Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.Pengenalan Rekoder 1. Dalam nyanyian. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 .1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. lidah dan rahang. bibir. T EKNIK NYANYIAN 1. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. kualiti ton dan intonasi yang baik. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.

2. 1. ditarikkan ke belakang sedikit.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.Pengenalan Rekoder 1. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. dinaikkan.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.2. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. selari dengan lantai. terletak di tengah kerusi. di sisi. dilonggarkan (rileks). Postur Duduk Secara konvensionalnya. 3 . perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. diletak di atas paha. tidak bersandar. tidak kaku.

Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan.Pengenalan Rekoder 1. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. abdomen dan diafragma. kita akan menarik nafas dengan cepat. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”.

4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. u). b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. keretapi dan siulan. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. angin. c) Mengajuk bunyi siren. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang.Pengenalan Rekoder 1. i. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Melalui kaedah ini. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. 5 . d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. e. bibir. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). o.

c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. 6 . e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.e.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.i. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris.o. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. dan menyanyi keseluruhan lagu.u) berulang-ulang. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. 2. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.

Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Manakala bagi nada D major. Misalnya dalam nada C major. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. pic ‘do’ ialah not C.minor.2. pic ‘do’ ialah not D.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.minor.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.Pengenalan Rekoder 3.

ekspresi yang betul sew aktu menyanyi.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. tempo. penghasilan ton. c) Memastikan postur. Ini dilakukan secara baris demi baris. bentuk irama.2. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.1. 4. (Rujuk perkara 2. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. 2. pernafasan. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. 2.3) 9 . melodi. ekspresi dan sistem notasi ). b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. ekspresi dan lirik lagu.

.Pengenalan Rekoder 5. NOTA TAMBAHAN 5. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. . Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. 10 . 2 atau 4 bar kemudian. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.

menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.menyanyi lagu Kumpulan 2 . d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . melodian dan rekoder). b) Guru mengir ingi nyanyian murid. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.Pengenalan Rekoder 5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.murid. seperti glokenspiel. tone-block. 11 .

Pengenalan Rekoder 12 .

Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. Murid pernah menepuk detik lagu.2. 2. 6. pita lagu. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. 1. 5. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. 3.’ tanpa isyarat tangan.2 Pengalaman Muzik 2. pemain pita lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Elemen Strategi Bahan 13 .1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 4. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu..

Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. Dinamik kuat ( f ). Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. lagu. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. 14 . Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. • duduk sambil menguncupkan badan. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. kibod dan carta lagu. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan.3 Ekspresi: 1.3.lagu pilihan guru. radio-kaset.

Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Menyanyi : . Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . 4. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 5.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. melodi dan ekspresi. pita lagu dan radio kaset.2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 8. 3. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman.irama . 2. 7. 1.2 Pengalaman Muzik 2. kerincing. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk.melodi .

Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. do. fa. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. 2. re. 4. mi. mi.1 Menyanyi solfa – la. carta isyarat tangan Curwen. mi. mi. so. mi. carta lagu.fa. re. 1.2 Pengalaman Muzik 2. re.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. do. do dengan iringan kibod. 16 . re. do. re. so. do dengan betul secara berpandu. so. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. kad imbasan solfa. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. so. re. Mengulangkaji solfa dengan pic la. so.2. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. fa. 3. mi. so. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. fa.

Sebutan 2. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 17 . Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4.1. 3. 2. 2.1 Pengetahuan Teknik 2. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. dengan bimbingan.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. tempo. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 6. 5.2. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. tempo dan dinamik.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. kibod dan carta/ skor lagu.

6. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. do.do. so.do 3. 5. 2. do 7. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . 4. 3. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . re. 2.mi.mi.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. tempo dan dinamik secara berpandu.1 Irama 1. re. Bertukar aktiviti antara kumpulan. 1. Latihan menyanyikan ostinato .1 Pengalaman Muzik 2.2 Melodi 1.2.4 Corak Irama • Ostinato irama 1.2. Latihan menyanyikan dron . tempo dan dinamik. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic.1. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Di samping itu. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Bagi mencapai tujuan itu. disiplin. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. dan rasa tanggung jaw ab. 1 . per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. Oleh yang demikian.

Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. 2 . 1. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah.Pengenalan Rekoder 1.

Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai.Pengenalan Rekoder 1. tangan kiri. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng.

(b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. 4 . Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu.Pengenalan Rekoder 1.

4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Pegang tamborin dengan tangan kir i. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan.Pengenalan Rekoder 1. 5 . Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.

Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Apabila diketuk. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.Pengenalan Rekoder 1. Paluan Luar Paluan Dalam 6 .

Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya.Pengenalan Rekoder 1. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. 7 . atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit.1. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. 9 . ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas.

Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. 10 . simbal menghasilkan bunyi lanjut. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Apabila diketuk. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang.1.

9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. 11 . (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ). Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya.Pengenalan Rekoder 1. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi.

Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. Untuk menghasilkan bunyi. 12 . ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.Pengenalan Rekoder 1. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.

1. 13 . Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.

(iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.Pengenalan Rekoder 2. kayu tik-tok. kerincing .Kastanet.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. PENYENGGARAAN 2. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. 14 . (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. 2. Alat-alat perkusi yang lain seperti : .

Pengenalan Rekoder 15 .

4. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kum pulan 2 menyanyikan lagu.1 Pengetahuan Teknik 2. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. 5. 1. 2. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 6. 2. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. Memegang kastanet dengan betul.1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). 3. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Dengan bimbingan guru. 16 . Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. 2. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. Memperkenal kastanet. 1. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik.

2. 3. 2. 1. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . 1.1 Pengetahuan Teknik 2. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. 2. 6. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. loceng.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. kerincing.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. 5. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul.Loceng • Kum pulan 3 . Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet.Kastanet • Kum pulan 2 . Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Memegang loceng dengan teknik yang betul.1.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. kad ikon corak irama. • Kum pulan 1 . Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. 7. 4. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet.

kerincing dan kad imbasan.2 Melodi 1. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi.2 Warna ton .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kastanet. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. 2.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. 18 . Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. 1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. 6. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. 2.2. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. Berjalan jengket ii. kastanet dan kerincing. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. 1.

Kemahiran ber main alat perkusi ringan.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .ta ii) Minim . dram tenor. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . kibod. kad imbasan.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. skor per kusi. dram getar. Murid telah mempelajari .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. dram tenor. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. 1. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. i) Krocet . Bahan 19 . 3.ta-a 4.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis.2 Per mainan Alat Perkusi 2. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.2.

2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .2 Per mainan Alat Perkusi 2. kerincing. 20 . Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. 1. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. alat perkusi. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. 1.2. kibod dan pita rakaman. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. 2. (kastanet.Kemahiran ber main alat perkusi. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. 3.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. tekanan dan tempo. dram getar.

Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . rakaman lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. kerincing. ( Tanjung Katong ) 5. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . tambor in. 1.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. 2.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. ( baris 3 dan 4 ) 4. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. kastanet. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. 21 .3 Reka Cipta 3. kad imbasan detik lagu.

Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. alto. soprano. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. tenor dan bes. Antaranya adalah rekoder sopranino. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. 1 . Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan.

Pengenalan Rekoder 1.1. 2. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. 2 . Gambarajah 2 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik.

Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. b. a.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder.1. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. c. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2. 3 .

4 .3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. terdapat dua lubang kecil.1. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.Pengenalan Rekoder 2. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . C’. A. G.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B.

Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. cepat dan sederhana. A dan G Latihan 6(b) 2 . A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat.

G. A.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. C' dan D' 3 .

A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B.

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

A. 2. A.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. 2. rekoder atau vokal. 2. G. Mengajuk pic 1.) 1 . A. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. A.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.1 Guru membunyikan pic B. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. 1. G. G. Mengajuk melodi 1 bar. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. G. C' atau D' 1.

2 . Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. ) dinamik f dan p 4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).

Tuliskan kedudukan not pada baluk. 2.Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 3 . Murid menamakan not yang terlukis pada baluk.

sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. cepat.3.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Tandakan penjarian not-not rekoder.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

Latihan 11 . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. D dan C . . LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F.Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. . . Latihan 10 . D dan C . 7 . . E. b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. Latihan 9: NOT E. sederhana. Latihan 12 . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. cepat. .

Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. 8 . Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

GANDER Lagu Kanak-kanak 10 .Latihan Pengukuhan Untuk Not C. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GOOSEY. D.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

F# dan E 12 . b) Cara memainkan: legato.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. cepat. a) Tempo yang berbeza: lambat.

G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.Latihan 16: NOT D. F# . E.

Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F. F# dan D 14 . E. G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. F# dan A Latihan 21: NOT G. F# .

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

C#. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 .Latihan 7: Not A. D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

4. p dan f .3 Per mainan Rekoder 2. D’. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Mur id pernah menyanyi solfa. Nilai not 3. 6. Murid telah mempelajari : 1. Dinamik Aktiviti .3. 2. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. C’. B .A . diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 3. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. q h 1. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . 4. 13 .

Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. Bahan 14 . Rakaman lagu. rekoder dan alat perkusi ringan. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

3. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul.2 Ber main rekoder secara muzikal. h h. rekoder dan carta penjarian not rekoder. Bahan 15 .MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 3. Murid membaca notasi pada skor. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. 1. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 4. 6. Aktiviti 1. 5. q q. 7. Kenalkan penjarian not F# dan Bb .menepuk . skor lagu. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . 2. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. • Kemahiran ber main dan membaca notasi.3 Per mainan Rekoder 2. 2. bar demi bar dan frasa lagu). Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Pernah menepuk corak irama.

2. hasil gubahan daripada rekoder. Persembahan kumpulan secara ensembel. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.bunyi semboyan kapal 5. dan Kumpulan C .1 Penerokaan 3. 1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin.Kreativiti Bahan Pita rakaman .Mengaplikasi KBKK . Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar. rekoder dan kibod 16 .1 Pelbagai bunyi. Elemen Strategi Kontekstual . Bunyi kicauan burung ii.1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. Bunyi semboyan kapal 4. 3. Bunyi angin iii.

KONSEP-KONSEP MUZIK 1. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . Irama. 2. dan konvensi penulisan muzik. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. kosa kata dan istilah muzik. 1. menulis. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. menganalisis dan menilai karya muzik.

4 dan seterusnya. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4).1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. 2 . Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ).1 Detik Dalam muzik. tekanan. tempoh masa (duration) dan tempo. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 3 Meter 2 . 2 dan 3. kuaver(8) dan sebagainya.2 Meter Secara konvensionalnya. minim(2).1. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1.1. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. meter. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. 3. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. detik adalah unit denyutan. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. 1. detik dihimpukan dalam kumpulan 2.1.

Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . = 60 3 . Andante dan Moderato. lambat atau sederhana.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. ) mew akili tiga  1. q. q . Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain.1. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Setiap krocet bertitik ( q. h = 80 . Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan.1. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). Contoh: 1. q.

Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan .5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.1. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Waltz. Inang. Masri. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Semasa menulis corak irama. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu.1. Asli. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Sumazau dan Joget.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

1. Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet . q.

2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Melodi berubah apabila pic dan not diubah. menurun atau mendatar.

1.2. melompat dan mendatar. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 . hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).2. Dalam muzik KBSR.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah.

kord. dron dan ostinato.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Dalam penulisan skor muzik.2. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Contoh : 1. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 . dalam bentuk kaunter melodi.2.1.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.

3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. 1.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu.2. sedih.3. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. 1. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ).2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. bersemangat dan sebagainya. frasa dan seksyen. 1.2. Dalam skor Iagu. 1. ) dan beransur kuat 10 . Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik.1. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.3.

11 .

3 Ekspresi 1. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 4. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. 6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. 5. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza.lembut ( f ) .kuat 12 . rakaman muzik dan gambar w atak kartun. 8. 3. 1. 1. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. 2. p) . Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut .3.

Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin.3 Corak irama • Rentak – Mac. 1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. 2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. kayu tik-tok dan kastanet) 6. (tamborin.1 Irama 1.1. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. 3. 5. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. 4. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. Masri 1. kayu tik-tok dan kastanet. kayu tik-tok dan kastanet. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.2 Melodi 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. tamborin. 2.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2.2 Warna Ton • Alat perkusi 1.

Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. lembaran kerja dan kibod.1. 2. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . 3. 1.1 Irama 1. (lambat dan cepat) 4. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. 1. Murid pernah menepuk detik. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 7.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. 2. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. 6.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. 8. 5.

Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 4. 8. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. 2. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’.4. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. Murid membuat latihan menulis not minim.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 1. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.4 Notasi 1. Memperkenal not minim dan nilainya. 7. 3. 6. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. tanpa skor. 2. 5. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.

2. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. 6.3 Ekspresi 1. dengan betul. 4. 1. sedih. 5. :Geylang Si Paku Geylang”. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut.3. Perbincangan mengenai suasana riang.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut.2 Mud • Riang. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . 3. “Geylang Si Paku Geylang”. sedih dan bersemangat. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza.

Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an.1 Irama 1. Murid menyanyikan lagu tersebut. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Elemen Strategi 17 . 5. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 3. 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 6.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. Murid menyanyikan lagu tersebut. 2. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. rakaman muzik. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. 3 4 > q q q 4.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . 4 4 > q q q q - 7. 4 4 1. lembaran ker ja dan kibod. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8.1.