P. 1
17. Ringkasan Kursus-kursus Sarjana Muda Syariahdan Undang-Undang

17. Ringkasan Kursus-kursus Sarjana Muda Syariahdan Undang-Undang

|Views: 240|Likes:
Published by superhero5030

More info:

Published by: superhero5030 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011

RINGKASAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG KURSUS TERAS JABATAN IUEL1108 SISTEM KEHAKIMAN ISLAM (BM) Kursus ini membincangkan tentang konsep al-qada’, dalil, latarbelakang dan perkembangannya sepanjang sejarah Islam. Persoalan perjawatan seperti memohon jawatan qadi serta hukum menerimanya juga disentuh. Perbincangan juga meliputi institusi-institusi lain yang berkaitan dengan kehakiman seperti al-hisbah, al-mazalim, aplikasi sulh dan tahkim. Aspek seterusnya adalah pendakwaan, perbicaraan, kaedah-kaedah pensabitan, hukuman dan rayuan. Kursus ini dilengkapkan dengan penelitian kepada sistem kehakiman Islam di beberapa buah negara pada masa kini. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan tentang sejarah dan konsep kehakiman serta keadilan dalam Islam 2. Mengenalpasti konsep pendakwaan dan perbicaraan serta kaedah-kaedah pembuktian 3. Menghuraikan tanggungjawab sebagai kakitangan institusi kehakiman Islam 4. Mengaplikasi teori-teori kehakiman Islam dalam profesion kehakiman dan perundangan Islam di Malaysia Rujukan 1. Zaydan, Abdul Karim (2000), Nizam al-Qada’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah 2. Mawardi, Ali ibn Muhammad, al- (t.t.), al-Ahkam al-Sultaniyyah, t.tp. 3. Mahmud Saedon A. Othman (1990) Kadi Perlantikan, Perlucutan dan Bidangkuasa, Kuala Lumpur, DBP. 4. Abdul Monir Yaacob (2001), Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur: IKIM 5. Khatib, Muhammad al-Syarbini, al- (1958), Mughni al-Muhtaj fi Halli Alfaz al-Minhaj, Kaherah.(t.tp.) Kemahiran Insaniah 1. Kemahiran berkomunikasi 2. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Etika dan moral profesional

580

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011
IUEL2101 KONTRAK MUAMALAT (BM/BI/BA) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus fiqh al-muamalat yang akan menyentuh secara lanjut mengenai kontrak-kontrak utama dalam urusan muamalah Islam terutama yang digunakan dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. Penumpuan akan diberikan kepada syarat-syarat pembentukan, tanggungjawab atau terma-terma nyata atau tersirat, penyempurnaan, penyelesaian dan kesan-kesan kemungkiran atau pecah kontrak. Pelajar juga akan didedahkan bagaimana perkembangan semasa mempengaruhi syarat-syarat pembentukan kontrak tersebut dan ubahsuaian yang dilakukan ke atas tersebut bagi memenuhi kehendak dan struktur perniagaan dan perundangan Malaysia. Perbandingan secara sepintas lalu dengan undang-undang kontrak Malaysia juga dilakukan. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan kontrak-kontrak utama di dalam urusan muamalat dari segi pembentukan dan tujuan penggunaannya 2. Mengenalpasti elemen-elemen yang boleh menyebabkan kontrak berkenaan terbatal 3. Menyenaraikan maklumat tambahan mengenai kontrak muamalat secara sistematik dari sumber-sumber yang berautoriti 4. Menyelesaikan masalah ringkas muamalah akibat kemungkiran atau kekecewaan kontrak Rujukan 1. Khafif, ‘Ali, al-, (1941), Ahkam al-Mu‘amalat al-Syar‘iyyah, Kaherah: Dar alFikr al-Arabi (ulang cetak). 2. Mahmasani, Subhi (1972), al-Nazariyyah al-‘Ammah li al-Mujibat wa al‘Uqud, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin (Edisi Ketiga). 3. Muhammad Taqi Usmani (2002), An Introduction to Islamic Finance: The Hague/London/New York: Kluwer International. Kemahiran Insaniah 1. 2. 3. 4. IUEL2106 Kemahiran Berkomunikasi Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Kerja Berpasukan

UNDANG - UNDANG ISLAM DAN MASYARAKAT (BM/BI/BA)) Kursus ini membincangkan tentang peranan dan hubungan yang wujud antara Undang – undang Islam dan Masyarakat. Ini termasuklah kepentingan Undangundang Islam ke atas masyarakat, fungsi Undang-undang, konsep keadilan Undang-undang untuk masyarakat dan beberapa kupasan isu semasa dari perspektif sosio-perundangan Islam.

581

SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 3. penyelesaian rumahtangga dan kesalahan-kesalahan matrimoni. Ini termasuklah dari segi prosedurnya. 2. Membezakan perlindungan undang-undang terhadap isteri. Menganalisis isu-isu semasa melalui pendekatan sosio-perundangan Islam Rujukan 1. suami dan anak-anak 4. Abdullah Sidik. Law and society in Malaysia. Ke Arah Perlaksanaan Undang – undang Islam di Malaysia : Masalah dan Penyelesaiannya . Menghuraikan prosedur perkahwinan dan perceraian dan tuntutan-tuntutan selepas perceraian menurut Undang-undang Kelaurga Islam. Menjelaskan kepentingan Undang-undang Islam dan keperluannya ke atas masyarakat 2. Menghuraikan fungsi Undang-undang dan kesannya ke atas masyarakat 3. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur. Anwarul Yaqin. 3. 2001 Kemahiran Insaniah 1. Abu Bakar Abdulllah. Penghantar Undang – undang Adat di Malaysia. 4. 1996 2. International Law Book Services : Kuala Lumpur . Penerbit Universiti Malaya : Kuala Lumpur. Membezakan antara beberapa pendekatan keberkesanan hukuman ke atas masyarakat. Wanita dan Perundangan Islam. Raihanah Abdullah.1996 4. IUEL2111 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini menfokuskan kepada beberapa konsep dalam Undang-undang kekeluargaan Islam serta pelaksanaannya di Malaysia. Menganalisis kes-kes kekeluargaan Islam dari perspektif Undang-undang 582 . Mengaplikasi undang-undang yang terpakai dalam menyelesaikan isu semasa Kekeluargaan Islam 5.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 1975 3. hal ehwal perkahwinan dan perceraian. Menjelaskan definisi dan konsep perkahwinan dan perceraian dan perkaraperkar berbangkit daripada perceraian dari perspektif Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia 2. Pustaka Damai . 4.

Fakulti Pengajian Islam. Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md Supi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 4. Mengaplikasikan undang-undang & Hukum Syarak yang relevan dalam permasalahan yang timbul dalam masyarakat 4. Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Divorce Laws in Malaysia. 4. 3. 2005 5. Kuala Lumpur. Singapore: Lexis Nexis. 2. undang-undang Islam yang terpakai kepada harta-harta berkenaan di samping mengambilkira undang-undang bertulis yang berkuatkuasa mengenainya di Malaysia. Mohd Zamro Muda & Mohd. IKIM: Kuala Lumpur.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. wasiat dan hibah di Malaysia secara am. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher. Ridzuan Awang (2006). 1941. al-Husayni. Bangi: Jabatan Syariah. Edition. MLJ: Selangor. Administration and Succession in Malaysia dan Singapore. Mahinder Singh Sidhu (1998). 2nd. ILB 583 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Pada akhir kursus ini pelajar dapat: . WASIAT DAN HIBAH (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan konsep-konsep asas pusaka Islam. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga 5. UKM.wasiat dan juga hibah. 2. Siti Mashitoh Mahamood (ed. Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. Undang-undang Pusaka Dalam Islam: Satu Kajian Perbandingan. Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dalam pembelajaran ilmu faraid. Kifayat al-akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar. Pemilikan Harta Dalam Perkahwinan. wasiat & hibah di Malaysia 3. Rujukan dibuat kepada Hukum Syarak.Singapura : Sulayman Mar`i.) (2006). Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dan badan-badan yang terbabit dalam pentadbiran pusaka.Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad. Nor. Kuala Lumpur: DBP. Malayan Law Journal: Kuala Lumpur. Undang-Undang Pusaka Islam: Pelaksanaannya di Malaysia. 2006 4. 2. Siti Zalikhah Md. IUEL2112 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG PUSAKA. The Law of Wills. Abdul Rashid Abdul Latiff (1997). Petaling Jaya: MLJ Sdn. Ia bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek perundangan. 3. Probate. Islamic Inheritance Laws in Malaysia. Zaleha Kamaruddin. Ahmad Ibrahim. 1999 3. Hasil Pembelajaran 1. Undang-undang Keluarga Islam. al-Tab`ah al-thaniyah. amalan pentadbiran pusaka Islam. Menganalisis isu-isu utama dalam perwarisan Rujukan 1. wasiat & hibah 2. Kemahiran Insaniah 1. Pawancheek Marican (2008). Bhd.

69-98 4. Pelajar akan mengetahui kategori jenayah. Kemahiran Insaniah 1. IUEL3101 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Komunikasi UNDANG–UNDANG JENAYAH SYARIAH (BM/BI) Kursus ini membolehkan pelajar untuk mengetahui prinsip-prinsip undangundang jenayah Islam. (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Mengaplikasikan kefahaman mereka tentang undang-undang terhadap isuisu semasa. Jilid XII. Halangan dan cabaran bagi mengaplikasikannya juga akan dibincangkan dalam kursus ini. peranan dan kemahiran agensi penguatkuasaan dan pendakwaan.4. no. Siti Zubaidah Ismail. Bhg 11. 141-184. (1419) JH. vol. Pelajar juga akan mempelajari secara teliti setiap elemen-elemen jenayah dan peruntukan yang terdapat di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. elemen jenayah dan kes-kes yang relevan. Membezakan fungsi. 2. Mengenalpasti konsep jenayah menurut undang-undang Islam dan undangundang jenayah yang dilaksanakan di Malaysia. “ Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap kes-Kes Murtad”. 47-64 3. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan undangundang.2. Mentafsirkan keseriusan kes-kes jenayah syariah di Malaysia 5. “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-undang Islam dan Sivil di Malaysia”. 4. vol. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. no.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. Noor Aziah Mohd Awal. 3. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional 584 . 4. [1998] Jurnal Undang-undang IKIM. Dato’ Mohd Asri Hj Abdullah. [2000] Jurnal Undang-Undang IKIM. 5. KL:IKIM 2. 2. Ahmad Ibrahim. Rujukan 1.2. 2. 3. 4. 3. “Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”.4.

Introduction to Civil Procedure in Malaysia and Singapore. Prosedur perbicaraan disusun sebagai salah satu cara untuk mempastikan keadilan dapat dicapai dalam perbicaraan. Casson. pemutusan hukuman. 4.Risalah . prosedur pra-bicara dan perbicaraan. Pentadbiran Undangundang Islam di Malaysia”. 2. Nizam al-Qada’ Fi al Syari’ah al-Islamiyah. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan Moral Profesional Kerja Berpasukan 585 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Rujukan . 3.prinsip perundangan yang sama dipakai di kedua-dua mahkamah. Menghuraikan maklumat tambahan mengenai acara mal berasaskan kepada sumber-sumber yang berautoriti . Abdul Latif Ahmad. Kursus ini akan membincangkan acara mal sebagaimana yang terpakai di mahkamah syariah di Malaysia. perkara preliminari. Pliding dan Amalan di Mahkamah Tinggi Menurut Odgers. Prinsip-prinsip Prosiding Dalam Syariat Islam.D. 2006 4. Lebanon: Mu’assasah al. Asiah Mohd Yusoff( pentpent) . Butterworths 1994 Kemahiran Insaniah 1. Grace Chang .Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3102 UNDANG-UNDANG ACARA MAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai tatacara mal yang berjalan di Mahkamah Syariah. 3rd ed.Karim Zaydan . 3. Penerbitan UPENA. Acara Mal mengandungi aspek-aspek berikut: Pengenalan acara Mal Islam. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 1998 2. Siti Ratnamala Saiful Nathan. Kuala Lumpur: DBP 1996 5. Prosedur atau acara menentukan perjalanan yang seragam di Mahkamah Syariah di dalam menentukan sebarang hak atau tanggungan ke atas pihak-pihak yang terlibat. 1997. Menganalisis kepada perjalanan kes mal di Mahkamah Syariah yang berkaitan acara Mal 4. “Acara Mal Syariah” didalam id. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana untuk melindungi orang ramai dari sebarang salah laku dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa atau pihak yang berkepentingan. Ahmad Ibrahim. Shah Alam.B. keputusan ex-parte. Pendekatan perbandingan dengan Mahkamah awam juga dibuat memandangkan terdapat prinsip. hh 193-245 3. Abd al. Menjelaskan prosedur yang digunakan di Mahkamah Syariah dalam kes mal berasaskan kepada undang-undang dan amalan 2. IKIM. Mohd Amin AlJarumi. Mengaplikasikan kaedah-kaedah mal di Mahkamah Syariah 1. penguatkuasaan perintah dan prosedur rayuan kepada mahkamah atau Lembaga Rayuan Syariah.

Bahagian kedua pula akan membincangkan kontrak batal. Singapore. proses membuat kontrak yang merangkumi unsur-unsur tawaran. Undang-undang Kontrak di Malaysia. Menghuraikan elemen-elemen asas dalam pembentukan kontrak yang sah. hukuman serta dalihandalihan dan pengecualian yang boleh diguna pakai.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3110 UNDANG-UNDANG KONTRAK (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan jenis-jenis kontrak. Oxford. Mengaplikasi kefahaman undang-undang kontrak yang terpakai dalam penyelesaian masalah Rujukan 1. Topik yang akan dibincangkan merangkumi kesalahan-kesalahan membabitkan nyawa dan tubuh badan. penerimaan. A. Kuala Lumpur. Guest. Perbincangan juga ditumpukan kepada kontrak tidak sah. Menghuraikan remedi-remedi yang perlu jika berlakunya pelanggaran terma-terma kontrak 3. kontrak seragam serta pengecualian kepada syarat-syarat kontrak.( 1984). kesalahan berkaitan harta dan ketenteraman awam. Malayan Law Journal Kemahiran Insanian 1. Mengenalpasti prinsip-prinsip undang-undang kontrak dalam kehidupan seharian 4. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. khilaf dan paksaan serta dalihan kepada sebab-sebab tersebut. Salleh Buang dan Nordin Torji( 1992). Oxford University Press. salah nyataan. 2. Visu Sinnadurai ( 1987) . balasan. seperti perjanjian tidak bermoral. niat. kesalahan tanggungan keras. dan keupayaan pihak-pihak berkontrak. Anson’s Law of Contract.G. Perbincangan juga ditumpukan kepada isi kandungan kontrak. kontrak boleh batal dan kontrak-kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan atas sebab pengaruh tidak berpatutan. Kemahiran Berkomunikasi IUEL3111 UNDANG-UNDANG JENAYAH (BM/BI) Kursus ini akan memperkenalkan konsep undang-undang jenayah sebagai salah satu undang-undang awam yang terpakai kepada semua warganegara. bercanggah dengan maslahan umum dan sebagainya. 2. elemen-elemen jenayah. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Law of Contract in Malaysia and Singapore. tipuan. 586 . Central law Book Company 3.

asas dan konsep keterangan. Menganalisis konsep kesalahan membunuh dan membezakannnya dengan mematikan orang dengan salah Rujukan 1. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah 2. fakta berkaitan. Etika dan moral profesional IUEL3103 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM I (BM) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar-pelajar konsep Undang-undang Keterangan Islam dan perbandingannya dengan undangundang sivil. Jenayah Homisid. Pembelajaran berterusan dan pengurusan 4. Menjelaskan tentang metodologi penggubalan undang-undang keterangan yang dipakai di Mahkamah Syariah dan Sivil. Zaleha Kamaruddin (1988). The Penal Codes of Singapore and States of Malaya: Cases. dengar cakap dan kaedah keterangan terbaik. Ia bermula dengan latarbelakang undang-undang. KL: Nurin Enterprise (1988) 4. Mengaplikasi konsep keterangan dan fakta ke atas kes-kes perbicaraan Rujukan 1. al-Turuq al-Hukmiyyah.L Koh. CMV Clarkson. Myint Soe (1973). Singapore: Law Book Co. Membezakan di antara kesalahan sebenar dengan kesalahan pemula. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. keadaan.KL:ILBS (2000) 5. Membezakan di antara konsep undang-undang jenayah dan undangundang yang lain. fakta fizikal dan fakta mental.J cxciii-cxcviii Kemahiran Insaniah 1. 3. Mengaplikasikan kewujudan dalihan dalam setiap perbuatan jenayah yang didakwa. Mengenal pasti klasifikasi keterangan dan fakta 3. K. Siti Zubaidah Ismail “Provocation as a Defence in Malaysia: A Re-Examination of Its Applicability” [2001] 1 M.L. KL Koh. Ini diikuti dengan jenis-jenis keterangan yang meliputi keterangan-keterangan lisan. 3. Perbincangan juga meliputi aspek fakta iaitu fakta isu. Kemahiran kerja berpasukan 3.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Strict Liability in Criminal Law: A Comparative Approach.A Morgan(1989). kepentingan. suratan. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. Ibn al-Qayyim (1953). Criminal Law in Malaysia and Singapore: Text and Materials KL: MLJ 2. 2. Materials and Comments. 2. langsung. 4. Anita Abdul Rahim. 587 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . N.

5. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. Secara umum ia merangkumi dua aspek iaitu aspek keterangan dan pembuktian. Mengenal pasti beberapa aspek pembuktian seperti pihak yang menanggung beban bukti dan darjah pembuktian 3. University Book Agency. Nazariyah al-Ithbat. Kursus ini merujuk kepada sistem perundangan semasa yang digunapakai di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Undang-undang Keterangan Islam. Ibn al-Qayyim (1953). Evidence and Professional Ethics. kaedah pembuktian fakta serta bagaimana proses ini berjalan di mahkamah Syariah 5. Menghuraikan tentang kelemahan dan kekurangan peruntukan undangundang yang ada serta pendekatan terbaik mengatasinya. pihak yang menanggung beban bukti. Menilai kerelevanan fakta. Mengaplikasi semua prinsip-prinsip keterangan dan pembuktian dalam keskes sebenar 4. Sementara itu aspek pembuktian pula meliputi konsep pembuktian. Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. M.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 2. 2. Rujukan 1. sumpah dan lain-lain kaedah pensabitan yang tidak disepakati oleh ulama. KualaLumpur: Janab’s Co. 3. M. Janab’s Key To Criminal Procedure. Mahmud Saedon Awang Othman. Menjelaskan kaedah-kaedah untuk membuktikan sesuatu fakta 2. Nazariyah al-Ithbat. Principles and Digests of The Law of Evidence. Bahansi. Hamid Sultan Abu Backer (2001). 4. Bahansi. Ahmad Fathi (1976). perpindahan beban bukti dan darjah pembuktian. 5. Monir (1986). Monir (1986). al-shahadah. Hamid Sultan Abu Backer (2001). Pakistan. 2. Janab’s Key To Criminal Procedure. Evidence and Professional Ethics. 3. iqrar. University Book Agency. Mahmud Saedon Awang Othman. 5. Ahmad Fathi (1976). Kemahiran Insaniah 1. KualaLumpur: Janab’s Co. Undang-undang Keterangan Islam. Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 588 . IUEL3203 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM 2 (BM) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus yang lalu dengan memberi penekankan beberapa aspek di dalam undang-undang keterangan Islam. Pakistan. al-Turuq al-Hukmiyyah. Principles and Digests of The Law of Evidence. Aspek keterangan termasuklah konsep al-bayyinah.

2. IKIM 2. Menjelaskan tentang pentadbiran syariah secara khususnya . Piesse. London.jabatan Agama dan lain-lain pejabat pentadbiran yang berkaitan. “ Preparation of Law Students for Law Practice”. Paul ( 1994). Pelajar di kehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang latihan. 4. 5. Legal Writing and Drafting. Law Book Co Ltd. ( 1991) The Elements of Drafting 8th ed.[1983] 1 CLJ 7 3. 4. Rylance. Harun Mahmud Hashim. 3. Lewis. Sydney : Law Book Co. IUEL3105 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional LATIHAN INDUSTRI 1 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri 1 di Jabatan. 2. Ahmad Ibrahim( 1997) . E. Kuala Lumpur. Ltd . Lewis & Kyrou’s Handy Hints On Legal Practice. 4.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1.L. Majlis Agama Islam dan lain-lain jabatan berkaitan selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan . menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam mengahadapi suasana pentadbiran sebenar syariah di Malaysia khususnya di Jabatan. di firma-firma guaman atau biro guaman seluruh Malaysia selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan. Markah akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan.jabatan Agama Islam negeri-negeri. 3. Blackstone Press Ltd 5. 2. Pelajar dikehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang menjalani 589 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 1. IUEL3205 Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Berpasukan Etika dan Moral Profesional LATIHAN INDUSTRI 2 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri II di mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri . atau Pejabat Mufti. Rujukan Kemahiran Insaniah 1. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. . Gordon D( 1993).

Isu-isu tertentu dalam mediasi seperti masalah kerahsiaan. Oxford University Press. 6 th edition. Ia juga akan mendedahkan para pelajar tentang asas serta konsep mediasi di dalam undang-undang Islam di samping menerangkan teknik-teknik dan etika mediasi dari perspektif Syariah dan juga konvensional. Gurdial S Nijar( 2005) . Mempelajari kemahiran dalam bidang perundangan syariah khususnya Acara Mal dan Acara Jenayah Syariah. Learning Legal Rules: A Student’s Guide to Legal Method and Reasoning. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja berpasukan Rujukan 1. penyelesaian dan perundingan kes serta bagaimana persetujuan boleh dikuatkuasakan akan juga dibincangkan. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Holland. Oputa. Legal Writing and Drafting . Blackstone Press Ltd IUEL4103 MEDIASI SYARIAH (BM/BI/BA) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prosedur mediasi Syariah seperti sulh yang berjalan di Mahkamah Syariah. Membezakan antara beberapa kaedah-kaedah yang terdapat dalam penyelesaian pertikaian. 5. 3. Oxford. London . C.A. 4. J( 2006). Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 590 . Drafting for Lawyers. Holmes Beach. Menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam menghadapi suasana perundangan sebenar syariah di Malaysia Syariah dan badan-badan yang berkaitan. Kemahiran Insaniah 1.Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. Markah yang akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan. Paul( 1994) . Membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah.( 1982). Rylance. 2. 2. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. Gurdial Singh Nijar( 2002).Gaunt.W.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 latihan. J& Webb. Menjelaskan tentang konsep mediasi syariah 2. Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession. 3. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Fla:Wm. 4.

” Penghukuman : Satu panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” [1409] Jurnal Hukum 49 2. Bhd. Menghuraikan bidangkuasa jenayah dan ruanglingkup tugas agensi penguatkuasaan. Sharifah Zaleha Syed Hassan and Sven Cederroth (1997). 4. Mengaplikasikan kaedah-kaedah tersebut dalam penyelesaian pertikaian khususnya di mahkamah Syariah. Menganalisis aturcara dan prosedur jenayah syariah dalam proses keadilan jenayah. (2000). 5. Rujukan 1. 3. KL: MLJ (2008) 591 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Alternative Dispute Resolution: The Emerging New Trend of Informal Justice. 3. semasa bicara dan selepas sesuatu perbicaraan di mahkamah syariah. Farid Suffian Shuaib. Menilai kekurangan dan kelemahan prosedural di agensi berkenaan serta mereka bentuk cadangan penyelesaian masalah 4. Mengaplikasikan prosedur-prosedur yang relevan apabila melaksanakan tugas. Powers and Jurisdiction of Shariah Courts . pelajar juga akan memahami tentang prosedur pendakwaan dan bagaimana membuat penghakiman. 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Bermula dengan membuat dan memproses aduan. Families In Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam. 3. IIUM.” Nota Perbicaraan dan Penghakiman”[1414]JH 1 3. Abdul Hamid Mohamed & Ahmad Ibrahim. Syed Khalid Rashid (2002). Noor (1992). United Kingdom: Curzon Press Ltd. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. Siti Zalikhah Md. 4. 4. pendakwaan dan Mahkamah Syariah 2. Singapore Subordinate Courts. memutuskan hukuman serta rayuan dan muraja’ah. Managing Marital Disputes in Malaysia: Islamic Mediators and Conflict Resolution in The Syariah Courts. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Salleh Buang. Singapore: Butterworths Asia IUEL4104 UNDANG-UNDANG ACARA JENAYAH SYARIAH (BM) Kursus ini mendedahkan para pelajar berkaitan prosedur berkaitan pra-bicara. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kerja Berpasukan Etika dan moral professional Rujukan 1. Menilai keberkesanan mediasi syariah dalam penyelesaian konflik Kemahiran Insaniah 1.

5. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran perundangan dan guaman 3. (2008) Kemahiran Insaniah 1. M. Oputa. Gurdial Singh Nijar( 2002). Pannett Alan ( 1992). Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession.Gaunt. 2. Managing The Law Firm. 4. Drafting for Lawyers. Mengenalpasti etika pengamalan Undang-undang Syariah Rujukan 1. Rylance. 3. Gurdial S Nijar( 2005). Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. penulisan perjanjian dan dokumentasi serta teknik berkomunikasi. Holmes Beach. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. “ Hala tuju Penghukuman Mahkamah Syariah”. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Pelajar juga akan didedahkan dengan skil dan teknik pengurusan firma termasuk pengendalian akaun firma dan pelanggan. Siti Zubaidah Ismail. asas dan etika profesionalisme dalam bidang perundangan dan guaman syariah. 4. London. Menjelaskan tentang kelayakan dan bidangkerja berkaitan pengamalan Undang-undang Syariah 2.A.Cherif Bassioni(ed) (1981) Islamic Criminal Justice System. 4.( 1982). Bahagian 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 4. London : Oceana Publication 5. tugas dan tanggungjawab sebagai peguam syarie. 3. Legal Writing and Drafting . melayan pelanggan. IUEL4106 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Kerja Berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional AMALAN PROFESIONAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran. berucap dan pengendalian kes di mahkamah. Blackstone Press Ltd Kemahiran Insaniah 1. London . 5.W. 2. tanggungjawab/ amanah firma. Paul( 1994). C. Blackstone Press Ltd. Pendedahan asas membabitkan maklumat tentang asas dan kelayakan masuk sebagai pengamal guaman syariah. Fla:Wm. Jurnal Hukum. tatacara amalan guaman serta etika.Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja Berpasukan 592 . 5.

Kemahiran Berkomunikasi IUEL4201 MOOT 2 (BM) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar di dalam advokasi lisan mahupun bertulis. 2. Menjelaskan kemahiran didalam bidang perundangan syariah yang membabitkan Latihan dalam Mahkamah sebagai ganti kepada latihan dalam kamar 2.Blackstone’s Book of Moots. DBP 5. Gurdial Singh Nijar( 2002). Mengaplikasikan kompeten di dalam menghadapi suasana perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-Undang Acara Mal 3. Pembentangan hujah tersebut akan di perdengarkan di Mahkamah Moot seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan kepada kekuatan dan ketepatan sesuatu hujah. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Penghakiman dan Kepeguaman: al-Ahkam Jilid 5 . Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan acara jenayah syariah. Kerja berpasukan 3. Setiap kes akan didengarkan di Mahkamah Mut seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan. Advocacy. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. 593 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Avrom Sherr ( 1993) . Pelajar ditugaskan untuk mengkaji hujah-hujah perundangan yang akan digunakan dalam kes tersebut . Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan Mal bagi Moot 1. memahami skil penghujahan yang betul dan penulisan penghujahan yang tepat. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. Membina keyakinan diri dalam mengutarakan hujah dan pendapat berdasarkan fakta dan bukti yang diterima Rujukan 1. Blackstone Press Limited Kemahiran Insanian 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Undang-Undang Keterangan Islam.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4101 MOOT 1 (BM/BI) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar didalam advokasi lisan mahupun bertulis. Tim Kaye & Lynne Townley(1996). Kuala Lumpur. Ahmad Ibrahim ( 1997). Mahmud Saedon Awang Othman( 1997). Kuala Lumpur: DBP 4. London : Blackstone Press Limited.

Rujukan 1. 594 . Mengaplikasikan perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-undang Jenayah Syariah. 3. pelajar perlu mengemukakan hasil laporan penyelidikannya dengan mengikut format penulisan ilmiah yang telah ditentukan oleh akademi.Terry (1997). 2.(1996) Blackstone’s Book of Moots : Blackstone Press 5. 2. 4. Menganalisis data kajian secara tersusun dan logik bagi menyokong atau menolak hipotesis kajian yang dijalankan. KL : Butterworths Asia. Kaye. IUEL4180 Kemahiran Berkomunikasi pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran kerja berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat KERTAS PROJEK (BM) Kursus ini bertujuan melatih pelajar menjalankan penyelidikan ilmiah dengan mengaplikasikan metode-metode kajian yang sesuai dengan masalah kajian yang dikaji. Menjelaskan kemahiran dalam bidang perundangan syariah yang membabitkan latihan mahkamah 2.John (2000). 4. Mengaplikasikan metode penyelidikan dalam bidang syariah dan undangundang yang sesuai dalam projek penyelidikan yang dijalankan di bawah seliaan pensyarah di jabatan. (1995) Advocacy in Court : A Beginner’s Guide. 4. Snape. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 3. Fitzpatrik.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Gygar. Tim. 3. Mooting Manual. Malaysia : Blackstone Press. Menjelaskan bagaimana menulis laporan ilmiah dengan format standard yang telah ditentukan oleh pihak akademi. Menghasilkan sebuah laporan penyelidikan dengan menggunakan metodemetode kajian yang sesuai dalam bidang pengajian mereka di bahagian Syariah. The Cavendish Guide to Mooting : Cavendish.KL : Sweet and Maxwell Kemahiran Insaniah 1. Pelajar akan diselia oleh seorang penyelia yang pakar dalam bidang kajiannya dari jabatan untuk memastikan kerja-kerja penyelidikan teratur dan data-data yang diperolehi mempunyai nilai validity dan kebolehpercayaan yang tinggi. Di akhir semester. The Observer book of Moots. 2. Barry (1986). Keith R Evans.

4. 3. Ia akan membabitkan kesalahan-kesalahan sivil termasuklah yang disengajakan seperti pencerobohan. WVH Rogers(1994) Winfield and Jolowicz on Torts (14th ed. Torts in Malaysia. Mengenalpasti pihak-pihak yang akan bertanggungan dalam mana-mana kausa tindakan di mahkamah 4. 4. KL:DBP Kemahiran Insaniah 1. Norchaya Talib (1997). IUEL3303 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Berkomunikasi UNDANG-UNDANG TORT (BM) Kursus ini akan menjelaskan bentuk Tort dan pelbagai fungsi dalam menangani konflik individu.Principles of the Law of Tort in Malaysia : KL : MLJ Sdn Bhd. Hak cipta— prinsip-prinsip asas . Menganalis bentuk-bentuk remedi yang boleh diperolehi oleh pihak yang menuntut Rujukan 1.UNDANG HARTA INTELEK (BM/BI) Para pelajar akan mempelajari undang-undang harta intelek di Malaysia merangkumi perkara-perkara utama berikut: 1. Torts in Malaysia. Membezakan di antara bentuk-bentuk pembelaan yang dapat di kemukakan oleh pihak yang dikenakan tanggungan 3. kelayakan . strict liability. Prinsip –prinsip umum harta intelek dari perspektif undang-undang muamalat. liabiliti vikarius. Norchaya Talib (2003). 2. pemunyaan dan pemilikan hak cipta serta perlanggaran. kacau ganggu. 595 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG .) London : Sweet and Maxwell 5. kecuaian. KL: Butterworths Asia 2. Kemahiran Berkomunikasi 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. cap dagangan. paten. Menghuraikan konsep asas undang-undang tort 2. dan rekacipta industri. dan lainnya. Pemikiran kritis & Penyelesaian masalah IUEL3304 UNDANG. Pengenalan undang-undang harta intelek secra keseluruhan – hak cipta. tempoh masa perlindungan . 2. KL: UM Press 3. fitnah.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. ____________(1994) Undang-undang Fitnah di Malaysia dan Singapura. Wan Azlan Ahmad and Mohsin Hingun (1998).

