Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Dalam nyanyian. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. kualiti ton dan intonasi yang baik. lidah dan rahang. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. T EKNIK NYANYIAN 1. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.Pengenalan Rekoder 1. bibir.

perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. terletak di tengah kerusi. Postur Duduk Secara konvensionalnya.2.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. dinaikkan. tidak bersandar. diletak di atas paha. 3 . selari dengan lantai. di sisi. ditarikkan ke belakang sedikit. 1.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. dilonggarkan (rileks).Pengenalan Rekoder 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.2. tidak kaku. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi.

Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan.Pengenalan Rekoder 1. abdomen dan diafragma. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. kita akan menarik nafas dengan cepat. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali.

b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. u). c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). bibir. Melalui kaedah ini. i. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. 5 . KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. keretapi dan siulan. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’.Pengenalan Rekoder 1. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. angin. o. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. c) Mengajuk bunyi siren. e. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang.

Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.u) berulang-ulang. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.e. 2. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.i. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.o. dan menyanyi keseluruhan lagu. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. 6 . Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.

Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. pic ‘do’ ialah not D. Manakala bagi nada D major.minor. Misalnya dalam nada C major.minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.2. pic ‘do’ ialah not C.

SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.Pengenalan Rekoder 3. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

1. penghasilan ton. ekspresi dan sistem notasi ).Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. bentuk irama. (Rujuk perkara 2. pernafasan. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. 2. Ini dilakukan secara baris demi baris.3) 9 . ekspresi dan lirik lagu. tempo.2. 4. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. melodi. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. 2. c) Memastikan postur. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.

2 atau 4 bar kemudian. . 10 .1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.Pengenalan Rekoder 5. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. .Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. NOTA TAMBAHAN 5.

menyanyi lagu Kumpulan 2 . seperti glokenspiel. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . b) Guru mengir ingi nyanyian murid. tone-block.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.murid.Pengenalan Rekoder 5. melodian dan rekoder). Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. 11 .

Pengenalan Rekoder 12 .

2 Pengalaman Muzik 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid pernah menepuk detik lagu.2. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. 3. pita lagu. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’. 5. 1. 4.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Elemen Strategi Bahan 13 . Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. pemain pita lagu. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.. 2. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. 6.’ tanpa isyarat tangan.

Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. Dinamik kuat ( f ). kibod dan carta lagu.lagu pilihan guru. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. • duduk sambil menguncupkan badan. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. radio-kaset.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan.3 Ekspresi: 1. 14 .1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. lagu.

Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. pita lagu dan radio kaset.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama.melodi . Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama.1 Menyanyi : . Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu.2 Pengalaman Muzik 2. 2. 4. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 8.irama . Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . kerincing. 3.2. 7. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. 5. melodi dan ekspresi. 1.

so. mi. so. do. carta lagu. do dengan betul secara berpandu. kad imbasan solfa. 2. re. so. re. re. 1. mi. Mengulangkaji solfa dengan pic la. so. 4. do dengan iringan kibod.1 Menyanyi solfa – la. re. re. fa. 16 . Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. mi. mi. fa. carta isyarat tangan Curwen. mi. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. mi.2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. do. re. so. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la.2 Pengalaman Muzik 2. do.fa. fa. 3. so.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. dengan bimbingan.1 Pengetahuan Teknik 2.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu. 17 . Perdengarkan lagu Malaysia Baru. kibod dan carta/ skor lagu. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 6.1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. 2. tempo dan dinamik.2. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 3. 1. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 2. tempo. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan.Sebutan 2. 5.

mi. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. Latihan menyanyikan dron . Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do.1.1 Pengalaman Muzik 2. do 7. 3. 1. do. so.2 Melodi 1. 4.do 3. 5. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. Bertukar aktiviti antara kumpulan. Latihan menyanyikan ostinato . Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 .4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. 6.do. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. 2. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi. re.1 Irama 1.2. 2. re. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan.mi.2. tempo dan dinamik secara berpandu. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. tempo dan dinamik.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

Bagi mencapai tujuan itu. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Oleh yang demikian. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. dan rasa tanggung jaw ab. disiplin. 1 . guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Di samping itu. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi.

Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. 1. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik.Pengenalan Rekoder 1. 2 .

tangan kiri. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai.Pengenalan Rekoder 1.

Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu.Pengenalan Rekoder 1. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. 4 .

5 . Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Pegang tamborin dengan tangan kir i.Pengenalan Rekoder 1. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik.

ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing.Pengenalan Rekoder 1. Apabila diketuk. Paluan Luar Paluan Dalam 6 .

Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. 7 . (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.Pengenalan Rekoder 1.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. 9 .1. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.

(b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. 10 . simbal menghasilkan bunyi lanjut.1. Apabila diketuk.

Bagi menghasilkan bunyi. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ). 11 .Pengenalan Rekoder 1. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod.

Pengenalan Rekoder 1. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. 12 . Untuk menghasilkan bunyi. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan.

Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini.1. 13 . Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.

Pengenalan Rekoder 2.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. 14 . Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. kayu tik-tok. 2. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin.Kastanet.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. kerincing . Alat-alat perkusi yang lain seperti : . PENYENGGARAAN 2.

Pengenalan Rekoder 15 .

3. 1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 16 . 4. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 1. 2. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. 5. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Memegang kastanet dengan betul. Dengan bimbingan guru. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. 2.1 Pengetahuan Teknik 2. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 6. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 2. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik.1. Memperkenal kastanet.

Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 2. kerincing. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. 3. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi.1.1 Pengetahuan Teknik 2. 6. • Kum pulan 1 . 1. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 1. 4. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 7. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. kad ikon corak irama. 5. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. loceng. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya.Loceng • Kum pulan 3 .Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. 2. 2. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru.Kastanet • Kum pulan 2 .

kastanet.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. 1. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. kerincing dan kad imbasan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. 2. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. 18 .2. 6. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’.2 Warna ton . Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. 2. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim.2 Melodi 1. kastanet dan kerincing. 1. Berjalan jengket ii. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru.

dram getar.2.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar.2 Per mainan Alat Perkusi 2.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. kad imbasan. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. 1. 3.ta ii) Minim .ta-a 4. kibod. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. i) Krocet .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. dram tenor. skor per kusi. Murid telah mempelajari . dram tenor. Bahan 19 . Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1.

tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu.2. (kastanet. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 Per mainan Alat Perkusi 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. 1. tekanan dan tempo. 2. alat perkusi.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . 2. 20 . dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. 3. kibod dan pita rakaman. dram getar. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik.Kemahiran ber main alat perkusi. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. kerincing.

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. 1. ( baris 3 dan 4 ) 4. tambor in. ( rangkap 3 dan 4 ) 3.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. 2. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . kerincing. rakaman lagu.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) .3 Reka Cipta 3. kad imbasan detik lagu. ( Tanjung Katong ) 5. 21 . kastanet.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan.

(Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. alto. 1 . Antaranya adalah rekoder sopranino. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. soprano. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. tenor dan bes. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan.

1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik. 2. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. 2 . teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan.Pengenalan Rekoder 1.1. Gambarajah 2 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2.

Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. a.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2.1. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. b. 3 .2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. c. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan.

Pengenalan Rekoder 2.1. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. terdapat dua lubang kecil. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. 4 . Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

A. C’. G.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 .

A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . A dan G Latihan 6(b) 2 .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. cepat dan sederhana. Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).

C' dan D' 3 . A.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. G.

A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B.

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

) 1 . A.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. rekoder atau vokal. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. Mengajuk melodi 1 bar. 2. 2. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. C' atau D' 1.1 Guru membunyikan pic B. A. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. A. G. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. A. G. Mengajuk pic 1. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. 2. G. G.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. 1.

) dinamik f dan p 4. 2 . Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (.

2. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. Tuliskan kedudukan not pada baluk. 3 .Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1.

Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . Tandakan penjarian not-not rekoder. cepat.3.

F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G.

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

Latihan 11 . Latihan 12 . Latihan 10 . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. D dan C . 7 . . sederhana. . Latihan 9: NOT E. E. . . cepat.Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. D dan C . .

8 .Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

GOOSEY. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY.Latihan Pengukuhan Untuk Not C. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . D.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

b) Cara memainkan: legato. a) Tempo yang berbeza: lambat. F# dan E 12 . cepat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

F# . G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . E.Latihan 16: NOT D. E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.

E.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# dan A Latihan 21: NOT G. F# . F. F# dan D 14 . G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Latihan 7: Not A. C#.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. p dan f . diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. C’. Mur id pernah menyanyi solfa. 6.A . q h 1.3 Per mainan Rekoder 2. 4. 13 . Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. D’. 3.3.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . Dinamik Aktiviti . Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. 2. Nilai not 3. B . Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. 4. Murid telah mempelajari : 1.

Bahan 14 .Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian. Rakaman lagu. rekoder dan alat perkusi ringan.

1. Bahan 15 . 2. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Pernah menepuk corak irama. Murid membaca notasi pada skor. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada .2 Ber main rekoder secara muzikal. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . 3. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . 6. h h. 2.3 Per mainan Rekoder 2. q q. 5. rekoder dan carta penjarian not rekoder. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi.3. 7.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Aktiviti 1. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. 4. skor lagu.menepuk . Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. bar demi bar dan frasa lagu).

Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin.bunyi semboyan kapal 5. Elemen Strategi Kontekstual . dan Kumpulan C .1 Penerokaan 3. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Bunyi semboyan kapal 4. 2. Bunyi kicauan burung ii. 1. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. 3. hasil gubahan daripada rekoder.1 Pelbagai bunyi. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i.Kreativiti Bahan Pita rakaman . Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.1. Bunyi angin iii. rekoder dan kibod 16 .Mengaplikasi KBKK . Persembahan kumpulan secara ensembel. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran.

KONSEP-KONSEP MUZIK 1. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. 2. menganalisis dan menilai karya muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. kosa kata dan istilah muzik. Irama.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. 1. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. menulis. dan konvensi penulisan muzik.

1. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. 2 dan 3. 1. detik adalah unit denyutan. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . minim(2). meter.1 Detik Dalam muzik.2 Meter Secara konvensionalnya.1. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). 2 . kuaver(8) dan sebagainya. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). tempoh masa (duration) dan tempo. tekanan. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. 3 Meter 2 . Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. 3.1. 4 dan seterusnya.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1.

3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. q . = 60 3 . Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. ) mew akili tiga  1. q. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . lambat atau sederhana.1. Andante dan Moderato.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. q.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. h = 80 .1. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. Setiap krocet bertitik ( q. Contoh: 1. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ).

Sumazau dan Joget. Waltz.1. Inang. Asli. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 .1. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Semasa menulis corak irama. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . Masri.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. q. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet .1.1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.

Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. menurun atau mendatar. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.

melompat dan mendatar. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 . (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga.1.2. Dalam muzik KBSR.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).2.

2. Dalam penulisan skor muzik.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. kord. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.1. dalam bentuk kaunter melodi. Contoh : 1.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.2.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 . dron dan ostinato.

frasa dan seksyen. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. sedih. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. 1.1.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. 1.3. ) dan beransur kuat 10 . 1.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Dalam skor Iagu.3. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. bersemangat dan sebagainya.2. 1. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif.2. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.

11 .

rakaman muzik dan gambar w atak kartun.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.lembut ( f ) .3. 1. 1. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. p) . 2. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 6. 4.3 Ekspresi 1. 5. 3. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut .kuat 12 . 8.

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. 1.2.2 Melodi 1. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. kayu tik-tok dan kastanet.1. kayu tik-tok dan kastanet) 6. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Masri 1. 2. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. kayu tik-tok dan kastanet. (tamborin. tamborin. 3. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 5. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 4. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi.1 Irama 1. 2.3 Corak irama • Rentak – Mac.

Murid pernah menepuk detik. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. lembaran kerja dan kibod.1 Irama 1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 .Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 7. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. 3. 1. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. 2. 8. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. 2. 6.1. 1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. (lambat dan cepat) 4. 5. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”.

5. 7. Murid membuat latihan menulis not minim. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 4. Memperkenal not minim dan nilainya. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. 8. 3.4 Notasi 1. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. 6. tanpa skor. 2.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan.4.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 1. 1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.

bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. dengan betul. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza.3 Ekspresi 1. 5.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. “Geylang Si Paku Geylang”. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. 1. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. 6. Perbincangan mengenai suasana riang.3. 3.2 Mud • Riang. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. sedih. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. :Geylang Si Paku Geylang”. sedih dan bersemangat. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. 4. 2.

1. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Murid menyanyikan lagu tersebut.1 Irama 1. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. 4 4 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . 3. rakaman muzik. 6. 5. 2. 3 4 > q q q 4. Elemen Strategi 17 . lembaran ker ja dan kibod. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. Murid menyanyikan lagu tersebut. 4 4 > q q q q - 7. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful