Kaedah Kajian Kaedah merupakan cara atau jalan menyelesaikan permasalahan penyelidikan.

µKaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan¶(Ahmad Mahdzan Ayob 1995:44). Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji, barulah difikirkan kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan. Adalah salah sekiranya kita menentukan kadah sebelum ada persoalan. Secara umum kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan p endekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kita boleh memilih salah satu pendekatan ataupun menggabungkan kedua -duanya. Dihubungkan dengan teori -teori sosiologi, teori yang berbentuk makro selalu akan menggunakan pendekatan kuantitatif sementara yang berbentuk mikro kebiasaannya menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif . Pendekatan kuantitatif mengutamakan µkuantiti¶. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka -angka, datadata numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan -pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor -Z, skor-T, varian, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur , mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas, dan menumpukan kepada hasil. Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. Pendekatan kualitatif pula berasaskan µkualiti¶. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghu raian µmakna¶ perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data -data berbentuk numerikal. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil . Sungguhpun terdapat perbezaan -perbezaan kualitatif dan kuantitatif, kedua -duanya merupakan kaedah penyelidikan yang empirikal. Semua penyelidikan empirikal mempunyai persamaan-persamaan asas seperti mempunyai matlamat, sistematik dalam prosedur, membuat perbandingan, membuat deskripsi, menguji hipotesis, membuat penjelasan sebab dan akibat dan membuat analisa kritikal. Kita boleh memilih salah satu daripada pendekatan terutamanya berdasarkan masalah dan keluasan skop kajian yang akan kita laksanakan. Sekiranya kajian kita melibatkan j umlah responden yang besar misalannya melebihi empat puluh orang, pendekatan kuantitatif lebih sesuai. Sekiranya kita cuma memilih bilangan responden yang kecil, misalnya lima orang, maka pendekatan kualitatif dipilih.

kit a mungkin lebih sesuai memilih pendekatan kualitatif. kita mungkin akan menggunakan kuantitatif kerana sampel yang besar diperlukan. Sekiranya kajian hanya melibatkan sebilangan kecil murid dalam sebuah bilik darjah yang mempunyai tiga puluh orang murid. Setelah ada permasalahan barulah data -data dicari melalui metodologi -metodologi dan strategi pilihan sesuai. Kita harus ingat bahawa isu utama yang menjadi asas kepada kaedah penyelidikan adalah permasalaha n. sekira nya kita ingin menyelidik seluruh komuniti sekolah.tripod. http://tuanmat. bukan metodologi. Kita juga boleh menggunakan kedua -dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian yang sama.html .com/penyelidikan. Dengan kata lain setiap penyelidikan bermula dengan masalah.Dalam kajian µsekularisasi¶. bukan kaedah menentukan penyelidikan.

kedua -dua aspek kualitatif dan kuantitatif ini saling berkaitan dan tidak terpisah antara satu sama lain. tetapi ironisnya ahli ahli sains masa kini tidak menjadikan penyelidikan kual itatif sebagai pilihan. tetapi sains tabii merupakan satu cabang falsafah yang menjadikan aspek kualitatif metafizik sebagai matlamat utama. Kaedah kuantitatifnya lebih terserlah sekurangkurang dalam Kitab al -Tafhim li-awail sinaat al-tanjim. Mat Rofa Ismail (2004 & 2006) yang membincangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam perkembangan falsafah sains. mula membuat pembahagian ilmu mengikut premis tertentu. penggunaan rajah dan rumus -rumus berkaitan geometri. Manakala kualitatif bersifat deskriptif. Sains sepatutnya dilihat mengandung i aspek kualitatif yang sarat. al -Biruni banyak menafsirkan ayat-ayat al-Quran tentang µbayang¶ dan µcahaya¶ secara kualitatif dan . Secara mudah sindrom ini berlaku kerana penyelidikan kuantitati f dikatakan bersifat objektif.Aspek Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif mengandungi unsur -unsur asas yang sama tetapi menggunakan beberapa pendekatan yang berlainan. sesuai dengan tradisi ilmu silam yang tidak memisahkan kedua -dua aspek kuantitatif dan kualitatif. Pemisahan hanya ber laku apabila perkembangan ilmu pengetahuan Barat pada pertengahan kurun ke 19 M. geografi fizikal dan ilmu falak. Jika diimbas aktiviti semasa kebangkitan za man tamadun Islam pula. Walaupun penyelidikan kualitatif dan kuantitatif memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. peme rhatian yang al -Biruni sendiri turut serta. aritmetik. bukan produk teknologi semata mata. data statistik. pemerhatian keadaan sebenar (naturalistic) dan merupakan proses memahami sesuatu berdasarkan tanggapan umum. Dalam karya ini. al-Biruni menggunakan pelbag ai kaedah kualitatif dalampemerhatiannya tentang masyarakat Hindu. merujuk maklumat secara silangan daripada beberapa sumber dan menggunakan maklumat sejarah. dengan jadual numerikalnya. Baratlah yang mentakrifkan sains sebagai cerapan kuantitatif semata-mata. Menurutnya lagi. memurnikan dengan keperluan agama dan menserasikan dengan budaya melibatkan asp ek kualitatif dan kuantitatif. Dalam Kitab al-Hind. karya al -Biruni dalam Kitab fi ifrad al -maqal fi amr az-zilal. nota lapangan. seperti merekodkan perkhabaran tentang sesuatu kejadian dan keadaan daripada pedagang. manakala kualitatif bersifat deskriptif. kerana tujuan ilmu adalah untuk mencari kebenaran. jelas memperlihatkan keindahan gabungan kedua -dua aspek ini. Kuantitatif biasanya dikaitkan dengan penyelidikan bersifat ujikaji yang melibatkan data numerik dan statistik. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. a ntara lain merumuskan sains tabii bukan ilmu yang muncul sebagai ilmu yang tersendiri secara objektif. Walau bagaimanapun. proses menilai ilmu yang datang daripada pelbagai sumbe r.

com/masjid/seminar/falak2006/5. telah membincangkan hubungan antara kosm ologi Islam tradisional dengan perkembangan sains zaman tamadun Islam berdas arkan pemikiran falsafah Ikhwan asSafa.pdf . Peng enalan Doktrin Kosmologi Islam. fenomena fajar petang dan pagi serta jarak antara cakerawala. al-Biruni dan Ibnu Sina. yang membawa kepada pembuktian rumus tangen. Kesepaduan aspek kualitatif dan kuantitatif juga dihuraikan secara bersepadu dalam buku hebat Sayyid Hossien Nasr. hubungan waktu dengan jarak di permukaan bumi. penggunaan gnomon. penggunaan jam matahari.Nasr (1993).al-azim.kuantitatif. http://www.

2006. Fraenkel. 2005). Pendekatan kualitatif da lam penyelidikan ini adalah kajian kes. memperoleh makna. adalah suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. 2005). 2007). Suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian . Indonesia? 3) Apakah kekangan dan kesan dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang. efisiensi. waktu atau ikatan tertentu (Nana. kecukupan. Keenam-enam aspek pelaksanaan tersebut berperan sebagai fokus penyelidikan yang disebut sebagai paradigma ilmiah (positivisme) penyelidikan kualitatif (Lexy. dan memperoleh pemahaman daripada suatu kes. Indonesia. sehingga didapati jawapan soalan penyelidikan b erikut : 1) Bagaimanakah mekanisme dan rangkaian peranan agensi dan autoriti serta bidang tugas mereka dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru di bandar Malang. responsiviti d an kesesuaian (Dunn. tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan orang -orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Kirk & Miller. Manakala untuk mengetahui pelaksanaan polisi pemerkasaan guru yang terdiri daripada enam dimensi. autonomi dan pengaruh. 2007). status. 2005. Indonesia? 71 2) Bagaimanakah pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam enam dimensi di enam buah sekolah di bandar Malang.Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati (Lexy. 2003: Sudarwan. Masing -masing dimensi dianalisis dengan aspek-aspek pelaksanaan polisi yang terdiri daripada enam aspek iaitu keberkesanan. Chua. iaitu penglibatan dalam membuat k eputusan. kepercayaan diri. kajian kes digunakan untuk menjelaskan rangkaian agensi dan autoriti pelaksana polisi pemerkasaan guru dilakukan dengan menghuraikan peranan dan fun gsi masing-masing agensi dalam pelaksanaan polisi pemerkasaan guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang. Dalam penyelidikan ini. peningkatan profesionalisme. 2007). Indonesia? Pendekatan Kuantitatif Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada fenomena -fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data (Nana. 1986). purata. Kajian kes dilaksanakan untuk menghimpun data. sama ada yang berbentuk program mahupun kejadian yang terikat oleh tempat.

serta hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi? http://dspace. Manakala untuk menjelaskan pengaruh pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan ujian statistik analisis regresi linear berganda. Penggunaan ujian statistik terhadap sesuatu kajian adalah sebagai usaha untuk menerangkan. multikolineariti.my/bitstream/1812/428/6/BAB%20TIGA. Ujian ini untuk memperoleh keputusan tentang pengaruh pemerkasaan guru dalam enam dimensi secara bersama-sama dan pengaru h masing-masing dimensi pemerkasaan guru terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. maka digunakan ujian korelasi Pearson. peratus dan min daripada skor yang diperoleh melalui soal selidik yang diserahkan kepada sampel kajian. terlebih dahulu dilakukan ujian andaian klasik yang terdiri daripada lima hal. Sedangkan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi yang datanya berupa skala selang. Namun untuk menguji kesesuaian alat yang digunakan. untuk memberikan penerangan dan penjelasan tent ang persepsi guru terhadap pelaksanaan polisi pemerkasaan guru. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh jawapan daripada soalan penyelidikan berikut: 1) Bagaimanakah persepsi guru µSekolah Menengah Pertama Negeri¶ di Malang Indonesia terhadap pelaksanaan polisi ditinjau daripada pemerkasaan guru. kepuasan kerja dan komitmen organisasi digunakan kekerapan.um. sehingga analisi s regresi linear berganda ialah alat ujian yang sesuai. kepuasan kerja dan komitmen organisasi? 2) Bagaimanakah pengaruh pemerkasaan guru µSekolah Menengah P ertama Negeri¶ di Malang. dan lineariti.pdf . Dalam kajian ini. iaitu normaliti. autokorelasi.edu. Kajian ini adalah penyelidikan inferensi dan skor data yang diperoleh telah ditransformasi daripada skala ordinal (skala Likert) kepada skala selang.dengan menggunakan alatan saintifik dan eksperimen. Indonesia dalam enam dimensi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. heteroskedastisiti. menjelaskan atau mencari perhubungan antara pemboleh ubah pemboleh ubah dalam suatu penyelidikan.fsktm.