Kaedah Kajian Kaedah merupakan cara atau jalan menyelesaikan permasalahan penyelidikan.

µKaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan¶(Ahmad Mahdzan Ayob 1995:44). Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji, barulah difikirkan kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan. Adalah salah sekiranya kita menentukan kadah sebelum ada persoalan. Secara umum kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan p endekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kita boleh memilih salah satu pendekatan ataupun menggabungkan kedua -duanya. Dihubungkan dengan teori -teori sosiologi, teori yang berbentuk makro selalu akan menggunakan pendekatan kuantitatif sementara yang berbentuk mikro kebiasaannya menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif . Pendekatan kuantitatif mengutamakan µkuantiti¶. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka -angka, datadata numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan -pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor -Z, skor-T, varian, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur , mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas, dan menumpukan kepada hasil. Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. Pendekatan kualitatif pula berasaskan µkualiti¶. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghu raian µmakna¶ perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data -data berbentuk numerikal. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil . Sungguhpun terdapat perbezaan -perbezaan kualitatif dan kuantitatif, kedua -duanya merupakan kaedah penyelidikan yang empirikal. Semua penyelidikan empirikal mempunyai persamaan-persamaan asas seperti mempunyai matlamat, sistematik dalam prosedur, membuat perbandingan, membuat deskripsi, menguji hipotesis, membuat penjelasan sebab dan akibat dan membuat analisa kritikal. Kita boleh memilih salah satu daripada pendekatan terutamanya berdasarkan masalah dan keluasan skop kajian yang akan kita laksanakan. Sekiranya kajian kita melibatkan j umlah responden yang besar misalannya melebihi empat puluh orang, pendekatan kuantitatif lebih sesuai. Sekiranya kita cuma memilih bilangan responden yang kecil, misalnya lima orang, maka pendekatan kualitatif dipilih.

kit a mungkin lebih sesuai memilih pendekatan kualitatif. Setelah ada permasalahan barulah data -data dicari melalui metodologi -metodologi dan strategi pilihan sesuai. Sekiranya kajian hanya melibatkan sebilangan kecil murid dalam sebuah bilik darjah yang mempunyai tiga puluh orang murid. kita mungkin akan menggunakan kuantitatif kerana sampel yang besar diperlukan. http://tuanmat.com/penyelidikan. sekira nya kita ingin menyelidik seluruh komuniti sekolah.tripod. bukan kaedah menentukan penyelidikan. bukan metodologi.html . Kita harus ingat bahawa isu utama yang menjadi asas kepada kaedah penyelidikan adalah permasalaha n. Kita juga boleh menggunakan kedua -dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian yang sama. Dengan kata lain setiap penyelidikan bermula dengan masalah.Dalam kajian µsekularisasi¶.

kerana tujuan ilmu adalah untuk mencari kebenaran. geografi fizikal dan ilmu falak. Baratlah yang mentakrifkan sains sebagai cerapan kuantitatif semata-mata. peme rhatian yang al -Biruni sendiri turut serta. sesuai dengan tradisi ilmu silam yang tidak memisahkan kedua -dua aspek kuantitatif dan kualitatif. Jika diimbas aktiviti semasa kebangkitan za man tamadun Islam pula. seperti merekodkan perkhabaran tentang sesuatu kejadian dan keadaan daripada pedagang.Aspek Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif mengandungi unsur -unsur asas yang sama tetapi menggunakan beberapa pendekatan yang berlainan. Pemisahan hanya ber laku apabila perkembangan ilmu pengetahuan Barat pada pertengahan kurun ke 19 M. Sains sepatutnya dilihat mengandung i aspek kualitatif yang sarat. karya al -Biruni dalam Kitab fi ifrad al -maqal fi amr az-zilal. manakala kualitatif bersifat deskriptif. al-Biruni menggunakan pelbag ai kaedah kualitatif dalampemerhatiannya tentang masyarakat Hindu. mula membuat pembahagian ilmu mengikut premis tertentu. pemerhatian keadaan sebenar (naturalistic) dan merupakan proses memahami sesuatu berdasarkan tanggapan umum. bukan produk teknologi semata mata. Kaedah kuantitatifnya lebih terserlah sekurangkurang dalam Kitab al -Tafhim li-awail sinaat al-tanjim. Dalam karya ini. aritmetik. Manakala kualitatif bersifat deskriptif. penggunaan rajah dan rumus -rumus berkaitan geometri. a ntara lain merumuskan sains tabii bukan ilmu yang muncul sebagai ilmu yang tersendiri secara objektif. proses menilai ilmu yang datang daripada pelbagai sumbe r. Mat Rofa Ismail (2004 & 2006) yang membincangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam perkembangan falsafah sains. data statistik. Kuantitatif biasanya dikaitkan dengan penyelidikan bersifat ujikaji yang melibatkan data numerik dan statistik. tetapi ironisnya ahli ahli sains masa kini tidak menjadikan penyelidikan kual itatif sebagai pilihan. Secara mudah sindrom ini berlaku kerana penyelidikan kuantitati f dikatakan bersifat objektif. merujuk maklumat secara silangan daripada beberapa sumber dan menggunakan maklumat sejarah. al -Biruni banyak menafsirkan ayat-ayat al-Quran tentang µbayang¶ dan µcahaya¶ secara kualitatif dan . jelas memperlihatkan keindahan gabungan kedua -dua aspek ini. Dalam Kitab al-Hind. dengan jadual numerikalnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. nota lapangan. Walaupun penyelidikan kualitatif dan kuantitatif memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. tetapi sains tabii merupakan satu cabang falsafah yang menjadikan aspek kualitatif metafizik sebagai matlamat utama. memurnikan dengan keperluan agama dan menserasikan dengan budaya melibatkan asp ek kualitatif dan kuantitatif. Walau bagaimanapun. Menurutnya lagi. kedua -dua aspek kualitatif dan kuantitatif ini saling berkaitan dan tidak terpisah antara satu sama lain.

penggunaan gnomon. al-Biruni dan Ibnu Sina.al-azim.kuantitatif.com/masjid/seminar/falak2006/5.Nasr (1993). yang membawa kepada pembuktian rumus tangen. Peng enalan Doktrin Kosmologi Islam. http://www.pdf . penggunaan jam matahari. telah membincangkan hubungan antara kosm ologi Islam tradisional dengan perkembangan sains zaman tamadun Islam berdas arkan pemikiran falsafah Ikhwan asSafa. Kesepaduan aspek kualitatif dan kuantitatif juga dihuraikan secara bersepadu dalam buku hebat Sayyid Hossien Nasr. fenomena fajar petang dan pagi serta jarak antara cakerawala. hubungan waktu dengan jarak di permukaan bumi.

Indonesia? 3) Apakah kekangan dan kesan dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang. 2005). waktu atau ikatan tertentu (Nana. memperoleh makna. 2005. tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan orang -orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Kirk & Miller. Suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian . Manakala untuk mengetahui pelaksanaan polisi pemerkasaan guru yang terdiri daripada enam dimensi. Indonesia? Pendekatan Kuantitatif Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada fenomena -fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data (Nana. 2007). status. iaitu penglibatan dalam membuat k eputusan. Indonesia. kajian kes digunakan untuk menjelaskan rangkaian agensi dan autoriti pelaksana polisi pemerkasaan guru dilakukan dengan menghuraikan peranan dan fun gsi masing-masing agensi dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang. Pendekatan kualitatif da lam penyelidikan ini adalah kajian kes. Masing -masing dimensi dianalisis dengan aspek-aspek pelaksanaan polisi yang terdiri daripada enam aspek iaitu keberkesanan. 2007). sama ada yang berbentuk program mahupun kejadian yang terikat oleh tempat. peningkatan profesionalisme. 2006. Indonesia? 71 2) Bagaimanakah pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang. 2005). sehingga didapati jawapan soalan penyelidikan b erikut : 1) Bagaimanakah mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang tugas mereka dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang. Kajian kes dilaksanakan untuk menghimpun data. kecukupan. adalah suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Keenam-enam aspek pelaksanaan tersebut berperan sebagai fokus penyelidikan yang disebut sebagai paradigma ilmiah (positivisme) penyelidikan kualitatif (Lexy. 2003: Sudarwan. kepercayaan diri. dan memperoleh pemahaman daripada suatu kes. efisiensi. Dalam penyelidikan ini. 2007). purata. responsiviti d an kesesuaian (Dunn. 1986). autonomi dan pengaruh. Chua. Fraenkel.Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati (Lexy.

pdf . kepuasan kerja dan komitmen organisasi? 2) Bagaimanakah pengaruh pemerkasaan guru µSekolah Menengah P ertama Negeri¶ di Malang. Dalam kajian ini. Sedangkan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi yang datanya berupa skala selang. kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan kekerapan. sehingga analisi s regresi linear berganda ialah alat ujian yang sesuai. untuk memberikan penerangan dan penjelasan tent ang persepsi guru terhadap pelaksanaan polisi pemerkasaan guru. multikolineariti. iaitu normaliti. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh jawapan daripada soalan penyelidikan berikut: 1) Bagaimanakah persepsi guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang Indonesia terhadap pelaksanaan polisi ditinjau daripada pemerkasaan guru.edu. Namun untuk menguji kesesuaian alat yang digunakan. menjelaskan atau mencari perhubungan antara pemboleh ubah pemboleh ubah dalam suatu penyelidikan.fsktm. Kajian ini adalah penyelidikan inferensi dan skor data yang diperoleh telah ditransformasi daripada skala ordinal (skala Likert) kepada skala selang. Penggunaan ujian statistik terhadap sesuatu kajian adalah sebagai usaha untuk menerangkan.dengan menggunakan alatan saintifik dan eksperimen. Indonesia dalam enam dimensi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.um. Ujian ini untuk memperoleh keputusan tentang pengaruh pemerkasaan guru dalam enam dimensi secara bersama-sama dan pengaru h masing-masing dimensi pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.my/bitstream/1812/428/6/BAB%20TIGA. maka digunakan ujian korelasi Pearson. serta hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi? http://dspace. peratus dan min daripada skor yang diperoleh melalui soal selidik yang diserahkan kepada sampel kajian. dan lineariti. terlebih dahulu dilakukan ujian andaian klasik yang terdiri daripada lima hal. heteroskedastisiti. Manakala untuk menjelaskan pengaruh pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan ujian statistik analisis regresi linear berganda. autokorelasi.