Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Pendidikan Jarak Jauh .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Tajuk 1.Inovasi 6 .Kursus dalam perkhidmatan .Pengajaran individu .Kerja berpasukan 6 • 3.Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Kelayakan Guru .Peruntukan kewangan . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Motivasi Guru .Lokasi dan jenis .Kemahiran guru .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Keterampilan Guru .Kerjasama .Penempatan .Kenaikan pangkat .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2.Penghargaan dan pengiktirafan .Kandungan .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kebajikan .

Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama . Pengawasan.Kelas biasa .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Implikasi terhadap murid . Penyeliaan dan .Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan . Tindakan Susulan.Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Definisi dan kepentingan .Sokongan dan kerjasama .Kelayakan dan kewibawaan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Model Hewett .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Kesan kepada murid .Stesen . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Bilangan waktu mengajar .Model Montesori .Bahan bantu belajar .Program inklusif .Cara pelaksanaan 6 • 6.Keberkesanan kaedah . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Implikasi terhadap ibu bapa .Jawatankuasa dalam organisasi .

Melaksana pengajaran .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Merancang tindakan lanjut .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Pengurusan kendiri .Persepsi terhadap murid khas .Kesedaran kendiri .Peranan nazir .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7.Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Persepsi guru .Kesedaran sosial . Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 .Sokongan dan kerjasama .Peluang berinteraksi .Kesedaran 9.Kolaboratif • Peranan komuniti .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Membina sikap positif murid .Intervensi awal .Bimbingan berterusan 4 • 8. Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Komunikasi • Tindakan susulan . Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Penghargaan kepada guru .

Boston : Allyn & Bacon Colmen. (2001). Kozleksi. E. Chapman Bagin. A. The school & community relations.Undang-undang perlindungan . (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. D. M. Special education needs: A resource for practioners.). perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . London : P. (4th. MA: Allyn Bacon Inc .Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson. (1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner. School and special needs: Issue of innovation & inclusion. J. century. London : P. Sands. task and setting. & Gallangher.B. D.R.J. D.(2000).Undang-undang keistimewaan .(2000). Ed. Smith. & French.K. Inclusive education for 21st. New York : Wardsworth. New York : Bantam Books Ferrell.Chapman. C. D.Peringkat undang-undang . (2004).- • Polisi.R.