NILAI MURNI PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI NILAI
1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

DEFINISI
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dam mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing dengan prinsip Rukun Negara Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain -

KATA KUNCI
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam Mematuhi segala suruhan Tuhan Sikap bertanggungjawab menjalankan tugas Menimbulkan kepercayaan/keyakinan Mampu memuliakan diri Menjaga maruah diri Kesanggupan memikul tugas / kewajipan Kesanggupan melaksanakan tugas / kewajipan Beradap sopan Berbudi perkerti mulia Bertolak ansur Sabar Mengawal diri Kebolehan / kesanggupan melakukan sesuatu Tanpa bergantung kepada orang lain Usaha yang berterusan Semangat ketekunan / kecekalan / kegigihan / dedikasi / berdaya maju Kepekaan Perasaan cinta yang mendalam Perasaan cinta yang berkekalan Tindakan / keputusan yang saksama Tidak berat sebelah Boleh berfikir Mengambil tindakan yang wajar / pertimbangan yang wajar Tidak keterlaluan Tanpa mengabaikan kepentingan diri / orang lain

1.2 AMANAH

-

1.3 HARGA DIRI 1.4 BERTANGGUNGJAWAB

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

-

1.5 HEMAH TINGGI 1.6 TOLERANSI 1.7 BERDIKARI

Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantuing kepada orang lain

-

1.8 KERAJINAN

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

-

1.9 KASIH SAYANG

1.10 KEADILAN 1.11 RASIONAL

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata

-

1.12 KESEDERHANAAN

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

-

3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup 3. adapt kepercayaan yang diwarisi Mengamalkan sesuatu kebiasaan adapt & kepercayaan yang diwarisi Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga Melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej / menjaga maruah keluarga - 2.BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI 2. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga - - BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR NILAI 3.4 PEKA TERHADAP ISUISU ALAM SEKITAR Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya - .1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR 3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR DEFINISI Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kuality kehidupan manusia dan alam terpelihara - KATA KUNCI Memelihara alam sekeliling Memulihara alam sekeliling Saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling Supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara Pengekalan keseimbangan alam sekeliling Tanggungjawab bersama Prihatin terhadap persoalan alam sekeliling Berusaha menyelesaikan masalah alam sekeliling 3. menghormati & mengamalkan sesuatu kebiasaan.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN DEFINISI Perasaan cinta. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis Menerima.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA 2. adapt & kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun - KATA KUNCI Perasaan cinta / kasih / sayang yang mendalam Cinta / kasih / sayang yang berkekalan Memuliakan setiap anggota keluarga Berinteraksi / memberi layanan bersopan Menerima kebiasaan. adapt kepercayaan yang diwarisi Menghormati kebiasaan.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA 2.

menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara - BIDANG PEMBELAJARAN 5 :NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA NILAI 5.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA 4.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu.BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME NILAI 4.1 MELINDUNGI HAK KANAK –KANAK DEFINISI Membela. memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna - KATA KUNCI Membela hak kanakkanak Memberi naungan hak kanak-kanak Memelihara hak kanakkanak Melindungi wanita Mengiktiraf wanita Menghormati perkhidamtan / jasa / sumbangan pekerja Menghargai perkhidmatan / jasa / sumbangan pekerja Mengikhtiraf perkhidmatan / jasa / sumbangan pekerja Memberi layanan yang bersopan Mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan Membela hak pengguna Memelihara hak pengguna 5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya sapaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan Tuhan - - 5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.1 CINTA AKAN NEGARA DEFINISI Perasaan sayang dan bangga kepada Negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri - KATA KUNCI Perasaan sayang dan bangga kepada Negara Meletakkan kepentingan Negara melebihi kepentingan diri Kepatuhan berkekalan kepada Raja dan Negara Kesetiaan berkekalan kepada Raja dan Negara Kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu Sebagai tanda kebaktian untuk Negara 4. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan Negara - 5. masyarakat dan Negara Menghormati.2 MENGHORMATI HAK WANITA 5. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudak dieksploitasi BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NIALI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI .

3 KEBEBASAN BERAGAMA 6.2 KEBEBASAN BERSUARA DEFINISI Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktivit pembangunan Negara dengan mematuhi peraturan. komuniti atau Negara untuk mencapai sesuatu matlamat Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat - KATA KUNCI Hidup berbaik-baik Mengutamakan kedamaian / keharmonian hidup Usaha yang baik / membina Dilakukan bersama Menghargai hubungan antara negara Memuliakan hubungan antara negara .2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA 7. undangundang dan Perlembagaan Malaysia - KATA KUNCI Menerima peraturan dan undang-undang Mematuhi peraturan dan undang-undang Kebebasan berucap dengan batasan tertentu Kebebasan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu Kebebasan menganuti agama Kebebasan mengamalkan agama Kebebasan melibatkan diri dalam pembangunan Negara Mematuhi peraturan / undang-undang dan Perlembagaan Malaysia Bersedia memberi pandangan / pembaharuan / kritikan Bersedia menerima pandangan / pembaharuan / kritikan 6.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN 7. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia - BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN NILAI 7.5 SIKAP KETERBUKAAN Bersedia memberi dan menerima pandangan. bangsa dan budaya Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG 6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA 6.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA DEFINISI Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agam.NILAI 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful