Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Inovasi 6 .Penempatan .Kenaikan pangkat .Perbezaan antara individu dan penyesuaian . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2.Kerja berpasukan 6 • 3.Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kemahiran guru .Kebajikan .Kandungan .Kelayakan Guru .Kursus dalam perkhidmatan .Kerjasama .Pendidikan Jarak Jauh .Penghargaan dan pengiktirafan .Peruntukan kewangan .Tajuk 1.Kemahiran • Perancang Kurikulum .Keterampilan Guru .Lokasi dan jenis .Pengajaran individu .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Motivasi Guru .

Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Bahan bantu belajar .Implikasi terhadap murid .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama . Pengawasan.Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.Model Montesori . Penyeliaan dan .Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .Definisi dan kepentingan .Kelayakan dan kewibawaan .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Stesen .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Implikasi terhadap ibu bapa .Model Hewett .Program inklusif .Keberkesanan kaedah . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Cara pelaksanaan 6 • 6.• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Sokongan dan kerjasama .Kesan kepada murid . Tindakan Susulan.Kelas biasa .Jawatankuasa dalam organisasi .Bilangan waktu mengajar .

Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7.Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Kesedaran 9.Persepsi guru .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Peluang berinteraksi .Peranan nazir .Melaksana pengajaran .Kolaboratif • Peranan komuniti .Pengurusan kendiri . Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Bimbingan berterusan 4 • 8.Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Kesedaran kendiri .Komunikasi • Tindakan susulan .Penghargaan kepada guru .Sokongan dan kerjasama .Kesedaran sosial .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru . Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Intervensi awal .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Membina sikap positif murid .Merancang tindakan lanjut .Persepsi terhadap murid khas .

Ed. London : P.Chapman. (1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner.R. The school & community relations.Undang-undang keistimewaan . century.K. D. (4th.Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson. Sands. Boston : Allyn & Bacon Colmen.J. M.(2000). C. Chapman Bagin. D. Inclusive education for 21st. (2004).Undang-undang perlindungan .Peringkat undang-undang . perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . MA: Allyn Bacon Inc . (2001). D.). London : P.B. Kozleksi. E. New York : Wardsworth. Smith.(2000). School and special needs: Issue of innovation & inclusion. A. Special education needs: A resource for practioners. D. & Gallangher. & French. task and setting.R. (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. New York : Bantam Books Ferrell.- • Polisi. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful