P. 1
BAB 01 KONSEP ASAS KOMUNIKASI

BAB 01 KONSEP ASAS KOMUNIKASI

|Views: 9,898|Likes:

More info:

Published by: Nor Maliza Mat Sulong on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

Pendek kata. pergerakan badan dan stail. Dari perspektif psikologi. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. apabila berkomunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. kepercayaan. penulisan. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. bermakna komunikasi telah berlaku. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. Dengan kata lain.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. Dari pengertian yang dikemukakan. Ringkasnya. silang budaya dan amalan. kita akan cuba berkongsi pemikiran. Rajah 1. konteks sosial dan pragmaktik. Selain kesamaan. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Menurut perspektif ini. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. perlakuan. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi.

bagaimana ia saling mempengaruhi. manusia dan dirinya sendiri.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. pemuzik dan sebagainya. organisasi atau masyarakat. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. Untuk memahami komunikasi antara insan. memberitahu dan diberitahu. dihiburkan atau memberi hiburan. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. Jika sebaliknya berlaku. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. Rajah 1. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. pelukis. manusia dengan mesin. manusia dengan komunitinya. Dengan kata lain. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan.

takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. symbols and words. 6 OUM . 3. 3. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. skills by the use of graphics. pemikiran dan mesej. Comunication is a transmission of ideas. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. What is communication? 1. 4. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Communication is sharing of information. Communication is a process of acting on information.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. 1639. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Sebagai kesimpulannya. 2. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. Dari situ juga. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. ilmu. 5. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. emotions. 2. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri.

komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. menonton televisyen. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. Oleh itu. 1. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. mendengar. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. Dalam hubungan peribadi. atau bertafakur. pasangan romantis.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. pelajar dengan pensyarah.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya. berfikir. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur. berdiskusi dalam kumpulan. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. OUM 7 . budaya yang berbeza. kumpulan etnik. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. mendengar radio. juga antara ibu dengan anak. mendengar. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik.2. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas.2. berfikir. mengenali diri amat penting dalam komunikasi. menonton filem.

terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan.2. bahasa. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Pengetahuan. 8 OUM .3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1.2. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai.4: Beretika dalam komunikasi 1. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan. Rajah 1. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain.

Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. OUM 9 . 1993. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer.6.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak. Rujuk Rajah 1. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar. akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.2.

Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi. Kara Berlo. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Jika hal ini tidak berlaku.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Rajah 1.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. yang sentiasa mengalir dan berterusan.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut. Lantaran itu juga. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. Oleh yang demikian.

1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. 2.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. persatuan atau sebuah organisasi. perasaan. 4. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya.3. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. 3. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. satu kumpulan.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1. fikiran. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik.

Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). 12 OUM . Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.

Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. Contohnya. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. ia akan menjadi terlalu khusus. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. tidak bersopan atau biadap. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. tahap pengetahuan. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. Contohnya.

Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca).2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. 14 OUM . Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. Sepertimana punca atau sumber. Dalam komunikasi massa. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai. kumpulan kecil. sikap. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. Rajah 1.3.

Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. penerima juga harus mengetahui norma. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. OUM 15 . Isu 175.

Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM . Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. abstrak mahupun bukan lisan. Contohnya. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. 3.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud. 2. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Pendek kata.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1.3. Namun. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima. konkrit.

Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. topik. di Betty Villa jam 2. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan. Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. Tajuk. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat.30 petang. OUM 17 . Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. Rajah 1. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004.

Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM .30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya. Rajah 1. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej.

3. Dalam masa yang sama.15: Saluran komunikasi OUM 19 . Untuk mendapatkan kesan yang maksimum. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1.14.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1.3. 2.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi.

haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. 3. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Media Cetak seperti akhbar. 2. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Oleh yang demikian. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. wayang kulit dan opera. Dari segi menentukan kesan. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. ketua komuniti dan sebagainya. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Pada 20 OUM . radio dan Internet. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. majalah serta buku-buku.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. ada kelemahan dan kelebihannya. Media Elektronik seperti televisyen. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. Media Tradisional seperti teater. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual.

OUM 21 .UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. 1.16: Unsur-unsur gangguan 1. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. Misalnya. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. keadaan sekeliling (luaran). keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. diterima dan difahami dengan tepat. masalah kesihatan dan sebagainya. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. 3.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi.3. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. 2. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada.

17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Di samping itu juga. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej. jika maklumbalas itu negatif. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. Misalnya. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. Dalam proses komunikasi massa. Apabila maklumbalas itu positif. 22 OUM . Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet.3.3. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. maklumbalas adalah spontan.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Dalam komunikasi antara individu. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. Namun. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”. Rajah 1. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas.

hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. pensejarahan psikologi-budaya. 1. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. Contohnya. Dengan itu. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. masa dan sosiobudaya. Dengan itu. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. perlakuan. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. Contoh. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. minat yang sama. suasana. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. temporal. jantina. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. OUM 23 . Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. 1836. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. latar belakang sosial dan lain-lain. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi.3. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. tindakan dan sebaliknya. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan.

dan 5.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. menghibur 4. menghibur. belajar.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). 24 OUM . komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. Dari perspektif individu. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. Sejak bermulanya peradaban manusia.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. Sama ada di pejabat (menulis surat. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. memberi arahan. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial.

Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Kesemua yang berlaku. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). OUM 25 .19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. Rajah 1. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya.

contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. Berita yang disiarkan di akhbar. Melaui proses komunikasi. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu.4. “Ikut kiri”. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. Berdasarkan huraian tadi. Namun. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya. Sesungguhnya. 26 OUM .1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. “Sila beratur”. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu.

4. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka. Selain itu juga. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. 1. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Rancangan “Discovery Science”. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. Misalnya. umpamanya. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan.4. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. Namun. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan.

Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Dalam contoh iklan ini. Untuk kelihatan menawan. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. rancangan hiburan. Contohnya. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. komik. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial.4. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka. Pendek kata. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. penerangan.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. emosi memainkan peranan penting. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. 28 OUM . Selain daripada memberitahu. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. lawak jenaka. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. Wayang gambar. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. dan pembujukan melalui hiburan. sketsa. drama.

Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. anggota keluarga. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. (2001). Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. teman sepejabat. Contohnya. kumpulan sosial.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja.4. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Misalnya. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. individu membentuk hubungan dengan sahabat. OUM 29 . Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Dalam keadaan sebenar. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. Komunikasi Antara Manusia. 1. kumpulan kecil. Menerusi komunikasi. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu.

pengetahuan. Dalam masa yang sama. Justeru itu. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. Oleh yang demikian. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan. (b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. 30 OUM .” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan.2 1. Apa yang jelas. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. 2. perasaan dan makna yang ingin dikongsi. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->