P. 1
Panduan Penulisan akademik KKBI

Panduan Penulisan akademik KKBI

|Views: 792|Likes:
Published by rapunzel777

More info:

Published by: rapunzel777 on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Konsep dan Objektif KKBI Konsep KKBI -satu sistem pelaksanaan taksiran melaui komponen kerja kursus secara

berstruktur. -bertujuan untuk mentaksir penguasaan dan apencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran, pemindahan pembelajaran, amalan kolaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Objektif KKBI 1. membimbing pelajar dalam proses pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran serta pemindahan pembelajaran berdasarkan kehendak sukatan pejaran. 2. menghubungkaitkan teori dan praktis melalui pengalaman dan refleksi kendiri pelajar dalam konteks sebenar di sekolah untuk meningkatkan ketrampilan pedagogi. 3. meningkatkan kemahiran pelajar membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber, memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna. 4. menggerakkan proses pembelajaran pelajar sejajar dengan perkembangan intelektual, menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dan membina pemikiran sendiri (independent thought). 5. mempunyai kemahiran mencari makna daripada pengalaman pelajar sendiri, mencari kebenaran dalam pegangan, pengetahuan dan tindakannya bagi meningkatkan kualiti diri dan kehidupan, seterusnya menjadi pengamal refleksi. 6. menjadikan pelajar seorang guru yang beretika, beradab, berilmu dan berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsah pendidikan Guru. Pemeringkatan tugasan KKBI 1. Tahap pemerolehan ilmu - untuk menguji kebolehan pelajar mengakses dan memahami ilmu daripada pelbagai sumber - aspek yang dinilai termasuklah kemahiran pelajar mencari dan mengumpul maklumat yang relevan, tepat dan mencukupi daripada pelbagai sumber dan menunjukkan kefahaman yang jellas mengenai maklumat berkenaan. - maklumat ini boleh diperolehi daripada buku-buku rujukan, nota kuliah, internet dsb. - contoh tugasan kerja kursus pada tahap ini ialah kuiz, ujian, perbincangan, nota ringkas/nota grafik, penyediaan buku skrap, pembentangan dsb.

1

mengorganisasi maklumat dan membina makna kendiri serta menguasai kemahiran-kemahiran yang berkaitan. pengendalian program dsb. ulasan kritis. tahap penguasaan ilmu dankemahiran .contoh tugasan seperti menyediakan Rancangan Pengajaran j\harian.untuk m/p pengkhususan atau akademik . penghasilan kerya kreatif. Aspek dan criteria pentaksiran projek Aspek yang dinilai A. esei. “Open Book Test” dsb. penulisan kreatif.boleh berbentuk kajian kes. kajian tindakan. Pemerolehan Ilmu • Kemahiran mencari sumber • Isi kandungan • Kefahaman maklumat B. . pelaksanaan sesuatu program. penulisan refleksi. “Take Home Test”. penghasilan buku cerita kanak-kanak dsb. penghasilan produk akhir dan penulisan refleksi yang berkesan. menghasilkan bahan dan pameran. Bentuk Tugasan KKBI 1. . Contoh tugasan seperti menulis laporan kajian tindakan. Penguasaan ilmu dan Kemahiran • Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna • Kebolehan memindahkan ilmu yang diperolehi daripada pelbagai sumber kepada situasi sebenar / pengajaran & pembelajaran 2 Kriteria • Pelbagai sumber • Ketepatan dan mencukupi • kefahaman - • Menstruktur Transformasi . Projek melibatkan satu set aktiviti yang saping berkait dan berkembang mengikut tahap pembelajaran pelajar. Tsahap Pemindahan Pembelajaran penilaian dibuat terhadap kebolehan pelajar mengaplikasi ilmu dan kemahiran dalam konteks dan situasi sebenar sama ada P&P di bilik darjah atau situasi harian.Aktiaviti melibatkan semua tahap pembinaan ilmu dan interlek. aspek yang dinilai termasuklah kebolehan mengendalikan program/presembahan/pameran. 3.2. kertas cadangan program / akticviti. .tahap ini melibatkan akativiti kerja kursus yang menilai kebolehan pelajar merancang.

07 Minggu 1 Pelajar. Pemoindahan pembelajaran • Mengakaji teori / pengetahuan yang dipelajarai dalam konteks dan situasi sebenar • Aplikasi ilmu dan kemahiran dalam konteks/situasi sebenar • Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. C.9. dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan 1. pensyarah pembimbing Minggu 2 Pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing 10 11 3 .• Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran • Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri C. Sikap dan Sahsiah • Komitmen • Refleksi • Kolaborasi Aplikasi ilu dan kemahiran Taksiran kendiri Hasil tugasan menunjukkan : • Kecekpan penggunaan ilmu dan kemahiran • Penghasilan produk mengikut spesifikasi yang ditetapkan • Pembinaan kefahaman baru • Tanggungjawab terhadap tugas • Kesedaran dan kefahaman baru hasil renungan kendiri • Unsur kerjasama dan kesepakatan Perancangan dan pelaksanaan KKBI -untuk memastikan pelaksanaan projek KKBI menepati kehendak dan spesifikasi tugasan. Penyediaaan jadual kerja -mengandungai maklumat mengenai aktiviti/tindakan yang akan dijalankan. -format jadual Kerja Langkah 1 2 Jenis aktiviti/tindakan Menghadiri taklimat KKBI Menerima tugasan projek & membuat perancangan pelaksanaan Tempoh Penglibatan/Tanggungjawab Tarikh 2. tempoh masa dan penglibatan / tenggungjawab.

Peringatan Kepada pelajar Bil. persembahan / penghasilan mestilah berdasarkan criteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Buku panduan dan Spesifikasi ujian Amali Perlu mencapai tahap yang ditetapkan mengikut aspek yang diperlukan dalam kerja kursus Perlu memberi kerjasama / sumbangan kepada kumpulan Membuat penambahbaikan berdasarkan perbincangan dan semakan bersama ahli kumpulan / pensyarah pembimbing Perlu menunjukkan peningkatan prestasi dari semasa ke semasa Perlu menghantar hasil subtugasan / draf kerja kursus secara berperingkat dan produk akhir mengikut tarikh yang ditetapkan Menhadiri perjumpaan / berjumpa dengan pensyarah pembimbing secara formal / tidak formal Menghadiri sesi taklimat kerja kursus yang ditetapkan oleh pensyarah pembimbing Mendapatkan tandatangan pensyarah pembimbing atau mana-mana pihak yang terlibat. setiap kali perjumpaan dengan menggunakan Borang Rekod Kolaborasi Kerja kursus Mengikut arahan / panduan / nasihat daripada pensyarah pembimbing • 2 Penglibatan • • 3 Prestasi Kerja • • 4 Kolaborasi dan bimbingan • • • 5 Arahan tugasan • (surat amaran akan dikeluarkan kepada pelajar yang tidak menepati arahan dan spesifikasi pelaksanaan kerja kursus) 4 . 1 Kategori Kualiti tugasan • • • Peringatan Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain Perlu mengu\kut spesifikasi penghasilan kerja kursus yang ditetapkan Bagi KKBI berbentuk amali.

Tandatangan Tarikh Perkara yang Dibincangkan 12. MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING : : : : : Catatan -Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya………. mencari alas an. -Format Borang Kolaborasi: Lampiran A Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus NAMA PELAJR NO. menganalisis. membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara 5 . pelajar dengan pensyarah pembimbing atau mana-mana peihak yang terlibt sepanjang pelaksanaan KKBI. “Proses merenung.Kolaborasi Dalam Pelaksanaan KKBI 1. -bukti kolaborasi harus direkodkan dengan kemas dan terperinci. (Dewey.9. evaluate and so inform learning about practice”. 1975) 2.07 -Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran – En. analyse. -juga diharapkan dapat membantu pelajar menjana idea dalam usaha melengkapkan tugasan. menganlisis. Ali Penulisan Refleksi Konsep refleksi: 1. konsep kolaborasi -merupakan perbincangan yang dijalankan di antara pelajar dengan pelajar. “Reflection is a process of reviewing an experience of practice in order to describe.

dapatlah dikatakan refleksi adalah suatu proses berfikir secara akatif dan penuh sedar dalam membuat pemeriksaan dan penilaian terhadap sesuatu kepercayaan atau pegangan diri. A. J. & Presswood. Cole.S. meneroka kekuatan dan kelemahan diri serta mencari kebenaran dalam tindakan atau amalan untuk memperbaiki diri sendiri. “Reflection in the teaching context refers to the processof inquiring any habit / behavior critically and continuously refining it” (Knowles. -Refleksi juga dapat dilihat sebagai suatu respons pemikiran terhadap pengalaman ddalam amalan seseorang untuk mendapatkan makna dan kefahaman yang mendalam mengenai amalan itu bagi tujuan mengambil tindakn untuk memperbaiki dan mengingkatkan kualiti amalan diri. -Sebagai rumusan. (1994). Refleksi ktitikal menitikberatkan penerokaan domain afektif. 1999) 3.. Refleksi ke atas pengalaman pula merujuk kepada proses menilai semula bagaimana kefahaman ketika melakukan tindakan berkenaan 6 .L. Model Refleksi Schon Received knowledge Practice Previous Experiential knowledge Reflection Profesional Competenc e -Mengikut Schon (1987) refleksi boleh berlaku ketika kita berada dalam situasi berkenaan (reflection-in action) atau mengingat kembali situasi yang telah berlaku (reflection-on action).G. C. Refleksi yang dilakukan semasa menghadapi sesuatu masalah melibatkan proses membentuk semula tindakannya secara sedar dan berterusan dalam mencari suatu cara penyelesaian. (Hanifah. kerohanian dan pemikiran rasional oleh sesorang dalam tindakannya untuk mencari kebenaran terhadap tindakannya bagi tujuan memperbaiki diri dan persekitaran”.berterusan.

memahami dan menilai keberkesanan ssuatu amalanatau tindakannya dalam mencapai sesuatu objektif. Fokus proses berfikir pada peringkat ini untuk menilai sejuah mana kemahiran dan strategi yang digunakan sesuai dan berkesan. Aspek kreativiti dan inovasi menjadi sebahagian yang penting dalam proses refleksi ini. Proses Penulisan Refleksi -Cadangan pemetaan proses pemikiran dan penulisan refleksi: Pengalaman terpilih (Fokus) Menceritakan semula (Retell) • Fokuskan penulisan kepada satu atau dua aspek pengalaman yang penting (key events) • Peristiwa yang revelan Tinjauan Kritis (Review) • Fikirkan tentang komponenkomponen yang terlibat dalam peristiwa berkenaan • Menjana pelbagai idea • Membincangkan proses berfikir yang berlaku / tidak berlaku dalam hubungannya dengan peristiwa berkenaan • Menghubungkaitkan penilaian kendiri dengan ilmu dan kemahiran yang • Perkembangan ilmu profesionalisme keguruan • Peningkatan keterampilan diri • Peningaktan kualiti amalan Pembelajaran daripada Pengalaman Peningaktan kualiti diri 7 . Pada peringkat ini juga. falsafah. ketrampilan diri dan bagaimana merapatkan jurang antara teori dan reality. sesroang akan menanyakan apakah makna peristiwa tersebut ke atas dirinya dan kaitan dengan peranannya sebagai seorang pendidik. -Refleksi adalah satu proses yang dinamik. sosial dan politik. pengamal refleksi akan mengaitkan amalannya dengan aspek-aspek moral. ketuhanan. Pemikiran emosional (emotional minds) digembleng bagi memberi makna dan mengaitkan peristiwa yang dialami dengan nilai-nilai moral.(knowing-in action)telah memberi kesan yang tidak dijangka ke atas penyelesaian masalah yang dihadapi. Lazimnya pemikiran refleksi terhadap sesuatu pengalaman akan bermula dengan meneroka. pengamal refleksi akan mengaitkan kesan sesuatu tindakan atau amalannya kepada konteks atau situasi. moral dan etika akan menggerakkan kesediaan seseorang untuk bertindak dan melakukan perubahan. nilai dan etika. Dengan kesedaran dan pembentukan perspektif baru daripada pengalaman ini dan kaitannya dengan aspek ketuhanan. Pemikiran pada peringkat ini lebih mencabar kerana pengamal perlu menilai situasi berkenaan dan memikirkan kesesuaian sesuatu tindakan atau amalan itu berdasarkan konteks dan situasi berkenaan. nilai. -Pada tahap seterusnya. -Pada peringkat refleksi yang lebih tinggi.

Dari segi penilaian. Retell Saiz bilik darjah agak sempit dengan ruang pembelajaran yang terhad. Kadang kala guru menggunakan suara yang agak tinggi dan sesekali menunjukkan pembaris sebagai amaran kep[ada murid. pengelolaan. Sistem pencahayaan dan penfudaraan kurang baik menjadikan suasana kelas panas. Murid agak 8 . kami mendapati terdapat rekod penilaian yang tidak dilengkapkan. agak padat dan sesak. Kumpulan kami mendapati guru telah membuat perancangan pengajaran sehari sebelum pengajaran. pengawalan dan arahan f\guru dalam kelas tersebut. Aspek yang diperhatikan adalah dari segi perancangan. Guru menggunakan corak kepimpinan autokratik dalam mengawal disiplin muid. Terdapat banyak hasil kerja murid yang digantung dan ditampal di sekeliling kelas menjadikan kelas kelihatan berserabut. kami membuat PENGALAMAN pemerhatian ke aatas pengurusan bilik darjah sebuah TERPILIH kelas prasekolah.dengan tugasan kerja kursus • Peristiwa yang dipilih boleh merupakan aspek kekuatan atau kelemahan diri atau kemungkinan sebab akibat • Kenal pasti dan nilai kekuatan dan kelemahan diri berkaitan peristiwa berkenaan • Kaitkan pengalaman atau peristiwa dengan perasaan / emosi • dipelajari • Menjelaskan apakah makna dan kesan pengalaman ini kepada diri anda kea rah pembentukan : -falsafah diri -pembelajaran baru -kesedaran baru -kesediaan untuk berubah Contoh refleksi: Penulisan refk\ksi Elemen pemikiran refleksi Semasa menjalankan tugasan ini. Terdapat juga murid yang kurang berpuas hati apabila tidak dapat menyentuh semua bahan. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan dan berkongsi bahan maujud dalam kumpulan.

Murid akur dengan arahan guru. 9 . kami membuat perbincangan dalam kumpulan bagi melengkapkan laporan. Semasa mengelolakan P&P. Walaupun guru merancang dbaik. Muridmurid prasekolah berminat dengan bahan maujud dan mahu memiliki bahan yang sama dengan rakan mereka disebabkan oleh sifat egosentrik yang ada dalam diri masing-masing. Review Setelah selesai melakukan tugasan ini. guru perlu memastikan bahan yang disediakan mencukupi supaya tidak menjadi rebutan murid.as. Murid-murid prasekolah masih tergolong sebagai kanakkanak yang amat gemar kepada aktiviti permainan. Bahasa guru mudah dan arahan tidak mengelirukan. Bilangan hasil kerja murid perlu sesuai dengan ruang agar tidak terlalu sesak dan ditukar ganti dengan setiap minggu supaya dapat menarik perhatian murid. Arahan guru dapat difahami oleh murid. Kami juga melihat penilaian perkembangan murid yang tidak disempurnakan boleh menyebabkan guru sukar mengubahsuai perancangan P&P berikutnya supaya bersesuaian dengan tahap murid. Setelah selesai membuat pemerhatian. kami lebih PEMBELAJARAN menyedari tentang keperluan murid-murid prasekolah dan DARIPADA pernan guru dalam pengurusan bilik darjah. Ini seperti yang dikatakan oleh Marland dalam buku yang ditulis oleh Ee Ah Meng (2001) iaitu suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ‘kawan’ atau ‘musuh’ dalam pengajaran. Seorang murid menangis setelah dimarahi guru. kami berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang lebih kondusif dengan mengubah susunan kerusi meja dalam kelas supaya ada ruang yang lebih luas untuk memudahkan pergerakan murid.takut dan sedikit pasif. Komunikasi dan gaya kepimpinan autokratik guru boleh menyebabkan emosi murid terganggu. PENGALAMAN Berdasarkan pengurusan kelas yang telah kami perhatikan. Kami dapati suasana kelas kurang kondusif. Ubahsuaian tingkap perlu bagi mewujudkan pengudaraan yang lebih dalam kel. Susun atur bilik darjah yang baik boleh merangsang pembelajaran murid. keadaan fizikal bilik darjah yang sempit dan pana sedikit sebanyak mengganggu emosi pelajar seperti tidak selesa dan berpeluh-peluh.

emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab. guru-guru prasekolah perlu memenuhi tuntutan tersebut agar murid tidak rasa tertekan dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Sebaliknya murid-muris ini memerlukan perhatian dan kasih saying.Justeru guru prasekolah perlu merancang isi dan aktiviti P&P berbentuk permainan untuk menarik minat murid. Panduan Penulisan akademik 10 . Justeru. arahan guru harus jelas dan tidak mengelirukan. tugasan ini menyedarkan kami KUALITI DIRI bahawa sebagai seorang guru prasekolah kita perlu sentiasa peka kepada keperluan dan kehendak naluri kanak-kanak prasekolah. bahasa. PENINGKATAN Sebagai kesimpulan. Perkembangan kognitif. Semasa mengelolakan P&P. Cara ini sdikit berbeza dengan cara menagani murid KBSR yang usianya lebih tinggi. Oleh itu kami sedar bahawa sebagai guru prasekolah kita tidak boleh terlalu berkasar dengan murid. Guru prasekolah juga tidak boleh mengabaikan aspek penilaian ke atas perkembangan murid kerana mereka berada pada tahap pembelajaran aktif. Hati kami tersentuh apabila mengenangkan salah seorang murid yang menangis setelah dimarahi guru.

1. 1.3 Langkau baris (spacing) -Penulisan teks .letakkan maklumat-maklumat berikut: LOGO INSTITUSI NAMA INSTITUSI 11 .2 Jidar (Margin) -jidar kiri 1.5 Penjilidan -tape-binding 1.4 Kriteria kertas -Kertas putih 80 gm bersaiz A4 1.di bahagian tengah bawah tanpa menggunakan kurungan atau sebarang bentuk lain. 1. gambarajah dan grafik mengikut kesesuaian -Tajuk dan subtajuk hendaklah digelapkan -perkataan / terminologi dalam Bahasa Inggeris dalam bentuk condong 1. surat-surat • Tajuk dan sabtajuk 1.7 Penomboran muka surat . gambarajah dan imej yang mengandungi lebih daripada satu baris • Lampiran seperti soal-selidik. lampiran dan bibliografi .6 Paparan muka surat (Page Layout) -Portrait kecuali jadual dan gambarajah boleh menggunakan paparan Landscape.langkau dua -jarak antara perenggan – langkau empat -Penulisan berikut langkau satu : • Petikan melebihi tiga baris yang telah dikumpulkan • Bibliografi di antara senarai nama pengarang/ rujukan • Keterangan jadual.Arial saiz 12 -jadual.8 Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus .1 Jenis dan saiz font -Tajuk. Spesifikasi Teknikal 1.1.5” -jidar kanan 1” -semua maklumat seperti kepala teks dan gambarajah termasuk nombor muka surat hendaklah dalam lingkungan penulisan. muka surat.

Nama Penulis :…………………………. Tarikh :………………………… 2. 2.3 Penghargaan -Tidak dikira sebagai muka surat. : KUMPULAN / UNIT : KOD DAN MATA PELAJARAN : NAMA PENSYARAH PEMBIMBING : TARIKH SERAHAN : Kulit depan menggunakan kertas polos (plain) 100gm berwarna Biru Muda (KPLI (R).Kuning Muda. -dinomborkan dengan huruf roman 2.TAJUK TUGASAN (i) (ii) (iii) (iv) (v) (v) NAMA PELAJAR : NO.2 Halaman Judul (Titile Page) .0 Format Penulisan Akademik 2. Persediaan PISMP . -dinomborkan dengan huruf roma 12 .1 Halaman Pengakuan .P.diletakkan selepas halaman pengakuan.. K. PISMP – Kuning Tua.Tidak dikira sebagai muka surat tetapi dinomborkan dengan huruf roman -Contoh : Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :………………………….

4 Senarai Kandungan -ikut urutan -Contoh: SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 12.1.0 PENDAHULUAN TOPIK 2. . .0 ……… ……… RUMUSAN 13 .1 Sub-Sub Topik 2.0 11.2 Sub-Sub Topik 2.2.2.0 2.2. 10.1 Sub-Topik 2.1.1 Sub-Sub Topik 2.2 Saub-Sub topik . i ii iii .2 Sub-Topik 2.

sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarag yang dirujuk. Boehm.B.9 Kaedah Menulis Rujukan bagi Bahan yang Diambil Daripada Buku -Apabila menggunakan sistem ini.BIBLIOGRAFI LAMPIRAN Lampiran A – Tajuk Lampiran Lampiran B – Tajuk Lampiran 2. 2. Contoh: 14 . making.8 Format Penulisan Rujukan -Rujukan yang dinukil dalam teks.7 Petikan Dalam Teks (Citations) -hendaklah ditulis dalam perenggan yang berasing -Petikan dalam bahasa lain hendaklah menggungkan huruf condong (italic) -nyatakan sumbernya.” Prentice-Hall. salah satu ……………………” (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. Contoh: “Menurut Brown (2005). hendaklah direkodkan.6 Kerangka utama penulisan (Body of Text) -Hendaklah mengandungan bahagian-bahagian berikut: (i) Pendahluan (ii) Topik-topik / Subtopik yang berkaitan (iii) Perbincangan / rumusan / cadangan 2. -Contoh: Today. (1981) “Software Engineering Economics. -gunakan Sistem APA (American Psychological Association) 2.

(iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. Contoh: “Antara suasana …………………………………….………………………………………………………. untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan oleh pengarang yang Sama.A.kurang pengiktirafan (Brown.. “Universiti Teknologi malaysia : Tesis Ph. (1992)...“Oleh itu.. Valesky & Hirty (1992)……………. (v) Gunakan huruf kecil (a. c). T.D. “Pemprosesan Teks …………………. Sepecial Education Knowledge Requirements for school Administrators.ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a)”. (iii) Sekiranaya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. tuliskan nama kedua-dua pengarang. 1995)”.C.al selepas nama pengarang pertama. Contoh: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. 2. sesuatu…………………………………. b. 1994b)”. tuliskan et.kepintaran buatan (Puget dan Albert. & Hirty. Contoh: “Contoh perisisan ……………………………. “Penggunaan objek………………………………. (ii) Tesis Contoh tesis: Ahmad Zaki Abu Bakar (1998).ibu bapa”. Cara menulis dalam teks : 15 . 58 (5) : 399 Cara menulis dalam teks : Menurut. M.adalah pengiktirafan (Podemsky et al. Exceptional Children.10 Rujukan bagi bahan yang diambil selain daripada buku: (i) Jurnal Valesky. 2005)”.

).N. (1999). http://www..R. (2004). (iii) baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah ( 1 tab) -Contoh-contoh penulisan bibliografi: (a) Manual American Psychological Association (APA) (from the 3rd edition of the Publication Manual of the American Psychological Associaation. In A. Accessed on 14 November 2005. 49-78). City:Publisher (c) Sebahagian daripada buku Chin.R. Taft. S. tahun tertit. City: Publisher. often used in the social sciences and Education. 1999. 16 . Title of the article or information. (pp. This is the title of a book (2nd ed. tajuk. Y. (b) Buku Brown. This is he book title. This is the title of a paper appearing in a published proceeding. Finley. mengatakan bahawa ………………………… (iii) Bahan dari halaman web Contoh web : Author.com.W. tempat dan penerbit.Ahmad Zaki (1998). Piper (Eds).0 Format Penulisan Bibliografi -Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: (i) mengikut turutan abjad (ii) mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang.). (Autor. (d) Kertas Kerja yang diterbitkan Clark. Cara nmenulis dalam teks : …………………………………………….webpage. Y. & M. 1983. M. (2001). 25-37) City : Publisher. Proceedings of the 100th Annual Meeting of the Society of Experiental Results (pp. 3. 1999). This is the title of a part of a book.W. B.

City.com.. carta. Journal of Experiental Results. R. M. (January. A. Y. 6-12.membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada teks tanpa mengganggu tumpuan pembaca. 90-1428). City : Publ. 6-8. City of Meeting. 1998). 4. This is the title of a journal article.S. (h) Artikel dalam akhbar Johnson. 1. The Star. M. (k) Laman web Autor.0 Lampiran . (g) Artikel dalam majalah Green.webpage. . jadual. Paper Presented at the 103rd annual meeting of the society of Experiental Results. Unpublished master’s thesis. J. & Smith. Magazine of today. (2003). (1999). (j) Tesis Miller. Accessed on 14 November 2005. R. (1999). This is the title of a Web Page. atur cara perisian. October 1). This is the title of a report (Report No. & Heller. This is the title of a magazine article. M. (2000.T. (f) Artikel dalam jurnal Goff. T. G. http://www. 1-22. pp. pp. gambar dan lain-lain. University Malaya. ST. This is the title of a newspaper article. A.R. 1(3). January).M. 17 .isher.M.N. This is the title of an unpublished paper presented at a meeting . This is the title of a master’s thesis.(e) Kertas kerja yang tidak diterbitkan Fourney.Bahan-bahan ini termasuklah rajah. (2004. (2005). (i) Laporan Jones. ST.

.Semua bahan lampiran hendaklah dilabelkan dan dinomborkan. 18 . Penomboran lampiran hendaklah dihitamkan (bold) dan ditulis di sudut atas sebelah kanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->