1

Aeriol Kiryu·s Note

Struktur Dan Organisasi Pergerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Pergerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada tiga badan yang berasingan iaitu:y y y Jawatankuasa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Persekutuan Antarabangsa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Persatuan ± persatuan kebangsaan

Jawatankuasa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa (ICRC)

Rajah menunjukkkan logo ICRC Pada asalnya,Jawatankuasa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa (International Committee of Red Cross (ICRC) dinamakan sebagai µJawatankuasa Antarabangsa untuk Perawatan Orang ± orang Cedera Semasa Perang¶ yang ditubuhkan pada 17 Februari 1863. Oleh sebab pengasasnya terdiri daripada lima orang, maka ia lebih popular dengan Jawatankuasa Berlima.

Jean Henry Dunnant

Gustarve Moynier

General Guillaumehenri Dufour

Dr. Loius Appia

Theodore Maunoir

Carta alir menunjukkan ahli Jawatankuasa Berlima

2

Aeriol Kiryu·s Note

Sebenarnya, jawatankuasa ini ditubuhkan di bawah Persatuan Kebajikan Masyarakat Geneve, dengan tujuan asalnya untuk mengkaji idea- idea Jean Henry Dunant dan bagaimana idea ± idea tersebut menjadi kenyataan. Jawatankuasa ini berfungsi dengan baik dan sering kali mendapat sambutan yang baik daripada negara ± negara yang dijemput apabila mengadakan persidangan. Oleh itu, jawatankuasa ini beransur ± ansur menjadi suatu badan yang tersendiri. Pada tahun 1876, nama Jawatankuasa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa (ICRC) mula digunakan dan ia kekal sehingga sekarang. ICRC yang masih berpusat di Geneva kini telah dianggotai oleh 25 orang ahli jawatankuasa dan kesemuanya berwarganegara Switzerland. Hal ini berlaku ker ana, adalah untuk mengekalkan mengekalkan sifat neutral ICRC dalam sebarang konflik sesuai dengan reputasi Switzerland sebagai negara yang neutral. Malah, mereka juga turut mempunyai banyak pengalaman dalam hal-ehwal antarabangsa. Walaupun begitu, ICRC mempunyai pejabat ± pejabat di beberapa rantau dunia dengan kakitangan dan deligasi yang pelbagai bangsa.

Perhimpuan
Lembaga Eksekutif Direktorat (Ibu Pejabat)

Operasi (Medan)
Rajah menunjukkan anggota badan pentadbir jawatan kuasa palang merah Jawatankuasa presiden pula dipilih daripada ahli ± ahli itu bagi jangka masa empat tahun. Jawatankuasa tersebut bermesyuarat dalam suatu perhimpunan sebanyak lapan kali setahun bagi menentukan dasar am institusi dan prinsip ± prinsip yang membimbing aktiviti ± aktivitinya. Lembaga esksekutif yang terdiri daripada tujuh orang ahli jawata nkuasa bertanggungjawab berkenaan hal ±hal operasi dan penyeliaan secara langsung hal-ehwal pentadbiran. Ia bermesyuarat seminggu sekali dan seperti Majlis Perhimpunan ia dipengerusikan oleh presiden ICRC.

3

Aeriol Kiryu·s Note

Dari Geneva, Ibu Pejabat Direktorat mengendalikan pelbagai perkhidmatan yang menyokong aktiviti ± aktivitinya di medan seperti sokongan operasi iaitu pengurusan pentadbiran wilayah yang mengendalikan Agensi Pengesanan Pusat pertimbangan berkenaan perundangan kemanusiaan dan prinsip selain daripada komunikasi dan siar raya. Kecuali beberapa orang sahaja, semua kakitangan tetap ICRC terdiri daripada rakyat Swiss. Walaupun begitu, ada beberapa deligasi medan ICRC mempunyai kakitangan yang dipinjam daripada persatuan ±persatuan kebangsaan dan bertugas terutamanya dalam bidang perubatan dan logistik. Pada dasarnya, ICRC bertindak dalam masa perang, perang saudara atau rusuhan dalam negara atau ketegangan, melindungi dan menolong ma ngsa ± mangsa awam dan tentera. Lawatan ± lawatan ke kem ± kem tahanan dan melaporkan kepada pihak berkuasa secara terus. Berikut merupakan peranan ICRC pada setiap masa iaitu: y y y Pembangun konvensyen kemanusiaan Antarabangsa Penjaga prinsip ± prinsip asas Palang Merah Mengiktiraf penubuhan persatuan, Persatuan Palang Merah,dan Bulan Sabit Merah Kebangsaan. y y y y Agensi pengesanan pusat Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlakunya kemalangan Mesej ± mesej orang awam Bantuan bekalan kepada mangsa ± mangsa peperangan ± prinsip

pergerakan, sumber ± sumber manusia, sokongan kewangan, dan pentadbiran

Persekutuan Antarabangsa Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah (IFRC)

Rajah menunjukkan lambang IFRC

4

Aeriol

I t

l , S it t
y

y

y y

y

N

it P P l A li li P

T j

K

¢¡  
iryu s

ote

P ti l

t

A t ti t it i i i : i t t t t l i ti t f R li S

P l iti i i t I R P t 99 . A t it P l

B l

S t

it 9 9. B l

f

i

f

i

i ii l

B ti ji j l i t

, t i i t .

l i

, i

ii ti f. j . l t l i i i t i i . t t i t

i t l l

t t i i ti t

t li . P S P l i 9 9 P it t

A t I R B l i S

P l li it i i P l .

B l t

i A i A i

i

t

t ,It li

P l

, E

l

, P

i ,

t

B

i t t

i

l

, ti iti t i

t ti iti i i it t t

i l t j i . P l

t

S l

i B l

l l i S it

5

Aeriol

Fungsi

iri

Ibu pejabat

adual di atas menunjukkan fakta mengenai Persekutuan Antarabangsa Palang erah an Bulan Sabit erah

meningkat kepada 178 buah negara. Untuk mengelakkan pertindihan fungsi, IFR dan I R telah mengadakan beberapa perbincangan sejak tahun 1989

dan membuat beberapa persetujuan. Perbezaaan utama dalam bidang antara IFR skopnya iaitu I R manakala IFR dan I R adalah dari segi

menekankan kesihatan dan kebajikan terutamanya di nega ra
P ±P K

yang membantu kerajaan dalam hal

membantu perkhidmatan tentera jika berlaku peperangan. perlu mempersiapkan diri semasa aman. Selain tu, persatuan juga menjalankan aktiviti dengan Prinsip Prinsip Asas.

cemas dan jururawat, program derma darah, menjalankan despensari dan hospital, memberikan pertolongan kepada orang sakit serta kurang upaya dan

¥¤ £
iryu s

ote

B tindak

sebagai

badan

enghubung

dan

enyelarasan yang tetap antara persatuan kebangsaan dan diperlukan. Selain

persatuan

emberi apa sahaja bantuan yang itu juga, bagi menggalakkan persatuan perasi

kewujudan dan perkembangan persatuan kebangsaan dan menyelaraskan bantuan mereka bagi mangsa pelarian. ciri istimewa perasi

mangsa bencana dan

Bebas, persekutuan Antarabangsa bukan kerajaanyang tidak berunsurkan politik, perkauman dan keagamaan. hemin des rets, eneva129, Swit erland

Pada tahun 2003, bilangan negara yang menganggotai persatuan ini

lebih berperanan dalam peperangan dan konflik bersenjata alah, mereka berperanan negara ketiga.

pula berperanan dalam masa aman.

i seluruh negara, semua persatuan kebangsaan bertindak sebagai badan hal kemanusiaan. Tugas utamanya ialah leh itu, persatuan

aktiviti khusus yang selaras

ontohnya ialah melatih petugas pertolongan

6

Aeriol Kiryu·s Note

sebagainya. Walau bagaimana pun, persatuan ± persatuan ini perlu mendapat pengiktirafan daripada ICRC.

Rajah menunjukkan lambang BSM di seluruh dunia