JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) SEJARAH Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKMM) telah ditubuhkan dalam tahun 1946.

Di dalam jangkamasa 57 tahun, JKMM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial, ia telah di tempatkan di bawah beberapa Kementerian: 1946 - 1951 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya 1952 - 1955 Kementerian Perusahaan dan Perhubungan Sosial 1956 - 1957 Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat 1958 - 1959 Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat 1960 - 1962 Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat 1963 Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat 1964 Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dipertingkatkan kepada Kementerian Kebajikan Am. Skop perkhidmatan diperluaskan dan struktur organisasi dimantapkan. 1982 Kementerian Kebajikan Am ditukarkan nama kepada Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia. Perkhidmatan pembangunan sosial diperkukuhkan dengan pengwujudan perkhidmatan perkembangan sosial.

1990 Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia ditukarkan kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat mulai 27 Oktober. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut. Kini JKMM adalah salah satu jabatan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial ke arah mewujudkan masyarakat penyayang dan masyarakat maju selaras dengan Wawasan 2020. 2004 Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut.

PROFIL Moto : Berkat Berjasa Visi : Masyarakat Sejahtera Dan Penyayang Misi : Membangun Masyarakat Ke Arah Kesejahteraan Sosial Logo :

Objektif : o Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan. o Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari. o Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. o Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik.

STRATEGI 1. Mengoptimumkan keupayaan dan potensi diri serta kesejahteraan kumpulan sasar Jabatan. 2. Memastikan aspek Kebajikan di integerasikan dalam perancangan ke arah mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang menyeluruh. 3. Mempertingkatkan peranan dan keupayaan Jabatan sebagai paksi utama dalam perancangan dan penilaian program-program pembangunan Kebajikan Masyarakat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 4. Mempertingkatkan perkongsian bijak dan strategik melalui kerjasama dengan semua kumpulan masyarakat, badan-badan bukan kerajaan dan agensi-agensi antarabangsa. 5. Memantap dan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan Kebajikan di semua peringkat. 6. Mempertingkatkan pengurusan dan penggunaan sumber manusia secara optimum. 7. Mempertingkatkan kualiti perancangan dan pengurusan kewangan serta teknologi maklumat dan komunikasi secara profesional.

PERKHIDMATAN JKM 1. PERKHIDMATAN BAHAGIAN KANAK-KANAK SEPINTAS LALU Kanak-kanak dilindungi daripada semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyeksaan, penderaan, diskriminasi dan eksplotasi. Di samping itu penekanan khusus diberi kepada perkembangan sihat kanakkanak dari segi fizikal, sosial, emosi dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai haluan dan tujuan sebagai generasi dan pemimpin masa hadapan. Bertujuan mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial ke atas kanak-kanak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang baik bagi kanak-kanak. Definisi Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. Kumpulan Sasar Kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan/bantuan untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam keluarga sendiri atau keluarga ganti. Perkhidmatan Penjagaan dan Perlindungan Menjaga kepentingan kanak-kanak dengan memberi jagaan dan perlindungan atau menyelamatkan atau memberi bantuan kepada kanak-kanak yang tersisih dari keluarga, dianiaya atau terbiar seperti mereka yang:o o o o o o Teraniaya dan terbiar Mengemis Tiada tempat tinggal yang tetap Terbuang/terdampar Mangsa perbalahan keluarga Yatim piatu

Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Pasukan Perlindungan dan Pusat Aktiviti ditubuhkan di negeri dan daerah bagi memberi perkhidmatan untuk keperluan kanak-kanak dan keluarga yang memerlukan sokongan perlindungan kanak-kanak. Aktiviti yang dikendalikan seperti pusat jagaan, kursus pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak dan lain-lain dapat membantu usaha mencegah penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak, ponteng sekolah, kerosakan akhlak dan lain-lain masalah sosial.

2. PERKHIDMATAN KELUARGA SEPINTAS LALU Berbagai kemudahan dan program pencegahan termasuk bimbingan dan kaunseling keluarga diadakan untuk membantu serta mengukuhkan integrasi keluarga sebagai unit sosial yang penting dalam komuniti. Kumpulan Sasar Mengikut Akta Keganasan Rumahtangga 1994, ahli-ahli keluarga terutamanya suami atau isteri dilindungi dari segala bentuk keganasan. Antara lain adalah ahli keluarga tersebut termasuklah individu yang bermasalah, suami-isteri yang menghadapi masalah kekeluargaan, keluarga yang menghadapi permasalahan anak seperti disiplin, tingkahlaku dan hubungan sesama insan Perkhidmatan o Membuat seliaan kes / rujuk kes ke Badan Pendamai atau agensi berkaitan. o Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kaunseling o Menyediakan tempat perlindungan o Mengurus dan mendapatkan Perintah Perlindungan Interim (Interim ProtectionOrder) daripada mahkamah. Akta Berkaitan Akta Keganasan Rumahtangga 1994 Tatacara Pengendalian Kes Keganasan Rumahtangga:
Aduan / permohonan (klien perlu membuat laporan polis dan memastikan aduan disiasat oleh pihak polis)

Siasatan awal

Perintah Perlindungan Interim (IPO)

Kaunseling

Siasatan dan kaunseling

Seliaan/rujuk ke agensi lain

Perintah Perlindungan (IPO)

Seliaan/rujuk ke agensi lain

Penilaian

3. PERKHIDMATAN MANGSA BENCANA BENCANA TURUT MERUPAKAN SATU FENOMENA SOSIAL YANG BERLAKU TANPA DIDUGA. Kejadian seperti kebakaran, banjir, ribut , tanah runtuh, atau berlakunya kejadian kerosakan kemusnahan fizikal secara besar-besaran yang mengakibatkan kehilangan nyawa merupakan sesuatu kejadian yang tidak diduga. Selain itu berlakunya sesuatu krisis atau situasi ancaman yang menjejas ketenteraman awam dan mengugat kesejahteraan umum turut diklasifikasikan sebagai bencana. Pengurusan kejadian ini memerlukan pengendalian yang melibatkan sumber, peralatan, kekerapan dan tenaga manusia yang ekstensif daripada banyak agensi serta penyelarasan yang berkesan, dalam mana kemungkinan memerlukan tindakan yang kompleks dan jangkamasa yang panjang. Bagi setiap kejadian bencana yang berlaku, tindakan segera diambil dalam konteks penyediaan keperluan asas kepada mangsa seperti makanan, tempat perlindungan sementara dan pakaian kepada mangsa yang terlibat dalam bentuk jangka pendek. Definisi Bencana merupakan sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan dan kerosakan harta benda atau alam sekitar serta menjejaskan aktiviti kehidupan individu atau masyarakat setempat yang menjadi mangsa turut memberikan impak sosial dan emosi kepada mangsa ekoran kejadian tersebut. Kumpulan Sasar Mereka yang merupakan mangsa kepada kejadian bencana yang berlaku.

TAHAP-TAHAP PENGURUSAN BENCANA Bencana Tahap 1 Kejadian setempat yang terkawal dan tidak berpotensi untuk merebak. Ianya tidak begitu kompleks dan kemungkinan mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda yang kecil. Bencana ini juga tidak menjejaskan aktiviti harian penduduk setempat secara meluas. Pihak Berkuasa di Peringkat Daerah mempunyai kemampuan untuk mengawal dan mengatasi kejadian ini melalui agensi-agensi di Peringkat Daerah tanpa atau dengan bantuan dari luar yang terhad. Bencana Tahap 2 Kejadian yang lebih serius meliputi kawasan yang luas atau melebihi dua (2) Daerah dan berpotensi untuk merebak. Kemungkinan akan mengakibatkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda yang banyak. Kejadian ini juga memusnahkan infrastruktur dan menjejaskan aktiviti harian masyarakat. Bersifat lebih kompleks daripada Bencana Tahap 1 dan menyulitkan dari segi usaha mencari dan menyelamat. Perlu dan berupaya dikendalikan oleh Pihak Berkuasa di Peringkat Negeri tanpa atau dengan bantuan dari luar yang terhad. Bencana Tahap 3 Kejadian yang berpunca daripada Bencana Tahap 2, bersifat lebih kompleks atau meliputi kawasan yang lebih luas atau melebihi dua (2) buah negeri. Perlu dan berupaya dikendalikan oleh Pihak Berkuasa di Peringkat Pusat tanpa atau dengan bantuan dari luar negara. Objektif Operasi o Menyediakan kemudahan jagaan dan perlindungan untuk keperluan hidup. o Menjalankan usaha pencegahan masalah dai berlaku atau merebak. o Menjalankan kegiatan pemulihan mangsa masalah sosial supaya berdikari. o Membangunkan kesedaran Masyarakat kearahpenglibatan dan penyertaan dalam kerja-kerja Kebajikan. o Melaksanakan sistem pengurusan, perancangan dan latihan yang berkesan.

4. PERKHIDMATAN ORANG PAPA Pemulihan Orang Papa/Pengemis: Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi fokus kepada orang papa/pengemis yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan. Jabatan Kebajikan Masyarakat secara berkala dan ad hoc sentiasa melakukan operasi menyelamat bagi membanteras orang papa, pengemis dan kuturayau. Akta Berkaitan: Akta Orang Papa 1977 (Akta 183) Institusi Berkaitan : Desa Bina Diri (DBD): Iaitu sebuah institusi yang memberi perlindungan dan pemulihan bagi orang papa, pengemis dan kuturayau. Setiap pengemis yang dimasukkan ke Desa Bina Diri adalah melalui perintah mahkamah mengikut Akta Orang-orang Papa 1977. Mereka yang tinggal di institusi ini akan diajar kemahiran-kemahiran yang bersesuaian seperti menjahit, bertukang, berkebun dan sebagainya sebagai persediaan menempatkan kembali mereka ke dalam masyarakat atau keluarga serta boleh berdikari.

5. PERKHIDMATAN KOMUNITI / NGO Organisasi Komuniti Projek Penyertaan Komunti Sepanjang tahun 2006, sebanyak 30 projek komunti yang melibatkan lebih 400 orang peserta terdiri dari komuniti tempatan termasuklah klien-klien Jabatan Kebajikan Masyarakat diusahakan di seluruh negara. Aktiviti yang dijalankan adalah berbentuk pelbagai dimensi yang melibatkan aktiviti peningkatan pendapatan (ekonomi), latihan kemahiran dan program perubahan sikap melalui pendidikan sosial, pendidikan kerohanian serta khidmat masyarakat. Pembangunan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Selaras dengan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara untuk memupuk masyarakat penyayang, Jabatan menggalakkan penertaan dan penglibatan masyarakat bagi memberi perkhidmatan kepada golongan bermasalah dan yang kurang bernasib baik melalui Pertubuhan Sukarela Kebajikan. Perkhidmatan Kebajikan menjadi satu tanggungjawab bersama di antara Kerajaan dan masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) menyediakan bantuan geran kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan sebagai penghargaan kepada mereka yang menyokong Kerajaan dalam memanuhi keperluan sosial negara dengan penyediaan berbagai perkhidmatan dan kemudahan untuk golongan masyarakat yang memerlukan. Pemberian Bantuan Geran Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tujuan Tujuan pemberian bantuan geran kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan adalah untuk menggalakan penglibatan dan penyertaaan masyarakat dalam program dan khidmat kebajikan supaya dapat menokok tambah dan menampung perkhidmatan yang disediakan oleh Kerajaan. Garis Panduan pemberian bantuan geran disediakan bagi menentukan syarat kelayakan dan kriteria pemberian geran kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan serta kadar geran yang ditetapkan.

Kriteria Kelayakan Bagi Pertimbangan Geran Pertubuhan Bukan Kerajaan yang layak diberi pertimbangan geran Jabatan Kebajikan masyarakat adalah seperti berikut: o Pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan dibawah Akta Pertubuhan 1966. o Pertubuhan bertaraf tempatan. o Pertubuhan yang bercorak kebajikan (welfare-related) yang mengendalikan program berbentuk pencegahan, pemulihan, jagaan dan perlindungan serta pembangunan bagi kumpulan sasar dibawah tanggungjawab dan fungsi Jabatan. o Pertubuhan atau Organisasi yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan Akta seperti Jawatankuasa Kebajikan Daerah dibawah Pasukan Perlindungan Kanak-kanak serta Lembaga yang dibawah Akta-Akta berkaitan. o Pertubuhan yang telah berdaftar dibawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi yang mengendalikan program institusi berkediaman atau Pusat Jagaan Harian. Jenis Geran Geran Pentadbiran Dipertimbangkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan peringkat kebangsaan bagi menampung sebahagian kos pentadbiran. Pertimbangan geran mengambilkira kos berikut: o Emolumen: bagi seorang Pegawai (N3) dan seorang Kerani (N9) di mana jumlah geran berdasarkan Gred Skim Saraan Baru pada matagaji P1T1 iaitu RM1160.00 bagi N3 dan RM530.00 bagi N9. o Sewaan Premis: di mana jumlah geran tidak melebihi RM500.00 sebulan. o Kos Utiliti: di mana jumlah geran tidak melebihi RM100.00 sebulan. o Yuran Tabungan: kepada Pertubuhan Antarabangsa.

Geran Penyenggaraan Dipertimbangkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan yang mengendalikan program atau perkhidmatan institusi atau Pusat Jagaan Harian bagi golongan kanak-kanak yatim dan miskin, warga tua, remaja (juvana), wanita bermasalah dan orang kurang upaya kecuali Pusat Asuhan Kanak-kanak. Kadar geran yang diluluskan oleh Perbendaharaan untuk maksud ini mengikut kumpulan sasar adalah seperti: o Pusat Jagaan Harian: RM1.40 sehari seorang o Rumah Kanak-kanak, Orang Kurang Upaya, Juvana dan Wanita & Gadis: RM3.90 sehari seorang o Rumah Orang Tua: RM3.50 sehari seorang Geran Perkapita / Emolumen Guru Dipertimbangkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan yang mengendalikan Sekolah Kanak-kanak Cacat Akal atau Pusat Jagaan Harian bagi kanak-kanak cacat akal untuk keperluan perbelanjaan khas. Geran Perkapita merupakan pemberian tambahan kepada Pertubuhan yang mengendalikan Sekolah Khas bagi Kanak-kanak Cacat untuk membiayai keperluan pendidikan khas berdasarkan kadar Bantuan Perkapita oleh Kementerian Pendidikan bagi Sekolah Khas Rendah Cacat Pendengaran. Geran Untuk Membiayai Program / Aktiviti Permohonan bantuan kewangan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan untuk pembiayaan program atau aktiviti bagi manfaat kumpulan sasar boleh dipertimbangkan. Syarat dan kriteria Pertubuhan yang layak dan prosidur untuk memohon hendaklah berpandukan kepada Garis Panduan Bukan Kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Pertimbangan oleh Jabatan adalah tertakluk kepada Garis Panduan ini dan peruntukan kewangan yang ada. Prosedur Untuk Pertimbangan Geran Prosedur bagi pertimbangan geran bagi permohonan baru adalah seperti berikut:o Semua permohonan dagi bantuan geran mestilah menggunakan borang permohonan yang disediakan mengikut jenis geran yang dipohon. Bagi permohonan untuk bantuan geran tahunan, perlu menggunakan Borang Permohonan JKMM/PSK/2007 (Mohon). Permohonan bagi bantuan geran untuk maksud membiayai program atau projek tertentu hendaklah menggunakan Borang Permohonan yang disediakan. o Semua borang permohonan hendaklah dilengkapkan dengan sempurna dengan disertakan Sijil Pendaftaran Pertubuhan, Perlembagaan Pertubuhan dan Penyata Kira-Kira Beraudit bagi tahun terkini.

o Semua permohonan hendaklah dimajukan melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri yang berkaitan kecuali Pertubuhan peringkat kebangsaan. o Permohonan yang didapati layak akan dibawa untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penilai Bantuan Geran yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia. Prosedur pertimbangan geran bagi Pertubuhan yang sudah diluluskan geran tahunan adalah:o Kajisemula keperluan geran hendaklah dibuat setiap tahun di mana Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri perlu membuat siasatan dan melengkapkan Laporan Kemajuan JKMM/PSK/2007(Geran) untuk dikemukakan ke Ibu Pejabat tidak lewat daripada 1 Oktober setiap tahun. o Laporan Kemajuan hendaklah disertakan dengan Penyata Kira-Kita Beraudit bagi tahun terkini dan Sijil Pendaftaran di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 atau salinan Borang PUA 248 yang telah disahkan oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri untuk tindakan pendaftaran di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi Pertubuhan yang berkaitan. o Pertubuhan yang menepati semua keperluan akan di bawa untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penilai Bantuan Geran bagi pemberian geran seterusnya tidak lewat daripada 31 Disember setiap tahun. o Urusan pemberian geran bagi pertubuhan yang telah diluluskan geran akan dibuat melalui Pengaran Kebajikan Masyarakat Negeri tidak lewat dari 15 Mac setiap tahun di mana PKMN perlu menguruskan pembayaran pertama tidak lewat daripada 30 Mac (berdasarkan kepada penerimaan waran peruntukan daripada Perbendaharaan) Syarat-Syarat Pemberian Geran Pertubuhan Bukan Kerajaan yang telah dipertimbangkan geran perlu memenuhi syarat-syarat berikut:o Pertubuhan hendaklah memastikan segala urusan kutipan derma mendapat kelulusan Jabatan sebelum dapat dilaksanakan. o Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat lawatan naziran, menyemak rekod-rekod kewangan dan membuat siasatan berdasarkan aduan yang diterima.

o Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri/daerah untuk menduduki Majlis Kerja atau Jawatankuasa kerja Pertubuhan sebagai "ex-officio". Peranan wakil Jabatan adalah untuk memberi khidmat nasihat dan menentukan pengurusan pertubuhan secara keseluruhan dari segi perlaksanaan program dan aktiviti, urusan kewangan dan pentadbiran berjalan dengan teratur mengikut peraturan-peraturan berkaitan yang ditetapkan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan sepertimana yang ditetapkan akan menjejaskan pertimbangan keatas permohonan kutipan derma bagi pertubuhan berkenaan di masa akan datang. Garis Panduan Kutipan Derma Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Urusan kutipan derma yang dijalankan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan adalah berpandukan kepada Surat Pekeliling Am Bil.6/1987 Peraturan Mengutip Derma Oleh Pertubuhan Dari Orang Ramai yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Mengikut peruntukan dalam Surat Pekeliling tersebut, kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu diperolehi bagi : o Aktiviti kutipan derma yang dijalankan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan yang mengendalikan program/khidmat kebajikan masyarakat (Welfare -related NGOs) o Aktiviti kutipan derma yang dijalankan untuk tujuan kebajikan oleh Pertubuhan yang bukan berkaitan dengan kebajikan masyarakat. o Aktiviti kutipan derma yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu untuk pihak lain seperti membantu masalah kemiskinan dan aktiviti kutipan derma berunsur perikemanusiaan yang bersifat "regional"/antarabangsa seperti kebuluran, peperangan dan sebagainya. Semua permohonan yang menepati ciri-ciri seperti di atas perlu dikemukakan dengan menggunakan Borang Permohonan JKMM/PKS/1998(Derma) melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri yang akan membuat siasatan dan memberi pandangan untuk pertimbangan. Semua permohonan yang telah diberikan kelulusan untuk mengendalikan aktiviti kutipan derma hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Surat Pekeliling Am Bil.6/87. Kegagalan untuk mematuhi peraturan sepertimana yang ditetapkan akan menjejaskan pertimbangan keatas permohonan kutipan derma bagi pertubuhan berkenaan di masa akan datang.

Pembangunan Kesukarelawan Briged Kebajikan Perdana Briged Kebajikan Perdana (BKP) diwujudkan melalui pengemblengan tenaga masyarakat dalam konteks menangani masalah-masalah sosial yang kian meningkat. Ianya beroperasi sebagai pasukan yang peka dan komited dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan. Sehingga Disember 2006, ahli Briged Kebajikan Perdana yang aktif di seluruh negara berjumlah 11930 orang. Peningkatan untuk meningkatkan keberkesanan program ini sentiasa diberi perhatian. Satu usaha baru adalah penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan BKP di peringkat Negeri dan daerah yang melibatkan ahli-ahli dari agensi-agensi lain Kerajaan yang berkaitan, pertubuhan sukarela dan sektor swasta. Penggalakan Penyertaan Korporat Objektif penyertaan korporat ialah untuk menggerakkan berbagai sumber pengurusan, baik dari segi keperluan kewangan, material, guna tenaga dan kepakaran sektor swasta. Menerusi kaedah ini, ianya dapat merealisasikan konsep pensyarikatan Malaysia dalam kerja-kerja kebajikan untuk manfaat kumpulan sasar dengan lebih berkesan. Usaha menggerakkan sektor swasta telah berjaya menghasilkan sumbangan berjumlah RM1,151,713.00 kepada pertubuhan sukarela untuk meningkatkan keberkesanan program. Sumbangan tersebut adalah dalam berbagai bentuk seperti kewangan, tajaan, biasiswa, peralatan dan sebagainya. Jumlah ini tidak termasuk yang disumbang terus kepada organisasi yang dikenalpasti. Bengkel Terlindung Penubuhan Bengkel Terlindung adalah berdasarkan rasional bahawa golongan Orang Kurang Upaya juga mempunyai potensi untuk turut memberi sumbangan positif terhadap pembangunan negara. Sehingga tahun 2006, sebanyak 13 Bengkel Terlindung yang dianjurkan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan telah ditubuhkan bagi memberi dan memperluaskan peluang pekerjaan dan latihan yang sesuai untuk Orang Kurang Upaya. Antara perusahaan utama yang dikendalikan oleh Bengkel Terlindung tersebut ialah membuat sampul surat, perabut, pagar dawai, gantungan mangkuk getah, kimpalan, jahitan, beg seminar, beg sekolah, pakaian, percetakan, bakul rotan, sarung tangan serta kerja-kerja subkontrak.

6. PERKHIDMATAN WARGA TUA SEPINTAS LALU Jabatan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan warga tua yang kurang bernasib baik dengan memberikan bantuan kewangan kepada mereka yang tinggal bersendirian atau bersama keluarga. Penjagaan di Institusi Kebajikan juga disediakan bagi mereka yang memerlukan agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Definisi Individu yang berumur 60 tahun ke atas. Perkhidmatan Luar Institusi Skim Bantuan Kebajikan Perkhidmatan Institusi Menyediakan Perkhidmatan perlindungan dan jagaan kepada warga tua dan orang papa secara berterusan. Institusi Berkaitan : o Rumah Seri Kenangan (RSK): Institusi yang memberi perlindungan dan penjagaan bagi warga tua. o Rumah Ehsan (RE) : Institusi yang memberi perlindungan dan penjagaan bagi warga tua yang terlantar. o Desa Bina Diri (DBD): Iaitu sebuah institusi yang memberi perlindungan dan pemulihan bagi orang miskin/papa. o Rumah Orang Tua Islam Tidak Berwaris: Institusi yang memberi perlindungan dan penjagaan bagi warga tua islam yang tidak mempunyai waris Kompleks Penyayang Bakti. o Pusat Jagaan Harian Warga Emas (PJHWE): Institusi yang memberi penjagaan warga tua setempat secara harian. Akta Berkaitan: Akta Pusat Jagaan Akta Orang Papa 1977 (Akta 183) Dasar/Pelan Tindakan Berkaitan: Pelan Tindakan Dasar Warga Tua Negara Dasar Warga Tua Negara

SKIM BANTUAN JKM Bantuan kewangan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) mempunyai 3 tujuan penting iaitu: o Meningkatkan taraf hidup o Penyelenggaraan pendapatan untuk memenuhi keperluan kehidupan o Sebagai elaun perangsang untuk menggalakkan kumpulan sasar seperti Orang Kurang Upaya, Balu/Jandaserta klien Jabatan supaya minat bekerja dan akan terus bekerja dan akhirnya berdikari Bantuan ini terbahagi kepada 2 kategori mengikut sumber peruntukan iaitu: o Skim Bantuan Persekutuan o Skim Bantuan Negeri

NOTA SYARAT-SYARAT DAN KRITERIA KELAYAKAN BANTUAN KEBAJIKAN JKM Perkhidmatan

BIL JENIS BANTUAN 1 Bantuan KanakKanak (BKK)

KADAR

TUJUAN

SYARAT KELAYAKAN

RM100 sebulan seorang. Memastikan keluarga miskin dan i. Keluarga yang sedang memberi Maksimum RM450 ibu tunggal terus menyara anakjagaan kepada anak (kanak-kanak) ; sebulan sekeluarga anak dalam satu keluarga melebihi 4 orang kanakii. Kanak-kanak berumur 18 tahun ke kanak bawah ; iii. Kanak-kanak berumur persekolahan, perlu meneruskan persekolahan ; iv. Kanak-kanak yatim/yatim piatu ; dan v. Kanak-kanak yang mempunyai ibubapa/penjaga yang tidak berkemampuan atau putus mata pencarian kerana uzur, cacat, berpenyakit atau tanggungan banduan atau pusat tahanan.

2

Bantuan Anak Pelihara (BAP)

RM250 sebulan seorang Membantu kanak-kanak yang i. kanak-kanak. kurang bernasib baik, yatim Maksimum RM500 piatu, tidak mempunyai sebulan sekeluarga yang saudara-mara supaya terus ii. memelihara 2 orang tinggal di dalam masyarakat kanak-kanak atau lebih bersama-sama dengan keluarga ganti iii. Meringankan tanggungan keluarga ganti yang sanggup menjaga anak-anak pelihara iv. sebagai anak sendiri.

Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah ; Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibubapa ; Kanak-kanak tinggal bersama-sama dengan keluarga ganti ; Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 ;dan Kanak-kanak yang diambil dari ”Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM. Had pendapatan keluarga pelihara tidak ditetapkan Warga emas berumur 60 tahun ke atas ;

v.

* 3 Bantuan Orang Tua (BOT)

RM300 sebulan seorang Saraan hidup kepada warga i. emas yang memerlukan bantuan supaya terus tinggal dalam komuniti ii. Tiada mata pencarian tertentu untuk menyara hidup ; dan iii. Tiada keluarga atau mempunyai keluarga yang tidak berkemampuan untuk memberi sumbangan

4

Elaun Pekerja Cacat (EPC)

RM300 sebulan seorang 1.

Sebagai insentif untuk i. menggalakkan OKU bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif.

Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ; ii. Bekerja sendiri atau dengan majikan ;

2.

Membantu menampung ii. Pendapatan di antar RM20 hingga keperluan hidup seharian RM750 sebulan ;dan dan meningkatkan taraf hidup Oku dalam masyarakat iv. Tidak tinggal di institusi yang telah disediakan kemudahan tempat tinggal, makan/minum dan pakaian percuma.

5

Geran Pelancaran RM2,700 sekaligus (GP)

1.

Membantu klien JKM yang i. Penerima bantuan bulanan JKM mempunyai minat dan yang berupaya mengusahakan potensi untuk maju dengan sesuatu projek misalnya ibu tunggal menceburi bidang atau anak-anak mereka ; perusahaan, pertanian atau perniagaan kecil. ii. Orang Kurang Upaya (OKU) ;dan Membolehkan klien JKM iii. Bekas pelatih dari Institusi Kebajikan. menjadi lebih produktif dan berusaha ke arah hidup berdikari serta meningkatkan taraf hidup mereka.

2.

Nama Perkhidmatan Sepintas Lalu

Skim Bantuan Kewangan Membantu individu atau keluarga yang kurang berkemampuan dan berkeperluan dalam meringankan kesulitan kewangan mereka buat sementara waktu sehingga mereka dapat berdikari.

Definisi

1)

Bantuan kewangan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mempunyai tiga tujuan penting iaitu: a) b) c) sebagai penyelenggaraan pendapatan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan Meningkatkan taraf hidup Sebagai elaun perangsang untuk menggalakkan kumpulan sasar JKM supaya minat untuk berkerja dan hidup berdikari

2)

Bantuan ini terbahagi kepada 2 kategori mengikut sumber peruntukan iaitu: a) b) Skim Bantuan Persekutuan Skim Bantuan Negeri

Kumpulan Sasar

Keluarga Miskin, Kanak-kanak, Orang Tua, Ibu Tunggal, Orang Kurang Upaya dan Mangsa Bencana.

Lain-lain

1)

Syarat-syarat asas kelayakan: Ø Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia Ø Pendapatan keluarga tidak melebihi RM400.00 sebulan Ø Golongan yang berkeperluan dan tidak berkemampuan Jadual Skim-skim Bantuan Kewangan JKM adalah seperti berikut:-

2)

Nama Perkhidmatan Sepintas Lalu

Mangsa Bencana Fungsi JKM dalam menghadapi situasi bencana adalah termaktub di dalam Arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN) No. 20 (Dasar dan Mekanisma Pengurusan dan Bantuan Bencana Negara) yang merangkumi:1) Penyediaan dan penyelenggaraan pusat-pusat pemindahan 2) Membuat persediaan dan mengedarkan bantuan makanan, pakaian dan lain-lain keperluan 3) Menjalankan pendaftaran ke atas mangsa untuk tujuan pemulihan 4) Memberi bimbingan, nasihat dan kaunseling kepada mangsa Bencana merupakan satu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan melibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan kepada harta benda atau alam sekitar serta menjejaskan aktiviti masyarakat setempat yang mana memberi impak sosial dan emosi kepada mangsa. Mangsa bencana kepada kejadian bencana yang berlaku 1) Tahap-tahap Pengurusan Bencana Ø Bencana Tahap 1 Kejadian setempat yang terkawal dan berpotensi tidak merebak. Di tahap ini juga bencana tidak menjejaskan aktiviti harian penduduk setempat secara meluas dan pihak berkuasa daerah mampu mengawal keadaan tanpa bantuan luaran atau dengan bantuan luar yang terhad.

Definisi

Kumpulan Sasar Lain-lain

Ø

Bencana Tahap 2 Bencana yang meliputi kawasan-kawasan yang lebih luas atau melebihi 2 daerah dan berpotensi merebak. Selain daripada kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda yang banyak. Bencana ini juga memusnahkan infrastruktur dan menjejaskan aktiviti harian masyarakat. Bencana di tahap ini masih mampu dikendalikan oleh pihak berkuasa Negeri tanpa bantuan luar atau dengan bantuan luar yang terhad.

Ø

Bencana Tahap 3 Bencana ini berlaku melibatkan lebih dari 2 buah negeri. Ianya lebih kompleks dan berupaya dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Pusat tanpa atau dengan bantuan dari luar Negara.

AKTA DI BAWAH PENTADBIRAN JKM 1. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) Diluluskan oleh Parlimen pada 19 Mei 1994 dan diwartakan sebagai undangundang pada 7 Julai 1994. Akta ini telah mula berkuatkuasa pada 1 Jun 1996. Falsafah Di Sebalik Akta Keganasan Rumah Tangga o Membendung kecenderungan untuk menggunakan keganasan rumah tangga sebagai alat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan memelihara kesejahteraan dalam keluarga. o Sebagai 'instrument' untuk mangsa mendapatkan perlindungan segera apabila keganasan diperlakukan ke atas dirinya. Matlamat O Perlu dilihat sebagai pembaikan keadaan yang memberi perlindungan mangsa keganasan dan bukan bertujuan untuk meruntuhkan sesebuah keluarga. O Memberi perlindungan undang-undang dalam situasi rumah tangga dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Pendekatan o Akta ini BUKAN menggalakkan penceraian. Perintah Perlindungan Interim (sementara) yang diperuntukkan merupakan 'COOLING - OFF PERIOD' kepada pasangan. o Kesalahan-kesalahan di bawah akta ini adalah kesalahan yang ditafsirkan sebagai kesalahan JENAYAH di dalam KANUN KESEKSAAN.

o Akta ini mengambil pendekatan peruntukkan undang-undang jenayah. Akta ini Terpakai bagi Semua Orang Dalam Malaysia o Tanpa membezakan agama, bangsa, jantina, keturunan dan tempat kelahiran. o Ini bertepatan dan selaras dengan peruntukan kesamarataan yang dinyatakan di bawah Perkara 8 Perlembagaan - 'semua orang adalah sama rata disisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata disisi undang-undang'.

PENEMPATAN DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH JKM 1. PDK o Aktiviti yang dijalankan bersama komuniti yang terdapat dalam komuniti yang membantu proses pemulihan kanak-kanak keperluan khas. o Kriteria : o Perkembangan lewat o Masalah penglihatan / pendengaran o Down Syndrome o Austima o Cerebral Palsy o Terencat akal 2. TASKA o Pusat Jagaan kanak-kanak 0 - 4 tahun.

o Kriteria : o Perkembangan lewat minima o Cerebral Palsy o Kurang upaya fizikal minima 3. TADIKA 3.1. TADIKA BIASA o Masalah pembelajaran o Cerebral Palsy o Kurang upaya fizikal o Terencat akal minima 3.2. TADIKA KHAS o Kurang upaya penglihatan / pendengaran o Terencat akal sederhana o Masalah pembelajaran 4. SEKOLAH BIASA o Ini termasuk semua seklah rendah, menengah, dan vokasional untuk murid-murid berumur 6 – 19 tahun. 4.1 KELAS BIASA o Kurikulum biasa 4.2 PROGRAM INKLUSIF o Kelas biasa dengan bantuan guru 4.3 PROGRAM INTEGRASI KHAS o Kelas khas yang menggunakan kurikulum khas dan dididik oleh guru khas 5. SEKOLAH KHAS o Sekolah yang dikhaskan untuk kanak-kanak, kurang upaya, pendengaran, penglihatan dan pembelajaran. o Kriteria : o Kurang upaya penglihatan / pendegaran o Masalah pembelajaran o Terencat akal minima o Down Syndrome o Austima 6. PUSAT JAGAAN HARIAN o Pusat yang mengendalikan aktiviti harian yang merangkumi kurikulum berbentuk kraf tangan dan kemahiran hidup. Ia biasanya untuk kanakkanak yang mempunyai cacat pelbagai dan IQ yang sederhana.

7. INSTITUSI LATIHAN / PEMULIHAN o Institusi yang menyediakan rawatan perubatan (pemulihan anggota dan carakerja) dan kursus vokasional dan kemahiran hidup. o Perkhidmatan jagaan dan perlindungan bagi yang cacat akal yang teruk di Taman Sinar Harapan o Kriteria : o Kurang upaya anggota (Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi untuk 14 – 35 tahun o Kurang upaya akal Taman Sinar Harapan bagi umur kurang daripada 25 tahun

INSTITUSI KEBAJIKAN DI JKM 1. PDK o Terdapat 379 buah PDK di seluruh Malaysia yang memberi manfaat kepada 9,514 orang kurang upaya o Program ini bukan sahaja “cost-effective” tetapi juga dapat memberi liputan yang lebih luas kepada lebih ramai orang kurang upaya. Di samping itu, ianya juga dapat mengeratkan hubungan keluarga di mana orang kurang upaya tidak perlu dipisahkan dari keluarga dan masyarakat mereka semasa menjalani pemulihan. Selain itu, ibu bapa/keluarga/penjaga dan masyarakat dapat didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan kaedah pemulihan. o Program ini memerlukan penyertaan dan penglibatan aktif OKU, ibu bapa/ keluarga/ penjaga dan masyarakat setempat dengan memaksimumkan penggunaan sumber tempatan yang sedia ada dalam komuniti. PDK juga

merupakan satu pendekatan pembangunan ke arah sokongan dan kesedaran masyarakat dalam membantu OKU untuk mengecapi taraf hidup yang lebih selesa. o Program ini diwujudkan sebagai program alternatif kepada perkhidmatan pemulihan di institusi. Satu kaedah dalam pembangunan komuniti untuk golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri di mana memberi peluang kepada OKU menjalani pemulihan, mengecapi peluang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor WP Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sabah Sarawak WP Labuan JUMLAH Bil. PDK Bil. OKU 4 89 23 916 18 334 34 919 36 1,046 7 104 34 1,045 19 361 59 1,167 40 761 38 670 29 565 21 636 16 623 1 24 379 9,514 Bil. Pekerja 12 112 55 134 168 18 132 53 213 138 111 102 87 93 5 1,479