Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Penempatan .Penghargaan dan pengiktirafan . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Tajuk 1.Peruntukan kewangan .Kelayakan Guru .Motivasi Guru .Pendidikan Jarak Jauh . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Keterampilan Guru .Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Lokasi dan jenis .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Inovasi 6 .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Kerjasama .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Kebajikan .Kandungan .Pengajaran individu .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kenaikan pangkat .Kursus dalam perkhidmatan .Kerja berpasukan 6 • 3.Kemahiran guru .

Implikasi terhadap ibu bapa .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Model Hewett .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Jawatankuasa dalam organisasi . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Definisi dan kepentingan .Kesan kepada murid . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .Kelayakan dan kewibawaan .Cara pelaksanaan 6 • 6.Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Sokongan dan kerjasama .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan . Pengawasan.Program inklusif .Bilangan waktu mengajar .Keberkesanan kaedah .Model Montesori .• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan . Tindakan Susulan.Implikasi terhadap murid . Penyeliaan dan .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.Bahan bantu belajar .Kelas biasa .Stesen .

Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Pengurusan kendiri .Persepsi terhadap murid khas .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Peranan nazir .Merancang tindakan lanjut .Intervensi awal .Kesedaran kendiri .Melaksana pengajaran .Peluang berinteraksi .Kesedaran sosial .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Persepsi guru .Kolaboratif • Peranan komuniti .Kesedaran 9.Penghargaan kepada guru .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Bimbingan berterusan 4 • 8.Membina sikap positif murid .Komunikasi • Tindakan susulan . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7. Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Sokongan dan kerjasama .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .

J. Chapman Bagin. (2001). New York : Wardsworth. The school & community relations. D. (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. D. New York : Bantam Books Ferrell. & Gallangher. (4th. London : P.(2000).R. perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . A. Special education needs: A resource for practioners. School and special needs: Issue of innovation & inclusion. task and setting. Ed. (1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner. MA: Allyn Bacon Inc . Boston : Allyn & Bacon Colmen.Undang-undang keistimewaan .Peringkat undang-undang . Inclusive education for 21st. Sands.J. C. century.- • Polisi.Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson.R.).K. Smith. London : P.Chapman. & French. D.Undang-undang perlindungan . E. D. M. Kozleksi.B.(2000). (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful