Pandangan Barat Tentang Kesenian

Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat, estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan aspek kegunaannya Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Lantaran itu, seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni, semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme, kubisme, impressionisme dan sebagainya

i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam

Manakala dari segi islam pula ialah, seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Ia merupakan penyatuan, ketauhidan kepada Maha Pencipta. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik, yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Jelasnya, kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Bagi agama Islam, agama bukanlah kebudayaan. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.

Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam.

PENDAHULUAN Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. berfikir secara kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. dan mengenal kraf tradisional. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. mengaplikasi disiplin seni visual. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. membentuk dan membuat binaan. membuat pilihan. membuat corak dan rekaan. koordinasi. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. . keluarga. kraf tradisional. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. alat dan teknik. proses pembuatan hasil seni. menghargai keindahan alam persekitaran. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. menyimpan maklumat atau dokumentasi. berkomunikasi secara berkesan. masyarakat dan negara. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. manipulasi dan persepsi visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membuat interpretasi. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

 Hasil seni bertunjang µMarditillah¶ (diredhai Allah) Seni membentuk peribadi muslim KENNETH LANGSING Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah. sikap dan psikomotor TOKOH-TOKOH BARAT JOHN DEWEY Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak Memberi kebebasan kepada kanakkanak menyusun pengalaman untuk mencerdaskannya. Seni menuju kepada Al-Falah (keredhaan Allah) Pemangkin kepada ketaqwaan SIDI GHAZALBA Seni tidak melampaui batas kesusilaan.PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA TOKOH-TOKOH TERHADAP SENI TOKOH-TOKOH ISLAM AL-GHAZALI Seni berdasarkan daripada Allah kepada Allah. CHAPMAN Seni adalah untuk masyarakat Seni dan kreativiti menjadi satu unsure inspirasi. . JUNE MCFEE Menekankan kepada kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat adalah warisan budaya. IBN KHALDUN LAURA H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful