PANDUAN TAYAMMUM, WUDU’

DAN SOLAT BAGI PESAKIT
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
http://www.islam.gov.my

© Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2005

http://www.islam.gov.my

Cetakan Pertama………2001
Cetakan Kedua……..2003
Cetakan Ketiga.....2005
(dengan pindaan)

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi
kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat
izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM), Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.


3
Kandungan


1. Kata-Kata Aluan 4
2. Penjelasan Tayammum

A. Erti Tayammum 5
B. Dalil Perintah Tayammum 5
C. Sebab-sebab Diharuskan Bertayammum 6
D. Bahan Untuk Tayammum 6
E. Hikmah Bertayammum 6
F. Syarat Tayammum 6
G. Rukun Tayammum 7
H. Cara Bertayammum 7
I. Perkara Sunat Semasa Bertayammum 10
J. Perkara Yang Membatalkan Tayammum 11

3. Kaedah / Cara Tayammum dan Berwudu’ bagi Pesakit

A. Muka 11
B. Tangan 12
C. Kepala 13
D. Kaki 13

4. Kaedah Solat Orang Sakit / Uzur

A. Kemudahan / Rukhsah 15
B. Dalil-dalil Rukhsah Solat 16
C. Solat Sambil Duduk 16
D. Solat Mengiring 19
E. Solat Melentang 20
F. Solat Atas Kerusi 21

5. Perhatian

A. Solat Yang Wajib Di Qada’ 24
B. Solat Yang Tidak Wajib Di Qada’ 24
C. Solat Bagi Orang Yang Sakit 24

6. Soalan dan Jawapan 25

7. Bibliografi 284

KATA-KATA ALUANAssalamualaikum wr.wbt.

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T di atas limpah
kurniaNya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dapat
menerbitkan risalah Panduan Tayammum, Wudu’ Dan Solat
Bagi Pesakit.

Tayammum, wudu’ dan solat merupakan persoalan penting bagi
pesakit terutama mereka yang menerima rawatan di hospital. Oleh
itu, saya mengalu-alukan usaha Bahagian Dakwah , JAKIM dalam
menghasilkan risalah Panduan Tayammum, Wudu’ Dan Solat
Bagi Pesakit. Semoga risalah ini dapat memberi panduan dan
kemudahan kepada pesakit dalam melaksanakan ibadat solat yang
merupakan Imaduddin (tiang agama) kepada kita umat Islam.

Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Y.Bhg.
Sohibul Samahah Dato’ Haji Md. Hashim bin Haji Yahaya , bekas Mufti
Wilayah Persekutuan , Prof Madya Md. Saleh bin Hj. Md @ Hj Ahmad
dan Ahli Jawatankuasa Soal Jawab Agama Melalui Internet JAKIM
yang telah mengemaskini risalah ini. Ucapan terima kasih juga kepada
pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dan mereka yang
terlibat memberi kerjasama dalam menerbitkan risalah ini. Semoga
segala usaha dan masa yang disumbangkan akan mendapat ganjaran
daripada Allah S.W.T.

Dato’ Mustafa bin Abdul Rahman
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
5
2. PENJELASAN TAYAMMUM

A. Erti Tayammum

Tayammum dari segi bahasa ialah qasad (mensahajakan).

Tayammum ialah suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah
S.W.T. kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi
keadaan yang menghalang daripada berwudu’ atau mandi wajib
disebabkan ketiadaan air atau kerana sakit bagi mengharuskan
melakukan ibadah.

Tayammum pada syara’ ialah menyapu muka dan kedua belah
tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut
syarat-syarat yang tertentu. Ia difardukan sebagai ganti wudu’ atau
mandi wajib .

B. Dalil Perintah Tayammum

Kemudahan tayammum menunjukkan bahawa sembahyang lima
waktu sehari semalam wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam
sekalipun mereka sedang sakit atau dalam ketiadaan air untuk
bersuci dari hadas kecil atau hadas besar.

Maksud Hadis :

Dari Huzaifah r.a, katanya : Rasulullah s.a.w
bersabda: …..dan (di antara keistimewaan yang
diberikan Allah Taala kepada kami ialah) dijadikan
bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang
untuk kami, dan tanahnya pula dijadikan untuk
kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak
mendapat air.
( Riwayat Muslim )


Hadis ini menyatakan sebahagian dari keistimewaan dan kemudahan beribadat
yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w.
dan umatnya berbanding dengan nabi-nabi terdahulu dan umat mereka masing-
masing.


6
C. Sebab-sebab Diharuskan Bertayammum

i. Apabila tiada air atau ada air tetapi hanya mencukupi untuk
keperluan makan minum.

ii. Tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang
dihidapi atau merbahaya bila dikenakan air.

iii. Apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan
dan nyawa.


D. Bahan Untuk Bertayammum

Debu tanah yang bersih ialah:

i. Tanah dalam pelbagai warna seperti merah atau hitam.
Sekiranya bercampur pasir mesti mengandungi kandungan
debu.
ii. Tidak dikategorikan sebagai abu.
iii. Suci dan tidak bernajis.
iv. Tidak musta’mal.
v. Tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak
berdebu.

Tidak boleh bertayammum dengan menepuk meja atau dinding
kerana tidak mengandungi debu tanah.


E. Hikmah Bertayammum

Memberi kemudahan dalam mengerjakan ibadah ketika tidak dapat
menggunakan air atau ketiadaan air.


F. Syarat-Syarat Sah Bertayammum

i. Menghilangkan najis terlebih dahulu.

ii. Tanah debu yang suci.

iii. Bukan dari debu tanah yang musta’mal (yang telah
digunakan).

iv. Ada qasad / niat penggunaan tanah.
7

v. Menyapu muka dan dua tangan hingga ke siku dengan dua
kali tepuk. Tepukan pertama bagi muka dan tepukan kedua
bagi tangan.

vi. Pastikan terlebih dahulu arah kiblat.

vii. Bertayammum apabila telah masuk waktu solat sahaja.

viii. Satu tayammum bagi satu solat fardu dan beberapa solat
sunat.


G. Rukun Tayammum

i. Berniat ketika memindahkan debu sehingga menyentuh
sebahagian muka. Sahaja aku bertayammum kerana
mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta’ala .

ii. Menyapu Muka.

iii. Menyapu Tangan.

iv. Tertib.


H. Cara Bertayammum


Gambar (a)i. Menepuk dua tapak tangan pada debu kali
pertama untuk menyapu muka.
8

Gambar (b)


Gambar (c)


Gambar (d)


Gambar (e)


ii. Berniat : Sahaja aku bertayammum kerana
mengharuskan fardu sembahyang kerana
Allah Ta’ala .
Masa niat : Ketika mula memindahkan debu dan
sehingga menyentuh sebahagian muka.

iii. Menyapu muka.
iv. Selesai menyapu muka.


v. Menepuk dua tangan ke debu pada kali
kedua untuk menyapu tangan .(Sebelum
menepuk kedua tapak tangan kali kedua,
hendaklah dibersihkan kedua tapak tangan
terlebih dahulu.
dari debu tanah yang telah digunakan).
9

Gambar (f)


Gambar (g)


Gambar (h)
Gambar (i)

vi. Menyapu tangan kanan dari belakang tapak
tangan kanan dengan empat perut jari
tangan kiri dari hujung jari (selain ibu jari)
hingga naik ke siku.

vii. Menyapu tangan kanan dari siku hingga ke
hujung ibu jari.

viii. Menyapu tangan kiri dari belakang tapak tangan
dengan empat perut jari tangan kanan (selain
ibu jari) dari hujung jari hingga ke siku.

ix. Menyapu tangan kiri dari
siku hingga ke hujung ibu jari.

10
Catatan:
(a) Untuk menyapu tangan , wajib ditanggalkan cincin , jam tangan dan
gelang sekiranya debu tidak sampai di bawahnya. Jika sampai debu ,
maka sunat sahaja menanggalkannya.

(b) Sunat menipiskan debu tanah pada tapak tangan sebelum disapukan
ke anggota tayammum.

I. Perkara-Perkara Sunat Semasa Bertayammum

i. Membaca --=:-ا ó-=:-ا =ا -~- ketika mula menepuk.

ii. Menyapu muka dari atas ke bawah.

iii. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari kiri.

iv. Menipiskan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk dua tepi
tangannya.

v. Menjarangkan anak jari ketika menepuk debu.

vi. Menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai di antara anak-anak
jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya wajiblah diselati.

vii. Jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna
menyapunya.

viii. Mengadap kiblat.

ix. Melebihi sapuan daripada bahagian yang wajib disapunya.

x. Sunat menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama.

xi. Membaca doa wudu’ setelah selesai tayammum.

xii. Tidak menyapu lebih daripada sekali.

xiii. Menghilangkan saki baki debu tanah yang disapu pada anggota
tayammum pada telapak tangan.

xiv. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri.

xv. Melakukannya dengan berturut-turut.

11
J. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Tayammum.

i. Apabila berlaku salah satu perkara yang membatalkan wudu’.

ii. Air diperolehi sebelum memulakan sembahyang bagi mereka yang
bertayammum kerana ketiadaan air.

iii. Hilangnya merbahaya kerana sakit atau sebagainya.

iv. Keluar dari agama Islam (murtad).3. KAEDAH / CARA TAYAMMUM / BERWUDU’ BAGI PESAKIT UNTUK
MELAKUKAN SOLAT.

Bagi pesakit yang tidak boleh bergerak disebabkan oleh kesakitan atau
rawatan dan tidak ada orang yang membantunya berwudu’ / bertayammum
maka mereka dikehendaki solat seperti biasa bagi menghormati waktu tanpa
wudu’ / tayammum dan tanpa mengadap kiblat mengikut kemampuan. Solat-
solat menghormati waktu wajib diqada’ secepat mungkin apabila sembuh
atau keadaan mengizinkan. Sekiranya mereka meninggal dunia dalam
keadaan belum sempat mengqada’nya maka mereka dikira sudah
melaksanakan kewajipan dan tidak berdosa.

Bagi pesakit-pesakit yang boleh bergerak atau dalam keadaan mengizinkan ,
mereka hendaklah berusaha berwudu’ / bertayammum. Cara berwudu’ /
bertayammum adalah seperti berikut:-

A. Bagi pesakit yang sebahagian mukanya tidak boleh kena
air.


Lihat gambar

12
Cara pertama:

a. Berniat mengambil wudu’ .

b. Membasuh muka yang sihat dan sapukan air di atas pembalut /
plaster.

c. Bertayammum bagi menggantikan tempat yang tidak boleh
kena air.

d. Membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan
membasuh kaki.

Cara kedua:

i. Dimulakan dengan tayammum .

ii. Berwudu’ seperti biasa pada anggota yang sihat dan
menyapu air pada anggota wudu’ yang sakit.


B. Bagi pesakit yang keseluruhan mukanya tidak boleh kena
air dan debu.


Cara pertama:

i. Berniat bertayammum semasa mengangkat tangan
untuk menyapu debu ke anggota tangan.
ii. Menyapu tangan sehingga selesai.


Cara kedua :

iii. Berniat wudu’ semasa membasuh tangan.
iv. Membasuh tangan hingga siku.
v. Menyapu kepala.
vi. Membasuh kaki.13
C. Bagi pesakit yang tangannya tidak boleh kena air.

Cara pertama

i . Berniat mengambil wudu’ semasa membasuh muka.
ii. Membasuh tangan yang sihat dan disapu air di atas
tangan yang berbalut.
iii. Bertayammum.
iv. Menyambung wudu’ dengan menyapu air ke kepala.
v. Membasuh dua kaki.

Cara kedua:

i. Berniat mengambil wudu’ semasa membasuh muka.
ii. Bertayammum dengan menyapu debu ke muka dan
menyapu debu ke tangan hingga selesai.
iii. Menyambung wudu’ dengan membasuh tangan yang
sihat dan disapu air di atas tangan yang berbalut.
iv. Menyapu air ke kepala.
v. Membasuh kaki.

Lihat Gambar


D. Bagi pesakit yang kepalanya berbalut.

i. Niat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka.
ii. Membasuh muka.
iii. Membasuh tangan.
iv. Jika tidak ada sedikit ruang kepala yang boleh disapu maka
hendaklah bertayammum.
v. Menyambung wudu’ dengan menyapu air di atas pembalut
kepala.
vi. Membasuh kaki.
14
Lihat gambar
E. Bagi pesakit yang kakinya berbalut atau tidak boleh kena
air

Cara pertama
i. Berniat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka.
ii. Membasuh tangan.
iii. Menyapu kepala .
iv. Bertayammum.
v. Menyambung wudu’ dengan membasuh kaki yang sihat dan
menyapu air di atas balutan kaki.

Cara kedua

i. Berniat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka.
ii. Membasuh tangan.
iii. Menyapu kepala .
iv. Membasuh kaki yang sihat dan menyapu air di atas balutan
kaki.
v. Bertayammum.

Lihat gambar
15
Perhatian

a. Bagi pesakit yang mukanya tidak boleh kena air

Solat wajib diqada’ kerana muka adalah anggota tayammum
yang tidak dapat disempurnakan.

b. Bagi pesakit yang tangannya tidak boleh kena air

Solat wajib diqada’ kerana tangan adalah anggota wudu’ dan
tayammum yang tidak dapat disempurnakan.

c. Bagi pesakit yang kepalanya tidak boleh kena air

Solat tidak wajib diqada’ jika pembalutnya tidak meliputi had kepala
yang memadai sapu .


d. Bagi pesakit yang kakinya berbalut atau tidak
boleh kena air

Solat tidak wajib diqada’ jika pembalut itu tidak melebihi had yang
diperlukan.4. KAEDAH SOLAT ORANG SAKIT / UZUR


A. Kemudahan (Rukhsah)

Orang sakit dikehendaki mengerjakan solat mengikut apa cara
yang termampu. Sekiranya tidak mampu berdiri bolehlah solat
sambil duduk. Jika tidak mampu duduk maka hendaklah mengiring
di atas rusuk kanan/kiri dan menghadapkan dada dan mukanya ke
arah kiblat. Jika tidak boleh mengiring maka hendaklah melentang
dengan kakinya menghadap kiblat dan kepala diangkat sedikit.
Dalam keadaan tidak mampu melakukan ruku’ dan sujud maka
solatlah dengan isyarat kepala sahaja atau dengan mata apabila
tidak mampu dengan kepala. Seterusnya dengan hati sahaja
sekiranya tidak mampu dengan mata.
16
B. Dalil Rukhsah Solat

Maksud Hadis:

Dari Imran bin Hashin (r.a) telah berkata Adalah aku
menghidap buasir maka aku bertanya Rasulullah s.a.w.
dari hal solat, maka berkata Rasulullah s.a.w. Solatlah
dalam keadaan berdiri, maka jika kamu tidak mampu,
hendaklah kamu duduk, jika kamu tidak mampu maka
hendaklah kamu mengiring..
( Riwayat al Bukhari )


C. Cara Solat Sambil Duduk


Gambar (a)Gambar (b)

i. Duduk menghadap kiblat mengikut
keselesaan pesakit. Sebaik-baik solat duduk
ialah duduk iftirash seperti dalam gambar (a).
ii. Takbiratul Ihram seperti di gambar (b).


17


Gambar (c)

Gambar (d)
Gambar (e)


Gambar (f )

iii. Membaca al-Fatihah.

iv. Ketika ruku’ hendaklah menundukkan
kepala hingga sampai paras lutut setentang
dahi dengan hadapan sujud. Sekiranya tidak
mampu, hendaklah tunduk yang dapat
membezakan dengan perbuatan sujud.

v. Ketika I’tidal hendaklah diangkatkan kepala
semula sambil mengangkat tangan seperti
takbiratul ihram, kemudian meluruskan
kedua-dua tangan seperti pada gambar (e).

vi. Membaca Doa Qunut bagi Solat Subuh.

18
Gambar (g)Gambar (h)Gambar (i)Gambar (j)
vii. Sujud dilakukan seperti biasa. Sekiranya
tidak dapat sujud seperti biasa, hendaklah
menundukkan kepala lebih sedikit daripada had
ruku’. Sekiranya masih tidak mampu , memadai
membezakan antara ruku’ dan sujud.

viii. Duduk antara dua sujud.
ix. Membaca Tahiyyat.
x. Melafazkan salam dengan berpaling muka
ke kanan.

19Gambar (k)


D. Cara Solat Mengiring

Sebaik-baik solat ini ialah dengan mengiring atas rusuk kanan dengan
menghadapkan dada dan muka ke arah kiblat.
Lihat gambar dibawah.
Gambar (a)
Gambar (b)
Gambar (c)i. Berniat ketika beserta Takbiratul Ihram
dan sunat mengangkat tangan sekiranya
mampu. Kemudian membaca al-Fatihah.

ii. Ruku’ dengan menundukkan sedikit kepala
mengikut kemampuan. Lihat gambar (b).


iii. Hendaklah I’tidal dengan mengangkat kepala
semula. Lihat gambar (c).

Catatan : Bacaan doa Qunut bagi solat Subuh.


xi. Melafazkan salam dengan berpaling muka ke kiri.

20Gambar (d)
Gambar (e)

Gambar (f)

Semua rukun Fi’li (perbuatan) hendaklah dilakukan dengan isyarat
kepala sekiranya tidak mampu dengan mata sahaja. Jika tidak
terdaya hendaklah dilakukan dalam hati.E. Cara Solat Melentang

Orang yang solat melentang dikehendaki meluruskan kedua-dua kakinya
ke arah kiblat dan meninggikan kepala supaya terangkat sedikit untuk
menghadap kiblat. Segala pergerakan solat itu dilakukan dengan isyarat
kepala . Sekiranya tidak mampu dengan kepala maka dengan isyarat
mata. Manakala orang-orang yang tidak berdaya langsung, hendaklah ia
ingat kelakuan pergerakan rukun solat dalam hatinya mengikut tertib.
v. Duduk antara dua sujud dengan
keadaan mengiring seperti kedudukan
asal.

iv Sujud dengan menundukkan kepala lebih
daripada kadar ruku’ jika ia mampu.
Sekiranya tidak berdaya lakukanlah setakat
mana ia terdaya.
vi. Membaca Tahiyyat dan memberi salam
seperti dalam gambar (f).


21
(Lihat gambar di bawah).

D . Solat Duduk Di Atas Kerusi.

Solat duduk atas kerusi seperti berikut.


Gambar (a)


Gambar (b)

Gambar (c)
iii. Membaca al-Fatihah dan Surah dalam
keadaan duduk dan tangan kanan diletakkan
di atas tangan kiri .

ii Berniat solat ketika melafazkan Takbiratul Ihram
dengan mengangkat tangan seperti di gambar (b).

i. Duduk tegak mengikut keselesaan pesakit
dengan meluruskan badan dan tangan seperti
pada gambar (a).


22

Gambar (d)Gambar (e)Gambar (f)

Gambar (g)

iv. Ruku’ dengan menundukkan kepala
sehingga dahinya berbetulan hadapan
lututnya atau sekadar yang termampu .
v. I’tidal dengan mengangkat kepala
dan meluruskan badan dan
tangan.

vii. Sujud dengan menundukkan kepala dan
badan seboleh-bolehnya dahi di bawah
paras lutut sekiranya mampu. Perbuatan
sujud dan ruku’ hendaklah ada perbezaan.vi. Bagi solat Subuh bacaan Qunut dilakukan
dengan mengangkat tangan berdoa
sekiranya mampu dan keadaan mengizinkan.


23
Gambar (h)


Gambar (i)


Gambar (j)Gambar (k)


viii. Duduk antara dua sujud dengan
meletakkan tangan di atas paha.
.
ix. Membaca Tahiyyat dalam keadaan
meletakkan tangan di atas peha.
x. Melafazkan salam dengan berpaling muka
ke kanan.
xi. Melafazkan salam dengan berpaling muka
ke kiri.

24
5. PERHATIAN

A. Solat Yang Wajib Diqada’

Jika berlaku salah satu daripada perkara-perkara berikut:

i. Pembalut dibalut pada anggota tayammum sama ada ketika
berhadas atau bersuci.

ii. Pembalut itu dibalut dalam keadaan tidak berwudu’ sama
ada anggota tayammum atau lainnya.(Mazhab Hanafi dan
Mazhab Maliki tidak mensyaratkan toharah ketika dibalut).

iii. Apabila pembalut melebihi dari had yang diperlukan sama
ada dibalut ketika berhadas atau bersuci.


B. Solat Yang Tidak Wajib Diqada’

i. Bukan anggota tayammum.
ii. Dibalut dalam keadaan suci dan berwudu’.
iii. Pembalut tidak melampaui anggota yang sihat melebihi had
yang diperlukan.


C. Jumlah Tayammum Mengikut Jumlah Anggota Yang Sakit

i. Sekiranya satu atau semua anggota wuduknya tercedera
wajib sekali tayammum.

iii. Sekiranya dua anggota wuduknya tercedera wajib dua kali
tayammum.

iii. Sekiranya tiga anggota wuduk tercedera wajib tiga kali
tayammum.

Peringatan

i. Solat mengikut rakaat yang telah ditetapkan iaitu dua rakaat bagi
solat Subuh, empat rakaat bagi solat Zohor, ‘Asar dan Isya’, dan
tiga rakaat bagi solat Maghrib.

ii. Cara-cara yang telah ditunjukkan di dalam risalah ini adalah
panduan untuk satu rakaat sahaja.

WALLAHU A’LAM
25
Soalan dan Jawapan Berkaitan Tayammum dan Solat Pesakit

1. Soalan :
Bolehkah orang lain (ahli keluarga) yang mahram
mentayammumkan pesakit? Dan bagaimanakah caranya?

Jawapan:
Diharuskan dan caranya ialah sama seperti bertayammum untuk
diri sendiri. Pesakit hendaklah berniat tayammum ketika
memindahkan debu ke muka.

2 Soalan:
Bolehkah bertayammum dengan cara menepuk tangan di meja
atau di dinding dan di mana-mana tempat untuk bertayammum?

Jawapan:
Harus bertayammum jika terdapat tanah yang berdebu padanya.

3. Soalan :
Apakah hukum mengelap anggota wudu’ dengan tujuan untuk
bertayammum?

Jawapan:
Harus.

4. Soalan :
Adakah wajib menyapu dengan air di atas balutan anggota wudu’
ketika hendak bertayammum ?

Jawapan :
Wajib jika tidak mendatangkan kemudharatan

5. Soalan :
Bagaimanakah seorang berhadas besar hendak menunaikan solat,
di mana ia disahkan oleh doktor tidak boleh terkena air ?

Jawapan:
Wajib ia bertayammum bagi menggantikan mandi hadas besar
dengan niat mengharuskan fardhu sembahyang.

6. Soalan:
Bagaimanakah caranya pesakit yang berhadas besar hendak
mendirikan solat sedangkan salah satu anggota wudu’nya berbalut
dan tidak boleh terkena air?

26
Jawapan:
Wajib mandi dan bertayammum bagi menggantikan anggota yang
tidak boleh terkena air dan wajib menyapu dengan air ke atas
pembalut.

7. Soalan:
Adakah terangkat hadas besar dengan bertayammum sahaja
disebabkan sakit? Adakah masih wajib mandi mengangkat hadas
janabah setelah pesakit itu sihat?

Jawapan:
Terangkat hadas besar dengan bertayammum dan tidak lagi wajib
mandi janabah apabila sihat .

8. Soalan:
Adakah pesakit boleh mendirikan sembahyang jamak ?

Jawapan:
Harus pesakit tersebut menjamak solat taqdim atau ta’khir jika
timbul masyaqqah ( kesulitan ) solat di waktunya .

9. Soalan
Bilakah waktu bertayammum untuk mendirikan solat fardhu?

Jawapan:
Bertayammum hendaklah dilakukan setelah di yakini masuk
waktu solat.

10. Soalan:
Bolehkah pesakit mengambil wudu’ dengan cara mengelap
anggota wudu’ menggunakan tuala yang basah?

Jawapan:
Tidak sah wudu’ kerana air tidak mengalir.

11. Soalan:
Sahkah berwudu’ dengan merenjiskan air atau menggunakan
“spray” pada anggota wudu’ ?

Jawapan:
Sah apabila air tersebut rata dan mengalir.

12. Soalan:
Bolehkah orang yang bertayammum mendirikan solat jamak?

27
Jawapan:
Harus solat jamak dengan syarat 2 kali tayammum.

13. Soalan:
Pada awal memindahkan tanah ke muka tidak berniat tayammum
tetapi apabila hampir tangannya ke muka barulah dia berniat
berkekalan sehingga sampai tangan kena muka. Sahkah
tayammum?

Jawapan:
Maka sah pemindahan tersebut dan niat ketika itu.

14. Soalan
Apakah sah bertayammum dalam keadaan terbuka aurat?

Jawapan:
Sah.

15. Soalan
Pesakit yang berwudu’ dan bertayammum kemudian dia solat
fardhu. Wajibkah pesakit memperbaharui wudu’ dan bertayammum
sekiranya dia tidak berhadas kecil?

Jawapan:
Tidak wajib dia mengulangi wudu’ tetapi wajib mengulangi
tayammum sahaja.

16. Soalan
Bagaimana cara mandi wajib dan tayammum bagi anggota yang
sakit?

Jawapan:
Boleh mandi dahulu kemudian bertayammum atau sebaliknya.


17. Soalan
Adakah wajib tertib pada membasuh anggota wudu’ dan
tayammum bagi menggantikan membasuh anggota yang sakit?

Jawapan:
Wajib tertib dalam erti kata tayammum perlu dilakukan ketika
membasuh anggota yang berkenaan.


28
BIBLIOGRAFI


Al-Qur’an al-Karim

Sheikh Abdullah Basameih. Tafsir Pimpinan Ar. Rahman Kepada Pengertian al-
Qur’an (30 Juz), terj: Darul Fikir : Kuala Lumpur. Cet. 11. (2000).

Sheikh Abdullah Basameih. Mastika Hadis, Pusat Islam, Kuala Lumpur. (1983).

Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Mustafa al-Babi al-Halabi,
Cairo. (1958).

al-Nawawi. al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, Dar al-Nasr Littiba’ah, Cairo. (1971).

Wahbah al-Zuhayli. Dr. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Beirut. (1985).

Al-Syiekh Muhammad Bin Ismail Daud al- Fatani. Matla’ Al-Badrain wa Majma’ al-
Bahrain. Ditashih oleh: Haji Hassan bin Haji Ahmad. Jabatan Agama Islam
Wilayah Persekutuan (JAWI) : Kuala Lumpur. (1993).
Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil Al-Muhtadin Littafaqquh Fi Amr al-
Din, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Mesir.(t.t).
Kamil Musa. Dr. Ahkam al-Ibadah, Solah, Zakah, Saum
dan Hajj. Muassasah al-Risalah : Beirut. Cet.1. (1988).
al-Syeikh Ali bin Abdullah Baldram. Kitab Tuntutan Ibadat Perukunan Ibadat
Sepanjang Zaman. Percetakan Pustaka Muda : Perak. (t.t).

Pelajaran Feqah Darjah 6 Sekolah Rendah Agama Islam Selangor. Penyusun :
Jawatankuasa Lujnah Buku Teks Jabatan Agama Islam Selangor. Koperasi
Serbaguna Guru-guru Agama Islam Selangor Berhad : Selangor. cet. 3. (2001).29


Bahan disediakan oleh: ( Cetakan Pertama )

Ustaz Abd. Rashid bin Mahmud
Ustaz Chunawi bin Hj.Sidek
Ustazah Sarijah binti Bejo
Ustazah Zawiah binti Salleh
Ustazah Siti Hawa binti Ibrahim


Panel Penyemak dan Urusetia : (Cetakan Kedua )

Prof. Madya Md. Saleh bin Hj. Md @ Hj. Ahmad
Ustaz Md. Adnan bin Md. Daud
Ustaz Abd. Aziz bin Che Kob
Ustazah Nik Ismah binti Abd. Rahman
Ustazah Zawiah binti Salleh
Ustazah Saemah binti Mukhtar
Ustazah Fatimah binti Saad
Ustaz Chunawi bin Hj. Sidek
Ustaz Ali bin Sarbini
Ustaz Shihabudin bin Alang Mat Piah
Ustaz Abdul Kadir bin Saleh
Ustazah Ruzita binti Mukhtar
Ustazah Rokiah binti Ibrahim
Ustazah Norlida binti Yusof
Ustazah Sakdiah binti Md. Nusi
Ustazah Sharifah Fuziah binti Syed Zin
Ustazah Razinah binti Akop


Panel Penyemak dan Urusetia : (Cetakan Ketiga )

Prof. Madya Md. Saleh bin Hj. Md @ Hj. Ahmad
Ustaz Md. Adnan bin Md. Daud
Ustaz Abd. Aziz bin Che Kob
Ustazah Nik Ismah binti Abd. Rahman
Ustazah Zawiah binti Salleh
Ustazah Saemah binti Mukhtar
Ustazah Fatimah binti Saad
Ustaz Chunawi bin Hj. Sidek
Ustaz Ali bin Sarbini
Ustaz Shihabudin bin Alang Mat Piah
Ustaz Abdul Kadir bin Saleh
Ustazah Ruzita binti Mukhtar
30
Ustazah Rokiah binti Ibrahim
Ustaz Mat Jaiz bin Kamos
Ustaz Mokhtar bin Abdul Rahman
Ustaz Ismail Hashim bin Junaidi
Ustaz Zainul Abidin bin Mat Noor
Ustazah Wan Nadzirah binti Wan Mohamad
Ustazah Norhayati binti Zainudin
Ustazah Sakdiah binti Mohamad Nusi
Ustazah Sharifah Fuziah binti Syed Zin
Mohamad Ibra Hirul bin M. Ibrahim
Ahmad Zaid bin Che Akil
C/Pinda tayammum/shi

Kandungan

1. 2.

Kata-Kata Aluan Penjelasan Tayammum A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Erti Tayammum Dalil Perintah Tayammum Sebab-sebab Diharuskan Bertayammum Bahan Untuk Tayammum Hikmah Bertayammum Syarat Tayammum Rukun Tayammum Cara Bertayammum Perkara Sunat Semasa Bertayammum Perkara Yang Membatalkan Tayammum

4

5 5 6 6 6 6 7 7 10 11

3.

Kaedah / Cara Tayammum dan Berwudu’ bagi Pesakit A. B. C. D. Muka Tangan Kepala Kaki 11 12 13 13

4.

Kaedah Solat Orang Sakit / Uzur A. B. C. D. E. F. Kemudahan / Rukhsah Dalil-dalil Rukhsah Solat Solat Sambil Duduk Solat Mengiring Solat Melentang Solat Atas Kerusi 15 16 16 19 20 21

5.

Perhatian A. B. C. Solat Yang Wajib Di Qada’ Solat Yang Tidak Wajib Di Qada’ Solat Bagi Orang Yang Sakit 24 24 24 25 28

6. 7.

Soalan dan Jawapan Bibliografi

3

W.Bhg. 4 . Semoga segala usaha dan masa yang disumbangkan akan mendapat ganjaran daripada Allah S. Md @ Hj Ahmad dan Ahli Jawatankuasa Soal Jawab Agama Melalui Internet JAKIM yang telah mengemaskini risalah ini. Wudu’ Dan Solat Bagi Pesakit. Hashim bin Haji Yahaya . Alhamdulillah. saya mengalu-alukan usaha Bahagian Dakwah . Dato’ Mustafa bin Abdul Rahman Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Y. Sohibul Samahah Dato’ Haji Md. bekas Mufti Wilayah Persekutuan . JAKIM dalam menghasilkan risalah Panduan Tayammum.KATA-KATA ALUAN Assalamualaikum wr. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dapat menerbitkan risalah Panduan Tayammum. Oleh itu. Tayammum. puji dan syukur ke hadrat Allah S.T. wudu’ dan solat merupakan persoalan penting bagi pesakit terutama mereka yang menerima rawatan di hospital.T di atas limpah kurniaNya. Ucapan terima kasih juga kepada pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dan mereka yang terlibat memberi kerjasama dalam menerbitkan risalah ini.W. Wudu’ Dan Solat Bagi Pesakit. Prof Madya Md. Semoga risalah ini dapat memberi panduan dan kemudahan kepada pesakit dalam melaksanakan ibadat solat yang merupakan Imaduddin (tiang agama) kepada kita umat Islam.wbt. Akhir kata. Saleh bin Hj.

a. B. ( Riwayat Muslim ) Hadis ini menyatakan sebahagian dari keistimewaan dan kemudahan beribadat yang diberikan oleh Allah S.T.a. Erti Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah qasad (mensahajakan). Ia difardukan sebagai ganti wudu’ atau mandi wajib .dan (di antara keistimewaan yang diberikan Allah Taala kepada kami ialah) dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami.w. PENJELASAN TAYAMMUM A.T.w bersabda: ….2. Tayammum ialah suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah S. kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.. dan umatnya berbanding dengan nabi-nabi terdahulu dan umat mereka masingmasing. dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air.W. Dalil Perintah Tayammum Kemudahan tayammum menunjukkan bahawa sembahyang lima waktu sehari semalam wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam sekalipun mereka sedang sakit atau dalam ketiadaan air untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar.W. kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan yang menghalang daripada berwudu’ atau mandi wajib disebabkan ketiadaan air atau kerana sakit bagi mengharuskan melakukan ibadah. Tayammum pada syara’ ialah menyapu muka dan kedua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat yang tertentu.a. katanya : Rasulullah s. 5 . Maksud Hadis : Dari Huzaifah r.

E. Menghilangkan najis terlebih dahulu. F. Tidak boleh bertayammum dengan menepuk meja atau dinding kerana tidak mengandungi debu tanah. Tidak musta’mal. Syarat-Syarat Sah Bertayammum i.C. Tanah dalam pelbagai warna seperti merah atau hitam. iii. iii. Sebab-sebab Diharuskan Bertayammum i. D. Ada qasad / niat penggunaan tanah. Apabila tiada air atau ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan makan minum. ii. Apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan dan nyawa. Suci dan tidak bernajis. iv. Bukan dari debu tanah yang musta’mal (yang telah digunakan). Hikmah Bertayammum Memberi kemudahan dalam mengerjakan ibadah ketika tidak dapat menggunakan air atau ketiadaan air. 6 . Tidak dikategorikan sebagai abu. Tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. ii. Tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang dihidapi atau merbahaya bila dikenakan air. iv. iii. ii. Sekiranya bercampur pasir mesti mengandungi kandungan debu. Bahan Untuk Bertayammum Debu tanah yang bersih ialah: i. v. Tanah debu yang suci.

Menyapu muka dan dua tangan hingga ke siku dengan dua kali tepuk. vi. H. Menepuk dua tapak tangan pada debu kali pertama untuk menyapu muka. Tepukan pertama bagi muka dan tepukan kedua bagi tangan. Pastikan terlebih dahulu arah kiblat. Tertib. Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta’ala . iii. Gambar (a) 7 . Berniat ketika memindahkan debu sehingga menyentuh sebahagian muka. G. Rukun Tayammum i. Menyapu Tangan. Cara Bertayammum i. vii. viii. Menyapu Muka. Satu tayammum bagi satu solat fardu dan beberapa solat sunat. iv. ii. Bertayammum apabila telah masuk waktu solat sahaja.v.

Menepuk dua tangan ke debu pada kali kedua untuk menyapu tangan . Gambar (c) iv.(Sebelum menepuk kedua tapak tangan kali kedua. Gambar (d) v. Menyapu muka. hendaklah dibersihkan kedua tapak tangan terlebih dahulu. Masa niat : Ketika mula memindahkan debu dan sehingga menyentuh sebahagian muka. dari debu tanah yang telah digunakan). Gambar (e) 8 . Gambar (b) iii. Selesai menyapu muka.ii. Berniat : Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta’ala .

Gambar (f) vii. Menyapu tangan kanan dari siku hingga ke hujung ibu jari. Gambar (i) 9 . Menyapu tangan kanan dari belakang tapak tangan kanan dengan empat perut jari tangan kiri dari hujung jari (selain ibu jari) hingga naik ke siku. Gambar (h) ix. Menyapu tangan kiri dari siku hingga ke hujung ibu jari. Menyapu tangan kiri dari belakang tapak tangan dengan empat perut jari tangan kanan (selain ibu jari) dari hujung jari hingga ke siku.vi. Gambar (g) viii.

i. Sunat menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Melebihi sapuan daripada bahagian yang wajib disapunya. vii. Menipiskan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk dua tepi tangannya. Menghilangkan saki baki debu tanah yang disapu pada anggota tayammum pada telapak tangan. xv. Jika tidak mengenai debu di antaranya wajiblah diselati. I. Menjarangkan anak jari ketika menepuk debu. Jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna menyapunya. Menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai di antara anak-anak jarinya. wajib ditanggalkan cincin .Catatan: (a) Untuk menyapu tangan . Jika sampai debu . xiv. x. 10 . vi. viii. v. (b) Sunat menipiskan debu tanah pada tapak tangan sebelum disapukan ke anggota tayammum. xi. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri. Perkara-Perkara Sunat Semasa Bertayammum Membaca ‫ا‬ ‫ا ا‬ ketika mula menepuk. Melakukannya dengan berturut-turut. ix. ii. jam tangan dan gelang sekiranya debu tidak sampai di bawahnya. xii. iii. Membaca doa wudu’ setelah selesai tayammum. xiii. Mengadap kiblat. iv. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari kiri. maka sunat sahaja menanggalkannya. Tidak menyapu lebih daripada sekali. Menyapu muka dari atas ke bawah.

Solatsolat menghormati waktu wajib diqada’ secepat mungkin apabila sembuh atau keadaan mengizinkan. mereka hendaklah berusaha berwudu’ / bertayammum. ii. Bagi pesakit yang tidak boleh bergerak disebabkan oleh kesakitan atau rawatan dan tidak ada orang yang membantunya berwudu’ / bertayammum maka mereka dikehendaki solat seperti biasa bagi menghormati waktu tanpa wudu’ / tayammum dan tanpa mengadap kiblat mengikut kemampuan. Hilangnya merbahaya kerana sakit atau sebagainya. Air diperolehi sebelum memulakan sembahyang bagi mereka yang bertayammum kerana ketiadaan air. Cara berwudu’ / bertayammum adalah seperti berikut:A. 3. KAEDAH / CARA TAYAMMUM / BERWUDU’ BAGI PESAKIT UNTUK MELAKUKAN SOLAT. Bagi pesakit yang sebahagian mukanya tidak boleh kena air. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Tayammum. iv. Apabila berlaku salah satu perkara yang membatalkan wudu’.J. i. iii. Bagi pesakit-pesakit yang boleh bergerak atau dalam keadaan mengizinkan . Lihat gambar 11 . Sekiranya mereka meninggal dunia dalam keadaan belum sempat mengqada’nya maka mereka dikira sudah melaksanakan kewajipan dan tidak berdosa. Keluar dari agama Islam (murtad).

Bagi pesakit yang keseluruhan mukanya tidak boleh kena air dan debu.Cara pertama: a. Membasuh kaki. Berwudu’ seperti biasa pada anggota yang sihat dan menyapu air pada anggota wudu’ yang sakit. iv. menyapu kepala dan membasuh kaki. 12 . Menyapu tangan sehingga selesai. v. Cara kedua : iii. Berniat mengambil wudu’ . c. Cara kedua: i. Membasuh muka yang sihat dan sapukan air di atas pembalut / plaster. Berniat wudu’ semasa membasuh tangan. B. Menyapu kepala. Membasuh tangan hingga ke siku. Bertayammum bagi menggantikan tempat yang tidak boleh kena air. Dimulakan dengan tayammum . ii. Berniat bertayammum semasa mengangkat tangan untuk menyapu debu ke anggota tangan. vi. Cara pertama: i. Membasuh tangan hingga siku. ii. b. d.

Membasuh kaki. iii. Menyambung wudu’ dengan menyapu air ke kepala. Lihat Gambar D. Berniat mengambil wudu’ semasa membasuh muka. ii. ii. Membasuh tangan yang sihat dan disapu air di atas tangan yang berbalut. Niat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka. Bagi pesakit yang tangannya tidak boleh kena air. Bagi pesakit yang kepalanya berbalut. Menyapu air ke kepala. iv. Menyambung wudu’ dengan menyapu air di atas pembalut kepala. iii. Membasuh tangan. Berniat mengambil wudu’ semasa membasuh muka. iii. vi.C. v. Membasuh kaki. iv. Jika tidak ada sedikit ruang kepala yang boleh disapu maka hendaklah bertayammum. Menyambung wudu’ dengan membasuh tangan yang sihat dan disapu air di atas tangan yang berbalut. 13 . Bertayammum. v. Membasuh dua kaki. ii. Cara kedua: i. i. v. Cara pertama i. iv. Membasuh muka. Bertayammum dengan menyapu debu ke muka dan menyapu debu ke tangan hingga selesai.

Menyapu kepala . iv. ii. Membasuh tangan. v. Membasuh kaki yang sihat dan menyapu air di atas balutan kaki. Cara kedua Berniat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka. Bertayammum. iv. v. Menyapu kepala . Membasuh tangan. iii. i. Menyambung wudu’ dengan membasuh kaki yang sihat dan menyapu air di atas balutan kaki. ii. Bagi pesakit yang kakinya berbalut atau tidak boleh kena air Cara pertama i.Lihat gambar E. Bertayammum. iii. Lihat gambar 14 . Berniat wudu’ terlebih dahulu ketika membasuh muka.

Dalam keadaan tidak mampu melakukan ruku’ dan sujud maka solatlah dengan isyarat kepala sahaja atau dengan mata apabila tidak mampu dengan kepala. Kemudahan (Rukhsah) Orang sakit dikehendaki mengerjakan solat mengikut apa cara yang termampu. 15 . Bagi pesakit yang tangannya tidak boleh kena air Solat wajib diqada’ kerana tangan adalah anggota wudu’ dan tayammum yang tidak dapat disempurnakan. Bagi pesakit yang kakinya berbalut atau tidak boleh kena air Solat tidak wajib diqada’ jika pembalut itu tidak melebihi had yang diperlukan. d. Bagi pesakit yang mukanya tidak boleh kena air Solat wajib diqada’ kerana muka adalah anggota tayammum yang tidak dapat disempurnakan. Jika tidak boleh mengiring maka hendaklah melentang dengan kakinya menghadap kiblat dan kepala diangkat sedikit. Bagi pesakit yang kepalanya tidak boleh kena air Solat tidak wajib diqada’ jika pembalutnya tidak meliputi had kepala yang memadai sapu . Seterusnya dengan hati sahaja sekiranya tidak mampu dengan mata. Sekiranya tidak mampu berdiri bolehlah solat sambil duduk. KAEDAH SOLAT ORANG SAKIT / UZUR A. Jika tidak mampu duduk maka hendaklah mengiring di atas rusuk kanan/kiri dan menghadapkan dada dan mukanya ke arah kiblat.Perhatian a. 4. b. c.

jika kamu tidak mampu maka hendaklah kamu mengiring. Gambar (b) 16 .w. hendaklah kamu duduk. Takbiratul Ihram seperti di gambar (b). dari hal solat..a. Gambar (a) ii.a.B. Sebaik-baik solat duduk ialah duduk iftirash seperti dalam gambar (a). ( Riwayat al Bukhari ) C. Cara Solat Sambil Duduk i.w. Solatlah dalam keadaan berdiri. maka jika kamu tidak mampu.a) telah berkata Adalah aku menghidap buasir maka aku bertanya Rasulullah s. Duduk menghadap kiblat mengikut keselesaan pesakit. Dalil Rukhsah Solat Maksud Hadis: Dari Imran bin Hashin (r. maka berkata Rasulullah s.

Ketika ruku’ hendaklah menundukkan kepala hingga sampai paras lutut setentang dahi dengan hadapan sujud. Gambar (e) vi. Gambar (f ) 17 . Sekiranya tidak mampu. Gambar (d) v. Ketika I’tidal hendaklah diangkatkan kepala semula sambil mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. kemudian meluruskan kedua-dua tangan seperti pada gambar (e).iii. Membaca al-Fatihah. Gambar (c) iv. Membaca Doa Qunut bagi Solat Subuh. hendaklah tunduk yang dapat membezakan dengan perbuatan sujud.

vii. Gambar (j) 18 . Sujud dilakukan seperti biasa. Membaca Tahiyyat. Melafazkan salam dengan berpaling muka ke kanan. hendaklah menundukkan kepala lebih sedikit daripada had ruku’. Gambar (i) x. Duduk antara dua sujud. Gambar (g) viii. memadai membezakan antara ruku’ dan sujud. Sekiranya masih tidak mampu . Sekiranya tidak dapat sujud seperti biasa. Gambar (h) ix.

Cara Solat Mengiring Sebaik-baik solat ini ialah dengan mengiring atas rusuk kanan dengan menghadapkan dada dan muka ke arah kiblat. Lihat gambar dibawah. Ruku’ dengan menundukkan sedikit kepala mengikut kemampuan. Kemudian membaca al-Fatihah. Gambar (k) D. Hendaklah I’tidal dengan mengangkat kepala semula. Berniat ketika beserta Takbiratul Ihram dan sunat mengangkat tangan sekiranya mampu. Gambar (b) iii. Catatan : Bacaan doa Qunut bagi solat Subuh.xi. Gambar (a) ii. Melafazkan salam dengan berpaling muka ke kiri. i. Lihat gambar (c). Lihat gambar (b). Gambar (c) 19 .

Membaca Tahiyyat dan memberi salam seperti dalam gambar (f). Manakala orang-orang yang tidak berdaya langsung. Gambar (e) vi. Jika tidak terdaya hendaklah dilakukan dalam hati. Segala pergerakan solat itu dilakukan dengan isyarat kepala . Cara Solat Melentang Orang yang solat melentang dikehendaki meluruskan kedua-dua kakinya ke arah kiblat dan meninggikan kepala supaya terangkat sedikit untuk menghadap kiblat. Sekiranya tidak berdaya lakukanlah setakat mana ia terdaya. Gambar (d) v. hendaklah ia ingat kelakuan pergerakan rukun solat dalam hatinya mengikut tertib.iv Sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada kadar ruku’ jika ia mampu. E. Duduk antara dua sujud dengan keadaan mengiring seperti kedudukan asal. Gambar (f) Semua rukun Fi’li (perbuatan) hendaklah dilakukan dengan isyarat kepala sekiranya tidak mampu dengan mata sahaja. Sekiranya tidak mampu dengan kepala maka dengan isyarat mata. 20 .

Solat Duduk Di Atas Kerusi. Gambar (b) iii. Duduk tegak mengikut keselesaan pesakit dengan meluruskan badan dan tangan seperti pada gambar (a).(Lihat gambar di bawah). D. i. Membaca al-Fatihah dan Surah dalam keadaan duduk dan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri . Gambar (c) 21 . Solat duduk atas kerusi seperti berikut. Gambar (a) ii Berniat solat ketika melafazkan Takbiratul Ihram dengan mengangkat tangan seperti di gambar (b).

Gambar (f) vii. Bagi solat Subuh bacaan Qunut dilakukan dengan mengangkat tangan berdoa sekiranya mampu dan keadaan mengizinkan. Ruku’ dengan menundukkan kepala sehingga dahinya berbetulan hadapan lututnya atau sekadar yang termampu . I’tidal dengan mengangkat kepala dan meluruskan badan dan tangan. Gambar (g) 22 . Perbuatan sujud dan ruku’ hendaklah ada perbezaan. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan seboleh-bolehnya dahi di bawah paras lutut sekiranya mampu. Gambar (e) vi. Gambar (d) v.iv.

Gambar (k) 23 . . Membaca Tahiyyat dalam keadaan meletakkan tangan di atas peha. Gambar (j) xi. Gambar (i) x. Gambar (h) ix. Duduk antara dua sujud dengan meletakkan tangan di atas paha.viii. Melafazkan salam dengan berpaling muka ke kiri. Melafazkan salam dengan berpaling muka ke kanan.

WALLAHU A’LAM 24 ii. PERHATIAN A. Dibalut dalam keadaan suci dan berwudu’. Solat Yang Tidak Wajib Diqada’ i. Sekiranya dua anggota wuduknya tercedera wajib dua kali tayammum. ii. Cara-cara yang telah ditunjukkan di dalam risalah ini adalah panduan untuk satu rakaat sahaja. Pembalut dibalut pada anggota tayammum sama ada ketika berhadas atau bersuci. Peringatan i. B. ‘Asar dan Isya’. . iii. Apabila pembalut melebihi dari had yang diperlukan sama ada dibalut ketika berhadas atau bersuci. Sekiranya tiga anggota wuduk tercedera wajib tiga kali tayammum. ii. Sekiranya satu atau semua wajib sekali tayammum. Jumlah Tayammum Mengikut Jumlah Anggota Yang Sakit i. Pembalut tidak melampaui anggota yang sihat melebihi had yang diperlukan. iii. C. Bukan anggota tayammum. Solat Yang Wajib Diqada’ Jika berlaku salah satu daripada perkara-perkara berikut: i.(Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan toharah ketika dibalut). Solat mengikut rakaat yang telah ditetapkan iaitu dua rakaat bagi solat Subuh.5. empat rakaat bagi solat Zohor. Pembalut itu dibalut dalam keadaan tidak berwudu’ sama ada anggota tayammum atau lainnya. dan tiga rakaat bagi solat Maghrib. anggota wuduknya tercedera iii. iii.

di mana ia disahkan oleh doktor tidak boleh terkena air ? Jawapan: Wajib ia bertayammum bagi menggantikan mandi hadas besar dengan niat mengharuskan fardhu sembahyang.Soalan dan Jawapan Berkaitan Tayammum dan Solat Pesakit 1. 6. Pesakit hendaklah berniat tayammum ketika memindahkan debu ke muka. 3. Soalan : Bagaimanakah seorang berhadas besar hendak menunaikan solat. 2 Soalan: Bolehkah bertayammum dengan cara menepuk tangan di meja atau di dinding dan di mana-mana tempat untuk bertayammum? Jawapan: Harus bertayammum jika terdapat tanah yang berdebu padanya. Soalan: Bagaimanakah caranya pesakit yang berhadas besar hendak mendirikan solat sedangkan salah satu anggota wudu’nya berbalut dan tidak boleh terkena air? 25 . Soalan : Bolehkah orang lain (ahli keluarga) yang mahram mentayammumkan pesakit? Dan bagaimanakah caranya? Jawapan: Diharuskan dan caranya ialah sama seperti bertayammum untuk diri sendiri. Soalan : Adakah wajib menyapu dengan air di atas balutan anggota wudu’ ketika hendak bertayammum ? Jawapan : Wajib jika tidak mendatangkan kemudharatan 5. 4. Soalan : Apakah hukum mengelap anggota wudu’ dengan bertayammum? Jawapan: tujuan untuk Harus.

11. 10. Soalan: Adakah terangkat hadas besar dengan bertayammum sahaja disebabkan sakit? Adakah masih wajib mandi mengangkat hadas janabah setelah pesakit itu sihat? Jawapan: Terangkat hadas besar dengan bertayammum dan tidak lagi wajib mandi janabah apabila sihat . 8. Soalan Bilakah waktu bertayammum untuk mendirikan solat fardhu? Jawapan: Bertayammum waktu solat. hendaklah dilakukan setelah di yakini masuk Soalan: Bolehkah pesakit mengambil wudu’ dengan cara mengelap anggota wudu’ menggunakan tuala yang basah? Jawapan: Tidak sah wudu’ kerana air tidak mengalir.Jawapan: Wajib mandi dan bertayammum bagi menggantikan anggota yang tidak boleh terkena air dan wajib menyapu dengan air ke atas pembalut. 7. 9. Soalan: Adakah pesakit boleh mendirikan sembahyang jamak ? Jawapan: Harus pesakit tersebut menjamak solat taqdim atau ta’khir jika timbul masyaqqah ( kesulitan ) solat di waktunya . 12. Soalan: Sahkah berwudu’ dengan merenjiskan air atau menggunakan “spray” pada anggota wudu’ ? Jawapan: Sah apabila air tersebut rata dan mengalir. Soalan: Bolehkah orang yang bertayammum mendirikan solat jamak? 26 .

16. Soalan Apakah sah bertayammum dalam keadaan terbuka aurat? Jawapan: Sah. 13. 14. Soalan Adakah wajib tertib pada membasuh anggota wudu’ dan tayammum bagi menggantikan membasuh anggota yang sakit? Jawapan: Wajib tertib dalam erti kata tayammum perlu dilakukan ketika membasuh anggota yang berkenaan. 15. Soalan: Pada awal memindahkan tanah ke muka tidak berniat tayammum tetapi apabila hampir tangannya ke muka barulah dia berniat berkekalan sehingga sampai tangan kena muka. Soalan Pesakit yang berwudu’ dan bertayammum kemudian dia solat fardhu. Wajibkah pesakit memperbaharui wudu’ dan bertayammum sekiranya dia tidak berhadas kecil? Jawapan: Tidak wajib dia mengulangi wudu’ tetapi tayammum sahaja.Jawapan: Harus solat jamak dengan syarat 2 kali tayammum. 27 . 17. Sahkah tayammum? Jawapan: Maka sah pemindahan tersebut dan niat ketika itu. wajib mengulangi Soalan Bagaimana cara mandi wajib dan tayammum bagi anggota yang sakit? Jawapan: Boleh mandi dahulu kemudian bertayammum atau sebaliknya.

(t. Mastika Hadis. (t. Percetakan Pustaka Muda : Perak. 28 . Wahbah al-Zuhayli. Saum dan Hajj. Pusat Islam. Muassasah al-Risalah : Beirut. Sabil Al-Muhtadin Littafaqquh Fi Amr alDin. terj: Darul Fikir : Kuala Lumpur. al-Syeikh Ali bin Abdullah Baldram. Dar al-Fikr. Beirut. Penyusun : Jawatankuasa Lujnah Buku Teks Jabatan Agama Islam Selangor. Ahkam al-Ibadah. Ditashih oleh: Haji Hassan bin Haji Ahmad. 11. Kuala Lumpur. Dr.BIBLIOGRAFI Al-Qur’an al-Karim Sheikh Abdullah Basameih. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Cairo.Fatani. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.1. Dar al-Nasr Littiba’ah. Koperasi Serbaguna Guru-guru Agama Islam Selangor Berhad : Selangor. Solah. (1993). Tafsir Pimpinan Ar. (1988). al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. Rahman Kepada Pengertian alQur’an (30 Juz). Kitab Tuntutan Ibadat Perukunan Ibadat Sepanjang Zaman. (1983). 3. Zakah. (2001). Cet. Cet. Dr. Mesir. Dar al-Kutub al-Arabiyyah. Kamil Musa. Sheikh Abdullah Basameih. Mustafa al-Babi al-Halabi. (1958). Al-Syiekh Muhammad Bin Ismail Daud al. Pelajaran Feqah Darjah 6 Sekolah Rendah Agama Islam Selangor. Cairo. (2000). (1985). cet.t). al-Nawawi. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) : Kuala Lumpur. Muhammad al-Syarbini al-Khatib.t). Matla’ Al-Badrain wa Majma’ alBahrain. (1971). Mughni al-Muhtaj.

Madya Md.Sidek Ustazah Sarijah binti Bejo Ustazah Zawiah binti Salleh Ustazah Siti Hawa binti Ibrahim Panel Penyemak dan Urusetia : (Cetakan Kedua ) Prof. Aziz bin Che Kob Ustazah Nik Ismah binti Abd. Rashid bin Mahmud Ustaz Chunawi bin Hj.Bahan disediakan oleh: ( Cetakan Pertama ) Ustaz Abd. Daud Ustaz Abd. Saleh bin Hj. Ahmad Ustaz Md. Rahman Ustazah Zawiah binti Salleh Ustazah Saemah binti Mukhtar Ustazah Fatimah binti Saad Ustaz Chunawi bin Hj. Adnan bin Md. Adnan bin Md. Ahmad Ustaz Md. Rahman Ustazah Zawiah binti Salleh Ustazah Saemah binti Mukhtar Ustazah Fatimah binti Saad Ustaz Chunawi bin Hj. Madya Md. Nusi Ustazah Sharifah Fuziah binti Syed Zin Ustazah Razinah binti Akop Panel Penyemak dan Urusetia : (Cetakan Ketiga ) Prof. Md @ Hj. Md @ Hj. Daud Ustaz Abd. Sidek Ustaz Ali bin Sarbini Ustaz Shihabudin bin Alang Mat Piah Ustaz Abdul Kadir bin Saleh Ustazah Ruzita binti Mukhtar Ustazah Rokiah binti Ibrahim Ustazah Norlida binti Yusof Ustazah Sakdiah binti Md. Aziz bin Che Kob Ustazah Nik Ismah binti Abd. Sidek Ustaz Ali bin Sarbini Ustaz Shihabudin bin Alang Mat Piah Ustaz Abdul Kadir bin Saleh Ustazah Ruzita binti Mukhtar 29 . Saleh bin Hj.

Ibrahim Ahmad Zaid bin Che Akil C/Pinda tayammum/shi 30 .Ustazah Rokiah binti Ibrahim Ustaz Mat Jaiz bin Kamos Ustaz Mokhtar bin Abdul Rahman Ustaz Ismail Hashim bin Junaidi Ustaz Zainul Abidin bin Mat Noor Ustazah Wan Nadzirah binti Wan Mohamad Ustazah Norhayati binti Zainudin Ustazah Sakdiah binti Mohamad Nusi Ustazah Sharifah Fuziah binti Syed Zin Mohamad Ibra Hirul bin M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful