1.

0

Pengenalan Guru merupakan agen perubahan berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada

pelajar di sekolah. Guru sangat berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum (subjek) itu. Guru bertindak sebagai penyambung antara teori dan amalan dalam pendidikan. Guru mendidik berpandukan pukal kurikulum bersulam dengan kepercayaan, nilai dan sikap yang dianuti. Kepercayaan, nilai dan sikap yang dipegang oleh guru akan menjelaskan enviromen pendidikan dan ‘bagaimana’ guru memberi makna dan mengadaptasi kurikulum di sekolah kepada pelajar di sekolah. Tahap pemikiran guru akan menentu dan memainkan peranan penting yang konstruktif dalam pendidikan guru dan pelajar pada masa hadapan. Daripada kenyataan ini, ternyata guru berperanan besar merealisasikan perlaksanaan kurikulum di sekolah. Sebagai seorang guru terdapat beberapa elemen penting profesionalisme keguruan yang memerlukan penghayatan melaksanakan kurikulum. Elemenelemen ini boleh dikesan terjemahan daripada kepercayaan, nilai dan sikap guru sewaktu menyebarkan kurikulum dalam pengajaran di bilik darjah. Hal ini disahkan lagi tertakluk kepada kekangan dan peluang yang tersedia semasa guru-guru ini berusaha menterjemah kurikulum di bilik darjah. Ternyata guru-guru masa kini perlu mempunyai secukupnya elemen dan aspek kefahaman tentang profesionalisme keguruan terhadap kurikulum dan pengajaran di bilik darjah. Ini bertujuan agar kekangan dapat dikurangkan dan peluang dapat digunakan bagi memaksimakan pengajaran, mengembang potensi insan dan meningkatkan tahap profesionalisme keguruan itu sekaligus.

2.0 2.1

Konsep Dan Pengertian Konsep Sifat ketuhanan Unsur jasmani,emosi,rohani dan intelektual

(Ke Arah Pembentukan Guru Unggul) Teknik mengajar yang terkini+kontent ( Kemahiran)+ Ciri profesional

Pembangunan guru perlu melalui tiga peringkat iaitu pembentukan sifat ketuhanan, pemupukan unsur jasmani, emosi, rohani dan intelektual serta pembangunan teknik mengajar, kemahiran dan ciri-ciri profesional untuk menjadi guru unggul. 2.1.1 Sifat ketuhanan

Sifat ketuhanan bermaksud seseorang mempercayai kewujudan tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala peraturan berlandaskan suruhanNya. Dalam prinsip Rukun Negara, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada tuhan, dalam sukatan pelajaran subjek moral, nilai pertama yang dipelajari ialah kepercayaan kepada tuhan. Dalam lagu Negaraku, juga terdapat perkataan Tuhan. Fenomena ini menunjukan nilai ketuhanan ialah nilai yang terawal yang perlu ditanam dalam pemikiran manusia tidak mengira jenis kaum, bangsa, atau melangkau ke antarabangsa.Sebagai contoh, dalam negara kita terdapat penganut agama Islam, India, Buddha dan Kristian.Bagi kebudayaan barat, kebanyakan mereka menganuti agama Kristian.Walaupun kita mempunyai agama yang berlainan, tetapi pengajaran dalam agama adalah mengajar kita menjadi insan yang baik dan membentuk jati diri yang mulia.Dengan adanya keagamaan, manusia akan mengunakan ajaran agama masing-masing sebagai panduan kehidupan yang sepatutnya ada dalam manusia sendiri. Contohnya, agama akan mengajar kita membantu orang yang berada dalam kesulitan, sudi mengorbankan diri dalam menyelamatkan orang, berfikiran positif dan

terbuka serta tidak melakukan perbuatan yang mencederakan orang lain. Dalam perspektif Islam, Kadir H.D (1996) (dalam nota kuliah Encik Zaini Abdulah) menyatakan bahawa pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan, membuka hati manusia, membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semula jadi. 2.1.2 Unsur jasmani, emosi, rohani, dan intelek (JERI)

Unsur Jasmani, Emosi, Rohani, dan Intelek (JERI) merupakan elemen-elemen asas yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dari segi pembangunan insan, keluarga, masyarakat dan negara. Berikutnya juga adalah potensi dalam perkembangan individu untuk menjadi seorang guru unggul. Unsur jasmani menunjuk kepada kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Seseorang dapat menggunakan anggota badan dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Unsur emosi pula ialah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi sendiri, kemampuan menguruskan emosi, kemampuan memotivasikan sendiri dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Unsur rohani ialah akhlak seseorang. Seorang manusia perlu mempunyai keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan beragama, berbudi perkerti mulia, kemantapan jiwa, berbakti dan berkorban, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat. Unsur intelek ialah daya pemikiran yang kreatif, inovatif, lojik dan analitik, mempunyai ilmu yang bermanfaat, mencintai ilmu dan mempunyai sikap suka membaca.

2.1.3 i.

Pembentukan guru unggul Teknik mengajar

Untuk membantu pembelajaran pelajar, teknik mengajar guru adalah penting untuk membantu pelajar menerima maklumat dan memahaminya dengan baik.Gaya belajar pelajar adalah berbeza antara satu sama lain.Menurut Jensen (1997), (dalam buku Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar:2009) beliau telah mengenal pasti tiga jenis gaya pembelajaran iaitu Gaya pembelajaran visual, Gaya pembelajaran auditori, dan Gaya pembelajaran kinestetik. Cikgu perlu meneliti gaya pembelajaran pelajar supaya mereka dapat menerima dan memproses maklumat dengan pantas dan efisien. Gaya pembelajaran visual ialah pelajar banyak menggunakan deria penglihatan mereka untuk memahami sesuatu maklumat. Cikgu perlu banyak menggunakan gambar-gambar, graf, carta, peta minda dan penyusunan grafik dalam proses pengajaran. Cikgu perlu memperbanyakkan bahan pengajaran yang menggunakan simbol, warna dan corak-corak serta ekakkan menggunakan bahan pengajaran yang menggunakan ayat bertulis yang terlalu panjang. Cara ini dapat membantu pelajar yang cenderung terhadap gaya tersebut dapat belajar dengan lebih efektif. Gaya pembelajaran auditori ialah pelajar yang lebih menyukai mendengar syarahan, terlibat dalam perbincangan dan diberi peluang untuk bercakap. Untuk mengajar pelajar jenis tersebut, cikgu perlu banyak mengadakan perbincangan di dalam kelas kerana mereka lebih suka berbincang tentang sesuatu topik daripada membaca topik itu sendiri. Cikgu juga boleh membenarkan pelajar belajar secara berkumpulan kerana mereka suka memberi pendapat. Cara ini dapat memaksimumkan penyampaian ilmu pengetahuan yang diajar. Gaya pembelajaran kinestetik ialah pelajar yang suka aktiviti yang bergerak dan memerlukan model yang dapat dipegang atau disentuh oleh mereka. Cikgu boleh mengajar teori-teori dengan membenarkan mereka membuat latihan secara amali. Cikgu juga boleh membuat simulasi dan sosiodrama di dalam kelas serta mengadakan

aktiviti luar. Cara mengajar tersebut dapat membantu pelajar jenis gaya pembelajaran kinestetik memberikan tumpuan kepada pembelajaran. Berdasarkan gaya pembelajaran pelajar, guru mempunyai dua gaya pengajaran yang asas iaitu instruksi langsung dan pengajaran terbuka. Instruksi langsung bermakna guru menyampaikan informasi berfakta melalui kuliah, demonstrasi dan menghafal.Pengajaran terbuka bermakna guru menekankan perbincangan secara aktif. Menurut Dr.Neil de Grasse Tyson berkata bahawa: “ The enthusiastic teacher is fundamental to igniting flames of interest in any student in any subjek. So that’s not a special need within the call for science literacy. That’s a need for all teachers in all subject”. (Omar Abdull Kareem dan Khuan Wai Bing, 2010)

ii.

Kandungan pengajaran

Kandungan pengajaran ialah kemahiran sama erti dengan aplikasi dan pengetahuan yang ada pada seorang guru. Aplikasi bahan bantu mengajar serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai amat penting.Untuk mengembangkan potensi individu para pelajar dan perlaksanakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang merupakan dasar dalam negara, guru digalakkan mempelajari bagaimana untuk mengajar dengan menggunakan peralatan dan kemudahan teknologi serta mempelajari kemahiran dan pengetahuan baru. Contoh bahan bantu mengajar ialah menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, power point, internet, dan video. Bahan bantu mengajar ini dapat menarik minat pelajar kerana maklumat akan disampaikan secara audio dan visual, justeru guru akan dapat mengurangkan kebosanan pelajarnya. Persembahan pengajaran guru yang memberangsang jika ada guru yang bijak menggunakan gaya tingkah laku dan menukar intonasi suara, memek muka ’humour’ dan bercerita tetap akan menarik minat pelajar. Menurut Thornburg (1984), untuk

menentukan pengajaran yang efektif, guru harus mengambil beberapa langkah semasa merancang pengajaran dan pembelajaran. (Suppiah Nachiappan et al, 2009) Langkah pertama ialah Persediaan pembelajaran. Guru perlu mendapatkan tumpuan pembelajar dan berfokus pada topik yang diajar. Jika pelajaran disusun dengan baik, pelajar akan mempunyai gambaran yang jelas tentang ilmu yang diajar dan akan mempunyai hasrat untuk belajar, meneroka, dan mengembangkan ilmu. Langkah kedua ialah rangsangan penyampaian. Guru perlu menyediakan rangsangan instruksi, iaitu ilustrasi, informasi dan contoh yang bersesuaian. Guru perlu mereka bentuk bahan instruksi berkenaan dengan sukatan pelajaran subjek yang diajar dengan mudah, jelas dan mengelakan daripada menggunakan bahan yang kompleks. Langkah ketiga ialah respon pembelajar. Guru perlu menyediakan masa untuk pembelajar memberi respon terhadap informasi yang disediakan atau bertanya soalan antara pembelajar dan guru. Langkah keempat ialah peneguhan.Peneguhan merujuk kepada hubungan rangsangan dan gerak balas. Guru perlu memberi peneguhan positif seperti memuji, tepuk tangan, galakan dan memberi maklum balas seperti’Yes,that’s right’ atau ’Ya, kamu pandai’ untuk mengukuhkan respon yang betul. Gerak balas pelajar adalah seperti gembira dan lebih tumpuan dalam pelajaran. Langkah kelima ialah penilaian. Guru perlu menyemak semula secara berkala kerana dapat membantu mengukuhkan respon kepada rangsangan yang utama. Selain mengajar, guru perlukan kemahiran semasa berhadapan dengan pelajar. Dalam buku Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar menyatakan bahawa guru perlu menggunnakan semua pancainderanya seperti bertepuk tangan, fokus pandangan, gerak kepala, dan gerakan fizikal yang pelbagai. Kemahiran tersebut diperlukan kerana apabila terdapat pelajar yang mengantuk, dia akan terjaga apabila terdengar tepukan tangan guru. Pelajar yang nakal akan berhenti mengganggu pelajar apabila guru bergerak menghampirinya. Selain daripada pengurusan dalam kelas, guru perlu mengurus masa dari segi kerja-kerja sekolah, mengguna masa dalam penguasaan kurikulum, materi setiap mata pelajaran dan teknik evaluasi. Seseorang guru bukan setakat untuk mengajar malah

perlu memegang jawatan dalam organisasi sekolah. Contohnya, sebagai guru kaunseling, sebagai guru panitia, penolong kanan pengetua, sebagai guru penasihat kepada persatuan, kelab dan sukan. Kadangkala, apabila sekolah mengadakan aktiviti seperti persaraan guru, sambutan hari tahunan sekolah, merentas desa, hari sukan, hari kantin, hari ibu bapa, ceramah dan upacara lain, guru perlu melibatkan diri dalam pengurusan aktiviti tersebut. Bagi mengelakkan prestasi akademik pelajar terjejas, guru perlu meluangkan masa rehatnya bagi memberi kelas tambahan kepada pelajar. Dalam situasi ini, guru yang dedikasi akan memberi dorongan kepada pelajar memberi perhatian di dalam kelas sebab mereka sahaja yang perlu tinggal dalam sekolah selepas tamat waktu sekolah. Keadaan begini boleh dikatakan sebagai perubahan persekitaran belajar kerana suasana sekolah akan bertukar daripada bising kepada senyap. iii. Ciri-ciri guru profesional

Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar, profesion keguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Secara umumnya, guru mesti mencintai profesion keguruan, mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar, sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid, bersifat sabar, berkeperibadian mulia,mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan dan sanggup bekerja tanpa mengira di bandar atau di luar bandar. Secara peribadi, guru mesti berfikiran terbuka, rendah diri, dan bersikap optimistik. Guru mesti sentiasa menunjukan contoh dan teladan yang utuh sama ada di dalam atau di luar kelas. Guru perlu mengajar kebertanggungjawaban murid-murid dan budi pekerti yang tinggi. Terhadap pelajar, guru mesti mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain, mengajar anak murid cara belajar, menganalisis dan berfikir secara kritis, menghubungkan “mata pelajaran” dengan kehidupan murid, kenal, hormati dan mempercayai murid-murid, menjana idea-idea baru dan menarik bagi murid berfikir, mengalakan anak murid bertanyakan soalan mengenai pelajaran dan menghadiri dalam aktiviti-aktiviti yang murid terlibat seperti sukan tahunan sekolah dan persembahan dalam sekolah. Guru mesti bersikap adil

terhadap muridnya untuk mengelak meluka hati murid dan menjejaskan hubungan antara murid-murid. Terhadap tugas mengajar pula, guru mesti mempastikan situasi ”guru mengajar murid belajar” wujud dalam kelas. Guru mesti merancang pengajaran terdahulu, memberi masa yang cukup bagi setiap tajuk, dan sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid. Guru juga perlu melakukan refleksi dan kritik kendiri, berfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripada pengalaman. Selain itu, guru harus fleksibel dalam pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran. Secara berterusan mengukur pendekatan, syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa baru dan segar serta relevan. Terhadap disiplin, selain menjadi seorang yang pakar dalam bidang yang diajar, guru perlu bersikap aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya. Guru mesti seorang yang mendahagakan ilmu., suka membaca, dan sudi menghadiri konferens, konvensyen, bengkel & seminar dan mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan. Guru harus menjadi peranan baik kepada murid-murid seperti menegur sapa dengan orang lain tidak mengira umur, jantina dan status seseorang dan berusaha menyertai unit-beruniform, persatuan dan kelab, sukan dan permainan. 2.1.4 i. Pembangunan ilmu, diri dan negara Pembangunan ilmu

Selain daripada teknik mengajar dan kemahiran mengajar yang baik, guru yang unggul perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidangnya agar sentiasa menarik, kemaskini, bertenaga dan inspirasional. Sebagai contoh, guru akan berhadapan dengan pelajar remaja yang mempunyai fikiran yang matang. Adakalanya, mereka akan bertanya soalan yang melebihi sukatan pelajaran atau kurikulum yang tertera dalam buku teks. Sekiranya, guru berkebolehan menjawab soalan itu dengan penuh kenyakinan dan

memberi contoh dan bukti yang kukuh, pelajar akan menimbul minat belajar yang tinggi. Pembelajaran akan menjadi efektif lagi jika guru boleh mengaitkan ilmu berkenaan dalam kehidupan pelajar. Pelajar sendiri akan mudah faham dan akan mengemukakan soalan untuk perbincangan dalam kelas. Sebaliknya, jika guru tersebut tidak tahu jawapan itu, atau menangguh-nangguhkan untuk memberi jawapan, pelajar itu akan hilang minat untuk bertanya soalan kelak. ii. Pembangunan diri Guru perlu mempunyai dua keterampilan iaitu interpersonal dan

intrapersonal.Keterampilan interpersonal ialah kebolehan individu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kegiatan komunikasi, seseorang perlu memahami dan membezakan perasaan, hasrat, keinginan hati, dan tabiat orang lain. Bagi guru unggul, seseorang perlu mempunyai perhubungan yang baik antara guruguru lain, ibu bapa pelajar dan pelajar itu sendiri. Guru perlu belajar ciri sensitif terhadap perasaan, pemikiran, emosi, tingkahlaku dan harapan orang lain bagi menjalinkan hubungan sosial dengan orang persekitaran. Menurut Fullan dan Hargreaves (1993), guru perlukan ’interactive professionalism’.(Boon Pong Ying, 2010) Keterampilan intrapersonel ialah kebolehan untuk menilai sendiri berkenaan dengan ilmu pengetahuan kendiri, sikap sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, emosi, dorongan dan kemampuan untuk mendisplinkan diri. Guru perlu mempunyai keupayaan intrapersonal kerana guru boleh menilai kekuatan dan kelemahan dalam diri serta sanggup untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam bidang profesional guru, keupayaan ini memberi kenyakinan yang tinggi kepada guru dan mereka boleh berdikari dalam menentukan hala tuju kehidupan dan mempunyai pegangan prinsip yang kuat. iii. Pembangunan negara

Mengapakah nilai-nilai seorang guru unggul begitu dipentingkan? Apabila guru mempunyai nilai-nilai sejagat seperti kasih sayang, keadilan, amanah, tanggungjawab, saling menghormati, kejujuran, ketabahan, kebijaksanaan, toleransi, inovasi dan berintergriti, para pelajar akan dipengaruhi oleh nilai-nilai baik guru itu. Nilai mesra juga diperlukan dalam pengajaran. Guru yang sanggup bergaul mesra dengan pelajar dan melayan mereka sebagai individu dengan penuh kesabaran dalam penyampaian ilmu, mereka akan bermotivasi untuk belajar dan meningkatkan semangat mereka. Jika guru mengajar terlalu cepat dan kurang membuat latihan dengan pelajar, pelajar akan menimbulkan kekeliruan dalam fikiran mereka dan seterusnya mematikan minat mereka terhadap subjek tersebut. Para pelajar bagaikan sebuah ‘sponge’ yang akan menyerap ilmu dan kemahiran yang diperhatikan dalam persekitaran belajar menerusi deria penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Pada tahap perkembangan personaliti remaja, nilai-nilai yang dinyatakan di atas akan membantu pembangunan pelajar menjadi insan yang berguna, berdisplin, persefahaman antara kaum dan berakhlak mulia yang akan membantu pembangunan negara. Contohnya, jika kes-kes jenayah dalam negara dikurangkan, negara akan maju dari segi ekonomi, sosial, politik dan alam sekitar. 2.1.5 Kesimpulan

Guru mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan, kemahiran, keterampilan dan pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. Guru yang mempunyai keseimbangan dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek berdasarkan kepercayaaan kepada Tuhan akan mendidik pelajar menjadi warga Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, bertanggungjawab, berketerampilan serta memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. 2.2 Pengertian

Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lainlain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. “Profesionalisme” itu sendiri berasal daripada perkataan “profesi” yang bermaksud suatu bidang pekerjaan. Menurut Philips (1991:43) memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Menurut Kamus Dewan (1970), ‘guru’ bererti pendidik, pengajar dan pengasuh. Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga dan mendidik. Manakala keguruan ialah sesuatu yang mempunyai perkaitan dengan bidang menuntut ilmu atau tempat mendapatkan ilmu seperti sekolah, tempat belajar, pengajaran dan pembelajaran dan sebarang perkara yang mempunyai perkaitan dengan guru. Manakala guru unggul memberi maksud pendidik yang profesional dan melebihi yang lain iaitu terbaik, teristimewa dan terutama. (Kamus Dewan, 1970). Shulman, L.S. (1986) menyatakan bahawa guru yang profesional mesti menguasai tujuh jenis ilmu atau pengetahuan iaitu kandungan mata pelajaran, cara mengajar, kandungan kepada pedagogi, pelajar, konteks pendidikan di Malaysia, tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia dan kurikulum. (dalam nota kuliah Encik Zaini Abdullah).

3.0

Isu-isu Berkaitan Profesionalisme Keguruan Ke Arah Pembentukan Guru Unggul

Pada era tahun 60an, guru dianggap insan yang terpilih untuk membawa ilmu dan kemajuan kepada masyarakat setempat. Sumbangan guru sangatlah besar dan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara. Di samping itu, guru bukan sahaja memberikan ilmu kepada masyarakat malah menjadi panduan serta rujukan masyarakat pada zaman ini. Pada masa itu juga, guru mengajar masyarakat Melayu berorganisasi dalam bidang sosial dan arena politik. Guru-guru sekolah Melayu juga meniup, menanam dan

menyemarakkan semangat nasionalisme. Melalui tulisan yang banyak diterbitkan dalam majalah-majalah yang terhad bilangannya, suara guru dibaca sehingga menimbulkan kesedaram tentang untung nasib dan ‘survival’ bangsanya yang ketinggalan dalam bidang ekonomi dan politk, tentang kesedaran maha pentingnya pendidikan tinggi sebagai satu jaminan masa depan yang lebih cerah. Kini profesion keguruan dianggap sebagai profesion peringkat pertengahan di bawah profesion professional yang lain seperti doktor, jurutera, peguam dan lain-lain. Ramai yang menganggap tanpa latihan asas pun mereka masih boleh menjadi guru sandaran atau sementara dan ada kalanya lebih baik dari guru yang sedia ada. Kini tugas menjadi seorang guru tidak seperti yang dilihat dengan mata kasar. Tugasnya yang banyak serta pelbagai memaksa para guru menumpukan perhatian, masa, tenaga, kepada pelbagai jenis komitmen yang boleh menjejaskan pengajaran dan peningkatan profesionalisme. (Esah Sulaiman, 2003) Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu, kini dan selamanya adalah sama, iaitu untuk mengajar, mendidik dan merubah manusia yang bernama pelajar dari keadaan yang tidak mengenal huruf, tidak tahu memngira dan tidak boleh membaca kepada celif huruf, bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya.(Shuib & Johari, 2001) Tetapi persoalannya kenapakah pandangan masyarakat terhadap guru dan profesionnya telah berubah. Dulu masyarakat memandang mulia kepada guru, sekarang profesion keguruan seakan terpinggir dan sudah berada dalam kategori terakhir pemilihan kerja. Adakalanya juga seringkali para guru menjadi sasaran jika berlaku kepincangan dalam masyarakat. 3.1 Bebanan kerja guru dan kurang insentif yang diterima.

Beban kerja guru bertambah adalah antara isu utama yang sering diperkatakan dalam profesion seorang guru. Selain itu, cuti pada setiap Sabtu yang dinikmati sebahagian guru juga mungkin sudah menjadi sejarah. Kini guru bertugas pada hari tersebut untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum, bermesyuarat selain mengajar kelas ganti ataupun kelas ganti bagi cuti perayaan.

Hal ini belum termasuk beban tugas yang dibawa pulang ke rumah contohnya menyemak tugasan pelajar serta membuat persiapan mengajar yang memerlukan sesetengahnya bersengkang mata hingga larut malam. Sememangnya guru wajar menerima kenyataan bahawa mereka yang memilih bidang ini sebagai kerjaya. Jadi mereka perlulah menerima beban tugas yang diberikan tanpa banyak soal. Menurut Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Hashim Adnan, menyatakan bahawa masalah beban tugas guru adalah bertugas pada setiap Sabtu sememangnya antara aduan paling banyak yang diterima kesatuan termasuk melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) kebelakangan ini. (Ridzuan Yeop, 2010, Mei). Seperti yang kita ketahui, tugas hakiki guru adalah mengajar tetapi mereka turut dibebani tugas lain yang tiada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di kelas seperti pentadbiran mahupun pekeranian. 3.2 Berhadapan dengan pelbagai ragam pelajar yang begitu ramai. Tambahan pula, guru perlu melayani setiap karenah ibu bapa, masyarakat, pihak atasan, kerajaan, pertubuhan dan masalah peribadi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, guru turut berhadapan dengan masalah yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan tugas hakiki sebagai pendidik. Guru perlu mengendalikan murid bermasalah, menghadapi konflik dengan pihak pentadbiran, kritikan masyarakat, kekangan sumber dan sebagainya. Perkara yang dihadapi guru pada masa kini bukan sahaja datang daripada pihak sekolah, bilik darjah atau murid tetapi merangkumi harapan dan ekspektasi daripada masyarakat dan negara. Perkembangan dunia tanpa sempadan menuntut guru untuk melihat proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks yang lebih luas dan bukannya dalam konteks tradisional lagi. Guru masa kini perlu menjalankan tugas yang diamanahkan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara seperti yang diaspirasikan oleh masyarakat dan negara. Justeru, profesion keguruan yang semakin mencabar dalam era globalisasi ini menuntut guru untuk mempersiapkan diri secara fizikal dan emosi untuk memastikan proses mendidik anak bangsa berjalan lancar di samping memenuhi tuntutan dan harapan ibu bapa,

masyarakat dan negara agar murid akan dapat mengharungi cabaran era globalisasi dengan penuh yakin dan menyumbang kepada pembangunan negara. 3.3 Wujud profesion lain yang lebih baik hasilnya daripada profesion pendidikan dan pembelaan pula kurang dan masih tidak memuaskan hati guru. Perkhidmatan pendidikan sukar diukur kerana hasil proses pengajaran adalah lambat berbanding profesion lain. Jika seorang pesakit berjumpa doktor untuk mendapat rawatan kerana demam, batuk, luka dan sebagainya. Selepas tempoh beberapa tertentu umpamanya satu minggu, pesakit akan sembuh atau selepas melalui pembedahan pesakit akan pulih. Manakala dalam konteks pendidikan Malaysia, selepas peperiksaan PMR ataupun SPM, barulah dapat melihat hasilnya. Namun begitu, peranan guru dalam kejayaan pelajar masih lagi jelas kerana terdapat beberapa faktor lain yang turut memainkan peranan. Misalnya kecerdasan pelajar, penglibatan ibu bapa, kelas tambahan atau tuisyen. Disamping itu, profesion keguruan merupakan profesion yang statik, kurang masa dan peluang terlalu kecil serta kurang mendapat pembelaan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan hati para guru. Bakhtiar Mansor (1993) mengambil beberapa stastistik mengenai perbandingan peluang kenaikan pangkat di kalangan beberapa profesion utama antaranya pendidikan ialah 3.5%, jurutera awam (Kerja Raya) ialah 27.1%, pegawai perubatan ialah 15.1%, polis ialah 18.6%, pegawai pertanian ialah 13.4%, dan akhir sekali ialah pegawai tadbir dan diplomatik yabg merupakan peratus paling tinggi iaitu 38.4%. (Ibrahim bin Ahmad, 2003) 3.4 Tuntutan perubahan semasa.

Dari semasa ke semasa bidang pendidikan terus mengalami perubahan kerana bidang ini adalah dinamik sifatnya baik dari segi asas penegasan kepada kandungan mahupun kaedah dan sumbernya. Perubahan ini adalah sesuai dengan perubahan nilai, fikiran, kehendak dan kemajuan teknologi yang diusahakan oleh manusia. Di sekolah sebagai contoh, perubahan yang berlaku dalam perlaksanaan pendidikan bukan sahaja dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan, namun ia juga meliputi fokus dan kandungan kurikulum,

penegasan dalam perlaksanaan kurikulum, pendekatan strategi serta kaedah perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dan penggunaan teknologi yang terkini. Senario yang berlaku di peringkat semasa dan yang akan datang menyebabkan penekanan yang lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan pembangunan manusia dari segi fizikal, mental mahupun spiritual. Hal ini kerana, usaha bagi memajukan bangsa dan negara tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikal dan mental sahaja tetapi juga melibatkan aspek kerohanian yang kesemuanya perlu dirangka secara strategik. Sebagai pendidik anak bangsa, guru mestilah meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada supaya ilmu yang disampai tidak ketinggalan zaman tetapi diperbahrui mengikut peredaran semasa. Hal ini disebabkan, pendekatan pendidikan secara tradisional yang memberi penekana kepada penyampaian ilmu pengetahuan semata-mata melalui cara syarahan atau penerangan guru secara sehala, tidak lagi dianggap sebagai kaedah yang memuaskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dengan kata lain, guru bukan lagi sebagai ’sage on stage’ sebaliknya guru adalah ’the guide by the side’ (Ibrahim Bajunid, 2000) ( Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman, 2003). Guru lebih sesuai sebagai fasilitator yang banyak membantu perkembangan pelajar. Bagi tujuan ini, keadaan semasa memerlukan guru menguasai kemahiran dalam penggunaan peralatan bantuan mengajar yang terkini seperti komputer dan sebagainya selain daripada berkebolehan mengamalkan kaedah-kaedah dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kejayaan penggunaan teknologi pendidikan dan penggunaan pelbagai media dalam peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah bergantung kepada usaha gigih guru. Guru ialah orang yang paling banyak memainkan peranan dalam menarik minat pelajar terhadap pelajaran. Dengan adanya cabaran seperti ini maka peranan guru mula mengalami perubahan mengikut peredaran zaman. Oleh itu, guru perlulah peka dengan teknologi-teknologi baru yang telah diperkenalkan dan tidak lagi mengunakan bahan bantu mengajar secara tradisional.

4.0

Cabaran

Perkembangan dan cabaran dunia pendidikan yang dinamik masa kini menuntut guru membuat anjakan paradigma yang menyeluruh. Cabaran didefinisikan sebagai sesuatu yang menguji kekuatan, kemahiran dan kemampuan seseorang dalam sesuatu aktiviti. Pergolakan dalam bidang pendidikan memerlukan guru meneliti setiap aspek pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan perubahan yang dilakukan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap ahli masyarakat dalam sesebuah institusi pendidikan. 4.1 Bebanan tugas guru dan kurang insentif yang diterima 4.1.1 Cabaran dalam profesion keguruan

Kompleksiti tugas dalam profesion keguruan sering disalahtafsir oleh ahli masyarakat yang beranggapan bahawa jadual tugas guru amat mudah dan guru hanya perlu bekerja setengah hari sahaja dan mempunyai cuti yang banyak. Pada hakikatnya, tugas guru adalah melangkaui waktu persekolahan. Di samping melaksanakan tanggungjawab mengajar murid, guru turut berperanan melaksanakan tugas berdasarkan arahan dan keperluan tugas yang lain. Noriah (1994) menyatakan bahawa profesion keguruan merupakan profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas. Bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja perkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) (Faridah dan Zubaidah, 1999). Selain daripada itu, guru juga turut menjalankan tugas tambahan seperti menjadi guru penasihat persatuan, jurulatih permainan dan sukan, mengendalikan rekod murid, memeriksa kerja murid, menyedia persediaan mengajar serta kertas soalan dan menanda kertas peperiksaan. Pelaksanaan tugas tambahan ini menuntut guru untuk datang ke sekolah selepas waktu persekolahan termasuklah pada hujung minggu dan semasa cuti persekolahan.

4.1.2

Kurang kakitangan sokongan

Guru kini dibebani dengan tugas mendidik, perkeranian, pengurusan dan sebagainya. Tidak dinafikan guru kita amat komited dalam menjalankan tugas berpegang kepada falsafah pendidikan negara. Guru di sekolah selain daripada mengajar, juga bertindak sebagai guru di sekolah selain daripada mengajar, juga bertindak sebagai tukang kebun atau tukang sapu (Kalau hendak ceriakan sekolah), doktor atau jururawat (urusan pertolongan cemas), pendaftar (menulis semua butiran pelajarnya), kastam (memungut yuran kelas, peperiksaan, PIBG dan banyak lagi) , jurulatih (melatih pelajar dalam aktiviti sukan, permainan, nyanyian dan kebudayaan) dan banyak lagi. Kaji selidik yang dijalankan oleh NUTP menyatakan bahawa bebanan tugas guru boleh dibahagi kepada lima bidang itu sebagai kerani, setiausaha, bendahari, jurujual, jurutaip dan juruhias. Pada 7 Julai 2005, sebahagian besar media cetak di Malaysia melaporkan cara Jawatankuasa Menangani Beban Tugas Guru (JMBTG) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran, Tan Sri Ambrin Buang telah mendapati guru terbabit mengambil masa 74 jam seminggu untuk melaksanakan tugas mereka selain dibebankan dengan tugas mengisi 108 jenis borang. Guru di Selangor, Johor, Melaka dan Kuala Lumpur boleh dikategorikan sebagai golongan `terbeban' kerana terpaksa menghabiskan sebahagian besar masa untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab mereka. JMBTG juga mendakwa guru menghabiskan 38 hari setahun untuk menghadiri kursus dan latihan berbanding hanya tujuh hari yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada 27 Februari 2005, selepas majlis penutup Program Jati Diri dan Kecemerlangan Akademik Pelajar Matrikulasi sesi 2004/2005 Kolej Matrikulasi Perak, Menteri Pelajaran, Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein pernah menyatakan bahawa Kementerian Pelajaran mendapati guru-guru kini terlalu dibebankan dengan tugas bukan mengajar sehingga menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. DPPNJ melihat bahawa bebanan tugas berlebihan ini adalah berpunca daripada kecelaruan dan kelemahan di dalam pentadbiran dan penyelarasan di semua peringkat pentadbiran sekolah.

4.1.3

Pelbagai skim

Terdapat empat kategori skim perkhidmatan profesion keguruan iaitu skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS), Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), Guru Sandarann Terlatih (GST), dan skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS). Menurut amalan sebelum ini, guru di bawah skim PPPLD akan ditugaskan untuk mengajar di sekolah rendah manakala guru di bawah skim PPPS akan ditugaskan di sekolah menengah. Namun demikian, di bawah inisiatif dan dasar pensiswazahan guru dan selaras dengan hasrat KPM untuk menempatkan 50% guru siswazah di sekolah rendah dan 100% guru siswazah di sekolah menengah menjelang tahun 2010, amalan tersebut telah diubah bagi meningkatkan lagi kualiti guru dan kualiti pendidikan yang diberikan kepada murid. Sehingga 31 Januari 2007, terdapat seramai 198,894 orang guru yang berkhidmat di 7,621 buah sekolah rendah manakala terdapat seramai 140,988 orang guru yang berkhidmat di 2,055 buah sekolah menengah. Namun kaedah ini akan menimbulkan masalah dalam proses proses penyerapan ilmu oleh pelajar kerana kekosongan jawatan guru samada di sekolah rendah mahu pun menengah biasanya diisi oleh guru sandaran yang tidak mendapat latihan secara formal. Di universiti atau maktab perguruan, bakal guru akan dibekalkan kursus-kursus seperti pembangunan sahsiah dan perkembangan pelajar untuk memudahkan mereka untuk memahami pelajar dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pelajar. Namun guru-guru yang dilantik hanya untuk memenuhi tempat kosong di sekolah tanpa diberi kursus akan menimbulkan kekangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan tidak dapat nafikan mengenai keperluan mengisi kekosongan tersebut atas dasar pendidikan pelajar di sekolah. Tetapi pandangan masyarakat terhadap profesion keguruan ini akan menjadi lebih pudar lagi apabila ada sesetangah pihak yang menganggap tanpa mengikuti latihan perguruan di tempat-tempat tertentu, mereka masih boleh menjadi seorang guru.

Sepatutnya, Bahagian Dasar dan Penyelidikan Pendidikan mengambil langkah yang proaktif terhadap masalah yang dihadapi. Lambakan guru-guru sandaran tidak terlatih di sekolah dengan sendirinya akan merendahkan martabat profesion keguruan tersebut. Sepatutnya kekosongan jawatan guru di sekolah menengah diisi dengan kehadiran guru-guru yang telah menamatkan pengajian secara separuh masa atau PJJ yang terlalu ramai di sekolah rendah, manakala di peringkat sekolah rendah ianya diisi dengan guru-guru lepasan diploma dari maktab perguruan. 4.1.4 Status ekonomi guru-guru

Menurut Green Berg (1990), faktor penyebab kepuasan bekerja yang paling utama melibatkan polisi dan upah, gaji, ganjaran dalam perkhidmatan. Faktor ini penting kerana melalui gaji, upah dan ganjaran kepada pekerja dapat menyarakan kehidupan mereka. Maka kepuasan bekerja tidak dapat dikecapi apabila sistem gaji yang diterima tidak setimpal dengan apa yang dilakukannya contohnya kerja-kerja pengkeranian. Kegagalan menarik calon-calon yang cemerlang ke dalam bidang keguruan ini disebabkan oleh faktor gaji yang rendah dibandingkan dengan profesion lain. 4.2 Berhadapan dengan pelbagai ragam pelajar yang begitu ramai. Tambahan pula, guru perlu melayani setiap karenah ibu bapa, masyarakat, pihak atasan, kerajaan, pertubuhan dan masalah peribadi. 4.2.1 Cabaran daripada murid

Norhayati Md Said (2007, Julai 29) dalam tulisannya “Kekurangan Guru Lelaki Amat Dirasai’ yang disiarkan di Berita Minggu, turut mengakui bahawa masalah disiplin ketika ini bukan boleh dibandingkan dengan zaman dulu. Masalah yang menghambat anak zaman sekarang terlalu berat, bermula daripada ponteng, menghisap rokok, samseng, pergaulan bebas lelaki dan wanita serta pelbagai masalah yang tidak terfikir akal boleh dilakukan anak zaman ini. Inilah cabaran hebat yang perlu ditanggung oleh

guru. Cabaran yang hebat dalam mendidik dan mendisiplinkan pelajar boleh mematahkan semangat guru. Guru sering berada dalam keadaan dilema sama ada mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar atau membiarkannya sahaja. Guru menjadi serba salah kerana bimbangkan keselamatan diri. Kebimbangan guru ada rasionalnya. Guru bimbang sekiranya mereka mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah, mereka akan menghadapi risiko. Pelajar yang nakal ini berkemungkinan membalas dendam dengan cara mencederakan guru atau merosakkan harta benda guru seeprti mencalar kereta guru atau membocorkan tayar kereta guru. Pelajar-pelajar zaman ini berani mengambil tindakan terhadap guru-guru yang cuba mendisiplinkan mereka di sekolah. Buktinya,terdapat banyak kes pelajar melawan guru, mengugut guru, menumbuk guru, malah ada juga pelajar yang memukul guru walaupun hanya berumur 12 tahun. Satu kes pernah dilaporkan oleh akhbar Harian Metro berkaitan seorang murid darjah enam yang membelasah gurunya dengan penyodok sampah pada 18 April 2006 kerana tidak puas hati dengan hukuman guru terbabit terhadapnya berikutan tidak menyiapkan kerja sekolah. Dalam kejadian tersebut, murid itu dimarahi oleh guru dan disuruh menyiapkan kerja rumah sambil berdiri. 4.2.2 Cabaran daripada ibu bapa Sekarang hampir semua ibubapa dan masyarakat mempunyai taraf pelajaran yang lebih tinggi. Orang dewasa ini telah pun berjaya melalui sistem persekolahan tersebut. Hal ini menghasilkan satu masyarakat yang juga mempunyai ilmu-ilmu yang dahulunya hak ekskusif dan hanya diketahui oleh guru-guru. Lantaran itu, mereka mengganggap guru-guru di sekolah hanya sebagai objek penyalur ilmu secara formal sahaja. Yusri Abdul Malek dalam artikelnya “Displin Pelajar Bermula di Rumah” pula menegaskan pula bahawa pada zaman dulu guru dihormati dan rotan ialah senjata utama mendisiplin pelajar tetapi kini semua itu tidak dianggap relevan lagi. Kebanyakkan ibu bapa yang berkerjaya dan bergaji besar serta berasal dari kampung bagaikan lupa peranan guru yang membantu kejayaan mereka hanya kerana anak

mereka dirotan kerana kesalahan disiplin. Sebaliknya, mereka bertindak datang ke sekolah dan menyalahkan guru yang terbabit merotan anaknya. (Harian Metro, 2006). Hal ini berlaku dalam sistem pendidikan kita. Terlalu banyak campur tangan dan akhirnya guru tiada kebebasan untuk bertindak menyebabkan masalah disiplin tiada noktah. 4.3 Wujud profesion lain yang lebih baik hasilnya daripada profesion pendidikan dan pembelaan pula kurang dan masih tidak memuaskan hati guru. Profesion guru sangat penting kepada masyarakat dan negara. Sepatutnya, profesion ini setanding dengan profesion lain misalnya doktor, jurutera, peguam dan akauntan. Andainya golongan doktor merawat orang yang sakit, jurutera pula bertanggungjawab membangunkan infrastruktur negara, para peguam menegakkan keadilan, sebaliknya guru melaksanakan tanggungjawab dalam membentuk dan mendidik manusia supaya menjadi ahli profesional yang terdiri daripada doktor, jurutera, peguam dan lain-lain, serta bertanggungjawab meneruskan tamadun dunia. Ada pendapat yang menyatakan profesion ini merupakan satu kerjaya pilihan terakhir. Sebagai contoh, apabila ditanya kepada graduan mengenai kerjaya pilihan mereka, ramai yang memberikan jawapan yang hampir senada iaitu bidang keguruan adalah pilihan terakhir bagi mereka. Hakikatnya tanggungjawab mendidik anak bangsa bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Bila kita menandatangani perjanjian sebagai sebagai seorang pendidik, jatuh bangun sesuatu bangsa terletak di atas bahu kita. Jika kita melihat kepada situasi pada hari ini, pembelaan terhadap profesion keguruan ini masih kurang mendapat perhatian. Pihak media massa pula sering memperbesar-besarkan isu yang berkaitan salah laku guru dengan tujuan meningkatkan publisiti akhirnya akan menguntungkan pihak mereka. Hal ini kerana terdapat sesetengah media massa hanya mengutamakan keuntungan sahaja tanpa mengutamakan hakikat perkara yang sebenar. Mereka sering menggunakan perkataan sensasi bagi menggambarkan kejadian yang tidak seberapa. Sebagai contoh, terdapat kes murid yang dipukul dan mengalami segaris luka namun perkataan sensasi media massa yang digunakan ialah ‘cedera’. Hal ini menyebabkan guru digambarkan sebagai tidak bermoral kerana memukul murid sedangkan hakikat

kejadian yang sebenar adalah sebaliknya. Guru yang bertindak memukul muridnya pasti mempunyai alasan tersendiri dan tidak akan memukul sesuka hati. Akhirnya, keadaan ini hanya akan memburukkan lagi imej profesyen keguruan di mata masyarakat. Kejadian-kejadian yang berlaku dan sering mendapat liputan meluas ini merupakan satu cabaran yang besar buat guru. Sudah pasti juga hal ini membuatkan guru-guru berada dalam keadaan dilema. Niat untuk mendidik dan mendisiplin pelajar-pelajar dikekang oleh pelbagai faktor. Bagi guru yang pernah mengalami pengalaman buruk akibat cuba mendisiplinkan pelajar, berkemungkinan sudah serik atau trauma seperti yang terjadi kepada guru wanita yang dicekik oleh pelajarnya. Akhirnya berkemungkinan guru lebih berminat meneruskan pengajaran tanpa menghiraukan hal ehwal disiplin pelajar dan mengambil jalan keluar dengan tidak berbuat apa-apa apabila pelajar melanggar disiplin. 4.4 Tuntutan Perubahan Semasa 4.4.1 Perkembangan teknologi maklumat

Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada masa kini menjadikan kegiatan Pendidikan semakin mencabar dan lebih canggih. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam era globalisasi pada masa kini menjadikan dunia pendidikan memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Keadaan ini seterusnya menyebabkan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. Tambahan pula, masalah sekolah juga semakin bertambah apabila bilangan murid bertambah di dalam bilik darjah. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seseorang guru berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. KPM telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan. Dasar pertama adalah literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT. Dasar kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat P&P. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari ICT sebagai mata pelajaran seperti mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi peringkat SPM dan mata pelajaran

Pengkomputeran bagi peringkat STPM. ICT dalam P&P seperti penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi generik yang lain (contohnya, perisian CAD dalam mata pelajaran reka cipta dan lukisan kejuruteraan). Dasar ketiga menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivi, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja. Dari sudut proses pengajaran dan pembelajaran pula, dalam abad ke-21 para pelajar akan mendapat pelbagai kemudahan termasuk kemudahan ICT sebagai yang dirancang untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran bestari. Dalam proses penilaian pelajar pula, penilaian kemajuan berasaskan sekolah (PKBS); penilaian hasil pembelajaran (learning outcomes); pelaksanaan penanda aras (bench marking); dan ujian atau peperiksaan secara talian terus (online) akan menjadi perkara biasa untuk dilaksanakan dalam abad ke-21. Menurut Wise (1999) ‘Increasingly, technology is poised to revolutionize teaching, learning and assessment’. Naisbitt (1982) pula menegaskan dalam abad ke-21, salah satu aliran mega di peringkat global ialah kepakaran pendidikan secara global (global educational experties) selain daripada hubungan dalam bentuk rangkaian (networking ). Bagi Rohaty Majzub (2000), ini dianggap sebagai sifat antara bangsa (international character) yang perlu ada pada guru kerana ini adalahavenue baru yang perlu diteroka dan diperkembangkan. Kesemuanya ini juga menjadi cabaran kepada guru. 4.4.2 Pembaharuan yang dilaksanakan oleh KPM

Dalam mengharungi cabaran ini, Guru perlu bersedia untuk melakukan pembaharuan dan pemugaran dalam sistem pendidikan melalui inovasi dasar dan strategi yang berterusan. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Haji Ahamad Sipon berkata, dalam abad ke-21 ini, bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran akibat kesan globalisasi dan liberasasi. Dasar dan strategi yang telah terbukti berjaya pada masa lampau, tidak semestinya berkesan untuk masa kini dan masa hadapan. Justeru, sistem pendidikan mestilah sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses perubahan dan pembaharuan seiring dengan peredaran zaman.

Pembaharuan-pembaharuan seperti pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 telah banyak memberi kesan kepada guru yang mengajar matapelajaran tersebut. Tugas melaksanakan pengajaran di bilik darjah sememangnya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran. Guru juga perlu meningkatkan keupayaan dan amalan pengajaran mereka untuk terus meningkatkan pencapaian murid. Walaupun KPM telah menyediakan latihan intensif bahasa Inggeris (Kursus ETeMS), Kursus Orientasi Kurikulum (KOSM), latihan penggunaan ICT, peralatan teknologi maklumat, bahan bacaan tambahan serta beberapa bentuk perisian khas kepada guru namun pembaharuan ini akan membebankan lagi tugas guru yang bukan hanya sekadar mengajar sahaja. Selain PPSMI, kurikulum sentiasa mengalami perkembangan dari semasa ke semasa. Perubahan-perubahan yang seperti ini tentunya mengubah harapan dan keperluan semua pihak ke atas kecekapan dan keterampilan guru-guru agar impian sebagai yang diwawarkan menjadi kenyataan. Contoh pengenalan mata pelajaran vokasional (MPV). 4.4.3 Pemilihan calon guru yang benar-benar layak diri dengan persekitaran kerja dalam bentuk

Faktor keupayaan menyesuaikan

kesesuaian jenis personaliiti seseorang dengan persekitaran itu. Apabila jenis personaliti tersebut tidak sepadan dengan persekitarannya, maka berlakulah punca kepada sikap tidak berminat terhadap kerja mahupun perkembangannya (Holland, 1973). Kementerian perlu memantapkan lagi proses perlantikan dan memerlukan pengesahan PPPS oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi memastikan setiap guru mencapai st andard minimum. Sekiranya profesion ini adalah pilihan yang terakhir bagi guru, minat utama terhadap profesion ini sebenarnya hanya sedikit sahaja dan akibatnya selepas 2 atau 3 tahun menjadi guru, kebosanan terhadap tugas akan berlaku. Kajian yang dijalankan terhadap beberapa orang guru mengenai kejadian ‘Burn-out’ terhadap guru jelas menunjukkan faktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang berminat sejak dari awal lagi dalam bidang yang diceburi. ( Wan

Mohd Zahid Nordin ). Jadi guru seperti ini akan mendidik anak didiknya secara sambil lewa sahaja bagaikan melepas batuk di tangga.

5.0

Pendekatan

Guru merupakan pemangkin wadah perjuangan untuk pelajar membina daya pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh hal yang demikian, guru itu sendiri harus menguasai kemahiran dan pengetahuan yang terkini untuk menjalankan tugas mereka. Selepas meneliti isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam profesion keguruan, terdapat beberapa pendekatan yang dikenal pasti bagi setiap isu-isu yang dikemukan. 5.1 Bebanan kerja guru dan kurang insentif yang diterima

Menurut Tan Sri Dr Abdul Rahman Arshad, bekas Ketua Pengarah Pelajaran dan beberapa tokoh akademik telah menyarankan empat langkah khusus untuk mengurangkan beban tugas guru di sekolah melalui konsep ‘memasyarakatkan pendidikan’ yang tidak mencetuskan kos tambahan kepada kerajaan. (Syuhada Choo Abdullah, 2010) Empat langkah berkenaan ialah memanfaatkan sepenuhnya peranan ibu bapa untuk menjayakan aktiviti di sekolah, mengoptimumkan pembabitan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan, mempergiatkan sumbangan bekas pelajar, serta mewujudkan persatuan pesara guru. i. Memanfaatkan sepenuhnya peranan ibu bapa untuk menjayakan aktiviti di sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa diberi ruang dan kepercayaan untuk mengatur serta mengendalikan penganjuran Hari Sukan di sekolah yang membabitkan banyak kerja di luar bilik darjah dan memakan masa guru selama ini. Dengan menggembleng sepenuhnya kerjasama serta peranan ibu bapa dalam pelaksanaan

aktiviti di sekolah, terutama bidang kokurikulum, secara langsung akan membantu guru memfokus kepada tugas pengajaran dan pembelajaran. ii. Kementerian Pelajaran perlulah mengoptimumkan pembabitan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan. Dalam konteks ini, sektor swasta mampu berperanan merapatkan jurang prestasi pencapaian serta infrastruktur antara sekolah di bandar dan pedalaman. Matlamat ini boleh dicapai melalui program seperti anak angkat oleh syarikat swasta, tidak kira yang besar mahu pun kecil. iii. Mempergiatkan sumbangan bekas pelajar secara aktif di sesebuah sekolah untuk membantu guru menjayakan program penting seperti bimbingan kerjaya dan ceramah menghadapi peperiksaan terutamanya. iv. Mewujudkan persatuan pesara guru telah dicadangkan membolehkan golongan yang kaya dengan pengalaman bagi itu

menyalurkan idea serta pengalaman yang ada untuk membantu Kementerian Pelajaran menangani pelbagai isu berkaitan, termasuk dalam usaha mempertingkat profesionalisme guru. Selain pendekatan di atas, Prof Madya.Datuk Dr Mohamad Ali Hassan yang merupakan Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) menyatakan bahawa jawatan pembantu guru perlu diwujudkan segera bagi membantu guru yang turut melaksanakan tugas pentadbiran.

5.2

Berhadapan dengan pelbagai ragam pelajar yang begitu ramai. Tambahan pula, guru perlu melayani setiap karenah ibu bapa, masyarakat, pihak atasan, kerajaan, pertubuhan dan masalah peribadi.

5.3

Wujud profesion lain yang lebih baik hasilnya daripada profesion pendidikan dan pembelaan pula kurang dan masih tidak memuaskan hati guru.

5.4

Tuntutan perubahan semasa

Guru boleh melakukan peningkatan profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Dalam era teknologi moden, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan, inovasi dalam pedagogi menuntut agar guru-guru dilatih semula semasa dalam perkhidmatan. Ia sememangnya dapat mempertingkat dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini.

6.0

Penutup

Profesion keguruan adalah merupakan satu profesion yang sangat mulia. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion keguruan. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Hanya mereka yang mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mengharungi cabaran di era globalisasi, pemantapan kebajikan dan kerjaya harus terus diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Skim perkhidmatan keguruan perlu terus diperbaiki bermula daripada aspek pengambilan, latihan dan penempatan bagi memastikan guru-guru berpeluang menikmati skim yang setara atau lebih baik daripada skim perkhidmatan profesional yang lain. Pendekatan yang mewujudkan laluan kerjaya profesion keguruan yang lebih menarik akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan, menarik minat individu lain untuk menyertai profesion ini serta akan dapat melahir dan mengekalkan guru-guru berkualiti dan sekali gus memartabatkan profesion keguruan yang mulia ini. Pepatah Melayu menganalogikan guru sebagai lilin membakar diri bagi menerangi orang lain masih relevan dalam era globalisasi. Cabaran guru masa depan lebih hebat. Guru

harus berfikiran glokal dengan mengadunkan aspek tempatan dengan kepelbagaian entiti dunia yang berlaku begitu pantas dengan pelbagai karenah yang harus dibendung secara lebih bijak dan berhati-hati. Guru masa kini harus melihat kurikulum pendidikan secara dinamik. Guru harus bijak mentafsir kurikulum yang menjadi wahana penyampaian ilmunya. Bagi rakyat, kurikulum yang menjadi intipati kemajuan dan perpaduan ialah integrasi antara kaum. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru siapalah kita hari.

Bibliografi Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2003) Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan: Quantum Books. Anon (2010) Ciri-ciri Dan Potensi Diri Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang. Diperolehi pada 3 Ogos 2010 daripada http://www.angelfire.com. Boon Pong Ying (2005) Amalan Relektif Ke Arah Peningkatan Profesionalisme Diri Guru. Diperolehi pada 16 Julai 2010 daripada http://www.scribd. com. Drs.Ali Imron, M.Pd (1995) Pembinaan Guru Di Indonesia. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Drs. A.Samana, M.Pd (1994) Profesionalisme Keguruan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Esah Sulaiman (2003) Amalan Profesionalisme Perguruan. Skudai, Johor Darul Ta’zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Ibrahim bin Ahmad (2003) Profesion Keguruan Pilihan Terakhir ? : Suatu Tinjauan. Diperolehi pada 3 Ogos 2010 daripada http://www.scribd.com

Mohamad Johdi Hj. Salleh (2010) Guru Efektif Dan Peranan Guru Dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah:Perspektif Guru Besar. Diperolehi pada 3 Ogos 2010 daripada http://www.scribd.com Norhayati Md Said ( 2007, Julai 29). Kekurangan Guru Lelaki Amat Dirasai. Berita Minggu. Diperolehi pada 23 Julai 2010 daripada http://www.bmigguan.com.my Omar Abdull Kareem, Khuan Wai Bing (2010) Perkembangan Profesional Guru Secara Berterusan:Perspektif Pembangunan Sumber Manusia. Diperolehi pada 3 Ogos 2010 daripada http://www.scribd.com. Ridzuan Yeop (2010, Mei 13). Khidmat pembantu mampu atasi beban tugas guru di sekolah. Utusan. Diperolehi pada 23 Julai 2010 daripada http://www.utusan.com.my Robiah Yaakob, Noraffandy bin Yahaya (2010) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Dan Perpustakaan(PSS): Faktor, Kesan Serta Masalah. Diperolehi pada 24 Julai 2010 daripada http://eprints.utm.my. Suppiah Nachiappan, Kamarulzaman Kamarudin, Abd.Aziz Abd.Shukor, Ramlah Jantan, Roslinda Mustapha dan Hazalizah Hamzah (2009) Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Syuhada Choo Abdullah (2010, Mei 24). Tokoh syor empat langkah kurang beban tugas guru. Berita harian. Diperolehi pada 23 Julai 2010 daripada http://www.bharian.com.my. Yusri Abdul Malek (2006, Mei 25). Displin Pelajar Bermula di Rumah. Harian Metro. Diperolehi pada 23 Julai 2010 daripada http://www.harianmetro.com.my.

.