P. 1
17. Ringkasan Kursus-kursus Sarjana Muda Syariahdan Undang-Undang

17. Ringkasan Kursus-kursus Sarjana Muda Syariahdan Undang-Undang

|Views: 240|Likes:
Published by superhero5030

More info:

Published by: superhero5030 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011

RINGKASAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG KURSUS TERAS JABATAN IUEL1108 SISTEM KEHAKIMAN ISLAM (BM) Kursus ini membincangkan tentang konsep al-qada’, dalil, latarbelakang dan perkembangannya sepanjang sejarah Islam. Persoalan perjawatan seperti memohon jawatan qadi serta hukum menerimanya juga disentuh. Perbincangan juga meliputi institusi-institusi lain yang berkaitan dengan kehakiman seperti al-hisbah, al-mazalim, aplikasi sulh dan tahkim. Aspek seterusnya adalah pendakwaan, perbicaraan, kaedah-kaedah pensabitan, hukuman dan rayuan. Kursus ini dilengkapkan dengan penelitian kepada sistem kehakiman Islam di beberapa buah negara pada masa kini. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan tentang sejarah dan konsep kehakiman serta keadilan dalam Islam 2. Mengenalpasti konsep pendakwaan dan perbicaraan serta kaedah-kaedah pembuktian 3. Menghuraikan tanggungjawab sebagai kakitangan institusi kehakiman Islam 4. Mengaplikasi teori-teori kehakiman Islam dalam profesion kehakiman dan perundangan Islam di Malaysia Rujukan 1. Zaydan, Abdul Karim (2000), Nizam al-Qada’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah 2. Mawardi, Ali ibn Muhammad, al- (t.t.), al-Ahkam al-Sultaniyyah, t.tp. 3. Mahmud Saedon A. Othman (1990) Kadi Perlantikan, Perlucutan dan Bidangkuasa, Kuala Lumpur, DBP. 4. Abdul Monir Yaacob (2001), Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur: IKIM 5. Khatib, Muhammad al-Syarbini, al- (1958), Mughni al-Muhtaj fi Halli Alfaz al-Minhaj, Kaherah.(t.tp.) Kemahiran Insaniah 1. Kemahiran berkomunikasi 2. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Etika dan moral profesional

580

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011
IUEL2101 KONTRAK MUAMALAT (BM/BI/BA) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus fiqh al-muamalat yang akan menyentuh secara lanjut mengenai kontrak-kontrak utama dalam urusan muamalah Islam terutama yang digunakan dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. Penumpuan akan diberikan kepada syarat-syarat pembentukan, tanggungjawab atau terma-terma nyata atau tersirat, penyempurnaan, penyelesaian dan kesan-kesan kemungkiran atau pecah kontrak. Pelajar juga akan didedahkan bagaimana perkembangan semasa mempengaruhi syarat-syarat pembentukan kontrak tersebut dan ubahsuaian yang dilakukan ke atas tersebut bagi memenuhi kehendak dan struktur perniagaan dan perundangan Malaysia. Perbandingan secara sepintas lalu dengan undang-undang kontrak Malaysia juga dilakukan. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan kontrak-kontrak utama di dalam urusan muamalat dari segi pembentukan dan tujuan penggunaannya 2. Mengenalpasti elemen-elemen yang boleh menyebabkan kontrak berkenaan terbatal 3. Menyenaraikan maklumat tambahan mengenai kontrak muamalat secara sistematik dari sumber-sumber yang berautoriti 4. Menyelesaikan masalah ringkas muamalah akibat kemungkiran atau kekecewaan kontrak Rujukan 1. Khafif, ‘Ali, al-, (1941), Ahkam al-Mu‘amalat al-Syar‘iyyah, Kaherah: Dar alFikr al-Arabi (ulang cetak). 2. Mahmasani, Subhi (1972), al-Nazariyyah al-‘Ammah li al-Mujibat wa al‘Uqud, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin (Edisi Ketiga). 3. Muhammad Taqi Usmani (2002), An Introduction to Islamic Finance: The Hague/London/New York: Kluwer International. Kemahiran Insaniah 1. 2. 3. 4. IUEL2106 Kemahiran Berkomunikasi Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Kerja Berpasukan

UNDANG - UNDANG ISLAM DAN MASYARAKAT (BM/BI/BA)) Kursus ini membincangkan tentang peranan dan hubungan yang wujud antara Undang – undang Islam dan Masyarakat. Ini termasuklah kepentingan Undangundang Islam ke atas masyarakat, fungsi Undang-undang, konsep keadilan Undang-undang untuk masyarakat dan beberapa kupasan isu semasa dari perspektif sosio-perundangan Islam.

581

SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Pustaka Damai . Abdullah Sidik. 3. Ini termasuklah dari segi prosedurnya. Menganalisis kes-kes kekeluargaan Islam dari perspektif Undang-undang 582 . 1996 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Penerbit Universiti Malaya : Kuala Lumpur. 4. Law and society in Malaysia.1996 4. penyelesaian rumahtangga dan kesalahan-kesalahan matrimoni. Abu Bakar Abdulllah. Menjelaskan definisi dan konsep perkahwinan dan perceraian dan perkaraperkar berbangkit daripada perceraian dari perspektif Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia 2. Penghantar Undang – undang Adat di Malaysia. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur. Menghuraikan fungsi Undang-undang dan kesannya ke atas masyarakat 3. IUEL2111 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini menfokuskan kepada beberapa konsep dalam Undang-undang kekeluargaan Islam serta pelaksanaannya di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan kepentingan Undang-undang Islam dan keperluannya ke atas masyarakat 2. Menghuraikan prosedur perkahwinan dan perceraian dan tuntutan-tuntutan selepas perceraian menurut Undang-undang Kelaurga Islam. Ke Arah Perlaksanaan Undang – undang Islam di Malaysia : Masalah dan Penyelesaiannya . International Law Book Services : Kuala Lumpur . Membezakan antara beberapa pendekatan keberkesanan hukuman ke atas masyarakat. Menganalisis isu-isu semasa melalui pendekatan sosio-perundangan Islam Rujukan 1. 4. 3. Raihanah Abdullah. 2001 Kemahiran Insaniah 1. Wanita dan Perundangan Islam. suami dan anak-anak 4. 2. 1975 3. Membezakan perlindungan undang-undang terhadap isteri. Mengaplikasi undang-undang yang terpakai dalam menyelesaikan isu semasa Kekeluargaan Islam 5. Anwarul Yaqin. hal ehwal perkahwinan dan perceraian.

Probate. amalan pentadbiran pusaka Islam. undang-undang Islam yang terpakai kepada harta-harta berkenaan di samping mengambilkira undang-undang bertulis yang berkuatkuasa mengenainya di Malaysia. WASIAT DAN HIBAH (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan konsep-konsep asas pusaka Islam. Bhd. Zaleha Kamaruddin. wasiat & hibah 2. 4. Siti Mashitoh Mahamood (ed. Menganalisis isu-isu utama dalam perwarisan Rujukan 1.wasiat dan juga hibah. Mahinder Singh Sidhu (1998). Undang-undang Pusaka Dalam Islam: Satu Kajian Perbandingan. Ia bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek perundangan. 1941. Nor. Siti Zalikhah Md. 2. Singapore: Lexis Nexis. Bangi: Jabatan Syariah.Singapura : Sulayman Mar`i. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Petaling Jaya: MLJ Sdn. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher. Mengaplikasikan undang-undang & Hukum Syarak yang relevan dalam permasalahan yang timbul dalam masyarakat 4.) (2006). Malayan Law Journal: Kuala Lumpur. The Law of Wills. Hasil Pembelajaran 1. Undang-Undang Pusaka Islam: Pelaksanaannya di Malaysia. 2. Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dalam pembelajaran ilmu faraid. Kemahiran Insaniah 1. Kifayat al-akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Administration and Succession in Malaysia dan Singapore. Edisi Kedua. 4. Undang-undang Keluarga Islam. Pemilikan Harta Dalam Perkahwinan. Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. ILB 583 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Pada akhir kursus ini pelajar dapat: . wasiat dan hibah di Malaysia secara am. al-Tab`ah al-thaniyah. Cetakan Ketiga 5. Ridzuan Awang (2006). UKM. wasiat & hibah di Malaysia 3. IKIM: Kuala Lumpur. Edition. Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. al-Husayni. Divorce Laws in Malaysia. Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md Supi. Fakulti Pengajian Islam. MLJ: Selangor. Pawancheek Marican (2008). 1999 3. Kuala Lumpur: DBP. 3. Islamic Inheritance Laws in Malaysia. Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dan badan-badan yang terbabit dalam pentadbiran pusaka. Kuala Lumpur.Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad. 3. 2. 2nd. Mohd Zamro Muda & Mohd. Abdul Rashid Abdul Latiff (1997). Rujukan dibuat kepada Hukum Syarak. Ahmad Ibrahim. 2006 4. 2005 5. IUEL2112 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG PUSAKA.

“Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”.4. 141-184. 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1.69-98 4. (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Pelajar akan mengetahui kategori jenayah. 2. Mentafsirkan keseriusan kes-kes jenayah syariah di Malaysia 5. [1998] Jurnal Undang-undang IKIM. Rujukan 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Membezakan fungsi. Kemahiran Insaniah 1. peranan dan kemahiran agensi penguatkuasaan dan pendakwaan.2. Dato’ Mohd Asri Hj Abdullah.4. Pelajar juga akan mempelajari secara teliti setiap elemen-elemen jenayah dan peruntukan yang terdapat di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan undangundang. vol. 2. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional 584 . [2000] Jurnal Undang-Undang IKIM. Jilid XII. 5. 3. 4. 3. elemen jenayah dan kes-kes yang relevan. vol. KL:IKIM 2. no. 4. “ Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap kes-Kes Murtad”. Ahmad Ibrahim. IUEL3101 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Komunikasi UNDANG–UNDANG JENAYAH SYARIAH (BM/BI) Kursus ini membolehkan pelajar untuk mengetahui prinsip-prinsip undangundang jenayah Islam. Mengenalpasti konsep jenayah menurut undang-undang Islam dan undangundang jenayah yang dilaksanakan di Malaysia. 4. Siti Zubaidah Ismail. Noor Aziah Mohd Awal. “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-undang Islam dan Sivil di Malaysia”. Bhg 11.2. Halangan dan cabaran bagi mengaplikasikannya juga akan dibincangkan dalam kursus ini. (1419) JH. Mengaplikasikan kefahaman mereka tentang undang-undang terhadap isuisu semasa. 47-64 3. 3. no.

3. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana untuk melindungi orang ramai dari sebarang salah laku dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa atau pihak yang berkepentingan. keputusan ex-parte.D. Menjelaskan prosedur yang digunakan di Mahkamah Syariah dalam kes mal berasaskan kepada undang-undang dan amalan 2. pemutusan hukuman. Prinsip-prinsip Prosiding Dalam Syariat Islam. IKIM. Kursus ini akan membincangkan acara mal sebagaimana yang terpakai di mahkamah syariah di Malaysia. Penerbitan UPENA. 3rd ed. Nizam al-Qada’ Fi al Syari’ah al-Islamiyah.B. Mengaplikasikan kaedah-kaedah mal di Mahkamah Syariah 1. prosedur pra-bicara dan perbicaraan. Pentadbiran Undangundang Islam di Malaysia”. penguatkuasaan perintah dan prosedur rayuan kepada mahkamah atau Lembaga Rayuan Syariah. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Abd al. Ahmad Ibrahim. Casson. Menghuraikan maklumat tambahan mengenai acara mal berasaskan kepada sumber-sumber yang berautoriti . hh 193-245 3. 4. Lebanon: Mu’assasah al.prinsip perundangan yang sama dipakai di kedua-dua mahkamah. Mohd Amin AlJarumi. Shah Alam.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3102 UNDANG-UNDANG ACARA MAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai tatacara mal yang berjalan di Mahkamah Syariah. Introduction to Civil Procedure in Malaysia and Singapore. Grace Chang . Pendekatan perbandingan dengan Mahkamah awam juga dibuat memandangkan terdapat prinsip. “Acara Mal Syariah” didalam id. Menganalisis kepada perjalanan kes mal di Mahkamah Syariah yang berkaitan acara Mal 4. Acara Mal mengandungi aspek-aspek berikut: Pengenalan acara Mal Islam. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan Moral Profesional Kerja Berpasukan 585 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Rujukan . 1997. perkara preliminari.Karim Zaydan . Pliding dan Amalan di Mahkamah Tinggi Menurut Odgers. 2. Abdul Latif Ahmad. 1998 2. 3. Prosedur atau acara menentukan perjalanan yang seragam di Mahkamah Syariah di dalam menentukan sebarang hak atau tanggungan ke atas pihak-pihak yang terlibat. Kuala Lumpur: DBP 1996 5. 2006 4. Prosedur perbicaraan disusun sebagai salah satu cara untuk mempastikan keadilan dapat dicapai dalam perbicaraan.Risalah . Siti Ratnamala Saiful Nathan. Butterworths 1994 Kemahiran Insaniah 1. Asiah Mohd Yusoff( pentpent) .

Mengaplikasi kefahaman undang-undang kontrak yang terpakai dalam penyelesaian masalah Rujukan 1. Malayan Law Journal Kemahiran Insanian 1. Visu Sinnadurai ( 1987) . balasan. Perbincangan juga ditumpukan kepada kontrak tidak sah. Menghuraikan elemen-elemen asas dalam pembentukan kontrak yang sah. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. tipuan. salah nyataan. kontrak boleh batal dan kontrak-kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan atas sebab pengaruh tidak berpatutan. elemen-elemen jenayah. Topik yang akan dibincangkan merangkumi kesalahan-kesalahan membabitkan nyawa dan tubuh badan. khilaf dan paksaan serta dalihan kepada sebab-sebab tersebut. Oxford. Anson’s Law of Contract. Guest. kesalahan tanggungan keras. Singapore.( 1984). bercanggah dengan maslahan umum dan sebagainya. Mengenalpasti prinsip-prinsip undang-undang kontrak dalam kehidupan seharian 4. kesalahan berkaitan harta dan ketenteraman awam. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Perbincangan juga ditumpukan kepada isi kandungan kontrak. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. 586 . Oxford University Press. A. penerimaan. Central law Book Company 3.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3110 UNDANG-UNDANG KONTRAK (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan jenis-jenis kontrak. 2. Law of Contract in Malaysia and Singapore. seperti perjanjian tidak bermoral. Kuala Lumpur. Salleh Buang dan Nordin Torji( 1992). Kemahiran Berkomunikasi IUEL3111 UNDANG-UNDANG JENAYAH (BM/BI) Kursus ini akan memperkenalkan konsep undang-undang jenayah sebagai salah satu undang-undang awam yang terpakai kepada semua warganegara. Undang-undang Kontrak di Malaysia. Menghuraikan remedi-remedi yang perlu jika berlakunya pelanggaran terma-terma kontrak 3. hukuman serta dalihandalihan dan pengecualian yang boleh diguna pakai. Bahagian kedua pula akan membincangkan kontrak batal. proses membuat kontrak yang merangkumi unsur-unsur tawaran. 2.G. dan keupayaan pihak-pihak berkontrak. niat. kontrak seragam serta pengecualian kepada syarat-syarat kontrak.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Myint Soe (1973). Membezakan di antara konsep undang-undang jenayah dan undangundang yang lain. Mengaplikasikan kewujudan dalihan dalam setiap perbuatan jenayah yang didakwa. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah 2. langsung. CMV Clarkson. KL Koh.J cxciii-cxcviii Kemahiran Insaniah 1. 3. Anita Abdul Rahim. Ini diikuti dengan jenis-jenis keterangan yang meliputi keterangan-keterangan lisan.A Morgan(1989). 2. Strict Liability in Criminal Law: A Comparative Approach. kepentingan. KL: Nurin Enterprise (1988) 4. keadaan.L Koh. Etika dan moral profesional IUEL3103 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM I (BM) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar-pelajar konsep Undang-undang Keterangan Islam dan perbandingannya dengan undangundang sivil. K. fakta berkaitan.L. Criminal Law in Malaysia and Singapore: Text and Materials KL: MLJ 2. asas dan konsep keterangan. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. al-Turuq al-Hukmiyyah. Ia bermula dengan latarbelakang undang-undang. 587 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . 3.KL:ILBS (2000) 5. The Penal Codes of Singapore and States of Malaya: Cases. 4. suratan. N.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Singapore: Law Book Co. dengar cakap dan kaedah keterangan terbaik. Pembelajaran berterusan dan pengurusan 4. Perbincangan juga meliputi aspek fakta iaitu fakta isu. fakta fizikal dan fakta mental. Zaleha Kamaruddin (1988). Menjelaskan tentang metodologi penggubalan undang-undang keterangan yang dipakai di Mahkamah Syariah dan Sivil. Membezakan di antara kesalahan sebenar dengan kesalahan pemula. Materials and Comments. Ibn al-Qayyim (1953). Mengaplikasi konsep keterangan dan fakta ke atas kes-kes perbicaraan Rujukan 1. Menganalisis konsep kesalahan membunuh dan membezakannnya dengan mematikan orang dengan salah Rujukan 1. Jenayah Homisid. Kemahiran kerja berpasukan 3. Siti Zubaidah Ismail “Provocation as a Defence in Malaysia: A Re-Examination of Its Applicability” [2001] 1 M. Mengenal pasti klasifikasi keterangan dan fakta 3. 2.

Ahmad Fathi (1976). 3. Mahmud Saedon Awang Othman. Menjelaskan kaedah-kaedah untuk membuktikan sesuatu fakta 2. 5. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. Menghuraikan tentang kelemahan dan kekurangan peruntukan undangundang yang ada serta pendekatan terbaik mengatasinya. Mengenal pasti beberapa aspek pembuktian seperti pihak yang menanggung beban bukti dan darjah pembuktian 3. 3. Ibn al-Qayyim (1953). Sementara itu aspek pembuktian pula meliputi konsep pembuktian. IUEL3203 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM 2 (BM) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus yang lalu dengan memberi penekankan beberapa aspek di dalam undang-undang keterangan Islam. Bahansi. 5. Secara umum ia merangkumi dua aspek iaitu aspek keterangan dan pembuktian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. iqrar. Janab’s Key To Criminal Procedure. Principles and Digests of The Law of Evidence. Hamid Sultan Abu Backer (2001). pihak yang menanggung beban bukti. Kemahiran Insaniah 1. Pakistan. KualaLumpur: Janab’s Co. kaedah pembuktian fakta serta bagaimana proses ini berjalan di mahkamah Syariah 5. Bahansi. Janab’s Key To Criminal Procedure. Nazariyah al-Ithbat. 2. Hamid Sultan Abu Backer (2001). University Book Agency. Principles and Digests of The Law of Evidence. Aspek keterangan termasuklah konsep al-bayyinah. M. Evidence and Professional Ethics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Monir (1986). Menilai kerelevanan fakta.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 2. Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. Mengaplikasi semua prinsip-prinsip keterangan dan pembuktian dalam keskes sebenar 4. al-shahadah. Evidence and Professional Ethics. Kursus ini merujuk kepada sistem perundangan semasa yang digunapakai di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 588 . Ahmad Fathi (1976). Undang-undang Keterangan Islam. Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. perpindahan beban bukti dan darjah pembuktian. al-Turuq al-Hukmiyyah. 4. Undang-undang Keterangan Islam. sumpah dan lain-lain kaedah pensabitan yang tidak disepakati oleh ulama. KualaLumpur: Janab’s Co. Pakistan. M. Mahmud Saedon Awang Othman. 2. Nazariyah al-Ithbat. Rujukan 1. Monir (1986). 5. University Book Agency.

Rylance. menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam mengahadapi suasana pentadbiran sebenar syariah di Malaysia khususnya di Jabatan. 2. Lewis.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. E. Markah akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan.L. ( 1991) The Elements of Drafting 8th ed. di firma-firma guaman atau biro guaman seluruh Malaysia selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan. Law Book Co Ltd. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Kuala Lumpur. Legal Writing and Drafting. Harun Mahmud Hashim. London. Rujukan Kemahiran Insaniah 1.jabatan Agama Islam negeri-negeri.jabatan Agama dan lain-lain pejabat pentadbiran yang berkaitan. 5. “ Preparation of Law Students for Law Practice”. IKIM 2. Majlis Agama Islam dan lain-lain jabatan berkaitan selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan . 4. 2. Gordon D( 1993). 3. Ahmad Ibrahim( 1997) . Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah.[1983] 1 CLJ 7 3. atau Pejabat Mufti. IUEL3105 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional LATIHAN INDUSTRI 1 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri 1 di Jabatan. Ltd . . Pelajar di kehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang latihan. 4. Blackstone Press Ltd 5. Sydney : Law Book Co. Paul ( 1994). Menjelaskan tentang pentadbiran syariah secara khususnya . 2. Pelajar dikehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang menjalani 589 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 1. 3. Piesse. IUEL3205 Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Berpasukan Etika dan Moral Profesional LATIHAN INDUSTRI 2 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri II di mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri . 4. Lewis & Kyrou’s Handy Hints On Legal Practice.

Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. J( 2006). Membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Learning Legal Rules: A Student’s Guide to Legal Method and Reasoning. 4. 3. 2. Holland. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. Blackstone Press Ltd IUEL4103 MEDIASI SYARIAH (BM/BI/BA) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prosedur mediasi Syariah seperti sulh yang berjalan di Mahkamah Syariah.Gaunt. Gurdial S Nijar( 2005) . 2. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Legal Writing and Drafting . Rylance. penyelesaian dan perundingan kes serta bagaimana persetujuan boleh dikuatkuasakan akan juga dibincangkan. C.A. Paul( 1994) . 590 . Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Isu-isu tertentu dalam mediasi seperti masalah kerahsiaan. Drafting for Lawyers. Oxford. Holmes Beach. Membezakan antara beberapa kaedah-kaedah yang terdapat dalam penyelesaian pertikaian. Menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam menghadapi suasana perundangan sebenar syariah di Malaysia Syariah dan badan-badan yang berkaitan. 6 th edition. Kemahiran Insaniah 1. Gurdial Singh Nijar( 2002). Markah yang akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan. Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession. Mempelajari kemahiran dalam bidang perundangan syariah khususnya Acara Mal dan Acara Jenayah Syariah. Fla:Wm. Ia juga akan mendedahkan para pelajar tentang asas serta konsep mediasi di dalam undang-undang Islam di samping menerangkan teknik-teknik dan etika mediasi dari perspektif Syariah dan juga konvensional. Oputa. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja berpasukan Rujukan 1. Menjelaskan tentang konsep mediasi syariah 2. Oxford University Press. 3. 5.( 1982). 4. London .Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 latihan. J& Webb.W.

Menganalisis aturcara dan prosedur jenayah syariah dalam proses keadilan jenayah. Families In Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling. United Kingdom: Curzon Press Ltd. 3. Powers and Jurisdiction of Shariah Courts . 4. Salleh Buang. 4. Singapore Subordinate Courts. Abdul Hamid Mohamed & Ahmad Ibrahim. 2. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Menghuraikan bidangkuasa jenayah dan ruanglingkup tugas agensi penguatkuasaan. Bermula dengan membuat dan memproses aduan. Alternative Dispute Resolution: The Emerging New Trend of Informal Justice. pelajar juga akan memahami tentang prosedur pendakwaan dan bagaimana membuat penghakiman. 4.” Penghukuman : Satu panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” [1409] Jurnal Hukum 49 2. Noor (1992). Mengaplikasikan kaedah-kaedah tersebut dalam penyelesaian pertikaian khususnya di mahkamah Syariah. 3.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Bhd. Syed Khalid Rashid (2002). memutuskan hukuman serta rayuan dan muraja’ah. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. KL: MLJ (2008) 591 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Menilai kekurangan dan kelemahan prosedural di agensi berkenaan serta mereka bentuk cadangan penyelesaian masalah 4. Managing Marital Disputes in Malaysia: Islamic Mediators and Conflict Resolution in The Syariah Courts. Singapore: Butterworths Asia IUEL4104 UNDANG-UNDANG ACARA JENAYAH SYARIAH (BM) Kursus ini mendedahkan para pelajar berkaitan prosedur berkaitan pra-bicara. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kerja Berpasukan Etika dan moral professional Rujukan 1. 5. Mengaplikasikan prosedur-prosedur yang relevan apabila melaksanakan tugas. Sharifah Zaleha Syed Hassan and Sven Cederroth (1997). 2. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam. pendakwaan dan Mahkamah Syariah 2. 3. (2000).” Nota Perbicaraan dan Penghakiman”[1414]JH 1 3. Rujukan 1. semasa bicara dan selepas sesuatu perbicaraan di mahkamah syariah. Siti Zalikhah Md. Farid Suffian Shuaib. Menilai keberkesanan mediasi syariah dalam penyelesaian konflik Kemahiran Insaniah 1. IIUM.

London. Pendedahan asas membabitkan maklumat tentang asas dan kelayakan masuk sebagai pengamal guaman syariah. Fla:Wm. tugas dan tanggungjawab sebagai peguam syarie. M.A. melayan pelanggan. Gurdial Singh Nijar( 2002). 3. Gurdial S Nijar( 2005). Jurnal Hukum. berucap dan pengendalian kes di mahkamah.W. London : Oceana Publication 5.Cherif Bassioni(ed) (1981) Islamic Criminal Justice System. Pelajar juga akan didedahkan dengan skil dan teknik pengurusan firma termasuk pengendalian akaun firma dan pelanggan. tanggungjawab/ amanah firma. 3. Rylance. Bahagian 2. Siti Zubaidah Ismail. 4. Legal Writing and Drafting . Pannett Alan ( 1992). Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. Oputa. 2. IUEL4106 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Kerja Berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional AMALAN PROFESIONAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran. C. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran perundangan dan guaman 3. 5. tatacara amalan guaman serta etika. London .Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 4. Managing The Law Firm. 5. Drafting for Lawyers. “ Hala tuju Penghukuman Mahkamah Syariah”.Gaunt.Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. (2008) Kemahiran Insaniah 1. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja Berpasukan 592 . Blackstone Press Ltd. penulisan perjanjian dan dokumentasi serta teknik berkomunikasi. Blackstone Press Ltd Kemahiran Insaniah 1. Mengenalpasti etika pengamalan Undang-undang Syariah Rujukan 1. 4.( 1982). 5. Paul( 1994). asas dan etika profesionalisme dalam bidang perundangan dan guaman syariah. Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession. 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan tentang kelayakan dan bidangkerja berkaitan pengamalan Undang-undang Syariah 2. Holmes Beach. 4.

Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan acara jenayah syariah. Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan Mal bagi Moot 1. Blackstone Press Limited Kemahiran Insanian 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. Avrom Sherr ( 1993) . Undang-Undang Keterangan Islam.Blackstone’s Book of Moots. Advocacy. Ahmad Ibrahim ( 1997). Setiap kes akan didengarkan di Mahkamah Mut seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan. Mahmud Saedon Awang Othman( 1997). DBP 5. Kerja berpasukan 3. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. memahami skil penghujahan yang betul dan penulisan penghujahan yang tepat. Gurdial Singh Nijar( 2002). Penghakiman dan Kepeguaman: al-Ahkam Jilid 5 . Pelajar ditugaskan untuk mengkaji hujah-hujah perundangan yang akan digunakan dalam kes tersebut . 593 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Menjelaskan kemahiran didalam bidang perundangan syariah yang membabitkan Latihan dalam Mahkamah sebagai ganti kepada latihan dalam kamar 2. Pembentangan hujah tersebut akan di perdengarkan di Mahkamah Moot seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan kepada kekuatan dan ketepatan sesuatu hujah. London : Blackstone Press Limited. Kuala Lumpur: DBP 4. Kuala Lumpur. Tim Kaye & Lynne Townley(1996). 2. Mengaplikasikan kompeten di dalam menghadapi suasana perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-Undang Acara Mal 3. Kemahiran Berkomunikasi IUEL4201 MOOT 2 (BM) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar di dalam advokasi lisan mahupun bertulis. Membina keyakinan diri dalam mengutarakan hujah dan pendapat berdasarkan fakta dan bukti yang diterima Rujukan 1.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4101 MOOT 1 (BM/BI) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar didalam advokasi lisan mahupun bertulis.

John (2000). 2. KL : Butterworths Asia. 594 . Menganalisis data kajian secara tersusun dan logik bagi menyokong atau menolak hipotesis kajian yang dijalankan. Snape. (1995) Advocacy in Court : A Beginner’s Guide. 2. The Cavendish Guide to Mooting : Cavendish. Kaye. 3. Tim.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. IUEL4180 Kemahiran Berkomunikasi pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran kerja berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat KERTAS PROJEK (BM) Kursus ini bertujuan melatih pelajar menjalankan penyelidikan ilmiah dengan mengaplikasikan metode-metode kajian yang sesuai dengan masalah kajian yang dikaji.Terry (1997). 3. 3. The Observer book of Moots. Mooting Manual. Mengaplikasikan metode penyelidikan dalam bidang syariah dan undangundang yang sesuai dalam projek penyelidikan yang dijalankan di bawah seliaan pensyarah di jabatan. Menghasilkan sebuah laporan penyelidikan dengan menggunakan metodemetode kajian yang sesuai dalam bidang pengajian mereka di bahagian Syariah. Barry (1986).(1996) Blackstone’s Book of Moots : Blackstone Press 5. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 4. Menjelaskan bagaimana menulis laporan ilmiah dengan format standard yang telah ditentukan oleh pihak akademi. Menjelaskan kemahiran dalam bidang perundangan syariah yang membabitkan latihan mahkamah 2. Pelajar akan diselia oleh seorang penyelia yang pakar dalam bidang kajiannya dari jabatan untuk memastikan kerja-kerja penyelidikan teratur dan data-data yang diperolehi mempunyai nilai validity dan kebolehpercayaan yang tinggi. Keith R Evans. Rujukan 1. Gygar. Malaysia : Blackstone Press. 4. Fitzpatrik. Di akhir semester. pelajar perlu mengemukakan hasil laporan penyelidikannya dengan mengikut format penulisan ilmiah yang telah ditentukan oleh akademi. 4. 2.KL : Sweet and Maxwell Kemahiran Insaniah 1. Mengaplikasikan perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-undang Jenayah Syariah.

KL: Butterworths Asia 2. Menghuraikan konsep asas undang-undang tort 2. kecuaian. ____________(1994) Undang-undang Fitnah di Malaysia dan Singapura. Prinsip –prinsip umum harta intelek dari perspektif undang-undang muamalat. cap dagangan. Mengenalpasti pihak-pihak yang akan bertanggungan dalam mana-mana kausa tindakan di mahkamah 4. 3. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. kelayakan . WVH Rogers(1994) Winfield and Jolowicz on Torts (14th ed. pemunyaan dan pemilikan hak cipta serta perlanggaran. Torts in Malaysia. 595 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . KL:DBP Kemahiran Insaniah 1. Menganalis bentuk-bentuk remedi yang boleh diperolehi oleh pihak yang menuntut Rujukan 1. Ia akan membabitkan kesalahan-kesalahan sivil termasuklah yang disengajakan seperti pencerobohan. liabiliti vikarius. IUEL3303 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Berkomunikasi UNDANG-UNDANG TORT (BM) Kursus ini akan menjelaskan bentuk Tort dan pelbagai fungsi dalam menangani konflik individu. Pemikiran kritis & Penyelesaian masalah IUEL3304 UNDANG. Norchaya Talib (2003). fitnah. tempoh masa perlindungan . Kemahiran Berkomunikasi 2. KL: UM Press 3.Principles of the Law of Tort in Malaysia : KL : MLJ Sdn Bhd. Hak cipta— prinsip-prinsip asas . strict liability. 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. dan lainnya. 4. kacau ganggu. Pengenalan undang-undang harta intelek secra keseluruhan – hak cipta. Norchaya Talib (1997). 4.UNDANG HARTA INTELEK (BM/BI) Para pelajar akan mempelajari undang-undang harta intelek di Malaysia merangkumi perkara-perkara utama berikut: 1. paten. Wan Azlan Ahmad and Mohsin Hingun (1998). 2. Torts in Malaysia. dan rekacipta industri.) London : Sweet and Maxwell 5. Membezakan di antara bentuk-bentuk pembelaan yang dapat di kemukakan oleh pihak yang dikenakan tanggungan 3.

4. 3. penyewaan. P. Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003). Paten. dan pemilikkan paten. Menilai sejauhmana kuasa yang dimiliki oleh Pihak Berkuasa Negeri sebagai badan yang berautoriti dalam perkara yang berkaitan dengan tanah 3. dan perkara penting lain seperti pindah milik. 2. hak-hak pihak berkuasa negeri. Kuala Lumpur. Perbincangan akan berkisar tentang konsep tanah dan ciri penting sistem Torrens yang terpakai di Malaysia.pajakan. Mengaplikasi kefahaman pelajar dengan permasalahan-permasalahan semasa tentang isu-isu berkaitan tanah di Malaysia. Mengenalpasti perlindungan-perlindungan yang diberikan ke atas harta intelek sama ada melalui statut mahupun Common Law. Rohazar Wati Zualcobley (1999) Undang-undang Hak Cipta di Malaysia. pendaftaran. perbincangan akan berkisar tentang pemilikan dan hak-hak pemilikan tanah. pemunyaan. 596 . Mengenalpasti latarbelakang dan sejarah system torrens yang terpakai dalam perkara berkaitan tanah di Malaysia 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. transaksi. Trade Mark Law in Malaysia: Cases and Commentary.perlanggaran dan remidi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Rujukan 1. Bhd. 2. Kemahiran Insaniah 1.Selain itu.prinsip asas. lien serta kedudukan tanah Rizab Melayu. Tetapvest Sdn. pemunyaan dan pemilikkan cap dagangan. 3. Mengaplikasikan undang-undang berkaitan dalam permasalahan/ kes/isu yang diberikan. Menganalisa prosedur-prosedur urusniaga berdasarkan peruntukan dalam Kanun Tanah Negara 1965 4.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Sweet and Maxwell Asia. pelanggaran dan remidi. Petaling Jaya. Lain-lain perbincangan akan tertumpu kepada pemilikan tidak boleh disangkal.Perbandingan dengan undang-undang Tanah Islam juga akan dibuat. gadaian. 3. 2. IUEL3305 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG TANAH (BM/BI) Bahagian pertama membincangkan pengenalan undang-undang tanah di Malaysia serta pengkajian prinsip-prinsip asas undang-undang tanah. Menghuraikan semua prinsip-prinsip penting sesuatu harta intelek. kelayakan pendaftaran. Jaya: Sweet & Maxwell Asia. Patent Law in Malaysia: Cases and Commentary. Cap dagangan – prinsip asas . Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003).

Siti Zubaidah Ismail. Membandingkan bentuk-bentuk penyelesaian perundangan di antara negara-negara yang berkaitan Rujukan 1. Vol. Salleh Buang(2001). “Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”. diskriminasi dll. Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah 597 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG .Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. 2. hal. 69-98 4. 4. Keang Sood. Kuala Lumpur. hal. Kuala Lumpur: Butterworth 3. Ahamad Ibrahim (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. (1419) JH. Pelajar juga didedahkan dengan penyelesaian menurut perundangan Islam mengenai keganasan terhadap wanita. Jil. No. hal.Malaysian Torrens System. (1998) Jurnal Undang-Undang IKIM. Teo and Lake Tee. Mohd Asri Abdullah. XII. IUEL3306 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG KEGANASAN TERHADAP WANITA (BM) Kursus ini akan memperkenalkan maksud dan skop keganasan terhadap wanita dan perbuatan-perbuatan ganas terhadap wanita termasuk rogol. Khaw. Kemahiran Berkomunikasi 2. DBP Kemahiran Insaniah 1. Noor Aziah Mohd Awal. 2.” Penghukuman: Satu Panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” (1409) Jurnal Hukum 49 Kemahiran Insaniah 1. 141-184 5. 4. Vol. Salleh Buang. Nik Abdul Rashid (1992). “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-Undang Islam dan Sivil di Malaysia”. Ia akan memokuskan kepada undangundang di Malaysia dan beberapa Negara Islam lain yang menangani masalah keganasan terhadap wanita. 2. (1995) Second Edition. (2000) Jurnal Undang-Undnag IKIM. Bah 11. “Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap Kes-kes Murtad”. Faculty of Law: Kuala Lumpur 2. No. Menghuraikan konsep dan bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita 2. 47-64 3. sumbang mahram. Land Law and Administration in Malaysia. KL: IKIM 2. 3. Membezakan langkah-langkah pencegahan penderaan menurut Islam ke dalam bentuk yang boleh diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah 3. Land Law in Malaysia: Cases and Commentary.

liabiliti produk. penyalahgunaan logo iklan bagi makanan dan barangan gunaan orang Islam. Etika dan Moral Profesional IUEL3307 UNDANG-UNDANG PENGGUNA (BM/BI) Subjek ini secara keseluruhan akan mengkaji prinsip-prinsip penting mengenai undang-undang pengguna. Mengenal pasti perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada para pengguna apabila hak-hak mereka dilanggar 3. London 2. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 4. Geraint G. keselamatan produk. subjek ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai unsur-unsur penipuan serta amalan perdagangan yang tidak jujur. Ashgate Publishing. insentif cukai yang melibatkan rebat dan pengurangan cukai individu dan korporat menurt peruntukan dalam the Labuan 598 . Mohd Hamdan Adnan(2005). isu penguatkuasaan undang-undang baru. Undang-undang yang terpakai dan kuasa mengutip dan membahagikan zakat dan pembahagian zakat semasa. IUEL4301 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN BAITULMAL (BM/BI) Kursus ini mengandungi maklumat-maklumat berhubung dengan bidangkuasa pentadbiran dan pengurusan zakat di Malaysia. 3. pengenaan zakat pada orang kurang upaya. (2005) Consumer Protection Law . Min Aun(2002). Wu. sistem piramid. Seperti penyalahgunaan iklan . menyelesaikan permasalahan/ kes/isu yang diberikan dengan mengaplikasi undang-undang yang berkaitan. Ia mencakupi isu-isu berkaitan dengan kontrak pengguna. 4. Membandingkan kaedah yang terbaik dalam membuat aduan bagi kes-kes yang berkaitan kepenggunaan Rujukan 1. Selain itu mendedahkan pelajar kepada mahkamah sebagai tempat litigasi bagi pengguna yang menghadapi masalah. Pearson Education Malaysia: Selangor Kemahiran Insaniah 1. dan lain-lain. 2. Tribunal Tuntutan Pengguna juga berfungsi sedemikian.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Perjuangan Perundangan Pengguna. Selain dari itu. Selain itu. IBS. Consumer Protection Act 1999: Supply of Goods and Services. kredit konsumer. menghuraikan hak-hak yang tersedia kepada penguna menurut undangundang. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Petaling Jaya 3. Howells. Skop seterusnya adalah dari segi praktikal seperti akses kepada perundangan. 2.

«Pembayaran Zakat dan Fitrah”.). Jurnal Undang-undang IKIM. S. 4. 4. 4(2). Perbincangan secara khusus dibuat terhadap teks dan huraian Piagam Madinah. Mengidentifikasikan jenis-jenis harta kontemporari yang boleh dikenakan zakat dan mekanisme pembayarannya selaras dengan perkembangan semasa. hak asasi manusia. Menghuraikan undang-undang zakat dan baitulmal di Malaysia serta isu-isu perundangan berbangkit. IUEL4304 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Komunikasi UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN ISLAM (BM) Kursus ini dimulakan dengan perbincangan konsep sistem politik Islam atau al-siyasah al-syar’iyyah. Kursus ini meliputi kedudukan perlembagaan di dalam sesebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Jan.9 (1). 2. 2. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 599 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Kemahiran Insaniah . hh. Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid (2003). Ia juga merangkumi kedaulatan undang-undang. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah 3. Kemahiran Insaniah 1. eksekutif dan kehakiman. 3. 3. Pengurusan Zakat. IKIM Law Journal. “Undang-undang Zakat Dan Penguatkuasaannya Di Malaysia”. Rujukan 1. July-Dec. Hasanul Zaman (1991). Leicester: Islamic Foundation. Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. kebebasan dan kewarganegaraan.M. Membentuk tafsiran baru bagi asnaf-asnaf zakat terutamanya di bawah kategori al-riqab mengikut situasi dan keperluan semasa. dalam Ahmad Hidayat Buang (ed. Siti Mashitoh Mahamood (2005). 2000 5. Kemahiran berkomunikasi 2. KL: DBP. 5.hh. Economic Function of an Islamic State. Siti Mashitoh Mahamood (2007). ).263-288 3. Penekanan diberikan kepada kandungan perlembagaan Islam meliputi pembahagian kuasa kepada legislatif.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. – June 2005. 1. Vol. “Pentadbiran Kumpulan Wang Majlis dan Baitulmal di Malaysia”. Mengenalpasti bidang kuasa institusi-institusi yang terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan zakat dan baitulmal di Malaysia.353-374 2. Vol. 4. Zaini Nasohah (2000). Menganalisis isu-isu semasa berkaitan zakat dan baitulmal serta mencadangkan penyelesaiannya.

Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publications IUEL4305 UNDANG-UNDANG ISLAM DAN GENDER (BM/BI/BA) Kursus ini memberi penekanan kepada isu-isu semasa mengenai gender dan bagaimana penyelesaiannya menurut perundangan Islam. Md Akhir Yaacob (1988).R (1955). 8th ed. translated and edited by Khurshid Ahmad. in M. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan konsep gender menurut perspektif Undang-undang Islam 2. Gibb. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Menganalisis isu-isu semasa gender dari perspektif Undang-undang Islam 5. Syed Abul al-A‘la (1983). pp. 4. 2. Law in the Middle East. Ahmad Ibrahim et. Kemahiran Insaniah 1. Al-Maudoodi. Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan. Menganalisis cadangan secara kritis terhadap Perlembagaan Persekutuan berdasarkan falsafah perlembagaan Islam.J. Kursus ini merangkumi kupasan terhadap perundangan tempatan dan antarabangsa mengenai wanita yang antara lainnya menyentuh tentang diskriminasi. Lahore: Islamic Publications.A. Abdul Aziz Bari (2005). 5. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Komunikasi Etika dan moral professional Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 3.al. Menjelaskan tentang sejarah dan latarbelakang sistem politik dan perlembagaan Islam 2.3-27. Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Membezakan antara pemikiran Feminisma barat dan Islam 4. perlindungan. (1999).). The Islamic Law and Constitution. Washington : The Middle East Institute . Mengenal pasti secara perbandingan perbezaan falsafah perlembagaan Islam dengan perlembagaan lain 3. Menghuraikan kedudukan wanita dari pelbagai aspek menurut Undangundang Islam 3. Rujukan 1. 3. Membezakan kelemahan dan kekurangan Perlembagaan Malaysia khususnya yang berkaitan hal-ehwal Islam 4.Khadduri and H. “Constitutional Organization”. kesalahan dan sebagainya. 4. 2. Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan. H. Menganalisis peranan Konvensyen Antarabangsa dalam memberi perlindungan terhadap wanita 600 .Liebesny (eds.

Criminology and Criminal Justice. Kaherah: Akademiah al-Surtoh 5. 3. 3. Williams (1991). New York: Syracuse University Press. 4. Menganalisis kedudukan tanggungjawab jenayah secara perbandingan. Mengklasifikasikan jenis-jenis penjenayah berdasarkan klasifikasi yang ada 4. t. Menghuraikan konsep asas tentang kriminologi Islam. Dar alI`tisam. Membezakan di antara teori-teori kriminologi menurut Islam dan Barat. Kaherah: Matba’ah al-Saadah 601 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Hasil Pembelajaran . Esposito. 1993 4. J. Kita juga akan membincangkan falsafah Islam tentang fitrah semulajadi manusia serta kaitannya dengan kecenderungan melakukan jenayah : adakah perilaku jenayah seseorang telah ditentukan sejak azali ataukah dia bebas menentukan bentuk perilakunya. 2. Islam and Criminality. London: Blacstone Press 3. pelajar akan mempelajari berkenaan sejarah permulaan kriminologi dalam Islam dan Barat. Kemahiran Insaniah 1. Lahore: Idara Minhaj al-Quran 4. 2.t . Raihanah Abdullah. Pelbagai pandangan mazhab akan dikaji. Textbook on Criminology. Muhammad Tahir (1988). 2. Mereka juga akan didedahkan dengan perbicangan berkaitan teori-teori perlakuan jenayah seperti “theory of Inborn Criminality” ilham Lombroso dan teori-teori lain pasca-Lombroso. Islam and Nation Building. al-Zahirah al-Ijramiyah Bayna alFahm wa-al-Tahlil. Muhamad Fata (1970). 2001 IUEL4306 KRIMINOLOGI ISLAM (BM) Dalam kursus ini. Rujukan 1. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Katherine S. Women. Wanita dan Perundangan Islam. Khalil. Faisal Othman. al-Qadri. 1982. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur. Ahmad Diyaq Din Abdullah (1990). ‘Ilm al-Nafs al-Jina’i. Women in Muslim Family Law. 3. John L. London: Butterworths Publication 2. Hall Williams (1982).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Muhammad bin Umar Utayni. Huquq al-Mar’ah fi al-Ziwaj. E. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Menghuraikan proses dan kaedah pengeluaran fatwa serta pewartaan fatwa 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas. Cambridge Mass: Harvard University Press IUEL4308 UNDANG-UNDANG MUAMALAT ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini mempunyai kaitan rapat dengan kursus Fiqh al-Muamalat dan Kontrak Muamalat yang akan menyentuh secara lanjut aplikasi kontrak-kontrak utama muamalah Islam dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. M. Khalid et.al. (bab 5) 3. Dokumentasi Perjanjian Kewangan.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4307 UNDANG-UNDANG DAN FATWA DI MALAYSIA (BM/BI/BA) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar peranan fatwa dalam perundangan Malaysia. Beberapa isu yang berkaitan fatwa seperti penguatkuasaan. Fatwa di Malaysia. 4. status sebagai undang-undang kecil. 3.) (1996). Institusi Pentadbiran Undangundang dan Kehakiman Islam. Mahmud Saedon Awang Othman (1996). Bidangkuasa Mahkamah dan Muamalah Islam dan isu-isu yang timbul di dalam kes-kes di Mahkamah 4. Menjelaskan pengertian dan status fatwa dalam konteks perundangan Islam dan Malaysia 2. Mengenalpasti kaedah istinbat yang digunakan dalam pengeluaran fatwa Rujukan 1. Perbankan Islam dan Takaful 602 . Pelajar juga akan didedahkan kepada proses dan prosedur pengeluaran serta pewartaan fatwa sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kemahiran Insaniah 1. 2. (eds. penguatkuasaan dan pematuhan 4. Ahmad Hidayat Buang (penyunting) (2004). Prinsip dan aplikasi produk perbankan dan kewangan Islam serta Takaful 5. Perbincangan kursus ini merangkumi topik-topik berikut: 1. Akademi Pengajian Islam. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Berkomunikasi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menganalisis kesan fatwa berkenaan dari aspek pelaksanaan. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang. Proses kelulusan dan pemantauan kewangan Islam di Malaysia 3. Universiti Malaya. 2. penerimaan dan pematuhan oleh masyarakat serta pemerintah terhadap fatwa juga akan dibincangkan. Latarbelakang ringkas undang-undang kontrak dan komersial Malaysia dan hubungannya dengan muamalat Islam 2. Masud.

Islamic Law and Finance. Hayes. Menjelaskan prinsip dan kaedah aplikasi produk-produk kewangan dan perbankan Islam serta Takaful 4. prinsip undang-undangnya.). Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. E. Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim (eds. Nik Norzrul Thani et. 3. 5. pemakaian konsep istibdal dan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam perkara wakaf. Menganalisis kes-kes perundangan berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam Rujukan 1. Islamic Finance: Innovation and Growth. peruntukan berkaitan wakaf keluarga. Menganalisis maklumat tambahan berkaitan produk-produk kewangan Islam secara sistematik bagi tujuan penyelidikan lanjutan. Vogel. Law and Practice of Islamic Banking and Finance. Kemahiran Insaniah 1.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan undang-undang dan peraturan yang terpakai di dalam sistem kewangan Islam di Malaysia 2. Sweet and Maxwell Asia. Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dalam pentadbiran wakaf di Malaysia termasuklah pendedahan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil dalam mengendalikan kes-kes berkaitan wakaf 603 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . III. 2002. Perbincangan seterusnya akan menekankan kepada isu-isu perundangan dan pengurusan harta wakaf di Malaysia seperti analisis kepada peruntukan undang-undang mengenai wakaf. Kupasan akan membabitkan sama undangundang yang terpakai bagi pentadbiran dan pengurusan harta wakaf di Malaysia khususnya berkaitan kuasa yang diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf di negara ini. Mengenalpasti proses kelulusan produk perbankan Islam dan bidangkuasa Mahkamah dalam perkara kewangan Islam 3. Asas-asas penderafan dokumentasi perjanjian bagi wakaf turut didedahkan kepada pelajar. Frank and Samuel L. 2.al. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2003. 1998. Menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar mengenai wakaf mengikut hukum syarak 2. Kluwer Law International.. isu pembangunan tanah dan harta wakaf. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. Kemahiran berkomunikasi IUEL4309 UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN WAKAF (BM/BI) Kursus ini membincangkan tentang konsep asas undang-undang wakaf mengikut perspektif Syariah. London: Euromoney Books.

Kuala Lumpur: DBP 4. 1st edition. 5. Ahkam al-Awqaf. 2. Othman (1982). KL: Prime Minister’s Department 5. Islamic Law with Special Reference to the Institution of Waqf.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Mohd. Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia.) (1999). Kamarudin Ngah (1992). Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Berkomunikasi 604 . Amman: Dar `Ammar Kemahiran Insaniah 1. Siti Mashitoh Mahamood (2006). Menganalisis masalah-masalah wakaf dan penyelesaiannya Rujukan 1. Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives. Isu Pembangunan Tanah Wakaf. Zakat dan Haji dalam pentadbiran harta-harta ini 4. KL: IKIM 3. Mustafa Ahmad (1997). 3. Al-Zarqa’. Zain Hj. Mengaplikasikan asas-asas dokumentasi perjanjian wakaf dengan mengaplikasikan undang-undang dan Hukum Syarak yang relevan. Menerangkan bagaimana wakaf ditadbir di Malaysia khususnya kuasakuasa Majlis Agama Islam negeri dan Jabatan Wakaf. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 2. Nik Mustapha Nik Hassan (ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->