Lain-lain perbincangan akan tertumpu kepada pemilikan tidak boleh disangkal. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. kelayakan pendaftaran. Jaya: Sweet & Maxwell Asia. Mengenalpasti latarbelakang dan sejarah system torrens yang terpakai dalam perkara berkaitan tanah di Malaysia 2. Menghuraikan semua prinsip-prinsip penting sesuatu harta intelek. dan perkara penting lain seperti pindah milik. Tetapvest Sdn. penyewaan. Mengaplikasikan undang-undang berkaitan dalam permasalahan/ kes/isu yang diberikan. Rohazar Wati Zualcobley (1999) Undang-undang Hak Cipta di Malaysia. Menilai sejauhmana kuasa yang dimiliki oleh Pihak Berkuasa Negeri sebagai badan yang berautoriti dalam perkara yang berkaitan dengan tanah 3.Perbandingan dengan undang-undang Tanah Islam juga akan dibuat. 3. Mengenalpasti perlindungan-perlindungan yang diberikan ke atas harta intelek sama ada melalui statut mahupun Common Law. dan pemilikkan paten. pelanggaran dan remidi. Mengaplikasi kefahaman pelajar dengan permasalahan-permasalahan semasa tentang isu-isu berkaitan tanah di Malaysia. Menganalisa prosedur-prosedur urusniaga berdasarkan peruntukan dalam Kanun Tanah Negara 1965 4. Rujukan 1. perbincangan akan berkisar tentang pemilikan dan hak-hak pemilikan tanah. 4. Trade Mark Law in Malaysia: Cases and Commentary. pemunyaan.prinsip asas.perlanggaran dan remidi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. lien serta kedudukan tanah Rizab Melayu. P. transaksi. Cap dagangan – prinsip asas . 3. IUEL3305 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG TANAH (BM/BI) Bahagian pertama membincangkan pengenalan undang-undang tanah di Malaysia serta pengkajian prinsip-prinsip asas undang-undang tanah.pajakan. Patent Law in Malaysia: Cases and Commentary.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. pemunyaan dan pemilikkan cap dagangan. Kemahiran Insaniah 1. hak-hak pihak berkuasa negeri.Selain itu. 596 . 2. Sweet and Maxwell Asia. Petaling Jaya. Paten. 2. Kuala Lumpur. 2. Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003). Perbincangan akan berkisar tentang konsep tanah dan ciri penting sistem Torrens yang terpakai di Malaysia. Bhd. Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003). 3. gadaian. pendaftaran.

Jil. 2. 2. 141-184 5. Land Law in Malaysia: Cases and Commentary. diskriminasi dll. 3. (1419) JH. Nik Abdul Rashid (1992). No. sumbang mahram.” Penghukuman: Satu Panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” (1409) Jurnal Hukum 49 Kemahiran Insaniah 1. Salleh Buang(2001). No. Mohd Asri Abdullah. Faculty of Law: Kuala Lumpur 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Ahamad Ibrahim (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. (2000) Jurnal Undang-Undnag IKIM. Membezakan langkah-langkah pencegahan penderaan menurut Islam ke dalam bentuk yang boleh diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah 3. (1995) Second Edition. Noor Aziah Mohd Awal. Land Law and Administration in Malaysia. Khaw. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. XII. Siti Zubaidah Ismail. Pelajar juga didedahkan dengan penyelesaian menurut perundangan Islam mengenai keganasan terhadap wanita. 2.Malaysian Torrens System. Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah 597 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Vol. “Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap Kes-kes Murtad”. 69-98 4. “Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”. IUEL3306 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG KEGANASAN TERHADAP WANITA (BM) Kursus ini akan memperkenalkan maksud dan skop keganasan terhadap wanita dan perbuatan-perbuatan ganas terhadap wanita termasuk rogol. Ia akan memokuskan kepada undangundang di Malaysia dan beberapa Negara Islam lain yang menangani masalah keganasan terhadap wanita. “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-Undang Islam dan Sivil di Malaysia”. Membandingkan bentuk-bentuk penyelesaian perundangan di antara negara-negara yang berkaitan Rujukan 1. Menghuraikan konsep dan bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita 2. 47-64 3. hal. Kuala Lumpur: Butterworth 3. 4. Salleh Buang. DBP Kemahiran Insaniah 1. Teo and Lake Tee. KL: IKIM 2. 4. hal. Bah 11. Kemahiran Berkomunikasi 2. Keang Sood. hal. Kuala Lumpur. Vol. (1998) Jurnal Undang-Undang IKIM.

Selain dari itu. Perjuangan Perundangan Pengguna. Mengenal pasti perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada para pengguna apabila hak-hak mereka dilanggar 3. dan lain-lain. menghuraikan hak-hak yang tersedia kepada penguna menurut undangundang. Skop seterusnya adalah dari segi praktikal seperti akses kepada perundangan. Pearson Education Malaysia: Selangor Kemahiran Insaniah 1. Petaling Jaya 3. 4. IBS. liabiliti produk. insentif cukai yang melibatkan rebat dan pengurangan cukai individu dan korporat menurt peruntukan dalam the Labuan 598 . (2005) Consumer Protection Law . Howells. kredit konsumer. IUEL4301 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN BAITULMAL (BM/BI) Kursus ini mengandungi maklumat-maklumat berhubung dengan bidangkuasa pentadbiran dan pengurusan zakat di Malaysia. Tribunal Tuntutan Pengguna juga berfungsi sedemikian. Consumer Protection Act 1999: Supply of Goods and Services. Ia mencakupi isu-isu berkaitan dengan kontrak pengguna. menyelesaikan permasalahan/ kes/isu yang diberikan dengan mengaplikasi undang-undang yang berkaitan. Etika dan Moral Profesional IUEL3307 UNDANG-UNDANG PENGGUNA (BM/BI) Subjek ini secara keseluruhan akan mengkaji prinsip-prinsip penting mengenai undang-undang pengguna. Selain itu mendedahkan pelajar kepada mahkamah sebagai tempat litigasi bagi pengguna yang menghadapi masalah. 3. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 4. subjek ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai unsur-unsur penipuan serta amalan perdagangan yang tidak jujur. Ashgate Publishing. London 2. Undang-undang yang terpakai dan kuasa mengutip dan membahagikan zakat dan pembahagian zakat semasa. isu penguatkuasaan undang-undang baru. Wu. Seperti penyalahgunaan iklan . 2. Geraint G. penyalahgunaan logo iklan bagi makanan dan barangan gunaan orang Islam. Mohd Hamdan Adnan(2005). Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Min Aun(2002). sistem piramid. pengenaan zakat pada orang kurang upaya. Selain itu. Membandingkan kaedah yang terbaik dalam membuat aduan bagi kes-kes yang berkaitan kepenggunaan Rujukan 1. keselamatan produk. 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3.

4. Economic Function of an Islamic State. 4(2). Mengidentifikasikan jenis-jenis harta kontemporari yang boleh dikenakan zakat dan mekanisme pembayarannya selaras dengan perkembangan semasa. Zaini Nasohah (2000). Siti Mashitoh Mahamood (2005). Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. hak asasi manusia. 2000 5. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah 3. “Undang-undang Zakat Dan Penguatkuasaannya Di Malaysia”.hh. – June 2005. Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid (2003). Perbincangan secara khusus dibuat terhadap teks dan huraian Piagam Madinah. 4. “Pentadbiran Kumpulan Wang Majlis dan Baitulmal di Malaysia”. Siti Mashitoh Mahamood (2007). Kemahiran berkomunikasi 2. Hasanul Zaman (1991). «Pembayaran Zakat dan Fitrah”. kebebasan dan kewarganegaraan. Jurnal Undang-undang IKIM. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kursus ini meliputi kedudukan perlembagaan di dalam sesebuah Negara Islam. 3. 5.353-374 2. ). 2. dalam Ahmad Hidayat Buang (ed. Kemahiran Insaniah 1. 4. July-Dec. Menghuraikan undang-undang zakat dan baitulmal di Malaysia serta isu-isu perundangan berbangkit. hh. Vol. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 599 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Kemahiran Insaniah . 3. Penekanan diberikan kepada kandungan perlembagaan Islam meliputi pembahagian kuasa kepada legislatif. Rujukan 1. Pengurusan Zakat. KL: DBP. Mengenalpasti bidang kuasa institusi-institusi yang terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan zakat dan baitulmal di Malaysia. Jan. 2. Membentuk tafsiran baru bagi asnaf-asnaf zakat terutamanya di bawah kategori al-riqab mengikut situasi dan keperluan semasa. Leicester: Islamic Foundation. Vol. 1. eksekutif dan kehakiman. IUEL4304 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Komunikasi UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN ISLAM (BM) Kursus ini dimulakan dengan perbincangan konsep sistem politik Islam atau al-siyasah al-syar’iyyah.).M. IKIM Law Journal.9 (1).263-288 3. Menganalisis isu-isu semasa berkaitan zakat dan baitulmal serta mencadangkan penyelesaiannya. Ia juga merangkumi kedaulatan undang-undang.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. S.

translated and edited by Khurshid Ahmad. Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publications IUEL4305 UNDANG-UNDANG ISLAM DAN GENDER (BM/BI/BA) Kursus ini memberi penekanan kepada isu-isu semasa mengenai gender dan bagaimana penyelesaiannya menurut perundangan Islam. “Constitutional Organization”. H. 2. Menjelaskan tentang sejarah dan latarbelakang sistem politik dan perlembagaan Islam 2. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan. Lahore: Islamic Publications. 4. 5. Menganalisis isu-isu semasa gender dari perspektif Undang-undang Islam 5. Gibb. Mengenal pasti secara perbandingan perbezaan falsafah perlembagaan Islam dengan perlembagaan lain 3. perlindungan. Kursus ini merangkumi kupasan terhadap perundangan tempatan dan antarabangsa mengenai wanita yang antara lainnya menyentuh tentang diskriminasi. kesalahan dan sebagainya. pp. Law in the Middle East. Washington : The Middle East Institute . Menjelaskan konsep gender menurut perspektif Undang-undang Islam 2. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Komunikasi Etika dan moral professional Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1.al.3-27. 4.J. Menganalisis cadangan secara kritis terhadap Perlembagaan Persekutuan berdasarkan falsafah perlembagaan Islam. in M. Syed Abul al-A‘la (1983). Kemahiran Insaniah 1. 3. 3.Liebesny (eds.A. Membezakan kelemahan dan kekurangan Perlembagaan Malaysia khususnya yang berkaitan hal-ehwal Islam 4. The Islamic Law and Constitution. Al-Maudoodi.). Menghuraikan kedudukan wanita dari pelbagai aspek menurut Undangundang Islam 3. Menganalisis peranan Konvensyen Antarabangsa dalam memberi perlindungan terhadap wanita 600 . Ahmad Ibrahim et. Rujukan 1. Membezakan antara pemikiran Feminisma barat dan Islam 4. Abdul Aziz Bari (2005).R (1955). Md Akhir Yaacob (1988). Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. 8th ed.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. (1999).Khadduri and H.

Kemahiran Insaniah 1. New York: Syracuse University Press. al-Qadri. al-Zahirah al-Ijramiyah Bayna alFahm wa-al-Tahlil. London: Butterworths Publication 2. Women. Mengklasifikasikan jenis-jenis penjenayah berdasarkan klasifikasi yang ada 4. Khalil. Kaherah: Matba’ah al-Saadah 601 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Hasil Pembelajaran . Women in Muslim Family Law. Dar alI`tisam. Katherine S. 2. Williams (1991). Kaherah: Akademiah al-Surtoh 5. Menganalisis kedudukan tanggungjawab jenayah secara perbandingan. Muhammad bin Umar Utayni. 1993 4. Kita juga akan membincangkan falsafah Islam tentang fitrah semulajadi manusia serta kaitannya dengan kecenderungan melakukan jenayah : adakah perilaku jenayah seseorang telah ditentukan sejak azali ataukah dia bebas menentukan bentuk perilakunya. J. Lahore: Idara Minhaj al-Quran 4. Rujukan 1. London: Blacstone Press 3. 1982.t . Membezakan di antara teori-teori kriminologi menurut Islam dan Barat. Huquq al-Mar’ah fi al-Ziwaj. Islam and Criminality. Raihanah Abdullah. Kuala Lumpur: Berita Publishing. Esposito. Muhammad Tahir (1988). E. Hall Williams (1982).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. t. Menghuraikan konsep asas tentang kriminologi Islam. Islam and Nation Building. Faisal Othman. pelajar akan mempelajari berkenaan sejarah permulaan kriminologi dalam Islam dan Barat. 2. Criminology and Criminal Justice. Textbook on Criminology. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. John L. Wanita dan Perundangan Islam. 2. Mereka juga akan didedahkan dengan perbicangan berkaitan teori-teori perlakuan jenayah seperti “theory of Inborn Criminality” ilham Lombroso dan teori-teori lain pasca-Lombroso. Pelbagai pandangan mazhab akan dikaji. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur. 3. ‘Ilm al-Nafs al-Jina’i. Ahmad Diyaq Din Abdullah (1990). 3. 2001 IUEL4306 KRIMINOLOGI ISLAM (BM) Dalam kursus ini. Muhamad Fata (1970). 4. 3.

Dokumentasi Perjanjian Kewangan. Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang. Perbankan Islam dan Takaful 602 . status sebagai undang-undang kecil. Bidangkuasa Mahkamah dan Muamalah Islam dan isu-isu yang timbul di dalam kes-kes di Mahkamah 4. Perbincangan kursus ini merangkumi topik-topik berikut: 1.) (1996). Khalid et. Mengenalpasti kaedah istinbat yang digunakan dalam pengeluaran fatwa Rujukan 1. Beberapa isu yang berkaitan fatwa seperti penguatkuasaan. Kemahiran Insaniah 1. Akademi Pengajian Islam. Ahmad Hidayat Buang (penyunting) (2004). penguatkuasaan dan pematuhan 4. 3. penerimaan dan pematuhan oleh masyarakat serta pemerintah terhadap fatwa juga akan dibincangkan. Latarbelakang ringkas undang-undang kontrak dan komersial Malaysia dan hubungannya dengan muamalat Islam 2. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Berkomunikasi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menganalisis kesan fatwa berkenaan dari aspek pelaksanaan. 2. (bab 5) 3.al. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Masud. Prinsip dan aplikasi produk perbankan dan kewangan Islam serta Takaful 5. Pelajar juga akan didedahkan kepada proses dan prosedur pengeluaran serta pewartaan fatwa sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. 2. Universiti Malaya. Menjelaskan pengertian dan status fatwa dalam konteks perundangan Islam dan Malaysia 2. Proses kelulusan dan pemantauan kewangan Islam di Malaysia 3.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4307 UNDANG-UNDANG DAN FATWA DI MALAYSIA (BM/BI/BA) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar peranan fatwa dalam perundangan Malaysia. Cambridge Mass: Harvard University Press IUEL4308 UNDANG-UNDANG MUAMALAT ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini mempunyai kaitan rapat dengan kursus Fiqh al-Muamalat dan Kontrak Muamalat yang akan menyentuh secara lanjut aplikasi kontrak-kontrak utama muamalah Islam dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. (eds. Mahmud Saedon Awang Othman (1996). Fatwa di Malaysia. Menghuraikan proses dan kaedah pengeluaran fatwa serta pewartaan fatwa 3. Institusi Pentadbiran Undangundang dan Kehakiman Islam. M.

Hayes.al. Asas-asas penderafan dokumentasi perjanjian bagi wakaf turut didedahkan kepada pelajar. Menganalisis maklumat tambahan berkaitan produk-produk kewangan Islam secara sistematik bagi tujuan penyelidikan lanjutan. 3. Islamic Law and Finance. 2003. Islamic Finance: Innovation and Growth. Kupasan akan membabitkan sama undangundang yang terpakai bagi pentadbiran dan pengurusan harta wakaf di Malaysia khususnya berkaitan kuasa yang diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf di negara ini. isu pembangunan tanah dan harta wakaf. Mengenalpasti proses kelulusan produk perbankan Islam dan bidangkuasa Mahkamah dalam perkara kewangan Islam 3. Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dalam pentadbiran wakaf di Malaysia termasuklah pendedahan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil dalam mengendalikan kes-kes berkaitan wakaf 603 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Vogel.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. prinsip undang-undangnya.). London: Euromoney Books. pemakaian konsep istibdal dan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam perkara wakaf. Menjelaskan prinsip dan kaedah aplikasi produk-produk kewangan dan perbankan Islam serta Takaful 4. Sweet and Maxwell Asia. Frank and Samuel L. 5. peruntukan berkaitan wakaf keluarga. Kemahiran berkomunikasi IUEL4309 UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN WAKAF (BM/BI) Kursus ini membincangkan tentang konsep asas undang-undang wakaf mengikut perspektif Syariah. Kluwer Law International. 2002. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Law and Practice of Islamic Banking and Finance. 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan undang-undang dan peraturan yang terpakai di dalam sistem kewangan Islam di Malaysia 2. Menganalisis kes-kes perundangan berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam Rujukan 1. E. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2.. Perbincangan seterusnya akan menekankan kepada isu-isu perundangan dan pengurusan harta wakaf di Malaysia seperti analisis kepada peruntukan undang-undang mengenai wakaf. Menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar mengenai wakaf mengikut hukum syarak 2. 1998. III. Kemahiran Insaniah 1. Nik Norzrul Thani et. Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim (eds.

) (1999). Amman: Dar `Ammar Kemahiran Insaniah 1. KL: Prime Minister’s Department 5. 1st edition. 2. Kamarudin Ngah (1992).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Ahkam al-Awqaf. Menerangkan bagaimana wakaf ditadbir di Malaysia khususnya kuasakuasa Majlis Agama Islam negeri dan Jabatan Wakaf. Mustafa Ahmad (1997). Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia. KL: IKIM 3. Zain Hj. Mohd. Islamic Law with Special Reference to the Institution of Waqf. Kuala Lumpur: DBP 4. Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Berkomunikasi 604 . Zakat dan Haji dalam pentadbiran harta-harta ini 4. Siti Mashitoh Mahamood (2006). Othman (1982). 5. Mengaplikasikan asas-asas dokumentasi perjanjian wakaf dengan mengaplikasikan undang-undang dan Hukum Syarak yang relevan. 3. Nik Mustapha Nik Hassan (ed. Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives. Isu Pembangunan Tanah Wakaf. Menganalisis masalah-masalah wakaf dan penyelesaiannya Rujukan 1. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 2. Al-Zarqa’.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->