AKHLAQUL KARIMAH/AKHLAQUL MAHMUDAH

18 Masjid Khadijah Pendidikan Islam & Pluralisme Agama

berdasarkan Mudawamatu Dzikrullah .......
Bismillahirrohamanirrohiim, Allah telah mengangkat derajat seseorang manusia, yang mana mereka itu suka mengendalikan HAWA NAFSU, sehingga Nabi pun memandang orang itu orang-orang yang melakukan "Jihadul Akbar" perang besar, hal ini disabdakan oleh Nabi dikala perang di TabukArtinya: "Marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang dengan nafsu yang benar-benar musuhmu, yang selalu terisi didalam dadamu" Adapun maksudnya supaya umat-umat berAkhlaqul Karimah/Budi yang mulia/Akhlaqul Mahmudah/Alhlaq yang terpuji hingga menyingkirkan Akhlaq Madzmumah, ya'ni akhlaq yang tercela dan bina. Orang-orang cerdik pandai berpendapat, terutama Ulama Ulama sufi, sungguh mulia manusia yang selalu boleh mengendalikan hawa nafsunya. Sebab manusia yang demikian benar-benar tangguh, kuat iamnnya,. Ulet menghadapi musuhnya yang jadi penyakit didalam hatinya, dimana Allah swt. Berfirman:

Artinya: Adapun manusia yang diisi penyakitpenyakit batin (hati) ya ni bujukan nafsu, godaan syetan sepertui takabur, iri, dengki, jahat dendam, serakah, memfitnah dsb, Berakibat amal laku yang kotor (yang dapat menimbulkan bencana kepada keluarga dan masyarakat) begitulah memuncak menjadi amal laku yang keji (dapat menimbulkan mala petaka terhadap masyarakat dan Negara) bahkan huru hara kepada seluruh ummat manusia. Mereka itu matinya tergolong orang-orang kafir" Begitulah gambaran yang telah dijelaskan Al Quran Kalam Qodim Allah swt. Yang tidak boleh dirubah dan diragukan lagi. Demikianlah terjadinya peperangan fisik yang membunuh ribuan jiwa, sehingga kehidupan manusia menjadi sengsara, ini dikarnakan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, juga kezaliman kecuranganpun akibat manusia yang dijajah oleh hawa nafsunya atau penyakit hati. Seandainya keadaan penyakit batin (hati) itu dibiarkan berjalan dan berkembang terus, maka pembangunan umat manusia, khususnya pembangunan Bangsa kita pasti akan terganggu bahkan mungkin akan gagal, terutama tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang antara kemakmuran dazhiriyah dan kebahagiaan batinniyah, alias dengan kata lain sifat pembangunan Negara kita adalah pembangunan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia dan akhirat. Tentu saja disamping itupun boleh merembet terhadap para remaja sendiri sebagai calon penerus kita, sehingga bagi mereka merasa hari depannya kabur, kacau, suram, kadang-kadang mereka ingin juga mengatasi

iri hati. disebabkan orang-orang tuanya. juga kehendak dan kegiatan tiap pribadi terlepas dari segala belenggu nafsu. iri hati. hingga jadi Yahudi atau Nasrani dan Majusi. Akan meminta pertanggung jawabnya: firman Allah swt. . berbuat yang menyesatkan yang akibatnya merugikan Bangsa dan Negara. Atas kesucian Agama Allah yang telah mewujudkan manusia menurut Fitrah itu". Seseorang yang berani bertanggung jawab.: Artinya: "Hadapkanlah dirimu dengan keadaan lurus kepada Agama Allah swt. kekejaman. Jadi agama Islam itu (Fitrah) merupakan pedoman Illahi bagi umat manusia untuk membina tentang hidup dan kehidupannya didunia dan diakhirat. bahkan dimana aqal fikiran dan perasaan seseorang bebas dari segala macam khurufat dan tahayal-tahayul (penyakit batin). semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. sebagaimana digamabarkan Allah dalam Al Quran surat AdzDzariyat: Artinya: "Kebesaran Allah swt. Dan iman inilah yang telahy mensucikan jiwa-jiwa para muminin. baik kepada Allah Khooliqul Alam maupun kepada sesame manusia. Dengan kata lain ayah bunda (pemimpin) itu yang membawa dan memberi contoh baik buruknya sang putra. kecuali hanya kepada Allag swt. kezaliman dan lain sebagainya. akan tetapi ayah bundanya (pemimpin) yang mewarnai anak itu. Yang serba lengkap bagi orang-orang yang yakin. Maka daripada itu ia menjadi manusia yang tidak mau menggantangkan dirinya kepada yang lain. Iman inilah yang telah mensucikan jiwa-jiwa para muminin. bersih dari sifat-sifat dengki. yang serba lengkap bagi kepentingan sesame manusia dan alam sekitarnya. seperti halnya Nabi kita menjelaskan Artinya: "Setiap manusia yang dilahirkan adalah fitrah suci. Di bumi ini ada tanda-tanda. Yang dengan istilah sekarang disebut "WIRASWASTA". sebagaimana firman Allah swt. Kerana agama itu merupakan fitrah yang sudah melekat pada manusia semenjak ia dilahirkan. kenapakah kamu tidak mau memperhatikan. bersih dari sifat-sifat dengki. : Artinya: “Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan hati begitu juga pandangan perasaannya. maksiat. Oleh kerana itu kita arahkan dengan ajaran agama yang tepat boleh meluruskan arah batin yang telah rusak itu.perasaan yang tidak menyenangkan itu dengan jalan berbahaya dipandang Agama dan Negara. membanggakan diri. dan begitu juga didalam diri kamu sendiri. dan dari rintangan godaan syetan. Padahal segala anggota dan amal laku yang dianugerahkan Allah swt. sombong. dan telah berurat berakar yang sangat dalam pada jiwanya. itu dikarenakan kuat imannya teguh tauhidnya. yaitu orang yang percaya terhadap diri sendiri yang penuh rasa tanggung jawab atas memanfaatkan segala anugerah Illahi.

Dan disediakan pula resep untuk membersihkannya. maka ia akan mendapat pembalasan yang baik. : Artinya: “Sesungguhnya untuk segala perkara itu ada alat pencucinya.sombong.” Firman Allah swt. kemunafikan." Firman Allah swt. seperti sabda Rasulullah saw.:Artinya: “Ingat kepada Allah itu menjadi obat yang mustajab guna menyembuhkan segala penyakit hati”. kedholiman dan lain sebagainya. Hati dan ingatannya terisi oleh pamrih lainnya seperti harta kekayaan.” Unsur-unsur yang menjadi syarat bagi kemajuan lahir batin dunia dan akhirat hanya boleh didapat dibawah naungan hati yang tenteram.. kebajikan dan kemajuan zahir batin serta keadilan yang merata dan juga dapat memberi kenikmatan dan kebahagiaan kepada seseorang sebagai pribadi khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. kekejaman. sebagai Firman Allah swt. pengkat serta jabatan/kedudukan. sedangkan pencuci hati itu adalah zikir kepada Allah swt. yang dijiwai oleh iman kepada Allah swt. Dan iman ini pulalah yang telah mempertinggi cita-cita manusia sehingga dapat memperbaiki kehidupan yang akan membawa kemakmuran. membanggakan diri. kebahagiaan. Dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 2 :Artinya: "Kamu orang-orang yang beriman harus menjadi manusia yang saling tolong menolong diatas kebenaran dan ketaqwaan. bahwa Allah kasih kepada orang yang berbuat baik. Dan kami akan sampaikan kepadanya segala sesuatu dengan mudah daripada urusan kami ini. . sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw. pujian sanjungan dan lain-lain. tenang. Alhamdulillah bagaimanapun besarnya dosadosa dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh manusia yang hatinya berpenyakit namun Tuhan Maha Pemurah.pengampun telah menjadikan obat yang mustajab untuk menyembuhkan penyakit hati itu. boleh mencapai tingkat kesempurnaan lahir batin yang dicitacitakan. lupa hati. Dalam surat Al-Khafi :Artinya: “Adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. maksiat. lupa ingatannya kepada Tuhan. sebab hati dan ingatannya telah ditimbuni melulu oleh yang lain selain Allah. kesombongan yang jadi pokok utama merajalelanya penyakit hati: baik dalam mengatur rumah tangganya. maupun dalam mengatur masyarakatnya/umatnya. Dalam Al Quran surat Al Imran ayat 134 :- Artinya: “Mereka orang-orang beriman yang memberikan harta bendanya (menolong) baik diwaktu lapang maupun diwaktu sempit dan kuat menahan amarah juga suka memaafkan kesalahan orang lain. dimana manusia-manusianya mendapat Inayah dan karunianya. Jadi hati timan itulah yang kita harus pupuk benar-benar jangan sekali-kali disusupi sikap keragu-raguan. kemuliaan.” Jelaslah bahwa sebab dari segala penyakit hati itu adalah Ghaflatun Iallah atau lupa kepada Allah. Yang murni.

yang pertama dijawab oleh Rasulullah secara umum atau teoritis. . adalah pertanyaan yang lebih khusus. Pribadi yang terombang-ambing kerana hati dan ingatannya terkait pada yang fana yang selalu berubah ini. Meneliti dari penjelasan Rasulullah atas pertanyaan Sayyidina Ali r. akan memutuskan ingatan buruk kita selain kepada Allah. malah akan mengikis habiskan buruknya ingatan kepada hyang lain selain Allah.” Begitu besarnya hikmah zikrullah itu terutama dalam membentuk iman dan akhlaqul Karimah. Dengan terisi penuhnya hati ingat kepada Allah akan meredakan. Pertanyaaan yang kedua “Bagaimana agar dapat zikir dawan”. ingatan hanya kepada yang kekal. Menjawab:“Hendaklah engkau lakukan zikirrullah yang kekal (Mudawamatu Zikirullah). Dari sinilah lahir methode zikir (Thoreqat zikir Jahar dan Khaffi.mudahnya. bahwa cirri-ciri orang yang beriman itu adalah sebagai berikut :- Artinya: “Mereka yang beriman itu teguh tetap serta tenang hatinya kerana ingat kepada Allah. sehingga Sayyidina Ali r. terutama kerana hati dan ingatannya dihadapkan kepada TuhanNya. apabila hati lupa kepada Allah. Sebagai berikut :- Yang artinya: “Ya Rasulullah …………tunjukkanlah padaku jalan ayang sependek-pendeknya agar boleh dekat kepada Allah dan jalan yang semudah. menyatakan celah-celah untuk masuknya godaan syetan dan bujukan nafsu. dimana sekarang dikenal dengan THOREQATQOODIRIYYAH WANNAQSYABANDIYYAH) yang sesungguhnya dizaman Sahabat dikenal dengan nama Thoreqat Siddiqiyyah atau Thoreqat Muhamadiyyah. ingatan yang menjjadi tabir pemisah kita dengan Allah.” Rasulullah saw. kepada siapa kita harus mengabdi. Dan jalan yang paling utama dapat ditempuh oleh hambanya pada sisi Allah. pernah bertanya kepada Rasulullah saw.a. pertanyaan mengenai praktek zikir. maka dengan ingat selalu kepadanya tersingkaplah tabir.a. Dalam Al Quran Surat Adz Dzuhruf diterangkan demikian:- Artinya: “Barang siapa yang berpaling dari pada Allah. ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu menenteramkan hati.a. yang diberikan penjelasan dengan praktek pula.a. mengurangi. akan menjadi pribadi yang tenang. Dzat yang kekal dan tidak tunduk kepada perubahan. maka syeitanlah yang menyertainya” Diterangkan pula dalam Surat Ar-Rad'u 28.Dengan ingat selalu kepada Allah. : “Bagaimana cara aku berzikir agar Zikirullah dawam Ya Rasulullah……………….? Pertanyaan Sayyidina Ali r. aku akan mengaitkan dia dengan syeitan. adalah untuk dapat zikir dawam harus melalui zikir yang diucapkan (zikir jahar) dan zikir yang ditanam didalam hati dan ingatan (zikir khoffi) agar segala amal laku jasmaniyah rohaniyah kita terhindar dari segala godaan syaitan dan nafsu yang merupakan akhlaq-akhlaq yang buruk dan kemudian menjelmalah akhlaq yang baik.” Sayyidina Ali r.

