Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Pengenalan Rekoder 1.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Dalam nyanyian. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. lidah dan rahang. kualiti ton dan intonasi yang baik. bibir. T EKNIK NYANYIAN 1. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.

1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. selari dengan lantai. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. diletak di atas paha. 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. terletak di tengah kerusi.Pengenalan Rekoder 1. ditarikkan ke belakang sedikit.2.2. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. tidak kaku. di sisi. 3 . Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. dinaikkan. tidak bersandar. Postur Duduk Secara konvensionalnya. dilonggarkan (rileks).2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.

Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. kita akan menarik nafas dengan cepat. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. abdomen dan diafragma. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan.Pengenalan Rekoder 1.

e. u). c) Mengajuk bunyi siren. keretapi dan siulan. o. 5 .Pengenalan Rekoder 1. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. angin. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. i. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. Melalui kaedah ini. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. bibir. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a.

c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.e. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.o.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. 2. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. 6 . dan menyanyi keseluruhan lagu.u) berulang-ulang.i. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu.

Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. pic ‘do’ ialah not D. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Misalnya dalam nada C major.minor. Manakala bagi nada D major.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not C.minor.2.

Pengenalan Rekoder 3. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.

2. melodi. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama.3) 9 . ekspresi dan lirik lagu.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan.1. 4. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. ekspresi dan sistem notasi ). (Rujuk perkara 2. bentuk irama. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. Ini dilakukan secara baris demi baris. c) Memastikan postur.2. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. pernafasan. penghasilan ton. 2. tempo. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi.

Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.Pengenalan Rekoder 5. 10 .Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.

Pengenalan Rekoder 5. 11 .murid. melodian dan rekoder). Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . seperti glokenspiel. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. b) Guru mengir ingi nyanyian murid.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.menyanyi lagu Kumpulan 2 . tone-block.

Pengenalan Rekoder 12 .

5..2 Pengalaman Muzik 2. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. pita lagu. Murid pernah menepuk detik lagu. 6. 3. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo.2. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. 2.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. pemain pita lagu. Elemen Strategi Bahan 13 . Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.’ tanpa isyarat tangan. 4. 1. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.

14 . Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu.3. radio-kaset. lagu. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. • duduk sambil menguncupkan badan.lagu pilihan guru.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar.3 Ekspresi: 1. Dinamik kuat ( f ). • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. kibod dan carta lagu. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar.

Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. melodi dan ekspresi. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 5. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. pita lagu dan radio kaset. 7.irama . 2.2 Pengalaman Muzik 2. 8.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama.melodi . 3. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 1.2.1 Menyanyi : . 4.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. kerincing. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk.

16 .1 Menyanyi solfa – la. fa. carta lagu. mi.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. do. mi. re. mi. mi. 2. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. Mengulangkaji solfa dengan pic la. do. 4. do. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. re. re. do dengan betul secara berpandu. do dengan iringan kibod. carta isyarat tangan Curwen. mi. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la.fa. re. so. mi. so. fa. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. re. so. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. 3. fa. re.2. so.2 Pengalaman Muzik 2. so. so. kad imbasan solfa. 1.

5. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. tempo dan dinamik.1 Pengetahuan Teknik 2. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. 1. 17 . tempo. dengan bimbingan. 2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. kibod dan carta/ skor lagu.Sebutan 2. 2.1. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.2. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 3. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . 6.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.

Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. 3. Bertukar aktiviti antara kumpulan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Latihan menyanyikan dron . 1. tempo dan dinamik secara berpandu.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu.mi. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic.do. 5. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.mi. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . 4. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi. 6. Latihan menyanyikan ostinato . re.2 Melodi 1. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. so.do 3.2. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. tempo dan dinamik.1.2. 2.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1.1 Irama 1.1 Pengalaman Muzik 2. re. do. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. do 7. 2.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

dan rasa tanggung jaw ab. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. Di samping itu. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Oleh yang demikian. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. disiplin. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Bagi mencapai tujuan itu. 1 . per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi.

(b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. 1. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. 2 .Pengenalan Rekoder 1.

2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. tangan kiri.Pengenalan Rekoder 1. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut.

Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan.Pengenalan Rekoder 1. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. 4 . Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri.

Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. 5 . Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.Pengenalan Rekoder 1. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Pegang tamborin dengan tangan kir i. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan.

Paluan Luar Paluan Dalam 6 . Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Apabila diketuk.Pengenalan Rekoder 1. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga.

(Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. 7 . atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.Pengenalan Rekoder 1.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.1.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. 9 . (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram.

Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal.1. simbal menghasilkan bunyi lanjut. 10 . Apabila diketuk.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul.

(b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik.Pengenalan Rekoder 1. 11 . Bagi menghasilkan bunyi. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.

10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. 12 . Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu. Untuk menghasilkan bunyi. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.Pengenalan Rekoder 1.

1. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram. 13 .

Alat-alat perkusi yang lain seperti : .1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam.Kastanet.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. PENYENGGARAAN 2. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin.Pengenalan Rekoder 2. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. 2. 14 . kerincing . kayu tik-tok. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.

Pengenalan Rekoder 15 .

murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul.1 Pengetahuan Teknik 2. 1. 6. Dengan bimbingan guru. 1. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Memegang kastanet dengan betul.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 3. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. rakaman lagu ‘Telefon Ku’.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet.1. 2. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. Memperkenal kastanet. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. 4. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 2. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 5. 16 . Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. 2.

rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. 5. Memegang loceng dengan teknik yang betul.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 2. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet.1.Loceng • Kum pulan 3 . kerincing. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.Kastanet • Kum pulan 2 . Memainkan loceng mengikut teknik yang betul.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. 1.1 Pengetahuan Teknik 2.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 2. 4. 7. • Kum pulan 1 . 2. 6. kad ikon corak irama. 1. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. loceng. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 3.

kastanet dan kerincing.2. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. 1. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. 2.2 Melodi 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. kastanet. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. 2. 18 . Berjalan jengket ii.2 Warna ton . Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. 1. 6. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. kerincing dan kad imbasan. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3.

Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. i) Krocet . Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. Bahan 19 .ta-a 4. dram getar.2 Per mainan Alat Perkusi 2. kibod.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.ta ii) Minim .Kemahiran ber main alat perkusi ringan. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. dram tenor. skor per kusi.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . 3. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. dram tenor. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. kad imbasan. 1. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2. Murid telah mempelajari .Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar.

alat perkusi.Kemahiran ber main alat perkusi. 2. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. dram getar. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. 1. kerincing. 20 . tekanan dan tempo. 1.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor.2 Per mainan Alat Perkusi 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 3. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. (kastanet.2. 2. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. kibod dan pita rakaman. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4.

Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 .3 Reka Cipta 3. kastanet. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. tambor in. 21 .Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . kerincing. ( Tanjung Katong ) 5. 2. 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. kad imbasan detik lagu. rakaman lagu.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( baris 3 dan 4 ) 4.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan.

(Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. tenor dan bes. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Antaranya adalah rekoder sopranino. soprano. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. 1 . alto.

Gambarajah 2 2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik. 2 . teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. 2.1.Pengenalan Rekoder 1.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2.

c. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.1. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. 3 . b. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2. a.

Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam.Pengenalan Rekoder 2. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama.1.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. 4 . terdapat dua lubang kecil.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. C’. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . G. A.

Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f). cepat dan sederhana. A dan G Latihan 6(b) 2 . Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B.Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B .

Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. C' dan D' 3 . G. A.

A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B.

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

A. G. Mengajuk melodi 1 bar. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. G. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. A.1 Guru membunyikan pic B. A. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. A.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. G. 2. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. G.) 1 . C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. Mengajuk pic 1. 2. C' atau D' 1. 1. 2. rekoder atau vokal.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan.

Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. 2 . Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). ) dinamik f dan p 4.

Tuliskan kedudukan not pada baluk. 2.Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. 3 .

Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.3. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. Tandakan penjarian not-not rekoder.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . cepat.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. Latihan 10 . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Latihan 11 . D dan C .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. cepat. sederhana. . Latihan 12 . . b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. 7 . . Latihan 9: NOT E. . . E. D dan C .

Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. 8 .

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

Latihan Pengukuhan Untuk Not C. D. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GOOSEY. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 .

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. b) Cara memainkan: legato. F# dan E 12 . a) Tempo yang berbeza: lambat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. cepat.

E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.Latihan 16: NOT D. E. F# . G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 .

E.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# dan A Latihan 21: NOT G. F# dan D 14 . F# . G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. F.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

C#. D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 .

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Dinamik Aktiviti . 6. p dan f . (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. 4. 4. B .3. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. Nilai not 3.A .MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. C’. D’. 13 . 3.3 Per mainan Rekoder 2. Mur id pernah menyanyi solfa. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Murid telah mempelajari : 1. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . 2. q h 1.

Bahan 14 . Rakaman lagu. rekoder dan alat perkusi ringan.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Pernah menepuk corak irama. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu.menepuk . 5. 2. skor lagu. rekoder dan carta penjarian not rekoder. 7. 6. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. Bahan 15 . 2. 3.3. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . bar demi bar dan frasa lagu). Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada .2 Ber main rekoder secara muzikal.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. Aktiviti 1. 1.3 Per mainan Rekoder 2. h h. Murid membaca notasi pada skor. 4. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . q q.

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Bunyi semboyan kapal 4. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.bunyi semboyan kapal 5. 3.1 Penerokaan 3. Persembahan kumpulan secara ensembel.Kreativiti Bahan Pita rakaman . 1. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. 2.1 Pelbagai bunyi. hasil gubahan daripada rekoder. rekoder dan kibod 16 . Elemen Strategi Kontekstual . Bunyi kicauan burung ii.1. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. dan Kumpulan C . Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. Bunyi angin iii.Mengaplikasi KBKK .

Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. dan konvensi penulisan muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 .BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. 1. menulis. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. 2. konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. Irama. menganalisis dan menilai karya muzik. kosa kata dan istilah muzik. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik.

Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ).2 Meter Secara konvensionalnya. detik adalah unit denyutan. kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik.1. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . detik dihimpukan dalam kumpulan 2. 3. 2 . 1. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). minim(2). tempoh masa (duration) dan tempo.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1.1 Detik Dalam muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.1. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.1. 2 dan 3. 3 Meter 2 . meter. tekanan. 4 dan seterusnya.

1. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Andante dan Moderato. q . ) mew akili tiga  1. Contoh: 1. q. h = 80 . Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro.1. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 .3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. = 60 3 . q. Setiap krocet bertitik ( q.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). lambat atau sederhana.

Inang.1. Semasa menulis corak irama. Masri. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Waltz. Asli. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 .1. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . Sumazau dan Joget.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet .6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.1.1. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. q.

Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. menurun atau mendatar.

(i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.2. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik). Dalam muzik KBSR. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .2.1. melompat dan mendatar.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.

Dalam penulisan skor muzik.2.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak. kord. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. dron dan ostinato.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .2. Contoh : 1.1.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara. dalam bentuk kaunter melodi. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.

) dan beransur kuat 10 . Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.2. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ).2.3. 1. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. 1. frasa dan seksyen.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. bersemangat dan sebagainya. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. 1.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. sedih.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. Dalam skor Iagu.1.3. 1.

11 .

rakaman muzik dan gambar w atak kartun. 3. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. 8. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. 1. 2. 4.lembut ( f ) . Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. p) . Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 5. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. 1.kuat 12 . Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3.3 Ekspresi 1. 6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.

5. kayu tik-tok dan kastanet. kayu tik-tok dan kastanet. 2. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.3 Corak irama • Rentak – Mac. kayu tik-tok dan kastanet) 6. tamborin. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. 3.2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. (tamborin.1.1 Irama 1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 .2 Melodi 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 4. 1. Masri 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 2.

7. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja.1. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. 5. Murid pernah menepuk detik. 2. 1. 1. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 2. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . lembaran kerja dan kibod. 8. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. 3. 6.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat.1 Irama 1. (lambat dan cepat) 4.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat.

3.4. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 6. tanpa skor. Memperkenal not minim dan nilainya. 2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 1.4 Notasi 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. Murid membuat latihan menulis not minim. 5.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. 7. 8. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. 2. 1. 4.

Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. 4. 1.2 Mud • Riang. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. :Geylang Si Paku Geylang”. “Geylang Si Paku Geylang”. 6. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 3. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. sedih dan bersemangat. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang.3. dengan betul. 5. sedih. 2. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang.3 Ekspresi 1. Perbincangan mengenai suasana riang.

menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. lembaran ker ja dan kibod. 2. rakaman muzik. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. Elemen Strategi 17 . 3 4 > q q q 4.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B .1. 6.1 Irama 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 1. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Murid menyanyikan lagu tersebut. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3. 5. 4 4 1. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2. 4 4 > q q q q - 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful