Pandangan Barat Tentang Kesenian

Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat, estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan aspek kegunaannya Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Lantaran itu, seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni, semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme, kubisme, impressionisme dan sebagainya

i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam

Manakala dari segi islam pula ialah, seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Ia merupakan penyatuan, ketauhidan kepada Maha Pencipta. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik, yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Jelasnya, kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Bagi agama Islam, agama bukanlah kebudayaan. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.

Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. .Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.

Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. menyimpan maklumat atau dokumentasi. berfikir secara kritis dan kreatif. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. kraf tradisional. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. dan mengenal kraf tradisional. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. mengaplikasi disiplin seni visual. membuat interpretasi. proses pembuatan hasil seni. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. menghargai keindahan alam persekitaran. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. koordinasi.PENDAHULUAN Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. membentuk dan membuat binaan. membuat pilihan. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. alat dan teknik. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. . berkomunikasi secara berkesan. manipulasi dan persepsi visual. masyarakat dan negara. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. membuat corak dan rekaan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. kritis. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar.

 Seni menuju kepada Al-Falah (keredhaan Allah) Pemangkin kepada ketaqwaan SIDI GHAZALBA Seni tidak melampaui batas kesusilaan. CHAPMAN Seni adalah untuk masyarakat Seni dan kreativiti menjadi satu unsure inspirasi. . Hasil seni bertunjang µMarditillah¶ (diredhai Allah) Seni membentuk peribadi muslim KENNETH LANGSING Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. sikap dan psikomotor TOKOH-TOKOH BARAT JOHN DEWEY Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak Memberi kebebasan kepada kanakkanak menyusun pengalaman untuk mencerdaskannya. JUNE MCFEE Menekankan kepada kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat adalah warisan budaya.PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA TOKOH-TOKOH TERHADAP SENI TOKOH-TOKOH ISLAM AL-GHAZALI Seni berdasarkan daripada Allah kepada Allah. IBN KHALDUN LAURA H. Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful