Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

1
SoaIan-soaIan Perbincangan:

1. Bagaimanakah konsep integrasi berbeza daripada konsep asimilasi dalam
konteks memupuk perpaduan nasional ?
2. Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda, huraikan faktor-faktor yang
mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
3. Jelaskan sikap akomodatif yang wujud semasa penggubalan Perlembagaan
Malaysia.
4. Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan
etnik yang harmonis di Malaysia.
5. Berdasarkan kepada pembacaan anda, jelaskan sejarah penggubahan
perlembagaan negara Malaysia dalam bentuk peta minda.
6. Huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap golongan etnik di Malaysia
dalam menuntut kemerdekaan
7. Berdasarkan kepada pembacaan anda, sediakan satu pelan tindakan tentang
usaha anda untuk mengeratkan perhubungan antara etnik murid kelas di
sekolah anda.
8. Berdasarkan kepada pembacaan dan pemerhatian anda, hasilkan satu
laporan ringkas yang mengandungi maklumat tentang peranan sekolah anda
dalam mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

2
SoaIan 1:
Bagaimanakah konsep integrasi berbeza daripada konsep asimiIasi daIam
konteks memupuk perpaduan kaum ?

Perpaduan boleh diertikan sebagai suatu proses yang menyatupadukan
seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai bersama yang dapat diterima serta perasaan
cintakan dan banggakan tanah air.
Asas Perpaduan Kaum di MaIaysia
1 Perkongsian Kuasa PoIitik
Pemimpin 3 kaum utama (Melayu, Cina dan Ìndia) telah menyedari bahawa
tolak ansur politik dan perkongsian kuasa amat perlu dijaga dan dilaksanakan
dengan adil bagi mengelakkan berlakunya perebutan kuasa dan perpecahan.
Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, kerusi dalam pilihraya dan calon-calon
yang bertanding tidak boleh hanya dikuasai oleh satu kaum sahaja dan
pembahagian yang adil amat dititikberatkan dalam usaha menjayakan perkongsian
kuasa politik di Malaysia;
2 Kerajaan Demokrasi
Semua warga negara yang memenuhi syarat dan tidak melanggar undang-
undang negara, boleh menyuarakan pendapat, kritikan dan memilih calon dalam
pilihanraya dengan bebas dan adil. Siapa yang menang dengan dalam pilihanraya
dengan suara majoriti berhak menjadi wakil rakyat dan boleh menyuarakan aspirasi
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

3
rakyat melalui saluran yang ditetapkan seperti di Dewan Undangan Negeri atau
Dewan Rakyat.
MenghiIangkan Jurang Ekonomi Antara Kaum
Kadar kemiskinan yang tertinggi masih dipegang oleh kaum pribumi. Jika
ianya dibiarkan akan timbul masalah lain antaranya kecemburuan sosial antara
pribumi dengan kaum-kaum lain, merasa diri tertindas, gejala sosial, peningkatan
kadar jenayah dan sebagainya. Bagi mengatasi keadaan ini, pembahagian "kek
ekonomi" mestilah dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan keperluan kaum
yang ada di Malaysia. Kaum yang lemah dan miskin perlu dibantu dengan pelbagai
cara untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.
4 Meningkatkan Taraf Pendidikan Pribumi
Jurang Pendidikan dan Jurang ekonomi saling berkait antara satu dengan
lain. Jika pendidikan mereka lebih baik maka peluang untuk menambah
pendapatan/meningkatkan ekonomi keluarga adalah lebih besar. Tahap
pemikirannya juga akan berubah menjadi lebih baik.
5 ToIeransi Budaya & Agama
Memupuk rasa hormat dan menerima budaya dan agama kaum lain.
Memberi ruang kepada kaum lain mengamalkan budaya dan agama masing-masing
tanpa cuba mempengaruhi/mengganggu antara satu sama lain.


Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

4
KONSEP INTEGRASI
Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional
dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, dan lokasi
dalam sesebuah unit politik. Unsur-unsur integrasi terdiri daripada :
i. Integrasi WiIayah yang bertujuan mengurangkan jurang perbezaan
pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur.
Di Malaysia, tumpuan integrasi wilayah ialah antara Malaysia Barat dengan Malaysia
Timur dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia dengan Pantai Barat Semenanjung
Malaysia;
ii. Integrasi ekonomi yang boleh diertikan sebagai usaha-usaha untuk
mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik;
iii. Integrasi kebudayaan antara lainnya melibatkan usaha-usaha untuk
membentuk satu kebudayaan kebangsaan;
iv. Integrasi sosiaI ialah merangkumi usaha-usaha menyatupadukan rakyat
melalui program sosial seperti sukan, pendidikan, perumahan, dan kesihatan.
v. Integrasi pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan satu sistem
pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani, dan
rohani; dan
vi. Integrasi poIitik yang merangkumi usaha-usaha menyatupadukan rakyat
melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

3
Dalam proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah merupakan
suatu usaha yang mudah. Ìntegrasi merupakan satu proses yang amat kompleks.
Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula
dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati
iaitu amalgamasi. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah-wilayah dalam
sesebuah negara dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai.
Perhubungan ini seterusnya mampu menuan sosgurangkan konflik dan
mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara
pelbagai pihak.
KONSEP ASIMILASI
AsimiIasi merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara
kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan
kebudayaan dan identiti yang sama. Menurut Vander Zanden ( ahli sosiologi ),
asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir,
berperasaan dan bertindak secara berlainan, menjadi satu dalam kesatuan sosial
serta budaya yang sama ( Chew Hock Thye. 1975).
Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan
penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Konsep yang diwakili dengan
formula A+B+C=A, di sini A dalam hal ini mewakili golongan dominan sementara itu
B dan C mewakili kumpulan etnik minoriti. Antara contohnya ialah orang Melayu di
Thailand yang telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa,
dan hampir semua aspek kehidupan mereka kecuali agama telah disatukan dengan
amalan dan cara hidup orang Thai. Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas
masyarakat Jawa, Cina Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan contoh berlakunya
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

6
proses asimilasi. Namun, bagi etnik Cina di Kelantan dan Baba dan Nyonya di
Melaka, asimilasi berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan
kepercayaan dan agama.
Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli
kumpulan etnik berbeza budaya bagi tempoh masa yang lama. Kejayaan asimilasi
umumnya bergantung kepada; kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti
mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti ; terdapat banyak persamaan
budaya antara kumpulan etnik ; dan kesanggupan kumpulan etnik majoriti menerima
kumpulan etnik minoriti.
KESIMPULAN
Kepelbagaian etnik di atas sama ada secara langsung atau tidak memainkan
peranan penting dalam hubungan etnik di Malaysia. Keharmonian hubungan etnik di
Malaysia terlihat dalam setiap lapisan masyarakat melalui rumah terbuka,
penerimaan budaya antara etnik dan perkongsian kuasa. Sebagai ahli masyarakat
Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, kita harus menggelakkan
sikap prejudis, stereotaip, rasisme, dan dikriminasi bagi memupuk keharmonian dan
perpaduan nasional. Sebaliknya konsep seperti akomodasi wajar dijadikan panduan
dalam menjalinkan hubungan pelbagai etnik di Malaysia.


Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

7
SoaIan 2:
PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA
PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH
Dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggara
ialah plurality dan masyarakat plural (plural society).
PIuraIiti : istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai bangsa
di alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah ( Eropah ) yang
terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di
sebaliknya.
Masyarakat PIuraI : ianya terbentuk selepas zaman kedatangan orang-orang
Eropah. Penjajah membawa masuk pendatang asing dari China dan Ìndia ke Asia
Tenggara untuk kepentingan ekonomi. Dasar penjajah menyebabkan mereka gagal
berasimilasi dengan penduduk, alam sekitar dan system social-politik-agama yang
wujud di Asia Tenggara. Kesannya daripada itu wujudlah kelompok-kelompok
masyarakat yang hidup terasing daripada kelompok yang lain walaupun tinggal di
tempat yang sama (Masyarakat Majmuk).
Penjajahan Barat menjadi titik pemisah antara Pluraliti dan Masyarakat Plural.
Di mana mereka telah memperkenalkan sistem mereka yang menggalakkan
perkembangan masyarakat pluralistik. Pluraliti alam Melayu boleh dikaji berdasarkan
plurality social dan alam sekitar. Pluraliti social dapat dilihat berdasarkan reality
kehidupan masyarakat yang ada. Pluraliti alam sekitar merujuk kepada leadaan
alam sekitar dan muka bumi alam Melayu yang begitu mudah berinteraksi dengan
kawasan-kawasan lain di dunia. Contohnya, Bunga raya adalah dibawa dari
Kepulauan Pasifik, manakala getah pula berasal dari Brazil.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

8
Pembentukan PIuraIiti di aIam MeIayu
1 Hubungan dengan China dan India
Hubungan antara alam Melayu dengan China dan Ìndia ini telah lama berlaku.
Hubungan yang terjalin ini adalah disebabkan oleh faktor perdagangan dari kedua-
dua benua tersebut di mana alam Melayu merupakan tempat persinggahan para
pedagang bagi memperdagangkan bahan-bahan yang mereka bawa bersama.
Hubungan perdagangan secara langsung antara Gugusan Kepulauan Melayu
dengan China telah diasaskan pada awal a bad ke-5 Masihi. Hubungan tersebut
gterladi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perdagangan dan pendidikan. Alam
Melayu juga terkenal sebagai pusat pengajian dan penyebaran ilmu pengetahuan
sejak abad ke-7 Masihi.

2 Zaman Hinduisme dan Buddhisme
Pembentukan Pluraliti di alam Melayu juga dipengaruhi oleh agama dan
kebudayaan Ìndia. Di mana masyarakat alam Melayu terutamanya dalam kalangan
raja dan bangsawan telah menerima unsur-unsur agama Hindu dan Buddha yang
tidak bercanggah dengan kepercayaan tempatan. Pengaruh Hinduisme dan
Buddhisme tidak member kesan yang besar dalam kehidupan rakyat biasa berbeza
dengan pengaruh Ìslam (menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas). Satu aspek
lagi menurut Al-Attas ialah tidak terdapat kitab-kitab yang membincangkan idea-idea
besar seperti falsafah, ketuhanan, metafizik dan sebagainya berasaskan Hinduisme
dan Buddhisme di alam Melayu. Apa yang ada atau terdapat cuma kitab-kitab yang
bersifat keseniaan terutamanya dalam bahasa Jawa.
Hinduisme dan Buddhisme diterima baik di kalangan pemerintah alam Melayu
sebelum kedatangan Ìslam. Mitos Hinduisme telah mengukuhkan lagi institusi raja di
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

9
alam Melayu. Kebesaran raja-raja juga digambarkan menerusi candi-candi yang
didirikan.

PenjeImaan dari segi materiaI dan non-materiaI
Penjelmaan ini dapat dilihat dan difahami berdasarkan perubahan yang
bersifat epistemological yang dibawa oleh penjajah British. Epistemologikal bererti
asal mula sesuatu ilmu pengetahuan. Perubahan epistemologikal dari segi ilmu
pengetahuan yang melibatkan cara berfikir dan cara melihat sesuatu yang
seterusnya akan melibatkan perubahan terhadap cara memahami sesuatu.
Sebelum kedatangan penjajah Ìnggeris, ilmu pengetahuan di alam Melayu
banyak berasaskan epistemologikal yang bercorak metafizik atau ilmu yang
bersumberkan alam ghaib. Amalan perubatan perdukunan dan perbomohan yang
menggunakan jampi serapah dalam berinteraksi dengan pihak alam ghaib adalah
manifestasi yang jelas mengenai ilmu metafizik alam Melayu.
Kedatangan Ìnggeris telah mengubah epistemologi yang bersifat non-material
ini kepada epistemology fizikal yang bersifat rasional atau saintifik. Asasnya ialah
pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera dan kenudiannya
dipertingkatkan menerusi alat-alat saintifik seperti mikroskop dan sebagainya. Kesan
daripada itu muncullah pelbagai ilmu dan institusi moden, pengenalan kepada
ekonomi kapitalis yang berorientasikan pasaran dan birokrasi politik. Kesemua ini
kemudiannya dikenali sebagai ilmu kolonial.
PUNCAK PLURALITI ALAM MELAYU: EMPAYAR MELAKA (KESULTANAN
MELAKA) MERCU HUBUNGAN ETNIK PRA-PENJAJAHAN
Zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan zaman keemasan dan
kemuncak keagungan kerajaan Melayu. Melaka diperintah oleh para sultan dan
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

10
pembesar yang berpandangan jauh. Di mana empayar Melaka pada masa itu
merupakan tempat pertemuan para pedagang dari seluruh pelosok dunia sehingga
ianya digelar "The Venice of The East¨.

Dari segi pemerintahan:
Pemerintahan dijalankan dengan sikap penuh diplomasi dan terbuka. Para
pegawai istana terdiri daripada campuran orang-orang Melayu tempatan dengan
bangsa-bangsa asing yang dating berdagang dan menetap di istana. Perkhawinan
campur telah berlaku antara pemerintah Melaka dengan anak perempuan
pemerintah Negara China dan lain-lain. Pemerintahan Melaka pada masa itu telah
mengambil kira keharmonian antara kaum.
Perlembagaan Melaka yang berasaskan ajaran Ìslam iaitu (Hukum Kanun
Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) telah menyumbangkan atau
menggalakkan kepada kemakmuran dan kemajuan system pemerintahan Melaka.
Perdagangan Melaka pada waktu itu berjalan dengan lancar hasil daripada
sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang cekap. Malah
pelaksanaan Undang-undang Laut Melaka itu sendiri telah menjamin tahap
keselamatan yang tinggi kepada ribuan kapal pedagang. Kecekapan kawalan
terhadap hasil rempah-ratus yang menjadi tarikan kepada kedatangan pedagang
asing berdagang ke Melaka.

Kependudukan
Zaman Empayar Kesultanan Melayu Melaka adalah merupakan zaman
pluraliti kerana proses penghijrahan berlaku secara semula jadi atau alamiah tanpa
ada paksaan daripada mana-mana pihak di mana mereka tidak memerlukan
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

11
passport dan visa untukm memasuki sesuatu kawasan. Pedagang dari Arab, Cina ,
Ìndia dan negara-negara lain datang berdagang secara sukarela. Mereka telah
berakomodasi dengan penduduk tempatan dan sistemnya dengan baik. Ìni
mewujudkan kategori masyarakat yang baik yang tidak pernah wujud sebelumnya
iaitu masyarakat Baba. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah
memperlihatkan wujudnya interaksi aktif di kalangan pelbagai kaum dan bangsa di
Melaka.

Kebudayaan
Keterbukaan pemerintah Empayar Melaka menerima kehadiran para
pedagang daripada seluruh pelosok dunia tanpa syarat-syarat yang menyulitkan
memungkinkan pelabuhan Melaka berkembang sebagai pelabuhan penting dunia.
Kemajuan perdagangan dan kemajuan sebagai kota metropolitan memungkinkan
Melaka wujud sebagai kota multi-budaya di mana setiap budaya mempunyai tempat
masing-masing.
Pluralisme budaya bukanlah suatu fenomena baharu dalam alam Melayu.
Ìnteraksi antara pelbagai budaya seperti Arab pra-Ìslam, Hinduisme, Buddhisme,
Arab Ìslam dan Eropah (Portugis, Belanda & British) dengan budaya alam Melayu
telah berlaku sekurang-kurangnya sejak abad ke-5 Masihi lagi. Pertemuan dan
pertembungan budaya-budaya besar dunia tersebut telah melahirkan satu ciri
fenomena kepluralitian budaya.

Pengasas Masyarakat PIuraI
Kedatangan penjajah British ke alam Melayu khususnya Tanah Melayu telah
membawa bersama-sama dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

12
mereka dari segi ilmu pengetahuan. Prinsip, sistem, struktur dan dasar yang
diamalkan dalam pemerintahan mereka jauh berbeza dengan sistem yang ada di
alam Melayu.
Perubahan epistemologikal yang besar ialah dari segi pemisahan di antara
Negara dan Agama. Kesannya di alam Melayu, pemerintahan negara dikawal oleh
penjajah manakala agama dan adat istiadat peribumi di bawah pengawasan sultan
Melayu. Sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa di antara tiga unsur
penting iaitu Legislatif, Eksekutif dan Kehakiman telah diperkenalkan oleh penjajah.
Ìanya berbeza dengan kuasa mutlak raja yang tiada agihan kuasa.
Hasil daripada pemerintahan moden ini berkembangnya sistem ekonomi
kapitalis yang berasaskan ekonomi perindustrian dan perdagangan. Sistem ekonomi
ini bergantung kepada pasaran, modal dan buruh. Perkembangan pesat ekonomi
kapitalis inilah yang mendorong kepada kewujudan masyarakat plural di alam
Melayu dengan kemasukan bangsa asing yang dibawa oleh penjajah untuk tujuan
pengeksploitasiam ekonomi dengan segera dan menguntungkan.

LATARBELAKANG BANGSA MALAYSIA DALAM KONTEKS KEPULAUAN
MELAYU

Aspek Geo-budaya
Kepulauan Melayu (Nusantara): ianya terdiri daripada Semenanjung Tanah
Melayu, Pulau Borneo, selatan Filipina, gugusan Kepulauan Maluku, Jawa dan
Sumatera. Masyarakat terawal ialah orang Melayu yang terdiri daripada pelbagai
suku etnik dan mempunyai pelbagai kepercayaan dan cara hidup. Mereka ini
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

13
terangkum sebagai #umpun Melayu (mempunyai ciri-ciri persamaan budaya yang
jelas antara satu suku dengan suku yang lain).

Aspek Rumpun Bangsa
Di Semenanjung Tanah Melayu penduduknya ialah terdiri daripada kelompok
Melayu yang bertutur dalam bahasa Melayu serta mengamalkan cara hidup orang
Melayu dan beragama Ìslam. Selain daripada itu terdapat juga sebahagiannya
datang dari sekitar Kepulauan Melayu seperti Jawa, Banjar, Bugis, Minangkabau,
Melayu-Patani. Selain itu terdapat juga suku kaum asli iaitu Jakun, Sakai, Senoi dan
lain-lain.
Penduduk di sabah - penduduknya lebih eterogenes dan dikenali sebagai
bumiputera. Terdapat pelbagai suku kaum peribumi seperti Kadazan dusun, Murut,
Bajau, Bisaya, Suluk, Ìranun, Ìdahan, Melayu-Brunei, Kedayan dan lain-lain. Suku
kaum ini pula terdiri dua iaitu Ìslam dan bukan Ìslam. Kaum yang beragama Ìslam
seperti kaum Bajau, Melayu-Brunei, Bisaya, Suluk manakala kaum Kadazan Dusun
dan Murut ialah masyarakat bumiputera yang bukan beragama Ìslam (beragama
Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga beragama Ìslam.
Penduduk di Sarawak - penduduknya lebih eterogenes dan dikenali sebagai
bumiputera. Terdapat pelbagai suku kaum peribumi iaitu Ìban, Melanau, Kelabit,
Bidayuh, Penan, Melayu, Murut, Kenyah, Kayan, Kedayan dan lain-lain. Melayu,
Melanau dan Kedayan merupakan masyarakat bumiputera yangb beragama Ìslam.
Ìban, Murut, Kelabit, Kenyah, Kayan dan Bisaya merupakan masyarakat bumiputera
bukan Ìslam (beragama Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga
beragama Ìslam.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

14
Aspek Bahasa
Bahasa Melayu adalah berasal daripada bahasa Austronesia atau juga
dikenali sebagai bahasa Malay-Polinesia. Bahasa Melayu berkembang menjadi 150
cabang bahasa lain mengikut suku kaum yang ada di Kepulauan Melayu. Bahasa
Melayu mula berubah setelah kedatangan ajaran Hindu di mana pengaruh bahasa
Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno. Dengan kedatangan pengaruh Ìslam pada
abad ke-13 dan ke-14 Masihi, bahasa Melayu berkembang pesat. Pengenalan
tulisan Jawi menyebabkan perkembangan ilmu (Kesusasteraan, Teologi, Falsafah
dan Tasawuf). Bahasa Melayu adalah bersifat dinamik. Ìanya menjadi bahasa
ingua-franca di alam Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Kerajaan Tradisi Melayu ÷ Pada zaman Hindu-Buddha mengamalkan sistem
pemerintahan beraja. Ìni dapat dilihat seperti Kerajaan Kedah Tua, Langkasuka,
Srivijaya dan Majapahit.
Pada zaman pemerintahan Ìslam seperti Kerajaan Melaka dan Kerajaan
Aceh telah memainkan peranan dalam bangsa Melayu. Selepas Kerajaan Melaka
maka munculm pula kerajaan Johor-Riau dan Brunei.

CAMPURTANGAN BRITISH DAN KELAHIRAN MASYARAKAT PLURALISTIK
Penguasaan kuasa penjajah ke atas Melaka oleh bangsa Portugis pada tahun
1511, Belanda pada tahun 1641. Ìni diikuti oleh British yang menguasai ke atas
pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 1786, Melaka pada tahun 1824 dan Singapura
pada 1826 bermulalah penguasaan British ke atas Tanah Melayu. Ìni diperkuatkan
lagi dengan terbentuknya satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Ìnggeris-
Belanda pada tahun 1824. Perjanjian ini telah membentuk satu pembentukan
sempadan Kepulauan Melayu di bawah pengaruh British dan Belanda.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

13
Pada tahun 1874 pihak British telah memberkenalkan pentadbiran ke atas
Tanah Melayu iaitu Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sistem
Penasihat di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.
Di Sarawak pula kaum Bumiputera yang utama ialah orang Ìban, Bidayuh,
Melayu dan Melanau. Penguasaan keluarga Brooke pada tahun 1841 ÷ 1946 telah
menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja sebagai pedagang, petani dan
pelombong. Di Sabah ianya dikuasai oleh Pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo
Utara British (SBBUB) pada tahun 1881 ÷ 1946 juga telah menggalakkan
penghijrahan masuk orang Cina ke Sabah.
Dalam proses campurtangan ke atas kerajaan Melayu, kuasa Barat (British)
telah mengiktiraf orang Melayu sebagai Tuan kepada tanah airnya. Manakala pihak
British terus berhubung dengan sultan-sultan Melayu untuk mendapatkan
persetujuan mereka.
Akibat daripada penjajahan ini juga telah menimbulkan penentangan tokoh
atau masyarakat tempatan ke atas kuasa Barat. Sebagai contohnya, di mana
penasihat British pertama yang mati dibunuh iaiatu J.W.W Birch. Penjajahan British
ini telah meninggalkan kesan yang sangat besar dalam politik, demografik dan
sosio-ekonomi Tanah Melayu.

KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK ATAU PLURALISTIK
Kewujudan ini berkait rapat dengan dasar British mengeksploitasi ekonomi
Tanah Melayu untuk keuntungan yang cepat dan maksimum. Dasar British yang
membawa masuk orang Cina dari Kwangtung dan Fukien melalui sistem kontrak
buruh, tiket kredit, secara berkumpulan dan persendirian. Masyarakat Cina ini
bertumpu di sekitar Pulau Pinang hingga ke Singapura dan negeri-negari pantai
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

16
barat. Pada tahun 1895 hingga 1927 terdapat lebih daripada 6 juta oranjg Cina
berhijrah ke Tanah Melayu. Dengan ini pada tahun 1931 didapati 34 % daripada
penduduk Tanah Melayu ialah orang Cina. Di Sarawak orang Cina bertumpu di
kawasan Bandar Sibu, Miri dan Bintulu manakala di Sabah, Syarikat Berpiagam
Borneo Utara British membawa masuk buruh asing seperti orang Cina, Filipina,
Jawa dan Jepun untuk bekerja di lading tembakau, getah, kelapa, pembalakan dan
pemeliharaan mutiara.
Selain daripada orang Cina, migrasi orang Ìndia dari selatan Ìndia dan di
bawa melalui sistem Kangani. Ìanya bermula pada tahun 1880an dan pesat pada
abad ke-20. Pada tahun 1911, orang Ìndia hanya 10 % daripada penduduk Tanah
Melayu dan telah meningkat kepada 15 % pada tahun 1921. Mereka ini di bawa
masuk untuk bekerja di lading-ladang getah, sektor perkhidmatan dan kerja raya.
Migrasi penduduk melayu dari Ìndonesia, Jawa dan Sumatera datang ke Tanah
Melayu untuk bekerja dalam sector pertanian dan tinggal di luar Bandar. Selain
daripada itu terdapat juga migrasi penduduk Arab-Parsi dan Ceylon.
Ìmigran yang masih tinggal di Tanah Melayu membentuk satu masyarakat
yang tetap dan mengasaskan organisasi social masing-masing. Contohnya orang-
orang cina telah membentuk persatuan dan pertubuhan social masyarakat mereka
(Huatuan). British telah melaksanakan dasar Pecah dan Perintah bagi
memudahkan kawalan ke atas imigran tersebut. Kesannya, pengenalan kaum
mengikut fungsi ekonomi, pengasingan tempat tinggal dan pengasingan sistem
pendidikan. Dasar British telah mengasingkan kaum menceburi sector ekonomi
adalah berbeza iaitu : Melayu sebagai nelayan dan petani (sektor luar Bandar ), Cina
bekerja perlombongan dan perdagangan dan kaum Ìndia bekerja di perladangan dan
kerja raya.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

17
Dengan ini timbullah Sistem Ekonomi Duaan/Dualisme Ekonomi.
Perkembangan sistem Ekonomi Moden dan Ekonomi Tradisional tidak seimbang.
Penjajah juga telah membezakan sistem pendidikan bagi setiap kaum iaitu Sekolah
Ìnggeris, sekolah Melayu, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. Pada dasarnya
hubungan kaum baik dalam konteks 'bercampur tetapi tidak berssatu'.

MASYARAKAT PLURALISTIK SELEPAS MERDEKA
PoIitik:
Malaysia dianggap sebagai sebuah Negara yang berupaya melaksanakan
sistem demokrasi dengan berkesan. Demokrasi di Negara ini telah berjalan lancer
terutamanya semenjak pilihan raya umum pertama pada tahun 1955, di mana tiga
kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan Ìndia telah bersatu untuk mendesak
British memberikan kemerdekaan.
Selepas era 1960an perjalanan politik terus berkembang secara dinamik.
Kerjasama parti-parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang
dengan peningkatan keahliannya, contoh penubuhan Barisan Nasional tahun 1974.
Dasar-dasar kerajaan berkaitan perhubungan etnik melalui formula tolak ansur telah
berjaya mengekalkan keharmonian masyarakat di Malaysia.

PerIembagaan:
Kontrak sosial merupakan satu kesepakatan yang telah dirunding,
pembentukan parti-parti etnik dan 'coalition'sebagai model permuafakatan politik
(Parti Perikatan, Barisan sosialis, barisan nasional, Barisan Alternatif).
Perlembagaan merupakan panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

18
Negara ini. Perlembagaan mencatatkan kontrak sosial yang dipersetujui bersama
antara kaum di Negara ini.
Dari segi sejarah terdapat dua peringkat kontrak sosial di alam Melayu iaitu:
Pertama- berlaku pada zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati
antara rakyat dan raja. Janji taat setia dan saling menghormati ini diistilahkan
sebagai waad.
Kedua ÷ berlaku dalam komnteks masyarakat pluralistic hasil daripda syarat yang
dikenakan oleh pihak British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah
Melayu.
Setiap etnik mempunyai wakil dalam bentuk parti politik dan mencapai
persepakatan untuk hidup dalam aman dan damai. Dengan itu terbentuklah
jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liason Committee ÷ CLC)
pada tahun 1949. Ìni usaha bersama tan Cheng Lock dan Dato' Onn Jaafar.

Pendidikan:
Sebelum Penyata Razak, ada 4 aliran dalam sistem pendidikan iaitu aliran
Ìnggeris, Melayu, Cina dan Ìndia. Setiap aliran ini mempunyai adunan dan acuan
pendidikan yang berbeza. Semasa penjajah ianya dibahagikan kepada 3 peringkat
iaitu:
Pertama ÷ pendidikan British rendah dan menengah yang mana anak-anak di
kalangan bangsawan Melayu dan hartawan Cina dan Ìndia. Kedua, sekolah Melayu
peringkat rendah yang dibantu oleh British untuk jadi petani yang pandai sikit.
Terdapat juga sekolah agama dan mengaji Quran.dan ketiga pula sekolah
vernacular Cina dan Ìndia.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

19
Sistem pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berasaskan keseragaman
kurikulum, sukatan mata pelajaran dan orientasi, iaitu Laporan Razak 1956b dan
Laporan Rahman taib 1960.
Matlamat utama dasar pendidikan menurut kedua-dua laporan tersebut ialah
untuk menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah satu sistem
pendidikan kebangsaan dengan menggunakan satu bahasa pengantar tunggal iaitu
bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan
1957, Bahasa Ìnggeris masih bahasa rasmi.
Pucuk pimpinan parti Perikatan telah mencapai kesepakatan pada tahun 1956 dan
bersetuju dengan Akta Pendidikan 1957 di atas prinsip:
a) Sekola pelbagai aliran di benarkan dan pengajaran dalam baasa ibunda
masing-masing dibenarkan;
b) Ole sebab baasa Melayu merupakan baasa kebangsaan, maka di
sekola-sekola Cina dan Tamil wajib mengajar baasa Melayu sebagai
sala satu daripada mata pelajaran;
c) Pendekatan dalam mata pelajaran sejara, geografi dan buku-buku teks yang
lain mestila berteraskan Malaysia;
d) Bukan lagi berteraskan Negara Cina dan India (Jon owe, 1960).


Ekonomi:
Selepas mendapat kemerdekaan tahun 1957, kerajaan telah menggiatkan
usaha untuk mengatasi pelbagai masalah sosio-ekonomi dan sosio-politik.
Rancangan pembangunan ekonomi Negara dibahagikan kepada empat peringkat
iaitu:
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

20
1. Rancangan pramerdeka iaitu Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah
Melayu (1950 -1955) dan rancangan Persekutuan Tanah Melayu Pertama
(1956 ÷ 1960);
2. Perancangan selepas merdeka, merangkumi Rancangan Prsekutuan Tanah
Melayu Kedua (1961 ÷ 1966) dan sebahagian daripada Raancangan
Malaysia Pertama (1966 -1970);
3. Perancangan dan era Dasar Ekonomi Baru; dan
4. Dasar-Dasar Pembangunan Negara.
Sistem ekonomi dualism ini merujuk kepada dua orientasi dan tumpuan yang
berbeza namun bergerak seiring dengan garis etnik:
Pertama ÷ sistem ekonomi moden yang mendominasi keseluruhan organisasi
pengeluaran (getah dan bijih timah),
Kedua ÷ sistem ekonomi tradisional diidentifikasikan dengan sektor ekonomi
pertanian. Komoditi utamanya ialah padi dan perikanan. Teknik pengeluarann ya,
pemasaran, tenaga kerja serta modal adalah didominasi oleh etnik Melayu. Ìa
bercirikan budaya luar Bandar (Ness, 1967).
Ketiga ÷ jelas terdapat ketidakseimbangan antara etnik. Etnik Cina menguasai
separuh daripada keseluruhan sektor ini, manakala etnik Melayu dan Ìndia masing-
masing Cuma menguasai satu perempat sahaja.
Ìsu yang berkaitan dengan ekonomi memerlukan iltizam yang kuat daripada
semua pihak untuk merapatkan jurang yang sedia ada. Keperluan untuk
memperbetulkan kedudukan dimensi ekonomi ini amat mendesak kerana ia menjadi
sebagai salah satu asas dalam memupuk kerjasama antara etnik.
Ketidakseimbangan kedudukan ekonomi berdasarkan etnik juga harus diatasi
kerana ia dapat menjadi sumber pencetus konflik. ( contohnya, 13 Mei 1969).
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

21
KESIMPULAN
Memahami pluraliti adalah asas penting kearah memahami pembentukan
masyarakat plural. Pluraliti telah sedia wujud di alam Melayu. Ìdeologi sekular telah
mempengaruhi perubahan dalam sistem masyarakat sepadu. Pluraliti masyarakat
Malaysia diperkukuhkan melalui dasar-dasar Negara yang dibentuk berteraskan
persetujuan bersama. Persefahaman dan kerjasama inilah yang membolehkan
negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan seterusnya
mempergiatkan usaha untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian
kaum.


Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

22
SoaIan :
JeIaskan sikap akomodatif yang wujud semasa penggubaIan PerIembagaan
MaIaysia.
KONSEP AKOMODASI
Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik
menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain dan tetap
mempertahankan budaya hidup masing-masing. Pelbagai kumpulan etnik hidup
secara harmonis dan menghormati antara satu sama lain. Pada peringkat
pemerintahan pusat, setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi
dan pendidikan dan mereka saling bergantung. Konsep ini begitu meluas diamalkan
di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka
dalam keadaan harmoni.
Perlembagaan ialah kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada
yang bertulis atau tidak bertulis, yang menentukan organisasi kerajaan,
pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip- prinsip umum
bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan. Perlembagaan juga berperanan
sebagai panduan bagi membentuk undang-undang sama ada oleh pihak kerajaan
atau rakyat.
Semangat akomodatif yang dapat dilihat ialah persefahaman orang bukan
Melayu terhadap keistimewaan orang Melayu. Dengan pengenalan Persekutuan
Tanah Melayu, kerjasama antara orang Melayu dan bukan Melayu semakin kuat.
Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( Communities Liason Comittee
÷ CLC ) 1949 yang terdiri daripada pelbagai golongan etnik telah menyelesaikan
sesetengah masalah perlembagaan, politik dan ekonomi yang wujud akibat
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

23
permintaan yang berlainan daripada pelbagai etnik. CLC juga merupakan organisasi
pertama ditubuhkan secara tidak rasmi bagi membincangkan pelbagai isu seperti
kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan.
Antara tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini ialah Dato' Onn Jaafar,
Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Tan Cheng Lock, C. C. Tan, Dr J. S. Goonting dan
E.E.C. Thuraisingham. Jawatankuasa ini telah berjaya memupuk persefahaman
antara pemimpin pelbagai kaum.
Kesediaan dan rela berkongsi kuasa dapat menggambarkan dengan jelas
sikap akomodarif yang wujud pada masa itu di mana orang Melayu dengan penuh
rela hati menyokong calon- calon Parti Perikatan berbangsa Cina dan Ìndia.
Pemimpin Melayu sanggup melepaskan kerusi- kerusi mereka kepada pemimpin
dari kaum Cina dan Ìndia. Dalam pilihanraya 1955 Perikatan yang diterajui oleh
UMNO telah meminta 40 kerusi diberikan kepada UMNO atas alasa jumlah
pengundi Melayu ialah 84.2 peratus, tetapi demi perpaduan dan mengamalkan
konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja, MCA 15 kerusi
dan MÌC sebanyak 2 kerusi.
Kerjasama yang lebih erat antara orang Melayu dan bukan Melayu terus
terjalin apabila British mensyaratkan kemerdekaan hanya diberikan sekiranya rakyat
negara ini bersatu padu dan bekerjasama. Orang Melayu memberikan pengorbanan
yang begitu banyak daripada hak-hak sebagai Bumiputera Tanah Melayu kepada
bangsa bukan Melayu. Walaupun ada jaminan hak-hak istimewa orang Melayu
dalam Perjanjian Persekutuan ,tetapi ini tidak sekali-kali mencegah dan menyekat
bangsa-bangsa bukan Melayu daripada mencapai kesenangan dan kejayaan.
Sehingga sekarang hak-hak istimewa Melayu itu masih belum menghasilkan
keadaan yang setaraf antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu, hal ini jelas
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

24
dapat disimpulkan sebagai semangat akomodatif yang wujud semasa penggubalan
perlembagaan Malaysia.

ii) Huraikan peranan dan kepentingan unsur- unsur tradisi dan kontrak sosiaI
daIam konteks hubungan etnik di MaIaysia
KONSEP KONTRAK SOSIAL
Secara mudah, kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara
kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat
dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan Ìndia. Pemeteraian
kontrak sosial ini juga turut disertai dan dipersetujui oleh parti-parti yang mereka
wakili iaitu UMNO, MCA dan MÌC. Ìstilah ini sebenarnya tidak wujud dalam
Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi dari perspektif lain, kontrak sosial
sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulah
yang mentakrifkan negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara.
Kontrak sosial sebenarnya merupakan watikah asas keadilan sosial untuk
negara. Keadilan sosial yang terkandung dalam perjanjian ini merangkumi bukan
sahaja soal keadilan ekonomi tetapi juga keadilan politik dan keadilan kebudayaan.
Oleh itu, kontrak sosial yang dipersetujui perlu dijadikan rujukan asas segala usaha
untuk menegakkan keadilan sosial di negara ini. Pengajaran utama yang harus
dipelajari oleh kaum bukan Melayu ialah peristiwa rusuhan 13 Mei 1960 kerana
mencabar kedudukan orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan
Malaysia.
Kontrak sosial di Malaysia lebih merujuk kepada permuafakatan dan
perkongsian hidup bersama secara aman harmoni antara penduduk dalam
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

23
masyarakat majmuk di negara ini. Seperti dalam mana-mana kontrak atau
perjanjian, walaupun ada sebahagiannya yang tidak disuratkan dan boleh dipinda
mengikut keadaan, namun segala perubahan itu mestilah merupakan persetujuan
bersama atau keizinan bersama. Kontrak atau perjanjian tidak boleh diubah secara
satu pihak sahaja. Semua yangterlibat dalam perjanjian itu mesti setuju kepada
perubahan dan pindaan. Apatah lagi kontrak sosial itu telah diinstitusikan dengan
menyuratkannya ke dalam Perlembagaan Persekutuan.
Di samping itu, asal usul dan rentetan sejarah kontrak sosial ini mesti
didedahkan, diperturunkan, dipelajari dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat,
terutama generasi muda daripada kalangan anak-anak Melayu, Cina dan Ìndia.
Mereka mesti memahami dan menghargai apa yang tersirat dan yang tersurat dalam
kontrak sosial itu. Hal ini amat penting kerana kontrak sosial dapat diertikan sebagai
resipi kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, aman makmur dan
harmoni. Penyebaran luas maklumat mengenai kontrak sosial perlu dijalankan
secara sungguh-sungguh, terutama melalui sistem pendidikan di pelbagai peringkat
sama ada rendah, menengah, kolej dan universiti.

KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL
Ternyata selepas hampir 50 tahun kemerdekaan Malaysia, formula kontrak
sosial yang telah dipakai telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia
tanpa berlaku sebarang konflik perkauman. Kontrak sosial ternyata berjaya
membawa semua kaum di Malaysia supaya menghormati setiap hak yang telah
ditetapkan oleh perlembagaan. Sesungguhnya elemen-elemen kontrak sosial yang
terdapat dalam perlembagaan persekutuan tanpa syak lagi adalah asas bagi
melicinkan urusan pentadbiran negara dan menolak sebarang percubaan
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

26
mempersoalkan mana-mana daripada elemen-elemen ini yang berkemungkinan
akan mencetuskan perpecahan dalam keharmonian kaum.
Meskipun kaum bumiputera telah diberi keistimewaan dan hak-hak tertentu
berbanding kaum lain, namun kaum lain turut sama dapat hidup dengan aman
damai di Malaysia tanpa berasa tertindas. Ìni berlainan dengan masyarakat di
negara lain yang mempunyai konflik antara kaum disebabkan kegagalan masyarakat
untuk menghormati dan patuh pada kontrak sosial yang telah ditetapkan.
Sebahagian masyarakat bukan Melayu ketika itu mungkin menganggap
kontrak sosial sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang
diberikan kepada mereka yang pada masa itu terdiri daripada imigran atau
keturunan imigran. Generasi bukan Melayu sekarang pula menganggap kontrak
sosial ini sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Mereka tidak nampak kenapa ia
masih dibangkitkan kerana bagi mereka ia adalah sesuatu yang automatik. Mereka
juga tahu bahawa hak istimewa masyarakat bumiputera merupakan sebahagian
daripada kontrak sosial. Jika golongan bukan Melayu diberi kewarganegaraan atas
syarat-syarat tertentu, masyarakat bumiputera pula diberi perlindungan melalui
fasal-fasal dalam Perlembagaan tentang hak istimewa orang Melayu.
Masyarakat bukan Melayu perlu memahami kedudukan politik Melayu atau
sistem kenegaraan Melayu dan pengaruhnya kepada negara manakala kaum
bumiputera pula harus memahami hakikat masyarakat berbilang kaum yang terdapat
di negara ini. Hak orang bukan Melayu tidak boleh disangkal kerana mereka telah
lama bermastautin, lahir dan membesar di Malaysia. Apa yang penting ialah kedua-
dua pihak harus saling memahami. Oleh yang demikian seharusnya polemik
berkaitan hak-hak kaum lain tidak dipertikaikan. Ìni kerana ia telah pun termaktub di
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

27
dalam perlembagaan. Penulis teringat polemik berkaitan isu kontrak sosial ini yang
pernah ditimbulkan oleh
Jawatankuasa Rayuan Pilihan Raya Persatuan-Persatuan Cina Malaysia
(Suqiu) satu ketika dahulu iaitu tentang 83 tuntutan yang antaranya menuntut agar
semua orang Cina mendapat semua perkara yang dianggap sebagai hak mereka
dan menghapuskan hak istimewa orang Melayu.[Utusan Malaysia, "Suqiu
keterlaluan ÷ PM -Kerajaan menolak sama sekali tuntutan hapuskan hak istimewa
orang Melayu", 24 Disember 1998].
Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh Presiden Gerakan, Datuk Seri Dr. Lim
Keng Yaik yang menggesa parti-parti politik melupakan formula kontrak sosial antara
kaum yang dipersetujui semasa negara mencapai kemerdekaan.[Utusan Malaysia,
"Lupakan formula kontrak sosial antara kaum ÷ Keng Yaik", 14 Ogos 2005].
Menurut beliau, formula kontrak sosial itu membuatkan masyarakat Cina dan Ìndia
merasa kecil hati.
Contoh-contoh polemik di atas seharusnya perlu dielakkan bagi menjamin
keharmonian kaum di Malaysia. Ìni kerana mengapa perlu kontrak sosial dirombak
sedangkan formula tersebut ternyata berkesan hingga kini dalam memelihara
perpaduan antara kaum. Mungkin jika kontrak sosial ini dibincangkan secara terbuka
akan memberi lebih banyak kesan kepada setiap kaum di Malaysia. Ìni kerana jika
ini berlaku sudah tentu orang Melayu akan memprotes dan ini sekaligus boleh
menimbulkan ketidaksefahaman dan sangsi dengan kaum lain.
Oleh itu bagi mengelakkan rasa prejudus ini dan mengelak perkara yang tidak
dijangka adalah lebih wajar jika kita mengambil jalan mudah dengan tidak
membicarakan tentang kontrak sosial secara terbuka.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

28
KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI
Di mana-mana negara sekalipun, perlembagaan lahir hasil daripada
perkembangan sejarah. Perlembagaan juga merakamkan sifat-sifat asal negara itu
merangkumi nilai tradisi, politik dan kebudayaan. Elemen-elemen ini yang
menjadikan bangsa Melayu selaku bangsa asal yang mendiami Tanah Melayu
memasukkannya ke dalam perlembagaan bagi mengekalkan keistimewaan mereka
iaitu institusi beraja, hak keistimewaan orang Melayu, kedudukan agama Ìslam
sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Empat perkara tersebutlah yang di ambil kira semasa membentuk
perlembagaan iaitu Bahasa Kebangsaan, agama persekutuan ,Kedudukan
keistimewaan orang melayu dan pemerintahan beraja. Semua unsur-unsur tradisi
tersebut memainkan peranan yang penting dalam konteks hubungan etnik di
Malaysia.

i) Bahasa Kebangsaan
Bahasa kebangsaan diwujudkan untuk komunikasi dan bahasa pertuturan
umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum
di Malaysia. Ìsu bahasa sentiasa menjadi faktor terpenting dalam menentukan jati
diri sesebuah negara dan kontrak sosial. Keperluan satu bahasa kebangsaan yang
menjadi pertuturan umum dan bahasa rasmi kebangsaan disedari penting untuk
menyatukan rakyat pelbagai asal keturunan yang masing-masing dengan bahasa
pertuturannya. Maka bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dengan
tidak mengenepikan bahasa lain. Ìni seperti yang termaktub dalam Perkara 152
Perlembagaaan Persekutuan.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

29
ii) Kedudukan istimewa orang meIayu
Masyarakat Melayu bimbang dengan undang-undang yang diperkenalkan
Oleh British. Selain itu juga, masyarakat Melayu risau kedudukan dan hak mereka
sebagai penduduk pribumi akan tergugat dengan kemasukan pendatang dari negara
China dan Ìndia. Kerana itu, kontark sosial antara kaum di Malaysia member
jaminan kepada masyarakat pribumi. Perlembagaan Malaysia mempunyai satu
peruntukan khas di bawah Perkara 153 bertujuan memelihara orang Melayu dan
bumiputera Sabah dan Sarawak.
Perkara 153 menggariskan bahawa Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat
Perdana Menteri atau Kabinet berkuasa menyelamatkan kedudukan istimewa orang
Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan bagi mereka
kedudukan dalam perkhidmatan awam, agihan biasiswa atau pendidikan atau
latihan atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan termasuk permit atau
lesen perniagaan.
Kedudukan istimewa orang Melayu yang lain termasuklah peruntukan
Perkara 89 dan 90 yang memberi kuat kuasa undang-undang perlembagaan kepada
undang-undang yang sedia ada yang melindungi tanah rizab orang Melayu daripada
diselenggarakan oleh orang bukan Melayu. Selain itu, kemasukan orang Melayu
dalam Rejimen Askar Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu
sebagaimana dikuatkuasakan oleh Perkara 8(5)(f) juga dianggap sebagai
sebahagian daripada kedudukan istimewa orang Melayu.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

30
iii) Agama Persekutuan
Selain itu juga, kedudukan Ìslam dalam Perlembagaan Persekutuan adalah
satu isu yang penting kerana ianya berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan
orang Melayu di Malaysia. Dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan:
ama Islam ialah bai seluruh persekutuan, tetapi aama-aama lain boleh
diamalkan denan aman dan damai di mana-mana bahaian Persekutuan"
[Perkara 3: Perlembagaan Persekutuan]
Ìslam sebagai agama rasmi negara tidak membimbangkan kaum lain kerana
kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan
iv) Pemerintahan beraja
Ìnstitusi beraja di Malaysia bermula sebelum kedatangan penjajah. Apabila
Tanah Melayu dijajah, raja-raja negeri Melayu merasakan kedudukan mereka mula
tergugat. Semasa penjajahan British,kuasa mutlak raja telah dihadkan hanya kepada
hal adat istiadat dan agama islam sahaja. British memperkenalkan Malayan Union
yang menghapuskan sistem beraja sebelum memberikemerdekaan kepada Tanah
Melayu. Pada tahun 1957, akhirnya kemerdekaan diberikan kepada Semenanjung
Tanah Melayu, institusi beraja diteruskan tetapi dengan beberapa pindaan supaya
dapat disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan kemerdekaan [Salleh
Abbas, 1997].
.........Raja-raja Melayu menggambarkan ciri-ciri asal negara Malaysia. Ìa
melambangkan kesinambungan sejarah dan menjadi sebahagian daripada identiti
negara. Masyarakat bukan melayu harus memahami sejarah ini dan .......


Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

31
KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, kontrak sosial dan undus-unsur tradisi adalah satu
formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik, aman dan terus membangun
melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi, bekerjsama,
toleransi dan bersatu padu. Formula ini sebahagian besarnya tersurat dalam
Perlembagaan Persekutuan, yang diamalkan secara bijaksana dalam satu pakatan
agung negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia
sebagai sebuah negara maju
Tugas rakyat Malaysia ialah menghayati semangat kontak sosial dan unsur
tradisi ini dengan menolak keganasan, perkauman, ketaksuban dan ekstrimisme;
dan pada masa yang sama terus memperkukuhkan ikatan masyarakat majmuk ini
dalam satu ikatan yang erat dan padu serta mengadunkannya dalam acuan
tersendiri yang unik dan menyenangkan.
Dalam kata-kata yang ringkas, unsur-unsur tradisi dan kontrak sosial
menjunjung semangat keadilan dan perpaduan berasaskan kepada prinsip "duduk
sama rendah, berdiri sama tinggi¨. Dan inilah semangat kontrak sosia dan unsur
tradisi yang perlu kita pertahankan bersama dalam sebuah masyarakat majmuk di
Malaysia bagi menjamin keamanan negara.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

32
SoaIan 4 :
Huraikan bagaimana prosses dan tindakan poIitik boIeh memupuk hubungan
etnik yang harmonis di MaIaysia

Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum dengan latar belakang
sejarah, keturunan, budaya, agama dan kepercayaan serta cara hidup dan nilai
hidup yang berbeza. Dasar penjajah British telah menggalakkan kemasukan imigran
asing (dari China dan Ìndia) ke Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20
untuk mengembangkan sistem ekonomi penjajah. Orang Cina digalakkan datang
kerana keperluan sebagai tenaga buruh di sektor perlombongan bijih timah. Orang
Ìndia pula sebagai sumber tenaga buruh dalam sektor perladangan.Kedua-dua
sektor ekonomi (perlombongan & perladangan) adalah tulang belakang ekonomi
British di negara ini. Kehadiran imigran asing telah melahirkan masyarakat berbilang
kaum di Malaysia; setiap kaum dipisahkan dengan kegiatan ekonomi, tempat tinggal
dan sistem persekolahan yang berbeza.
Kepelbagaian etnik di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan
pembangunan politik di Negara ini. Perkembangan Politik Kepartian Melayu, Cina &
Ìndia Sebelum penubuhan parti-parti politik, kesedaran politik di kalangan penduduk
berbilang kaum telah lahir. Di kalangan orang Melayu, telah bermula kesedaran
berteraskan keagamaan, kemudian berkembang kepada pembentukan persatuan
kenegerian dan seterusnya pertubuhan bercorak politik sebelum penubuhan parti
politik. Kesedaran politik orang Cina dan orang Ìndia berteraskan kepada pergolakan
politik di negara China & Ìndia sebelum lahirnya parti politik kaum itu sendiri di
Tanah Melayu.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

33
Berbeza dengan orang Melayu, kegiatan politik orang Cina dan Ìndia di Tanah
Melayu berdasarkan kepada peristiwa politik di negara asal mereka, China dan
Ìndia. Ìni kerana kedatangan mereka ke Tanah Melayu pada awalnya hanyalah
untuk mencari kekayaan sebelum kembali ke negara asal mereka. Budaya
berpersatuan telah diamalkan oleh orang Cina sejak di China.
United Malays National Organisation (UMNO) ditubuhkan oleh orang Melayu
kesan daripada bantahan terhadap rancangan Malayan Union yang diperkenalkan
oleh British pada tahun 1946. Antara 1 - 4 Mac 1946, 41 pertubuhan Melayu dari
pelbagai bahagian Tanah Melayu dan Singapura berhimpun di Kelab Selangor,
Kuala Lumpur, untuk membantah perlembagaan Malayan Union. Pada 11 Mei 1946,
persetujuan dicapai untuk membentuk UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu
Bersatu (PEKEMBAR). Kelahiran UMNO adalah hasil cetusan semangat
kebangsaan orang Melayu dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak
mereka di bawah Rancangan Malayan Union. Melihat kepada perkembangan politik
di Tanah Melayu, orang Cina menubuhkan parti mereka.
Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA) dimulakan pada satu majlis
makan malam di rumah Yong Shook Lin pada 15 Disember 1948. Pada peringkat
awal, MCA lebih menumpukan perhatian kepada kerja-kerja sosial dalam membantu
orang Cina menghadapi zaman Darurat di Tanah Melayu.
Orang Ìndia menubuhkan Malayan Ìndian Congress (MÌC) pada Ogos 1946.
MÌC diketuai oleh John A. Thivy (1946-1947). Penubuhannya bertujuan untuk
membantu dan memperjuangkan kepentingan politik, ekonomi dan sosial orang
Ìndia di Tanah Melayu. UMNO berjaya mencapai kesepakatan dengan Malayan
Chinese Association (MCA) dalam membentuk Perikatan UMNO-MCA dalam
menghadapi persaingan politik di Tanah Melayu. Kerjasama itu kemudian
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

34
diperkukuhkan dengan penyertaan Malayan Ìndian Congress (MÌC) pada tahun 1954
dan membentuk Perikatan UMNO-MCA-MÌC. Perikatan telah berjaya dalam
pilihanraya & dapat mengukuhkan kedudukannya ke arah memperjuangkan
berkerajaan sendiri dan kemerdekaan bagi Tanah Melayu.
Kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya 1955 teal menjadi bukti
bahawa kerjasama politik dan perkongsian kuasa antara etnik boleh berjalan dengan
baik. Suruhanjaya Reid menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
1957 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang
dicapai antara etnik Melayu,Cina dan Ìndia.
Perjanjian Malaysia 1963 merupakan satu lagi persetujuan yang dicapai
antara para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu , Sabah, Sarawak dan Singapura
untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Perkembangan tersebut sangat penting
untuk memahami proses politik antara etnik dan hubungan antara Kerajaan Pusat
serta Kerajaan Negeri, khasnya berkaitan Sabah dan Sarawak. Pergabungan parti-
parti politik yang beasaskan etnik telah membawa kepada pemupukan hubungan
etnik yang lebih harmonis.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

33
SoaIan 6 :
Huraikan peranan yang dimainkan oIeh setiap goIongan etnik di MaIaysia
daIam menuntut kemerdekaan
PERANAN SETIAP ETNIK DALAM MENUNTUT KEMERDEKAAN MALAYSIA
Pada awal abad ke-18, perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di
Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor
penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing
yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari
ini. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada
luar dan juga faktor penolak dan penarik. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit
sebelum penjajahan barat, tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Aktiviti
ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar
terutamanya daripada China dan Ìndia.
Kepelbagaian kelompok etnik di negara ini diterima oleh semua dan ia
merupakan sumber kekuatan. Dari segi sejarah, kerjasama dan ikatan perpaduan
pelbagai bangsa dan kaum di negara kita bermula dengan apa yang dinamakan
sebagai kontrak sosial antara etnik terbesar di negara ini. Kontrak sosial adalah satu
persetujuan di kalangan masyarakat berbilang kaum melalui proses muafakat dan
musyawarah ke arah peralihan kuasa pemerintahan sendiri daripada pihak Ìnggeris
dan dimanifestasikan melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955.
Semangat kontrak sosial ini berasaskan semangat kerjasama dan
setiakawan serta perkongsian kuasa yang kemudiannya terjelma dalam perjuangan
menuntut kemerdekaan dan penggubalan Perlembagaan Persekutuan.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

36
Pemuafakatan formula perkongsian kuasa telah dipersetujui oleh semua pihak sejak
daripada dulu lagi.
Setiap kelompok etnik menyumbang kepada perjuangan menuntut
kemerdekaan. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menghayati hakikat
perjuangan tersebut dan sama-sama memastikan kesinambungan kemerdekaan
negara dikecapi oleh generasi masa hadapan.
Penubuhan Parti Perikatan ÷ kerjasama yang lebih erat antara orang
Melayu dan bukan Melayu bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh British iaitu:
"Kemerdekaan hanya akan diberikan sekiranya rakyat di negara ini bersatu padu
dan boleh bekerjasama¨. Rombongan kemerdekaan ke London disertai oleh Parti
Perikatan yang dianggotai oleh pelbagai kaum. Masyarakat berperanan dalam
pemupukan hubungan etnik agar negara kita malaysia sentiasa dalam keadaan
aman dan selesa. Salah satu contoh peranan masarakat adalah dalam penerimaan
budaya.
Secara amnya, memang ada kesamaan unsur kebudayaan antara ketiga- tiga
golongan rakyat di negara ini. Ciri- ciri Hindu telah meresap masuk ke dalam
kebudayaan masyarakat Melayu. Dari kepelbagaian budaya ini akan menyatukan
nilai pelbagai bangsa. Orang cina yang datang ke negara ini untuk bekerja di
lombong- lombong bijih timah diterima menjadi warganegara Malaysia akhirnya.
Persesuaian yang kelihatan antara tiga golongan utama iaitu Melayu, Cina,dan Ìndia
berasaskan ciri budaya yang sama. Antaranya ialah mementingkan kekeluargaan
dengan menghormati ibu bapa dan adik beradik. Disamping itu kepentingan agama
didahulukan.
Kumpulan etnik di Alam Melayu ini seperti Melayu, Jawa, Minangkabau,
Banjar, Bajau, Kadazan-Dusun, Murut, Ìban, Bidayuh, Melanau, Bugis, dan
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

37
kelompok etnik tempatan yang lain didapati tidak memiliki batas etnik yang tertutup.
Batas kumpulan etnik mereka berubah-ubah kerana wujud hubungan silang
kumpulan yang menyebabkan kumpulan saling pinjam-meminjam ciri-ciri tertentu
hingga terbina integrasi budaya dan sosial antara etnik. Gambaran yang sama
didapati berlaku juga dalam masyarakat Arab, Cina, Portugis, dan Ìndia yang
berhijrah ke alam ini. Akibat hubungan melintasi batas kumpulan dan konsep
kumpulan etnik yang berubah-ubah,
Kumpulan migran ini juga didapati melalui proses integrasi budaya dan sosial
dengan masyarakat setempat hingga lahir subkelompok seperti Jawi Pekan,
Peranakan, Baba Nyonya, dan Chetti di kalangan mereka (Charles Coppell 1997).
Paling penting diingat, kumpulan etnik ini tidak terpisah dan terasing serta batas
etnik mereka pula bersifat berubah-ubah. Setiap kumpulan etnik pula terikat dengan
payung etnik Alam Melayu berdasarkan bahasa, budaya dan gaya hidup Melayu dan
Ìslam walaupun mereka masih lagi mengamalkan bahasa, budaya, dan agama
kumpulan etnik masing-masing.
Gambaran perhubungan etnik sedemikian jelas kelihatan dalam sejarah di
Alam Melayu semenjak tersebarnya pengaruh agama Hindu dengan empayar
Majapahit di Jawa, dan di Merbok, Kedah dan pengaruh agama Ìslam dengan
kesultanan Melayu di Pasai, Acheh, dan Melaka.
Alam Melayu sebelum kedatangan penjajah-penjajah Barat telah berjaya
membina masyarakat pelbagai budaya menerusi ikatan antara kumpulan hingga
wujud hubungan silang budaya berteraskan konsep keetnisitian telap dan
keetnisitian payung. Model pengurusan masyarakat silang budaya yang sudah sedia
terbina di Alam Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat sangat berbeza dengan
kefahaman konsep ras dari Barat yang sempit itu.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

38
Pengalaman pengurusan masyarakat pelbagai etnik di Alam Melayu
sepatutnya dijadikan kerangka untuk menganalisis dan model untuk membangunkan
masyarakat yang stabil, makmur, adil, dan harmoni. Kita perlu menolak kefahaman
ras yang dibawa oleh penjajah Ìnggeris yang membawa konsep ras yang tertutup
dengan sikap etnosentrisme mereka kerana kaedah itu telah menanamkan bibit
perpecahan di kalangan rakyat pelbagai budaya di negara dan rantau ini.
Sebelum kemerdekaan negara, kumpulan etnik Cina dan Ìndia di Negeri-negeri
Selat seperti Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura terbahagi kepada tiga kumpulan.
Kumpulan pertama merasakan mereka ialah rakyat British. Kumpulan kedua
pula berpendapat mereka ialah rakyat negara asal mereka hingga apa-apa bentuk
kegiatan nasionalisme di sini hanya bermatlamat untuk memerdekakan dan
membebaskan negara mereka sendiri daripada dijajah oleh Barat dan Jepun.
Manakala kumpulan ketiga mahu menetap dan mahu menjadi rakyat negara ini
tetapi mahu mengekalkan jati diri, bahasa dan budaya kumpulan etnik mereka.
Dalam perkiraan suasana sejarah sedemikian, kumpulan etnik Cina dan Ìndia
tidak begitu aktif memainkan peranan bersama-sama dengan masyarakat Melayu
semasa perbincangan menuntut kemerdekaan daripada pihak Ìnggeris. Kalau ada
pun kumpulan Cina melibatkan diri dalam pergerakan nasionalisme tempatan,
seperti gabungan Parti Komunis Malaya dan pergerakan nasionalisme Kiri Melayu,
penglibatan ini merupakan strategi perjuangan dua tahap revolusi Parti Komunis
Malaya yang diatur oleh komunis antarabangsa untuk mengkomuniskan negara ini
dengan cara membina hubungan rakan pejuang dengan Angkatan Pemuda Ìnsaf
(Ramlah Adam 1998).
Walau bagaimanapun, setelah perbincangan kemerdekaan dengan pihak
Ìnggeris menuju ke arah kepastian dalam tahun 1950-an, kumpulan pendesak Cina
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

39
telah berjuang mengekalkan bahasa Mandarin, budaya Cina, sekolah aliran Cina,
dan kerakyatan berdasarkan pemastautin di sini (Heng Pek Hoon 1998). Pihak
penjajah Ìnggeris tidak mahu memerdekakan negara ini dan menyerahkannya
kepada pergerakan yang berteraskan ideologi sosialis seperti Kesatuan Melayu
Malaya, berteraskan Komunis seperti Parti Komunis Malaya atau kumpulan
berfahaman Ìslam seperti Parti Agama Ìslam Malaya (PAS).
Kumpulan perjuangan nasionalis Melayu daripada UMNO yang mendokong
sistem pemerintahan negara, jentera kerajaan yang dibina oleh penjajah dan sistem
monarki raja-raja Melayu, dan sistem ekonomi kapitalis telah bersedia bukan sahaja
bertolak ansur dengan pihak Ìnggeris tetapi juga membuka ruang untuk bekerjasama
dengan mereka yang mempunyai kepentingan politik dalam kelompok etnik Cina,
dan Ìndia, masing-masing melalui Persatuan Cina Malaya (MCA) dan Kongres Ìndia
Malaya (MÌC). Ketiga-tiga parti politik telah bekerjasama semasa pilihanraya di
peringkat pihak berkuasa tempatan di Kuala Lumpur pada tahun 1955 dan di
peringkat negara dengan terbentuknya Parti Perikatan.
Tetapi, Tanah Melayu menuntut kemerdekaan dengan cara berkongsi
antara tiga kaum iaitu Melayu, Cina dan Ìndia, padahal semasa orang Melayu
menentang Malayan Union pada tahun 1946, tidak ada langsung penyertaan kaum
bukan Melayu. Dengan kata lain, British menjajah atau mengambil Tanah Melayu
dari orang Melayu sendiri, tetapi semasa menuntut kembali Tanah Melayu untuk
merdeka, kita terkial-kial mengajak sangat kaum-kaum yang bukan Melayu untuk
menuntut Tanah Melayu dari British (Ahmad Attorey Hussein 1987:55).
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu (1941-1945) iaitu lebih kurang 3 tahun 8
bulan telah menggalakkan kemunculan dan kemajuan semangat kebangsaan di
negara ini. Kesedaran anti penjajahan yang tersebar selepas perang dunia kedua
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

40
telah melahirkan nasionalis golongan Melayu membabitkan diri dalam politik, sama
ada dalam pendekatan yang radikal atau sedehana. Pengalaman menjawat jawatan
kanan seperti pegawai daerah serta pelbagai tekanan ekonomi di zaman Jepun ini
telah menimbulkan rasa kendiri dalam diri orang Melayu itu untuk memerintah
negara sendiri.
Pada zaman ini juga wujud permusuhan kaum. Pertelagahan berlaku antara
kaum Melayu dan Cina yang akhirnya membentuk penubuhan parti- parti politik
mengikut kaum yang mendukung penubuhannya. Kekalahan Jepun menyemarakkan
lagi pihak kolonial British untuk menghidupkan gagasan Malayan Union yang pernah
difikir semasa perang berlangsung lagi. Pelaksanaan ini merupakan faktor penting
dalam sejarah Malaysia kerana ia telah menghidupkan dan memarakkan semangat
orang Melayu. Yang paling penting ia telah memulakan gerakan politik anti British
dengan cara terbuka. Malah merupakan bibit-bibit permulaan perpaduan orang
Melayu untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Perjuangan ini bertambah pesat ekoran terlaksananya Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Darurat yang berlangsung selama 13
tahun itu telah mempercepatkan lagi proses kemerdekaan Tanah Melayu. Hinggalah
tahun 1955 iaitu apabila pilihanraya Persekutuan/umum diadakan, politik Tanah
Melayu mengalami perubahan drastik ekoran pendudukan Jepun. Jelas dilihat
selepas perang Dunia ke-2. British terpaksa rela menyediakan dan melatih serta
membimbing anak-anak Melayu tempatan menerajui negara.
Perjuangan menuntut kemerdekaan adalah berlandaskan kepada tuntutan
hak untuk memerintah negara oleh rakyat negara ini. Akhirnya, British akur dengan
jaminan pejuang kebangsaan dan nasionalis ketika itu berdasarkan tuntutan
kemerdekaan menerusi satu bangsa yang bersatu padu. Dengan slogan 'Bersatu
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

41
Teguh, Bercerai Roboh', pemimpin Melayu, Cina dan Ìndia berarak menunjukkan
kepaduan dan kekuatan yang meyakinkan penjajah untuk membebaskan negara ini
daripada cengkaman mereka.
Daripada banyak kejadian yang berlaku kebelakangan ini khasnya
demonstrasi jalanan dan perhimpunan haram membabitkan ribuan manusia, jelas
menunjukkan perjuangan parti politik hari ini adalah manifestasi daripada
keghairahan untuk menggulingkan kerajaan yang diterajui parti-parti yang berjuang
membebaskan negara daripada penjajah 52 tahun lalu.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

42
SoaIan 7 :
BERDASARKAN PEMBACAAN ANDA, SEDIAKAN SATU PELAN TINDAKAN
TENTANG USAHA ANDA UNTUK MENGERATKAN PERHUBUNGAN ANTARA
ETNIK MURID SEKOLAH ANDA
Dewasa ini, masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu
dari segi pakaian dan makanan. Contohnya, pelajar utamanya perempuan bukan
Melayu memakai baju kurung ke sekolah. Dari segi pemakanan pula di kantin,
pelbagai makanan dari pelbagai kaum perlulah disediakan dimana sedikit sebanyak
pelajar dapat mengenali pemakanan kaum tersebut.
Selepas peristiwa 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang
mengancam keselamatan negara. Kerajaan menyedari bahawa pendidikan
menjadi alat perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan
merapatkan jurang kemiskinan. Kerajaan sedar bahawa pembangunan
pendidikan haruslah selaras dengan ideologi dan hasrat negara untuk
mencapai perpaduan kaum dan mewujudkan integrasi nasional. Lantaran
itu Rukun Negara telah digubal berasaskan lima (5) prinsip utama dan telah
diterapkan dalam rancangan kurikulum di sekolah.
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai
perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu
cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

43
moden.
Melalui cara ini, kanak-kanak akan dilatih atau diasuh serta diserapkan nilai-
nilai murni dan norma-norma masyarakat dalam proses pendidikan dan
mengamalkannya dalam kehidupan mereka demi mewujudkan perpaduan di antara
kaum.
Perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum
yang dilaksanakan seperti sukan, kelab, dan persatuan, dan ceramah haruslah
dipergiat dan dipertingkatkan. Aktiviti kokurikulum hendaklah dilaksanakan secara
berkumpulan di mana setiap kumpulan itu terdiri daripada pelbagai kaum.
Di luar sistem akademik, para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti pelbagai
kaum seperti keluarga angkat di mana ibu bapa secara tidak langsung akan dapat
memupuk perpaduan dan tali persahabatan yang erat. Persatuan dan badan
beruniform juga boleh memainkan peranan penting didalam memupuk perpaduan
dan haruslah di sertai oleh pelbagai kaum. Walaubagaimanapun guru haruslah
pandai memainkan peranan didalam usaha memujuk pelbagai kaum menyertai
dengan memberi penjelasan serta huraian akan kebaikan penyertaan. Jelaslah
bahawa usaha yang diambil bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi perlu
disahut oleh setiap lapisan masyarakat, termasuklah pelajar.
Selain itu, sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai
perpaduan kaum dan integrasi nasional pelajar adalah dengan mengadakan
program interaksi antara sekolah dan memasukkan unsur-unsur etnik dalam
kurikulum serta meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan golongan etnik lain.
Sehubungan dengan itu, para pelajar hendaklah di terapkan dengan nilai-nilai
murni melalui bahasa kebangsaan agar komunikasi di antara mereka boleh berjalan
dengan lebih lancar dan efektif tanpa mengenepikan bahasa ibunda mereka.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

44
Penerangan tentang budaya, amalan dan agama semua kaum juga perlu di
terangkan dengan lebih terperinci agar setiap golongan lebih perihatin dan lebih
menghormati serta tidak menyinggung perasaan sesuatu golongan itu.
Kesenian dan kebudayaan seperti kelas-kelas seni tari, kraf tangan,
permainan tradisional, kelas gamelan, kompang, tarian tradisional, tarian singa,
pertunjukan pentas dan lain-lain juga merupakan salah satu cara perpaduan. Dari
segi semangat perpaduan pula di sekolah-sekolah, gotong-royong melibatkan
pelbagai kaum juga merupakan satu kaedah untuk menyatu padukan pelbagai kaum
selain dari projek-projek kecil seperti tanaman sayur-sayuran di sekolah-sekolah.

Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

43
SoaIan 8:
Berdasarkan kepada pembacaan dan pemerhatian anda,hasiIkan satu Iaporan
ringkas yang mengandungi makIumat tentang peranan sekoIah anda daIam
mengeratkan hubungan etnik daIam kaIangan peIajar

PENGENALAN
Pelajar hari ini adalah bakal pemimpin dan pembina negara pada masa akan
datang. Mereka berasal dari wilayah yang berlainan dan menjadi ahli dalam komuniti
sebuah sekolah yang terdiri dari para guru, kakitangan sokongan yang berbilang
kaum dan dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. Alam
persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama merupakan medan terbaik untuk
melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia membina keyakinan para pelajar dan
warga sekolah peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik,
kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya
memperkasakan sekolah.
Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum
Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak
menyeluruh. Hanya 70 peratus pelajar di sekolah sekolah rendah yang menyertai
aktiviti ini. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, ianya
telah dijadikan syarat kemasukan ke Asrama Penuh selepas peperiksaan UPSR
mulai tahun 2006. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum
dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti
kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

46
Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan
masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. Keteguhan sesebuah
negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Pemisahan kaum antara pelajar-
pelajar, boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Para pelajar tentu sukar
bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah
mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. Hal ini akan menimbulkan pula
prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Antara
faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak
hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan
bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan.
Sesungguhnya, gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa
hadapan negara. Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-
rakan yang berlainan bangsa. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa
pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Sebagai sebuah negara
bermasyarakat majmuk, perpaduan rakyat sangat penting. Para pelajar perlu
berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Oleh yang
demikian, tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. Menyedari
hakikat ini, langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk
semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan
dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah.Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

47
Strategi Yang DiIaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan
Memperkasakan SekoIah
Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang telah dijalankan di
peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya
memperkasakan sekolah.

Penubuhan KeIab Rukun Negara di sekoIah
Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000
di Melaka, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku
Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, telah menyarankan supaya Kelab Rukun
Negara ditubuhkan di sekolah. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-
sekolah maka pengetahuan, pemahaman, penghayatan warga sekolah terutamanya
golongan pelajar terhadap prinsip- prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat
perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan.

Nyanyian Lagu Negaraku dan Iagu Negeri
Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan rasmi sekolah. Semua
warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh
pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat.
Amalan ini dapat membina perasaan setia, cinta dan bangga kepada negara dan
raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia.Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

48
SekoIah Penyayang
Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep
¨Sekolahku Syurgaku¨ dan ¨Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi¨ dengan
penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ìbubapa dan Guru. Program
ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah, membentuk
peribadi pelajar yang suka menolong dan pembabitan mereka dalam perkhemahan,
persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka
kepada situasi yang berlainan dan beragam. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu
semasa mengikuti program-program yang dijalankan.
Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan
guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Mereka dapat berinteraksi secara
sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. Hasil dari penglibatan
pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan
terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan
pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin, berharmoni dan bersatu padu.

Sambutan BuIan Patriotisme dan Kemerdekaan
Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati
hari ulangtahun kemerdekaan negara. Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah
ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara, Unit Bimbingan Dan
Kaunseling, Kelab Guru dan Kakitangan, Persatuan Sejarah dan Persatuan-
persatuan pelajar. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PÌBG, tokoh-tokoh dan
sejarawan, Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang
dilaksanakan. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan,
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

49
tayangan gambar berbentuk patriotik, pembacaan sajak, sketsa, pentomen, kibaran
¨Jalur Gemilang¨, hiasan bilik darjah dan asrama, pidato, forum, penulisan esei,
derma darah, pameran, melukis potret tokoh negara, perbarisan dan perarakan serta
sambutan detik kemerdekaan.
Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak
lain di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Penyertaan pelbagai pihak dalam
menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan
pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab, bersifat
patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara.

Lawatan SambiI BeIajar
Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-
tempat bersejarah, Parlimen, Putrajaya, Bandaraya Melaka, Memorial, Tugu Negara,
Muzium Negara, Rumah-rumah kebajikan, asrama anak-anak Yatim dan miskin,
Penjara, Rumah perlindungan kanak-kanak, asrama orang kurang upaya, sekolah,
universiti dan sebagainya. Pelbagai acara diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar
tersebut seperti perbincangan, gotong royong, persembahan kesenian dan
kebudayaan, pertukaran maklumat dan sebagainya. Kesan dari program Lawatan
Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri
pentingnya berbudi bahasa, mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama
rakyat berbilang kaum dan keturunan.Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

30
Pengurusan DisipIin Secara KoIektif, TeIus dan AdiI
Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Disiplin sekolah diwujudkan. Pelajar
didedahkan berkenaan pengurusan disiplin dan peraturan sekolah dan asrama sejak
hari pendaftaran atau hari pertama persekolahan bermula. Peraturan sekolah
dimaklumkan kepada semua pelajar dan dipamerkan di setiap lokasi penting seperti
bilik darjah, papan-papan kenyataan sekolah dan asrama. Pelajar selalu diingatkan
supaya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan mengikut
pekeliling yang dibenarkan. Pelajar diberi peringatan, amaran dan nasihat supaya
berkelakuan baik sepanjang persekolahan.
Setiap kes kesalahan diambil perhatian dan segala tindakan adalah mengikut
prosedur yang dibenarkan. Tindakan dan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar
yang bermasalah mestilah adil, menggunakan budi bicara yang sepatutnya dan
bertujuan untuk mendidik serta mengambil kira situasi dan masa depan pelajar
terbabit. Keadaan ini menjadikan suasana sekolah berada dalam keadaan tenteram
dan harmoni sesuai sebagai tempat mulia untuk mereka menimba pengalaman dan
ilmu pengetahuan seterusnya menjadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan
terbilang. Pelajar menikmati suasana kondusif di sekolah dan di asrama di mana
budaya ¨Sekolahku Syurgaku¨ dapat diwujudkan. Mereka dapat merasakan
kepentingan undang- undang, peraturan, etika, tata susila dan perlembagaan di
sesebuah institusi dan masyarakat serta menyedari tanggungjawab semua pihak
agar sentiasa menghormati dan mematuhinya.Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

31
Hari KeIuarga dan Sukaneka÷
Program yang melibatkan seluruh warga pendidik, kakitangan dan beberapa
orang pelajar boleh diadakan. Pelbagai acara dijalankan melibatkan semua peserta.
Selain dapat menghilangkan perasaan tertekan dengan bebanan tugas, program ini
dapat membina persefahaman, keteguhan perpaduan dan perasaan kasih sayang
dalam kalangan seluruh warga sekolah.

Acara kebudayaan dan kesenian-
Pelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan
seperti permainan tradisi, dikir barat, nasyid, marhaban, berzanji dan lain-lain lagi
yang disertai oleh pelajar, kakitangan dan guru sekolah. Selain dapat
berhibur,semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang
digariskan. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan.

Perkhemahan Bina Insan÷
Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian
kakitangan sokongan sekolah. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti
Kerajaan Negeri, Bomba, Polis dan sebagainya. Acara-acara yang dijalankan ialah
seperti ceramah motivasi, pembinaan jati diri, kerohanian, kembara, ikhtiar hidup,
kewarganegaraan dan riadah. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar
kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar. Selain dari mendapat
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

32
maklumat dan kemahiran baru, mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia,
nikmat kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai.

MajIis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina-
Setiap kali menjelang hari perayaan, sekolah mengatur program yang
melibatkan seluruh warga sekolah. Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati
bersama. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada
mereka yang kurang berkemampuan. Ucapan selamat yang diberikan, disambut
dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan
perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil.

Aktiviti Riadah di Iuar sekoIah
Sekolah menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam pelbagai program
yang dianjur pelbagai pihak seperti Majlis Daerah, Majlis Belia Malaysia, Jabatan
Kesihatan dan sebagainya. Antara aktiviti yang disertai pelajar ialah senamrobik,
mencari harta karun, Perarakan Sambutan Maulidur Rasul dan Ma'al Hijrah, Larian
Merdeka dan sebagainya. Pelajar dapat berinteraksi dengan peserta dari pelbagai
kaum dan lapisan masyarakat. Mereka dapat memahami dengan lebih mendalam
erti perpaduan dan perasaan hormat menghormati sesama masyarakat.
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

33
Tabung kebajikan
Sekolah mengadakan tabung kebajikan guru, kakitangan dan juga pelajar.
Selain dari kutipan yuran, derma kilat, sumbangan juga diperolehi dari pihak luar
seperti PÌBG, Alumni, Ìnstitusi Kewangan, Pusat Zakat, Yayasan- yayasan Negeri,
Koperasi, para dermawan dan orang perseorangan. Sumbangan ini diagihkan
kepada pelajar yang terdiri dari keluarga yang kurang berada untuk membayar yuran
sekolah, peperiksaan, wang saku, perubatan, zakat, pakaian, melanjutkan pelajaran,
kematian atau kemalangan dan sebagainya. Amalan sebegini dapat menyemai
perasaan simpati, kasih mengasihi, mengukuhkan ikatan muhibbah dan perpaduan
seperti yang dihasrat dan dicita-citakan dalam Wawasan 2020.
Hasrat, perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma
melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. Walaupun tidak
sepenuhnya. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum,
adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa
kebangsaan atau bahasa rasmi negara.
Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita
selesaikan, kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan
sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. Dasar pecah dan perintah
yang dijalankan itu, menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang
terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. Dalam suasana
masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic " yang masyarakatnya
mempunyai pelbagai agama, budaya dan fahaman "Cultural Pluralism" tentunya
perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari
Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

34
semasa ke semasa. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini, Pendidikan
adalah merupakan satu kaedah terpenting.
Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan
negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara, selaras dengan
usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu, dapat menyesuaikan diri
dalam masyarakat, membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang
kepada keharmonian dan kemakmuran negara, semua pendidik harus meletakkan
kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada
kepentingan masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan
dan dorongan kepada usaha- usaha murni dan program-program yang sistematik.
Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara
kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara
dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri.
Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini, yang bakal mengganti pemimpin
dan pembina negara pada masa akan datang, biarpun berasal dari wilayah yang
berlainan, menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru
dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam
persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih
komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian
akademik, kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya
memperkasakan sekolah.


Bubungan Etnik WAI ŷŵŴź ŶŴŵŴ

lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lÞC kampus uaLo 8azall lsmall

33
SENARAI RUJUKAN
1. Kamus Bahasa Melayu, Fajar Bakti, 1994
2. Mok Soon Sang (2007), Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (P.T.K),
Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd.
3. Pelan Ìnduk Pembangunan Pendidikan (2006), Edisi Pelancaran PÌPP,
Kementerian Pelajaran Malaysia.
4. Pembangunan Pendidikan 2001-2010, Perancangan Bersepadu Penjana
Kecemerlangan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia.
5. Malaysia Kita (2007), Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am,
Petaling Jaya: Ìnternational Law Book Services.
6. Ìsmail Daud, Bernama, 05 Jun 2005

aTaZYSZ`Z  

$4,,3 ,,2,3,, 43805 3907,8 -07-0, /,75,/, 43805 ,82,8 /,,2 43908202:5:5075,/:,3,:2 

!075,/:,3 -40 /079,3 80-,, 8:,9: 574808 ,3 203,9:5,/:,3

80:7: 2,8,7,,9 /,3 30,7, 8:5,, 809,5 ,349, 2,8,7,,9 /,5,9 202-039: 8,9: /0399 /,3 3, -078,2, ,3 /,5,9 /9072, 8079, 507,8,,3 .39,,3/,3-,3,,39,3,,7 

8,8!075,/:,3,:2/,,8, 

!07438,3:,8,!49 

!02253 ,:2 :9,2, 0,: 3, /,3 3/, 90, 2030/,7 -,,,

94, ,38:7 549 /,3 507438,3 :,8, ,2,9 507: /,, /,3 /,8,3,,3 /03,3 ,/ -, 2030,,3 -07,:3, 5070-:9,3 :,8, /,3 50750.,,3 ,,9,3 
,,9,3 50393 /,,2 07,,,3 07:8 /,,2 57,, /,3 .,43
.,43 ,3 -079,3/3 9/, -40 ,3, /:,8, 40 8,9: ,:2 8,,, /,3 502-,,,3 ,3 ,/ ,2,9 /99-07,9,3 /,,2 :8,, 203,,,3 507438,3 :,8,549/,,8, 

07,,,30247,8 

$02:, ,7, 30,7, ,3 20203: 8,7,9 /,3 9/, 20,3,7 :3/,3

:3/,3 30,7, -40 203:,7,,3 503/,5,9 79,3 /,3 202 .,43 /,,2 5,37,,/03,3-0-,8/,3,/ $,5,,3203,3/03,3/,,25,37,, /03,38:,7,2,479-07,203,/,7,,9/,3-40203:,7,,3,857,8  

- D$9f¯½¾fff¾¯f 

aTaZYSZ`Z  

7,,9 20,: 8,:7,3 ,3 /909,5,3 805079 / 0,3 &3/,3,3 007 ,9,: 0,3#,,9  

03,3,3:7,3434239,7,,:2 

,/,7 0283,3 ,3 90793 2,8 /50,3 40 ,:2 57-:2 , 

,3, /-,7,3 ,,3 92-: 2,8,, ,3 ,39,7,3, 0.02-:7:,3 848, ,39,7, 57-:2 /03,3 ,:2 
,:2 ,3 207,8, /7 90793/,8 0,, 848, 5033,9,3 ,/,7 03,, /,3 80-,,3, , 203,9,8 0,/,,3 3 502-,,,3 0 043422089,/-:,9/03,3.,7,,3,//,3808:,/03,30507:,3,:2 ,3,/,/,,8, ,:2,302,/,3283507:/-,39:/03,350-,, .,7,:39:2033,9,39,7,1043422070,  

033,9,3%,7,1!03//,3!7-:2 

:7,3 !03//,3 /,3 :7,3 04342 8,3 -07,9 ,39,7, 8,9: /03,3 

,3 , 503//,3 2070, 0- -, 2,, 50:,3 :39: 203,2-, 503/,5,9,3

2033,9,3 04342 0:,7, ,/,, 0- -08,7 %,,5 5027,33,:,,,3-07:-,203,/0--,  

%407,38:/,, ,2, 

02:5: 7,8, 472,9 /,3 203072, -:/,, /,3 ,,2, ,:2 ,3 

02-077:,305,/,,:2,3203,2,,3-:/,,/,3,,2,2,83
2,83 9,35,.:-,202503,7:

203,3:,39,7,8,9:8,2,,3   

- D$9f¯½¾fff¾¯f 

2 .:39549 &38:7 :38:73907.3 848.3 507:2.3507-0.75./:.3.3 503//.7.%2:7$0203././03.3:2 :8.3:3. :8. %2:7/...28080-:.9:0-:/.3:2 :8.3 :7.3093  3907.. .:/03... 203.8.8.47.549  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3:7.3 80-. :8.. 203.7../..8 0-:/.3 :25:...3/.7.8 /./.8 207:5. /.3 .3 /. :39: 202-039:8.8.9: 88902 503//.39.7803900 ...8 04342 . :8. 9:25:...9: /0399 3.82.9:5.3.3 203:7.:25:.39..39.3 90758..8907/7/. 20::/.9 20..304342/..3 -40 /079.3 .:5747....3/.38.39.aTaZYSZ`Z   $!%#$ 3907.3 207..9: 574808 -..3!.  3907.3 8.3 2..:07.3!.7.7.32:3/:7 .8.9:5. 3907. :39: 203:7..3 7.8050798:.9 20.33.. .33907.  3907..0-.9$0203.3 /.3 -079::..8....8.8 549 ..3 8.2./:.38.. 207.3 4..3848.304342.3 .3 8. :8. 20-.9.3 502-.3 ..39.3-07..7 80 0-:/. 3907..9/03.38025:73.3 :39: 20::/.39. /. 3907.9..8 503//..3 507-0.3:3 .3 7. .3502-.30-.3.. /.3.3 .8 ...3 .3 74.3 -079::. :8.3.8.843...3:3.8 848.3..3 :8.2848.3:..8.7.308.

8.9 .7. 84844 .3 -072:. 80-:.8. /03..-. :25:./8.3 507.3 /..3 848.390.  $!$$ 82.9: 04254 /03.9 /.8.2 -/.: 8025:73.4394-07.2574808. . .8 2. /:5 47.3 093 -40 /.7..43943. -07.9: :8. 2.:/ %.3 8079.203..3 /0399 .7.9.aTaZYSZ`Z   .38.3/423.8.:3.8 207:5.2.9: 574808 /.. /. 80.3. 8079..3 /.39...39.5 :-:3. -..2 574808 203.3. :-:3.3 ..3 848:7.7.3 431 /.443.8 803.30. 207:5..9: 574808 .3 8:.3/.3 /.3 /.3 0-:/.9.3/07 .3 .9.:3.9: /.. 2....72438 .  - D$9f¯½¾fff¾¯f ..3 -0717 -07507. 30.3 203.8. 50-.32030-. 503.9:.3 . . 04.25: 203:.9 .8500/:5.2..3 3907.3.3 /0399  43805 .3 . 04254 04254 . /..3 90758.-.:. /.3 8.3 0- 7.3 2:/.2.3 /....7.2 8080-:.5.8 .. !07:-:3..3 ..82. 0/0.5 9.8  !07:-:3. 803...5.0.3 503.343.8 2:9.3 8.3 503:507-0.5. .7.47.2.3 1472:.7.9: /. 3. 20::/.-:/. /03.%0  82..9: 8070.3 -0793/.3.5:8.5...39.82.90.3 /..0.-. ..320.8.  3907.2.3 -07.  03:7:9 '.3 549 /.309323479 39.320..8 207:5.7 80 /.../ 8.3 %.33.  .3.3 8.2.7 80 0-:/.5.257802:.2.9 42508 %.3 :-:3.2 08.8 /.: 0 .3/03.8.9: .3 -07-039: 80-.39..3 -:/.3 -07.3 507801..2 2..7.3 /.9:.3 093 -07. 202-039: 8.7.9 3907.2.3802039.9: 574808 507.. 2030-. 207:5.2.3. 8..3 3 80907:83.  /83/.3 3.7.. .3 .9 20::/..2.:25:.3/03 ..8 -:.9..32070.39:2..3...7..3 203:9.. .3 .2..9:./.

 0..308.5..3:5./.3 .35.5078.80.3507438. 0.3.. 9.3 507.-..2 43908 -:/.9 ...38:3.3/723.. .350393/.7/./.7243.9 20.82./:.82.3..2.3 0507.093/.58.3 :.3 . :25:.9 .-..3.5 7... / 0..     - D$9f¯½¾fff¾¯f  ...3 -:/./.3/.3:-:3.9 /.3:5..35. /.8./.3 07.3093/.8.. .3203072.843.3 907/7 /.7. .8 :2:23.424/.5 . 20-.3:-:3.8.: /.3.479907/. $0-. :25:.479203072.-:/.309323479 $!& 050-.39. ::/3.3 /.3/:..202..3:9.39:3 05. 503072.3.9.8 -07.9-.aTaZYSZ`Z   574808 .3 /.3093/ . 08..8.8 .3093/.: 7:2.30932.7:8 2030. -07.3 /0399 2070.7..3 093 23479 203. 3907.2203..39.2 809..2.. 093 3.90254 2..43805805079.3 5075..202:5:0.33.3:25:.2:-:3.3 093 9.8 -07....3093-07-0.:25:.3/..3 2.3093/.7..39.9.2../.093/. .7.2. :25:.8  .5570:/8 8907049./0399:25:.82..7.3...8820 /.3.30932.3.: . 50-.  !74808 .5.88.2.:9/..8.-.7. / 0.3-:/.8.2:3 -. $0-...8. 907.82. 907-:.3.3 8.39.75.8.350-.8.9.7243.3 43.8-.

3 2070.9203.89 !:7. 04254 .7 . 549 .95:7.3 !&#%$#%!&#$%$ !&#%$#%&$# :.2 809.3 47..2./.:5:3 93.7..3.8: 503/.3/:3.8.3:39:207::05.3 -09: 2:/.7 /. 9: ::/.7..:.3:39:2030.3!..8.8 .8.81 2.38.3 / 80-. /.-07...3.5..aTaZYSZ`Z   $4.20.7....3 5:7. 2070.7.3 .3.9 84.32.. 907-039: 8005. %03.7.8. :.3 .8. .7 !:7...7.. 80-. 08.9 -07/..3 502..3.3.8..8. /.8.3 2:..8.5:.3 203.. -:2 .8.. 43943. ../.83 /. %03.3 0/.7.. 7.8.3.95:7.2 0.9.. 0.32.-07/.3 7.7..8 /03.9.7 05:.  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 .3 88902 84../ 9.%03.7 /./.3 / /:3.-.9.3.3 47.9 84.3 2..8.3 .7.9 .9 . /.304342 .3 88902 2070..82..3 ::/ / 8. /.7 207:: 05. .3.77.2030-.09.33.7..3 50702-. . 202-.3 3/..75../.3 .7.2.7. 0 8.09 !:7. 503.3 70..3 907-039: 20.:39:050393.. -073907.!:7.3 :.9 0/:5.-..7.9 /. / .8.7. . :3. 2.9!:7.35.2:  !03.3 .38.5:7.3 .: 574808 802:.2 0. ....7 3.. / 9025.8..9/.7503. 745.9 !:7.9.3... 5:7.2 809.: 80-0:2 0/.: . 20250703.38073/:3.8.2 809. .8.950-. /-. 04254 04254 2.39./. -07.9/.2.83 /.8.78.3 . .7. !03.7.2 809.8 /03.3 745.3 /:5 907.989..3. .75...84./.3..2.43805.3.8.9...:-40/./995028. !:7../.3 503/:/: .9.9 .  2.3 ./. /. 90.

/. -078.2 0..: :.: 80-0:20/.3 2070. :38:7 :38:7 .9-.9. /0.3!:7./ 0 .-.2-.947805079507/../ .3 .7.8 $./0 .8 :-:3. /.390.7.-.3 -0781...  2..3..3 0507.1. 90780-:9 / 2.8  .8...3 ://.2 ...33... .3 5030-.3..3.- 9. :-:3..3 3/.9..3 90780-:9 907.3 503./80-.3 2: 50309.: /03...3.3 507/. -08.  :-:3.38.-.8..2.:907/.:.9./ - D$9f¯½¾fff¾¯f .1/.37.3 9/..35020739.8.70/:..203::.5.aTaZYSZ`Z   !02-039:. -.3...38:3 .:/03.3503//.39. /503.3 7. .2 0.33.2../.5.3.907/.7.9.-07-0..9 / . 50/.3 .2.: :-:3.3 -.3 209..33/. 90..7/. -03:.850 .9/.8.3 0.-... /03.7.9 503.3907:9.: 207:5.:2.3. .3899:87.3 80.9 50783.7: 8..3 -.8.//80-..3 !03.2 0.380-./.3.3.- 9.78050791. /.3.3 80.3/.7.2 0.:.... -. 5:8..2.-07.3.202-0708.33.20/:5. /.3://820  !02-039:.3/0.: :. -07..3. 09:..3://820/9072.7: 40 .3.2.3.-07..3 -.-.9 ./. 202507/.7.8. /.3202-3. ..203:7:9 99.3 5.20.38.3.33/..7: 3/:820 /.39.340-0-07.8..3://820/. .3/..33/:820 /.2 203:7:9 $0/ :..3.:907:9.3907.3 ://8209/. /03./.3 90.. 2.3 9025.2 0.3 -.3401.2 9483/:82090.3 3.8.22.9: . 3/: /.6:- 99.3 5.3 !:7.99.3 9025..  3/:820/./.3.3.: :-:3...1.33/:820/.3/03.20. 203072.3 0-:/.3 /. /:.3 05:.3-08.. 90703.20..2./....947507/.3..8. ::8.5.9.3..90803. 80-.: 5.9/.-.2.

20. /.30.3 5. .3 .3 3 /..3343 2.203:-. . 20. .. 209. /.3 -07..05890244.9 .9 808:.9..7.9 7.391 8.3 /.9: 2: 50309..  !0302.8. 04342 .3 .3 80907:83.3-0781.33.3 .:...202.2-.. 502-:9.3 5..8.3 20307:8 .8.9.2 0..3.9 /.2.7. /50793.3 203:3.3 .3 -078:2-07.3 0.9 05890244. 3 02:/.3 //7./..3 / ..7.9.3 002.2 0..:  0/.907.3 -0747039..75. 207:5. .3 808:.7.1 . 08./03..... 40 503. /.2 .8.9.8. 3 05. 40 5..3. 2.3 /.3 07. /. 50-.8 /03.: 2: .2 -073907.: -./.8 .3 /1. 05890244 1.80-..:.380-..3 /..25 807. 7..2:443.3 3899:8 24/03 50303..843.320-.7.3 05890244. 8:9. 3078 2: 50309.3 -0781.7. 808:.7802..2 .:3.3/ ./.3 !07:-.5.907..7.3 7.3 05.3 - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 .3. 798 5890244.3 /.3 /.2 -07/.83.9.907.59.3 507:-...5. 2:. -0717 /. !& !&#% & !# $&% #&&&%!# !  ..3307890. 20307:8 5.3/.320307:8.9: .9 /.3 0.3 05890244.9:  $0-0:2 0/..8.8.3  !0302.8.47..- .3.9: 2.391805079274845/.3 -0781.2808:.7.3 507:-.7 80 2: 50309.3 /-./.1..: 0.3/ ..:.3 .3 08:9.9..98.3 20-..5... :. 2: /. -07079 .3 507/::3.2.3907. .31089.3.907../.3507:-..3 03:/./.3.3 507-424.: 0-08.3 -747.:.9. 9: 2:3. /50739. . -07.3/07.aTaZYSZ`Z   .: 8.: 0.- 2.9343 2.8 549 0802:.33..9.3 .3 02:3...3 ..3 503.820303. 0.2:209.

3.3.3 .3 8.. 9: 803/7 90.5.. 2. ..3. 5.0.3 :3/. 5..9.3. 88902 5020739. 025./.5 080. 5..75...2...7. 7-:.3 &3/.3 25. .38. -.3.30./.  !07/. 9: 207:5. 203..3 50/.7 0. !07.3 5039.. .3 .9./.3. 2070.2...: 9025./0.2.3 .25:7.3/..3. 207:5.3 0.38.9.:.5.:2  !0702-.7 08:9.aTaZYSZ`Z   502-08. 3.3 /03./.3 /.9.041%0.7....0.3 20309.: ./..8. 5020739.3 5020739.3 ./. 90.75../-7.8 /.3 . 507025:.8..3 47. 5.7 ...3/. /.3 - D$9f¯½¾fff¾¯f . 7.3 5.7 %0'03.9: 9: -07..23 9. 5.93 -07/.2-7..3 203.3 907-:.3.3 &3/.3.5 ..3 /.3 :3/.3.../.3.5 503: /542.75. 89..25:7 90. 907/7 /. 20207:.3 0.3.9: ::2 .7.3. 9/. 203:2-./. /. .: 80.3 907..907././ 9.83-07/. 0/.7243. 0.3 0..3 !020739..2.2:7.:  2./. 802:.3 .3 . -07.9.5748085037.0.3 /.3 05.... 2.8.3....3 .3 0../..3..7.3 /03.-:. .3 5:7.3 8.3 -075. .3 -07.3 .:9 0..300..3 .3 .3 .:9 0.7.305.3.7 . .3 .7.9.3 .3 !020739. /03. 803.5 .02.5 / 89.3 .7 80:7: 50484 /:3.3 0.35.39.:. 2. / 2.8 /.: 203. 0.3.9 507902:.39..3889025020739.83 . /. 9: 90. 2..3/.7.3 -. 50.8 7025../.302.3 .3.3 9025.  0503/:/:. 203.3 ...7805020739.3 /03./.3:3 0. 50/..8.3.3 907-:.3 50.7.: 0. !.89  . 50. 50/.3 0.8.3 47.3 .3 /.2 .3-07..3 93 05.8.9:8 .

:39:2202.3 /.. 070.33.8..3.3 /. 90.3 -.83 2.  !03. 8.3 203:9.%.3. 02.:2 /. .3 503/:/: 9025.. /.. 9. 3 20::/. 8.3 02.39. -.820 -:/.2 /./. !. -08.3.3 80-..8 /03. 20. 203072.-:.7.-. 5073.2:9 -:/. 8.3 889023.3 !0/. 30.3 /. 0/. 3/..- 57.3 507/.3 80.3 0907-:..-:.7.3 -07/.7.3 202:33.7 0. 80.::/80-.3 08:9.05:7.7.2 0. .3 0.3 202:33.9.:90. 3907.3503.8.3.8 . /03.9!:7. 50/.. 50.3 5..- 8...8:808:./2.8.9025..3 ::/3.3 8. 90.5-:/.83  !:7./ 0 .3 /.9: 2.3 50-.9 .77..3 9/.. -07.7..2 0.9.49.:.3 0.9 .3 80.3 -:/. 80:7: 50484 /:3.. 20974549.3 507902-:3.3..7 1034203.3 50393 /:3.8 /03.3..798 0./.9. 50-.3 -:/...::8:83.. -:. !479:8 0.9: 1034203. -:/.3 5020739. -078.2. 805079 7. -07./-7.: 3907.3 80-.: 0.9.3.3 /.91 / . -:/.2025:3..7 /:3. 0.9.9: . .. -0702-. 25.8. .7 5039. 202507.9047 2. ::/ 80-0:23. / 0. 0. .7.7.3. 202-.  0-:/...9 2.8 .3 -. 49.3/.aTaZYSZ`Z   5....2 .3 - D$9f¯½¾fff¾¯f .:...3..: 90.3-:/.3 0..3 .35.3/../7.9 8.38.8. .70.9 ..3 :7. !07902:.. 90780-:9 90. /.8. 798 /03. 8:.2.8 .2 3/:820 ://820 7.3 745.885479/. .3 02.7.7...424/.:.3 50.3 30.809..-..75..3 .8. 8:.2.7: /.3 -.7.2 0.9:.7.8.: 80:7.7.

 503.7..8.aTaZYSZ`Z   2070. /:5 070./.:: .3 02.3 -.7.3 $890204342 3 -07.2.204342/03. 3  - D$9f¯½¾fff¾¯f .75..8. 50-.: .: -07-0. :38:7 50393..3 /.3. 5.38007.2 5020739.9 907. 08. / .8..: !:.390.8. ::8.8..3 !7385 88902 897:9:7 /.:.39..3 /. .9 5:7.59../.3 $:2.3 203/4743 05. 5020739.3 50308549.3  %# $ $  %$ !&& &  85004 -:/.3.7..3 .8./../..:. .2 0. . /.3 0.7.3507/.39.3 53.59./..340503.20.3 -07.3 8:9.3 ./../..8 3..38.7 80 5028..3 24/03 3 -0702-.3043425073/:897.3 05:.7.3 503.3 / .3/.7 .7.. 0.3 .9. .3.2 0.. / .9:08.: /03.2. 50-.8. /../.:.3 88902 .7. 0507.75.3.  . /.2:9.: $8902 5039. 8:: 093 /. ... 907/7 /..3 0.3:.: 5020739. .8.9507-:2 / -.3 2025:3.9 04342 . 05:. 88902 04342 .75. 40 503.3203:39:3.30. 9.33.. /.-07-0./-7. /.8.2. .3 /.3 -:7: !0702-..8:.3 2.. / .39:3 05.907..3:.2.3 /-. 47.7 80 2: 50309... $0203. 40 503./50703.9 89. 0::/.3:3 %.3 /.8.2.: 47304 80.: :8..91 80:91/. ...3 2070.. 0.7.8.3 . /. /03.3-07..8. /./03.3 30..39../.8.7..3 0..7 .3 05890244.7...3.83 .3 907/7 /.8 /.3.8.33.3 -08...39.3 508./.:  !07:-. /.3 24/. :39: 9::.3 :..3 .

 9: 907/.7.8:: ... -:.: !.3 $0..5. 503/:/:3.-9 /.2.2 /.39:907/.2 -.. 8:: .3 $:: .-9 03../.3 .3.3 .3 2..8... .33.8..3 0.3..2 -.3 . 80-..9 -:25:907. $:: 7.9 :.3 0.9:8::/03..:. %07/.:2 507-:2 805079 ./.2. .38.2. $034/.. .8.9:.-.: 0.. 8..3.9. .: 805079 .2 -07.3 :7:9 0. -07.7 :8 3. -:25:907. ..3:3 /.3:3%.207:5.2 -07. 789. :. 0- 090740308 /.:2.580-.2.75... 503/:/:3. $:: 2..3 -07.7. 0.: 0..: :7:9 03.3 0/.3 /..2.3 .0-090740308/.: /.3..32.7. %07/.7 809.:3 $..7 . 8.3- -07.2..2.5.3282 909..3 ..8::.8.33. /:5 47./. 789.8.2.3 0.80-.7.04254 0.5 80-.3:2 80-.3  !03/:/: / 8.. 203....:503/:/:3..7 5078.3/.3 ..7 05:.2 $0. 80-.3282 909.3 /03.3 0.3 /:8:3 :7:9 .: 8079.2   - D$9f¯½¾fff¾¯f . $0203.-07..3 0.3 /...907/7/.3  850#:25:3.3 -07.: 7:30 0/.: 2025:3. .3.9 50-..: 8.3 0/.9-:25:907. .3 -:.8..: . -:25:907.3 /.5.31..8.8..3 ./.:2 507-:2 .. 8.3 8.: /.: 0.7.3.7.38::.aTaZYSZ`Z   907. 8.3 :7:9 .2.9 50-.3 /..: 7:30 8.3.5..8.3 0.2....:2.2  !03/:/:/$.: 0.. /.2 805079 .3.3 -:/.38.75. 907/7 /:.3 8. 2.9 -:25:907.3 -079:9:7 /.3 /.2 .0..3 .: !03.33.3 207:5. #:25:3 0.3/03.3 -07...2.:2 3 5:.3 -:..2..9:.3 :8:3 /..9.9: 8.:. .:2..-.39.3/..3 0.3 1.:2 .9: -.

7: -. 2030-.8..8./8 0.3 50702-. ./.8.2 805079 07.:25:..8 %.3 /..8.2 -.3..503:.3 8./.: :34 03..5. 8090...8.8.9.07.:/-..:..:1 .30.0.:!3.3 798 0 .9.2 .80.8.3.3/.9..3 508....3.3. ./ 0 /./.35.8. 0.8.2.-:.9 /3.9:507... 203.3. 3 /..!07.5.9.3 0.2.8.. 9.3/03.3 .: ...!479:85.80-. 2.9. 202.:2 . %:.:././..  ./. 17. 3:.: $005. /.7: 8. 503.3 3078 0..9  !.9 !0303. 0 .3/.3 %..3 3/: / 2..: 2:.8 50..1.8 -.3203.3.  - D$9f¯½¾fff¾¯f .: .: !. . 202-039: 8.30.503.2:3.3 2: 08:8.8.3 0 .3 %044 .:907:9..40-.3 -.:0...: 3 /507:./.3 .:-0702-../...3447 #. 8.3 0..aTaZYSZ`Z   850./..3. 0.9.3 8025.8.8. 07.9 805079 07.7.2.308:9.3 .3 0.. :8974308.38. 80-..8.9.3 88902 5020739./.3 203:9 8:: .3. 0...: :. . .3 07.3/.: . -07:-..5. -.:3  0.5./. 203.38.9.0. 5.3. .2. 0/..3 %7.3.-. /03./.3 503.3:.8:.9. 0..30.3. 9.3 203:./..9: 502-039:.3... -07. 0.9.3 -07.3!:.20.7:798/..3.:/.305:. !4308./.8.8./.2 -.8.2 5.3 5020739. 5...:3/...3 .503. $7.3 ./..3$3.8.3 3 90../ .. .3 3/: ://. -072:.3.2.3907-039:3.37:30  !&#%#%$#$#%!&#$% !03:.3 .8907.9 /.3.3 0/..: -0702-. -0781..0 90.-...5:7./. 5.3.-.:3 0.:3  3 /:9 40 798 .. 0. 0.:3  !07.8 07.3 507. /./03..3879 /./ -.75.-. $.. / 05:.8. /.3 0/.3 9:8.

3 $8902 !03. 2033.25:79.3 3 -07.9 /.: 2./.7 798 20308549.3.. .%:.:39:-007. 9.: 0780:9: /. 2.: .9... 0.7.33.3 0 . 5:..: :39: 0:39:3.8.74405.3 .3 /.  .-. 798 90.:2 :25:907. .3 0:...75.8.:%/.9: 7.aTaZYSZ`Z   !.3 0. 9.9.9 -08. 90.3 0 ..8 07.3.3 0. /.3 :03 20.9 3..40!020739.7. 202-0703. .  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3.3 0 .8./.82:2 .5:7.0.43943.9.7..39. 47...:3 5037..7 5.73.7..8 04342 %.3. 0.147.3.3798 3 90.3 202-.: :39: 203/.3 /./-7.5.305. .0780:9:  $.9. 9.3 509.9 /.9075.: !3.. -:7: 909 70/9 80.3 ..3 503039. /..2..: :.3 8:9.32./.8 %.3..80-.:3 5. 203.: 0.3 8.7 !:.7.8.9/-:3:.347.:80-.9 /03. 503.: !03:..3 :9.9 9025. 203.9/007 30070.3 8:9..3.7 . 90..8.3 3.50/.  -.3 3 :.302.7. 798 $& 5.8: 47.3 507803/7.8.3 3007 30.3 08.:  &&$#%&%&!&#$% 0::/.0$.8:47.3 5039.3 ..5.3..1 /.9: $8902 #08/03 / 007 3007 0.8 :. !03.3$..3 2.8:. .247304 &9.: /.3 -.8. 2032-:.3 2.8.-..3 5042-43 $.3 0. -07:25:.3 507809::.3 944 . 0 $3.3.7. / 2.97985079. .: 88902 4397.32070./:....9 7.:3  90.8.7 /. . 798 907:8 -07:-:3 /03..2 549 /0247..3 /.7 798 ./.2 574808 ..3 90..30.9 798  :.2.7.9 $0-.9. 503.3 .33.3/.3.9.39:3 /...9./.5.3 3.3 8484 04342%.05. 3 -079:25: / 809.3.20397.7..8.

7.: :39: -007.307.50742-43./.: /.3 90.3.8 27.3 3 5. 27.8 503/:/: 20./.:2 203:9 1:38 04342 503.3./507.3 . / %.3/.8.9 5. $.  /.:3  070.3 88902 503//.. 47.32:9./.3 3.. 7.3 3/.9 075.5. 2.7. :9. 503/:/: %.3. 0. /.3 47.83.7 $0.83 43943.8. 907/.3 / -.3./.7 80.7 !0.-007. 202-039: 5078../3902-..75.3.3 3/.7 3/4308.3 . 0.. . 203.9:.3 3.75..: 03. -079:25: / . 9.3. 9.9 2070.3 798 90.3.3 508./.-.:3 . 47.3.75. -077./..3509. .83 2..3 /.8. 47. 20. 3 / -.9 93.305:3:39:-007.3 90780-:9 08. / $. 47.27.3 07. 2./.7../.9:./.9  /. /.  $.83./.75..7 3.../.3 . 9.-07-0.3/./.7 .78/.3.3 .8503/:/:7./3 .3 .3 3.3.:3  47.3. 798 202-.907.8.3 9025.8.9: 2.3/.9 05.. 2. 0.8: -:7: .9.5 /..3 5079:-:. 502-. -. -072:.3 /.0-:7 80.: 09.:80-.3/.3 3/.7.-.9 !.7.9:.3.7 $-: 7 /.947 04342 .9 0- /.3 93.3 $:2. .3 0 .  $0.8 84. 50303./.83 805079 47.7. / :.9:907/..3 80947:..3 203./..: 202-039: 8.2 47304 &9.33.83..7.3 .. /.:3 //..3507/. /. 47.3 47. 0.: /.3/.3/. 5.3/.5./.. 0.3 /. /. 503/:/: %.9 . 202:/.8 93. ..3 . 9..3.7.38. 0 %.309.3.3 3.75.3 /.2 80.5.947 5079.aTaZYSZ`Z   -.3 909..3 !0739.3 2.3043  27.: 88902 .: .3 0 %. 2..8 47.:3 3.7.3 503.. 2033.8. /. 80947507/2./ 0  !..:2 203.9.. :.  - D$9f¯½¾fff¾¯f .:23/.9:0.. 9..8::39:-007.3 3.3 /. 0.3 39:: 2.3 /.5./. 53..30.  5.9.9.8.3 .- !.7.8.7. /...3 84./. -007.7 798 90.3.3/.3/./.3 5020. 90. 20.

. $8902 4342 :.3 3 92-:.aTaZYSZ`Z   03.3.

 507.3 0247. 3 90.3... /.2..1.8.:.8..3 7.3.8..8 /03.4394503:-:.3 5. 207:5. -078./. -07. /7:3/3 502-039:. 802-.3 .33.79 5.3 9073. 5.9: 0805./843..3 -0708.3 88902 4342 4/03 /.3.79 !07.78.3 90.7.  !0702-.91 !0702-.8.3/:. /.2030.79 549 /..843.32. 24/0 5072:.9: :39: 203/08.943 80-.-0788.94.2. 5.3 /03. 848.3 3.25:7909.38:790.:2.9.843..3 5.. 9.3 88902 549 /  - D$9f¯½¾fff¾¯f ./.5 80-.3 .2.3-.9: 0..3  $005.3. 798202-07.9. 9.388902503//..4.:2-.3 .3 093 :9.3. 9/.3 4397.3 5.8 / 0.:3  / 2.8.3 . 90.35033. -0702-.7.7.59/.243908 -07.3 207:5. 3.820 4342 !0702-. .3 -07:5. . 0.78.3 4342 %7. /3..9.3. .3.7243.2 !.3 549 !. %.:1472:..9:  $#%!&#$%$!$# !49 .8.2 07.78.7 /.809.79 5. /.8 05.. 3078 804.8 07.3.8 -. /.3 ../..:. .73.3 507. :-:3..:3 ...3 $04. -07.202-0.3.9.9.90.3 3/. 0.707.3 549 907:8 -0702-.30207/0. :2:2 5079.3 ... :25:.2 5.. 5.9.79 5020739..3 80.3.3 848.3 8.8.: $04.79 093 /..: 3.3 !03..9.3507:-:3..3 88902 /0247..2.9:$04. 80203.30. . 90.9/.30. 80-:.8.8.8.309320.. 20.07 907:9.../..5..78.3-07..7.

79. 804.3  .3 /03.3 503//./..2 -039: 5.3./ .3.3798703/.9: !079./.:. 503.2.9.3 203472..9 ./. $09. 8. . . . . .30.39.39...3 203.9 .3 /.3 $0-0:2 !03... #.5 093 2025:3. :-:3.3 /.3 . /.:2/0.5.5073.843 4229900  5.:2 422:3908 ..7.9 . /.5.9.3 5:7.5... 798 :39: 202-07..3 203.3 .3 9.:3 3:8././ 0/:.9 /. /.9..3 /.. .2 88902 503//.9 5:7..9 809.9 703/.2.073..9. 3 !0702-./.7.3 203472. . ":7.9.0.2 423908 2..1.3..3.aTaZYSZ`Z   0.7.79 549 /. 7. 804.3.: 5.3 9: 907-039:.  - D$9f¯½¾fff¾¯f .38. /-.3 05.8.3 4397...3.3 3/. 89 %07/.7.3 05... ..8. 0/:.7.5 .33.3 /. %..3 /-.2 ./:3.3 40 5. .33/.9..9 :.9: . 848.7. $02.3 8. 5:.: 5073.33/./.-078. 03.9: !079.7..2.3 80-.20.9: .3 5.9/:.3 203. .2.3 :39: /:5 /..: 3.3 3 2025:3.9.94397. 503//....3 /507809:: -078.3 7.3-..3 .3 09.3./..: /.3 0207/0.3 3078 0.3034.94 33.89...:  $09. -07.32.3/.7.7.39: 40 798 :39: . 0./ 509. . 804.78080. ..8 /. 5073.7.9 .9 809.75/./. .3.:.3 .9 3 /89..3 9. ..2. -07./.3 /.320303. 507805.3 8. .907/.7.2.3 39.:/.8.2.3 -07-0.7  !03//. /.2.3:.:..73../. /. .848.

.0-.7.8 .3#.3 90. 2.3.:/..-07907.. /.30782.9:/.9: ..3/.547..9: 88902 503//.2.380.8..8..83 2.33/.9:. -:3/.79:3. /-039: -07.: 207:5.9.38.8.7503//.9.: 5253.: 80-.7 -..3-:: -::908.5.3 - 0 80-.75./.3 . 50-.0.3 /.8..82 !:.30-.8 50-.9. 8..-07907. 4340   4342 $005.7.3 5..50.3 47039.7.9.8.7.9.3.7...8.38.8.9:-.9. 203.30.0.35.9.390780-:9. 203.3 -07809::/03.9..22.7. !03/0. 50.3 0807.3 05.3 / -03.8.9:9.3203:3./.857385 .9 5073.32089..: ..3 :8.. :39: 203.3 0-..:3  07.7.3 ... 0-. :39: 203.2./.3.83/-03.3 04342 0.8.. -07-.7./.. $04.38. 025..3 ..547.8.3 .3.8 203/. 047.3 502-.3 093 / -.2 -.3 .39. 3.3 203:7:9 0/:.9.390.8.2!0702-.- -.. /./.39.8.. . 8484 04342 /.9 .3 9. / :. - /.8..2..3. / 804...50.3 2.8.9: -.75.!03//..2.503.3 -.3/.-  .3 :7::2 8:..547. /:..7.3:3. 0.3/. 2. 0...3 %..8.:3 /.3 2..7.3-. 0805.39..3 #.3 90..9.aTaZYSZ`Z   $8902 503//.3 /.2..3/03. 8. 804.8..3 8484 549 #. .- 203..38...79 !07.5./.2 ..7./.8-.. /-.8.1/.3 503..3.38.9:  - D$9f¯½¾fff¾¯f ..3.9 0207/0.9.8.3 /. 9.

75./:.3 093 :.9..3.8 5030:..8073/03.3. 0.2.3 -07-0..7.307. 093 93 3.3  .:.2./.7:/.3.3-:/.3 507.8.8.5.43943.2.3 !0780:9:.30.8..39.9 09/.74342..33 .8/.09:8431 .3 424/9 :9.3/2038043423./8:2-07503.8 907/.3..8 07.:/.8.3/.   /..2:3-0707.093 0.8 /. 805.3 09.7.3 80-..3-92..3./.3 7./.2.7. 5.207/0.3 /03.3 :7.203:.3 %.3:3. .3 ..83:2.3.78093 !079.3.3 .  $890204342/:.8 40 093 0.7 .7./ 80-.3 /03. 0  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 8005. .3 !0780:9:.3 203/423.8.3 -07. 2.3:3.3 /.7..2. 0. #.3.7./. !02-. .3 %03 5030:.3 %.   !07.3.!079.7:/.8.3.3 903.7:8 /.:   /.3.8.802-.3.823207::05./..5.9.3.47039.7.: .30/:/:. 8.3.8.3. .9: .3 %.3 . 8./.3.7!02-.83 2. //0391.75.aTaZYSZ`Z    #.802-.7.3 !780:9:..2 202:5: 07.   !07..: 0/:.3:2 #./ /. :39: 207.2.3.3 47.3 04342 -07/.3.07.39. . 24/.9: #. 203:. 88902 04342 97. 802:. //423.9 /.8.3. 88902 04342 24/03 .. 207.75.7.9:507025.8.: !079.98.203...3.8 080:7:.3. 0/:..3 0/:/:. 07.. 0.3 80947 04342 5079. 502.8 207/0.3809473 2./.8.080:7:.3 :.3. 0. 093  09/.33/.  8: .9.2 .9203./.9203/08.3.38. 8079. 5.3/. -07.. .3.7 088  09.3 9.3 :39: 202507-09:. 0507:.39:25:....3 04342 20207:.5./843.3 80/.3.3 57.8.3..3.

9 805. !07801..9 ./.:3 /. .8. 9. 202503.3 80907:83..7.7 0.8.8. !:7.3 5. .7: 507:-.7.2 0.7 /.3 07.7. :39: 20307./.2 88902 2.: /.2 5:7.:://..7243.8 50393 0..3 /... /507::./:.2.843.3 0.2.5.7.7..790.aTaZYSZ`Z   $!& 02. /. .. 3. 202.8.2.3 507809::./: !:7.8. 9..3 ..3 5075.3 -078.: /04480:. 203.80/.95:7.3 20.3 3.8.3 30.. 202507.2 502-039:..3 202-40.9.7.8.990.3 /.9 .3 :8.3 2..3 /-039: -07907.9 2.8.. 0207/0.9.8.:2         - D$9f¯½¾fff¾¯f .

3 ::/ .3 80-..3 8..  $! $ 424/.8/. .20..3 !.7.aTaZYSZ`Z   $4.3 !0702-. 203472...3 0.424/.3 8080903..32070.9.8.:7.:  03.3 093 -0-.3 093 /:5 80.2..3 507.3 /.2-/. -07507.3 / .7./.3 0.. 2.:2 422:3908.8.3.3 0.3 /.3.9 !03:-:.8.3 :.3.9... . :25:. 90780-:9 /..83 2.2..8.8. ..8.3 :3/. 50-.3..3 574808 .35:8.. /:5 2.8.3 549 /. 3.: 907. .3 0.3 50303.3 8...75.5 :25:.3 0..3 47..3 502-..3/:.3 203039:.3 57385 57385 :2:2 -.3 04342 .9 5020739..3 .3 :.2./. :25:..3 ::/ 802.39:3 438053-09:20:.7243  !0702-.3 -:.304342 /.-.9:7.83 !0-.. 8.3 47.3 /. :25:.3 -:/.3 07. :.39.: 9/..: :3/..3503//..3:.9  - D$9f¯½¾fff¾¯f .-. 07./. ..3 093 ..9  $02.: /.3 !0702-.3 2030-.2./.3 -079:8 .8 07.30932025:3.. 2070.5.9: 8.91 .39./. :.9 809. 0..3 909...5 :25:..3 093 90.3. /.8.9 .3 :3/.3 8.8.339.7 8079.: 07.9.3 907/7 /.3 -:/. 507801. 50702-.424/..3 -:.3 :.3 .3 203472.9 ..91 .9 3472. 443.3-07.2.5 2025079..3/.7.7.2. 50-.38.. 47. ..3 .2...8.3 -.8. 503:-.9 /. 07.7.8 203./...: 802.. 203008. -079:8 .5 .8.3.3 %.9 .39...5:25:.3 093 2030/. :-:3..5 08920. -.8 207:5.2././.3 .9.3 !0780:9:. 40 5.72438 /.3.3 809. .3. 5.. 809. 202-039: :3/. 5073.843429900   .3 47.3..

8.:5:3 . !02253 0. .1.0.3 /. 80-..2-.79 !07.3 503: 70.. 7. 502253 /..:/03.30207/0.3 -07-.3   %:7.3:.3 $03..: /.7.9 203443 . 47..350347-.9.75.3 :.8.2 . 2..3.7.8.424/./-07.3 0. 9: / 2. . %.38.3 0. -.47.3 0.3./.3 07:8 07:8 2070. .3.7 .: /.9 30.8.3  39.39.7.-.9 .8./:.75. 9/.30.3 909.7503//.71 .8.3 0..3./.8 8.8 5079.38.8.3:.. & .30..50225350-.: 907:8 907.9.8 -0:2 203.3809.5..349.: /03. ./...5 ..7.3 203..: 9: 2.5 3 9/. ..3 2030.aTaZYSZ`Z   507239..: 8.3 ::/ 5.3-078.3.3 3/.8.3.9. -07.3 80. .: ./.: /.3 /.3:5 2005.8.347..7./.3 0..: .43 !..50-.3807.3.30/:/:./.43 ..8. 8920.3 ..3/.3 /03.38.3-:.5. .7. 20239.3 70.30.3 07:8 8.7.3 43805507438.9:5.94 33 .3 50-.3 3/. /.3.9 203.2 5.7.82 -./.207:5.8 .093 :.3 05.9 -.3/.  507. 05.. :2.75.5 /02 5075.347. 8920.3 /. 80.47. 80.3 . 203.2.3.3.3 .3 !0780:9:. 202:5: 507801.38920.8./:/. . 0803. -07438 :.3.:8079. -:.:202-07.: 05.3 -:. 0.9:8 909. .23.3 -09: -./....9..38.  07:8 /. /. !07.7.3.3 0../. /.37...: 40 & 90.3 0.3 0.39. 3. 944 . 202-3.380-.9. :25:907.2 !07.: .7.3 7 $ 44393/. 47.39.3.3.47. 3 90. -. /9:-:. 203.94 -/:. 3 . /.2.3 0- 07.--/: %. -:. .83.5.3 .  07:8 /-07.3 .38.3 203.3 /907.2.7 .7.7982038. /.07:8  07. & /507:39:..8  - D$9f¯½¾fff¾¯f .30. 7.3 0..7.3. .3-07. 8: 805079 0.9.2.:2 3.3 034. 0./.1.2....30..3-007.  %.7. 503:3/ 0.:2 080/.30.

3 507438.3::/802. 848.9.0.424/.7.9. 0- 207:: 05.7.9: 507809::.3549/...73. 848.3. ::/ /.8. .3:38:7 :38:797.  $! %#$ $ $0.3/507809::507:/.. /. 5072:... .9. 9/. /.. 0. 848.79 5.3 ..3 :9./. :://.5.32039.3 3/.3507. 7:8:.380-. 20.30. 3 !03.3  89..: . 80-0:2 207/0.880..3 /. 3 80-03. .5.: 3.7.3 09: 4397..7243 .8..9 /. ../.9/825:.3.7:8 /50.3 4397.71./.  :7.3 /507809:: 40 5.3050393. 80.802.381.39..3.3 0...30-:/.5:.: 8.3 848.330.8.3 907/7 /....3 ..3/.79 . 848.7.9: 89.7 0/:/:.2 - D$9f¯½¾fff¾¯f .930.3093/..91.84.9: &  /.3 !0780:9:. 80-03.8.75. 80202. / ...:2 .-.7 40 .380907:83.3 909.3 907...1.304342909./.. .3.. .1./8/.503:-.3 /.848..3:2 -:. .37::.. 848.3 50702-.2 80..: 805079 .3..3.7.3 8. 203.2. .3 /:5 -078.:2 -:.3.aTaZYSZ`Z   /..848.3.35072:. 50789.3 2070.2 !0702-.3 502253 .0..3 7./..:2 0.3 9072.7.5...30. /.2 507.2.9.7.7 50785091 . 4397. / 30.3 8.8. :39: 2030.9:- /.8 0.34397. 5072:.1. 9:7:9 /8079. /.3 0  07.2 !0702-.3 0.33.39./.3 47.2././. !020907.203039:..243908:-:3..5 /.7.9:.:8.. :39: 30.  4397.8.3 / ./.. .7.. 3 :.73.8.  4397..3 .3 .7.3 848.3 0.3 4397.3 848.9.3/.9.3 3 207. 2:/. 503/:/: /. 207:5.3/:3 /./.3 . 207:5..7..

7.35.3.8. .0789  !% %#$ $ %073. /.3 9/.3..2.-40/:-.3 - D$9f¯½¾fff¾¯f  .:-. 2. :8: /..:2. .9.3 $08:3:3.3 -078.8. 4397.5../.2. 40/...257  9.aTaZYSZ`Z   2.9 2..7.253 9: ...3-078.:5:3 .3 80./..9.: 80-.3 30.3/50-..3 /50.9 40 809. 7085 0/:5.9..:03.3 9: 2089 809:: 05. 203:9 0. 207:5.7.2. .2..3 203:7.9: 5..703/.2089202.5. .8...:2 / ../.3907-..2 50702-.8 .3. 202-.: 3.95039307...3 .3 -078.2!0702-....7243 !030-.3 507809::...2.3 /5079:7:3.3 90. 20.390787.3 802:.3 /.3.3.9 .9: .80. 1472:.39078:7.33. 9073. -07.848.9 8. 848.9....8 -..3 2034. . /5. 848..8 2:/.3 2.3:3.7.3.7.8. 0307.3 /..9/.3 3. 90.7.2 507.8. 802:. 9.. 507:-. .4397.3 -40 /53/.3 9. $02:.7.:88902503//. ..3.. 070./.2/.8...380-.2. .3203.7.3 2.5. 8. ..2: / 30.7.3 /03.7. 20. 8.3 90.8 2.3 431 507. /.8. 8005..9/079. 203..848..0/. 848.3 5.3 50780:9:.. 4397.9:5.3 .5 . 4397. .3 2. 848.9: 5.3. 3 2089 //0/.2:3 80.3.3 80.5. -07. 4397. 00203 00203 4397.3  8.2:7 /..3 3/.3 507.5 .. .3. 3 $05079 /. 848..7.3 4397.9 809.9 20303.:3 0207/0.9 /...3. 20303./: . 507:-.3./.:507.3.: 507.3!0780:9:.7. 507: /. .75./.9.35.2 2. 203472.39/.8. /909.3 /. .2 4397. 0.. -07.:2 / .. 8:5. /8:7.3 :7:8.3 ... 4397.3 5039.9 907:9..58.3 703909.7 /./-7.3 9: 2089..9 /.8. .. 80-.3 . 848. 9: 90. 8:3: 8:3: 907:9.9.3 :.33.5073.2. .9/.9./. /.3 907/.3 53/./:.3 40 50702-. 80-.:2. 4397. 8. /3899:8.9.

 5.2 0/:/:.350750.7.9 -:25:907.. .:93 . 47. .-. 07. /. 5.3.: 09. 1.8/-.3 /03. ..3 5. 9: 907/7 /.8.3 /03.7.89. :./. 80-. 9/.. 2070. 4397.3 -:. 2.39.:2 -:25:907...7.8.5:39072. 9: 2:33 203.9..: 9/. -40 /8.5...30.8.3 5:. / . 9079039: -07-.32025:3.307...7.2.3 3.3./5079.3 202. .: 88902 030.9:-/ - D$9f¯½¾fff¾¯f .-.35..09:8.: 80.9 8.90.25.3 ..3 0.8.7. . 3..5.8 8.3.9: .3 8:/..:2 .9.7..3.3 2. 5402 -07.. 05. .30.350393.3 2.3 0.3 503.2.. 8920.9 / 30.3202-08.30..9: .3 05.3 549 0.7..3 80-.5 4397.3.3 . 3 80-.7. 2.431.30. -07.8.: /.3.7/.3 /-07.3 9:7:9 8.7.3 .3 .2.: 070.: 1.. 9.7.3 0./.47..9 9079039: 2..5 4397.7:3..3/3 .2:3 . .5:..9 -:25:907.:  .2. -07. 2.3 /02.7.3 0. 2.3 .3/.. 30.3.:2 -:25:907.3 /.:2/80-..0/:.3 0..aTaZYSZ`Z   20250784..:2. 2. 207:5. /:.: -. 203.. 848./.: 09:7:3.5..3 .8..8. 5:.3 /.8.3 5.3 80. 808:.9-07-.3. /..75./.75. /-07 5073/:3./...8 -:.7:8 8..2!0702-. 90.3 /.3.: 507: 202.7/.7..8. 9.7.3...: /-07 0. 4397.3 0. 2070..7243.3.: .8. 848./. 03.9 -:./..7.9 070.3 2.9 -:. 3 .-072..8..7.3 -:.3.8..:2 . 00203 00203 3 .9 / 30. . /909.7:8202. 90793/.808:.32. 808:.7:83. .3907/.3 /.3 0.75./.3 20.39/.:942. 2070.7.39039. .3.7.9. 27..9.20. 443.3 0307.:2.3203.3  $0-.9 /.9 /:5 /03. 848.92.9: . 848.9: 5.3 307.3 27. /-07 08920.5..:2  085:3 .2.7.3 90./.7.2 0 ..3 -0702:33.3...9.. 90.9 :39: 203472.8 3 -07.39.8920.8.3.3.

.5.3 0..848.31472:.3..3  09:-. 507: /0..340 .3..7..: 1472:.32030..5.:: . -0708...9 802:.9. 47.3 9/.3 .8.5.3.39.3 !078.23 0.3 202574908 /.907-:..8.   - D$9f¯½¾fff¾¯f . 8920... 3 .3 1472:..7. 4397.3. 80/.7 .95402 -07.. /.3 !.8. 3 /.39.2030. 5075. 203.7.30.7. .4394 5402 / .5 80-.4397. /03. .7:83.801.3 .9...3 -. 3 07.9: 9039. 9:39:9. . /.3 /. 0- .3 9:39:9.9:..8.3. 809.7.907-:.848.2.309/. .5:8.: 802-07(  09::.79 5. 207.:2 .3/-:.:2 / .3.: &9:8..:2.. 8920.4397.8. 9039: 47. #.848.570:/:83/.8.9 4394 .3:..3 2.3/-3. $:6: 8.3 ! 07.7243. 203:39:9 .8..39/.3 #.3/.3 202-07 0- -. 9.3 . 3 -07.5 .3 2034.9 3.5. 848.8. 8./:..3.3 8: 4397. . 30.:2 03 .3 ..7.3 05. 9: 202-:.80. ..:..507.3 203..7.380.. 203.5:8. .7.3. /. ..3 2:/.3 0.. .2- .34397.3 &9:8.3 5073.7.2.:2 :33..3 3/.  48 ( 03:7:9 -0.3 3 80.3 .9:.7. 47.8. 507: 4397. $:6: 0907.9..3 . /. 848. :5.37.:.3 3. 848. 90780-:9 9073. 203./92-:.39.38. 203/.: 8:/.. /742-. 47.9.9. 203.3 .2 2020.7.9.03. 08.9: 09. !078.320308. 507.7 802:.3 !03:8 9073.7954920:5.. 202-..: .. 80./.3 1472:./.7. 4397.3 .3.. 848.3 3.940!708/0307.39.2 50702-..8.3 3. 2070..38/03.0. 3 07..9:$077 2 03.:8 -40 2032-:..3.aTaZYSZ`Z   /.39039.3.3 .8 80.:2 / .3 /507809:: 802. 0207/0.

3 . .203.34397.. :38:7 :38:7 97.38.9:-.3 :. 50702-.38.3  25...3 20. 0..3 47..3 81.. 0././8 90780-:9 202..7 50393 :39: 203.3 08920..8.3..3 /::/.. 0-.3.3.9 507.: 0/:/:.3 -. .8..7.3..9: 3899:8 -07.33.9 81./ 5079:9:7..8.3 / .2 203039:..38. 2030305..3. ..38.8..3 08920. 8: -.3 -.3 :39: 42:3..8.. 30.3 -.3 9072.8 /. 202-039: 0/:/:..2.. 50780:9:.8.8. 8.9:5.3 203/.38.7.. 09:7:3.3 ..3 .2.. 0507:.8.3 .3 7./..3 /03.. 848.3 -.30..3-.7. 0.2 43908 :-:3. .9 /7 8080-:.9: . 0-.8.5:3 50702-...8... 0-. 802.2 %. 207. 30..3 50702-.38.8230..8.3 .3 -.8.3:2 3.. 90780-:9.8..3  - D$9f¯½¾fff¾¯f ..3 . 9: 207.3 -. ..-.3 0.3 2070.-.: 80. $02:./:.8. 0-. 08920.33.8...9.83 /03. -.38.9 . 2030..3 093 / .8.38.1 80-..: -.38../.82 -..7.3 :2:2/.0-.3!0780:9:.8:.3 5020739..3 /80/.37. 97.aTaZYSZ`Z   !%&$&# &$&#%#$  2. 2. !0702-.38. .0.3 507.3 -07./ 1.8 /..3 47..3 9/. 203.: /97. 8039. -.9:.7.2.8.3 :2:2 /...8.3 80..7.3 203.3 2.3 50393 /. 7.0-. 0/..947 90750393 /.83 2.75.3.7.. !0702-.3 0203 00203 3 .3.9 50-.../8 549 /. 80.8.  .8.7..: /. 5079:9:7. .2 50702-.7.3-07-.82 0-.2 !07.2- 7..3.: 202...8.2 80-. ..3 203.3 .3 3 805079 .2.3 0-:/.7 .9:- /.3 ..:80-.:2 / . 5079:9:7.

30.5 80-..3 .3 40 !07.-.38920. -079::. /:.03907.3 :3/.3 /.9. /03.3/-07.3 :3/.2.9:./.. /..: 0/:/:. 8.:/.3 43 .47. 2.8:..3 :3/.78.3 .7.0/:/:.-309-07:..-47.3 ..3.:.3202-07:.aTaZYSZ`Z   0/:/:.320..9: 507:39:. 47.3 2020.3907:. 2025:3.9:.3 /.8:50729. 47.3 -.9/03..:    - D$9f¯½¾fff¾¯f  .9.: 08035073.3203/:39..38920.8 / -.88.9 0.8.9 !07/.305.380/.3/.: .2 507/2.3 40 47.3. . 507:39:.3 -:25:907.-.75.7.3 .730..8.  1 :.3 .: 503//.39. 202-07 .: 78.3 -..47..23.3 -:25:907.30/:/:.7. /8003.8./.:.34007.9.9 0.3 -:.3 -..:.: . 9: 439.3 0.3 -:.7 0...3 . /.3 /50703. 2.2030.302.7.8:.503/:/:57-:2.7 848.7.3 . .9.: /03.3 $.9.8 3..:3/.3 0....9.2 .3 . .47.: $0.3 /03.3 / !079:.3 203039:.9 57-:2 !0702-.7. 80-...:2 / ..3.8.: /.7.3 9072.9.7..3 0 798 $0./.: /.7.39072.8. :3/../.3 47.3 0.3.. !07.3.: 80-.38920.3 05.3$./. /.9.3 3/.7.9.3503/.8. 07.7. 3.30..3 9: 02. 80-.. / $. 203..7.3 0.3 .3.: .9..75.7.8. 2070./.8../..7.3/.8.3 !07.$.  !07.: /.350702-..8:.3 :3/.3 0.3  0/:/:..3 5030.302:/..3 47.3 8920. 2070. .3.2. 0/:/:..2 #0203 8.3 9: :.: -2-.3.3 0.

3 203..2.8.2-. 0.: 203.3 909.9/././.30207/0.3 9: :..3.307.8230. 7..7.3. 7. /0399 30..2..503.3 47.. 798 20250703.. 9.-.!0780:9:.989.3 ..:3 .2:9. 0/:/:./. 53/. %.2.: 3899:8 -07. 907:..3 &343 . .3.2.3 0/:/:.3 -40 /./.9/03.!0702-.2!0702-.5.2-..9-:...3... %. 2:.3-07.8.3 .3$.5:8...3/.2..2!0702-.3.8./2.9/.30..7.:. 202-2-.5.8.3 .7 .30507.8..0 --.350.. 80-0:2 202-070207/0. 80:7: 50780:9:.9/808:.75..7. -072:.7.2 80-.2.7203/.3../..3 503. 3007 0.9 $02.2.90. 0.: /. $0203.aTaZYSZ`Z   . 2.3.35039307.8. 0.5.3... ..7.9.7..3.: !..8..280.3 80.3 /-07... 7.3!0780:9:.9. /..73..3798 :.7.2 !0702-.3 88902 -07.3 203.05.....: 207...2 8.2.3 !0780:9:.. 80-0:2 0/.3( 8..7.3/03.:2 ../.2..8.7..3!0780:9:.3/3.3 /..2-:3./.3:3 %.3 $0.23/.3!0780:9:./..3 .3 083. 3899:8 -07.3..5.3 .. !020739.3...320..7:8202./.-.2 /.3-07. 20.:/. .-07.3/. 5. / .3 909../..-.8.97../ 80-.3 8:5.7 .7.3   - D$9f¯½¾fff¾¯f .3/..3.. 0-0-..3. 0207/0. 8.3.3. .2.9:8:.3 05.3/03.3/.. 0.343805/0247.8.8-075.3. /.3 .5 /03.2.3 !07.8. /907:8.3 05.3 2070. ...3 8. .8 (  #. 30.3 -0-07.../..

3 73. 2. 802.3 /.2 .3 .-.2 8...3 09.203.3 !0780:9:. 203...8.3..3.2:3. /.3.8:-./: 472:.3 /.7..9 4397.3.8. 57385 /:/: 8.8.. 848.9. 9407.230.2.2509.3 08972820 /. -07/7 8.2.9: ... 848.3 5.3 /.8..7. 203:3:3 802.3 :3/:8 :38:7 97.7.3 907803/7. 9078:7.      - D$9f¯½¾fff¾¯f  .8. 907:8 202507::.9 439.. /:5 .9 2.8 7.3 2.3./.3.38 /.8. 0.7.3 907:8 202-.9.2 !0702-./:..2.3 507: 9. 203./: 8079.3 -08..:/.8:39:202-.:330.7.2: 3 /..3 05..2 050-.3 2034..aTaZYSZ`Z   $!& $0-. 80-..3 -07.9: 1472:.2 . 8. 93 .3 507./:3.2 .8..3 .3 :38:7 97..2.33857.9 0.80-:. 848./8 .3 .8.3 3. ./8 3 /03.3.2.320303.3 :38:7 97./.3 /.8. /.: 5075./.2.9 /.8.:..3 -078.2.././:3.3 5.9 . /.2 8.3 /.. .3:3/.7.7.330./8 /.3 -078.3 4397.3:3 20.8...2: / . -..9: ./03.3 -07.73.. 20::/.2 80-:..9 2.8.9.9. /.9. 703/. 5079.3 4397.3 8.9: 5.33.3 80...9 /.3 /3. . 3 80-.:2. 2.3 8. /..30.. /.2.3 5075..3 57385 -07438 -0078./:.9 802.9: 5./8 . 848.2.: %:.3 07.3 . 0825:.3.3 .8 :38:7 :38:7 97.. .

 903.302.47.8.3 502-. 080/.3 /.3 . 80-0:2 .7. 503/:/: -07-..3 80.7.8.3 0..79890.3 80-..-.0. 5079:-:.79 549 .3 8079.3 5.-. 3/.3 3/.7.7503.3 549 -40 202:5: :-:3.30. /.3!4905.. .8390..3 .:2/.79 5..3 -07./.2./..3 507.3 93/.305.3503/:/: -07-.3 0.3.3/03.30.72438/.3549/.8./7.79 549 080/.3 !0702-...8:.3 093 / .7  .3 .3 549 / 30. 80947 04342 50742-43.35. 90./.:2 /03..3 :7.3 /.2. /..3:3.8..3 203.3 0/:..: 3.5074...3.33/. .8..20.73.7.3. 5. .8.:  - D$9f¯½¾fff¾¯f .7. 050-.7../ 0 /. -:7:/ 80947 50742-43.9. 3/.354947.aTaZYSZ`Z   $4.3 3/...9. 502-039:.388902507804.7: /. 5748808 /.3 07.3.7.83 /.3 -.203..9. 80-.7 -0.3 3.9-07-.7 3.3- 92..3 . /:. /.: 90.3 ..3 5078.304342 9025.32.3 02:/.3 3..3..3 05.3. 202503.79.3 80907:83.2.3 -07907.3 093.. 549 80-0:2 503:-:.-07907. 0507:.3 ...$0-0:2503:-:.. /:5 /. -:7: /..:2 9: 803/7 / %./..  . 5:...7. 8:2-07 903.3 0507. 7. -072:.3-07-0. 5.3.8.3 04342 798/30.8..3 03007.2 80947 507.3 -0702-. 2025:3./. .3 ....3.:2 90. /:5.9:.5.8. . 3.3 -:/../.3. 0 . 09:7:3.47.7.3 47. /. 9:.:2/58./.327.3.3.3 88902 04342 503..347.3-07-0. 7.79549 080/./ 0  :39: 20302-.3549/0.3 -0.327. .7.3 0..993..33.3..809.

 .9.3.3. 0/.3 47. !03:-:.3.3 2.30..8.3 ./.9. / %.:!079:-:.9:2.3 0.3..3 %.7.: /.33.33. .33.3 050393.3 & /.38.7 50-.3.943 /2:.:3  39.9..3 0. 0 30.34047.792070.9./. -075078.943. 0 %.3&343 !.3 05..7.3/..30-.3 .2. 47.3.3549 /%.:  7.3 $3.8 .2.3. 2070.2202-.: 08.905..9:.  .3 /./../..0 507809::../. 3 07.: 5. -. 9: 02:/..5 7.3 848.38. 07..3 202507:.5. -0725:3 / 0.2 202507:..3 .3.5.3.3 3/.943 & /9:-:./-.347. 0./.3 2070..39: /.33080884...2 203./. .3... 5073.. 549 / 30.07.305.7:7.3 .- $0. :/.3 /.: /./.: & -07.3  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 &343 .aTaZYSZ`Z   07-0.3 907.34047.8..3 80-0:2 02-./%.9: !# 0./.7. 9. 802-07  !.35.2 / 7:2..3.3.3 549 04342 /.33.3 3/...3507.3.3.#./.: 07../3.8 ..30..203..:39:202-039:& ..3 437088  5.3 40 798 5. .:25:7 :39:202-.3 050393. 2070.50702-.7.9 0-.848./..33.390.3 /03.5. /.. 203:-:.8. :39: 203./.38. 0..0.  !03:-:.9 .3 :39: 202-.354947.943  /. .8. 203..3 802.  5079:-:.8 2./.: -07/..: 078.3 3/.: 47./.3&343 0. -079::. -.3.347 :.. 0805.7 0.2 202-039: !07. 7.9/%../03.3....: /. 3.3 549 / %.8... 0. 40 43  %./.3././..203:-:.5:7.35. 43 $44 3 5.3./.3.9.39.09:8.0.: 0.9.3 & .3 3080 884.39: 47.. 0-203:25:.5 5078. &390/ .50702-...2.. 0.3.39.80..3.3.3. 50789. 48  /09:.. 2070...3 0. 0.3 /50703.33/.3 3/..3. .75.7.

 507809::. 207:5.8.. :39: 203:-:... 203. 05.3 -.549/. -07.3 8.5..7.3507438. 202-.0./. 202507:./.2 574808 549 .9 203::.39.9.3 !0780:9:.9: . 207:5.3 /.3 093 90.7.3 8.: .3 90780-:9 8.7.7. !07.39.3 7.9 8079..33/.2 5.: 3.3/03.3...9 50393 :39: 202..:3 /..30-.3 /.3 -0.83.3 .3 093.07.3.3..8.%./.9: 507809::. 0 .3.79 5../ -:9 -.3$3.0930.-:3.3 -0707.3 . .3 .3 0/:/:. !0702-..5:7.9. #0/ 203.3 90.33. 90.3 :-:3.3-.. 093 /.3 %. 07...9..5.0..3 !0780:9:.9.3$.07.7.3.35.3.: $.8.3 .  !07. 4397.3 .5 80-.37..72438     - D$9f¯½¾fff¾¯f  .2...3.3/03...39.9.3$. 848.7.7.3803/7/..3 007 ./.3 /.79 549 .39.:  0203....7.8./.8.-.093-40-07.33/.7..3 :-:3.3. /..3437088 5.2 5.8.3 /.502253!0780:9:..aTaZYSZ`Z   /507::.8.. $. $:7:.39.3.30207/0..3 &  !07. /.3 5.79 507.3.3.-. 502:5:.3503079.. 0.3 202-039: !07.3:.3%.3 !:8.3 !0702-.-07...5.5.

8./.3 093 / .3 27. .3 /2.3:. -.8. 9..3.. /.8/../../.3078 /.8.3 :.848.83 ..5 443. /03.3203..-.9.7 3 $97:9:7 2.9 04342/.2.3 .3 2:8.3 .073..3 507.: 80/9 /02 80/9 80-0:2 503.83 2.8. 07.3:3./ 0  507:-.:5:3 1.3  - D$9f¯½¾fff¾¯f .947:9.-.3 80-.848..9 4397.3.2. /.5 -070:.3-070.302:/.38.3.37./. /..3 2.: . 8090.3 .33.: 574808 2:..5.aTaZYSZ`Z   $4.2 897:9:7 2.9 /.3.7.3 809.3 !#$%!%&%&%#$ !..3507.3 40 1034203. 40 802:.3.3 802.3 -07. 2. / -:2 2.3-079.9.3.7 7../.8./.2.7.2203:39:90207/0./.507438.3 /3.. 1.7 ..0.75. 90702.3 503.8... ...5.8.9 -07-.320.7.8./.3 5075. -072:.3 !0702-.2507:. 050-./. /.:2 20.3 /.1. /..-. 503. ./1.8.7./.9 1. / 30.7.75. :.-203..8..3/2./:.3 -..: 9.3 50-.3.. /.3 .9./.3 203:39:9 0207/0.947 5034.3 !0780:9:..:2 / 30.4397. $02..9 27.3 ...3 4397.3 ... ...3 .3.: / .7./... 848.3803.8 /.3 .. .7.7.31089.9 / .3 40 809.3 -07.39.7.8.9 07.2.2..3 8:2-07 0:.8.8.75.947 503.25.5020739. /80-.8 /..3..8 3 -07.093907-08.7..7/30.:0203.8. 3 -07..3.3 / .7 /..7 .8.3:..2.3.33/.7.3803/7/. 27..7 80 80.9: 507809::..-.3 04254 093 / 30.507..38079. -07:-..75.3/.9 -07.3!07.9 909.9. /80-. 207:5.0.:.3507:-.7.7 :.7 907:9./. .3 503:-.3 :7..8.947 5034. 3 /9072.3 /.

.7 30.9 -07507.8./.5.9.38008.8.9:...3 . 7.3 203. 80-.9.5.1.:/.3..3:38:70-:/..3 !. 202.9 .507438.3 .9.3 ..30.8./507809::40802:..3 .7./.7.3 /.3 /-07. //..23./.9.3 2..3 203:39:9 0207/0.3. .7. 20708..:-.349.2 502:5:./0.7.3 .7.3 0 43/43 /8079.8.9 . -.7..: 3 805079 0. 2089. 203.3 0 30. 40 50-.9 .3 0207/0.3/. 3 .8. 3 7 .3.31472:...9-:-.9.3 :25:. .3 /.8.2./.79 !07.5 04254 093 203:2-.9 / 30.3 0./.aTaZYSZ`Z   !02:.7 050-..7.3/909.. /.3 093 .3..79 !07.::.30.2 0.8./: /.3 807.3 :8:3 :7:9 -. .3 -40 -007.32.3.33/.: . .3 3.7./ .3 0- 07. .:2 .3 093 / .3 /03.9 0.3 /.. !07808:..2503072.2... #42-43. ./ 8.2.3 00:..9 507:.8.3.  $0.7 . 7.443.2 0.3 30.3203472..7./.9: 0207/0.. 202.3.340798. 9.30.8.9: 5..7.: ./.7. 203.39.9.3.3. 3 :39: -007.3 .3 /.3..3.4394507.9...5. 47. 40 !. /.7.8. 7.3:.7.3 -:/. 3 -078.3./.08.. /.. $09.2.9:0...80.: 3..82..3 8..8.: . 9. 443.3 07. 2. 507:..5 2. 39..73. 8.5400307.2....9:.3 -:/.7..3 :-:3..-.3. 8039. $.2539:050393. 9. ..3.8.7 3/: 90.3 083..3 05.75.8.38./-07. ./::.89.2 0-:/.8.20203:8.39.3 !03:-:.7.3:9.09./...90..3 8.9.: :8 /.3.3 0207/0...3.2.: 0.5.7. 3. / 42-43 42-43 - 92.. 50-.2.8: 0 /..2.3-:.7 -:/.9 / 30.3 7.2.3. 2020393... /9072.39.7.3  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 90780-:9 /.2-:3. -07..: .

3-.3 -.2.8 -.5./...9.8 0. 907-3.8...3802599:  - D$9f¯½¾fff¾¯f .39..3 8.9 :25:. /...3. /.9.: :. / .7..20. !479:8 /. 503.3 2030-.8.3//.5:. 90780-.  :25:. .  .3 43805 :25:.73.99/. 503.9.7. :-.3438057.83  .-.. 20307:8 .8-:/.7. 907-3.: 80203. //.3 /.3 . -07907.:3 4/0503:7:8.5. $09.3 2039.3 .3 :25:.9.39.3 /.8..8.7. -:/. 202-3. -. -07.3 503..7.327.33:.9-07:-.3 907.8 0932070..39079:9:5 .3 0.3 -:/.9...7.3 3/.3 08:9.9 50-. /.8 :25:.3 -077.3 .7. 0 .3 .3 093 2070.3.3 !07.8.8../03.3 2.35.3 093 80/02.2.7...8.30. :25:.3093.7 8:-04254 805079 .0 /.2 .2 3 -.7: .7. /.7 9079039: 3.98.2 0.7. ::/ :-:3..3.2.-0781.9 :-:3.9 809025..9 90.3503.3 8.5. 093 .. 2.5.3. 3907.3 8.708 4550  !. !0. .2-. :25:.2 .7.3 507:-:3. 43.3 2070. 3.32.30935:.9-07-0.3.3 90.3 8.30. 07.9/03..83 2.2 2023.3.. ./.2-.: 80-0:2 0/. /. .3 8.:-07/.8..9./:50.. -07:-.3 503.3.7 .920.20.3 :25:.98.:5748083907.2 /03.3.7. /.30932..9 7.3 .202-..8.3. -:/. ::/ :-:3.5 /../..3 099 / .5:25:. :-. 3/: /03.-. :-.3 848. 2. .3 5..8093.2 2...7.:80-0:20/.2.8 :25:.3 01.9.3-07:-.3 53.7: .8 .3 / 07-4 0/.2.3 43805 009389.3-:/.9 / ..9 3.:/. 203.aTaZYSZ`Z   042540939025.80/.9.9 -07.3 009389.2 0.3 025.3. /03.7.//..:/!.83 8079.2 80..7 .2...:5:3 2070.3 093 3 9/.8 -:/.907. .3 50393 /3.:3093.38:/.9..3 3. -:/. /. 90758. 8.3848.8/.9.

.-:3.8.7.3 7.3 50707.3. /./ /.7. 9/.: 3 $0-0:2 0207/0.9 2070.8 . -039: 0.3 7.9.3. 093 / .. 2. :-:3.3 093 3.3 -078.0/.3 :25:.3 507. .33/..2.7. -072.. 40 .: .9:7 40 42:38 . 5:3 :25:.5 /.3 /-.7... 01.3 3.: 802.... . /03.:25:.3 0.3 7.2.7./.3 3. 507-3.7.9.3 3 207:5. 207. 202-3../.9 /.3 2. -09: ... 7.80. / 30..39.3/.820 9025. 507:2034. 9.8 .2  .3-:/.3 :25:.3 202-0-.5.9 :39: 20207/0.1 #..5 70.8.. 38.3. . 07...30933.3 /. /.3 0207/0.79 42:38 ..5 093480397820 2070.8.2.3.3.30932070.7./.89.3.324/0:39:202-. :25:.3 /.3 5.7.2..38.38:.  ..3 / ...9 50-.05..3 89.91 202. 40 503. 507-3.3..8.3 05:3 .. 203.9 0.90 507:.843...3 /03..3 2.9/7 -.2 50707.aTaZYSZ`Z   !03. 8..2.3 503:7:8.- 2.3..3 3.4:8 !. 2070. 3 909. 20-. /.3 5079..7.. 3078 ..3 8..:!3.9805079!:. 2070.79 42:38 .5:3 8090.820 7 0.8.3 3.:25:.:2030.307.3 . -:/.9 30.7.3 2070.8.52..: 203.843. :25:. / 007 3007 $0.3 /03.3 2..3 7.8.3 /.. ..3 30.7243 9.9:93.8./. :39: 20342:38.7..3.3 203:39:9 0207/0.: 503-.39.7. 7.05.7.29.8. 3078 203::0. /.3 --9 50750..7./.3 805079 .3.3 09./.3 !.3 2.3 50:..2 0.820 / 83 .25077.9.3 0/:.3.-..2.3 3/.9 50-.3:3.88/.75..3 /:.3 .3 30. 3078 .9. .3.9.: 20309.9798 :25:..3$3./. - D$9f¯½¾fff¾¯f . -07503/.9. ..:39:203. 803/7 /./..5:7..907-. 43805 7.2./ 7.9.3503/08.2:7 .80/02. 5..3.2.5.3 202-.: -.3 9079:9:5 /03.9 30./. 9: 90. .3.9.3 /7 /..3 3.3 897.3  :25:.75.5...: 805. 3 /03.3 30.:3 . 5:.843.3 !02:/..2. 3.3./.3.

 /../.: 203.: :39: 203:39:9%.. 050393.3. -0794.3 802.7 8005. 203..:3 -:.79 42:38 .930.38:3503079.83 2.. 5.. .3.59.8.3 / 30..9.: :25:.7./99470:8803  !03/:/:.: .. .9: 0. ..8.9 5.3 -:.3 203/443 889025020739. -007.8.3.3 0.3 502.330.3 /044 848.3 .: 3..3&3435.3 -071.79 549 90.7. /.3 90../.7.3 /03.2.3 ..0... 3.2.3 507:.5:.3 /.843.9.: 203039. 203..3 2025:3.: /.3 07.3 0.3..38:7/03. / 5073. 3 080/.38890204342.:2 -:.7 47.: /.39.3 90780-.3 /:3.388902 243...3 798 203.:/.8. 03907.3 0..75.3..:. 804. 2./03. .3 0. 9.33/.. 503.9.7. -07438 .. 203:39:9 02-. 0.7.3:39:-007.: 203:39:9 0207/0..8.8 507.8. -07:. 3 /.. 907. .2 04254 093 3..3.3 3.7.39 503.38. 802. 2..8.79!07.77..3 30..33.3907-039:3.9.8..7.79.3 ./.3 2070.. & .3 .: :39: 207/0.:!078.8320.3 3/. .38.: 20207/0. !$  :25:..3 -07/.3.-:..89.3078909.7..202-:...890.2. 0.8 805079 08.. .3 0.3 / 5073. - D$9f¯½¾fff¾¯f . 7.3 549 /. 9. 47.37.3 20307.:.  09.7798 2.:2 .39./. :25:7 5.2- %.3. -07907. 9025.: 03..73 -:/.9 .2805079!.:3 /. 802.305:3/%. 0. 8.3 02./.-0780/. 5.5 802.8..3 / :.3437083/. 5.7..0.2.. 05.8 0.: 803/7 909..9:.:93 / 83 03 !0 443  !...35. 50707..!. %.2. /. 9. /.3 .:3 9/.3 %09.3 .07.8.3 -..38. . 0/:.3/..3. 9.40503.: /.33.:2 .9.3 42:38 805079 !..3.3 -07907.3/-3. ./.8.5 %.3 2030.0.7:.9. /03.9:0-:7.3 02:3.9..9 0-./.3 3.aTaZYSZ`Z   90.:  .9:. 3078 9/.:2 . -07:.

3.38:380.3. .3%.38:3 .-.:5.3 04342 / .:80/0.9. 203/:5.3..2.7.7.2 80..: .0.3.aTaZYSZ`Z   90.3.3 5..39 798 /03.3 .3.3 549 .947 50393 /. 508.8 443.3 907. 90.. 507.3 .:3 ../. 03/7 /.3 -07.. 9./.:2 0.: ... !03. 202:. 0.33. 07..07.3 805079 50... 9.3-07.:39:90.3 05:3 3 90.3. !0702-./:.7.3.3 0. .3/.3%.3 0.3  !07:..3 !0780:9:.8079.3 3 -079.. 30.7.9. 5.9 47..9. !0.8.3 -07.39.9: .3 0.9.2.-9.3.. ::/ 5072:8:..2.3 0.9.3..:2.3 07..5./..3 50393 .3 1.. 2032-:.3 .5.3 --9 --9 5072:.202507.37.3203/::3503:-:./..8.803/7  !.05..2 /7 47... .2.843.3 3.::39:202507:.90. 202-039: 503:-:...: 3.3.3 3 207:5..:3 . .443.9.3203. 50-..3202.8.9.3.9 047.2.3 /7 /..0.: 202-.7:7. 207:5.:2 !0790..7.2503/0.7.2 549 8.798:39:203/:5. /17 802.3..3 3 :.305:320302../. .8. 907-:.3 .2-.: /.3.3802.3 . 90.8.35073.30207/0. 20.5748080207/0.. !0780:9:.3 5075. /..: 9: :39: 2020739.3 3.3&343.7.3.79 549 203:9.3 47.3 5.73.3 7. .3.3..37.8.79 5.

 202-2-3.3.2 507:-.930..:39: 2020739./.:2:2 /.3.3 20.3 . 0  798 9075.8.30.3.3 /7.3 73..3 078.89 047./.8. 798.: 203.9: -. 0..3 84.7.3 0-.9: 5.3 20307:8 8.0.9 8079.3 05:3 0.3 :3.  !07:.23../: 03.7.407.7.38.3 203:39:9 0207/0.9 8005.. 70.:9025. 2030/.38.3 /.:7/03.9:  - D$9f¯½¾fff¾¯f .8 /..8 507.3 ./.3 503/:/:..3 0207/0. .3 549 %.3.8 09.7.320307..3 . -07.3/. 9: -07/.3 50:..3 05.9.843. 9:39:9.8. .3 3.3 9:39:9.:30.3 -078.3 /.

3 3/.7.3 7-:.3/.:         - D$9f¯½¾fff¾¯f .7.07.31089.3.3. 2. /.3 202-0-..-9.3:8.:39:202-0-.79 549 .3 /. #4-4 502253 0.3 507:./....3 .9.3.:3.3 .3 2.32070.503.aTaZYSZ`Z   %0: 07.3503./:..3 3 .30:.79 .7. 0.3 -07:. 203:3:.3.: 5.3 -07. -07.3 /.83.9.8 .8.79 5.8 203:3:.3. -. /0243897.2 202-.330.8./.7.. 0.3 50725:3.330.3 /907./.3 .3./.320.03..2.75.3 :39: 203:3..: 3. 0./.75.  .: 0-0./.8 /.75.75.3 07./.3 05.7 3 .3 5..7.

750-.3 207. 50..9 5747081 .2:7.3 . -.920303.2.  .7.3 5:. 0  -07.3 90344 - D$9f¯½¾fff¾¯f  .9: 2.3 0.27.7/. 7../. 203.3/.7:8.3 30.597.38 /.9.3 80:7: 2.3 -:.3/.9.7.203/::3..3.3 .3..7.8..5.5.47..3 .5.3.3.59.9203. .3 503//. . 2020.3 203:3.: :7:3 0 804.3. /:-.5..843.3 -07.47.3 2030/.. 502-.3 8.:290780-:9  $005./.9: ./:.3 .3:3.  57385 :9.9 /32..30.3 -078. -07.7.: 202.2.7 80 5. 90.3 :39: 202-3. 5075.23 8.2..3.3 /044 /.7.//2.2.3 2. 5075.. /907. 202-3.3.7.9 -078.8.7.3 3907.... 80..39.3 20::/.3 9: #::3 0.3  43943.33.2.7 :9.3 #$# !  $ $%& ! % %% &$ &%& #% !#&& %# %&#$  0..8 50789.9./ ..3 8.907. ./8 0-:/.: /..2.aTaZYSZ`Z   $4.5..9: 5./:5/0247..3.9.3/2.:2 . :39: 203.3 80/...3 :7.7.502.7 -. -.80/980-.:2507:.....3 ..3/.393 50-.8 /03.3 0283.3 07.3 /.. .:2 /..3-07-. 80..3..7.3 203..3...3 2.3 203.9 . 503//..7.7. 07. .9....:2:.3.-:/.7 80 502..7 -.3 90...8 3.3.8.3. / .93.8. 7:8:.9: .9 5075..8.203.../:.7.8..9..8.02.9 / .3./ /./80/...87.. 507025:.2 080. 8./:.3 2.3 0- 07.3 .5./: /.330.8.3:7::2/804.03/. #&&# $30.3 .:3. 50./8 97.9 30.. 8.7. /.2.7.9-:.30.203072.8.7.

2 0/:5.. / 8079.3 3907.2.3 //.-40-07.7:8...7 .3/03.33.3 9.07..742:3..5.3 805079 8:.5:25:.3  9.9 /. .:-..3 3907...38:3./.7.3 .9 /./:.3 /.3 /.7:8 /-../02 5.3 507.7:8..3 0-.3 8079.8.3. 9/.2 574808 503//..7 88902.2...:2  :.7  $0..3 01091 9.3/.3./:./. 203::.75. :7.3 .2.3 503079.3 80.:2  !075.39./. 3.5:3 :7: .9 4:7::2 9..9. /.35075..7..7.7:8...-.8.3093.9:.3 5747..3 -. .3 203.3 /. ..39.3.3 3472.3 5078.-: -..2 202:5: 5075. 2070.:2 /.9.7./807.3. -.3 /50793. /.3 ..33.7.9. 8..3 507.3 0- .703/..  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 -.2 :7::28079.3/03.2033.7.809.3.8 507: /8. 40 50-..3-073907...2- -.3 /.:2 805079 0:...38.3. .. 5078. /03. 2:7320./:.3-40/907.3 5075.5.9.:.33.9 202:5: 5075.91 :39: 202:5: 3.3.7.58. -40 202.3 /.5. 5075.3 ..3. .9 / 2.8/03.3.32070...:.aTaZYSZ`Z   24/03  0.8:8079.2 3907.. 80.3443.9.3 . 8. 202:: 50-.3 203. /.8:..3./:. -07:25:.3 50393 //.843.320.:-. .0-./.:940809.3  $0:-:3.9.7. . 2.5.7 /.3 202..3 202-07 5030.3.:/.9 4:7::2 03/. /03.8.3 -07:31472 :.39: 5. /0220::/.50.5..7.3.3/.8.3 07.7.7. 202.3 9: 80-./.8.3 .32./:.2.9 9072..8/.5.9073..3.950-.9..7.3 /.3 /.50-.8:.3/.8..50.9 4:7::2 .3/2.3 /.3 /.35.3/.9: 503/0. 50.7.:2 . 5.:2 203079.2 :8.3.39:907/7/..3 0..8 3..302.3 0.3 /03. 3./907.. .9:.8 . 2030305.9.8. 2:73 /.3 ./:.39. .9 !078.. :8. 3472. -:3/.. 804.3 :38:7 :38:7 093 /... /507.8..50.2070.9.

7 80 802./:.3808:.3 /03./:. ..207:5.aTaZYSZ`Z   !0307.. 9. 507: / 907.2.2033:3507.3.3 8. .8 0.8 803 9.3 97.9: .3 ./843.0/..7 809.3 -:/.3 805079 0..20.3 /.3 ..:2:. 207:5..38. 804. / 804.8..3 ..3 5:. .:2 :.3 50-.7.5 443.75740 57400.3..9:.3. 5079:3:.8 /. 802:.3 9039. 4943 7443 20-.:7 8.3 97.3/804.98079.3 0-:/. 0.39:  0803.3/.3.3 0- 507.8 ..        - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 9.9..9:443.3 5039.3.3 5072.3 /./:.3 0- 203472. 8.9/.3 83.7.93 /.8050799...3 0- 9075073.350-.38./843.:2 80.1 9. 5075.3 425..7.7 7.:39:203.3 .9:5.2..9 5075.3.:7.3 :. 804.2.

 9.7 5.3 502-3.3 &!$# 2:.8./. 8:/.2./:.:3  .3.3 $.8.3 2..8:.3 507.3 8.7. !03: 8005. .242:39 80-:.3502-3.3/.2 .3.3-07...3093/.3 .3 ..2 507804.7 /.3 / ...7. 203./. /.7  ! !0. 90. /...3 .3 8443.7.39.3.9.07.3 /. .:2 !03079.3 .3 73.8.3 8:.5.3 /.9./.7 / 804.7.3 .87. 502-.9 4:7::2 /.3 8.9 02.9 4:7::2/.7 /.35747.3 5.-.7..7.-..7 503079.7..3.:2.9 4:7::2 .3203./. /.9:8 50.3 07/. 5075.5073.3 50..9503//.3 ./.7./.8.9. .3 0 .5.9: .3 8.3 8:5.aTaZYSZ`Z   $4.3 -07.502253/.2.8 .8.8: /. :39: 20. 202507.3 0 87.9.3.9...2 4:7::2 /..3.3 804....8..5./:. 804.7. 703/.3 503079. 2030:7: .3 2:33 0/:5.-.9 9039. 0.3/..2.7.2 20307.3..3  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3!075. 202507:. 50.3. .3/:3 2.9 42:39 0.3 9072...9..3 50207.3.3 80907:83.3 070.3 /..7 $./.. .3 /.3 20/..3../..3 8:.3 203079. 202-3.7.3804..802:..9 .3 ..8./.-.3 907-.38:.9.:2 /.7.547.3 50.2 .. 804.3 -07-.3 50. :7: . 203. 2. 507 503933.3 ! .  507...35.8 5.9. .30.9 3 .. 207:5.-07.2.8 9/.8.8 505078.. .3 05. 804.7 8079. :39: 202.7. 503.3/.3 203.0207..350.3 907/7 /./02 4:7::2 /. ..7 /.73.3 /.7 /..3:-:3..

    - D$9f¯½¾fff¾¯f ..3 030/.7.. .7 507: /.8. .3 .7 /.7 802.7 -007. $0-. /-. /..47./:.. / /. 804../:. 507-0. / 804.3 2./. 30.2....7 -40 2032-:..:2 /...3 /../:.9 50393 !. ..5. 03 -03 5075.2. 1. 3 .3.:39:202507.3 203.9 2./.8.3 5075.-:3/.3 7./:.2.3 2028.947 .3 2.2.. 50./:.7.2 50.. 4.3..:2 ./.7.2 .3 2. :39: 203.7.3 89:. 20::/.3507..8.7.5:8. :39: 203::.3:9 0507.2-.54.3 -0708.3 50.. 57.2 .5.3/.3 -07-0.2: 90../:.. 50.. .9 .79039:8:.3 -..38. /:5 /8.7 50.3 /..8 /03.. 5075..8...:2 /.7 50.8.3 /.50.3.8..9 5075.9 8..25.78.3 /02./.8..3 0-:/.3.39:3 05..3 . /.2.0207..2..8.3 /02 5075.8 09.3 5:.. 0.3.8.39.2: 5075.7..3804. 30.3.9 3 .3 -.7.3 7.3 :-:3..7..3 8.3...38.3 0 ..350..3 .3 5.. .3.3 .7 50./:.83 8.. 1.9 /74-4.3 /.:2907:9.3 -.3 . 2...3 2032-:...38.89 20703.7 39./..3 /.7 .3 :39: -073907. 0..7 507: -073907.3: 804. -072..3.3 7.3 $08:3:3. -07.3 !. 80-:.8.2 .38.3.3 902-4 .3 ..8.3 2032-:. 3 507: /.7.7 .3-07. 50.3 -079:9:7/. !028../.3 507: /0903.3 -07-.aTaZYSZ`Z   .8.3 -.3 507: /802.3.38080-:.35072:8:. -07. !.3.5.. /.2.93.3 50.3 2070..3 50.7.3 -07. 50. 202:5: 802.3 -07-..8 90780-:9 .83 2.3 30.3 7.. -07.7 090:.7. 203:9.253 203.

3 3 /..8.3 .3 503. $02:..38:5.:2.: .90 50.8.3.9./.3 5075.2-:9.2-...7!075.:007 2. 2.3.38./9:-:... .3 5.3.8.-.207.3 / 5073..2 80-.9/.3 ./.: %2-.3 803/73.09.3./.0.3./:.90 .8 /.7907.350.39.35075.380:7:7.3804. ./:.3.3 7. /.907:9./.7.2./804.3 90.9 5075.3  .3 -.3!07/.8.90-. 809.9 202-3.3 .804.039075.3 7.2.3 809.3.5 50725:3.   - D$9f¯½¾fff¾¯f  .3.7./:.9/50793.8./:..8. 05.3$04..J2.9.3.3. !0-././:.. $02.3.: 90780-:9 /03./. 507..7.3 80907:83.9: 90.2.82.0.3 502.7.3..802.3!073.3.:..3.7.30..38.7..3 02507.3.:/.8.9 804.3 . 897.-#::30.7.7.3.3 ..7.-#::3 0...3.aTaZYSZ`Z   $97. 5747.39079:-:3../804.5.9.3.7..3 !075.  !03:-:.94 $07-/:..8 -.8.3/507::.82 804.3.3 /0.3 . 804.907472..0. 804.. 30. /. 20::/.-#::30.30-9:/.:2 /. 202507. -.3 3 /.7./.557385 57385#::30.3 203.3:3 /03. -3.3 40 503.203.3203.:0.80.50309..3 503: 802. /. 03.5.9 2. /2.. .32.203. . 443.5.:2 /.3/804. 0::/.

.3...3:7:.-9.3-078.8...8.:3804.3 -2-3.3 .3 / 804. 0/:5.3 443.7 $04..2 5747. 805079 .2.3 .32070.7.2-:9..3/3.. 05.7..3-078.39.9:507.39.7 503-.3 /.9.2 .3!.3 503079.3 5079.3 /03.2.3 ./.9. ..3 50./:  $.3/.2..3502-. 8.3 80.9:.9 .3 50.3-07.9 804. 8...9749820/..3 /.:3 0207/0..3 $0.07.9.50.9.3... 0207/0.3-07/853 -07.7.: $:7..3 907:9. 8. 05.7.3 .9 .9 20::/.3  - D$9f¯½¾fff¾¯f  .3 30.203443/.3 / 50-.9:./50.350-.250702.3/8539079039: 802.3 :/.7.3 $09. 5073.8 /03..203./.9-073907..3 07.5.3:.8..3.3 /..8.9:7.89:.2 :8..7.- :7: /.3.9 8079.3.880.2 %07/.380-:.3 . /05.3 5073.2.8.3 !078.aTaZYSZ`Z   $04.- #::3 0.9:...3 .8.3.3 5078.5.8.3 $.8.3 !078.7 :.:. 202-039: 507-. 472.:!078.3 /.9:5.3-07.3 /.:3803 0.3  !02.91 /... .9 .7.3.203:95747.2802503. /03.5.9..9 .. .9/./..3 43805 $04.9: 5747./..3:.: /..9:7:920-.9:7.2..9.2 .7.2.7 .2025073.2 .9.9 202:. /0247.30207/0.3 2030.3 203/0/. 202.3 :.3/.3 /.8.3/.7243/.3/9039:.9 .9/.38:.3-:-.3 2.3 2070.3503079.3:7: !747./.3 %:.7.8.5./.3 202-3.3 :7:503.3:..3 507802-.8...3 07.038 070.2 3 /.-:-.3 80. .3 .3 . /..3 50.3..720.!03..5.7..8.3 /853 .3! 944 944/./.59.3 ./. /.3 /03...3.2-:9.3 ... 8.9507.7 80.7/..3 /. &39 2-3.9.750-.8. 0.3 038 /.3 .. :39: 202-039: /.3 07. /. /9:-:. 804.8 /..:.3/.350.5747.9:.

3.9 5.3   - D$9f¯½¾fff¾¯f  . 907-. . :3.3 5.0.. .3 /. %::0. ::2 0.207..3 40 5.9:5.7.94 147:2 503:8. 50.3.2 203./.0789/.3.393/..7 507 503933.9.2- 0.3 283 !03. 5.2 .3.7.3507.8..3/.. 8.2.38/...38.. . !.3 2. 0247.9-0780... 5/...7.8...3:3..7.3.30/:5.39407.3.3 ..38079.7.9749 502-.  .3/090207/0.3.. 50. /.7203 !:97. -0781.3:7.3 0-:/.. 50394203 -.2 8.7.3.3. 507-.30-..78...7 5747. 47.3 502-3. 804.9.3. /. .8.3.7..9.3$.2 .3802. 08.2. 203.35747..3 . 3007/.5.23/.-07.3-078. ..9 -072.3 -079.804./.3 20:854970994430.92 /.3 /..3 0 9025./..7 :.3/.2.3/5073.38.9 5747....3 -.808.2-0.9 9025.3 .3..3 - /.7.9 /. .9 /03. 7.3.7.3 80-.. 7:2.3..2-:9.350-.87.87.380-.7.3 207/0..-.9-07-.3 4943 7443 507802-.. #:2.2-0.. 5073/:3.:7 02.9/..7 3 8..3$.2...7.3 05.7 $04.-07-:/-.330.aTaZYSZ`Z   9. ..3802:...3 .9749820.9202-3.9. !0-..9. 8098.07.7.7 90780-:9 805079 507-3.87./.309:7:3. .3 :5.39.2-.7 202-:..3507:-:3.3 !03079. #:2.3 202-07 080/.3 :7..3 0803./:/..2-:9.7.7-07-039:5.8...5.3 . 203.3  !0./.3-. /.3 5079:..2.3 5747.38.:2..7. 0-.:2/. .3 080 /072.3 /.3 .3 $...7.0.3089.7.

305..3  $09. /::/.9:3.850393805079 -/../.33203..7.7 //0/.38:.3 50702-..503. 8:8.3 .2.87.78039.7 .804.3 907-. 2030/.    - D$9f¯½¾fff¾¯f .7 .3 804. 203.5.3 -072:.3:3.3 :3/.8.8 /. 2032-.850.2-507..7. -070.2 /.8.3-. ..92:./.7 907-.7..3 .80-. !07.3 3.7.3/5.3 0.7...7/.3903907..9..3/809. /.7.802:.3 .7 2032. /.2.9 8:5..aTaZYSZ`Z   !03:7:8./.0207.3-0703.7 9.93/.3804.3 804.19.50808.7 80. 2089. !0.8.2. 43/:81 / 804.3 09..3 -072. 5.8.3.3/-03..3507.3202. /.2. /05..: .3 507. $04.20. 3899:8 /.5..3 805.4091 %0:8/.9:7.3 -:/ -.8.3/..3 /.50.9 207.3.:39:2070./.8./ 50.7243808:.207..3/03.9.9:93.: $:7../...7 /-07 5073. .3 !0.3 / 8080-:. 507804.3 .3 !0.3 !0.3 2..3 :3/.8.3 / .303.3/ ./.3 5. 203.. . 202.3 8:5.203:9 57480/:7 ..9:7.5.9.3 .7.7 503/...3 /909.3 2.9.3.3..3 2: 50309..3 02..5./.2. /..805.3.3507804.3 80907:83.3 02-..3 507.9...9:7.3 :39: 203// 8079.7 5079.2.3:.3 /.9.- 802:.:2.9 8079.3 :3/.9./. 853 804.80.9.7.5. 5.3/.3 203:9 5003 .:/3.9/./ 203:3..-9 0.380.2- 7.3 -079::.-07. / 2. -:/.3/..3 070. 853 /.8.3 %3/.3.54.3.9 /::/.3 /-03.:..9025.:. 89:..3853$0.3 50.3503:7:8.. ..3/853/. /2.87.9 8:.3/..3::2.87.3. 9./.9:7.3 050393.3 /.8.203472.: /.9: :3/.

2 /.3. /50740 /.3 /..9..7..3802:. !747...804..3$:.7 /..aTaZYSZ`Z   .7..3 802:.7 50-.7. 507801. 50702.0-:/.3.3 507.380:7:.3/.3 .9..380:7:.3.7..3 /..7 /:5 0.750-.8.3 907-.3 007 42-.7.7.9  - D$9f¯½¾fff¾¯f .3 /.. 47.30803.:2.2.9203.3...9: 507./.3 .3..9.3 :7: 804.3 .3 .7..9 /7 074. 805079 .7.350.3/.3.3 090:..8././:. .9 3..3 !747.8 8.390790.2.3 8443.320-.3 /. .3 97.07.7.3 0803.3 ..70:.3 ./. 07.3 /.3. 50.3 202.3. ./.9 202-3.7.5.3/..3 /./. .7-40/.5..9 -40 /.3.9..3 7./8 /7 -..3 !0-.3 805079 5072..3 .. 40 50. -07-039: 0-:/. . ..7 203/. 5.2. $0.3-0-.3 ..3.2.7 $0.3 /8079.3.9..3 02-...8...2 3 20-.3 /.3 7.3 20-. 9.5.. 50.9 20307434.7.3 5075.3507...3 5.7.3 :7: :7: 8079.9 /.9:7.3/03.7 .3-0-07.2.3 / :. 80-.5.3 /.3 /.3 804.8..9 -07-:7 802:..3 /.9 202. $0. 8.78.3/.3 .. !48 /. $:.. 249.30.3 /. 805079 07.38.39:...8/ 2.503// ...8 5747.7 .3 !0-.9.3 -07.-.23 /..30..33.3 !03079.7.7:8/.3 804.7..3  !0702.3.3.5.508079.3.  ..8.5.8 502-3..3 80-...

.25:.3 .-.2 /03..9 -078.3:7 50-. /./.30.7 50-.:3.5 .3 -0702.. 03/. .2.3 /.3 /.3.350.3%.7:3 !07.3 05.3 /8079.2.. .9    - D$9f¯½¾fff¾¯f  .9 .3.8: /. $09.8.9 207.5.804.7 50-.3 804.3 :7.7804.8. $04.2.9 -073907.250-. 5.3/.804.3 20-..3 0- 203/. $:2-.25.7 .3.3472. /.7.3.5747./:.3 503: 02087.5.9. . .30.:/:7#.3/.3 /.9203472.3 &. .2.9 .7 507..79.3.. .7.7203.3.9 /../:.2/:3.7.9 202.380:7:..3 .3 $.9#..3 .3 . !0.2.9.2-:9.3 /.8 8.7 /..9.5.:2/..8..3/.3 /..3 02...7 .8 /03.3 /8.2 .7.274- 203./..3 5075..3507.7..7:3..7: 2070.3 2.3 .3 80-..0382.:2 /.3/32. 39. 07. /. 2070./.3 80.3 80-...8.3 .3 . /. /8.3 508079..2--.8$.90/:5.7.3.5..58.8 0. 50.3/.3 07/0..3.2-:9. 203.:2.37.07.8 .280-:. 805079 .8.3 /50740 /.30.9.3/.. 32.7.5..9808..3 /-07.  9.7#.2 0795075..7.9 202-039: 507...2-:9 /03./:.3 08.. ..9:7 5747. 7.2 .8..2 .. 803.3 -.8..  ...9 070. ..2. 2030.aTaZYSZ`Z   2.203. 5.9-07-.3//..

 /.8 203.2.3 007 4507.30.2... !:7.3.3 47. .32025:3.50. .38. 20.:-.2.-.3.. .3825.../:.3...7 - D$9f¯½¾fff¾¯f  ..:2 ./.: 02. .9 %.3 798 /.7:7.9/.8.3 804.9..9 . /. .38.350.3 :9:7. 2025:3..7.: 507:-....82 9039:3.7...3/.5.7 805079 ! :23 3899:8 0..9 .7.3 /..3:7..7. /:: 90. #....3:9.:39:202-.3.3 . 0-.7.3 897.3.7 $0.3 05.3.2: .9 .87.9 8:2-.9.8. :.843..93.3 /072.-:30-.3 5075.25. .3 /.8..8.3 2:--.. 5075. 507. 80503:3./.3 503.2- 507..3 9075./.35075. .3 .9.9.3  . /5 :39: 203.8.7. 0..: 5.8. 0934 ../.7 50.3 07..8.3.87..3 3 /.aTaZYSZ`Z   %.3 803..3 .3 /.7 93.3 20.9 5.9.3907/7/./.3 .9.3 0.25. :39: 203.8../.3 .70:.8.3 3...9 2.3 /.3 :.3 9: 2030-.3 !:8.3. /50740 /. 2.3 2025:3..3 1.9.7.2 8:.3 50739.3 90-..8.3 ..3 .:: .8. 0.7.3 . 8008.7.: !03.8230.3-07. 2.2.3 :7: .3 02.7 -..3.3 9..3.3 80-03 /.9 20302.3..7.8 203::.7.9: 9: /-039: /03.3. 507.3 /03.3 /.. -:/. /.9 5.50-.3.80-:.7 :95.3.3  $:2-.7 5..3. :39: 9.90 701472. 2027.3 :7.. 50... $0-.3 -.9. 507: /. 40 798 :39: 050393.:5:3 9/.3 502253 502253 30.7.-:3 0-.3/.8.5.3 549 2070..9./.: 90. 203.9.7..039789. 80..9.3 2. 203..3 :. ..8 503//...-. 08.9 .3 /. 8.8. /072... 50-. 2.2./:...3 80-.3/.9 507.3 -07.3 $04.8 5.. .3 805079..8./:.3 /.3 90702.3 ..3 /.3 5078047. 505078.

2. :39: 20.203.3..3 .7.3 :9.3 0307.83 .2 42:39 80-:.3/03.5075.7.3 -078. 2..7.3 907/. 02.830. 802:.7./..8/03. :39: 20.3804.2:73/./:.3 3. .aTaZYSZ`Z   802..9 42:39 0. .90750393 030/.3 2:33 0/:5./: /.38.8.7.3 -.7.:8. /. 20:5.. /.20203:.2 5747.2203::.9:93.75:3 -07.8. /.30.35747.3 /.-0708.7 5. 203./.8. // 80.7.8..3 . .35.3 203. 5.3 30.843.3 /. 0 802. 203.3 502-3.7.3.3 02.3 -07.3 05.3 .7 3 .7 -09.3 ..2:7. 203:2-..3 :8. . :8.305.2.3 30.7. 9. 202507. ...7.9:.8 30.7.3 907/7 /.7.3 /.207:5. 503933.8.857.:.38443. 20/.507503933.3 .3:-:3.3202:5:/.9 .7..:203:9. 2... 80..8.3 -07-.3/.8../.3 -.:.3/4743.0/.503.3 3 !03//..3 /7 /.30.7 . 050393./.3 8443.3 /. 0.3 .:2 805.7.5.3 .7:8 2009.5.5..9.9/.5. /.3 080.8 .8.9 202-3.7.32.   - D$9f¯½¾fff¾¯f  . :7: /. 503// .3.87. 30..5./30..2.3..3 30.9. &39: 20::/.3.2./.3 2./.39 502253 /./02 4:7::2 /.75.3 :39: 202.7243.39.3 907-.3202-07.:2 .3203::.3803/7  5./. 9::.2 2./..../ . /..3 /..9:203.3 /.3 /7 8079.9 20308:.7 .907.9.3 80907:83.89.8.388902.: 50.3 574808 502.9 /.8.3 / .-079::. 804.9: 5.0207../. 0/:/:.8. .3 88902 503//.9 0802:.3 502-3.3 050393.3 ..2. 5./..:.83 2.7.9.3 .9 / .857.3 5.8..2 507804..3 8..

08$/3 / !0.3&39:!05078.9....307805.7..3..5..50. ..3.3:3. !02-.0207. 0.9 4$443$. 8#084:7.8.3 0203907.3#::.3.3!03//.3.: ..3 ! %  :920/.3./:!03.32 !09.39073..:/ 073.3:3..3.0.7.3%..08 82.3.7.0.44$07.3  /8!0.8.3.3/:.3!!! 0203907.3  :78:8!03..3!0.3!0..3  !07.7.2:8.8.3!03//.8.943..  !.2...aTaZYSZ`Z   $##&&         .33/:!02-. :3      - D$9f¯½¾fff¾¯f .3!03//.3.