PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. penulisan. Ringkasnya. Dengan kata lain. Pendek kata. apabila berkomunikasi. kepercayaan. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. Selain kesamaan. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. kita akan cuba berkongsi pemikiran. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. Dari perspektif psikologi. Menurut perspektif ini. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. konteks sosial dan pragmaktik. perlakuan. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. Dari pengertian yang dikemukakan. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. pergerakan badan dan stail. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . silang budaya dan amalan. Rajah 1. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. bermakna komunikasi telah berlaku. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu.

Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. Dengan kata lain. Untuk memahami komunikasi antara insan. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. organisasi atau masyarakat. memberitahu dan diberitahu. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya. bagaimana ia saling mempengaruhi. pemuzik dan sebagainya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. dihiburkan atau memberi hiburan. manusia dengan komunitinya. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. pelukis. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. manusia dengan mesin.2: Takrifan komunikasi Latihan 1.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. Rajah 1. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan. Jika sebaliknya berlaku. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. manusia dan dirinya sendiri.

Communication is sharing of information. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. Sebagai kesimpulannya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. 5. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 4. 3. 2. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. Dari situ juga. 2. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. pemikiran dan mesej. Comunication is a transmission of ideas. 3. Berdasarkan pengertian di atas. skills by the use of graphics. What is communication? 1. emotions. symbols and words. 1639. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. ilmu. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Communication is a process of acting on information. 6 OUM . apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes.

pasangan romantis. Oleh itu. pelajar dengan pensyarah. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. mendengar. menonton televisyen. mengenali diri amat penting dalam komunikasi.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. berfikir. atau bertafakur. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi.2. OUM 7 . juga antara ibu dengan anak.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya. budaya yang berbeza. mendengar radio. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik.2. 1. berfikir. berdiskusi dalam kumpulan. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan. kumpulan etnik. menonton filem. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur. Dalam hubungan peribadi. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. mendengar. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari.

terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum. 8 OUM . Pengetahuan. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan.2. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.2.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan. Rajah 1. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi.4: Beretika dalam komunikasi 1. bahasa.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.

Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. OUM 9 . Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar. Rujuk Rajah 1. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. 1993. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1.2. akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.6. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan.

maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. Jika hal ini tidak berlaku. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. Kara Berlo. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. Oleh yang demikian. Rajah 1. yang sentiasa mengalir dan berterusan. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Lantaran itu juga.

Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1. fikiran. satu kumpulan. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 .3. 2. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik.1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. persatuan atau sebuah organisasi. 3. 4. perasaan.

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej).8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. 12 OUM . kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber.

• Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. ia akan menjadi terlalu khusus. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. Contohnya. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. tahap pengetahuan. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Contohnya. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. tidak bersopan atau biadap. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan.

penerima utusan dikenali sebagai khalayak. 14 OUM .3. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. kumpulan kecil. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. sikap. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). Dalam komunikasi massa. Rajah 1. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Sepertimana punca atau sumber. Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber.

Isu 175.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya. penerima juga harus mengetahui norma. OUM 15 . 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat.

Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. 2.3. 3. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun. konkrit. Pendek kata. abstrak mahupun bukan lisan. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima. Contohnya.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Namun. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM . Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan.

Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. topik. Tajuk. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. OUM 17 .30 petang. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. di Betty Villa jam 2. Rajah 1. Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol.

Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan. Rajah 1. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej.30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM .13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima.

4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1. 2.3.14. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan.15: Saluran komunikasi OUM 19 . pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. Dalam masa yang sama.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum. 3.

2. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. 3. radio dan Internet. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Media Tradisional seperti teater. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. Oleh yang demikian. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Pada 20 OUM . Media Elektronik seperti televisyen. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. wayang kulit dan opera. ada kelemahan dan kelebihannya. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. ketua komuniti dan sebagainya. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. majalah serta buku-buku. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. Dari segi menentukan kesan. Media Cetak seperti akhbar. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa.

Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. keadaan sekeliling (luaran). masalah kesihatan dan sebagainya. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan.16: Unsur-unsur gangguan 1. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. 2. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. OUM 21 .3. diterima dan difahami dengan tepat. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. 3.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. Misalnya. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. 1. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini.

Di samping itu juga.3. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.3. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang. maklumbalas adalah spontan. Misalnya. jika maklumbalas itu negatif. Apabila maklumbalas itu positif. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas. 22 OUM . Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. Dalam proses komunikasi massa.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Dalam komunikasi antara individu. Namun. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1. Rajah 1.

DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. masa dan sosiobudaya. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. latar belakang sosial dan lain-lain. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. Contoh. 1836. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. OUM 23 .8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. Dengan itu. suasana. jantina. perlakuan. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal).3. tindakan dan sebaliknya. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. Dengan itu. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. pensejarahan psikologi-budaya. Contohnya. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. temporal. 1. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. minat yang sama.

menghibur 4. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. Sama ada di pejabat (menulis surat. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. memberi arahan. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. dan 5. Sejak bermulanya peradaban manusia.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. 24 OUM . Dari perspektif individu. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. menghibur. belajar. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan.

Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Rajah 1. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. OUM 25 . Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Kesemua yang berlaku.

Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. 26 OUM .4. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Namun. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Sesungguhnya. Berita yang disiarkan di akhbar. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan huraian tadi. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. “Ikut kiri”. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. “Sila beratur”. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Melaui proses komunikasi. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1.

1. Rancangan “Discovery Science”. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain. Namun. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Dalam kehidupan manusia.4. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. umpamanya. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Selain itu juga. Misalnya. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran.4.

komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. Dalam contoh iklan ini. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. 28 OUM . Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. dan pembujukan melalui hiburan. Selain daripada memberitahu. penerangan. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. Wayang gambar. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. drama. Contohnya. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. rancangan hiburan. Untuk kelihatan menawan. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. lawak jenaka. sketsa. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja.4. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. komik. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. emosi memainkan peranan penting. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. Pendek kata. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen.

timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. Dalam keadaan sebenar. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. kumpulan sosial. Komunikasi Antara Manusia. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Menerusi komunikasi. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu.4. Contohnya. Misalnya. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. (2001). Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. kumpulan kecil.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. teman sepejabat. anggota keluarga. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. individu membentuk hubungan dengan sahabat. 1. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. OUM 29 .

(b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. 2. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. 30 OUM . kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. Oleh yang demikian. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal.2 1. Dalam masa yang sama. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Justeru itu.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. perasaan dan makna yang ingin dikongsi. Apa yang jelas. pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful