ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER
Makalah di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Study Islam Dosen Pengampu: M. Zaenudin, S.Hi, M.Si

Disusun oleh: ‡ Muhammad Sokhib ‡ Romli Yusuf ‡ Sri Handayani ( 106013343 ) ( 106013342 ) ( 106013341 ) .

ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER ISLAM DAN HAM PENGERTIAN HAM CIRI POKOK HAKIKAT HAM HAM DALAM ISLAM HAM DALAM MASYARAKAT MODERN DEMOKRASI DAN KEPEMIMPINAN ISLAM NEGARA DALAM PANDANGAN ISLAM PENGERTIAN DEMOKRASI MUSYAWARAH ISLAM DEFINISI MUSYAWARAH PRINSIP DASAR MUSYAWARAH TEOKRASI DAN DEMOKRASI .

dijunjung tinggi. dan dilindungi oleh negara. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dan dalam manusia. demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia . Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati. hukum.Pengertian HAM Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa. pemerintah dan setiap orang. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. etnis.Ciri Pokok Hakikat HAM HAM tidak perlu diberikan. dibeli ataupun diwarisi. 2003). ras. agama. HAM tidak bisa dilanggar. .

QS. Al-Kafirun(109):6 ) memperoleh haknya (QS. At-Taubah(9):122. AL-An¶am (6):151. An-Nisa¶(4):2 dan 32 ) hak memilih pekerjaan yang layak (QS. ). Al-Mujadalah (58):11 ) . AlBaqarah(2):256. QS. Al-Maidah(5):32. QS. Dalam Al-Qur¶an Allah menjamin hak-hak manusia. Inilah yang membedakan konsep Barat tentang HAM dengan konsep Islam. seperti: Islam melarang umatnya untuk membunuh ( QS. Melindungi hak hidup ( QS. Al-Mulk (67):15 ) hak mendapatkan pembelajaran (QS. QS. Al-Baqarah(2):195 ) Hak merdeka beragama (QS. An-Nissa¶(4):93. Yunus(10):99. QS.HAM DALAM ISLAM HAM dalam Islam lebih dikenal dengan istilah huquq alinsan ad-dhoruriyyah dan huquq Allah. Dalam Islam huquq al-insan ad-dhoruriyyah dan huquq Allah tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya.

Penerapan HAM Dalam Masyarakat Modern Rumusan HAM oleh Franklin Delano Rosevelt yang disebut ³Four Freedoms ( empat kebebasan )´ yaitu : a) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech) b) Kebebasan untuk beragama (freedom of religion) c) Kebebasan dari ketakutan (freedom of fear) d) Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want) .

Sejalan dengan pemikiran itu. Menghancurkan peradaban dan budaya Negara lain dengan dalih penegakan HAM. Di Arab yang notabene ikonnya Agama Islam sering kita dengar penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap tkw-tkw kita. menetapkan pernyataan sedunia tentang HAM yaitu Universal Declaration of Human Rights Akan tetapi kenyataan yang terjadi dewasa ini baik di Negara yang mayoritas warganya beragama Islam maupun di Negara-negara barat yang jadi tolok ukur penerapan HAM. banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. . Amerika sendiri sebagai perumus HAM dengan seenaknya menyerang Negara lain. maka komisi Hak-Hak Asasi yang berdiri sejak 1946 oleh PBB.

sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat . yaitu demos yang berarti rakyat.DEMOKRASI DAN KEPEMIMPINAN ISLAM Pengertian Demokrasi : Istilah ³demokrasi´ berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat. Kata demokrasi berasal dari dua kata.

kadang timbul perselisihan dan pertentangan Maka diperlukan kaidah untuk mengatur. Karena itu maafkanlah mereka. makhluk aktualisasi diri. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Musyawarah Islam ‡ Al-Qur an surat Ali-Imron ayat 159: Manusia sering disebut makhluk social. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya´. yaitu musyawarah : ) ‡ Artinya: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. satu sama lainnya saling membutuhkan Karena efek berkumpul dan berkelompok antara individuindividu yang berbeda karakter itu. maka bertawakallah kepada Allah. mohonkanlah ampun bagi mereka. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. (QS Al-Imron :159) . dan makhluk yang berbicara atau makhluk berpikir. manusia adalah makhluk yang senang berkelompok dan berkumpul. Sebagai makhluk social. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. makhluk ekonomi.

 Dalam masalah tawanan beliau mengambil pendapat Abu Bakar. Dalam hal ini beliau mengambil pendapat Al Habbat ibn Al Mundzir. Ini semuanya menetapkan.Sunah amaliyah penuh dengan bukti-bukti bahwa Rosulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat dan beliau tidak suka memakai pikirannya sendiri  Nabi bermusyawarah tentang posisi yang baik ditempati tentara Islam dalam peperangan Badar.  Para sahabat juga mengikuti sunnahnya. Dalam masa Khalifah Umar para Qurra itulah anggota majlis Umar dan anggota musyawarahnya. . bahwa tata aturan pemerintahan di masa Ar Rasyidin ialah tata aturan yang parlementer yang bersendikan musyawarah. ada yang tua dan ada yang muda.

Prinsip DasarMusyawarah: a) Memelihara amanah Allah dengan sebaik-baiknya. menyampaikan hak kepada ahlinya.Definisi Musyawarah  Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian bersama. politik. Menegakkan keadilan dalam segala urusan social. b) c) . ekonomi baik kepada diri sendiri. Taat dan patuh pada undangundang yang telah ditetapkan. dan mengakui segala hak dengan penuh.  Dalam ilmu ushul fiqh. musyawarah disebut ijmak. Ia merupakan metode untuk mengetahui pendapat yang benar untuk diambil kata sepakat yang dijadikan pedoman untuk ditaati bersama. keluarga ataupun masyarakat.

Sementara demokrasi sebagai idiologi adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatif serta absolute dan senantiasa mengansumsikan proses tawar menawar secara horizontal antara sesama manusia. Melainkan dalam model teokrasi kebenaran mutlak ada di tangan Allah. .Teokrasi dan Demokrasi Suara mayoritas dalam musyawarah bukanlah tolok ukur kebenaran yang mutlak menurut konsep Islam. karena dalam berbagai ayat dan surah dalam Al-Qur¶an jelas tidak membenarkan asumsi bahwa suara mayoritas mutlak kebenarannya.

yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. staat. adanya wilayah (daerah) dan adanya pemerintah yang berdaulat. yakni adanya masyarakat (rakyat). Negara menduduki peranan yang penting setelah agama. etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah Negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah Negara. Secara terminology. Staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis). Max Weber mendefinisikan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu.NEGARA DALAM PANDANGAN ISLAM Secara literal istilah Negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing. Dalam konsep Islam.´ . hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. ( ) Artinya: ³ Cinta kepada Negara merupakan bagian dari iman. yakni state (bahasa Inggris). kata state. Mencintai Negara dikategorikan sebagian dari iman.

Naluri inilah yang selalu menggiring manusia untuk membentuk kelompok ketika mereka merasa memiliki kesamaan. Ayat-ayat inilah yang mengejawantah bahwa manusia memang diciptakan untuk berkelompok. dan raja Fir¶aun pada zaman Nabi Musa As. Sungguh Allah Maha Mengetahui´. kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu saling mengenal. yang paling beruntung diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Keinginan berkelompok itu diberikan oleh Allah dalam bentuk naluri. . Kemunculan negara-negara yang disebutkan dalam kedua ayat itu bukan merupakan warisan kerajaan sebelumnya.Firman Allah Swt juga dalam surat al Hujurat ayat 13: ³Wahai manusia. Kisah-kisah ini tertera dalam al Qur¶an surat Saba¶ ayat 15 dan surat al Fajr ayat 10. sungguh. atau pembentukannya terinspirasi dari kerajaan sebelumnya. maupun perbedaan. Allah baru menyebut institusi yang bernama negara dalam al Qur¶an ketika menceritakan kisah ratu Balqis pada zaman Nabi Sulaiman As. Kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan. Sungguh.

Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.KESIMPULAN 1. Islam mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang sekiranya menimbulkan pertentangan. 2. . Sebagai umat muslim kita diwajibkan menyandarkan segala persoalan kepada sumber-sumber hukum Islam yang telah Allah tentukan." (HR. yakni AlQur¶an dan Al-Hadits. Seperti yang telah Allah ajarkan dalam Al-Qur¶an Surah Al-Imron:159. hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu. 3. Bukhari dan Muslim). Sebagai muslim yang tinggal di Negara Indonesia yang menganut system demokrasi dalam pemerintahannya. kita tidak bisa memaksakan argument kita sebagai muslim bahwa demokrasi bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga ketika kita dihadapkan dengan isu-isu perkembangan budaya maupun social yang terus menyelimuti kehidupan kita. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal.

Qur¶an selain memuat ajaran tentang ibadah.4. sebagai anggota keluarga. 5. dari umat sebagai individu. Agama Islam merupakan program yang abadi dan universal bagi kehidupan manusia di dunia dan akherat. yakni: 10 : ) Artinya: sebuah negeri yang baik dan diampuni oleh Allah. masyarakat. Semboyan umat Islam dalam kehidupan bernegara. membawa tekad yang gigih untuk memperjuangkan bangsa ini sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh bangsa ini. Al. telah dimuat pula risalah hidup kemasyarakatan umat. As-Saba :15) . (QS. dan Negara. Agar tujuan hidup bahagia dunia dan akherat dapat terwujud.

ARIGATO GOSAIMAH .

Wb ) DADA«DA«.Uuuumm mmaaaahhhhhhhhhhhhhh hhhhhh««« .(Wassalamu alaikum Wr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful