelidikan bersifat ujikaji yang melibatkan data numerik dan statistik. seperti merekodkan perkhabaran tentang sesuatu kejadian dan keadaan daripada pedagang. aritmetik. memurnikan dengan keperluan agama dan menserasikan dengan budaya melibatkan asp ek kualitatif dan kuantitatif. Baratlah yang mentakrifkan sains sebagai cerapan kuantitatif semata-mata. Menurutnya lagi. mula membuat pembahagian ilmu mengikut premis tertentu.

al-Biruni dan Ibnu Sina.kuantitatif. http://www. penggunaan gnomon.al-azim. penggunaan jam matahari.pdf . fenomena fajar petang dan pagi serta jarak antara cakerawala. telah membincangkan hubungan antara kosm ologi Islam tradisional dengan perkembangan sains zaman tamadun Islam berdas arkan pemikiran falsafah Ikhwan asSafa. hubungan waktu dengan jarak di permukaan bumi. yang membawa kepada pembuktian rumus tangen. Peng enalan Doktrin Kosmologi Islam. Kesepaduan aspek kualitatif dan kuantitatif juga dihuraikan secara bersepadu dalam buku hebat Sayyid Hossien Nasr.com/masjid/seminar/falak2006/5.Nasr (1993).

memperoleh makna. kecukupan. Suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian . kepercayaan diri. 2005. Indonesia? 3) Apakah kekangan dan kesan dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang. 2005). 2007).Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati (Lexy. adalah suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Fraenkel. 2007). purata. Chua. peningkatan profesionalisme. Keenam-enam aspek pelaksanaan tersebut berperan sebagai fokus penyelidikan yang disebut sebagai paradigma ilmiah (positivisme) penyelidikan kualitatif (Lexy. efisiensi. Indonesia? Pendekatan Kuantitatif Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada fenomena -fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data (Nana. responsiviti d an kesesuaian (Dunn. kajian kes digunakan untuk menjelaskan rangkaian agensi dan autoriti pelaksana polisi pemerkasaan guru dilakukan dengan menghuraikan peranan dan fun gsi masing-masing agensi dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang. waktu atau ikatan tertentu (Nana. iaitu penglibatan dalam membuat k eputusan. Masing -masing dimensi dianalisis dengan aspek-aspek pelaksanaan polisi yang terdiri daripada enam aspek iaitu keberkesanan. 2005). 1986). sehingga didapati jawapan soalan penyelidikan b erikut : 1) Bagaimanakah mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang tugas mereka dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang. sama ada yang berbentuk program mahupun kejadian yang terikat oleh tempat. Dalam penyelidikan ini. 2006. Indonesia. autonomi dan pengaruh. status. Kajian kes dilaksanakan untuk menghimpun data. Indonesia? 71 2) Bagaimanakah pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang. 2003: Sudarwan. Manakala untuk mengetahui pelaksanaan polisi pemerkasaan guru yang terdiri daripada enam dimensi. 2007). tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan orang -orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Kirk & Miller. Pendekatan kualitatif da lam penyelidikan ini adalah kajian kes. dan memperoleh pemahaman daripada suatu kes.

um. heteroskedastisiti. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh jawapan daripada soalan penyelidikan berikut: 1) Bagaimanakah persepsi guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang Indonesia terhadap pelaksanaan polisi ditinjau daripada pemerkasaan guru. Kajian ini adalah penyelidikan inferensi dan skor data yang diperoleh telah ditransformasi daripada skala ordinal (skala Likert) kepada skala selang.dengan menggunakan alatan saintifik dan eksperimen. serta hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi? http://dspace. kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan kekerapan. Namun untuk menguji kesesuaian alat yang digunakan.my/bitstream/1812/428/6/BAB%20TIGA. kepuasan kerja dan komitmen organisasi? 2) Bagaimanakah pengaruh pemerkasaan guru µSekolah Menengah P ertama Negeri¶ di Malang. iaitu normaliti. menjelaskan atau mencari perhubungan antara pemboleh ubah pemboleh ubah dalam suatu penyelidikan. Sedangkan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi yang datanya berupa skala selang. multikolineariti. Dalam kajian ini. sehingga analisi s regresi linear berganda ialah alat ujian yang sesuai. untuk memberikan penerangan dan penjelasan tent ang persepsi guru terhadap pelaksanaan polisi pemerkasaan guru. dan lineariti. maka digunakan ujian korelasi Pearson. Indonesia dalam enam dimensi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. peratus dan min daripada skor yang diperoleh melalui soal selidik yang diserahkan kepada sampel kajian. autokorelasi. Manakala untuk menjelaskan pengaruh pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan ujian statistik analisis regresi linear berganda.pdf . Ujian ini untuk memperoleh keputusan tentang pengaruh pemerkasaan guru dalam enam dimensi secara bersama-sama dan pengaru h masing-masing dimensi pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.edu.fsktm. Penggunaan ujian statistik terhadap sesuatu kajian adalah sebagai usaha untuk menerangkan. terlebih dahulu dilakukan ujian andaian klasik yang terdiri daripada lima hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful