PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

UNIT 1 BAB 1

BAB 1

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

PENGENALAN
Terdapat banyak takrifan komunikasi yang dihuraikan oleh sarjana komunikasi sama ada dalam bentuk yang eksplisit mahupun implisit. Kesemua definisi yang diberi cuba menjelaskan dan memahami fenomena komunikasi. Walau bagaimanapun, ada takrifan yang diberikan berbeza di antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ia banyak dipengaruhi oleh konteks serta perubahan landskap komunikasi yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Mengetahui pelbagai makna yang berbeza akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana proses komunikasi itu berlaku.

OBJEKTIF
Selepas mempelajari keseluruhan bab ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami beberapa takrifan komunikasi; 2. mengenal pasti kepentingan komunikasi yang melibatkan semua aspek kehidupan; 3. mengenal pasti elemen-elemen asas dalam proses komunikasi; dan 4. mengenal pasti fungsi utama komunikasi.

1.1

BEBERAPA TAKRIFAN KOMUNIKASI

Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang anda faham tentang komunikasi? Bolehkah dikatakan bahawa komunikasi dianggap sebagai suatu bentuk perhubungan melalui pertuturan?

Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau bertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka mahupun menggunakan media massa.

Terdapat pelbagai pengertian komunikasi. Ada yang menganggapnya sebagai satu seni yang menyalurkan maklumat, idea-idea dan perlakuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Tujuan komunikasi ialah menyalurkan sesuatu mesej daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Perkataan komunikasi kadangkala digantikan dengan perkataan interaksi atau perhubungan.

2

OUM

UNIT 1 BAB 1

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

Seterusnya kita akan meninjau pengertian komunikasi yang dikemukakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap maksudnya. Setiap pengertian itu pasti ada matlamat yang tertentu dan sesuai dimengertikan pada masa dan konteks tertentu. Walaupun komunikasi dianggap sebagai proses yang kompleks, ianya boleh di lihat dari berbagai dimensi dan berdasarkan konteks, peranan sumber dan penerima, tujuan serta maksud simbol. Jika diperhatikan takrifan yang diberikan, pengertian komunikasi boleh dilihat dari pelbagai perspektif berdasarkan tujuan komunikasi itu dijalinkan. (i) Takrifan oleh Wood (2001) Wood mengemukakan empat aspek penting dalam definisi komunikasi sebagai proses yang sistemik yang melibatkan seseorang berinteraksi menggunakan simbol tertentu untuk membentuk dan menginterpretasi makna. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1 di bawah.
Jadual 1.1: Empat Aspek Penting dalam Definisi Komunikasi yang Ditakrifkan oleh Wood

(i) Proses

Komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan. Sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir. Dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Komunikasi berlaku dalam sistem yang saling berkait rapat. Ia saling mendatangkan kesan kepada satu sama lain. Sistem wujud dari sistem yang sekecil-kecilnya seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari, dan kabur maksudnya. Makna amat penting dalam komunikasi dan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat menerusi simbol. Makna dalam komunikasi dilihat dari dua tahap iaitu: (i) tahap kandungan makna dalam mesej, dan (ii) tahap hubungan makna - apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej.

(i) Sistemik

(iii) Simbolik (iv) Makna

(ii)

Takrifan oleh Verdeber & Verdeber (2002) Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi kumpulan atau perucapan publik. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator, konteks, mesej, saluran, elemen gangguan (bising) dan maklumbalas.

(iii) Takrifan oleh Gamble & Gamble (2002) Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan yang diperhatikan itu

OUM

3

konteks sosial dan pragmaktik. Berbeza dengan kedua-dua perspektif sebelumnya. (iv) Takrifan oleh Hybels & Weaver ( 2001) Komunikasi merupakan proses perkongsian idea. apabila berkomunikasi. nilai-nilai sosial dengan orang lain dengan tujuan mencari “kesamaan”. pergerakan badan dan stail. Perspektif konteks sosial pula melihat komunikasi sebagi proses di mana manusia menggunakan perantara yang wujud dalam sesebuah budaya. Dari pengertian yang dikemukakan. (v) Takrifan oleh Trenholm (2001) Pengertian komunikasi dintinjau dari tiga perspektif iaitu dari sudut psikologi. Perspektif ini memfokus kepada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. Mencapai satu “kesamaan” dalam interaksi amat penting kerana tanpa kesamaan. Perkongsian ini merujuk pertukaran antara peribadi. mentransmisikan apa yang kita rasa itu juga merupakan satu elemen penting dalam komunikasi. Dari perspektif psikologi. bermakna komunikasi telah berlaku. perspektif pragmatik melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkaitan dan melibatkan tindakan yang akhirnya membentuk corak tertentu.1: Komunikasi yang bertujuan mencari “kesamaan” dalam hubungan antara insan 4 OUM . nyatalah apabila berkomunikasi atau berhubungan antara satu sama lain. maklumat dan perasaan yang melibatkan penuturan. manakala transmisi merujuk kepada perantara berupa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. definisi konvensional komunikasi adalah berkongsi dan mentransmisikan idea bukan sahaja di kalangan individu tetapi juga kumpulan atau masyarakat. silang budaya dan amalan. kepercayaan. kita akan cuba berkongsi pemikiran. Rajah 1. yang membentuk gambaran yang kolektif tentang realiti. makna komunikasi difokuskan kepada apa yang berlaku di dalam minda pada ketika mesej ditransmisi dan diterima. Pendek kata. apa yang ingin diwujudkan ialah satu “kesamaan” dengan orang lain.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 diinterpretasikan sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain. penulisan. manusia mempunyai stail komunikasi masing-masing. Selain kesamaan. Ringkasnya. perlakuan. apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Menurut perspektif ini. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai gabungan konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol (berbentuk perkataan) untuk membentuk kesamaan maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. maka akan berlakunya salah faham “communication breakdown” dalam hubungan yang cuba dibentuk. Dengan kata lain.

Apabila sesuatu perhubungan itu berjalan dengan lancar. dihiburkan atau memberi hiburan. bagaimana ia saling mempengaruhi.2: Takrifan komunikasi Latihan 1. manusia dengan mesin. pertama perlu difahami bagaimana manusia berhubung sesama sendiri. memberitahu dan diberitahu. pelukis. kita mengkaji hubungan kemanusiaan yang berlaku dalam kumpulan. asas komunikasi ialah hubungan (relationship) yang wujud. Konsep “Seni untuk Masyarakat” seringkali dipegang oleh pengkaryapengkarya seni seperti penyair. manusia dengan komunitinya. Jika sebaliknya berlaku. Tahukah anda bahawa media yang digunakan oleh golongan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan pengkarya dengan masyarakat. manusia dengan kumpulan tertentu dan antara insan dengan Penciptanya. akan terhasillah salah faham dan konflik dalam hubungan. Untuk memahami komunikasi antara insan. hasilnya ialah kepuasan individu yang merupakan pengalaman yang menyeronokkan. Rajah 1. Dengan kata lain. (b) menyebarkan maklumat (c) mentransmisi idea dan (d) berkongsi maklumat. organisasi atau masyarakat. Setiap definisi komunikasi yang diberikan ada kelebihan dan kegunaannya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Apabila mengkaji komunikasi. manusia dan dirinya sendiri. pemuzik dan sebagainya. Apa pandangan anda tentang perkara ini? OUM 5 .1 Berikan contoh-contoh senario di mana komunikasi: (a) membentuk kesamaan antara seorang dengan yang lain. Hubungan yang dimaksudkan dapat dilihat terjalin antara manusia dengan haiwan.

pemikiran dan mesej. Berdasarkan pengertian di atas. lahirnya perkongsian idea serta maklumat yang mampu melahirkan emosi dan perasaan. 2. 1639. Dari situ juga. takrifan komunikasi dapat kita bahagikan kepada tiga kategori berikut: 1. Communication is a process whereby one person tells another something through the written or spoken word. yang manakah memberikan maksud komunikasi yang paling tepat pada pendapat anda? Apakah kesimpulan yang dapat anda rumuskan dari definisi-definisi di atas? Tidaklah mencukupi sekiranya seseorang itu mempunyai otak yang baik. Penyampaian dan penyebaran maklumat dengan membezakan antara pengaliran idea. Penghasilan idea yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 4. Communication is sharing of information. malah boleh menghasilkan implikasi psikologi. emotions. 6 OUM . apa yang lebih penting ialah tahu menggunakannya – Descartes. ilmu. tidak semestinya melibatkan perlakuan secara fizikal. symbols and words. Communication is a process of acting on information. Setiap makna yang wujud dalam komunikasi ini akan melalui proses komunikasi yang tersendiri. Comunication is a transmission of ideas. 5. 3.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Hubungan sosial yang terjalin tidak semestinya secara bersemuka. 2. 3. Communication is a process whereby people assign meanings to stimuli in order to make sense of the world. skills by the use of graphics. What is communication? 1. Proses ini membenarkan kita membentuk imej-imej dalam fikiran yang boleh membantu dan membentuk keadaan sekeliling dan memandu tingkah laku kita. Sebagai kesimpulannya. Perkongsian makna antara sumber dan penerima untuk membentuk hubungan.

mendengar. Kepentingan komunikasi dilihat dari beberapa aspek kehidupan yang melibatkan: • • • • • Kehidupan peribadi Peningkatan berkerjaya Etika dalam berkomunikasi Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya Kesan perubahan teknologi dan hubungan 1. berdiskusi dalam kumpulan. pasangan romantis. menonton filem. Ini kerana seseorang komunikator yang baik mampu bertutur.2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir apakah kepentingan komunikasi dalam kehidupan harian anda? Apakah yang anda jangkakan sekiranya komunikasi tidak wujud dalam kehidupan seharian anda? Komunikasi berlaku setiap masa dan kadangkala terjadi tanpa disedari. Seseorang itu melibatkan diri dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan. komunikasi merupakan asas interaksi dua insan atau dalam hubungan kekeluargaan. Seseorang yang mendiamkan diri juga mungkin berkomunikasi dalam dirinya sambil memikirkan sesuatu. kehidupan profesional mahupun kehidupan sivik.2. 1.2. juga antara ibu dengan anak. OUM 7 . kumpulan etnik. atau bertafakur. mendengar. mengadaptasi diri dalam kumpulan atau dalam budaya yang berbeza dan juga membantu dalam membuahkan idea dengan jelas. umpamanya interaksi antara sahabat atau kenalan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa memiliki kepakaran dalam bidang tertentu amat penting tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkesan merupakan kelebihan yang dicari-cari oleh setiap majikan. mendengar radio.2 Peningkatan Bekerjaya Kemampuan berkomunikasi mempengaruhi kejayaan seseorang dalam berkerjaya.1 Komunikasi dalam Kehidupan Peribadi Seseorang individu melihat dirinya dari pandangan atau mesej yang digambarkan oleh orang lain. budaya yang berbeza. mengenali diri amat penting dalam komunikasi.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI 1. Dalam hubungan peribadi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dengan berkesan sering kali dikaitkan dengan kejayaan seseorang mengadaptasi diri dalam pelbagai situasi sama ada dalam hubungan peribadi. Oleh itu. berfikir. Kegagalan seseorang berkomunikasi dengan baik menyukarkan hubungan yang ingin dibentuk. pelajar dengan pensyarah. menonton televisyen. berfikir. Ini dilihat dari pelbagai aktiviti seperti berbual.

kucar-kacir kehidupan sesebuah masyarakat atau menjarakkan persahabatan dan memutuskan hubungan kekasih.2. Rajah 1.4 Adaptasi dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Kehidupan dalam masyarakat pelbagai kaum.3: Kepentingan komunikasi dalam peningkatan kerjaya 1. hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Pendek kata isu etika dalam komunikasi berkaitan dengan tanggungjawab dan sikap menghormati seseorang dalam proses berkomunikasi. amalan hidup serta menghormati kepercayaan orang lain membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain. etnik atau komuniti memerlukan seseorang itu menyesuaikan diri supaya dapat hidup dalam keadaan aman damai.2. Isu etika kadangkala membawa kepada pincangnya hubungan kekeluargaan. terjejasnya interaksi pekerja dengan majikan. bahasa.3 Etika dalam Berkomunikasi Kita perlu menjaga etika dalam komunikasi kerana ia melibatkan prinsip moral berhubung apa yang betul atau tidak wajar dilakukan ketika berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. Pengetahuan.4: Beretika dalam komunikasi 1.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. sensitiviti dan sikap yang positif terhadap latar belakang budaya. 8 OUM .

2.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1.5: Komunikasi berlaku di dalam masyarakat dan budaya pelbagai bangsa 1. tetapi saya punya wawasan bahawa komputer akan menjadi alat yang bernilai di atas setiap meja dan. Saya tahu perisian komputer akan menjadi industri besar. Komunikasi yang dibentuk secara “virtual” memberi implikasi terhadap hubungan antara individu dan juga komuniti. akhirnya di setiap rumah – Bill Gates. Rujuk Rajah 1.6: Perubahan teknologi dalam komunikasi Apakah pandangan anda berhubung implikasi teknologi terhadap komunikasi bersemuka (face-to face communication)? Saya mahu menulis perisian komputer. Voicemail Web Site Calendar 5 E-Mail Lead Alerts Rajah 1.6. 1993.5 Kesan Perubahan Teknologi dan Hubungan Kemajuan teknologi merubah kaedah komunikasi antara insan. OUM 9 . Perubahan teknologi membolehkan orang berkomunikasi tanpa sempadan dan batasan. Saya tidak tahu sama ada saya akan berjaya atau tidak. Kemampuan teknologi memudahkan penyampaian dan perkongsian serta penerimaan mesej dengan pantas bagi mereka yang mempunyai akses.

jika sesuatu komunikasi itu berlaku antara seorang individu dengan seorang yang lain. adakah unsur-unsur komunikasi memberi kesan kepada sosio budaya sesebuah masyarakat? Komunikasi merupakan satu proses yang dinamik. Di antara unsur yang dimaksudkan ialah : • • • • • • • • Sumber (Source) Penerima (Receiver) Mesej (Message) Saluran (Channel) Gangguan (Noise) Maklumbalas (Feedback) Rangkarujuk (Frame of reference) Konteks (Context) 10 OUM . komunikasi mempunyai ciri yang dinamik. Proses yang dinamik dalam komunikasi tiada awal dan tiada penghujungnya. Lantaran itu juga. maka punca (sumber) dan penerima mestilah mempunyai sistem kod yang sama. maka mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Kara Berlo. Proses komunikasi menggambarkan bagaimana insan saling berhubungan antara satu sama lain. Persoalan yang timbul ialah sama ada wujud hubungan antara elemenelemen tersebut.7 memperlihatkan hubungan di antara elemen asas dalam proses komunikasi tersebut. satu lagi isu penting yang harus difahami ialah elemen-elemen yang terkandung dalam setiap proses komunikasi. Proses penyaluran mesej adalah satu proses yang berterusan. Jika hal ini tidak berlaku. Rajah 1. Ini akan membantu kita mengenal pasti apakah kekurangan atau kelebihan yang dilihat dari proses komunikasi yang berlaku.3 UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KOMUNIKASI Apakah yang anda faham tentang unsur-unsur komunikasi? Misalnya.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. Oleh yang demikian. yang sentiasa mengalir dan berterusan. Setelah kita mendapat gambaran tentang makna komunikasi. untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi sebaik-baiknya kita lihat beberapa unsur atau elemen yang terdapat di dalam komunikasi.

Contohnya seorang guru sedang mengajar muridnya tentang Matematik. Proses komunikasi yang mendatangkan kesan yang baik memerlukan seseorang sumber yang harus mempunyai empat ciri utama penyampai (komunikator) yang berkesan seperti: 1.7: Elemen-elemen asas dalam proses komunikasi 1. 2. 4. Di dalam proses komunikasi sumber ialah sesiapa yang mempunyai pendapat. Penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut adalah menghantar mesej agar difahami oleh para pelajarnya. perasaan.1 Sumber Sumber merupakan punca sesuatu utusan. Jika seseorang sumber itu berkata sesuatu atau menerangkan sesuatu perkara kepada orang lain. Semua orang mampu menjadi sumber tidak kira sama ada dia seorang individu. proses itu dinamakan mengengkod mesej atau dengan kata lain prosesproses membentuk mesej. fikiran. Kemahiran komunikasi Sikap Tahap pengetahuan Kedudukan dalam sesuatu sistem sosiobudaya OUM 11 . atau utusan yang ingin disampaikan kepada orang lain. 3.3.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. satu kumpulan. persatuan atau sebuah organisasi.

Hasilnya hanya 20% sahaja mesej sama dengan mesej yang asal. kemudian meyampaikannya kepada peserta kedua hingga terakhir. apakah ciri-ciri lain untuk menjadi komunikator yang berkesan? • Kemahiran Berkomunikasi Pernahkah anda mengalami situasi aktiviti berkumpulan. iaitu ‘Telefon Karat’ atau melalui aktiviti pesanan. Peserta pertama akan membaca mesej yang diberi.8: Empat ciri utama penyampai (komunikator) Selain daripada empat ciri yang dinyatakan. Jika sumber tidak mempunyai pemikiran yang waras. Sumber mestilah mempunyai daya pemikiran atau keupayaan untuk menimbang dan menilai sesuatu dengan akalnya. Komunikasi dengan insan kurang upaya pasti memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan sesuatu mesej. Apakah yang anda fahami melalui aktiviti tersebut dan apakah moral yang terkandung di dalamnya? Kemahiran bertutur dan menulis merupakan aspek yang amat penting bagi sumber. Ini sangat penting dalam proses mengenkod (menghantar mesej). maka orang tersebut akan menghadapi banyak gangguan dalam proses komunikasi hinggakan komunikasi yang dilakukannya tidak membawa erti dan tidak akan membawa kesan yang dikehendaki.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. 12 OUM . Adalah sangat sukar untuk seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang pekak dan bisu kecuali diketahui bahasa istimewa yang digunakannya atau menggunakan alat tertentu.

besar kemungkinan komunikasi tadi akan mendatangkan kesan. Contoh: Ramai orang mengalami masalah kesihatan semasa berlakunya jerebu. tahap pengetahuan. Kita akan beranggapan bahawa remaja tersebut telah berlaku kurang ajar kerana tidak menghormati orang yang lebih tua. Kita harus memahami peraturan-peraturan tersebut kerana ia akan mendasari bagaimana kita harus berkomunikasi. Sikap yang kita maksudkan di sini ialah sikap terhadap mesej. Jika sikap negatif yang kita dapati daripada mana-mana pihak maka susah bagi komunikasi itu untuk berjalan secara lancar dan licin serta mendatangkan kesan. Contohnya. anak remaja tuan rumah berulang-alik di hadapan kita beberapa kali tanpa memberi hormat. • Kedudukan dalam Sistem Masyarakat atau Sosiobudaya Susun atur. • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga amat penting dalam proses komunikasi. Contohnya. jika seorang yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang lemah dan beliau cuba menyampaikan mesej tentang kepentingan ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mesej yang ingin disampaikan tidak berkesan. mungkin kita akan dianggap sebagai “kurang ajar”. Di sini telah berlakunya pelanggaran adat budaya. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej atau keduanya tidak selari. Khalayak mungkin akan mengambil sikap tidak mengendahkan kata-kata beliau atau memandang rendah kepada sumber yang menyampaikan mesej itu. tidak bersopan atau biadap. Sebagai seorang pelajar apakah kepentingan sumber terhadap mesej yang disampaikan selain dari sikap. Kaitan antara sikap dan mesej juga amat penting. terhadap dirinya dan faedah yang akan didapati oleh orang lain. ia akan menjadi terlalu khusus. Dalam situasi yang berbeza sekiranya terdapat banyak kesamaan antara sikap dan kandungan komunikasi yang dilakukan. Jika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan dalam sistem sesebuah masyarakat dan melanggarinya. norma dan sistem budaya yang tersendiri memang telah wujud dalam sesuatu masyarakat dan ahli di dalam masyarakat tersebut harus mematuhinya. Jika punca tadi mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu perkara. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan menceritakan dengan terperinci sehingga proses-proses saintifik di mana orang biasa yang mendengarnya tidak dapat memahami atau menjadi bosan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Sikap Satu lagi ciri yang penting bagi punca atau sumber ialah sikap. Akan berlakulah kesilapan dalam komunikasi kerana menyampaikan sesuatu yang terlalu teknikal untuk penerima yang tidak dapat memahaminya. kemahiran dan kedudukan dalam masyarakat? OUM 13 . besar kemungkinan komunikasi tidak mendatangkan kesan. Dalam masyarakat Melayu sekiranya semasa ibu bapa sedang berbualbual.

Dalam komunikasi massa. Rajah 1. Keberkesanan sesuatu mesej yang disampaikan amat bergantung kepada sikap penerima terhadap sumber. penerima utusan dikenali sebagai khalayak. Sepertimana punca atau sumber. penerima juga harus bersikap positif dalam menafsir sesuatu mesej. • Kemahiran Komunikasi Seseorang penerima mestilah mempunyai kemahiran komunikasi iaitu daya mengimbang dan menafsirkan sesuatu mesej yang disampaikan. penerima mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kemahiran komunikasi. Ianya penting bagi bagi melihat kebaikan dan kelemahan sesuatu mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.9: Kemahiran komunikasi • Sikap Dalam berkomunikasi. sikap. Sebaliknya jika penerima tidak menyenangi sikap sumber maka dia akan bertindak sambil lewa atau tidak menghiraukan langsung apa yang cuba disampaikan oleh sumber.2 Penerima Penerima dalam proses komunikasi ialah sasaran sesuatu utusan. Jika terdapat pertentangan antara sikap dan mesej maka komunikasi yang berlaku tidak akan mendatangkan faedah.3. kumpulan kecil. Jika punca mesti mempunyai kemahiran mengenkod (kemahiran bercakap dan menulis) penerima pula mesti mempunyai kemahiran mendekod (mendengar dan membaca). Semua ini mestilah dilakukan dengan pemikiran dan akal yang baik serta waras. Jika penerima menyenangi sikap sumber maka besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan mesej yang disampaikan oleh sumber. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu. 14 OUM . sebuah organisasi ataupun sejumlah orang yang ramai. tahap pengetahuan serta kedudukannya dalam suatu sistem sosiobudaya Ciri-ciri penerima mempunyai persamaan dengan ciri-ciri sumber.

OUM 15 . 15 Oktober 2003 • Tahap Pengetahuan Tahap pengetahuan juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sumber. • Kedudukan dalam Sistem Sosiobudaya Sebagaimana sumber. Isu 175.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Namun jika penerima tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang didengarnya maka mesej komunikasi sukar difahami. peraturan dan budaya yang ada di dalam sesuatu sistem masyarakat. penerima juga harus mengetahui norma.10: Situasi penerima melalui sikap yang digambarkan Sumber: Majalah Ujang. Ini bertujuan memastikan supaya komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan salah faham antara satu sama lain. Jika penerima mempunyai pengetahuan mengenai apa yang diperkatakan oleh sumber maka apa yang disampaikan akan mudah difahaminya.

Pendek kata. Pasti mesej yang ingin disampaikan difahami oleh kakitangan pemasaran supaya memberi sokongan untuk mengatur strategi promosi komunikasi pemasaran bersepadu yang berkesan. Terdapat tiga ciri utama yang harus dipunyai oleh mesej jika ingin disampaikan kepada penerima dengan berkesan iaitu: 1. konkrit. Ia adalah hasil daripada proses enkod yang dijalankan oleh punca berdasarkan kepada pemikirannya Di dalam mesej tersebut terkandung perutusan idea dan perasaan yang ingin disampaikan oleh punca kepada penerima.3 Mesej Pernahkah anda menyaksikan cerita peperangan? Tahukah anda mesej yang disampaikan apabila bendera putih dikibarkan? Mesej adalah maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan dan melafazkan sesuatu maksud.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Rajah 1. Contohnya. Mesej mengandungi idea serta perasaan yang ingin dikongsi antara sumber dan penerima. abstrak mahupun bukan lisan.11: Situasi penerima melalui kedudukannya dalam sistem budaya 1. 2. segala apa yang membawa makna boleh diistilahkan sebagai mesej. Namun. 3. idea dan perasaan hanya dapat dikomunikasikan menerusi simbol tertentu sama ada secara lisan. Kod mesej Isi atau kandungan mesej Pengolahan mesej 16 OUM .3. seorang pengurus menunjukkan wajah serius semasa mesyuarat apabila menerima laporan jualan yang menurun pada hujung tahun.

Kod digunakan setiap hari dalam aktiviti seharian terutamanya dalam komunikasi. Rajah 1. Apakah kandungan mesej yang anda jangkakan dari memo tersebut? Untuk menjalankan komunikasi yang berkesan setiap mesej mestilah mempunyai kandungan yang jelas. OUM 17 .30 petang. Tajuk. topik. Perkataan dalam bahasa merupakan simbol lisan yang melambangkan sesuatu benda atau idea. tujuan dan harapan yang terkandung di dalam sesuatu kandungan itulah yang disebut sebagai mesej. di bangunan-bangunan dan di kebanyakan tempat awam juga merupakan suatu kod. Isi yang di maksudkan di sini ialah maklumat yang diperolehi dan didapati dalam mesej yang dienkodkan oleh punca kepada penerima. Penggunaan kod bahasa ini amatlah penting dalam menghasilkan mesej yang difahami apabila didengar atau dilihat. Bahasa sesungguhnya merupakan kod terpenting yang pernah dicipta dan diterima oleh manusia yang digunakan untuk kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan dan difahami oleh semua yang melihat atau mendengarnya. Simbol tanpa lisan pula merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan perkataan.12: Contoh kod mesej di tepi jalan raya • Isi atau Kandungan Mesej “Pernahkah anda mendapat ‘memo’ dari kawan anda? Contoh: Perjumpaan Kelab Ixora akan diadakan pada 19 Mac 2004. Kandungan mesej yang kosong tidak akan membawa apa-apa makna. Isyarat yang terdapat di tepi lebuh raya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI • Kod Mesej Kod ialah satu kumpulan simbol-simbol. di Betty Villa jam 2. yang apabila disusun dengan teratur boleh memberi makna kepada seseorang. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kod simbol-simbol yang paling meluas digunakan oleh manusia diseluruh dunia. Kod didapati dalam bahasa yang kita gunakan.

Penyampai juga mempengaruhi pengolahan yang dilakukan terhadap mesej. Pengolahan mesej yang baik akan mendatangkan kesan yang memberi makna kepada apa yang akan dikomunikasikan.14: Pengolahan mesej yang tidak lengkap dan sukar di fahami 18 OUM . Pengolahan merupakan keputusan yang dibuat oleh punca untuk memilih dan menyusun kedua-dua kod dan isi mesejnya. Bagaimana seseorang itu melakukan pengolahan kepada mesej bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut ialah gaya atau stail pengolahan mesej.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Memo Kepada: Daripada: Tarikh: Tempat: Jam: Tarikh: Perkara: Tindakan: Cik Mariana Cik Warisna 3 Mac 2004 Betty Villa 2. Rajah 1.13: Isi kandungan mesej yang lengkap • Pengolahan Mesej Kandungan mesej sekiranya tidak diolah dengan baik tidak akan difahami oleh penerima.30 pm  19 Mac 2004 Mesyuarat Bulanan Kelab Ixora Sediakan laporan  g Rajah 1.

mengapakah pengolahan mesej tersebut dikatakan sukar untuk difahami oleh penerima? 1. Dalam masa yang sama. Pada amnya saluran terdapat dalam bentuk-bentuk berikut: 1. Untuk mendapatkan kesan yang maksimum.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Berdasarkan Rajah 1. Pemilihan saluran dalam komunikasi adalah penting kerana ia akan membantu keberkesanan komunikasi.14. setiap saluran mempunyai kelemahan dan kekuatan tertentu.15: Saluran komunikasi OUM 19 . 3.3. 2. Saluran media Saluran bersemuka Saluran mesej bukan lisan Cetak Rajah 1. kaedah menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan sesuatu utusan merupakan cara yang paling efektif. pemilihannya harus mengambilkira kesesuaiannya dengan situasi dan penerimanya.4 Saluran Saluran boleh kita definisikan sebagai alat atau perantara yang menyalurkan mesej dari sumber kepada seorang penerima atau beberapa orang penerima. Dalam apa sahaja bentuk saluran yang digunakan.

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 • Saluran Media Media meliputi aplikasi jenis-jenis media berikut : 1. Beberapa ciri saluran perlu dikenal pasti untuk menentukan keberkesanan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Media Elektronik seperti televisyen. radio dan Internet. ketua komuniti dan sebagainya. • Penggunaan Saluran yang Bersesuaian Sebelum melaksanakan penyampaian mesej. Sudah pasti kesemuanya memberi implikasi keberkesanan yang berbeza-beza. sudah tentulah ianya satu pemilihan yang kurang bijak. Perantara yang selalunya terlibat dalam saluran mesej bersemuka ialah jiran tetangga. Pada pandangan anda adakah kaedah penyampaian mesej menerusi Internet. Akhbar dan majalah mempunyai keupayaan untuk dibaca. Dalam situasi ini proses penyaluran mesej melibatkan maklumbalas di mana kesannya lebih cepat dan segera. Radio hanya mampu menyalurkan kesan suara (audio) manakala televisyen pula mempunyai kesan audio dan visual. Contohnya apabila kita memilih saluran television untuk menyampaikan mesej berbentuk pesanan yang panjang. Dalam membuat pemilihan saluran untuk mesej. seperti e-mel atau chat mampu menggantikan kaedah komunikasi bersemuka? • Saluran Bersemuka Perbezaan yang nyata dapat dilihat dari kaedah penyaluran maklumat atau mesej yang menggunakan media massa. • Keupayaan Saluran yang Digunakan Kita harus juga memikirkan sama ada saluran itu berupaya membawa mesej dalam bentuk yang dienkodkan dan sama ada penerima berupaya mendekod mesej yang dikirimkan melalui saluran tersebut. Kaedah sedemikian dikatakan lebih mesra dan berbentuk dua hala. pemilihan sesuatu saluran mestilah disesuaikan dengan keupayaan penerima dan utusan. Media Tradisional seperti teater. beberapa persoalan harus difikirkan ketika berkomunikasi. haruslah diketahui apakah saluran ataupun saluran-saluran yang paling baik dan paling sesuai untuk menyampaikan mesej kita kepada penerima. Media massa mempunyai keupayaan yang berbeza. wayang kulit dan opera. Media Cetak seperti akhbar. Saluran bersemuka melibatkan interaksi atau hubungan secara langsung antara sumber dan penerima. Dari segi menentukan kesan. Internet yang merupakan saluran komunikasi tercanggih pula tiada batasannya dan tiada sempadan ruang dan masa tetapi perlu mudah diakses. majalah serta buku-buku. 3. Pada 20 OUM . 2. sama ada ianya kaedah konvensional ataupun teknologi terkini. Sumber dan penerima berada dalam situasi yang sama. Oleh yang demikian. seseorang itu harus memikirkan saluran manakah yang paling sesuai yang harus kita gunakan supaya penerima boleh menerima mesej yang kita sampaikan dengan cara yang paling mudah diakses dan difahami. Kepelbagaian keupayaan perantara komunikasi. ada kelemahan dan kelebihannya.

keadaan mental seseorang (dalaman) atau gangguan semantik yang boleh mengganggu proses penyampaian mesej.3. Gangguan Mental Gangguan mental berpunca daripada pemikiran kita sendiri. Contoh: bunyi bising akibat lalu lintas kenderaan semasa kita sedang berbual dengan rakan. Bunyi bising umpamanya menghalang mesej dari disampaikan. Misalnya.16: Unsur-unsur gangguan 1.5 Gangguan Gangguan ialah sebarang bentuk halangan yang berlaku dalam proses komunikasi. antara yang kaya maklumat dan yang miskin maklumat. Gangguan Fisio-Psikologi Ia berlaku disebabkan pengaruh tahap pengetahuan asas kita. OUM 21 . 1. Gangguan berlaku apabila penerima tidak dapat menerima utusan dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh sumber. masalah kesihatan dan sebagainya. 3. Gangguan dalam komunikasi boleh berlaku disebabkan oleh saluran. Gangguan Fizikal Gangguan fizikal berlaku apabila punca gangguan itu datangnya dari keadaan sekeliling. fikiran yang terganggu akibat peperiksaan yang semakin hampir. akses kepada teknologi dan aplikasinya menjadi isu yang hangat dibincangkan kerana jurang digital di kalangan mereka yang tidak mampu dan yang berada. Perbezaan budaya juga merupakan satu gangguan jika kita tidak memahami budaya tersebut. diterima dan difahami dengan tepat. Unsur gangguan mula diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver melalui model sebaran pada tahun 1949 dan gangguan dilihat berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: Rajah 1. keadaan sekeliling (luaran). Ia mengganggu tumpuan kita kepada sesuatu mesej. Tardapat banyak sebab berlakunya gangguan yang menghalang proses komunikasi yang berkesan.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI masa kini. 2. sikap kita terhadap utusan atau sumber dan keupayaan komunikasi kita.

Telefon bimbit kini memberi maklumbalas yang pantas dengan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej. Jawapan dan air muka penerima itu merupakan maklumbalas terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. Namun. mungkin sumber akan meneruskan komunikasinya. kepastian akan diperolehi terhadap idea dan perasaan yang cuba dikongsi antara sumber dan penerima. Perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini memungkinkan maklumbalas segera umpamanya penggunaan e-mel dan pencarian maklumat menerusi Internet. maklumbalas adalah spontan. Pentingnya maklumbalas dilihat pada tindakan yang harus diambil oleh seseorang. Maklumbalas komunikasi massa adalah tertangguh iaitu lambat untuk diperolehi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1. apabila sumber bertanya “ bagaimana keadaan anda sekarang?” dan penerima utusan menjawab “Baik-baik saja”.7 Rangka Rujuk Rangka rujuk adalah pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. 22 OUM . jika maklumbalas itu negatif. Dalam proses komunikasi massa. Dalam komunikasi antara individu. Di samping itu juga. Komunikasi tidak akan mendatangkan kesan jika sumber dan penerima tidak mempunyai rangka rujuk yang sama. Maklumbalas mungkin ditunjukkan pada riak wajah sambil menjawab.3. Misalnya.3. Maklumbalas dalam konteks komunikasi massa akan dibincangkan dalam unit 3 nanti. Rajah 1. Begitu juga dengan lawak tutur kata A terhadap B sehingga B tersenyum atau ketawa merupakan maklumbalas.6 Maklumbalas Maklumbalas merujuk kepada respons yang berlaku apabila penerima memberikan reaksi terhadap utusan yang disampaikan oleh sumber. maklumbalas tidak sepantas komunikasi bersemuka. Apabila maklumbalas itu positif. mungkin ia akan berhenti di situ sahaja.17: Maklumbalas dalam komunikasi bersemuka atau menerusi telefon 1.

jumlah ahli dan jenis komunikasi dan interaksi. Komunikasi juga kadangkala terjadi dalam keadaan yang semulajadi tanpa disedari. Konteks juga mempengaruhi persekitaran. maka ia akan menjejaskan keupayaan penerima untuk memahami atau mengikuti apa yang dibincangkan oleh sumber. Konteks komunikasi adalah seperti situasi (fizikal). tindakan dan sebaliknya. sudah pasti penerima tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dengan sumber. Ini kerana setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Konteks juga menentukan jenis komunikasi yang harus digunakan.3. maka tindakan komunikasi pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Sudah pasti kawannya tidak dapat menghayati apa yang diceritakan. minat yang sama. latar belakang sosial dan lain-lain. Konteks komunikasi merujuk suasana atau keadaan sekeliling di mana komunikasi itu berlaku. hanya utusan yang difahami oleh kedua-dua pihak sahaja yang akan dapat membantu keberkesanan komunikasi. masa dan siapa yang terlibat dalam komunikasi. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan. Berdasarkan konteks situasi atau keadaan. yang mencakupi keseluruhan komunikasi yang berlaku sama ada dalam keadaan formal atau tidak formal. Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk di antara sumber dan penerima. DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi yang berlaku dalam konteks tertentu akan mempengaruhi bentuk dan kandungan mesej. Dengan itu. Apakah kerja yang paling sukar di dunia? Berfikir – Emerson.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Katakanlah seseorang yang mempunyai pengalaman bermain ski (luncur ais) di luar negeri bercerita dengan kawannya di kampung tentang cara dan pengalaman berski. Konteks yang berlainan memberi kesan komunikasi yang berlainan. temporal. OUM 23 . Di sini jika penerima kekurangan pengetahuan mengenai perkara yang dibincangkan. Dengan itu. Contoh.8 Konteks Komunikasi berlaku dalam konteks-konteks tertentu. maka lebih besar kemungkinan komunikasi antara mereka memberi kesan. Contohnya. Komunikasi tidak berlaku dalam “kekosongan”. Konteks juga kadangkala tidak jelas dan dalam keadaan tertentu pula mendominasi (sama ada menstimulasi atau menghalang mesej yang disampaikan. kedua-dua sumber dan penerima mestilah mempunyai rangka rujuk yang sama. Setiap konteks memberi kesan terhadap apa yang dikomunikasikan. masa dan sosiobudaya. pensejarahan psikologi-budaya. 1836. jantina. perlakuan. Setiap dimensi tersebut dikatakan saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara sekumpulan ahli dalam sesebuah organisasi. suasana. 1.

Sama ada di pejabat (menulis surat. melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan pengaruh. Jika diperhatikan dari perspektif sumber (penghantar mesej). menghibur 4. Ia dilihat dari perspektif yang berbeza-beza.18: Peranan komunikasi dari perspektif sosial Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi komunikasi. 24 OUM . menyumbang ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama 2. membujuk menyumbang ilmu membujuk menghibur PERANAN KOMUNIKASI melahirkan kesepakatan mengukuhkan proses sosialisasi Rajah 1.4 FUNGSI KOMUNIKASI Pernahkah anda terfikir bahawa seseorang yang beribadah juga berkomunikasi. Sejak bermulanya peradaban manusia. komunikasi memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. komunikasi bertujuan memberikan gambaran sebenar tentang realiti. komunikasi memainkan peranan-peranan berikut : 1. Dari perspektif individu. menghibur. memahami atau membuat keputusan sama ada menerima atau menolak mesej yang diterima. belajar. Jika diperhatikan pula dari perspektif sosial. dan 5. memperolehi kemahiran dan pengetahuan serta membuat keputusan. memberi arahan. mengukuhkan proses sosialisasi ahli dalam sesebuah kumpulan 3. Apakah fungsi-fungsi komunikasi anda dan individu lain? Adakah komunikasi membantu anda dalam kehidupan seharian? Fungsi komunikasi bergantung kepada tujuan ia dilakukan. cuba gambarkan beberapa situasi yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai individu. komunikasi mempunyai fungsi untuk memberitahu.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 1.

dalam diri sendiri atau di kalangan kumpulan tertentu. Jalinan komunikasi antara insan juga memberikan ruang untuk kita mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Kesemua yang berlaku. Cuba bayangkan bagaimana dan mengapa komunikasi berlaku. Seorang anak menelefon ibunya untuk bertanya khabar berita ayahnya di kampung atau A yang menghantar SMS kepada teman untuk menyatakan perasaannya. Proses komunikasi amat berkait rapat dengan pencarian maklumat.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI berkomunikasi menerusi e-mel) dan lain-lain. Mesyuarat sesebuah perniagaan boleh dijalankan menerusi “telesidang”. Seseorang guru berkomunikasi secara bersemuka dengan sekumpulan murid di sekolah.19: Perniagaan secara elektronik Penggunaan komputer dan komponen interaktif Internet seperti e-mel memungkinkan kita berhubung dengan seseorang di mana-mana pada bila-bila masa. Apabila ilmu komunikasi dipelajari sebagai satu bidang pengajian atau disiplin. di sekolah (mengajar dan belajar) mahupun di rumah (chatting dalam ruang siber). Seorang tua duduk bermenungan di tepi tasik. Dalam setiap keadaan yang digambarkan tadi. Kemajuan teknologi komunikasi maklumat juga membolehkan komunikasi dijalankan dengan lebih cepat dan pantas membentuk jaringan elektronik. pakar-pakar dan para pengkaji komunikasi sering menganggap bahawa komunikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Rajah 1. kita berkomunikasi untuk tujuan tertentu. seorang ahli perniagaan dapat memperluaskan peluang perniagaan ke luar negara. komunikasi memainkan peranan penting menghubungkan seseorang dengan seorang yang lain. Sekumpulan pelajar boleh berkomunikasi dengan gurunya. sama ada secara terancang atau tidak disengajakan. menggambarkan sebab mengapa komunikasi berlaku. seorang ibu dan anak dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Kepentingan berkomunikasi antara seorang pengurus yang beroperasi dari jarak jauh memerlukan kaedah berkomunikasi menerusi e-mel dengan rakan perniagaannya di sebuah negara yang lain. OUM 25 .

maklumat disebarkan secara berterusan dan dikongsi bersama oleh penyampai dan penerima untuk membentuk persefahaman. Maklumat penting kerana ia akan membuatkan seseorang itu berfikir. komunikasi juga memainkan peranan penting dalam proses mendapatkan maklumat. Penyampaian mesej bertujuan memberitahu. Fungsi ini boleh dikatakan antara fungsi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Namun. Fungsi memberitahu ini menumpukan perhatian kepada penyampai atau sumber maklumat. Terdapat banyak contoh komunikasi yang menjalankan fungsi memberitahu. maklumat adalah sesuatu yang amat penting dalam memperolehi ilmu dalam kehidupan kita. radio dan televisyen bertujuan memberitahu khalayak tentang perkembangan semasa. Berdasarkan huraian tadi. Berita yang disiarkan di akhbar. Seorang yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja akan berpeluang membuat keputusan untuk mengelak dari terperangkap dalam kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur. Melaui proses komunikasi.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Di antara fungsi-fungsi komunikasi yang utama ialah: Rajah 1. Fungsi ini bertujuan memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara yang dirasakan oleh penyampai perlu diketahui oleh orang lain. Ini kemudiannya akan mendorong seseorang membuat keputusan tentang sesuatu isu dan akan memungkinkan tindakan diambil. kita harus memastikan bahawa maklumat yang disampaikan perlu difahami oleh penerima. “Ikut kiri”. Anda pasti selalu mendengar pesanan-pesanan penyampai dalam rancangan-rancangan di radio yang memberitahu tentang keadaan jalan raya di bandaraya. contohnya: papan tanda seperti “Dilarang Merokok”. 26 OUM . Tanpa maklumat maka sukarlah untuk seseorang membuat keputusan. “Sila beratur”. Setiap orang memerlukan maklumat dalam menguruskan kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya. “berhati-hati di jalan raya” dan sebagainya.20: Fungsi-fungsi komunikasi 1.4.1 Fungsi Memberitahu Pada hari ini sumber maklumat dengan mudah dapat diperolehi menerusi Internet yang juga bertujuan memberitahu. Jika ianya tidak difahami maka ia bukanlah komunikasi yang berkesan.

seorang pelajar yang rajin membuat rujukan lazimnya mendapat keputusan peperiksaan yang baik. Rancangan “Discovery Science”.3 Fungsi Membujuk Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pembujukan. jelas menjalankan fungsi mendidik untuk setiap lapisan masyarakat. Begitu juga dengan klip-klip “Teleinfo” yang membekalkan penonton dengan berbagai maklumat. kita bukan sahaja belajar daripada pengalaman peribadi sahaja tetapi kita juga belajar daripada pengalaman orang lain. pembujukan bukanlah bermakna bahawa dengan OUM 27 . Selain itu juga. Dalam konteks ini tujuan komunikasi adalah memindahkan ilmu kepada penerima walaupun keberkesanannya masih boleh dipersoalkan. Pelajar pula mestilah memberikan kepercayaan kepada pengajar serta rela dan sanggup menerima ilmu. Rancangan-rancangan yang berbentuk pendidikan banyak disiarkan di televisyen. Fungsi membujuk bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sepertimana yang dikehendaki. 1. kadangkala bertindan dengan fungsi memberitahu dan berhibur. Misalnya.2 Fungsi Mendidik Komunikasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan bahan pelajaran.21: Komunikasi berfungsi memberitahu 1. Fungsi ini berbeza dengan dua fungsi komunikasi yang telah kita bincangkan tadi. TVIQ dan “Art Attack” di ASTRO. Pendidik menjadi aktor utama menyumbangkan ilmu yang diberikan. Namun. Interaksi antara guru dan pelajar merupakan proses komunikasi. Dalam kehidupan manusia. ilmu yang diperolehi akan membantu seseorang berfikir secara kritikal atau memahami sebab-sebab berlakunya sesuatu perkara yang kompleks di sekeliling mereka. Kebanyakan rancangan yang berunsur mendidik.4.4. Fungsi mendidik ini memperlihatkan kepentingan sumber dan penerima maklumat untuk memastikan fungsi tersebut berjaya dilaksanakan. Pendidikan/pembelajaran berlaku dari tahap kanak-kanak sehinggalah seseorang itu dewasa. umpamanya.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Rajah 1. Rancangan berbentuk mendidik dapat memperluaskan pengetahuan.

Pada umumnya keberkesanan fungsi ini boleh diketahui melalui reaksi seseorang apabila berkomunikasi. rancangan hiburan. Oleh kerana hiburan merupakan fungsi komunikasi yang paling popular dan diperlukan oleh orang ramai. Contohnya. maka rancangan-rancangan berbentuk hiburan amat diminati ramai. sketsa.4. Pembujukan bukan hanya menyebarkan maklumat tetapi mestilah dapat menembusi dan menawan perasaan serta emosi khalayak sasaran mereka.4 Fungsi Menghibur Fungsi komunikasi yang menghibur merupakan perkara yang paling mudah dilihat dalam kehidupan seharian. komik. Berbual-bual dengan rakan-rakan juga merupakan satu hiburan. Mesej iklan ialah jika dia menggunakan ubat pencuci muka baru itu maka kulitnya akan kelihatan cantik dan nampak menawan. Oleh kerana fungsi hiburan itu amat digemari oleh orang ramai. Pendek kata. komunikasi juga digunakan untuk menawan hati dan fikiran orang ramai. Masyarakat sebelum wujud televisyen dan radio berhibur dengan mendengar ceritacerita penglipurlara atau pun dengan menonton wayang kulit. kartun merupakan contoh-contoh bagaimana komunikasi digunakan untuk menghibur. Seseorang akan berasa terhibur bila saling bercerita tentang zaman kanak-kanak. apabila seseorang itu dapat menghilangkan perasaan duka bolehlah dikatakan bahawa fungsi menghibur itu telah tercapai. Radio pula menyiarkan lagu-lagu kegemaran menghiburkan pendengarnya. 28 OUM . penerangan. Wayang gambar. Selain daripada memberitahu. Anda pasti selalu melihat iklan di akhbar dan televisyen serta mendengarnya melalui radio. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi kita membeli barang-barang yang diiklankan. iklan pencuci muka menggunakan seorang bintang filem wanita yang diminati ramai. zaman persekolahan atau mengenang semula kenangan manis pada zaman remaja. Drama komedi tempatan dan juga dari luar negara berjaya menawan hati penonton televisyen. Kebanyakan contoh pembujukan ini dapat kita lihat melalui iklaniklan dan klip-klip video yang disebarkan di media. kita akan dapati tidak semua orang boleh memujuk atau dipujuk untuk mengubah sikap mereka. mesej sebenar yang ingin disampaikan adalah supaya pembeli membeli produk tetapi mainan emosi dijadikan modal pembujukan dalam mesej komunikasi dalam iklan ini. drama. Dalam contoh iklan ini. maka terdapat usaha untuk menerapkan unsur pendidikan. Majalah-majalah hiburan ramai pembacanya. Untuk kelihatan menawan. Adakala maklumat sengaja ditambah-tambah bagi mencapai tujuan tersebut.PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 menggunakan komunikasi kita dapat dengan mudah memujuk orang lain ataupun orang ramai. lawak jenaka. dan pembujukan melalui hiburan. Apakah simbol-simbol di sekeliling anda yang berfungsi menyampaikan mesej pembujukan kepada khalayak? 1. emosi memainkan peranan penting. Jika dirujuk buku-buku yang ditulis dalam bidang psikologi sosial.

5 Mensosialisasikan Masyarakat Fungsi ini melibatkan kebolehan membimbing ahli masyarakat dalam menggunakan kaedah ataupun tingkahlaku yang bersesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. OUM 29 . teman sepejabat. individu membentuk hubungan dengan sahabat. kumpulan kecil. anggota keluarga. Dalam keadaan sebenar. Komunikasi Antara Manusia. (2001). kumpulan sosial. Di sini kita akan lihat pertindihan antara fungsi pembelajaran atau pendidikan yang telah kita bicarakan sebelum ini. Senaraikan rancangan televisyen yang menyalurkan mesej menerusi kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. timbul beberapa konsep baru dalam fungsi komunikasi seperti edutainment (gabungan education dan entertainment) dan infotainment (gabungan information dan entertainment) Televisyen banyak menyiarkan rancangan yang menggabungkan peranan menghibur dengan membujuk. kepercayaan dan norma-norma masyarakat. Dalam proses sosialisasi ahli-ahli masyarakat saling belajar dan mengamalkan aspekaspek seperti kemahiran. Rancangan kanak-kanak pula banyak menyelitkan kedua-dua konsep edutainment dan infotainment. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Misalnya. rakan sekerja dan juga komuniti tertentu.4. 1. Proses ini bertujuan membentuk tingkah laku yang sesuai sebagai salah seorang ahli masyarakat. Contohnya. Bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dengan rakan. sesuatu proses komunikasi itu tidaklah hanya tertumpu kepada satu fungsi sahaja. Kesemua bentuk hubungan ini mempengaruhi tindakan komunikasi antara insan. Menerusi komunikasi. melalui drama diselitkan unsur-unsur perpaduan antara kaum dan semangat patriotik dalam lagu-lagu seperti Jalur Gemilang. Fungsi mensosialisasikan masyarakat melibatkan kemampuan individu mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi. Keranamu Malaysia dan Malaysia Tanah Airku. komuniti tertentu melibatkan komunikasi. ibu bapa akan mengajar anak-anak bagaimana cara menghormati golongan tua.UNIT 1 BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI Oleh yang demikian. Sila rujuk buku oleh Hashim Fauzy Yaacob.

PENGENALAN KEPADA BIDANG KOMUNIKASI KONSEP ASAS KOMUNIKASI UNIT 1 BAB 1 Latihan 1.” Berikan pandangan anda terhadap kenyataan tersebut. Jika bijak mengadaptasi diri dalam pelbagai konteks komunikasi akan membentuk iklim komunikasi yang harmonis dan berkesan. Tiada satu definisi yang paling tepat untuk memberikan maksud yang khusus atau menyeluruh kepada makna komunikasi yang sebenarnya. Proses perkongsian makna itu pula tidak berlaku sehala. komunikasi yang baik haruslah berupaya dan bersedia untuk mengenal pasti gabungan fungsi komunikasi yang mana satukah yang akan membawa kejayaan dalam perancangan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. Huraikan tajuk-tajuk berikut: (a) Komunikasi sebagai satu proses. Namun apabila mesej tidak dikomunikasikan seperti mana yang dijangkakan. Setiap satu pengertian melambangkan perspektif komunikasi yang berbeza antara satu sama lain. kita tidak mampu mencari satu takrifan komunikasi yang mempunyai ciri-ciri sepunya atau satu takrifan yang dianggap tepat dan terbaik. Oleh yang demikian. Justeru itu.2 1. “ Dalam situasi komunikasi yang ideal. mesej diterima dan difahami seperti mana yang dirancangkan. pengetahuan. kita telah membincangkan takrifan komunikasi dari pelbagai perspektif. Dalam kebanyakan situasi komunikasi berlakunya perkongsian yang bertimbal balik sama ada secara terang-terangan atau tersirat menerusi simbol-simbol yang membawa pelbagai interpretasi. Lazimnya sesuatu proses komunikasi itu akan melibatkan beberapa fungsi komunikasi yang saling digabungkan untuk menghasilkan kesan komunikasi yang lebih besar. 2. penggunaan sesuatu takrifan itu perlulah dilihat dari perspektif dan konteks komunikasi. (b) Implikasi budaya terhadap komunikasi RUMUSAN Di dalam bab 1 ini. timbul percanggahan terhadap mesej yang disampaikan. wujud elemen-elemen gangguan yang memberi impak kepada keberkesanan komunikasi. 30 OUM . perasaan dan makna yang ingin dikongsi. Apa yang jelas. Dalam masa yang sama. Komunikasi yang terbentuk melibatkan idea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful