PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. Ringkasnya. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. Dari pengertian yang dikemukakan. penulisan. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. Selain kesamaan. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. Dari perspektif psikologi. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. konteks sosial dan pragmaktik. Pendek kata. apabila berkomunikasi. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. Dengan kata lain. bermakna komunikasi telah berlaku. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. silang budaya dan amalan. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. pergerakan badan dan stail. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. perlakuan. kepercayaan. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. kita akan cuba berkongsi pemikiran. Menurut perspektif ini. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. Rajah 1.

Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan. manusia dengan mesin. Jika sebaliknya berlaku. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. pelukis. pemuzik dan sebagainya. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. organisasi atau masyarakat.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. Dengan kata lain. manusia dan dirinya sendiri. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya. dihiburkan atau memberi hiburan. memberitahu dan diberitahu. Untuk memahami komunikasi antara insan. Rajah 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . manusia dengan komunitinya. bagaimana ia saling mempengaruhi. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya.

Berdasarkan pengertian di atas. Comunication is a transmission of ideas. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. skills by the use of graphics. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. emotions. 2. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. Communication is a process of acting on information. 3. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. 1639. What is communication? 1. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. 2. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. 3. Dari situ juga. 4. 5. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. Communication is sharing of information. 6 OUM . ilmu. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Sebagai kesimpulannya. pemikiran dan mesej. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. symbols and words.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka.

mendengar radio. 1. berdiskusi dalam kumpulan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. budaya yang berbeza. mendengar.2. mendengar. pasangan romantis. pelajar dengan pensyarah.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. mengenali diri amat penting dalam komunikasi. atau bertafakur. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. menonton filem. juga antara ibu dengan anak. Oleh itu. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. menonton televisyen. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur. berfikir. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. kumpulan etnik. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik. Dalam hubungan peribadi. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan.2. OUM 7 . Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. berfikir.

amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan.4: Beretika dalam komunikasi 1. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan. bahasa. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai. Rajah 1. 8 OUM . terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum.2. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi. Pengetahuan.2. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih.

Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer.6. akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.2. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. OUM 9 . Rujuk Rajah 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. 1993. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti.

Lantaran itu juga. Oleh yang demikian.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. yang sentiasa mengalir dan berterusan.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. Kara Berlo. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . Jika hal ini tidak berlaku. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Rajah 1. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama.

1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. 2. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. 3. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . perasaan. satu kumpulan. persatuan atau sebuah organisasi. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu. Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. fikiran.3. 4.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.

Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. 12 OUM . Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal.

Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. tidak bersopan atau biadap. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Contohnya. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. ia akan menjadi terlalu khusus. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. tahap pengetahuan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. Contohnya. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua.

Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah. penerima utusan dikenali sebagai khalayak.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.3. Dalam komunikasi massa.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. Rajah 1. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej. sikap. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. 14 OUM . kumpulan kecil. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. Sepertimana punca atau sumber.

OUM 15 . penerima juga harus mengetahui norma.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Isu 175. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber.

Contohnya. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. 2. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan. abstrak mahupun bukan lisan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM .11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1. Pendek kata. 3. Namun. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud.3. konkrit. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima.

Rajah 1. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Tajuk. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. OUM 17 . Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. topik. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas.30 petang. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. di Betty Villa jam 2.

Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM .30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej. Rajah 1.

setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan.3. Dalam masa yang sama.15: Saluran komunikasi OUM 19 .14. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1. 3.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. 2. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum.

radio dan Internet. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. Media Cetak seperti akhbar. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. ketua komuniti dan sebagainya. majalah serta buku-buku. Media Elektronik seperti televisyen. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Pada 20 OUM . Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. 3. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Media Tradisional seperti teater. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. 2. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. Oleh yang demikian. Dari segi menentukan kesan. ada kelemahan dan kelebihannya. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. wayang kulit dan opera.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa.

akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. OUM 21 .5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. Misalnya. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan.3. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. masalah kesihatan dan sebagainya. keadaan sekeliling (luaran). Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. 3. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. 2. 1. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir.16: Unsur-unsur gangguan 1. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. diterima dan difahami dengan tepat.

Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. Apabila maklumbalas itu positif. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. Namun. jika maklumbalas itu negatif. maklumbalas adalah spontan.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang.3. Di samping itu juga.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. Dalam komunikasi antara individu. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. Dalam proses komunikasi massa. Rajah 1. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. 22 OUM .PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka.3. Misalnya. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab.

jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. temporal. suasana. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. jantina. masa dan sosiobudaya. OUM 23 . 1836. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. Dengan itu. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. minat yang sama. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. latar belakang sosial dan lain-lain. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama.3. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. Contoh. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. Dengan itu. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. Contohnya. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. perlakuan. tindakan dan sebaliknya. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. pensejarahan psikologi-budaya. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber.

Sejak bermulanya peradaban manusia. belajar. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. Sama ada di pejabat (menulis surat. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. Dari perspektif individu. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. memberi arahan. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. menghibur 4. dan 5.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. 24 OUM . komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. menghibur.

dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. Kesemua yang berlaku. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. Rajah 1. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. OUM 25 . Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik.

Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya.4.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. Melaui proses komunikasi. Berita yang disiarkan di akhbar. Berdasarkan huraian tadi. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. Namun. Sesungguhnya. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. “Ikut kiri”. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. 26 OUM . Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil. “Sila beratur”. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa.

1. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. umpamanya. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Namun. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki.4.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Dalam kehidupan manusia. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. Rancangan “Discovery Science”. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. Misalnya. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka.4. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. Selain itu juga. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat.

Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. komik. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Contohnya. rancangan hiburan. dan pembujukan melalui hiburan. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. drama. sketsa. 28 OUM . Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. Selain daripada memberitahu. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. Dalam contoh iklan ini. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka. emosi memainkan peranan penting.4. Pendek kata. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. penerangan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. lawak jenaka. Untuk kelihatan menawan. Wayang gambar.

rakan sekerja dan juga komuniti tertentu. (2001). kumpulan sosial. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. Komunikasi Antara Manusia.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. 1. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. teman sepejabat. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. kumpulan kecil. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. individu membentuk hubungan dengan sahabat. Misalnya. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. OUM 29 . Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Contohnya. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. anggota keluarga. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia.4. Dalam keadaan sebenar. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. Menerusi komunikasi.

(b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. 30 OUM . perasaan dan makna yang ingin dikongsi. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Justeru itu.2 1. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. pengetahuan. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. Dalam masa yang sama. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. Oleh yang demikian. Apa yang jelas. 2. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful