BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Hal yang paling mendasar dalam pentingnya pembuatan makalah ini adalah pada mata kuliah ilmu kalam, kelompok kami mendapakan tugas untuk mempresentasikan sebuah aliran ilmu kalam yaitu aliran Asy-‘ariyah. Pada bab yang membahas tentang sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam, di dalamnya dikatakan bahwa aliran-aliran ilmu kalam awal mulanya muncul setelah peristiwa arbitrase. Peristiwa arbitrase adalah peristiwa negosiasi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa tersebut, muncul berbagai aliran-aliran ilmu kalam yang diantaranya adalah aliran Khowarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Asy’ariyah dan Jabariyah. Setiap aliran tersebut memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Bahkan aliran Asy’ariyah merupakan aliran yang paham pemikirannya sangat bertentangan dengan aliran Mu’tazilah. Hal ini dikarenakan pendiri aliran Asy’ariyah merupakan mantan pengikut aliran Mu’tazilah. B. TUJUAN Tujuan yang ingin kami capai dalam pembuatan makalah ini diantaranya adalah kita dapat mengetahui siapa pendiri aliran ini, apa yang melatar belakangi terbentuknya aliran ini, siapa saja tokoh-tokohnya, dan mengetahui perbedaan pandangan yang mendasar dan yang menyebabkan aliran Asy’ariyah menentang aliran Mu’tazilah.

orang kafir dan anak kecil (yang mati) ? al-Jubbai : Orang mu’min mendapat tingkatan yang tertinggi (sorga). orang kafir masuk neraka. dan Muawiyah r. beliau sebelumnya sering berdebat dengan al-Jubbai.a. Sebelum beliau mengasingkan diri selama 15 hari. Kemudian setelah itu beliau melepas paham Mu’tazilah sebagai paham yang dahulu ia pegang. dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H/935M. karena akan dikatakan kepadanya: “Orang mu’min tersebut mendapat tingkatan tertinggi karena ia menjalankan ketaatan. sedangkan engkau tidak. al-Asy’ari : Kalau anak kecil tersebut ingin mencapai tingkatan tertinggi.a. dapatkah ia? al-Jabbai : Tidk dapat. dan anak kecil tergolong orang yang selamat. ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa pada waktu itu beliau pergi mengasingkan diri dari orang banyak selama 15 hari.” . Di antara perdebatan-perdebatan itu ialah mengenai soal al-ashlah (“keharusan mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan”). Aliran ini dianutnya sampai usia 40 tahun dan tidak sedikit dari umurnya digunakan untuk mengarag buku-buku ke-Mu’tazilahan. keturunan Abu Musa al-Asy’ari seorang sahabat dan perantara dalam sengketa antara Ali r. untuk mempelajari ajaran-ajaran Mu’tazilah dan memahaminya.BAB II PEMBAHASAN ALIRAN AL-ASY’ARIYAH A. SEJARAH SINGKAT Nama beliau adalah Abu al-Hasan ‘Ali bi Ismail al-Asy’ari. al-Asy’ari : Bagaimana pendapat tuan tentang orang mu’min. alAsy’ari berguru pada seorang tokoh Mu’tazilah terkenal. tentang dasar paham aliran Mu’tazilah dan sering-sring berakhir dengan terlihatnya kelemahan paham Mu’tazilah. gurunya. Pada waktu kecilnya. Tetapi setelah beliau berusia 40 tahun. Abu Ali al-Jubbai.

Al-Asy’ari meninggalkan aliran Mu’tazilah selain karena merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran tersebut dalam soal-soal seperti di atas. Jadi aku mengambil yang lebih baik (lebih menguntungkan) bagimu dan Aku matikan engkau sebelum dewasa”. (Bandung: PT. Al-Jubbai : Tuhan akan berkata: “Aku lebih tahu tentang engkau. kalau tidak segera diakhiri. 104-105. beliau menolak paham golongan-golongan Materialist. dalam berbagai lapangan ilmu ke-Islaman. tentu akan mendurhakai Aku dan Aku akan menyiksa engkau”.al-Asy’ari : Anak kecil akan menjawab: “Itu bukan salah saya. Anthropomorphist. 1995. M. Akan tetapi sebagian besar dari kegiatannya digunakan untuk menghadapi aliran Mu’tazilah seperti al-Jubbai. Mengapa terhadap aku Engkau tidak mengambil tindakan yang lebih baik bagiku (lebih menguntungkan)?” Kemudian diamlah al-Jubbani dan tidak dapat menjawab lagi. al-“Allaf dan sebaginya. bahkan ditujukan terhadap dirinya sendiri ketika ia masih menjadi orang Mu’tazilah. al-Asy’ari : Kalau orang kafir tersebut berkata: “Ya Tuhan. tentu aku akan mengerjakan segala ketaatan seperti orang mu’min tersebut”. h. juga karena ia melihat ada perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka. Kalau engkau hidup sampai besar.1 1 A. Kalau sekiranya Tuhan menghidupkan aku (sampai besar). . Khawarij dan golongan-golongan Islam lain. Hanafi. Engkau mengetahui keadaanku dan keadaan anak kecil tersebut. Semasa hidupnya beliau banyak meninggalkan karangankarangan. Alhusna Zikra. kurang lebih 90 buah. juga menolak pikiran-pikiran Aristoteles.Pengantar Theology Islam. A.

diduga kelahiran kota Basrah. 6 Oktober 2010. seperti Rafidhah. Mu'tazilah.B. setiap harinya. Ibn ‘Asakir berkata: "Sesungguhnya Sheikh Abu al-Qasm ibn Burhan al-Nahwi berkata: Barang siapa pernah menghadiri halaqah perdebatan al-Qadhi Abu Bakr. Karyanya banyak membahas aliran-aliran sesat yang berkembang di masanya. Sebagai ulama yang produktif. Jahamiyah dan Karamiyah.2 Al-Baqillani dikenal sebagai seorang ulama bermadzhab Maliki dan cendekiawan yang ulung. artinya bisa wujud dan bisa tidak. seperti halnya aradh. Tidak mengherankan jika di saat wafatnya. Jauhar adalah suatu hal yang mungkin. Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa beliau adalah mutakallim (theologian) yang paling utama dalam aliran al-Asha’irah. maka dia tidak akan pernah merasakan Joesafira. Sheikh Abu l-Fadhl al-Tamimi (w. TOKOH-TOKOH ALIRAN AY’ARIYAH Suatu unsur utama bagi kemajuan aliran Asy’ariyah. Al-Baqillani mengambil teori atom yang telah dibicarakan oleh aliran mu’tazillah sebagai dasar penetapan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. ulama terkemuka dan pemimpin mazhab Hanbali kala itu. beliau membina halaqah kajian yang dijubeli para pecinta ilmu. tempat kelahiran gurunya. ia terkenal cerdas otaknya. berseru di samping jenazahnya: "Orang ini adalah pembela al-Sunnah dan agama. ialah karena aliran ini memiliki tokoh-tokoh yang kenamaan. simpatik dan banyak jasanya dalam pembelaan agama.html). serta pejuang shari'ah.000 lembar buku sepanjang hidupnya". beliau menulis 35 lembar dari buku yang hendak dikarangnya. Disinilah terjadi mukjizat itu karena mukjizat tidak lain hanyalah penyimpangan dari kebiasaan. 410H). Di masjid Basra. Tokoh-tokoh tersebut antara lain : • Al-Baqillani (wafat 403 H) Namanya Abu Bakar Muhammad bin Tayib. Khawarij. 2 . Orang inilah yang menulis 70. (http://delsajoesafira.com/2010/04/aliranasyariyah. “Aliran Asy’ariyah”. 19:17.blogspot. yaitu Al-Asy’ari. dan menurutnya tiap-tiap aradh mempunyai lawan aradh pula.

Henri Shalahuddin. M. Menilik dari judulnya. Mengenai soal perbuatan manusia. penyair maupun penyayi sekalipun. mata Tuhan diartikan penglihatan Tuhan dan wajah Tuhan diartikan Wujud Tuhan. ia mempunyai pendapat yang lebih jauh dari Al-Baqillani.com/journal/item/283/Al-Baqillani_dan_Penyimpangan_Aliranaliran_dalam_Islam).multiply. 3 . baik dari ulama kalam. orator. Hampir sama dengan Al-Baqillani. (http://peaceman. “Al-Baqillani dan Penyimpangan Aliran-aliran dalam Islam”. sedangkan mengenai Tuhan duduk diatas takhta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan Maha Tinggi.lagi indahnya perkataan seorang pun setelahnya. Al-Baqillani meninggalkan sekitar 52 karya. Misalnya Tangan Tuhan diartikan (ta’wil) kekuasaan Tuhan. kemudian premis-premis ini dikembangkannya hingga menjadi teori khas dan dikenal sebagai metode kalam para mutakallim klasik. 19:28. Daya yang ada pada manusia itu mempunyai efek." Di antara hasil pemikiran beliau yang paling utama adalah peletakan premis-premis rasional untuk membangun argumentasi temporalnya alam dan sifat-sifat wajib Allah. yang menjelaskan tentang apa yang wajib diyakini oleh umat dan tidak boleh untuk tidak diketahui (diabaikan). ulama fiqh.A. di antaranya adalah al-Insaf fi ma yajibu I'tiqaduhu wa la yajuzu l-jahlu bihi.. ajaran-ajaran yang disampaikannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Al-Asy’ari. Teori tersebut disebut mabda' al-ta’akus bayna l-dalil wa l-madlul (an inversion between thing and meaning). dikarenakan tutur bahasanya dan kefasihannya yang menakjubkan dan sistematis. buku tersebut ditujukan untuk masyarakat awam dan bersifat populer. 06 Oktober 2010.3 • • • • Ibnu Faurak (wafat 406 H) Ibnu Ishak al-Isfaraini (wafat 418 H) Abdul Khair al-Bagdadi (wafat 429 H) Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat 478 H) Beliau lahir di Khurasan tahun 419 Hijriyah dan wafat pada tahun 478 Hijriyah. Namanya aslinya tidak begitu dikenal malah ia terkenal dengan nama Iman Al-Haramain.

Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah. ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Sedangkan gelar asySyafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama.html). Ia berasal dari keluarga yang miskin.indiaonech. yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.cc/1_43_Asy-ariyah-dan-Maturidiyah. 4 . ahli pikir. (http://www. umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia. wujud daya itu bergantung pada sebab yang lain dan wujud sebab itu bergantung pula pada sebab yang lain dan demikianlah seterusnya hingga sampai pada sebab dari segala sebab yaitu Tuhan. 1058 / 450 H – meninggal di Thus. 06 Oktober 2010. Wujud perbuatan manusia tergantung pada daya yang ada pada manusia. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H. Khurasan. pusat pengajian tinggi di Baghdad. 19:38.tetapi efeknya serupa dengan efek yang terdapat antara sebab dan musabab. “Aliran Al-Asy’ariyah dan Al-Maturidiyah”. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang Indiaonech.4 • • Abdul Mudzaffar al-Isfaraini (wafat 478 H) Al-Ghazali (wafat 505 H) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asySyafi'i (lahir di Thus.co. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Persia (Iran). Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus.

beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. beliau . Sebelum beliau memulai pengembaraan. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. dan Imam Harmaim di Naisabur. dan tidak gemar kepada kemewahan. Selepas itu. ilmu mantiq. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. kepalsuan.Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Abu Nasr al-Ismail di Jarajan. Ia sangat kuat beribadat. usul fiqih. sombong.Madinah. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya.filsafat. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Dalam pengembaraan. megah. wara. Pada tingkat dasar. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah.ilmu pengetahuan. zuhud. kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih. dan Mesir. beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. takabur. Madinah. beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Jerusalem.

Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Dahulu. Ia lahir di Rayy. Di kota ini juga. gurunya merupakan seorang 5 Wikipedia. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. (http://id. Iran.930.menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. 06 Oktober 2010. . Dalam bidang kedokteran.5 • • • Ibnu Tumart (wafat 524 H) Asy-Syihristani (wafat 548 H) Ar-Razi (1149-1209 M) Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. 19:47. kimia. Teheran pada tahun 251 H.wikipedia. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Pada umurnya yang ke-30. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. “Al-Ghazali”. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Saat masih kecil.org/wiki/Al-Ghazali). matematika dan kesastraan. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Sekembalinya ke Teheran./865 dan wafat pada tahun 313 H/925.

Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy.wikipedia. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. PANDANGAN-PANDANGAN ASY’ARIYAH 6 Wikipedia. “Ar-Razi”.org/wiki/Ar-Razi). 19:56. (http://id. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Beberapa tahun kemudian. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana.6 • • Al-Iji (wafat 756 H/1359 M) As-Sanusi (wafat 895 H) C. Selain itu. 06 Oktober 2010. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. al-Mu'tashim. . penguasa Samania.Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah.

4. Sedangkan Allah Maha-adil. Artinya harus ditakwilkan lain. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat. antara dua kedudukan. dan perbuatan. sebaba tidak mungkin pada diri seseorang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. melaksanakan ancaman. Mengenai anthropomorfisme. yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Mereka berkata. dan amar maksruf nahi mungkar. yaitu keadilan. Harus dibedakan antara iman. Perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia. itu satu kezaliman. 7. kafir. Al-Qur’an itu qadim. Menolak konsep tentang posisi tengah (manzilah bainal manzilataini). melainkan diciptakan oleh Tuhan. Arti keadilan. hal itu dapat dibantah sebagai berikut. di antaranya ialah: 1. dijadikan kedok oleh Muktazilah untuk menafikan takdir. tak akan berbuat zalim. mereka jadikan kedok untuk menyatakan pendapat bahwa Al-Qur’an itu makhluk. Mereka menentang konsep janji dan ancaman (al-wa’d wa al-wa’id). 2. Bahwa Tuhan mempunyai sifat. Keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. 6. melainkan tidak seperti apapun. jangan dibayangkan bagaimananya. dan bukan ciptaan Allah. berarti ada beberapa sesuatu yang tidak berawal. dan sebagainya. seperti yang melihat. 5. 3. Konsekuensi pondasi berpikir mereka . Berkenaan dengan lima dasar pemikiran Muktazilah. Karena kalau Allah menciptakan mereka lalu menyiksanya. Adapun tauhid. yang mendengar. yang dahulunya tidak ada.Adapun pandangan-pandangan Asy’ariyah yang berbeda dengan Muktazilah. tauhid. Apa pun yang dilakukan Allah adalah adil. namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. “Allah tak mungkin menciptakan kebururkan atau memutuskannya. Karena kalau ia bukan makhluk.

Termasuk kandungannya ialah boleh memberontak kepada para pemimpin dengan memeranginya apabila mereka . sesuai dengan pendapat Abu Hasyim dari Muktazilah. kalau Allah sudah memberi ancaman kepada sebagian hamba-Nya. 1013 M). wajah Allah harus diartikan sebagai wujud Allah. Jadi. sementara Allah hanya memberikan potensi dalam diri manusia. Menurutnya. manusia mempunyai andil yang efektif dalam perwujudan perbuatannya. Misalnya tentang anthropomorfisme al-Juwaini beranggapan bahwa yang disebut tangan Allah harus diartikan (ditakwilkan) sebagai kekuasaan Allah.Baqillani (w. Pengikut Asy’ari lain yang juga menunjukkan penyimpangan adalah Abdul Malik al-Juwaini yang dijuluki Imam al-Haramain (419-478 H). tapi tidak terjerumus pada kekufuran. Mata Allah harus dipahami sebagai penglihatan Allah. seperti pendapat Asy’ari. Koreksi atas pandangan Asy’ari Beberapa tokoh pengikut dan penerus Asy’ari. Adapun yang mereka maksud dengan di antara dua kedudukan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari keimanan. Sedangkan konsep amar makruf nahi mungkar menurut Muktazilah ialah wajib menyuruh orang lain dengan apa yang diperintahkan berlaku zalim. Dia pasti menyiksanya dan tak mungkin mengingkari janji-Nya. Menurut al-Baqillani yang tepat bukan sifat Allah. Di antaranya ialah sebagai berikut: Muhammad Abu Baki al. banyak yang mengkritik paham Asy’ari. dan seluruh sifat-Nya adalah makhluk. kekuasaan-Nya. menurut mereka. Ancaman menurut Muktazilah. Karena Allah selalu memenuhi janji-Nya. Selanjutnya ia beranggapan bahwa perbuatan manusia bukan semata-mata ciptaan Allah.yang rusak ini bahwa ilmu Allah. melainkan hal Allah. Misalnya tentang sifat Allah dan perbuatan manusia. Allah tak akan memafkan dan memberi ampun siapa saja yang Dia kehendaki. Sebab kalau tidak akan terjadi kontradiksi. tidak begitu saja menerima ajaran-ajaran Asy’ari. dan seterusnya kepada mereka.

17:30.com/2009/03/aliran-asyariyah. Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan (ash-shalah wal ashlah) manusia. dan bahkan Tuhan boleh memberi beban yang tak dapat dipikul kepada manusia. 4. 6 Oktober 2010. (http://kalamstai. Para Ulama yang Berpaham Asy-'ariyah Di antara para ulama besar dunia yang berpaham akidah ini dan sekaligus juga menjadi tokohnya antara lain: • • • • • Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111M) Al-Imam Al-Fakhrurrazi (544-606H/ 1150-1210) Abu Ishaq Al-Isfirayini (w 418/1027) Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani (328-402 H/950-1013 M) Abu Ishaq Asy-Syirazi (293-476 H/ 1003-1083 M) Mereka yang berakidah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah paling dekat di antara yang lain kepada ahlus sunnah wal jamaah. Sementara itu paham Muktazilah mengalami pasang surut selama masa Daulat Bagdad. 3. 2. Tampaknya paham teologi cenderung kembali pada paham-paham Asy’ari. Berkat Al-Ghazali paham Asy’ari dengan sunah wal jamaahnya berhasil berkembang ke mana pun. Mengenai perbuatan manusia.7 Rudi Arlan Al-Farisi.Pengikut Asy’ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahli sunnah wal jamaah ialah Imam Al-Ghazali.blogspot.html). meski pada masa itu aliran Muktazilah amat kuat di bawah dukungan para khalifah Abasiyah. 7 . tidak wajib memberi ganjaran pada manusia. tergantung dari kecenderungan paham para khalifah yang berkuasa. Al-Qur’an bersifat qadim dan tidak diciptakan. ”Aliran Asy’ariyah”. AlGhazali meyakini bahwa: 1. Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud pasti dapat dilihat. Aliran mereka adalah polarisasi antara wahyu dan filsafat.

dan As-Sanusi. Aliran ini merupakan aliran yang terpecah dari aliran Mu’tazilah. Al-Iji. Keadilan. melaksanakan ancaman. al-Isfaraini. dan amar maksruf nahi mungkar merupakan lima aspek paham Mu’tazilah yang dibantah secaragamblang oleh Asy’ariyah. Tokoh-tokoh aliran ini diantaranya adalah Al-Baqillani. Ibnu Ishak al-Isfaraini. tauhid. Abdul Kahir al-Bagdadi. . Asy-Syihristani. Ar-Razi. al-Ghazali. al-Juwaini.a. Ibnu Taumart. kami dapat mengambil kesimpulan bahwa aliran alAsy’ariyah merupakan aliran yang didirikan oleh Abu al-Hasan ‘Ali bi Ismail al-Asy’ari yang dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H/935M. dan Muawiyah r. antara dua kedudukan.BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari uraian di atas.a. Ibnu Faurak. Aliran ini memisahkan diri dari aliran Mu’tazilah karena Abu al-Hasan ‘Ali tidak puas dengan konsepsi aliran Mu’tazilah dan sering berdebat dengan tokoh aliran Mu’tazilah yang berakhir dengan terlihatnya kelemahan aliran Mu’tazilah. keturunan Abu Musa al-Asy’ari seorang sahabat dan perantara dalam sengketa antara Ali r.

(http://www. Joesafira.html).cc/1_43_Asy-ariyah-dan-Maturidiyah.indiaonech. Henri Shalahuddin. (http://id.html).. Hanafi.com/2010/04/aliran-asyariyah. “Ar-Razi”.com/journal/item/283/AlBaqillani_dan_Penyimpangan_Aliran-aliran_dalam_Islam). “Al-Ghazali”. Wikipedia.wikipedia. “Aliran Asy’ariyah” .blogspot.org/wiki/Ar-Razi). “Aliran Al-Asy’ariyah dan Al-Maturidiyah”.. (Bandung: PT.multiply. “Al-Baqillani dan Penyimpangan Aliran-aliran dalam Islam”. ”Aliran Asy’ariyah”. (http://kalamstai.co. Wikipedia. Pengantar Theologi Islam. Alhusna Zikra.DAFTAR PUSTAKA A.org/wiki/Al-Ghazali).blogspot.A. Indiaonech.html). (http://peaceman. M.A.com/2009/03/aliran.asyariyah. . 1995). Rudi Arlan Al-Farisi. (http://delsajoesafira. M. (http://id.wikipedia.

Kami menyadari sepenuhnya dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat inayahNya jualah kami dapat meyelesaikan tugas makalah ini. Makalah yang berjudul “Aliran Asy-‘ariyah ini penulis buat dengan harapan dapat menambah pengetahuan kita mengenai aliran-aliran ilmu kalam dan juga sebagai salah satu tugas mata kuliah ilmu kalam. dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Oleh karena itu. 07 Oktober 2010 Penulis . Semoga senantiasa mendapat Ridha dan Maghfiroh-Nya. Akhirnya. Amin. Bandung. tabi’innya. Akan tetapi. sahabatnya. kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. derap langkah dan ayunan tangan kami. Oleh karena itu. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Dalam pembuatan makalah ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang hadir tatkala kami sedang dalam proses penyusunan materi. kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga kami dapat lebih baik pada waktu pembuatan makalah yang akan datang. akhirnya kendala-kendala tersebut dapat kami hadapi dengan baik berkat teamwork yang baik dan juga bimbingan dari dosen mata kuliah ilmu kalam. kepada Allah SWT jualah kami serahkan semua pengorbanan.

.......................................................................................... Tujuan ................... i ii 1 1 2 4 10 13 14 .............DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................... BAB II PENUTUP KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA ........................................ Tokoh-tokoh Aliran Asy’ariyah ........................................ .................................................................................................................................. Pandangan-pandangan Asy’ariyah ................................................ Sejarah Singkat . BAB II PEMBAHASAN ALIRAN ASY’ARIYAH A........................................................... ............................ C........... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ......................................... DAFTAR ISI A..... B........................................................ B.................

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam Disusun Oleh : Agung Jehan Ahmad Zakariya Millati Hanifa Ulfah Nuraini Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful