P. 1
Aliran Asy'ariyah

Aliran Asy'ariyah

|Views: 3,467|Likes:

More info:

Published by: Jehan Ahmad Zakariya Al-anshory on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Hal yang paling mendasar dalam pentingnya pembuatan makalah ini adalah pada mata kuliah ilmu kalam, kelompok kami mendapakan tugas untuk mempresentasikan sebuah aliran ilmu kalam yaitu aliran Asy-‘ariyah. Pada bab yang membahas tentang sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam, di dalamnya dikatakan bahwa aliran-aliran ilmu kalam awal mulanya muncul setelah peristiwa arbitrase. Peristiwa arbitrase adalah peristiwa negosiasi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa tersebut, muncul berbagai aliran-aliran ilmu kalam yang diantaranya adalah aliran Khowarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Asy’ariyah dan Jabariyah. Setiap aliran tersebut memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Bahkan aliran Asy’ariyah merupakan aliran yang paham pemikirannya sangat bertentangan dengan aliran Mu’tazilah. Hal ini dikarenakan pendiri aliran Asy’ariyah merupakan mantan pengikut aliran Mu’tazilah. B. TUJUAN Tujuan yang ingin kami capai dalam pembuatan makalah ini diantaranya adalah kita dapat mengetahui siapa pendiri aliran ini, apa yang melatar belakangi terbentuknya aliran ini, siapa saja tokoh-tokohnya, dan mengetahui perbedaan pandangan yang mendasar dan yang menyebabkan aliran Asy’ariyah menentang aliran Mu’tazilah.

keturunan Abu Musa al-Asy’ari seorang sahabat dan perantara dalam sengketa antara Ali r.” . beliau sebelumnya sering berdebat dengan al-Jubbai. sedangkan engkau tidak. al-Asy’ari : Bagaimana pendapat tuan tentang orang mu’min. Tetapi setelah beliau berusia 40 tahun. SEJARAH SINGKAT Nama beliau adalah Abu al-Hasan ‘Ali bi Ismail al-Asy’ari. tentang dasar paham aliran Mu’tazilah dan sering-sring berakhir dengan terlihatnya kelemahan paham Mu’tazilah. untuk mempelajari ajaran-ajaran Mu’tazilah dan memahaminya.a. orang kafir dan anak kecil (yang mati) ? al-Jubbai : Orang mu’min mendapat tingkatan yang tertinggi (sorga).BAB II PEMBAHASAN ALIRAN AL-ASY’ARIYAH A. orang kafir masuk neraka. ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa pada waktu itu beliau pergi mengasingkan diri dari orang banyak selama 15 hari. Pada waktu kecilnya. dapatkah ia? al-Jabbai : Tidk dapat. Aliran ini dianutnya sampai usia 40 tahun dan tidak sedikit dari umurnya digunakan untuk mengarag buku-buku ke-Mu’tazilahan. dan Muawiyah r. alAsy’ari berguru pada seorang tokoh Mu’tazilah terkenal. Sebelum beliau mengasingkan diri selama 15 hari. Di antara perdebatan-perdebatan itu ialah mengenai soal al-ashlah (“keharusan mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan”). Abu Ali al-Jubbai. karena akan dikatakan kepadanya: “Orang mu’min tersebut mendapat tingkatan tertinggi karena ia menjalankan ketaatan. dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H/935M. Kemudian setelah itu beliau melepas paham Mu’tazilah sebagai paham yang dahulu ia pegang.a. dan anak kecil tergolong orang yang selamat. al-Asy’ari : Kalau anak kecil tersebut ingin mencapai tingkatan tertinggi. gurunya.

h. Al-Jubbai : Tuhan akan berkata: “Aku lebih tahu tentang engkau. Semasa hidupnya beliau banyak meninggalkan karangankarangan. tentu akan mendurhakai Aku dan Aku akan menyiksa engkau”. Al-Asy’ari meninggalkan aliran Mu’tazilah selain karena merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran tersebut dalam soal-soal seperti di atas. Jadi aku mengambil yang lebih baik (lebih menguntungkan) bagimu dan Aku matikan engkau sebelum dewasa”. Alhusna Zikra.1 1 A. al-“Allaf dan sebaginya. juga menolak pikiran-pikiran Aristoteles.Pengantar Theology Islam. Engkau mengetahui keadaanku dan keadaan anak kecil tersebut. Anthropomorphist. 1995. (Bandung: PT. . Kalau sekiranya Tuhan menghidupkan aku (sampai besar). 104-105. beliau menolak paham golongan-golongan Materialist. al-Asy’ari : Kalau orang kafir tersebut berkata: “Ya Tuhan. kurang lebih 90 buah. tentu aku akan mengerjakan segala ketaatan seperti orang mu’min tersebut”. juga karena ia melihat ada perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka. Mengapa terhadap aku Engkau tidak mengambil tindakan yang lebih baik bagiku (lebih menguntungkan)?” Kemudian diamlah al-Jubbani dan tidak dapat menjawab lagi. kalau tidak segera diakhiri. M. A. dalam berbagai lapangan ilmu ke-Islaman. Akan tetapi sebagian besar dari kegiatannya digunakan untuk menghadapi aliran Mu’tazilah seperti al-Jubbai. Kalau engkau hidup sampai besar.al-Asy’ari : Anak kecil akan menjawab: “Itu bukan salah saya. Khawarij dan golongan-golongan Islam lain. Hanafi. bahkan ditujukan terhadap dirinya sendiri ketika ia masih menjadi orang Mu’tazilah.

Karyanya banyak membahas aliran-aliran sesat yang berkembang di masanya. beliau menulis 35 lembar dari buku yang hendak dikarangnya. diduga kelahiran kota Basrah. ialah karena aliran ini memiliki tokoh-tokoh yang kenamaan. “Aliran Asy’ariyah”. artinya bisa wujud dan bisa tidak. yaitu Al-Asy’ari. beliau membina halaqah kajian yang dijubeli para pecinta ilmu. Di masjid Basra. Orang inilah yang menulis 70. serta pejuang shari'ah. Khawarij. Tidak mengherankan jika di saat wafatnya. 2 .blogspot. Disinilah terjadi mukjizat itu karena mukjizat tidak lain hanyalah penyimpangan dari kebiasaan. 19:17. Al-Baqillani mengambil teori atom yang telah dibicarakan oleh aliran mu’tazillah sebagai dasar penetapan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Sebagai ulama yang produktif. Mu'tazilah. Tokoh-tokoh tersebut antara lain : • Al-Baqillani (wafat 403 H) Namanya Abu Bakar Muhammad bin Tayib. Sheikh Abu l-Fadhl al-Tamimi (w. berseru di samping jenazahnya: "Orang ini adalah pembela al-Sunnah dan agama. seperti Rafidhah.html). ia terkenal cerdas otaknya. Jauhar adalah suatu hal yang mungkin. simpatik dan banyak jasanya dalam pembelaan agama. seperti halnya aradh.B. 410H). tempat kelahiran gurunya. setiap harinya.com/2010/04/aliranasyariyah. (http://delsajoesafira. 6 Oktober 2010. maka dia tidak akan pernah merasakan Joesafira.2 Al-Baqillani dikenal sebagai seorang ulama bermadzhab Maliki dan cendekiawan yang ulung. dan menurutnya tiap-tiap aradh mempunyai lawan aradh pula. Jahamiyah dan Karamiyah. TOKOH-TOKOH ALIRAN AY’ARIYAH Suatu unsur utama bagi kemajuan aliran Asy’ariyah. Ibn ‘Asakir berkata: "Sesungguhnya Sheikh Abu al-Qasm ibn Burhan al-Nahwi berkata: Barang siapa pernah menghadiri halaqah perdebatan al-Qadhi Abu Bakr. ulama terkemuka dan pemimpin mazhab Hanbali kala itu. Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa beliau adalah mutakallim (theologian) yang paling utama dalam aliran al-Asha’irah.000 lembar buku sepanjang hidupnya".

06 Oktober 2010. kemudian premis-premis ini dikembangkannya hingga menjadi teori khas dan dikenal sebagai metode kalam para mutakallim klasik. Mengenai soal perbuatan manusia. buku tersebut ditujukan untuk masyarakat awam dan bersifat populer.3 • • • • Ibnu Faurak (wafat 406 H) Ibnu Ishak al-Isfaraini (wafat 418 H) Abdul Khair al-Bagdadi (wafat 429 H) Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat 478 H) Beliau lahir di Khurasan tahun 419 Hijriyah dan wafat pada tahun 478 Hijriyah. Teori tersebut disebut mabda' al-ta’akus bayna l-dalil wa l-madlul (an inversion between thing and meaning).. Namanya aslinya tidak begitu dikenal malah ia terkenal dengan nama Iman Al-Haramain.multiply. Daya yang ada pada manusia itu mempunyai efek. ulama fiqh. di antaranya adalah al-Insaf fi ma yajibu I'tiqaduhu wa la yajuzu l-jahlu bihi. baik dari ulama kalam. sedangkan mengenai Tuhan duduk diatas takhta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan Maha Tinggi. Henri Shalahuddin. 3 .com/journal/item/283/Al-Baqillani_dan_Penyimpangan_Aliranaliran_dalam_Islam). Al-Baqillani meninggalkan sekitar 52 karya. Menilik dari judulnya. M. Misalnya Tangan Tuhan diartikan (ta’wil) kekuasaan Tuhan. mata Tuhan diartikan penglihatan Tuhan dan wajah Tuhan diartikan Wujud Tuhan." Di antara hasil pemikiran beliau yang paling utama adalah peletakan premis-premis rasional untuk membangun argumentasi temporalnya alam dan sifat-sifat wajib Allah. orator. ia mempunyai pendapat yang lebih jauh dari Al-Baqillani. Hampir sama dengan Al-Baqillani. penyair maupun penyayi sekalipun. ajaran-ajaran yang disampaikannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Al-Asy’ari. “Al-Baqillani dan Penyimpangan Aliran-aliran dalam Islam”. 19:28. dikarenakan tutur bahasanya dan kefasihannya yang menakjubkan dan sistematis.A.lagi indahnya perkataan seorang pun setelahnya. yang menjelaskan tentang apa yang wajib diyakini oleh umat dan tidak boleh untuk tidak diketahui (diabaikan). (http://peaceman.

Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang Indiaonech. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia. yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. ahli pikir.co. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. 4 .html). Sedangkan gelar asySyafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Khurasan. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. (http://www. pusat pengajian tinggi di Baghdad. 19:38. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. 06 Oktober 2010. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. wujud daya itu bergantung pada sebab yang lain dan wujud sebab itu bergantung pula pada sebab yang lain dan demikianlah seterusnya hingga sampai pada sebab dari segala sebab yaitu Tuhan. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus. Wujud perbuatan manusia tergantung pada daya yang ada pada manusia. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. 1058 / 450 H – meninggal di Thus. Persia (Iran).4 • • Abdul Mudzaffar al-Isfaraini (wafat 478 H) Al-Ghazali (wafat 505 H) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asySyafi'i (lahir di Thus. ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia.tetapi efeknya serupa dengan efek yang terdapat antara sebab dan musabab. 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H.indiaonech. “Aliran Al-Asy’ariyah dan Al-Maturidiyah”.cc/1_43_Asy-ariyah-dan-Maturidiyah.

Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Selepas itu. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia sangat kuat beribadat. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. dan sifat-sifat tercela yang lain. beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin. beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. usul fiqih.ilmu pengetahuan. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah. takabur.Madinah. Abu Nasr al-Ismail di Jarajan. kepalsuan. kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya. Jerusalem. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Dalam pengembaraan. dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. wara.filsafat. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Pada tingkat dasar. Sebelum beliau memulai pengembaraan. zuhud. sombong. Madinah.Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. dan Mesir. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. dan tidak gemar kepada kemewahan. beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih. dan Imam Harmaim di Naisabur. ilmu mantiq. megah. beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah. beliau .

Ia lahir di Rayy. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. (http://id. Saat masih kecil. kimia. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.5 • • • Ibnu Tumart (wafat 524 H) Asy-Syihristani (wafat 548 H) Ar-Razi (1149-1209 M) Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Dahulu. Dalam bidang kedokteran. gurunya merupakan seorang 5 Wikipedia. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Di kota ini juga.930./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. “Al-Ghazali”.menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.org/wiki/Al-Ghazali).wikipedia. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Pada umurnya yang ke-30. . Sekembalinya ke Teheran. Teheran pada tahun 251 H. 06 Oktober 2010. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. matematika dan kesastraan. Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Iran. 19:47. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv.

dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. PANDANGAN-PANDANGAN ASY’ARIYAH 6 Wikipedia.wikipedia. . (http://id. “Ar-Razi”. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Beberapa tahun kemudian. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. penguasa Samania.Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. al-Mu'tashim. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. 19:56. 06 Oktober 2010. Selain itu. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana.org/wiki/Ar-Razi).6 • • Al-Iji (wafat 756 H/1359 M) As-Sanusi (wafat 895 H) C.

Keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. melainkan tidak seperti apapun. 7. Bahwa Tuhan mempunyai sifat. 4. Mereka berkata. Al-Qur’an itu qadim. Konsekuensi pondasi berpikir mereka . yang dahulunya tidak ada. yaitu keadilan. melainkan diciptakan oleh Tuhan. Menolak konsep tentang posisi tengah (manzilah bainal manzilataini). yang mendengar. dan sebagainya. Karena kalau Allah menciptakan mereka lalu menyiksanya. yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. 2. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat.Adapun pandangan-pandangan Asy’ariyah yang berbeda dengan Muktazilah. Berkenaan dengan lima dasar pemikiran Muktazilah. Artinya harus ditakwilkan lain. tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. berarti ada beberapa sesuatu yang tidak berawal. jangan dibayangkan bagaimananya. “Allah tak mungkin menciptakan kebururkan atau memutuskannya. itu satu kezaliman. dan amar maksruf nahi mungkar. tauhid. Perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia. sebaba tidak mungkin pada diri seseorang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. dan bukan ciptaan Allah. 3. melaksanakan ancaman. seperti yang melihat. tak akan berbuat zalim. Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. Karena kalau ia bukan makhluk. 5. Arti keadilan. 6. Adapun tauhid. di antaranya ialah: 1. hal itu dapat dibantah sebagai berikut. dijadikan kedok oleh Muktazilah untuk menafikan takdir. Harus dibedakan antara iman. Mereka menentang konsep janji dan ancaman (al-wa’d wa al-wa’id). Sedangkan Allah Maha-adil. Apa pun yang dilakukan Allah adalah adil. namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Mengenai anthropomorfisme. kafir. antara dua kedudukan. mereka jadikan kedok untuk menyatakan pendapat bahwa Al-Qur’an itu makhluk. dan perbuatan.

Baqillani (w. 1013 M). Menurut al-Baqillani yang tepat bukan sifat Allah. Karena Allah selalu memenuhi janji-Nya. Selanjutnya ia beranggapan bahwa perbuatan manusia bukan semata-mata ciptaan Allah. Jadi. Adapun yang mereka maksud dengan di antara dua kedudukan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari keimanan. sementara Allah hanya memberikan potensi dalam diri manusia. Sedangkan konsep amar makruf nahi mungkar menurut Muktazilah ialah wajib menyuruh orang lain dengan apa yang diperintahkan berlaku zalim. wajah Allah harus diartikan sebagai wujud Allah. Misalnya tentang sifat Allah dan perbuatan manusia. dan seterusnya kepada mereka.yang rusak ini bahwa ilmu Allah. kekuasaan-Nya. Menurutnya. kalau Allah sudah memberi ancaman kepada sebagian hamba-Nya. Sebab kalau tidak akan terjadi kontradiksi. menurut mereka. sesuai dengan pendapat Abu Hasyim dari Muktazilah. dan seluruh sifat-Nya adalah makhluk. Misalnya tentang anthropomorfisme al-Juwaini beranggapan bahwa yang disebut tangan Allah harus diartikan (ditakwilkan) sebagai kekuasaan Allah. Pengikut Asy’ari lain yang juga menunjukkan penyimpangan adalah Abdul Malik al-Juwaini yang dijuluki Imam al-Haramain (419-478 H). Ancaman menurut Muktazilah. Dia pasti menyiksanya dan tak mungkin mengingkari janji-Nya. Di antaranya ialah sebagai berikut: Muhammad Abu Baki al. manusia mempunyai andil yang efektif dalam perwujudan perbuatannya. Mata Allah harus dipahami sebagai penglihatan Allah. Koreksi atas pandangan Asy’ari Beberapa tokoh pengikut dan penerus Asy’ari. Allah tak akan memafkan dan memberi ampun siapa saja yang Dia kehendaki. tapi tidak terjerumus pada kekufuran. banyak yang mengkritik paham Asy’ari. tidak begitu saja menerima ajaran-ajaran Asy’ari. melainkan hal Allah. Termasuk kandungannya ialah boleh memberontak kepada para pemimpin dengan memeranginya apabila mereka . seperti pendapat Asy’ari.

blogspot. ”Aliran Asy’ariyah”. Al-Qur’an bersifat qadim dan tidak diciptakan. 6 Oktober 2010. Para Ulama yang Berpaham Asy-'ariyah Di antara para ulama besar dunia yang berpaham akidah ini dan sekaligus juga menjadi tokohnya antara lain: • • • • • Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111M) Al-Imam Al-Fakhrurrazi (544-606H/ 1150-1210) Abu Ishaq Al-Isfirayini (w 418/1027) Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani (328-402 H/950-1013 M) Abu Ishaq Asy-Syirazi (293-476 H/ 1003-1083 M) Mereka yang berakidah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah paling dekat di antara yang lain kepada ahlus sunnah wal jamaah. Berkat Al-Ghazali paham Asy’ari dengan sunah wal jamaahnya berhasil berkembang ke mana pun.7 Rudi Arlan Al-Farisi. (http://kalamstai. Aliran mereka adalah polarisasi antara wahyu dan filsafat. 2. 3. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan (ash-shalah wal ashlah) manusia. 4. dan bahkan Tuhan boleh memberi beban yang tak dapat dipikul kepada manusia. tergantung dari kecenderungan paham para khalifah yang berkuasa. Tampaknya paham teologi cenderung kembali pada paham-paham Asy’ari. 7 . AlGhazali meyakini bahwa: 1.com/2009/03/aliran-asyariyah. Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat.Pengikut Asy’ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahli sunnah wal jamaah ialah Imam Al-Ghazali. Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud pasti dapat dilihat.html). meski pada masa itu aliran Muktazilah amat kuat di bawah dukungan para khalifah Abasiyah. Sementara itu paham Muktazilah mengalami pasang surut selama masa Daulat Bagdad. tidak wajib memberi ganjaran pada manusia. 17:30. Mengenai perbuatan manusia.

Aliran ini memisahkan diri dari aliran Mu’tazilah karena Abu al-Hasan ‘Ali tidak puas dengan konsepsi aliran Mu’tazilah dan sering berdebat dengan tokoh aliran Mu’tazilah yang berakhir dengan terlihatnya kelemahan aliran Mu’tazilah. dan As-Sanusi. keturunan Abu Musa al-Asy’ari seorang sahabat dan perantara dalam sengketa antara Ali r.BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari uraian di atas. Aliran ini merupakan aliran yang terpecah dari aliran Mu’tazilah. al-Ghazali. Abdul Kahir al-Bagdadi. melaksanakan ancaman. Ibnu Taumart. Ar-Razi. Ibnu Ishak al-Isfaraini. dan amar maksruf nahi mungkar merupakan lima aspek paham Mu’tazilah yang dibantah secaragamblang oleh Asy’ariyah. Al-Iji. kami dapat mengambil kesimpulan bahwa aliran alAsy’ariyah merupakan aliran yang didirikan oleh Abu al-Hasan ‘Ali bi Ismail al-Asy’ari yang dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H/935M. tauhid. antara dua kedudukan. . dan Muawiyah r. al-Isfaraini.a. Asy-Syihristani.a. Tokoh-tokoh aliran ini diantaranya adalah Al-Baqillani. Keadilan. al-Juwaini. Ibnu Faurak.

blogspot..blogspot..A.DAFTAR PUSTAKA A.multiply. Joesafira. Pengantar Theologi Islam.A.org/wiki/Al-Ghazali). (http://peaceman. (http://www.co.com/2010/04/aliran-asyariyah. Wikipedia. ”Aliran Asy’ariyah”.wikipedia. .html).html). (http://delsajoesafira.com/2009/03/aliran.indiaonech.cc/1_43_Asy-ariyah-dan-Maturidiyah. “Al-Ghazali”. (Bandung: PT. Henri Shalahuddin. M. “Aliran Asy’ariyah” . “Al-Baqillani dan Penyimpangan Aliran-aliran dalam Islam”. Hanafi. (http://id. (http://kalamstai.asyariyah. Alhusna Zikra. “Aliran Al-Asy’ariyah dan Al-Maturidiyah”. (http://id. Rudi Arlan Al-Farisi. Indiaonech.org/wiki/Ar-Razi).com/journal/item/283/AlBaqillani_dan_Penyimpangan_Aliran-aliran_dalam_Islam). “Ar-Razi”.html). M.wikipedia. 1995). Wikipedia.

Akan tetapi. kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Kami menyadari sepenuhnya dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Bandung. derap langkah dan ayunan tangan kami. akhirnya kendala-kendala tersebut dapat kami hadapi dengan baik berkat teamwork yang baik dan juga bimbingan dari dosen mata kuliah ilmu kalam. 07 Oktober 2010 Penulis . Makalah yang berjudul “Aliran Asy-‘ariyah ini penulis buat dengan harapan dapat menambah pengetahuan kita mengenai aliran-aliran ilmu kalam dan juga sebagai salah satu tugas mata kuliah ilmu kalam. tabi’innya. Semoga senantiasa mendapat Ridha dan Maghfiroh-Nya. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya. sahabatnya. Oleh karena itu.KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat inayahNya jualah kami dapat meyelesaikan tugas makalah ini. Akhirnya. Dalam pembuatan makalah ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang hadir tatkala kami sedang dalam proses penyusunan materi. Amin. Oleh karena itu. kepada Allah SWT jualah kami serahkan semua pengorbanan. kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga kami dapat lebih baik pada waktu pembuatan makalah yang akan datang.

....................................................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... B..... ........................................................... Tokoh-tokoh Aliran Asy’ariyah ................................................................................... Pandangan-pandangan Asy’ariyah ................... Tujuan ................... Sejarah Singkat ................... B.. DAFTAR ISI A..................................................... C....................................... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ............... BAB II PEMBAHASAN ALIRAN ASY’ARIYAH A.................... i ii 1 1 2 4 10 13 14 ........................................................... BAB II PENUTUP KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA ................................................. ..................................

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam Disusun Oleh : Agung Jehan Ahmad Zakariya Millati Hanifa Ulfah Nuraini Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->