P. 1
Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa

|Views: 2,129|Likes:
Published by Na Amalina

More info:

Published by: Na Amalina on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori mengandungi suatu gambaran tentang hubungan sebab akibat antara variabel.

Dalam sesuatu teori, terkandung keunggulan yang dapat menjelaskan sesuatu gejala dan juga mempunyai kekuatan untuk meramalkan sesuatu gejala (Best, john W. 1982 : 21). Teori ialah suatu tindakan intelektual bagi menjelaskan hakikat yang berkait rapat dengan panorama yang kompleks, konkrit atau abstrak berdasarkan pemerhatian yang rapi dan teliti. Teori juga mengandungi fakta yang saling berhubung kait bagi menjelaskan sesuatu hal atau sebab. Tegasnya, sesuatu teori akan menjelaskan sesuatu aspek tertentu , sama ada memperkatakan mengapa, bagaimana atau apa (Marzukhi Nyak Abdullah, 1993 : 840). Dalam soal kajian bahasa, terdapat banyak teori linguistik yang menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendapat yang berbeza-beza dalam kalangan para sarjana linguistik tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa telah menyebabkan wujudnya pelbagai teori bahasa. Daripada teori yang pelbagai itu, terdapat dua sahaja teori yang dianggap penting berhubung dengan masalah ini yang ditimbulkan oleh ahli-ahli empiris dan ahli-ahli rasionalis. Golongan pertama yang mewakili Aliran Behavioris mendokong Teori Mekanis sementara golongan kedua yang mewakili Aliran Kognitif pula mendokong Teori Mentalis. TEORI MEKANIS/ BEHAVIORIS (SKINNER) Teori ini berpendapat bahawa bahasa ialah proses prilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan antara sebab dan kesan. Ia menganggap bahasa sebagai hasil gabungan rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada naluri manusia. Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu dianggap sebagai tindak balas. Teori ini menolak pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental. Teori ini juga memberi penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. Segala penghasilan bunyi atau sebutan sesuatu kata harus dilakukan secara tepat terutamanya dari aspek fonologi, struktur intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.

Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak. Sekiranya tingkah laku manusia yang lain itu berpunca daripada adanya rangsangan. maka bahasa dapat dilahirkan sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu.Untuk memperolehi kemahiran bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibu bapa atau ahli keluarga mereka. Justeru. berpendapat bahawa latihan pengulangan secara mekanis adalah sangat penting untuk pengurusan bahasa dan akan menarik minat pelajar jika guru merancang pelajarannya dengan teliti. Menurutnya. Ini bermakna beliau lebih mengutamakan rangsangan tindak balas serta mengenepikan fungsi mental atau otak kerana menurutnya. bukan sebagai himpunan . Alan Healey (1975: 285). Bloomfield pula berpendapat bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku manusia yang lain. Ini bermakana bahasa perlu dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tidak melibatkan pemikiran atau daya mental. Mereka menguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan yang mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat menuturkan ayat-ayat yang lengkap. beliau berpendapat bahawa perkara yang perlu dikaji ialah tingkah laku yang terjadi ketika ucapan itu lahir daripada mulut seseorang hingga ucapan itu diterima serta difahami oleh pendengar. latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara kerap kerana kemahiran bahasa dilihat sebgai satu kebiasaan. bahasa ialah alat untuk berkomunikasi. Manusia akan bertindak terhadap sesuatu sekiranya terdapat rangsangan dari dalam diri atau persekitarannya. Teori ini juga beranggapan bahawa bahasa adalah tingkah laku manusia yang lahir sebgai gerak balas terhadap rangsangan. hubungan mental tidak dapat diamati. Teori ini amat mementingkan aspek lisan seperti percakapan atau pertuturan kerana bagi mereka. bahasa juga adalah semata-mata sistem bentuk. Skinner menerusi teori behaviorisme berpandapat bahawa bahasa hanya dapt dikuasai melalui operasi rangsangan dan tindak balas yang merupakan proses naluriah semata-mata. dan bukan proses mental atau kognitif.

Ganjaran buka sahaja bertujuan untuk menggalakkan pelajar memberikan gerak balas yang betul. Apabila pengulangan dapat diwujudkan. kami dapat merumuskan teori mekanis ini seperti berikut. Bahasa dikuasai memalui proses pengulangan sehingga ia membentuk satu kebiasaan atau tabiat. Golongan behavioris berpendapat bahawa pengukuhan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting dan ia dapat dilakukan dengan memberi ganjaran kepada seseorang pelajar apabila mereka memberikan gerak balas yang betul. Kanak-kanak belajar berbahasa daripada data bahasa yang didengar. Aliran ini mengkaji bahasa secara saintifik dan empirical. Kesimpulannya.makna yang menjadi simbol pemikiran (Raminah Hj. teori ini menganggap bahasa sebagai satu set kebiasaan yang diserapkan dalam sistem saraf penutur bahasa ibunda. tidak mementingkan makna dalam analisis bahasa dan tidak berpegang kepada peraturan-peraturan bahasa yang bersifat normatif. proses pembelajaran akan berlaku. perkara yang penting utnuk dihuraikan ialah apa yang dituturkan. Sekiranya kanak-kanak diberi pengukuhan seperti pujian. bukan apa yang dituliskan. Justeru. kemudian diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. a. Bahasa dikuasai sama seperti kita menguasai kemahiran-kemahiran mekanis yang lain kerana bahasa dianggap sebagai satu tingkah laku manusia. b. Ia menghindari faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi. 1985 : 18). Aktiviti berbahasa adalah sama seperti aktiviti lain dan aktivit ini dikuasai oleh kanak-kanak melalui hubungan rangsangan dan gerak balas. Golongan behavioris cenderung kepada huraian bahasa secara deskriptif atau stuktural. . iaitu dengan mengkaji bahasa lisan yang merujuk kepada ucapan yang dikeluarkan oleh penutur. Sabran dan Rahim Syam. Secara ringkasnya. ia akan dapat membentuk tindak balas yang dikehendaki. Huraian bahasa secara deskriptif ini dipelopori oleh Leonard Bloomfield. tetapi ia juga penting untuk mewujudkan pengulangan. keistimewaan pengiktirafan atau sebagainya.

Lenneberg. TEORI KOD-KOGNITIF (PIAGET) Teori Pembelajaran Kod-kognitif dipelopori oleh mazhab kognitif atau mentalis yang amat berbeza dengan teori pembelajaran behavioris. Teori yang dibicarakannya itu telah meluaskan lagi dunia penemuan tentang proses perkembangan kognitif yang dianggap bersifat universal. Bahasa dianggap sebagai alat komunikasi yang terhasil apabila adanya rangsangan dan gerak balas. David Ausubel.c. dan E. Aspek lisan. yang kesemua mereka merupakan ahli-ahli psikologi kognitif. Ahli-ahli ini menekankan bahawa kanak-kanak sejak dilahirkan telah dibekalkan dengan dengan satu alat dalam otak mereka memahami bahasa yang didengarnya dengan mudah. Pendokong teori ini terdiri daripada Wolfgang Kohler (1887-1967). Kurt Kaffka (1886-1941). Ia dihuraikan mengikut peeringkat-peringkat tertentu seperti fonetik atau fonologi. George A. Istilah kognitif ini mula diperkatakan oleh Jean Piaget pada awal tahun 1960-an dengan teori-teori psikologi perkembangannya. Oleh itu. e. teori ini memandang pembelajaran sebagai satu proses pemikiran dan bukan sekadar satu pembentukan kebiasaan yang mementingkan latihan dan pengulangan. iaitu percakapan dan pertuturan amat dipentingkan. Miller (1909) Jean Piaget. d. Kebiasaan berbahasa dapt diperoleh melalui latih-tubi dan diikuti dengan pengukuhan dan ganjaran. Jerome S. Bruner. morfologi dan sintaksis. Ganjaran pula dapat mewujudkan pengulangan dan menggalakkan pelajar member gerak balas yang betul. H. Segala perubahan tingkah laku atau disebut . Teori kod-kognitif menekankan peranan otak atau fikiran dalam proses pembelajaran. Bahasa ialah satu sistem bentuk yang berupa unsure-unsur bunyi yang dituturkan dan bukan sebagai satu himpunan makna yang memerlukan operasi mental. Bahasa dihuraikan secara diskriptif atau struktural. f.

mereka sudah boelh menguasai bahasa dan konsep dengan cepat. Kanakkanak menggnakan deria motornya untuk berinteraksi dan mengetahui alam sekelilingnya. dan perimbangan antara ketiga-tiga faktor tersebut. Peringkat deria motor kanak-kanak bermula sejak lahir hingga berumur dua tahun. Pada peringkat akhir deria motor. Menurut beliau. terdapat perbezaan antara kanak-kanak yang cerdas dengan kanak-kanak yang lembab otaknya dalam mencapai zaman operasi formal. kanka-kanak belum mampu menggunakan otaknya. kanak-kanak sudah mempunyai sedikit sebanyak keupayaan untuk berbahasa dan mereka sentiasa berinteraksi dengan persekitarannya. Dengan kebolehan berbahasa ini. bercerita dan berkomunikasi dengan orang lain di persekitarannya. Mereka menggunakan bahasa untuk pernyataan diri dan berinteraksi dengan persekitarannya. peringkat olahan. interaksi sosial. Jean Piaget berpendapat bahawa perkembanagan kognitif berlaku secara berperingkat-peringkat. Sebagai pendokong utama teori ini. Pada peringkat ini. mereka tidak lagi menggunakan deria motor sematamata. Melalui interaksi tersebut. mereka sudah boleh bertutur dengan fasih. Ini kerana terdapat empat faktor yang membantu atau membantut perkembangan kognitif individu. Pada peringkat ini. Beliau telah mengemukakan empat peringkat perkembanagn kognitif iaitu peringkat deria motor. iaitu pematangan. Apabila mencapi umur empat tahun. malah pengalaman baharunya dilambangkan melalui bahasa. pengalaman. Mereka belum menguasai lambing bahasa untuk member nilai kepada sesuatu benda. tetapi juga untuk berbincang. Namun demikian. Pada peringkat ini. mereka menjadi lebih bebas dan lebih berupaya untuk mempertingkat keupayaan berbahasa mereka. dan peringkat olahan formal. semua kanak-kanak normal mesti melalui zaman ini secara berperingkat-peringkat menurut susunan tersebut. mereka bukan sahaja menggunakan bahasa untuk bercakap bersendirian.sebagai pembelajaran itu adalah hasil daripada proses kognitif yang berlaku dalam diri manusia itu sendiri. Peringkat olahan bermula pada usia dua hingga enam tahun. peringkat olahan konkrit. .

Mereka juga dapat menyelesaikan masalah-masalah verbal yang kompleks dan menguji perasaan dan pemikiran. kanak-kanak sudah boleh menggunakan pemikiran logik. Peringkat terakhir ialah peringkat olahan formal yang bermula pada usia 12 tahun ke atas. mengkelaskan benda-benda mengikut saiz atau warna. Perkembangan mental dan penguasaan perbendaharaan kata mereka semakin bertambah. Mereka mula membaca. Perkembangan kognitif mereka sudah agak maju tetapi mereka masih memerlukan objek-objek dan peristiwa-peristiwa konkrirt dalam menyelesaikan masalah. menguasai konsep pengekalan. Mereka dapat memahami banyak perkara dan memyelesaikan masalah secara logik dan abstrak. Mereka mula menggunakan bahasa secara aktif untuk berkomunikasi dalam bentuk koperatif. menulis dan mengira serta sangat suka bercakap atau bertutur. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini. . dan memahami konsep pembalikan. Mereka juga sudah dapt menerima pendapat orang lain melalui penggunaan bahasa yang lebih luas. perkembangan kognitif kanak-kanak mula mencapai kemuncaknya.Peringkat olahan konkrit bermula pada umur enam hingga 12 tahun.

Manusia semula jadi dilahirkan dengan Alat Penguasaan Bahasa (Language Acquisition Device) yang membolehkan mereka menguasai bahasa.TEORI MENTALIS (CHOMSKY) Konsep bahasa menurut Teori Mentalis atau dengan nama lainnya Teori Rasionalis berpendapat bahawa bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh satu proses di dalam otak.Bahasa tersebut telah sedia ada di dalam minda kita sejak dilahirkan lagi. dapatlah kami rumuskan bahawa setiap manusia sebenarnya semula jadi mempunyai penguasaan bahasa di dalam mindanya.Tambahan beliau lagi.Menurut beliau.Golongan ini berpendapat jika seseorang kanak-kanak diberi pendedahan kepada sesuatu bahasa. iaitu bermula daripada brsuara sehingga boleh . Ini bermakna.Kanak-kanak boleh membuat peaturan bahasanya sendiri tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. teori ini menganggap bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan semula jadi manusia. kebolehan berbahasa dalam kalangan kanak-kanak adalah berdasarkan jadual secara biologis. Berdasarkan teori tersebut. mereka boleh untuk merumus dan membentuk ayat-ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh dengan menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka.Cuma bahasa tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya hinggalah tiba waktu matang bahasa tersebut berkembang. kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibu bapa yang pekak dan bisu masih boleh bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain sekiranya mereka terdedah kepada lingkungan atau suasana berbahasa. Mereka belajar bahasa secara tidak formal kerana perkembangan bahasanya seiring dengan perkembangan mentalnya. perkembangan bahasa mereka adalah mengikut jadual dan bukan datang daripada rangsangan dan gerak balas. Teori ini dapat dikukuhkan lagi dengan sokongan seorang tokoh bernama Lenneberg (1967). Ini bermaksud. Terdapat satu jangka masa kritikal iaitu masa subur untuk bahasa merea berkembang dan mereka mudah untuk memperoleh sesuatu bahasa secara aktif pada waktu tersebut.

Kedua-dua perkara tersebut sangat penting kerana competence berfungsi untuk menghasilkan ayat alam bentuk performance. Perkembangan bahasa ini berpanjangan sehingga mereka berumur empat hingga lima tahun. kami dapati teori ini tidak sependapat dengan teori mekanis yang menolak penggunaan fikiran dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Ini bermakna mereka boleh memahami pertuturan orang lain sebelum mereka sendiri boleh bertutur. µjangan¶.Oleh itu . iaitu kebolehan untuk membuat rumus-rumus tentang bahasa dalam pemikirannya dan aspek penggunaan terhadap apa yang diketahuinya tentang bahasa itu. Beliau juga menyatakan bahawa kanak-kanak mendapat kebolehan memahami lebih dahulu daripada kebolehan bertutur. seperti µduduk¶. Ini bermakna mereka boleh memahami pertuturan orang lain sebelum mereka sendiri boleh bertutur. maksu. µmari¶. Ini kerana embelajaran bahas berkait rapat dengan proses mental dan bukan mekanikal semata-mata. Teori mentalis ini berpendapat bahawa binatang juga menggunakan pola fikirannya dalam menyelesaikan masalah. Contohnya. Kebolehan berbahasa sudah terancang dalam diri kanak-kanak yang menyebabkn mereka memperoleh bahasa secara natural. Golongan mentalis mengatakan bahawa manusia secara semula jadi telah dikurniai competence dan performance. Lenneberg juga berpendapat bahaw pada peringkat umur tersebut. Manusia menggunakan fikiran dalam pembelajaran supaya dapat memhami dan mengenali sesuatu perkara. Ini menunjukkan bahaw kanak-kanak dapat mengenali pola-pola pertuturan.mencipta ayat-ayat yang lengkap. µberdiri¶ atau µtepuk tangan¶. Contohnya kanak memanggil semua perempuan yang sebaya dengan ibunya µmak¶ kerana mereka masih tidak dapat membezakan antara makcik. mereka dapat memahami bunyi pertuturan yang berbeza atau arahanarahan mudah yang ditunjukkan kepada mereka. nenek dan kakak.Oleh itu. Proses ini akan berterusan sehingga keupayaan berbahasa mereka menjadi sempurna seiring dengan kematangannya. kanak-kanak tidak dapat membezakan perkataan yang mengandungi makna khusus kerana pada peringkat ini mereka menyebut yang umum dahulu kemudian yang khusus.

Ketiga. . dan menginterprestasi ayat-ayat yang didengar atau dibentuknya. manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana manusia sejak lahir telah dibekalkan dengan alat penguasaan bahasa. Peranan kognisi yang ada pada otak manusia membolehkan manusia menghasilkan rumus-rumus bahasa yang akan digunakan untuk membentuk atau memperturunkan ayat-ayat.golongan ini menekankan hubungan yang erat antara bahasa dengan pemikiran. ia akan menggunakan fikirannya supaya ayat yang dihasilkannya gramatis dan bermakna. penguasaan bahasa mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kebolehan mental melalui pemikiran untuk membolehkan manusia menghasilkan rumus-rumus bahasa yang tidak terbatas. Kedua. Antara ciri-ciri penting yang kami dapati daripada teori mentalis ini adalah. penguasaan bahasa melibatkan proses mental. Dengan kata lain. Alat ini menyebabkan kanakkanak mampu membentuk rumus-rumus bahasanya sendiri tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. iaitu apabila seseorang mahu menggunakan bahasa. pertama. dua perkara penting yang memainkan peranan dalam penguasaan bahasa manusia adalah competence dan performance yang menyebabkan manusia mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahuinya. teori ini menganggap bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh saru proses dalam otakdan saraf setelah menerima bahan dalam bentuk rangsangan melalui pancaindera. Kesimpulannya.

seperti menggunakan ayat penyata.Ahli-ahli bahasa berkenaan epenapat mengatakan bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya melengkapkan kanak-kanak dengan kebolehan mentafsir makna dalam mental. bahkan tujuan interaksi adalah untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain. Dalam pertuturan bahasa orang dewasa pula. nyanyian. Cromer dan Wells. dan lain-lain).A. mereka akan menguasai pula fungsi informatif bahasa atau dengan istilahnya fungsi idensional. Seterusnya Halliday berpendapat.TEORI INTERAKSIONALIS (HALLIDAY) Pelopor-pelopor teori pembelajaran interaksionalis adalah terdiri daripada Halliday M.Mereka beranggapan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik. fungsi instrumental itu dilahirkan melalui unsur-unsur tatabahasa. Pada peringkat ini. tetapi tidak menjamin pentafsiran itu dalam bentuk bahasa.K. yang diujarkan. .Semua fungsi ini terdapat dalam ujaran3 yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Oleh itu fungsi tersebut dianggap sebagai makna yang terkandung dalam sistem bahasa kanak-kanak. Dalam kaedah ini pelajar dibimbing untuk membuat penemuan sendiri bahan pembelajaran dan menggunakan konsep dalam latihan. percakapan. Keperluan berinteraksi pada peringkat awal kanak-kanak bertujuan untuk memenuhi keperluan peribadi mereka. selepas kanak-kanak berjaya menguasai fungsi ujaran bahasa itu. 3 1. Apabila wujud fungsi ini dalam ujaran 1 2 irama suara (dalam bacaan. Contoh : Dia tidak dpt mendengar ujaran orang itu dengan jelas. Halliday berpendapat bahawa kanak-kanak menguasai bahasa kerana mereka ingin memenuhi keperluan untuk berinteraksi dalam situasi sosial masyarakat dan persekitaran mereka. Bowerman. ayat tanya dan ayat majmuk semasa berinteraksi. mengetahui sesuatu perkara melalui pengalaman sendiri (bukan kaedah pengajaran atau pembelajaran). dan imaginatik. membolehkan atau dapat membantu seseorang mempelajari.Pendapat ini diperkukuhkan melalui kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi. contoh: bunyi-bunyi ini tidak boleh dihubungkan dgn sebarang ujaran. Skinner (1997) dan Ringler (1978) terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak akibat interaksinya dengan penjaganya. heurstik2. mereka juga menggunakan bahasa untuk tujuan memenuhi fungsi instrumental1. Fungsi ini wujud dalam ujaran kanak-kanak apabila mereka menyedari bahawa tujuan menyuarakan ujaran bukan semata-mata untuk berinteraksi bagi memenuhi keperluan asas mereka. 2. sesuatu yang diucapkan atau disebutkan (mis perkataan). Schlesinger.

Beliau menegaskan bahawa sistem tatabahasa kanak-kanak diperoleh kerana kanak-kanak mempunyai keperluan untuk menyatakan dua perkara dalam satu masa. pertama. struktur bahasa dapt dikuasai dengan berkesan jika pelajar menumpukan perhatian terhadap tugas atau aktiviti yang bermakna. situasi sosial penting dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. Guru juga perlu memastikan bahan pengajran yang digunakan dapat menyediakan aktviti yang bermakna untuk membolehkan pelajar menggunakan struktur bahasa yang dielajari dengan cara yang bermakna dan berkesan.Namun sepatutnya makna dan struktur bahasa berjalan serentak untuk membolehkan pelajar berinteraksi dengan menggunakan sistem tatabahasa yang dipelajarinya dengan betul.Interaksi bahasa pula penting untuk membantu kanak-kanak menguasai peraturan-peraturan bahasa. Seterusnya.Tambahan beliau lagi. Keperluan ini dapat dipenuhi melalui penggunaan ayat yang betul mengikut peraturan tatabahasa supaya dapat difahami oleh orang lain. guru disarankan supaya memberikan banyak latihan untuk membolehkan pelajar menggunakan sistem bahasa yang betul. Kedua. Halliday juga menyatakan bahawa perbezaan yang ketara antara sistem bahasa kanak-kanak pada peringkat awal dengan sistem bahasa orang dewasa ialah sistem bahasa kanak-kanak berupaya menyatakan satu-satu fungsi. Kesimpulan yang dapat kami ringkaskan mengenai teori pembelajaran bahasa interaksionalis adalah. iaitu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. pembelajaran bahasa bukan sekadar mempelajari struktur dan peraturan sesuatu . menyatakan perasaan hati. sementara bahasa orang dewasa mengandungi lebih daripada satu fungsi.kanak-kanak. mereka mula menyedari perlu menguasai tatabahasa. Aktiviti bahasa yang dirancang dengan teliti dapat membantu pelajar menguasai penggunaan sistem bahasa dan menggunakan bahasa dengan lebih fasih. Contohnya kanak-kanak perlu memberi maklumat. Dalam pengajaran bahasa. Ketiga. iaitu mengetahui undang-undang dan peraturan linguistik bahasa yang mereka gunakan. teori ini juga mementingkan komunikasi atau interaksi (lisan). Ini bermakna. dan bertanya tentang apa-apa maklumat yng mereka terima. teori ini juga menganggap penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa.

tetapi apa yang lebih penting ialah pelajar belajar berinteraksi.bahasa. pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi linguistik supaya mereka dapat mempelajari cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk bahasa dengan lebih tepat. Oleh yang demikian. .

tetapi sebenarnya dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. Koh Bon Boon (1982 : 2). Mengikut pendapat-pendapat tersebut. µsembuh¶ atau µbaik semula¶.KONSEP PENDIDIKAN PEMULIHAN Menurut Kamus Dewan. pendidikan pemulihan bertujuan untuk mengatasi masalah kelemahan yang dihadapi oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pemulihan. mereka mestilah diberi pengajaran pemulihan yang sesuai supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid-murid lain tidak akan menjadi terlalu ketara. di piusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan. perkataan µpulih¶ bermaksud µkembali seperti biasa¶. . serta dilaksanakan dalam kumpulan yang diasingkan daripada sekolah biasa untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. Maksud perkataan µpulih¶ di sini bukanlah sembuh daripada sakit. Justeru. Ia melibatkan murid-murid lembap atau lambat mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Banyak pendapat telah dikemukakan tentang pendidikan pemulihan. Pengajaran pemulihan boleh dieertikan sebagai usaha atau perkhidmatanperkhidmatan khas yang dilakukan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah dan kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa. Secara keseluruhan. Pengajaran pemulihan biasanya berkaitan dengan usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya berada di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. menyatakan bahawa pendidikan pemulihan kalau diteliti secara lebih mendalam adalah lebih terbatas dan khusus sifatnya kerana bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. istilah murid-murid pemulihan atau murid-murid lambat membawa erti bahawa murid-murid ini mempunyai pencapaian yang rendah berbanding dengan murid-murid yang lain yang sama peringkat persekolahan dengan mereka.

. para pelajar yang gagal akan terus tenggelam. Justeru. Dalam erti kata lain. usaha Kementerian Pendidikan Malaysia yang memperkenalkan pendidikan pemulihan wajarlah dihargai kerana ia mampu membantu pelajar yang gagal untuk memperbaiki kelemahan di samping dapat mendorong mereka untuk turut sama mencapai kejayaan dalam pelajaran. Tanpa pendidikan pemulihan.PENUTUP Pelbagai huraian dan pandangan telah diberikan mengenai pendidikan pemulihan dan ini telah memberi penjelasan kepada kita bahawa pendidikan pemulihan merupakan satu aspek yang penting dalam program pendidikan umum. para pelajar yang gagal tidak akan mendapat peluang kali kedua.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->