Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Kelayakan Guru .Pendidikan Jarak Jauh .Kerjasama .Perbezaan antara individu dan penyesuaian . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Motivasi Guru .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Keterampilan Guru .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Kemahiran guru .Penghargaan dan pengiktirafan . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Lokasi dan jenis .Kebajikan .Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Kerja berpasukan 6 • 3.Kenaikan pangkat .Penempatan .Kandungan .Inovasi 6 . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Kursus dalam perkhidmatan .Peruntukan kewangan .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme .Tajuk 1.Pengajaran individu .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2.

Model Hewett .Kelas biasa . Penyeliaan dan .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.Implikasi terhadap murid .• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Jawatankuasa dalam organisasi . Pengawasan.Stesen .Cara pelaksanaan 6 • 6. Tindakan Susulan.Bahan bantu belajar .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Implikasi terhadap ibu bapa .Definisi dan kepentingan .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Kesan kepada murid .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .Keberkesanan kaedah .Bilangan waktu mengajar .Sokongan dan kerjasama .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Model Montesori . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Program inklusif .Kelayakan dan kewibawaan .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .

Kesedaran kendiri .Komunikasi • Tindakan susulan . Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 .Membina sikap positif murid .Penghargaan kepada guru . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Merancang tindakan lanjut .Persepsi terhadap murid khas . Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Peranan nazir .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7.Sokongan dan kerjasama .Kesedaran 9.Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .Persepsi guru .Kesedaran sosial .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Pengurusan kendiri .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Intervensi awal .Peluang berinteraksi .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Bimbingan berterusan 4 • 8.Kolaboratif • Peranan komuniti .Melaksana pengajaran .

perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . E. New York : Bantam Books Ferrell. J. D. & French. The school & community relations. New York : Wardsworth.(2000). London : P.K.(2000).J. D. Inclusive education for 21st. (4th. London : P. Smith.).Chapman. century. M. C. (2004). (2001). (1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner.Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson. Special education needs: A resource for practioners.Undang-undang keistimewaan . A. & Gallangher.R. D. Sands. MA: Allyn Bacon Inc . Kozleksi. School and special needs: Issue of innovation & inclusion. Ed. Boston : Allyn & Bacon Colmen.R.Undang-undang perlindungan .- • Polisi. (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ.Peringkat undang-undang . task and setting. D. Chapman Bagin.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful