BAB 01 KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

kepercayaan. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . kita akan cuba berkongsi pemikiran. Dengan kata lain. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. pergerakan badan dan stail. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu. perlakuan. Rajah 1. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Selain kesamaan. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. Ringkasnya. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. apabila berkomunikasi. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. bermakna komunikasi telah berlaku. Pendek kata. Menurut perspektif ini. penulisan. nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. konteks sosial dan pragmaktik. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Dari pengertian yang dikemukakan. Dari perspektif psikologi. silang budaya dan amalan. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi.

memberitahu dan diberitahu. manusia dengan komunitinya. bagaimana ia saling mempengaruhi. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya.1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. organisasi atau masyarakat. manusia dengan mesin. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan. Jika sebaliknya berlaku. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 . pelukis. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. Rajah 1. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. dihiburkan atau memberi hiburan. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. manusia dan dirinya sendiri.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. Dengan kata lain. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. pemuzik dan sebagainya. Untuk memahami komunikasi antara insan.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat.

tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. 3. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. ilmu. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. 5. 1639. 6 OUM . 2. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. Sebagai kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas. Dari situ juga. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. Comunication is a transmission of ideas. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. Communication is a process of acting on information. apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. symbols and words. What is communication? 1. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Communication is sharing of information. skills by the use of graphics. emotions. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. pemikiran dan mesej. 2. 4. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 3.

Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. 1. kumpulan etnik. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur. Dalam hubungan peribadi.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. mendengar. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. berdiskusi dalam kumpulan. berfikir. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik. pasangan romantis. atau bertafakur. mengenali diri amat penting dalam komunikasi. juga antara ibu dengan anak. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan. mendengar radio. mendengar.2.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. pelajar dengan pensyarah. menonton filem. OUM 7 . berfikir. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. menonton televisyen. budaya yang berbeza.2. Oleh itu.

Rajah 1. bahasa.2. terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan.4: Beretika dalam komunikasi 1. 8 OUM .3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai.2. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Pengetahuan. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya.

Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.6. OUM 9 . akhirnya di setiap rumah – Bill Gates.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar.2. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses. 1993. Rujuk Rajah 1. Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1.

Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. Jika hal ini tidak berlaku. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. Oleh yang demikian. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Kara Berlo. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. Rajah 1. jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut. Lantaran itu juga. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. yang sentiasa mengalir dan berterusan.

4.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. satu kumpulan. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. fikiran. 2.3. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya.1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. 3. Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik. Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. persatuan atau sebuah organisasi. perasaan. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu.

maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki. Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal. 12 OUM . Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan.

Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. Contohnya. ia akan menjadi terlalu khusus. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. tidak bersopan atau biadap. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. tahap pengetahuan. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Contohnya. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej.

Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. sikap. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). Sepertimana punca atau sumber.3. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. Rajah 1. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. Dalam komunikasi massa. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. kumpulan kecil. 14 OUM . sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah.

Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. Isu 175.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. OUM 15 . peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. penerima juga harus mengetahui norma.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya.

konkrit. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. Pendek kata. abstrak mahupun bukan lisan. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. 2.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM .3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. 3.3. Contohnya. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan. Namun.

topik. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. Tajuk. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. di Betty Villa jam 2.30 petang. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. Rajah 1. Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. OUM 17 .

Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM . Rajah 1. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej. Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya.

kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. Dalam masa yang sama. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1.3. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya. 2. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi.15: Saluran komunikasi OUM 19 .UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. 3. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1.14. mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1.

haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. Media Cetak seperti akhbar. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. wayang kulit dan opera. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Pada 20 OUM . Dari segi menentukan kesan. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. radio dan Internet.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. Media Elektronik seperti televisyen. ada kelemahan dan kelebihannya. ketua komuniti dan sebagainya. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. Oleh yang demikian. Media Tradisional seperti teater. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. 3. majalah serta buku-buku. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. 2. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan.

Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. 2. Misalnya. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir.16: Unsur-unsur gangguan 1. keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej. 1. OUM 21 . Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1.3. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita. Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. 3. diterima dan difahami dengan tepat.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. masalah kesihatan dan sebagainya. keadaan sekeliling (luaran).

Di samping itu juga. Namun. Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. Dalam komunikasi antara individu. Misalnya. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. 22 OUM . apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja. Rajah 1. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang.3. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas. maklumbalas adalah spontan. jika maklumbalas itu negatif. Dalam proses komunikasi massa.3.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. Apabila maklumbalas itu positif.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.

Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. jantina. 1836.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. 1. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. Dengan itu. perlakuan. suasana. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. pensejarahan psikologi-budaya. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. temporal. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan.3. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. OUM 23 . Contohnya. tindakan dan sebaliknya. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson. Contoh. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). masa dan sosiobudaya. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. latar belakang sosial dan lain-lain. minat yang sama. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. Dengan itu.

melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. Dari perspektif individu. Sama ada di pejabat (menulis surat. 24 OUM . cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. memberi arahan. belajar.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. Sejak bermulanya peradaban manusia. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej).4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. dan 5.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1. menghibur. menghibur 4.

sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. Rajah 1. Kesemua yang berlaku.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah. dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. OUM 25 . seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara.

Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. Berita yang disiarkan di akhbar. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1. maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. Berdasarkan huraian tadi. “Sila beratur”. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Namun. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. “Ikut kiri”. Melaui proses komunikasi.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima.4. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya. Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan. 26 OUM .

Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Selain itu juga. umpamanya. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik. Dalam kehidupan manusia. 1. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain.4. Namun. Misalnya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. Rancangan “Discovery Science”.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan.4. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki.

Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan.4. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. komik. Contohnya. drama. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial. Wayang gambar. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. Selain daripada memberitahu. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. emosi memainkan peranan penting. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut. penerangan. Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. rancangan hiburan.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. Dalam contoh iklan ini. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka. Pendek kata. lawak jenaka. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. 28 OUM . dan pembujukan melalui hiburan. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. Untuk kelihatan menawan. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. sketsa. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan.

kumpulan sosial.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. OUM 29 . timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob. Contohnya. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. (2001). rakan sekerja dan juga komuniti tertentu. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. anggota keluarga. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Misalnya. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. Menerusi komunikasi. Komunikasi Antara Manusia. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia.4. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. teman sepejabat. 1. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. kumpulan kecil. Dalam keadaan sebenar.5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. individu membentuk hubungan dengan sahabat.

(b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. 2. pengetahuan. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. Apa yang jelas. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Oleh yang demikian. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. perasaan dan makna yang ingin dikongsi. 30 OUM . Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan.2 1. Dalam masa yang sama. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. Justeru itu. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful