Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Penghargaan dan pengiktirafan .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Kerja berpasukan 6 • 3. Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Pendidikan Jarak Jauh .Kursus dalam perkhidmatan .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Inovasi 6 .Motivasi Guru .Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Tajuk 1.Pengajaran individu .Kelayakan Guru .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kebajikan .Lokasi dan jenis .Kandungan .Kenaikan pangkat .Penempatan .Keterampilan Guru .Peruntukan kewangan .Kerjasama .Kemahiran guru .Kemahiran • Perancang Kurikulum .

Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Bahan bantu belajar . Penyeliaan dan .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan .Stesen . Tindakan Susulan.Implikasi terhadap ibu bapa .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Kelas biasa . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Kelayakan dan kewibawaan .Bilangan waktu mengajar .Program inklusif .Model Montesori .Sokongan dan kerjasama .Cara pelaksanaan 6 • 6.Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .Jawatankuasa dalam organisasi .Keberkesanan kaedah .Kesan kepada murid .Implikasi terhadap murid .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama . Pengawasan.Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Definisi dan kepentingan . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Model Hewett .

Intervensi awal .Bimbingan berterusan 4 • 8.Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Kesedaran 9.Penghargaan kepada guru . Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 .Peluang berinteraksi .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri . Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Kesedaran kendiri .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7.Membina sikap positif murid .Merancang tindakan lanjut .Kesedaran sosial .Pengurusan kendiri .Persepsi terhadap murid khas .Persepsi guru .Kolaboratif • Peranan komuniti .Melaksana pengajaran .Peranan nazir .Komunikasi • Tindakan susulan .Sokongan dan kerjasama .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .

(1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner. Smith. New York : Bantam Books Ferrell.Undang-undang perlindungan . New York : Wardsworth. (2001). & Gallangher. Special education needs: A resource for practioners.J. E. A. Kozleksi. The school & community relations.(2000). & French. (4th.).B. D.R. C. Inclusive education for 21st. J. School and special needs: Issue of innovation & inclusion. perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . D. century. M. Boston : Allyn & Bacon Colmen.R.Undang-undang keistimewaan . D. London : P. (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. Ed.Peringkat undang-undang . Sands. MA: Allyn Bacon Inc . London : P.(2000). task and setting. D.- • Polisi. (2004).Chapman.K.Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson. Chapman Bagin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful