P. 1
BAB 01 KONSEP ASAS KOMUNIKASI

BAB 01 KONSEP ASAS KOMUNIKASI

|Views: 10,268|Likes:

More info:

Published by: Nor Maliza Mat Sulong on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

silang budaya dan amalan. Ringkasnya. Dengan kata lain. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. kepercayaan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. Menurut perspektif ini. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. perlakuan. pergerakan badan dan stail. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. Selain kesamaan. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. penulisan. Rajah 1. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. Pendek kata.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. konteks sosial dan pragmaktik. kita akan cuba berkongsi pemikiran. bermakna komunikasi telah berlaku. apabila berkomunikasi. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. Dari pengertian yang dikemukakan. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. Dari perspektif psikologi.

dihiburkan atau memberi hiburan. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. manusia dan dirinya sendiri. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. Jika sebaliknya berlaku. memberitahu dan diberitahu. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. manusia dengan komunitinya.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. pemuzik dan sebagainya. bagaimana ia saling mempengaruhi. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. organisasi atau masyarakat. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. Dengan kata lain. Untuk memahami komunikasi antara insan. manusia dengan mesin. pelukis. Rajah 1. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya.

Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. 5. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. Sebagai kesimpulannya. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Communication is a process of acting on information. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. Comunication is a transmission of ideas. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. skills by the use of graphics. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. ilmu. symbols and words. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. 2. What is communication? 1. 2. 4. emotions. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. 1639. 3. Dari situ juga. 6 OUM . Communication is sharing of information. 3. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. pemikiran dan mesej.

budaya yang berbeza. mengenali diri amat penting dalam komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur. berfikir. menonton televisyen. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. mendengar. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. kumpulan etnik. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. Dalam hubungan peribadi. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik. pasangan romantis. mendengar. menonton filem. berdiskusi dalam kumpulan. juga antara ibu dengan anak. berfikir. pelajar dengan pensyarah. OUM 7 .2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. 1.2. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. Oleh itu. atau bertafakur. mendengar radio.2.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain.

3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.2. Pengetahuan. 8 OUM .2. terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan. Rajah 1. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.4: Beretika dalam komunikasi 1. bahasa. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum.

Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. OUM 9 . akhirnya di setiap rumah – Bill Gates. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.6.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1. Rujuk Rajah 1.2. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti. 1993. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak.

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut. Lantaran itu juga. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi. Oleh yang demikian. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. yang sentiasa mengalir dan berterusan. Jika hal ini tidak berlaku.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Kara Berlo. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. Rajah 1. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya.

UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. fikiran.1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. 2. satu kumpulan. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. persatuan atau sebuah organisasi. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. 4. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. perasaan. 3. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik.3. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1.

Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej).8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. 12 OUM . Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.

ia akan menjadi terlalu khusus. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. Contohnya. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. Contohnya. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. tidak bersopan atau biadap. tahap pengetahuan. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan.

Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. 14 OUM . Dalam komunikasi massa.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah. Rajah 1. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. kumpulan kecil. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber. Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. sikap. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber.3. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. Sepertimana punca atau sumber.

Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. penerima juga harus mengetahui norma. OUM 15 . Isu 175. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang.

Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. 3. 2. abstrak mahupun bukan lisan. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1.3. konkrit. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima. Contohnya.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud. Namun. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM .PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. Pendek kata.

yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. di Betty Villa jam 2. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. Rajah 1.30 petang. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. topik. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. OUM 17 . Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan. Tajuk.

30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM . Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor. Rajah 1.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima.

setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1.14.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. 3. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1. Dalam masa yang sama. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan.15: Saluran komunikasi OUM 19 . pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif.3. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1. 2. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1.

Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. Media Cetak seperti akhbar. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. radio dan Internet. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. wayang kulit dan opera. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Oleh yang demikian. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. 2. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. Dari segi menentukan kesan. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. Media Elektronik seperti televisyen. ada kelemahan dan kelebihannya. Pada 20 OUM . Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. Media Tradisional seperti teater. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa. majalah serta buku-buku. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. ketua komuniti dan sebagainya. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. 3. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca.

Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. keadaan sekeliling (luaran). 2. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Misalnya. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. diterima dan difahami dengan tepat. 1.3. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. 3. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. masalah kesihatan dan sebagainya.16: Unsur-unsur gangguan 1. OUM 21 . Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling.

Namun. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”.3. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej.3.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Dalam proses komunikasi massa. Misalnya. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. 22 OUM . Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. maklumbalas adalah spontan.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. Di samping itu juga. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. jika maklumbalas itu negatif. Apabila maklumbalas itu positif. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas. Rajah 1. Dalam komunikasi antara individu. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi.

latar belakang sosial dan lain-lain. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. OUM 23 . tindakan dan sebaliknya. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Dengan itu. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. pensejarahan psikologi-budaya. 1836. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. masa dan sosiobudaya. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). Contohnya. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. Dengan itu. 1. perlakuan. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan.3. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. jantina. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. suasana. minat yang sama. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. Contoh. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. temporal.

menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Dari perspektif individu. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. Sejak bermulanya peradaban manusia. memberi arahan. menghibur. Sama ada di pejabat (menulis surat. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. 24 OUM . mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. menghibur 4. dan 5.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. belajar.

Rajah 1. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. Kesemua yang berlaku. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. OUM 25 . sama ada secara terancang atau tidak disengajakan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi.

Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. 26 OUM . “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. “Sila beratur”. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. “Ikut kiri”. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Melaui proses komunikasi. Berdasarkan huraian tadi.4. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Namun. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. Berita yang disiarkan di akhbar. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. Sesungguhnya. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu.

seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. 1. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Dalam kehidupan manusia.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Rancangan “Discovery Science”.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 .21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki. Selain itu juga. Namun. Misalnya.4. umpamanya. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain.4. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen.

komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. Dalam contoh iklan ini. lawak jenaka. rancangan hiburan. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. penerangan.4. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. drama. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka. Pendek kata. Selain daripada memberitahu. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. sketsa. komik. Contohnya. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. emosi memainkan peranan penting. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. 28 OUM . Untuk kelihatan menawan. dan pembujukan melalui hiburan. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Wayang gambar. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai.

Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. OUM 29 . komuniti tertentu melibatkan komunikasi. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. teman sepejabat. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. anggota keluarga. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu. 1. (2001). kumpulan sosial. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob.4. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. kumpulan kecil. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Misalnya. Contohnya. individu membentuk hubungan dengan sahabat. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. Dalam keadaan sebenar. Menerusi komunikasi.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi Antara Manusia.

” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. Justeru itu.2 1. perasaan dan makna yang ingin dikongsi. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. 30 OUM . Oleh yang demikian. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. 2. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan. pengetahuan. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. Apa yang jelas. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. (b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. Dalam masa yang sama. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->