jangan ada keraguan sedikitpun. adalah amal bakti yang akan mendapat hasil berlipat ganda. Sehingga Allah swt. kerana mantap imannya secara mendalam yang terdorong oleh zikirnya terhadap Allah. maka akan nampak pengaruh zikir itu pada sikap batin dan akan menjelma dalam amal perbuatan yang baik. maupun kegiatan pembangunan ukhrowi. trgoyahkan dari segala godaan syeitan dan bujukan nafsu. pribadi mu'min yang mengabdikan dirinya hanya kerana "Mahabbah". Maka terwujudlah "Pribadi Mu'min. yang sepi ingpamrih/ lillahi Ta'ala. jangan tergoncangkan.(dari Abu Hurairah riwayat Tabrani). Sebagaimana Rasulullah saw. dipertebal keyakinanmu dengan memperbanyak ucapan Laa Ilaaha Illallaah”. menurut firman Allah :- . Menandaskan dalam Al. rasa insyaf dan menyerah kepada Allah swt. MUAMALAH amal bakti yang selalu tidak lupa kepada Allah. yang dapat melebur dari sifat kemunafikan dan merupakan benteng pertahanan dari segala godaan syaitan dan menjadi perisai dari panasnya api neraka”. yang jujur. baik waktu berdiri. hatinya tidak munafik. amal laku sebagaimana digariskan dalam perintah Allah dan RasululNya. sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi : Artinya: “Diperutuh imanmu. Mengatakan :Artinya: “Zikirullah itu cirri kuat iman. Jadi aqidah/iman yang mantap kepada Allah harus benar-benar terpelihara. yang ikhlas. MUAMALLAH yaitu beramal bakti yang saleh. waktu duduk maupun waktu berbaring”. begitupun dalam menyatakan hubungan langsung kepada Allah (Hablumminallah) juga diwaktu Hablumminannas yaitu mewujudkan “Muamalah” beramal bakti terhadap sesame manusia dan alam sekitarnya. Apabila hati selalu diisi dengan zikrullah. Begitulah pembinaan aqidah/iman seseorang agar kuat dan yakin. ingatan ditautkan dengan ingatan kepada Allah. sebab keyakinan iman itu jadi modal utama yang merupakan tenaga penggerak untuk mengisi dan menderong dalam segala kegiatan manusia.Quran :- Artinya: “Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu dapat menenteramkan hati". yang selalu tidak lupa kepada Allah dalam segala kegiatannya sebagaimana firman Allah :- Artinya: “Orang-orang yang beriman dalam segala amal perbuatannya selalu ingat hatinya kepada Allah.Dikeranakan adanya satu kesatuan antara zikir yang diucapkan dan zikir yasng diingatkan itu dapat memancarkan kebulatan teqad dan kemantapan iman tauhid. baik kegiatan untuk pembangunan duniawi. pribadi Hamba Allah yang berakhlaqul Karimah.

seorang yang tabah dalam menghadapi suasana. Bila terangsang perasaannya. melanggengkan ingatan kepada Allah saja yang dapat membentuk pribadi mu'min muslimin muslimat yang mengabdikan dirinya dhohir batin kepada Allah swt. : . merasa segala amal lakunya selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. jantungnya berdetak-ditingkah irama kebesaran Allah.ajar. maka menjelmalah dia menjadi pribadi makhluk yang dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. hatinya memuji akan ni'mat TuhanNya. ingatannya mengharap keridhaan TuhanNya dengan ikhlas. sebaliknya istiqamah mendirikan sembahyangnya dan membelanjakan harta bendanya dijalan yang baik”. "Sesungguhnya zikir itu adalah menjadi sebab wusulnya (sampainya) manusia kepada Allah swt. seperti dinyatakan dalam Al-Quran Artinya: “Laki-laki ialah dia yang ingatannya selalu kepada Allah (zikrullah).Artinya: “Barangsiapa yang beramal laku saleh baik pria maupun wanita sedangkan dia itu yang yakin imannya. Oleh kerana itu manusia tidak dpaat menghindarkan apa yang menjadi kesalahan dan apa yang menjadi kekerasan hati dan begitu pula yang menimbulkan amarah melainkan manusia yang mengharapkan rahmat Allah dan mengamalkan zikir kepadaNya. pasti aku akan melimpahkan kehidupan yang baik. hidupnya seluruhnya diabdikan kepada Allah. mengalir dalam ingatannya akan ke AGUNGAN TuhanNya. tidak terhalang ingatannya kepada Allah dalam bekerja. maka tergetar lidahnya mengucapkan: WASYUKURULILLAH .Segala yang memacu pandangannya. hatinya memuji kebesaran itu terlontar dari lidahnya kata-kata: ALHAMDULILLAH. bel. menyatakan rasa cinta (mahabbah) kepada Allah khususnya. tidak terpengaruh oleh kegiatan perdagangannya dan kegiatan jual belinya. hanya dengan mengamalkan zikir. Syekh Abdul Qoodir Al-Jaelani Qooddassallahu is sirrohu sebagai berikut. berusaha." Dan Rasulullah pun menganjurkan demikian : Yang artinya : "perbanyak oleh kamu sekalian ingat kepada Allah dalam segala amal laku. Apabila daang ujian dari Tuhan atas dirinya. tidak tergoncangkan. Kami kutip ucapan Ulama Tasawuf yang besar. berjuang serta apapun yang dilakukannya semuanya itu Ilallah. dan rasa kasih saying kesesama manusia pada umumnya. ingatannya bersyukur memuji Allah. tidak ada amal yang dapat melepaskan abdi Allah dari pada kejahatan dan kesalahan di dunia dan akhirat melainkan zikir kepada Allah." Kesimpulan. sesuai dengan hadist Nabi saw. berdagang. mengingatkan dia akan kebesaran TuhanNya. ditadahnya hal ini dengan ukiran kata: INNA LILLAHI WA INNALILIHI ROOJIUUN. Dan menjadi sebab pula manusia boleh rasa mahabbah kepadaNya. sesungguhnya tidak ada amal yang menjadikan lebnih cinta kepada Allah. yang akan dibalas lebih dari pada yang diamalkannya baik di dunia maupun diakhirat” Malah seorang laki-laki. Hati yang sedemekian penuh dengan kalimah Allah. Kerana orang mu'min dan muslim yang langgeng (dawan) ingatannya kepada Allah akan merasa dirinya selalu dipimpin oleh Allah.

bagi Bangsa dan Negara sehingga berani bertanggung jawab baik di akhirat dihadapan TuhanNya maupun didunia terhadap sesame mahluk. Iman dan Islam mereka terlihat dari pancaran wajah dan perilaku kehidupan mereka. Abdul Karim Zaidan. Di antara manusia ada yang menerima dan beriman kepada Allah. . ketentraman. Wabilahit Taufiq Wal Hidayah. yang bersusila. Rosul SAW sebagai Suri Tauladan Akhlaqul Karimah Tugas para nabi dan rosul secara umum adalah menyampaikan risalah kepada manusia. mengharumkan ibu pertiwi. Mereka yang menerima risalah dan beriman maka ia menjadi seorang muslim dan mu’min. sesungguhnya Tuhan melihat kamu". Amin Ya Robbal 'Alamiin. menjunjung tinggi derajat Bangsa dan Negara. berakhlaq dan bermuamalah selalu bergerak amal laku yang manfaat bagi dirinya. kesejahteraan. menuju masyarkat yang ADIL MAKMUR SEJAHTERA GEMAH RIMAH REPEH RAPIH. (Riwayat Bukhari). namun banyak di antara manusia yang mengingkarinya.. serta diridhoi ALLAH SUBHANU WATA'ALA . Metode Dakwah Rosul SAW Pengertian metode dakwah Menurut Dr. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pribadi yang demikian itu akan membuktikan kebaikan dalam segala amal lakunya. maka jika kamu tidak melihatnya (Allah). Kerana ia merupakan pribadi yang mu'min yang berAqidahNya yakin. Sebagaimana sabda Rosul SAW yang telah berulang kali penulis kemukakan. Inilah pribadi manusia yang menyatakan ibadah yang utuh baik dhohirnya maupun batinnya terhadap Allah swt. Metode dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyampaian (tabligh) dan berusaha melenyapkan gangguan-gangguan yang merintangi. ((‫))إنما بعست لتمم مكارم الخلق‬ “Sesungguhya aku telah diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur” c. Itulah kesempurnaan akhlaq. Bangsa dan Negara dapat tercapai. Hanya dengan pribadi pribadi demikianlah. Mudah-mudahan pribadi yang demikian itu memenuhi dan menyebar diseluruh tanah air kita Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.Artinya : "Beribadahlah kamu seakan akan melihat Tuhan mu. Demikian itulah yang dinamai berAKHLAQUL KARIMAH yang didasarkan atas MUDAWAMATU ZIKRULLAH. keamanan masyarakat.

Drs. (Al Mudatsir: 1-7) . dipahami. 5. bangunlah. 4. Adapun Drs. “Nabi SAW mendapat berbagi macam perintah dalam firman Allah SWT: 4)‫)ياأيها المدثر)1( قم فأنذر)2(وربك فكبر)3( وثيابك فطهر‬ ْ ّ َ َ َ َ ََِ ْ َّ َ َ َّ َ ْ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ّّ ُ ْ َ َّ َ ْ ِ ْ َ َ ّ َ َِ ‫والرجز فاهجر)5( ول تمنن تستكثر)6( ولربك فاصبر‬ ُ ِْ َْ َ ْ ُْ َ َ َ ُْْ ََْ ّ َ Artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut). Dari beberapa definisi metode dakwah di atas daptlah dicermati bahwa pendapat para ahli tersebut mempunyai kesamaan yaitu metode dakwah merupakan cara yang dipakai dalam menyampaikan dakwah. 3. Yang dinamakan metode dakwah ialah cara yang dipakai atauyang digunakan untuk memberikan dakwah. Jadi kesimpulannya metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan dakwah sehingga sasaran dakwah atau al mad’u mudah dicerna. Memberi peringatan Mengagungkan robb Memberihkan diri dari dosa/ taubat Iklhas Bersabar Sebagaimana tertulis dalam bab “Perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah” Siroh Nabawiyah oleh Syaikh Shofiyyurohman Al Mubarokfury. Abdul Kadir Munsyi menjelaskan metode artinya cara untuk menyampaikan sesuatu. Sementara itu Drs. diyakini terhadap materi yang disampaikan. dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi methologi dakwah dapat diartikan ilmu cara berdakwah. Salahuddin Sanusi menyebutkan jika kata metode itu berasal dari methodus yang artinya “jalan ke methode yang telah mendapat pengertian yang diteriam oleh umum yaitu cara-cara. lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu. lalu menjadi kata majemuk “Methodologi” artinya ilmu cara bekerja. diyakini serta dijalankan. 2. prosedur atau rentetan gerak usaha tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Logis juga berasal dari bahasa Latin artinya “ilmu”. Metode ini penting untuk mengantar kepada tujuan yang akan dicapai. kelompok ataupun masyarakat supaya ajaran itu cepat dimiliki. Metode Dakwah ialah cara-cara penyampaian ajaran Islam kepada individu. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Syamsuri Siddiq menjelaskan bahwa metode berasal dari bahasa latin: methodos artinya “cara” atau cara bekerja.” Adapun metode yang ditempuh Rosul SAW di dalam berdakwah menyampaikan risalahnya secara global ialah: 1. bersabarlah. Kha. di Indonesia sering dibaca metode.

lebih banyak berusaha dan berkorban. Tujuan mengagungkan rob. Raghbah (penuh minat). siksaan. agar dioa senantiasa berbuat dan berbuat. dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan. Khusyu’ (tunduk). agar perbuatan lahir dan batin benar-benar tercapai. dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. Hubungan dakwah Rosul SAW dalam pembentukan akhlaqul karimah Setelah membaca dari awal tulisan ini. pemeliharaan. sehingga ia menjadi sosok ideal di tengah masyarakat manusia. agar seseorang tidak mengangap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat. lalu melupakannya. Tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Isti’adzah (meminta perlindungan). 4. mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. dengan modal kekuatan dan ketabahan hati. Ihsan. Puasa. Isti’anah (memohon pertolongan). Zakat dan Haji). Raja’ (pengharapan). tapi karena keridhoan Allah semata. sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diutusnya Rosul SAW adalah menjadikan manusia bertauhid. agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya akan dibalik total. penjagaan. Rahbah (cemas). Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah. yang dapat dirinci sbb: 1. bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau.” d. Shalat. Iman. Khasyyah (takut). Allah Ta’ala berfirman: ((‫))واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا‬ ًْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ّ َ ُ ُْ َ “Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya”. 3. berpengaruh sangat kuat dan nyata. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa. 2. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu. 5. dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. (An-Nisaa: 36) Sementara ibadah adalah segala macam perbuatan yang dicintai Allah SWT meliputi Islam (Syahadat. Khauf (takut). Istighatsah (meminta pertolongan untuk dimenangkan atau . Inabah (kembali kepada Allah). hidayah dan cahaya Nya. Tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhoan Allah di dunia ini diberi perngiatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari. Do’a. Bertauhid artinya ia mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. ejekan dan olok-olok yng bakal dilancarkan orang-orang orang yang menentang. begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah. Namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh. Tawakkal.Sepintas lalu ini merupakan perintah-perintah sederhana dan remeh.

pilihan sang Rabb pemilik langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduaannya. Sebab figur akhlaq tertinggi adalah dia. kebejadan akhlaq. Maka barang siapa memiliki tauhid yang paling lurus maka dialah yang paling bertaqwa. manusia mulia. dalam keluarga dan bahkan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. Mereka adalah generasi-generasi awal Islam yang berhasil merubah kebrobrokan aqidah. maka beliau SAW bersabda. Karena hanya Islamlah yang akan menuntun manusia dan jin sehingga menjadi makhluk yang mulia dan pantas ditinggikan derajatnya. Maka satu-satunya jalan untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin adalah dengan meniti jalan yang telah di tempuh oleh para pendahulunya. akhlaq bangsa ini bisa diselamatkan hanya jika kita mengikuti pola dakwah generasi generasi awal terdahulu.diselamatkan). manusia itu. Jika taqwa itu adalah mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. akan menjadi sesosok figur yang mampu mempertanggung-jawabkan hak dan kewajiban dirinya sendiri kepada Allah.” Qs. Walhasil. Nadzar dan macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan. generasi-generasi yang shalih. Dzabh (penyembelihan). Seluruh bentuk ibadah itu kaitannya adalah dengan Allah SWT dan manusia seluruhnya. ((‫“ ))تقوى ال وحسن الخلق‬Bertakwa kepada Allah dan Akhlak yang baik” (Diriwayatkan At Tirmidzi yang menshahihkannya). sebagai mana firman Allah yang ditujukan kepada nabi “Dan sesungguhnya kamu Muhammad SAW: ‫ وإنك لعلى خلق عظيم‬benar-benar berbudi pekerti yang agung. Barangsiapa yang paling bertaqwa maka dialah yang paling baik akhlaqnya. dan idola paling mulia di kolong langit ini. sebaik baik suri tauladan bagi umatnya. Islam yang dibawa oleh Rosul SAW adalah peraturan yang membina akhlaq. Al ٍ ِ َ ٍ ُُ َ َ َ ّ َِ Qolam: 04 Realisasi dari semua ini adalah ittiba’ur Rosul SAW. Dia. para manusia yang berakhlaq mulia dan generasi terbaik yang kemudian diikuti oleh para tabiiinya. Atau dengan kata lain pembinaan akhlaqul karimah adalah tujuan diutusnya Rosul SAW di atas muka ini. figur akhlaq paling ideal. Ini adalah inti dari pada seruan dakwah Rosul SAW. maka manusia yang paling bertaqwa adalah ia yang paling memiliki kemuliaan akhlaq. Insan yang berakhlaq mulia (Akhlaqul Karimah) adalah ia yang memiliki pakaian taqwa. Allah SWT berfirman: ْ ُ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ْ ُ ‫ِ ّ َ ْ َم‬ ‫إن أكر َكم عند ال أتقاكم‬ ِ “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu” (Qs. Mengikuti Rosul SAW berarti mengikuti pula seluruh jalan para shahabatnya. . kekotoran muammalah dan hinanya masa manusia jahiliyah menjadi masyarakat muslim yang berkibar peradabannya denagn aqidah lurus dan akhlaq yang luhur. yang sulit dicari tandingannya. Al Hujuroot: 13) Rasululloh SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukan orang ke syurga.

Dan kaum muslimin sesungguhnya telah kalah dan akan hancur eksistensinya kecuali mereka kembali kepada ajaran Islam. Darul Haq 7. Darul Haq 9. Awal Muharrom 1425 H Referensi: 1. Abdurrohman Tt Sieroh Nabawiyah. Jakarta. segala cacat dan kekurangan itu hanyalah ada pada diri manusia.S 2002 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Solo. Antara Garut – Karawang. Poerwadarminta. Melesatnya era globalisasi dan kemajuan tekhnologi telah membuat manusia tidak mengimbangi dengan percepatan tatanan moral yang semakin tinggi dan luhur. Jakarta. Balai Pustaka 11. Adapun metode dakwah yang tepat pada saat ini adalah pola dakwah yang mengikuti pola Rosul SAW. Jakarta. Ashr. Download Al Sofwah 4. Dr. At Tibyan 8. Al Muwattho’: ‫“ ل يصلح أمر هذه‬Tidak akan menjadi baik urusan[‫المام مالك‬‫ المة إل بما صلح به أولها‬ummat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat urusan ummat ini baik pada awal mulanya” Fenomena wahn. Ya’qub. Syaikh Muhammad 2002 Tiga Landasan Utama. Al Hilay. cv. Abdurrohman 1997 Sieroh Nabawiyah. lemah dan kebobrokan akhlaq manusia terutama generasi muda di masyarakat kita pada saat ini. kemudian di bina dan di tarbiyahnya ummat itu dengan ahkhlaq Islam berupa tauhid. kembali kepada ajaran tauhid yang bersih dari syirik.Berkata Imam Malik dalam kitabnya. Syaikh Ibrohim Isma’il 2003 Manhaj Ibnu Taimiyah Beramar Ma’ruf Nahi Munkar. karenanya kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi sidang pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dan muhasabah bagi penulis di masa yang akan datang. Daeroby. Solo. Jakarta. 2002 Etika Islam Bandung. maka hal itu disebabkan karena jauhnya mereka dari cahaya Islam. W. penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan dan pembuatan paper ini. Syaikh Muhammad 2002 Kitab Tauhid. Harapan penulis. Hamzah. H. dan dikarenakan tiada gading yang retak.J. Darul Haq 6. At Tamimy. kembali mengikuti fitroh mereka. At Tamimy. Pustaka Al Kautsar 5. H. Dan jalan dakwah Rosul sesunguhnya berada di atas pola tasfiyah (pembersihan dan pemurnian) ummat dari akhlaq jahiliyah berupa kemusryikan. Diponegoro . semakin melesat mundur dengan cepatnya.. Majalah Risalah. Al Utsaimin. Ahmad Drs. semoga risalah kecil ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua. Abu Bakar Jabir 2003 Ensiklopedi Muslim. Darul Falah 3. Al Mubarrokfuri. Muhammad 2002 Panduan Kebangkitan Islam. terutama realita kehidupan keseharian mereka. kebathilan dan kejahilan. Kesempurnaan Akhlaq. Jakarta. Namun akhlaq sebaliknya. Ag 2001. Pustaka Imam Bukhary 2. M. Jakarta. Jakarta. Abu Usamah Salim ‘Ied 2002 Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Al Mubarrokfuri. segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Bandung 10. menjadi pelengkap perpustakaan Islam. Al-Jazairi. Akhirnya. dan menjadi amal sholih bagi penulis kelak.

Zaidalah. .12. Kalam Mulia. Drs 2002 Strategi Dakwah dalam membentuk da’i dan khotib professional. Alwisral Imam. Jakarta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful