PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH SEBAGAI MODEL NEGARA ISLAM Rujukan : Sejarah dan Kebudayaan Islam, Prof Dr Ahmad

Shalaby, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1988 dan Fiqh al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah, Haji Abdul Hadi Awang, DPF, 1992, Jilid 1 & 2 Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam. Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah. Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’ ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Di zaman khulafa’ ar-Rashidin inilah dakwah Islamiyyah terus berkembnag, Umat Islam dapat menundukkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Dua Pahlawan Lagenda iaitu Hercules di Rom dan Rustam di Parsi dapat ditundukkan oleh umat Islam dengan pimpinan pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid al-Walid, Amru al-As, Abu Ubaidah al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Pusat pemerintahan Islam kemudiannya berpindah dari Madinah ke tempat-tempat yang lain di zaman Kerajaan Umaiyyah, Abasiyyah dan sebagainya sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyyah. Runtuhnya Empayar Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 bermakna runtuhnya

Daulah Islamiyyah di dalam dunia ini. Umat Islam sudah tidak dinaungi lagi maka rentetan dari itu satu persatu Negara umat Islam dijajah oleh kuasa Barat Selepas itu Regim Zionis mengambil kesempatan menakluki bumi Palestin di mana terletaknya Baitul Maqdis atau al-Quds, kekalahan yang amat memalukan cuma dalam tempoh enam hari bumi al-Quds ditakluki. Ini kerana umat Islam sudah mengabaikan ajaran Islam. Walaupun umat Islam adalah manusia teramai sehingga mencapai angka berbilion tetapi ia bagaikan buih di lautan, apabila datang arus dan ombak mereka akan dihanyutkan, berpecah-belah dengan berbagai karenah dan ragam masing-masing.

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

DAN KONSTITUSI MADINAH
Oleh Bukhori Abdul Shomad[1]

I. PENDAHULUAN Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat didalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.[2] Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.[3] Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik.[4] Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dekumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.

II. PEMBAHASAN A. Hijrah Ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya: “Meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.” Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada tiga macam.[5] Pertama, Hijrah dari (meninggalkan) semua perbuatan yang terlarang oleh Allah swt, ini wajib hukumnya. Nabi saw bersabda:

Seperti Rosulullah saw bersabda: (20) ‫الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند ال وأولئك هم الفائزون‬ ‫يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم‬ (22) ‫)12( خالدين فيها أبدا إن ال عنده أجر عظيم‬ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bukhori) Kedua. mereka mendapatkan Gua Tsur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba. bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman-Madinah dan mereka memeriksa Gua Tsur. Dan mereka itulah orangorang yang mendapat kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaan-Nya dan surga-surga. serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Makkah kepadanya.[10] Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah di rumah.[6] Rasulullah SAW. tempat Rasulullah bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. Bahkan. Akan tetapi.[9] Sebelum berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh Kafir Quraisy. (HR. seorang shahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang .[7] Sebelum berangkat Rasulullah membisikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadhramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua.[8] Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi (mata-mata). Hijrah (berpindah) dari Negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Sebelumnya Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama diperjalanan. Hanya saja dalam meninggalkan Makkah kaum Muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka. yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. mereka kekal didalamnya. Sesungguhnya Allah pada sisi-Nya pahala yang besar. (At-Taubah:20-22) Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum Muslimin Makkah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi SAW. Ketiga. hijrah (mengasingkan) diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. maka Rasululllah SAW meminta para shahabatshahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yatsrib. mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang abadi. bermusyawarahlah mereka (kafir Quraisy) di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur dan bermalam disana selama tiga malam. Di Gua Tsur Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah. )رواه البخارى‬ Artinya: Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya.(‫المهاجر من هجر ما نهى ال عنه. Seorang Algojo diutus untuk mengepung rumah Nabi Saw dengan instruksi yang mereka bawah yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. lebih besar derajatnya disisi Allah. sehingga kaum Muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri.

Rasulullah bersabda: ‫هذا إن شاء ال المنزل‬ “Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak”. Dua orang bernama Zayyad bin Lubaid dan Farwah bin ‘Amr menghadap. bagian terbesar dari kedua suku itu telah memeluk agama Islam pada satu tahun menjelang hijriah. semua diam. Mereka bersumpah setia untuk menampung kaum mukmin Makkah (Muhajirin). lalu Nabi meneruskan perjalanannya sesampainya di kampung Bani Bayadlah. Nabipun besabda seperti tadi. Rasulullah SAW berkata: . untuk mengeringkan Kurma. dua orang. Begitu juga sampai ke Bani Harits. serta berkata seperti tersebut tadi. Sewaktu berlansung perjanjian al-Aqabah pada tahun 621 M di dalam wilayah Mina. Rasulullah bersabda: ‫. Rasulullah disambut kaum Anshar. tibalah di Bani Sa’idah menghadaplah Saad bin ‘Ubadah dan Mudzir bin ‘Amr dan meminta seperti itu juga. sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail anak Yatim ‘Amrr bin ‘Ammarah di bawah pemeliharaan Mu’adz bin Fara. ketiganya adalah Tuhan. Nabi menjawab yang serupa. rasul membangun Masjid dan merupakan masjid yang pertama.memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir saya melihat ada dua ekor burung dara hutan dilubang itu jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana. Setibanya di Madinah. bernama “Itban bin Malik dan ‘Abbas bin ‘Ubbad datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah.‫يا ابا بكر، ما ظنك بإثنين ال ثالثها‬ ‍ Abu Bakar.[15] Seusai shalat Jum’at. Penduduk Madinah kota terdiri dai dua suku besar yaitu suku besar Khazraj dan suku besar Aus. Sesampai di kampung Bani Malik an-Najjar. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah SAW kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita.[12] Di halaman rumah ini. yaitu: para penolong sedangkan kaum Mukmin Makkah disebut Muhajirin artinya: Para pengungsi. dan Abu Bakar juga makin ketakutan.. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun.[11] Setelah Muhammad Saw. Setelah situasi aman Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Madinah sesampainya di Quba. kedua suku inilah yang memberikan jaminan keselamatan Nabi Muhammad. Lantas Rasulullah meneruskan perjalanan. Lalu Rasulullah berdoa sampai empat kali yaitu: ‫رب أنزلننى منزل مباركا وأنت خير المنزلين‬ .‫ل تحزن إن ال معنا‬ Artinya: Jangan bersidih hati Allah bersama kita. sudikah kiranya tuan singgah di tempat kediaman kita di sini untuk sementara waktu”. sebuah desa yang jaraknya sekitar limaakilometer dari Yatsrib Nabi beristirahat beberapa hari lamanya. tepat di depan rumahnya Abu Ayyub (Khalid bin Zaid alNajjar). pada tanggal 12 Rabiul Awwal. sehingga mereka disebut al-Anshar. dan Abu Bakar mengetahui orang kafir Quraisy telah tiba di Gua tsur hendak mencari dan membunuh mereka berdua maka Muhammad SAW.[14] Ketika perjalanan beliau sampai di Wadi Ranuna dan ketika itu waktu Shalat Jum’at telah tiba beliau turun dari ontanya untuk mengerjakan shalat Jum’at di kampung Bani Amr bin Aus.خلوا سبيلها فإنها مامورة‬ Biarkanlah unta ini berlalu karena ia mendapat petunjuk Mendengar sabda Nabi. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbidik di telinganya: . Bani ‘Ady. yang mengelu-elukan Nabi dan menyambut dengan iringan “Drum bend” serta syairsyair pujian Thala’al Badru ‘alaina dst[13]. kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua. makin sungguh-sungguh berdoa. unta beliau berhenti..

Negara madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir atau hijrah kecil.[17]Dari sini. diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi . B. kedengkian mereka timbul. Pada malam itu juga.[19] Karena dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail bukan dari Bani Israil. sekarang Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi Yatsrib. Rasululalh SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Ayyub. yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. menempati kedudukan al-Nuqabak (pembesar pengawal).[16] Maka. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur. Setiap orang Anshar bersahabat dengan satu orang Muhajirin. ekonomi dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. 2. dan bisa membahayakan masa depannya. 4. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. Rasulullah menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu. yang dipimpin oleh Saad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Dalam konteks hijrah kecil kita mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial. yaitu sembilan tokoh dari suku besar Khazraj dan 3 tokoh dari suku besar Aus. Rasulullah mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang bersal dari Makkah. binggung dan asing. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. politik. 3. 5. para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Mereka terdiri dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir dan Nani Qainuqa’. yaitu:[20] 1. Melalui hijrah. yang sesungguhnya bersifat universal. Akan tetapi. masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. hijrah besar bersifat rohani atau bathin.[18] Sesudah perselisihan dari kaum Musyrikin Makkah dapat dihindarkan dengan hijrah. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. sehingga para pendatang dari Makkah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. Halangan dan rintangan dalam Rasulullah berdakwah selalu saja ada bahkan sampai sekarangpun di mana ada kebenaran di situ ada kebatilan.Artinya: Ya Tuhan! Mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman”. suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsipprinsip keadilan.

Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masingmasing. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Bertentangga baik 4. undang-undang dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari Syari’at masyarakat seperti aturan-aturan politik. yang katakanlah dapat disebut sebagai contract social pertama di dalam sejarah umat manusia. Nabi bukan saja pemimpin keagamaan. Semua pemeluk Islam. sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun. 2. melainkan juga pemimpin pemerintahan. Seperti yang telah kita ketahui. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[26] 1. Kesepakatan contract social inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. golongan dan agama.[21] Kita lihat dalam sejarah Hijrah merupakan dasar dari terbentuknya Negara Madinah (kota berbudaya). Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan nabi. kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras. yang kemudian merupakan foundasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. tetapi merupakan satu komunitas. Dengan demikian. kaum Muhajirin dan Yahudi.[25] Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara Gereja dan dunia (The Church and The World). yang dilihat dari aspek agama tediri kaum Anshar. Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah. yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. meskipun berasal dari banyak suku. dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (The Relegious and The Seculer). Sadar akan hal ini. pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangsa). Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama. melainkan juga sebagai kepala Negara. aturan agama dan etika. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. perdata. Saling menasehati. termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan.[22] Maka. keturunan. peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib (Madinah) merupakan peristiwa bersejarah permulaan bedirinya pranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah.[23] Perjanjian dengan komunitas Yahudi. membela mereka yang teraniaya 6.Konstitusi yang disepakati semua pihak. gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan. Menurut Ibnu Khaldun. kekeluargaan. hubungan antar kelompok. Rasulullah segera mengambil inisiaitf menetapkan Piagam Politik (Piagam Madinah).[24] Menurut Harun Nasution. 3. 5. dan . Di salah satu sisi. adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. Di Madinah. Politik mulai tampak sejak Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 M.

7. suatu perwujudan dari gagasan besar berupa prinsip kehidupan nasional Arabia.[28] Dari dua konsep yang berbeda di atas pemakalah agaknya tertarik kepada konsep Muhammad Thahir Azhari yang mengemukakan Konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (Negara Hukum) bukan Teograsi (Negara Ketuhanan) seperti konsep Rasyid Ridha. Rasulullah sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut. Merujuk ke Piagam Madinah. Contoh: semua hakim yang ada dipecat. Ini berarti Rasulullah adalah menjadi pemimpin keagamaan dan juga pemimpin Pemerintahan (Kepala Negara). dengan demikian. Dr. dan beliau mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah. [29] Karena konsep Nomokrasi penekanannya pada hukum (konstitusi) dalam hal ini tentunya yang kita kehendaki hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Muhammad Thahir Azhari mengemukakan konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (negara hukum) bukan teokrasi. Nampaknya. H. Prinsip peradilan bebas 6. 4. diganti dengan hakim yang baru dan bekerja pada sistem yang sama. sejarah hak-hak asasi manusia barulah tumbuh dan . Walaupun menurut penyelidikan Ilmu pengetahuan. sekaligus pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal. secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. Prisni Kesejahteraan 8. Prinsip Persamaan. Prinsip keadilan. Menghormati kebebasan beragama. Sebagaimana dilontarkan Prof. Beliau mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:[27] 1. perubahan yang diinginkan tidak pernah terjadi orang-orang baru tidak akan berdaya mereka akan tergilas oleh sistem yang ada. dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah. 2. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas. 3. Adapun menurut Rasyid Ridha tahapan-tahapan menuju gagasan negara Islam: 1. Prinsip Perdamaian 7. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitasi kekhalifahan (kesulitan mencari orang yang tepat menjadi khalifah dan tempat yang tepat menjadi ibu kotanya). Negara Teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan bukan atas kontrak sosial dan bukan pada rasio (akal) sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu’tazilah. saya ingin membangun sistem bernegara yang kuat yang dalam hal ini Negara bukan tunduk kepada orang melainkan kepada sistem meskipun antara orang dan sistem mempunyai hubungan timbal balik dan sulit dipisahkan. yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam.[30] Dan menjunjung tinggi HAM. Yusril Ihza Mahendra SH. Tapi kalau sistem yang kuat dan disepakati untuk dijalankan maka siapapun yang memimpin tidak ada masalah karena ia tunduk pada hukum yang berlaku. 2. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 5. Jadi di sini sistem yagn harus ditegakkan dan kuat. Prinsip ketaatan rakyat. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan Agama dan Politik Rasulullah berhasil menciptakan satu bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW dapat menepatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengamininya sebagai pemimpin masyarakat.

[31] Di Indonesia UUD 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2. mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Hahal bin Hisyam antara kedua pasukan tidak terjadi kontak senjata. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Amanah. Al-Baqarah 178 tentang Qishash. belgia tahun 1881. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. dan akhirnya diikuti PBB melalui Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ke daerah Isa di tepi laut merah. dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutusekutunya dari Bani Damrah. Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq.[34]. Tabligh. [33] Dengan eksistensi Nabi yang begitu cepat menjadi pemimpin legal dan diikuti oleh masyarakat.[32] padahal kalau mereka mau jujur justru mereka itu diilhami oleh alQur’an (14 abad yang lalu) dan Piagam Madinah (abad 6 M) Lihat QS. III. Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya. Beliau tidak bersifat . bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim. Kemerdekaan dan keamanan pribadi. Nabi memercepat proses pembangunan unuk pusat pemerinahan dan keagamaan. tentu Nabi secara bertahap menyusun strategi yang dapat mengantarkan kepada adanya satu kesatuan politik yang mapan pada sebuah negara yang baru bediri. Setelah 12 bulan nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa di sana beliau mengadakan persekutuan dengan Bani Damrah Sebulan setelah itu beliau memimpin 200 orang kaum muslimin ke Buwath. Untuk pertama kali dengan resmi dipakai dalam Declaration of Indefedence (Amerika) tahun 1776. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pusat pembinaan pemerintahan politik dan tempat musyawarah yang menyangkut masalah situasi damai dan perang. pasal 28. Fathanah. pasal 29 dan pasal 31. Kemudian menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897. Sehingga Negara Madinah menjadi negara berperadaban meskipun masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan setelah itu. beliau membangun masjid yang dapat digunakan secara ganda.berkembang pada masa John Locke dan Rowseau (tokoh hukum alam). Maka setelah delapan bulan berada di Madinah. suatu tempat berair di Hijaz. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia. serta ketidakperduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi. Penutup Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da’wahnya di Madinah walaupun secara kwantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi. Pada tahap permulaan. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits ke Wadi Rebigh. kemudian diikuti Perancis tahun 1791. Al-Hijr 23 dan Al-Qaaf: 43 tentang hak hidup. Di Madinah Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). Mereka bertemu 200 orang pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan tetapi tidak terjadi perang. atas jasa Thomas Jeferson. Merekalah yang memberikan inspirasi kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan di dalam konstitusinya..

W. Jakarta: UI Press. I Chalil. SAW. jilid. Jakarta. Muhammad Husen. Jakarta: UI Press. Jakarta: Pustaka al-Husna. Jilid I. Jakarta: Logos. Pemikiran. Bandung: Pustaka. Jilid. Badri. Hamid. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Jakarta: Grifiti Pers. 1990 Wafi. Mustafa. 2000 HAMKA. 1995 Syazali. Raja Grafindo Persada. Muhammad Thahir. 1992. Juz II Azhary. Sou’yb. Moenawar. Ahmad. Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. Jakarta: UI Press. 1987 Enayat. Joesoef. Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: PT. Karya. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats al-‘Araby. The Preiching of Islam. 1980 Dalizar. Sejarah Umat Islam. Munawir. Islam di Tinjau dari berbagai Aspek. Kelengkapan Tarekh Nabi Muhammad.II. 1998. Reaksi Politik Sunni dan Syiah. Lahore: Ashraf Printing Press .dkk. Mushthafa. T. Sejarah Khulafa al-Rasydin. Islam dan Tata Negara. Jakarta: Bulan Bintang.th. 1985 Yatim.I. DAFTAR PUSTAKA Arnold. 1996 Kawiyan (Ed). 1988 Haikal. Sejarah Hidup Muhammad. Konsep Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia.1979 As-siba’I. dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra. Jakarta: Bulan Bintang. Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan. Harun. Jakarta: PT. Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam. 1979 Sukardja. Soekarna dkk. Jakarta: Media Dakwah. Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah SAW. Pustaka Litera Antar Nusa.otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan (Aqidah). Gagasan. PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Antropologi Yang Dibina Oleh Bapak Tatiqul Mujib SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN . Piagam Madinah dan UUD 1945. Global Publika. 1997 As-siqa. 1985. Ali Abdul Wahid. 2000 Nasution. T. Negara Hukum Jakarta: Bulan Bintang.

(STAIN) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MEI 2009 KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Latar Belakang Masalah . Pada kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada Bapak Fatiqul Mujib selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Antropologi.… Pamekasna. Amien . Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW serta pada pengikutnya sampai akhir zaman. Karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan dan akan diterima dengan hati terbuka. puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pembentukan Negara Madinah Dalam Perspektif Budaya. semoga makala ini bermanfaat. Akhirnya kepada-Nya jualah kami mohon taufik dan hidayah-Nya. Mei 2009 Penulis BAB I PENDAHULUAN A. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya.

B. inilah masjid pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. nama Yatsrib itu diganti menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) atau disebut juga Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) karena dari sanalah sinar islam memancar keseluruh dunia. Sejak hijrahnya Nabi itu. Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana sejarah pembentukan negara Madinah? 3. Tujuan Penulisan Makalah . puncak permusuhan antara keduanya ditandai dengan pertempuran Bu’ats tahun 617 M. Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. akhirnya waktu yang mereka tunggu itu tiba. tak lama kemudian Ali menggabungkan diri kepada Nabi setelah urusan di Makkah selesai. Nabi istirahat beberapa hari lamanya dan beliau membangun sebuah masjid. sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Yatsrib. mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. bangsa arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari arab selatan yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya bendungan Ma’arib. Apa saja isi pokok-pokok pikiran piagam (konstitusi) Madinah? C.Madinah adalah kota yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW bernama Yatsrib dan terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku arab dan suku yahudi. Langkah-langkah apa yang digunakan Nabi di Madinah? 4. ketika tiba di Quba. Sementara itu penduduk Yatsrib sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi. lima tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. dan diantara kedua suku ini terjadi peperangan yang berulang kali. Bagaimana sejarah tentang Madinah serta nama Madinah sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? 2. sebagai penghormatan terhadap Nabi. Karena tidak adanya seorang pemimpin di arab semua penduduk hanya memikirkan kepentingan suku masing-masing. Nabi dan rombongannya datang dan penduduk Yatsrib mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan.

Qaryah al-ansar. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah pembentukan negara Madinah 3. Dar al-Akhyar. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Al-khulafa ar-rasyidin (empat khalifah pengganti Nabi). Dar as-sunnah. kota itu menjadi pusat dakwah. Tujuannya agar dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah BAB II PEMBAHASAN A. Madinah (Al-madinah Al-munawwarah) adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan arab saudi sekarang. Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-madinah al-Munawwarah. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah Madinah serta nama-namanya 2. Apabila hujan turun lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Daerah ini juga memiliki ose-ose yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan sayur-mayur dan buahbuahan seperti kurma. Tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan negara Madinah 4. Dar As-salam. pisang dan lain-lain. Sayyidah albuldan. Tayyibah. Dari kota itulah islam memancar keseluruh penjuru semenanjung arab dan kemudian keseluruh dunia. di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit air. Makkah dan Madinah sendiri. pusat pengajaran dan pemerintahan islam. Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat islam.1. Al-mubasakah. disingkat menjadi al-madinah atau madinah). Kota ini mempunyai banyak nama antara lain Madinah an-nabi (kota nabi. dan di sebelah timur serta barat dengan gurun pasir (Harah). Sejarah dan Nama-Nama Madinah Madinah terletak di daerah Hedzjaz bagian dari semenanjung arab yang terletak diantara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. Madinah berada di sebuah lembah yang subur. Taba. Bait rasul Allah. . di sebelah utara dengan bukit uhud dan sur. Karena itu penduduknya mayoritas hidup dari bercocok tanam disamping berdagang dan berternak. Terletak 275 Km dari laut merah. Madinah ar-rasul (kota rasul). Al-mukhtarah. Dar al-iman. jeruk. Al-asimah. Dar al-abrar. dan Dar alharam. Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Ta’if.

Beliau juga bersabda “ jangan bersusah payah akan perjalanan kecuali ketiga masjid. yaitu bangsa arab dan bangsa yahudi. sebelum kelahiran islam terdiri dari dua suku bangsa. dan benteng pertahanan agar mereka terhidar dari gangguan orang badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib.Di kota ini terletak masjid “Nabawi” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. bahkan peperangan. masjidil haram. Secara bertahap kota itu menjadi berkembang dan menjadi kota penting kedua setelah Makkah di tanah Hedzjaz setalah kehadiran orang yahudi. yang ada adalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan sukusukunya masing-masing. Keutamaannya dinyatakan oleh Rasullullah SAW “shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nama kota itu adalah Yatsrib. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. Penduduk Yatsrib. Mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat akibatnya diantara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan. kecuali di masjidil haram. dan diubah namannya menjadi Madinah al-munawwarah sejak Nabi Muhammad dan orangorang muslim makkah (Muhajirin) hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September 622. kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan . Pembentukan Negara Mandinah Penduduk Yatsrib sebelum islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. B. Orang yahudi membangun permukiman pasa. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian ditempati oleh suku-suku arab lainnya. Semula daerah itu ditempati oleh suku Amaliqah (Baidah. masjidku ini dan masjidil aqsa “ berdasarkan hadits – hadits tersbut kota Madinah selalu dikunjungi oleh umat islam yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah sebagai amal sunnah. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan arab semakin tajam. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang paling utama bagi umat islam setelah Masjidil haram di makkah dan Masjidil Aqsa di Yerussalem.

dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. akibat dari permusuhan mereka. sehingga mereka berdamai. Dengan demikian madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negara. Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW. Karena penduduknya (kaum Anshari) bersedia menerima Nabi dan para pengikutnya dan di kota itu Nabi medirikan masjid nabawi. Beliau memperkanalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk islam.intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya dan tak lama setelah hijrah. sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. dan melakukan baiat kepada Nabi di Aqabah (baiat aqabah pertama). Hijrah tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan agama islam. Beberapa bulan kemudian Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Makkah hijrah ke Yatsrib sejak itu nama Yatsrib diganti al-madinah al-munawwarah. Setelah kedua suku berdamai dan suku khazraj pergi ke Makkah. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi). Siasat ini berhasil dengan baik. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yatsrib. dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. Setelah Nabi hijrah ke Yatstrib. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu’as pada tahun 618 seusai perang baik kaum aus maupun khazraj menyadari. Pada musim haji berikutnya 622. Tahun 621sebanyak 10 orang suku khazraj dan 2 orang suku aus menemui Nabi SAW menyatakan dirinya masuk islam. Pertemuan diadakan di aqabah dan pada waktu itulah terjadi baiat aqabah kedua. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib baik yang suku islam maupun yang belum mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. Menjelang wafatnya Nabi SAW wilayah kekuasaan negara Islam ini mencakup hampir . Nabi menyusun konstitusi madinah. dan setelah di Makkah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah.

juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. selain tempat sholat. Selain tiga dasar di atas. 3. antara muhajirin dan ansar. sementara itu agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. islam makin bertambah kuat. Nabi bersama semua elemen . Langkah-langkah Taktis di Madinah Dengan terbentuknya negara Madinah. Setelah itu Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. persaudaraan sesama muslim. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam. Di Madinah. antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dengan cara ini. ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat diantaranya terdapat tiga dasar yaitu: 1. Dalam rangka mempekokoh masyarakat dan negara baru itu. Dalam konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sisem yang mengantisipasi masa depan. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang yahudi.seluruh wilayah Arabia dan Madinah merupakan ibu kotanya. Pembagunan masjid. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan orang islam Mekah dan Madinah berdasarkan ikatan akidah ukhuwah islamiyah dan pebentukan umat itu diartikan sebagai proklamasi terbentuknya negara islam dengan piagam madinah. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keratakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj. akan menutup munculnya ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh umat islam. C. Ukhuwah islamiyah. langkah awal yang ditempuh Rasullullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan anshar. 2. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama diantara mereka.

disamping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkah bahwa negara islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. D. Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomudasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Yakni sebuah kebebasan menghormati keaneka ragaman agam dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Sumber utamanya tercatat dalam ”Sirah An-Nabi” karya ibnu hisyam. yang kemudian menjadi Al-madinah Al-munawwarah kota yang bermandikan cahaya.pendudukk Madinah berhasil membentuk structur religio politics atau ”Negara Madinah”. Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan pada tahun pertam nabi hijrah ke Yatsrib. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan . Piagam ini memuat hak-hak golongan minoritas. Perjanjian politik ini kemudian ditulis dalam sebuah dokumen yang menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang yang bukan muslim pada pihak lain. menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim piagam ini adalah otentik. Untuk mengatur roda pemerintahan. Piagam Madinah (Konstitusi) dan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung. semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah (Mi’tsaq Al-Madinah). diantaranya mengakui kebebasan beragama. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah. dalam suatu masyarakat yang majemuk. Mukaddimahnya berbunyi ”dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pemberlakuan konstitusi menjadi salah satu bukti dari kapabilitas Rasulullah sebagai seorang legisaltor. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah. Jadi bertepatan dengan tahun 22 M dua tahun sebelum terjadi perang badar.

40 dan 46) 7. Tali pengikat yang mempersatukan mereka adalah ideologi politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama. (pasal 13. apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. baik ditinjau dari asal keturunan. 10) 8. (pasal 25. (pasal 17. (pasal 24. demikian juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Hukum adat (kebiasaan pada masa silam) dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukank. dan 33) 4. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. (pasal 16) bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. 19. Negara mengakui dan melindung kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim. 1. (pasal 11) 5. wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. (pasa 2. Masyarakt pendukung piagam ini yang semula terpecah-pecah dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. maupun agama yang dianutnya. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapa pun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum. dan 21) 3. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. 6. Hukum harus ditegakkan. budaya.kaum muslimin yang berasal dari suku quraisy dan yatsrib dan orang-orang yang mengikuti. Sedangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dapat diringkas antara lain terdapat sebelas isi sebagai berikut. terutama kaum yahudi. (pasal 14. 22. dan berjuang bersama mereka”. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. mempersatukan diri. Tali pengikat sesam muslim adalah persaudaraan agama atau ukhuwah islamiyah (pasal 15) diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas sesama muslim yang tinggi. dan 23) 2. 37 dan 41). (pasal 34. 43) . 23. 36. muslim dan bukan muslim.

(pasal 47) BAB III PENUTUP A. (pasal 12) 11. namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Perdamian adalah tujuan utama. Pengakuan atas hak milik individu. agama maupun . Semula daerah itu ditempati oleh suku-suku Arab lain dimana secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua setelah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi sangat menguasai bidang politik dan ekonomi Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib dikenal dengan suku Aus dan suku Khajraj yang keduanya saling bersaing. menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan. bermusuhan. Hak semua orang harus dihormati. (pasal 45) 10. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan negara Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah agar masyarakat atau penduduk di Yatsrib baik yang arab maupun non arab bisa berdamai.9. Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk negara Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah). Nama negara Madinah sebelum Nabi hijrah adalah yatsrib yang penduduk disana terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Arab dan Yahudi. Dari sejarah itu. bahkan sampai terjadi peperangan antar keduanya.

Sejarah peradaban islam. 2001 Van Hoeve. Jakarta : logos. cita-cita bersama. Sejarah peradaban islam.. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Sehingga kami dapat membenahi sedikit demi sedikit kesalahan maupun kekurangan tersebut. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam.102 Ibid.. dkk. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Van Hoeve. B. Ichtiar Baru. Jakarta : raja garfido persada. Zubaedi.. Karya. dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan. Jogjakarta. Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan. 101 Ibid. Ichtiar Baru. 200). Islam dan Benturan Antara Peradaban. 101 . Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna pembuatan makalah selanjutnya. 195-196 . hlm. Saran-saran Orang bijak mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”.. 1996). 81 Badri yatim.hlm. Hlm. Soekama. dkk.dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. Badri. 200 2. (Jakarta : raja garfido persada. 1996 4. 2007 3. Ar-Ruzz Media. (Jakarta : logos. Hlm. Ensiklopedi Islam Jakarta. Ensiklopedi Islam (Jakarta. Yahudi. kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. 2001) hlm. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim. DAFTAR PUSTAKA 1. Begitu pula dengan penyajian makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural. Yatim. 103 Soekama karya. Tidak ada sesuatupun dijagad raya ini yang sempurna.

. Hijrah ke Madinah al-Munawwarah Baginda Rasulullah memberi izin kepada para sahabat supaya berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke &ndash. kemudian mereka kembali semula ke Mekah kerana mereka mendapat berita angin bertiup bahawa orang Quraish telah pun beriman dan memeluk Islam. baginda bertemu semula dengan semua para sahabat dari kalangan alMuhajirin dan alAnsar. hlm. Tetapi berita ini adalah palsu semata-mata kerana orang Quraish belum lagi beriman hanyalah bilangan yang sedikit sahaja yang beriman. Islam dan Benturan Antara Peradaban. Islam dan Benturan. di situ berlakulah permusuhan sengit antara Baginda Rasulullah dengan golongan musyrikin Quraish. (Jogjakarta.Zubaedi. Lantaran itu Rasulullah membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 selepas Baginda diangkat menjadi Rasul iaitu pada tahun (615M). 196-197 Soekama. Sehinggalah baginda sndiri berhijrah untuk bersama-sama umat Islam pada bulan Rabiul Awal (12hb) baginda sampai ke Madinah al-Munawwarah. hlm. 07 January 2007 Pembentukan Negara Islam Dakwah Islam bermula dengan cara rahsia ataupun secara sulit.. Terbentuknya Negara Islam Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. 322-324 PRINSIP-PRINSIP NEGARA ISLAM Contributed by DR MUHAMMAD HAJI DAUD Sunday. Ensiklopedi mini. 320 Zubaedi. Di sana terdapat golongan-golongan Yahudi dan Musyrikin dari orang-orang Arab sendiri. maka barulah terbentuknya sebuah negara Islam yang bebas untuk mereka mendiami di dalam negara sendiri. 195196 Soekama.. Ensiklopedi mini. hlm. kemudian baginda Rasulullah memberi kemudahan dan kelonggaran supaya dakwah Islam kepada umum dilakukan secara terbuka. Oleh itu kebanyakan orang Islam mula memikirkan untuk berhijrah kali kedua ke Habsyah. 2007). Ar-Ruzz Media. Lantaran itu umat Islam dipulau dan dimusuhi dengan berbagai-bagai bentuk dan cara yang menyakitkan perasaan dan tubuh badan penganut Islam. Golongan yang berhijrah ke Habsyah ini tidak lama berada di sana hanyalah tiga bulan sahaja. Maka mereka mulalah berhijrah semula secara beransur-ansur sehingga sampailah bilangannya sebanyak lebih kurang 100 orang lelaki dan perempuan. . hlm. 13 dari kerasulan Nabi Muhammad. Di Madinah al-Munawwarah. Maka para sahabat mula berseludup hijrah ke Madinah secara kumpulan yang sedikit-sedikit dan ada secara individu.. dan apa perlu lagi berjauhan dari tanah air sendiri.

pas.my Powered by Joomla! Generated: 19 September.Janganlah kamu selindungkan yang haq &ndash.Menjaga keamanan dan keselamatan 3. Di dalam perlembagaan ini telah diletakkan asas bagi negara Islam. Perlembagaan Madinah ini mengandungi sebanyak 47 ceraian. Masyarakat Majmuk Di Madinah al-Munawwarah Di Madinah al-Munawwarah pada masa itu terdapat tiga golongan agama yang terbesar. Kegiatan Negara Islam Di antara kegiatan Negara Islam (di Madinah ialah): 1.Kebenaran yang menjadi tunggak kepada menegakkan Islam yang sangat penting.Umat Islam terasa sangat bertuah kerana system Islam yang diperkenalkan oleh Baginda adalah sebaikbaik system bagi kehidupan manusia.Orang-orang Yahudi.Menyebar ilmu pengetahuan 5. dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang haq &ndash..org.Menegakkan hukum-hukum Allah. berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith dan mestilah dihapuskan undangundang jahiliah sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud: &ldquo.Membuat hubungan diplomasi &ndash. Dan firmanNya lagi yang bermaksud: &ldquo. benar supaya mengatasi ke atas agama-agama yang lain seluruhnya&rdquo. benar pada hal kamu mengetahuinya&rdquo.&rdquo.Memungut hasil negara (di Baitulmal) 6. al-Muslimun :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.. menghantar dan menerima duta-duta asing Ciri-ciri negara Islam ialah antaranya: 1. maka umat Islam adalah menjadi rakyat di dalam negara Islam walaupun berbeza bangsa dan keturunan mereka.awwun Dhiddu Al-Udwan iaitu tolong menolong menentang musuh dan permusuhan Ketiga : Al-Nasr Li al-Mazlum iaitu memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi Keempat : Al-Nush wa al-Nasihah iaitu saling nasihat menasihati dan sama-sama menunjuk ajar Kelima : Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan iaitu menghormati kebebasan akidah. al-Wathaniyun Baginda memberi kebebasan kepada semua agama kebebasan yang sepenuhnya untuk mendiri serta melaksanakan ajaran agama masing-masing. al-'Adalah . al-Yahudiyun 3.Penyembah berhala. 1. Al-Quran melerakkan al-Haq &ndash. walau apa jua perbezaan di dalam beragama.Menyusun atau system pertahanan 2. iaitu (benar) &ndash. Allah yang mengutuskan RasulNya dengan hidayah dan ugama yang haq &ndash.Adakah kamu mahukan hukum-hukum jahiliah. 2007. Keadilan &ndash.Membuat dan mengadakan perjanjian dengan negara asing 7. Baginda Rasulullah telah menggubal sebuah perlembagaan bagi negara Islam yang baru dibentuknya itu berdasarkan kepada: Pertama : Husnu al-Jiwar iaitu hormat-menghormati jiran atau antara satu negara dengan lainnya Kedua : Al-Ta&rsquo. kebenaran sama ertinya dengan Islam seperti firmanNya yang bermaksud: &ldquo.Dialah &ndash. 2. 05:48 2.Orang-orang Islam. siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukumannya kepada orang-orang yang yakin.Menyediakan berbagai agensi aturan untuk melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia 4. Ini adalah jelas sebagaimana tercatat di dalam mithaq al-hukum atau perlembaggan yang digubal oleh baginda selepas hijrah ke Madinah. ibadat.

manusia berhak memikirkannya sebagai menghadapi perkembangan semasa serta menggunakan kebijaksanaan akal di dalam segala urusan. :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http:// Jelaskan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Nabi Muhammad s. A. Al-Syura Permesyuaratan.kebebasan menganut agama b. maksudnya: Tidak harus taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat terhadap Allah (al-Khaliq) Abu Bakar pernah menegaskan di dalam ucapan dasarnya selepas dipilih menjadi khalifah dengan katanya yang bermaksud: Taatlah kepada aku selagi aku taatkan Allah dan RasulNya maka bila aku derhakakan Allah dan RasulNya maka jangan kamu taatkan lagi kepada aku.a. Al-Musawah Semua manusia adalah sama di hadapan syariat Allah dalam negara Islam tanpa dibezakan antara yang kaya.Keadilan dari segi hukum b. firmanNya yang bermaksud: &ldquo.ah Taat kepada Allah secara mutlak dan juga ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya sebagaimana sabda nabi. berpangkat.kebebasan menasihati kepada semua pihak seperti amar ma&rsquo. miskin.. Ketaatan &ndash.w.Keadilan adalah sifat terpuji dan ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang menjadi neraca Allah dalam alam ciptaanNya.Pengenalan : .Keadilan menentukan haq dan tanggungjawab terhadap masyarakat :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www. al-Ta&rsquo. 05:48 Kebebasan (al-Hurriyyah) Yakni memberi hak kebebasan kepada rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kepada perlembagaan negara seperti: a.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. dalam mengendalikan urusan duniawi yang mesti ditegakkan dengan agama.Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan&rdquo.pas. Diutuskan pada Rasul dan diwahyukan syariat. warna kulit dan sebagainya.ruf nahi mungkar oleh semua pihak tanpa perbezaan di antara pemimpin dan rakyat Pemimpin hendaklah sentiasa memberi perhatian kepada rakyatnya sejauh manakah rakyatnya taat kepada ajaran Islam dan sebaliknya.org. Ke Arah Pembentukan Negara Islam di Madinah. 2007.Keadilan dari segi kehakiman c. Persamaan &ndash. Keadilan berpecah kepada beberapa pecahan: a.

telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. Isi : 1.w.a. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. Ansar dengan Ansar. memonopolikan kegiatan ekonomi. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi.w.• • • • Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.a. Pembentukan Ummah : • Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. B. Muhajirin dengan Ansar • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. ii. Pembinaan Masjid : • • Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Konsep negara. Muahahjirin dengan Muhajirin. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Jadi. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari . Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s.a. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah sukusuku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya.w. iii. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Nabi Muhammad s.w. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi.a. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s.

Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa.w. 4.segi sosial dan ekonomi. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. 5. Mewujudkan Piagam Madinah : • Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. 3. 7. Mengadakan Hubungan Luar : • Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. Byzantine. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : • Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : • Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.a. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam . Menyusun semula struktur ekonomi Madinah : • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. dan Parsi. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masingmasing.Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj.a. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Nabi Muhammad s.w. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. 6. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.

C. kesimpulannya.semangat assabiyah tlh digantikan dgn semangat ummah yg berteraskan agama islam. tentera islam tlh diwujudkan bertujuan utk mengukuhkan pertahanan negara madinah. masyarakat islam di madinah terdiri drpd kaum ansar & muhajirin..RASULULLAH tlh mggalakkan umatnya untuk bergiat dlm aktiviti perniagaan. Anda mungkin juga meminati: Kepentingan Piagam Madinah. aman dan makmur. langkah lain adalah dgn menyusun senula ekonomi madinah. TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PIAGAM MADINAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD • TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 2000 ) LinkWithin • • • Posted by Cikgu Rashman at 5/04/2009 01:22:00 PM Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2..piagam ini adalah bertujuan utk mengukuhkan perpaduan antara sesama umat islam dgn kaum bkn islam... seterusnya adalah dgn pembentukan piagam madinah. Negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang adil.bidang perniagaan.... lgkh yg kedua adalah melalui pembentukan ummah. Kesimpulan : Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. 6 May 2009 22:26 .penduduk madinah jg tlh mengiktiraf RASULULLAH sbg ketua ngra. penubuhan madinah yg berdasarkan wahyu $ oerundangan tlh membentuk madinah sebuah negara yg aman & makmur. SOALAN LATIHAN 1 comments: RoHiMaH hJ mOhD NoRdIn ( 6AS) said. selain itu.di sini penyebaran agama islam dilakukan secara terang2an. negara madinah mempunyai penduduk yg terdiri drpd kaum mihajirin dan ansar serta kaum yahudi.Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula. mempertahankan kesucian agama islam $ mempertahankan madinah dr serangan musuh. antara lgkah yg diambil oleh RASULULLAH utk membntuk ngara madinah adalah dgn mendirikan msjid bg tujuan penyebaran agama islam & penyebaran ilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful