Pandangan Barat Tentang Kesenian

Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat, estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan aspek kegunaannya Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Lantaran itu, seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni, semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme, kubisme, impressionisme dan sebagainya

i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam

Manakala dari segi islam pula ialah, seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Ia merupakan penyatuan, ketauhidan kepada Maha Pencipta. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik, yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Jelasnya, kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Bagi agama Islam, agama bukanlah kebudayaan. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.

Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. . Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan.

Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. kritis. masyarakat dan negara. menghargai keindahan alam persekitaran. mengaplikasi disiplin seni visual. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kraf tradisional. alat dan teknik. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. . keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. dan mengenal kraf tradisional. membuat interpretasi. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. berkomunikasi secara berkesan. manipulasi dan persepsi visual. membentuk dan membuat binaan. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. proses pembuatan hasil seni. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. membuat pilihan. koordinasi. membuat corak dan rekaan.PENDAHULUAN Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. berfikir secara kritis dan kreatif.

 Seni menuju kepada Al-Falah (keredhaan Allah) Pemangkin kepada ketaqwaan SIDI GHAZALBA Seni tidak melampaui batas kesusilaan. Hasil seni bertunjang µMarditillah¶ (diredhai Allah) Seni membentuk peribadi muslim KENNETH LANGSING Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. IBN KHALDUN LAURA H.PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA TOKOH-TOKOH TERHADAP SENI TOKOH-TOKOH ISLAM AL-GHAZALI Seni berdasarkan daripada Allah kepada Allah. CHAPMAN Seni adalah untuk masyarakat Seni dan kreativiti menjadi satu unsure inspirasi. sikap dan psikomotor TOKOH-TOKOH BARAT JOHN DEWEY Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak Memberi kebebasan kepada kanakkanak menyusun pengalaman untuk mencerdaskannya. JUNE MCFEE Menekankan kepada kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat adalah warisan budaya. . Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah.