PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. perlakuan. kita akan cuba berkongsi pemikiran. Pendek kata. bermakna komunikasi telah berlaku. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. Rajah 1. Menurut perspektif ini. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. Dari pengertian yang dikemukakan. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. pergerakan badan dan stail. konteks sosial dan pragmaktik. Dengan kata lain.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. apabila berkomunikasi. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. Ringkasnya. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. kepercayaan.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. Dari perspektif psikologi. Selain kesamaan. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. silang budaya dan amalan. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. penulisan. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain.

manusia dengan mesin. manusia dengan komunitinya. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. pelukis. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. Untuk memahami komunikasi antara insan. memberitahu dan diberitahu. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. bagaimana ia saling mempengaruhi. Rajah 1.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . dihiburkan atau memberi hiburan. Dengan kata lain. pemuzik dan sebagainya. organisasi atau masyarakat. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. Jika sebaliknya berlaku. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. manusia dan dirinya sendiri.2: Takrifan komunikasi Latihan 1.

Comunication is a transmission of ideas. 3. Berdasarkan pengertian di atas. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. symbols and words. Dari situ juga. 2. 5. Communication is sharing of information. 6 OUM . What is communication? 1. 3. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. pemikiran dan mesej. skills by the use of graphics. 2. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. emotions. Sebagai kesimpulannya. 4. 1639. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. Communication is a process of acting on information. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. ilmu.

berfikir. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur.2. budaya yang berbeza. menonton filem. pasangan romantis.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya. pelajar dengan pensyarah.2. mendengar radio. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik. mengenali diri amat penting dalam komunikasi. mendengar. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. menonton televisyen. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. atau bertafakur. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. OUM 7 . berdiskusi dalam kumpulan. kumpulan etnik. juga antara ibu dengan anak. 1. Dalam hubungan peribadi. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. berfikir.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. Oleh itu. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. mendengar.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi.

etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.4: Beretika dalam komunikasi 1. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi. Rajah 1.2. 8 OUM . Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. bahasa.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain.2. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. Pengetahuan.

akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. OUM 9 .2. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar.6.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses. 1993.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1. Rujuk Rajah 1. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti.

yang sentiasa mengalir dan berterusan. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. Oleh yang demikian. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Rajah 1. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. Jika hal ini tidak berlaku. Kara Berlo. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Lantaran itu juga. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut.

Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya. 4.1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan.3. 2. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . fikiran. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. 3. perasaan. satu kumpulan. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. persatuan atau sebuah organisasi.

apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. 12 OUM . Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu. maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.

Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. Contohnya. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. Contohnya. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. tahap pengetahuan. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. tidak bersopan atau biadap. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. ia akan menjadi terlalu khusus.

kumpulan kecil. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. Rajah 1. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber. Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. 14 OUM . Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah. Sepertimana punca atau sumber. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi massa.3. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. sikap.

OUM 15 . Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya. penerima juga harus mengetahui norma. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. Isu 175.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat.

Namun. konkrit. Pendek kata. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun.3. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM . abstrak mahupun bukan lisan. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. 2.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. Contohnya. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. 3.

di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. topik. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. Rajah 1. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Tajuk.30 petang. di Betty Villa jam 2. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan. OUM 17 . Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea.

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM . Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima. Rajah 1. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej.

Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1.15: Saluran komunikasi OUM 19 . Dalam masa yang sama. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. 2. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1.3. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1. 3.14.

Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Media Elektronik seperti televisyen. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. ketua komuniti dan sebagainya. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. radio dan Internet. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Oleh yang demikian. Media Tradisional seperti teater. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. Media Cetak seperti akhbar. 2. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Pada 20 OUM . 3. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. ada kelemahan dan kelebihannya. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Dari segi menentukan kesan. wayang kulit dan opera. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. majalah serta buku-buku. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa.

3. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. OUM 21 . antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. 1.3. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. diterima dan difahami dengan tepat.16: Unsur-unsur gangguan 1. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. keadaan sekeliling (luaran). Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. Misalnya. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. 2. masalah kesihatan dan sebagainya. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran.

3. Dalam proses komunikasi massa. Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. Rajah 1.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang. Namun. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas. maklumbalas adalah spontan. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Misalnya. 22 OUM .17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. Di samping itu juga. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. Apabila maklumbalas itu positif. Dalam komunikasi antara individu.3. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. jika maklumbalas itu negatif.

Dengan itu. OUM 23 . komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. 1. temporal. latar belakang sosial dan lain-lain. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Contoh. jantina. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. pensejarahan psikologi-budaya. Contohnya.3. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. perlakuan. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. suasana. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. Dengan itu. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. minat yang sama. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. masa dan sosiobudaya. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. 1836. tindakan dan sebaliknya. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal).

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. Sama ada di pejabat (menulis surat. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. menghibur.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Sejak bermulanya peradaban manusia. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. Dari perspektif individu. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. 24 OUM . komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. menghibur 4. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. memberi arahan. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. dan 5.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. belajar. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1.

Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Kesemua yang berlaku. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. OUM 25 . pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Rajah 1. Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu.

Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. Sesungguhnya. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. Melaui proses komunikasi. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. Berdasarkan huraian tadi. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil. “Ikut kiri”. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Berita yang disiarkan di akhbar. 26 OUM . Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Namun. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. “Sila beratur”. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain.4.

Misalnya. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. 1.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. umpamanya.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka.4. Selain itu juga. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. Dalam kehidupan manusia. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan. Namun. Rancangan “Discovery Science”. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan.4.

Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka.4. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. 28 OUM . maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. Pendek kata. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Wayang gambar. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Contohnya. emosi memainkan peranan penting. Dalam contoh iklan ini. komik.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. drama. rancangan hiburan. sketsa. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. lawak jenaka. Untuk kelihatan menawan. Selain daripada memberitahu. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. penerangan. dan pembujukan melalui hiburan. Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1.

individu membentuk hubungan dengan sahabat. Misalnya. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. Dalam keadaan sebenar. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. kumpulan sosial. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Contohnya. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. teman sepejabat. kumpulan kecil. 1. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. (2001). melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang.4.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. OUM 29 . anggota keluarga. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Menerusi komunikasi. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. Komunikasi Antara Manusia.

Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. Dalam masa yang sama. perasaan dan makna yang ingin dikongsi. 2. Apa yang jelas. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. Oleh yang demikian. pengetahuan. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan.2 1. (b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. 30 OUM . Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. Justeru itu. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful