Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Dalam nyanyian.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian.Pengenalan Rekoder 1. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . lidah dan rahang. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. T EKNIK NYANYIAN 1. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. kualiti ton dan intonasi yang baik. bibir.

dilonggarkan (rileks).2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. terletak di tengah kerusi.Pengenalan Rekoder 1. ditarikkan ke belakang sedikit. 1. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. di sisi.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. Postur Duduk Secara konvensionalnya. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. diletak di atas paha.2. tidak bersandar. tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. dinaikkan. 3 .2. selari dengan lantai. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.

Pengenalan Rekoder 1. kita akan menarik nafas dengan cepat. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. abdomen dan diafragma. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan.

b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. 5 . Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. u). murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. angin. bibir. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. Melalui kaedah ini. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). e. i. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. c) Mengajuk bunyi siren. keretapi dan siulan. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. o. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.Pengenalan Rekoder 1.

1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.i. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.e.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. dan menyanyi keseluruhan lagu. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. 6 . c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. 2.u) berulang-ulang. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris.o. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.

Misalnya dalam nada C major.minor. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Manakala bagi nada D major. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.2. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. pic ‘do’ ialah not D. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not C.

Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

bentuk irama. melodi. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.1. 4. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. c) Memastikan postur.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. pernafasan. (Rujuk perkara 2. penghasilan ton. ekspresi dan sistem notasi ).2. 2.3) 9 . b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. ekspresi dan lirik lagu. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. Ini dilakukan secara baris demi baris. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. 2. tempo. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.

10 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. NOTA TAMBAHAN 5. 2 atau 4 bar kemudian.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. .Pengenalan Rekoder 5. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. .Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.

menyanyi lagu Kumpulan 2 . 11 . melodian dan rekoder). seperti glokenspiel.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. tone-block.Pengenalan Rekoder 5. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. b) Guru mengir ingi nyanyian murid. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.murid.

Pengenalan Rekoder 12 .

1. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu.’ tanpa isyarat tangan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. 2. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’. pemain pita lagu. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. 5. pita lagu.. Elemen Strategi Bahan 13 . Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 3. 4. Murid pernah menepuk detik lagu. 6.2 Pengalaman Muzik 2.2. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo.

• mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. 14 . Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.3 Ekspresi: 1. lagu. Dinamik kuat ( f ). • duduk sambil menguncupkan badan. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. kibod dan carta lagu. radio-kaset.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3.lagu pilihan guru.

1 Menyanyi : . Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. 1. 4. 3. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 7. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan.2. melodi dan ekspresi.2 Pengalaman Muzik 2. 8.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. 2. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. pita lagu dan radio kaset. kerincing.irama . 5.melodi . Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . Latihan menepuk irama lagu yang didengar.

so. so. re. mi. so. mi. carta isyarat tangan Curwen. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. 16 . fa. mi. fa. do dengan iringan kibod. 2. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. Mengulangkaji solfa dengan pic la. mi. do. 3. do. do. re. do dengan betul secara berpandu. kad imbasan solfa.1 Menyanyi solfa – la.2 Pengalaman Muzik 2. mi. re. re. so.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2. re. 1. carta lagu. 4. so. fa. so. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la.fa. re. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. mi. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.

Perdengarkan lagu Malaysia Baru.2.1 Pengetahuan Teknik 2. dengan bimbingan. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. tempo dan dinamik.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. tempo. 2. 3. 2. kibod dan carta/ skor lagu. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu.Sebutan 2. 6. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic.1. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. 17 . Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. 5. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 1. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik .

do. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . re. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. 1. 2. 3. Latihan menyanyikan ostinato .4 Corak Irama • Ostinato irama 1.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. 2.mi. Latihan menyanyikan dron . Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.2 Melodi 1. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. Bertukar aktiviti antara kumpulan.2.1 Irama 1.2. 5. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. tempo dan dinamik secara berpandu. tempo dan dinamik. so.1 Pengalaman Muzik 2.1. 4.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. do 7. do.mi. 6. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic.do 3. re. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Oleh yang demikian.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. disiplin. Di samping itu. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. dan rasa tanggung jaw ab. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. 1 . Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Bagi mencapai tujuan itu. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi.

1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. 1. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. 2 . Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.Pengenalan Rekoder 1. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik.

2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. tangan kiri. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng.Pengenalan Rekoder 1.

4 .3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut.Pengenalan Rekoder 1. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan.

5 . Pegang tamborin dengan tangan kir i. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.Pengenalan Rekoder 1.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan.

Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing.Pengenalan Rekoder 1. Paluan Luar Paluan Dalam 6 .5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Apabila diketuk. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing.

Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan.Pengenalan Rekoder 1. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 7 .

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. Dram tenor tidak mempunyai gegetar.1. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. 9 . (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.

Apabila diketuk. 10 .1. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. simbal menghasilkan bunyi lanjut.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal.

Pengenalan Rekoder 1. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. 11 . Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi. (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik.

(b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. 12 . (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. Untuk menghasilkan bunyi. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.Pengenalan Rekoder 1.

(b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.1. 13 .

Alat-alat perkusi yang lain seperti : .1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.Kastanet.Pengenalan Rekoder 2. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. 2. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. kayu tik-tok.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. kerincing . PENYENGGARAAN 2. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. 14 .

Pengenalan Rekoder 15 .

1. 3. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik.1 Pengetahuan Teknik 2.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 2. 16 . 4. 2.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. Dengan bimbingan guru. Memperkenal kastanet. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. Memegang kastanet dengan betul.1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. 6. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 5. 1. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 2.

3. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1.Kastanet • Kum pulan 2 . Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 4. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. 2. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. kerincing. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 7. 1. • Kum pulan 1 . 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul.Loceng • Kum pulan 3 . 2. kad ikon corak irama.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan.1. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. 2. 1. 6. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. loceng.1 Pengetahuan Teknik 2. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 5. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya.

2. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5.2 Warna ton .2 Melodi 1. 2. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. kastanet. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. 1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. 1. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. 18 .2. Berjalan jengket ii.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kastanet dan kerincing. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. kerincing dan kad imbasan. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. 6. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’.

ta-a 4.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. dram getar.2.ta ii) Minim . Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual .Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Bahan 19 .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. skor per kusi. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim. dram tenor.2 Per mainan Alat Perkusi 2. kibod. 3.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar. Murid telah mempelajari . Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. i) Krocet . Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. 1. kad imbasan.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . dram tenor. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2.

kibod dan pita rakaman.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. 3. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. 1. 2. tekanan dan tempo. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. 20 .2 Per mainan Alat Perkusi 2. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. alat perkusi. 2. dram getar. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. (kastanet. 1.Kemahiran ber main alat perkusi. kerincing.

Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . 1. ( Tanjung Katong ) 5. ( baris 3 dan 4 ) 4.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. kad imbasan detik lagu.3 Reka Cipta 3. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . tambor in. kastanet.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. kerincing. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. 2. rakaman lagu.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. 21 .

alto. 1 .Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. tenor dan bes. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. soprano. Antaranya adalah rekoder sopranino.

1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik. 2 .Pengenalan Rekoder 1. 2.1. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. Gambarajah 2 2.

c. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. 3 . Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. a.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan.1. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. b.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2.

3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. terdapat dua lubang kecil. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. 4 . Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh.1. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.Pengenalan Rekoder 2.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

G.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . C’. A.

Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. A dan G Latihan 6(b) 2 . A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . cepat dan sederhana.

Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. G. C' dan D' 3 . A.

A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B.

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Moderato Lagu Rakyat 8 .Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing.

) 1 .REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. 2. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. A.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. 2. Mengajuk pic 1. A. 2. G.1 Guru membunyikan pic B. G. G. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. C' atau D' 1. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. G.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. A. 1. A. rekoder atau vokal. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. Mengajuk melodi 1 bar.

Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). ) dinamik f dan p 4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. 2 .

Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 3 . Tuliskan kedudukan not pada baluk. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. 2.

Tandakan penjarian not-not rekoder.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. cepat.3. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. 7 . . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. cepat. Latihan 11 . . . E. Latihan 10 . Latihan 12 . sederhana. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. Latihan 9: NOT E. . D dan C . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. . D dan C .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. 8 .

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GOOSEY. D.Latihan Pengukuhan Untuk Not C. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 .

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. F# dan E 12 . cepat.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. a) Tempo yang berbeza: lambat. b) Cara memainkan: legato.

G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . E.Latihan 16: NOT D. E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D. F# .

Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# . F# dan D 14 . F# dan A Latihan 21: NOT G. F. G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. E.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . C#.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Mur id pernah menyanyi solfa. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. D’.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Murid telah mempelajari : 1. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. p dan f . 4. C’. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Dinamik Aktiviti . 13 . 3. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’.3. Nilai not 3. 2.A . diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. 4. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G .MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 6.3 Per mainan Rekoder 2. q h 1. B .

Rakaman lagu. Bahan 14 .Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. rekoder dan alat perkusi ringan. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Murid membaca notasi pada skor. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 4.3 Per mainan Rekoder 2. h h. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . Pernah menepuk corak irama.menepuk . Aktiviti 1. 3. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. skor lagu. 2. rekoder dan carta penjarian not rekoder. q q. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Bahan 15 . 7. 5. bar demi bar dan frasa lagu). 2.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 1. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. Kenalkan penjarian not F# dan Bb .3.2 Ber main rekoder secara muzikal. 6. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru.

Mengaplikasi KBKK .bunyi semboyan kapal 5. dan Kumpulan C . Bunyi semboyan kapal 4. hasil gubahan daripada rekoder. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. Bunyi kicauan burung ii.1 Pelbagai bunyi. Bunyi angin iii. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Elemen Strategi Kontekstual . Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.1 Penerokaan 3. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin. 2. 1. rekoder dan kibod 16 . Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran.Kreativiti Bahan Pita rakaman . 3. Persembahan kumpulan secara ensembel. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan.1.

konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. menulis. menganalisis dan menilai karya muzik. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. kosa kata dan istilah muzik. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. Irama. dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. 1. 2. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . KONSEP-KONSEP MUZIK 1. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR.

setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.2 Meter Secara konvensionalnya.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. tekanan. 1. tempoh masa (duration) dan tempo. 3. kuaver(8) dan sebagainya. detik adalah unit denyutan. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.1. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. minim(2). Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ).1 Detik Dalam muzik. 3 Meter 2 . Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. 2 . 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. 2 dan 3.1. 4 dan seterusnya. meter. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim.1.

Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan.1. Setiap krocet bertitik ( q. q. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. ) mew akili tiga  1. lambat atau sederhana. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. h = 80 . Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Andante dan Moderato.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu.1.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Contoh: 1. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. = 60 3 . Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . q. q .

Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Waltz. Asli.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.1. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu.1. Sumazau dan Joget. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Semasa menulis corak irama. Inang. Masri.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet .1.1. Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. q. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not .

Melodi berubah apabila pic dan not diubah. menurun atau mendatar.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 .

(i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .2.1. melompat dan mendatar. Dalam muzik KBSR.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.2.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).

2.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 . sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. dron dan ostinato. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. Dalam penulisan skor muzik. Contoh : 1.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.1.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. dalam bentuk kaunter melodi.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara. kord.2.

) dan beransur kuat 10 . Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.2. frasa dan seksyen.2. sedih.3.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. 1. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu.1. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. bersemangat dan sebagainya.3. 1. 1. 1. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. Dalam skor Iagu.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.

11 .

Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. p) .Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.kuat 12 . Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. 6. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . 3. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. 8. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. 4. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.3 Ekspresi 1. 5. 1. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang.3. 2. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut.lembut ( f ) . Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.

Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 5. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. Masri 1.1 Irama 1. 4. 2. 3. kayu tik-tok dan kastanet. 2. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. (tamborin. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 .1. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. tamborin.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. kayu tik-tok dan kastanet) 6. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri.2 Melodi 1.2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing.3 Corak irama • Rentak – Mac.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. 1. kayu tik-tok dan kastanet. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.

Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. 7. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”.1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. 5. 1. lembaran kerja dan kibod. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. 3. 8. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 .1 Irama 1. (lambat dan cepat) 4.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 2. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. 2. 1. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. Murid pernah menepuk detik. 6. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat.

Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis.4 Notasi 1. 1. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. Memperkenal not minim dan nilainya.4. 6. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 7. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 2. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid membuat latihan menulis not minim. 5. 3. 2. tanpa skor. 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 4. 8.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul.

“Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. 2. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ).Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. sedih dan bersemangat.3. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. sedih. “Geylang Si Paku Geylang”. 1. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . 5. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. 3. dengan betul.2 Mud • Riang. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. Perbincangan mengenai suasana riang. 6.3 Ekspresi 1. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. :Geylang Si Paku Geylang”. 4.

2. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. 4 4 > q q q q - 7.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas.1 Irama 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. Elemen Strategi 17 . Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 5.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . lembaran ker ja dan kibod. 6.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. 4 4 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 3. rakaman muzik. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 1.1. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Murid menyanyikan lagu tersebut. 3 4 > q q q 4. Murid menyanyikan lagu tersebut. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu.