4.

10

4.11

4.12

4.13

nota kaki). Esei hendaklah ditaip jarak langkau dua baris menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12 poin, dan dicetak di atas kertas A4 pada sebelah muka setiap helaian kertas. Peserta TIDAK DIBENARKAN menulis nama atau sebarang pengenalan diri pada esei yang dikemukakan. Maklumat berkenaan hanya boleh ditulis dalam borang penyertaan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas kerosakan atau kehilangan esei semasa dalam pengiriman. Pihak penganjur akan memaklumkan secara bertulis bagi setiap penyertaan yang diterima. Pihak penganjur berhak mengambil keputusan setelah dipertimbangkan dengan saksama jika timbul sesuatu perkara di luar daripada syarat dan peraturan ini. Esei dan softcopy hendaklah dihantar bersama borang penyertaan sebelum atau pada 30 Jun 2011 kepada: Setiausaha, Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei, Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan BS8610, Negara Brunei Darussalam.

6 PENGHAKIMAN 6.1 Pusat Sejarah Brunei akan melantik sebuah Panel Hakim untuk penghakiman. 6.2 Keputusan Panel Hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan bersabit dengan keputusan ini tidak akan dilayan. 6.3 Jika pada pendapat panel hakim tidak ada esei yang layak menerima hadiah pertama, maka hadiah kedua dan ketiga sahaja akan diberikan. 6.4 Keputusan peraduan akan diumumkan melalui persuratan dan media-media tempatan. 7 HAK CIPTA 7.1 Semua esei tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Pusat Sejarah Brunei. Jika esei itu diterbitkan, Pusat Sejarah Brunei memegang hak penerbitan esei tersebut, tetapi penulis masih memegang hak ciptanya. 7.2 Pihak Pusat Sejarah Brunei berhak menyunting esei yang hendak diterbitkan.

5 HADIAH Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepada esei yang dihakimkan terbaik: 5.1 Hadiah Pertama – $2,000.00 5.2 Hadiah Kedua – $1,000.00 5.3 Hadiah Ketiga – $750.00 5.4 Lima hadiah penghargaan masing-masing bernilai $300.00 juga akan diberikan.

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 1

12/22/10 9:15 AM

#
BORANG PENYERTAAN PERADUAN MENULIS ESEI SEJARAH BRUNEI Setiausaha Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei Pusat Sejarah Brunei Bandar Seri Begawan BS 8610 Negara Brunei Darussalam Dengan segala hormat, sukacita bersama-sama ini disertakan empat salinan esei hasil karya saya sendiri bagi maksud menyertai peraduan tersebut. Tajuk Esei: .................................................................... Nama: ........................................................................... Nombor Kad Pintar & Warna: ....................................... Pekerjaan/Jawatan: ...................................................... Jabatan/Universiti: ........................................................ Telefon: Pejabat: ................................................................... Rumah: .................................................................... Bimbit: ...................................................................... e-mel: ....................................................................... Disertakan bersama CD atau Disket Saya mengaku telah membaca, memahami dan akan mematuhi syarat-syarat Peraduan Menulis Esei Sejarah ini. 1 MUKADIMAH Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei ialah salah satu usaha berterusan Pusat Sejarah Brunei bagi merapatkan hubungan rakyat dengan sejarah negara bangsa, di samping memperbanyakkan sumber sejarah Negara Brunei Darussalam sebagai landasan untuk mengenali negara bangsanya. 2 TUJUAN 2.1 Menggalakkan para penulis bergiat dalam bidang penulisan sejarah. 2.2 Memberi peluang kepada para penulis mengemukakan pandangan atau pendapat yang bernilai dan mempunyai landasan yang kukuh berdasarkan sumber penyelidikan yang luas, terperinci dan bersistematik. 2.3 Meningkatkan kesedaran para penulis untuk bergiat aktif dalam penulisan sejarah Brunei dan memahami kepentingan sejarah sebagai salah satu cabang ilmu yang dapat dijadikan pedoman dan iktibar, baik dari segi ilmiah ataupun pembangunan negara. 2.4 Menarik minat orang ramai untuk mengetahui sejarah tanah airnya sendiri dan memupuk semangat cintakan negara bangsanya. 2.5 Memperkayakan bahan bacaan sejarah. 3 ASPEK PENULISAN 3.1 Skop kajian adalah bebas, merangkumi semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi dan budaya. Antara kriteria penulisan ilmiah yang baik ialah kesahihan faktanya dapat dipertanggungjawabkan, jitu serta menepati kehendak isi, olahan dan kesimpulan penulisannya. 3.2 Period kajian bermula dari zaman awal Brunei hingga tahun Masihi 1900. 3.3 Antara aspek sejarah Brunei yang boleh diolah untuk maksud penulisan ini termasuklah historiografi Melayu Brunei, sejarah lisan Brunei, sejarah awal Brunei, sejarah kesultanan Brunei, sejarah Islam di Brunei, zaman kegemilangan Brunei, campur tangan kuasa Barat, dan seumpamanya. 4 SYARAT DAN PERATURAN PENYERTAAN 4.1 Peraduan ini terbuka kepada warganegara atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam, kecuali Pegawai dan Kakitangan Pusat Sejarah Brunei dan Penal Hakim. 4.2 Esei mestilah karya asli dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apa-apa media, bukan terjemahan atau saduran, penyesuaian (adaptasi), kajian ilmiah ataupun apa saja pengertian yang boleh menyebabkan esei itu bukan asli serta mestilah tidak bertentangan dengan dasar Kerajaan. 4.3 Esei mestilah hasil kajian atau penyelidikan asal. Sumber sejarah hendaklah berdasarkan lisan, dokumen, dan artifak. 4.4 Esei boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dalam tulisan rumi menggunakan ejaan yang lazim dipakai di negara ini. 4.5 Tajuk dan isi kandungan adalah bebas berdasarkan kepada bil. 3. 4.6 Setiap esei hendaklah mengandungi senarai bibliografi. 4.7 Setiap kutipan atau petikan mestilah dinyatakan sumbernya dalam nota kaki. 4.8 Jumlah esei yang dihantar tidak dihadkan, tetapi setiap esei itu mestilah menggunakan borang penyertaan peraduan yang telah disediakan, dan peserta hanya layak menerima satu hadiah sahaja bagi esei terbaik. 4.9 Panjang esei hendaklah tidak kurang daripada 3,500 perkataan (tidak termasuk petikan dan Tandatangan: ................................................................ Tarikh: ...........................................................................

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 2

#

12/22/10 9:15 AM

5.9 Esei hendaklah ditaip jarak langkau dua baris menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12 poin, dan dicetak di atas kertas A4 pada sebelah muka setiap helaian kertas. 5.10 Peserta TIDAK DIBENARKAN menulis nama atau sebarang pengenalan diri pada esei yang dikemukakan. Maklumat berkenaan hanya boleh ditulis dalam borang penyertaan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. 5.11 Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas kerosakan atau kehilangan esei semasa dalam pengiriman. Pihak penganjur akan memaklumkan secara bertulis bagi setiap penyertaan yang diterima. 5.12 Pihak penganjur berhak mengambil keputusan setelah dipertimbangkan dengan saksama jika timbul sesuatu perkara di luar daripada syarat dan peraturan ini. 5.13 Esei dan softcopy hendaklah dihantar bersama borang penyertaan sebelum atau pada 30 Jun 2011 kepada: Setiausaha, Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei, Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan BS8610, Negara Brunei Darussalam. 6 HADIAH 6.1 Bahagian A Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepada esei yang dihakimkan terbaik: 6.1.1 Hadiah Pertama – $350.00 6.1.2 Hadiah Kedua – $250.00 6.1.3 Hadiah Ketiga – $150.00 6.1.4 Lima hadiah penghargaan masingmasing bernilai $60.00 juga akan diberikan.

6.2 Bahagian B Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepada esei yang dihakimkan terbaik: 6.2.1 Hadiah Pertama – $450.00 6.2.2 Hadiah Kedua – $350.00 6.2.3 Hadiah Ketiga – $250.00 6.2.4 Lima hadiah penghargaan masing-masing bernilai $100.00 juga akan diberikan. 7 PENGHAKIMAN 7.1 Pusat Sejarah Brunei akan melantik sebuah Panel Hakim untuk penghakiman. 7.2 Keputusan Panel Hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan bersabit dengan keputusan ini tidak akan dilayan. 7.3 Jika pada pendapat panel hakim tidak ada esei yang layak menerima hadiah pertama, maka hadiah kedua dan ketiga sahaja akan diberikan. 7.4 Keputusan peraduan akan diumumkan melalui persuratan dan media-media tempatan. 8 HAK CIPTA 8.1 Semua esei tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Pusat Sejarah Brunei. Jika esei itu diterbitkan, Pusat Sejarah Brunei memegang hak penerbitan esei tersebut, tetapi penulis masih memegang hak ciptanya. 8.2 Pihak Pusat Sejarah Brunei berhak menyunting esei yang hendak diterbitkan.

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 3

12/22/10 9:15 AM

#
BORANG PENYERTAAN PERADUAN MENULIS ESEI SEJARAH BRUNEI (PELAJAR) Setiausaha Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei (Pelajar) Pusat Sejarah Brunei Bandar Seri Begawan BS 8610 Negara Brunei Darussalam Dengan segala hormat, sukacita bersama-sama ini disertakan empat salinan esei hasil karya saya sendiri bagi maksud menyertai peraduan tersebut. Tajuk Esei: ..................................................................... Nama: ........................................................................... Nombor Kad Pintar & Warna: ........................................ Sekolah/Maktab: ........................................................... Telefon: Sekolah/Maktab: ...................................................... Rumah: .................................................................... Bimbit: ...................................................................... e-mel: ....................................................................... Disertakan bersama CD atau Disket Saya mengaku telah membaca, memahami dan akan mematuhi syarat-syarat Peraduan Menulis Esei Sejarah ini. Tandatangan: ................................................................ Tarikh: ........................................................................... Pengesahan Guru Besar/Pengetua 1 MUKADIMAH Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei ialah salah satu usaha berterusan Pusat Sejarah Brunei bagi merapatkan hubungan rakyat dengan sejarah negara bangsa, di samping memperbanyakkan sumber sejarah Negara Brunei Darussalam sebagai landasan untuk mengenali negara bangsanya. 2 KATEGORI Peraduan ini dibahagikan kepada dua kategori: 2.1 Bahagian A untuk para pelajar Tahun 5–8. 2.2 Bahagian B untuk para pelajar Tahun 9–11, dan Menengah 6 (bawah dan atas). 3 TUJUAN 3.1 Menggalakkan para pelajar bergiat dalam bidang penulisan sejarah. 3.2 Mencungkil dan mengasah bakat penulisan di kalangan pelajar dan memberi peluang kepada mereka menghasilkan penulisan sendiri di samping mengemukakan pandangan atau pendapat yang bernas, khusus tentang sejarah Brunei. 3.3 Meningkatkan kesedaran para pelajar tentang kepentingan sejarah sebagai salah satu cabang ilmu yang dapat dijadikan pedoman dan iktibar, baik dari segi ilmiah ataupun pembangunan negara. 3.4 Menarik minat para pelajar untuk mengetahui sejarah tanah airnya sendiri dan memupuk rasa bangga dan cintakan bangsa dan negara. 3.5 Memperkayakan bahan bacaan sejarah. 4 ASPEK PENULISAN 4.1 Skop kajian adalah bebas, iaitu merangkumi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah tanah air, termasuk sejarah politik, ekonomi dan budaya. 4.2 Period kajian bermula dari zaman awal Brunei hingga tahun Masihi 1900. 4.3 Antara aspek sejarah Brunei yang boleh diolah untuk maksud penulisan ini termasuklah historiografi Melayu Brunei, sejarah lisan Brunei, sejarah awal Brunei, sejarah kesultanan Brunei, sejarah Islam di Brunei, zaman kegemilangan Brunei, campur tangan kuasa Barat, dan seumpamanya. 4.4 Riwayat hidup pembesar-pembesar dan orang-orang ternama yang perwira, sejarah institusi, sejarah kampung, dan tempat-tempat bersejarah. 5 SYARAT DAN PERATURAN PENYERTAAN 5.1 Penyertaan terbuka kepada para pelajar (seperti bil. 2.1 dan 2.2), mestilah warganegara atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam; kecuali anak-anak Pegawai dan Kakitangan Pusat Sejarah Brunei dan Penal Hakim. 5.2 Esei mestilah karya asli dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apa-apa media serta mestilah tidak bertentangan dengan dasar Kerajaan. 5.3 Esei mestilah hasil kajian atau penyelidikan asal. Sumber sejarah hendaklah berdasarkan lisan, dokumen, dan artifak. 5.4 Esei boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dalam tulisan rumi menggunakan ejaan yang lazim dipakai di negara ini. 5.5 Tajuk dan isi kandungan adalah bebas berdasarkan kepada bil. 4. 5.6 Setiap esei memerlukan nota kaki dan bibliografi (bagi kategori Bahagian B). 5.7 Jumlah esei yang dihantar tidak dihadkan, tetapi setiap esei itu mestilah menggunakan borang penyertaan peraduan yang telah disediakan, dan peserta hanya layak menerima satu hadiah sahaja bagi esei terbaik. 5.8 Panjang esei bagi Bahagian A tidak kurang daripada 500 perkataan, dan Bahagian B tidak kurang daripada 750 perkataan (tidak termasuk petikan dan nota kaki).

. .....................................................................
( Tandatangan dan Cop)

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 4

#

12/22/10 9:15 AM

hanya layak menerima satu hadiah sahaja bagi cerita terbaik. 4.7 Panjang cerita hendaklah antara 20 hingga 24 halaman. Setiap halaman mestilah mengandungi teks dan gambar/ilustrasi. Cerita hendaklah ditaip menggunakan fon Times New Roman bersaiz 16 poin/18 leading, dan dicetak di atas kertas A4 secara pandang lintang (landskap). 4.8 Peserta TIDAK DIBENARKAN menulis nama atau sebarang pengenalan diri pada buku cerita yang dikemukakan. Maklumat berkenaan hanya boleh ditulis dalam borang penyertaan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. 4.9 Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas kerosakan atau kehilangan esei semasa dalam pengiriman. Pihak penganjur akan memaklumkan secara bertulis bagi setiap penyertaan yang diterima. 4.10 Pihak penganjur berhak mengambil keputusan setelah dipertimbangkan dengan saksama jika timbul sesuatu perkara di luar daripada syarat dan peraturan ini. 4.11 Cerita bergambar/berilustrasi dalam bentuk buku yang lengkap dengan hiasan kulit dan softcopy hendaklah dihantar bersama borang penyertaan sebelum atau pada 30 Jun 2011 kepada: Setiausaha, Peraduan Menulis Sejarah Brunei dalam Bentuk Cerita Bergambar/Berilustrasi, Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan BS8610, Negara Brunei Darussalam.

5 HADIAH Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepada cerita yang dihakimkan terbaik: 5.1 Hadiah Pertama $2,000.00 5.2 Hadiah Kedua $1,000.00 5.3 Hadiah Ketiga $750.00 5.4 Lima hadiah penghargaan masing-masing bernilai $500.00 juga akan diberikan. 6 PENGHAKIMAN 6.1 Pusat Sejarah Brunei akan melantik sebuah Panel Hakim untuk penghakiman. 6.2 Keputusan Panel Hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan bersabit dengan keputusan ini tidak akan dilayan. 6.3 Jika pada pendapat panel hakim tidak ada cerita bergambar/berilustrasi yang layak menerima hadiah pertama, maka hadiah kedua dan ketiga sahaja akan diberikan. 6.4 Keputusan peraduan akan diumumkan melalui persuratan dan media-media tempatan. 7 HAK CIPTA 7.1 Semua cerita bergambar/berilustrasi tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Pusat Sejarah Brunei. Jika cerita itu diterbitkan, Pusat Sejarah Brunei memegang hak penerbitan cerita tersebut, tetapi penulis masih memegang hak ciptanya. 7.2 Pihak Pusat Sejarah Brunei berhak menyunting cerita bergambar/berilustrasi yang hendak diterbitkan.

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 5

12/22/10 9:15 AM

#
BORANG PENYERTAAN PERADUAN MENULIS SEJARAH BRUNEI DALAM BENTUK CERITA BERGAMBAR/BERILUSTRASI Setiausaha, Peraduan Menulis Sejarah Brunei dalam Bentuk Cerita Bergambar/Berilustrasi, Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan BS 8610, Negara Brunei Darussalam. Dengan segala hormat, sukacita bersama-sama ini disertakan empat salinan buku cerita bergambar/ berilustrasi hasil karya saya sendiri bagi maksud menyertai peraduan tersebut. Tajuk Cerita: .................................................................. Nama: ........................................................................... Nombor Kad Pintar & Warna: ....................................... Pekerjaan/Jawatan: ...................................................... Jabatan/Universiti: ........................................................ Telefon: Pejabat: ................................................................... Rumah: .................................................................... Bimbit: ...................................................................... e-mel: ....................................................................... Disertakan bersama CD atau Disket Saya mengaku telah membaca, memahami dan akan mematuhi syarat-syarat Peraduan Menulis Esei Sejarah ini. 1 MUKADIMAH Peraduan Menulis Sejarah Brunei dalam Bentuk Cerita Bergambar/Berilustrasi adalah julung kali dianjurkan. Ia bertujuan untuk memasyarakatkan sejarah negara bangsa bagi merapatkan hubungan rakyat dengannya (sejarah negara bangsa), terutama kepada generasi muda untuk mengenali negara ini yang sebenarnya. 2 TUJUAN 2.1 Menggalakkan para penulis/pelukis bergiat dalam bidang penulisan sejarah. 2.2 Memberi peluang kepada para penulis/pelukis mengemukakan sejarah Brunei dalam bentuk cerita bergambar/berilustrasi berdasarkan kepada sumber penyelidikan yang luas dan terperinci. 2.3 Meningkatkan kesedaran para penulis/pelukis bergiat aktif dalam penyebaran sejarah Brunei dan memahami hakikat kepentingan sejarah sebagai salah satu cabang ilmu yang dapat dijadikan pedoman dan iktibar, baik dari segi ilmiah ataupun pembangunan negara bangsa. 2.4 Menarik minat orang ramai mengetahui sejarah tanah airnya sendiri dan memupuk rasa bangga dan cintakan negara. 2.5 Memperkayakan bahan bacaan sejarah. 3. ASPEK PENULISAN 3.1 Skop kajian adalah bebas, iaitu merangkumi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah tanah air, termasuk sejarah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Antara kriteria penulisan sejarah Brunei dalam bentuk cerita bergambar ini ialah kesahihan faktanya dapat dipertanggungjawabkan, dan gambar/ilustrasi menepati kehendak isi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. 3.2 Antara aspek sejarah Brunei yang boleh diolah untuk maksud penulisan ini termasuklah historiografi Melayu Brunei, sejarah lisan Brunei, sejarah awal Brunei, sejarah kesultanan Brunei, sejarah Islam di Brunei, zaman kegemilangan Brunei, campur tangan kuasa Barat, riwayat hidup pembesar-pembesar dan orang-orang ternama yang perwira, sejarah institusi, sejarah kampung, tempat-tempat bersejarah dan seumpamanya. 3.3 Period kajian bermula dari zaman awal Brunei hingga tahun Masihi 1900. 4. SYARAT DAN PERATURAN PENYERTAAN 4.1 Peraduan ini terbuka kepada warganegara atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam, kecuali Pegawai dan Kaki Tangan Pusat Sejarah Brunei dan Penal Hakim. 4.2 Cerita bergambar/berilustrasi ini mestilah karya asli dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apa-apa media, bukan terjemahan atau saduran, penyesuaian (adaptasi), ataupun apa saja pengertian yang boleh menyebabkan cerita itu bukan asli serta mestilah tidak bertentangan dengan dasar Kerajaan. 4.3 Cerita bergambar/berilustrasi ini mestilah hasil kajian atau penyelidikan asal. Sumber sejarah hendaklah berdasarkan lisan, dokumen, dan artifak. 4.4 Cerita bergambar/berilustrasi ini hendaklah ditulis dalam bahasa Melayu, menggunakan tulisan rumi dengan ejaan yang lazim dipakai di negara ini. 4.5 Tajuk dan isi kandungan adalah bebas berdasarkan kepada bil. 3. 4.6 Jumlah cerita bergambar/berilustrasi yang dihantar tidak dihadkan, tetapi setiap cerita itu mestilah menggunakan borang penyertaan peraduan yang telah disediakan, dan peserta Tandatangan: ................................................................ Tarikh: ...........................................................................

Borang Peraduan Menulis Esei.indd 6

#

12/22/10 9:15 AM