Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

T EKNIK NYANYIAN 1.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 .Pengenalan Rekoder 1. kualiti ton dan intonasi yang baik. Dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. lidah dan rahang. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. bibir. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.

dinaikkan.2. diletak di atas paha. tidak kaku. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. dilonggarkan (rileks). selari dengan lantai. Postur Duduk Secara konvensionalnya. di sisi. tidak bersandar. 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.Pengenalan Rekoder 1.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. 3 .2. terletak di tengah kerusi. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. ditarikkan ke belakang sedikit. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus.

angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. abdomen dan diafragma.Pengenalan Rekoder 1. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. kita akan menarik nafas dengan cepat. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan.

u). keretapi dan siulan. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. e. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. c) Mengajuk bunyi siren. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Melalui kaedah ini. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. o. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. 5 .Pengenalan Rekoder 1. angin. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. bibir. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. i. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning).

Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.e. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.u) berulang-ulang. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. 6 . Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. 2.o.i. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. dan menyanyi keseluruhan lagu. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.

Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. pic ‘do’ ialah not D. Manakala bagi nada D major.2.minor. Misalnya dalam nada C major. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not C. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.

Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

2.1. 4. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi.2. 2. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. penghasilan ton. Ini dilakukan secara baris demi baris. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. pernafasan. melodi. (Rujuk perkara 2. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. ekspresi dan sistem notasi ). bentuk irama.3) 9 . c) Memastikan postur. ekspresi dan lirik lagu. tempo.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.

10 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. 2 atau 4 bar kemudian. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. .Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 .Pengenalan Rekoder 5. NOTA TAMBAHAN 5.

seperti glokenspiel.menyanyi lagu Kumpulan 2 . b) Guru mengir ingi nyanyian murid.murid.Pengenalan Rekoder 5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. tone-block. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. 11 . Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . melodian dan rekoder).

Pengenalan Rekoder 12 .

Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. pita lagu. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. 5. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.2.’ tanpa isyarat tangan. pemain pita lagu.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 6. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. 3. Elemen Strategi Bahan 13 . 1. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. 2.2 Pengalaman Muzik 2. 4. Murid pernah menepuk detik lagu. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo.

3. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kibod dan carta lagu.lagu pilihan guru. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. radio-kaset. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. Dinamik kuat ( f ). Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. lagu. 14 . Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan.3 Ekspresi: 1. • duduk sambil menguncupkan badan.

2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama.2.2 Pengalaman Muzik 2.1 Menyanyi : . 7. 1. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 .melodi . Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. 8. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. 3.irama . Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. pita lagu dan radio kaset. 4. melodi dan ekspresi. kerincing.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 5.

carta isyarat tangan Curwen. do dengan betul secara berpandu. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. so. 3. mi. re. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. 2. re. so. re. re.2 Pengalaman Muzik 2. 1. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. mi.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. do. re. do. re. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. fa. so.2. mi. kad imbasan solfa. fa. so. mi. do. 4. carta lagu. 16 . Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la.fa. so.1 Menyanyi solfa – la. fa. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. Mengulangkaji solfa dengan pic la. mi. mi. do dengan iringan kibod. so.

1 Pengetahuan Teknik 2. Perdengarkan lagu Malaysia Baru.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. 2. kibod dan carta/ skor lagu.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. tempo dan dinamik. tempo.1.Sebutan 2. 5. 6.2. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. dengan bimbingan.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 1. 2. 17 . 3. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu.

Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. 1.2. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.2.2 Melodi 1.1 Irama 1. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. re.1 Pengalaman Muzik 2. re.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. 3. do 7. 6.do. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. so. 5.mi. Bertukar aktiviti antara kumpulan. do. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.mi. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. Latihan menyanyikan dron . tempo dan dinamik secara berpandu. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan.1. 2. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. 4.do 3. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. tempo dan dinamik. Latihan menyanyikan ostinato .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 .4 Corak Irama • Ostinato irama 1. 2.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

1 . Bagi mencapai tujuan itu. disiplin.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. Di samping itu. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. dan rasa tanggung jaw ab. Oleh yang demikian. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari.

Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.Pengenalan Rekoder 1. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. 2 . 1.

2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. tangan kiri. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 .Pengenalan Rekoder 1.

Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk.Pengenalan Rekoder 1. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir. 4 . Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan.

Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Pegang tamborin dengan tangan kir i. 5 .Pengenalan Rekoder 1.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik.

5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing.Pengenalan Rekoder 1. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Apabila diketuk. Paluan Luar Paluan Dalam 6 . Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk.

Pengenalan Rekoder 1. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 7 . (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

1. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 9 . Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar.

10 . (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. simbal menghasilkan bunyi lanjut. Apabila diketuk. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang.1.

Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.Pengenalan Rekoder 1. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. 11 . Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).

Untuk menghasilkan bunyi. 12 .10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.Pengenalan Rekoder 1. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

1.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk. 13 . Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini.

kayu tik-tok. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. Alat-alat perkusi yang lain seperti : . kerincing . (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.Pengenalan Rekoder 2.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. 2. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.Kastanet. 14 . Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. PENYENGGARAAN 2. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan.

Pengenalan Rekoder 15 .

rakaman lagu ‘Telefon Ku’. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. 4. 2. 16 . 2. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 5. Memegang kastanet dengan betul. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. 1. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. Dengan bimbingan guru. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 3. 2.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. Memperkenal kastanet. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 1. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 6.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1.1 Pengetahuan Teknik 2.

Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Memegang loceng dengan teknik yang betul. kerincing. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . 3. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. loceng. 2. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 1. 5. 2.Kastanet • Kum pulan 2 . Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. 1. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya.Loceng • Kum pulan 3 . Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. 2.1 Pengetahuan Teknik 2. 4. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. 6.1.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. • Kum pulan 1 . 7. kad ikon corak irama.

kastanet. 18 .2 Melodi 1. Berjalan jengket ii. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i.2. 1. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. kastanet dan kerincing. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. kerincing dan kad imbasan. 1. 2.2 Warna ton . Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 6. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim.

Bahan 19 . skor per kusi.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar. 1. dram getar. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2.2 Per mainan Alat Perkusi 2.2.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. kibod. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . i) Krocet . kad imbasan.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.ta-a 4. Murid telah mempelajari . Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. dram tenor. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.ta ii) Minim . Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. dram tenor. 3.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis.

Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor.2. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. tekanan dan tempo. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. kerincing. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. 1. 2. (kastanet. kibod dan pita rakaman. 20 .2 Per mainan Alat Perkusi 2. 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. dram getar. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. alat perkusi.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. 3.Kemahiran ber main alat perkusi. 1.

Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( Tanjung Katong ) 5. 2. ( baris 3 dan 4 ) 4. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. rakaman lagu.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 .Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . 1.3 Reka Cipta 3. kad imbasan detik lagu. kerincing. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. 21 . Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 .Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . kastanet. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. tambor in.

Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. 1 . (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. soprano. Antaranya adalah rekoder sopranino. alto. tenor dan bes. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal.

2 . STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.Pengenalan Rekoder 1.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. 2.1. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik. Gambarajah 2 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2.

c.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2. a.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. 3 . Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. b.1.

Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.1. 4 .Pengenalan Rekoder 2. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. terdapat dua lubang kecil. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . C’. G. A.

cepat dan sederhana.Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B. A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . A dan G Latihan 6(b) 2 . Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).

Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. C' dan D' 3 . A. G.

Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B. A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

2. 1.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. A. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. Mengajuk pic 1. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. G. 2. A. 2. A. A.) 1 .2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. Mengajuk melodi 1 bar. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. G. C' atau D' 1.1 Guru membunyikan pic B. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. rekoder atau vokal. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. G. G.

) dinamik f dan p 4.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. 2 . Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).

Tuliskan kedudukan not pada baluk.Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 2. 3 . Murid menamakan not yang terlukis pada baluk.

3. cepat. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Tandakan penjarian not-not rekoder.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. . sederhana. cepat. D dan C . Latihan 9: NOT E. 7 . Latihan 11 . Latihan 10 . b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. . E. . LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. . D dan C . . Latihan 12 .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. 8 .

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . D. GOOSEY.Latihan Pengukuhan Untuk Not C. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

b) Cara memainkan: legato. F# dan E 12 . a) Tempo yang berbeza: lambat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. cepat.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 .Latihan 16: NOT D. E. F# . E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.

F# dan A Latihan 21: NOT G. F# dan D 14 . F# . E.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F. G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. C#.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Dinamik Aktiviti .3 Per mainan Rekoder 2.3. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. 3. 6. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 13 . B . Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Mur id pernah menyanyi solfa. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. D’. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Nilai not 3. 2. q h 1. C’. Murid telah mempelajari : 1.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. p dan f . 4. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . 4.A .

Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian. rekoder dan alat perkusi ringan. Rakaman lagu. Bahan 14 .

skor lagu. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. 4. bar demi bar dan frasa lagu).menepuk . Bahan 15 . Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. Murid membaca notasi pada skor. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. 1.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Aktiviti 1. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . 7.3 Per mainan Rekoder 2.3. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . • Kemahiran ber main dan membaca notasi.2 Ber main rekoder secara muzikal. rekoder dan carta penjarian not rekoder. 3. 2. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 2. 6. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . h h. Pernah menepuk corak irama. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. q q. 5.

1 Penerokaan 3. 3. Bunyi kicauan burung ii.Mengaplikasi KBKK .1. Bunyi semboyan kapal 4. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Elemen Strategi Kontekstual . Persembahan kumpulan secara ensembel.1 Pelbagai bunyi. 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Bunyi angin iii. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.Kreativiti Bahan Pita rakaman . 1. dan Kumpulan C . Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. hasil gubahan daripada rekoder. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. rekoder dan kibod 16 .bunyi semboyan kapal 5.

Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. menganalisis dan menilai karya muzik. dan konvensi penulisan muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. 2. kosa kata dan istilah muzik. konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. menulis. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. Irama. 1.

Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). 2 . Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. 1. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. tempoh masa (duration) dan tempo. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. minim(2).1. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . 2 dan 3. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). kuaver(8) dan sebagainya.2 Meter Secara konvensionalnya.1 Detik Dalam muzik. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. tekanan. 3. detik adalah unit denyutan. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. 3 Meter 2 .1. meter.1. 4 dan seterusnya. detik dihimpukan dalam kumpulan 2.

1. Setiap krocet bertitik ( q.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. q.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). q . Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Andante dan Moderato. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat.1. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. lambat atau sederhana. h = 80 . = 60 3 . q. Contoh: 1. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. ) mew akili tiga  1.

Inang. Masri. Asli.1.1. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Semasa menulis corak irama. Sumazau dan Joget. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . Waltz. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac.

5 .iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni.

6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet .1.1. q.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.

menurun atau mendatar. Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut.

melompat dan mendatar.1. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga.2.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik). Dalam muzik KBSR.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 . (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1.2.

Dalam penulisan skor muzik.2. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.1.2. Contoh : 1.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.2. dron dan ostinato.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. dalam bentuk kaunter melodi. kord. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .

Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. 1. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. 1. sedih. 1.3.1. bersemangat dan sebagainya. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.2.3. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). frasa dan seksyen. ) dan beransur kuat 10 .6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Dalam skor Iagu. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.2. 1.

11 .

2. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . 4.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi 1. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.lembut ( f ) . Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. 8. 1. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. 1. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. p) . 3. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. 6. 5.kuat 12 . ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”.3.

2.3 Corak irama • Rentak – Mac. Masri 1.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. 4. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. kayu tik-tok dan kastanet. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi.1 Irama 1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 2. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. (tamborin. 5. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. kayu tik-tok dan kastanet.1.2 Melodi 1. tamborin. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. 2. 3. kayu tik-tok dan kastanet) 6.

Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. 1. 2. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. lembaran kerja dan kibod. 2.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 5. 6. 3. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . 8. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. Murid pernah menepuk detik. 1.1 Irama 1. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. 7. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. (lambat dan cepat) 4.1.

Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 6. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. 7.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. Murid membuat latihan menulis not minim. 8. 4. 1. 5. 2.4 Notasi 1. Memperkenal not minim dan nilainya. tanpa skor. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. 2.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.4. 3. 1. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis.

Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza.3 Ekspresi 1. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 5.2 Mud • Riang. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. sedih. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang.3. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. 4. 6. dengan betul. 1. Perbincangan mengenai suasana riang.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 3. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). 2. “Geylang Si Paku Geylang”. :Geylang Si Paku Geylang”. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. sedih dan bersemangat.

lembaran ker ja dan kibod.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. 3 4 > q q q 4. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2. Murid menyanyikan lagu tersebut.1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 3. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. 4 4 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. 4 4 > q q q q - 7.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. Elemen Strategi 17 . Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 5. Murid menyanyikan lagu tersebut.1 Irama 1. 6. 2. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 1. rakaman muzik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful